Riječ ravnateljice - Osnovna škola Gustava Krkleca Zagreb

Сomentários

Transcrição

Riječ ravnateljice - Osnovna škola Gustava Krkleca Zagreb
5LMHþUDYQDWHOMLFH
'UDJLPXþHQLFLPDXþLWHOMLPDLVXUDGQLFLPDNRMLVXVYRMLPPDURP SULGRQLMHOL L]ODVNX QRYRJ EURMD .5*86$ þHVWLWDP L ]DKYDOMXMHP QD XORåHQRP WUXGX L YUHPHQX SRWUHEQRP ]D SULSUHPXLUHDOL]DFLMXãNROVNRJDOLVWD
6YDNLQRYLLPSXOVVYDNDSR]LWLYQD]DPLVDRNRMDEXGLXþHQLNRY
LQWHUHV L RWNULYD QMHJRYH VNULYHQH PRJXüQRVWL GDMXüL LP
SURVWRUD ]D D¿UPDFLMX ]DYUHÿXMH KYDOX L SRWLFDM ]D GDOMQMH
VWYDUDODþNH SODQRYH ]D MRã PQRJR SROHWD X EXGXüLP DNWLYQRVWLPD
9HRPDMHGREURGDVHãNROVNDQRYLQDUVNDVNXSLQDVDVYRMLPYRGLWHOMLPDL]JRGLQHXJRGLQXSRWYUÿXMHNDRQRVLWHOMLFDXþHQLþNHNXOWXUQHGMHODWQRVWLNRMDVWYDUDODþNLPSRWHQFLMDORP
SURPLþH QRYH LGHMH L GMHOXMH X NUHDWLYQRM LQWHUDNFLML PHÿX VYLP QDUDãWDMLPD X ãNROL RG
QDMPODÿLKSUYDãLüDGRRQLKQDMVWDULMLKRVPDãDDQDSRQRVVYLPDNRMLVXRGJRYRUQL]D
FMHORNXSDQUDGãNROH
-HUVYDNLXþHQLNQRVLXVHELþLWDYVYLMHWQHLVWUDåHQLKGDURYDSRVMHGXMHEHVNUDMQXHQHUJLMX
NRMDSUãWLXUDGRVWLLUD]LJUDQRVWLVDPRMHWUHEDRVORERGLWLLYRGLWLXSURVWRUH]QDQMDLSOHPHQLWLKYMHãWLQD
8QMLKVHPRåHXüLODNRüRPOHSWLURYDOHWDQHWURãHüLQLMHGDQWUHQQLMHGDQSRNUHWX]DOXG
MHUVYDNLMHWUHQXWDNåLYOMHQVDPRMHGQRPLQLNDGYLãH
8 WLP VH SURVWRULPD NDG LK VH RVYRML PRåH XåLYDWL L ELWL LVSXQMHQ DOL QH]JUDSDQ L
PXNRWUSDQKRGNUR]RGUDVWDQMHþHVWR]DSLQMHLVSRWLþHVHQDPQRJLP]DSUHNDPD
8þLWHOMLVX]DWRYRGLWHOMLLGUXJLXþHQLNRYLURGLWHOMLRSUHPOMHQLYHOLNLPXPLMHüHP
L XQXWDUQMLP VQDJDPD SRWUHELWLP GD VH ]DSUHNH SUHEURGH GD VH VSR]QDMX
WHPHOMQHYULMHGQRVWLQDNRMLPDELVYHWUHEDORSRþLYDWL
6YLMHWRVWDMHPODGLPDQHELOLJDXþLQLOLEROMLPREOLNRYDOLOMHSãLP
R]UDþLOL VYMHWOLMLP R]YXþLOL YHGULMLP RSOHPHQLOL VYRMLP
þLVWLPGMHþMLPUXND
9DãDUDYQDWHOMLFD
6ODYLFD9XNþHYLüSURI
5RNR-XUHQLü&
1
TEMA BROJA
TEMA BROJA:
,0$/,ä,927$1$.21261291(â.2/("""
„Od kolijevke pa do groba
1DMOMHSãHMHÿDþNRGRED³
2YH VWLKRYH SLVDOH VX X VSRPHQDUH MRã QDãH EDNH9HüLQD XþHQLND QH EL VH VORåLOD V RYLP VWLKRYLPD RSLVXMXüL YULMHPH ãNRORYDQMD NDR WHãNR QDSRUQR SUHSXQR REYH]D ýDN EL L RGOXþQR RGEDFLOL
RYXPLVDR,VDPDWDNRUD]PLãOMDPDOLEXGXüLGDVDPRVPDãLFDLGDVHYULMHPHPRJDãNRORYDQMDX
RYRM]JUDGLSRODNRSULEOLåDYD]DYUãHWNXSRþLQMHPVYLãHRVMHüDMDUD]PLãOMDWLRVYRMRMãNROLLVYRPH
osmogodišnjem školovanju.
1LMHULMHþVDPRRãNROVNRM]JUDGLYHüRVYHPXRQRPHãWRREXKYDüDSURWHNOLKRVDPJRGLQD3UYLGDQ
ãNROH]DEULQXWHSRJOHGHQRYDXþLWHOMLFDSUYDVORYDLEURMNHNRMHVXL]JOHGDOHNDRQHãWRSUHWHãNRL
QHVDYODGLYR1RYLSULMDWHOMLVNRMLPDYHüRVDPJRGLQDGLMHOLPRGREURL]ORSULMDWHOMVWYDSUYHOMXEDYL
L]OHWLLSXWRYDQMDVYDÿHLRQLQHWDNRVUHWQLWUHQXWFLLMRãSXQRSXQRWRJD
1DãDãNRODEURMLWULGHVHWLWUHüXJRGLQXNDNRMHRWYRULODVYRMDYUDWDGMHþMLPOLFLPDåHOMQLP]QDQMD
=DPLVOLWHVDPRNROLNRVHUD]OLþLWLKSULþDNULMHXWULGHVHWLWULQDUDãWDMDNRMHMHRGJRMLODLSRVODODXVYLMHW0QRJRMHRQLKNRMLVXQHWDNRGDYQR]DYUãLOLQDãXãNROXDVDGDXWLPLVWLPNOXSDPDVMHGHQMLKRYD
GMHFD,VSULþDWüHPRYDPQHNHRGWLKSULþD
3URãORJRGLãQMDRVPDãLFD
0LD2VPDQEDãLüRGRYH
MH JRGLQH JLPQD]LMDOND
X RSüRM JLPQD]LML
Ä1HGRVWDMH PL .UNOHF
RVMHüDP VH SRPDOR
QRVWDOJLþQR ,SDN VDP X
toj školi provela osam
godina. Nedostaju mi
SULMDWHOML DOL SURQDOD]LP QRYH L SRODNR VH
SULODJRÿDYDP VUHGQMRM
ãNROL 3XQR MH WHåH QHJR X RVQRYQRM YLãH XþLP L
VLJXUQR QHüX SURüL þLVWRP SHWLFRP NDR ãWR VDP
SUROD]LODXRVQRYQRM,SDNNDGELPHQHWNRSLWDR
åHOLPOLVHYUDWLWLXRVQRYQXUHNODELKQH0LVOLP
RVQRYQDMHLPDODVYRMHþDULDOLWRMHVDGDL]DPHQH
LYULMHPHMHGDVHVXRþLPVQRYLPL]D]RYLPDNRML
PHþHNDMXXVUHGQMRMãNROL³NDåH0LD1DSLWDQMH
MHOL]DGRYROMQD]QDQMHPNRMHMHVWHNODXRVQRYQRM
ãNROL0LDRGJRYDUDÄ=QDQMHPL]NHPLMHELRORJLMHSRYLMHVWLLQMHPDþNRJDMH]LNDVDVYLPVDP]DGRYROMQD-DNRPLMHåDRãWRPLMHXRVQRYQRMãNROL
SUYL MH]LN ELR QMHPDþNL D QH HQJOHVNL NRML PL MH
VDGJODYQLMHUVHRGQDVRþHNXMXPQRJHVWYDULNRMH
SULMHQLVDPUDGLODDOLVQDOD]LPVH
2G QDMGUDåLK XVSRPHQD L] .UNOHFD L]YRMLOD EL
L]OHWHÄ1DL]OHWLPDMHELORQDMEROMH1LMHELORQDVWDYHLXYLMHNELVPRVHGREURSURYHOL³
,YD3HMQRYLü)UDQHOLüGUVSHFãNROVNHPHGLFLQH
OSNOVNA ŠKOLA NAJLJEPŠE JE
RAZDOBLJE MOGA ŠKOLOVANJA
, GDQDV SRQHNDG GROD]LP X VYRMX
ãNROX NDR OLMHþQLFD ãNROVNH PHGLFLQH
L RGUåDYDP SUHGDYDQMD R ]GUDYRM
SUHKUDQL 8YLMHN PH REX]PH þXGQD
PMHãDYLQD RVMHüDMD 6MHüDP VH GREUR
SUYRJD GDQD ãNROH YHOLNRJD KROD
QDOMHSQLFH V YHOLNLP åXWLP VORYRP
)NRMXVPRWUHEDOL]DOLMHSLWLQDWRUEX
NDNRELVPR]QDOLXNRMLUHGVWDWLSUHG
NDNR VPR JD WDGD ]YDOL ³QRYLP´
XOD]RP X ãNROX 6DGD PL GMHOXMH LPSUHVLYQRNDGDVHVMHWLPGDMHXQDãRMJHQHUDFLMLELORGHVHWSDUDOHOQLK
UD]UHGD RG$ GR - 6YL VPR VH PDQMH YLãH L SR]QDYDOL MHU QDV MH
YHüLQDVWLJODL]WULREOLåQMDYUWLüD6MHüDPVHNDNRMHXþLWHOMLFD/MXELFD%UXQGXJRPROLODURGLWHOMHGDQHVWRMHLQHYLUHNUR]SUR]RUH
XþLRQLFH NDNR EL YLGMHOL VYRMX GMHþLFX 6MHüDP VH GREUR L YHüLQH
QDVWDYQLND SUH]LPHQD NDR %UXQ .RYDþHYLü 0ROQDU .RYDþLü
1RYDNRYLü%RUDV%URQ]RYLü
âNROVNLSOHVþDJDVXERWRPELODMHYUKXQDFVYLKGRJDÿDMDQDNRMHP
VXSRþLQMDOHL]DYUãDYDOHPQRJHSULþH7HUHQVNDQDVWDYDX1RYRP
9LQRGROVNRPL&ULNYHQLFLNDRLPDWXUDODFQD%OHGL%RKLQMSDPWLWL
üXMRãGXJRGXJR1HWNRMHXYLMHNQHSODQLUDQR]DYUãLRXYRGL
âNROVNDVDPOLMHþQLFDVWRJDMDVQRMHGDVDPOMXEDYLSUHPDPHGLFLQL
åHOMHODGRGDWLLRQRGUXJROMXEDYSUHPDãNROLDRVQRYQDãNRODELOD
PLMHQDMOMHSãHLQDMXSHþDWOMLYLMHUD]GREOMHFLMHORJPRJãNRORYDQMD
6WURMHOMXGLL]UD]UHGDRVWDODVDPLGDQDVXNRQWDNWXYHVHOLOD
VH þLWDYR RYR YULMHPH QMLKRYLP SRVORYQLP L RVREQLP XVSMHVLPD
6MHüDPVHGDVDPVH]DGQMLSXWVUHODVYHüLQRPL]UD]UHGD]DVYRM
RVDPQDHVWL URÿHQGDQ L ELOD PL MH WR MHGQD RG OMHSãLK SURVODYD
URÿHQGDQD
6 QHNLPD GDQDV SRVORYQR VXUDÿXMHP L XYLMHN VPR WR ³PL L]
7UDYQRJ´
2
TEMA BROJA
*RUGDQD9XJOHFXþLWHOMLFDUD]UHGQHQDVWDYH
.5$7.,92',ý=$35(ä,9/-$9$1-(
OSNOVNE ŠKOLE
02-$8ý,7(/-,&$87-(&$/$-(1$
02-ä,9271,32=,9
2YRSLWDQMH]DKWLMHYDGXERNRUD]PLãOMDQMHLWHãNR
MHGRüLGRRGJRYRUD
ýDN QL MD VDPD QH ]QDP NDNR VDP RYLK SURWHNOLK JRGLQD XVSMHOD EH] YHüLK SUREOHPD ]DYUãLWL
VYHUD]UHGH9MHURMDWQRMHRGJRYRUVNULYHQPRMLP
VWURJLP URGLWHOMLPD NRML PL GUåH OHNFLMX ]D VYDNX
RFMHQX=QDþLSUYRLRVQRYQRSUDYLOR]DGREDUSUROD]DNXãNROLMHÄLVWUHQLUDWL³URGLWHOMHGDEXGXVWURJL
LSURYMHUDYDMXVYDNXRFMHQX$OLLPDLYHOLNL]QDN
XSR]RUHQMD 1LNDGD VH QH VPLMH URGLWHOMLP ODJDWL
]DRFMHQHLOLMRãJRUHQLNDGDVHQHVPLMXL]PLãOMDWL
RFMHQHMHUüHWHPRUDWLRGVOXãDWLMHGQXGXåXOHNFLMX
i govor roditelja o njihovom teškom djetinjstvu i
QDSRULPD RNR VYDNH GREUH RFMHQH 8] WR VYDNDNRVOLMHGH]DEUDQHNRMHVHWLþXVWYDULEH]NRMLKQH
PRåHPRGDQDVSUHåLYMHWLNDRãWRVXL]ODVFLPRELWHO79LUDþXQDOR
'DNOH PRUDWH ELUDWL L]PHÿX SLVDQMD ]DGDüD LOL
GXOMLKUD]JRYRUDVURGLWHOMLPDSULþHPXVHPRUDWH
GLYLWLNDNRVXRQLL]VYLKSUHGPHWDLPDOLL]YUVWDQ
DNDVQLMHRGEDNHLOLGMHGDVD]QDWHGDMHPDNVLPDOQDRFMHQDELODYUORGREDU7DNRÿHUVOLMHGHL
QDEUDMDQMDUDGQLKPMHVWDJGMHüHWHQDNUDMX]DYUãLWL
ukoliko nastavite s takvim odnosom prema školi.
=DNOMXþDN MH QHPD MHGLQVWYHQH IRUPXOH ]D XVSMHK X RVQRYQRM ãNROL VYH RYLVL R YDãHP VWXSQMX
WROHUDQFLMHLVSUHPQRVWLQDSULKYDüDQMHRGUHÿHQLK
YUVWDND]QLRGNRMLKQDåDORVWQHNH]QDMXLGREUR
Ä]DSHüL³
,UD5HQNRG
*RUGDQD9XJOHFXþLWHOMLFD
MHUD]UHGQHQDVWDYHXQDãRM
ãNROL 9MHUXMHPR GD QLVWH
]QDOLGDMHLRQDQHNDGELOD
QDãD XþHQLFD SUROD]LOD LVWLP ãNROVNLP KRGQLFLPD
NRMLPD L PL GDQDV SUROD]LPR L VMHGLOD X NOXSDPD X
NRMLPD PL GDQDV VMHGLPR
8þLWHOMLFD*RUGDQDUDGRVH
SULVMHüDGDQDVYRJDãNRORYDQMDXQDãRMãNROL
Ä6MHüDPVHSUYRJDGDQDX.UNOHFX0RMD
XþLRQLFD ELOD MH QD PMHVWX JGMH VH GDQDV QDOD]L JOD]EHQD ãNROD 6MHüDP VH VYRJD UD]UHGD
D SRVHEQR VYRMH XþLWHOMLFH NRMD PL MH XOMHSãDOD
ãNROVNH GDQH L XWMHFDOD QD PRM L]ERU åLYRWQRJD
]DQLPDQMD,]YUHPHQDVYRJDãNRORYDQMDSDPWLP
PQRJHOLMHSHWUHQXWNHSUHPGDMHELORLRQLKPD
QMH OLMHSLK %LOL VPR MDNR EURMDQ UD]UHG VMHüDP
VH ¿OPVNH L IRWR GUXåLQH L PQRJLK GUXJLK DNWLYQRVWL-DNRVDP]DGRYROMQD]QDQMHPNRMHVDP
stekla u svojoj osnovnoj školi. Mi smo prije puno
YLãHXþLOLLEULQXOLVH]DVYRMHRFMHQH,PDOLVPR
RGOLþQHSURIHVRUHDXGDOMQMHPãNRORYDQMXRVRELWRPLMHSRPRJOR]QDQMHL]KUYDWVNRJDMH]LNDL
SULURGQLKSUHGPHWD³
Zanimalo nas je kako je to raditi u školi
þLMLVWHXþHQLNQHNDGDELOL8þLWHOMLFD9XJOHFQDP
MHUHNODÄ9UORMH]DQLPOMLYR]DSRVOLWLVHXãNROL
NRMXVDPQHNDGLVDPDSRKDÿDOD%LODVDPRYGMH
LQDSUDNVLWDNRGDVDPSR]QDYDODPQRJHXþLWHOMH
LVWHVWUDQHMHELORODNãHDOLVDPRVMHüDODLYHOLNX
RGJRYRUQRVW7RPLMHELRYHOLNSRWLFDMLWUXGLOD
VDPVHELWLãWREROMD3DPWLPMHGQXDQHJGRWXL]
WRJD UD]GREOMD 1DLPH X WR YULMHPH NDGD VDP
SRþHODUDGLWLXãNROLMRãMHXYLMHNSUHGDYDODPRMD
ELYãDUD]UHGQLFDSURIHVRULFDNHPLMHLELRORJLMH
3ULOLNRP MHGQH VMHGQLFH XãOD VDP X ]ERUQLFX D
RQDPHSLWDODãWRUDGLPX]ERUQLFLMHUVXPHPQRJLVPDWUDOLXþHQLFRP
Moja poruka osmašima je da moraju puno
XþLWL1DMYDåQLMHMHGDEXGXPDUOMLYLLRGJRYRUQL
SUHPDVHEL³
$GULDQD %ROLü XþHQLFD
SUYRJD UD]UHGD 3UYH JLPQD]LMH
5DGR VH VMHüDP GDQD SURYHGHQLKX.UNOHFXþHVWRVH
VMHWLPSURIHVRUDLSULMDWHOMD
L]UD]UHGDRVRELWRXQHNLP
VPLMHãQLP VLWXDFLMDPD 1DMUDGLMH VH VMHüDP
GUXåHQMDLL]OHWD,DNRQLMHXMHGQDþHQRL]VYLK
SUHGPHWD ]DGRYROMQD VDP ]QDQMHP NRMH VDP
VWHNODXRVQRYQRMãNROLPLVOLPGDVDPGRELOD
GREUXSRGORJX]DGDOMQMXQDREUD]EX
8JLPQD]LMLMHLSDNSXQRWHåHQHLGHPXãNROX
VDPR X MHGQRM VPMHQL NDR X .UNOHFX ,PDPR
YLãH SUHGPHWD YLãH VDWL WUHEDP SXQR YLãH
XþLWLDOLVYHRVWDORMH]DSUDYRVOLþQR
3
TEMA BROJA
1HYHQ7RPLþLüPDWXUDQW3HWHJLPQD]LMH
82612912-â.2/,67-(ý(â35,-$7(/-(=$&,-(/,ä,927
PHQLLODNRVDPVHRGOXþLRL]ERUIDNXOWHWDSXQRMHWHåL
LSUHGYHOLNRPVDPGYRMERP1HPRJXRGOXþLWLL]PHÿX
3ULURGVORYQRPDWHPDWLþNRJDIDNXOWHWDVPMHUDLVWUDåLYDþNH
¿]LNHL)DNXOWHWDHOHNWURWHKQLNHLUDþXQDOVWYD0RMHVUFH
L]QDQMHPHYXNXSUHPD30)XGRNPL)(5QXGLYHüX
PRJXüQRVW]DSRVOHQMD2YHJRGLQHüHXSLVQDIDNXOWHW
ELWLMRãWHåLMHUVPRSUYDJHQHUDFLMDNRMXXYHOMDþLRþHNXMH
GUåDYQDPDWXUD
Posebno zadovoljstvo bio
nam je razgovor s našim
ELYãLPXþHQLNRP1HYHQRP
7RPLþLüHPNRMLMHELRXþHQLN
generacije 2005./2006.
1HYHQGDQDVSRKDÿD3HWX
gimnaziju i rado se odazvao
QDãHPSR]LYXNDNRELQDP
RWNULRQHNDVYRMDLVNXVWYDL
VSR]QDMH
.DNRVDGDL]SR]LFLMHPDWXUDQWDJOHGDãQD]QDQMHNRMH
VLVWHNDRXRVQRYQRMãNROL-HVLOL]DGRYROMDQQMLPHLMH
OLWLSRPRJORGDVHVQDÿHãX3HWRMJLPQD]LML"
,]X]HWQRVDP]DGRYROMDQ]QDQMHPVWHþHQLPX.UNOHFX
3RPRJORPLMHGDSUHEURGLPSUYLUD]UHGJLPQD]LMHDVYH
VXPLWRRODNãDOHLUDGQHQDYLNHNRMHVDPVWHNDRNUR]
RVQRYQRãNROVNRREUD]RYDQMH1DUDYQRQDMYLãHRYLVL
RVDPRPXþHQLNX8]GREUXED]XPRåHVHL]JUDGLWLL
RGJRYDUDMXüDQDGJUDGQMD
Kako danas gledaš na
dane provedene u Krklecu?
5D]GREOMHSURYHGHQRXRVQRYQRMãNROLPLMHMHGQRRG
QDMX]EXGOMLYLMLKXåLYRWX2VQRYQDãNRODMHWROLNDYDåQD
VDPRãWRWRJDþHVWRQLVPRVYMHVQLGRNMHSRKDÿDPR
2VLPãWRQDVXVPMHUDYDSUHPDEXGXüRMVUHGQMRMãNROLL
SRVORYLPDNRMLPDüHPRVHEDYLWLYDåQDMHL]DSRLPDQMH
åLYRWDMHUXRVQRYQRMãNROLVMHþHãVWYDUQHSULMDWHOMH]DFLMHOL
åLYRWUD]YLMDãVHXþLãRåLYRWXLL]JUDÿXMHãVYRMXRVREQRVW
9HüLQDVWYDULNRMHYROLPLNRMHPHRGUHÿXMXLPDMXL]YRUX
WRPUD]GREOMX%LORMHLRQLKPDQMHOLMHSLKWUHQXWDNDMHUPH
GLRUD]UHGDRGEDFLYDRRQDNYRJDNDNDYMHVDP0ODGLOMXGL
DLPQRJLRGUDVOLLPDMXSUHGUDVXGHLRGERMQRVWSUHPDGUXJLPDYMHURMDWQRVDPLVDPSRQHNDGWDNDY7RMHMHGLQD
WDPQDPUOMDNRMXVDPXSLRXVSXåYXVMHüDQMDL]RVQRYQH
ãNROH
,]DNUDMLPDãOLQHNLVDYMHWNRMLELXSXWLRQDþLP
XþHQLFLPDRVRELWRVDGDãQMLPRVPDãLPD"
.DRGMHþDNXþHWYUWRPHUD]UHGXRVQRYQHãNROHJOHGDR
VDPXþHQLNHãHVWLKLVHGPLKUD]UHGDNDR
RGUDVOHOMXGH]DWLPNDRRVPDãQDLVWLVDPQDþLQJOHGDR
VUHGQMRãNROFH6DGDNDRPDWXUDQWLSXQROMHWQDRVRED
JOHGDPQDVYRMGMHþDþNLVWUDKNDRQH]UHRLQHSRWUHEDQ=DWRQHERMWHVH.URþLWHXQRYRåLYRWQRUD]GREOMH
LRNUXåHQMHKUDEURLEH]VWUDKD%LWüHLEXUQLKWUHQXWDND
DOLWDNDYMHåLYRW1DNRQQHNRJDYUHPHQDVKYDWLWüHWHGD
MHODNãHQHJRãWRVWHPLVOLOL%LUDMWHLGMHOXMWHPLUQRDOLVD
VUFHP.DRãWRNDåHâHQRD
1HNUDYQRXPLVUFHWYRMHYDåX
7HNWDNRELWüHãþRYMHNEUDWHPRM
7NRWLMHRGXþLWHOMDRVWDRXSRVHEQRPVMHüDQMX"
+DKD6YLVXPLSURIHVRULRVWDOLXVMHüDQMXDOLSUDYRSLWDQMHMHNRMLVXPL]DSHþDWLOLåLYRWLVMHüDQMH3UYHQVWYHQR
WRMHPRMDUD]UHGQLFDSURI3HKDUNRMDPLMHSRPRJODRNR
PRMLKSUREOHPDSULSUDYLODPH]DJLPQD]LMXLELODMHGQD
RG]YLMH]GDQDQHEXPRJDåLYRWD'UXJDYDåQDRVRED
JRVSRÿD%HQþHNVYRMRPPLMHþYUVWLQRPLPXGUXãüX
SRPRJODGDVHERULP]DVYRMHVWDYRYHLPLãOMHQMH6YRMLP
ãDUPRPLYHVHORãüXGRMPLODPHVHXþLWHOMLFD%HUDNRYLü
LSRND]DODPLYHVHOXVWUDQXåLYRWD3URIHVRU0DWLMHYLü
SRWDNDRPHMHGD]DYROLP¿]LNXLQDVWDYLPåHOMQRRWNULYDWL
]QDQMDL]SULURGH
3RVWRMLOLGRJDÿDMNRMLQLNDGQHüHã]DERUDYLWL"
8YLMHNüXVHVMHüDWLURÿHQGDQDNRMHVPRSURVODYOMDOLSR
NXüDPDDNDRQDM]DQLPOMLYLMLGDQXãNROLSDPWLPRQDMNDGD
VPRREUDÿLYDOLãNROVNLYUWLDOSVNLDUERUHWXP%LRMHWRSURMHNWXNRMLVXELOLXNOMXþHQLXþHQLFLVYLKUD]UHGDMHUVHãNROD
ERULOD]DHNRVWDWXV
6SULMDWHOMLPDL]VYRJRVQRYQRãNROVNRJUD]UHGD
.RMXVUHGQMXãNROXSRKDÿDã".DNRVLVHVQDãDRX
srednjoj školi?
