Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt

Сomentários

Transcrição

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt
NgoiLaiBenNhau
Forum: Tà i liệu hổc tiếng Nháº-t - 日本語教敕
Topic: Tổng hợp 99 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nháº-t cấp 1
(日本語文法一級㕾㕨ゕ)
Subject: A 㕚㕫㕯㕙㕾㕪㕄
Posted by: aka47
Posted on: 2008/12/21 14:52:01
20. A 㕚㕫㕯㕙㕾㕪㕄
愕味
A 㕗㕪㕄㕧㕯〕終ゕら㕪㕄〕許㕕れ㕪㕄。 Không A không xong / Phải A mới
được.
用例
①秕㕌悪㕋㕣㕟㕮㕠㕋ら〕㕂や㕾ら㕚㕫㕯㕙㕾㕪㕄㕨怕㕆。
Vì tôi đã không tốt nên không xin lỗi không được.
â‘¡
å-¦æ ¡ã•®è¦•å‰‡ã‚’ç ´(や㕶)㕣㕟秕㕯〕啕眕文を書㕋㕚㕫㕯㕙㕾㕪㕄㕠ゕ㕆。
Vi phạm nội quy trưổng, tôi chắc là phải viết bản tự kiểm điểm đây.
â‘¢ 1
週間も待㕣㕦もら㕣㕟㕮㕠㕋ら今日㕓㕕㕯㕣㕕り返事を㕛㕚㕫㕯㕙ã
•¾ã•ªã•„㕠ゕ㕆ゼ。
ĕã được chổ đợi táº-n má»™t tuần nên chÃ-nh hôm nay phải trả lổi rõ rà ng
mới được.
â‘£
彼㕫返済能力㕌㕪㕄㕪ら〕連帯俕証人㕧㕂る秕㕌返済㕛㕚㕫㕯㕙ã
•¾ã•ªã•„㕠ゕ㕆。
Vì anh ta không có khả năng hoà n trả nên tôi là ngưổi liên đới bảo chứng
không thanh toán không xong.
⑤
会社㕫莫大(ã•°ã••ã• ã•„)㕪敕害を与㕈㕟㕮㕠㕋ら〕辞表(㕘㕲ょ㕆)を出㕕ã
•šã•«ã•¯ã•™ã•¾ã•ªã•„。
Vì gây ra tổn hại lớn cho công ty nên buộc phải từ chức.
http://nlbn.net
2016/10/1 19:58:59 / Page 1

Documentos relacionados

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt Topic: Tổng hợp 99 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nháº-t cấp 1 (日本語文法一級㕾㕨ゕ) Subject: A(ã•Ÿ)㕌最後B Posted by: aka47 Posted on: 2008/12/21 14:28:14 6. A(ã•Ÿ)㕌最å...

Leia mais

Forum: Thông báo

Forum: Thông báo Topic: Thu lại quyổn sá»- dụng chức năng uploadfile Subject: Thu lại quyổn sá»- dụng chức năng uploadfile Posted by: rollingstone Posted on: 2007/2/3 7:35:14 Những thà nh viên ...

Leia mais