H EKOTOPbIE, BO N POOhI TE KTO H H KH ropHoro KpblMA

Сomentários

Transcrição

H EKOTOPbIE, BO N POOhI TE KTO H H KH ropHoro KpblMA
i
Illrclll,
M ( ) r c i l ( .) ' l l - T l \ ,
CtlP.4.
I ' l i ( ) - I I O , f l l t l , l 0 s ( 1 .N ' ( ;
l,xl{ Ii,5t.g{(s34,86)
f
c. fl, EbtBoBA
H EKOTOPbIE, BON POOhI TE KTOH H KH
+' r o p H o r o K p b l M A
t
fopHtrii I(plrrur orFrocnTcfl r{ qrrcJry cpaBHlrreJrbHoxopoilIo II3\'qcntlbtY
per u o H o B c r paHbr . O 4ua x o H e Ko ro p b rec a M b re o 6 q rre B onpocbr rcri l orrl xl t,
xaK rrpaBr-rJr0
ylKe peIxeHHIrIe,ilJlfl ApyfHx CKJIaAIIarrtx o6nagre_fi, ,'I.rR fopHoro Kprrrvra ocralorcfl xr.tc5y3cuoFrnblMr.r.
I( qucry raI{IIX orrlocllcfl Bonpoc o Bo 3 pac T e CK J I an q s l o c T l l l l r Bo n p o c o n p r.{ M crrcr" I}iI(l r sToMV l )ci l l OIry
npe,{cran.neuufio /{IIcJIot(a
ull gK cx{arurt.
1 3 e g y u4arpoJ I b t op c x o fi (r< n u u e p rri ' rc x o fi )$ a :l r,r l l rrn K pr,rv;t 6t,t,ri t
nnep n n e A er aJ r bHoodoc u o e a q a A. C . Mo e rc e e n r,ru[9, l 0]. npti aroM ol l l tcq T o KH M M e p L IU c KOe
c o opy)l (el l l l c .ocr;l ,i l ()cl ,l l co. xHo Kp a T r lonoA qepK r rB a J r,
I r apyu e u gbr M T oJ r bK o n a c e n e p e , a rra ro re , R o 6 " racrH f,l anttr:i i rl l nA rn,
oH o i .rcn ur aJ lo c HJ t br { b reA e * ro p u a u l rtt a n r,n l l l i c l (o ro B pcMC Il tt,It:l MC rl l l Ii } l l l l tc
I ire cra MHn epB oHar { a. nb rry ctoT p y KT y p y ;tc l H e y 3 H a BaeuocrH .I3 j ta.[t,i tci ,ttIeM
c-l'(lC oAttofi cropt)tIrl, tIotlRII,,TItcn
MHeSnrfl{ccfle;1oBatencfi paB/{cJIHJIt.rcb.
poHtrr.rKgnpuc oeA ur { e}ru r-F o p rto ro I(p n rru raK rIH e" ryya.nl tttt.i i el i ftx.coopv14, l 7l , Irc" { c.Il
i
ixensi l [2 , lit . C apy r of i g ro p o rrb r, p n A ].rc c rl e l o Bate.nei[.],
IIo IIpr{ ?ToM
K
KIIMMeP
u,l
aM,
oT
'
Iro
c
rrr
ea A. C ..M ouc eeB br M ,
fo p u u fi Kp u ru
o6trqHo ynycKaercg clrrr,sglser{Haf a"rttnHrtcxaq nepecrpot:ixa cr() Ioirillblx
qacre ft. Hax oHe[ , ec r L, B AH T e p a T y p eBb l c K a s b IB aH I{fB noah3y l );l 3II()B ol ]pacrHo crg f opnor o K pr' rrr,ra 6 e rn ttc 3 a Me q a H Hfl6es cl l C l l l l a,{ l l l ofo pacc\ ro rp e rrHfgT
l of o B onpo c a .
An ro p c qgT aer c eo e fi s a Aa q e fi n o Ka s a rb , r{ T o A. C . Motl ceetl 6r' t" nnpatt
'rroii ll(r.'lll IIIl)ltc
pasHoBo3pacrHocrtr lopuoro I(purvra. A,ntI
,n eonpoce o
M l ai \l , l rl ,l /l c.lnprrn o 4 g T c f lonuc aF r ur ep e ru o rra n o c rp y K T y p u o -Qauna,rl t)l tI,l 3ol
, 'rctrH b rM
B T aK oM B HA g B K p u u y B n e p Bb l e .O c H oeattt' IeMc" ryri ;l r Ii i l t l l c-c. re .l o Ba lr gf l
aB T opa B c o c ra B e re KT o IIH tIe c K o roo r pfl Ia K ptl r,tcr< rl i irt;]prl l l l
D. t lfy, Ta K I { M I I or oqH c ,' Ie IrIb l e,' IH T e p a ry p H b teM 3 ' tcpIIo.rttrlII('
, t(orr)P l ,l cII,l
I i I J T O P b I XO C T a " IH
I C b P Y K O N I T C TbI I M U .
B rp e A eJ r ax f bpuo ro
Kp l rrra a H e ro 6 .rrn x < ai l rueroo6paM/l cl l l l fl Il a c" v* -
11ptt.rt6l;1lr}ll,lr
l:to II B Mope IuhI cqHTaeM Bo3MolKIIbtN,IBbI,r[eJIHTbIIC]ol{o,,']l,li()
, ' T l Y K T y p H o - Q a U H a J r b H b r x3 o H , p s 3 A e n e t I I I b I X A O J I r o l K l I B y l l U t M I I p a : J J I O l v l a M I I
: ' l r a . l B H r a M L I .K a x v B e 3 A e B e K J I a 4 t 1 2 1 6 t * o 6 n a c r g x , : l o l l b l p a 3 , r l l l q a l o r c t l
"n cocrztBy oAHoBo3pzcrI{IJX orJlox(egnfi, a rat{){<e ilo crllJlIo II BpcMC}ill
'.
r I T o I I c - p B I I t I H oo l l l l
:i'c.-toKaq
Onqrt )Ke, KaK H Be3Ae, IlpeArloJlafaercfl,
r.r.r.'1fpa3Ae.neubr noABoAHbrMr,rv HaABo2lrbIMIr 6aptepautl,
a llnoc.rye/lcrRlllI
'ir.illrfi€HbI
B pe3yJIbTaTe IIOnepeqHOfO_COKpaUlerIHf ild'IOtUaIII OCIIOBaIIIIfl'
| .tr]\'\ cropog cKJraAqaTafl o6.nacrt foprtoro Kplrrtla orpal{IIrIeHa nJII'ITatlro IIaxoAI'lr orpi],,,
CxNQcroii Ha ceBepe H Heprroruopcxoia Ha lofc,
' ' " l r f n o r I T HH a B c e x r e K T o H H r l e c K u x c x e M a x .
iloc.)'IelollzTeJIbIIOCTlr
r. ceBepa Ha lof Mox{HO npoc,'reAllTb
TaKyIo
^
-l'\ i..TVpgo-'Saqua"nI)IIbIX
e A H H H U ( p u c . I u 2 )' J:I oIsOoxn<cuKl rai it l x p a i i C x u $ c x o i t
Ilopncl,j ' ' , ,
3oIIa,
i3vrtcxra'ri Bbrcryn), EHra*C*un :loIIa,
I l-r
---F
I i p B r M C K a n 3 0 r r a c p r r . i { 0 M Il O ;l i 3 o rr,
C y ' i l al (cK ar{3orra, C cacpl rsri i xpafi .Iap_
HoMopcKoft n;lurtr.
