A r a b i c a

Transcrição

A r a b i c a
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
Cµ phª
A r a b i c a
ë ViÖt Nam
§oµn TriÖu Nh¹n
Chñ tÞch HiÖp héi Cµ phª - Cacao ViÖt Nam
Hµ Néi 28-29/08/2002
T×nh h×nh ph¸t triÓn cµ phª Arabica
ë ViÖt Nam
„
ChËm nhiÒu so víi tèc ®é ph¸t triÓn cµ phª Robusta
trong 15 n¨m l¹i ®©y
„
Cßn ch−a thËt tin vµo kÕt
qu¶ cña ch−¬ng tr×nh
„
Ng¹i c«ng nghÖ chÕ biÕn −ít
cµ phª Arabica khã h¬n chÕ
biÕn kh« cµ phª Robusta
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
2
C¬ cÊu chñng lo¹i cµ phª tiªu dïng
trªn thÕ giíi nh÷ng n¨m gÇn ®©y...
„
Vô 1999/2000 Tæng s¶n l−îng cµ phª 112,75 triÖu bao, trong ®ã:
72,87 triÖu bao
chiÕm 64, 62%
„ Arabica
39,88 triÖu bao
chiÕm 35,37%
„ Robusta
„
Vô 2000/2001 Tæng s¶n l−îng cµ phª 116,32 triÖu bao, trong ®ã:
71,50 triÖu bao
chiÕm 61,47%
„ Arabica
44,82 triÖu bao
chiÕm 38,53%
„ Robusta
„
Vô 2001/2002 Tæng s¶n l−îng cµ phª 114,85 triÖu bao, trong ®ã:
69,71 triÖu bao
chiÕm 60,70 %
„ Arabica
45,14 triÖu bao
chiÕm 39,30%.
„ Robusta
Nguån: Thèng kª cña TËp ®oµn Neumann
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
3
...C¬ cÊu chñng lo¹i cµ phª tiªu dïng
trªn thÕ giíi nh÷ng n¨m gÇn ®©y
„
S¶n l−îng cµ phª Robusta t¨ng nhanh thay ®æi c¬
cÊu cµ phª Arabica/ Robusta
„
Do s¶n xuÊt d− thõa, gi¸ cµ phª gi¶m.
„
Gi¸ cµ phª Robusta gi¶m nhanh vµ gi¶m nhiÒu h¬n gi¸
cµ phª Arabica
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
4
Cµ phª Robusta ë BRAXIN
„
T¨ng tr−ëng s¶n l−îng Robusta
cña Braxin qua c¸c vô (triÖu bao)
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
4,5
7,5
10,5
10,8
Theo F.O.Lichts
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
5
Cµ phª Arabica ë PERU
„
DiÖn tÝch 231.000ha cµ phª Arabica ë ®é cao 600
®Õn 1800m, 75% ë ®é cao trªn 1000m
„
Gièng Typica 70%, Catura 20%,
c¸c gièng kh¸c 10%
MËt ®é 2000 c©y/ha
„
Trång 18.000ha cµ phª h÷u c¬
cho s¶n l−îng 8.400tÊn n¨ng
suÊt 4,66 t¹/ha
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
6
Cµ phª "dÞu COLOMBIA"
„
Cµ phª Arabica trång ë ®é cao 800 - 1900
„ Gièng Bourbon, Typica, Catura, ®ang phæ biÕn lµ gièng
Colombia
„ Hai vô thu ho¹ch:
„
„
Th¸ng 4 - 6 chiÕm 75% s¶n l−îng
Th¸ng 10 - 01 chiÕm 25% s¶n l−îng
„
Thu h¸i gÇn nh− quanh n¨m
„
ChÕ biÕn −ít: dïng m¸y Becolsub kÕt hîp x¸t t−¬i, lµm
s¹ch nhít, tiÕt kiÖm n−íc
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
7
Kenya, §«ng Phi:
S¶n xuÊt cµ phª nhãm "dÞu"
„
„
„
„
„
Cµ phª Arabica trång trªn ®Êt cã ®é cao 1500-2100m
Vô cµ phª chÝnh ra hoa th¸ng 3 - 4, chÝn th¸ng 10, 11, 12, chiÕm
80% tæng s¶n l−îng
Vô thø hai ra hoa th¸ng 10,11 chÝn vµo th¸ng 6, 7, 8, chiÕm 20%
tæng s¶n l−îng
ChÕ biÕn −ít lªn men 24 - 48 giê råi röa.
N−íc tuÇn hoµn sö dông tèi ®a bèn lÇn