,GHPX3HWXJLPQD]LMXSULURGQRVORYQRPDWHPDWLþNXãNROX
RSüLVPMHU8ãNROLVDPVHVQDãDRMDNRGREUREROMHRG
RþHNLYDQRJ=QDPGDVYLRVPDãLSRPDORVWUHSHRGVUHGQMHãNROHDOLWDMVWUDKMHQHRSUDYGDQ'RODVNRPXVUHGQMX
ãNROXXOD]LWHXGUXãWYRVHELVOLþQLK3RWUHEQRMHQHNR
YULMHPHGDVHSULYLNQHWHQDQRYLVXVWDYãNRORYDQMDRGQRV
XþHQLN±SURIHVRUDOLQDNRQWRJDQHPDQLNDNYLKSUREOHPD
6DNXSLOL VPR ]D YDV QHNROLNR ]DQLPOMLYLK LVNXVWDYD
QDãLKELYãLKXþHQLND2QRãWRLKSRYH]XMHMHJGMHJRG
ELOLLNDPRJRGNUHQXOL]DXYLMHNüHSDPWLWLGDQHSURYHGHQH X ãNROVNLP NOXSDPD QDãH ãNROH =DWR XåLYDMWH
XVYHPXRQRPHãWRYDPQDãDãNRODQXGL0RåGDüHWH
EDã YL QHNLP EXGXüLP QDUDãWDMLPD XþHQLND SULþDWL R
VYRMLPãNROVNLPGDQLPD
3R]GUDYRGQRYLQDUVNHVNXSLQH
0DWXUDQWVLEOLåLVH]DYUãHWDNVUHGQMHãNROH-HVLOL
RGOXþLRNRMLIDNXOWHWQDPMHUDYDãXSLVDWL
2GOXNDRXSLVXX3HWXJLPQD]LMXEU]RMHVD]UHODX
/XFLMD$QDPDULMD0DWHD,GDL'LQR
,=ä,927$â.2/(
'$1â.2/(
6YLEDQMPMHVHFXNRMHPQDPVHSUROMHüHRWNULYDXVYRMUDVNRãL6YLEDQMMHPMHVHFNDGD
RELOMHåDYDPRL'DQãNROH2YHJRGLQHSURVODYLOLVPRQMHQWULGHVHWLGUXJLURÿHQGDQ,DNRQLMH
RNUXJODREOMHWQLFDELORMH]DEDYQRLVYHþDQR
6SRUWVNDQDWMHFDQMDPHÿXUD]UHGLPDRGUåDQDXRNYLUX*XVWDYLMDGHELODVXQDSHWDLX]EXGOMLYD8]QRJRPHWLRVWDOHVSRUWRYHSRQRYRMHQDM]DQLPOMLYLMDELODRGERMNDãNDXWDNPLFDL]PHÿX
XþLWHOMDLXþHQLND8VNORSX*XVWDYLMDGHQDãXãNROXSRVMHWLODMHLVWDNQXWDVSRUWDãLFD7DPDUD%RURãV
NRMRPGRQRVLPRLQWHUYMXXFMHORVWLQDVSRUWVNLPVWUDQLFDPD
3ULUHGEDMHSRND]DODVYXPDãWRYLWRVWLQDGDUHQRVWQDãLKXþHQLNDDOLLXþLWHOMDNUR]SOHVSMHVPX
JOXPXIRONORU1HNDIRWRJUD¿MHRåLYHEDUHPGDãDNDYHVHORJLQDWMHFDWHOMVNRJDXJRÿDMD
äHOLPRQDãRMâNROLMRãPQRJRYHVHOLKURÿHQGDQD
/XFLMD6DPDFE
5
$872%,2*5$),-$8'(6(75(ý(1,&$
5RGLRVDPVHNDGDMHXPLUDORSURãORVWROMHüHWHVDPQDåDORVWVWDULMLRG
YLMHNDXNRMHPåLYLP
3UYLVYMHWVNLUDWPLQLUDRPLMHPODGRVWGUXJLQDMEROMHJRGLQHåLYRWD
1R ÄL]PHÿX GYD UDWD³ ELOR MH L YHGULK SORGQLK L ERUEHQLK WUHQXWDND
]ERJNRMLKVDPRVWDRYMHUDQåLYRWX
3RRþHYRMVWUDQLVDPL]9XþMHMDPH/XSLQMDNDX+UYDWVNRP]DJRUMX
SRPDMþLQRML]WXÿLKSRGQHEOMD
Ä0DWRãHYDãNROD³MHVNULYLODGDVDPþHVWRSDGDRQDLVSLWLPDPLMHQMDR
JLPQD]LMHLEDYLRVHHQRORJLMRP
1R0DWRãXLGDQDVVNLGDPNDSXVPDWUDMXüLVQMLPGD]DNQMLåHYQLSRVDRÄWUHEDYLãHWDOHQWDLHQHUJLMHQR]DQDGELVNXSVNL³
'DQDVVHSRQDMYLãHEDYLPSXEOLFLVWLNRPDVWLKRYH]DSLVXMHPXJOMHQRP
u dimnjaku.
âWRVHSDNRVWDOLKELRJUDIVNLKLGUXJLKSRGDWDNDWLþHPLVOLPGDLKMH
GRYROMQR X PRMLP ]ELUNDPD Ä 6UHEUQD FHVWD³ Ä7DPQLFD YUHPHQD³ L
Ä'DURYL]DEH]LPHQX³
,GD]DYUãLPVRQLPWNRMHUHNDRGDVHLQDMYHüLSRQRULYUHPHQDPRJX
SUHVNRþLWLQDGUYHQRPNRQMLüXGMHWLQMVWYD«
*XVWDY.UNOHF
PUT
3URãDRVDPQRüXYODNRPNUR]WYRMJUDG
ãWREOMHãWLNDRUDVFYMHWDODJUDQD
1DGWRUQMHYLPDSRQRü
0MHVHFPODG
,QDGQXVUFDMHGQDVWDUDUDQD
=DERUDYLKQDVYLMHWQDQRüLSXW
7HN]DWUHQXWDNWHOHIRQVNHåLFH
LSRQDGPRUDMHGDQREODNåXW
7HN]DWUHQXWDNFYUNXWQRüQHSWLFH
LRSHWSXW
LQRü
i dalek put.
Zanimljivosti ...
,âý,7$1$.5./(ý(9$72ý.$
+UYDWVNR þLWDWHOMVNR GUXãWYR þLMD VDP þODQLFD
SR]YDOR MH QD VXGMHORYDQMH X DNFLML ýLWDQMH QD
JUDGVNLP WRþNDPD SRYRGRP RELOMHåDYDQMD
0HÿXQDURGQRJGDQDSLVPHQRVWLUXMQD
3URVOLMHGLYãL SR]LY NDR JRWRYX VWYDU NROHJLFDPD L NROHJDPD X 2â *XVWDYD .UNOHFD LVSODQLUDODVDPLRUJDQL]LUDODOHGRSURELMDMXüXDNFLMX]D
XþHQLNH L GMHODWQLNH ãNROH X .UNOHþHYRM WRþNL
GUDåHVQRPSURVWRUXLVSUHGVDPHãNROH
+RGRJUDP MH ELR MHGQRVWDYDQ RG GR
VDWLPLMHQMDOHVXVH
grupe osnovnoškolskih
þLWDWHOMD L þLWDWHOMLFD
=DERUDYLKQDVYLMHWXVYLMHVWLQLþH
þDUREQDãXPDþHPSUHVLLPRUH
I tvoje ruke koje u snu sjaju
YDWUDPDVWDUHSULþH
2JGMHVL"
6YHMHQRüLVYHMHVMHQD
%H]VYLMHVWLOXWDPVYLMHWRPXVSRPHQD
2JGMHVL"
6YHMHEROLPUDNLUDQD
a u daljini bliješti grad ko divna
SUROMHWQDLSURFYMHWDODJUDQD
2JGMHVLGUDJD"
1RüMHSDODXPH
1RüEHVNUDMQD
I mrak.
I bol.
I krik.
*XVWDY.UNOHF
.RULãWHQLUDGRYL,YH-XULþHY0LNXOLQ'L)UDQNH7HOHEXK$
,GRNOHWXWQMLYODNXVYMHWORVWGDQD
NUR]OLYDGHNUR]SROMDLNUR]ãXPH
XGXãLQLþHMHGDQVWDULOLN
NRML VX EH]JODVQLP þLWDQMHP
VYRMHQDMGUDåHNQMLJHSRVODOL
JODVQXSRUXNXRYDåQRVWLWRJ
þLQD=DLQWHUHVLUDQLSUROD]QLFLRYRJQRYR]DJUHEDþNRJQDVHOMD7UDYQRLSDNVXELOLSUHVUDPHåOMLYL
GDELLPVHSULNOMXþLOLQRQDJRGLQX±VLJXUQR
0DOLãDQLL]VXVMHGQRJYUWLüDWDNRÿHUVX]QDWLåHOMQRYLULOLQD.UNOHþHYX
WRþNX L RNXSOMHQH þLWDWHOMH QH PRJDYãL GRNXþLWL X þHPX RYL YLãH
XåLYDMX NQML]L GUXãWYX LOL XJRGQRP YUHPHQX %Dã VUHWQD NRPELQDFLMD$ PL VPR SUHSR]QDOL QHNH EXGXüH VXGLRQLNH X LGXüRM DNFLML
VOMHGHüHJRGLQH
'RþLWDQMDGDNOH
,GD%RJDGLSURINQMLåQLþDUVDYMHWQLN
6
,=ä,927$â.2/(
DAN DJEDOVA I BAKA
8þHüLRSURãORVWLVYRJDJUDGDXJRVWHVPRSR]YDOLQDãHGUDJHEDNHL
djedove.
3RVODOLVPRLPSULPMHUHQHSR]LYQLFHL]DPROLOLLKGDVDVRERPSRQHVX
DNRSRVMHGXMXVWDUHIRWRJUD¿MHNQMLJHUXþQHUDGRYHVWDUHSUHGPHWHL
GDDNRPRJXSULSUHPHGRPDüHVSHFLMDOLWHWHNDNYLVXVHQHNDGVSUHPDOLLOLQHNLGUXJLSURL]YRGVYRJD]DYLþDMD
%DNHLGMHGRYLVXLGHMXSULKYDWLOLVRGXãHYOMHQMHPLRGD]YDOLVHXYHOLNRPEURMX1D]DQLPOMLYLMDVQLMLQDþLQSUHGRþLOLVXQDPRGUHÿHQH
VDGUåDMH'DQVPRSURYHOLXUD]JRYRUXUDVSUDYDPDLJUDQMXVWDULKLJDUDGHPRQVWULUDQMXVWYDUDQMXUD]OLNRYQLKUMHþQLNDNRMLVXXNOMXþLYDOL
NDMNDYVNRLãWRNDYVNRQDUMHþMHUD]QLKNUDMHYDSOHVXSULSRYLMHGDQMX
VOXãDQMXXþHQMXLEODJRYDQMXGRQHVHQHKUDQH6YLVPRXåLYDOL1DNUDMXGDQDVYLPDVPRVH]DKYDOLOLSULJRGQLP]DKYDOQLFDPD%DNHLGMHGRYLND]DOLVXGDQLVXLPDOLSULOLNHSULVXVWYRYDWLRYDNYRPGRJDÿDMX
GDLKMHWRSRVHEQRUD]YHVHOLORUD]JDOLORYUDWLORXPODGRVWDVYRMLP
VXXQXNDPDLXQXFLPDSRPRJOLXþLWLRSURãORVWLVYRJ]DYLþDMDLVYRMLK
predaka.
XþHQLFL&UD]UHGD
SVJETSKI DAN MLIJEKA
8þHQLFHEUD]UHGD,YD(ãHJRYLüL6DUD%DWXUUXMQDQDVWXSDOH VX QD 7UJX EDQD -RVLSD -HODþLüD SRYRGRP RELOMHåDYDQMD 6YMHWVNRJ GDQD ãNROVNRJ POLMHND 8 VFHQVNRP QDVWXSX VXGMHORYDOH
VX V UHFLWDFLMRP 3R ]DYUãHWNX QDVWXSD RWLãOL VPR GR ãWDQGRYD JGMH
VX VH QXGLOL UD]QL POLMHþQLSURL]YRGL D VYDNL ãWDQG MH ELR RVOLNDQ V
XþHQLþNLPUDGRYLPD9LGMHOLVPRLåLYXNR]XNUDYXLWHOH8]SXQR
SMHVPH L YHVHOMD ELOR QDP MH MDNR OLMHSR L UDGR üHPR VH RGD]YDWL L
VOMHGHüHJRGLQHRYDNYRMSULUHGEL
8þLWHOMLFD9ODWND.RV
326-(7'208=$67$5,-(,1(02û1(262%(69(7,-26,3
3RYRGRP'DQD]DKYDOQRVWL
]D SORGRYH ]HPOMH ± 'DQD
NUXKD XþHQLFL VHGPRJ UD]UHGD RUJDQL]LUDOL VX L SURYHOL PDOX KXPDQLWDUQX DNFLMX 'REURYROMQLP SULOR]LPD
sakupili smo manju svotu
QRYFD NXSLOL YRüH L GUXJH
potrepštine te su predstavniFLDEFGLHUD]UHGDSRVMHWLOL'RP]DVWDULMHLQHPRüQHRVREH
6YHWL -RVLS 'RãDYãL X GRP XSR]QDOL VPR VH WH UD]JRYDUDOL V
PQRJLP]DQLPOMLYPOMXGLPD6YLVXELOLGREUR
UDVSRORåHQLLRGJRYDUDOLVXQDVYDSLWDQMDNRMD
VPRLPSRVWDYOMDOL%LOLVXQDP]DKYDOQLãWRVPR
im proljepšali sivi jesenski dan. Ovdje je uvijek
LVWRRQDPDVHRGOLþQREULQXPHGLFLQVNHVHVWUH
VXOMXED]QHDKUDQDMHRGOLþQDL]MDYLODQDPMH
JRVSRÿD 5XåLFD NRMD GDQH SURYRGL þLWDMXüL LOL
UD]JRYDUDMXüL VD VYRMLP YUãQMDFLPD -HGQD RG
QDM]DQLPOMLYLMLK RVRED NRMX VPR XSR]QDOL MH
JRVSRGLQ /HQDF8NUDWNR QDP MH LVSULþDR FLMHOL VYRM åLYRW 5RGLR VH X YUOR ERJDWRM RELWHOML
URGLWHOML VX PX ELOL OLMHþQLFL *RVSRGLQ /HQDF
QDåDORVWQLMHELRREUD]RYDQMHUMHXPMHVWRãNROH
L]DEUDRVDNVRIRQ±VYRMXVWUDVW
'UXJRJD VYMHWVNRJ UDWD
VMHüDP VH MDNR GREUR .DR
GDVHVYH]ELORMXþHUrekao je.
*RVSRGLQD VX þDN SRNXãDOL
L VWUHOMDWL QR ]DKYDOMXMXüL
VYRMRM VQDODåOMLYRVWL SRbjegao je i uspio spasiti
JROLåLYRW'LYLOLVPRVHWLP
QHVYDNLGDãQMLP åLYRWQLP
SULþDPD UD]PLãOMDOL VPR L
SRNXãDYDOL]DPLVOLWLNDNRMHWRELOR]DYULMHPHUDWD.DVQLMHVPR
VHXSXWLOLXUD]JOHGDYDQMHGRPD3RVWRMHUDGLRQLFHJGMHVWDQDULL]UDÿXMXOXWNLFHPRGHOLUDMX
KHNODMX ãWULNDMX ,PDOL VPR SULOLNX YLGMHWL L
PDOHQXDOLOLMHSRXUHÿHQXNDSHOLFX1DNUDMXVX
QDVSRþDVWLOLNHNVLPDLVRNRPWHQDPSRNORQLOL
UXþQR L]UDÿHQH OXWNLFH 'MHODWQLFL L ãWLüHQLFL
'RPD]DVWDULMHLQHPRüQHRVREH6Y-RVLSMRã
MHGQRP VX QDP ]DKYDOLOL L NDR GRND] GD VPR
ELOLWDPRSRNORQLOLVXQDP]DKYDOQLFXDRQGD
QDVLVSUDWLOL2GXãHYOMHQRVPRL]OD]LOLL]GRPD
REHüDYDMXüLNDNRüHPRMRãNRMLSXWGRüLLSRVMHWLWLQMHJRYH]DQLPOMLYHVWDQRYQLNH
-DQD,YDQLãD
,=ä,927$â.2/(
5HJXOLUDQMHSURPHWDQDUDVNUãüLPDRNRãNROH
3UHGDYDQMHRVLJXUQRVWLXSURPHWX]DXþHQLNHQLåLK
UD]UHGD
3RVMHWNDUWLQJX
ýODQLFHâ3-DSRPDåX
GMHYRMþLFDPDVSRVHEQLP
potrebama
$.7,91267,â.2/6.,+3520(71,+-(',1,&$
8.5./(&8
.RULãWHQLUDGRYL7HH7URMH/DQH8]EDãLüL/XNH/HYDUD
âNROVNHSURPHWQHMHGLQLFHEURMHGHYHGHVHWLSHWþODQRYDDRWNDNRLKYRGLXþLWHOMWHKQLþNHNXOWXUH-RVLS)XQWDNSRQRVHVHL]YUVQLP
UH]XOWDWLPDQDUD]OLþLWLPQDWMHFDQMLPD3RVHEQRLVWLþXSURJODãHQMHQDMEROMRPãNROVNRPSURPHWQRPMHGLQLFRPX*UDGX=DJUHEXX
JRGLQL
2VLPãWRQMHQLþODQRYLUHJXOLUDMXSURPHWQDUDVNULåMXSRUHGãNROHEDYHVHLPQRãWYRPUD]QRYUVQLKDNWLYQRVWL3RPDåXGMHYRMþLFDPD
VSRVHEQLPSRWUHEDPDXQDãRMãNROLVXGMHOXMXXHNRSURMHNWLPDSRPDåXVWDULMLPRVREDPDX7UDYQRP
8VORERGQRYULMHPHþODQRYLâNROVNLKSURPHWQLKMHGLQLFDSRVMHWLOLVX7HKQLþNLPX]HML(WQRJUDIVNLPX]HMSROLFLMVNXSRVWDMXDX
pratnji voditelja bili su i na kartingu.
2VRELWRVHSRQRVHSUHGDYDQMLPDRVLJXUQRVWLXSURPHWXNRMHVXRGUåDOLXþHQLFLPDQLåLKUD]UHGDLGMHFLXGMHþMHPYUWLüX
2GSRþHWNDãNROVNHJRGLQHSRþHOLVXVR]ELOMQLPSULSUHPDPD]DRYRJRGLãQMHQDWMHFDQMH8YMHUHQLVPRGDüHQDVLRYHJRGLQHREUDGRYDWLVMRãSXQRXVSMHKDäHOLPRLPSXQRVUHüH
$QDPDULMD%HOMDQ0DWHD0DFDQG
,]UDGDLUHGRYLWRRGUåDYDQMH
SDQRDâ3-D
'DQDUXMQDXVNORSXDNFLMH³'MHFDSULMDWHOMLXSURPHWX´ãNROXVXSRVMHWLOLSUHGVWDYQLFL083DL+$.D8þHQLFLPD,UD]UHGDXUXþLOL
VX HGXNDWLYQL PDWHULMDO R VLJXUQRVWL R SURPHWX L UHÀHNWLUDMXüH NRPSOHWH WH MRã MHGQRP LVWDNQXOL YDåQRVW âNROVNLK SURPHWQLKMHGLQLFD L
3URPHWQLKJUXSDXSURYRÿHQMXDNFLMH
3UHGVWDYOMDPRYDPþODQDâNROVNLKSURPHWQLKMHGLQLFD
QRYLP QDJUDGDPD NRMH üH SULGRQLMHWL VLJXUQRVWL X SURPHWX X
našem naselju.
/8.$2/8-,û
ýLPHVHEDYLãXVORERGQRYULMHPH"
/XND2OXMLüXþHQLNGUD]UHGDþODQMH 8VORERGQRYULMHPHL]OD]LPYDQVSULMDWHOMLPDLJUDPLJULFHQD
âNROVNLK SURPHWQLK MHGLQLFD YHü WUHüX UDþXQDOXYR]LPELFLNOJOHGDP79LNDWNDGXþLP
JRGLQX8SHWRPUD]UHGXRVYRMLRMHSUYR
PMHVWRQDJUDGVNRPQDWMHFDQMXãNROVNLK .DNDYVLXþHQLN".RMLSUHGPHWWLMHQDMGUDåL"
SURPHWQLK MHGLQLFD D QD GUåDYQRP 6ROLGDQVDPXþHQLNLDNRELWRWUHEDOLGUXJLSURVXGLWL
QDWMHFDQX ELR MH þHWYUWL GRN MH HNLSD 1DMGUDåLSUHGPHWLVXPL¿]LNDNHPLMDL7=.DQHYROLPEDã
PDWHPDWLNXLHQJOHVNLMH]LN
naše škole osvojila sedmo mjesto.
.DNRVHYLGLãXEXGXüQRVWL".DNYLVXWYRMLSODQRYL]DVUHGQMXãNROXDLGDOMHXEXGXüQRVWL"
3UYRVHNDQLPXSLVDWLX7HKQLþNXãNROX5XÿHUD%RãNRYLüD=DQLPOMLYPLMHVPMHUWHKQLþDUD]DUDþXQDOVWYRD]DWLPSODQLUDP
DNRXVSLMHP]DYUãLWLIDNXOWHW9ROLRELKGDWREXGH)DNXOWHWHOHNWURWHKQLNH L UDþXQDOVWYD D NDGD JD ]YUãLP QDGDP VH GD üX VH
9Hü VWH XYHOLNR NUHQXOL V SULSUHPDPD ]D RYRJRGLãQMH GREUR]DSRVOLWLLUDGLWLQHãWRãWRPLMH]DQLPOMLYRãWRYROLP
QDWMHFDQMH.DNYDVXWYRMDRþHNLYDQMD"
0DWHD0DFDQG
2GQDWMHFDQMDNRMHVOLMHGLRþHNXMHPGREUHUH]XOWDWHLQDGDPVH
.DGDVLL]DãWRSRVWDRþODQãNROVNLKSURPHWQLKMHGLQLFD"
8SHWRPUD]UHGXLãDRVDPQDSURPHWQXDXãHVWRPVDPUD]UHGX
SRVWDRþODQâ3-D]DWRãWRPLVHþLQLOR]DEDYQLP]DQLPOMLYLPD
i upisalo se dosta mojih prijatelja.
,=ä,927$â.2/(
='(1.$3$9/,&$
58-1$±58-1$
.RUDNSRNRUDN
....
7YRMRGOD]DNGRJRGLRVHX
RYLP VLYLP NLãQLP GDQLPD ± WDNR MH PRUDOR ELWL
jer nema tebe da uneseš
åLYRVW ERMD L WRSOLQX NRjom si nas svakodnevno
obasjavala.
Ä.DGD MH QDVWDYD SRþHOD
ELOR MH þXGHVQR ]UDN MH
WUHSHULR GMHþMLP JODVRYLPD³WYRMHVXULMHþLNRMLPDVLVHUDGRYDODVYRPHXþLWHOMVNRP
SRVOXULMHþLNRMLPDVLRSLVLYDODVYRMHSRþHWNHXQDãRMãNROL$
ELORMHWRSULMHWULGHVHWLGYLMHJRGLQHNDGDVLEDãWLSUYDXãOD
XQDãXWDGDWHNL]JUDÿHQXãNROX6XVUHWVDVYRMLPXþLWHOMVNLP
SR]LYRPRSLVDODVLÄL]QHQDÿXMXüH]DEDYQLP³MHUWRVLELODWL
UDGVGMHFRPWHYHVHOLRLLVSXQMDYDRWHVLQHVHELþQRSUHQRVLOD
VYRMH]QDQMHLXPLMHüHQDUDãWDMLPDLQDUDãWDMLPDGMHFH
6YRMX SRWSRUX L L SULMDWHOMVWYR UDGR VL GLMHOLOD V PODGLP NROHJDPD NRML VX NDR SRþHWQLFL ]EXQMHQR XOD]LOL X ]ERUQLFX 6YRMLPQDGDKQXüHPLWDOHQWRPQLVLVDPRGRWDNODGMHþMDVUFDYHüVL
RåLYMHODKRGQLNHRGLMHYDMXüLLKXUDVNRãSUHGLYQLKERMDDERJDWVWYRPVYRMHPDãWHVWYRULODVLLãNROVNLJUENRMLüHQDãDãNROD
VSRQRVRP]DXYLMHNQRVLWL
6DPR]DWDMQDLSRåUWYRYQDWLKRLVWUSOMLYRQRVLODVLVHVDVYLP
QHGDüDPDNRMHVXWHNUR]åLYRWSUDWLOH
'UDJDQDãD=GHQNDQHNDWHSUDWHPLULVYMHWORVWQDWYRPSXWX
7YRMLSULMDWHOMLNROHJHLGMHODWQLFL
L]2VQRYQHãNROH*XVWDYD.UNOHFD
.DGWDGULMHNXVHPRUDSULMHüL
6MHGQHQDGUXJXREDOX
6YLüHPRSULMHüLNRULWRULMHþQR
Trkom ili korakom.
6YHMHGQR
Tek jedno: most nam je svima premjeren
*RGLQDPDPMHVHFLPDWMHGQLPDGDQLPD
Jedan po jedan.
7DNRUHGRP
1HNLþDNLSUHNRUHGD
6RYXVWUDQXRVWDMXSLWDQMD
6RQXVHVOXWHRGJRYRUL
1DRYRMVWUDQLSULMDWHOMDPDQMH
1DRQRMMHGDQYLãH
3ULMDWHOMXEH]WHEHVYHQDVMHPDQMHL
manje.
8]WHEHGRVNRUDMHGDQSRMHGDQYLãH
3ULMDWHOMMHULMHNXSUHãDRLþHND
-RåD3UXGHXV
RNYLUUDG0LKDHOD'HEHOFD'
2SURãWDMRGQDãHWDMQLFH'XEUDYNH'DXWRYLü
-HGQRJDGDQDSRþHWNRPRYHãNROVNHJRGLQHQDNRQQDVWDYHXSXWLODVDPVHQDXWULQVNL
SODFLWDPRVDPXJOHGDOD'XEUDYNX±SUHSR]QDWOMLYXMHGLQVWYHQXGRWMHUDQX1DãDUDGRVW]ERJL]QHQDGQRJVXVUHWDELODMHYHOLND'XJRVHQLVPRYLGMHOHQLþXOHLDNRVWDQXMHPRXVXVMHGQLPQDVHOMLPDDWROLNRVPRJRGLQDUDGLOH]DMHGQR3LWDQMDSULVMHüDQMD
LSULþDELORMHSXQR8SDGDOHVPRXULMHþMHGQDGUXJRMSULVMHüDMXüLVHSRMHGLQLK]JRGDLQH]JRGDNROHJDLNROHJLFDL]QDãHãNROHVYHX]QHREX]GDQVPLMHK1DUDVWDQNX
REHüDODVDPMRMGDüXMRMVHMDYLWL
1DåDORVW QLVDP VWLJOD 1HGXJR QDNRQ QDãHJD VXVUHWD QD]YDOD PH NROHJLFD L UHNOD
PL³8PUODMH'XEUDYND³1HYMHULFDPXNQHL]PMHUQDWXJDLQHXPLWQDVSR]QDMD±XPrla je naša Dubravka.