i
TA
ffiiV
t*
fillr= f-12fl-f-flr VT- [email protected]
ffir lif,ra m'lH',H,rtil
'
lE6
l:l
t Vlu
ftTrr,r
[)ltr" l ' c*"^1::..]:](Totr,llKll
I''prlot', Kpurnra: t-*6 .*-crrry]iryp'do
rrrrji,'ri.rrii
e.r.axn: ,r ** ';rr,r.4rut,crr,ttr,rii,
I
n,i,11,reruuulpit!i,ctrtrii
t'tclrrtti*ittii'IrocJrecK,aurr.r'r,rii,:i:-l}Ii1ffii;pdi?fi1l"-'ii,{,iilJ,ijll,,h;,1]$il
n
pa,nie_r():Jrrr€rK111y14cp,.ri.iu<rrr.i
,,
r.cocuun.,rnrranrurui,. 6 --,unrn;ilil;ir..ocurr*Ju{r,J*,t t t ' t i iI 7 l 0 : z- parpr'rBbIsorraJrl,,,,rt,,
g_*nccrlrue, g---ra, l i l r r l t . I ( ) - t r c. pn.oau3nl lrt,tt tel ' l
l ) i t r t l ) t , r r i r j,rro / { a l u i , r } l I . C : j ; / "1t*, -a"q et ,tpHarrr*,r t { b t
srttiHs ii; lI_*14 *
J C ' l i) t i l l i l : ' t t l ' ' t c r a l l t l f l l r l l o p o / { a x r r o ( ' J r c K } rrM
v r e p l t r i c x o r os r . a ; K a ; / 2 - - c y 6 r . o p l . I 3 o r { T a J r l , .
o*-ro"r,,iHrnur,,,.,,
lt",ll,,l.i;,u;l[;lu,
'iirrr.axcxnx
crl rr); It sr
tt",, ,- liu,rrr*,riarr rro/l:Jolr
lloil.io11, I\'., .- 8,,.;;.;,;;
/J'--;t;"y"#.|^ts"*--;,;;ilir;il;r_g,qa;
r_*Vr__
ou,r,c., ;r;rr,rrrriicrtrrt
,,i1,11,,
*
3yiicruii Ebrcryn cxnscxoii nn'rbr.
Kafl nJll{ra (3yiicr<uil
.6t,rlV -;f-gnrroqir,i,ucxa" ,,,,,,,,
ta, IVa
IOxno6epextrarl
ll;f:'ffl
r1;1.";l;,,,y0;:
CxaQcxa;;;r,
ceriqac rroHHMac,'c'l irit^ cJlu')KIIoepa3tlol,o3pacrl{oe
coopy}Ker{He,
cocroflrqee H3 BblcrynoB
tiollcl)"rllt/;(llpoBa
IIlloro cpyrr4aitaeura naneosoHcKoro
-n" rrqropMeH
H oro
HJrH
j t(J 3pac r a I l paH l l e M e 3 o s o l i c ^ H x
AorlaJreosoficxoro
u p o ra 6 o u
TH na, no IvIH ei l i l10. . r ) - ' r iilr|.
' \ Jr ' IrJ i l r | c 0 L -;H rrK rT ri rrs J i l rfi Ot.o
trrrra, ,i o ,* c" *
A pyfr.fx I l 4r.
t al( uJ lr lt H a u e c ri ,rra i tu a l y e c rp y K T ypbr
fop* r" .o-..K p" * ,
rl 'o ) ' I it " ' lr t c l' I I I )o c J I(r' j [l tr'6 y l l c ttu e v ,'
TaM, rA e
l l M. . lt llo lllt c ' r y lto M rl l y rt,rta n a c i rra , u a p u i rur{erl hrH a ceB epe no pa3noMv
-I3'cryu
;tu tu c ttttttt' t .B .epxrrenaneogofi cxo.r* t> xrcm*rti:;t-liicKof0 .rex.na,
cJrolKerruerauopstqecK'M'
nopoAaM', yc..lo'llo
ttor^ttlu Aomeufipor**. cyA,tl
no cocraBy o6non4KogE
oLra/[r)rlubt]i
"litl'ltPy{"lMblA'IIl
llrJpoAax, :rT0,l. ubteTyn nvutectnoBafl
I{aK HCTOqHHKcfioca B
I'cqtlllrlLrllotlrtt uceii cpc4ttrrdi
rcpbt, n ito.,4rcii rope lr neplroA*qeclit{
llrt&l Ps"t1y.
E pflrrl6
m
Krbr-aE!
K1h;bq
.av
t
I I
J?'
I6f-J.r
r, h,
/ E
rrb'
rrtl
/ ' Et r
7
-a
\
\
\
\
o o
/
/n"r,
Trrt
o o
o
O O
O O
o o
o
o
6 o
o
O o
E
t lTll 2 m
r E
4 f=-
s [T"".lo
l=zF-It=eF-'o[-]1
li 1tr'ti t i ' i 5 'p l t o - Q r l i l . l il l . i lh l l l , l x c l l l l ' l I I l l l I ' c l p t l o r o
ccpllll'
It:r,',ccrltiltirt, 4 -- (t'nltut lltrIlrlecKrlii
r I L ' c t ( t t L rI I O p o ; 1 b l ; 7 - - 1 0 . - - ( ) c l l ( ) l l I I b l c I I C c ( l r i l a (lla3a'
i3, 8 -- t'rtalrtl:trt Pal{Hct{ll,!lllt'pttiicriart
-(l)a:l{r:
- BTOpatI pallllcKll\{MepllllcKi}tl
*
'lHIll'l-1)a3pe3oIJ: I
pa:Jpe3e' Octtotitlt'lc
u r l o , r o B C r i i J f t .".'t o l l a :
3orral III'_
ij,,rancr,n,r
- - l-lcutviicnal
Ilo'r[:tolllrl
IICKlltl ll0,il3olIa' \'
';'Jj
I'i,ixi::,""fi1l'
",,l,ll,t,,,(
i'T"]11
llT:';[11
IAIOB
0ro
He-
l4l.
rAe
tMy
(HC-
yc) B B
" aaHBp
l ' IacTrl[' opH o| o K pU E ur ar c r aq s o H a . c e n e p u u ft x p a fi c K " ,' laA qarolo6"
IIJIaT$opMeIIEnraKcr(oft 3oHoii. Or{a o(rua>r<aerct{H3-Iloil
Ma rrpc/{craRJreFr
paftoue cunnB
yqacTxo
-_
He6oJIL[IOM
Ha
*.ru
HOrOqexJra Bepxueii lopbr
KorrrJloroJrru,ei'r
c,'ro)r(eHa
3orra
cKBa)Krrr{.
Qepono"irr rr BcKpbrra AecflTKoM
2'5 IiM'
6o'uee
MOUI]IOCTFJIO
MepaToB H [ecqarrHKoB cpe,auefi IOpb_IelaAHi\'tofl
C fl ol l
l
IcT'
B
o3pacra
sroro
b
6
p
a
s
o
s
a
rl
'
i
i
H u rA e B A py r HX 3 o rra x n b e o 6 H l rx
KaK nocrletspeun
A'crtoKaul'Ifi
Quricltpycrcfl
;;;;.r"fyOr"prr{K'Jrrrrro.
6afioccxoe I'l AorI4T0l{cKoc.
