HA cf 0.0:1. cA:H6\v ,

Сomentários

Transcrição

HA cf 0.0:1. cA:H6\v ,
PEnYN~HKA
ON~HHA
npOTOKO~b
T C u;g~ATA
TPb)KHA )1;OKYMEHT AU;ng
BPbqEHHHA
Bb3~O)KHTEAA
HA
0.01,
Nb~rAPHg
U;APEBO
CA
npOTOKO~
C
~ATA
TPb)KHA )1;OKYMEHTAU;ng CA
nPHETHOT
Bb3~O)KHTEAA
HA cf 0 .0:1. cA:H6\v ,
CJIeJ];OCbm;eCTBeHKOHTPOJIno pena na ..JI.36a OT30n
TIPOTOKOJI
N!!3
,n:Hec, 28.01.2015 r. B 10:00 -raca B saceztarennara 3aJIa, B crpazrara na 06rn;MHa
Ilapeso ce nposene TpeToTo sacenanae na KOMMCM5ITa,aasaa-rena CbC 3anOBe,ll;NQ P,n:-01941/16.12.2014 r. aa KMeTa na 06rn;MHa Ilapeso sa nponexnane na npoueztypa no nsanaraae
na otiutecraeaa nops-nca C npemier: ,,)1;ocTaBKana xpaHHTeJIHHrrponyxra sa Hy~HTe na
06eJ];HHeHHJ];eTCKH3aBeJ];eHHH,)1;eTcKaMJIe.. na KyXHH,)1;oMameHCOD;HaJIeH
narponaac H
Y..eHH..ecxa CTOJIOBena TepHTopHHTa na 06m;HHa Ilapeno no 060c06eHH n03HD;HH".NH.
Pafia H patina npOJJ;yKTH; X!!2. nJIOJJ;oBe H senen-ryna, C nsanosorren 06rn;MHa Ilapeso, B
Cne,ll;HM5I
CbCTaB:
Ilpenceaa'ren: Mapns KOH5IpOBa-cercperap na 06rn;MHa Ilapeso;
qJIeHoBe: 1. PaRHa ,n:MMMTpOBa
- ,ll;Mp.,ll;MpeKUM5I
"AITOE<I>" rrpn OA-lJ,apeBo;
2. Marnaneaa ITeTKoBa- nap, ,ll;MpeKUM5I
"OK3CC,n:" na 06rn;MHa Ilapeso;
3 . I1nMHa Aurenoaa-jopacxoncynr rrpn OA-lJ,apeBo ;
4. Teprana I1BaHoBa- Mn.eKcnepT OK rrpa OA-lJ,apeBo;
Ilopazra npMC"bCTBMe
na BCMqKMpenosan -rneaoae na KOMMCM5ITa,
pesepsnare -rneaoae He
nsexa ysacrae
B sacenanaero.
KOMHCIDITa ce c'b6pa C'bCsanasa zra OTBOPHH OIIOBeCTHu;eHOBOTOIIpe)J;JIO)KeHHeIIO qn.56. an.I,
T.lO OT 30Il na yqacTHHU;HTe B rrpouezrypara. Ha 3aCe,n;aHHeTOna KOMHCIDITa He IIPHC'bCTBaxa
npencrasarenn
na yqacTHHU;HTe.
B'b3 OCHOBa na IlPOTOKOJI NQ
orpeprara na CJIe,n;HHTeyqaCTHHU;H:
2,
KOMHcH»Ta ,n;OIIYCHano IIO-HaTaThIIIHO pasrneacnane
3a n03HUHH 1. PH6a H pH6HH npOJlVKTH:
"MB Tpean" OO,n: - rp. Byprac
,,<IlHope" EOO,n: - rp, Byprac
•
•
3a o6oco6eHa n03HUHH N!!2 TIJIo)J;oBeU 3eJIeHQYUU:
•
Ilpezm
"MB
Tpetin" OO,n: - rp, Byprac H
OTBap»HeTO na u;eHOBHTe O<pePTH,
Ilpencenarenar
aa KOMHcH»Ta
TO~HTe, KOHTO yqacTHHU;HTe ca nOJIyqHJIH IIO IIOKa3aTeJIHTe ouensnanra
IIpe,n;JIO)KeHHe".
Ilpezm orsapaae
na ueaosara
IIJIHKOBeTe C Ha,n;IIHC.J'lpeztnaraaa
IIpHCThIIH
yqaCTHHU;H IIO
npennaranara
na
qneHOBeTe aa KOMHcIDITa
neaa" na yqacTHHU;HTe
ce K'bM orsapane
