Guia de Boas Práticas - Empresas e Sustentabilidade

Transcrição

Guia de Boas Práticas - Empresas e Sustentabilidade
GUIA DE BOAS PRÁTICAS
EMPRESAS E SUSTENTABILIDADE
PARTILHE O COMPROMISSO
DE UM FUTURO
21
AGENDA 21 LOCAL
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
PINHAL INTERIOR NORTE
GUIA DE BOAS PRÁTICAS
“EMPRESAS E SUSTENTABILIDADE”
KŐƵŝĂĚĞďŽĂƐƉƌĄƟĐĂƐ͞ŵƉƌĞƐĂƐĞĂ^ƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͟
ĨĂnj ƉĂƌƚĞ ĚĂ ŐĞŶĚĂ Ϯϭ >ŽĐĂů ĚĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
/ŶƚĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂůĚŽWŝŶŚĂů/ŶƚĞƌŝŽƌEŽƌƚĞ͘
A sugestão de ideias vem acompanhada de exemplos de outras empresas que
PARTICIPE:
www.cimpin.pt/agenda21.asp
3
ÍNDICE
! "
#$%&' (
#)
!
&%
1. Na Organização da Empresa
%#* 16
Energia
!
%+
20
"#
Água
26
Qualidade do Ar
28
,-0*
,%
45
,7
8)9
4+
7#;*
44
5<
4"
5
URO 21
T
U
F
M
U
E
D
ROMISSO
P
M
O
C
O
E
H
PARTIL
INTRODUÇÃO
O QUE É A SUSTENTABILIDADE
. (
/ . 1(/.3 .
4
%
.
(
'
5
'
7
/ &
/ . ' &
,
9
/
comunidade
$ % &
' (
'
(
'
CULTURA
ECOLOGIA
SUSTENTABILIDADE
, -
comunidade e não se
recursos naturais
ECONOMIA
COESÃO SOCIAL
$
:;.<=
"
)
a direcção de uma sociedade e
*+
O QUE É A AGENDA 21 LOCAL
, ,
"> ?
'
;
-
'
, 4,
">7 @
! (
&9
5
B
C
<
&
(
D&
'
'
F
&
GG=
,
">
/ H
9 -
,
">
?-,">?<*
=(:;.<=
(
A EMPRESA E A SUSTENTABILIDADE
A EMPRESA E A SUSTENTABILIDADE
, &
89%
das
1000
maiores
empresas
&
&
-
9
<
I
*
& & $
'
(
J
1$(J3 @ =
K
@
1=<@@3
-.
&
4
7
9
1
3
&
( 9
&
$ - .
nossa economia
OOO*5
P
RSOT
htm
C
-
C
&
F
1
'
B
3 &
B
&
melhor gestão do risco e a melhoria da imagem da empresa no
12
/&
H
B
B Existe um mercado
crescente de produtos e
'
C
- ' - , , 55
recompensada com uma
B9
custos
operacionais
inferiores e uma imagem
*
C &
*
'
&
=.$>UVV>1
3
# > $
[email protected]
,&9
47
W
, &9
*
W
$ 47 '
B
W
$ W
,
B
1
<
3 9 + - 13
,
4I* * *
P *
X
P P 7
1
&
5473
<
Y
'
&
*
J
;BDF
$G H BD H
BD F 0 H BD G
HBDFJ
G
HHBDF
a comunidade onde se insere.
$
$$H
CASO DE ESTUDO
, /< 1J,3 ,
'
*-
5ZB
*
C
H*
$
*
C
"V>[1'
\
&&
1\3'
5
3
* ; S S O O O " S
.
PSTJ.S*
14
1. NA ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA
1. NA ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA
KĞƐĨŽƌĕŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂƋƵĞƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞũĂƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů
ƌĞƋƵĞƌ Ƶŵ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ Ă ůŽŶŐŽ ƉƌĂnjŽ͘ /ƐƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ŶĂ ŽƌŐĂŶŝnjĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ğ ŶĂ ƐƵĂ
ƌĞůĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ĞdžƚĞƌŝŽƌ͕ ŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞƐĂĞƐƐĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ͘
K
pontuais de reciclagem
5
'
,
* &
< F
&
C
] Y
^& &
$
'
(D
'
@*R
4
'
7
,
@*R
L F empresa…
_
H H JH $G - G M $ G
QH $ #$
?
16
CASO DE ESTUDO
, Y
^& 1<*
*
KR
$3 ;
*
C/
*
B9
*`;SSOOOR
^&`OS
17
2. NA ACTIVIDADE CORRENTE
2. NA ACTIVIDADE CORRENTE
ENERGIA
ĨŽƌŵĂŵĂŝƐƌĄƉŝĚĂĞĨĄĐŝůĚĂƐƵĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞƚŽƌŶĂƌŵĂŝƐ
͞ǀĞƌĚĞ͟ĠŽůŚĂƌƉĂƌĂŽƐĞƵĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĐŽŵŽĨŽŶƚĞ
ĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉŽƵƉĂŶĕĂƐ͘ƐƐŽůƵĕƁĞƐƉŽĚĞƌĆŽĞŶǀŽůǀĞƌĂ
ƌĂĐŝŽŶĂůŝnjĂĕĆŽĚĂƵƟůŝnjĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂŶĂƐƵĂĞŵƉƌĞƐĂĞĂ
ƌĞŶŽǀĂĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͘
F
, '
$ = <9 '
'
OOO
&
5+ , '
'
@ * J
'
- &
&
'
'
B < ;
,
'
5
&
&
'*
'
W
!
&
(
&
B*
FW
/
'
*
'
,H
-
&
'W
%+
K
*
C
C
. '
&9
'
<
F & 1 3 1'
3<
;
Nos corredores utilize as
D
?/5
&
9 =
C
. &
+W
.
D
D
!'
' D
?/
1/?'3W
=
'
W
@ & -
