1 Kahan — Kaniel 498 A v

Сomentários

Transcrição

1 Kahan — Kaniel 498 A v
1
498
Kahan — Kaniel
44
52 28
08
8 15
82
Kalish H a y a & Dov 5 Keller
8 73
79
8 27
79
k a l i s h Josef
8 30
35
K a l i s h S h e m u e l 28 S e d e r o t H a t z v i . 8 6 3
74
7 31
96
k a l i s h e r A r y e 89a M o r i y a
13
27 H e h a l u t z . . . 6 4 1
21
Kahan Gisi
119 Y e f e N o t
8 66
65
Kahn Fried
Kahan I M
3 Gat
8 31
75
Kahn Gideon Sylvain J
Kahan
Maxim
Derech Dalia
Kahan
H o d Hacarmel. .8
10
16
8 95
68
Kahn Heinz
34 Y o t a m
Kahn Herbert
29
8 31
24
K a h a n S h e m u e l C i v E n g 2S R a h e l . 8 4 2
55
Kahana Rudolf & l r i l
Samech-Alef
8 75
68
Judge
52 35
23
Abraham
13 S e d e r o t R o t h s c h i l d
52 61
40
37 D i s r a e l i . . . 8 7 5
15
K a h a n a A r o n 13 B i k u r i m
8 28
66
Wks of Art
Res
6 74
Kahana Baruch
6 01
39
6 38
62
52 71
96
Upholstery
20Hahaklaim
51 S e d e r o t U r n
& Shelomo
Poultry
Kiryat Bialik . . . .7 41
Kahana I 9 Alexander Zaid
6 36
45
6 25
41
8 32
26
Kahana Judith K i r y a t Sprinzak 6 b 5 3 4 3
17
Kahana Leah
98
35 0 v a d y a
8 95
14 A z a r
Commission
3 Maayan
32 H e r z l
Kahn
13 B e n Y e h u d a
6 59
34 Y a l a g 5 2
87
56
73
Kefar A t a
7 34
60
Kahana M i r i a m
13 B i k u r i m
Kahana Moshe
Kahana Moshe
8 28
66
13 B e n - Y e h u d a . . . 6 9 1
92
26 H a n e v i i m
52 59
64
Moshe
5 Hahagana
Kiryat Bialik
7 43
32
4 Baerwald
Kahana Yisrael A d v c t
6 64
16
32 H e r z l . . . 6 9 0
23
R e h o v 949 N o 4 A h u z a . . . 8 4 4
49
36 S e d e r o t W e d g w o o d
Kahana Yitzhak Uphlstr
Kahana Zee"
8 64
66 Y a f o 5 3
42
35
49
(Lupu)
27
7 56
53 33
27
45
34
26
52 46
11
39 S e d e r o t U M . . . 5 3 4 2
65
Baruch
52 26
77
52 30
93
52 54
89
12 K a l a n i y o t
8
13
54
52 61
95
15 S e d e r o t E G o l o m b
Kahane H a i m
Shoe
4 00
61
Wkshp
Kahane Josef
8 83
40
Kahane Leib 4 Shemaryahu L e v i n 5 3 2 3
05
10 H a s p o r t
Kahane Levi
7 Zerubavel
Kahane Nathan
63
8 23
40
49
52 75
86
8 53
74
56a H a t i s h b i
Kahane Yehuda
7 27
33
Goldfarb
6 70
Res
8 18
48
4 05
Kaiser M i r y a m & T h o m a s 1 0 G i l b o a 6
Kaiser M o s h e
91
44
82
13 M o n t e f i o r e
Kahanc Z v i
98 A r l o s o r o f f
Kahaner Willi
6 52
29
53 23
87
31
39 H a n a m a l 6 9 8
51
18 H a m a a p i l i m
Kahanoff Jacques E n g
52 76
64
15 R u t h . . . 8 2 8
17
Kiryat Hayim
48
54
Kiryat Bialik . . .7 51
Hana
52 25
61
Herzl
6 38
03
Kahat M i r i a m & Abraham
21 A l i y a
Kahn A M a x
53 H a n a m a l
9 Montefiore
Kahn Dr Alfred
5 Aviv
Kahn Amnon &
53 44
39
6 38
10
6 71
09
8 33
50
16 M a s s a d a
12Hakishon
Kiryat Bialik
44 Y o s e f
Kahn Erwin M
11 V i t k i n
47
87
Gen Locksmith's
Levy & L a i b
5 2 54
40
8 Gat
8 68
57
32 Y o t a m . . '
8 75
51
11 S e d e r o t S i n a i 8 7 1
06
kallecli-Stltlesinger Hanna
kaller Alexander
kallmanF
24 L o t u s
K a l b e r m a n E l i y a h u 20 Peretz
Kaliner D r Alfred Abraham
kallus Jakob
8 60
73
8 37
66
Phys
kalman Arye
67 S e d e r o t R o t h s c h i l d
42
Wkshp
17 T o v i m
6 00
kalman
84
3 H a r a v Kalisher. .6 8 7
69
7 16
95
Haim
5 Habroshim
K i r y a t Bialik
KALMAN
LADIES'
HRDSR
k a l m a n Yehudit
4 05
24
7/1 S h i k u n
41
Himush
Bat G a l i m
8 Abbas
5 2 10
31
8 58
07
Psychiatrist
Kamil Abraham
4 a N e t i v Hen
533
K a m i l B e n o 6a H a s p o r t
8ft
Kamil Leon
8K
18 K e l l e r
K a m i l Shemuel
109a K e v i s h Akko
73
Kiryat Motzkin...
