Pokaż treść!

Сomentários

Transcrição

Pokaż treść!
doświadczenia
drodzenie narodu:
historyczne
vvspc?łczesnych
nadzieja
'-------------------------------------------------------------------------------------.
Posiedzenie
Wojskowej Rady
Ocalenia
Narodowego
Wydanie
A
l.ODZICI
wodnictwem 1en. armil Wojciecha
Jarazelsldeco odbyło się posiedzenie Wojskowej Rady Ocalenia Naomówiono
rodowego, na którym
aktualną sytuację w kraju, ukazujl\C pozytywnie rozwłjajl\ce sic
jej tendencje, jak również 1zere1
utrzymuil\cych się jeszcze za1rote6. Na tym tle określono lderunllci działali zmierzajl\cych do dal·
nej normallzacjl tycia 1połeczno(PAP)
polltyczne10 pafl~twa.
Dziś
- obraduje
Sejm PRL
J1 bm., w przeddzie6 Swlęta Odrodzenia - 88 rocznicy ManiSejmu
festu Lipcoweao - odbędzie się plenarne posiedzenie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Z trybuny 1ejmowej przemówienie wygłosi prezes Rady Ministrów - aen. armii Wojciech Jaruzelski. Jego wystąpienie
będzie poświęcone 1łównie zamierzeniom rządu na II półrocze
1982 roku.
dowiaduje
Przewidziana jest dyskusja plenarna. Jak 1ię
dziennikarz PAP, we wtorek chęć zabrania głosu w de1>acie wyraziło kilkunastu posłów, przedstawicieli klubów l kół poael,kich, a także nie stowarzyszonych.
również podjęcie
Porządek dzienny posiedzenia przewiduje
uchwały w 1prawie zamknięcia wiosennej sesji Sejmu.
"Automatyczni strażnicy"
zabezpieczą ~rzed włamaniem
•
U~dzd
rzed•i•blomwo
Reklamowych w t.odzi. 1i:t6re przedtem zajmowało się
manekinów i
produkcja
przestawiło
zakładaniem neonów,
W zeszłym
usłufl.
się na nowe
roku zaieto się m. In. Instalacja
przed wła­
urządzeń chroniących
Już kilkamaniem I kradzieŻ4
P
·IIER
W
IBSIB
clnła
wzeszło
o
ctstslefssym eto6ee
sodr. 4.40 f.aJdzle
id o 20.u.
DZIS: Danłel. Andriej
SUTRO: Maryla
dnia dzlsleJszym ~· l:Atdsi
1it
or41pwiduje óastępują04 pogodę:
małe . Temjł.
około 25 st. C.
oaebmurzeule
w
dzień
maks.
Ci'inienle o rodz 19 WYDO•
„un lflfl4.0 hPa (750,4 mm).
Ur. B. Jasieński. 11-
Wyzwolenie
Chełma
Pollłczenle
Armii
I Armil Polskiej
Wojsko Polskie
~
Posiedzenie Komisji
Współdzialania
PZPR, ZSL i SD
\V POLSKIM K.t\.LENDARZU
ODBYŁO
SI~
KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI
WSPÓŁDZIAŁANIA PZPR, ZSL I SD POSWIĘCONE PROBLEMOM PATRIOTYCZNEGO RUCHU ODRODZENIA NAROWZIĘLI RÓWNIEŻ
DOWEGO. W POSIEDZENIU UDZIAŁ
PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI CHRZESCIJAN I KATOLIKÓW $WIECKICH. UCZESTNICZYLI1
20 BM.
J,IPIEC 1944
łewiele
W czasie posiedzenia .twierdzono,
że oddolnie rozwijający się ruch
obywatelskich komitetów odrodzenla narodowego osiągnął etap poważnego zaawan1owania. Sytuacja
społeczno-polityczna w kraju uzasadnla potrzebę oraz tworzy realne
i prze1zanse dla rozszerzenia
klztałcenia tego ruchu w ogólnoodrodzeruch
polski patriotyczny
nia narodowego.
Uzgodnion.o zamiar powoływania
Tymczasowej Rady Pat r iotycznego
R uchu Odrodzenia Narodowego w
jak podk reślono skład której o niepowinni weji6 działacze
k weatlonowanym autor ytecie 1po-
• .trony PZPR - I 18kretarz
KC PZPR, gen. armil Wojciech JaBarcikow1kł,
ruzellki, Kazimierz
Mirosław Milewski, Marian Orzechowskl, Mieczysław F. Rakowski;
ze 1trony ZSL - prez• NK ZSL
Roman Malinowski, Józef KijowBolesław
ski, Jerzy Grzybczak,
Strużek, Waldemar Winkiel;
ze strony SD - przewodniczący
CK SD Edward Kowalczyk, Józef
Fajęcki,
Elluiewicz, Jan Paweł
Józef Musioł, Alfred Beszterdl i
Marek Wieczorek;
ze strony katolików nvieekich Stowarzyszenie Pax - prezn za1'Z4du Zenon Komender, ChSS -
przewodniezący
Zarządu
Głównego łecznym.
.
- Ku!mf.rz Morawski, PZKS d:zf•i•t placówek w oale1 Polsce, przewoc:lJ:Uc.qi1J"
N• ~anlu przyjęto deklaradę
.pr14d - .Ja n
llównie lklepów ,,Ju'bll&ra" , ..Pe- Zabłocld
~ w sprawie patriotycżnego ruch u
wex.u". „Mody Polaklej" •.otexu".
wzięli udział
tak· odrodzenia narodowego i poatanoposiada takie urządzenia. W ciągu
w
przewodniczący Rady Paflstwa wiono przedłożyć jll Sejmowl
tego roku .,niewid2lialni .trażnlcy" -że: Henryk
marszałek nadziel, te 1wym autorytetem poJabłoński,
w 60 dalAych o- Sejmu - Stanisław
zaczną działa~
Gucwa, w ie•- prze idee porozumienia zawarte w
biektach.
- Jerzy Ozdowski, pasło- jej treści. Deklarację postanowiono
Na ipoważniejszym zadlll!l.iem ~­ premier
dzie realizacja zlecenia Muzeum wie na Sejm - Jan Szczepański, opubllkowa6 w prasie.
(PAP)
SztukJ! w Łodzi. Opracowano już Edmund Osmaflczyk.
projekt urządzenia, a wkrótce rozooczną sie roboty związane z jego
instalacj!l. Termi·n wykonania koniec tego roku. Koszt orzedai•wzięcia - ok. 3,5 mln zł.
Obecnie Przedsiębiorstwo tJ~­
pracuje nad
dzeń Reklamowych
tym, aby instalowane urządzenia
chroniące przed włamanłem były
Jeszcze bardziej
nowoeześnlels:r:e.
niezawodne, a także tańs:i;e. Ofei-takte do
ta kierowana będzie
PryWatnvch warsztatów, a nawet
domków i mieszkań. Jak dotychczas, kllent6w nie brakuje i już
orzyjmuje 1lę zamówienia na rok
1983.
Polika Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Lucio.
dyrektor
Jak . nam pcw.iedział
we Słronnlcłwo Demokratyczne ora1 Stowarzyazente „Pax", Chrześc!.
przedsiebiorstwa, TADEUSZ SA.
Jaiiskłe Słowarzynenle Społeczne I Polaki Związek Katollcko · Społeczny:
LATA - nie znany jest mu do- odpowiadając na oświadczenia Sejmu PRL • dnia 3 maja IJISZ roku
tvchczas przypadek:. aby w któw 1prawle porozumienia narodowego,
- wyrataJ11c uznanie dla pow1tających l'8 11 plldnla Ull r. obvwa.
posiadających
rvmś z obiektów
telaktcb komltet6w odrodzenia narodowego,
dokonano kratakle urządzenie
- uwzględniając rozw6J Innych form 1poleczneJ aldyWnołct oras kli(k)
dzieży z włamaniem.
ma obywatelskiej refleksji, stwierdzają, te dojrzał czai, aby te Wielo.
W posiedzeniu
D.._...........
wsprawie Patriotycznego Ruch11
Odrodzenia l\larodowego
TRANSMISJA
RADIOWA
Z OBRAD SEJMU
I
Z kalend.,.
WYd ruf\
1901
tera.&
1944
1944 Ludllwej
Jednolite
sklepy
I
(INPORJIACIA WU.Jl.&)
Cena
5 zł
DZIJ:NNIK
20 bm. w Warszawie pod prze-
muzea
t.ODZ, łroda - n
I czwartek 22 lipca 1982 roka
nr 107 (10101)
Rok xxxvn
Polskie Radio w pro1ramie I
przeprowadzi 21 bm. transmisję
z obrad plenarnych Sejmu. Początek transmisji o godz. 9.50.
(PAP)
rakle nurty sespollć w Pałrlotycznym Rucha Odrodzenia Narodoweso
I powoła6 jego Tymczasową Rad•·
W partnerskiej t soJuaznlcnJ w1p6łpracy pracnlemy podJąt dzieło WY·
utrwalenia
prowadzenia kraju z kryivsu i naprawy Rzeczypo1pollteJ,
w łwladomołcl I praktyce społecznej 1ocJalllłycznycb ldeał6w: 1prawledllwołc1
1połeczneJ,
pr1worządno6cl,
ludowładztwa,
godności
(Dalszy
ciąg
dordmego; stanowią konsekw'!ntne dążenie do stwoI'IZenia mechanizmów rwarantujących praworządność na wszystkich szczeblach
przekonani władzy . Jesteśmy
że wasza
podkreślił St. Gucwa -
Wreczenie aktów nominacvinvch
członkom Trvbunalu Sta~u
oo-
· działalność wzmacniać będzie
czucie odPow i edz'ialności za sprawy państw·a i narodu oraz świa­
jednakodomość. że prawo Jest
nie da.
U6m1ł8Chlnll
...
W Sali Matejkowskiej w Sejmie odbyła się 20 bm. uroczys-,
tość wręczenia aktów nominacyjnych członkom Trybunału Stanu
powołanego przez Sejm. W skład Trybunału Stanu - przypomnijmy - wchodzą : jako przewodniczący z urzędu - I prezes
Sądu Najwyższego . jego zastępca, 22 członków I 5 zastępców.
~~~::o:~e Trybunału
wvbiera Sejm
l'rvbunalu Stanu
W skład Trybunału mogą bvć WY·
obywatele polscy
':lrani iedynde
korzystaiacy z pełni praw o>bVWa·
felskich, nie karani sądowni e ; nic!
w organach admini~ atrudnieni
Co nalmnl-e1
~tracj ; państwowej .
oołowa członków Trybunału Stanu
oowinna 'le składać z osób posiawymagane
dających kwalifikacje
do zajmowania stanowiska 1ędzlowskiego.
pałrio&1sm
ciąg
na str. 2)
~
lltanJsław Gucwa.
sułełc Sejmu członkom
ł'fatulacje
Składając
oodkreślił , że
l'rybunału Stanu,
rozooczęc i e działalności tego now el{o ciała należy uznać za w a ż ne
ogniwo w procesie demokratvz ac ji
systemu konstytucyjnego w PRL
•tmacniania praworzadności Przyj.
dzie wam. sędziowie - pow ied z i ał
- ważyć sprawv niezwvkle trud racje sP<Jłeczn e i
ne, najwyższe
państwowe oraz czynv jednostek.
Powołanie Trybunału sta nowi wv
raz głębokich przemian w 3ferz e
sprawowania władzy w 'laszym
Ald„ uomi.nscyJne W.I'flOZYl mu- państwie. Nie mają O!le w yml!lru
acjonalA:z:atorąm 1 wvnala11com n igdy n1e było łatwo.
Często musieli prze bi l ać sie
ze swoim i oom vsła mi przez
prz ed się.
kierownictw
n iechę ć
biorstw m ając ych na g ło wie wa ż.
niejsze sprawy - wykonywanie
Nie był
olanów . zobow iązań ...
człowiek
więc dla nich wvgodny
porządek .
burzący dotychczasowy
A poza tym wdrożeni e c z ęsto wią ­
w
zało się z pod jęc iem ryzyk a efekcie wynalazca mu si ał •.swoje"
R
narodu.
tl'Wania
Niepodobna ocenić II Rzec.z.
pospolitej n ie pamiętąjąc o
Wypisalllo jui o
Wrześniu.
tym boony opracowań ·hilsU>wiel4t
i rówinie
rycwych
ws pomnień.
priz.ycz.yą
S
ZlllkaJnO
.tak
' z.ybkrlej ka1tasi!Jro<ry. Nieje . wtktórzy chcieli
dzieć w dzńałaniiu czynników
zewnętz.:rnyoh, talk jakby jajaki.eg<:Vlmil~
rząd
k~kol wiek
wiek pa~ mógł w siwej
realia
fginOI'\'.llWać
polityce
międz ynarodowe i nie Prrzleciwdziałać diOflltr>zegailnym nlebezpieozeńsbwtolm.
badlki•p thiała­
Pi s:r.e np. o ty.rn ta.le l.Wi.ena~elski Neal Ascher„Polsik1
w lmiążoe pt.
son
sierpień, oo stało sic w Polsce", .szukiaijąc źródel do sytuaoJi współozesnej P<)].silci;
„(.•. ) Jego następcy (tj. Pił­
sudskiego - przyp. E. T.) usiło­
wali utrzymywać równowagę
poll)iędzy rosnąc, silił Hitlera
i Stalina, jak gdyby Polska
była Im r6wna. Nieuchronnie
ponie§H porażkę. Kiedy -zagrojenJe nazlstąwskle stało się
odm6Wili wsp6łpra­
ostre ey wojskowej ze Zwi,zklem
pakt ·
Radzieckim. Nastąpił
nazlstowsko-radzleckJ z !llerpnla 1939 r. („.)".
Były legionllsta, gen. Zyg.
murrut Berllmg, tak w pamJ!ęt ­
nlkaoh nóituje s;w6j i;.ta,n ducha w połowie W!l'z.eśnia 1939
nia.
Su:a.ególnie wy.ruiicl. dosbr.zec oo m®na pr.i.y odt~ji
dwóch rocznic: 11 listopada
1918 i 22 lipca 1Hł r. Tamta
nikllil'1.
pierwm:a 1ymboLi.zude odbudowę po pan.ad 120 latach niewoli niepodległego pańs·twa
polskiego, ta druga - oda"ow innych
d7.enie państwa
gramlicach i w linn,ym kształ­
nadlto
Aż
cie ust.rojowym.
by dolronywięc powodów,
wać pQrÓW1!1ań i równie wdele
sposobności dna obraJOhUlllków
historycznych.
Mlędey t)'ml datami znajduje sic ws·zaJkrie jeszcze jed!Jla,
tragic7JI1a - 1 WI'lześnia 1939
dwlie
oddi7Jiela~ąea
rok.u,
Rzecz.po5polite hekastornibą ofiair, zgli&2lCIZami tysięcy ws!
i ruill1ami drnies·lątków miast,
a je<ilnocześnie sptnająca je
r.:
(Dalszy ciąg na str.
3f
Papież Jan Paweł ·al
przyjął
ministra J. CzyrkC.
We wtorek w południe papież
Jan Paweł II przyjął na godzmnej
audiencji polskiego ministra s. praw
zagranicznych, Józefa Czyrka Au·
diencja miała miejsce w letniej rezydencji papieża w Castalgandolfo.
ąozmowy dotyczyły problemów bę­
dących przedmiotem zalnteresowania Stolicy Apostolskiej i rządu
PRL.
W szczególności omawiano sprawę wizyty papieża Jana Pawła II
w ~olsce. Tematem rozmowy były
Kośpaństwo t~kze stosunki
.
c1ół . ~ Polsce.
zagranicznych
Minister spraw
Józef C'zyrek przedstawił papleżo-
IMVs· 1en,. e
(Dalszy
wybrani zostali na pos-ied-z-en-lu_S_ej_m_u_ _
Przewodniczącego, zutęiiee oraz
członków
I zastępców
człon '; ów
- No wtclzbz, Pran clszku, w ten
spol6b zaoszezędzlllłmy 10 Utr6w
1>allwa. .•
Następnie członkowie Trybunału
złożyli ślubowa.nie sędz iow­
Stanu
skie.
ciągłością
nie upamiętnionych ważnymi
dla losu na.rodu wydarzeniami. Wyda.nonia.mi i podnioCzęsto
I bolesnyml.
słymi,
niekiedy
ai41 one;
splatają
Jedne następuJ• po drugich
zwieńczenie.
jako logic,;ne
Wszystkie natomia1t, gdy zbli:i:ajlł sł• lch rocznice, wywołuJ!ł zadumę nad czasem minionym i często emocje p0nad mia.r41 gor4ce. Bo i zanaszego
wikłane były dzieje
kraju i nie mniej skompllkowa.ne motywy ubranego w
człowieka.
na itr. 2)
pozostało
w polskim ka·
lendarzu historycznym
Tej wielkiej sprawie słutyć będzie szeroki I autentyczny ruch 1poleczny: Patriotyczny Rurb Odrndzenla Narodowego, Jednoczący robotnlk6w,
chłop6w, Inteligencję, tych wszystkich, kt6ny pragn11, aby w ojczyźnie
było lepiej, pragnienia zamien i ają w czyn, a czyn~m chcą nadać naJ.
1kutel'zntejszy wymiar Ruch otwarły dla wszystkich uznających, lt nie
ma dla Polski Innej drogi, n it socjalistyczny JeJ rozw6J, nie ma pew.
nleJszeJ gwarancji Jej niepodległości. nit sojusz i przyJat~ ze Związkiem
ze.
Radzieckim I pnynaletność do wap61noty pańltw 1ccJall1tycznych.
we dla wszystkich.
pociąga najNaśladowc6w
hardziej ło, co naśladować się
N
Jui
miesięcy
,
wi Janowi Pawłowi Il nowo miado
nowanego kierownika zespołu
spraw stałych kontaktów roboczych
rządu PRL ze Stolica Apo11tolską,
ministra pełnomocnego Jerzei:.o Kuberskiego.
Przed południem minister . J6zet
Czyrek kontynuował rozpoczęte w
dniu
poniedziałek, w pierwszym ·
pobytu w Rzymie, rozmowy z w.atykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Agostino Casarolim.
W spotkaniu wtorkowym wzłl\ł
udział prymas Polski, a;c~biskup
J6tef
gnieznieńsko-warszawsld
'
Glemp.
I
„.
J
wvżei
wychodz16 Anim wrencie doczekał sie reaHZ4(:jl Droiektu.
Mnóstwo atramentu wypisano na
które pokonywać
tema,t barier,
Postep tech.
musi racjonalizator
niczny to wciąż zajęcie dla hobbystów, ludzi wytrwałych l o zdroDo ty~h wszyst.
wych nerwach.
kich uciążliwości lakJ!e często pokonywać musz!ł autorzy oomvsłów .
jeszcze jeden
zaliczał sie zawsze
minus - zbyt małe tlna.nsowe zaii11teresowain!e wynalazczości-.
plabl
N4o więc dziw,nego, te od da""tym hk że
(w
na wynalazcy
WKTiR z Łodzi) postulowali , by
znowelizować
przesta rzał e
już
Prezydium Ra.dy
rozpQrządzen i e
projektów
Mi.nistrów w sprawie
wynalazczych. Nowe ureRulowanie
prawne stało się również konieczne w zw iązku z wejściem ·v życi e
reformy gosPodarczej
Naprzeciw DOStulatóm rac: ionaM(Dalszy
clątr
na st r.
ł)
/
SPOTKANIE T.
24 salwy
1 Zdziałaczami stowarzvsze1i katolickc-spo~ecznvch arinatnie
1 Zaktvwem ZSMP
czoraj w siedzibie ŁK FJN
członek Biura Polityczmego
KC, I sekretarz KL PZPR
- Tadeusz Czechowicz spotkał &lę z przedstawicielamj organb:acji katolicko-społecznych: Pax
l Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Społecznego w Łodzi. Była to wymiana poglądów na temat form
wspólpracy, jakle w ramach patriotycznego ruchu porozumienia
narodowego mogą
przedsięwziąć
róiJne środowiska społec=e w Police.
T. CzechowlCI! ustosunkował się
do aktualnej sytuacji politycz.nej
i gospodarczo...społecznej w kraju.
Stwierdził, iż należy sobie obecnie
odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Jaka ma być Polska? Odpo'wieda:i tej częściowo można szukać
w rozpoczętym już procesie reformowania gospodarki. Szeroko
jednak wciąż dyskutowane są nowe zasady polltyki społecznej i zło.
żony problem sprawiedliwości społec7Jllej.
Istota naprawy sytuacji
leży w tym. aby połączyć interesy
'PQSZCZególnych girup społecznych z
interesami państwa. W tym duchu
trzeba rozwijać procesy demokratyzacji życia, samorządności, działania związków zawodowych. Nie
można jednak zapominać o staraniach na rzecz utriymania dobrej
pozycji Polski w świecie i ugruntowania wiarygodności wobec soojalłstycznych p_artnerów.
T. Czechowicz podkreślił, Iż w
:tJrocesie normalizacji życia w kraju winny wziąć udział wszystkie
środowiska i grupy społeczne. Muszą
one wypracować wzajemnie
W
korzystną platformę współdziałania.
Podca:as dyskusji przedstawiciele
organizacji katoli~kich poruszyli
wiele Istotnych problemów. Wspomniano o rozbieżnościach nurtują.
cych polskie społeczeństwo, o niezgodności uchwal i decyzji centralnych z praktycznymi działainia­
mi w terenie. Stwierdzono, iż u
podłoża kryzysu społec21nego i gospodarczego leżą również zasadnicze
kwestie moralne, a wśród nich
degradacja pojęcia etyki zawodowej. Uznano np.. że jako.ść pracv
poprawić można nie tylko poprzez
posunięcia ekonomiczne, lecz także
pogłębiając
procesy hurl).anizacji
pracy. Nie zawsze sprzyjają tep:iu
zasady reformy gospodarczej, które takie wyrażono obawy mogą doprowadzić do ~oź,nych objawów aliMacjd.
W tej sytuacji należy wykorzystywać klimat Inicjatyw społecznych.
zwłaszcza tych, kt6re dotyczą uciążliwości codziennego życia. Nie
może być przy tym mowy o akejach. Inicjatywy ludzi dobrej woli
winny by6 JVykorzystywane na
dłutszą metę, stać się regułą postępowania w stosunkach mit:dzy.
ludzkich. Przylkładem tego m<l'Że
być dz!ałamoŚć obywatt";1słdch komitetów odrodzenia narodowego,
jeśli ty'lko te powstające spon~a­
nicznie i samorzutnie formy dZla•
łania ludzi. którym leży na sercu
dobro ojczyzny, nie przekształcą
się w instytucje.