pena
otpepra,
na
nena, C'brJIaCHOneaosara
ce ysepaxa,
qe
ca C HeHapYIIIeHa U;»JIOCT.
NQ3 -
.Flpennaraaa
TeXHHTe
orpepra
na IIJIHK
axonapane
C'b06:r.u;H
"TeXHHqeCKOTO
neaa" na ,n;OIIYCHaTHTe
H KOMHCH»Ta OIIOBeCTH
HM orpepra, KaKTO CJIe,n;Ba:
3a n03HUHH 1. PH6a H pH6HH npO.LJ:yKTH:
1. "MB Tpeiin" OO,n: - rp. Byprac e npe,n;JIO)KHJIOnena B ofim pasvep na 16 179.16
JIeBa 6e3 MC
H C BKJIIOqeH rpancnopr
2. ,,<IlHope" EOO,n: -
rp.
zto KpaHHH» IIOJIyqaTeJI.
Byprac
e IIpe,n;JIO)KHJIOneaa B ofim pasxrep
Ha-20 830.83
JIeBa 6e3 ,[(,[(C H C BKJIlOqeH TpaHCIIopT zto KpaHHIDI IIOJIyqaTeJI.
3a.o6oco6eHa
n03HUHH N!!2 TIJIo)J;oBeU 3eJIeHQygu:
2. "MB Tpeiin" OO,n: - rp, Byprac
JIeBa 6e3 MC
e IIpe,n;JIO)KHJIOueaa B ofim paaxrep na
H C BKJIIOqeH TpaHCIIopT ,n;oKpaHHH» IIOJIyqaTeJI.
C TOBa B
10:20 qaca
IIy6JIH~aTa
C'brJIaCHO yrm.pneaara
onenxa
na orpeprare,
-racr na sacenaaaero
78737.08
6e 3aKpHTa.
OT B'b3JIO)KHTeJI» MeTo,n;HKa sa OIIpe,n;eJI»He na KOMIIJIeKCHa
KOMHcH»Ta
IIPHCThIIH
K'bM ouemca
na u;eHOBOTO IIpe,n;JIO)KeHHe IIO
IIOKa3aTeJI»: " ITpeJJ;nO)KeHa
OTYlfaCTHHKaofiuta CTOHHOCT
sa ofiocofiena n03HL(HR" (<IlO). Ou;eHKHTe
IIO T03H IIOKa3aTeJI ce H3qHCJI»BaT no <p0pMYJIaTa:
<IlHHaHcoBa ouemca na o4»epTaTa: 6pO»T IIOJIyqeHH TOqKH IIO CJIe,n;HaTa<p0pMYJIa:
<IlO
- npe.LJ:JIO:lKeHaOT yqaCTHHKa ofima CTOHHOCT sa ofiocofieaa n03HUHH
Ileaosoro
IIpe,n;JIO)KeHHeaa l:f3II'bJIHeHHe na ,n;OCTaBKaTa,6e3 MC
B
H C BKJIIOqeH TpaHcIIopT zto
KpaHHH» IIOJIyqaTeJI.
YtlaCTHHK'bT ITDelIJIO)KHJI HaH-HHCKa 06IIIa
CTOHHOCTB
Llenoaoro IIpe,n;JIO)KeHHe sa
MC, nonysaaa 20 TOqKH..
Ha BceKM cnensam Y"llaCTHMKme 6b.n;e OTHeMaHaITO 1 TOqKa OT TO"llKMTena )'"llaCTHMKa,
rrpennozcan ITO-HMCKa
ooma CTOHHOCT
B IJ;eHoBaTaorpepra sa M3ITbnHeHMena .n;OCTaBKaTa,
6e3
BKnIO"lleHMC OT Hero. Ou;eH5IBaHeTOme ce M3BbpllIM no zmaneceraa )'"llaCTHMK,BceKM
cnensam rrony-rasa 0 TOqKM.
M3ITbnHeHMe na .n;OCTaBKaTaITOITOCO"lleHaTaIT03MU;M5I,6e3 BKnIO"lleH
ITo n03HUHH 1. PH6a H pH6HH npOllYKTH:
•
,,<I>Hope" EOO~ -
rp. Byprac rronysasa:
3a <1>0 1- npennossena OT yqaCTHHKa ofima CTOHHOCTaa 060c06eHa n03HUHH20830.83 J1eBa6e3 MC- 19 TOqKH.
•
"MB TpeH)1;" OO~ -
rp. Byprac nonyaasa:
3a <1>0 1- npennoacena OT yqaCTHHKa ofima CTOHHOCTaa 060c06eHa n03HUHH16 179.16 J1eBa6e3 MC-20 TOqKH.