&
.
' 21
CASO DE ESTUDO
,<*
'
#Vj
"V"V<
&&
B9
$
]U "VVk &
"[j"V>"W&4
7 #Vj 471
D
'
3
OOO*S
S
PSS
22
RESÍDUOS
Ɛ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƐĆŽ ŐƌĂŶĚĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ ƉƌŽĚƵĕĆŽ
ĚĞ ƌĞƐşĚƵŽƐ͕ ƐĞũĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĂƐͲ
ƉƌŝŵĂƐ͕ƐĞũĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƌĞĨƵŐŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘
ŵƵĚĂŶĕĂ ƉĂƌĂ ƉƌĄƟĐĂƐ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐ ƚĞƌĄ ƋƵĞ ŝŶĐůƵŝƌ Ă
ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂƉƌŽĐƵƌĂĚĞŵĂƚĠƌŝĂƐͲƉƌŝŵĂƐ͕ĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞ
ĚĞƐƉĞƌĚşĐŝŽƐĞĂĞǀĞŶƚƵĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐşĚƵŽƐĞŵ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘
.
I
*I*
'
B
1
-
*
3
(-
&
B
Reciclar 1 tonelada de
>w
9 UVVVYO* "wVVV
#[email protected]$"
;
$
&
C
B'
J'
( C
@
q
B
,
'*
1
*
3
23
&
. &
-
.
9 -
&
5
13 ' 9 &
'
H
, -
'
'
!
!'
-(
-
C
<
S
J
B
' F F 5
*
U!X; !' !'
!
!
;
REDUZIR
, ' *
'
;)WLX'XY#;
.'
*
&
C
,'
*
24
;)*X*'#;
, 5
REAPROVEITAR
$ 5
,
=
&
q CASO DE ESTUDO
,
IP
@
<
.,
&
$
4:
.;y!7
@-
.
@
'
-'
$C
9
;
>,'
W
",5B9
1
3
&
W
#$
'
&C
145
73
25
ÁGUA
ĄŐƵĂĞŵWŽƌƚƵŐĂůĠƵŵďĞŵĞdžşŐƵŽ͕ƐĞŶĚŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞƐĂƐ
ĐƌŝƐĞƐĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽŶĂĠƉŽĐĂĞƐƟǀĂů͘ĞŵƉƌĞƐĂƉŽĚĞ
ĚĂƌ Ž ƐĞƵ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŵĂ ŐĞƐƚĆŽ ƌĂĐŝŽŶĂů Ğ
ĞĮĐŝĞŶƚĞĚĂĄŐƵĂ͘
$ *
J
-
J '
q '
[Vj
&
'
q
*
< ' '
B,
'
&
'
]B
C
(
'
;
,H C
W
@
-
@
W
@ '
'
'
26
CASO DE ESTUDO
, J(=?]! '
'
&
\ ,
'
q
q
'
'
27
QUALIDADE DO AR
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ Ăƌ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ŶŽƐ ĞƐƉĂĕŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƚĞŵ
Ƶŵ ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ŶĂ ƐĂƷĚĞ ĚŽƐ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ Ğ
ŶŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĂďƐĞŶƟƐŵŽĞƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ͘ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĚĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽĂƌƚĞŵŵĂŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂǀĞƌĐŽŵŽĐƵƉĂĕĆŽ
ĞdžĐĞƐƐŝǀĂĚŽƐĞƐƉĂĕŽƐ͕ĂůŝďĞƌƚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐĚŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞĚĂƐƉŝŶƚƵƌĂƐ͕ĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĕĆŽŵŝĐƌŽďŝŽůſŐŝĐĂ
Ğ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ ĂŽ ŶşǀĞů ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽͬ
ĂƌƌĞĨĞĐŝŵĞŶƚŽƋƵĞƉƌĞũƵĚŝĐĂĂƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚŽĂƌ͘
*
J' { um excelente produto
de limpeza e não tem
&
H
J
q9
'
*
/
B
B
5 ' =&5 9 &
, '
' & C
F
H
=&5 C '
'
!C
'
P
-9
D [email protected]$]3 ' ' '
&*
- 14*
73
%"
,
C
&9
. C
1
3
'
<
-
C
C
ZĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ Ž ^ŝƐƚĞŵĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ
ĞƌƟĮĐĂĕĆŽ ŶĞƌŐĠƟĐĂ Ğ ĚĂ YƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ƌ ƋƵĞ ƉƌĞǀġ
Ă ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ĂŽ Ăƌ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͘ EĞƐƚĞ
ąŵďŝƚŽ ĨŽƌĂŵ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ŶŽǀĂƐ ĞdžŝŐġŶĐŝĂƐ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ
ĚĞ ŵşŶŝŵŽƐ ĚĞ ƌĞŶŽǀĂĕĆŽ ĚĞ Ăƌ Ğ Ă ŝŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵĄdžŝŵŽƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĞƉŽůƵĞŶƚĞƐ͘
%(
3. NA POLÍTICA DE COMPRAS
3. NA POLÍTICA DAS COMPRAS
ĞŵƉƌĞƐĂ ĞƐƚĄ ŶŽ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉŽƌ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕ƉŽƌŽŶĚĞ
ĐŝƌĐƵůĂŵƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ƐĞƌǀŝĕŽƐĞŽƵƚƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘ŽƉƌĞĨĞƌŝƌĂ
ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶŽ
ƉƌĞĕŽ͕ Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ĞƐƚĄ Ă ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ă ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ
ďĂƌĂƚŽƐ͕ ĚĞ ŵşŶŝŵĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƐĞŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ƉĞůŽ
ŝŵƉĂĐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ğ ƐŽĐŝĂů ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĨĂďƌŝĐŽ͘ ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĚĞƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶŽĞŝdžŽĚĞƐƚĂ
ƌĞĚĞ ƚĞƌĄ ƵŵĂ ŝŶŇƵġŶĐŝĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĞŶƟĚĂĚĞƐŶŽĐşƌĐƵůŽĚĞƌĞůĂĕƁĞƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
, &
B
]C
[email protected]*
/.
5|@./<
3;
OOO
S
BS>k}V&
C*
<
B
&9
47
A compra
\
')5H 0 M0
> * ] J
0
responsáveis.
A implementação de um processo de compras sustentáveis poderá envolver as
[email protected]
, K- ]
@
~
5
fornecedores de alimentos e
OOO
32
>
W
" C < 5&
#:
*
C
*
&
C < S
5
;
X
@
I*
9
W
.C
W
(*
C
W
.C
S'W
\W
.
&W
]*
W
]*
W
I*
B
B9
1,,3
X
@
!
1
'
3W
<*
@~W
<*
W
<*
-
W
<*
' &
,
47
9
33
CASO DE ESTUDO
,\!J(/:$.
"VV}
-
(&F
&
F
*
&
Z
*
'
*`;SSOOO
SBS>}w}&
34
4. NAS DESLOCAÇÕES
4. NAS DESLOCAÇÕES
KƐĞĐƚŽƌĚŽƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĠŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĐĞƌĐĂĚĞƵŵ
ƚĞƌĕŽĚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞƉŽƌŵĂŝƐĚĞƵŵƋƵŝŶƚŽĚĂƐ
ĞŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ '͘ dĂŵďĠŵ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ƉŽůƵŝĕĆŽ
ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ Ğ ƐŽŶŽƌĂ Ğ ƉĞůĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ƉĂƌơĐƵůĂƐ
ĐĂƵƐĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽƐ͘ Ɛ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉŽĚĞŵ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ƉĂƌĂ Ă ŵŝƟŐĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞƐ ĞĨĞŝƚŽƐ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐǀŝĂŐĞŶƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĂ
ƌĂĐŝŽŶĂůŝnjĂĕĆŽĚĂƐĚĞƐůŽĐĂĕƁĞƐĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽ͘
C
*
M
OOO
OOO
OOO
S
*
;
< &
<
'
.&'
'
*
W
@
'
*
-<
'
'
&
5
*
<
&
*
- '
&
W
:
H<
'
H *
*/'&
&
*
H
*
*W
$
'
&
36
Racionalize as viagens de negócios
< C
< *'
C
<
*
&
*
.
C
,
D
B
<
&
C
5*B
D
S&9
(
F&
*
-
Z $ - * C B
C
)
'
5
*
&
'
:
\
37
5. NO EDIFÍCIO
5. NO EDIFÍCIO
hŵĂĚĂƐŵĞůŚŽƌĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟƌŶĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĞƌĞĚƵnjŝƌĐƵƐƚŽƐĠĂƉŽƐƚĂƌŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽͬƌĞŵŽĚĞůĂĕĆŽĚĞ
ƵŵĞĚŝİĐŝŽĐŽŵďĂƐĞĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĞĮĐŝġŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƟĐĂ͘
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ĞŶŐůŽďĂ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ Ă
ƐĞůĞĐĕĆŽĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ĂŵŝŶŝŵŝnjĂĕĆŽĚŽƐ
ƌĞƐşĚƵŽƐ Ğ ĚŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ Ğ Ă ŽƉƟŵŝnjĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ ĚŽ ĞĚŝİĐŝŽ͘ K ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ
ĚĞĞĮĐŝġŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƟĐĂƉĂƌĂĞĚŝİĐŝŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŵĂ
ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĂǀĂůŝĂƌ Ă ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ ŶĆŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ Ž ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ ƉŽĚĞ ĂĚŽƉƚĂƌ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƋƵĞ ǀĆŽ
ƉĂƌĂ ĂůĠŵ ĚĂ ĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂ Ğ ŽďƚĞƌ ĂƐƐŝŵ
ŵĂŝŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
Energias renováveis
H ]
'
H
&
-
.
'
.
&B
F&
]C
;
OOO
OOO*
S
Tecnologias e materiais de construção sustentável
, & (
'
5 1
3 *
-
4+
@ C & & + Escolha
* B9
, *
materiais
com
, <
'
'
'
-
+
@
permitem desligar a energia de forma centralizada e segura
centrais
9
-
&3
de
gestão
1
dos
*
#
,&
+
C
, *
*
* & + , 9
&
C
&
+
B
+
'
F $ + F *
B
*
41
CASO DE ESTUDO
$
RI=
&
'
$ + -
9
-
5B9
OOO
RS
S<j"Vj"V&
42
6. A ÉTICA E A RELAÇÃO COM A
COMUNIDADE
6. A ÉTICA E A RELAÇÃO COM A COMUNIDADE
ƐƉƌĄƟĐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞăƌĞůĂĕĆŽ͕
ŶƵŵĂ ďĂƐĞ ĠƟĐĂ Ğ ƐŽůŝĚĄƌŝĂ͕ ƋƵĞ Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ
ĐŽŵĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞůŽĐĂů͕ĞĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĐŽŵŽ
ĂũƵƐƟĕĂĞĂŝŐƵĂůĚĂĚĞĚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͘ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ
ĚĞƐƚĞƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐŶĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůǀĂŝƉĂƌĂĂůĠŵ
ĚĂƐ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕƁĞƐ ƉƵƌĂŵĞŶƚĞ ĮůĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ Ğ ĂůƚƌƵşƐƚĂƐ͘
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĂĐƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ŶŽ ƐĠĐƵůŽ yy/͕ ƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂ ĐŽŵ Ă ƐƵĂ ŝŵĂŐĞŵ͕ ĐŽŵ Ă
ǀĂůŽƌŝnjĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŶŽĞĐŽŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞŽŶĚĞƐĞŝŶƐĞƌĞ͘
J
=
&
&
&
B9
(
K'
(
5
F &
'
(
5
J
<
B
, Z 5 &
;
44
, '
&
W
,
'
*B
W
, '
C W
,&9
55
W
$
&
W
(
- '
F
W
$
^
\
$G
)$G\>
, ~ ] /
5
F
\
quais o Estado não tem capacidade para responder. Existem
? J
( K*
€
$GH M J
e criada em parceria com a
\
/
OOO
S&S
T
B
&
45
CASO DE ESTUDO
, <=. { <
= .
CC
B
,
5
4
'
&
7 *
OOO
CASO DE ESTUDO
,,
*
<
5 C &
, C
'
&
1&O3
9
FD
*`;SSOOO
SS
5*
46
DIRECTÓRIO DE EMPRESAS PARA
EMPRESAS
DIRECTÓRIO DE EMPRESAS PARA EMPRESAS
K<!.,
(/!$‚|
(/!$
I?:$(
<?,($./.J.I(I,|=?=/,/
.J.I(I,!?
OOO
, /
<
* 5 ">#}Uw#wV
,
I"}Vk
>VkV5>V"?
:y,\!$\.I„$
@
K
!
?
*`;SS
S
, !H
U>" "k[V5Uk[ ">U}UkU[V
@
.,<<
OOO
S
S
(]=.IJ/$..,
OOOS
,"[,U#5,"†/† ">"k…[["}
"}VV5#V#,
<
\?$|,[email protected]$!
OOO
!
.
">U [# }U k"
@
† >#U [email protected] ">U [# }U
"k}[5[…[email protected]
k#
.
<
=
OOO
+4?<
7
!~H/"U""†"V}
UV[V5#>}<
.,=!/,@,[email protected],
OOO
!
@
*>U @
,
>"[V5V…w?
,!,@5,9
Regional de Energia e
,@
OOO
y
=
K
"#w[#>kkw
@
#""V5>>wK
@
,/({,9
Energia
OOO
S,/(
<
!
/ ,- ? ">Uk""}>U
|†[5…†
,
5K
q
>Uw[5>#>,?\‡.
}VV}Uw>}…
"" …Vk …U V…
"#w kVV
#…>
…† ">#[[}"w…
(!\=,
,J/=I!\5,
,
Lda
4"
I
R([email protected]
.
">U">#…[V
#U[$=!,.?=.|$,"k}V
?$|,!=(%,.‰
OOO
S
~,!/=K5=
.
=
,
?
"[#…"#…wU
\(!\5\
<C
.,
Š
"#"#}}V"V
$.!,K
OOO
S
T
pt/
]
*;SS
S*
!
,KC>[
"kwU5V…[email protected]
">U>…[}…V
K<!.,
(/!$‚|
(/!$
I?:$(
REVALOR
OOO
S"VVw
y
=
@
"…"[UV>}V
Areia
!
/?U>
"U…V5#w"@-{,
]=/!$?$\[email protected]
OOOS
y
=
,
"#>[wVV"V
\D
?>"
#k}V5V>>
,
\D
5,
,K|=\!$J<
OOO
S
!
<
|
"5#†|
>…VV5"##?
~K!
OOOCS
!
!
H |
U[ 5 . "["U>…UVw
K
*|
Uk}[5>#[I&
[email protected](=?,|<
OOO
S
, @
|
">k""V}kV
<*wk5"†/†>Vww5
V…U?
,\J,@[email protected]?$
OOO
S
,
5 I
">">#}>"US[
,?
<- =
|C @
†U,†w
"w[V5[[U<,?K?,
,)J,K,[email protected]
!
.,
OOO
S
!
,P.
†k
)
:K
"…}[5#>><]*
">wUw}VVV
@$.!]=$.
OOOS
C
!
/?=†>w"†>"VV5
>Uw?
">#wUU>#V
!.Œ/J$.
">k>">w>V
\J,
~%|5I
,
?=K<,\J,I
<C