'XEUDYND'DXWRYLüELODMHWDMQLFD2VQRYQHãNROH*XVWDYD.UNOHFDX7UDYQRPRGQMHQRJRVQLYDQMDVYHGRVYRJDRGODVNDXPLURYLQXYLãHRGWULGHVHWJRGLQD
7ROLNH JRGLQH WROLNL OMXGL WROLNL GRJDÿDML L WROLNH SURPMHQH 0QRJL VX GROD]LOL SUROD]LOL L RGOD]LOL L] ãNROH
'XEUDYNDMHXYLMHNELODWX6YHLKMHSULPDODXSR]QDYDODSUDWLODLVUHÿLYDODLPSDSLUHPQRJHRWSUDYLODQDGUXJRUDGQR
PMHVWRLOLPLURYLQXSR]DNRQXLSRWUHEL%LORMHWXVWRWLQHWLVXüDUD]QLKSDSLUDDNDWDSUDYLOQLNDQDWMHþDMDSRQXGDSULMHSLVDWHNVWRYDLWHVWRYDXJRYRUDSXWQLKQDORJDRUJDQL]DFLMDVNXSRYDLUD]QLKGUXJLKSUDYQLKGRNXPHQDWDWHGHVHWDN
GLUHNWRUDLOLUDYQDWHOMDãNROHX]NRMHMHUDGLOD6YLPDVHSULODJRÿDYDODQDVWRMHüLLPXGRYROMLWLSR]DNRQXLSUDYLOLPDVWUXNH
8ãNROLNRMDMHRGPDKQDNRQRWYRUHQMDELODSUHPDOD]DEURMXþHQLNDXQDVHOMXNRMHMHL]GDQDXGDQUDVORWDNR
GDMHEURMXþHQLNDELRSUHNRGYLMHWLVXüHJGMHVHUDGLORXWULVPMHQHELORMHPQRJRSRVOD]DGDWDNDLREYH]D]DVYH
GMHODWQLNHDRVRELWR]DWDMQLFXãNROH6YHMHWRRQD]GXãQRLVWUXþQRREDYOMDODX]SRGUãNXVYLK]DSRVOHQLKDOLLVYRMH
RELWHOML8YLMHNMHVRVPLMHKRPLSXQROMXEDYLSULþDODRVYRP0DWLVYRMRM6DãLLXQXFLPD
.ROLNRQDPMH]QDþLOD'XEUDYNDQMHQDOMXGVNRVWSULMDWHOMVWYRLVWUXþQRVWSRND]DRMHRSURãWDMRGQMHQD.UHPDWRULMX0DORMHOMXGLNRMLVXSURãOLNUR]2VQRYQXãNROX*XVWDYD.UNOHFDDGDVHQLVXGRãOLRSURVWLWLRGQDãH'XEUDYNHQDãHWDMQLFH6SRQWDQRLWLKRX]QH]DXVWDYOMLYHVX]HSULGUXåLOLVPRVHNYDUWHWX
Ä]DVYDNLSRJOHGWYRM]DVYDNLVPLMHKWYRMKYDOD³
$QNLFD%HQþHNXþLWHOMLFDPDWHPDWLNH
,=ä,927$â.2/(
5D]JRYRUVQRYLQDUNRP6DQGURP0DULþLü
NOVINARSTVO MI SE SVIDJELO
0HÿXQDURGQL
GDQ
ãNROVNLK NQMLåQLFD
OLVWRSDGD
RELOMHåHQ MH X QDãRM
školi na pomalo
QHXRELþDMHQ QDþLQ
1DLPHHNLSDHPLVLMH
drugoga
programa
+UYDWVNRJD UDGLMD
6WLJOD MH SRãWD VQLPDODMHHPLVLMXXQDãRMãNROVNRMNQMLåQLFL0LVPRLVNRULVWLOLSULOLNXLLQWHUYMXLUDOLQRYLQDUNX6DQGUX0DULþLü
âWR9DVMHSRWDNORGDSRYRGRP0HÿXQDURGQRJDGDQD
ãNROVNLKNQMLåQLFDSRVMHWLWHEDãQDãXNQMLåQLFX"
3ULOLNRP SRVMHWD NQMLåQLFL 2VQRYQH ãNROH )UDQMH 9LNWRUD
âLJQMDUDX9LUMXQMLKRYDNQMLåQLþDUNDLPDODMHVDPRULMHþL
KYDOH ]D YDãX NQMLåQLþDUNX L DNWLYQRVWL X YDãRM NQMLåQLFL
3RVOXãDOD VDP QMHQ
VDYMHW QD]YDOD YDãX
NQMLåQLþDUNXLHYRPH
s vama.
0L VPR X JRGLQDPD NDGD YHü
UD]PLãOMDPRRVYRP
EXGXüHP åLYRWQRP
SR]LYX %XGXüL GD
VPRQRYLQDUNHãNROVNRJDOLVWD]DQLPDQDVNDNRVWHVH
9LRGOXþLOL]DQRYLQDUVNR]YDQMH"
.RG PHQH MH WR ]DSUDYR ELOR VSRQWDQR 1LVDP QLNDGD
UD]PLãOMDOD R WRPH GD üX SRVWDWL QRYLQDUND 1DLPH
RGXYLMHNVDPLãODXGYLMHãNROH8]UHGQRYQRãNRORYDQMH
]DYUãLOD VDP L RVQRYQX L VUHGQMX JOD]EHQX 8SLVDOD VDP
XþLWHOMVNX DNDGHPLMX D SULþD V QRYLQDUVWYRP SRþHOD MH
QHQDGDQR1DGMHþMHPSURJUDPXKUYDWVNRJDUDGLMDXWR
YULMHPH ELOD MH DXGLFLMD SURãOD VDP 0DOR SR PDOR XSR]QDYDOD VDP VYH YLãH L YLãH QRYLQDUD .DG VDP ]DYUãLOD
DNDGHPLMXWUHEDORMHRGOXþLWLJGMHVH]DSRVOLWL3RNXãDOD
VDPUDGLWLLNDRXþLWHOMLFDQRLSDNQRYLQDUVWYRPLVHYLãH
svidjelo. I tu sam.
6YDNR ]DQLPDQMH LPD OLMHSH L PDQMH OLMHSH WUHQXWNH
.RMHELVWHL]GYRMLOLNDRVYMHWOLMHDNRMHNDRRQHWHåH"
/LMHSLWUHQXWFLVXRYDNYLVXVUHWLSRSXWQDãHJ0RJXSXWRYDWLSRVMHWLWLUD]OLþLWHãNROHLIHVWLYDOH7DNRÿHUXSR]QDWLL
UD]QH SLVFH SMHVQLNH 3RVMHüXMHP SDUNRYH SULURGH L JRYRULPROMHSRWDPDQDãHGRPRYLQH$ãWRMHWHãNR"8VYDNRP SRVOX XYLMHN LPD QHãWR ãWR MH WHãNR 7R VX YHüLQRP
VYDNRGQHYQHVWYDULJGMHWLPRUDãEULQXWLRSODüLLRWRPH
MHOLQHWNRQHNRPHQHãWRUXåQRUHNDR.DGELKQDãODYLãH
UXåQRJD QHJR OLMHSRJD YMHURMDWQR QH ELK WR YLãH UDGLOD8
VYDNRPVOXþDMH]DVDGDQDOD]LPYLãHOLMHSRJDSDMHGQRVWDYQRRQRUXåQR]DERUDYLP
$QDPDULMD%HOMDQG
8VSMHVLQDãHJDXþHQLNDQDGUåDYQRPQDWMHFDQMXXSURJUDPVNLPMH]LFLPD
0,+$(/3(./$5±*(1,-$/$&$,=.5./(&$
0LKDHO 3HNODU XþHQLN MH G UD]UHGD2VLPãWRLPDL]YUVQHRFMHQH
prošle nas je godine obradovao
SRVWDYãLGUåDYQLSUYDNXSURJUDPVNLPMH]LFLPD/RJX%DVLFX3DVFDOX
L & 8] VWRWLQMDN QDWMHFDWHOMD
ponosimo se prvim mjestom našeg
Mihaela.
.DGD VH X]PH X RE]LU EURMQRVW
QDWMHFDWHOMD QMLK VWRWLQMDN XVSMHK
našega Mihaela postaje još sjajniji.
3ULSUHPDR VH QD LQIRUPDWLþNLP UDGLRQLFDPD SURIHVRUD 0 3LVNDþ
)%DUODL0)ROQRYLüDGMHODWQLND
=DJUHEDþNRJD UDþXQDOQRJD VDYH]D 6YRMLP SRWLFDQMHP L PRUDOQRP SRGUãNRP XYHOLNH PX MH SRPRJDR XþLWHOM -RVLS )XQWDN
2VLPXVSMHKDQDQDWMHFDQMLPDL]SURJUDPVNLKMH]LND0LKDHOQDV
MHREUDGRYDRLVHGDPQDHVWLPPMHVWRPQDGUåDYQRPQDWMHFDQMXL]
URERWLNH&LOMRYRJDQDWMHFDQMDMHL]UDGLWLLSURJUDPLUDWLURERWDL
LVWRJDREUDQLWLSUHGVWUXþQLPSRYMHUHQVWYRP0HQWRUL]URERWLNH
ELRPXMHXþLWHOM-RVLS-XULüDSRQRYRMHVYHVUGQRPSRGUãNRPL
SRWLFDMHPVXGMHORYDRXþLWHOM-RVLS)XQWDN
,]YUVQH RFMHQH L] VYLK SUHGPHWD L EURMQD QDWMHFDQMD L
XVSMHVLQHRVWDYOMDMX0LKDHOXSXQRVORERGQRJDYUHPHQDDOLVYDNL
VORERGDQWUHQXWDNNRULVWL]DþLWDQMH9ROL]QDQVWYHQXIDQWDVWLNXD
RPLOMHQLVXPXDXWRUL$VLPRYL7HUU\3UDWFKHWW9ROLURFNLHOHNWURQVNXJOD]EXDQDMEROMHVHRSXãWDX]-HDQ0LFKHOOH-DUUHD
6YLVHSLWDPRNDNRXVNODÿXMHEURMQHDNWLYQRVWLL
10
RGOLþQHRFMHQH
ali Mihael
nam je otkrio
svoju malu
tajnu: 8RSüH
QHXþLPSXQR
QDMYDåQLMHMH
ELWLSDåOMLY
QDVDWX
Osim brojnih
DNWLYQRVWLYHü
oko godinu
dana se bavi
jogom.
6GUåDYQRJQDWMHFDQMD'DQLPODGLKLQIRUPDWLþDUD+UYDWVNH
RGUåDQRJXX'XEURYQLNXXRåXMNX
1DNRQ]DYUãHWNDRVQRYQHãNROH0LKDHOELåHOLRXSLVDWL
3HWXJLPQD]LMXNRMXVPDWUDQDMEROMRPX+UYDWVNRM3UHGPHWLQMHJRYD]DQLPDQMDVXPDWHPDWLNDLLQIRUPDWLND]DãWRLVWLþHXORJX
XþLWHOMLFHUD]UHGQHQDVWDYH*RUGDQH9XJOHFLXþLWHOMLFHPDWHPDWLNH$QNLFH%HQþHN6YRMX]DKYDOQRVWXþLWHOMLFDPD0LKDHOSRND]XMHVYRMLP]QDQMHP
,DNRMHUDQRSODQLUDWLãWRQDNRQVUHGQMHãNROHQDGDVH
GDüHXSLVDWLIDNXOWHWHOHNWURWHKQLNHLUDþXQDOVWYD8EXGXüQRVWL
VHYLGL]DSRVOHQNDR*RRJOHRYSURJUDPHU0LKDHORYåLYRWQLPRWR
je: 6YHãWRåHOLãVYLPVUFHPPRåHãLRVWYDULWL
äHOLPRPXGDVHVYLQMHJRYLSODQRYLRVWYDUH
/XFLMD6DPDFE
,=ä,927$â.2/(
3UYDSRPRü
+80$1$6.83,1$,=.5./(&$
6YDNLþRYMHNEDUHPMHGQRPXåLYRWXVXRþLVHVXQHVUHüHQLP
NRMHPX MH SRWUHEQR SUXåLWL SRPRü =DWR VDP VH EH]
UD]PLãOMDQMDSULGUXåLODJUXSLSUYHSRPRüLNRMXYRGLSURI
'RPLQNR )LOLSRYLü QDã YMHURXþLWHOM -HGQRP WMHGQR QD
VDWRYLPD RYH KXPDQH DNWLYQRVWL X QDãRM ãNROL XþLPR GD
X VOXþDMX QH]JRGH PRUDPR RVWDWL SULEUDQL VPLUHQR SULüL
XQHVUHüHQRP L SRPRüL PX 1DXþLOL VPR NDNR SUDYLOQR
]EULQXWLRGUHÿHQXR]OLMHGXLSRPRüLR]OLMHÿHQRMRVRELGR
GRODVNDOLMHþQLþNHHNLSH=DKYDOMXMXüLWUXGXSURIHVRUDDOL
LQDVXþHQLNDHNLSDSUYHSRPRüLL].UNOHFDYHüJRGLQDPD
RVYDMDYRGHüDPMHVWDQDQDWMHFDQMLPD3RQRVLPRVHWUHüLP
mjestom koje smo osvojili prošle školske godine.
'REULPUH]XOWDWLPDGRSULQRVHSULSUHPHX1RYRP9LQRGROVNRPQDNRMLPDVHGREUR]DEDYOMDPRDOLLVWMHþHPRQRYD
]QDQMD
6YLVHYHVHOLPRRYRJRGLãQMHPQDWMHFDQMX
/XFLMD6DPDFE
1LQD%HWL%
+80$1,7$51($.&,-(
8 YUHPHQX 'RãDãüD XþHQLFL QLåLK UD]UHGD L QHNLK
YLãLK NDR L QHNL QDVWDYQLFL XNOMXþLOL VX VH X YHOLNX
DNFLMX KUYDWVNRJ &DULWDVD Ä9LãH VYMHWOD³ 6 YHOLNLP
veseljem kupovali smo privjeske s lijepim porukama
SRFLMHQLRGNXQDLWDNRVNXSLOLNXQD2YLP
QRYFLPDSUHG%RåLüUD]YHVHOLOLVPRLSRPRJOLGHVHW
RELWHOMLXþHQLNDQDãHãNROH1LRYHJRGLQHQLVPR]DERUDYLOLQDãHPDOHSULMDWHOMHX&DULWDVRYRMNXüL6DYLFD
âDQFL
,DNRQLVPRLPDOLERåLüQRJVDMPDGRJRYRULOLVPRGD
üHPRVHWLMHNRP'RãDãüDRGULFDWLVLWQLKXåLWDNDNDNR
ELVPRRGVYRJGåHSDUFDVLWQRDOLRGVUFDGDURYDOL
GMHFXNRMXWLMHNRPJRGLQHSRYUHPHQRSRVMHüXMHPR
3ULNXSOMHQLPQRYFHPSRPRJOLVPRQMLKRYRGOD]DNQD
SUHGVWDYXX]DJUHEDþNX$UHQX
.ULVWLQD3RYãH%
6X]DQD%DUWROLü&
$QWRQLD6UXN&
%(7/(+(06.269-(7/2±9(=$0(Ĉ869,0/-8',0$'2%5(92/-(
,]YLÿDþLRGUHGD6DYVNL*DMXMHGQRXþHQLFHQDãHãNROH
SRåHOMHOH VX RYH JRGLQH %HWOHKHPVNR VYMHWOR SURQLMHWL
LSRUD]UHGLPDVYRMHãNROH1DSXWXL]%HWOHKHPDJGMH
VHVYDNHJRGLQHXSDOLQDPMHVWX,VXVRYRJURÿHQMDRQH
VXJDVJUXSRPL]YLÿDþDL]=DJUHEDGRþHNDOHX%HþX
GRQLMHOHGR]DJUHEDþNHNDWHGUDOHRGDNOHVHUDãLULORSR
åXSDPDXUHGLPDNXüDPDLãNRODPD
%HWOHKHPVNRVYMHWORWDNRSRVWDMHYH]DPHÿXVYLPOMXGLPDGREUHYROMHNRMLSRãWXMXVYDNRJþRYMHNDEH]RE]LUDQDERMXNRåHYMHUVNXLQDFLRQDOQXSULSDGQRVWGRE
VSRO2QREDãNDRL,VXVþLMHURÿHQMHVODYLPRQD%RåLü
åHOLSRYH]DWLOMXGHLSRWDNQXWLLKGDMHGQLGUXJLPDEXGX
EUDüDGDVHYROHSRãWXMXLXYDåDYDMX
1DNRQ ãWR MH SURãOR SR VYLP UD]UHGLPD 6YMHWOR VPR
SRVWDYLOLNRGMDVOLFDNRMHVXXSURMHNWQRPWMHGQXL]UDGLOLXþHQLFL]DMHGQRVDVYRMLPQDVWDYQLFLPD
11
,=ä,927$â.2/(
$QMD'UHQRYDF&
%RçLþQDSULUHGED
7HPDEODJGDQLLEODJGDQVNLXJRÿDM
5DVSRORåHQMHYHVHORVYHþDQRLUD]LJUDQR
SudoniciPDOLLYHOLNLLQDMYHüLSMHYDþLSOHVDþL
UHFLWDWRULJOXPFLOXWNDULIRONORUDãL
*RVWLXþHQLFL*OD]EHQHãNROH=ODWND%DORNRYLüDL
SOHVDþL&YUþND
9ULMHPHSURVLQFDRGVDWL
0MHVWRSR]RUQLFDRGMHYHQDXãDUHQRLVMDMQREODJdansko ruho
9UKXQDFERåLüQHSMHVPHXL]YHGELGMHODWQLNDL
GMHODWQLFDâNROH
.RPHQWDUQHNDVOLNHJRYRUHXPMHVWRULMHþL
12
(.2675$1,&$
(NRORãNLUDG
0/$',ý89$5,35,52'(
âNROVNHJRGLQHXþHQLFL9L9,UD]UHGDXORåLOL
VXYHOLNLWUXGNDNRELGRVWRMQRSRND]DOLGDQDãRMãNROLSULSDGDVWDWXV(.2ãNROH8RNYLUXVYRJDUDGDRELOMHåLOLVX
QHNH RG YDåQLMLK GDQD YH]DQLK X] ]DãWLWX SULURGH NRML VH
RELOMHåDYDMXXFLMHORPVYLMHWX
8þHQLFLVXPDUOMLYLPLVWUDåLYDQMHPLL]UDGRPSODNDWDSR]RUQRVW SRVYHWLOL 'DQX R]RQD 6YMHWVNRP GDQX åLYRWLQMD
'DQLPD NUXKD 'DQX ERUEH SURWLY $,'6D L 6YMHWVNRP
danu planina.
'DQR]RQDRELOMHåLOLVXXþHQLFL9,UD]UHGDNRMLVXSDåOMLYR
SURXþLOLSUHGNRMLPRSDVQRVWLPDVHQDOD]HSODQHW=HPOMDL
FMHORNXSQRþRYMHþDQVWYR
.DNRMHQDãD]HPOMDERJDWDåLYRWLQMVNLPYUVWDPDXþHQLFL
VXLVWUDåLOLNRMHVXåLYRWLQMVNHYUVWHXQDãLPNUDMHYLPD]DNRQRP]DãWLüHQH
8 VNODGX V SULURGQLP ERJDWVWYLPD 5HSXEOLNH +UYDWVNH
RELOMHåHQMHL'DQSODQLQD
*RGLQDPD QDãD ãNROD XODåH YHOLNL WUXG NDNR EL RELOMHåLOD
'DQHNUXKDDXþHQLFLL]ODJDQMHPVYRMLKUDGRYDVYHVHOMHP
VXGMHOXMX X WRM SUHGLYQRM DWUDNFLML 0ODGL þXYDUL SULURGH
WDNRÿHUVXGDOLVYRMGRSULQRVXRELOMHåDYDQMX'DQDNUXKD
PDUOMLYR L]UDÿXMXüL SODNDWH EURMQH SRVODVWLFH RG NUXKD L
VXGMHOXMXüLXPDãWRYLWRPSRVWDYOMDQMXL]ORåEH
.DRLVYDNHJRGLQHYHOLNDSR]RUQRVWXVYLMHWXSULGDMHVH
'DQXERUEHSURWLY$,'6DãWRSUHGVWDYOMDYHOLNLSUREOHP
GDQDãQMLFH7DMGDQRELOMHåHQMHLXQDãRMãNROLNDNRELVYL
XþHQLFLVWHNOLXYLGXRSDVQRVWLNRMHYUHEDMXQDVYDNRPNRraku odrastanja.
0ODGLþXYDULSULURGHXþHQLFLVXNRMLRVMHüDMXLYROHSULURGX
i sva bogatstva koje ona nudi.
.DNRVPRGRVDGDVYHOLNLPYHVHOMHPRELOMHåDYDOLGDQH
YH]DQHX]]DãWLWXSULURGHLVWLWUXGXODJDWüHPRLGDOMHWHVH
XSRUQRLPDUOMLYRWUXGLWLVYLPDSULEOLåLWLSULURGQHþDUROLMH
NRMHSUXåDQDãSODQHW
,GD9RXNSURI
EKO GRUPA RAZREDNE NASTAVE
8QDãRMãNROLDNWLYQRGMHOXMH(NRJUXSDNRMXYRGLXþLWHOMLFD1DWDOLMD+DEXOLQ(NRJUXSDMHL]YDQQDVWDYQDDNWLYQRVWNRMDRNXSOMDSHWQDHVWDNXþHQLND
GUXJLKUD]UHGDDNRMLVX]DLQWHUHVLUDQL]DHNRORãNHLELRORãNHWHPH6DVWDQFL
HNRJUXSHRGUåDYDMXVHMHGQRPWMHGQRXSRSRGQHYQLPVDWLPD1DVDVWDQFLPDVHREUDÿXMXSULJRGQHWHPHNDR'DQLNUXKD'DQSODQHWH=HPOMDLVOWH
WHPHNRMHVXSODQLUDQHSRþHWNRPãNROVNHJRGLQHVXNODGQRJRGLãQMHPSODQX
L]YDQQDVWDYQLKDNWLYQRVWL
7DNRÿHURUJDQL]LUDPRSRVMHWERWDQLþNRPYUWXWHSRVMHW]RRORãNRPYUWX
X=DJUHEX8SUROMHWQLPPMHVHFLPDXUHÿXMHPRRNROLããNROH1DãNROVNRP
SDQRXRELOMHåDYDPR'DQ]DãWLWHR]RQVNRJRPRWDþD'DQSODQHWD]HPOMH6YMHWVNLGDQ]DãWLWHRNROLãD6YMHWVNLGDQYRGD
L6YMHWVNLGDQKUDQH
ýODQRYLJUXSHL]UDGLOLVXSODNDWQDNRMHPPRåHPRQDXþLWLNDNRUHFLNOLUDWLSDSLUSODVWLNXVWDNORWHRSDVQLRWSDG
6YMHWVNLGDQþLVWLKSODQLQD
(.2$.&,-$ý,âû(1-$0('9('1,&(
'DQDUXMQDJUXSDXþHQLNDQDãHãNROHVXGMHORYDOD
MHXHNRDNFLMLþLãüHQMDSODQLQDUVNLKSXWRYDSR0HGYHGQLFL$NFLMXMHWUDGLFLRQDOQRRUJDQL]LUDOR+UYDWVNRSODQLQDUVNRGUXãWYR0DWLFD=DJUHEDPLVPRMRMVHNDRSDUWQHUVND
ãNRODVUDGRãüXLRYHJRGLQHSULGUXåLOL1DNRQSMHãDþNRJ
RVYDMDQMD0HGYHGQLFHLSUHNUDVQLKSRJOHGDQD=DJUHEL]HOHQH NUDMROLNH SULGUXåLOL VPR VH SURVODYL 6YMHWVNRJ GDQD
þLVWLK SODQLQD LVSUHG SODQLQDUVNRJ GRPD QD 3XQWLMDUNL
8åLYDOL VPR X SUHNUDVQRP VXQþDQRP GDQX åLYRM VYLUFL
SURPDWUDMXüL SODQLQDUVNL SOHV X JRM]HULFDPD ]DEDYQLP
LJUDPDSODQLQDUVNRMWRPEROLLQDUDYQRVODVQRSRMHOLWUDGLFLRQDOQL EHVSODWQL SODQLQDUVNL JUDK 'R VOMHGHüHJ SODQLQDUHQMD V SR]LYQLFRP ]D VYH NRML QDP VH åHOH SULGUXåLWL X
QRYLPDNFLMDPDSUHQRVLPRIRWRJUD¿MDPDGLRDWPRVIHUHQD
QDãRMOLMHSRM]HOHQRM0HGYHGQLFL
9RGLWHOMLFDSODQLQDUVNRHNRJUXSH
ORJRSHGLQMDäHOMND%ODåLQRYLü
13
LIJEPOM NAŠOM
0RMPDWXUDODF
HVAR
3ODQRYLLSULSUHPHWUDMDOLVXJRWRYRFLMHOXJRGLQX.RQDþQDRGOXNDMHGRQHVHQDSXWXMHPRQD
+YDU6DVWDOLVPRVHSUHGãNRORPVSURIHVRULPDLYRGLþHPRSURVWLOLVHRGURGLWHOMDLSXWRYDQMH
MHSRþHOR
3XWGR6SOLWDELRMHGXJDOLQDPD]DQPOMLY9HVHORUDVSROHåHQMHYODGDORMHDXWREXVRP86SOLWX
QDVMHGRþHNDODJRVSRÿD-HOHQDLSRYHODQDVXUD]JOHGDYDQMH3RVMHWLOLVPR'LRNOHFLMDQRYX
SDODþXLXSR]QDOLVHVQMHQRPSRYLMHãüX8ãOLVPRQDMXåQDYUDWDL]DãOLQDVMHYHUQDJGMHVXQDV
GRþHNDOLYLWH]RYLXRNORSLPDVPDþHYLPD9RGLþQDPMHSRND]DRVSRPHQLN*UJXUD1LQVNRJDL
VYLVPR]DVUHüXGRGLUQXOLQMHJRYYHOLNLQRåQLSDODF7UDMHNWRPVPRVHRWLVQXOLSUHPD+YDUX
Gledali smo valove i brodove u daljini. Oduševila nas je ljepota otoka i hotela Arkada u kojem
VPRELOLVPMHãWHQL'RþHNDOHVXQDVXGREQHVREHED]HQLEDONRQLVSRJOHGRPQDPRUH3UYX
QRüVYLVPRSURYHOLXMHGQRMVREL]DEDYOMDMXüLVLLãþHNXMXüLVX]EXÿHQMHPQRYLGDQ
5D]JOHGDYDOL VPR 6WDUL *UDG QMHJRYH ]QDPHQLWRVWL L SRYLMHVW XSR]QDOL VPR ]DKYDOMXMXüL
YRGLþX.UHãL3RVOLMHSRGQHVPRSURYHOLNXSDMXüLVHXED]HQXLXPRUX6OMHGHüLGDQXSR]QDOL
VPROMHSRWH-HOVHL9UERVNH.XSDOLVPRVHLVXQþDOLQDSMHãþDQRMSODåLDXWRNDPSD2VRELWR
VPRXåLYDOLXQRüQRPNXSDQMX
1D SRYUDWNX VPR SRVMHWLOL 1DFLRQDOQL SDUN .UNX 3RJOHG QD VODSRYH ELR MH YHOLþDQVWYHQ 8
NRYDþQLFLVPRVHXSR]QDOLVDVWDULP]DQDWRPNRYDQMD8SR]QDOLVPRåHQXNRMDVHEDYLWNDQMHP=DPROLODPHMHGDSRNDåHPUD]UHGXNDNRVHWND6YLGMHORPLVHMHUMHWRELORQHRELþQR
iskustvo.
