manaual de cadastro

Сomentários

Transcrição

manaual de cadastro
Z/dK/DK/>/Z/K
Z/dK/DK/>/Z/K
DEh>^dZK
W&
DEh>WK/KKKZZ^WKEEd
^dDZKͬϮϬϭϮ
ͳ
Z/dK/DK/>/Z/K
ϭͲKhDEdK/Ed/
KƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵ ƉƌĂnjŽ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ Ɛſ ƐĞƌĆŽ ĂĐĞŝƚŽƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĂĚĂƚĂĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘ƉſƐĞƐƐĞƉƌĂnjŽ͕ĞƐƐĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƌĚĞŵĂ
ĞĨŝĐĄĐŝĂƉƌŽďĂƚſƌŝĂ͘
EŽ ƌĠĚŝƚŽ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ Ž ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ /ĚĞŶƚŝĚĂĚĞ Ġ ĞdžŝŐŝĚŽ ĚŽ ǀĞŶĚĞĚŽƌ ƋƵĞ ŶĆŽ
ƉŽƐƐƵŝĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶŽĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů͘
KďƐ͗EŽĐĂƐŽĚŽǀĞŶĚĞĚŽƌ͕ŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽŵĞƐŵŽƋƵĞĞƐƚĄŶŽ
ZĞŐŝƐƚƌŽ'ĞƌĂůĚĞ/ŵſǀĞŝƐ;Z'/Ϳ͘ŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞƐŶŽ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĚĞƌĠĚŝƚŽĞŶĂĨŝĐŚĂĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽŝŵſǀĞůƉŽĚĞŵŐĞƌĂƌĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂǀĞƌďĂĕĆŽĚĂ
ƌĞƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͘
KƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞ ƋƵĞ ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ĨĠ ƉƷďůŝĐĂ Ğ ƉŽƐƐƵĞŵ
ǀĂůŝĚĂĚĞĞŵƚŽĚŽŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ƐĆŽ͗
^ĆŽĂĐĞŝƚŽƐ͗
ĂͿ
ĂƌƚĞŝƌĂŽƵĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĞĞdžƉĞĚŝĚĂƉĞůŽƐŝŶƐƚŝƚƵƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽŝƐƚƌŝƚŽ
&ĞĚĞƌĂůĞĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ƚĂŵďĠŵĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽZ'ͲŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĚĞĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐͲZĞŐŝƐƚƌŽ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐʹZE
ďͿ ĂƌƚĞŝƌĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ,ĂďŝůŝƚĂĕĆŽ ĞdžƉĞĚŝĚĂ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞdƌąŶƐŝƚŽKEdZEͲ;ŵŽĚĞůŽƋƵĞĐŽŶƚĞŶŚĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĞW&ĚŽĐŽŶĚƵƚŽƌͿ͖sĞƌŝĨŝƋƵĞĂǀĂůŝĚĂĚĞĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
ĐͿ
ĂƌƚĞŝƌĂĚĞdƌĂďĂůŚŽĞWƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ^ŽĐŝĂů͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽƉĂĚƌĆŽĚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƉĞƌŵŝƚĂ
Ă ĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ Ğ ƋƵĞ ŚĂũĂ ĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽ ĚŽ ǀşŶĐƵůŽ ĞŵƉƌĞŐĂƚşĐŝŽ͖ ŝŐŝƚĂůŝnjĂĕĆŽ ĚĂƐ ĨŽůŚĂƐ͗
ĨŽƚŽ Ğ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ Đŝǀŝů Ğ ǀŝŶĐƵůŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞŐŽ͘ ;ƚĞŶĕĆŽ͗ WĂƌĂ ƵƚŝůŝnjĂĕĆŽ ĚŽ
&'d^ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĞŶǀŝĂƌĐſƉŝĂƐĚĂƐĨŽůŚĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞZĞůĂĕĆŽĚĞŽĐƵŵĞŶƚŽƐͿ͘
ĚͿ ĂƌƚĞŝƌĂ ŽƵ ĠĚƵůĂ ĚĞ /ĚĞŶƚŝĚĂĚĞ ĞdžƉĞĚŝĚĂ ƉĞůŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĂ
ĞƌŽŶĄƵƚŝĐĂ͕ĚŽdžĠƌĐŝƚŽŽƵĚĂDĂƌŝŶŚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀŝƐƚĂ͕ĚĞ/ƐĞŶĕĆŽĞ
ĚĞŝƐƉĞŶƐĂĚĞ/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͖
ĞͿ WĂƐƐĂƉŽƌƚĞĞdžƉĞĚŝĚŽƉĞůŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞWŽůşĐŝĂ&ĞĚĞƌĂů͖
ĨͿ
ĂƌƚĞŝƌĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĞWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞdžƉĞĚŝĚĂƉŽƌĐŽŶƐĞůŚŽƐĚĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐůŝďĞƌĂŝƐŽƵ
ŽƵƚƌĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŶŐġŶĞƌĞƐ͖ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
ʹ
Z/dK/DK/>/Z/K
ĂͿ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ŬͿ
DĞĚŝĐŝŶĂsĞƚĞƌŝŶĄƌŝĂ
ďͿ
ƐƐŝƐƚĞŶƚĞƐ^ŽĐŝĂŝƐ
ůͿ
KĚŽŶƚŽůŽŐŝĂ
ĐͿ
ŝďůŝŽƚĞĐŽŶŽŵŝĂ
ŵͿ
WƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞZĞůĂĕƁĞƐWƷďůŝĐĂ
ĚͿ
ŝŽůŽŐŝĂ
ŶͿ
WƐŝĐŽůŽŐŝĂ
ĞͿ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ŽͿ
YƵşŵŝĐĂ
ĨͿ
ĐŽŶŽŵŝƐƚĂƐWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ
ƉͿ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ
ŐͿ
ŶĨĞƌŵĂŐĞŵ
ƋͿ
ŽƌƌĞƚŽƌĞƐĚĞ/ŵſǀĞŝƐ
ŚͿ
ŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͕ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ͕ŐƌŽŶŽŵŝĂ
ƌͿ
&ĂƌŵĄĐŝĂ
ŝͿ
ƐƚĂƚşƐƚŝĐĂϷ
ƐͿ
KƌĚĞŵĚŽƐĚǀŽŐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů
ũͿ
&ĞĚ͘EĂĐ͘:ŽƌŶĂůŝƐƚĂƐWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐϸ
ƚͿ
KƌĚĞŵĚŽƐDƷƐŝĐŽƐĚŽƌĂƐŝů
Ϸ Ͳ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĞůŽ MƌŐĆŽ ZĞŐŝŽŶĂů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚŽdƌĂďĂůŚŽ͘
ϸ Ͳ ǀĄůŝĚĂƐ ƚĂŵďĠŵ ĂƐ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĞdžƉĞĚŝĚĂƐ ŶŽ ŵŽĚĞůŽ ƉƌſƉƌŝŽ ƉŽƌ ^ŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ĚĞ
:ŽƌŶĂůŝƐƚĂƐWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĨŝůŝĂĚŽƐă&ĞĚĞƌĂĕĆŽĞƉŽƌĞůĂĂƵƚŽƌŝnjĂĚŽƐ͘
KďƐĞƌǀĂĕĆŽ͗ K ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ƐĞŵƉƌĞ ĚĂƌ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ĂŽ Z' ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƋƵĞ
ďŽĂƉĂƌƚĞĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞŝŵſǀĞŝƐƐŽŵĞŶƚĞĂĐĞŝƚĂŵĞƐƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐ
K ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶŽ ƌĂƐŝů ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƉĂƌĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ͕ŽƋƵĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽĂĐĂĚĂŶŽǀĞĂŶŽƐ͕ĂĐŽŶƚĂƌĚĂ
ĚĂƚĂ ĚĞ ƐƵĂ ĞdžƉĞĚŝĕĆŽ͕ ŽƵ ŶĂ ƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌĂnjŽ ĚĞ ĞƐƚĂĚĂ ;>Ğŝ ŶǑ͘ ϴ͘ϵϴϴ͕ ĚĞ
ϮϰͬϬϮͬϭϵϵϱͿ͘
ƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝƐƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞƋƵĞƚĞŶŚĂŵĐŽŵƉůĞƚĂĚŽϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĂŶŽƐ
ĚĞŝĚĂĚĞĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞ͕ŽƵƋƵĞƐĞũĂŵĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