Ruch porozumienia narodowt;;;o
- stwierdził jeden 11: dyskutantow
- powinien mieć władzę, ale władza ta nie może wypływa6 z u~t11.­
lonych odgórnie decyzji, a 1 faktu posiadania autorytetu społecz·
nego. Musi to by6 ruch ludzi mających Jeden cel
dobro kraJu.
w „Textilimpexie"
Jest to patriotyczny, a Jednocześ- reforma gospodarcza, którą mło­
nie chrześcijański obowiązek. (sk) dzież powinna przyjąć i realizować
ja!ko własną, Jako ogromną sza.nsę
udziaiem
członków
KC popraw:ienia nie tylko własnego
PZPR z woj. miejskiego losu, ale i wzmocnienia szans na
łódzkiego oraz uczes·t ników rozwój kraju. Sprzyjać temu bę­
IX Plenum KC odbyło się cme odpowiednia polityka kl\drlJwczoraj w „Textilimpexie" spot- wa, bardziej niż dotychczas lankanie aktywu młodzieżowego łódz­ sująca ludzi młodych. zdolnych,
kiej organizacji z Tadeuszem Cze- mogących wykazać się wy.niitami
chowiczem. Po zapozna.niu uczest- pracy na dotychczasowych ~(ano­
ników konferencji z przebil!'giem wiskach.
IX Plenum oraz własnymi spoI sekretM'Z KŁ PZPR zapowtestrzeżeniami z obrad tego kierow- dJZiał także poświi:cenlc Jednego 1
niczego
gremium
partii
przez najbliższych posiedzeń Rady Naroczłonka KC PZPR J. Nastalczy- dowej Miasta Łodzi problemom
ka o·raz uczesbndczącego w IX młodzieży. Do 31 li:pca ma zostać
Plenum działacza ZSMP - R. Ma- także opracowany harmOlllogram
ja, a także po krótkiej dyskusji, realizacji zadań wymlkających z
głos zabrał T. · Czecho·w icz.
uchwał IX Plenum KC PZPR.
Ustosunkowując się do poruszoC>dpowiadając na jedno z pytań
nych w dyskusji problemów i py- dotyczące zmi8Jll kadrowych przetań, I
sekretarz KL powiedział prowad2c.nych na IX Plenum, T.
m. in., ze młodzież słusznie ocze- Czechowicz powiedział m. iin.. te
kuje racjonalnych, prawidłowych nie mają cme w żadnej mierze
działań ze strony władz partyjnych podłoża politymmego ani frakcyji państwowych, na bazie których nego.
można by spróbować rozwiązać za(IZ. Ob..)
równo swoje własne sprawy, Jak
i sprawy kraju. Pryncypia te muszą być jasno określąne I sformuDOKŁADNOSClĄ
łowane, aby młodzi wiedzieli na
czym mogą ,się opierać i r1a co
Z
liczyć.
Z pllJilktu widzenia państwa MJwa:i.nlejszym problemem jest ochrona młodej rodziny i najmłodszego
pokolenia. Nie mniej ważne jest tak
że nadanie odpowiedmiej rangi w
życiu
społecznym
podstawowym
zasadom etycznym lub szerzej moralnym. Konieczne jest talkże
zwiększenie udJZiału młod2lieży w
życiu politycznym, w procesach demokratyzacji,
urzeczywistmi!IJ!lia
idei ludowładztwa I samorządinoścl.
Tego wszystkiego młodzi muszą
sit: uczyć, aby czynnie (a nie tyl.
ko deklaratywnie) akceptowa6 socjalizm. W tym kontekście uchwały IX Plenum należy traktować
jako wytyczne do działań. Alby
przyniosły one j~ak efekty, trzeba je przetworzyć na język codziennej pracy.
Ogromną szansą dla młodych Jest
•
••
Wreczenie nommac11
(Dokończenie ze str. 1)
Zabierając głos w lrndeniu czło.n­
ków Trybunaru Stanu, jego przewodniczący I prezes Sądu Najwyższego Włodzimierz Berutowicz
stwierdził
m. In., że powołainie
Trybunału wywoł8J!le było potrzebą stworzenia
instytucjonalnych
gwarancji prawidłowego wykony.
wania obow:iązków przez osoby na
najwyższych stanowiskach w naszym państw:ie. Ze awolch uipra.wnień oświadczył
- b~emy
korzystać dla · umacniania I rozwoju narodu
1 ·aocjaiistycz.ńego
państiwa• . W. Berutowicz zapewnH
również. że człO<!lkowde ·Ti'ybunał11
wypełniać będą ' swe funkcje z peł­
ną odpowiedaiialnością za każde pojedync.z e
orzeczenie,
w każdej
sprawie.
Każda ocena
powinna
być obiektywna I wydana na podstawie nonn prawnych I konstytucyjnych ob<>wią.zujących w PRL.
Funkcje nasze będziemy starać s:ę
sprawować ja'k
najlepdej I przy
żadnej sprawie nie będziemy tracili z pola widzenia rzeczy najważniejszej dobra
10Cja1i11tycz111ej
Ojczyeny.
(PAP)
~PR spełnla]ąca przewodnlę rolę w społeczeństwie, w putneraklm 110juszu •z ZSL 1 SD, w konstruktywnej współpracy ze stojącymi na gruncie ustrojowych zasad aocjallstycznej Polski stowarzyszenlaml •wtecklch
katolików I chrześcijan.
.......
J
d dn
Jesteśmy Polakami! Te słowa mają głęboki sena, v-6uacza Il na rzę
Il
wartość której na Imię ojczyzna, wspólne tycie, w którym uczestniczy.
my i z"a które odpowiadamy. Indywidualny I zbiorowy obowiązek pracy dla dobra własnego państwa, jego Istnienia I rozwoju.
.Jesteśmy przekonani ,te Patriotyczny Ruch OdTodzenla Narodowego b•dzie dobrze służył Interesom ojczyzny, gdyż patr!oty-mn wyrah się dzł­
ilaj w codziennym trudzie, w aktywności społecznej, w dtwlganlu kraju
11 k'ryzysu w działaniach na rzecz socjalistycznej odnowy I odrodzenia
narodowego Ruch nie rości sobie praw do monopolu. na patriotyzm.
Do of lun ej· słutby Pclsce skłaniają jego uczestnlk6w rozum, wola I uczu.
pracy ~la Polski nie mote byl! podziałów na pa.rtyjnych l bezpartyjnych wierzących t nJewterzących. Wszyscy obywatele mają Jednakowe prawa 1 obowiązki Opowiadamy się za możliwością nieskrępowanego
awansu I zajmowania· kluczowych stanowisk ' przez bezpartyjnych, 9tojących na gruncie Konstytucji PRL. W Patriotvcznym Ruchu Odrodze.
nla Narodowego jest miejsce dla wszystkich, którzy uznają nlepodwatalność podstaw ustroju •
.Jest miejsce dla nJezaletnego I samorządnego ruchu sawodowego,
odbudowanego w formach, ,!akie odpowiadać będą lu~ztom pracy, reprezentującego, w zgodzie z zasadami ustroju. rzeczywiste Ich Interesy.
.Jest miejsce dla ruchu młodzieżowego, <lla kobiet, dla ruchu sp6ł.
dzielczego 1 samorządu pracowniczego. Jest -miejsce dla inteligencji, dla
uczonych 1 twórców. którzy z naszej narodowej tradycji wywodzą swą
pozycję w społeczeństwie, służą mu zarówno swą s-ztuką I wiedzą, Jak
i swą postawą. swym humanizmem, stanowiącym o naszej totsamoścl
narodowej.
.
h
Jest miejsce dla działaczy katolickich, chrześclJansklch oraz lnnyc
wyznań. Społeczeństwo polskie jest świadome autorytetu Kościoła. Dlatego teł sprawie odrodzenia narodowego powinien I może 11uty4! coraz
lepiej konstruktywny dialog władz państwowych I Episkopatu Kościoła
rzvmskokatolicklego; a także Innych wyznań.
Jest w Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego miejsce dla tych,
którzy w trudnym dramatycznym okresie kryzysu zagubili się, stall 1lę
bierni którzy. lącz'ą w swych sercach uczucia miłości ojczyzny z uczu.
cłami 'żalu 1 bólu z powodu wszystkiego, co w naszym tyciu okazało się
11:łe niesprawiedliwe .niskie I niegodne.
J'est
miejsce
dla
wszystkich,
prócz
przeclwn1ków
1ocJallzmu i socjalistycznej odnowy. prócz tych. którzy traktują naród I pań­
stwo. jego nlepo~leglość I bezpieczeństwo Jako kartę w grze politycznej,
slużacej nie polskim Interesom.
,
Polsce potrzebna Jest energia twórcza, zrodzona z zespolenia m'l'.•ll
l czynów wszystkich patriotów. Mobilizując aktywność ~połeczną, słuząc
odbudowie neczywistych więzi społecznych I wl~zl moralny~h, Patrto.
tyczny Ruch Odrodzenia Narodowego powinien wmeść .swój wielki wkład
w dzieło umacniania I normalnego funkcjonowania panstwa, wspólkształ.
łując tym samym społeczno-polityczne I gospoda.rcze przesłanki zniesienia stanu wojennego.
Naród jesł· jedynym gospodarzem we własnym niepodległym I suwe.
rennym państwie, Chcemy. aby państwo i naród stanowiły nle.rozerwal.
ną jedność, darząc się wzajemnym zaufaniem I szacunkiem.
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego będzie dążyć do tego, aby
llzlelące nasze społeczeństwo bariery wzajemnego niezrozumienia I nie.
ufności goryczy t rozczarowań, stopniowo zanikały, nie stawały się materiałem zapalnvm. itodzącym w interesy Polski.
Zróżnicowanie społeczeństwa jest faktem. Kierujemy się zasadami tolerancji. Uznajemv tot.samość I samodzielność wszystkich uczestników ru.
chu stoimy na grun~ie tch partnerstwa. Partnerstwo, to poszanowanie
pra~a do odmiennego 7.danla I odpowiedzialnej krytyki, w7.ajemna lojalność. gotowość wysłuchiwania I zrO'Zumienla argumentów, wychodze.
nie napneciw ws~ędzle tam, gdzie chodzi o oslagnięcle wspólnych I nad.
rzędnych celów
żywimy przekonanie, że ruch stanie się najszerszym
forum dyskusji· politycznych, tak żywych we współczesnej Polsce, fó.
rum dla konsultacji społecznych, w czasie których obywatele, środowl­
aka, organizacje, będą wyrażały swoje poglądy.
o bogactwie Inicjatyw, podejmowanych przez ruch zadecyduje r6:tno.
irodność inspiracji, sposobów myślenia I motywów działania.
Wielkie I małe sprawy, z których składa się nasze tycie, nie mogą
lly6 tylko przedmiotem troski władz państwowych. Ruch, który posta..
I DZIENNIK
ŁÓDZKI ·nr 107 (10101)
Z olkaa:)i przypadającej 22 lipca
br. - 38 rocznicy p0wsta.nia Polski
Ludowej,
w
siedzi·bie
Zar-ządu
Głównego Związku Bojow.ników o
Wo1ność i Demokrację odbyło się
20 bm. uroczyste spotkanie kilku~
setosobowej grupy - reprezentantów żoŁnierzy i bojowników wszy.
stkich frontów II wojny światowej.
Za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej
w ZBoWiD, Orderem Szta.nd.aa:-u
Pracy Il klasy uhonorowano Czesława Kowalczyka. Krzyże Koma.ndorskie Orderu Odrodzenia Polski
20 bm. w Genewie wznowiła pracę międzynarodowa grupa robocza,
powołana przez Komitet Rozbroje-
niowy w celu przygotowania tekstu projektu konwencji o zakazie
badań, produkcji, przechowywania
i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów.
Obradom
Jak podano w Genewie, grupa
przewodniczy przedstawiciel Polski, rozpatrzyła w toku dotychczasoambasador Bogumił Sujka.
wych swych prac liczne propozycje
złożone przez państwa członkow­
skie Komitetu Rozbrojeniowego, a
także
rezultaty
dwustronnych
rokowań
genewskich ZSRR
USA w sprawie zakazu broni chemicznej i przystąpiła już do opracowywania poszczególnych elementów przyszłej konwencji.
·
DO 0,001 MM!
(INFORMACJA WŁASNA)
Jak wie1kde
maczein.le ma
precy.zja we wszystkJch dziedzinach techniki nde trżeba
wyjaśndać.
Żadne
urzą­
dzenie, żaden mech81Ilizm - od
zegarka do samochodu - nie
m,ógłby naleitycie funkcjonować
bez dokładnego wykOtllainla jego
paszczególnych części, bez Ich
doskonałego wzajemnego dopasowania. Im większa precyzja
- tym W~zY poz.iom techniczny.
-
Duże zn~e w produkcji rMnorodnych detałd teclurlezmych ma
p;omla<r Ich ga.buyit6w - .z ogromną doldadn.ośclą. ll=ą w tysięcz­
nych częściach mfil.lmetra. W pro.
dukcfi wielltoseryjl!lej mezmlernle
I
Eksplozja w Londynie
W centrum Londynu, w słyn­
nym Hyde Parku, eksplodował we
wtorek ra.no wypełniony dynamitem samochód. Rzecm.lk
poilcjl
oświadczył, że zapalnik bomby był
za'Programowany w ten &I>0116b, by
wybuch nastąpił w momenc.le mijania samochodu prz;ez 16-oscb<>wy
oddział
konny iwarou kr6lewlldeJ.
Z ost&'łmlch uataleA wyo.łk-. &e
zgbnęło
trzech członk6w kOl!lllleJ
gwardii królewskiej, a 9ttmnaatu
Lnnych zostało ra!ll!lych.
Tego 1amego cmua w Londynie
elksplodował kolejny
ładUtilek w
pobliżu koszar wojskowych, w rejonie Re.g ents Park.
z najświeżs,zych Informacji wyn:!Jka, że bomba 1 Regenta Park
zabiła srześć osób, kilkanaście raniła.
W komunikacie nad11111ym teleksem z Dublhna
do zamachu w
Hyde Parkru, przyznała d• trland~a Armia Republikańska (ffiA).
Istotna jest tak.te łatwość, nyb.
kość I masowość Pomiuów.
Wysokiej klasy urządzenie pomia.r owe,
~. „KoordY'Ilatometr
XYZ", 1koostruowano w Instytucie
Obrabiarek I Technologii Budowy
Maszyn Politechniki Łódzkiej, na
zlecenie i przy współpracy Ośrod­
ka Badawczo-Rozwojowego Narzę­
dsl „OBR·VIS" w Warszawie. Zespołem naukowym kierował wiced~ektOr Instytutu doc. dr Leszek Kwapisz, a podst81Wy ko.nstrukcjl u.rząda:enfa o.pracowall dr
Grzegon Siwdński l mgr Stanisław Sucharzewskl.
,,.K.oordy.natometr xyz" umot:l!wia dokonywame pomiarow wszelkiego rodzaju detali, nawet o bardzo nieregulwnych
ł ekomplikowainych
ks?Jtałltacb.
w trzech
współrzędnych
przesttteamych
(długo.ść, szerokoM,
wysokość), 1
dokładnością do 0,001 mm!
Urządzenie jest całkowlicle za.ut.onlaityru>wa.ne, &p:rzężo.ne z elektronicznym systemem programowania pomlarow oraz pmetiwaTZrunia
I O\l)racowywania Ich wymików. Wynfild pomdarów mogą być <>dczytyW8/lle na tzw. wskaźnikach cyfrowyoh, lub kodowa.n•
na taśmie
perfwowanej.
Po wstępnych, w i>ełml udanych
próbach tech.ntcznych, przeprowadzonych na trzech qzemplanach
prot.oitYiPOWYch
Uil'Z~a. warszBIWski "'VIS" wn>rodukowal kolejiną part:ht (t:cw. lnformacytną 10 1ztu!k), a wdtr6tce podejmuje jut
seryjiną produkcję polsk.lego ,.Ko-ordyna.tornetra XYZ".
DOltychczas urządzenia 'l)OllI11uowe tego tY'Pu lm~allśmy głównie 1 Zachodu płacąc po 35
-50 tys. dcllllI'ÓW za jeden ~em­
J)lan:. Obec·nie możemy i>rodukować je w kraju, na wła1me
potrzeby I na eksport, 1 korzyścią
dla naszej gospodarki.
ZBIGNIEW 8. NOWAK
DEKLARACJA
nownt6my satnlcJ-aO, mua1 wapółtwony6 decyzje właday, pobudn6 J•S
poczynania, kontrolowa6 wazy1tko, co wymaga k01Dłroll.
Dlalos, partnentwo, wzajemne zrozumienie I 'Mlp61ne działanie rodzi 6
•I• winny wsz-:dzie łam, gdzie toC31y 1lę tycie narodu1 w zakładach pracy 1 lnatytucJach, miastach, osiedlach I wsiach - wszędzie bowiem Int.
cjatywa, społeczna saradnoś6 t oflunoś6 obywatelska, 811 niezbędne
I cenne.
wszystko, 00 lłuty Police, J•J rozwojowi 1połecmo-goepodarczemu, IU·
werenno&ci, bezpleczeilatwu, trwałości granic, będzie 1tanowl6 ueł6 l c•l
działania Patriotycznego !Ruchu Odrodzenia Narodowqol
- troska o bezptecmy, pokojowy był narodu ,apok6J l lad wewnętrs­
ny, opa.rty na konstytucyjnych podstawach,
- przeciwstawianie się sarówno pr6bom Otłablanla pa'Astws, Jak I pr6bom powrotu do szkodliwych praktyk funikcjonowanta tycia 1polecznopolltycznego,
- tworzenia warunków politycznych i prawnych, za.pewnlających 1lłę
pańltwu I bezpieczeństwo obywatelom oraz n:eczywlsty I 1kuteczny ich
udział w sprawowaniu władzy, kierowaniu własnymi sprawami w skali
państwa, regionu, miasta, osiedla, wsi, zakładu pracy, czy organiZB;Cll,
- inicjowanie apołeczneJ konsultacji naJwatnlejszych decyzji panstwowych,
..., tworzenie klimatu społecznl!ll'O, z1111>ewnlającego demokratyczny nha..
rakter wyborom do organów przedstawicielskich l samorządowych. Troska o to, aby mandaty uzyskiwali obywatele godni najwyższego za11fa.nia, prezentujący wolę l Interesy wyborców, najszerszych rzesz si:.-te.
czeństwa.
·
Organizowanie Q>ołecmego wsparcia d'la po~zynaA organów przedstawicielskich. Wepleranle Ich społecznego autorytetu. Troska o Ich trwałą
I skuteczną wlęi ze społeczeństwem.
Inicjowanie społecznego procesu po'Mltawanla aktów prawnych, skuteczne reprezentowaule oplull I dąteń społeczeństwa, wyratanych poprzez ruch patriotyczny.
Inspirowanie 1 kontrolowanie dzlałaA a·p aratu władzy i admlnlstract•,
dotyczących zwłaszcza codziennych 1praw obywateli.
Uzyskiwanie społecznego popareta dla poczynań konstytucyjnych orga.
nów władzy, w Imię dobra narodu I państwa.
Rozwijanie różnych form samorządności w mleśde I na wl1. Odrodze.
nie bogatych tradycji społec.:nlkostwa, samopomocy I samorządności wsi
po Iski el.
Kształtowanie kultury polltyczn~J I prawnej, zasad współżycia obywa.
tel!lklego. Edukacja obywateJs.ka, zwłaszcza młodego pokolenia, najbardziej dotkniętego skutkami kryzysu społeczno-gospodarczego I moralnego.
Pielęgnowanie przywiązania do narodowych ldeal6w l tradycji walk
o postęp, wyzwolenie narodowe I społeczne.
Krzewienie umiejętności myślenia kategoriami państwa. Wsparcie dla
tworzenia klimatu sprawiedliwości społeeznej I równości obywateli wobec prawa. Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo
ojczyzny, Szerzenie świadomości równowagi praw I obowiązków obywa.
telsklch, która czyni społeczeństwo dobrze zorganizowanym, 1prawnle
funkcjonującym, stabllnvm I bezpiecznym.
Upowszechnianie I utrwalanie wśfód młodzlety poczuda wysokłeJ godności slutby wojskowej
a wśród całego społeczeństwa zrozumienia, tt
Ludowe Wo,tsko Polskie. wnosi do sprawv bezpieczeństwa ojczyznv I obro.
ny pokoju swą zdolność bojową, właściwy, odpowiadający motllwośclom .
Polski niezbędny wkład.
Tworzenie I upowszerhnla,nle a.tmosfuy moralnego I polltycznel(o sprze.
clwu wobec tendencji konfrontacyJny·ch I grotbv wojny term.ojadro.
wej. Troska o to, aby głos Polski w tej ogólnoludzkiej kwestii stał etę
donośnleJsźv, mocniej słyszalny.
Współudział w doprowadzeniu do końca wielkiego dzieła itlęboklej reformy gospodarczej, stanowiącej szansę uzdrowienia gospodarki polskiej
I wydtwignlęcla kraju z kryzysu.
Wychowanie do pracy: mądrej, dobrze zorganizowanej. pomnataJaceJ
dobra materialne I duchowe, stanowiącej tr6dło godności ludzkleJ l miernik społeczne) wartości jednostki.
Edukacja ekonomiczna społeczeństwa, która mote stać się wielkim J!O-
•
łowsk.f.
Orderem Krzyża Grunwaldu m
klasy odznaczono: Józefa To:1rnlę,
Edmunda Wojtasika i Tadeusza
Zawadizkiego.
24 byłych żolnlerzy wszystk!ch
frontów ostatniej woj-ny uhonorowa·no Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski: 8 osób odznaczono , Krzyżami Kawalerskim!
Orderu Odrodzenia Polsiki.
Za wybitne zasługi w działal­
ności społecz.nej i pracy za.w odowej
od~naką „Za zasługi dla Zwląrz:•ku
Bojowników o Wolność I Demok<rację" odz>naczo1110 kilkadzlesiąit osób,
wśród
nich: prezesa honorowego
Zuząd111
Głównego
ZBoWiD marszałka Polsk1 Michała :ty.
mierskiego. •
Wiele osób otrzymało medale
•
Wznowienie negocjacji w spra- .,Za udział w wojnie obrolilnej
1939"
I „Warszawskie KTa:yże Powwie zakazu broni chemicznej otwie(PAP)
ra zarazem kolejny rozdział prac stańcze".
Komitetu Rozbrojeniowego, którego posiedzenia plenarne zostaną
zapoczątkowane 3 sierpnia br.
PRECYZJA I ZYSK
bHżej
otrzymało 10 komibat8J!lt6.w wśr6d
nich: były pilot - uczestnik bitwy
o Anglię Witold Lokuciewski,
a także płk rez. Zenon Słom­
czynski I płk rez. Adam M1cha-
Wznowienie prac genewskiego
Komitetu Rozbrojeniowe~o
z
(Dokończenie ze str. 1)
alający tych którzy uznają Ił swarantem socjallsłycsnego rozwoju Jest
1
c1;v
Dla uczczenia Swięta Odrodzenia Polski - 88 roczn•cy ogłoszenia
Manifestu
Polsk:ego
Komitetu Wyzwolenia Narod1Jwego, minister obronv 11arodo.
wej wydał ro.tkaz, zgodnie z
którym 22 lipca br. odd,11y zostanie w Warszawie honorowy
salu.t 24 salw
artyler.)'jsk;ch.