1DNRQVYHJDNUHQXOLVPRSUHPD=DJUHEX3MHYDOLVPRVPLMDOLVPRVHL]DEDYOMDOLDOLXVUFLPD
VPRRVMHüDOLWXJXMHUMHQDãHPPDWXUDOFXGRãDRNUDM1DãH]DMHGQLþNRSXWRYDQMHRVWDWüHXPRMHPVMHüDQMXFLMHOLåLYRW1LNDGDYLãHQHüHPRELWLRYDNRPODGLLEH]EULåQLNDRãWRVPRVDGD
0DUWLQD-XULþF
0RMPDWXUDODF
75,'$1$.2-$û(0,267$7,86-(û$1-8
.DGVDPVHSUREXGLODLVSUYDQLVDP]QDOD]DãWRMHWDMGDQWDNRSRVHEDQ,RQGDVDP
VHVMHWLOD7RMHELRGDQNDGVDPNUHQXODQDPDWXUDODF3UL]QDMHPWRVDPMXWURELODMDNRXPRUQD
WHVDPPRåGDPDORNDVQLODDOLVDPVYHMHGQRVWLJODQDYULMHPH,RQGDVPRNUHQXOL1HPRJX
YDPRSLVDWLWXVUHüXLX]EXÿHQMHDOLELORMHVWYDUQRQHãWRSRVHEQR3UYDSRVWDMDQDQDãHPXSXWRYDQMXELRMHIUDQMHYDþNLVDPRVWDQ.RãOMXQSRPRPPLãOMHQMXMHGQRYUORIDVFLQDQWQRPMHVWDãFH
MHUYLGLWHRQRMHVDJUDÿHQRQDPDORPRWRNXVYHJDPRG3XQWD1DYRGQRLPDYUORERJDWX
NQMLåQLFXNRMXQLVPRYLGMHOLL]RRORãNX]ELUNXNRMDXNOMXþXMHLMHGQRRNRMDQMH1DNRQSRVMHWD
VDPRVWDQXNUHQXOLVPRQDSXWSUHPD&UHVX'DELVPRGRãOLGR&UHVDPRUDOLVPRSXWRYDWLWUDMHNWRP1DUDYQRGRãOLVPRQDSULVWDQLãWHSULMHQHJRãWRMHGRãDRWUDMHNWSDVPRPRUDOLþHNDWL,WDNR
VPRVMHGLOLQDSRGXSUåLORMHåDUNRVXQFHQLVPRUDGLOLDSVROXWQRQLãWDNDGMHQDSRNRQVWLJDR
WUDMHNW6YLVPRVHRGPDK]DOHWMHOLQDQDMYLãXSDOXEX
.DGDVPRQDNRQGXJRJSXWRYDQMDQDSRNRQVWLJOLXKRWHOVGYLMH]YMH]GLFH]DPLVOLWHNRMDMHWR
ELODUDVNRãVYLVPRVHRGPDKSUHVYXNOLXEDGLüHLSRMXULOLQDSODåX'DMHYRGDELODWRSOLMDLGD
QLMHELRSXKDRYMHWDUPRåGDELQHWNRRVWDRXYRGLGXåHRGSHWPLQXWDDOLEXGXüLGDWRQLMHELR
VOXþDMYULMHPHSURYHGHQRQDSODåLQLMHGXJRWUDMDOR8EU]RQDNRQWRJDVOLMHGLODMHYHþHUD0RUDP
SUL]QDWLKUDQDQLMHELODWDNRORãD.DVQLMHSURãHWDOLVPRVHGRREOLåQMHJPMHVWD%LORMHVWYDUQR
PDORLQLVPRPRJOLUDGLWLQLãWDRVLPãHWDWLXOLFDPDDOLMHLSDNMHELOR]DEDYQR6OMHGHüLGDQLãOL
VPRXSRVMHWFHQWUX]D]DãWLWXEMHORJODYLKVXSRYDX%HORPDRVWDWDNGDQDVPRSURYHOLXRNROLFL
KRWHOD3RVOMHGQMLGDQPRUDOLVPRL]DüLL]KRWHOHGRDQDNRQWRJDVPRNUHQXOLX9HOL/RãLQM
XSRVMHW3ODYRPVYLMHWXFHQWUX]DHGXNDFLMXL]DãWLWXGREULKGXSLQD7DPRVPRVD]QDOLNDNR
VHGXSLQLPRJXUD]OLNRYDWLNROLNRLKRWSULOLNHLPDX-DGUDQXLNROLNRMHYDåQDQMLKRYD]DãWLWD
%LORMH]DQLPOMLYRDOLVDPVHQDGDODGDüHPRYLGMHWLQHNHGXSLQHXåLYR1LVPR.DGMHSUHGDYDQMH
]DYUãLORNUHQXOLVPRQDUXþDNDQDNRQUXþNDPRUDOLVPRþHNDWLGDSURIHVRULSRSLMXNDYX
%LORMHGRVWDYUXüHLELOLVPRRGPDKX]PRUHMHVWGDMHELODQHNDPDODOXND2QGDVHQHNDPXGUD
GXãDVMHWLODÄ,GHPRVHNXSDWL³1LWNRQLMHLPDREDGLüSDVXVHQHNLVNLQXOLXJDüHLSRWNRãXOMHL
VNRþLOLXPRUH.DVQLMHVPRVD]QDOLGDVHXEOL]LQLWRJPMHVWDRELþQRLVSXãWDVHSWLþNDMDPD9UDWLOL
VPRVHGRDXWREXVDQHNLRGQDVPRNULGRNRåHLNUHQXOLX%DãNXXFUNYXVY/XFLMHJGMHVHQDOD]L
%DãüDQVNDSORþDMHGDQRGQDMVWDULMLKVSRPHQLNDKUYDWVNHSLVPHQRVWLSLVDQJODJROMLFRP1DNRQ
UD]JOHGDYDQMD%DãþDQVNHSORþHNUHQXOLVPRNXüL
%LORMHMDNR]DEDYQRLLRYRSXWRYDQMH]DXYLMHNüHPLRVWDWLXVMHüDQMX1HVDPR]DQLPOMLYRVWL
NRMHVPRYLGMHOLYHüL]ERJVYLKSRPDNQXWLKVWYDULNRMHVPRVSRVREQLXþLQLWLVDPRXGUXãWYX
,GDäUYQDUE
LIJEPOM NAŠOM
7HUHQVNDQDVWDYD
7(5(16.$1$67$9$8ý(1,.$5$=5('$
'DQD JRGLQH ãHVWL UD]UHGL 2â *XVWDYD .UNOHFD
ELOL VX QD WHUHQVNRM QDVWDYL 3UYR VPR VH DXWREXVRP YR]LOL GR
.UDãLüDJGMHVPRELOLXSUHNUDVQRMFUNYLVY7URMVWYD6OXãDOLVPR
RåLYRWXKUYDWVNRJEODåHQLND$ORM]LMD6WHSLQFDLGRELOLNQMLåLFH
L] NRMLK VPR JOHGDOL VOLNH 1DNRQ WRJD SRVMHWLOL VPR VRELFX X
NRMRM MH PROLR X VYRMLP ]DGQMLP åLYRWQLP WUHQXFLPD 3RVWRML
SULþDRGMHþDNXNRMLMHELRMDNREROHVWDQQRNDGVXJDURGLWHOML
SRORåLOLXNUHYHWJGMHMH$ORM]LMH6WHSLQDFXPURGMHþDNMHXEU]R
þXGHVQRR]GUDYLR«7RMHMHGDQRGGRND]DGDJDWUHEDSURJODVLWL
VYHFHP1DNRQWRJDRGYH]OLVPRVHXVWDULJUDG2]DOMJGMHVPR
SRVMHWLOLGYRUDF7DPRMHELORPQRãWYRVWDULKSUHGPHWDSUVWHQMH
SUYHSXãNH]DSLVLLWG6OXãDOLVPRR6ODYL5DãNDMNRMDMHELOD
JOXKDDOLRGOLþQDVOLNDULFD9LGMHOLVPRQHNROLNRQMHQLKUDGRYDX
PX]HMXLVWYDUQRVXRGOLþQL3RVOLMHWRJDRWLãOLVPRGRKLGURHOHNWUDQHXNRMXQDåDORVWQLVPRXOD]LOL9RGLþQDPMHPDORSULþDRR
Ý0XQMDULÝQR]ERJSUHYHOLNHEXNHNRMXMHUDGLODKLGURHOHNWUDQD
QLVPRJDEDãQDMEROMHþXOL1DNRQNUDüHSDX]HRGYH]OLVPRVH
GRVWDURJJUDGD'XERYFD&MHORYLWSRJOHGQD.DUORYDFSUXåDRVH
VYLGLNRYFDXNRMHPVXXLVWROMHüXJRVSRGDULOLNQHåHYL
)UDQNDSDQLL=ULQVNLDSRWRPLNDUORYDþNLJHQHUDOL6PMHãWHQMH
QDKXPNXSRYUKULMHNH.XSHDXQDMYLãRMNXOLMHYLGLNRYDF0DOR
VPRVHVOLNDOLLVSUHGGYRUFDLRWLãOLXSL]]HULMXX2]OMXJGMHVPR
MHOL SL]]X 1DSRNRQ LPDOL VPR VORERGQLK PLQXWD 1HNL VX
GHþNLLJUDOLQRJRPHWDQHNLãHWDOLRNROR&XUHVXELOHXGMHþMDP
YUWLüXLNODFNDOHVHYUWLOHOMXOMDOHLVOLNDOHVH%LORMHVWYDUQRMDNR
]DEDYQR9UDWLOLVPRVHX=DJUHERNRVDWL
7(5(16.$1$67$9$8ý(1,.$5$=5('$
,=/(71$3272..5$/-(9$&
'DQDJRGLQHNUHQXRVDPQDL]OHWVDVYRMLPUD]UHGRPQDSRWRN.UDOMHYDF3XW
GR RGUHGLãWD ELR PL MH XJRGDQ ]DWR ãWR VPR VH YR]LOL WUDPYDMHP L DXWREXVRP.DGD VPR
GRãOLQDRGUHGLãWHGRELOLVPROLVWLüHQDNRMLPDüHPRXSLVLYDWLQDãD]DSDåDQMD3URPDWUDOL
VPRNDPHQMHXSRWRNXLSURXþDYDOLNRMHåLYRWLQMHåLYHQDQMHPXLXSRWRNX.RULVWLOLVPR
VWDNOHQNHLSLQFHWX6D]QDRVDPGDRYHåLYHQDNDPHQMXSX]DYLFHOLþLQNHUDNXãFLLWXODUL8
SRWRNXåLYHUDNRYLNRMHVPRSRNXãDOLXORYLWL-DQLVDPXVSLRXORYLWLQLWLMHGQRJDDOLPRMSULMDWHOM7LQMHXORYLRåHQNXD,YDQL0DUJDUHWLQDPDPDVXXORYLOLGYDPXåMDND0DUJDUHWLQD
PDPDXORYLODMHUDNRYDNRMHVPRSURXþDYDOL6D]QDRVDPSXQRWRJD
RUDNRYLPDLRVWDOLPåLYRWLQMDPDXSRWRNXLOLX]SRWRN%LORPLMHMDNR
OLMHSRL]DQLPOMLYRLYROLRELKRSHWRWLüLQDWDNDYL]OHW
0DUNR-XUþHFD
3272ý1,5$.
3RWRþQLUDNRYLVXYUVWDUDNRYDVGHVHWQRJX2QLåLYHXSRWRNX,PDMXåXWRVPHÿXJODYX
2QDLPDREOLNWURNXWDDSUVDVXXREOLNXYDOMND*ODYDLSUVD]DMHGQRVH]RYXJODYRSUãQMDN
1DJODYLVHQDOD]HGXJDþNDWLFDODLRþLQDãWDSLüX1DSUVLPDVHQDOD]HGXJDþNDLþYUVWD
NOLMHãWDLþHWLULSDUDWDQNLKQRJXNRMHL]JOHGDMXSRSXWVDYLWOMLYLKSROXJL,]DJODYRSUãQMDND
VHQDOD]LUHS,VSRGUHSDVXPDOHQRJH]DSOLYDQMH&LMHORWLMHORUDNDMHåXWRVPHÿHERMH
0DUJDUHWD/XFLüD
3567(129$1-(37,&$
8QHSRVUHGQRMEOL]LQL0RVWDPODGRVWLQDOD]LVH2UQLWRORãNLUH]HUYDW6DYLFDâDQFLMHGQDRGVWDQLFDSWLFD
VHOLFDQDSXWXRGVMHYHUDSUHPDMXJXLQD]DGWUDYQMDJRGLQHRGD]YDOLVPRVHSR]LYX=DYRGD]D
RUQLWRORJLMXGDSRVMHWLPRRYRYULMHGQRRELWDYDOLãWHSWLFD
3UVWHQRYDþL SWLFD VH QD RYRP VWDQLãWX EULQX R SWLFDPD KYDWDMX LK X PUHåH SUVWHQXMX L ]DSLVXMX VYH
SRWUHEQHSRGDWNHRSWLFDPD'RþHNDRQDVMHJRVSRGLQ'UDJDQ5DGRYLüLSRND]DRGDVHXSUDYRYUDWLRV
RELODVND8YUHüLFDPDMHLPDRGHVHWDNSWLFD%LRMHWXMHGDQGUR]GFUYHQGDüQHNROLNRFUQRNDSLKJUPXãD
1DNRQREDYOMHQLKPMHUHQMDRWLãOLVPRGRPUHåDJGMHMHELORQHNROLNRSWLFD3UVWHQRYDþLKMHSDåOMLYRRWSHWOMDRL]PUHåHLVWDYLRXYUHüLFH2ELOD]DNVPRSRQRYLOLWULSXWD3URQDãOLVPRMRãGYDGHVHWDNSWLFD0HÿX
QMLPDMHELORLRQLKNRMHVXYHüSUVWHQRYDQH1MLKRYLVHSRGDWFLWDNRÿHU]DSLVXMXLNDVQLMHVHXVSRUHÿXMX
VDSRGDWFLPDGUXJLKPMHUQLKVWDQLFDX(XURSL8VSRUHGERPWLKSRGDWDNDGR]QDMHVHNROLNRSWLFHJXEHQD
WHåLQLWLMHNRPVHREHLNDPRVHRQHVHOH%LORMHWRMDNR]DQLPOMLYRLVNXVWYR]DQDV
15
LIJEPOM NAŠOM
Posjet Arheološkom muzeju
8þHWYUWDNSURVLQFDVYLSHWL
UD]UHGL2VQRYQHãNROH*XVWDYD
. U N O H F D
SRVMHWLOL VX
$UKHRORãNL
,YDQ.DOLWHUQD$
m u z e j .
0X]HMVHQDOD]LQD7UJX1LNROHâXELüD
=ULQVNRJLLPDWULNDWD
.UR]VYHSURVWRULMHPX]HMD
YRGLRQDVMHNXVWRVNRMLGREUR
SR]QDMHVYHSUHGPHWHNRMLVHQDlaze u muzeju i razne legende i
SULþHL]SURãORVWL8SUL]HPOMXVH
QDOD]L1XPL]PDWLþNLRGMHOJGMHVX
L]ORåHQLEURMQLPHWDOQLQRYþLüLSDSLUQDWLQRYDFLPHGDOMH
6SRVHEQRPSDåQMRPSURXþDYDODVDPVOLNHQDVWDULP
QRYþDQLFDPDLXVSRUHÿLYDODLKVGDQDãQMLP
'UXJLNDWPX]HMDSRVYHüHQMHDQWLþNRM]ELUFL7X
VHQDOD]HJUþNHYD]HFUYHQRJLFUQRJVWLODULPVNRRUXåMH
NDFLJHLUD]OLþLWHNRSþH
1DWUHüHPNDWXQDOD]LVHSUHWSRYLMHVQD]ELUND
2QDMHSRGLMHOMHQDQDVWDULMHLPODÿHNDPHQRGRED
EURQþDQRLåHOMH]QRGREDLMDSRGVNXNXOWXUX2åLYRWX
XVWDULMHPNDPHQRPGREXVD]QDOLVPRQDWHPHOMX
FUWHåD+RPRVDSLHQVD+RPRHUHFWXVD]HPOMRSLVQH
NDUWH+UYDWVNHV
QDOD]LãWLPDFUWHåD
ãSLOMDLUD]OLþLWRJNDPHQRJRUXåMD=ELUND
QDOD]DL]PODÿHJ
NDPHQRJGREDVDVWRMDODVHRGSUHGPHWDRGNHUDPLNH
LSRVXÿD7DPRVH
QDOD]LODLNROLED
RGGUYHWDLVODPH
VWURM]DWNDQMHL
SR]QDWD9XþHGROVNDJROXELFD1DEURQþDQR
LåHOMH]QRGREDSRGVMHWLORQDVMHPHWDOQR
SRVXÿHQDNLWRUXåMHEURQþDQLSUHGPHWL
LQDFUWDQHQRãQMH-DSRGVNXNXOWXUXXSR]QDOLVPRNUR]
QRãQMXLåHQVNHNDSH1DRYRPNDWXQDOD]LVHLQDM]DQLPOMLYLMLGLRPX]HMDDWRMH]ELUNDSRVYHüHQDHJLSDWVNRM
FLYLOL]DFLMLLNXOWXUL7DPRVXL]ORåHQHEURQþDQH¿JXULFH
HJLSDWVNLKERåDQVWDYDSDSLUXVVD]DSLVRPL].QMLJHPUWYLKJUREQDRSUHPDSRVXÿHGYDVDUNRIDJDLGYLMHPXPLMH
8RYRPGLMHOXMHL(WUXãþDQVNDVREDVD=DJUHEDþNRPPXPLMRPLODQHQLPWUDNDPDNRMLPD
se zamatala mumija.
2YR]DQLPOMLYRUD]JOHGDYDQMH]DYUãLORMHVNDPHQLP
VSRPHQLFLPDLåUWYHQLFLPDL]
GRED5LPVNRJFDUVWYDNRMLVX
SRVWDYOMHQLXGYRULãWXPX]HMD
3ULSRYUDWNXNXüLUD]PLãOMDOD
VDPRWRPHGDSRQRYQRSRVMHtim muzej.
0DUNR0DQGLü&
1LND5HQNRG
.$5$7(./8%35,1&
5LMHþNDUDWHQDMDSDQVNRPMH]LNX]QDþLSUD]QDãDND
.DUDWHMHERULODþNDYMHãWLQDNRMDNRULVWLVYHGLMHORYHWLMHOD
XVYUKXVDPRREUDQH3RVWRMELQDNDUDWHDMHRWRN2NLQDZD
MXåQRRG-DSDQD3RþHWNRPãH]GHVHWLKJRGLQDSURãORJ
VWROMHüDNDUDWHYMHãWLQDVHYMHåEDODX(XURSLXRNYLUXMXGR
NOXERYD3UYLLQVWUXNWRULNDUDWHDX(XURSLVXMDSDQVNL
instruktori koji ovdje borave pod pokroviteljstvom JapanVNHNDUDWHIHGHUDFLMH9HüJRGLQHRGUåDQRMHSUYR
PHÿXQDURGQRQDWMHFDQMHX%HOJLML2GWDGDVHRYDYMHãWLQD
QH]DXVWDYOMLYRãLUL(XURSRP
,X=DJUHEXNDUDWHGROD]LSUHNR-XGRNOXED.DWDDYHü
RVQRYDQMH+UYDWVNLNDUDWHVDYH]2GRVDPRVWDOMHQMD+UYDWVNHNDUDWHMHUDþXQDMXüLHXURSVNDLVYMHWVND
SUYHQVWYDQDMWURIHMQLMLKUYDWVNLãSRUW
9HüJRGLQDPDX=DJUHEXGMHOXMH.DUDWHNOXE3ULQF3RG
motom okupljanja što više mladih kako bi ih se privuko
GDVHEDYHVSRUWRPVFLOMHPSUHYHQFLMHUD]OLþLWLKYUVWD
RYLVQRVWLýODQRYLNDUDWHNOXED3ULQFSRQRVHVHEURMQLP
XVSMHVLPDQDVSRUWVNLPQDWMHFDQMLPD
16
7UHQLQ]LLXSLVLQDVOMHGHüLPORNDFLMDPD
2ã*XVWDY.UNOHF7UDYQR32165,
2ã)UDQ*DORYLü'XJDYH872ý(7
2ã'XJDYH'XJDYH872ý(7
2ã,YR$QGULü6RSRW872ý(7
2ã%UH]RYLFD65,
68%
2ã%UHVWMH32165,3(7
2ã1LNROD7HVOD3UHþNR8723(7
2ã,YDQD*XQGXOLüD32165,3(7
NDUDWHFHQWDUXFHQWUXJUDGD
i druga mjesta.
632576.(675$1,&(
5D]JRYRUV7DPDURP%RURã
Stolnotenisačica od koje
strepe Azijatkinje
U sklopu proslave trideset i drugoga
URÿHQGDQDQDãHãNROH
posjetila nas je istakQXWDKUYDWVNDVSRUWDãLFD
VWROQRWHQLVDþLFD7DPDUD
%RURã2YDPODGDVSRUWDãLFDRVYRMLODMHPQRJRPHGDOMHLMHGQDMHRGULMHWNLKHXURSVNLKVWROQRWHQLVDþLFDRGNRMHVWUDKXMX$]LMDWNLQMHNRMHGRPLQLUDMX
ovim sportom. Njen posjet našoj školi iskoristili smo da joj postavimo
SLWDQMDNRMDVXQDV]DQLPDOD
7DPDUDNROLNRVWHLPDOLJRGLQDNDGDVWHSRþHOLWUHQLUDWLVWROQLWHQLVLãWR
YDVMHSRWDNORGDVWHL]DEUDOLEDãRYDMVSRUW"
.DRPDODGMHYRMþLFDSRþHODVDPVHEDYLWLSOLYDQMHPDQDNRQWRJD]DLJUDOD
VDPVWROQLWHQLVNRMLMHELRMDNRSRSXODUDQVSRUWX6HQWLPRPURGQRP
PMHVWXNRMHVHQDOD]LX9RMYRGLQL,HYRRVWDODVDPPXYMHUQDGRGDQDV
0QRJLXþHQLFLQDãHãNROHRVLPUHGRYQRJãNRORYDQMDEDYHVHLVSRUWRP
þHVWRLMRãQHNLPDNWLYQRVWLPDXãNROLLL]YDQQMH=DQLPDQDVNDNR
VWHXVSMHYDOLXVNODÿLYDWLQDSRUQHWUHQLQJHLãNROXMHUMHWRSUREOHP
NRMLPXþLPQRJHRGQDV"
8SRþHWNXVDPWUHQLUDODGYDSXWWMHGQRDYUHPHQRPMHEURMWUHQLQJD
UDVWDRGDQDVWUHQLUDPSXQRSXQRYLãH$OL]QDWHNDNRVHNDåHNDG
VHKRüHVYHVHPRåH$NRQHãWRMDNRåHOLãQDüLüHãQDþLQDGDWRL
ostvariš.
.DNRVWHVHRVMHüDOLNDGDVWHQD]DWYDUDQMX2OLPSLMVNLKLJDUDX
3HNLQJXQRVLOLKUYDWVNX]DVWDYX"
9HOLNDMHþDVWSUHGWROLNROMXGL]DSUDYRYDVJOHGDFLMHOLVYLMHWSUHGVWDYOMDWLVYRMX]HPOMX%LODVDPMDNRSRQRVQDãWRVDPL]PHÿXWROLNRYUKXQVNLKKUYDWVNLKVSRUWDãLFDEDãMDL]DEUDQDGDQRVLPKUYDWVNX]DVWDYX7RMH
WUHQXWDNNRMLüXSDPWLWL
3RVWLJOLVWHEURMQHXVSMHKHRVYRMLOLPQRJHPHGDOMHSRVWRMLOLMRãQHãWR
ãWRELVWHåHOMHOLRVYRMLWLXVWROQRPWHQLVX"
0RMDQHRVWYDUHQDåHOMDMH]ODWQDPHGDOMDVROLPSLMVNLKLJDUD1DGDPVHGDüH
PLVHWDåHOMDRVWYDULWL
9HüJRGLQDPDVXUDÿXMHWHVWUHQHURP1HYHQRP&HJQDURP.ROLNLMHXWMHFDMWUHQHUDQDYDãHVSRUWVNHXVSMHKH"
0LVXUDÿXMHPRYHüãHVQDHVWJRGLQDPRåGDYDPVHWRQHþLQLGXJRDOLYUORMHULMHWNRXVSRUWXGDQHNLRGQRVVSRUWDãDL
WUHQHUDWDNRGXJRWUDMH-DNRMHYDåQRLPDWLGREURJDWUHQHUDXYLMHNMHX]PHQHLMDNRGREURVXUDÿXMHPR
âWRUDGLWHNDGDQHLJUDWHVWROQLWHQLV"
8]QDWMHFDQMDLQDSRUQHWUHQLQJHRVWDMHPLPDORVORERGQRJYUHPHQD9HüLQXGDQDXJRGLQLSURYRGLPL]YDQ=DJUHED
SDGRNVDPX=DJUHEXSRNXãDYDPQDGRNQDGLWLWRYULMHPHRELüLRELWHOMLURGELQXSURYHVWLãWRYLãHYUHPHQDVDVYRMLP
SULMDWHOMLPDRWLüLXNLQRLND]DOLãWH
.DNYXJOD]EXVOXãDWHãWRYROLWH"
0RJXUHüLGDVOXãDPVYH9ROLPLGRPDüXLVWUDQXJOD]EXXSR]QDWDVDPVYHüLQRPKLWRYDDOLSRQDMYLãHYROLPSMHVPH
Olivera i Gibbonija.