CXeMax Et',traticxat{ 3OHa BblAeJIfleTcflnoil
Ha MIIOil.{XTCr{TOIIL{tlecl(LIX
}l"rIII3rrlcMel{roM]tl^tltntY::;
rra3Balruclr Drr.raxcr(ofo fipofll6a ]l ct{rlracrcl
gortoi'r, l'/lc oi\llaKo pa3pe3 cpe/{HerI
roll{iloft
6o"nee
c
rr.cJrbtM
tr.rH oArrHM
17
2 BMY, Nq 0, rcrurrrttn
.
f
ropbl c oB CeMH H o ri . l l e p n o u a q a J rb [ro o u a , B rr/l nMo, i l pe/l craB i l ffi l a co6or1
uex lopt t t lir Mo J Ia c c o IJ b Ift
o
n p o ru 6 p a H rr eK r.rrvruepnacK ot'
B peMcl
rH .OA rral ro
B 4a. nnt t elit r l e MB, n o 3 i tH e KrrMMe p r{ ri c xoc
B I)eMfl ,tporl r6 6r.,rnnpeo6pasouart
B y 3I { y P c T py KT y p u o -r} a q n a rl rl l y rc 3 o IIy, orparrH rrL.H rryrc
pa3JroMaMHOqe.
B HI I t { o, qT o co B p e M e I{ H a fl[Iu p H H a 3 o r]b r MH oro y' i xe nepnu.i rroi r rrrH pH rrr,r
M O J I aCC( ) I J Oi l|pOO rH 6 a , H q ro K p y r0 e IIaA eI{ H erra npol ' rt)ri cH u} 3uaqH
.r
Te.nbIloit qacrr.r 3oHbI Hcllo3Moxclo o6rRcunrr, 6ea Aony[te.Hlrfi c)r(aTHrI.
Jlo3oBcKafl 3oHa. 3ra 3oIIa, KaK kr npeAbrAyu{arr,HMeer [rHpHHy oKoJ I o 12 K M H Ta K ;* (t:Irp o rn n .{ B a e rc rrB c y6urnporH oM H arrpaB JreH r{ HOl
. ra
Bc K pbI B aer c f l II3 -n o A B e p x IIe rc p c K o -M e rotsoro qex.[a y]K e [ra 6onrruevr
yqacrxe, xoroputfi orBeqaer MesoraepuqecKoMy Kprrlriy K. K. Ooxra 'flrrrr
ee B H aqecrB e
Ky pues c K oM y n o Atl rrrl l o 1 1 . B . M y p a rona. O B brA eJrcru{H
cr py K r y pr r o- S a u u s J rrrH o fi3 o r{ } .,rrrH C a J rr{
B . l I. K a:l aK oB a ,[5j , H . B . K opol uonc nnii r r B . C . M rj .re e s l 7 l T . C .. J l e (reA ee H A p. t8] I{ Il . 1,1.C naB LrH
e e K a K 3 o l ry p a 3 " ' ro Ma v, JrHrrroB rryrc3orry.
l' 14] B br A eJ r n ,rrH
X an 3or {b r x a p a K re p e H c n e u H S u q e crni i pa3pe3 rrr.rx{ ueroMe3o3ofl .On
H ar { HHaer c nc } ro p M a J rb H o roS .n r.ru raBe pxH efo rpaaca. B rrure 3aJreraer 3cK nopA r r uc K aflc B n ra (u u x < n rn rc p a H a a,nerl cxufifl pyc cpeA H efi rcpur), coIIaqel( apTHJIJIHTOB
I'I necqaH}IKotsHJI}I KOHr.,To-.
CTOflIUaqI{3 rrepeAyIOUIHXCs
MepaToB.
[opoAbr r.r ABa ropa3oHTa oJrr.IcroCuura coAeplKHT ByJrKaHHqecKr.re
Ira J re osofl ,Tpuaca 14 nei l aca; onpomH utft
c r poM oa c r J rb r6 a MHu 3 B e c rr-rn K o B
p a3M ep r r c K o T o p b l xra u 6 ro Bo p H T B rro Jrb3yMecrl { brx H croqH H K oBcH r)ca,
K Opbrx
K O T O pr , rM
e O X (H On Pe A C ra S U rl C e 6 e s BH A e tsH yTpH feOC H H K ,rr.IH aJrbr{
At{Jrbep. Orno>xeHr{q 6afiaca 3aJleraror r{ecorJracHo ir IrpeAcraBJreHbIocr.rp o A a M u
HoB r r r , r M rB. ry JrK a n r.rq e c K u Mrro
JraB aMHu rytpauu, tl epeA yruun-
'
4
t
'.
:
t
MIICfl C naqKaMll fJIIlH.
,I, llO.tlHiIl,IMOMy, CiIeAyeT npe.{CTaBIITb
t ueruyft, pa3/IeJretrHbrx t{pyrbtMtr r{aAur.rlc:'pblM yfJroM K r.paHHrIaM sollbr. Hapre:puif cnoli cK,la4t13'tocTtt:rlepBag * ilpe/{anerrcxal) lr ut'opafl -* rrocJre6afioccxas
i l l a i l c o r j p c M c H l l L l r ) t (-xpynnurt
pyTbte SaJIerailIJH.
I()a<rti'ttrl ol'pallltqenlteM ,IIoaoscriofi :lorrbr cJryltn.ll.
lta;luur,
t l t ' t X o , i t , r t t t ( t t itit 3 - l l O i t I l O C J ; e C K J I f l 4 r l S ' 1 , r t 'l ,e, X J l a l t i l y q i l C " r K e B 6 a C C e f r t t e
'eK
fiolpaxa
H A;rr,uu. O sHaqureJrruoii aMrrJrHTyAeHaitrrfa, iloMHMo upeAIlOJlOXie.Htlff() CKpblTI,lX IiOpl(ll./lt epaX, MOll(CT CBLII\eTc",TbCTBOIJaTb
pe3I(Oe
cTpyr,;T'yptroellccorflacuc c Allyx cToporr oT rrert),
O6c cegepilble Bol{rrl I'opnoro Kpuvra }r Bce orpaHnq}{Ba},out}rq HX rio}lTal{Tbl RIJJIflIOTCflo6pa:onaHl.IflMlI KrIMMeptrficxoir
cKna4rlaTocrH,
3tIoxtl
cSopMlIpoBaBunIMucfl
r ycJrol*rRX nonepeqFroro ci'r{arr{fl. Osn peaKo HeqorJlaclto [epeKpblTbr lreAHcJrouupoBarlr brM rrnarcpopMeur{btM rrexJlotvt no3AIlero Meso3ott H ttafiuosog, Noropuli rtcltbrra,n ToJtbKo cla6uii
Har{JIoil }t
IIe3HaqliTefibl{oe pacTpecKHBarrHe B cBrr3H co cBoAotsbrM noAHfTHeM foplroro coopyx(eHH rr B n,'rHouerLy,e,T.pgprfirrHo€ B p.gMf ,
I'opHoxphilMcKafl .o"" rfiu'ifr8ytira('rur r( rory or Jlirgoeeroib-H cJrai'aer
6c ur t r r y r o qac rb fo p tro l o I(p u rv ra . Orra B brA eJreuaK aK uerafl eA nH l rqa rra
( ) c H o I J a r i u rnp e x o c r r o B n b r xr r p u 3 H a K o n :l ) p a : l B r . r r l r lea r p u . r e c x o r . ic e p i r H B
( ' e K . ir ac c r r q e c i { o M
IJ } r/l o (rn y x r,i o v tn o tteu' rrtutfi
TeppLrrcH nutfir}" utru IJepxl rero 'r'llnaca u .rrcfiaclaMorurrocTbr.o
ts rrecKoJrhKol{r.rJroMcrpon);2) ilposr}JIelnt t ) oipr oii 11 .rnr" Ic c K C U l r,ri 4
rrx
l a s KrrMMcpni i cxol icri JraA qarocru; 3) B o3pacTaK)iir,ccB loi|(FioM ililflpaBJrerrlril ocJro}}(rrerrltc cTpyKTypbI B nocJlclop) )(:Itn * Or:tto
i' lier . . ( a, , r r , r ltti i r:ti o eItl
i
u o i i /UIrt B trl /IsJl €l tH fl
6,ol ee M0,rl H H xcA I.tilr . ir l( ' . r t y ilial r l ra tl rrrtr-i )r' J tl l c J rr
fl c ' p x tt0 ii tol Jrrtl t xal )aK ' t' epi l p(]' l Il JIel l Il i ll fi tl {
-I
i i u u s c p r r i r c r r u . \' ,t i l l i J l r i o c , nlei r r \ r , I l e p r i i c l i t t x4 t t i : , n o x a t 1 r , t i i .
i <_'l
fo p H ox pbI M c K aR g o g a Mo )K c T 6 u trr' p a g ,r(e,{ ctta} l i t ptrj t_-nl )oJl o.i l t,Itl :tx
no /I3 o H [ I Ha r pH non e p e q H r,rxy ,rfl c ' rx a * - 3 a i l a ,,trrt,tfiI{1l r,rrvr,' I.[ci rTp;1,]l l i l l l ,l fi
I(pbIM
u Boctoqublfi KpbtM.