(PAP\
Odznaczenia kombatantów
Swięto
narodowe
Nikaragui
Nikaragua obchodziła 19
bm.
święto narodowe trzecia roczni•
ca zwycięstwa rewolucji sandinow•
sklej, w wyniku której położono
kres pQnad 40-letniej dyktaturze
somo:z.istowsklej. Obchody odbywały się
w nastroju powszechnego
zagrożenia
zewnętrznego i wewnętr-znego.
Udział polskiej b1teligencji
lf przezwycieżaniu kryzysu
Wczoraj
w
. Stowarzy1Zeniu
„Pax", odbyło
się
ogólnopolskie
spotkanie kilkudziesięciu współpra­
cujących z „Pax" przedstawicieli
świata nauki, kultury l oświaty z
członkiem Rady Państwa prof. Alfonsem Klafkowsklm.
PJł.llY
e
Godz. 9.150.
Na tknyt01Wanlu
u]Jlc Zeromsk.tego I 1 Ma3a kierowca „Nysy" Mairelt N. spowodował
o:deTzenle z samochod~ tej same3
marlkl,
na<Stęipnle
prirewróc:ił
1lę
1 uderzył
w
barlerkę,
potr11ca311c
s osób, które doznały uratz6w ciała.
straty o.koro 1120 tys. zł. Swiadkow!e
proszen1 są o zgłooa:enle
do WRD
MO w Łodrzd.
e Cffldrz. 13.10. Na llkir'sytowanlU
ulic ż.eromaldego 1 Kopemlka kleroiw>Ca „Fiata" SławomLr P. potrącił
przoohodzących
prizez .1ezdnlę Henryka N. i SłaW10roira s„ którzy do2111 a U o,gólnydl pot!Ju«-e4.
sl.•
•
·Godz.
tł.SO.
Na
Rrsytawanlu
zachottn.\e.3 \ 'LutomleTtk\e3 :Janina P. wes:zła na 3ezdn\ę 1 wpadła
na prrd>d „Ż<llka". domna311c ureu
mdednky i ogólinycb potł!uc!ze!t.
KOMUNIKAT
Dnia 11 Uipca 1982 r. Około godz
2uo, w m1ejscowośel NowoSIOll:na
uległ
wy;padlkowl. n,ln męticzyzna
Wiek około 35 lait. ubrany był
w ciemny garnitur w paskł, cz"1"wony gott, buty cz&Jme.
Swla<!nrow.te
tego W'YIP3dilru p1"0S'le>n\ s11 o zgło­
szenie Się do WRD MO w b>dizl, ul.
Wlady By:to:m&klej 90, te[. Tl~.
la. w.t
u~U:
Było ono poświęcone aktualneS
sytuacji i wybranym problemom
kultury,
oświaty i nauki
oraz
udziałowi polskiej inteligencji twórczej l naukowej w przezwycięża­
niu kryzysu, w przywracaniu krajowi tak potrzebnego spokoju
l
ładu pracy oraz w wypracowywaniu zadań i metod działania śro­
dowisk społecznych, wspierających
ruch porozumienia i odrodzenia narodowego. Zadania te ruch społe­
czny świeckich
katolików Pax,
kierując się zasadami odpowiedzial•
noścl patriotycznej I ideą wieloświatopoglądowości w socjalizmie,
pragnie realizować we współpra­
cy z .polską inteligencją, ze wszy•
stldmi siłami ideowymi l pollty•
cznymi, które poczuwają się
do
wspólnej troski o dobro narodu l
socjalistycznego państwa.
Spotkanie
warszawskie
było
Inauguracją działalności Centralnej
Rady Kultury, Oświaty i Nauki
przy Stowarzys:i;enlu Pax, złożonej
z 5() członków, która działając pod
przewodnictwem
prof.
Alfonsa
Klatkowskiego, obejmuje
szeroki
ruch powstających w całym kraju
podobnych terenowych rad rejonowych l wojewódzkich.
(PAP)
RedalrtOI depeszowy:
ZOFIA GUTMANOW A
Redaktor techniczny:
ANDRZEJ WOJTOWICZ
Iem dz)ałania Patrlofycmego Rucha Odrodzenia Narodoweso l szan•lł
dla porząd•kowanla w.p61nego pollklego domu.
Imcjowanie szeroko pojętej samopomocy •o&podarczeJ. Podejmowanie
działań, slu:tacych bezpoirednlemu zaapoka,!a.niu lokalnych potrzeb go.
1podarczych, przynoszących natychmiastowe korzyłcL
Walka o sprawiedliwy podział ciężarów, związanych s przezwyclęta.
niem kryzysu. Dbałość o łagodzenie Jego skutków wobec ludzi, rodzin
I grup społecznych najsłabszych ekonomicznie. Organizowani• 1połecz­
nych form pomocy ludziom 1tarezym lub niepełnosprawnym.
Walka o odnowę moralną. Pielęgnowanie tradycji polskiego domu ro.
dzinnego, jako komórki apołecznej, Integrującej Polaków. wszechstronne
wspieranie dzlaład padstwa, słu:tących u·m acnlanltt rodziny. Walka o do.
bre obyczaje, przecJw plagom społecznym, zagrażającym szczególnie dZleclom I młodzlety, przeciw rozlutnlenlu norm tycia społecznego. Tworzenie atmosfery powszechnego potępienia dla łamania prawa I norm moralnyeh, a takte przejawów bezdtillznoścl I biurokracji. Wspieranie roli
szkoły, zakładów pracy, orcanlzaeJI społecznych t zdrowej opinii publicznej w dziele odrodzenia moraluego.
'
- rozwijanie I wspieranie Inicjatyw obyWatellklch w sferze kultury
I oświaty oraz 1zeroko poji:tych usług 1połecznych. Dbałość o rafowanie
przed _skutkami kryzysu batzy materialnej I apołeczneJ, shttącej upow.
szechn1enlu kultury narodoweJ t aktywno.łcl tw6rczej.
Pielęgnowani•
kultury l!Jdow_eJ, obyczajów I tradycji wsi pollkieJ.
- pop1eran1e wsp6łpyacy między krajem, a slwplskaml polonijnymi,
Rozwój I upowszechnianie Idei budowania szerokiego mostu do Polaków,
rozsianych po całym świecie,
- troska o utrzymanie piękna polskiego krajobrazu, walka przeciwko
dewastacji środowiska naturalnego. Ochrona lasów, jezior. rzek I gór
naszY1lll społecznym zadaniem I patriotycznym obowiązkiem,
- krzewienie wiary we własne llly, tworzenie warunków dla 1połecs.
nego działania 1 wiary w Jego skuteczność.
Możemy I musimy wyjść z kryzysu. Musimy uczynl6 to własnym! 11.
lam!, na drodze naprawy I Odrodzenia Rzeczypospolitej!
Wiele z tych spraw pOdjęly jut obywatelskie komitety odrodzenia na.rodowego. wzbogacając w osta,tnim okreele nasze ' tycie społeczno-poll.
tyczne. Odbudowując więzi społeczne, stanowią one wraz z terenowymi
ogniwami Frontu Jedności Narodu, działaczami rad narodowych, ila.nto•
rządów, organizacji społecznych, Jeden z zaczątków Patriotycznego Ruchu OdrodzenJa Narodowego.
Idtmy dalej tą drogą, wpajając poczucie obywatelskie,! współodpowie­
dzialności za losy ojczyzny, przywracając
Jak najpowszechniej wiarę
w skuteczność I celowość działania dla dobra publicznego.
Niech wyrastający z autentycznych potrzeb społecznych, ruch obywa.
telskl, stanie się najcenniejszą, najbardziej konstr11ktywną formą urze. '
czvwistnlanla Idei porozumienia narodowego.
Niech wyrastają w nim zastępy prawdziwych społeczników!
Niech powstają trwale formy wspóldzlalan,la obywatelskich kom1tet6w
odrodzenia narodowego i ogniw Frontu Jedności Narodu w gminach ,
miastach I wojew6dztwach!
Będziemy wszechstronnie W6plerać takle poczynania.
Zwracamy się do wszy1tklch, którzy chcą dzlałal! dla dobra Rzeczy.
pospolite-j.
Kontynuujmy dotychczasowe wy•iłkl i podejmujmy nowe kroki, słu­
żące umocnieniu Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Jako ty.
wej Instytucji tycia społeczno.politycznego socjalistycznej Polski!
W tym celu podejmujemy działania, zmierzające do powołania Tym.
czasowej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
Niech
wspiera ona pomocą I radą terenowe ogniwa ruchu, do czasu zwołani a
ogólnopolskiego zjazdu Jego przedstawicieli, ukonstytuowania się Jeso
statutowych władz, opracowania I przyjęcia rozwiniętego programu.
Naszą Inicjatywę, zmierzającą do rozwoju Patriotycznego Ruchu Odro.
dzenla Narodowego I powołanie Jeco Tymczasowej Rady, przedkładamy
Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - uajwytszej reprezentacji
narodu polskiego, wyrata,ąc przekonanie, że zechce wesprzeć Ją swym
autorytetem I powagą.
Naszą Inicjatywę przedkładamy wam. Polki I Polacy! Wzywamy was
do słutby dla ojczyzny, łak bardzo „otrzebuJąceJ w obecnej, trudnej
sytuacji waszego szerokiego współudziału w życiu publicznym.
Wzvwamv do twórczej, samodzielnej, konstruktywnej I wszechstronnej
działalności, której kierunki I program zgodnie z zasadami Konsty.
tucJi naszej ojczyznv - okrdllmy sami!
Wzywamy wszystkich do wspólnego marszu na ogólnonarodowej dro.
dze odrodzenia I rozwoju aocJallstycznej Polski, ku przezwyciężeniu kry.
ZY'SU, ku lepszej przyszłośt:L
Warszawa, IO lipca lHI r.
§·l•l:i( E-Z•l:i( l#1lil•l:ii J#1ffil3i
łódzki
jut a kolei
turniej siatkarek,
międzynarodowy
który rozpocznie s!ę dzlł w hall
Resur.y (zainauguruje go - o czym
jut plsall.śmy - o godz. 111 pojedynek koreańlko-bułgarskl), to dla naszych reprezentantek jeden z najwatnlejszych sprawd2lanów w przygotowaniach zespołu narodowego do
mistrzostw Europrzyszłorocznych
py.
Trener Andrzej Dulski powołał do
kadry zawodniczki młode, ale mają­
ce za aobą jut sporo dośwladczen!a,
zarówno poprzez grę w plerwszollgoW}'ch zespołach, jak l występy w
reprezentacji kraju. Przed slatkar•
kam! postawiono jeden tyLko zasadniczy warunek: powinny wykazywać
ochotę do wypełniania obowiązków
pr2yszłorocz­
szkoleniowych at do
nych ME.
Przygotowania do tej prestltowej
dla teń!lklej slatkówkl. naszego kraju Imprezy rozpoczęły 1!ę zgrupowaniem w Drzonkowie, z którego
kadrowiczki przeniosły się następnie
do Cetniewa. gdzie zaproszono reRepublik!
Koreańskiej
prezentację
Lepszego
Ludowo-Demokratycznej.
apal'rlngpartnera trudno 1obte wymarzyć, Przypomnijmy, te Koreanki plasują slę w hierarchii świato­
wej 1latk6wkl pań tut za najlepszymi, a więc Japonią, Kubą1 USA 1
doZSRR. A te potrafią grac wiodły 1)1' pierwszym swoim występie
w czasie pobytu w naszym kraju,
pokonując w niedzielę Polkl a:i. Nie
wątpimy, te równie dobr11 siatkówkę w wydaniu dziewcząt z Korei, a
takte - miejmy nadzieję - w wyJublleuazoWJ',
dzle1ląty
konaniu Bułgarek 1 reprezentacji
Sądząc po ruchu pod kasami, dziNRD, oglądać będziemy od środy w siejszy mecz, który odbędzie się na
hali Resursy,
stadionie przy ul. Marchlewskiego w
Pabianicach pomiędzy Włókniarzem
Trener A. Dulski wybierze pierw- i POIZlrlańsk!m Lechem (p~zątek, goznacznie
zawodniczek dzina 17), oglądać będzie
spośród
szós1lkę
szą
przebywających na zgrupowaniach w więcej widzów anltell przyszło lch
Drzonkowie 1 Cetniewie. Obecne by- obejrzeć pojedynek „Intertoto" WiAnna Erbel, dzew - St. Gallen. Pabianiczanie
ły tam łodzia nki
Agnieszka Dudkiewicz, .Jolanta Bart· spragnieni są po prostu dobrej pil•
czak oraz Jolanta Kania-Szczygiel· kl, a takiej spodziewają się po grze
ska, Jolanta Tomiak, Anna Lipska, swojego d!rugoligowca 1 jedenastki
Urszula poznańskiego Lecha.
Wojciechowska,
Jadwiga
Z naszych Informacji wynika te
Wilk, Ewa Kutmtcka-Waloch, Bali·
na Zielińska, Bo:tena Jaiwlec·Baber, trener WoJcteeh ł.azarek przyWiez!e
Danuta Paszklewlez, Anna Kuehar· do Pabianic zespół w najsilniejszym
ezyk, W tra•kcie turnieju dołączą, składzie. W takUn, z jakim „lokowyruszy w
z Poznania
być mote, Inne zawodniczki grają­ motywa"
C!! w Imprezie łódzkiej pod firmą plerW.J!zollgową podrót.
Cz. Fudalej wystawi do meczu •
(wrb.)
Polski II.
Społem
C
skrócie
padły
łwiata
rekordy
Dwa
•
w Mlsllon V1ejo pierwszego dnia za.
amerykai'lwodów eJ:lm!nacyjnycb
ńlch pływaków przed lllerpnlowymi
Guayaquil
m1sbn:ostwam\ łw~a<ta w
(Ekwador). 23-letnl A. RGWdy Galnes przepłynął 200 m st. diow. w ma.
ale l.ł&,93. Drogi rekord ustanowił
21-<letnt s. Lundqvlst na dystansie
lDO m st. klasycmnym.
e Koszykarze Wat'llZawy, lk>flt t,
Moskwy t Bukarelrl!'ln wyvtą~ w f1.
tUKnleju
m!ędll!ynarodowego
nałach
w !JboJilcy Bułgarll.
e G. V\las wygrał w Brookł!n\e
tenisowe ml6trzostwa USA profesjornallstbw. W f!na1e1 Vllas poluiaal M,
Plurc:ela 11:4, 11:0.
•
$
Tytuł mistrzów św.lata we fforecfe
dru.fynowym mężcsy:r;n zdobył ZSRR,
Wygrywając w ttn.ie 1 .l'raneJ11 l:ł
~ra!lenlam! 61:ll5).
W pojedynku o trzecie m!ej$ce Pol.
na przegirala 1 Włochami ł'.I.
D
1.00-11.111
111 tdlucll. wg, pc:1W'. A, Dumasa. 10.•
Soliści ł kame.ralljc\, 11.00 Hej lato,
lato - mag, muzYoZnY cUa dzieci. 11.SO
W!ad. 11.311 Komentarz zagraniczny.
11.40 Polskie pleśni hlstoeycme. 11.50
Komunikaty 12.01 Od A do z polA,
piosenki - k.ompozytM
skiej
Bom. !UO Racja etanu - aud, J. Matuszyl\&kiego. 12.45 Słownik poJęć po.
litycznych - ideologia - aud. G. Po13.00 Wielcy wykonawcy
plawsldej.
małych form - H. Szery.ng, 13 25 In13.30 Wlad.
formacje o programie,
13.36 Ze ws! I o wsi, 13.50 Wlęcej,
14.00 Album
lepiej, nowocześniej.
opeorowy - iplewa B. Paprocki
tenor. 14.30 „Lot nad kołYllklł"
fragm, 2 ks1ążld P. Wllktorowsklego .
15.30
14.SO PWsenki z tycia wzięte.
W!ad. 15.łO Ludzie 1 tch pasje, 14.00
Muzyczne lnterm1!7.1Zo. Ul.10 Dziś PY·
tanie - d:zlś odpowiedt - rozmawia.
my o jęz~ . 17.00 „Tylko dwie 'go.
dzlny", 19.35 •• Latawiec kr6la SrnoPROORAl.l D
konll" - dla dzieci !lłuch. M. Ba.
10.oe ,,&a.bla M«ite am.to" odc. ranowsk!ej. 20.00 Najpiękniejsza jest
mUZyka polski& - słynne wodewlle.
%0.45 Muzyka. 11 .00 Recltał wieczoru Alla Pugaczorwa, '1.30 Echa dnla. tl.<IG
K.oletanee
llter11cko-mull!yczny
Wieczór
„Tamte lata, tamte dni" - rep. lit.
I, Sobkowicz. 22.10 W Itr~ wl.el~RAFT
kiej symfon!lki - F. Schubert. 22.50
38
.. Pamiętniki chłopów" - fragm
Z
• powodu łml•reł
kslą:IJkl J . ChałaslńSklego. 23.00
historii rock and rolla . 23.40 Poezja
llJIZA
na dobranoc - Wier~e z. Jerzyny.
23.SO Wlad.
w77H:r 11r4eemeso wmp6łeneta
MGR
HEN1RVKA
WĘGl1E1RS1KA­
D~l1EDZIC
•1•
dnia
odbędzie
Pogrzeb
23, VII. o godz. 12 na Cmentarzu
aa·
ezym
o
Zarzew Komunalny,
wladamlają:
MĄŻ,
MATKA, SIOSTRA
BRAT t RODZINA
DrogłeJ
K.oletanee
DR
JULII
MAIR'IA;N·Nl1E
TURKIEWICZ
wyrasy serdecznego
z powodu imlercl
MATK.I
współczueta
Pa-OGRAM
1kładaj11i1
składaJ11i:
DYREKCJA, K.OLEŻANIU
KOLEDZY a INSTYTUTU
ł
TECHNICZNEJ
BIOCHEMII
se
KOLE:tANK.I ł KOLEDZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PŁ
NRD
Dnia lł. t'f, 1981 r. smart w wte.
ku IO lał
24 lipca mija pierwsza roczni·
ca Amlerel mojej kochanej żony,
wiernej towarzyszki mego ł)'cla
S.
$.
+ P.
O
ehwlłę
P.
Pogrzeb odbędzie się w dniu
11. 07, 1981 r. o godz, 13 na nowym
Cmentarzu Zarzew, o ezym za·
ROWll~S1KfEJ
pamięci
+
ZVGMUN'T MILLSA
MOR
MAiRH
wladamlaJą:
o NleJ prosi
:tONA, SYN, SYNOWA
l WNUCZEK
Jodzlękowanla 111ialadom. znajomym,
z ZPP ,Sandra" członkom I praeownlkom RSP Brułyca Wielka oraz tym wszystkim, kt6rzy ucse1tnl·
C%fll w uroezystośclat'l1 pogrzebowyeh naszej nleodtałowanej ~o·
ny, Mamy, Teściowej I Babel
NaJserdeeznleJsze wyrazy
byłym
współpracownikom
S.
ł
P.
OLGI MAJł'll P01RADECKłEJ
składa
aODZINA
f DZIENNIK ŁODZKI nr 10'1 (10101)
Jastrzębskiego,
Wie11ława
niające szczegóły sytuacji
m
'7.00 Zapraszamy do Tr6jk.I, 1.03 Zac.:ynamy we dwoje. 10.00 Wakacje ze
9Wlnglem. 11.40 Prooto z luaju. 12.00
W tonacji 'llrójkt. 13.00 „Czy pawie.
odc. p~.
my prezydentowi"
J. Airchera. 13.10 Powtórka z rt:YT.ryw.
lS.00
kl. 1.4.00 Laoto w fllharmon!t.
Serwis Trój!k!. IS.OS Bll(-beat czyli
rock po po'l.sllw: No To Co IS.OO za.
oramamy do TróJ!kl 19.00 Codz!e.nnie
oowleść 'w wydaniu dtwlękowym S Dygat: .. Potegoonla" 19.30 )'dała
letnia wita. 19 40 .. Włóczywoda" 20.00
odc, pow. I. Zaczyklewtcza
Black Sabath.
nagrań KatalO<I!
20.40 Realizm - Intencje I speŁn!e­
n!a - cz. IV aud. M. Mllemkiego.
21.00 Folk - m'l.llZyka włóczęgów I poetów. 21.30 Stefan żecbowski - „Na
22.45
lawie". 21.45 God-zlna jazzu.
l wlad
.24 godmy w IO minut"
23.00 zeoraszamy do T-rójkl.
soort
23.SS Nowe tomiki ooetyckle.
PROGRAM IV
10.0I! W!ad. 10.05 Sta.nl.o;ław Monluaz.
10.30 Z muko: ..StraS'Zilly dwór"
•vczn~b nagrań bratnich radiofonii
11 30
'1 OO K«ldk!. kt6re czytamy
'lllU'lyka rótnyc-h narooów 12.00 Wlad
'Ul! Wakacje z muzyką 13 OO .. Po 1róte do Polski" - fral?TII kslażkl
T lwaB?klewtcza 13.lS RE'lako w ste.
•eo 14.30 Solewa chór PR w Kre.
kowle. IS.OO Wlad lS.05 -. SPÓr o Pol
aud. wg kslą:ffld M TUt'lej.
ękę" sklej. 15.30 Pooołudn!e melnmana
17.05 MU7.VCznv temat
!'I.OO Wtad
ilnla (I..), 17.10 Akłnalno~cl dnh IJ-1
tT.30 Test kontrolnv Ił.). 1T.~1 <;tP.r~o
fOftlcznv flva o•clock (ł.). 18.0n .. Tak
ty I fak&y" - mar. pubL Gratyny
wyjaś­
zwłaszcza
czeJ nad kolonistami,
nad dziećmi wyma•gającymi szcza:.
gó1nej tTOSki.
Jak nas za.pewnił inspektor Ja-
strzębski, władze oświatowe dołożą
by kolonie w
wszelkich starań,
zyskały Jak
Grotnikach szybko
najlepszą opinię.
na koPoczątek został Jut zrobiony, eo
loniach.
pozwala sąl!zić, ze i reszta działa!\
Wczoraj uczestinlozyllśmy w lu- zakończy się równie pozytywnie.
(n)
Ckotmiikach,
w
stracji ośrodka
przez &łównego
Pl'IZl!'J>l'O'Wad:zonej
specjallistą d/11 wakacyjnego wypoczymku dzieci l młoclrLieży ł6d7lkle­
St, Ciesielkę,
go Kurafordum w towarzystwie !Mpekt<n'a WOWiK
W zalkladac-h p!ikan1dch o Pucha.r
- W. Jastrzębskiego.
Laita z dnia 1'1/18 lLpca 1932 r. stwier.
dzo.no: 1 r<WW. z 12 kat. - 540.000 zł.
