AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI GİRİŞİMİ VE ULUSAL AÇIK - Inet-tr

Сomentários

Transcrição

AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI GİRİŞİMİ VE ULUSAL AÇIK - Inet-tr
XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara
AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI GİRİŞİMİ VE ULUSAL AÇIK
DERS MALZEMELERI KONSORSİYUMU
Ali Ekrem Özkul
YÖK Üyesi
Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu
Yönetim Kurulu Başkanı
GİRİŞ
Son yıllarda Açık Eğitim Kaynakları olarak nitelendirilen çeşitli girişimler eğitim sistemini yeniden şekillendirecek fırsatlar olarak akademik
çevrelerde artan bir ilgi görmektedir. Özellikle
derslerde kullanılan eğitim malzemelerinin ağ
üzerinden erişime açılması dünyada gittikçe yaygınlaşan bir uygulama haline gelmektedir. 2000
yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün
(MIT) tüm derslere ilişkin ders malzemelerine
isteyen herkesin erişimini sağlamayı amaçlayan
Açık Ders Malzemeleri (OCW-Open CourseWare) projesini başlatmasından sonra tüm dünyada
birçok yüksek öğretim kurumu benzer projeleri
hayata geçirmeye başlamış, konsorsiyumlar kurarak işbirliğine yönelmişler ve konunun çeşitli
boyutlarına ilişkin çalışmalar içine girmişlerdir.
Ülkemizde de Türkiye Bilimler Akademisi öncülüğünde Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK) kurularak yüksek öğretim kurumlarımızda verilen derslerin malzemelerinin
paylaşılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
Bu bildiride Açık Eğitim Kaynakları kapsamındaki girişimler tanıtılarak bu konuda Türkiye’de
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.
AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI
(AEK) GİRİŞİMLERİ
Açık Eğitim Kaynaklarına (AEK) ilişkin en çok
kabul gören tanımlardan birisi UNESCO (2002)
forumunda benimsenen “Açık eğitim Kaynakları ücretsiz ve açık olarak isteyen herkesin
yararlanmasına sunulan, belirli lisans koşulları altında da birleştirme, geliştirme ve yeniden
yayınlama olanağı sağlanan eğitim malzeme ve
kaynaklarıdır” şeklindedir.
Açık Eğitim Kaynakları içerisinde yer alan bileşenler ise şu şekilde belirtilmektedir::
• Öğrenme İçeriği: Bütünüyle bir ders, ders
malzemeleri, içerik modülleri, derse ilişkin
öğrenme nesneleri, bilgi kaynakları, ve süreli
yayınlar.
• Araçlar: Açık eğitim kaynağının yaratılması, sunulması, kullanımı ve iyileştirilmesi yanında içeriğin organizasyonu, içerik ve
öğrenme yönetim sistemi, içerik geliştirme
araçları ve çevrim-içi öğrenme toplulukları
konularında da destek verecek yazılım
• Kurulum kaynakları: Eğitim malzemelerinin yayımlanması, tasarım ilkeleri ve içeriğin
yerelleştirilmesini destekleyecek fikri mülkiyet lisansları
Açık Eğitim Kaynakları kavramının ortaya çıkışıyla ilgili birbirinden biraz farklı görüşler bulunmaktadır. Williamson (2007) AEK girişimine ortam hazırlayan gelişmelerin Açık Kaynak
Kodlu Yazılımlar (OSS-Open Source Software),
Açık İçerik (Open Content) ve Öğrenme Nesneleri (Learning Objects) olduğunu belirtmektedir.
Albright (2005) ise yüksek öğretimde “açık” girişimlerin
168
• Açık kaynak kodlu yazılımların ve geliştirilme araçlarının ortaya çıkması,
• Açık ders içeriklerinin hazırlanmaya başlanması
XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara
• Yeni standartlarının ve lisanslama biçimlerinin ortaya çıkması
faaliyetlerinin etrafında kristalleştiğini belirtmektedir. Açık Eğitim Kaynakları da bu üç başlıktaki çalışmaların çıktılarının birleştirilmesi ile
oluşan bir kavramdır.
Açık kaynak kodlu yazılımlar programın kaynak kodunun herkesin yararlanmasına açık olan
yazılımlardır. Kullanıcılar herhangi bir ücret
ödemeden yazılıma kullanabilmekte kendi ihtiyaçları doğrultusunda ilave ve değişikliklerle
