Φράσεις: Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό

Сomentários

Transcrição

Φράσεις: Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό
bab.la Φράσεις: Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα
πολωνικά-πορτογαλικά
Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα : Προσωπικά δεδομένα
Imię
Primeiro Nome
Όνομα υποψήφιου
Nazwisko
Sobrenome
Επίθετο υποψήφιου
Data urodzenia
Data de Nascimento
Ημερομηνία γέννησης του
υποψήφιου
Miejsce urodzenia
Local de Nascimento
Τόπος γέννησης του
υποψήφιου
Obywatelstwo
Nacionalidade
Ιθαγένεια του υποψήφιου
Stan cywilny
Estado civil
Οικογενειακή κατάσταση του
υποψήφιου
Kawaler/Panna
Solteiro(a)
δεν είστε παντρεμένος/η
Żonaty/Zamężna
Casado(a)
Παντρεμένος/η
Wdowiec/Wdowa
Viúvo(a)
Ελεύθερος/η λόγω θανάτου
συζύγου
Adres/Miejsce zamieszkania
Endereço
Διεύθυνση υποψήφιου
Numer telefonu
Telefone
Αριθμός τηλεφώνου
υποψήφιου
E-mail
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
υποψηφίου
Strona www
Website
Προσωπική ή επαγγελματική
ιστοσελίδα υποψήφιου
Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα : Εκπαίδευση
1991 - 1995 Uniwersytet
Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i
Marketingu
1991 - 1995 / Universidade
Federal da Bahia / Salvador,
BA
Bacharel em Admisnitração
de Empresas
Τυποποιημένη μορφή Η.Π.Α
για την εισαγωγή στοιχείων
εκπαίδευσης
Szkoła Podstawowa
Ensino Fundamental
Το πιο βασικό σχολείο,
προσφέρει επίσημη
εκπαίδευση στις Ηνωμένες
Πολιτείες για παιδιά ηλικίας
μεταξύ 8 και 13 χρόνων
Gimnazjum
Escola entre o ensino
fundamental e ensino médio
nos E.U.A., para alunos com
idade entre treze e dezesseis
anos
Ένα σχολείο στις Η.Π.Α
μεταξύ του δημοτικού
σχολείου και γυμνάσιου για
παιδιά ηλικίας μεταξύ έντεκα
και δεκατεσσάρων χρονών
Liceum/Szkoła
zawodowa/Technikum
Ensino Médio
Σχολείο στις Η.Π.Α που
ακολουθεί το γυμνάσιο για
παιδιά ηλικίας μεταξύ
δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ
χρονών
Kolegium
Faculdade
εκπαίδευση πανεπιστημιακού
επιπέδου στις Η.Π.Α
Zerówka
Escola Infantil
Εκπαίδευση μεταξύ των
ηλικιών τεσσάρων και εφτά
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Szkoła Podstawowa, Klasy
1-3
Ensino Fundamental
Εκπαίδευση μεταξύ των
ηλικιών εφτά και δέκα στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Szkoła Podstawowa, Klasy
4-6
Gimazjum (szkoła
ponadpodstawowa)
Ensino Médio
Εκπαίδευση μεταξύ των
ηλικιών δέκα και δεκαέξι στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
1/2
bab.la Φράσεις: Αιτήσεις | Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα
πολωνικά-πορτογαλικά
Szkoła średnia
Tipo de escola frequentada
por alunos entre dezesseis e
dezoito anos de idade no
Reino Unido
Εκπαίδευση μεταξύ των
ηλικιών δεκαέξι και
δεκαοχτώ στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Uniwersytet
Universidade
εκπαίδευση πανεπιστημιακού
επιπέδου στο Ηνωμένο
Βασίλειο
Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα : Επαγγελματική εμπειρία
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o.,
Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - Atual / Posto Brasil
Ltda. / Vitória da Conquista,
BA
Gerente
Principais atividades:
Τυποποιημένη μορφή για την
εισαγωγή στοιχείων
επαγγελματικής ιστορίας
Doświadczenie zawodowe
w...
Experiência profissional em/
no /na...
Περιγραφή της
επαγγελματικής εμπειρίας
που έχει αποκτηθεί μέχρι
στιγμής
Praktyka w...
Estágio em/ no /na...
Περιγραφή προσωρινών
περιόδων επαγγελματικής
εμπειρίας
Wolontariat w...
Trabalho voluntário em/ no
/na...
Περιγραφή περιόδων μη
αμειβόμενης εργασία για
καλό σκοπό
Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα : Λοιπά Προσόντα
Dobra znajomość w mowie i
piśmie...
Bom conhecimento da língua
....
Υπόδειξη των ξένων
γλωσσών που έχετε μάθει σε
ικανοποιητικό επίπεδο
Biegła znajomość w mowie i
piśmie...
Fluência em ....
Υπόδειξη των ξένων
γλωσσών που έχετε μάθει σε
πολύ υψηλό επίπεδο
Biegłość w obsłudze
komputera
Conhecimento de informática
Περιγραφή γνώσης
υπολογιστών
Wysoko rozwinięte zdolności
komunikacji/negocjacji/prezen
tacji
Excelente habilidade de
comunicação / habilidade de
negociação / técnica de
apresentação.
Περιγραφή δεξιοτήτων
επικοινωνίας
Zaawansowany poziom w
obsłudze Microsoft Office
Suite / podstawowa
znajomość programowania
HTML
Nível avançado em Microsoft
Office Suite / programação
em HTML básico.
Περιγραφή άλλων
δεξιοτήτων ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Znajomość Microsoft Word /
Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft
Word / Excel / Access /
Powerpoint
Υπόδειξη γνώσης χρήσης
επεξεργαστή κειμένου,
υπολογιστικών φύλλων,
βάσης δεδομένων και
λογισμικού παρουσίασης
Podstawowa znajomość CAD
/ CAM
Conhecimento em CAD /
CAM.
Υπόδειξη γνώσης χρήσης
λογισμικού σχεδιασμού
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Carteira de motorista
Υπόδειξη νόμιμης άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Documentos relacionados

Φράσεις: Αιτήσεις | Συστατική Επιστολή (ρουμανικά

Φράσεις: Αιτήσεις | Συστατική Επιστολή (ρουμανικά scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr

Leia mais