.
o T o r y o ' r " r l o : r o B c K oitlio l t l , l
3anaAHbrfi
K p r r r n r . H e n o c p e A c r n c H r rK
Mbr npeAJraraeM BbrIeJrHTboAHy 3a Apyror:i lp4 fipoAo4bttbtx [o.)t3ottt,r3anaAHoro l(purtla: KaquHcKylo, Eeruyficxyro rI lO>xuo(repexrlylo.
\
fl e p nan pr s HHX , rl a c rg r{ H o o rBe q a } o u a fl I(aql urcxotvl y i tttrtl K JII{Il opttto
cxeM, xapaKTepH3yeTcflrIoqTll fio,'IllblM orc!"'l'crllll*
Apyrrrx TeKTOHt,rqecKrlx
'to.rll,lio.
*r" npoaBJreHHfirroc/reKuMrvrepuficxnx
a-eqclpuaqHfi. B cnssl'I c ?1'tiM
cB
ofi
(' TR (:' l IcK
.nal
{
tl
arocrtl
,
sa e ci Moll( er 6nr r n o H fl T c rn ;rb K H MMe p H i i c noi i
BH/.ltl>>,
6tt3 l{a,I(}X{t'rrHq6o.rtt:e
uUft nCIpOAAM
TaBpHqeCfOftCepnH B <<tll'ICToM
ttosAnr4x napyrueHHft. 3lect qepe4yrcTcr yqacrxr.r MouoKnt.{ttanc'fic ]\,1(\rtttlo u {H M Hc f fy r J r aM r . rn a A e H H ft (n p o 4 o n n n u e u e ru yH ) H yqacTK l ,l Mei l K Il x fl cyflopx4oqeuHblx AHcJIoKaqHft.IIpocrrrpautfr .reuyfi HCltrtrrtBsilT Kpyrt)te,
unoiAa noJlyKoJrbueBblepagBoporbl. I*locxonr,xy noBepxHocrr) )Kec'rtiofo
SyH,[aMeHfs Ha rJry6utre n 6*7 xu cyfiroptlsonra.ilbna [5J, Mo]t{uo tlpr"utn o ,n a r& T b,r lr o, K & K H F o MH 0 rI{ x s KJ l n j l tl fl T b l xr: s" qacrgx,rl n rpsl l l l rtl e n $vl tf}T cnoolrCI
flaMel{ToMII[toHeoulEdtcpblH, u rp-nlrutilncflr]r1r{poBeill-tt1;rfllJrr(:trMi)
r)ell0nAtlllH,
finroF cqlttl Karrecrne b*uyiicxnfi c?tSyrtrypnc-qrauus,rrr,rrofi
ltoJlnor.nat
o l 6 u o e Kp h rJ ro K aql rrtctrrl ro aurttK Jtl tl toptl fi
Ta e r BogM olK HbI MBb T Ae J IH Tl b
sAecb cpe/(Hffl lopa npeAcTaR/leHa MO[UCXeM
ApyrHX TeKTOHHqecKHx
o6pasoB aH unMl lH yrn o i i ro a ulef i r eppnr e H H b l x ro p o A c B y J rKa u H rr ecK H Mu
.rrflMH.lIo AHcJrortupoBaHHocrnSTor KoMrrJreKccocraBJIfler npoMe>KyrotlHsrfi arax( Mex(Ay cHJrbHocMflTbIMHnopoAaMn TaBpuqec.Koflcepun II IIoJroroflex{alrlHMnnopoAaMI,I rocJlecKJlaAqaroro 3Tax{a (eepxunn lopa
ru.rxuutl r"ren)
Crpyrrypa nb4souu xapaKTepu3yercfl pasBHrHeM HecKorIht{HXreKroHHqecKHX6noxos' c AoBoJrbHoKpyrbrM oAHocropoFtHHMrIaAeHt{eMnopoAt
EaoxH orpaHurleHbr reKToHHqecKHMHKoHTaKTaMHlI BIlo"4l npocrupaHl'lfl,
1 4 BKp ec T npoc r upaH u n . fl p u p o A a T a KH X c rp yK ryp H e coB ceM fl cl l a, IIo
qro 3Aecb npoflBlIJIHcL 4eQopruattuuMolKHo BbrcKa3aTb rrpeAnoJro)KeHHe,
Hatrpr)Keultfi: cHaqaila
MeHrtourrlXcr
clKargq B c/rox(Hoii o6crasonxe
cQo p rr , llpoB aJ r ac rbr p o Ao J rb H a rq e IrIy fl , o rp a H I{ qeH H ar H aA B H roM,a 3areM
o H a 6 a t na pas apo6 re H a H a 6 n o x u , H 6 .n o x u cK yqeH bl B nonepeqH oM l l atlaCTH sTHX CJloll{HblxAI'tcnpaBJIeHHr.r.
Bperran lrponBJreHHflSHaqHTeIr,HOt?
BepxHero crpyKrypHoro
nopoAbl
nocKoJlbKy
.'roxaquri
Aono3AneropcKoe,
3Talxa sa.rreraroTropa3Ao npoqe, xorfl 14 Hapyilenbl ne6orlutllnalt c6po'
caMH H c6pococAeraiar,rH.IOxHofi rpasuuert IIoA3oHbI cJlyx{Hr BepxnexaqHgcxufr HaABHr, roropufi cefi.rac pncyeTcfi rotITII lla Bcex 'I'eKToHIlqecKHx
cxeMax KaK 3lraqnTe,Tr,nuliSaunanr,Hufi py6e>x B llopoAax eepxHerl lopbl
II HH}KHCTOMCJIA.
IOxng6epelKHafl noA3oHa oxBarblBaer co6oii Becb tox<tlt,tti 6eper 3aHee xapaKTepIIbI 6o,nee y/IaJlerlnaAr{oro Kpsinra H rroq.r.H ecro gfiry. Als
rupbr; 6o"nnruue MouIHocrH
nepxuetl
u
H cpe4nefi,
Hbre or 6ejlera
'BepxHeropcxrax $auuH
CBHAeTeJIbCTByIOTO MaKCTIMyMe IIO3ItIeppcKofo
ilopoA
npOrn6a.^ 3ra [o,43OHa, KaK u BerUyii cKafl, 6t,tJt1 MI{HI{MyM ARa}KAbI AHCHe.toUHpoBaHa B *mnnt"p"ficNoe :BpeMfl, r{To onpeAe'IIIIJIo o6pasonaune
oTJIHqaer
ee
no/13oll
npe/t,bIAyIIU4x
Or
araxefi.
cKoirbKHx cTpyKTyplIbIX
.