yapabilmektedirler. Açık İçerik ise telifle korunan bir eserin, telif sahibince belirli koşullar altında (genellikle söz konusu eserin kullanılması
ile ortaya çıkan yeni eserin de aynı telif esnekliği ile yayınlanması koşulu) diğer kişilerce kullanılabilmesine olanak sağlayan bir uygulamadır.
Öğrenme nesneleri ise kendi başın bütünselliği
olan, tekrar kullanılabilir nitelikteki belirli bir
eğitsel işleve sahip bağımsız içerik bölümleridir.
AEK kapsamında en yaygın uygulama MIT
OCW- Açık Ders Malzemeleri girişimi olmakla
birlikte AEK oldukça geniş bir konudur ve farklı kurumlar tarafından konunun farklı yönlerine
ağırlık veren çalışmalar ve uygulamalar yapmaktadırlar. Aşağıda bu konuda çalışma yapan
kurumlar ve uygulamalardan başlıcaları kurumların web siteleri ve konuyla ilgili bazı yayınlar
esas alınarak tanıtılmaktadır.
MIT-Açık Ders Malzemeleri (MIT-OCW)
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/
index.htm
Stacey (2007) tarafından da belirtildiği gibi
MIT-OCW bir çok kişi tarafından ilk açık eğitim girişimi olarak kabul edilmektedir. Benzer
şekilde Atkins ve diğerleri de (2007) MIT-OCW
girişimini AEK girişimlerinin bayrak gemisi
olarak tanımlayarak bunu MIT’nin dünyayı değiştirmeye yönelik bir projesi olarak nitelendirilmektedir.
Projeyi başlatan MIT Rektörü (emekli) Vest
(2006) MIT-OCW girişiminin başlangıçta “internet eğitimde nasıl kullanılacaktır ve MIT bu
konuda ne yapacaktır?” sorusu etrafında ticari
bir e-öğrenme programı düşüncesi olarak ortaya
çıktığını belirtmektedir. Ancak böyle bir projenin ekonomik olarak olurlu görülmemesi üzerine MIT’de verilen 2000’e yakın dersin içeriğine
bir organizasyon dahilinde açık erişim sağlanması amacına yönelinmiş ve ders malzemelerini
gelecek 10 yıl içersinde herkese açık hale getirme yoluna gidilmiştir.
MIT-OCW kapsamındaki bir dersin ana bileşenleri izlence (syllabus), takvim ve ders notlarıdır. Bunun yanında derslerin video kayıtları,
sınavlar, okuma parçaları ve dersin verilmesinde
kullanılan diğer bileşenler yer almaktadır. Ders
notları içeriğin en yoğun kesimini oluşturmaktadır ve el yazısı dokümanların pdf dosyaları,
bilgisayar sunu dosyaları, ders anlatımına ilişkin
tahta görüntüleri gibi çeşitli biçimlerde olabilmektedir. Site ziyaret bilgileri, derslerin videolarının en çok ilgi gören ve öğretici bileşen olduğuna işaret etmektedir.
2007 yılı itibariyle bazı istatistikler aşağıdaki
gibidir:
- 1800 dersin Açık Eğitim Kaynağı hazırlanmıştır, 2008’den itibaren her yıl 200 yeni ve
güncelleme planlanmaktadır.
- Her ay ortalama 1 milyon ziyaretçi olmuştur, tercüme edilen derslerin ziyaretçi sayısı
ise 500.000’dir.
- Ziyaretçilerin %48’i bağımsız öğrenenler,
%32’si öğrenciler ve %17’si eğitimcilerden
oluşmaktadır.
Hewlett Vakfı
http://www.hewlett.org/Programs/Education/
OER/openEdResources.htm
Hewlett Vakfı adı AEK girişimleri ile birlikte
anılan bir kurumdur. Vakıf, 2002 yılında “Yüksek Kalitede Öğrenme Materyallerine Erişimin
Artırılması İçin Bilgi Teknolojilerinden Yarar-
169
XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara
lanılması” hedefinin stratejik planına dahil edilmesinden sonra AEK konusunda çalışmalarını
üç eksende sürdürmektedir.
1. Yüksek kalitedeki içerik geliştirilmesi için
finansal destek
2. Engellerin ortadan kaldırılması
3. Kullanımın teşvik edilmesi
Hewlett Vakfının AEK girişimini parasal olarak desteklemesinin temelinde dünyada üretilmiş olan bilginin “kamusal bir ürün” olarak görülmesi” ve “teknolojinin, özellikle küresel ağın
(www) herkese bu bilgiyi paylaşma, yararlanma
ve farklılaştırarak kullanma konusunda büyük
olanaklar sağlamasıdır.” Hedef kitle tüm dünyadaki eğitimciler, öğrenciler ve kendi olanaklarıyla öğrenenledir ve bilgi teknolojileri yoluyla