ITo n03HUHH .N'!!2.ITJlo)J.oBeH 3eJleHQYUH:
•
"MB TpeH)1;" OO~ -
rp. Byprac rronysaaa:
3a <1>0 1- npennoacena OT yqaCTHHKa ofima CTOHHOCTsa 060c06eHa n03HUHH
78737.08 J1eBa6e3 MC- 20 TOqKH.
Cnezt M3BbpillBaHeTo na onenxare ITO ITOKa3aTen"IIpe)l:J1oiKeHa OT yqaCTHUKa 06"-a
CTOHHOCT
sa 060c06eHa n03uQuH" (<1>0), KOMMCM5ITa
ITPMCTbITM
KbM KOMITneKCHaTa
onemca na
ITpe.n;no~eHMeToHa )'"llacTHMU;MTeB CbOTBeTCTBMeC KpMTepM5I3a M360p Ha M3ITbnHMTenB
HaCT05ImaTanpoueztypa - "I1KoHOMMqeCKM
aaa-asroztaa orpepra" ITOcnezmara <p0pMyna:
KO = TO + <1>0, xsztero:
KO - KOMITneKCHa
oneaxa
TO - TeXHMQeCKa
oueaxa
<1>0 - <pMHaHcoBaonenxa
ITo n03HUHH 1. PH6a H pH6HH npoJlYKTH:
•
.,,<I>Hope" EOO~ - rp.
Byprac ITOn)'"llaBa:
KO = TO + <1>0
KO= 40+ 19
KO=59ToqKH
•
"MB TpeH)1;" OO~ KO = TO + <1>0
KO=38+
20
KO=58 TOqKH
rp, Byprac nonyaasa:
TIo rr03HIUUI
•
"IIB
N!!2. TIJIOJlOBeH 3eJIeH'lVUH:
Tpean" 00,21; - rp. Byprac nonysaaa:
KO= TO +<1>0
KO= 40+20
KO= 60 TO'lKH
Ha OCHOBaHlre H3JIO)l(eHOTO,n;OTyK, KOMHCmITa KJIaCHpa ysacrnauare B rrponeztypara
H360p na H3rr'bJIHHTeJIna 06IIl,eCTBeHaTa nopr.sxa, KaKTO CJIe,n;Ba:
3a 060c06eHa rr03HUHH 1. PH6a H pH6HH rrpOJlyKTH:
I-po MHCTO: ,,<I>Hope" EOO,21; - rp. Byprac, C'bC cenanmne H anpec aa
yrrpaarrenae rp. Byprac, IT3 «Cesep», 6YJI. .5IHKO KOMHTOB, npeztcraanasaao OT I1BaHKa
,n;HHeBaEOToeBa, C KOMrrJIeKCHaouenxa: 59 TO'lKH.
II -BO MHCTO: "IIB Tpenn" 00,21; - rp. Byprac, C'bC cezraname H aztpec na
ynpaaneaae rp. Eyprac, YJI. Anexcaazrsp BeJIHKH NQ3A, npencrasnaaano
OT BHOJIeTa
ATaHaCOBa B'bJIKOBa, C KOMrrJIeKCHaonenxa: 58 TO'lKH.
3a 060co6eHa rr03HUHH N!!2 IIJIOI!OBeU 3eJleullygu:
I-po MHCTO: "lIB Tpeiia" 00,21; - rp. Byprac, C'bC Ce,n;aJIHIIl,eH aapec aa
ynpasnenae rp. Eyprac, yJI. AJIeKCaH,n;bp BeJIHKH NQ3A, npencraanasano
OT BHOJIeTa
ATaHaCOBa B'bJIKOBa, C KOMrrJIeKCHaoneaxa: 60 TO'lKH.
KOMHCHua rrpHKJIlOqH CBO}lTa pafiora aa 29.01.2015 r. B 16:00 xaca KaTO rrpOTOKOJIa,
Be,n;HOC U;}lJIOCTHaTa,n;OKYMeHTaU;H}I
na nopsnxara 6e npeztaztena na B'b3JIO)l(HTeJI}I.
3a BepHOCTTana rOpeH3JIO)l(eHOTOKOMHCH}lTace nozmacsa B C'bCTaBKaKTO CJIe,n;Ba:
KOMIICIDI
3A TIPOBE
TIpeJlCeJlaTeJI: MapH}I KOH}lpOBa .:).
QJIeHoBe: 1. PaHHa ,n;HMHTpoBa .;.
2. Marztanena ITeTKoBa
3. I1JIHHa AHreJIOBa
4. Teprana I1BaHoBa
YPA:
..
.. .
.
.
.
.
..
.
sa