Jak stwłerd:z.lł 1 zadO!lll{oleniem 31 rozw. z 11 traf. - 17.000 zł,
54'
wliri:ytator Ciesielka, syituacja n"l rorzw. z 10 v af, - 1.000 zł.
koloniach zdecyd<XWanie popo:aw]a
się. oto szczegóły„ Natychmiast po
na
przybyła
naszej publ.ilkacji
z „KUKUŁECZKA"
miejsce ekiipa ko.nserwatorów
WOWi.K, n~awiła I pomalowała
,,KUKUŁECZKA"
spr:zęt na placu zabaw. Napra.wiona została też siatka ogrodzenia (ow
e z 36 PŁACI.najbliższym czasie zostanie pomabojlery są
lowana). Elek<trycma
I LOSOWANIE: za li trat. włączOl!le jui na stałe, ciepłej wo82 zł, „3" - 10 zł.
więc brakować. 1.024 zł, „4" d~ nie powliinno
za 5 traf.
LOSOWANIE:
II
W łartietnkach tymczasowo położono
na J)Odłogi gumowe dyw8111iki za- 1.432 zł, „4+" - 350 zł, „4" - 100
45 zł „3" - 20 zł.
bezipieczające, zamówłono też od- zł, „3+" powiednią Ilość drew n1Bl!lych 1la.,NOWA KUKUŁECZKA"
tek ochronnych. Magnetofony zo6 z 30
stały na.prawlooe i s.prozęt radiofoniczny jest już w pełni spraw:i.y.
I LOSOWANIE: - n 5 traf.
NalJ'Ojów chłodzących jest i>Od do·
statkiem; w tym celu wystaiwiono 1.025 zł, „4" - 85 zł, „3+" - 22
na terenie obiektu kilka duży~h zł. II LOSOWANIE: - za li traf.
2.436 zł, „4+" - 1.070 zł, „4"
zo11tala Wymieniona
termos6w.
siatka prri:y stole do pmg-po.nga. - 270 zł, „3+" - 35 zł. III LOza li traf. - 10.000
Uzupeł.niane są bru! w spt'zęt:ie SOW ANIE: powietrzu. zł, „4" - 500 zł.
do za.jęć na wolnym
UWAGA! 25 lipca odbędrzle si•
Pollostałe braki bęc!• aukcesyw.nie uauwane. Personel kolonu i>0d- lli BEZPŁATNE LOSOWANIE w
jął dodatkOIWe sta.ranła mająca r.a ,,NOWEJ KUKUŁECZCE" oraz
celu wzmożenie opieki wychowa-w- zł b81!1.derolil 1 wczas6w.
Komun;kat Totka
0
ao.
wvżei płatne
wa.nla go, CG z jego projektem sią
dzieje. R<roporządzeo!le z 28 maja
zm.ienia tę sytuację, nakłada bona nie obow.iązek informowiem
l>Odwynalazek
wyinagrodzenla za
o drodze i losach
Wy>Żlsrono z pól m!łlona zł do mi- wania twórcy
liona złotych, za wzór użytkowy jego wy.nal<Wku.
z 250 tys. do 0,5 mim zł, a za oroJest jeszcze wiele tnnych drobze 150 do
jekt racjonalizaitorskl
nych a,le Istotnych zmian, m. in.
250 tys. zł.
no od 1972 roku. Dla.tego też nie
było materia-Ln'ego dopingu dG myślenda. Obecnie maksymalny pułap
Poza tym rozporz•dzenie nało­
żyło na przedsiębiorstwa obowią­
zek oferowania innym zakła iom
pamysłów. Jest o.no tym dziś zainteresowane także materiaLnie. ·
I jeszcze jedna waż,na zm~a.na:
dotychczas racjonalizator faktycz.
nie nie uczestniczył we wdrażaniu
swego pomysłu, przedsiębiorstwo
nie było zobow.ią'Z11111e do infurmo-
zyki polS!tlej - utwory .J. Stefandego, !'. Chopina I s. Moniuszki. 21.45
Gwla'Zdy radiowej estrady - aud.
rorzrywJi:owa w ~r. Wacława Przy.
bylskl.e.go. 23.00 lI wydanie dzlennlI w!ad. sportowe
k~ wieczornego
kompoa:ytM,
23,40 W. Nahorny
Papier fi.), 111.JO Z ploeenką po War- planista, sa'la!ofo.nJ!sta,
szawie - aud. w opr, z. Wllktorczy.
ka, 19.00 Dziennik. 19.05 Ayta dnia:
PROGRAM D
„Pewna noo • w teat;rza Budok8.lll"
19.30
Sche.nkera.
grupy l!4ichaela
10.30 W1ad. 10.311 Radiowy Teatr dla
Wlecz6r w ftlh.armonli. 21.l)O Klub
Stereo. IUO Fakty dnia. 2.2.40 Nocne Dzieci - „L~pcowy buklet" - aud.
divertimento. 23.l!O Głosy, tnstll'umen- M. Głogowskiego. 11 OO Z p!ooenką
po Polsce. 11.55 Muzyka. 12.00 Mi.n!.ty, nastroje,
recital Ewy Demarczyk. 1U5 Radiowe portrety Pe>laków - Aleksander
TJ!lU:WIZ.JA
Brilclmer. 12.35 Laureaci Festiwalu
Kazimierzu
w
Folklorystycz:nego
l'ROORAM I
13.0S Co to jest łwladomość hlstoRogowW.
z
roomowa
ryca:na?
11.10
11.ł& :t.n.lwa li. 1.1111 Teleferie,
„Jak wprowadzać reformę gospodar· Skiln 13.25 J. Elsnei-: „Kr61 t.okle.
18.10 NURT. 18.ł5 Losowanle tek, albo Wiśllcz.anki" - opera. 14.30
czą",
Expre11 Lotka I Małego Lotka. 17.00 Wlad. L4.3li z na~ań polskich jazz.
od- manów - M. Walarcwskl 15.00 Teatr
Dziennik. l'f.30 „Janoslk"
fUm Klasyki dla Mlodz.!eiy - „Kwlaty
„Porwanie"
cinek 4 ie.oo Koncert
TP. 18.10 Koncert gdański - etiuda polskie" J. TUwima.
19.00 choplnowskd. 18.30 W.lad. 18.35 „Tam.
Mknowa. 18.30 WICC2:10rynk1,
z l!pca 1944
wspomnienia
dni"
te
.,Orkiestra na torach" - dzieje warszawskiej orkiestry kolejarzy. 19.30 roku. l'f.05 Piosenki z tamtych lat
aud. M.
Dziennik. 20.15 Rolnicze rozmowy. 17.35 WO!tól Borejszy 20.25 „Pan Hulet wśród samochodów" Brzez1i'lsklej. 18.05 Gwiazdy teatru
produkcji w piosence - M. Zawadz4<a 1 P.
satyryczna
- komedia
22.25 Fron<:"Zewsld. 18.35 Kalejd0tikop nau.
Dziennik.
22.05
franeUSklej.
„Moje miejsce na ziemi". 22.50 Wle- kl - Ozy natura obroni się sama.
crory Upoowe - wspomnienia I re- 19.05 Kompozyt.or ty.godnla - - Karol
„SO·
KurplńSkl. t.9.35 Swlat baśni
fleksje.
bO<bn!a góra" - słuch , E. Marcin13.
utworów
Koncei-t
20.00
kowskiej.
PROGRAM U
Srza-be:lskle.,go. 20.30 W!ad. 20.35 Nok18.00 Telewizja Poznai'l na antenie tum z polską piosenką. 11.05 .. Losy
J.
polskie" - aud. d-Okumentalna
Dwójki. 18.00 Pleśń - Mój kraj - Rybcll!yl\s'kle.go.
21.45 Pleśni S. Modo muzyki F. Chopina śpiewa Kiry- niuszki. 22.15 „Rzecz
ludzka"
styna Gtzowska. 18.05 o procesie no- aud. poetycka. 22.45 Mw:yczna galerymberskim. 18.25 Pleśni Chopina w ria dwó~k1 wydanie specjalne.
Kowtunow.
Antoniny
wykonaniu
Eugeniuszem 23.50 W!ad,
z
Spotkanie
18.30
18.50 Pieśni Gałczyńskie­
Pauksztą.
PROGRAM W
go - fragment programu. 19.00 Wla·
domołcl (ł..). 19.30 Dziennik. 20.05I.OO Serwis Tr6jkt. 1.05 Jazz na
22.15 Telewizja Gdańsk na antenie
20.05 „Rzecz o rozumie i swojską nutę. 9.30 Tr2y powstańcze
Dwójki.
rep. 20.20 Wierzby pol- skrzydła - aud. E. Bober I A. Seemocji" poezja T. Kubiaka. 20.30 kudewlcz. 10.00 Muzyczny seans filSkie program dok. mowy. 10.30 Codziennie powieść w
„Okrutne morze" 20.50 .,żegluj" - rep. 21.05 „Danpol" wydaniu dźwiękowym - „Pożegna­
- program o działalności firm polo- nia" St. Dygata. 11.00 Paderewskie·
nijnych. 21.40 „Jantarowy biznes" - go sen o Polsce - aud. J, Jachowirep. 21.55 „Różdżkarze" - rep. 22.10 cza. 11.55 Muzyka polska. 12.01 Daj
nam oprzątnąć dom ojczysty"
„Portret z pamięci".
aud. N. Lewickiej. 13.00 Serwis Trój13.05 „Czy powiemy prezydentoki.
C'ZWĄRTEK, !Z LIPCA
wi" odc. 22 pow. J. Archera. 13.lS
Grand Standard Orchestra I jej SO·
PROGRAM I
Urodzeni na początku
13.40
liści.
t .01l W1ad. 9.0S „Odrodll!ona - dni wieku - aud. A. Sem!cowlcz. 14.00
15.00 „Ojczyrockowa.
gala
Polska
pl.erwsze, dzień dzisiejszy" - program
dokumentalno-muzyczno-lLterackl. 11.50 zna" - słuch. poetyckie z wierszy
Transmisja z uro~zystej zm.tany wu. St. Piętaka w opr, L. Marjań„klej.
ty pn:ed Grobem Nl~anego żołnie­ lS.20 LlpcowY festyn w Trójce. 17.00
rza. 12.50 Gra Centralna Orkiestra Prywatnie u Michała Krajewskiego
aud. I. E!cher. 17.lS Archiwum
Reore-zentacyjna Wojska Polskiego 13.00 W!ad. 13.05 Muzyka Karola Szy. Programu III. 18.30 Ltpcowy festyn
manowskdego 13.45 Publl.cystvka mię. w Trójce, 19.SO „Włóczywoda" d-zyn.arodowa 14.00 W!ad 14.05 ,. Poecl ode. 18 pow. I. Zaezyklewlcza. 20.00
aud. I. Smolki Spotkanie dwóch tytar.ów - L!pattl
świata o Polsce" i S. Juchimluk . ...!!.3S Stara I nowa nie s!ał8zo.wany. Horow1tz ntezmordo.
muzyka wojskowa 15,00 Studfo Mło . wany - aud, J. Webera. 21.00· Ro·
riych - Harcerski Festiwal Kultury dzlnne muzykowanie Kurylewiczów .
16.00 Wlad . 18 os 21.30 Stefan Zechowskl - „Na ja·
Młodzlety Szkolnej
Twórcy nauki I nowej techniki - wie" 21.45 Strofki na gitarę Sewe22.00 , serwis
Krajewskiego.
orof K Kurate>wskA 16.30 Muzyka ryna
Kazimierz Wyka 22.05
16.35 Koncert tyczeń. 17.15 Recital Trójki.
Tadeusza żmudz!ńSklego w Fllha.r mo- .,Kraj pełen tematów". 22.15 Polska
nl Nsrodowej 11.05 30-lec!e Konsty gala jazzowa - opr. J. Borkowski.
tucl! PRL - aud 13 Gardo~kl.ej 23.55 Nowe tomlkl poetyckie.
19.flO
18.35 Piosenki z tamtvch lat.
Dziennik wlec"Zornv 19.30 Przy mu.
PROGRAM IV
zyce o sporcie. 20.00 Koncert tyczeń.
tl.00 Kmnun!lkaty, 11.0$ Konced muI.OO Wlad. I.Ol Om6wienle pro1.ra·
i jutro w radiu i telewizji
k-a. li.OO Wład. 15.10 studio Młodych.
18.00 Wlad. 141.05 Muzyka 1 &k-tuał­
notcl 111.40 P<>lsk.le pleśni I melodie.
lT.10
17.00 Dziennik I komunlltaty.
Dzień w Polsce. l'f.Ui K'Olllc:erl dnla.
Gwiazdy jazzu polskiego: K. Dęb­
ski. 18.00 Wlad 18.0li Czas refleksji
18.30 Utwory kompozytora belgijskiego Henri V1en~tempsa. 111.00 Dzlen.
n!k wieczOll"ny . 19 30 Z naszej fono20.00 W!ad. 20.05 K.alejdoSkop
tek!,
dnia, 20.30 Koncert tyczel\. 20.158 Ko·
Sportowego.
Totalizatora
mi1.milutł
21.00 Komun.Iksty 11.łlll Kronika spor.
towa 21,15 Wielkie dzieła, wielcy wylmnawcy 22.00 Wlad 2210 Teatr PR:
.Dz!oadek w nie swolm ubraniu" KOW1111f;k!ego 22.50 Splewa
~lu.eh . K
Jerzy Połomskt. 23.00 Dziennik re.
Potterów I wlad. sport. ».40 Jazzowa dobranocka.
zmarła
Na ueaaeh u.nałów IX ~rtak4a­
dy Mlod,zoiety minął kole-jny 1 dz!eń
zmacai'l Jruiodych spońoWC6w eałego
kra•.l'U.
Ni-e 1aiwdódl młody, łl'talentowany
Mare.k Isy.
pływak MKS Trójka dorcz"'.llL_lrt6ry po pon!edrzidkowym
7JWYC'ięsow!e na dywtainsle 100 m motyJiklem, wczoraj wy-walczył takte
pierwsze miejsce w WYAclgu na 200
metr6w motylkiem. Tym umym,
Izydorczyk zdobył Jut drugi złoty
medaL Uzyskał on eza• I mln. U
1 93 aetnych 1ekundy,
Emocjonujące mecze toczylt mło­
Jeda futboliści ucs 1 Wi!.dll!ewa.
denastka l.4CS prug.rała, niestety,
s KSZO Ostl'O'W'!ec 0:2. natomiast widzewiacy pokooa.M Błęlkttnycb z Kielc
Oble drutyny w awoicb gru1~1.
pacll zajęły ll miejsce 1 dalej (raj11
w apartakd.adowym turnieju,
Dz4j i jutro kolejna HITta sparta.
N
Dziś
La1'o z radiem, a.os z
12.411 Rolniczy
1 ze świata.
kwadrans. lS.00 Komunikaty 1 wiad.
13.10 Tu radio klerowców. 13.20 Muzyczne wyc:inan·k l. 13.30 Autorzy piosenki polskiej - Eltb!eta Hrobaczew.
ska. 13.55 Studio Relaks 14.00 W!ad
14.05 Propozycje do Listy Przebojów, 14.50 Wierme TadeuS"U SUwia-
Drugi zloty medal
Me Izydorczyka
W odpowiedz! na "Publikacją pt.
„Srnutme koloinde" („DŁ" z 15 bm,)
dwa pisma: od kierownictwa kolonii Wydz. Oświaty
WychOWBlllla I KulJtU1ry Łódź-Sród­
mieście w Grotnikach oraz WOWiK
Uirzędu Dziednioowe.go Łódź-Sród­
mdeście, J)Od,pisane prz.ez inspektora
otrzymaliśmy
Mvślenie
~raju
W dniu 15 lipca 1981 r.
wieku ł9 lai
mieli w f:!nałowym wyklgiu defekt,
ałe w tym momencie Legia miała
JUt barda:o wyramą p.ru.wagę 1 •Y·
stematycznle j11 zw!ęksa:ała.
W wyścigu o brązowy medał S:rnrdowdanka wygrała ze Społem.
W o&ta11l!ej konkurencji :tyrardowłódizey
Slddl mWrrrostw, nueszcle
torOM:y wywalczyli miejsce na po. ·
d,lum.
W wyśc1giu dystansowym repr-tant Wló1ml.&JI"2a - Krzysztof K.u.
miejsce
necie
zajął
rzaw!ńsńkl
Wygrał
1 zdobył brą1zoowy medd.
L, ~k (Legia), wy1Pn:edzając
A. Se.redillka (Moto Jedlc-& Oława).
Lechem tych 1amych zawodników,
którzy grali w zwycięskim sobotn!m
meca:u • oipe>lską Od4"ą. Są to: Ste.
Kukieła, Bardelskl, Cle·
tańczyk Rutkowski,
sielski, Komorowski Nowak,
Sowiński Sotyn, Janisz,
Robakiewicz. W rezerwie m. In. Stanows)!;I, Skibiński, Kretek.
Zapraszając w !mieniu organizatorów na mecz Włókniarz-Lech, przypomnijmy, :t.e drugoligowe rozgrywpablanlczanie
zainaugurują
ki
1 sierpnia, podejmując na własnym
Stal ze Stalowej Woli..
stadionie
Przygotowując slę dG walki o ligowe punlkity, paib1antccy wł6lm1.an:a roa:egralli dotychczas 3 kiontroJ.ne spot.
kania. Prrzed 1obotn!m zwyc!ęsk.lm
meczem z Odrą w Opolu (2:1), Wlóknlan polkonal 2:0 Pogoń w ZduńSklej•
Wo.11 oru p!O'tl;k<O'Watll Concordię
(w.)
(równl:e:t 2:0).
menitu zaskoca:en!.a), nle mogły sdclaskutec;nej
łać wiele prrzy twardej,
grze defensywnej (Rlszpanła, Alllglla).
Wbrew opiniom, te lndywidualnollcl
rn1ały ba rd20 trudna tyola 1 nie potrafiły wykanć w pełni swych walokdde • popnednldl MllmdiaU, oity- rów (Mall'adona, Zlco), wydaje alę,
wlly dyskusje na temat perspektyw te pillkarze wybltnl decydowali! ezę.
I kierunków rozwoju łwlatowego irto o posta'Wila całej dnlłyn7 (Roal,
pllkarstwa, stylu gry, jednym sło­ Bonie&, 'l'lgana).
'ktadowydl emoejl.
nowoczemeJ llZkoł)' futbowem lu.
Po rn plerwmy lltla.rtowal:r w n.
ll'Sla Brazylia, ale natach Jif -poły 1 okazało alę ndeNajpiękniej
katdy z kibiców BrazyUI wolałby z oca:eklwan!et te kl4k• s n!cll, \12111&•
pewnością, aby Socrates, Zlco, Fal.:- nych pra:ed. Mundialem u
zdecydocao I Ich koledzy grali mnlej efek- wanych ou-1:9.lderów, (>()trafiło nai.vt11townlie, a skuteczniej. W aporcie li- zać walkę z najlepn.yml (AJcieda,
czy 1lę dziś przede wszystkUn wy- Kamerun, Hon.cturaa). Nie starczyło
mistrzostwach jes!lCze l"llltyny, Ili I pewDJOścl a!eble,
nik, w piłkarskich
a efekty by odecra6 w tuimle)l 111acsnte.j&zą
świata w nczególnollci,
wizualne ,achodzą na plan dalszy. colę,
Taka Jest prawda I trzeba jll przy·
ana reprezentacja pmtar•a
(DokoAczenle M Itr. 1)
Jąć I aaakceptować, aby utrzyma6
po~ n-11 pn:ynalem~
w elicie 6wtatoweJ piłki.
alę
do łw!.atowej ca:olówld. Po. z~ w~ roZl)OITZ•dzenie
tlW.ierdzillśmy umlejętnoU moW Hisziparldt wkcea odnlóa!ł styl, w
Rady Miinlstr6w 1 28 maja br. w
którym telarma taktyłtJl, konsekwent- bll!Toacjl l kancenłracjd sil na naj- sprawie projekt6w
wyinalazczych
na strategia, solidna Gbrona połączo­ wamtelszll Imprezę, nauczyldśmy Il•
przez Urząd Paten(Jlll'Zygotowane
ne zostały z umlejętno6cl11 szybkich, makomlicle prri:ygotowywać drutyru1 do
w życie od
wenło
które
towy),
pod
Hiszpanii
W
próby.
watnej
tak
zaskakujących kontratak6w, Tak ~ra­
O jego ocenę l>OU WlO&l, tailt sta;rall slę grać Polacy adt"esem bLał~rwonych padło Wie- dnia 1 lipca.
i kilka Innych jesi-cze zespoł6w, któ- le komplementów 1 słów podziwu - piros.!Uśmy 1e'kretairza WKTiR w
re odegrały na hlszpańl!lklicb stadio- te uspół taki dojrnły, 1oltdll7, Łodzi - WACŁAWA
KULPllinach W\lodącą rolę . Olbrzymia staw- twa;rdy.
SKlEGO.
ka 1 ostra walka sp.t'&w!ły, te siły,
„Espanla - •" przetlda jUt cło
zwiększa
wszystkim
Przede
pnygotowante flzycme, kondycja od- kronhlt 6wlatowego p!Łkantwa, Przed
zainteresowanie
mlllł:eriaLne
polsk.!m futbolem nowe cale I u- 01DO
grywały dutą rolt;. Jak zawsze w
J>Odwyiższa
bowdem
imprezach tej rangi, przy bardzo dania: przygotowanie do nasti:pnego my§lenlem,
wyr6wn8.lllycb um!ejętnośclacb decy. Mrund!a"1, a wczeAn!ej do ME. Za (średnio o 110 J>I'OC.) stawką wyellm\.
września)
(8
m1es!ąca
półtora
dowała często odporność psychiczna,
która
nagrodzen.!a dla tw6rców,
nacyjny mecz s 1'.!nlandi11 w Belsb\. l!C%0Da Jest od warlości efe'kitów
wiara w zwycięstwo, wola walld.
rutyny gnjące jednO<Stajnym kach, potem IJIOtkanle z Portuga1!, uzyskmych 1 zastosow8111ia protempem, bez ~ęclu na szyb. w LWbooda ('10 pat.dll!!emJka), a w jek.tu wY1Mluczego, Przy.polDl!llJrok.u prnde wszylltlc.lnl
pniymłym
ko.4ć rozgrywanJa .tJccjl ('które
jednak nie miały w sobie ele- watne meece 1 reprezenitacją ZSSR. my, te sta.well: tych ni• zmienia-
IRODA, 11 LIPCA
PROGRAM I
w
Żyrardowianką·
rzemiosło?
oraz mnt•J w futbol• wtękna,
:tam
eoraa wtęcej 1lly" 1tę trener Ceaar Luli Menottl.
„Nie ma mlejaea dla lnd:r•
wtduall1t6w, Sztuka przegrała z rzeodtałować
nie mógł
miosłem" klęski BrazyUjceyków, król futbolu
Finały „Espanla·82", jak
Pele.