,
(
> #VUV5Vw> "#wU#…"…#
],? @‘]$ 5 .„$ <,J?$ /
:!,/[email protected]
OOO
S
&
*
I
, $
"#wUV[>#>
†U
#VVV5V>[@
4(
K<!.,
(/!$‚|
(/!$
I?:$(
,[email protected]@
,
OOO
S
S
!
/ , < @
"k[#>V…[V
†>…
…"VV5V[>@*
/=:Œ@=$..,J/]=.
@
OOOB
pt/
@
(
!
.
'
}U"<
)J,?=/,//$,!
,K|=($],5(
=
,?
,.€@$(I!$??
""[#""VVV
?K'*,># "#"U"[[V"
5S]#[VV5>…V
OOO
PS
!
,
K* ""w…VV#>}
( …k UUk[5}V[ 5 .
K,=,
@$(.I!J„$.J.I(I]?
8+
,/(
OOO
B
S
empresas
!
/ ,- ? ">Uk""}>U
|†[5…†
,
5K
q
>Uw[5>#>,?\‡.
,!Y=(I?,
e sistemas de
construção inteligentes
OOO
R
!
]
@
†>V[#†\ w>U">U"#k
Leiria
<[email protected]
OOOCwS
!
< !*
† k "† "#w}"…}V#
@$=K|!,
I=.K?
I
=
.
em Estruturas de
K
OOO
@
,&D
† "k >† "##U"…w"w
#V}V5V[":
:'
=/=,J!|5.
=
@?
OOO
S
,
}} ( >Vw 5 "#U U"k >[U S
]*5#}>>5wV>, "#U#}#k…w
=K<?J]=,
=
'
!?
*`;SS
S
*
!
/ ~ / ""ww…U>>k
.
wV>?
<,..,],(I{
I
,
*`;SS
5
S
*’“T
‰
R“O‰“"w‰=
“"}
/$(,J!.$?,!
.€.IK.
OOO
(H
y
. ">w……#UkV
(†w"
/,?Y=,{P
O O O R S
<”~]
>}k.*
""w[U"wkV
%
.*
%
">"[[[#…V
@!Jy:!
OOO'&S
,
.
K
wkw ">w"[[#VV
,-
"k}[5[V> . / Rana
.
{
OOO
S
[email protected]
P5S
.
5|5.P5
<
S
.
|<
R
">w"["…VV
y
=
,*
+">†,
"k>V5V}w.
@$<!:=?
OOOBS
!
:
?
†#[S
>>[V5>[…?
w#U>}wUU" S
w>kVV…[["
51
NOTAS PARA SE TORNAR SUSTENTÁVEL
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
52
NOTAS PARA SE TORNAR SUSTENTÁVEL
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
53
Comunidade Intermunicipal Pinhal Interior Norte (CIM PIN)
W;'@www
!-ortuguesa de InovB!-XD
W;': www
www.cimpin.pt/agenda21.asp