II8r,€llHe
npoflBJreHHe rrHTeHcHBnbrx IrocJreKLIMrrlepltr?cxHx ;recpoprraaul'tfi:
ilaBepxHexaql'IllcKoro
rfrpclurotvt
c.{oeB nepxHeil }opbI 11 6eppuaca nS-pSA ^MecTaMH
70o' tleruyu MoI{oAo
a
40-50o,
B
KpyrI43FIbI
IBHra AocT'raer
K
K.'rHrHa,rlH
Huxnrcx,oil rrfirLr lr 6a6yra'rr-qfinLt pa3RepII'yrbl tlo or'Ilouelllllo
noA3oB
Deuryficxoft
I{
KaI{
3,'1ect,,
of-rueuy HanpaBJIeHI{IO Bceii noAso"ot.
Ite, rra6nrclatOTcg ilOnepeql{oe cKpyqHBaHlte filtlxOs IIo BpeMeIIH nOCJIeIOp-
)
l9
IIpH llprl6nuxecKoe H O6U{Hr1pa3BopoT [pocTt{paHHijl B MepHAHOHa'rIbHble
IIIH K l{eutPanr,uoMY KPuttuY.
Crpynrypu IOxino6epexuou lroA3oHrJ ocJlox(HeHacucreuofi MoJloA,bIx
K o'cllol}'lloH l{ocbix llo o1';Holxe'HiIIO
BepTHKaIbIJbIXpa3rpbriloe, non_epeqrHblx
cpbIBbI
IIpoI'I3oIIrrllI
pflA:
B
roro'
ioAsonbl.
Kpon're
y"^tl^
My npocrltponnto
Ha rpaH6lle cTpyKTypHbIXataNeil, npeAcTaBJIeHrro noJroryM IIJI6CKSCTSM
rrblx rlopoAaMHpasuoit j'I(ecrKcli:ru[18].
B }Oxuo6etsperrrr npoflBJIeHHfl tIocJIeK?IMuepnficttl'tx Ae{roprvraUurl
Kpntirna'
pexHoii rroA3oHeMolKer 6uru ycraHoBrleHo 11 t3.Taf:l:.tlaAHoro
lla
6ypetlneu
KOTopblM
IIo
pa3pblBoB'
rAe pucycTcfl cHcTeMa IIpOAoJIbllbIX
I{a reppurellllble
THToHa
H3tsecrHflKoB
HaABlrraHHe
pr. ULpnrbti AoKa3arro
3aTparnBaer
uopoA6r ulliKtrero MeJIa. llocxo.nlKy -oAI'lHI{3 3TI4X HaABHToB
AaT[IpoBo3Mo}KI{bIM
Cql{TaeM
MbI
Bepxrlero ana6a,
lr6poAbt cpeAHero
3THX l{a[peAeJI
BOspacTlIoIl
BepxHnil
BaTb fix KaK nocJrepaHHervreroBble.
[opoAbl roproHa
pyueuufi ycrallaBJlHBaercfl I(aK IIpeAcpeAHeMHoUeHoBblfI:
AHC/IOITI4pOI]aH.HLle
fiepeKpblBafl
3aJleraroT c oqeHb IIOJIOTUM HaKroHoM,
cauas Mo'lOAafl cHcreMa^:p:.Ttn -.'
roJrrfiri Me3o3ofl pe3Ko HeCOrJIaCH0.
H fpaBlirauxoHlb.lx^ CIIOJI3aI{HllIlo
cMeilreHHfr
neprnranbHbrx
rie6o,,rr,urr.rx
T' e' coBrlaAaer uo
rIocJIeMHoueHoBafl'
rpaHHt1aM nc,ciottHoro cpbIBa
fopuoro Kpurrla.
COo^pylKeHHfl
C llocroM Op-oreHHOrO
BpeMcHH
'
yqacroK Ha Bocroge orpaHgqel{
S
i
o
r
K
p
u
l
n
r
.
Uelrrpu"ouorir
uarnor? .nunUefi, OTBeqarcEefi, rIo'BHAI'IMOUY-:AoJITO>KItIryqeMy
AOBoJrbI1O
:"x'fffi
ff s'f#5tro"",t'",'i;
lio,,:
HJ
Tf"';,,
l?lun?rTbI HaqHHaeTcfl[ocTerIeHI{bIHpa3Boo KPurvra w. ttePexoA Hx B MePI4AIIo-
",)blMa.
il, fioflepeqHaf 3oHa lJ,eurpanbHoro
JX napyurenufr seusoft KopbI' ITpHBOKTy, naAanueMy Ha BOCToK'ABa 6"rroSaIIaAHblft6'nox c oo',lee MOU{TOJIUIHHe;
Ka K0pbi, pe3KO pa3r[tIHbIX ilO
orIlocI4TeJIbHonoAHnHoii rtopoil ttotpyln"" (no44nuHyr) noA BocroqgHfi
Ha noBepxHocTb npn6'nnsgTe4br{OcoTtilfi 6nor. BuxoA 3Toft n.11oCKOcTH
MOXHO AOilycTHTb'IITO HMeHHOI{a3OHbI.
Kparc
BOCTOI{HOMy
OTBe'rcTByeT
o6pasoeaH6fl B r{exJle KpyrlfiHqr{e aroro noAABHra [ocJry]Kr{ilo npnqHnoli
l-ie ucrnrcqeHo raKx{e,
-".Anyruruscxoro
cBoAa.
rtoft rrorcper{Hoft CKJTaAKH
JIeBOTOCAB?Ira'noTHIIa
cxoAllJIII
ABHN(eHHfl
npot
rtTo ltO eroli ITJIOCKOCTH
nepxueii lopbl H Hllx(Hero Mefla'
eH
bI: nonorltft cBoA Ha SanaAe H CHCTe-
__
C anlr t pc r x uf i B f ia Al l l tb l p o c r c n o A a '
3an
o
J
l
l
l
e
l
l
l l e M o c a AK a M H '
.rre A v loulllM
*.n"uuut,, 4e$opvraulll{. Bo'ttepnutx' :
qHHCIiofO HaABllfa ll ero oTBcTBfleltit
co
!raulilI i]otsJlcqeHbI IIOpoAbI aIIra'
flO'
MOJIOX(e'
Eue
r{Hx(lteM IlflaTo.
riaprllpoBalllleM cllcreMa c6poco-c'n't
I-raBt
r o f o - l I o c ' l o q i l o f O I I p o r ( i 'l l p a ' H I 4 H '
Hapygan
BIIaAHHy'
TflrHBaeTcri Ii Ca.nrupcriyn
20
3ano"IHtlloqlge
ee flopoAbl
t
$
c
Aentp{*, !r,!,op^,
it'|aa{t4t
n u r t o Jrt
AotzoPYt<o0cxqn
rIeXJIa Ce3aJIera}llle BepXHercpCKOrO
tUltl,IH HSrl'I6aN'II{MOHOI(JII4HaJIbHOe
nepuol-tqacrpl!,onropyn?u:::^fisfinutB
llaflpaBJl*H
l o r n lo)KHee
H a t o r c M e H3To
flercfl
E,ue
pu,p'uu*n'
xar AoBepxHet*enxofi cKnaAqaTocTblo c He6o.nuurtltr,tn
no''"pil*
*pnro,i'il'ifi,
crrcreMa
;":dl#f*,
-KPurvra
vqacrBvror
ocJlo)KtleHa
rro
n
c rB o M re o J l o ro s c ei i ' tac
co-cABHrH H
bI, OCJIo)I(HflIOlqHe MOHOK'JII
tlro cpe/Iu
JIee BepoflTFlo'
3To oLIeBl
cABHro-IlaABHrH' Oco6etluo
2l
AoclrfrcKoM pafioue, rAe croxrrarr urc'reMa 6flot.t.tB otlt{caI{a BllepBbie eule
TertrounqecKl{e I(oIIraKrbI uMeror 3Aecb c.rloix+ A. ApxaHreJrbcKr,rM tl].