-
•
za
Na torze w :tyra.rdowła odbyły Ilię
WC%JQraj o&taitn1e fllnały tegoroc1Znycb
kolarskJ.ch mlstrrz-O!StW Polski - wyllc:lg ·dnuynowy na ł km l wyklg dystansowy,
w pl>Wnałach wytelgu na ł km
wy.
dnrlynowio, warszaW'lik·a Legia
guła po zaciętej walce z 2yrardowlank11. a cizwórka szezeclńak!ego
Łódt.
Gryf.a wygrała ze ~em
W finale doty medal wy.waiLczył
zespół Leglł, jadący w llkladri:e: M.
Kulesza, Z, Szczepkowsld, S, Ja.
nowski 1 L. Michalak po zwycięstwie
nad Gryfem. Kolatta S7lell!e>elńscy
Sztuka czy
w
dziś
sprawdzian polskich siatkarek Lech gra
SmJJtne kolonie
po raz trzeci i ostatni
w Pabianicach
samoda.lielność
zwiększających
przedslęb'iorsiw w zakresie sp.rzedaży projektów, ustalania za nie
itp. Wszelkich
opłat licencyjnych
wyjaśnień na ten temat udzielamy w WK'IUR. Mamy nadzieję, że
mowa,
rozporządzenie, o którym
nie tylko zmieni stosunek do r;;cjMalizatorów, ale i samych twórców pomysłów zldopi.n,guje do my.
· (E, Ł.)
ślenia.
mu (Ł.). I.Ol Test kontrolny (ł..).
koncert
8.07 „Biało-czerwona" popularno-rozrywkowy w opr. Marii
Krajobra9.00
(Ł.).
Hoffmann
10.00 Wypowie•
(ł..).
polskie
zy
dz! obywatelskie - M. Dąbrowska
J. Iwaszkiewicz, z. Nabkowska. 10.30
K.. Kurpiński - III Koncert skrzypcowy e-moll op. 24. 11.00 „Chcę wy•
jechać na wieś" i Inne piosenki na
lato. 11.55 Muzyka, 12.00 Wlad. 12.06
13.00
polskiej.
muzyk!
Poranek
przebajów
.Jazzman! - twórcami
13.30 „Mamy dobry dzleń" - reci~
tal S. Krajewskiego 1 Czerwonych
„Srebr;;e orły" 14.00
Gitar".
słuch. wg książki T. Parnlctkiego.
15.05 Parada jazzu tradycyjnego. 16.00
recital Maryl! Ro„Remedium" dow!;z. 16.20 „Goń za swoim latawcem - nowa płyta Z. Namysłow­
skiego. 17.00 W!ad. 17.05 Test kontrolny (ł..). 17.06 „Swiąteczny "festyn" koncert w opr. Jana Targowskiego
(ł..), 18.00 Koncert Orkiestry Symfonicznej FilharmonU Narodowej pod
batutą K. Korda z udziałem P. Palecznego. 19.30 Rok Karola Szymanowskiego. 20.30 „Złota obrączka" aud. o twórczości K. I. Gałczyńskie­
go. 21.00 K. Serocki - II Symfonia
„Symfonia pleśni" 21.30 Wszystkie twoje uśmiechy" - reciial zespołu. .,Skaldowie". 22.00 W!ad. 22.05
Poeci polskiej piosenki. 22.30 Czujesz bluesa?". 23.00 „Wspomnienie"
recital Cz, Niemena. 23.30 Wieczór
w dyskotece.
TELEWIZJA
PROGRAM I
9.00 Teleferie. 10.00 Estrada folkloru. 10.30 W starym klnie - JadwiDwa oblicza
ga Andrzejewska
gwiazdy. 11.30 Trzy tańce polskie.
11.45 Uroczysta odprawa wart przed
Grobem Nieznanego żołnierza w
Warszawie. 12.45 Dziennik. 13.00 ,Droga n·a zachód" - polski film tab
14.25 Dla dzieci - Wanda Chatom~
„Muzyka pana Chopina" ~
ska:
widowisko. 15.0S Od melodii do
zachód
na
„Szli
melodii. , 15.30
osadnicy '. 16.00 Wawelska opowieść"
- film dok. 17.00 „Jerzy Mil!an zaprasza". 17.30 ,\V rocznicę lipca" program dok. 18.00 „Jakże nie kochać tej ziemi" Kołobrzeg 82 - widowisko muzyczne. 19.00 Wieczorynka 1~;30 Dziennik. 20.15 .,Jest warszawa - piosenki Bogusława Kl!m21.25 „Co ml zrobisz Jak
czuka,
polska komedia
mnie złapiesz" '
23.05 Melodie na dobranoc,
PROGRAM Il
10.30 W starym klnie - Jadwiga
Andrzejewska - Dwa oblicza gwiazdy (wersja dla niesłyszących). 14.25
Naczelna Redakcja Programu z proponuje. 14.30 .,Plus ultra znaczy wię·
cej nit doskonały" (1). 14.40 ,Kazimierz Wielki" - polski film fabularny. 17.20 „Pługiem czy karabl·
nem" - program publ. 17.SO Turnle.1 rycerski - transmisja z zam18.30
Dobrzyniu.
ku w Golubiu
„Plus ultra znaczy więcej ni:!: dosko·
naly" (2). 19.00 Program muzyczny
19.30 Dziennik. 20.15 Rozmowa dnia·
20.25 Pleśni I ballady rycerskie 20.łS
.. Swl~<lkowle" . 21.00 Rep. fllmowv.
21.%0 Polika pleśń tołnlerska - roll
llłł (ł.),
W POLSKIM KALENDARZU
LIPmC 1944
(Dokończenie
ze str. 1)
wszystko i.ię rozpadło. Został)' gruzy, nie ma
rządu. nie ma wojska, Zosta·
liśmy sami, rzucem na pastwę
losu i dobrej lub złej woli
wrogów (•••), A wódz był już
w Brześciu („.).
Nie damy
guzika (...). Nas nie odważy
1ię zaczepić nikt (... ).
Wienyllśmy wszyscy! o wstydzie! - oszustom i tchórzom".
Berling dochodzi do Ironkluzji: jeóyna szaru;a potkonanfa Niemiiec hitlerowskich,
to udział w wojnie PO stironie ZSRR bo układ radzieclro-niemlecki
ma charaklteir
przejściowy. Pisze dalej:
.,A
więc
n.ie dawały efektów, :z.wła~­
cza po tragicznej śmierci / gen.
'Sikorskiego w lipcu 1943 r.
w
Gibraltarze.
Głównym
przedmiotem spOrU była granica wsehodnia,
przy czym
sta.nowislro rządu emigracyj.
nego niie znalazło
po.parcia
W. Brytanii 1 St. Zjed~o­
nych.
Dylemat
polskiej lewilcy
stał się zatem
namępujący:
albo nie zważając na ~w. siły londyńskie
utworzyć reprezentację polityczną, którll
- z oczywistych ~ględów aliant radzieoki uzna i UllllO·
żliwl w ten s·p osób
restytucję struktur państwa po.lSJklego. albo nie nie robić i :rJO•
stawić próżnię polityczną. A
przecież nie załatwiono jeszcze
sprawy granicy
zachodniej,
co wymagało posiadania przez
Polskę uznanej
przez WS'LY·
stkich aliantów reprezentacji
nej.
boru dokonano. ZZ lipca powstał PKWN, który jednocześnie ogłosił
znany Manifest. PKWN był
instytucją
o prerogatywach
rządu, ale nie rządem. Cią.g­
le bowiem zakładano utworzenie koali<:jd
z udziałem
przedstawicieli obozu londyń­
skiego. a dopiero
wówczas
powstanie rządu jedności narodu, który znalazłby umanie
wszystkich aliantów. Stało to
si~ możliwe dopiero w czerwcu 1945, ~Y część 1)()1ityków
obo7lu londyń&kiego z MiiklQłajczykiem na czele Pl"\ZY&Ul·
piła do taikiej koallcjd.
Jeśli powstanie PKWN :ro.Mstrzygnęło kwestie odbudowy
struktur państwa, to Mani·
fest przesądzał jego eharak·
ter ustrojowy. Reforma rolna
I nacjonalizacja
przemysłu
zapoczątkowały proces
przekształcania
państwa
typu
buri:uazyjno-obszarnic zego w
W
Ludność
wyzwolonego Lublina czyta pierwsze odezw11
i komunikaty PKWN,
„(.„) z bolszewikami roz.
mawia6 bezpośrednio be1
mediatorów (...) na przekór
wiekowej nienawiści do Rosji, na przekór całemu odwiecznemu dziedzictwu wrogości, szukać zewnętrznej po.
mocy właśnie w ZSRR i z
radzieckimi ludźmi podzielić
Ich los: zwyciężyli lub zginąć,
albó przy Ją.6 straszliwa perspektywe hitlerowskiej niewo-
li".
Tak
ro-iwnował
\l<:ZeSbnlik
wojny
polslro-radzieckiej w
1920 r„ w 1939 r. podpułko­
wnik. pótntej -- w 1943 r.
- óowódea
dywirLji im. T.
Kośclus7Jki w bibwie pod Leni.no.
Rzecz jasna, rozwój wydarzeń mól!ł być
tródłem satysfakcjj dla polskiej lewicy.
Przestrzegała ona iż sanacyj?'
polityka umizgów z Niemoami hitlerowskimi będzie zabójcza dla bvtu pań~twowego.
Jednocześnie gorzika to była
satysfakcja wobee ofiar,
jakle przyniósł Wrzesień 1lakupacji.
owstała
w
194!
r.
PPR,
kontynuatorka
KPP, w swych założe­
niach programowych wyciąg­
nęła Już
wszystkie konse·
kwencje z klęski
wrześnio­
wej Zdecydowanie odrzuciła
hasło walki z dwoma wroga·
mi i teorią. „noża w plecy"
oraz jasno i niedwuznacznie
stwierdzała, iż zwycięstwo, a
potem egzystencja Polski mo·
żliwe sa tylko w oparciu o
wschodniego
sąsiada.
Nie
była
to kwestia taktyki i
ideowycł: związków z komunistami radzieckimi, lecz głę­
bokie przekonanie, iż leży ło
w najbardziej żywotnym in·
teresie narodu polskiego Czołowy wyraziciel takiego programowego stanowiska PPR
od 1943 r„ to jej sekretarz
generalny, Władysław Gomuł­
ka.
PPR nie cieszyła się popularności, a jednak jej hasła
stopniowo drążyły
świado·
p
mość
zagrożonego
zagładą
biologiczną społeczeństwa. Za-
~
na
Polski,
rodzącej się
PROSTA M A
LICZENIA DO DWÓCH
•I•
LubeJs.zczyźnie.
Niekiedy
przesłainiają
je wYdan.enda
pótniejsze - walka ze zbrojnym podziemiem, październik
1956 r„ girudzień 1970 r„ iiierpień 1980. A jednak
to, co
zapoczątlrował
Manifesit
PKWN, oeadziło si' bak głę­
boko w psychice, te sobie tego w pełni nie uświadamia­
my. Są to idee
socjalizmu,
Idee sprawiedliwoAet społecz­
nej, praworzadnoAci I demokratycznych form rza,dzenia ł
zarządzania. W swej
tstoeie
dotychczasowe protesty klasy
robotniczej
były
prrzeciet
sklierowane
przeciwko nieprzestrze~anłu tych Idei. Były protestem orzeciwlro systemowi sprawowania władzy,
a nie wtrojowł. Liipcowa ro-
W takich wa·runkach miesz-
kało
na terenach, które na;
bardziej
ucierpłaly
podcza
wojny, wiele polskich rodzin.
częto formować zalążek fron·
czni.ca skłania do jednej retu narodowego z udziałem leflelmji. Wtedy, w 1944 !'<liku,
wlcy b. PPS, radykalnego od·
Polska zaczęła
swój drugi
tamu ruchu ludowego, postęodrodzony byt. W mękach,
powych deipokratów, W n~c
brudzie, a nawet w bratob6jsylwestrową 1943'1944 te siczych walkach. Odrodziła się
ły utworzyły Krajowa Radę
wszakże jak 6w
miityC7Jlly
dową.
.
.
Feniks z popiołów.
w tym czaS!e na arerue
Dziś żyjemy
w szponach
międzyna.rodowei sprakryzysu
społeczno-gospoóarwa polska przedstawiaczego, Czymże on jednak jest
ła się nadzwyczaj skomplikow porównaniu ze stanem Polwanie. Od kwietnia 1943 r.
ski w latach 19<14-1945? Czy
ZSRR nie utrzymywał
jui
można por6wna6 ruiny Warstosunków dvolomatycznvch z
szawy, Wrocławia, Gdańska
rzadem
emigracyinvm. zaś · z klouotamł - poważnymi. to
jednocześnie Armiia Czerwoprawda - jakie mamy a 11na. pędząc hitlerowski We;hrruchomieniem n!n'omneiro pomacht. zbliżała się do ziem
tencJału zamrofone~o w napol-;kich Powstała
paradoszej srospoda.rce
i energl
ksalna wtuacla
w której
ludzkiej? Czy w ogóle moill
dwai ucze::tnicv koalicj i antywe sa' takle porównania?
hitlero <J1Nk '"''
oowstawali w
J z pewnośela odrodzeni
sto>;u n k'lr"' ~- 'laimn lei niePolski w 198! r. nie .f est 1)0·
przyj a znyrh Wvsiłkii W Brynad miarę f ~n" 311 mllinn6w
tan:~ ' <:;t'lrńw Ziedi:t<'<'Z<J.r,tYCh,
Polaków.
'
aby oojeilnać rząo P.mi rrraEDMUND TULK
ev:!n.z IJ'Zj,dptn
r§~L.-nnna-nnnnnn,...
--~__ ...
X
I
= 1;.:,.;.:;;;;:;;
Kto nie wie o czym dzlA
mówi się w polskich domach.
Jak się tyje wypatrując lepszych dni! Jednak z kronikarskiego obowiązku - d~a tych,
co po latach trafią mote na
tę świąteczna gazetę - od no·
tujmy: Lipiec 1982 - trudny
czas odrodzenia.
„Odrodzenie" - słowo tak
jakoś „wrzuciło
się"
samo,
cho6 z podręcznikową biegło­
ścią kilkulatek dopowie: „Od·
rodzenie - 22 Lipca". Może
więc warto
przymierzy6 to
słowo symbol do wymiaru Nigdy nie byłem
karlerowlcum.
wspomnień, a jeszcze bardziej Myślałem aobie - kontynuuje senior rodziny - sko6czy alę wojna,
współczesności.
wtedy
chciałbym
tyt: tak,
teby
O symbolach, zdarzeniach miel:
sawue pod dostatkiem chleba.
wielkich l ważnych, najproś· - No, ale apetyt rośnie - mówi
cle.I mówł6
głosem podnlo· mama. - Jak przyazJy dzieci, coraz
trudniej dawało alę wy:tye a pensji.
alym, przytaczając fakty nie• Ale
tera11, na emeryturze, mam Ju:t
codzienne, nadzwyczajne •Pl· spokój.
110dy z życia bohaterów, albo - Tak. I Ja na emerytów mu•2'
dogaduje mał:tonek.
teł wyręczy6 się mówcą sko· roble - Na dzieci musisz pracowae, ko. rym do mocnych, kontrower• chany.
Tak to Ju:t Jest - ko6.czy
syJnych określeń. Dziś jed· kwestię pant Wanda.
Córka pa6.stwa Skonieczków, pani
nak nie z 'nimi I nie o nich
OLA W02.NIAK. absolwentka dwuchcę napisa6. Miałam szczꧭ letniego studium medyczneao,
mama
cie gości6 w pewnym domu 8-mleslęcznego Łukasza,
uśmiecha
na Kozinach, w rodzinie, któ· się. - Ja naprawdę nie wiem .lakbyAmy sobie poradzlll bez rodziców.
rej biografia
mieści
się w
Jestem na urlopie
macierzyńskim,
zbanalizowanym
określeniu: a mąt ma przed aobl\
Jeszcze rok
,,zwykli,
porządni
ludzie". studiów na PŁ (teraz Jest na praktyce).
Moje
wynagrodzenie
I Jego
Byłam gościem państwa Sko·
stypendium, to razem T ty1.
A
nieczków, ludzi marzących­ gdzie mieszkanie? Jak by to sł.było
Jak wlększoś6 polskich rodzin gdyby przyszło Jeszcze
płacie u
- o zgodzie, o normalnym wynajęty kl\tT
lyciu. W domu, w którym
Czy •nclwy ezłowlek mote mleć
wiele mówiło się o nadziel 1 willę, 1amoch6d s pracy rl\k; tasposobie spełnienia jej.
kle pytanie musiało pa§ć, cho6 od);Jow~edzl nikt tu nie artykułował.
- Nadzieja to podobno matka Tak samo w łwletle niejasnych, a
1łupich, ale jak nie wierzyć matce„. mote po prosta drobnych marzeń
- No tak, ale zawsze udawało • Polsce, o tym, jaka miała być
mi się z nią żyć, nie popadać w - dzli trudno Skonieczkom powleto wszystko
zwątpienie ojciec, pan BOG- dzle6 esy tak sobie
DAN SKONIECZKA, brygadzista wyobrażali.
- Od 1945 roku w kraju było
z działu transportu z ZPDz. „Iwona", dopełnił synowską trawesta- coras lepiej, człowiek czuł to „lepiej".
Wie pani, że kilogram sercję znanego powiedzenlL W 1940
roku, miałem wtedy 14 lat, Niem- delków kosztował 1'1 zł, a szynka
cy wywlekli mnie z mieszkania. 72? Tylko urobki były: małe W 1945, kiedy kraj wracał do ty- mówi tata.
- Ja 12 lat
nie pracowałam,
cia, ja byłem jeszcze na robotach
w BawariL Zupełnie straciłem kon- dzieci były małe. Wtedy to natakt z domem. Ale kiedy udało prawdę trudno było żyć. Ale jak
mi się 10 nawiązać, nie było ani przyjeżdtał brat męża a rodzinll z
chwili wahania: wracam: 1 listo- Belgi!, to wtedy brało •I• pożycz,;.
pada ł5, wyposażony w lto zło­ kę. Oni byli przekonani, te nam
tych i kartę repatriacyjną, zaczy. 1lę dobrze wiedzie. A my tak po
nalem ·swoje dorosłe życie.
Nie polsku chcieliśmy wypaść jak najmyślałem o tym, co mnie czeka, lepiej w oczach gości. Trudno rowracałem do siebie.
Na dobre l bić cnot11 z tego, te brakuje, oglą­
na kogoś.
złe. Kto by tam potrafił nazwać, dać
określić: ,,wolność". Najlepszy fllm
JACEK SKONIECZKA, technik
nie odda Jej imaku!
samochodowy pracujący z ojcem
Wie pani, mój brat był w obo- w jednej brygadzie (lat 30), tata
zie w Dachau. W maju 45 Niemcy 1,5-letniego Sebastiana, zgadza się
trzymali Ich w lesie. Ale zabra- z matkll, choclał dodaje: - Ale
Maryla 1 Jacek Skoniieczków.
1ynowa 1 syn
klo wody. Zaprzęgli więc wlęfolów
do wozów I kazali jechać do wsL
A tam trwała zabawa, świętowa­
no wolność. Mój brat, dziś Już nieżyjący, nigdy nie zapomniał tego
swojego spotkania z nią." Ja wiele nie mvślałem o tym, co będzie
w kraju. Niech pani nie myśli, łe
powiem coi wielkiego o patriotyzmie. Ja chciałem
mleć
swoje
miejsce, swój dom, a ~le trzeba
mnie było zapewniać o tym, ie
nikt ml nio nie da, ie z wojennej
biedy wyjdziemy dzięki 1agranlca·
nym paczkom.
Nie trzeba było
podniet do tego, ieby braó sic do
pracy, budować wszystko od początku, mieć rodzinę, chowaó dzie·
ei, uczciwie żyć. Pani wie, że ja
się nie sp6żniłem do pracy nigdy,
jak pracuję 42 lata! No l na randkę
też
nigdy.
- Ale powiedz, te mieszkaliśmy
w jednym domu - uzupełnia żo­
na, pani W ANDA (obecnie już rencistka). - Na randkę miałeś blisko ...
To nasze życie było zupełnie niepodobne do dzisiejszych życiory­
sów ludzi młodych.
Tylko
że
myśmy wszyscy
wtedy startowali jednakowo, byliśmy w podobnych sytuacjach. A jeszcze z wojennych doświadczeń została ta
ludzka życzliwość, potrzeba niesienia pomocy komuś, Jakiejś wspólnoty działania, bycia razem.
- Teraz narzeka się na wszystko. Pewno, że nie bez rac ji. · Al~
jak niegdyś niosło się antałek piwa do Łagiewnik,
żeby się tam
spotkać. pobawić ze zna jomymi, to
wcale nie było tak ciężko. Nawet
na piechotę, bez komunikacji uzupełnia pan Bogdan.
w rodzinnym układzie Skonlec•ków - I takich jak oni ten
czas powojennego odradzania prze·
kładal się
na codzienne zdobywanie, trudna próbę wiąza nia koflca
z końcem, drobne I wielkie radoi
cl rodzinne. narodziny dzieci prze
prowadzkę do nowego
ml eszk~nla
stopniowe wyposatanle swoJPll'O wy
marzonego domu (male dwa P'> koJP
z kuchnia), rozmowy o pracy, które.I du:to. bo wcląt w zakład7.l e I
na ulicy, w mieści e I kra.lu odsła ·
nlały się kolejne dziu ry które trzeba załatać . sytuacJe. które trzeba
ratowae zakasując rękawy.
państwa
Wandy
Bogdana
był
jeden. stół dla gości, a drugi
dla· domowników. A pożyczkę trzeba było cały rok spłacać.
Wracając do pytania o tę wymarzollll Polskę, odpowiada za rodziców: - Jaki oni mieli wpływ na
to, oo się stało? Pn:eciri tyli l pracowali uczciwie. Zresztl\, tak samo
Jak ja I moja rodzina teraz."
- Co dallłmy dzieciom? - muJe
refleksJę Bogdan Skonieczka, Nie
wszystko
to, eo byśmy
chcieli.
Prócz szkoły I dobrego wychowania
nic. Sami muszą Iść o własnych silach.
Dwaj panowie Sk>On.ieczkowie
- Trudno ni• dostrzec
ró:tntcy
startem rodziców I naazym,
chcia:t wszyscy Jednakowo_ wtedy I
teraz, liczyli na sprawiedliwość, na
uczciwość
Ale o czym
tu mówić
ł<ledy widzi si-., tylu nierobów, gdy
obsf'rwuJe się tych co mają czas
na kolejki
I potrdla
wszystko
sprzedać
po paskarskich cenach.
o tych, co „maj11 głowę".