Documentos relacionados

o1i5lBJIEHHE

o1i5lBJIEHHE nOPII;nOHEH )1;03ATOP MO,lJ;eJIKPMA-24/35

Leia mais

OE5IBJIEHHE

OE5IBJIEHHE npou^enmu e udeanna nacm om npaeomo na cmpoewc ej>pxy nosewjien UMom c Kadacmpajieu Ns 35064.501.9716.1 u cbu^ume npou^enmu e udeajina nacm om npaeomo na cmpoewc 6T>pxy nozeMJien uMom c KadacmpaneH...

Leia mais

Untitled

Untitled All - rp. Cod!H~ YTOLJHeHHe ua Mo)),eJIa Ha XYKJIHd!T CHCTeMaTa, KOHTO CJIe}J,Ba }J,a6b}J,e MOHTHpaHa. KOMHCHHTa onpenens CpOK sa npencrauaue na pasacaeaaero no LJJI. 68, an.Ll T.2, 6YKBa a) - 3 pa...

Leia mais

06IUHHa 3JIATAPMUA, 06J1aCT BeJ1UKO TbpHOBO

06IUHHa 3JIATAPMUA, 06J1aCT BeJ1UKO TbpHOBO 3A )];JIbJKHOCTTA "CEKPETAP HA OliIQHHA" B OliIQHHA

Leia mais

nPHAPY>KABA~O nHCMO

nPHAPY>KABA~O nHCMO B T03ll paiioa )I(llBeHT u:eJIOro.n.llII1HO xnroro xopa, cpen KOllTO MJIa.n:ll ceMeHCTBa C zreua. II'bTHT Hll .LtD cera csruecraysamara nocneznra cnapxa, KOHTO ce HaMllpa no-rm B uearspa, OTHeMa OK...

Leia mais

C PE3YJITATI4 OT I43BbPIIIEHA TIPOBEPKA

C PE3YJITATI4 OT I43BbPIIIEHA TIPOBEPKA I,IHCIIEKTOPAT KbM BI4CIIIU{ CbAEBEH CbBET

Leia mais