bilgiye ve öğrenme fırsatlarına erişimde eşitlik
sağlamaya yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Rice Üniversitesi Connexions Projesi
http://cnx.org/
Craddock (2005) Connexion girişimini Rice
Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği profesörü Baranjuk‘un yeni ve farklı bir kitap
yazma yönündeki kişisel isteğinin bir sonucu
olarak ortaya çıktığını belirtmektedir. Connexions projesi kapsamında eğitim içeriği iki ayrı biçimde sunulmaktadır. Bunlardan biricisi küçük
hacimdeki “bilgi kümesi“ şeklindeki modüller;
ikincisi ise bu modüllerin farklı biçimlerde birleştirildiği ders kitabı veya ders notlarıdır. Nisan
2008 itibariyle 5191 modül ve bunların farklı
birleşimlerinden oluşan 319 “eser” bulunmaktadır. Stacey (2007) Connexion modelini MIT
Açık Ders Malzemesi modelinin tersi olarak
nitelendirmektedir. Connexion kapsamında açık
eğitim modülleri bir yazarlık aracı kullanılarak
üretilerek depolanmakta ve daha sonra ders
amaçları doğrultusunda birleştirilerek ve öğrencilerin erişimine sunulmaktadır.
Utah Üniversitesi Açık ve Sürdürülebilir
Öğrenme Merkezi COSL-(Center for Open
and Sustainable Learning)
http://cosl.usu.edu/
Eğitim içeriklerine erişimin artmasına yönelik
organize girişimlerin bir diğeri olan Açık ve
Sürdürülebilir Öğrenme Merkezi Utah Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümü içerisinde bulunmaktadır ve üniversitenin açık eğitim
malzemeleri yanında “educommons” projesi
ile tanınmaktadır. Halen sürmekte olan proje
bir ADM yönetim sistemi olup ADM sunmak
isteyenlere bunu geliştirmek ve yönetmek için
yardımcı olmaya yöneliktir.aktadır. Bu yazılım
yoluyla kullanıcılar ders malzemelerini sistematik bir yapı içerisinde yayımlanabilir hale getirebilmektedirler. Bu sistematik içerisinde ders
malzemelerinin bir “depo”ya aktarılması, telif
biçiminin tanımlanması, malzemelerin ders biçiminde bir araya getirilmesi, kalite güvence ve
yayımlama aşamaları yer almaktadır.
Açık Ders Malzemeleri
(OCW)Konsorsiyumu
http://www.ocwconsortium.org/
MIT öncülüğünde başlatılan OCW girişimi zaman içerisinde birçok ülkenin yüksek öğrenim
kurumu tarafından benimserek günümüzde 19
ülkeden 200’e yakın kuruluşun yer aldığı “Open
Courseware Consortium” adı altında uluslarası
bir nitelik kazanmıştır.
Konsorsiyumun hedefleri şunlardır:
- Açık Ders Malzemelerinin geliştirilmesi ve
uyarlanması çalışmalarını teşvik ederek tüm
dünyada bu malzemelere erişimi ve bunlardan sağlanacak yararları arttırmak
- Yeni ADM projelerinin geliştirilmesine ortam hazırlamak
- ADM projelerinin etkinliğini arttıracak ve
maliyetlerini düşürecek önlemler geliştirerek
sürdürülebilir kılmak
Konsorsiyuma katılım için eğitim kurumlarının
170
XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara
kendi isimleri altında ve ADM tanımına uyan 10
ders üreterek bunları yayınlamayı taahhüt etmeleri yeterlidir. Kendileri içerik üretmeyen ancak
konsorsiyum hedeflerini destekleyici faaliyet
içerisinde olan- örneğin; çeviri veya yayımlama- kurumları da üyeliği de kabul edilmektedir.
ADM’ne erişim tüm dünyadaki eğitimciler ve
öğrenciler için yarar sağladığı gibi katılan eğitim kurumları, bilgiye dünya ölçeğinde erişim
sağlayarak kurumsal misyonlarına da hizmet
etmektedirler.
AÇIK EĞİTİM
KAYNAKLARI GİRİŞİMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Formel ve formel olmayan eğitim sunumunda
gittikçe yaygınlaşmakta olan Açık Eğitim Kaynakları girişimleri eğitim dünyasında da yeni bir
paradigma olarak da görülmeye başlanmıştır.
UNESCO raporunda AEK projelerinden bazıları aşağıda gösterilmektedir
- Wikipedia: Kullanıcılar tarafından oluşturulmuş ve 100 den fazla dilde 1.800.000 üzerinde maddeden oluşan wikipedia çevrimiçi
ansiklopedi