6WROQLWHQLVMHVSRUWNRMLPYODGDMX$]LMDWNLQMH-HOL]ERJWRJDWHåH(XURSOMDQNDPDNRMHVHEDYHRYLPVSRUWRP"
632576.(675$1,&(
-HOLRQGDL]DGRYROMVWYRPSRVWLJQXWLPYHüH"
'D WR MH WRþQR GD RYLP VSRUWRP GRPLQLUD $]LMDWNLQMH
SRJRWRYR.LQHVNLQMH2QHVXYHOLNDVLODXRYRPVSRUWXDOL
meni osobno to ne predstavlja nikakav problem.
,DNRMHSUHGYDPDMRãPQRJRVSRUWVNLKL]D]RYDMHVWHOL
UD]PLãOMDOLREXGXüQRVWL"*GMHVHYLGLWHMHGQRJDGDQD
NDGDSUHVWDQHWHLJUDWLVWROQLWHQLV"
6WROQLWHQLVMHPRMåLYRWLQDGDPVHGDüXMHGQRJDGDQD
NDGDRVWDYLPUHNHWLGDOMHRVWDWLXVWROQRPWHQLVXäHOMHOD
ELK ELWL WUHQHU YHü VDGD UDGLP QD WRPH VWXGLUDP QD
NLQH]LRORãNRPIDNXOWHWX
%LOL VPR VYMHGRFL YDãHJ QHVHELþQRJD DQJDåPDQD X
VNORSX DNFLMH VDNXSOMDQMD SRPRüL ]D YDãX VXLJUDþLFX
L] UHSUH]HQWDFLMH 6DQGUX 3DRYLü NRMD MH VWUDGDOD X
SURPHWQRMQHVUHüL-HVWHOL]DGRYOMQLXþLQMHQLP"
-DNR PH MH L]QHQDGLOD WD DNFLMD ]DGRYOMQD VDP QMHQLP
XþLQNRP 1R MRã XYLMHN QH PRJX YMHURYDWL GD WROLNR +UYDWDQHPLVOLVDPRQDVHEHYHüMHVSUHPQRSRPRüLVYLPD
RQLPDNRMLPDMHSRPRüSRWUHEQD1DGDPVHGDüHVH6DQGUDSUYHQVWYHQR]DKYDOMXMXüLRYRMDNFLMLEU]RRSRUDYLWLL
QDGDPVHSRQRYRSULGUXåLWLUHSUH]HQWDFLML
'RPHQLND%DþDQLE
,YDQ.XMXQGåLüE
+YDOD9DP7DPDUDãWRVWHXQDWRþEURMQLPREYH]DPD
QDãOLYUHPHQDSRVMHWLWLQDãXãNROXLRGJRYDUDWLQDVYH
RQR ãWR QDV MH ]DQLPDOR äHOLPR 9DP SXQR XVSMHKD L
PHGDOMD
+YDODQDOLMHSLPåHOMDPD+YDODYDPDãWRVWHPHSR]YDOL
äHOLPMRãSXQRURÿHQGDQDYDãRMãNROL
$QDPDULMD%HOMDQG
0DWLMD5LFRYE
.ULVWLQD:HQJXVWE
0DWHD0DNVLPRYLüE
.ODUD%UFNR%
3UD]QLNKRNHMDX=DJUHEX
Fenomen zvan Medveščak
3ULMHWULJRGLQHSUYLSXWVDPRWLãODQDKRNHMDãNXXWDNPLFX
7H JRGLQH X =DJUHEX VH RGUåDYDOR HXURSVNR SUYHQVWYR X
KRNHMXQDOHGX7DNRMHSRþHODPRMDOMXEDYSUHPDKRNHMX
8GYRUDQLMHELORPDORJOHGDWHOMDSDVDPLVWRRþHNLYDODL
RYHJRGLQHNDGDVDPVHVURGLWHOMLPD]DSXWLODQDSUYXXWDNPLFX0HGYHãþDNDSURWLYVORYHQVNLK-HVHQLFD$OLNDGDVPR
VWLJOLX/HGHQXGYRUDQX'RPDVSRUWRYDELODVDPXJRGQR
L]QHQDÿHQD'YRUDQDMHELODSXQDOMXELWHOMDKRNHMDLOLRQLK
NRMLüHWRWHNSRVWDWL3LWDODVDPVHNDNRMHKRNHMSRVWDR
VSRUW EURM MHGDQ X =DJUHEX 0RåGD MH QRJRPHW SRVWDR
dosadan
i
]DPRUDQ D L
UH]XOWDWL QDãH
UHSUH]HQWDFLMH
QLVX
išli u prilog
ljubiteljima
nogometa.
0RåGDVXOMXGL þH]QXOL ]D
QHþLP QRYLP
L]DQLPOMLYLMLP
7LMHNRPFLMHOHXWDNPLFHQDYLMDþLVXMHGQRJODVQRQDYLMDOL
SMHYDOLLERGULOLKRNHMDãH0HGYHãþDNDNRMLVXQDUDYQRSREMHGLOL6DVYDNRPQRYRPXWDNPLFRPDWPRVIHUDXGYRUDQL
ELYDODMHVYHEROMHýDNLNDGDVXQDãLGHþNLJXELOLQDYLMDþL
VXLKERGULOLVMRãMDþLPåDURP7DWDPLMHUHNDRGDJDDWPRVIHUDSRGVMHüDQDNUDMRVDPGHVHWLKJRGLQDSR]QDWNDR
]ODWQR GRED 0HGYHãþDND NDGD VX RVWYDULOL VYRMH QDMYHüH
VSRUWVNH XVSMHKH L SREMHÿLYDOL MDNH PRPþDGL L] ,WDOLMH
$XVWULMH)UDQFXVNHL1MHPDþNH
6XGMHORYDQMH.+/0HGYHãþDNX(%(/OLJLSULGRQLMHWüH
SRSXODUL]DFLMLKRNHMDQDOHGXX+UYDWVNRM
-RKQ +HüLPRYLü 0LNH 2XHOOHWWH 7- *XLGDUHOOL 1LNãD
7UVWHQMDN5REHUW.ULVWDQDOLLVYLRVWDOLLJUDþL0HGYMHGLOMXELPFLVX]DJUHEDþNHSXEOLNH2QVXUD]ORJãWRVHVYHYHüL
EURMPDOLK=DJUHSþDQDåHOLEDYLWLRYLPVSRUWRP1DGDMPR
VH GD üH WR RVLJXUDWL MRã PQRãWYR OLMHSLK KRNHMDãNLK WUHnutaka u Zagrebu.
0DWHD0DFDQG
IZ KULTURE
3ULND]ND]DOLãQHSUHGVWDYH
0$/,35,1&
0DOL SULQF MH SUHGVWDYD QDSUDYOMHQD SUHPD LVWRLPHQRP SXVWRORYQRP URPDQX
$QWRLQHGH6DLQW([XSHU\D,]YHGHQDMHYHüRNRWULVWRSXWDXND]DOLãWX0HUOLQL
SULODJRÿHQDVYLPX]UDVWLPD
2YX SRXþQX SUHGVWDYX GUDPDWL]LUDOL VX L UHåLUDOL $QD L /XND 0HUOLQ NRML VX X
þHWUGHVHWSHWPLQXWDSUHQLMHOLVMDMQXþDUROLMXURPDQDQDELQX3UHGVWDYXGRþDUDYDMX
L]YUVQL DNDGHPVNL JOXPFL NRML L]QRYD RGXãHYOMDYDMX SXEOLNX VYDNRJD GDQD 8
VUHGLãWX]ELYDQMDMH0DOLSULQFGMHþDNNRMLMHSDRVDVYRJDSODQHWDQD=HPOMXL
WDNRXSR]QDRSLORWDWHVHVQMLPVSULMDWHOMLR2QVYRMHSXWRYDQMHQDVWDYOMDXSRWUD]L
]DQRYLPSR]QDQVWYLPDWHVHåHOLYUDWLWLVYRMRMUXåLLSRQRYQRVXVUHVWLSLORWD
1DVYRPSXWRYDQMXXSR]QDMHPQRJH]DQLPOMLYHOMXGHNDRãWRVXNUDOMNRMLVDP
VHELNUDOMXMH]DWLPSLMDQFDNRMLSLMHGD]DERUDYLVWLGDVWLGJDMH]ERJWRJDãWRSLMH
XREUDåHQRJþRYMHNDYODNRYHEURMDþD]YLMH]GDNRMLGDQJXELQMHJRYXåHQXLOLVLFX
koja ga nagovara na pripitomljenje.
1D NUDMX SUHGVWDYH GROD]L PX OXNDYD ]DEDYQD ]PLMD NRMD JD QDJRYDUD GD SULKYDWLQMHQSROMXEDF2QVHWLPSROMXSFHPYUDüDXVYRMVYLMHW0DOLSULQFMHQDNRQ
VYRJDSXWRYDQMDELRUD]RþDUDQOMXGLPDQMLKRYLPPHÿXVREQLPRGQRVLPDSXQLP
QHSRãWLYDQMDLQHUD]XPLMHYDQMDWHMHVYRMLPUD]PLãOMDQMLPSRWDNQXRLQDVJOHGDWHOMH
GDUD]PLVOLPRRQDãLPRGQRVLPDVEOLåQMLPDLRYDåQRVWLSULMDWHOMVWYD
,DNRVXNRVWLPLLVFHQRJUD¿MDELOLSRPDORVNURPQLL]YUVQLJOXPFLVXGMHOR0DOL
SULQFQDKXPRULVWLþDQQDþLQSULEOLåLOLGMHFL
'RUD.RSXQG
MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
'DQSURVLQFDJRGSDPWLWüHPRLSRRWYDUDQMX0X]HMDVXYUHPHQHXPMHWQRVWL.DNRMHWDMGDQELRQDPLMHQMHQUD]QLPSROLWLþDULPDLNXOWXUQLPUDGQLFLPD
XPMHWQLFLPDMDVDPSRVYRMXSRUFLMXXPMHWQRVWLRWLãODGDQNDVQLMH
3UYLGRåLYOMDMSULVDPRPSULOD]X]JUDGLPX]HMDELRMHGRMPOMLYRVRELWRYHOLNLVWXSRYLLYHOLNDVWDNOHQDXOD]QDYUDWDNRMDåHOHGREURGRãOLFX,VWLQDMHGDWDMGLRLQLMH
EDãSRVHEQRXUHÿHQ9MHURMDWQRUDGRYLMRãQLVXGRNUDMDJRWRYLMHUVXUDGQLFLMRã
XYLMHNXUHÿLYDOLRNROLã0X]HMD
3UHGYRUMHXQXWUDãQMHJGLMHODMHYHOLNRDOLWXVHQHQDOD]LQLãWDRVLPYHOLNHELMHOH
NXJOHNRMDPHSRGVMHWLODQDPMHVHFâWRUHüL"1DSUYRPHNDWXVDPVHQDãODYUOR
EU]RDOLLVNUHQRQLMHPHVHGRMPLODYHüLQDUDGRYDQDWRPNDWX7XVHQDOD]HUDGRYL
NRMLVXPHQLSRPDORQHUD]XPOMLYLNDRãWRMH]DPHQHSRUXNDQDQHNRMNUSL$QDUWLVWZKRFDQ¶WVSHDNHQJOLVKLVQRDUWLVW,OLWULþRYMHND
QDVORQMHQDQD]LGNDRGDLKSROLFLMDSUHWUDåXMHDQDWLMHOLPDVXLPSODYRPLFUYHQRPERMRPLVFUWDQHåLOH,PDWXLQHNROLNR]DPHQH
]DQLPOMLYLKXPMHWQLQDNDRãWRVXåHQVNRWLMHORVJODYRPLUHSRPRGSDXQDVNXSLQDHSUXYHWDNRMHL]JOHGDMXNDRVWULSDUW8JODYQRP
SUYLNDWLPDLGREULKLPDQMHGREULKVWUDQDLOLUD]XPOMLYXLQHUD]XPOMLYXXPMHWQRVW]DPHQH
5D]JOHGDMXüLSUYLNDWQHNDNRVDPVHQDãODLQDGUXJRPNDWX1DGUXJLNDWVDPVHXVSHODGL]DORP+HKHKH7XVDPVHRVMHüDODMDNR
OLMHSRPHÿXVYLPOMHSRWDPDLþXGQLPXPMHWQLþNLPLQVWDODFLMDPD2QGMHVHQDOD]LLSRVHEQDSURVWRULMD7HKQRORJLFDOURRPXNRMRMVH
QDOD]LMHGQDYHOLND79SOD]PDQDNRMRMVDPYLGMHODQHãWRVOLþQRYL]XDOL]DFLMDPDVPRJDUDþXQDODNDGVOXãDPJOD]EX1DWRPGUXJRP
NDWXVYHMHQHNDNRSRGUHÿHQRYL]XDOQLPHIHNWLPDNDRLLQVWDODFLMDNRMDVHQDOD]LQDWOX6DVWRMLVHRGWULVWDNOHQHSORþHNRMHVHQDOD]H
MHGQDL]QDGGUXJHLQDNRMLPDVHGRJDÿDRGEURMDYDQMH]HOHQLPEURMHYLPD7RMHLQVWDODFLMDNRMDSRGVMHüDQDYHOLNXERPEX.DGDVDP
L]DãODL]WHSURVWRULMHRGãHWDODVDPGRýXGHVQRJEXQDUD7DLQVWDODFLMDMHGRLVWDþXGHVQD8EXQDUXVHQDOD]LSURMHNWRUNRMLSULND]XMH
YLGHRSURMHNFLMHOMXGLNRMLSOLYDMXSRVWURSXDNDGDVHXYRGXSXKQHYRGDVHX]EXUNDLQDVWDMHQRYDSURMHNFLMD8MHGQRVDPVLJXUQD
VYLPDüHVHVYLGMHWLVSXãWDQMHWRERJDQRPVWUHüHJDNDWD
$OLGDELVWH]DSUDYRGRåLYMHOLEURMQHXPMHWQLQH0X]HMDVXYUHPHQHXPMHWQRVWLPRUDWüHWHJDSRVMHWLWLVDPL
2YRYDPMHMHGLQVWYHQDSULOLNDGDYLGLWHSUYXSRVWDYXXPMHWQLQDX]DVDGDMHGLQRPQRYR]DJUHEDþNRPPX]HMX
$QWRQLMD3DYOLüG
IZ KULTURE
3ULND]¿OPD
SUMRAK
Ako do sada niste
þXOL ]D 6XPUDN
RþLWR VWH VWH ]Dglavili u dvadesetom
VWROMHüX
6XPUDN MH SUYL GLR
VDJH 6XPUDN NRMD
VH VDVWRML RG þHWLUL
GLMHOD D QDSLVDOD MX
MH 6WHSKDQLH 0H\HU
6XPUDN VH JRGLQH X SURVLQFX
SRMDYLRQD¿OPVNLP
SODWQLPDWHMHSRþHR
obarati rekorde gleGDQRVWL *ODYQH OLNRYH (GZDUGD &XOOHQD L %HOOX
6ZDQ VX XWMHORYLOL JOXPFL 5REHUW 3DWWLQVRQ NRML VH
WDNRÿHU SRMDYLR L X þHWYUWRP GLMHOX +DUU\MD 3RWWHUD
JOXPHüL&HGULFD'LJJRU\MDL.ULVWHQ6WHZDUW
Radnja se odvija u malom tmurnom i kišovitom
PMHVWX )RUNV JGMH VH
sedamnaestogodišnja
djevojka Bella doselMDYDVYRPHRFX7DPR
NUHüHXVUHGQMXãNROX
L]DOMXEOMXMHVHXPLVWHULR]QRJ EOLMHGROLNRJ (GZDUGD ,]PHÿX
njih se nakon nekog
YUHPHQD
UD]YLMH
OMXEDY DOL VH RWNULYD
PUDþQD (GZDUGRYD
WDMQD±RQMHYDPSLU
9MHUXMHP GD ]QDWH
NDNRGDOMHWHþHSULþD
DDNRQHSRJOHGDMWH¿OPLOLSURþLWDMWHNQMLJX
1DNRQSULND]LYDQMD¿OPDVYLMHWMHVDVYLPSRGLYOMDR
]D 6XPUDNRP (GZDUG RGQRVQR 5REHUW 3DWWLQVRQ
SRVWDRMHPHWDRERåDYDWHOMLFDãLURPVYLMHWD
.ULVWHQ6WHZDWL5REHUWSRþHOLVXVHSRMDYOMLYDWLQD
QDVORYQLFDPDVYLKþDVRSLVDLSRVWDOLVXSRåHOMQLJRVWL
X YHüLQL HPLVLMD 2GPDK QDNRQ SULND]LYDQMD SUYRJ
GLMHOD RERåDYDWHOML VX SRVWDOL VYH QHVWUSOMLYLML X
LãþHNLYDQMXGUXJRJGLMHOD0ODGLPMHVHF. Na internetsNLPSRUWDOLPDRGEURMDYDOLVXVHPMHVHFLGDQLLVDWL
do studenoga ove godine i premijere.
2G VWXGHQRJD NDGD MH SUHPLMHUQR SULND]DQ ¿OP
UXãL VYH UHNRUGH X JOHGDQRVWL GRN SURGXFHQWL ]DGR-
20
YROMQR WUOMDMX UXNH ]ERJ ]DUDGH NRMX VYDNLP GDQRP
SULND]LYDQMD¿OPRVWYDUXMH
2VLP (GZDUGD 7D\ORU /DXWQHU NRML JOXPL -DFRED
%ODFNDXVNRURMHSRVWDRSUHGPHWX]GDKDWLQHMGåHULFD
u svijetu. On je Bellin prijatelj vukodlak s kojim ona
SRVWDMHVYHSULVQLMDQDNRQ(GZDUGRYRJRGODVND
7DNRVXVHSRþHOLIRUPLUDWLµ¶7HDP(GZDUG¶¶Lµ¶7HDP
-DFRE¶¶RGVWUDQHIDQRYDWHVXQDVWDODVXNREOMDYDQMD
RNR WRJD NRML MH EROML 'DOMH YDP QLãWD QHüX RWNULWL
]DWR MH EROMH GD
odete što prije u
NLQD VD]QDWL NDNR
MHVYH]DYUãLOR6YH
þHWLUL NQMLJH VWH
QDGDP VH VYL YHü
SURþLWDOL 2SVMHGnutos je postala
toliko jaka da su
QHNL SRþHOL þDN L
vjerovati u vampire i vukodlake.
)DQRYL WROLNR RSsjedaju
Roberta
da mu je jedna
R E R å D Y D W D O M L F D
VNRþLODXQDUXþMHL]DPROLODJDGDMXXJUL]H*UR]QLFD
6XPUDNWUHVHFLMHOLVYLMHW
$ ]D OMXELWHOMH 6XPUDND X +UYDWVNRM DNR MRã QLVWH
]QDOL YHOLND MH YMHURMDWQRVW GD üH VH 3UDVNR]RUMH
þHWYUWL GLR VDJH 6XPUDN VQLPDWL X 7UDNRãüDQX L QD
3OLWYLþNLPMH]HULPD
'RWDGDþLWDMWH6XPUDNJOHGDMWH¿OPRYHLEURMLWHGDQH
do premijere3RPUþLQHNRMDVHRþHNXMHXOLSQMX
godine.
$QDPDULMD%HOMDQG
.87$.6758ý1(6/8ä%(
.XWDNVWUXþQHVOXåEH
NASILJE MEĐU DJECOM
2QDVLOMXJRYRULPRNDGQHWNRQHNRJDQDPMHUQRSRYULMHGLLþLQLGDVHGUXJDRVREDRVMHüDORãH1DVLOMHMHGDNOHSRYUHGDQHþLMHJWLMHODLOLRVMHüDMD$NRVHQDVLOMH
þHVWRSRQDYOMDRQGDJRYRULPRR]ORVWDYOMDQMX1DVLOMHPRåHELWL¿]LþNRWXþD
QDJXUDYDQMHþXSDQMHãXWLUDQMH«LVOYHUEDOQRYULMHÿDQMHUXJDQMHLVPLMDYDQMH RPDORYDåDYDQMH XFMHQMLYDQMH SULMHWQMH VRFLMDOQR NDG WH QHWNR SRNXãDYD
LVNOMXþLWLL]JUXSHSULMDWHOMDL]ROLUDWHRGRVWDOLKRJRYDUDLVWLPDQD]LYDWHSURVWLPLPHQLPDSRND]XMHWLSRUQRJUDIVNHVOLNHLVO
'MHFD NRMD VH SRQDãDMX QDVLOQR SRQHNDG QH ]QDMX GD MH WDNYR SRQDãDQMH ORãH
0RåGD SRNXãDYDMX RSRQDãDWL QHNH VWDULMH RVREH SRSXW VWDULMH EUDüH VHVWDUD
LOLQHNLK¿OPVNLKLGROD0RåHVHSUHWSRVWDYLWLGDWDNYDGMHFDQH]QDMX]DEROMH
QDþLQH NRPXQLFLUDQMD L NDG SUROD]H NUR] QHNH SUREOHPH WDNYD GMHFD LVND]XMX
DJUHVLYQRVW'MHFLNRMDVHSRQDãDMXQDVLOQRWUHEDSRPRüLDQHLKVDPRNDåQMDYDWL
$NRLPVHQHSRPRJQHRGUDVWüHXOMXGHNRMLQDVLOMHPUMHãDYDMXVYRMHSUREOHPH
'MHFDNRMDWUSHQDVLOMHþHVWRVHVNULYDMXRGGUXJLKLQHåHOHWRSRGLMHOLWLVRVWDOLPD ]ERJ VWUDKD GD üH LK GUXJL VPDWUDWL NXNDYLFDPD VODELüLPD« LOL ]ERJ
VWUDKDRGRVYHWH0HÿXWLPãXWQMRPVHQLãWDQHüHSRSUDYLWL$NRQHWUDåLã]DãWLWX
LOLSRNXãDYDãULMHãLWLSUREOHPEH]RGUDVOHRVREHPRåHãVDPRSRJRUãDWLVWYDUL
$NRVLåUWYDQDVLOMDVOLMHGLQHNROLNRVDYMHWDãWRPRåHãXþLQLWL
6WUXþQDVOXåED$]UD,VNUDLäHOMND
$.27,,0$â352%/(0$8â.2/,
32672-,3812679$5,.2-(02ä(â
8ý,1,7,'$6(=$â7,7,â
-2â1(.(ý,1-(1,&(
2=/267$9/-$1-8
5HFLRGUDVORMRVREL±PRåHãVHREUDWLWLURGLWHOMLPDUD]UHGQLNXXþLWHOMLSHGDJRJLQMLLOLSVLKRORJLQML«1HPRMSUHVWDWLGRNQHWNRQHãWRQHSRGX]PH
,]EMHJDYDM]ORVWDYOMDþD±QDVWRMVH¿]LþNLXGDOMLWLRGWH
RVREHGRNVLQDRGPRUXLOLL]YDQãNROH$NRWLVHþLQLGDVL
XRSDVQRVWLEXGLXGUXãWYXSULMDWHOMQD]RYLURGLWHOMHLOLVH
obrati odrasloj osobi u školi.
‡
1LWNRQH]DVOXåXMHELWL]ORVWDYOMDQ9HüLQDåUWDYD]ORVWDYOMDQMDMHQDQHNLQDþLQÄGUXNþLMD³RGYHüLQH7R
ãWRMHQHWNRGUXJDþLMLQLMHUD]ORJ]D]ORVWDYOMDQMH
‡
=ORVWDYOMDQMH QLMH QRUPDODQL GLR RGUDVWDQMD LDNR WR
QHNL PLVOH =ORVWDYOMDQMH RELþQR SRYULMHGL OMXGH ]D
FLMHOL åLYRW =ORVWDYOMDQL OMXGL þHVWR VH WRJD VMHüDMX
FLMHOLåLYRW
‡
=ORVWDYOMDQMH PRåH L]JOHGDWL NDR ¿]LþNR QDVLOMH DOL
L NDR ]DGLUNLYDQMH UXJDQMH ]DVWUDãLYDQMH SULMHWQMH
L]ROLUDQMH YULMHÿDQMH =ORVWDYOMDWL VH QHNRJD PRåH L
putem interneta ili mobitela.
