Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt

Сomentários

Transcrição

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt
NgoiLaiBenNhau
Forum: Tà i liệu hổc tiếng Nháº-t - 日本語教敕
Topic: Tổng hợp 99 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nháº-t cấp 1
(日本語文法一級㕾㕨ゕ)
Subject: A 㕪㕕㕗㕦/㕪㕕㕗㕦㕯B
Posted by: aka47
Posted on: 2008/12/21 15:45:02
56. A 㕪㕕㕗㕦/㕪㕕㕗㕦㕯B
愕味
A 㕗㕪㕄㕧B。 A 㕌㕪㕑れ㕰B。Không là m A, B. Không có A, B.
用例
①㕿㕪㕕ん㕮啔力㕪㕕㕗㕦㕯〕完戕㕕㕛る㕓㕨㕯㕧㕕㕾㕛ん㕧㕗㕟。
Không có sự hiệp lực của mổi ngưổi thì đã không thể hoà n thà nh
được.
â‘¡
失敗を㕊㕕れ㕪㕄勇気㕪㕕㕗㕦㕯〕新㕗㕄も㕮を生㕿出㕙㕓㕨㕯㕧
㕕㕪㕄。
Nếu không có dÅ©ng khÃ- không sợ thất bại thì không thể sáng tạo ra các
thứ mới.
â‘¢
㕿㕪㕕ん㕮㕔支整㕪㕕㕗㕦㕯当镸㕧㕕㕾㕛ん。㕩㕆㕞一票を田ä¸-候補ã
•«ã•Šé¡˜ã•„㕗㕾㕙。
Không có được sá»± ủng há»™ của mổi ngưổi thì tôi không thể trúng cá»Ä‘ược. Hãy bầu má»™t phiếu cho ứng viên
Tanaka.
â‘£
涙㕪㕕㕗㕦㕯語る㕓㕨㕌㕧㕕㕪㕄㕻㕩彼㕮啊生㕯苦労㕮連続㕠㕣㕟
。
Ná»-a cuá»™c đổi ông ấy đã luôn khổ cá»±c, đến mức không thể nói đến
mà không khóc.
http://nlbn.net
2016/10/1 19:58:59 / Page 1

Documentos relacionados

Forum: Thông báo

Forum: Thông báo Topic: Thu lại quyổn sá»- dụng chức năng uploadfile Subject: Thu lại quyổn sá»- dụng chức năng uploadfile Posted by: rollingstone Posted on: 2007/2/3 7:35:14 Những thà nh viên ...

Leia mais

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt Topic: Tổng hợp 99 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nháº-t cấp 1 (日本語文法一級㕾㕨ゕ) Subject: A(ã•Ÿ)㕌最後B Posted by: aka47 Posted on: 2008/12/21 14:28:14 6. A(ã•Ÿ)㕌最å...

Leia mais