- Edutools ders yönetim yazılımı
- Afrika dijital kütüphanesi
- Knowledge commons
- The Open Content Alliance
Bunların dışında, örneğin OER Commons
(http://www.oercommons.org/) kendisini, K-12
kurumlarından üniversitelere kadar tüm öğretim
elemanlarının meslektaşlarının ders malzemesine ulaşmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak sağlayan ilk açık öğrenme ağı olarak
tanımlanmaktadır.
10 yıldan daha uzun bir süreyi geride bırakmış
olan AEK girişimi başlangıçta elit Amerikan
üniversitelerinin üçüncü dünya ülkelerine yönelik “hayırsever” bir katkısı olarak algılanmış
olmakla birlikte günümüzde AEK girişiminin
eğitim ortamlarında çok daha yaygın ve etkili
olarak katkı verdiği gözlenmektedir. AEK projeleri artmakta ve eğitimi şekillendiren yeni bir
fırsat olarak kendini göstermektedir.
Şimdiye kadar bir çok proje gerçekleştirilmiş
olmakla birlikte bunlar hala pilot çalışmalar
olarak değerlendirilmektedir. Bu pilot çalışmalar önemli bir heyecan dalgası yaratmış olmakla
birlikte çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir.
Atkins ve diğerleri (2007) bu sorunları aşağıda
sıralamaktadırlar:
- Sürdürülebilirlik
- Erişim süresi ve kesintisiz devamı
- Nesnelerin büyüklüğü ve format çeşitliliği
- Fikri mülkiyet hakları
- Bilgi işlem ve iletişim altyapısı
- Gelişmekte olan ülkelerdeki etkinin ölçeğinin arttırılması ve derinleştirilmesi
Ancak yine Atkins ve arkadaşları (2007) mevcut süreçleri “mayalanmakta olan müthiş bir
fırtına” olarak nitelendirmektedirler. Buna göre
AEK’na yönelik yatırımlar yapılarak daha yaygın bir erişim yoluyla öğrenmeye daha derin etkiler sağlanmalıdır. Bu da uluslar arası “Açık ve
Katılımlı Öğrenme Girişimi” (OPLI: Open and
Participative Learning Infrastructure) adı altında yeni bir girişim olarak şekillenmektedir. Bu
şekilde küresel bir öğrenme ve paylaşma kültürü oluşacak yeni öğrenme eko-sistemleri ortaya
çıkacaktır.
ULUSAL AÇIK DERS
MALZEMELERİ
KONSORSİYUMU (UADMK)
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) girişimiyle başlatılan Ulusal Açık Ders Malzemeleri
Konsorsiyumu (UADMK), 25 Mayıs 2007 tarihinde yapılan ve 45 üniversitenin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında konsorsiyum
protokolünün imzalanması ve Yönetim Kurulu
oluşturmasıyla hayata geçmiş bulunmaktadır.
171
XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara
Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanan
“Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” başlıklı
raporda da hayata geçirilmesinin önemi vurgulanan proje, üniversitelerin yanında TÜBİTAK
tarafından da benimsenmiş olup, geliştirilecek
ders malzemelerinin proje bazında desteklenmesi, ders malzemelerinin ULAKBİM tarafından
oluşturulacak bir web arayüzü üzerinden sunulması ve gerekli altyapı ve teknik desteğin sağlanması öngörülmüştür. UADMK hakkındaki
bilgiler ve gelişmeler geçici olarak (http://www.
tuba.gov.tr/) adresinden yayınlanmaktadır.
Yüksek öğretim sistemi içerinde Açık Ders Malzemeleri (ADM) öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirirken öğretim üyelerine de
verdikleri derslerin içeriklerini benzer dersleri
verenlerle karşılaştırma, bunlardan yararlanma
ve bunları geliştirme olanağı sağlayacaktır. Ayrıca kendini geliştirmek isteyen herkesin yararlanabileceği açık ders malzemelerinin bu yönüyle yaşam boyu öğrenme için önemli bir kaynak
oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. (Yazıcı ve
diğerleri, 2008)
Ülkemizde ADM projesinin hayata geçirilmesi
hedefine yönelik olarak kritik faktörler aşağıda
belirtilmektedir:
Açık Ders Malzemeleri Girişimin
Üniversitelerce Benimsenmesi
Açık ders malzemelerinin üniversitelerde
yaygınlaşması kurumsal bir strateji olarak