sau ®ã dïng ®Ó t−íi
Cµ phª thãc ph¬i n¾ng, khi n¾ng qu¸ g¾t
th× che b»ng dµn di ®éng nh÷ng tÊm ®an
b»ng døa sîi.
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
8
Indonesia, §«ng Nam ¸
„
PhÝa bªn trong c¸c bê biÓn lµ
nh÷ng cao nguyªn léng giã vµ
nh÷ng nói cao, ngän nói löa.
„
Cµ phª Arabica ë c¸c vïng cao,
®Êt ®á cã nguån gèc nói löa
„
Cµ phª Arabica vµ c¶ cµ phª
Robusta còng ®−îc chÕ biÕn −ít.
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
9
NghÒ trång cµ phª l©u ®êi
t¹o dùng nªn truyÒn thèng
„
„
„
„
§∙ h×nh thµnh cho ng−êi n«ng d©n thãi quen nghÒ
nghiÖp vÝ dô nh− h¸i cµ phª chØ h¸i qu¶ chÝn, h¸i lµm
nhiÒu ®ît. Cµ phª h¸i bá vµo gïi, s¹ch kh«ng lÉn cµnh
l¸, ®Êt...
§∙ thµnh th¹o kü thuËt chÕ biÕn −ít
T¹o ®−îc mÆt hµng ®−îc mäi ng−êi quen biÕt
Tæ chøc ngµnh cµ phª hoµn chØnh cã nÒ nÕp
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
10
C©y cµ phª Arabica ë
ViÖt Nam
„
PhÝa nam B¶o Léc, §µ L¹t, §ak Uy, Konplong, §¨kgley
11 -12o vÜ ®é b¾c cao tõ 800 ®Õn trªn 1000m
„
PhÝa b¾c T©y b¾c ViÖt b¾c: 21 - 22o vÜ ®é b¾c, cao
400 - 600 trªn mÆt biÓn
„
MiÒn Trung: Thanh NghÖ, TrÞ
Thiªn ë qu∙ ng gi÷a, trung b×nh
vÒ vÜ ®é (16 - 19o) vµ trung b×nh
vÒ ®é cao (500 - 600m)
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
11
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
12
Kü thuËt & C«ng nghÖ
„ Gièng:
ThÊp: Catimor vµ c¸c gièng t−¬ng tù
Cao: Bourbon vµ c¸c gièng
cho s¶n phÈm cã h−¬ng vÞ
th¬m ngon h¬n
„ C«ng nghÖ chÕ biÕn −ít:
Chó ý kh©u lµm s¹ch nhít vµ b¶o
vÖ m«i tr−êng
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
13
H−íng ®i tíi cña nghÒ trång cµ phª
ë ViÖt Nam...
„ 1. Ph©n vïng quy ho¹ch
X©y dùng tiªu chÝ cña vïng cµ phª Arabica
„ 2. Kü thuËt trång cµ phª
Sö dông ph©n h÷u c¬ nhiÒu h¬n
HÖ thèng c©y ®ai rõng, che bãng hoµn chØnh theo h−íng
®a d¹ng sinh th¸i, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm.
Chó ý gi÷ Èm, dïng c©y phñ ®Êt, tñ gèc, chèng xãi mßn,
chèng bèc h¬i
MËt ®é gièng thÊp c©y b×nh qu©n 5000c©y/ha.
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
14
...H−íng ®i tíi cña nghÒ trång cµ phª
ë ViÖt Nam
„
3. Kü thuËt thu h¸i chÕ biÕn
ChØ h¸i qu¶ ®∙ chÝn
X¸t t−¬i ngay kh«ng ®Ó ñ ®èng
Lµm s¹ch nhít b»ng ng©m ñ lªn men hoÆc dïng m¸y Becolsub
„ Cã quy tr×nh xö lý chÊt th¶i sau s¬
chÕ cµ phª , ®¶m b¶o vÖ sinh m«i
tr−êng
„ Ph©n lo¹i cµ phª vµ ®¶m b¶o sù ®ång
®Òu cña tõng cÊp chÊt l−îng
„ §¶m b¶o chÊt l−îng ph¬i, sÊy.
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn
15
ViÖt Nam
hoµn toµn cã kh¶ n¨ng
trë thµnh
n−íc s¶n xuÊt A R a b i c a
chÊt l−îng cao
Sè 5 ¤ng Ých Khiªm, Ba §×nh, Hµ Néi
§t: 04 7336520
Fax: 04 7337498
Email: [email protected]
Web: http://www.vicofa.org.vn

Documentos relacionados