- A czy Ja mogę nie kuple dziecku rajtuzów - dodaje MARYLA, tona Jacka (urzędniczka w Sp6łdzlel
ni Mh~szkanloweJ „Polesie), a'koro w
- lltotnte,
ezłowlek
myłlał: sklepie łeb nie ma, choć kosztują
„sko6czyła si• woJna 1 oby się ule 70 zł, a na
bazarze 111 po 151••.
powtórzyła! to najważniejsze". Wciął Jest elę:tko, chociał t11 Ju:t
między
nl1 Jest to, ee bylo przed li cru4nta. StytuacJa dojrzała do tego, ł•
trzeba było spodziewał się Jednosnacznych decyzji.
- Jul nie mo:tna byle tył bH
itrachu.
- Teras chodsl • to, łeby naród
nosumlał bes podziałów na to, eo
braniowe, a eo ,,1olldarnoiciowe".
ie tyjemy w tym samym kraja.
Może my, przedwojenni, jesteśmy
bardziej
przerażeni
niż młodzi.
których ponosi czasem „zew krwi"
Rozmawiam z ludźmi. Na ojczyznę
nic złego się nie mówi, ale jest
wielu, którzy dużo złego dla Pols-
ba w wielu ludziach. Nie bęll1t Ol'J9
clnatny mówbic, ie wler1ę
w
pracę, chelat wahałbym
a n„
swaniem 1prawledllwoic~ teco, ce
os!Ągnl\łem w Jej wyniku. Perspektywy'l - ZJeeha!Umy w dóL
•I•
- Mote jednak ujmljmy Je w na•
nej małej skali - proponuje Mary.
la. - Dziewięć lat jesteśmy człon­
kami spółdzielni. Mieszkamy w rotacyjnym M-2. NaJwatnlejsze, to dostać mieszkanie. Liczymy, te to jut
niedługo, Myślałam t.e z tego. coś­
my wpłacili. część
nam zwrócą 1
starczy na jakiś regał. Ale oczy.
wiście o tym nie ma jut.
mO'W')'.
Gdme jak nl.e u rodziców ma 1tlę spotkać cała familia! Wyrn:ł.­
nde w centrum zainteresowania 1ą najmłodsi - Sebastian i Łu~
kasz.
kl zrobili. Ludzie czekają n.a kary
dla nich. Jestem najstarszY w iwojej brygadzie Pracuję z S81Dłl mło· ·
· ·
dztezą. Nic nie mogę zarzuelć moIm kolegom: ani złej roboty, ani
braku odpowiedzialności. Takich
jest wielu. J o tym też trzeba m6wić, chocid dużo efektowniej jest
l trzeba przytaczać zdarzenia 1orszące.
Za złe przygotowanie do doroslego _życia męski
dwugło1 uznał
winnymi przede wszystkim rodziców, domową
dwulicowość, brak
.Przykładu. „Dalł aa maturę kupaJe 1lę samochody, hoduje •ię łyetewe kaleki, umiejące tylko brać.
A eałowiek szanuje to,
cło ese10
sam dochodzi. Ceni właslllł pracę
kledy widzi jej skutek, kiedy esu•
je łe jesł ułyłecsny".
- Z ak ła d Y pracy sama man Ieruj' młodych - dopełnia Jacek. Debiutant
dostaje
i>rawae ty\e
samo, co ten, kt6ry harował 20 lat,
- Człowiek stale myśli,
łe to
okres pnej§ciowy, le trzeba wytrzymać, przetrwać,
nie ba6 lłę
przygnieść frustracji,
nie popdć
w kompleksy, gdy inni maJI\ wię­
cej, żyją lepiej. Tylko sztag trafia,
gdy więcej mają mniejszym wysiłkiem I kombinatorskimi ntuczkaml - usłyszę w domu
Skonieczków.
„Czy ły myłlln, tata, łe abado·
wałel tę Polskę'l" llł takle
mowy - uzupełnia starszy Skonieczka. Czło)'Viek był całe życie uczciwy, nie oczekiwał za wiele. Ale
jak się przejeżdżało koło „Pewexu"
i widziało te tłumy...
Ludzie q
zawiedzeni, choć z pustego i Salomon nie naleje. A przecież nauczyli się już liczyć na wiele. Tu
ludowa ojczyzna nie sawiniła
ludzie sawinili.
- Zanim mój Sebastian zacznie
pytać jak to było z tym polskim
kryzysem, mam nadzieję, że bę­
dzie to już historia.
- Nie mołna tyó be1 wiary, ie
będzie lepiej - mówi pani Wanda.
- Młodym jest naprawdę ciężko.
A już najgorzej to z tymd ~iesz..
kaniami.
Trzy lata n1e pracowałam, bo Seba·
stlan nie nadawał się do tłobka.
Było bardzo clętko. o samochodzie,
en.I o łO ty1. na wpłatę do PKO z
nadzlej11 na wylosowanie Fiacika"
nawet nie myśleliśmy. "
'
Slerple6-IO okazał się lekki\ op„.
raeJ11 chirurgiczną - włącza się tata. - Teru zaczęła 1tę ciężka, dłu­
ca rekonwalescencja, trudna dit
przetnranta dla tych, którzy luhlll
mlee w111y1tko natychmiast. Ja jl!9tem twardy. Trzeba być optymistą.
A Jak weJda nowe stawki
to jest
nadziela. te IN:dzie płaca 'za pracę.
żeby tylko było
czym pracować.
Ten wieczny brak częścl ...
Co dalej? .Jak dalej? - Pytania •
milionami odpowiedzi, prywatnych
recept. Skonieczkowie te:t Je mają,
włerz11 zgodnie w mądroU
ekonomtstów: Ja pracuję
dobru, moJe
dzieciaki teł, więc Jak mamy nie
utat, łe potraeba
tylko dobrych
sternłk6w, którzy potrafią wykorzy.
staf: t m"drze, apnw\edl\w\e podzle•
u~ efekty naszej roboty.
Mołna m6wte o wspólnym udzla.
le w naszym polskim stawaniu na
nogi, czy - Jak kto woli - odbijania się od dna. Ale tak naprawdę
Jaki my mamy wpl)'w na kształt
przemian? - pytają Skonieczkowie.
Ktoł
d1> nie
stawiał
kupował te
1stnlejących
jeszcze
przecie:t
maszyny
fa brY'k.
Je na deszczu I mrozie ...
- Nie ·widz• Innej drogi, Jak ueaclwa praca I mądrzy ekonomiści pointuje Jacek. - Więcej rozsądku
I cospodarnołcl w ustalaniu spraw
podstawowych dla tycia, organlzo·
waniu handlu I 'komunikacji. Cboe.
by ta sprawa mno:tenta coraz kosz.
marnteJszych gatunków wędlin, marnowania tego, ezeso I tak mało.
- TerH przeclet musi by~ łatwiej
• tego naszego nieszczęścia mówi pani Wanda. - Przecież ju:t
Dla trzeba walczye
kraj, trzeba
wiary w to, co wart jest człowiek.
W tej wielowątkowej rozmowie
b~ł? jeszcze sporo refleksji. MóWthśmy o zakładzie pracy, czyli
o „Iwonie", w której oprócz obu
Skonieczków pracowała pani Wanda I mama Maryli. a pracuje jeszcze wielu członków tej rodziny.
O tym, że firma robiła plany w
czasie gdy inne firmy leżały. O
wędkowaniu,
które ojciec i syn
u-wlelbiają. Zresztą Jacek i Maryla poznali się nad wódą. ..Żeby pani widziała jak ona wspaniale kp.
pała robaki" żartuje
młodszy
Skonieczka. Mówiliśmy o urlopie,
że ciqżko
„wytrzepać" z kieszeni
tyle tysięcy, żeby starczyło na jakiś wyjazd, więc
ani dzieci, ani
rodzice nie planują wyjazd6w. Było dużo o najmłodszych, dla których wszystko. „i żeby doczekały
lepszych czasów, żyły w zgodzie
jak my" - dodaje pani' Wanda.
Padło też slowo .. honor". Co jest
wart człowiek bez honoru I bea
Idącej z nim w parze ambicji ...
- Wie pani co, jak człowiek umie liczyć do dwóch, to musi liczyć na siebie
- kończy
naszą
rozmowę Jacek.
- Od tego się
wszystko zaczyna. Trzeba żyć bez
czekania na innych, na to, co kapnie z nieba. kto i czym nas wesptze. Taka jest odmiana honoru
ludzi, którzy mają przed sobą dużo trudnej roboty i wiedzą, że to,
co roblll robią dla siebie.
wyJśe
„
Zwykle sprawy, bez bal·
zawsze gdy mowa o iyciu mocnych „kopów"
- Ale Jełll Jedni maJI\ bes );Jr&• - pod adresem władzy, mię·
slstych opowlełcl o tym, co
cy to czego Inni nie są w stanie o·
slunąć uczciwą robołl\, wtedy •·
komu I za Ile
I w ogóle o
padają ręce.. Dużo łatwiej było utym, co by było, gdyby nie
wierzyć, że może być tylko lepiej.
„oni". Ze swej uczciwości I
ufać budowie drugiej Polski, czy
pracy nie robią nadzwyczajnej
drugiej
Japonii, niż wracać do
cnoty. Tak tyć po prostu trzemarzeń o tym żeby było chociaż
ba. Nie Jest łatwo i niera•
tak, jak żyło się pal") lat temu krew zalewa. Ale co - pom6wi Jacek - Jestem członkiem
partii; byłem w
czeka6 at inni za nas zrobi~
„Solidarności'' .
Wiara w to, ze nie na marne jest
porządek
w naszym domu?
się uczciwym l chce sic miel! swój
widoczny l!dział w tym, co nazywaRENATA SAS
my polskim odrodzeniem - Jest chJ·
są
w
dużej
przyjaini.
Foto: A.
Wach
wersujących
DZl'"'!NNDt r.ODZKI
nr 107 (10101)
I
"~~;~;:~IA PRACY
1
~
PRZEDSIĘBIORSTWO
w ŁO·DZł
w Sieradzu," ul. Mickiewicza 'I,
kod 98-200, tel. 35-06 lub 44-38,
telex 884168
(produkcja farb, lakierów
,f przetwórstwo owocowowarzywne)
INSTALACYJNE
n
~
(
'~
~
monterów c.o., gaz,
wod.-ka n.,
•
GŁOWNEGO
)
1
KSIĘGOWEGO.
e wykształcenie wyższe lub §renie,
e praktyka na stanowisku ·głów­8
Praca na terenie m. Lodzi, moż­
Iiwo§ć zakwaterowania w hotelu
robotniczym.
Wynagrodzenie zgodnie z Uchwałą nr 60/82 Rady Ministrów.
Zgłoszenia przyjmuje dział spraw
pracowniczych, Łódź, ul. Limanowskiego 25/27, tel. 799-18.
1555-k
nego księgowego minimum
lat, w tym 4 w spółdzielczo­
łci.
WARUNKI PŁACY
DO OMÓWIENIA.
Ofertę wraz z kwstionariuszem
osobowym prosimy kierować pod
1583-k
adresem j.w.
PRZEDSIĘBIORSTWO
REJONOWE
„DAM1P EX"
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU
PRZETWORCZE
PASZOWEGO
w TWORZYJANKACH
k/BRZEZIN
„BACUTl.L"
zatrudni zaraz
w LODZI, ul. ŻURAWIA '//9
spec)aHstę w za:kresle
produkcji wierzchniej odzleiy
na stanowisko
zatrudni zaraz
samodzielną księgową -
wyLiceum Ekonomiczne plus praktyka,
pracowników fizycznych z
uprawnieniami: spawacz gamechanik
zowo-elektryczny,
blacharz-spasamochodowy,
wacz samochodowy,
pracownika bez kwalifikacji
- portiera rewidenta.
•
MAJSliR.A.
kształcenie:
•
Połądana znajomo§ć konfekcjonowania wyrobów ze skór licowych.
Warunki pracy i płacy do omówienia. Gwarantuje się dojazd do
pracy transportem firmy. Oferty
prosimy składać pod numerem
„1589" w Biurze Ogłoszeń, Łódź,
ul. Piotrkowska 96.
Szczegółowych
informacji
warunków pracy
udziela dział kadr, tel.
55.
czących
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
ODZ•EżOWEGO
1 MAJA „OTIS"
ABSOLWENTÓW LICEÓW
EKONOMłCZ\NYCH ,
,_ . .
„
>
Ul. ,SZEWSKA 6/7
~~~~
1przedam
JAMNIKI
Wincentego Pola 15 m. 7
2_so_07---'g
__
_
_
_
_
_
_
PRALKQ aut omatyczn11 sprzedam. Tel. 53-48-47.
- - - - - - -- 2-4848 g
studenckie
MAŁżEJQ'STWO
wynajmie mieszkanie do
roku. Tel. 55-68-25
końca
24858 I
po 19 ·
mieszkania.
POSZUKUJĘ
24914 I
Tel. 898-02.
DYWAN aprzedam. Sl-08-91.
_ _ _ _ _ _ _ _M_7_4'1_g
mę studentowi. Tel. 58-59-43
azezeniakl
SPRZEDAM
owczarki n l em!eekle. Ł6dt.
Chojny, Kolumny 82, od
24872 g
godz. 15-40.
pierwotPOLIPROPYLEN
spreedam
ny I wtórny
Oferty z cen11 „24851" BiuPiotrkowOgł<m:eń.,
ro
ska N.
wykształcenie
-
wyższe
i
wł6-
!!.Ne YSl'j &Ol T"
z romsklego I
ch0W1Skl.
„ŁADA"
produk-
informacji udziela dział spraw osobowych i szko- ~
Wrocław, ~
lenia zawodowego ul. Szewska 6/7, tel. 312-19 lub ~
1593-k ~
388-61 w. 84.
Zasadniczej
Szkoły Budowlane)
•
•
•
•
w zawo".iach:
BETONIARZ-ZBROJARZ,
POSAllZKARZ,
MALARZ,
SLUSARZ-SPAWACZ,
oraz do:
średniego Studium
Zawodowego
na kierunki:
ft OGOLNOBUDOWLANY,
OGOLNOMECHANICZNY.
•
Szczegółowych informacji udzieŁódź,
la sekretariat szkoły
tel.
Siemiradzkiego 4/8,
· ul.
1527-k
53-29-30.
DOMEK ogrodowy - elementv. obr ącziki - spr ze.
24423 g
i am. 15-34-16.
mm
Y
KUPIĘ 1ub zamie.n 1ę
16 mm dź w iękowe . Ofe rty
Ogłoszeń,
B iuro
„ 24882 „
96.
Pl<>trkowska
MMlll
s POŁDZIELCZE
łu ty pięt ro ,
mie nię
Ba-
M-2,
Stefana. 30 m ,
II
z te lefonem -
zana p odobne w TróJ55-63-56,
Tel
mieście
24896 g
w godz, 18-22.
--pokoje
dwa
ZA MIENIĘ
Galk ów ku,
w
z kuchnią
b l isko stacji, na pokój w
żakow lca-"'
Kolusz kach,
~
A ~drz ejow! e , Bedonlu. Tel
79-73 lub 833-47.
52
M -4
wł.asnośclowe
d.am,
W
rózllczeni u
wła,S'Il ośclowe .
Biuro
,24921"
P iotr kowska 98.
&przeM-2
Oferty
Oglos'Zeń,
MIESZKANIE 55 m kwaterunkowe. bloki , telefon, zamieni ę na M-2 z t e lef<>n em
T e lefony: 852-35, 52-61-71
24924 g
SAMODZIELNEGO pokoju
w Zgierzu lub przy trasie
Zgierz - Łódt pom uku j e
taksó wkarz Oferty „ 24887"
Biuro Ogl<>S'l eń, P lo t r k o w.
ska 96.
- ---·-----
Ogłoszeń,
J
MarlanO'Wl
Załęcz.nemu W-~35, Annle
2489'1 I
W -32$3:M.
ParamuszczaJc
MARIAM
zgubił w1dadkę zaopatrze24898
niową W-289990,
c
za-
An.
24837 I
d?Hj RUR,
UNIEW AŻNJA l:lę piecząt­
kę z napisem spedytor-laPTHW
łl&e
dowacz M
14838 g
w Łodzł.
MIESZKANIA
ROMAN Dobrog09ZCz zguWkladik41 rioopet.rzenio24843 I
Wll W ..el 9-24'1.
samodzielnego,
2 pokoje s kuchnł11,
umeblowane,
na okres Z lat
KAZIMIERZ, . Bogdan Konlecz.ny zgublll Wkładki zaD-543312,
opatrzeniowe
t4852 g
D-54331.ł.
poszukuje
pilnie
bił
ANNIE
N:kladkę
Ge'~
madz!.ono
zaopetrzenlow11
24878 I
W-7&3189.
BOGUMIŁA Kaopr&yk Zl!IUblła Mdedkę saopatrze·n10-
241!88 I
w11 W-589088.
KALINA
wkładlkę
art.!ldd z.gubiła
uopatn:enlOIWll
W·OOM!lli.
24895 I
POTRZEBNY ktUChara:
kucharka oraz pomoc do
kuchn! w restaunc:ll „BoJ..
ko". Zgierz, Lipowa 10.
24560 •
RTS „WliDZ·E W".
Oferty prosimy kierować w godz. 8-15
w sekretariacie klubu, tel. 832-72, lub
1577-'k
872-19.
W związku z robotami torowymi,
na ul. Gdańskiej - Kopernika
w odcinku A. Struga - Żeromskiego,
dobrze
domowa
godiz.lny
na trzy
płaotna
ul.
:!zlennte próc: 90bót,
Klonowa lt m. :o.
POMOC
24181
Z DNIEM 23 LIPCA BR.
I
NASTĄPI ZAMKNIĘCIE
KOŁOWEGO.
Objazd
wolne moce
POSIADAM
na maszyny .tolarskie. Tel
14840 '
2Q8-38,
RADIA samochodowe, od·
bwarzacze, naprawy,
l owanie, przestrajanie UKF,
Blmcowa 9 (od :Rudzkiej),
23223 g
Int, Ład yńskf.
SPRZEDAM M -4 wł a snoś.
cLowe, trzy pokoje, 51 m,
III piętro , osiedle Mat e j ki ,
Oferty z ceną „24718" BluPlotrkowOgłosz eń,
ro
Ska 98,
ulicami:
Wólczańską,
l.nat•·
RUCHU
Zamenhofa,
A. Struga, żerom­
Skłodowskiej.
skiego,
1S99-k
>ZCZĘSLIWJE
kojarzy malB iuro Matrymonialne „ Marury". Olsztyn 2,
870 k
skrytka 338.
~
t eństwa
karoserię
SP RZEDAM
„Fiata 125 p" po wypadk u. Tel. 857-18,
240SO g
SPRZEDAM segment Rotterdam Oferty „24735" B iuP lotrkowOgłomeń,
ro
ska 98.
SPRZEDAM błam karaku ·
towy czarny, łapki. Oferty
Ogłoszeń .
bony PKO. 52-83-73. „24l1114"
B iuro
24900' P1o<trkows'ka IM.
pĆ>trzebna
BUKIECIARKA
od zaraz. Referencje nle867~.
Tel.
ltonleczne.
244811 g
Dzwonić lT-20.
wkładki H•
()pat~zentowe
!łltRADZIONO wl!dadlkę
opatrzen lową W-1 '13401
kupił!.
SPR ZEDAM „Fiata 125 p",
,Simcę 1300 GL",
„ 124" ,
24880 g
Reduta Ć.
SIETYPOWY domek jed'IOrodzlnny nie wykończo· 'IPRZEDAM „Windsurfer"
mrotarkę.
riy szklarnię,
24821 g
922-26.
betonlarke 400 I działkę o
oow . 0,67 ha ogr •dzoną MODURIT, l!:v!.corl, super.
W iadomość.
<przedam.
Duracryl
pon , Superacryl,
Opoczno, tel 20-06.
24859 g - Spt"Zedam. Oferty z ce.
.24796" Biuro Ogłoszeń,
ną
ZAMIENIĘ dqm.ek na blo- Piotrkowska 96.
1<1 M-3 lub M-4. Z wiadow24475 g/76 g TAPETĘ Pokojową I łe­
cza 3.
zmyzlenkow o-kuche<nną
Jullasprzedam .
walną
24740 g
now Ska 1 m 200
KUPIĘ
„.
24869 g
~Sg
aamochodawe,
warsztatowe.
narzędzia
Łódt,
Kupno - sprzedat.
ul Astrów 22, Bllskl
U'IU g
LAKIER NRD, alk·u mul ator
1przedam.
S V 180 Ah 24550 g
Tel. 53-57-11.
H'rall g SKRADZIONO
24850 1
błotnllki
cj.l 1982 -
LAKIERY
z attaną, ŁódtGórna - spr1tedam. OferLY „23375" B iu r o Ogłoszeń.
Pl<l'trk<>wska 96.
-
sprzedam.
m. 15. Wa-
„zapor<l'l:ca"
NADWOZIE
- nowy wzór, rok prodttik'i'el
spr zed am.
868-U. do godz. 15.
Szczegółowych
DZIAŁKl'j
g
„NADWOZIE „Fiata 124p"
po wypadku sprzed.am Tel
24929 g
!08-96, po 18.
języków
TULIPANY, cebule - llewodmiany do pędzenia
ka
Ogrodnictwo,
gruntu.
I
Łama.
02-480,
Wa rsrz.aiwa
na 2a , tel. 23-80-lS. Wacław
1559 k
B<>gucikl..
Z4'l6ł
SPRZEDAM nadwozle „ FiaJ)!>lakl!.erowane.
12ep",
ta
ParteroGóra,
Starawa
24794 g
wa 8,
ZW-iąz-.­
domek z wygodalub
Pa b'ianlc a cli
w
mi
Mar.
okoL!cy. Pabianice,
po
chlews.klego 21 m 91,
24809 g
~od% .20.
Plęk.­
18-19.
417-66,
obcych.
KUPIĘ
ł.
zaopaitrzen1ową
(wn:e-
HIS L"
SPRZEDAM .11"laita 128p",
rok 1978, ltaroserla 1981.
Kl\lc, Łódt, u1. RMana li
24844 g
m. at, od li.
lub mechaniczne,
co najmniej 5-letnł 1tał na
1tanowisku kierowniczym lub
samodzielnym,
znajomo§ć zagadnień
nych z przemysłową
24888 I
„synnę
1979) sprzedam.
'18/WI m.
wkładkę
nlka bl. :t m. 32,
1114"
Konstantydo remontu.
nów, SrebrzyilSka lOa.
248()1 • PORZECZKI - samoobsłu·
ga, ul. Złotno 112.