benimsenmesi ve zorlayıcı değil destekleyici
bir iklimin oluşturulması gereklidir. Bunun
için tüm üniversitelerin rektörlerine UADMK
Yönetim Kurulu Başkanınca yazılan yazılarda
konu hakkında bilgi verilmiş, konsorsiyuma
katılan üniversitelerde temsilcilerin
konsorsiyumla bağlantıda olacak kişiler
olacağınız belirtilmiştir. Öte yandan YÖK
Genel Kurulu toplantısı içerisinde YÖK
Genel Kurul üyelerine de konuyla ilgili bir
sunuş (http://its.metu.edu.tr/ocw1/materials/
ADMsunu22Haz07[2].ppt) yapılmıştır.
Öğretim Elemanlarının Varolan Ders
Malzemelerinin Adm’ne
Dönüştürülmeleri ya da Yeni Açık Ders
Malzemeleri Hazırlamaları Konusunda
Teşvik Edilmeleri
ADM projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili en
önemli unsur öğretim üyelerinin açık ders malzemesi hazırlama konusunda istekli ve üretken
olmalarıdır. Bu amaçla öncelikle
- Açık Ders Malzemesinin tanımı,
- Açık Ders Malzemesi bileşenlerinin neler olduğu ve bunların farklı sunum biçimleri,
- Varolan ders notlarının Açık Ders Malzemesine dönüştürmek isteyenlerin bunu nasıl gerçekleştireceği
konularında yol göstermek amacıyla bir doküman (yönerge) hazırlanması gerekirse eğitim seminerleri düzenlenmesi yerinde olacaktır.
Açık Ders Malzemelerinin Yayımlanması
ADM’nin yayını ile ilgili olarak karar verilmesi gereken iki husus bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi ADM’nin nerede yayınlanacağı ikincisi ise bu malzemelerin yayınlanmasına yönelik teknik çalışmaların yapılması hususlarıdır.
Birinci sorunun en makul yanıtı her üniversitenin kendi web sitesindeki için bir bağlantı üzerinden ADM yayınlamasıdır. Yeterli altyapısı
olmayan üniversitelerin ise ders malzemelerini
TUBİTAK-ULAKBİM sunucuları üzerinden yayınlaması söz konusu olabilir. Öte yandan yine
ULAKBİM üzerinden tüm üniversitelerin açık
ders malzemelerine ilişkin bir indeks ve linkler
olması, özellikle arama yapanlar için merkezi
bir katalog işlevi görecektir.
Telif Hakları
ADM girişiminin temelinde kaynaklara serbestçe
erişim, birleştirerek, düzenleyerek yeniden paylaşma gibi hususlar vardır ve bunlar geleneksel
telif hukukunda yer alan hususlar değildir. Bu
nedenle ADM’ne yönelik Creative Commons
adı altında bir organizasyon kapsamında yeni ve
esnek bir telif düzenlemesine gidilmiştir. Creative Commons (http://creativecommons.org/)
172
XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara
eser sahiplerine ortaya koyduk ları eserlerin yayını için arzu ettikleri telif ibaresi kullanmalarına olanak sağlayan ve kar amaçlı olmayan bir
kurumdur. CC işaretini taşıyan bir eser için artık “Tüm hakları saklıdır” ibaresini “bazı hakları
saklıdır” biçimine dönüştürmektedir.
Bireylerin internet üzerinde bilgiye erişme ve
bilgiden yararlanma olanaklarının, telif yasalarıyla kısıtlanmakta olduğunu dikkate alan Creative Commons; sanatçıların ve tüm diğer telif
hakkı sahiplerinin yasanın kendilerine tanıdığı
kimi haklardan kamu lehine feragatini sağlayan, özel telif lisansı sözleşmeleri hazırlamıştır.
Böylelikle, bireylerin özgürce yararlanabilecekleri kamusal bilgi alanının korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. (Bayamlıoğlu, 2007)
Açık Ders Malzemeleri Projesinin Bir Uzaktan Eğitim Modeli Olarak Ele Alma Eğilimi
Yüksek öğretim kurumlarında kaynak (ders materyali) sıkıntısı olması gerçeğinden hareketle
açık ders malzemeleri projesinin bu eksikliği giderebilecek yada en azından hafifletebilecek bir
fırsat olarak değerlendirilebilir. Bunun uzantısı
olarak ADM’ni Uzaktan Eğitim kapsamında ele
alma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Uzaktan eğitim
uygulamalarında “içerik” çok önemli bir bileşen
olmakla birlikte ADM ve AEK uzaktan eğitim
girişimleri değildir. Uzaktan eğitimde öğretim
