liga de karatê de osasco - Liga de Karate de Osasco

Transcrição

liga de karatê de osasco - Liga de Karate de Osasco
LIGA DE KARATÊ DE OSASCO
6 - De faixa Roxa para Marrom ( de 2º Kyu para 1º Kyu)
Cerimonial
DACHI (base).
» Nekoashi Dachi (Postura do gato)
» Shiko Dachi Heikaku (Postura para os lados)
» Shiko Dachi Shakaku ( Postura para frente à 45 º)
» Moto Dachi (Postura com os joelhos dobrados)
» Kokutsu Dachi (Postura de Zenkutsu invertido)
» Suriashi Dachi
» Shomi Nekoashi Dachi Irimi
UKE WAZA (técnica de defesa).
» Gedan Barai Uke, em Heiko Dachi, Sanchin Dachi, Shiko Dachi e Zenkutsu Dach
» Kake Uke/Sanchin Dachi
» Kake Uke/Nekoashi Dachi
» Mawashi Uke/Sanchin Dachi
» Mawashi Uke/Nekoashi Dachi
TE WAZA (técnica de mão).
» Oi Zuki (jodan, chudan e gedan) em Heiko Dachi, Sanchin Dachi, Shiko Dachi e Zenkutsu Dachi
» Haito Uchi/Zenkutsu Dachi
» Haito Uchi/Sanchin Dachi
» Teisho Ate
» Tetsui Uchi
» Heiko Tsuki
KERI WAZA (técnica de chute).
» Kansetsu Geri
» Ura Mawashi Geri
» Kizami Geri em Sanchin Dachi/ Nekoashi Dachi
LIGA DE KARATÊ DE OSASCO
UKEKATA
» Heiko Dachi Chudan Uke Hidari
» Sanchin Dachi Migi/ Jodan Age Uke
» Zenkutsu Dachi Migi/ Chudan Uke Hidari
» Shiko Dachi Syakaku Migi/ Gedan Harai Otoshi Uke Migi
» Heiko Dachi/ Yoko Uke Shita Barai (hidari)
» Sanchin Dachi Hidari/ Uwa Uke Shita Barai (hidari)
» Zenkutsu Dachi Hidari/ Soto Uke Hidari
» Shomi Nekoashi Dachi Irimi Hidari/ Kake Uke Migi
» Nekoashi Dachi Hidari/ Mawashi Uke
TSUKI KATA - UCHI KATA - ATE KATA
» Heiko Dachi / Seiken Zuki Kamae Hidari
» Sanchin Dachi Migi/ Jodan Zuki
» Zenkutsu Dachi Migi / Tate Zuki Hidari
» Shiko Dachi Shakaku Migi / Shita Zuki Migi
» Heiko Dachi / Hiji Ate Hidari
» Zenkutsu Dachi Hidari / Shuto Uchi Migi
» Kokutsu Dachi Hidari / Furi Uchi Jodan
» Shiko Dachi Chokkaku Migi / Seiken Tsuki Migi
» Shiko Dachi Chokkaku Hidari / Ura Uchi Ken Hidari
» Heiko Dahi / Shuto Uchi Migi
KIHON IDO ICHI
A - Sanchin Dachi No Kamae Hidari / Chudan Uke Hidari
1 - Sanhin Dachi / Jodan Age Uke
2 - Zenkutsu Dachi / Chudan Uke
3 - Shiko Dachi Shakaku / Gedan Harai Otoshi Uke
4 - Sanhin Dachi / Yoko Uke Shita Barai
LIGA DE KARATÊ DE OSASCO
B - Sanchin Dachi No Kamae Hidari / Seiken Tsuki
5 - Sanhin Dachi / Jodan Tsuki
6 - Zenkutsu Dachi / Chudan Tsuki
7 - Shiko Dachi Shakaku / Chudan Tsuki
8 - Zenkutsu Dachi / Hiji Ate
9 - Shiko Dachi Dyonkkaku / Chudan Tsuki
C - Heiko Dachi No Kamae
10 - Sanchin Dachi / Mae Geri
11 - Zenkutsu Dachi / Mae Geri
12 - Han Zenkutsu Dachi / Mawashi Geri
13 - Shiko Dachi Shakaku / Kansetsu Geri
KIHON IDO NI
A - Sanchin Dachi No Kamae Hidari / Oi Tsuki
01 - Jodan Age Uke / Gyaku Tsuki Chudan em Sanchin Dachi
02 - Chudan Uke / Gyaku Tsuki Jodan em Zenkutsu Dachi
03 - Gedan Harai Otoshi Uke / Gyaku Tsuki Chudan em Shiko Dachi Shakaku
04 - Yoko Uke Shita Barai / Morote Tsuki em Sanchin Dachi
05 - Gyaku Tsuki Chudan / Mae Geri em Sanchin Dachi
06 - Mae Geri / Oi Tsuki Chudan em Zenkutsu Dachi
07 - Mawashi Empi / Yon hon dosa em Shiko Dachi Shakaku
08 - Hiji Ate / Gyaku Tsuki Chudan em Zenkutsu Dachi
09 - Tettsui / Ura Ken Uchi em Shiko Dachi Dyonkkaku
B - Sanchin Dachi Kumite No Kamae Hidari
10 - Kizami Geri / Mawashi Geri em Sanchin Dachi
11 - Mae Geri / Hiji Ate / Yondosa em Gyaku Tsuki Chudan
12 - Sokuto Geri / Gyaku Tsuki Chudan em Han Zenkutsu Dachi
13 - Kansetsu Geri / Age Tsuki / Yondosa em Shiko Dachi Shakaku
LIGA DE KARATÊ DE OSASCO
KATA
» Saifa
» Seenchin
» Tensho
BUNKAI
» Guekisai Daí Ichi
» Saifa

Documentos relacionados

liga de karatê de osasco - Liga de Karate de Osasco

liga de karatê de osasco - Liga de Karate de Osasco LIGA DE KARATÊ DE OSASCO 2 - De faixa Amarela para Laranja (6º Kyu para 5º Kyu). Cerimonial DACHI (base). » Nekoashi Dachi (Postura do gato) » Shiko Dachi Heikaku (Postura para os lados) » Shiko Da...

Leia mais

BR_AM - Liga de Karate de Osasco

BR_AM - Liga de Karate de Osasco » Shiko Dachi Dyonkkaku ( Postura para frente à 90º) » Sanchin Dachi (Postura da pequena meia-lua) » Zenkutsu Dachi (Postura para frente) » Hanzenkutsu Dachi (É um Zenkutsu Dachi menor) UKE WAZA (t...

Leia mais