ECHO Script - ECHO Minnesota

Transcrição

ECHO Script - ECHO Minnesota
ECHO Script
Emergency and Community Health Outreach
ECHO Show #18: “What’s Fishy About Mercury?”
“Mercury Yuav Ua Tau Le Caag Rua Koj Kev Noj Qaab Haus Huv?”
-1Muaj tsheej phlom tug Amelikas nyam moog ua si saab nrau, tshwj xeeb yog nuv ntseg. Cov tuab neeg
feem coob yog nuv ntseg kuas lom zem, tab sis muaj tej yaam txaus ntshai heev nyob rua huv tej haav dlej
kws peb tsi pum, na tsi tau losis sim tsi tau. Yaam kev txaus ntshai ntawd yog mercury (kua hlau) nyob huv
cov ntseg.
-2Thaum cov kua hlau mercury moog tau rua cov fuab cua hab dlej, nwg yob ib yaam yuav ua rua yug muaj
mob. Ntev moog, kua hlau mercury moog tau rua huv cov ntseg peb noj—tsi has cov peb nuv tom haav
dlej, yuav tom khw, losis peb yuav noj tom tej tsev muag zaub mov noj.
-3Cov kua hlau mercury kws ua rua tej fuab cua hab dlej tsi huv yog lug ntawm tej ncaig pob zeb (coal) hab
tej lub tuam txhaab ua suav tawg xub kws hlawv ncaig tawg (burn coal). Kua hlau mercury los kuj muaj
nyob huv vaaj huv tsev hab. Cov teeb cig dlawb dlawb kws peb siv huv tsev, tug koob ntsuag saib puas kub
cev, hab lub ntsuag cua kub hab cua txag puav leej muaj kua hlau mercury tuab si.
-4Vim le caag kua hlau mercury txha le txaus ntshai heev? Rua cov laug, yog muaj mercury ntau heev yuav
ua rua lub raum muaj mob losis ua rua yug cov paaj hlwb hab txhaa hlwb nrug rua yug lub hlwb hab tug
txhaa nqaaj qaum tsi zoo.
-5Cov quas puj cev tsi taab seeb, cov mivnyuas noj nam mig hab cov mivnyuas yau yog cov kws ntxim yuav
raug mob tshaaj rua qhov ib qho kua hlau mercury miv miv muaj peev xwm ua rua lub hlwb kws taab tom
luj hlub puag. Muaj kua hlau mercury ntau yuav ua rua tej mivnyuas tug cwj pwm coj tsi tau zoo hab yuav
ua teeb meem rua kev kawm yaav peg suab.
-6Noj nqaj ntseg zoo heev rua txhua tug, rua qhov nwg muaj tej yaam ua kuas lub cev muaj zug, muaj
vivtamees, tej pob zeb paab lub cev muaj zug (minerals) hab tej roj. Tab sis tu sab, txawm muab tug ntseg
ua kuas sav losis ntxuav kuas zoo npaum caag los tshem tsi tau kua hlau mercury tawm. Txawm le ntawd
los koj muaj peev xwm rhu tau lwm yaam tsi zoo tawm ntawm tug ntseg yog koj muab qhov rog txav pov
tseg.
1/ Written and produced by the Emergency & Community Health Outreach Collaborative (ECHO). All rights reserved. For
information about ECHO visit www.echominnesota.org /HMONG March 2006
ECHO Minnesota | [p] 651.789.4342 | [email protected] | www.echominnesota.org
-7Yuav paab kuas xob muaj kua hlau mercury ntau moog rua koj lub cev, yog ib qho tseem ceeb heev kws koj
yuav tau xaav saib yaam ntseg koj noj yog yaam twg hab koj noj heev npaum caag. Cov ntseg kws luj dlua,
laug dlua hab rog dlua muaj tej yaam tsi zoo nyob rua huv ntau dlua. Cov ntseg kws caj vim noj lwm yaam
ntseg—xws le ntseg walleye, northern pike hab bass—muaj kua hlau mercury ntau dlua nyob rua huv puab
cov nqaj. Ib yaam nkaus le peb, thaum cov ntseg nuav noj tej yaam khoom kws muaj kua hlau mercury,
nwg dlhau moog nyob rua huv puab lub cev.
-8Ib txuj hauv kev kws yuav paab kuas kua hlau mercury xob ua teeb meem rua koj kev noj qaab haus huv
yog paab txu kuas xob muaj kua hlau mercury ntau ntau nyob puag ncig peb. Kua hlau mercury muaj nyob
rua ntau yaam khoom siv huv vaaj huv tsev, xws le tug koob ntsuag saib puas kub cev, lub ntsuag cua kub
hab cua txag hab cov teeb cig dlawb dlawb. Tsi xob muab tej yaam khoom zoo le nuav pov tseg rua huv lub
thoob khib nyawb. Cov cheeb tsaam (counties) muaj tej chaw tshwj xeeb hu ua “household hazardous waste
sites” (qhov chaw pov vaaj tse tej khoom kws muaj teeb meem) kws koj coj tej khoom ntawd moog es puab
maam povtseg tuab zoo.
-9Cov teeb cig dlawb dlawb siv sua vtawg xub tsawg dlua hab paab tau rua peb them nqe suav tawg xub
tsawg dlua, tab sis cov qhov muag teeb los kuj muaj kua hlau mercury nyob rua huv hab. Yog le, thaum lub
teeb cig dlawb dlawb tsi ua hauj lwm lawm tsi xob muab pov tseg huv thoob khib nyawb, tab sis coj moog
rua qhov chaw luas teev tseg muab tej khoom kws muaj teeb meem pov tseg.
-10Ib txuj hauv kev zoo tshaaj plawg kws yuav paab tau kuas xob muaj cov kua hlau mercury nyob huv vaaj
huv tsev hab nyob puag ncig peb yog xob yuav tej khoom kws muaj kua hlau mercury. Xaiv txuj kev kws
tsi xob yuav tej khoom muaj kua hlau mercury nyob rua huv tej khoom peb noj hab nyob puag ncig peb ua
rua peb lub zej zog hab peb kev noj qaab haus huv nyob zoo dlua. Yim muaj kua hlau mercury tsawg
ntawm tej fuab cua hab dlej, peb tej paag dleg hab tej dlej luj yim yuav tsi ua rua ib leeg tug twg muaj mob
hab huv quas si rua suav dlawg muaj kev txaus sab xyiv faab hlo!
2/ Written and produced by the Emergency & Community Health Outreach Collaborative (ECHO). All rights reserved. For
information about ECHO visit www.echominnesota.org /HMONG March 2006
ECHO Minnesota | [p] 651.789.4342 | [email protected] | www.echominnesota.org