ĨşƐŝĐŽƐ͕ ĞƐƚĆŽ ĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽƐ ĚĂ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞƐƐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂŵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽĚĞƌĞĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ;>ĞŝŶǑ͘ϵ͘ϱϬϱ͕ĚĞϭϱͬϭϬͬϭϵϵϳͿ͘
͵
Z/dK/DK/>/Z/K
ϮͲW&
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽ ƉĞůĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ EŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶǑ ϴϲϰ ĚĞ ϮϱͬϬϳͬϮϬϬϴ Ͳ ĂĚĂƐƚƌŽ ĚĞ WĞƐƐŽĂƐ
&şƐŝĐĂƐ;W&ͿĠŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƵŵĐŝĚĂĚĆŽŶĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůƌĂƐŝůĞŝƌĂŶŽƋƵĂůĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌ
ƚŽĚŽƐŽƐĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐ;ƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐŽƵĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐĐŽŵŶĞŐſĐŝŽƐŶŽƌĂƐŝůͿ͘
KW&ĂƌŵĂnjĞŶĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐƉĞůŽƉƌſƉƌŝŽĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞĞƉŽƌŽƵƚƌŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĂ
ZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂů͘ƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĐŝĚĂĚĆŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĞƐĞƵŶƷŵĞƌŽĠ
ƷŶŝĐŽƉĂƌĂĐĂĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽĂůƚĞƌĂĚŽŵĞƐŵŽŶŽĐĂƐŽĚĞƉĞƌĚĂĚŽĐĂƌƚĆŽ͘
EŽ ƌĠĚŝƚŽ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ Ž W& Ġ ĞdžŝŐŝĚŽ ĚŽ ǀĞŶĚĞĚŽƌ ĚŽ ŝŵſǀĞů ƐŽŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ ƐĞ
ƚƌĂƚĂƌĚĞĐůŝĞŶƚĞŶĆŽĐŽƌƌĞŶƚŝƐƚĂ͘
ŽŶƐƚĂŽŶƷŵĞƌŽĚŽW&ŶŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͍
^ŝŵ
EĆŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐŽůŝĐŝƚĂƌŽƵƚƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŵŽ/͕ŽĂŶƚŝŐŽĐĂƌƚĆŽW&ŽƵW&ĂƌƚĆŽ
DĂŐŶĠƚŝĐŽ͘
EĆŽ
ĞǀĞƐĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƵŵĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗
ͲŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞ/ŶƐĐƌŝĕĆŽĞĚĞ^ŝƚƵĂĕĆŽĂĚĂƐƚƌĂůŶŽW&͕ŶŽƐŝƚŝŽĚĂZ&͖
ͲW&ŶƚŝŐŽ;/Ϳ͖
ͲW&ͲŶƚĞƌŝŽƌĂŽDĂŐŶĠƚŝĐŽ͖
ͲW&ͲĂƌƚĆŽDĂŐŶĠƚŝĐŽ͘
KďƐĞƌǀĂĕĆŽ͗ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ EKD Ğ d E^/DEdK ĚŽƐ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞ͕ ĚĞǀĞŵ ĞƐƚĂƌ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ďĂƐĞ ĚĂ ZĞĐĞŝƚĂ
&ĞĚĞƌĂů ;W&Ϳ͘ ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ ŶŽŵĞ ƉŽƌ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕
ƐĞƉĂƌĂĕĆŽͬĚŝǀſƌĐŝŽ͕ Ž ŶŽǀŽ ŶŽŵĞ ĚĞǀĞ ƚĞƌ ƐŝĚŽ ĂƚƵĂůŝnjĂĚŽ ŶŽ W&͘ ŽŶƐƵůƚĂƌ ďĂƐĞ ĚĂ
ZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůŶŽĞŶĚĞƌĞĕŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĐĞŝƚĂ͘ĨĂnjĞŶĚĂ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉůŝĐĂĐŽĞƐͬddͬW&ͬŽŶƐƵůƚĂWƵďůŝĐĂ͘ĂƐƉ
Ͷ
Z/dK/DK/>/Z/K
ϯͲKDWZKsEd^dK/s/>
ŵ ĚŝƌĞŝƚŽ Đŝǀŝů͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů Ġ Ă ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ƉĞƐƐŽĂ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ŵĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͘ Ğ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐůĞŝƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͕ŽƐĞƐƚĂĚŽƐĐŝǀŝƐƐĆŽ͗
^ŽůƚĞŝƌŽ͗ƋƵĞŵŶƵŶĐĂƐĞĐĂƐŽƵŽƵƋƵĞŵƚĞǀĞŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽĂŶƵůĂĚŽ
ĂƐĂĚŽ͗ƋƵĞŵĐŽŶƚƌĂŝƵŵĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽƌĞŐŝŵĞĚĞďĞŶƐĂĚŽƚĂĚŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ ũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͗ ƋƵĞŵ ŶĆŽ ǀŝǀĞ ŵĂŝƐ ĐŽŵ Ž ĐƀŶũƵŐĞ ;ǀŝǀĞ Ğŵ ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ĨşƐŝĐĂ
ĚĞůĞͿ͕ŵĂƐƋƵĞĂŝŶĚĂŶĆŽŽďƚĞǀĞŽĚŝǀſƌĐŝŽ
ŝǀŽƌĐŝĂĚŽ͗ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů ĚĞƉŽŝƐ ĚĂ ŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ ĚŽ ĚŝǀſƌĐŝŽ ƉĞůĂ ũƵƐƚŝĕĂ͕ ĐƵũŽ ŝŶşĐŝŽ ĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞĚĞƵĐŽŵĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
sŝƷǀŽ͗ƉĞƐƐŽĂĐƵũŽĐƀŶũƵŐĞĨĂůĞĐĞƵ
ƵŶŝĆŽĞƐƚĄǀĞůĠĂƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝƉĞůĂĐŽŶǀŝǀġŶĐŝĂƉƷďůŝĐĂ͕ĐŽŶƚşŶƵĂĞĚƵƌĂĚŽƵƌĂĚĞƵŵ
ŚŽŵĞŵĞƵŵĂŵƵůŚĞƌ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞĨĂŵşůŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚŝƐƉƁĞŽĂƌƚŝŐŽϭǑĚĂ>Ğŝϵ͘ϮϳϴϭĚĞϭϵϵϲ͕ĂƌƚŝŐŽϮϮϲϮ͕ΑϯǑĚĂŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ
ĞĂƌƚŝŐŽϭ͘ϳϮϯϯĚŽſĚŝŐŽŝǀŝůƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞϮϬϬϮ͘
ůĞŝĐŽůŽĐĂăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐŶƵďĞŶƚĞƐǀĄƌŝŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞƌĞŐŝŵĞĚĞďĞŶƐĐŽŵŽ͗ĐŽŵƵŶŚĆŽ
ƉĂƌĐŝĂů ĚĞ ďĞŶƐ͕ ĐŽŵƵŶŚĆŽ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĚĞ ďĞŶƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĨŝŶĂů ŶŽƐ ĂƋƵĞƐƚŽƐ͕ ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĞƉĂƌĂĕĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĚĞďĞŶƐ͘
K ƌĞŐŝŵĞ ĚĂ ĐŽŵƵŶŚĆŽ ƉĂƌĐŝĂů ĚĞ ďĞŶƐ Ġ Ž ƋƵĞ ƉƌĞǀĂůĞĐĞ ŶŽƐ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞĂůŝnjĂĚŽƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂϭϵϳϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌƚŝŐŽϭ͘ϲϰϬϰĚŽſĚŝŐŽŝǀŝůĚĞϮϬϬϮ͘ĂƌĂĐƚĞƌŝnjĂͲƐĞƉŽƌ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ͗ ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽƐ ďĞŶƐ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĐƀŶũƵŐĞ ƉŽƐƐƵşĂ ĂŶƚĞƐ ĚŽ
ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵƵŶŚĆŽƋƵĂŶƚŽĂŽƐďĞŶƐƋƵĞƐĞƌĆŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞ͕ŐĞƌĂŶĚŽƚƌġƐŵĂƐƐĂƐ
ĚĞďĞŶƐ͗ŽƐĚŽŵĂƌŝĚŽ͕ŽƐĚĂŵƵůŚĞƌĞŽƐĐŽŵƵŶƐĞŶƚƌĞĂŵďŽƐ͘
KƌĞŐŝŵĞĚĂĐŽŵƵŶŚĆŽƵŶŝǀĞƌƐĂůĚĞďĞŶƐĠŽƌĞŐŝŵĞĞŵƋƵĞƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂŵƚŽĚŽƐŽƐďĞŶƐ͕
ƐĞũĂŵ ĂƚƵĂŝƐ ŽƵ ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ŶŽ ĨƵƚƵƌŽ ƉĞůŽƐ ĐƀŶũƵŐĞƐ͕ ŽƵ ĂƉĞŶĂƐ Ğŵ
ŶŽŵĞ ĚĞ Ƶŵ Ɛſ ĚĞůĞƐ͘ Ɛ ĚşǀŝĚĂƐ ĐŽŶƚƌĂşĚĂƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ ĂŽ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĂůǀŽ ĂƐ
1
Art. 1º. É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e
uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
3
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a
incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.