AoKa3aHa
i1yl,o, qacro H3orFryryro 4roprury, v, Ha/{BHfoBat{ cocraBJllloulalr
MeJTKHM6ypeuuevr. Paspsrnn pag/{eJlrIoT 6nottll-x.rttIItbfl, KaK 6lt BAaIJfleHHbre /Ipyr ts lr.pyra, u npeAcraoJrlloT co6oi? eAunutljt KoMII,rIeKc crpyKTyp lloilcpet{l{ofo c]"I{arHfl.
OeoAocuficroro pafioHa Moryr 6otrl AoBOJIbl{orotlflo La'
Hapyuegnn
TlrpoBalbr: ts t.tx crpocHHH npHiiuMalo'r yqacrlle [opo/(bl uafixoncxofi ceuHxuufi rr,luo4eu), a [opoltbt cpeAllero ]{ BepxHero MI{oplrir (o.nuroqeH ]lHOrAa
ucHa trMH lre 3arporryrbr. Cautre Msn6[bre cMeuleHttn H TpeqHIIbI,
OTo(rHosflril.oulHe cTapHe pa3pblBbl H pacceKaloilIHe OTJIOiKeHIIfl MItOUeI{a,
}IocflTc'IiloBo3pacTyKiIJIl{OqeHyLtpaIIHeMyl,reficrouetty,'r.e.KoIrpefopuc-rxpbrMcKoro l{eo't'cKT'olineecKoro cBoAa t4,!.
rvreHkr(lopuli,poiion"o
KuMMepllficxart
fopHonpottvtcxoft sollbl
B Bocroquofi' qacra
LIiai,
(eny'rpuxe"u'
tope
logilHefi
s
cr(JraAqarocrb IIpeAcTaB,'IeHa AByMf {lasartru
HaJIo]KcrIbI
KlrMMepnficxue
Ha
4e(roptuaulttl
.noser?cxas r.r ttpeArnroucr<ax).
cJrox{HbIM coqeTaHHeM CKJIaAOK 14 pa3pbIaJrbn[i{cKrre, npe4claureHHbre
cTpyKrypaMr4 flBJIflIOTCfl qeulyrl' IIaABllrH I{ CAIrllBOB. flpeo6naAarorlHMlr
o6ycnon.neHIIbIe cX{aTl{eM.
tpopivrlt,
tH,
- ' T. c. cTpyKTypHble
3oHa Ha nro-BocroKe _cogpusgcaercsc Cylaxcrtofi
iop"o*pr*cna"
f . Vl. HeuxonltM I'I A. C. Kusopofi uo rpynHorrryHaABI{ry,BbIAeJIeHHoMy
M' B' My(pnc'
4)' llo M}IeHHIS
3qxnAarcKoro
l{asBaHlleu
ItoA
3eBalbrepoM
a
e Eeeenba
fto
C' Kuscna"rlhTC'
A*rlo
A'
' c < t ; r r t r g , { c c r 6 c r r p o r p u J l Hq c p c 3 S q x n l l a r c K r t i t t t a A n l t r :
l ) r r t . . 4^l. l'ii.'
-- uoJt:ouriuiiur""i, E - no AaruIbIM aeropa (1975) *- 3air;-;;,i-j; 1l'SSby
i,yl',*
no4aoHd), II * cylaxir..r.irra' rracr.rh;i *- i'oprr'rplrncrian'lffi"tg-odo*roKpriMcKa'
s ' ; O T r l a , l " l g g r ,I , O c T g r a l o n t l t f i H a B g C T O K Sa M n f l l l lla'roglt tr A. B. Apxutloga,
-i.i,r,,o,t000 M, B lraflpar]Jregrrr{ K 3arlaAy llocreflel{Ho nepexoAl4T B Kpyry}o
qro 3qr<uAarcKHfi HaAB}Ir B
Jllrqarnn, IIanporl4B, cI{HrarI'
4ir;;;.)'py: i.'A.
6onee tIoJtofHM H qTO 6nac
T
a
H
o
B
I
t
T
C
f
K
p
y
T
o
f
o
i
l
3
r
i
3
a
n
a
A
y
lrailpaBJrcHrrrl
c
O
BepUeHHO pa3lutlHble Qaro.rlapl 31'0uy IIaABttrV 3AeCb"C6.nuXeHbIABe
22
li
IlpHc(]tj'rlrtllft'rlrtll{
HccJreAorrat{Hntl(}3t}t)Jll'L'IttHa11n
ro"llltnx
so'br
.uHaJrbHHe
tl o6JtoMo'trtt't'x
.[BJ.
no
iyrn
l-1Tep*uny
MHeHuto f, A' Jluqaruuo'
ut uaAnura' b{oi{il{o 'rotl}c''rt'r'rr'
ctopou'
,i6e
urp*"eft n-q11no
cper,nefi
"
n,,'J,?ii::l*':i ll'.I'hr.rrro
qrorro^
;:l;J
lrtrflpcl{ilryucc'rl]('rI",il":'.f:t;;Hffi1ft3;l
ti-ip-pii*i"i, irourrioii'o.nt''cfi
rror,Ke'a
d A K o a ' B I , I A 1 { M a f l ' { a c T t i K 0 T 0 p b | x l t a q l I H a enTe.l cl r'tttte:l(l t att{.)cl )l ti lt|t' t . t t
tl,tt,t,,c,,,,tut'lpyftlM
loFfuI t{ naraHu,nuaeTefl
cKJIiliLHII'
n ltpylltlule
n fiynar<*rrufi iSottllt eMflTId
"lttHc{itttt'ti'
IrtritrrrrroB rr.'rll
'rr)JtbRil riitl{
ll1l1f'
KpyrhrMrrnp.rnonutllYl"l-q*uprrrritlt"rn..
f- oeflo?r{fieH$He
ao.,o**p;i;
()Ho Mc)ilic'r
iltY-lefliierctl
*^1uryito*rnr
usspocon, Bpeun
cor-r:rBerc'rBelttto
r{"{o
r"
BcpotlrllblIl'
nocJrernrorrciroe, ^e, ";J;#"ilup"t.tio*'
np*at1t*n"*i*u 6o'ree (UtrroBp('11L'lllro
HaM
Onuaxo
6utrt, I't utno'"ioo'
6unn l'rcnuUrnpoBfllll:1
l,tl::lt*tttt
nopoAbrCVAa*..nof,so,uH
rpflrirrcnoi:r
c4oprvrnponaHHeMyno
* n " y , r , , x l . T q * ^ c / cK.naJrq.aTocrr,r
l B H r 0 . l I a A B l { rBo
oBb
l"Krrapytttctlt-tft
pafroua. 'io raK'te BpeMrr
conocrllB'
,(DeoAocHffCKOro
r
BollMoiKlll'IM
ctluraeM
MbI
n-o'opyo
3oHe Bonruroro Kasxa"'
s SpHrt'rv'
Jrnro. cya?;;;"fi;;non
?..'Hhr BbrxoArrr rra rorc tt- crepery
*
if i'1'
r
;i
v
;
;
i
I
^"
l?tl
"
X"tl*1#"'.ffi*::t."H::'.,ii
* ;xi fki
,
.