Documentos relacionados

87. Vaaj Ntxwv Faaj Tim Fuab Tais Ntuj Muab Chij

87. Vaaj Ntxwv Faaj Tim Fuab Tais Ntuj Muab Chij 87. Vaaj Ntxwv Faaj Tim Fuab Tais Ntuj Muab Chij Rua Peb

Leia mais

History of KHN (District Level) by N. Ntxhi Pov

History of KHN (District Level) by N. Ntxhi Pov Xyoo 1978, muaj le 25 tug xwbfwb hab thawjcoj txhaj le tau moog sis sau uake nyob rua Rolling J. Ranch, California lug thaam txug saib peb yuav moog koom rua paab pawgntseeg (denomination) twg. Lu...

Leia mais

Open enrollment 14 secondary schools-Green Hmong

Open enrollment 14 secondary schools-Green Hmong ntawv. Namtxiv moog nqaa tau cov ntaub ntawv nyob ntawm lub tsev kawm ntawv, los yog hu rua Secondary Education Office ntawm (916) 686-7706 lossis moog muab tau cov ntaub ntawv online ntawm www.egu...

Leia mais

Keebkwm Txug Nam Ntxhi Pov Thoj Nam Ntxhi Pov Thoj

Keebkwm Txug Nam Ntxhi Pov Thoj Nam Ntxhi Pov Thoj ntau lub rooj sis ntsib hab ntau lub rooj txhawbsab rua cov namtsev. Nwg yog ib tug kws muaj lub sab hlub tshua txug pawgntseeg, kwvtij neejtsaa hab lub zej zog. Nwg nyam paab hab txaus sab paab su...

Leia mais

ECHO Phone - ECHO Minnesota

ECHO Phone - ECHO Minnesota ib lub zoo tswv yim kws yuav tau npaaj rua tej lub sij hawm zoo le nuav. Nuav yog tej yaam yuav tau npaaj rua huv ib lub thawv tau siv thaum muaj tej xwm ceev heev. Ua ntej tshaaj plawg, yuav tau n...

Leia mais

HMONG DISTRICT

HMONG DISTRICT kawm lug ntawm xyoo taag hab khu kev saablaaj kuas zoo dlua qub. Yog le ntawd xyoo nuav peb xaav thov txhua pawgntseeg paab xaa mej cov sawvcev tuaj koom rooj saablaaj ntxuv kuas peb zoo npaaj chaw...

Leia mais

February 21, 2012 Nyob zoo cov tsaavxwm ntawm txhua

February 21, 2012 Nyob zoo cov tsaavxwm ntawm txhua Ua Vaajtswv tsaug rua Vaajtswv txuj kev xaiv mej lug ua Vaajtswv cov tubkhai kws ua Nwg teg num rua huv Nwg pawgntseeg nuav. Kuv thov qhuas mej txhua tug hab ua mej tsaug rua teg dlejnum zoo kws me...

Leia mais

April 12, 2011 Nyob zoo cov xwbfwb, Tso sab has tas tug Tswv yuav

April 12, 2011 Nyob zoo cov xwbfwb, Tso sab has tas tug Tswv yuav xwb. Thov mej register sai le sai tau hab ua uantej 5 hlis tim 3, 2011 rua ntawm www.keystoneresort.com rua lub npe CN9HMG. Rooj cobqha xwbfwb zag nuav tseemceeb rua mej heev vim peb yuav update th...

Leia mais

Kev Pab Rau Cov Lag Luam Me Tsis muaj ib qho lag luam zoo li

Kev Pab Rau Cov Lag Luam Me Tsis muaj ib qho lag luam zoo li • Cov nyiaj yog txais rau cov tub lag luam yuav cuab yeej ua lag luam, kho tej tsev ua lag luam kom zoo • Kho cov tsev ua lag luam sab nrauv thiab/lossis sab hauv los tau • Txawm yuav yog tus tswv ...

Leia mais

When God Made Everything Hmongb CB Tract

When God Made Everything Hmongb CB Tract Tom qaab ntawd, Vaajtswv rov has dlua. Vaajtswv has tas, “Ca lub nplajteb cale tshwm muaj txhua yaam tsajtxhu...” Txhua yaam tsaj hab kaabntsaum hab naab qaadlev txawm tshwm muaj tuaj. Nwg muaj tej...

Leia mais

PNPX

PNPX Ceebtsheej! Nwgnuav Vaajtswv muaj peevxwm zaam tau peb tej kev txhum. Yog koj xaav tsiv tawm ntawm koj tej kev txhum, has le nuav rua Vaajtswv: Aub Vaajtswv, kuv ntseeg has tas Yexus tuag txhwv kuv...

Leia mais