- - - - - - - - -:t+tą I
1300" - komplet cz...
naprawy głównej
8C1 110
sllnlka. Tomaszewieza 7/Sl, ZATRUDNll'j pracownika w '
bl 183 (sknytawande Ret- zakładzie tworzyw sztuczMucblewsk!ego). nych. Oferty „24862" Biuro
k4ńfta 24801 g Ogłoszeń, Piotrkowska 98.
na
----------
Mlchalows!detnW
lANOWI
1krada:lono wkładkę zaopatrzeniow11 W-3247'70,
14101 I
Łódzki
UNIWERSYTET
unlewatnla zagub1on11 leg.1. ANNIE Walczak trkrad:dotymację słutbow11 rodzinni! no w!dądkę zaopatrzen!D24983 I
n<r 140/19, wydan11 18 czerw- w11 802873.
ca 1979 r , na narzWl!sko PiSKRADZIONO wOdadld H•
ja.nOWSka-Skomiał Liliana,
Garnc.are'll
. 24715 g opa·tnenlowe
Adam
Zb.!gnlew W-Mll290,
10ZEFOWI Pablnoml llkra- W-526291, Ewa W-5211292.
~zlono wkł.adkti zaopatrze:4918'
n10W11 W-188811.
zgubiła
'11k&esyk
MTll ł ANNA
zaopatrzenlow11
_ __d_ik_ę_za__ wkładkę
s""K_R_A_D_ZI_O_N_O_Wlkł
11
: 49iT ł
opa1lrzeniową Suwara An. w-959000 •
A:Ieksandrzej WZ-'105901,
zgu.
le<WUt
b
!!!o:.a•
W
24813 g WIESI.A
dra WZ-705902.
bil wkład1kt zaopatrzeniowe
SKRADZIONO le-gttymację IV-84m9, Ma.riusz W-848760,
14911 I
kolejow11 - IO proc. znlJ:- Barbara W-648858.
kl nr 13/81 na nazwisko
24800 I JADWIGA Wileńska zgulli•
9umara Waelawa,
la wkładkę zaopatrzenlow11
251'72 a
zgubiła W 241773.
Xirupa
BOŻENA
Marczew.
STANISŁAWIE
Skiej •radz.lono wkładkę
zaopatrzenlow11 W-8529811.
248M I
----------
SAMOTNA poazu-k uje
modzielnego pokoju na rok
- dwa. Płatne z góry lub
miesięcznie . Ofe-rty „24879"
g
24925
(8-IAI).
Biuro Ogłoszeń, PiotrkowsKODl'j" ('197'3) •pn:edam. ska 96.
11
1
24927 1
s ąllka ~·-lokal na
SPBzEDAM „WołgęOezSl'j DO wynajęcia
w całości lub na C"ZęścL pracownię krawiecką w
Gałkówku koło Lodzi, bllOlnAyńska 20/M.
,
M'IMg Sko stacjl Tel. 52-79-73.
24910 I
„OPLA Relkord 1'f00" (lll'rJ)
sprzedam.
po wypadku BrzoSkwiJnlowe T.
Sł810 '
1leń
zgubił
zaopatrzenlow11
H81T g
W-20893'f.
M-4 własno.łolowe, paw!lon handlowy sprzedam. Głowno, Kopec-
„J'la'la 125p··
sllnJ4I: po kapitalremoncie, obrąezkl,
112-54-21
Tel
plerścionkl.
8PR~BDAM
Płachta
Wkład.kę
GŁOWNO,
-
(l!r70)
kienniczo-odzieżowe
-
pożądana znajomo§ć
przyjmuje zapisy 9o klas I,
na rok szkolny 1982-83 do:
14911 I
PILNIE wynejmę mieszka·
na
M-2
nie, najchętniej
Oferty „!4'138"
1-3 lata.
Blluro OgłOS'Zeń, Plotrk<>W·
ska 118.
SPRZEDAM
cją odzieży,
BUDOWLANYCH
Im. W. REYMONTA
W-157502.
nym
„SYRENĘ
WYMAGANE:
-
ZESPOŁ SZKOŁ
MARIAN
w U.
DO wynajęcia pokój
pln ach. Tel. 833-47.
M-4, Radogoszcz, zamienl.ę
na równorzędne Cho-jny-Zatorze wb Widzew-Wschód.
Oferty „24'138" Biuro Ogło­
szeń, Piotrkowska 98.
(19'l8).
SPRZEDAM „12&p"
pnyezepę (1981), tel 8'16-11.
a4964 g
_______
-„Fiata
ODSTĄPD'l wkład
Tel
12&p", odbiór 1984.
MB07
52-54-41.
~
24932 g
po 8·
mieszkaPOSZUKUJEMY
nienajchętniej
nia Oferty
kwaterunkowe.
OgłoS"Zefl,
Biuro
„24752"
PlotrkO'WB'ka ee.
Łask" I w6zek 1&mocho- NIEWIELKI lokal z
teleTel fonem potrzebny od zaraz.
dowo-apacerowy,
U890 g Krótki opis 511-16-19.
wysokość
komornego. Oferty „24881"
lllOZAilUS podlogow.i sprze- Biuro Ogł061Zeń, PLotrkowdam. Łowie%, tel 25-24 lub ska 98.
14841 g
35-23.
GSX", 19'l8,
„CITROENA
73 ty•. km sprizedam. Laurowa 8 (od Saw:lńsklego)
24856 g
111-43-915 (18-IO),
ŁODZKIM"
POKOJ w blokach wynaj-
małteństwo po.
doclstv MŁODE
szukuje mleszika.nla . Płatne
(4 m-ce) e,pni~a.m. 345-11.
z góry Wiadomość: TuroM.e67 I
24815 I
_ ent srzo'WS'ka 4 m . 33.
•e_gm
BP_RZ_E_D_A_M_ _ _ _
"Volwo 144'',
SPRZEDAM
automatl'k (1973), stan !dealtel
Iwaszldew~z,
ny
24795 g
871-31.
z-cy dyrektora
d.s. technicznoprodukcyjnych.
1 POWSZECHNA
KASA OSZCZĘDNOSCI
w LODZI, al. KOSCIUSZKI . 15.
udziespraw
pokój
156 i
1571-k
W„DZIENNIKU
"vw
poszukują
zatrudni zaraz
· Szczegółowych informacji
la wydział zatrudnienia i
pracowniczych, I piętro,
nr 111, tel. 289-50 wew.
124.
WROCŁAWIU,
we
'"'-
:I;:~r. OGólNOK~zr,A~CĄ.CYQK,,..
I
OGŁASZAJ SIĘ
COCKER-llp&~e'la,
POLONIJNO-ZAGRANICZ NE
t
c
'-}:
• murarzy,
• robotnl1ków budowla1n ych.
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
r.
'(1
spa.waczy gazowych
I elektrycznych,
•
*
oferuje usługi w 1982 roku w zakresie:
•amnrhodów clętaronapraw głównych
wycb marki lelC? 315, sn, napraw se
11econym iakresem prac (be2 naprawy
lelcz 317
11lnlka) samochndllw m kl
(ciągnik) , Jelcz 315 pndwozle, Jelcz 315
1krzynlowe, Jelc• 31&;
- naprawy tylnych mostbw, pn:ednleb osi,
klernwnlc, siodeł dwuszc1ękowych , katapicerki, profilowanie
kierowcy,
bin
r115orów z samnchod u mark i „ Jelcz".
rermln l warunki napraw do uzgodnienia
w dziale zbytu, tel. 23-15-11 tub centrala
&0-37--0J wewn . !St. 255 . t elex 054503 . 15!19-k
-
~(
zatrudni zaraz:
PRZYJMIE ZARAZ
<
GDANSKIE ZAKLADY NAPRAWY
SAMOCHODOW
81-206 GDYNIA, ul. CZERWONYCH
'
KOSYNlEROW 189
MIEJSKIE
SIGMA"
Włest.AW P~E~RZAK
ZGUBIONO 18 Lipca w Ło­
dzi do kumenty oooblste na
na1t w1Sko Jerzy vogeł, Warszawa. 2malazca proszony
o zwrot za wynagrod:zeadres w Warna
nlem
szawie wb Ł6dt, Narutowicza 107 m . :&, teł. 844-62.
pies COCkM.epaZGINĄŁ
n leL nlepełnorasowy, rudy,
b i ałą smugę na nosie. Od-
dłu10Ietnł, sa1łutony pracownik. lllerowWydzlałU Elektrycznego Zakładów Pne- ·
Boruta" w
my1łu Barwników „Organika -
nan
nlk
zaterzu.
Z
-
głębokim talem tegnamy
dłUgoletnlego pracownika
pro w adzenie za wynagroI
Pojezterska
dzeniem.
m. 55, tel. 304-05.
24889 s
za
NAGRODA 111 tys d
z wrot czarnej saszetki, zadokumenty,
wierającej
oraz
l<a rtki tywnościawe
wi ęk szą itość państwowych
w
zagubionej
pieniędzy ,
dniu 9. 07. 1982 r. w okoI lcy ul. Zachod niej 78. Tel.
7-19,
w goda:.
I 2-10-31,
24745 g
I 2-15-95, po 19.
GRAŻYNA
l gub i ła
~ iową
Kwaśnlewwka
wk ładkę
W-43704.
JERZY
RsuszkOWS'kl
y -107336.
24765 g
WALDEMAR Mendaklew1cz
zg ubił zezwolenie )la proga.
vad ze.n le dzlałalno4cl
stronom icznej nr 139/S(/9,
vydanP. przez Wy dział Han24771 g
d iu w t.odzl.
'
'
wkł ad kę
W-894025.
KOLłGNAN,A
Wyrazy terdecznego wspólcz.ncla
Rodzinie Zmarłego skladaJl\1 .
KamlńS'ka
zgubiła
zaopatrzeni-ową
naJbllłszej
KOLEZANKI l KOLEDZY, DYREKCJA,
POP PZPR ZAKŁADU PRZEMYSŁU
PRECYZYJNEGO w LODZI
Nanemu Koleilze
STANłSt.AWOWt
l(tlA~S1Kl1EMU
zgubJł
zaopa~zenlową
[ RENA
FR·AINCISZilCA
zaopatrze24TJ9 g
wkład·ke
naszego Jto1e1•
"ś'.iife-:'!i
terdecznego
składaj111
współc-gucla
s
powod••
MATKI
KOLEŻANKI
POP
I KOLEDZY, DYREKCJA,
PZPR ZAKŁADU PRZEMYSŁU
PRECYZYJNEGO w ŁODZI
24728 g
DZIENNIK ŁOD~KI nr 107 (10101) ł
,
POK0.1 - „ C s - • al«ale" poi b.o go.ds. 11.30, tue; 1 ,~lo­
wiek klanu"
USA od li
łodZ.
Wkr_egu. ..
.
.
I
lftern JuA w aa.ie tradyey,.,7ell
kadry klerownlczeJ z prny-
spotkań
swlązane
Łodzt.
z
poruszano
uplęksnnlem
I
tprtwy
POrz~dko..
wanlem miasta
Wesonj mówiono
o tym takte Niestety, nadal -.8!>0ro
do tyczenia pozostawia wyghld wieliu une, skwerów, placów I poee1jl
I . tak np na nowej tullle - 'odc!.
nek od ut. Obywatelsk1e1 do Pablan \cklej - roanJ prawll' dwumetro.
we osty, kt6rvch nie ma komu
kląć
Podobnie problemem staje •lę
ustalenie właśclclell posesjl I nie
zagospodarowanych, t.onących w bru.
d'tle placów Do końca lipca · - talr
postanowiono na !ednym t ·W~d.
nli!jszych spotkań 'Il -prnyd6atem- ·.i:nal11 być dokładnie zewldencj()liowa.
ne MOZystkle domy 1 otace r vt$z ze
•kweraml mleltlklml . ,. Będ'łle, wtedy
wtal!<mio. kto odDOWlada za lcb wy.
g1ad estetyC'Zny, a brudasów . będzie
si~
kanć
odpowiednio wl'*blclml
mandatami (2 ty1. zł dla . l(osJIQdany
1!0~11. 1 IO tya zł dla' !n'll\ytucjl)
'·Nie będzie !Ile takte płacić z11 nie
wykonane tub tle wyko.nane:' pnce
przy wywożeruu łmlecl prz~ · MPO
' u.
Ili
PRZED LIPCOWYM
s aw nu sta.
dentem
ta.)
* Przedst wiciel
z
D
awn~ej w związku ze Swię­
tem Odrodzenia Polski odsię bardzo uroczy.
ste otwarcia nowych obiektów - z kwiatami, przecinaniem
wstęgi I całym ceremonTh.łem Inny charakter miała wczorajsza wizyta przedstawicieli władz politycznych I administracyjnych
woj.
łódzkiego na terenie nowo ukoń­
czonych Inwestycji
komunikacyjnych miasta. Członek Biura
Politycznego KC. I sekretarz
KL
PZPR - Tadeusz Czechowicz
i
prezydent Łodzi - Józef Niewla·
domski, dokonali
gospodarskiego
przegląiiu nowych tras, które przygotowano przed ' Lipcowym Swię­
tem. Spotkali się tam z budowniczymi, ocenili wykonanie robót.
Wczoraj oddano do użytku nowy odcinek ul. Puszkina na Widzewie
między
ulicami Przybyszewskiego i Dąbrowskiego. Ukonczenie tego fragmentu ulicy
ma
duże znaczenie
dla komunikacji
między nowymi osiedlamL Już teraz umożliwia wygodny przejazd
dla
."Kopii fRmowveh"?
Honorowit OdS>nall41 Miuta Lodal
przeka:zał wczoraj L6dzklJJ;I Za·kładom
'Wytwórczym KopU Filmowych wt.
ceprezydent miasta . t.odsl _.. · Zbls·
nlew Pollł.
To tedyne w kra)U pr'led8ięb1or.
stwo Lstnleje tut 30 ·lat. słutąc poi.
skle.1 klnematogratU 'f telew12Jl Spo.
śr6d 320-0$l>bowej ułQgl. ł7 oracow.
ntków jest tu od pocuił'ku. , • Wiei~
aktywnie uczestniczy w d~ałmtac&
sp'o!e=ych I pnlityćznyeb na tere.
nie miasta
za pnstawę riawodowa
I społeczną I osób wyrót.ntono · Honorową
Odz·naką
Miasta· ~od2L
a 16 odznaka "zallblionqe Działa·
en 'Kultury".
łnł
~:.
r+
~
3~
Zmiana..• · turnusu kolonijnego
Aniśmy się nie Óbej"81'1; a Jut
kończy się piel"Wszy turnus wypoczynkowy dzieci I młudzież1. Dla
organizatorów
kolonii I obozów
nastąpią gorące dnL Jedne 1rupy
dzieci włókniarzy do Korzywla
mniejsze grupy
do Sławna
Szczecinka.
Jednocześnie ju:!: od wczoraj nieliczne 30--llO-osobowe grupy kolomłocW~y iall~ .Di&trwPJ: f1'.P Plm~ tlowracają z wakacji w zawakacji, . prtyjadil " Ul ~ .„~. i'ezerwowanych przedziałach
poków nowi ltolonilcl l obozowlca dą&~I .ctałeao kursowania. Naj·
do
Będzie to takte go~cy esu
dla więcej takich gruti tJOWraca
pracowników przedll4Jblo?tw, które majq zapewnił! naJmłodląm do(odny dojazd na wakacje.
Już wczoraj · wl~zor.~ ' odjechał
z Dworca Kaliskiego pierwszy w
drugim turnusie specjalny pociąg
kolonijny do Koszalina. Wyjechały nim na kolonie I obozy dzieci
pracowników Regionalnego Związ­
ku Spółdzielni [nwałldów f Komu- ·
nalnego Przed1lęblorstwa Ustµi Socjalnych - łącznie ok. 500 osób. Skład
Mimo zwiększonych dostaw mię·
pociągu celowo 1><>szerzono o · tł.Jka
kolejki
dodatkowych wagon6w, · .· &dyi 22 u do łódzkich sklepów.
lipca wrócą nim dzieci 1pędzaMce przed nimi nie maleją. Wystarczy
powiedzieć,
że,mzoraj
dostarczono
wakacje
w nadMoikfoh mleiscowo~ciach. Powrót tej pierwszej gru- znacznie więcej niż zwykle, bo aż
py kolonljnef spodzlewany Jest w 80 ton mięsa l 80 ton wędlin . a
tony
czwartek o godz. '1.118. , - to llJ,for- dziś odpowiednio będą 72
macja dla rodziców, kt6rzy . ocze· mięsa I 74 tony wędlin. Rzecz jekiwać
będą swoich
pociech na dnak w tym, że w dostawach dominują
wędliny
popularne
oraz
Dworqu Kaliskim.
·
,
Odjazd następnego pocllłlU · apę­ mięso wołowe. natomiast klienci
cjalne~o. który DOWlezie koleJlią oczekują wędzonek i wieprzowiny
stwierdził
na wczorajszym
grupę . uczestników · drugle10 tur~­ Jak
su· kolonijnego, wyznaczony jest; · na posiedzeniu sztabu żywnościowego
sobotę, 24 bm. Wyjadą nlm m; In zastępca dyrektora OPPM w Ło­
Maciej Wielgosz, już w tej
łódzcy b11rcerz~ do Blałel~ Boru. dzi -
Łodzi z kierunku Kołobrzegu
l Je-
leniej Góry.
Nieco później, mi~dzy 21 I IT
Upu, rozpoeznlł przewóz grup kolonijnych autobusy PKS. Kilka tysięcy dzieci i młodzle:!:y wymieni
się na turnusach w mlejseowo6elaeb
położonych w pobll.iu Łodzi.
.
~
Przemysł mięsny
się
Brak palladów spo.wodował
opóźnienia · w remontach torów
Wakacje •a tradycyjnym. oll:nsem
oracv brygad· · MPK, 'kt6re wspóLnle z Kombinatem ~bót
Drocowych dokonują wymtanv ·· to.
rów tramw111owych w r6tnych ~
elac·b t.odzl oraz w ·m1e1scowołclac'h
naąego
wo.jewództwa ' Tvm~•ffm.
w ciągu ostatnich dwóetl mlfftecy
do MPK nie dotarły podkłady.· · eo
wpłyni:ło
na
wstrzymanie
rob6t.
11:wiązanych z wvmtan11 torów na ul
z111e·rsklej od 111 'Bema dn · Helenów.
ka I · na 11! Promińskiego od . ul
Dąbrowskiego dó \łl · · Anni! Cnrwone1
W
tej svtuacjl . onew\dzlane
do zakoń<'renla w tym · r~ prace
na tvch artertac!I b~ll . mu1lalv
trwać !e&'le?.e w rolm orsywlym
Skor'lv'lł.~łY na t;ym natomla1Jt Pabianice. cdzlP- tor mocu.!e Ile n.Je
w
kilku · zdcaniach
~
'{
..„ .
(lu!
.•
,
~
e DK „Lutnia„
. Łanowa lł>
zaprasza U bm. na . ·w1eJ!la llnpfftll
rozrvmnwą
W JIC)dz U--1130 uiwo.
dy ret<reacy!nn„portowe na teren•cb
wokół 11„mu kulwrv
a o Codt: te
komelite
fllmnwe:
„Sami
net"
1 . llf' e ma l'ft'l<'nycb"
e w tvm 1amvm łomu lmlłul')',
ft ·' ' 30 llpca atralreyjne lmorezy
dla ~ • •mlll<i•zveh .V IOd• . 11-14 311
blo\< · Ql< reaev1no-cpor~. - • w Cod7. ina •·h 15 -IT projekcje bajełt t ~ .
mów
na podkładach, a na płytach beto.
nowych Począt.lrowo miano je tam
wymieniać
na odclnku krótszym ,
!ednak w związku z nie wv-korzysta
niem mocy produkcyjnych w t.odzl .
P06:zerzono zakrK orac w Pabianicach I w tym roku nastąpi tam wy.
miana torów na całym odcinku od
ul żulkowa dn zamku
W ublecły piątek producent, który miał kłopoty m In ze 'Stalą zbro.
lenlową,
kruszywem I cementem.
przysłał wreszcie podkłady I można
kontvnuować jut roboty w t.odzl
.Jeszcze w lipcu zak„ńezone zosta.
n11 orace. zwląune z remontem to.
rów na ul Nowot:kl (od ut Sterlln•• do ul Kilińskiego). natoeilast
w sierpniu zak„ńczv się prace na
wętle u zbleg'2 ul
Obrońców Sta.
llngradu ' Gdańskiej. na ul Koper.
nlka I Gdań„klej , na odcinku nd ul
A Struga do ul żeromskieco I na
ut Zglerskle1 miedzy pl Koścletnvm
' ul Dolna
tsl
TPł.
dla dzieci
Towarzystwo Przyjaciół Lodzi or.
icanlzule dla olacówek kolonl1nvch
! Innych form wczasów w mieście
wvcleezkl
001tadankl o tematvce
t6dzkle1 ora.z orzedstawlenla teatrów
lalkowvch - bezołatnle . Zchszenl~
Mlełv kierować do biura T'Pł. w
'"'"' "-15 lnnrh~• ~r>hótl tel r1~ A~
-
22.7.
-
IWIT -
chwlll ..... Jak to było &NSZ~ IO
roku o tej porze - 1kup znacznie aię pogorszył, dlatego zaistniała konieczność sięgnięcia do zapasów. W tych jednak dominuje wołowina i ona będzie głównie
dostarczana do sklepów.
Dziś będzie w sklepach
nieco
więcej wędzonek I kiełbas trwałych (ok. 15 proc. ogółu wędlin).
Mimo więc tego, fe pokrycie na
karty reglamentacyjne
na mięso
jest, jednak przemysł nie jest w
stanie dostarczać wyłącznie gatunków poszukiwanych przez
klientów. Nie należy się też spodziewać
w tym względzie poprawy.
Kolejną niewiadomą jest zapotrzebowanie na pieczywo. Na ten
tydzień piekarnie
„społemowskie"
przygotują 1000 ton pieczywa,
na
d7llś
dostarczonych zostanie do
sklep6w 290 ton, a na piątek
l
sobotę 400 ton. Jest to
już
wszystko, co mogą dać - pracują­
ce od ubiegłej niedzieli aż do przyszłej 1oboty do godz. 14 pie·
karnie „Społem". Oczywiście. gdy·
by większość piekarń prywatnych
w lipcu nle urlopowała, sytuacji
tej by nie było. Tymczasem sporo
tych placówek
stoi zamkniętych
„na kł6dkę".
(1)
PTTK organizuje w najbl1bzycb
dnlacb atrakcyjne wYC!eczk! ltr>l11r·
skle I olesze 22 Uoca o 11todz. 8 na
Rynku Stare.RO Miasta ~p'lł.kaJ:> 1'.~
kolarze którzy wezmą udzhl w -· WY·
cieczce do Skotnik W dn.lactl 22-25
llpca można się wybrać na nlezw:v·
kle ciekawie zaoowl.ada1ąc11 sle ?r.I·
cieczkę kolarska .Rald oo ~ 1."!Ull I~ ·
wlekle1'' na trasie: Łódt - W~lPWI·
ce - Oporów - Złaków Borowy Złaków Kościelny Łowtez Ar·
kadla - Nlebor6w - Skierniewice
- Rawa Maz - Bo~uszyce - ?.óllt
(dłu11tość 200 km). Zbiórka 22 tloca
na ol 9 Ma fa o 1todz. 8.