3RQDãDM VH VLJXUQR L ]DX]PL VH ]D VHEH ± EXGL þYUVW
þYUVWD L MDVDQMDVQD SRJOHGDM JD X RþL L UHFL PX 35(67$1,1HPRMLWLNRULVWLWLQDVLOMHLOLRVYHWXUDGLMHSRNXãDM
RWYRUHQRSRUD]JRYDUDWLVRVRERPVNRMRPLPDãSUREOHP
3RWUDåL SRPRü SULMDWHOMD LOL RGUDVOH RVREH 1HPRM SURE- ‡
OHPH]DWRPOMDYDWLXVHEL
'UXåL VH VD ãWR YLãH OMXGL ± GD EL VWHNDR SULMDWHOMH
EXGL OMXED]DQ VD VYLPD SRPDåL LP UD]JRYDUDM V QMLPD ‡
3RGUãND URGLWHOMD LOL QHNH GUXJH RGUDVOH RVREH X NRMX
LPDã SRYMHUHQMD MH MDNR YDåQD SD XYLMHN SRGLMHOL V QMLPD VYRMX X]QHPLUHQRVW 1H L]EMHJDYDM ãNROX MHU WLPH VH
VDPRRGJDÿDSUREOHPDL]DRVWDMHãXJUDGLYX1HVUDPL
VHWUDåLWLSRPRü
$NRVLXRSDVQRVWL±EMHåL
21
=ORVWDYOMDþL QDV QHüH RVWDYLWL QD PLUX DNR QH
REUDüDPRSDåQMXQDQMLK'DSDþHQHNLRGQMLKüHVH
]ERJWRJDLQDOMXWLWLLXSRUQRþHNDWLQDãXUHDNFLMX
1DMEROMLQDþLQVXRþDYDQMDVD]ORVWDYOMDQMHPMHVWGDVH
MDYLãQHNRMRGUDVORMRVRELÄ9UDüDQMHLVWRPPMHURP³
QLMH GREUR UMHãHQMH $NR VH ERULã VD ]ORVWDYOMDþHP
PRåHãELWLR]OLMHÿHQLLPDWLSUREOHPDMHUVLVXGMHORYDR
XWXþL2VYHWRPüHãSRJRUãDWLVXNRE
%,7,'58*$ý,-,
Tolerancija i prihvaćanje
različitosti
3LãHPR%UDLOOHYLPSLVPRP
=DKYDOMXMXüLVXUDGQMLV7LIRORãNLPPX]HMRPL]=DJUHEDXþHQLFLVHGPLK
UD]UHGD QDãH ãNROH LPDOL VX SULOLNX GRåLYMHWL VYLMHW L] SR]LFLMH RVRED V
SRVHEQLPSRWUHEDPDVOLMHSLKLVODERYLGQLK8þLOLVXSLVDWL%UDLOOHYLPSLVPRPFUWDOL]DYH]DQLKRþLMXSUHSR]QDYDOLVNXOSWXUHVOLMHSLKDXWRUDNUHWDOL
VXXWDPQRMVRELLVD]QDOLRPQRJLPXPMHWQLFLPDL]QDQVWYHQLFLPDNRML
VXELOLVOLMHSLDOLVXXQDWRþWRPXSRVWLJOLYHOLNHXVSMHKHXVYRPåLYRWX
LUDGX1HNLRGQMLKVX+HOHQ.HOOHUDNWLYLVWLFDLNQMLåHYQLFDOHJHQGDUQL
SMHYDþ5D\&KDUOHV/RXLV%UDLOOHNRMLMHVWYRULRSLVPR]DVOLMHSHLPQRJL
drugi.
6YL VDGUåDML RGUåDYDOL VX VH X SURVWRULMDPD ãNROH L 7LIRORãNRP PX]HMX
8þHQLFLVXQDWHPHOMXVYRMLKRSDåDQMDLGRåLYOMDMDUDGLRQLFDGLVNXWLUDOLL
SLVDOLHVHMHQDWHPX7ROHUDQFLMDLSULKYDüDQMHUD]OLþLWRVWL
0RåHãOLSUHSR]QDWLRYXVNXOSWXUX
VYRMLPSUVWLPD"
1DUDGLRQLFLX7LIRORãNRPPX]HMX
7HãNRMHFUWDWLDQHPRüLYLGMHWL
PRGHOQLVYRMUDG
&UWDQMH]DYH]DQLKRþLMXSRVMHüDQMX
Helen Keller
+HOHQ $GDPV .HOOHU DPHULþND NQMLåHYQLFD L DNWLYLVWLFD URÿHQD
MMH OLSQMD X 6$'X X þDVQLþNRM RELWHOML 2WDF$UWKXU 0
.HOOHUELRMHELYãLþDVQLNMXåQMDþNHYRMVNHDPDMND.DWH$GDPV
.HOOHUMHELODURÿDNLQMDVODYQRJMXåQMDþNRJJHQHUDOD5REHUWD(GZDUGD/HHMD0ODGRVW+HOHQ.HOOHUELODMHWHãNDMHUMHVGYLMHJRGLQHQDNRQYLVRNHWHPSHUDWXUHL]JXELODYLGLVOXK8SRþHWNXMH
VRELWHOMLNRPXQLFLUDODSRPRüX]QDNRYDDNDVQLMHMHKWMHODSRþHWL
JRYRULWLLXVSMHODMH8SR]QDODMHXþLWHOMLFX$QQH6XOOLYDQNRMDMRM
MMHSRPRJODGDQDXþLJRYRULWL$QQHMXMHQDXþLOD]QDNRYH]DVORYD
DEHFHGH -HGQRJ MH GDQD$QQH RGYHOD +HOHQ GR YRGH L SUROLOD
MMRM YRGX SR UXFL WDGD MRM MH$QQH QDSLVDOD ULMHþ YRGD QD UXNX
D+HOHQMHVKYDWLODGDMRMMHQDUXFLYRGDLRWNULODþDUROLMXULMHþL
*RGLQHVDPRJRGLQDQDNRQãWRMHQDXþLODVYRMXSUYX
ULMHþ +HOHQ .HOOHU SULPOMHQD MH QD IDNXOWHW 5DGFOLIIH ýHWLUL JRGLQHNDVQLMHGLSORPLUDODMHVQDMYLãLPRFMHQDPD&LMHORJDåLYRWD
+HOHQ.HOOHUSUHGDQRMHUDGLOD]DDPHULþNXRUJDQL]DFLMX]DVOLMHSH±ª$PHULFDQ)RXQGDWLRQIRUWKH%OLQG©3XWRYDODMHLGUåDOD
SUHGDYDQMDXPQRJLP]HPOMDPDVYLMHWDLELODYDWUHQL]DJRYRUQLN
SRWUHEDLSUDYDVYLKKHQGLNHSLUDQLK,RQRQDMYDåQLMH±ELODMHåLYL
GRND]VSRVREQRVWLRQLK]DNRMHVHYMHURYDORGDQHPRJXLGDVX
EHVSRPRüQL1MHQDMHJODYQDSRUXNDELOD³0LVPRNDRLVYLGUXJL
7XVPRGDåLYLPRåLYRWNDRLVYDWNRGUXJL,XUHGXMHGDEXGHPRWRãWRMHVPR´6OLMHSDLJOXKRQLMHPD+HOHQ
.HOOHUGRNWRULUDODMH¿OR]R¿MXQDSLVDODVHGDPNQMLJDQDXþLODþHWLULVWUDQDMH]LND6YODGDYãLYODVWLWLR]ELOMDQ
¿]LþNLKHQGLNHSVOXåLODMHGUXJLPDNDRLQVSLUDFLMD3URPLMHQLODQDãXSHUFHSFLMXKHQGLNHSLUDQLKLRGUHGLOD
QRYHJUDQLFHYLGDLRVMHWD8PUODMHX:HVWSRUWXXGUåDYL&RQQHFWLFXWXGRELRGJRGLQD
*RUDQ/LVDNF
22
%,7,'58*$ý,-,
,]RVREQRJLVNXVWYD
.$.26(3267$-('58*$ý,-,
.DNRVHSRVWDMHGUXJDþLML"9ODVWLWLPL]ERURPLOLVWMHFDMHPRNROQRVWL"6RE]LURPQDWRGDVDPELODYUORPODGDELRMHWRVWMHFDMRNROQRVWL.DREHELGLMDJQRVWLFLUDOLVXPLFHOLMDNLMX7RMHDXWRLPXQDEROHVWNRMXNDUDNWHUL]LUDQHSRGQRãOMLYRVWRUJDQL]PDQDJOXWHQDJOXWHQ
MHEMHODQþHYLQDNRMDVHQDOD]LXåLWDULFDPDSRSXWMHþPDUDåLSãHQLFHL]REL6PRMRPUD]OLþLWRãüXQDMSULMHVHPRUDODQRVLWLPRMDPDPD
NRMDMHPRUDODSULODJRGLWLNRPSOHWDQMHORYQLNFLMHOHRELWHOMLPRMLPSRWUHEDPD.DGVDPNUHQXODXMDVOLFHXYLMHNVDPGRELYDODKUDQXX
SRVHEQLP]GMHOLFDPDDPDPDPLMHVYDNLGDQRGNXüHQRVLODNUXK.DGELVPRVODYLOLURÿHQGDQHMDELKQRVLODVYRMHVODWNLãHLNRODþHEH]
JOXWHQVNRJEUDãQD.DNRVDPRGUDVWDODSRVWRMDODVDPVYMHVQLMDVYRMHUD]OLþLWRVWLDOLWRPLQLNDGDQLMHSUHGVWDYOMDORSUREOHPVRE]LURP
QDþLQMHQLFXGDEDãLQLVDPYROMHODMHVWL6MHüDPVH]JRGHL]YUWLüDNDGQDPMHGRãODWHWDQD]DPMHQX=DXåLQXVXVYDGMHFDLPDODYRüQL
MRJXUWVSXGLQJRPDPHQLMHWHWDNXKDULFDSRVODODRELþDQMRJXUW7HWDMHSRGLMHOLODMRJXUWHLUHNODGMHFLGDMHGX-DVDPRGELODMHVWLMHU
WRQLMHELRPRMMRJXUWDWHWDVHQDWRQDOMXWLODDOLRQDQLMH]QDODGDMDQHVPLMHPMHVWLYRüQLMRJXUW2QGDVDPMRMREMDãQMDYDODGDMD
QHVPLMHPMHVWLWDMYRüQLMRJXUWWHGDPLMHWHWDNXKDULFDSRVODODRELþQLMRJXUW3RVOLMHPLVHLVSULþDODLNDVQLMHMHUHNODPRPWDWLGDQH
PRåHYMHURYDWLNDNRGLMHWHRGþHWLULJRGLQHPRåHWROLNR]QDWLRVYRMRMEROHVWLLELWLWDNRGLVFLSOLQLUDQR2WSULOLNHXWRMGRELVDP]DSUDYR
LSRVWDODVYMHVQDGDVDPGUXNþLMDRGRVWDOHGMHFH3RQHNDGDELK]ORXSRUDELODVYRMXEROHVW$NRPLVHEDãQLMHVYLGMHORQHNRMHORMDELK
UHNODWHWLGDWRQHVPLMHPMHVWLGDMHXWRPMHOXJOXWHQãWRELQHNDGDXSDOLORDOLQDMþHãüHQHSDELKLSDNPRUDODMHVWL'RRVPHJRGLQH
ELODVDPQDEH]JOXWHQVNRMSUHKUDQLLQDNRQVYLKREDYOMHQLKOLMHþQLþNLKNRQWURODGRNWRULFDMHGRSXVWLODGDNUHQHPVQRUPDOQRPSUHKUDQRP.DGDVPRLãOLV5HEUD]DWUDåLODVDPPDPXGDPLNXSLVODQHãWDSLüHNRMLVXPLVHþLQLOLMDNR¿QLDOLNDGVDPSUREDODVKYDWLOD
VDPGDWRLQLMHQHãWRWDNRSRVHEQR8NRQDþQLFLPLMHWDEROHVWVDPRSRPRJODGDVHLGDQDVUD]OLNXMHPRGRVWDOHGMHFHSDWRPHãWR
LPDP]GUDYHSUHKUDPEHQHQDYLNH1LVDPQDYLNQXWDMHVWLQH]GUDYXKUDQXSRSXWUD]OLþLWLKVDODPDEU]HKUDQHLSUHWUSDYDWLVHVODWNLãLPD
NRMLPDþHVWRQH]QDPRQLWLVDVWDYQLWLSRGULMHWOR-RãXYLMHNüXUDGLMHJULFNDWL]HOHQXMDEXNXRGQHNRJVODWNLãDãWRPHLGDOMHL]GYDMDL
þLQLGUXJDþLMRPRGYHüLQHPRMLKYUãQMDND
/HDâYHF'XPERYLüD
%,7,'58*$ý,-,
%LWLGUXJDþLML]QDþLPLVOLWLL]JOHGDWLLOLåLYMHWLåLYRWUD]OLþLWRGYHüLQHOMXGLNRMLQDVRNUXåXMX7XUD]OLþLWRVWSRQHNDGQDPQDPHWQH
VDPåLYRWLRQDQHRYLVLRQDãHPL]ERUXSDVHWDGDPRUDPRQDXþLWLSULKYDWLWLMXLQRVLWLVHVQMRP7DNYHUD]OLþLWRVWLPQRJLOMXGL]RYX
KHQGLNHSLOLLQYDOLGLWHW7RELRWSULOLNH]QDþLORGDRVREDQHãWRQHPRåHNDRQSUKRGDWLJOHGDWLþXWLJRYRULWLYLGMHWLERMHþLWDWL7DGD
WDNYHRVREHLQMLKRYDRNROLQDPRUDMXUD]XPMHWLSRVHEQHSRWUHEHNRMHQRVLWDNYDUD]OLþLWRVWDOLLQDXþLWLãWRVYHWDNYHRVREHPRJX
SRVWLüLDVYRMXVUHüXWUHEDMXJUDGLWLQDQRYLPLGUXJDþLMLPPRJXüQRVWLPD1DUDYQRXJODYQRPMHWRODNãHUHüLQHJRXþLQLWLDSUHSUHNH
]QDMXELWLYHüHRGQDãLKåHOMD,SDNXYLMHNVHWUHEDERULWLLWUXGLWL,]RVREQRJLVNXVWYDPRJXUHüLGDX]YODVWLWLVWDYSUHPDSRWHãNRüL
YHOLNXYHOLNXXORJXLPDMXURGLWHOMLLRNROLQD1DLPHMDVDPL]JXELODVOXKQDOLMHYRXKRXVYRMRMãHVWRMJRGLQLQDNRQMHGQHEROHVWL,DNR
VXELOL]DEULQXWLPRMLURGLWHOMLPHQLVXVDåDOLMHYDOLQHJRVXPHXSLVDOLQDULWPLNXLXJOD]EHQXãNROXNDNRELKYMHåEDODVOXKQDGUXJRP
XKX.DGVDPNUHQXODXãNROXXþLWHOMLFD6WHOOD*DãSDULPDODMHUD]XPLMHYDQMD]DWXPRMXSRVHEQRVWDLPRMDQDMEROMDSULMDWHOMLFDELOD
PLMHYHOLNDSRGUãND1HPDPRVMHüDMGDVDPPDQMHYULMHGQDLOLLþLPH]DNLQXWD]ERJWRJQHGRVWDWND6GUXJHVWUDQHNROLNRJRGåHOLPR
ELWLGLR]DMHGQLFHWROLNRVHRGQMHåHOLPRUD]OLNRYDWLäHOLPRELWLSRVHEQLMHGLQVWYHQLåHOLPRVHLVWDNQXWLL]D]YDWLSDåQMXäHOLPRLüL
JGMHMRãQLWNRQLMHELRUDGLWLãWRMRãQLWNRQLMHUDGLRL]JOHGDWLGUXJDþLMH7HåHOMHSRþLQMHPRGRELYDWLEDãVDGDXRYLPJRGLQDPD]DWR
VHQHELWUHEDOROMXWLWLNDGDPODGLOMXGLRERMHNRVXXQHNXOXGXERMXQDYXNXQDVHEHþXGQXRGMHüXLOLXNUDVHVYRMHWLMHORWHWRYDåRPLOL
SLHUFLQJRPâWRMHYHüDåHOMD]DUD]OLþLWRãüXWRPODGLOXÿHL]JOHGDMX.DNRWHUD]OLþLWRVWLPRåHPRVDPLRGDEUDWLWDNRLKPRåHPRODNR
L]DPLMHQLWL]DQHNHGUXJHãWR]QDþLGDVXRQHSUROD]QH
)UDQND7HOHEXKD
02-'58*$ý,-,35,-$7(/8.QLQXåLYLPRMSULMDWHOM3HWDU1HGDYQRMHQDYUãLRþHWUQDHVWJRGLQD%ROXMHRGULMHWNHLWHãNHEROHVWL±EXOR]QHHSLGHUPROL]H]ERJ
NRMHPXLQDMPDQMLGRGLUPRåHL]D]YDWLUDQHQDNRåL'MHFXNRMDLPDMXWXEROHVW]RYXGMHFDOHSWLUL7RJDþLQLGUXJDþLMLPRGGUXJH
GMHFHMHUQHPRåHUDGLWLVYHãWRRQDUDGHSULPMHULFHEDYLWLVHVSRUWRPLOLMHVWLãWRåHOL%DNDLPDMNDXVLWQMDYDMXPXKUDQXMHUPXYHOLNL
NRPDGLKUDQHPRJXQDQLMHWLR]ELOMQHR]OMHGHJUOD=DWRMHLMDNRPUãDY8VSUNRVVYRMRMEROHVWL3HWDUVORERGQRYULMHPHNRULVWLNDRL
YHüLQDYUãQMDNDLGHYDQGRSLVXMHVHSUHNR)DFHERRNDLJUDVHQDNRPSMXWRUXþDNVYLUDHOHNWULþQXJLWDUXLEXEQMHYH-DNRYROLJOD]EXL
EDYLVHQMRPHJRWRYRFLMHOLåLYRW5RGLWHOMLVXPXSRNORQLOLEXEQMHYH]DGUXJLURÿHQGDQLRWDGDLKVYLUDVYDNLGDQ1DMYLãHVOXãDLVYLUD
KHDY\PHWDOJOD]EX3ULMHWULJRGLQHVWURMLFRPVYRMLKSULMDWHOMDRVQRYDRMHJUXSX=DWYRU3XQRVXYMHåEDOLLL]]DEDYHVHSULMDYLOLQD
HPLVLMX6XSHUWDOHQW.DGDVXSUHGVWDYOMDOLJUXSXSULND]DQMHSRVHEDQSULORJR3HWUXXNRMHPMHQDJODãHQRGDRQXQDWRþVYRMRMEROHVWL
QHRGXVWDMHRGVYLUDQMD1DNRQQDVWXSDGRELOLVXYHOLNLSOMHVDNSXEOLNHLSURãOLXVOMHGHüLNUXJQDWMHFDQMD3HWDUPRUDVYLUDWLVNRåQLP
UXNDYLFDPDNDNRVHQHELR]OLMHGLR2YHJRGLQHNUHQXRMHXRVPLUD]UHGRVQRYQHãNROH6YHUD]UHGHRVLPVHGPRJSURãDRMHVRGOLþQLP
XVSMHKRP1DMGUDåLSUHGPHWPXMHJOD]EHQL8ãNROLQHSUHVWDQRPRUDSD]LWLGDJDQHWNRQHXGDULLOLGDVHVDPQHR]OLMHGL8UD]UHGXJD
VYLSULKYDüDMXWDNYRJNDNDYMHVWLQLWNRPXVHQHUXJD.DRLYHüLQDGMHFHEDãLQHYROLLüLXãNROXDOL]QDGDMHWR]DQMHJRYRGREUR
-DNRYROLåLYRWLQMHQDURþLWRSVHLNRGNXüHLPDþDNWULSVD3VHVPLMHSRGUDJDWLLEDFLWLLPORSWLFXDOLRQLQHVPLMXVNDNDWLQDQMHJD
&LMHOLQMHJRYåLYRWRELWHOMVHEULQH]DQMHJDLSRGUåDYDJDXVYHPXãWRRGOXþL0LVOLPGD3HWDUGDMHGREDUSULPMHUVYLPDNRMLLPDMXQHNX
EROHVWQHWUHEDWURãLWLåLYRWQDVDPRVDåDOLMHYDQMHLSODNDQMHQHJRVHWUHEDWUXGLWLLLVNRULVWLWLåLYRWNRMLQDPMH%RJGDRPDNDNDYRQ
bio.
$QD6YLUþHYLüD
23
675$1,&(=$-(=,ý$5(
DEUTSCHVERGNÜGEN ÜBERALL
Ich über mich
Ich heiße Lucija Kraljeviü. Ich bin 13 Jahre alt und ich
gehe in die siebte Klasse der Hauptschule Gustav Krklec
in Zagreb. Ich lebe mit meiner Mutti, meinem Vati und
meinem Bruder im Zagreber Viertel Travno. Mein Bruder
heißt Fran und er ist vier Jahre alt. Ich liebe meinen kleinen Bruder. Auch liebe ich Sport, Tiere, Einkaufen, meine
Freunde und Rebelde. Ich hasse Herbst, Schule, Musik als
Schulfach, Erdkunde und Biologie. Meine Lieblingssänger sind Avril Lavigne, Beyonce, Dulce Maria und Anahi.
-DNRY0DUãLü'
'RPDJRM$KPHGRYVNL'
Meine Lieblingstiere sind der Hund und der Tiger. Meine
Lieblingsserie ist Rebelde. Meine Hobbys sind Tanzen, am Computer spielen, Fernsehen und Freunde treffen. Meine beste Freundin ist Ana. Sie ist
freundlich witzig, launisch und sie spricht wirklich viel. Ich spreche auch viel, und bin witzig, neugierig, lebhaft, freundlich, dickköpfig und selbstbewusst. Oh ja, ich habe braune Augen und lange braune Haare und bin groß und dünn. Das wäre fast alles über mich! Tschüs!
Lucija Kraljeviü, 7.c
Mein Leben in Deutschland
$QGUHD%DELü'
Meine beste Freundin
Meine beste Freundin heißt Jana. Wir kennen uns schon lange Zeit. Wir besuchen zusammen die sibte Klasse der Hauptschule Gustav Krklec und wir
sind Banknachbarinnen. Schon in der Kindheit verbrachten wir fast 24 Stunden
zusammen. Jana und ich haben ähnliche Interessen und besitzen fast gleiche
Eigenschaften. Wir treiben Sport, spielen Klavier und Gitarre, gehen ins Kino,
verbringen unsere Sommerferien in Crikvenica u.s.w. Jana ist sehr witzig und
deswegen übernachtet sie bei mir. Dann erzählen wir stundenlang interessante
Geschichten und schauen uns Filme an. Oft machen wir einen Tratschabend.
Mir ist es wichtig, dass ich Jana vertrauen kann. Ich kann ihr immer alles sagen
und habe keine Angst davor, dass sie es weitererzählen wird. außerdem ist Jana
sehr hilfsbereit, mitfühlend, ehrlich und lebhaft. Das passt mir, weil ich auch
energievoll und immer für etwas Neues bereit bin. Zum Schluss möchte ich
betonnen, dass wir zusammen viele schöne Sachen erlebt haben, und ich glaube,
dass wir ewig die besten Freundinnen bleiben werden.
Franka Telebuh, 7.a
Ich lebte in Deutschland 5 Jahre lang. Ich war nicht in der
Schule, aber ich war in dem Kindergarten. Mein bester Freund
war Leonardo. In meinem Kindergarten hatte ich viel Spaß.
Ich hatte viele Freunde. Meine Eltern haben sich um mich
gekümmert. Mein Vater hatte
keinen Job, aber meine Mutti arbeitete als Lehrerin in einer
Schule. Ich und mein Bruder waren nicht in derselben Gruppe
im Kindergarten. Er war im Hort. Ich war nicht jeden Tag
im Kindergarten, weil mein Vater oft zu Hause war. Meine
Kindergärtnerinnen hießen Monica und Anja. Sie waren sehr
toll. Ich habe Familie auch im ganzen Deutschland, aber die
meisten von ihnen leben in Berlin. Meine Straße hieß Siemensstraße. Neben meinem Haus war ein großer Park. Da war
auch ein Sandkasten. Mein Lieblingsspiel war Verstecken. Im
Park gab es auch viele Blumen und Bäume. Mein Bruder und
ich haben dort meistens mit Autos gespielt. Meine Kindheit
in Detuschland war sehr toll. Ich werde auch dieses Jahr nach
Deutschland fahren. Das ist meine Geschichte über Deutschland, aber ich muss doch am Ende sagen, dass ich Kroatien
mehr als Deutschland mag.
Filip Fran Jelenski, 7. b
,YD/HYDU%
UDGRYLXþHQLND$UD]UHGD
675$1,&(=$-(=,ý$5(
ENGLISH PAGE
TEENAGERS READING HABITS
/HWV¿QGRXWDERXWWKHUHDGLQJKDELWVRIWHHQDJHUVLQRXUVFKRRO:KDWDUH
RXUUHDGLQJKDELWV":KDWNLQGRIWKLQJVGRZHUHDG"7KLVLVZKDWVRPHRIRXU
HLJKWJUDGHUVVD\
Well, I have to admit, when it comes to reading habits, I don´t really have any. I usually just
read. It can happen on the floor of my bedroom, or on my bed, or anywhere I feel like it. I really do
like reading, although I haven´t read a good book for a while now. What I am planning on reading is
The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy ( the ultimate guide). It is really a big book ( actually it consists
of six books in one ) written by Adam Doglus. I have already read the first three books in Croatian,
but this last one I am going to read in English. And there is one more thing to mention. I haven´t read
a book in Croatian for a long time, because I like and enjoy reading books in English. There are two
reasons for that. First, that is a good way to learn English, and the second reason is that such books
are much cheaper to buy, which is very good because I don´t like borrowing books from the library. My
favoutite book at the moment is Coraline. This is a story about a young girl who finds a door that leads
to a paralel universe where everyone has buttons for eyes. It really is a good book. I also like reading
comics, especially Japaneese which are commonly known as Mangas. Here I am an adict, and I have got about sixty of them.
What is my favourite type of book ? Well, it´s hard to say. I also like mistery novels, but not so much. All in all, I need to find
more time for reading, because the free time I´ve got is really not enough for me to read as much as I would like to.
ȠțȘɗȩȭȥȘȩȳ
I don´read much, and when I read, I read comics, magazines about cars or some kind of sports magazines.My favourite book,( which, by the way, I have read four times) is Talking about Eminem. Eminem
ȺɄȲȷȲȾɀɆɄɃȲɁɁȶɃɈȹɀȸɃȶɈɆɁɀȿȜȺȸȹɅȤȺȽȶȩɀȲȵȫȹȺɄȺɄɅȹȶɃɀȲȵɈȹȺȴȹɅȲȼȶɄɊɀɆɀɆɅɀȷțȶɅɃɀȺɅ
ȜȾȺȿȶȾȺɄȾɊȷȲɇɀɆɃȺɅȶɃȲɁɁȶɃȟȶɈȲɄɇɀɅȶȵȷɀɃɅȹȶȳȶɄɅɃȲɁɁȶɃȲȽȺɇȶȺȿɅȹȶɊȶȲɃȟȶȵȺȵȿɮɅȹȲɇȶ
an easy childhood, and he wasn´t good at school either. He failed the nineth class three times.But in the
end he succeeded. It wasn´t easy for him to become a rapper because he was white, at the time when
almost all rappers were black. Everything about Eminem is in that book.It is the story of his life, of his
problems, his failours and sussess.Some say that he is a little strange, but I don´t mind it , because he
has got a cool sense of humor and I think that he will become the best rapper that has ever lived.
ȣȬȢȘȥȘȬȤȦȭȪȢȠȵ.