4
Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os
cônjuges, o regime da comunhão parcial.
Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este
código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto
antenupcial por escritura pública, nas demais escolhas.
ͷ
Z/dK/DK/>/Z/K
ĞdžƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĞdžĐůƵşĚĂƐ ƉĞůĂ ůĞŝ ŽƵ ƉĞůĂ ǀŽŶƚĂĚĞ ĚŽƐŶƵďĞŶƚĞƐ͕ ĞdžƉƌĞƐƐĂ Ğŵ ĐŽŶǀĞŶĕĆŽ
ĂŶƚĞŶƵƉĐŝĂů͕ƚĂŵďĠŵĨĂnjĞŵƉĂƌƚĞĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌƚŝŐŽϭ͘ϲϲϳϱĚŽſĚŝŐŽ
ŝǀŝů ƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘ ƐƐĞ ƌĞŐŝŵĞ ƉƌĞǀĂůĞĐŝĂ ƉĂƌĂ ŽƐ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌĂŵ ĂƚĠ ϭϵϳϳ͕
ƐĂůǀŽĂƋƵĞůĞƐŶŽƐƋƵĂŝƐŚŽƵǀĞĂŽƉĕĆŽƉĞůĂƌĞĂůŝnjĂĕĆŽĚĞƵŵƉĂĐƚŽĂŶƚĞŶƵƉĐŝĂů͘
K ƌĞŐŝŵĞ ĚĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĨŝŶĂů ĚŽƐ ĂƋƵĞƐƚŽƐ Ġ Ƶŵ ƌĞŐŝŵĞ ŵŝƐƚŽ͗ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ
ĂƉůŝĐĂŵͲƐĞĂƐƌĞŐƌĂƐĚĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽƚŽƚĂůĞ͕ĂƉſƐĂƐƵĂĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ͕ĂƐĚĂĐŽŵƵŶŚĆŽƉĂƌĐŝĂů͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭ͘ϲϳϮϲ ĚŽ ſĚŝŐŽ ŝǀŝů ƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘ EĂƐĐĞ ĚĂ ĐŽŶǀĞŶĕĆŽ͕
ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĞƉĂĐƚŽĂŶƚĞŶƵƉĐŝĂů͘ŶƋƵĂŶƚŽĚƵƌĂƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŶũƵŐĂů͕ĐĂĚĂĐƀŶũƵŐĞƚĞŵ
ĂĞdžĐůƵƐŝǀĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƉĞƐƐŽĂů͘
EŽ ƌĞŐŝŵĞ ĚĂ ƐĞƉĂƌĂĕĆŽ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ĚĞ ďĞŶƐ͕ ĐĂĚĂ ĐƀŶũƵŐĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂ Ă ƉůĞŶĂ
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ĂŝŶƚĞŐƌĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂĨƌƵŝĕĆŽĚĞƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐďĞŶƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂůŝĞŶĄͲ
ůŽƐĞŐƌĂǀĄͲůŽƐĚĞƀŶƵƐƌĞĂůůŝǀƌĞŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϭ͘ϲϴϳϳĚŽſĚŝŐŽŝǀŝů
ƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ƐĞũĂŵŵſǀĞŝƐŽƵŝŵſǀĞŝƐ͘
WĂƌĂ Ž ƌĠĚŝƚŽ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĐĂĚĂ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ Ă
ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĂƚƵĂůŝnjĂĚĂ͗
^ŽůƚĞŝƌŽͲĐĞƌƚŝĚĆŽĚĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽ
ĂƐĂĚŽͲĐĞƌƚŝĚĆŽĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŵĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞƉĂĐƚŽĂŶƚĞŶƵƉĐŝĂů͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͗
•
ŶƚĞƌŝŽƌ Ă ϭϵϳϳ Ͳ ƉĂƌĂ ŽƐ ƌĞŐŝŵĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŚĆŽ ƉĂƌĐŝĂů ĚĞ ďĞŶƐ͕
ƐĞƉĂƌĂĕĆŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĚĞďĞŶƐ
•
WŽƐƚĞƌŝŽƌ Ă ϭϵϳϳ Ͳ ƉĂƌĂ ŽƐ ƌĞŐŝŵĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŚĆŽ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĚĞ ďĞŶƐ͕
ƐĞƉĂƌĂĕĆŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĚĞďĞŶƐŽƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĨŝŶĂůĚŽƐĂƋƵĞƐƚŽƐ
^ĞƉĂƌĂĚŽũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞͲĐĞƌƚŝĚĆŽĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŵĂǀĞƌďĂĕĆŽĚĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽ
ŝǀŽƌĐŝĂĚŽͲĐĞƌƚŝĚĆŽĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŵĂǀĞƌďĂĕĆŽĚŽĚŝǀſƌĐŝŽ
sŝƷǀŽͲĐĞƌƚŝĚĆŽĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŵŽſďŝƚŽĂǀĞƌďĂĚŽĞĂƚĞƐƚĂĚŽĚĞſďŝƚŽ͘
WĂĐƚŽĂŶƚĞŶƵƉĐŝĂů
K WĂĐƚŽ ŶƚĞŶƵƉĐŝĂů Ġ Ƶŵ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐŽůĞŶĞ Ğ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƋƵĂů ŽƐ ŶŽŝǀŽƐ
ĚŝƐƉƁĞŵƐŽďƌĞŽƌĞŐŝŵĞĚĞďĞŶƐƋƵĞǀŝŐŽƌĂƌĄĞŶƚƌĞĂŵďŽƐ͕ĂƉſƐŽĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͘
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽůĞŶĞƉŽƌƋƵĞƐĞƌĄŶƵůŽƐĞŶĆŽĨŽƌĨĞŝƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͕
Ğ͕ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů ƉŽƌƋƵĞ Ɛſ ƚĞƌĄ ĞĨŝĐĄĐŝĂ ƐĞ Ž ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ ƐĞ ƌĞĂůŝnjĂƌ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϭ͘ϲϱϯϴĚŽſĚŝŐŽŝǀŝůƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞϮϬϬϮ͘
5
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos
cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.
6
Art. 1.672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante
disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos
bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento.
7
Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um
dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.
8
Art. 1.653. É nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o
casamento.
͸
Z/dK/DK/>/Z/K
WĂƌĂ ǀĂůĞƌ ĐŽŶƚƌĂ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŽƉĂĐƚŽ ĂŶƚĞŶƵƉĐŝĂůĚĞǀĞ ƐĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ Ğŵ ůŝǀƌŽ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ŶŽ
ĂƌƚſƌŝŽ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ /ŵſǀĞŝƐ ĚŽ ĚŽŵŝĐşůŝŽ ĚŽƐ ĐƀŶũƵŐĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƌƚŝŐŽ ϭ͘ϲϱϳϵ ĚŽ
ſĚŝŐŽŝǀŝůƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘
EŽ ĐĂƐŽ ĚŽ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ ^ĞƉĂƌĂĕĆŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝĂ ĚĞ ĞŶƐ ŶĆŽ ŚĄ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĂĐƚŽ
ĂŶƚĞŶƵƉĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌƚŝŐŽϭ͘ϲϰϭϭϬĚŽſĚŝŐŽŝǀŝůƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞϮϬϬϮ͘
KďƐĞƌǀĂĕĆŽ͗^ĞŽĐŽŵƉƌĂĚŽƌĨŽƌĐĂƐĂĚŽŽƵĚĞĐůĂƌĂƌƋƵĞǀŝǀĞĞŵƵŶŝĆŽĞƐƚĄǀĞů͕ƚĂŵďĠŵ
ĚĞǀĞŵƐĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚŽƐĞƵĐƀŶũƵŐĞͬĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞĞƐƚĞ
ŶĆŽĞƐƚĞũĂĐŽŵƉŽŶĚŽƌĞŶĚĂ͕ǀŝƐƚŽƐĞƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞůĞƐŶŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽ͘ DĞƐŵŽ ƋƵĞ Ž ĐƀŶũƵŐĞͬĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ ŶĆŽ ĐŽŵƉŽŶŚĂ ƌĞŶĚĂ͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĨĞŝƚŽ Ž
ĐĂĚĂƐƚƌŽĐŽŵǀŝŶĐƵůŽĂŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘
ϰͲKDWZKsKEZK
sĂŝŚĂǀĞƌƐĂƋƵĞĚĞ&'d^͍^ŝŵ͘
WĂƌĂƋƵĞŵǀĂŝƐĂĐĂƌĚĂĐŽŶƚĂǀŝŶĐƵůĂĚĂĚŽ&'d^͕ŽĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
ĚĞǀĞĞƐƚĂƌKZ/'dKZ/DEdĞŵŶŽŵĞĚŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌƚŝƚƵůĂƌĚĂĐŽŶƚĂĚŽ&'d^͘
WŽĚĞŵƐĞƌĂĐĞŝƚŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵŝƚŝĚŽƐŽƵƉŽƐƚĂĚŽƐŚĄŵĞŶŽƐĚĞϲϬĚŝĂƐ
• ĐŽŶƚĂĚĞĄŐƵĂ͕ůƵnj͕ƚĞůĞĨŽŶĞŽƵŐĄƐ͖
• ƌĞĐŝďŽĚĞĂůƵŐƵĞůŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞůŽĐĂĕĆŽ͖
• ƌĞĐŝďŽĚĞƚĂdžĂĚĞĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ͖
• ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ǀŝĂ ĐŽƌƌĞŝŽ ;ĐĂƌŶġƐ͕ ĨŝĐŚĂƐ ĚĞ ĐŽďƌĂŶĕĂ͕ ĐŽŶƚƌĂĐŚĞƋƵĞ͕ ĞdžƚƌĂƚŽƐ
ďĂŶĐĄƌŝŽƐ͕ĞdžƚƌĂƚŽƐĚŽ&'d^͕ĞƚĐ͘ͿĚĞƐĚĞƋƵĞ͗
• ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƐƵĂĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚĞ͖
• ŶĆŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂƉĞƐƐŽĂů;ĐĂƌƚĂƐŝŵƉůĞƐͿ͖Ğ
• ĐŽŶƚĞŶŚĂŽĐĂƌŝŵƵĐŚĂŶĐĞůĂĚŽƐŽƌƌĞŝŽƐŶŽƉƌſƉƌŝŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
9
Art. 1.657. As convenções antenupciais não terão efeito perante terceiros senão depois de registradas, em
livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges.