Ha lofe l{il pacB top" 'r orp1y1:tnot
IIa3Barypbl nooep'exbfl^npoAon*uor." KpynHiuoopur.ooMOM,IIoJIyr{!'tBLtl}lM
or--6"p*.a
xrr,r
b0
croflHr4rro*ono
nue Bocror{HoqepHoMopcKor0' BocroqsoqepHOMOpcKHH pa3.,roM oT,U,eJIfleT
:rarlerlepnomopcKafl nn^tu'
oi o6'racrn IlenapytilcuHoro
HCrop"tto- lq:y:
o6nacrr
cKrlaAqarylo
ocaAKoB' Bo'numlr'C''.
r,irrou."-qerBeprl{qllblx
*J*-""t-ronur*
raHlrf
c J l e A o B a T e n e f r T p a K T y l o " ^ "gepnouod;;ft
,,v-oonu:11-^uK
3 a l l a A Ht6'
o e xl6l'
p o A O[Io
- J I XAarI'brM
(cHHe3arag.
;nilron
'rJi^oa'xopoA
rpaH''{rHoro
Kascxofi nrr'rbr, n^uuu"*J
Moull{ocrb}o
ua""on
n
fC3 - aTo o.nacrn .
."""iflf?,o"Tlr-,H":#;'"?l,?;'#1'{ff
l1!.1::::::.onucaHrrn,Kpr'tu
KltMMepnttcxylo
,no*" cliIa/(qaTocTrl:
r
5
o6.nacrl nepex'Jla 4Pe
cKJIaAqaTa'I
3peH'ft Totyt paccMarpH-Barbcn
u anurficKyro. ooe on#,1";;;&
"oun"
anoxr{dff;iJ"
KaK
"l*'';;i#i;"i:?'iii::1ff{iJi"ffi#H','ffiXll;
tl c9"
^'*pb""
pacrf llyra Bo I]peMeHu
t"nino
cyAancxofi 3oHbI'
Kpnua,
l"lfo1,;,;l"",.JT
m*'fit"",;:1:?:H",[",t#
oTqeTJIHBo cKa3aJlocb
,".
BJIHflHHe Me(
le 6'rror<oe'
,
ara,,orBe,rarcrr'ii
ttX.#1"11H"""[#j]
El;"*"J,"#;
cocTaBe IIopoA
puun#}^i,"""y
3Tof0 Bo3pacTa MHofo
IIeMnorI4e H3 HH'K
H
_1
nosAHefi Iope
rrscTrr o6notntDo"Tu'raq
necqaHbtx rr KoHrrroM.pirouor* l:nul,"tn*l-l.l'n*o
Kr.rMMe.pHA.
Koppuu**aa*"*
Marepfiano*'
c.'o)KeHF,r
a nraots*tyuulHx l]floc'neAcrB'{H
[JrHTbr
r'A'v.
coce.u,ieft
c
""0.
*oB rrp'Hece'a
'
clro)
;*r.rrbep,
RCHHO MbI
rl
cKflaAqarocrl
III1)KHHM CCB
o
B
ll-
fio.lee npl{n(
ccBepHbrMc't
Annnnfi,
flpeMrr.flna
r*Herintte c
ffi t#r$oo:T:'ff,|c i
{qaHHH
IIe rOpHbIM
Ha rcfe
lHllsueficq
r
fi I'I Ilosoecxola'
eACpeAHeM]',IOlleHOBOe
I cMtlTbI-B nPocTble
pblBaMI'I.B cKflaAqa23
T o c l ' L 6 t , l ; t a ' r i l K ) K c I l o l l , ' l c t t c l i ar u t K l l a t r r t a c : T bf < t l t u o t i p b t A , r c K o i i : o n u tI.I o cK oJ r r ) K )or
/ r a (;u tn a y i Ke q a c rtrrrH o r(o l rco/[ri ttrpoB arra,coK paul eH ue ocH oilaHllfl IIptlBeflo 3/Iecr, x
^o6pasotsaFIItrucrrequ(trrqecxr.rx0opu c 6o.rrttur.rtvr
KoJIltqecrBoMpa3pbllJoB.3ro .._ HalIBIlru, ns6pocl,r, nocnbirulre cpblBbr r{a
rpaHI I ue r o/ I u r p a s u tl fi IIJ Io rIIo c rI' t,c Au l .rrurIIo l rorrepeql l btMrrapyueH nfl M.
K oux per uue Q o p i ra u H a x o A g rc fl B :l a Br.rorMocruor' 6ucr.po vreunnqef.i cx
JIHTO;'IOl.llll II
OT
paCnOr'lO)KeHI'1fl pallce
3aJIOI*(l{lllUet7Cq
CSTH lrapyUlertUii.
O t uc r . r aet c g Bb rc o Ka r{a K T u Bu o c rrrr{ errrp anrtror?nonepcurrofi ,unor' ," rpopmr.l p oB allue A " ny u tl l tl c K o ro c Bo i ta , l ra i tB n r cenepr-roro6opra U atr,rpTri rd H a
Canrrrpcxyto spo3Hollttylo BnaAi.n{y. Bce orn i(r.rcJroriaurraMoi{iHo rpariroBaTb
liaK
pe3yIr,TaT
I'I B npO/loJIbtlOM
COKpaUI,ellHfl OCIIOBar|Hfl IIe TOJIbKO B nolepeqHoM,
HO
B pe3yJIbTaTe
IIO;!,rlBLIf3 SaIIaAI'tOro 6nOXa
IranpaBJIClll'lu
rlol 6JIol{ Bocroqnorrt Kpt,tl,ta, KaK sro pHcyercfl rro ilaHHbrM fC3. Coorr{our(rHr.tccrpyKTyp ir03BOJrseTIIpc1(noJrararb, qTo iror]epeqHbreAerpopnlatlldH I'laflox{eHbI}la IIpoAo/lbHbIe,T. e. no BpeMeHHfl3./"trI}orcrI
6o"rreen03/lI{HMII.
t
l
A nnnuiic x a s c I{ J Ia Aq a ro c rrrc o n p o B o )i i /l ae' Tcrr
oporerrH brM3Ta1oM. K ar<
H Ha B c l, r luot v r K a g x a s e , l { e i l o c p e A c T B e l rrro
3a cx,l arqarocrbl o, cpe3arl €e,
cJleAyer IIH)KHlliI MoJlaccollblii KoMrrJrcr(cMaJioMotrlubrxMopcKHx ocailKoB.
ToJ t t , l< oB I I J I I ' { o tl e H lcl o 3 n H Ka c r o p o rc r{ H oe coopyx{ eFIH e
Mefarrrr.rK JrH H opHrl foprroro
-Kpurrr,ra,n pe3y.,'rbrare paBMbrBa Koroporo Soprr,rnpyercn
nflaru rpy(;oo6.noMorrubrxnopoll y floArroxc.rii. C poc'rbvr cr]oAa cBfl3arra
n oB c c M c c T I { at l T p e l q l l l l o l } ST o c rtrc tte 6 o.nbrur.rMrrcMeul enr.rr{Mr.r,H FroFA a
o lK llliJ I f lI out afl6 o ,ry c eAp c u l l l o ro c e rb rrapyurcuul i ; oua pacrrpocrparrrrercrl
Ha B c e oc aJ { KH ,B K/I} o q a flH l l e o re t{ . IIo AatInbtM coupeMern{ri xc' beMor(,aTa
TpeU(IIl{OBaTOCTb
Bo IvIIIOnI{XMeCTaX 3aXBaTIrlBaeTl'l tICTBepTllt{t{ble
OT.IIOx{eHIrff.
B unoA u.
'cnof ic r s eHHa l . fo p u o n ry K p u rra y , r{ a K H rj ccN l cK j raA rraTbrM o6* rac.rtm,
np o A o J Ir,H a flc rp y K T y p rro -tl l aul rarh,nafl
30traJrbtroc.rb.