I read a lot. I usually read in my free time. The same as other girls, I read fiction. Last week I read the book about poor
ȴȹȺȽȵɃȶȿȺȿȘȷɃȺȴȲɈȹȺȴȹɃȶȲȽȽɊȾȲȵȶȾȶɄȲȵȠȲȽɄɀɃȶȲȵȾȲȸȲɋȺȿȶɄɄɆȴȹȲɄȪɅɀɃɊȲȿȵȦȢȫȹɀɄȶȾȲȸȲɋȺȿȶɄȲɃȶȺȿɅȶɃȶɄɅȺȿȸɅɀ
me because they have articles about teenage problems. They also print posters with my favourite actors.The only thing that
doesn´t interest me at all, are comics.I don´t like them because there are too many pictures and too
little to read.At the moment I am reading a book called Tom Sawyer. This is an interesting book
about a young boy and his life.I don´t have any favourites among books, because I think that each
book I read has something interesting to tell me and teach me.And if you read a lot, you improve
your vocabulary and writing skills. My favourite authors are Mark Twain and August Senoa. Up
to now, I have read many novels and plays.We have got a small library in our school. There I
can borrow books for my Croatian classes. I visit the school library every Friday afternoon, after
school.It is nice to stay there, to read for a while, to borrow a book and to talk to our librarien who
is always ready to help. I think that children have to read a lot if they want to become someone in
their future life. Lots of good and useful things are in books.
ȣȬȚȠȡȘȪȘȤȘȚȳ
25
LITERARNI PODLISTAK
'RåLYOMDMUXMQD
-(6(16.$35,ý$
/LMHSRMHSRQRYQRVUHVWLSULMDWHOMHDOLQHLãNROVNXSORþXDXSUDYRWRVH
GRJDÿDXUXMQX3UHNRSUD]QLNDMHVDPQHãWRXþLRQRWHNVDGDSRþLQMH
DNFLMD.RGGMHGDVDPVHQDWUSDYDRVJURåÿHPDVDGDNDGDLPDLGUXJLKSORGRYDR0HGXOLQXQHVPLMHPQLUD]PLãOMDWL7DNRELKYROLRVYDNL
GDQVDPEUDWLLMHVWLåLQåXOHLSRNRMLãLSDN
-HGLQLVSDVPLMHDXWREXVVLJXUQRüHLEDNDLGMHGSRVODWLNRMLUXMDQVNL
paket.
3HWDU&YLWDQRYLüD
-HGQHMHVHQLVWDMDODMHWXåQDMHODL]GDQDXGDQQDLVWRPPMHVWX,PDODMH
åDUNXåHOMXRELüLGUXJHNUDMHYHQDãHGRPRYLQH
-HGQRJ GDQD XSR]QDOD MH GMHYRMþLFX SR LPHQX 6RQMD 6RQMLQ WDWD
SUHPMHãWDGUYHüDLVODåHUD]QHSDUNRYHSULURGH-HODMH]DPROLOD6RQMXGDMH
QMHQWDWDSRYHGHQDSXW6RQMDXSLWDWDWXPRåHOLMHODSXWRYDWLEH]]HPOMH
6RQMLQWDWDUHþH³6WDYLWüHPR]HPOMXXNDPLRQLMHOX]DNRSDWLX]HPOMX³
.UHQXãH]DMHGQRQDSXW3URãOLVX6ODYRQLMX,VWUX'DOPDFLML3RGUDYLQX
LGUXJHNUDMHYH-HODMHSXQRWRJDYLGMHODDOLMHGQRJGDQDSRVWDODMHRSHW
WXåQD8PRULODVHRGSXWRYDQMDLþH]QXODMH]DVWDULPGRPRP
9UDWLOLVXVHXQMH]LQVWDULNUDMLMHODMHELODVUHWQDL]DGRYROMQD
$QGUHD%DELü'
.DUOD7RPLü%
JESEN
-HVHQMHELODNUDWNDLMDVQD
kao da je mala basna.
âDUHQROLãüHãXPRUL
SRWRþLüSODYLåXERUL
-HVHQMHXERML
NDRGDMHNURMDþNURML
âXPD
'DULR.DQWROLüG
%MHORJRULþQROLãüHSDGD
NDRGDQD]HPOMXNLãDSDGD
+HOHQDýLåPHN'
=HOHQDJXVWD
+ODGLãXPLGDMH
3RãXPLMDKRGDP
Drvo
/DQD3RWNRQMDN
3RQHNDGMHQDãD6DYD
od kiša mutna kao kava.
'LQR%HüLUHYLü%
0HGYMHGUD]PLãOMD
Misli da je došao
i njegov red
da ove jeseni
okusi med.
-DQD.DOLWHUQD'
3RGYHOLNLPVWDEORP
PHGYMHGUD]PLãOMD
þLQLVHGDQHãWR
opako smišlja.
%UDQLPLU3UHOHFD
0DWHD7XVWLü
$OLYHüGXJRSDPWL
QMHJRYSDODF
kako je oštar
SþHOLQMLåDODF
+HOHQD3DãDOLü&
$GLV6DLWL'
PLESNA HALJINA JESENI
-HVHQMHRSHWVWLJODXQDãJUDG6YHMHRSHWXåXUELMHUVXOMHWQLSUD]QLFLYHüRGDYQR]DYUãLOL
-HVHQMHREXNODVYRMXãDUHQXKDOMLQXNURMHQXRGåXWRJFUYHQRJLVPHÿHJOLãüD'RNVHGMHFDYHVHOHVNDNXWDQMXSRWRMãDUHQRMKDOMLQLFLURGLWHOMLQHåHOHL]DüLL]NXüHMHU]QDMXGDLKYDQLRþHNXMHNLãD-HGQRJLVWR
WDNRNLãRYLWRJGDQDPDOHQDGMHYRMþLFD+DQDRGOXþLODMHL]DüLL]NXüH7RSORVHRGMHQXODLL]DãODMHQDXOLFX
9DQLQLMHELORQLNRJRGQMH]LQLKSULMDWHOMD6DPRMHQDNLãLVWDMDODMHGQDSRNLVODEDND+DQDMH
SULãODEDNL.DGDMRMMHSULãODNLãDMHRGMHGQRPSUHVWDODSDGDWL0DOHQDGMHYRMþLFDXSLWDODMHMDGQXEDNX
]DãWRMHWXåQDWH]DãWRVWRMLVDPDQDNLãL%DNDMRMMHUHNODGDMHL]DãODQDXOLFXLVKYDWLODGDMH]DERUDYLOD
NLãREUDQDOLQLMHVHPRJODYUDWLWLXVWDQMHUMH]DERUDYLODJGMHMHVWDYLODNOMXþHYHVWDQD
+DQDMHXSLWDODEDNXELOLVHåHOMHODVQMRPSURãHWDWLSR=DJUHEXLUHNODMRMNDNRPLVOLGDüHRQGD
]DERUDYLWLVYRMHEULJHLSULVMHWLWLVHJGMHMHVWDYLODNOMXþHYH%DNDMHSULVWDOD7DNRVXQMLKGYLMHNUHQXOHX
ãHWQMXLX]XJRGDQUD]JRYRUEDNDMH]DERUDYLODQDSUREOHPNRMLMXMHPXþLR7HNMHVDGDVKYDWLODGDLPDYLãH
RGãH]GHVHWJRGLQDDQLNDGDVHGRVDGQLMHSURãHWDODVYRMLPURGQLPJUDGRP+DQDLEDNDVXNRPHQWLUDOH
WRNDNRMHRYDMHVHQYMHURMDWQRQDMOMHSãDXQMLKRYLPåLYRWLPDMHUMHFLMHOLJUDGSUHNULYHQãDUHQLPOLãüHP
NRMHSOHãH]DJUHEDþNLPXOLFDPD.DGDMHMHVHQWRþXODåHOMHODVH]DKYDOLWLVYRMLPVXJUDÿDQNDPDQDNRPSOLPHQWXSDMHX]QDN]DKYDOQRVWLUHNODVYRPSROXEUDWXYMHWUXGDX]QDN]DKYDOQRVWLODJDQR]DSXãH
+DQDMHUHNODEDNLGDPRUDLüLNXüL3R]GUDYLOHVXVHL+DQDMHRWLãOD-HGDQåXWLOLVW
YMHWDUMHSRVODRXEDNLQGåHS.DGDMHEDNDKWMHODL]YDGLWLOLVWL]VYRJDGåHSDVKYDWLODMHGDMHNOMXþHYH
VWDQDVWDYLODXEDãWDMGåHS%LODMHSUHVUHWQD7DNRVXMHVHQLYMHWDUULMHãLOLEDNLQSUREOHP
%UXQD3HODMLüF
26
-HVHQ
'RãODQDPMHMHVHQ
RUDKMHSRQHVHQ
PDJORPMHUD]QHVHQ
kišom je rastresen.
Magla se nastavila
NDRãLELFD]DSDOLOD
&KULVWLDQ&ODUNF
-HVHQ
Došla je. Znalo se to od prvoga dana.
6X]HOLMHLVYRMXWXJXãLULJUDGRP3XãWD
KODGQH YMHWURYH NRML WUJDMX OLãüH V JUDQD L QRVH LK XRNROR *URPRYL ]DWXWQMH
OXSDMXüL R EHWRQVNH ]JUDGH ,] REODND
]DEOMHVQHPXQMDLVSXVWLVHQDGUYRNRMH
]DGUKWL RG QMH]LQH EOL]LQH 7PXUQRVW
QMH]LQD OLFD KRGD JUDGRP L XSLMD VUHüX
svih koji je vide.
$QMD'UHWDUF
LITERARNI PODLISTAK
%H]QDVORYD
Kao svjetski putnik
QHSUHGYLGLYRMHVXQFH
Kao nedovršena misao
]DPHQHMH]UDN
Nebo je poput beskrajne rijeke.
6YDNXYHþHU
GDUD]QLMHWüHVQRYH
prijeti mi oluja.
Dok se snijeg spušta
SRSXWOHGHQHNUDOMLFHQDSXWX
9MHWDUVHåHVWLQDOLNQDOMXWLWHVLOH
A ja samo mirno gledam kišu
NRMDPHSRGVMHüDQDWXåQHRþL
RþLPRMHPDMNH
$QD5RJDþD
QDQDWMHþDMX0RGUHODVWH'RYUãLSULþX$QD5RJDþ
MHXOLSQMXRVYRMLODYULMHGQXQDJUDGX±
sedmodnevno ljetovanje)
0DUJDUHWD/XFLü$
=YLMH]GD
6MDMQDVYMHWOXFDYD
6MDMLVHVYLMHWOLEOLVWD
=YLMH]GHVYMHWOXFDMXLVMDMH
0MHVHF
3HWUD'DOHQMDNG
,GDäUYQDU%
/HRQD.RYDþHYLü$
%RåLüQRGUYFHMHGQRJVLURPDKD
%LRMH%DGQMDNMHGQRVQMHåQRYHVHORKODGQRMXWUR3DGDRMHVQLMHJSDKXOMHVXXELMHOLPVYHþDQLPLOHSUãDYLP
KDOMLQDPDSOHVDOHSR]UDNX1MLKRYSOHVELRþDUDRVYDNX
RELWHOMLOLGLMHWHÄ'DQDVMH%DGQMDN³UD]PLãOMDRMHVLURPDKGRNVHJULMDRX]SHü*OHGDRMHNUR]SUR]RUELMHOH
SDKXOMHNDNRSOHãXVYRMRþDUDYDMXüLSOHV.UHQXRMHYDQ
GD YLGL ]DLJUDQX GMHFX NRMD VH LJUDMX JUXGDMX L VPLMX
6LURPDK QLMH LPDR WDNR YHOLNL VPLMHãDN QD OLFX 1LMH
LPDRVPLMHãDN]DWRãWRMHELRVLURPDãDQLQLMHVLPRJDR
SULXãWLWL ERåLüQR GUYFH L XNUDVH 7DNR MH ãHWDR XOLFRP
L ELR MH QHVUHWDQ MHU MH YLGLR RELWHOM NRMD SMHYD ERåLüQH
SMHVPHLYHVHOLVH%RåLüX3DODMHQRüVLURPDKQLMHLPDR
ERåLüQRGUYFHQLWLRELWHOMVNRMRPELPRJDRVODYLWL%RåLü
3UROD]LRMHWDNRJUDGRPLYLGLRMHGQRYHOLNRGUYRNRMHMH
L]JOHGDOR NDR SUDYD ERåLüQD MHOND %LR MH PDOR YHVHOLML
]DWRãWRPXMHVLQXODRGOLþQDLGHMD3RþHRMHVDNXSOMDWL
RVWDWNHRGQRYLQDVODWNLãDERFD«=DPLVOLRMHGDRNLWLWR
GUYFHSDMHRGRVWDWDNDNRMHMHQDãDRSRþHRUDGLWLXNUDVH
]D MHONX 6WDYOMDR MH ERþLFH NRMH VX L]JOHGDOH NDR ODPSLRQLQDMHOFL6YDNDNYLRVWDFLXOMHSãDYDOLVXMHONX6LURmah je imao osmijeh od uha do uha. Otišao je ponosno
NXüL=DVSDRMHDOLNDGVHSUREXGLRRGPDKMHRWLãDRGR
VYRMHMHONHDNDGDMHGRãDRYLGLRMHGDMHONXNUDVHSUDYL
ERåLüQLXNUDVL=QDRMHGDMHWRQDSUDYLR'MHG%RåLüQMDN
,WDNRMHVLURPDKLPDRMHGDQOLMHSLVUHWDQ%RåLü
1LND+X]DNF
/HRQD%DQ$
3RSXWVQLMHJD
Moja je ljubav poput snijega.
=LPLVHELMHOLRGþLVWRüH
i kristali se sjaje.
$GULMHQ%HOHF%
6SUYLPSUROMHWQLPYMHWURP
ona slabi
i padaju prve kapi.
6QLMHJDYLãHQHPD
DMDXVUHGSUROMHWQRJFYLMHüD
stojim nijema.
6LOYLMD3HQDYD$
0DWHD0DWDNRYLü7ULYXQþHYLüF
'RåLYLRVDPROXMX
0DWHM&YMHWDQRYVNL$
3RVYHüHQRXþLWHOMLFLUD]UHGQH
QDVWDYH(YL9DUHQLQL
'RåLYLRVDPROXMXQHJGMHRNRRVDPVDWLXMXWUR,PDRVDPSHWJRGLQD
%LRVDPXĈXUÿHQRYFXNRGSULMDWHOMD,YDQD,JUDOLVPRLJULFHQDUDþXQDOX
%LOLVPRVDPL2GMHGQRPQHVWDORMHVWUXMH2WLãOLVPRXSRGUXPWUDåLWL
EDWHULMX1DSRNRQVPRQDãOLEDWHULMX.DGVPRVHYUDüDOL]DJUPMHORMHQHGDOHNR RG QDV 8SODãLOL VPR VH L SREMHJOL EU]R JRUH =DWYRULOL VPR YUDWD
QMHJRYHVREHýXOLVPRGDVHQHWNRSHQMH7DGDMHRSHW]DJUPMHORSHWSXWD
.LãDMHSRþHODSDGDWLXQMHJRYXVREX%LOLVPRMDNRXSODãHQL6DNULOLVPRVH
VYHMHELORPRNUR*UPMHORMHVYHMDþH1HWNRMHSRODNRRWYDUDRYUDWD6YH
MHMDþHJUPMHOREOMHVQXOHVXþHWLULPXQMH.DGMHWDMQHWNRRWYRULRYUDWDMD
VDPSRJOHGDRLYLGLRYLGLR,YDQRYRJWDWX
7DGMHSURãORQHYULMHPH6WUDKMHQHVWDR6YLVPRELOLVUHWQL
$QGULMD3DYOLü%
LITERARNI PODLISTAK
äLYRWQLSXWMHGQRJãDODEDKWHUD
0RMDRELWHOMLMDLãOLVPRXGXüDQSROLMHSHULMHþL'XüDQ
MH ELR MDNR YHOLN %LOR MH MDNR SXQR ULMHþL 6 MHGQH VWUDQH ELOH VX
OLMHSHULMHþLNRMHVDPRGPDKSRWUSDODXNRãDULFX6WDYLODVDPOMHWR
MHUPHSRGMHüDQDãNROVNHSUD]QLNHVUHüXMHUåHOLPGDMDLOMXGLRNR
PHQH XYLMHN EXGHPR VUHWQL SULMDWHOMVWYR MHU QH åHOLP QLNDGD ELWL
VDPDPRUHLED]HQ]DWRãWRYROLPSOLYDWLSODYR]DWRãWRMHWRPRMD
QDMGUDåDERMDSL]]DãSDJHWLSHþHQDSXULFDLPOLQFL]DWRãWRVXWR
PRMDRPLOMHQDMHOD'DQHQDEUDMDPGDOMHXPRMRMNRãDULFLQDãORVH
MRãSXQROLMHSLKULMHþLMHUQDVYLMHWXLPDMDNRSXQROLMHSLKVWYDULD
MDLKVYHåHOLPLPDWL2GMHGQRPPLSDåQMX]DRNXSHULMHþLNRMHVX
QHRGOXþQR VWDMDOH QDVUHG GXüDQD 0DJDUDF NUDYD JXVND VYLQMD L
SDVR]QDþDYDMXGUDJHLNRULVQHåLYRWLQMHDOLQDPþHVWRVOXåHNDNR
ELVPRXYULMHGLOLVYRMHSULMDWHOMH'YRXPLODVDPVHLRNRULMHþLWDPD
L QRü MHU RQH PRJX ]QDþLWL L QHãWR VWUDãQR XNROLNR VNULYDMX QHNX
VWUDãQXWDMQXDPRJXRSLVLYDWLLVSRNRMLVDQQHNHPDOHGMHYRMþLFH
2GOXþLODVDPLWHULMHþLVWDYLWLXNRãDULFXäHOLPGDPLXYLMHNEXGH
OLMHSR]DWRåHOLPLPDWLãWRYLãHOLMHSLKULMHþL
%RNMDVDPSUD]DQOLVWSDSLUDDOL]QDPGDüXSRVWDWLãDODEDKWHU9MHURMDWQRVH
SLWDWHNDNRWR]QDP"3D]QDP]DWRãWRMHPRMYODVQLN0DUNRMDNRORãXþHQLNL
uvijek piše šalabahtere.
6DGDMHGRãDR8]HRPHLSRþHRSLVDWL0LVOLPGDSLãHãDODEDKWHU]DSRYLMHVW
7UHEDRELQDSLVDWLLãDODEDKWHUGDPHPRåHSURþLWDWLNROLNRVSRURþLWD1DUDYQR
NDRLVYLRVWDOLORãLXþHQLFLVWDYLRPHXGåHSDOLMD]QDPGDELELORSDPHWQLMH
VWDYLWLPHQHJGMHGUXJGMH]DWRãWRELSURIHVRULFLELORþXGQRWRãWRLPDL]ERþLQX
QDGåHSXDLPHQLMHQHXGREQR
=YRQL6YDGMHFDXOD]HXXþLRQLFX3URYLULODVDPPDORGDYLGLPãWRVHGRJDÿD
3URIHVRULFDMHSRþHODGLMHOLWLWHVWRYHD0DUNRMHVWLVQXRUXNXRNRGåHSD=QRMLR
VH]DWRãWRMH]QDRãWRVHPRåHGRJRGLWL,SDNLPDEDUHPPDORSDPHWL3URIHVRULFDPXMHGDODWHVW0DUNRPHSDåOMLYRL]YDGLRLVWDYLRQDNROMHQD2WYRULR
PH EH] LMHGQRJ ãXPD 3UYR MH QDSLVDR LPH L SUH]LPH D QDNRQ WRJD MH SRþHR
SUHSLVLYDWLVPHQH-DNRPHUD]RþDUDMXWDNYLXþHQLFL1DNRQQHNRJYUHPHQDL
WDEOLFXPQRåHQMDPRUDMXSLVDWLQDãDODEDKWHU1HYMHURMDWQR]DUQH"1R0DUND
MHSURIHVRULFDSULPLMHWLOD'RãODMHLX]HODPXãDODEDKWHUXVWYDULPHQH2GQLMHOD
PHQDVYRMVWROLGDOD0DUNXMHGLQLFX
3DQDVUHüX0DUNRQLMHXVSLRVYHSUHSLVDWLQHRSDåHQRWH]ERJWRJDSULþDLPD
VUHWDQNUDM$OL0DUNRQHPDVUHWDQNUDMQLMHJDQL]DVOXåLRVYRMLPSRQDãDQMHP
0HQHMHSURIHVRULFDEDFLODXVWDULSDSLUWHüHVHSULþDRSHWSRQRYLWL,OLüXGRüL
NEROMHPXþHQLNX"
7HVVD6ORYHQFD
+DQD-DQGOF
)LOLSD6XGDUHYLü%
ý29-(.
Da barem mogu biti more
SDWHSMHQRPGR]LYDWL
LOLWLX]RUX
SRGSUR]RURPãXPMHWL
'DPLMHELWLJOD]ED
GDPHåHOLãVOXãDWL
LOLFYLMHW
GDPHåHOLãSRPLULVDWL
äHOMHODELKGDVDP6XQFH
NRMHPüHãVHGLYLWL
ili Zemlja
QDNRMXüHãSD]LWL
1RMDVDPVDPRþRYMHN
-DüXWLVHULMHþLPDREUDWLWL
5LMHþLPDNRMHQLNDG
GRWYRJVUFDQHüHGRSULMHWL
,]ODWLPLVHQDUDQþD
XUXFL
'&HVDULü
%DãNDRVXQFHVH]ODWL
XNRãDULþHND
GDGMHþMDMHUXNDGRKYDWL
9HVHODQDUDQþDVWDORSWD
DOLPDODVDVYLPPDOD
u svaku ruku
ona bi stala.
-HVPROLVUHWQL"
'DVDPRYDMVDVWDYDNSLVDRSULMHGYLMHJRGLQHQDMYMHURMDWQLMHELKVHåDOLRQDVYRM
åLYRW QR GDQDV QHüX =D SRþHWDN üX UHüL GD PRJX ELWL VUHWDQ ãWR VDP VH URGLR X
RELWHOMLXNRMRMVDPVHURGLRMHURWSULOLNHSHGHVHWSRVWRVYMHWVNRJVWDQRYQLãWYDJODGXMH7DNRJOHGDMXüLYUORODNRVDPVHPRJDRURGLWLNDRQHNRGLMHWHNRMHQHPDVYDNLGDQ
QHãWR]DSRMHVWL0RJDRVDPVHLVWRWDNRURGLWLNDROXWDOLFDEH]NURYDQDGJODYRP
.DGDELKVHXVSRUHÿLYDRVWRPGMHFRPMDåLYLPNDRNUDOMNRMHPXMHMHGLQDREDYH]D
LüLXãNROX7DNRÿHUQHPRUDPNDRQHNDGMHFDX.LQLUDGLWLWHãNH¿]LþNHSRVORYH
1DMãRNDQWQLMHWHNGROD]LVD]QDRVDPGDXMHGQRMVLURPDãQRMDIULþNRMGUåDYLVHGDPGHVHWSRVWRGMHFHXPLUHXGRELPODÿRMRGSHWJRGLQD
=QDMXüLVYHWRPLVPRSUDYLVUHWQLFL,OL"
)LOLS*RMãLüG
UDGXþHQLFD-DQHL0DUWLQHL]'
$QD5RJDþD
1LNROLQD=HOLü'
5LMHþLNRMHYROLP
.DGDMXSRMHGHã
miris te prati
LVDPRþHNDãGDRQD
u tvoju se ruku vrati.
1LQD/RYULüE
TIŠINA
8VSLQDQMHãNROVNLPVWHSHQLFDPD
0LD3HSHRQLN&
1$Ĉ,95(0(1$
.DG VDP SUYL SXW NUHQXR X ãNROX GRãDR VDP QD YHOLNX SULUHGEX
]D SUYDãLüH %LOR MH ]DEDYQR L MDNR VDP VH YHVHOLR9MHURMDWQR MH
QDMYHüLUD]ORJWRPYHVHOMXELORãWRQDVXãNROLQHWMHUDMXQDVSDYDQMHNDRXYUWLüX7DNRVDPVHMDYHVHRLUDGRVWDQSRþHRSHQMDWL
ãNROVNLPVWHSHQLFDPD.DVQLMHMHSRVWDORVYHWHåHLWHåH7RLMHVW
SUREOHPNRGVWHSHQLFDNDGVHGXJRSHQMHãMHGQRVWDYQRVHXPRULã
%LORMHWUHQXWDNDNDGDVDPKWLRVWDWLQRVKYDWLRVDPGDLSDNPRUDP
VWLüL QD YUK 1DNRQ WROLNR SHQMDQMD QLMH PL ELR FLOM YLGMHWL VDPR
PDJOXLREODNHåHOLPYLGMHWLVYHGDQHSURYHGHQHQDWLPVWHSHQLFDPDäHOLPGDPHNDGDVHPRMHXVSLQMDQMH]DYUãLREDVMDVXQFHL
GDYLGLPVYHGRKRUL]RQWDEH]REODND
%XGXüLGDWLKVWHSHQLFDLPDMDNRSXQRSUYDãLüLPDELKSUHSRUXþLR
GDDNRLNDNRPRJXGRYUKDNUHQXGL]DORP
9HGUDQ9DUJDG
,]QXWUDMHVRþQD
PLULVQDL¿QD
a nije mandarina.
1DÿL
vremena
]D
UDG
LJUX
VDQMDUHQMH
UD]PLãOMDQMH
VPLMDQMH
OMXEDY
VHEH
obitelj
3DWULN)DUNDãG
6MHGLPQDNOXSLFL
GRN]YXNRYLWUHSHUH
u mojim ušima.
.DRX]DERUDYOMHQRPJUDGX
SULJXãHQDGMHþMDYLND
odjednom utihnu.
ýDNLOLãüHQDJUDQDPD
prestalo je šuškati.
Mrak je.
Tmina.
Došla me posjetiti
draga mi tišina.
.DWDULQD=XERYLüD
3UDYDRGOXND
-HGQRYULMHPHL]GDQDXGDQVDPRVDPVHLJUDODQD
UDþXQDOX 1LãWD QLVDP XþLOD QLWL VDP QHãWR GUXJR
NRULVQR UDGLOD 0DPD PH VWDOQR XSR]RUDYDOD DOL
ja nisam slušala sve dok jednog dana nisam u školi
GRELODORãXRFMHQX1LVDPELOD]DGRYROMQD%LODVDP
WXåQD2QGDVDPGRQLMHODRGOXNXGDVHYLãHQHüXWROLNRLJUDWLGDüXYLãHXþLWLLSDPHWQLMHLVNRULVWLWLYULMHPH3RVWDWüXJRVSRGDUVYRJDYUHPHQD
$QD3DYORYLü%
LITERARNI PODLISTAK
LIST I VISIBABA
'RUD%LãNXS'
MOJE LJETOVANJE U EGIPTU
(JLSDWMHYHOLNDGUåDYD
Ovog ljeta bio sam s roditeljima i bratom u
(JLSWX9LGMHOLVPRSLUDPLGHX.DLUX9R]LRVDP
VHEURGRPQDULMHFL1LOX.XSDOLVPRVHX&UYHQRPPRUX/RYLRVDPHJ]RWLþQHULELFHNRMLKQHPD
u našem Jadranskom moru.