͹
Z/dK/DK/>/Z/K
sĂŝŚĂǀĞƌƐĂƋƵĞĚĞ&'d^͍EĆŽ͘
K ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĚĞ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ĚĞǀĞ ĞƐƚĂƌ͕ ĚĞ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŽƵ
ĐƀŶũƵŐĞͬĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ͘ DĂƐ ƚĂŵďĠŵ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĂĐĞŝƚŽƐ ŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ĂĐŝŵĂ
;ĞŵŝƚŝĚŽƐŽƵƉŽƐƚĂĚŽƐŚĄŵĞŶŽƐĚĞϲϬĚŝĂƐͿŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͗
WĂƌĂ ƋƵĞŵ ŵŽƌĂ ĐŽŵ ŽƐ ƉĂŝƐ͗ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĚĞ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂĐŝŵĂ͕ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ŽƵ
ƉŽƐƚĂĚŽƐŚĄŵĞŶŽƐĚĞϲϬĚŝĂƐͿĞŵŶŽŵĞĚŽƉĂŝŽƵŵĆĞ͘KǀşŶĐƵůŽƉŽĚĞƐĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽZ'ŽƵĞƌƚŝĚĆŽĚĞEĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͘
WĂƌĂƋƵĞŵŵŽƌĂĐŽŵŽƵƚƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĨĂŵşůŝĂ͗ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂĐŝŵĂ͕ĞŵŝƚŝĚŽƐŽƵƉŽƐƚĂĚŽƐŚĄŵĞŶŽƐĚĞϲϬĚŝĂƐͿĚĞƐĚĞƋƵĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĚĞĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ĚŽ ƚŝƚƵůĂƌĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ž ĐůŝĞŶƚĞ ƌĞƐŝĚĞ ŶĞƐƐĞĞŶĚĞƌĞĕŽ͕ ĐŽŵĨŝƌŵĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ
ĞŵĐĂƌƚſƌŝŽ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĐŽŵĐſƉŝĂĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƉĂƌĞŶƚĞ͖
WĂƌĂ ƋƵĞŵ ŵŽƌĂ ĐŽŵ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͗ ƐĞƌĆŽ ĂĐĞŝƚŽƐ ĂƉĞŶĂƐ ĐŽŶƚĂ ĚĞ ĄŐƵĂ͕ ůƵnj͕ ƚĞůĞĨŽŶĞ͕ ŐĄƐ͕
ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ůŽĐĂĕĆŽ͕ ƌĞĐŝďŽ ĚĞ ĂůƵŐƵĞů ŽƵ ƌĞĐŝďŽ ĚĞ ƚĂdžĂ ĚĞ ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽƐ ĚĞ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚŽ ƚĞƌĐĞŝƌŽ ĚĞ ƋƵĞ Ž ĐůŝĞŶƚĞ ƌĞƐŝĚĞ ŶĞƐƐĞ ĞŶĚĞƌĞĕŽ͕ ĐŽŵ
ĨŝƌŵĂƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞŵĐĂƌƚſƌŝŽ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĐŽŵĐſƉŝĂĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽ
ƚĞƌĐĞŝƌŽ͖
ϱͲKDWZKsKZE
^ĞƌĄĂĐĞŝƚŽĐŽŵŽŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞZĞŶĚĂƵŵĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŝƚĂĚŽƐĂďĂŝdžŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞ
ĞŵŝƚŝĚŽ ŚĄ ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϲϬ ĚŝĂƐ ;ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ǀĄůŝĚŽ͕ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĚŝŐŝƚĂůŝnjĂĚŽ ĚĞŶƚƌŽ
ĚĞƐƐĂǀĂůŝĚĂĚĞͿ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽĚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗
ĂͿdƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ&ŽƌŵĂŝƐ;ĂƐƐĂůĂƌŝĂĚŽƐͿ
• ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ;ŚŽůĞƌŝƚĞ͕ ĐŽŶƚƌĂĐŚĞƋƵĞ͕ ĨŽůŚĂ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐͿ͖
• ĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ƉĞůĂ ĨŽŶƚĞ ƉĂŐĂĚŽƌĂ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐĂƌƚĂ ĚĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ Ğŵ ƉĂƉĞů ƚŝŵďƌĂĚŽ͕ ĂƐƐŝŶĂĚŽ ƉĞůŽ ƐĞƚŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ĚĞ Z, ŽƵ ƉĞůŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝŵĞĚŝĂƚŽ͘
EŽ ĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌĞŶĚĂ ĚĞ dƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ &ŽƌŵĂŝƐ͕ Ġ ĂĐĞŝƚŽ ĐŽŵŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĚĞ
ƌĞŶĚĂ Ž ƷůƚŝŵŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ;ĐŽŶƚƌĂĐŚĞƋƵĞ͕ ĨŽůŚĂ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐͿ͘ EĞƐƐĞ ĐĂƐŽ͕ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ;ĨĠƌŝĂƐ͕ ĚĠĐŝŵŽ ƚĞƌĐĞŝƌŽ ƐĂůĄƌŝŽ͕ W>Z͕
ůŝĐĞŶĕĂƉƌġŵŝŽ͕ǀĞƌďĂŝŶĚĞŶŝnjĂƚſƌŝĂ͕ĞƚĐͿƐĆŽĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͘
^ĞĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂĚŽƉĞůŽĐůŝĞŶƚĞƋƵĞƌĞĐĞďĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĞŵƐĞƵƐĂůĄƌŝŽsĞƌďĂƐĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
;EŽƚƵƌŶŽ͕ /ŶƐĂůƵďƌŝĚĂĚĞ͕ ,ŽƌĂƐ džƚƌĂƐ͕ ŽŵŝƐƐƁĞƐ͕ ĞƚĐͿ͕ ĞƐƚĂƐ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͕ Ğ ĞůĞ
ĚĞǀĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐƷůƚŝŵŽƐϲĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞƐĚĞƌĞŶĚĂĐŽŵĚĞƚĂůŚĂŵĞŶƚŽ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐĚĞǀĞŵ
ƐĞƌ ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ŽŵĂŝŽƌ Ğ Ž ŵĞŶŽƌ ǀĂůŽƌŵĞŶƐĂů Ğ ĐĂůĐƵůĂĚĂ Ă ŵĠĚŝĂ ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂĚŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐŵĞŶƐĂŝƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ͘
ͺ
Z/dK/DK/>/Z/K
WĂƌĂ ĐůŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵ ^KDEd K j>d/DK ,K>Z/d͕ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ
ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŶĂĂƉƵƌĂĕĆŽĚĂƌĞŶĚĂƚŽĚŽƐŽƐůĂŶĕĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐŚŽůĞƌŝƚĞƐƋƵĞĐŽŶƚĞŶŚĂŵ
ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞdžƉƌĞƐƐƁĞƐ͗
• &Z/^ŽƵEd͘&Z/^
• hy1>/KŽƵhy͘;DdZE/͕KE͕>/DEdK͕dZE^WKZd͕ĞƚĐ͘Ϳ
• /EE/KŽƵ/EE/dMZ/
• sEdh>
• /DKdZ/ZKŽƵ'Zd/&/KEd>
• >/EWZD/K
• WZd//WKEK^>hZK^;W>ͿŽƵWZd//WKEK^Z^h>dK^;W>ZͿ
• KD/^^KŽƵWZKhd/s/
• ,KZydZŽƵ^Zs/KydZKZ/EZ/KŽƵ,KZ^ŽƵ,͘͘ŽƵŚƐ
• //KE>ŽƵ/͘;/E^>hZ/͕EKdhZEK͕dZ/EDEdK͕ĞƚĐ͘Ϳ
s:^'h/Z^/Dh>K>h>KZEYhEKWZ^EdKWE^
hD,K>Z/d
^ŝŵƵůĂĕĆŽĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞZĞŶĚĂ;ƚŝƉŽĐсĐƌĠĚŝƚŽ͕ƚŝƉŽĚсĚĠďŝƚŽͿ͗
ͻ
Z/dK/DK/>/Z/K
EŽ ĞdžĞŵƉůŽ ĂĐŝŵĂ͕ ĐŽŵŽ Ž ĐůŝĞŶƚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ĂƉĞŶĂƐ Ƶŵ ŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ͕ ŶĆŽ ƐĞƌĆŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ Ă 'Zd/&/K Ed>/E ;ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ĠĐŝŵŽ dĞƌĐĞŝƌŽ ^ĂůĄƌŝŽͿ͕ Ž
^Zs/K ydZKZ/EZ/K ;ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ,ŽƌĂƐ džƚƌĂƐͿ͕ Ž hy1>/K >/DEdK Ğ Ž
/͘Yh>/&/K ;ĚŝĐŝŽŶĂůͿ ƋƵĞ ƐĆŽ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ͘ ƐƐŝŵ͕ ĐŚĞŐĂƌĞŵŽƐ Ă
ƌĞŶĚĂ ƉĂƌĂ ĞĨĞŝƚŽ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĞ Ġ ĚĞ ZΨ ϰ͘ϰϮϯ͕ϮϮ͘ ŽŵŽ ƐƵĂ ĞƐƉŽƐĂ ŶĆŽ ƉŽƐƐƵŝ
ƌĞŶĚĂ͕ĞůĂĂƐƐŝŶŽƵĂĞĐůĂƌĂĕĆŽEĞŐĂƚŝǀĂĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͘
ZĞŶĚĂĂƉƵƌĂĚĂĚŽŚŽůĞƌŝƚĞĂĐŝŵĂ͗Ϯ͘ϵϬϴ͕ϵϬнϭ͘ϰϱϰ͕ϰϱнϱϵ͕ϴϳсϰ͘ϰϮϯ͕ϮϮ
dEK͗^ĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĞŵƐĞƵƐĂůĄƌŝŽsĞƌďĂƐĚŝĐŝŽŶĂŝƐ;EŽƚƵƌŶŽ͕/ŶƐĂůƵďƌŝĚĂĚĞ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͕,ŽƌĂƐdžƚƌĂƐŽƵŽŵŝƐƐƁĞƐ͕ƉŽŝƐƌĞĐĞďĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐƐĞƐŝƚĞŶƐŶŽƐĂůĄƌŝŽ͍
^ŝŵ͗ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƷůƚŝŵŽƐ ϲ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞŶĚĂ ĐŽŵ ĚĞƚĂůŚĂŵĞŶƚŽ ;Ž ƷůƚŝŵŽ ĚĞǀĞ
ƉŽƐƐƵŝƌ ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϲϬ ĚŝĂƐ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽͿ͘ Ɛ sĞƌďĂƐ ĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕ ,ŽƌĂƐ džƚƌĂƐ ŽƵ
ŽŵŝƐƐƁĞƐƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͘
WĂƌĂ ĞƐƚĞƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ^ZK KE^/ZK^ ŽƐ ůĂŶĕĂŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵ ƌĞŶĚĂ
ǀĂƌŝĄǀĞů͕ĞƋƵĞĐŽŶƚĞŶŚĂŵĂƐĞdžƉƌĞƐƐƁĞƐ͗
• KD/^^KŽƵWZKhd/s/
• ,KZydZŽƵ^Zs/KydZKZ/EZ/K
• //KE>ŽƵ/͘;/E^>hZ/͕EKdhZEK͕ĞƚĐ͘Ϳ
s: ^'h/Z ^/Dh>K >h>K ZE YhEK ^K WZ^EdK^ ϲ
,K>Z/d^
^ŝŵƵůĂĕĆŽĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞƋƵĞŵƌĞĐĞďĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞůʹϬϲŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞƐ
;ĐсĐƌĠĚŝƚŽ͕ĚсĚĠďŝƚŽͿ
,ŽůĞƌŝƚĞŵġƐϭ
ͳͲ
Z/dK/DK/>/Z/K
ŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌĞŶĚĂ sĂƌŝĄǀĞů͗ ĚŝĐŝŽŶĂů EŽƚƵƌŶŽ͕ ŽŵŝƐƐĆŽ ƉŽƌ WƌŽĚƵĕĆŽ Ğ ,ŽƌĂƐ
džƚƌĂƐ͘ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƵdžŝůŝŽůŝŵĞŶƚĂĕĆŽʹ
^ĂůĄƌŝŽƌƵƚŽƉƵƌĂĚŽ͗ZΨϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ;ZΨϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬнZΨϯϬϬ͕ϬϬнZΨϱϬϬ͕ϬϬнZΨϯϬϬ͕ϬϬͿ
,ŽůĞƌŝƚĞDġƐϮ
ŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌĞŶĚĂ sĂƌŝĄǀĞů͗ ĚŝĐŝŽŶĂů EŽƚƵƌŶŽ͕ ŽŵŝƐƐĆŽ ƉŽƌ WƌŽĚƵĕĆŽ Ğ ,ŽƌĂƐ
džƚƌĂƐ͘ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƵdžŝůŝŽůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞ&ĠƌŝĂƐ͘
^ĂůĄƌŝŽƌƵƚŽƉƵƌĂĚŽ͗ZΨϯ͘ϴϳϱ͕ϬϬ;ZΨϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬнZΨϱϬϬ͕ϬϬнZΨϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬнZΨϮϳϱ͕ϬϬͿ
,ŽůĞƌŝƚĞDġƐϯ
ŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌĞŶĚĂ sĂƌŝĄǀĞů͗ ĚŝĐŝŽŶĂů EŽƚƵƌŶŽ͕ ŽŵŝƐƐĆŽ ƉŽƌ WƌŽĚƵĕĆŽ Ğ ,ŽƌĂƐ
džƚƌĂƐ͘ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƵdžŝůŝŽůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
^ĂůĄƌŝŽƌƵƚŽƉƵƌĂĚŽ͗ZΨϮ͘ϵϵϬ͕ϬϬ;ZΨϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬнZΨϮϲϬ͕ϬϬнZΨϰϱϬ͕ϬϬнZΨϭϴϬ͕ϬϬͿ
ͳͳ
Z/dK/DK/>/Z/K
,ŽůĞƌŝƚĞDġƐϰ
ŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌĞŶĚĂ sĂƌŝĄǀĞů͗ ĚŝĐŝŽŶĂů EŽƚƵƌŶŽ͕ ŽŵŝƐƐĆŽ ƉŽƌ WƌŽĚƵĕĆŽ Ğ ,ŽƌĂƐ
džƚƌĂƐ͘ ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ Ž Ƶdž͘ ůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͘ ^ĂůĄƌŝŽ ƌƵƚŽ ƉƵƌĂĚŽ͗ ZΨ ϯ͘ϭϲϬ͕ϬϬ
;ZΨϮ͘ϬϬϬнϯϯϬ͕ϬϬнϱϮϬ͕ϬϬнϯϭϬ͕ϬϬͿ
,ŽůĞƌŝƚĞDġƐϱ
ŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌĞŶĚĂ sĂƌŝĄǀĞů͗ ĚŝĐŝŽŶĂů EŽƚƵƌŶŽ͕ ŽŵŝƐƐĆŽ ƉŽƌ WƌŽĚƵĕĆŽ Ğ ,ŽƌĂƐ
džƚƌĂƐ͘ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƵdžŝůŝŽůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
^ĂůĄƌŝŽƌƵƚŽƉƵƌĂĚŽ͗ZΨϯ͘ϬϳϬ͕ϬϬ;ZΨϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬнZΨϯϱϬ͕ϬϬнZΨϰϮϬ͕ϬϬнZΨϮϬϬ͕ϬϬͿ
ͳʹ
Z/dK/DK/>/Z/K
,ŽůĞƌŝƚĞDġƐϲ
ŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƌĞŶĚĂ sĂƌŝĄǀĞů͗ ĚŝĐŝŽŶĂů EŽƚƵƌŶŽ͕ ŽŵŝƐƐĆŽ ƉŽƌ WƌŽĚƵĕĆŽ Ğ ,ŽƌĂƐ
džƚƌĂƐ͘ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƵdžŝůŝŽůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
^ĂůĄƌŝŽƌƵƚŽƉƵƌĂĚŽ͗ZΨϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ;ZΨϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬнZΨϱϬϬ͕ϬϬнZΨϳϬϬ͕ϬϬнZΨϯϬϬ͕ϬϬͿ
EŽ ĞdžĞŵƉůŽ Ž ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵŽƵ Ă ƌĞŶĚĂ ǀĂƌŝĄǀĞů ƌĞĐĞďŝĚĂ ŶŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ƐĞŝƐ ŵĞƐĞƐ͘
ZĞĐĞďĞƵ ƵdžŝůŝŽ ůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͘ ZĞĐĞďĞƵ &ĠƌŝĂƐ͕ ƋƵĞ ĚĞǀĞŵ
ƐĞƌĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͘ƐƐŝŵ͕ƚĞƌĞŵŽƐŽƐǀĂůŽƌĞƐ͗
ZΨϯϭϬϬ͕ϬϬĞZΨϯϴϳϱ͕ϬϬĞZΨϮϵϵϬ͕ϬϬĞZΨϯϭϲϬ͕ϬϬĞZΨϯϬϳϬ͕ϬϬĞZΨϯϲϬϬ͕ϬϬ͘
ĨĞƚƵĂƌĞŵŽƐ Ă ƐŽŵĂ ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ Ž ŵĂŝŽƌ Ğ Ž ŵĞŶŽƌ ǀĂůŽƌ ĂƉƵƌĂĚŽƐ ĂƉſƐ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ
ŚŽůĞƌŝƚĞƐ͘
ZΨϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬн
ZΨϯ͘ϭϲϬ͕ϬϬн^ĂŝZΨϯ͘ϴϳϱ͕ϬϬĞƐĂŝZΨϮ͘ϵϵϬ͕ϬϬ͘
ZΨϯ͘ϬϳϬ͕ϬϬн
ZΨϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬн
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ZΨϭϮ͘ϵϯϬ͕ϬϬĚŝǀŝĚŝĚŽƉŽƌϰсZΨϯ͘ϮϯϮ͕ϱϬ;ƌĞŶĚĂƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽͿ
ͳ͵
Z/dK/DK/>/Z/K
ďͿdƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂŝƐ͕ĂƵƚƀŶŽŵŽƐŽƵƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐůŝďĞƌĂŝƐ
• ĞĐůĂƌĂĕĆŽŽŵƉƌŽďĂƚſƌŝĂĚĞWĞƌĐĞƉĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐʹĞĐŽƌĞ
ĞĐŽƌĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĂƐƐŝŶĂĚĂ ƉŽƌ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ŶŽ ŽŶƐĞůŚŽ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͲZĞĐŽŶƚĞƌĂĞƚŝƋƵĞƚĂ,W;ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞ,ĂďŝůŝƚĂĕĆŽWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůͿ͖
WŽƌĚĞĐŝƐĆŽĚŽ^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂů͕ĂĞĐŽƌĞĞŵŝƚŝĚĂƉŽƌƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽ
ZĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐŶĆŽƉƌĞĐŝƐĂĐŽŶƚĞƌĂĞƚŝƋƵĞƚĂ,WƉĂƌĂƋƵĞƚĞŶŚĂǀĂůŝĚĂĚĞͿEŽĐĂƐŽ
ĚĞĞĐŽƌĞĐŽŵ,WĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ŽĂƚĞŶĚĞŶƚĞĚĞǀĞĐŽŵƉƌŽǀĂƌƐƵĂĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚĞŶĂƉĄŐŝŶĂ
ĚŽZƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĞĂŶĞdžĂƌŽĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞăĞĐŽƌĞ͘
• ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽůŝĞŶƚĞʹĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐͲŵŽĚĞůŽĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽWŽƌƚĂů
ĚĞEĞŐſĐŝŽƐʹDſĚƵůŽĚĞƌĠĚŝƚŽ͕ůŝŵŝƚĂĚĂĂŽǀĂůŽƌŵĄdžŝŵŽĚĞZΨϭ͘ϲϯϳ͕ϭϭ͖
ϲͲKDK/D/Eh/ZWK^^//>/&Zh^
sŝƐĂŶĚŽ ĚŝŵŝŶƵŝƌ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĨƌĂƵĚĞƐ ĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕
ƌĞĐĞƉĐŝŽŶĂĚŽƐƉĞůŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƚĞŶƚĂƌƉĂƌĂĂƐĚŝĐĂƐĂďĂŝdžŽ͘
ĂƌƚĞŝƌĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĞ
O órgão expedidor é o
descrito na segunda linha
Naturalidade deve ser a
cidade e UF. (Sem hífen)
Atenção:
Erro comum digitar no
portal a data de
nascimento no campo da
data de expedição.
ͳͶ
Z/dK/DK/>/Z/K
• /ŵƉƌĞƐƐĆŽĚŝŐŝƚĂůƉŽĚĞƐĞƌƐŽŵĞŶƚĞĞŵƚŝŶƚĂƉƌĞƚĂŽƵŐƌĂĨŝƚĞ͖
• WŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂĨŽƚŽʹĚĞǀĞƐĞƌŽŵĞƐŵŽƐĞŶƚŝĚŽĚŝŐŝƚĂůʹƉĂƌĂŵŽĚĞůŽ͞ƉĂĚƌĆŽ
ŶĂĐŝŽŶĂů͖͟
• sĞƌŝĨŝĐĂƌƐĞŽƉŽƌƚĂĚŽƌĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĠŽŵĞƐŵŽƋƵĞŽĚĂĨŽƚŽ͖
• KďƐĞƌǀĂƌ Ă ƉůĂƐƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ƐĞ ĞƐƚŝǀĞƌ ŵƵŝƚŽ ŐƌŽƐƐĂ Ğ ĚƵƌĂ͕ ƉŽĚĞ ŝŶĚŝĐĂƌ ƋƵĞ ĨŽŝ
ƌĞƉůĂƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽƚĞƌƐŝĚŽƚƌŽĐĂĚĂĂĨŽƚŽŽƵƵŵĂĚĂƐĨĂĐĞƐĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽŽƵ
ĐŽůĂĚĂƵŵĂĨŽƚŽƉŽƌĐŝŵĂĚĂŽƵƚƌĂ͖
• EĂĨŝůŝĂĕĆŽĠŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽŽŶŽŵĞĚŽW/ĞĂŽůĂĚŽŽƵĂďĂŝdžŽŽŶŽŵĞĚĂ
D͖^ŽŵĞŶƚĞƚƌġƐƐƚĂĚŽƐĐŽůŽĐĂŵĂůĞƚƌĂ͟͞ŶĂĨŝůŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞWĂŝ͟͞DĆĞ͕ƐĆŽ^W
;ƉŽĚĞŶĚŽƚĞƌŽƵŶĆŽͿ͕Ğ^͖
• ͞KKZ/'D͟ƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽƌŝŐĞŵĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽĂƚŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ͗ Ͳ ĞƌƚŝĚĆŽ ĚĞ ĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͕ E ʹ ĞƌƚŝĚĆŽ ĚĞ ŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ >ŝǀƌŽƐ ʹ
ŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ʹĐĂƐĂŵĞŶƚŽĞ;ŶƵŶĐĂƵƚŝůŝnjĂĚŽͿſďŝƚŽ͖
ĂƌƚĞŝƌĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ,ĂďŝůŝƚĂĕĆŽ
• KĐůŝĞŶƚĞĠŽŵĞƐŵŽƋƵĞĞƐƚĄŶĂĨŽƚŽ͍
• ĨŝƐŝŽŶŽŵŝĂ ;ŝĚĂĚĞͿ ĚŽ ĐůŝĞŶƚĞ ĚĂ ĨŽƚŽ ĂƉĂƌĞŶƚĂ ƐĞƌ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽĚĂE,͍
• YƵĂůĞƌĂĂŝĚĂĚĞĚŽĐůŝĞŶƚĞŶĂĚĂƚĂĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĂϭǐŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͍
• ĞǀĞŵŽƐ ƐĞŵƉƌĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞƐ ŶĂ E, ;ŶŽŵĞ͕ W&͕ ĨŝůŝĂĕĆŽ͕
ĐĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞͿ͕ĐŽŵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐƉĞůŽĐůŝĞŶƚĞ͘
ͳͷ
Z/dK/DK/>/Z/K
ƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂĂǀĂůŝĚĂĚĞĚĂE,͘EĆŽĠĂĐĞŝƚĂE,ǀĞŶĐŝĚĂ͘
YƵĂŶĚŽ ƵƚŝůŝnjĂƌ Ă E, ƉĂƌĂ ĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ ŶŽ WŽƌƚĂů͕ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂE,ĞŶĆŽŽK͘/Ed͘
W&
dĂďĞůĂƉŽƌĞƐƚĂĚŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽ
• ĐŽŶĨŝƌŵĂƌ ƐĞ Ž ƐƚĂĚŽ ŽŶĚĞ Ž W& ĨŽŝ ĞŵŝƚŝĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĐŽŵ Ž ŶŽŶŽ ĚŝŐŝƚŽ ĚŽ
ŶƷŵĞƌŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌ͗ϯϭϱ͘Ϯϰϱ͘ϮϴϱͲϬϬ
ϭ
&͕'K͕Dd͕D^͕dK
Ϯ
͕W͕D͕ZZ͕W
ϯ
͕W/͕D
ϰ
>͕W͕W͕ZE
ϱ
͕^
ϲ
D'
ϳ
^͕Z:
ϴ
^W
ϵ
WZ͕^
Ϭ
Z^
W&ĂŶƚŝŐŽ;/Ϳ
• ĂƚĂĚĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌĂĚĂƉŽƌƉŽŶƚŽ͖
• EƷŵĞƌŽĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽƐĞƉĂƌĂĚŽƉŽƌĞƐƉĂĕŽ͖
• EŽŵĞƐĞŵĂĐĞŶƚƵĂĕĆŽŐƌĄĨŝĐĂ͖
• ƵƐġŶĐŝĂĚĞĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽ
ͳ͸
Z/dK/DK/>/Z/K
W&;ĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽŵĂŐŶĠƚŝĐŽͿ
• EŽŵĞƐĞŵĂĐĞŶƚƵĂĕĆŽŐƌĄĨŝĐĂ͖
• EǑĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽƐĞƋƵĞŶĐŝĂůĞĚŝŐŝƚŽƐĞƉĂƌĂĚŽƉŽƌƚƌĂĕŽ͖
• ſĚŝŐŽĚĞďĂƌƌĂĂďĂŝdžŽĚŽŶǑĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͖
• ĂƚĂĚĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌĂĚŽƉŽƌďĂƌƌĂ͖
• ĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽ͘
W&;ŵĂŐŶĠƚŝĐŽͿ
dŽĚŽƐŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƐƵĂĨŽƌŵĂŽƌŝŐŝŶĂů͘KůŝĞŶƚĞŶĆŽƉŽĚĞ
ƚƌĂnjĞƌĂƉĞŶĂƐĂĐſƉŝĂ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞƐĞũĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂ͘KĂƚĞŶĚĞŶƚĞƚĞŵƋƵĞsZŽƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐ͘
ŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞZĞŶĚĂ
ĞǀĞ ƐĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂ Ă ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ƌĞŶĚĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ŶŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
ƉĞůŽ ĐŽŵ Ă ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂ ƉĞůŽ ĐůŝĞŶƚĞ Ğ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŚŽƵǀĞƌ ĚƷǀŝĚĂƐ͕ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŽƵ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ŽƵ Ă ƌĞƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘
dĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĠĞƐƐĞŶĐŝĂůƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽĚĂƌĞŶĚĂƉĞůŽĂŶĐŽ͘
ͳ͹
Z/dK/DK/>/Z/K
ϳͲZZK^D/^&ZYhEd^
EĆŽ ĨĂnjĞƌ Ž ĐĂĚĂƐƚƌŽ ĚĞ ĐƀŶũƵŐĞͬĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ;ĂͿ ƋƵĞ ŶĆŽ ƚĞŵ ƐĂůĄƌŝŽ Ğ ŶĆŽ ǀĂŝ ĐŽŵƉŽƌ
ƌĞŶĚĂ͖
ƵƐġŶĐŝĂĚĂĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐEĞŐĂƚŝǀŽƐĚĞƋƵĞŵŶĆŽƚĞŵƌĞŶĚĂ͖
/ŶĨŽƌŵĂƌͬŝŐŝƚĂƌ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚŽ Z' ĂŽ ŝŶǀĠƐ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚŽ dZE͕ ƋƵĂŶĚŽ Ž ĐůŝĞŶƚĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂE,ĐŽŵŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞ͖
E,ǀĞŶĐŝĚĂ͖
/ŶĨŽƌŵĂƌſƌŐĆŽĞdžƉĞĚŝĚŽƌĞƌƌĂĚŽĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͖
ƵƐġŶĐŝĂ ĚŽƐ ĐĂƌŝŵďŽƐ ͞ŽŶĨĞƌĞ ĐŽŵ KƌŝŐŝŶĂů͕͟ ŽƵ ĂƌŝŵďŽ ĚŽ ŽďĂŶ ŽƵ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚŽ
ĂƚĞŶĚĞŶƚĞĚŽŽďĂŶŶĂƐĐſƉŝĂƐƋƵĞƐĆŽƚŝƌĂĚĂƐĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘
ϴ͘/E&KZDO^//KE/^
ŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽ
dĂŵďĠŵƉŽĚĞŵƐĞƌĂĐĞŝƚŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗
• ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ƉĞůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐĂůĄƌŝŽ ǀŝĂ
ĐŽŶǀġŶŝŽ ĚĞ &ŽůŚĂ ĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵ Ž ͕ ůŝŵŝƚĂĚŽ ĂŽƐ ĐĂƐŽƐ Ğŵ ƋƵĞ Ă ƌĞŶĚĂ
ŵĞŶƐĂů ĚŽ ĐůŝĞŶƚĞ Ġ ĚĞ ĂƚĠ ZΨ ϭ͘ϲϯϳ͕ϭϭ Ğ Ž ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ ƉŽƐƐƵĂ ůŝŵŝƚĞ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ
ǀŝŐĞŶƚĞŶŽ͕ĂƐĞƌĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƉĞůŽĂŶĐŽ͘ĞdžŝŐġŶĐŝĂĚĞůŝŵŝƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽǀŝŐĞŶƚĞ
ŶĆŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ ƋƵĂŶĚŽ Ž ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ ĨŽƌ ƉƌĞĨĞŝƚƵƌĂ͕ ĂƵƚĂƌƋƵŝĂ ŽƵ ĞŵƉƌĞƐĂ ƉƷďůŝĐĂ
ĐŽŵ ĚŽƚĂĕĆŽ ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂ ĚĞ ƌĞƉĂƐƐĞƐ ŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͘ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĐŽŵĂĂŐġŶĐŝĂDĂĚƌŝŶŚĂ͖
• ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ƉĞůŽ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ ƌƵƌĂů ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
ƐĂůĄƌŝŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƉŽƐƐƵĂůŝŵŝƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƌƌƵƌĂůǀŝŐĞŶƚĞŶŽ͕ĂƐĞƌ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƉĞůĂĂŐġŶĐŝĂDĂĚƌŝŶŚĂ͖
• ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĞdžƉĞĚŝĚĂ ƉĞůĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ŽŶĚĞ ůŽƚĂĚŽ Ž ŵŝůŝƚĂƌ ĚĂ DĂƌŝŶŚĂ͕ džĠƌĐŝƚŽ ŽƵ
ĞƌŽŶĄƵƚŝĐĂ͖
• ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĞŵŝƚŝĚĂƉĞůĂ&ƵŶĚĂĕĆŽEĂĐŝŽŶĂůĚŽ1ŶĚŝŽͲ&ƵŶĂŝ͖Ğ
• ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĞŵŝƚŝĚĂƉĞůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞƋƵĞŽĞƐƚƵĚĂŶƚĞƌĞƐŝĚĞĞŵĂůŽũĂŵĞŶƚŽƉŽƌ
ĞůĂŵĂŶƚŝĚŽ͘
ŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞZĞŶĚĂ
dĂŵďĠŵƉŽĚĞŵƐĞƌĂĐĞŝƚŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗
ĂͿdƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂŝƐ͕ĂƵƚƀŶŽŵŽƐŽƵƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐůŝďĞƌĂŝƐ͗
ͲŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/E^^͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽĚĞĞĐůĂƌĂĕĆŽ&ŽƌŵĂůĚŽůŝĞŶƚĞͲ
ŵŽĚĞůŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů ŶŽ WŽƌƚĂů ĚĞ EĞŐſĐŝŽƐ Ͳ DſĚƵůŽ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ Ͳ ĚŽ ǀĂůŽƌ ďĂƐĞ ĚĞ
ƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ͕ĐĂďĞŶĚŽĂŽĂƚĞŶĚĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
;ƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ŶŽƐ ŽƵƚƌŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐƵĂŵ ƌĞŶĚĂ ǀĂƌŝĄǀĞů Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ͳͺ
Z/dK/DK/>/Z/K
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐƐĞŝƐƷůƚŝŵŽƐĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞƐͲŽŵĂŝƐŶŽǀŽĚŽƐϲĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞƐĚĞǀĞƉŽƐƐƵŝƌ
ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϲϬ ĚŝĂƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ Ͳ ƉĂƌĂ ĂŶĄůŝƐĞ Ğ ŝŶĐůƵŝƌ ĐŽŵŽ ƌĞŶĚĂ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂ ƐŽŵĂ
ŽďƚŝĚĂ ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ Ž ŵĂŝŽƌ Ğ Ž ŵĞŶŽƌ ǀĂůŽƌ͕ ƐŽŵĂŶĚŽ ŽƐ ƋƵĂƚƌŽ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ Ğ
ĚŝǀŝĚŝŶĚŽƉŽƌƋƵĂƚƌŽ͘
ďͿŽŽƉĞƌĂĚŽƐĞĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͗ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĞŵƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ͗
ĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ƐĞŵĞƐƚƌĂů ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ƉŽƌ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ŽƵ ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ ĐůĂƐƐĞ͕
ĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů;ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůͿĞƉĞůŽĐŽŶƚĂĚŽƌ͕ĐŽŵĨŝƌŵĂƐ
ĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂƐĞŵĐĂƌƚſƌŝŽ͘^ĞŶŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŵĞŶƐĂŝƐĞƐƚŝǀĞƌĞŵƐĞƉĂƌĂĚŽƐ
ŵġƐ Ă ŵġƐ͕ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ Ž ŵĂŝŽƌ Ğ Ž ŵĞŶŽƌ ǀĂůŽƌ ŵĞŶƐĂů Ğ ĐĂůĐƵůĂĚĂ Ă
ŵĠĚŝĂ ĂƌŝƚŵĠƚŝĐĂ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĞŶƐĂŝƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ͘ ^Ğ ŶŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐƚĂƌ ƐŽŵĞŶƚĞ Ă
D/͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƐƐĞǀĂůŽƌ͘
ĐͿƉŽƐĞŶƚĂĚŽƐ͕WĞŶƐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽƐĚĞƵdžşůŝŽŽĞŶĕĂĞĚĞWĞŶƐĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͗
džƚƌĂƚŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞďĞŶĞĨşĐŝŽƐ͕ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƉĞůŽ/E^^͕ƉĂƌĂĂƉŽƐĞŶƚĂĚŽƐ͖
WĞŶƐĆŽ ĂůŝŵĞŶƚşĐŝĂ ĨŝdžĂĚĂ Ğŵ ƐĞŶƚĞŶĕĂ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ ŚŽŵŽůŽŐĂĚĂ ũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ
ƚĞŶŚĂĐĂƌĄƚĞƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ;ĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐĞŶƚĞŶĕĂũƵĚŝĐŝĂůŽƵ
ĚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽ ũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͖ ŶĆŽ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĂƐ ƉĞŶƐƁĞƐ
ƌĞĐĞďŝĚĂƐƉĞůŽĐůŝĞŶƚĞĞŵŶŽŵĞĚĞĨŝůŚŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĞƚĐ͖͘
>ĞŵďƌĂŶĚŽ͗
ƀŶũƵŐĞͬŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ;ĂͿƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐƵŝƌĞŶĚĂĚĞǀĞĂƐƐŝŶĂƌĂ>ZKE'd/s
ZE/DEdK^͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵŽĚĞůŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝnjĂĚŽƉĞůŽ͘
ƚĞŶĕĆŽ͗WĂƌĂƉĂŐĂĚŽƌĞƐĚĞWĞŶƐƁĞƐ;ůŝŵĞŶƚşĐŝĂĞĞƚĐͿ͕ĂWĞŶƐĆŽĚĞǀĞƐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĚĂĞŵ
͞ĞƐƉĞƐĂƐ͟ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞũĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ ƐƚĂ ŶĆŽ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ
ĚĞĚƵnjŝĚĂĚĂƌĞŶĚĂďƌƵƚĂ͘
ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ ^WZK dKd> E^͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŝŶƐĞƌŝĚĂ ŶŽ WƌŽŐƌĂŵĂ DŝŶŚĂ ĂƐĂ DŝŶŚĂ sŝĚĂ͕ Ğ ŶĆŽ ŚĂũĂ ĚĞƐĞũŽ ĚŽ ĐůŝĞŶƚĞ Ğŵ ĐŽŵƉŽƌ
ƌĞŶĚĂ͕ĞƐƚĄĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞZĞŶĚĂĚŽĐƀŶũƵŐĞ͘
ZĞƐƚƌŝĕĆŽĚĞƚŝǀŝĚĂĚĞĚŽƐƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐ
WĂƌĂ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ŶŽ WƌŽŐƌĂŵĂ DŝŶŚĂ ĂƐĂ DŝŶŚĂ sŝĚĂ͕ ŽƐ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐ ŶĆŽ ƉŽĚĞƌĆŽ
ĞdžĞƌĐĞƌ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĂŐƌşĐŽůĂ ŽƵ ƉĞĐƵĂƌŝƐƚĂ͕ ŶĞŵ ƉŽƐƐƵŝƌ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ƌƵƌĂů ĂƚŝǀĂ ŶŽ ĂŶĐŽ ĚŽ
ƌĂƐŝů͘
WĂƌĂĂƐĚĞŵĂŝƐůŝŶŚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ŽƐĐůŝĞŶƚĞƐƋƵĞĞdžĞƌĕĂŵĂƚŝǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽůĂŽƵƉĞĐƵĂƌŝƐƚĂ͕
ŽƵ ƉŽƐƐƵĂŵ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ƌƵƌĂů ĂƚŝǀĂ ŶŽ ĂŶĐŽ ĚĞǀĞŵ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐ ĐůŝĞŶƚĞ ă ŐġŶĐŝĂ
DĂĚƌŝŶŚĂ͕ƉĂƌĂŽĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ͘;K^/ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞ/EϱϬ͘ϭ͘ϰ͘ϰ͘Ϳ
ͳͻ
Z/dK/DK/>/Z/K
sşŶĐƵůŽĚĞZĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ&ĂŵŝůŝĂƌ
ZĞŐŝƐƚƌĞ ŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŶŽƐ ĐĂĚĂƐƚƌŽƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐ ƋƵĞ
ĚĞƐĞũĂŵ ĐŽŵƉŽƌ ƌĞŶĚĂ͘ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ƉŽƐƐƵĂŵ ĐĂĚĂƐƚƌŽ ŶŽ ĂŶĐŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ž
ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ŶĂ ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĂ ^͕ ĐĂƉƚƵƌĞ ƚĂŵďĠŵ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͘
WŽĚĞŵƐĞƌǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ͗
ĐƀŶũƵŐĞ
ĞŶƚĞĂĚŽͬĞŶƚĞĂĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ;ĂͿ
ƚŝŽ;ĂͿ
ĨŝůŚŽ;ĂͿ
ƐŽďƌŝŶŚŽ;ĂͿ
ƉĂŝͬŵĆĞ
ƉƌŝŵŽ;ĂͿ
ƉĂĚƌĂƐƚŽͬŵĂĚƌĂƐƚĂ
ƐŽŐƌŽ;ĂͿ
ŶĞƚŽ;ĂͿ
ŐĞŶƌŽͬŶŽƌĂ
ĂǀƀͬĂǀſ
ĐƵŶŚĂĚŽ;ĂͿ
ŝƌŵĆŽͬŝƌŵĆ
EĆŽĠƉĞƌŵŝƚŝĚĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞƌĞŶĚĂĞŶƚƌĞƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐƵĂŵŽƐǀşŶĐƵůŽƐĐŝƚĂĚŽƐ
ĂĐŝŵĂ͘
ŽŵƉƌĂĚŽƌĞƐĞͬŽƵǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌWZKhZKZ
DĞƐŵŽ ƐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ Ž ĐŽŵƉƌĂĚŽƌ ĚĞǀĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
ƚŽĚŽƐ ƐĞƵƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘ K ŽďĂŶ ĚĞǀĞ ĨĂnjĞƌ Ž ĐĂĚĂƐƚƌŽ ĚŽ ĐŽŵƉƌĂĚŽƌ Ğ Ğŵ ƐĞŐƵŝĚĂ͕
ƉƌĞĞŶĐŚĞƌŽĐĂĚĂƐƚƌŽƉĂƌĂŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͘ĂŐġŶĐŝĂĨĂƌĄĂǀŝŶĐƵůĂĕĆŽĚĂƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽŶŽ
ĐĂĚĂƐƚƌŽĚŽĐŽŵƉƌĂĚŽƌͬǀĞŶĚĞĚŽƌ͘
sĞƌŝĨŝƋƵĞĂƐĞdžŝŐġŶĐŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚĂƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐŶŽŵĂŶƵĂůĚĞĐĂĚĂůŝŶŚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘
ʹͲ

Documentos relacionados