2. C nnaaq a T al o6nac lu fo p tro ro K p r' rn a , ri aK Il cK JIaA qaTar{o5,' l acrb E o.rtsrrrr.rro
I{a. nua: a, pa; t H o Bo 3 p u l c ru ae: c rb 3 c l u r,rK ltMMcp}.ri i cxclr(ol
i i l co/tH l l atl rl t,aJrbntrficneiii Kot-tco,rrH/iaultrr,
a rali;firl o6,ryac,l'lr,uopc;slulrjue cKna/lqarbtc /Iefi o pr uaur r r {/ lua )K Ab r.:J . K a n i a y m l B s rro x cK na/tqa.rocrucJre/l ycr rrounMarb
KaK llpeMfi IIOnepeqHoro cll(aTIitl l-tJlil coKpa|.ttLrltqfl ocHOBaHr.l't.X<;r'n B
r ra c c r{ rre c x HIro
t: fi p oB bru uoql ' u B ce ITaA B H I.H
Kp ur M y lt et { t t t e c T H b KJ
cpaB In{T0 J I bl{ o K py ' r H, o d u u fi c rrrJ l b c x n a Aq a ' ro f,rrr pa;punnoi i TeK TorrgK r,r
orB eq a er npeA CT a l l .rl e H H floM Ae Qo p Ma tl r.rfl xc]K aTr.ut.E cru raK X { e
A antrbre o
BoB M ox { lloMnep e Kp b l rl tl .Iro I{ a AB Il ra M (rrpnsuaxu K opA H Jrr} ep
I{ a rpaH l rU ax
3 0H) , a T aK il( e o c rro Ba tu rfl n p e A n o /rfl r.8 Tr:oOrunfi cpi rn ocaA oquoro qexJl a
c K pr r c T aJ r J r H q e c r(o$ro
y u ,' 1 a u e ' u ra .4 . Kp orvrel oi l epeqrroro cl xarurr B fopl "loM I t pr ; m y t r ' l Me to T cnnp l ts l ra Krt c o ri p a i l renH RH n rrpo/toJl trl roMrranpaB JreH t t u. T aHlr c A t r tF o p M a U u utrtv te ro rrl ro p tv ryp aB B opo.roBl cK yrl pl pul ,tl .tH
fi " rroK oB .
o n u T aK ; *ie r lp H y p o rrc r" nxd /i B y M g u u x a M cr{Jrai l qaTocl r{cJre/ryn
,
no upcMeIrlr ilfnocpeJ{cTBelillo3a illrMu.
(ln I I COK /l IITEPATr"Pbl
A , A . 0 6 o r H o u r e u t . cn K
I.ApxarrreJlbcxtrfi
r J r a A r l a r o c lr(l e
4 p q s 1 1 c * r rnoo , ' l y o c r p o B a
l(pur'tcKuxrop.---Bccru. reoJr,ltoM., 1928,t. 3, Ns 2.
K Tet(ToltHxe
i i r ! a , t 1 l l ulrlJo A a n l { r J M
l ' { . B . H A p . I ' n y 6 r t t t u o ec t p o c r r r { et l e p u o r r t o p c x o B
2. Apxltnob
reo,'lorltqechltxH rcoQuruqccKlrxlrccirt'/lorlarrilri.tiroJ. .UOl.ltl. Orl. l'c(),,t.,1970,
.\b ?,
i J , I ' r ' o . i l t t t l r(ul C C P , r , V l l l , , & 1 . l,l l 6 t t .
4 . J l y u r c B c x t t l i I 3 . l l . , , r l l , r c o r r r i lol . I I . 1 3 o : p a c l p a : ! p h n l l u i r s ,r r a p y ' t u u H l t i iB o i : ' l ' o . t rio-ltpt,t'uctiill"o
npeAropLr.'* lirrr;r,ivlOt4ll. ( ) t ' , , \ . r ' e o , ' r . ,1 9 7 8 , N e l .
24
llrpa(t)llll
J l t ' i f l {l l r l { ) l l c l { l i s
'4. res,I., lsB2, J\fe4.
: ltEIIl{ble
I
o
cTpyKr}'ptt
i , ,l ' , r t ( } i 4 { 0 l t l l f i f l i t t r e( ' i i t i r r ! r , [ i o ' t [ [ r i l r i
tlca4o'lllttii
ro';lllllt
,'i!la LIcplt{ii $
I CCCP, 1977, t, 233, J\leil,
{ BpH(lecK(}ii
u , n e e F B , C , O t ' o o T t r o i l t e t i l i l t f i ' t ' . ! r { ) ) K c i l n fr' a
B l l r b l I l A o ' { l t l l e p , [ i o ; 1 p a N ( I ' o p H r ' r i i l t p r ' r' r ) . * 1 3 c c rl t
'4, Nb
l.
T o H H K a U e H T p a J l b I I O i ri t t l c r t t c e B e P H o r o c H , ' l o l I ; l I ( p t ' t u c x r r r
(
c
a
.
n
r
H
p
c
xaf ll"'tolltaAt').l(ncu, 1903,
rop r4 onHT ee HSytlsHrt
jvlo'uceeB A. C.'Ocnonnue qeirbl crpoeglrfl I'opuoro l(pr,rlla,*Tp, Jlertnurp. o-'',:l
ecrecrBoHcn. Or,u. reoJl. H MlIHepaJI., 1935, r. 64, Ne l.
A . C . O x e p c o n e c c K o M ( x l l n a r r r c p u i i c r o * r )r ' o p o o d p a : o R a t I I t I II t e r o n p o t l l l MonceeB
; 1 S H H I Tn K p u r r a y . - T p . . J l e n n n r p . o - B a c c T c c T B O t t c l l nO r A . I ' g O J I . I I M l { r l fp a J I . . 1 9 t 7 ,
I t . f;l?rttJi'rt
t.
roxfrofo rinhlilaKpr,rrrreK'ror{rr*}r
r. u [p: ocn.'nue srreMerrrbr
(Hepnoe Mope).*I'cor:cxro}rtlt{a,1979, J\'e'1.
cnoro MersHTnKJIItHopI{tt
r ? .,ilty p a r o B ivl, B. Kparxrrfi oqepK reoflofl{qecxofo crpoenun l(puMctiol't) norl}'olrl)ora. M., 1960.
t .t. F l q e r l r H u e s B . O . O 6 p a s o n a u nlc{ p u r u r ' K nrxo p . M " , 1 9 6 2 .
lrcc.rrfllorilnn n TcKr()rllllia
i { . C n a r n H B. H. foprrr'rfi Kputr,t,--B xH.: lc.urfrrrltr,rccKl.rc
ara esnoneficxoft'{acrlr CCCP, Knen, 19G0,
t3.Co.rno'ry6 B. 8., Connory6
H . B . e r p o e r u r es e l r r r o i is o p b r l ( p n u c x o r o n o ' ' r v Ne 3.
lrlcgO:of'rct<r{x
o"rJo}ttcrtltiin BOcrortHftii
tG.
rye pacnpe/lcJlclrrrrr
i C C C P , 1 9 7 7 ,r . 2 1 1 3 ,N e 2 .
I t .
teHuc Iopuoro Kpnnla R o6ruefrcrpyxrype rora CCCP'*rcJt. 3eMIto[ixopt't lt nepxneii Malt'flllt,N'J8. M., 197?'
18,
nx r:rtpal(pr'rvra
II Nlcxalrrr:rM
3oBaHlrR.bro.n.
MoHn. oli:p#Hf:?n;#:5$oTloo*"r
I Ioctt'tut,llll
fl pc,rltllltrui),
06.07.78
't
-*
;^.
u
,i:+