elemanları ve öğrenciler arasında etkileşim
esastır ve ders içerikleri yanında bir öğretim yönetim sisteminde bütünleştirilmiş birçok eğitsel
işlev yer alır. Ancak yandan eğitimin nicelik ve
nitelik yönüyle geliştirilmesi açısından uzaktan
eğitim yüksek öğretim sistemimiz için önemli
bir potansiyel oluşturmaktadır. YÖK tarafından
hazırlanan Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi Raporu’nda yüksek öğretim sisteminde
kapasite yaratmak için derslerin %20-30’unun
e-öğrenme yoluyla verilmesi hedefine de yer
verildiği dikkate alınırsa MIT OCW benzeri bir
proje kapsamında oluşturulmuş olan ders içeriklerinin uzaktan eğitim geçiş söz konusu olduğunda başlangıç olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu konuda “Harmon ve Jones(1999)
tarafından önerilen model dikkate alınabilir.]
SONUÇ
Yüksek öğretim kurumlarımızdaki öğretim üyelerinin kendi kurumlarında derslerine ilişkin
materyalleri yayınlamayı gerekli gördükleri bu
konuda istekli oldukları görülmektedir ve bu birçok üniversitede bu tür uygulamalar başlamıştır.
Bu noktada üniversitelerimizde Açık Ders Malzemelerinin hazırlanması faaliyetinin yönetim
tarafından bir organizasyon kapsamında teşvik
edilmesi ve açık ders malzemesi hazırlayacak öğretim üyelerine gerekli desteğin sağlanması için
bir teknik destek ekibinin oluşturulması yerinde
olacaktır. Öte yandan, tüm üniversitelere yönelik
bilgilendirme ve eğitim etkinlikleri düzenlenmesi, geliştirilen ders malzemelerinin merkezi olarak yayınlanması/kataloglanması ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliği çalışmaları UADMK’nun
çalışmaları içerisinde yer alacaktır.
KAYNAKÇA
Albright P.(2005) Internet Discussion Forum,
Final Forum report
http://learn.creativecommons.org/wp-content/
uploads/2008/03/oerforumfinalreport.pdf
Atkins D.E., Brown J.S., Hammond A.L., A
Review of Open Educational Resources (OER)
Movement: Achievements, Challenges, and
New Opportunities, Report to the William and
Flora Foundation
http://www.hewlett.org/NR/
rd o n l y re s / 5 D 2 E 3 3 8 6 - 3 9 7 4 - 4 3 1 4 - 8 F 6 7 5C2F22EC4F9B/0/AReviewoftheOpenEducationalResourcesOERMovement_BlogLink.pdf
Bayamlıoğlu E.,
http://uadmk.ulakbim.gov.tr/materials/uadm_
cc.pdf
Caswell T., Henson S.,Jensen M., Wiley D.,
(2008). Open Content and Open Educational
Resources: Enabling universal education, The
International Review of Research in Open and
Distance Learning, Vol:9, No:1,
173
XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara
Craddock A. (2005).Rice University’s Conne
xions
http://creativecommons.org/education/connexions
Harmon S.W. , Jones M.G., The Five Levels of
Web Use in Education: Factors To Consider in
Planning Online Courses, Educational Technology, v39 n6 p28-32 Nov-Dec 1999”
Stacey P. (2007). Open educational resources in a global context, First Monday, Vol:2,
No:4, 2 April.
UNESCO (2002) Forum On the Impact of Open
Courseware for Higher Education in Develo
ping Countries
http://conference.wcet.info/2007/presentations/
converted/Open%20Educational%20Resources.pdf
UNESCO (2005) The Virtual University and
e-learning, Project Overview
http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/forumsfiche.php?queryforumspages_id=13
Vest C.M. (2006) Open Content and the Emerging Global Meta-University, EDUCAUSE
Review, vol.41, no.3 (May/June 2006)
Williamson W. (2007) Influences on the open
educational resources movement, Wide-Open
Education
h t t p : / / o e d b . o rg / b l o g s / w i d e o p e n / 2 0 0 7 /
influences-on-the-open-educational-resourcesmovement/
Yazıcı, A., Ozkul A.E., Çağıltay K. (2008)
Open Courseware Initiative in Turkey,Future
Learning 2008, Istanbul, Proceedings p. 489494 ISBN: 978-975-404-819-3, Ist. Univ.
Publ. No: 4793,
174