2YRüXOMHWRGXJRSDPWLWLMHUVDPVH]DLVWD
lijepo proveo i puno toga vidio.
1DGDP VH GD üX QD JRGLQX XSR]QDWL QHNX QRYX
GUåDYX
%HQMDPLQ(O.DZDP'
ýLPMHGRãORSUROMHüHVWLJODMHSUYDYLVLEDED7RJWUHQXWND
OLVW VD JUDQH VH ]DOMXELR X QMX 1LMH VH PRJDR VSXVWLWL GROMH
SD MX MH GR]LYDR Ä2K YLVLEDER PRMD GUDJD NDNR GD GRÿHP
GRWHEH"³3RþHRMHOMXOMDWLJUDQXGDGRÿHGR]HPOMHLWOD9LVLEDELMHYHüRWSDODMHGQDODWLFDSDGUXJDSDWUHüD«³3RåXULVH
OLVWLüX8EU]RüXXPULMHWL³YLNDODMH2VWDODMHMRãVDPRMHGQD
ODWLFD/LVWMHOMXOMDRJUDQXLQDSRNRQMHSDR]DMHGQRVQMRP
3RþHR MH VNDNDWL RG YHVHOMD$OL NDG MH MH SRPDNQXR JUDQX
YLGLRMHGDMHWDJUDQD]JQMHþLODQMHJRYXYLVLEDEXVMHGQRPODWLFRP%LRMHWROLNRWXåDQ]ERJQMHQHVPUWLGDMHGR]YDRYMHWDU
NDNRELJDRGYHRGDOHNRGDOHNRQDGUXJLNUDMVYLMHWD
.ODUD%DUGDþD
02-.8û1,/-8%,0$&
/MHWRV VDP QDãDR PDORJ JROXED L GRQLR VDP JD
NXüL6WDYLOLVPRJDQDEDONRQLEULQXOLVHRQMHPX
þHWLULWMHGQD1DNRQWRJDMHRGOHWLR
-DNR ELK åHOLR LPDWL QHNRJ NXüQRJ OMXELPFD
DOL PDPD PLVOL GD QLMH SUDNWLþQR X VWDQX LPDWL
åLYRWLQMH=DWRVHYHVHOLPNDGLGHPRXJRVWHJGMH
LPDMXNXüQHOMXELPFH
$QWRQLR0DWLMHYLü'
,YD/HYDU%
6WHOD-RYHWLü$
7(ä$.=$'$7$.
PISMO VUKOVARU
.DNRUDVWHGUYR"
âWRMHQDVYLMHWXELORSUYR"
=DãWRPL]DJRQHWNHQLVXMDVQH"
=DãWROMXGLQDSRVDRNDVQH"
=DãWRXRSüHSRVWRMLUDW"
.DNRVHSRVWDMHEUDW"
=DãWRQHPDDXWRPRELODQDNDW"
A rješenje tih mojih briga
QDOD]LVHXVWRWLVXüDNQMLJD
'DQLMHOD$UQDXWRYLü%
3HWUDäXOMD
0LKDHO'HEHOHF'
'UDJL9XNRYDUH
=RYHPVH0DUNRLLPDPJRGLQD3XQR
VDP RYLK GDQD VD]QDR R WHEL L VKYDWLR VDP
]DãWRVLWLJUDGKHURM'R]QDRVDPGDVHX9XNRYDUXEUDQLODFLMHOD+UYDWVNDLGDVXVHXQMHPXGRJDÿDOHQDMåHãüHERUEHRWNDGMH]DSRþHR
GRPRYLQVNLUDW-DNRVDPWXåDQ]DWRãWRPQRJH
åUWYH MRã L GDQDV QLVX SURQDÿHQH äHVWRNH
borbe koje su bile u vašem gradu odnijele su
SXQRåLYRWDGDELELOREROMHQDPDGDQDV-DMRã
QLVDP ELR URÿHQ DOL VDP X ãNROL L RG VYRMLK
URGLWHOMDVD]QDRGDVPRXSUDYR]ERJYDVGRELOL
UDW NRML MH PHQL VDGD RPRJXüLR EH]EULåQR
GMHWLQMVWYR=DWRWLSXQRKYDODLQLNDGWHQHüX
]DERUDYLWL
0DUNR-XUþHFD
UDGRYLXþHQLND$UD]UHGD
Moj grad
WRVXWLVXüHåLYLKELüD
YHVHOLKLWXåQLKOMXGL
PDOHQLKLYHOLNLKNXüD
7RVXDXWRPRELOLLWUDPYDML
GMHYRMþLFHLGMHþDFL
SVLLPDþNH
7RMHGXERNRSODYRPRUH
PDODLYHOLNDMH]HUD
EU]HLVSRUHULMHNH
WLVXüXPLVOLLåHOMD
3UHOLMHSHãXPH
LYLVRNHJRUH
3XQRELOMDND
,VYLEDãVYL
moji snovi.
1LQD'DOLSLF
DOMOVINA
=DVWDYD
9HOLNDOLMHSD
/HWLOMXELQDVSR]GUDYOMD
=DVWDYDMHQDãHGUåDYH
Domovina
Zastava
ELMHODFUYHQD
GL]DQMHSRãWXMHPYROLPR
6YLYROHGRPRYLQXYROH+UYDWVNX
Domovina
6DQGUR.XOHQRYLüG
3DROR*UGLüD
$QD.ODVLü$
0RMJUDG
MOJA DOMOVINA
Domovina
/LMHSDUDVNRãQD
%UDQLãWLWLþXYD
Domovina je dom.
Dom
7LERU%DVOHWLü3RåDUD
%UXQR,YDQNRYLü$
3UHOLMHSDQDãD
2GPHNDQHQMXãNH
do šarene kruške.
Od galeba s mora
do visokih gora.
2GYUXüHJDOMHWD
GROLMHSRJFYLMHWD
2GFUNYHQLK]YRQD
do školskog bontona.
2GWDWHLPDPH
GR]YLMH]GDLWDPH
2G]RUHãWRVHEXGL
do mašte dobrih ljudi.
2GVODSRYDJODVQLK
do livada krasnih.
6DUD%DQJRXUDF
LITERARNI PODLISTAK
7DYDQPRMHEDNH
$QD,EURYLü%
1DWDYDQXPRMHEDNHVYHMHNDRX¿OPX6WDUHVWHSHQLFHMHGDQVXRGGHWDOMDNRMHMHEDNDGRQLMHODL]NXüHVYRMHEDNH.DNREDNDNDåHÄ7DYDQQLMHWDYDQ
DNRVWHSHQLFHQLVXL]QHNHVWDUHNXüH³
1DWDYDQXMHVYHVPMHãWHQRXQHNLPYHOLNLPNXWLMDPDLRJURPQRPNRYþHJX1DUDYQRNRYþHJMHSULSDGDREDNLQRMEDNL6YDNLSXWNDGGRÿHPNEDNL
]DYUãLPQDWDYDQXXQHNRMNXWLML2YDMSXWQDUHGMHGRãDRRJURPQLNRYþHJ2GPDKMHQDVWDRSUREOHPMHUJDQLVDPPRJDRRWYRULWL%LRMHWROLNRYHOLN
LWHåDNGDPLMH]DGDRSXQRPXNH1DSRNRQXVSLRVDP1H]QDPNDNRDOLXVSLRVDP8ãDRVDPXQMHJDLVMHR2NRPHQHMHELORPQRãWYRGUYHQLK
DXWLüDSLãWROMDNUSHQLKLJUDþDNDGUYHQDJLWDUDLVSXPSDQDNRåQDORSWDLRVWDODþXGHVD6YHVDPSUHJOHGDRDRQGDXNXWXXJOHGDRPDORJVWDURJVPHÿHJ
PHGYMHGLüD,PDRMHVMDMQHRþLPDOLFUQLQRVLüXVWDNDRQDFUWDQD1RJHLUXNHPRJOHVXVHSRPLFDWL2NRYUDWDQDãSDJLYLVLODMHSORþLFDQDNRMRMMH
SLVDOR*RUDQX]DURÿHQGDQ7RMHPRMWDWD3RVWDORPLMHVPLMHãQR*ODVQRVDPVDVPLMDRLRNUHWDRPHGYMHGLüHYHQRJHUXNHJODYX2GMHGQRPVDP
]DþXRÄ1HPRMWRPHEROL³2NUHWDRVDPVHRNRVHEHDOLQLMHELORQLNRJD,]QHQDÿHQRVDPSRJOHGDRPHGYMHGLüDDRQPHJOHGDRVYRMLPVMDMQLPRþLPD
LSRQRYRMHSURãDSWDRÄ1HPRMWRPHEROL³2QSULþD2QSULþD7DWLQPHGYMHGLüSULþD
Ä-DVDP,JRU³SURãDSWDRVDPÄ2SURVWLQLVDPWHKWLRR]OLMHGLWL³
Ä1HPDYH]HGREURMH6DPREXGLWLKR1HåHOLPGDQHWNRVD]QD]DPHQH9HüVDPSRPDORVWDULQHELKåHOLRGDPHVYLUD]YODþHNDRVDGDWL³UHNDRMH
WLKLPLWXåQLPJODVRP
Ä'REURåHOLPELWLWYRMSULMDWHOM0RJXOLWHRSHWSRVMHWLWLNDGGRÿHPNEDNL"7LVLPHGYMHGLüPRJDWDWH³UHNDRVDP
Ä0RåHãDVDGDPHSXVWLGDPDORRGVSDYDP³UHNDRMH
7LKRVDPL]DãDRL]VWDURJNRYþHJDLMHGYDVDPJD]DWYRULR2GMXULRVDPVWDYDQDL]DXYLMHNVDþXYDRQDãXWDMQX
,JRUäDJDUF
VRATA OD ZLATA
äLYMHOD MH MHGQRP MHGQD GMHYRMþLFD -DVPLQD NRMD MH ELOD
]DWRþHQDXYHOLNRPOLMHSRPGYRUFXVD]ODWQLPYUDWLPD.UDOM
,YDQMH]DWRþLRQMXLQMHQHSULMDWHOMHMHUPXMHVPHWDODUDGRVQD
GMHþMDLJUD%LODMHMDNRWXåQDLVYDNLGDQMHSODNDOD]DWRãWR
MHNUR]PDOLSUR]RUþLüJOHGDODVYRMHSULMDWHOMHNDNRVHLJUDMX
L]DEDYOMDMX1DNRQSDUGDQDNUDOM,YDQMHYLGLRNDNRVYL]DWYRUHQLFLJOHGDMX]DOD]DNVXQFD7DGDPXVHVUFHRPHNãDORL
odmah sutradan ih je pustio da se i oni idu igrati sa svojim
SULMDWHOMLPD.UDOM,YDQL]DWYRUHQLFLVXSRNXãDOLRWYRULWL]ODWQD
vrata. Kada je Jasmina došla na red samo je dotaknula vrata i
odmah su se otvorila. Ugledala je svoje prijatelje i odmah im
MHSRWUþDODX]DJUOMDM.UDOM,YDQMHGDRQDUHGEXGDVYLGRÿX
åLYMHWLXYHOLNLOLMHSLGYRUDFVD]ODWQLPYUDWLPD
=$'$û125$ý81$/2 ,YDQD1DÿD
9ROLRELKLPDWLUDþXQDORVDSXQRUXNX=YDOR
ELVHÄ]DGDüQRUDþXQDOR³3LVDORELPLGRPDüH
]DGDüHUDGLORSURMHNWHFUWDR.DGDELKLPDR
]DGDüQRUDþXQDORQHELKPRUDRUDGLWL]DGDüHL
LPDRELKSXQRYLãHYUHPHQD]DLJUDQMH
'DULR.DQWROLüG
'MHþMDSODQHWD
.DGELVHPHQHSLWDOR
QLWLMHGQRGLMHWHQHELVDPRVNLWDOR
QHELELORWXåQRQLWLELSODNDOR
nego bi veselo na igralištu skakalo.
0DULMLQ.X]PLþLü$
'MHFDVYDELXYUWLüHLãNROHKUOLOD
DWDPRELLKYHVHODXþLWHOMLFDJUOLOD
XPMHVWRRFMHQDGRELYDODELVODWNLãH
i veselila bi se školi svaki dan sve više.
'DQ6WDQLü'
More
3ODYRYDORYLWR
âXPLSORYLPLþHVH
More mi je super
Riba
2PLãNHJXVDUVNHYHþHUL
7HD+RUYDW$
'MHFXELVHRVYLPYDåQLPVWYDULPDSLWDOR
LQHELGMHþMHåHOMH]QDþLOHWDNRPDOR
RYDMVYLMHWELELRVUHWQLMHLOMHSãHPMHVWR
DGMHFDELELODYHVHODþHVWR
=DWRMDåHOLPGDRYREXGHGMHþMDSODQHWD
LGDUDGRVQDEXGXVYDGMHFDVYLMHWD
åHOLPGDGMHWLQMVWYRLPDMXVYRMH
umjesto da se rata i gladi boje.
7HD+RUYDWD
1HRELþDQVXVUHW
3HWUD'DOHQMDNG
8 2PLãX VX VH RGUåDYDOH 2PLãNH JXVDUVNH
YHþHUL 1D SRþHWNX MH QHNL JRVSRGLQ SULþDR R
ERUEL2PLãOMDQDL0OHþDQD3OHVDOHVXQHNHåHQH
%RUED MH SRþHOD 0OHþDQL VX VH SULEOLåDYDOL REDOL
2PLãOMDQD 0OHþDQL VX SXFDOL L] VYRMLK WRSRYD
2PLãOMDQL VX VH EUDQLOL 0OHþDQL VX VH MRã YLãH
SULEOLåDYDOL REDOL 2PLãD .DNR VH SULþD GD VX
0OHþDQLQDNRQJRGLQDYODGDQMD2PLãHPGRãOL
GXEURYDþNLJXVDUL'XEURYþDQLQDSDOLVX0OHþDQH
LSRþHODMHERUED0OHþDQLVXSDGDOLL]VYRJEURGD
'XEURYþDQLVXLGDOMHQDSDGDOLLQDSRNRQ0OHþDQL
VXVHSUHGDOL-DNRPQRJR2PLãOMDQDL'XEURYþDQD
VXSRJLQXOLDOLQDMYDåQLMHMHãWRMH2PLãRSHWVORERGDQJUDG3RWRPHMHJUDG2PLãSR]QDW
-DQ0OLQDULüD
$QD'HYþLü%
30
'DQDVVDPVHWHãNRXVWDODL]NUHYHWDDNDGDVDPSRJOHGDODNUR]SUR]RUYLGMHODVDPNDNRYMHWDUUD]QRVLOLãüH
SROLYDGL9MHWDUPHSR]LYDRYDQGDEURMLPãDUHQRMHVHQVNROLãüHNRMHSDGDVDNURãQMDGUYHüD1HERMHELORSUHGLvne plave boje. Ispod krošnje hrasta bio je jedan malen i
SUHSODãHQMHå'LYLODVDPPXVH3RåHOMHODVDPJDSURPDWUDWLFLMHOLGDQ%LRMHSUHNULYHQãDUHQLPOLãüHP,]JOHGDR
MHNDRãDUHQDORSWLFD3RODNRVHNUHWDROLYDGRPDMDVDP
JDSUDWLOD.DGDVDPNUHQXODXSUHPDãNROLLVSUHGXOD]D
SULPLMHWLODVDPMRãMHGQRJMHåD2YDMMHåMHELRPDORYHüL
ali je bio isto tako uplašen kao onaj na livadi. Bilo mi ih
MHåDR3RåHOMHODVDPLKSRQLMHWLVDVRERPXãNROX=QDOD
VDPGDMHWRQHPRJXüH
.DGDVDPGRãODXãNROXLVSULþDODVDPSULMDWHOMLPDR
QHRELþQRPVXVUHWXVMHåHYLPD
,QD3RODQRYLü%
0LKDHO'HEHOHF'
=$%$91(675$1,&(
35,-$7(/-6792-(
65(û$-(
6UHüDMHVYMHWORVWXVUFXUDGRVWSULMDWHOMVWYR
ljubav i iskrenost.
/DQD3RWNRQMDN
=DPHQHMHVUHüDEUDWWDWDLPDPDãNRODL
prijatelji.
,YDQD%RQLü
6UHüDMHGXJDVXQFHLOMHSRWDSULURGH
Tea Troje
6UHüDMHNDGDLPDãRELWHOMPDPXWDWXL
sestru.
/HRQDUG.UXKREHUHF
,OXVWUDFLMHEDMNL8NOHWLNUDOMHYLüLýHOLN+HQULNUDG
XþHQLND%UD]UHGD
3ULMDWHOMVWYRMHOLMHSR3ULMDWHOMVWYRMH
]DMHGQLãWYRLJUDLVLJXUQRVW
)UDQFR)LOLS+ROLN
3ULMDWHOMVWYRMHNDGDVHGUXåLPRQHWXþHPR
se i i dijelimo ljubav sa svakim.
6WMHSDQ0DWRãHYLü
3ULMDWHOMVWYRMHLJUDLSXQRYHVHOMD
/DQD3RWNRQMDN
3ULMDWHOMVWYRMHNDGDVHLPDãVNLPHLJUDWL7R
MHVPLMHKL]DEDYD
/DQD8]EDãLü
3ULMDWHOMVWYRMHNDGDVPREOLVNLMHGQLVGUXJLPD,JUDPRVH]DMHGQR
/XND/HYDU
3ULMDWHOMVWYRMHNDGDVHLJUDPVQHNLPHLNDGD
PLSRPDåHRNR]DGDüH
-HOHQD/XOLü
3ULMDWHOMVWYRMHNDGDVPRGREULSUHPDGUXJLPDNDGDVHYROLPRLPHÿXVREQRSRPDåHPR
+HOHQD3DãDOLü
***
,YDQDL0DUNRVXPRMLSULMDWHOML6QMLPD
VHYROLPGUXåLWLLMHVWLXNXVQHVODWNLãH8
ãNROLQDVWROXLPDPELOMHüQLFXSLVDQNXL
RORYNXDPRUDPSLVDWLLEULVDWL3DGDODMH
NLãD D PDPDM H X VHGDP VDWL PRUDOD LüL
NXSLWLYUXüLNUXKLSHFLYR]DPRMXXåLQX
Danas je dobar dan jer je baka u moj lijepi
tanjur stavila moje omiljeno jelo.
.ULVWLMDQ'XQGRYLü'
7DUD'HODYHF(
7HQD7HãDQHF'
2%,7(/--(
Obitelj je snaga.
+UYRMH3DãDOLü
2ELWHOMMHEODJRLVUHüD2ELWHOMMHSDåOMLYRVW
/DQD8]EDãLü
2ELWHOMMHQDãDVUHüDNRMXQHVPRMHPR
L]JXELWL
6LPRQD0DUXãLü
'RUD%LãNXS'
'DYLG$
âWRMHVUHüD"
6UHüDMH]DPHQHXVSMHKDLQHXVSMHK
L] NRMHJ QHãWR QDXþLP /MXEDY PRåH ELWL
VUHüD3ULMDWHOMVWYRMHYHOLNDVUHüD3RPRüL
GUXJRPHMH]DPHQHVUHüDNRMDPHSRVHEno ispunjava.
%LWL VUHWDQ L ]DGRYROMDQ VLWQLFDPD
åLYRWQD MH VUHüD 1DMVUHWQLML VDP NDG PH
SRJOHGDMHGQDGMHYRMþLFDL]PRJUD]UHGD
D NDG PL VH QDVPLMHãL PRMRM VUHüL QHPD
kraja.
*ULJRUâNDULü'
âWRMHåLYRW"
0LVODY/XOLü$
-DåLYRW]DPLãOMDPNDR]DLJUDQXVWD]X
NRMDYLMXJDOLMHYRGHVQRJRUHLGROMH8
WUHQXWNXMHãLURNDD]DWUHQMHXVND
8YLMHNMHSXQDUD]QLKOMXGLNRMHPL
SUDYHGUXãWYR3UROD]LNUR]UD]QHNUDMROLNHOLMHSHLUXåQH
9RGLPHGDOMHLGDOMHDQHNDGDQHYLGLPãWRVOLMHGL=DPHQHMHWRVWD]DVUHüH
EDU]DVDGDQDGDPVHGDüHWDNYDLRVWDWL
'DQ6WDQLü'
78*$-(
7XJDMHåDORVWXVDPOMHQRVWVUDPRWDLKODGQRüD
/DQD3RWNRQMDN
Tuga je neprijateljstvo i sramota.
/XND=HOLü
7XJDMHNLãDPDJODLREODþQRYULMHPH
Tea Troje
Tuga je kad sam usamljena i sama.
+HOHQD3DãDOLü
31
/-8%$9-(
/MXEDYMHNDGDVHYROLPRLNDGDVPR]DMHGQR
/MXEDYMHMDNRSRWUHEQD
1LND.OHSDF
/MXEDYMHGREURWDLWRSORVUFH
6WMHSDQ0DWRãHYLü
/MXEDYMHNDGDVHQHWNRYROLNDGMHVUHWDQL
nasmijan.
7HQDýRQGRU
/MXEDYMHNDGDQHNRJYROLãLNDGDWHQHWNR
voli.
/DQD8]EDãLü
/MXEDYMHNDGDWLMHQHWNRXVUFXLNDGDJD
puno voliš.
/XND=HOLü
/MXEDYMHNDGVLSRPDåHPRLNDGDVHYROLPR
/XND/HYDU
/XEDYMHNDGYROLPSMHGQLGUXJHLSRPDåHPR
si.
Tea Troje
=DPHQHMHOMXEDYNDGDWLQHWNRSRPRJQHQDüL
LJUDþNHLNQMLJHLNDGDWHYROLEH]XYMHWD
.ULVWLMDQ.OMXþHYLü
=$%$91(675$1,&(
08'526/291,&(
1DMVUHWQLMLMHRQDMþRYMHNNRMLMHXþLQLRVUHWQLMPQDMYLãHGUXJLK
ljudi.
Diderot
+LSHUERODMHNDGDVHXSULþLVSRPLQMHYHOLNDPRüSULURGH
$VRQDQFDMHSRQDYOMDQMHVDPRJODVQLNDXUHþHQLFLUDGLSRVWL]DQMD
HXIRULMHEODJRVWDQMD
1DãDQDMYHüDVODYDQLMHXWRPHGDQLNDGDQHSDGQHPRYHüGDVH
svaki put kada padnemo podignemo.
.RQIXFLMH
5D]XPPHQLMHQLþHPXQDXþLRVYHãWR]QDPRWNULORPLMHVUFH
/17ROVWRM
äLYRWQDVMHQDXþLRGDOMXEDYQH]QDþLPHÿXVREQRVHJOHGDWLYHü
]DMHGQRJOHGDWLXLVWRPVPMHUX
$GH6DLQW([XSHU\
/MXEDYMHMHGLQDVWYDUNRMDVHXPQRåDYDNDGDVHGLMHOL
9.UPSRWLü
3XWRYDQMHRGWLVXüXPLOMDSRþLQMHMHGQLPNRUDNRP
/DR±FH
8ERJDWVWYXOMXGVNRVUFHRWYUGQHEUåHQHJRMDMHXNLSXüRMYRGL
/%RUQH
632-,72ý.(=$21(0$/267$5,-(
1DFUWDMNRRUGLQDWQLVXVWDYXUDYQLQL1DFUWDMWRþNHQDYHGHQLPUHGRVOLMHGRPWHVYDNXVSRMLVSUHWKRGQRQDFUWDQRP
'RFUWDMVOLMHGHüHL]GYRMHQHFUWH
VSRMLL
VSRMLL
VSRMLL
WHQDFUWDML]ROLUDQXWRþNX
1DNUDMXüHãGRELWLVOLNXMHGQHåLYRWLQMLFHNRMDQDVQL]LPL
ne napušta.
3ULSUHPLOD0DMDâNRI(
5(%86,%,&
äLYRWQDPYUDüDVDPRRQRãWRPLGUXJLPDGDMHPR
,$QGULü
13$&
%,6(5,,=â.2/6.,+%,/-(ä1,&$
1ý,&$
„7XÿLFHVXULMHþLRWXÿHQHL]GUXJRJDMH]LND³
RNICA
8þHQLN Ä3URIHVRULFH KRüHPR GDQDV UDGLWL UD]JOHGQLFH L]
PDWHPDWLNH"³
3URIHVRULFDÄ5D]JOHGQLFH".DNYHUD]JOHGQLFH"³
8þHQLNÄ0DPLVOLRVDPUD]ORPNH³
O
1D VDWX OHNWLUH XþHQLN SLWD SURIHVRULFX Ä -H OL 2GLVHMHYD åHQD
$QWLORSDLOL3HQHORSD"³
3URIHVRUÄäHOLOLQHWNRRGJRYDUDWL"³
8þHQLN³1HDOLKYDODQDSLWDQMX³
INA
VJED
NJAK
A=I
5-(â(1-$5(%86$
SRNORSDFFUWDQþLFDULEDUQLFDPHGYMHGRERULQDRVLQMDN
SþHOLQMDN
3URIHVRULFD³'MHFRWLãHåLYRWLQMHWUHEDMXPLU³
3URIHVRULFDÄ:KDWGR\RXOLNHDERXW\RXUSDUHQWV"³
8þHQLNÄ7KH\ZRUNWRRPXFK³
JEDAN VRIJEDAN SUDOKU
3URIHVRULFDÄ3HUVRQL¿NDFLMDLPGDMHRELOMHåMDåLYLK³
8þHQLNÄ0UWYDFD³
,=1$â,+=$'$û1,&$,,63,7$
*ODVRYQDSURPMHQDXNRMRMVHJODVRYLVWDSDMXVJODVRP-QD]LYD
VHURWDFLMD
U našem nasilju ima puno naselja.
2EMDVQLãWRMHPHWDIRUD"
8þHQLNDRGJRYDUD9ROLRELKGD]QDP«
0HWDIRUDMHUD]JRYRUMHGQHRVREHVDPHVDVRERPLOLVSXEOLNRP
Rješenje
32

Documentos relacionados