W niedzielę 25 1!1>ca odbedz!e llle
wvcleczka kolarska do Jetowa Spot·
kanie 1e1 ue?.e~tnlków wvznaczono
na Rynku Starego Miasta o codz 8
Równlet w nledzlPle dla olechurów
'lrl(anlzowane 58 dwie wvcleezkl
n!esze na tra„ach· Smardz~w - f,a.
. ~IPwnlkl
4.rlttrllwPk
~T7V·
.,Południk Zf!ro"
pot.
b.o., lodZ. 15, 17; „Mistn kie-
rownicy ueteka" USA od lat 15
lodz. lt;
2U. - jak wytej
TATRY - „Motylem jestem czyli romans 40!latka" pal Ił.o.
nleesyena.
llUZBA
• zatłoczonej ul. Rokicińskiej aż do
ul. Tomaszowskiej, a w przyazło-­
ścl,
po uruchomieniu wiaduktów
na Dąbrowie, stworzy funkcjonalny układ komunikacyjny ż możli­
wością „wylotu" w kierunku Tomaszowa MaL i dojazdu do bazy
kontenerowej na Olechowie.
Przedstawiciele władz województwa pytali o szczegóły przyszłych
zamierzeń związanych
przebudową ulic Armii
z
dalszą
Czerwonej
i Rokicińskiej, gdzie przeniesie się
teraz główny front robót drogowców. Omawiano również . przyszłościowe rozwiązanie węzła komunikacyjnego na Dąbrowie. Przy okazji stwierdzono, it wzdłuż
nowej
arterii można utworzyć tereny rekreacyjne l ogródki, z których korzystaliby mieszkat'lcy . osiedli
l
pracownicy widzewskich zakładów
pracy.
Kolejnym obiektem drogowym na
trasie tego gospodarskiego przeglądu
była oddana również wczoraj użyt­
kownikom druga jezdnia ul Pabianickiej na odcinku od ronda Titowa do skrzyżowania z al. Włók­
niarzy. Ta inwestycja
poprawiła
znacznie bezpieczeństwo ruchu na
zatłoczonym
szlaku w kierunku
Pabianie. Stwierdzono,
iż każdy
zmodernizowany odcinek ul.
Pablanickiej stanowi duże osiągnięcie.
gdyż jej przebudowa wiąże się z
wieloma kłopotami. · Modernizacja
kolejnego odcinka między ul. Leszczowlł I Prądzyńskiego wymaga np.
mieszka!\ dla 24 rodzin, kt6re zamieszkują budynki przeznaczone do
ro.zbiórki. Chcąc
zmodernizować
tę arterię do Pabianie„ potrzebnych
będzie aż 240 nowych mieszka!\.
Przegląd Inwestycji
drogowych
zako6czono w al. Wł6.kniarzy. ·Od
dzH otwarty będzie dla ruchu odcinek tej trasy między
ulicami
Parkową i Obywatelską (n• zdję­
ciu). Brygady Kombinatu
Robót
Drogowych, Miejskiego
Przedsię·
blomwa Robót Instalacji Elektry.
czn1ch I Ciepłowniczych oraz Miejakle10 Przedsiębiorstwa Robót Wo~
doeiągowych
i Kanalizacyjnych,
k-U.M • aajw;f41GQ7m atopnlu pr.zynynił7 lfę do ·ukol'iczenla wszystkłcll w,mienienyeh inwestycji, JelltOU wczoraj wykonywały ostatnie
prace porzlldkowe I wykołlczenio­
we. Al. Włókniarzy :l czasem stanie 1ię najpii:kniejszą arterią komunika07jn' Łodzi.
(sk)
.nnym watnym wydarzeniem
·wczorajszego .dnia było otwarcie pn:ychodni przemy.
słowej przy
ul. Aleksan·
drow11kiej 81Jll3. W uroczystości tej
na wskrolł nowoczesnej
placó"".ki
przemysłowej
służ.by
zdrowia
udział wzlęll przedstawiciele władz
• T. Cseehowillsem I 1. Niewia·
domsklm.
Za,,6ł trzech budynków,
których gospodarzem jest Specjalisty·
cz:ny Zespół Medycyny Przemysło·
wej w t.odzl. liczy ponad 8 tys. m
kw. powierzchni .użytkowej.
Jest
tu 140 pomieszczeń, w tym 4S ga.
blnetów lekarskich, 7 zabiegowych
ł 18 pracowni. W kosztach inwestycji (ponad 52 mln zł) part:vcvpowały załogi 34 przedsiębiorstw.
Ten prawdziwy kombinat zdrowotny świadczy usługi profilaktycznolecznicze dla 32 tys. pracowników
zatrudnionych w zakładach zlokali·
zowanych w przemysłowej części
Teofllowa, m. In. w takich SI>ecjal·
nośclach. jak: interna,
chirurgia.
laryngologia. neurologia, okulistyka. stomatologia, rehabilitacja lecz.
nlcza łącznie z zabiegami parafinowymi, W<>dnyml i fizykoterapią.
Są tu także wszystkie usługi oomocnicze (Qfl. rentgen, EKG). .Test
też apteka. W lecznicy zlokalizowane są także poradnie .dla kobiet I dla młodocianych (ta druga
będzie dostępna
dla wszystkich
mieszkańców Łodzi).
(Z. Ch.)
·esze.
Wycieczki
jak wył•j
nieczynne jak wytej
IOdz. 18 30. 18 30
I
a tui po rezerwy
~------------~~~~--~~------
wzmożonej
•
na szlakach komunikac in
przvchodnia przemvstowa
bywały
2U.
STOKI -
„srebrna ·łódki°
-
}9.30 ,
. 22.7. - jak wytej
ROMA - „Pron41 !lłan!a „
~
b.o. gods. 11. 11.M; "Af~• „eon.
corde" .wt. od lał 11 aoc1a. 11,
dlata tul. Wal'llZlwska). dtu,;ołć Ili
km, zblóń:a na dworcu PKP Ł6dt
Kaliska o 11todz. 8 ·oraz Ros11n6w Lućmterz
(&
km) zbiórka na
dworcu MPK przy ul. Północnej
o godz. 10.
o. kr.)
Poradnia lekarska
dla kombatantó'V'
W Szpitalu Im. Marld Skłodow·
ttkleJ-Curle w Zgierzu (ul. Pa~e·
czewska 35) ·otwuto ooradnlę lekar·
ską dla kombatantów. Po parade (za
O'kazanlem leicltymacfl ZBoWiD) moica w oonlellzlałkl środv I platkl
w codz 9-11 zdaszal' sle kombatanci ze ZIClerita I Ozorkowa oraz cmln:
'l:l!lerz Ozorków I · ParzP.C7l'W
(I)
HI!ITORD
aucau &EWOL'DCYINEGO
!Gdański
13)
10<iz 11-1•
22.7. - jak wytej
ODDZIAł. RADOGOSZCZ (Zgleraka lł7) - godz 8-11
32.7. - godz 9-16 dla grup
wcześniej zapowiedzianych
BIOLOGD
l!lWOLUCYINllJ.1
Ul.
ł~?. Slenklew1czat
- 1odz.
22.7. Jak wytej
. (P1ołrrkOW•
llka 282) godz. 9-lT;
22.7. - godz T0-17
RISTORI MIASTA WDZI (OCrOo
dowa li) godt:. 9-11
"22.7. - jak wytej
SZTUKI (Wlęckowtfklep 1111 godz. 11-19;
·
22.7. - jak wytej
MIASTA ZGIERZA (Zgierz. Da•
browskiego 21) godz. 11-18;
22.7. - godz. 10-11
Wł.OKIENNICTW A
WYSTAWY
GALERIA SZTUKI .(Wólczań!k•
S!/33) godz U-11 - Malarttwo
potskta XIX wieku
22.7. jak wy:!:eJ
09RODEK PROPAGANDY SZTU.
KJ, (park stenklewlcu) Ate'lt •
sander Rak craflkL rysune'k 1odz 11-11
22.7. - Jak wyżej
SALON
SZTUKI WSP0ł.CZBll·
NEJ rPtntrkowska 88) - godz
11-18 - Penttl Tulta - malarstwo. ca-af!ka (P'lnlandl•ł
22.7. godz 11-18
LUNAPARK
ska . S/S) -
• • •
(Konstantynowezynny codzlennle
dla crup
zorganl,zowanych od godz !O
W soboty, niedziele
I
święta
w godz od IO do 2łl
W
po.
nledzlałkl nieczynny.
OGROD BOTANICZNY - czyn.
ny codziennie od gods. I do
zmroku
zoo - codztenrue od gods. I
do 20 <l<Ha do gods 19)
PALMIARNIA
codziennie
(opróc-t oonledzlalk6w) od 1odz
11 do 18
KĄPIELISKO ,,l!'ALA" czynne
od godz 10 do 19
(kasa do
godz, 18)
w godz od t3 do 20
KINA
BAI.TYK ,Pan Wołodyjow­
ski'" pot.
b.o.. • godz. 10, 13;
„Czas Apokallosy" USA od lat
18. godz. 18, 19;
2%.7 jak wytej
IWANOWO - „Przez Góry Skaliste•• USA
b.o.. l{odz. 1s·
„Italio, ~zpłcbr6dka" pot od fał
151_ godz. 17.15, 19.30;
zz.7. lak wyte1
POLONIA - „Anna I wampll!'„
pot od lał te godz. to. 12.30. 1s.
!Uli. 21l
22.7. - . jak wy:!: ej
ENERGETYK ·- nteczvnn•
D.7. - Jak wyżej
HALKA - nieczynne
22.7. - Jak wyte.j
PIONIER - „Colargol na Dzikim Zachodzie.'• pot. b.o„ godz.
18; „W!elkl sen" ang. od lat
15, godz. 18;
22.7. - jak wy:!:ej
POLESIE - „01d SU.rehand" RFN.jug. b.o g<>drz l'i'; , Roman
1 Magda" pot od lat ti 1odz
19
.
22.T. - jak WYtej
REKORD - nieczynne
22.T. - Jak wytej
SO.JIUSZ - n!e~vnne
2:U. - jak wytej
APTZIU
· Mtek!e~a. IO 'Nlc!amlana li,
PlotrkoWlłke
In. DąbroWS!t.lego 19,
LutomlerBka 141. Bratysławska la
•
e
•
Pabianice
Armł.I
ezer.
wonej T.
Konstantynów - sa.
dO'\va
18,
Ozorków
pl
Arm.!! Cze.rwonej 1'. Głowno Łowicka SI. Alekaandrów - Kot.
elUS'Zkl IO
!!.T. - godz. 1-21! - Niclunla·
na tll. Piotrkowska ST, Bratysław­
ska ! a.
Dyżury. nocne .:... jak W dniu
21.T.
DttURY SZPITALI
Chtrurgla oiiólna: Bałuty
Szoltal Im W Ble,;ańsk!ego
~001lennle dla Przvc-hodnt ReJono.
wveh nr nr: 4. 8 8 9. IO; Szpital
Kllnlcznv Im N Barltckleito
CO<i7.lenn!e dla Przvchodnl Relo·
nowej nr 1 S2p\tal Im M Skto.
<'oW!lklej-Curle - codztennle dla
Przvc-hrxlnl Re,onowvch nr nr: l.
! 3. s w Zltlerw ul Parzęczew.
slcP lló; Szpital Im .J Marchlew .
~kl~o codziennie Z;:!en:. ul
Dubois 11 oraz m-lam I
gml.
na Zcle-rz mlestn I gmina Ozorków. miasto I gmina Ateksan.
drów, 11tmlna Parzeczew
Gór·
na - Szoltal Im Brurizlńc;klego
(Kosynlerów GdyńS'klch 6t); Pole.
sle
S'?ol.tal Im Kooernlka
(Pabianicka 62); Sr6dmle~cle
Szplhl Im Sonenberga !Pieniny
30); Wld„ew - Szottal Im. sonen.
beirga (Pieniny 30).
•
•
•
Ch!.rurgta urazowa - Szpital Im
Barllckleco IKopclftsklego 22\
Net1rochlrur11tla
- Szpital l.m
BarllckleRo 1Konelńskle11to 22)
Larvn11totoqla
Szpital Im
!'lklodowskleJ-Cur!e (Zgierz. Pa·
rv•<"Zewsk" 35)
Okullstvk1
Szpital
Im
Ba rllck1eito (Kooelńsklego 22)
Chlruritla
I laryn(ol~la dz!e.
eieea - !!lrJ>lłllJ Im Korczaka (Ar.
mil Czerwonej 19)
ehtrur~a
.... ~ekowo-twanowa
- !!17.l'!lta' 'lTI\. !larl\ekle11;0 (Kop..
c\ńs1tl"'ltO 22) dlR m Łodzi ora7.
S7!l)ltat Im
Skłodo~lel-Cur!e
<Zil'Jł!T'Z. 'Pa·rz~ze""'1<a 35)
dla
wot mle1sklel!o ł6d*lel!o
Tok8vkolo11tla
Instvtut Medvevnv 'Prac:v rreres)I 8)
Wenerolot!:la
'Przyc1'odnla
Dermatologiczna (Zakąma 44)
22.7. - Jak wytej
PRZEDWIOSNIB „Krzytacy"
· pot. b.o., godz. tłl, 13.30; „Spluwy I pestki'" czes. od łat 18,
godz. 17.15. 19_30
22.7. - Jak wyżej
Wt.OKNIARZ - „Wilcze echa"
tt.T .
ool. b.o. godz: 1!1 , 17.15; .. Ha!r"
Chlrurma O<!ótna: 'Ba1ufy
USA od tlłt Hl. godz. 19.30;
~7.oltat
Im
w
Ble,ańskleco
22.7. - Jak wytej
<'od71enn!e dla 'Pr2vr.horlnl 'R~Jo·no.
WOLNOSC - ,.S'tatan z vn 'ldawvch n.r nr: 4 8. 8 9. 10 !'17.nltal
•:v" oo! b.o godz 10, 1!. IS. 14.31!:
Ktlnlcmv Im N 'Barllckleito
„Zemsta l>O tatacb• kanad. od
· ecv:lzlenn!e d~n Pnvchodnl Re.10.
lat 15 godz 17. 19.SO
n<>we1 n~ 1 Szriltal !m- M Skł<l.
22.7. - jak wytej
-lowl!klel-Curle - cod'llennle <'Ila
WISI.A - .,Znschor" es I ! ft
"'r?vchodnl 'ReJonowvch nr nr: I
ool. od lat 12 gods 10. 13. li,
2 3. S w 7.clerzu ul 'P'lrze<'~ew.
19
•k~ :!!!
gzo!h1 Im .J M.a·rc"1ew.
22.T. - jak wy"'ej
,1<1e1to - <'O<'lzlenn le Zg!e-rz.
ul
ZACHĘTA
„Wielka podrót
Dubois
17 Maz m!Mto ! i?m!.
Bolka I T, olka" oo! b.o„ godz.
n~ ZJ'(!e•z. mlMto I gmlns 07or.
15.30, 17 30; „Mandlngo" wł.­
ków.
mia<to I !(mina
Alek
USA <>d lat 18 1t9dz. 19.30;.
<andr<'lw „mina 'Parzeczew; Gf>r.
22.7. - jak wyżej
na - S7...,ltal lm . Kopern•i.-a l?~M~
TATRY-LETNIE - .,Goraczka so"'e'<a li?.': 'Pole•le - S7.nlt~1 Im
botniej nocy" USA od tat 13,
i>•rn"<>wa (Wól<"7<>ń•·ka 1!1~1: !!:rM .
godz. 21
Iw razie n1epogody
ni'P.~c\p
- ~„nl!;l Im . P~stettr~
seans odbędzie się w klnie .. TaIWli?•·~v 19': WM-..ew
Szpital
trv");
Im.
Pasteura·
IWteury 19)
22.7. - „Sprawa Kramerów"
USA od lat 15, godz. 21 (w ra•
e
zie
niepogody seans odbedzle
sle w klnie .. Tatry'")
Chltr"ur11tla
url!l?:owa
l!zpltal
STUDIO ~ .. Wvrok Amleret" poi,
Im. Jon~cherit <Mlllonow~ '4)
od lat IS ,;ndz TT 15, 19 39
NeurOf'hlrurą,I~
.. "lznlfal Im
22.7. - jak wyte1
Konern!ka !Pabianicka 112)
STVI OWY - Kino rozrvw1rt
Laryn1t<>lo'!'IJ>
Sznlta1 Im
godz
.'Reh•1•" 0()1 od lat t's
'Plr<:>t!:OWlł (W61ezańska 1931
15.30. 17.30: 'R:lnn jugoslowia!i.Okut!m:vka
Szoltal
Im
skle „Panna" od lat t5
.ToMeherii (Mmonowa 14) ·
god.,,, 1!1.30
Ch!rurl(la
I
tarvnc„loela
dzle.
22.7. - Jak wyże:!
C'lęca
- Tnst)ltut Pedlatrtl AM
OKI\ - '.Piraci XX wieku" r~<!z
'!"norna 3ft/SO'
nil tat 1! (ooz 14:
.. Pnwr6t
CMrurel•
nc7.ekowo-twan.ow~
<'"'1<>wleka ~wane1ęn k<'>nlem" - Sz?ltal Im . Ba.rllckle11;0 <Kop.
us.„ od tAt 15 !!nd2 19 1s 30
~Ińskiego 22) dla m Łodzi r>ra'
22.7. - Film dla tołnlerzv i'tzoltal
Im
Sldod<>w•lclej-Cu r !~
„Powrót człow\eka ZWAnego. ko·
IZit!erz
Parzł)czewska 35). dla
niem" USA , godz t8: .Plra·
mleJ!l'.k~e~o łlidzkleizo
cr XX wieku" radz. od lat n.· W<>1
·
Toksvl<ol01!'.la
Instvtut
Me.
godz. 14;
„Powrót człowieka
<1vevnv 'Pr11cv (Teresv I!)
7Wanego koniem" USA od lat
Wener<>lol!la
'Pr?.vchodnla
i5 . godz. 18. tll.30
Derm'ltolncile:ma tzakatna 44>
DKM
- .. Uclet'zk• na Atenę"
ani! od lat IS. t!:odz IT · 19 3jl
AMllULATORfUM
GDYNI i\ - !fi.no non st.op
od
DORA1.Nl".,1 POMOC'V
godz. l~ - ;.czułe mlejsca"
ut Slenklewle'la 137.
pol. od lat 18
tel ~3T-OO wewn M
2%.T. jak wyt~j
Mł.OJ>A
GWARDIA - „Kochaj
- Gabinet Cblrurgtczny ezvnnv
"!bo rzu~" 1>01. b.o„ godz 10.
całą dobę
12.30. 13: „Cena strachu" USA
~ Gabinet Intern!stveznv
CZ'vnn•1
oll lat IS, l(ollz 17.30, t!l.30
w t:O<'l'l! 15·-'1 w dni · w"lne od
?.2.7. - fak wytP1
prac:v - eała -lnbe
MUZA - ..Na tropie !'!okoł11" NR'D
ut Arml\ C7:enloneJ 111.
bo 11tod" 18: .. Narnt!zln:v ~ln­
tet 457 -!In ""' M we"'-n 'M
dv" USA od tst t!I godz t8
- Gabinet
Chlrnrł!fl!
0'1!le<'leeeJ
22.T - „Po~zuklwan:v PO!'IZU·
1''1.vnnv C'ah• '1ohe
kiwana" 1>01. b.o „ godz. 18;
_.Gabinet
'Ped••tTv~n:v czynny .
„New York. New York" USA
w t:O<lz 1!1-' w l'!nł wolne od
ol! lat 15, god'l. tlł
!)rae:v .,.. eałt'I ""he
! MA.JA
- „tł Drat' Asterix•„
tit Kn!!H!h\~kłflt:O !I,
fr b o irodz t!I 311: .!!"' mlło­
tel 8114 83
łcl" ?Gł od Lat 111
tT. 11
2!.T. - .• ~eczpo~oo!lta bab- Gabinet Smm•t.'>lo~eznv
(U!
ska" 1>01. b.o„ godz. 11. tT: ·
Kopl"lń~klel!o
'nl
czynny
.,Sobowtór"
1ap od lat 111.
w ll;Odz 1ft-'f w dni wntne od
godz 19
m'~('v - eAł3 •fohP.
.. •
'od"
••rrrrr•r 11t1•r "''''' '''' rrra1arrr••••••„ ...••••lł2llN'<•••~~~~
„ozn:NNIK t OOZKI'" - dziennik Rnbotnlnej Spółd7telnl Wydawniczej .,Prasa . Ksląłka-Rucb" Wydawca: U1d1kle Wydawnle&wo Prasowe. ł.6dł,
ul.
Piotrkowska 96
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi RPdaguJe kolegium Redakcja: kod 90- 103 t.ódź, ul. Piotrkowska 96
Adres pocztowy: „Dt,• L6di. , skr. poczt 89. Telefony:
O"'lntrala !!ł3 OO - tą.ezy z wszystkimi ddałaml. Redaktor nar1elny' łł45 85. rastepcy rPda.ktora na.czelnego: 408-15 I 307 ~ 26. sekretar1 odpowiedzialny ł n sekretan '-"~ 75
Sprawy miasta 341-10 I 3?7- 47.
ipBIPm>no-ekonom1nne 228. 32 310-38 I 378-97 kultura I o~wfata 621 -60 ~port 208-95 dz. łiłcznoAcl 1 '!IYtelnlkamł. lntenvencjr t N4o
·Telefon
U1tlug'owy
'?03-04
(rękopisów
nie
zamAwlnoych redakcja nie iwraea> Redakc.ia nocna.: 86!1-68 I 868 78 O~lnszenla I nekrolort - Biuro Reklam I Ogłoszełi.
f,t\dl. ul Plntr!rnw<ika !Ul iet 311-50 (zli. treś6 ogłoszef\ redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty poddą. oddzlah PUPIK RSW „Pra!!a-Kiilą.łka - Rur.tt"
ł DZIENNIK ŁODZKI Ili' lOł (10101>
'Nr lndek1a 15GH
.„

Documentos relacionados

2015 Mr Olympia Num. Atleta Nome País Colocação 24 Phil Heath

2015 Mr Olympia Num. Atleta Nome País Colocação 24 Phil Heath EUA EUA EUA EUA Canadá EUA EUA EUA EUA EUA EUA Canadá EUA EUA EUA Canadá EUA Canadá EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA

Leia mais

Pokaż treść!

Pokaż treść! miary w dyskrecji. Ci, co słuchali pro­ sprawie. test Polski jest pełen godności i że p0' Pole czyków, domagając ilę od nich, aby w Uczciwe i bezstronne stanowisko gramu sywestrowego, nie będą b y ...

Leia mais

Pobierz numer

Pobierz numer Czy przyjazd do Birmingham był efektem tego, co stało się po misji? Tak. Chociaż po powrocie chciałam wrócić na chirurgię, dyrektor zakomunikował mi, że mój etat został zajęty. Zaczęłam więc szukać...

Leia mais