Documentos relacionados

Proje Sunumu

Proje Sunumu •İstanbul’da yenilikçi ürün ve süreç yönetimi alanında basım ve yayın sektöründe çalışanların ve firmaların kapasitelerinin artırılması. • İstanbul’da basım ve yayın alanında mesleki eğitim veren e...

Leia mais

76 - İstanbul TTM

76 - İstanbul TTM İ.Ü. Sermaye Piyasaları Araş. Ve Uyg. Merk.

Leia mais

Diş protez laboratuvarlarında oluşan atıklar

Diş protez laboratuvarlarında oluşan atıklar Sağlık hizmetinin bir bölümünün verildiği diş hekimliği klinikleri ve diş protez laboratuvarlarında oluşan atıkların tanımlanması, düzenlenmesi ve yönetimi geniş bir organizasyon gerektiren, üzerin...

Leia mais

Yabancı dile

Yabancı dile kursların kapısını çalıyor. Ancak bunların sadece yüzde 25’i bir yıl devam edebiliyor. Yabancı dil öğrenmek her gün yeni bir yöntem ortaya atılıyor. Son yıllarda dil öğreniminde NLP (Nöro Linguisti...

Leia mais

elvan ogretmenin cagrisi

elvan ogretmenin cagrisi arabaları yarıştıracak kadar arabasızlar. Kabul etmek istemesek de oradalar ve onların orada olduğunu bilmediğimizi sanıyorlar. Bu yüzden umutsuzlar. Abarttığımı, duygularından yararlanmaya çalıştı...

Leia mais

projenin adı - Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

projenin adı - Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sınavlarında başarısını arttırarak İlimizin bu sınavlardaki başarı sıralamasını yükseltmek. PROJENİN HEDEFLERİ: 1- İlimizdeki başarıyı artırmak için ortaokul ve liselerde belirli aralıklarla sınavl...

Leia mais