Documentos relacionados

florença - GeoStar

florença - GeoStar ĂsŝĚĂ͘ǀŝƐŝƚĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĄĂ/ŐƌĞũĂ ĚĞ ^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ EŽǀĞůůĂ͕ ŽďƌĂĚŽƐĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽƐ ĞƌŐƵŝĚĂĞŶƚƌĞŽƐƐĠĐƵůŽƐy///Ğys͕ŽWĂůĄĐŝŽWŝƫ;ĞŶƚƌĂĚĂŝŶĐůƵşĚĂͿ͕ŶĂŵĂƌŐĞŵĚŽZŝŽ ƌŶŽ͕ƉƌŽƚſƟƉŽĚŽĞƐ...

Leia mais

Protocolo Actuação na Hipertermia Maligna

Protocolo Actuação na Hipertermia Maligna ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĞĚŝſdžŝĚŽĚĞĐĂƌďŽŶŽŶŽĨŝŶĂůĚĂĞdžƉŝƌĂĕĆŽ;dKϮͿŶŽƐĚŽĞŶƚĞƐƐŽďǀĞŶƚŝůĂĕĆŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ;Ă ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂ ŶŽƐ ĚŽĞŶƚĞƐ Ğŵ

Leia mais

A utilização do Pensamento Sistêmico como apoio à

A utilização do Pensamento Sistêmico como apoio à ĐŽŶơŶƵĂ͘EĞƩŽĞdĂǀĂƌĞƐ;ϮϬϬϲͿĞ,ŽīŵĂŶet al͘;ϮϬϬϵͿƐĂůŝĞŶƚĂŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŽ ƐĞƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůƉƌĞƉĂƌĂƌͲƐĞƉĂƌĂŽĨƵƚƵƌŽĐŽŵŶŽǀĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞĮůŽƐŽĮĂƐŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐĞ ĚĞĮŶĞŵĐŽŵŽĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ...

Leia mais