K a m i l Z v i E n g 21 H a t i c h o n
60!
891
Kaminer Yitzhak
5 Zevulun
52 5;
Kaminer Henryk
10 G i d e o n
52 21
1
C i v Eng
Bialik
5251
K a m i n e t z k y J o s e p h I m p Grocery
7 Sirkin
6(1
K a m i n i Shaul
8 0 / 3 K i r y a t Eliezer521!
Kaminka D r G
Eng Archt
27 H e r z l
74
62
Hatishbi
Kaminski
811
Abraham
Kaminsky
Kiryat HayMJ
Alexander
42a Sederot Hanassi
7 30
15
78 K h a l - H e t K i r y a t H a y i m
Kalmar Aleksandcr
8 16
48
4 05
90
52 28
31
52
36
52
17
6 35
94
851
Kalmar D r J
8 84
16
12 A h a d H a ' a m
6 37
50
87 M o r i y a
13 Y o a v
8
43
04
K a l s t e i n B e l l a 23 S e d e r o t H a s h o f t i m
Kalujny E & H
29 M o r i y a
5
8 32
24
6
6 89
25
52 67
50
Pract
22 A l i y a
00
Elec Prdcts Fcty
52
12
143 A l l e n b y . . 5 3 4 1
8 19
15
2 Pinat G a n . . 5 2 3 5
74
33 A v i v
05
Kam
14
8
11
38a N e v e Y o s e f . 6 5 0
L i p a A r c h t 29 N o r d a u
51
73
6 20
40
53 42
28
Kama Eliyahu (Kopeliovitch)
K a m a Yehezkel & Sara
79 S e d e r o t W e i z m a n
7 ,,
Bialik
5
g
5 j g 72
Kamchi I 3 Gilboa
29 V i t k i n . 8 2 6
52 10
K a m e l Ode M a h m o u d 5 4 K a b i r i m . 8
Kamely David Toys Whsle
5
a
R
a
s
h
i
Kamenefzky Lewis 7 Massada
63
06
8 St L u k e s
5232
kanaderZvi
43 B e t L e h e m
52S
A Rotem
33 S e d e r o t M o r i y a
"
kanafas D M a x y m i l i a n
Phys
5 2 1 1
kanarek Abraham
6
Kamenetzky
6
Yisrael
Kalaniyot
kanczuk Efrayim
kandalaft
76
13
55
Luis
93
6 77
37
Archt
g
^
8
15 P i n s k y
Q
*
K a n d e l m a n Z e e v & H i l d e 3 ViikMS-
Kancr Moshe
137 A l l e n b y
Kaner Moshe
Occasions
6
v •
5
^
2
8
Kanev J a k o b & D a l i a 9 Ahva. . 5 2 '
Kanfer Yochanan
4
85 K e r e n Hayesst*
Kiryat Shemaryahu
Kanfi D a v i d
37 Y o d - A l e f
Kiryat Hayim
Kanfi H a n n a & A r y e
KiryatHayim
'
Kanfi Nathan 2 Hursha
k a n f i Shaul
Kanfi T x t l s
3 2
35 G i l b o a
S c h w a r z Alexander
, , j S
H e r z l
Kanfy Eliezer
Res
5 Hayovel
Advct
1 H Szold
='
15 Bialik.. 6 '
K i r y a t Y a m B7
7 Aviv
"
j
K a n i e l R a b b i J o s h u a C h i e f Rabbi 0^
20 A r l o s o r o f f .
Kaniel M
4
«•
6 Zion
T a i l o r 27 Khonri.6«
KandelmanS
Kaniel Heinz
6 42
8
"
L i e Tourist Gut*
5 2 f i
Kanfi Yeshayahu
134 S e d e r o t H a m e g i n i m
'
K i r y a t Y a m C .7 4 0
73!
kampf Emanuel & R u t h
9YodTet
49
Kalina D r L
61:
Kefar Ata Rd
4 Kaiserman
Res
25
94
535"
13 Pevsner
4
K a m c h i Josef
8 84
49a Sederot R o t h s c h i l d
Kammcr George
A
,
Res
Kiryat
53 26
8
N Kalujny
36 H a s h a r o n
Kalfus Zahava & Jacob (Pollin)
3
Z Kalujny
K a n i A a r o n 64 H e r z l K e f a r A t a . . 7
Dental
1
Bldg Materials
28 H e h a l u t z
Kalush Abraham
108 H a g a l i l
52C
Mech
K a n e r M o s h e 28 M i c h a e l
7 35
25
Kall'us R i c h a r d
64
53 42
3 He'assif.8 7 4
Kalev Shemuel
16
52 50
83
49
28 H a g e f e n
k a n a r e k R i v k a 76 Hatichon
7 13 J 3
14 H a s h a y i s h
20 R e d a k . . 5 2 5 0
77
62
19 H i l l e l
INDUSTRIES
Kiryat Motzkin
H r d r s r Supls
Halisa
k a n a n i A v i g d o r 30 Y a l a g
92
k a l u j n y Z & Sons L t d
17a S e d e r o t W e d g w o o d
Yacob
30 A m a l
K a l s k y l t z h a k 22 A l i y a
Kaldy Ernest
96
K a l n i i s E m a n u e l 27 A b b a s . . . . . . 5 2 7 8
Kalski Nahum
68
7 51
17
74
52 38
71
K i r y a t B i a l i k . . .7 2 7
1 Abbas.. 52 46
Carpentry
7 42
Advct
Kalosh Stefan E n g
09
Kaminsky
8)'
11 Hayarkon...82:
k a n a f D r i v i n g School
& Erna
12 Y a c l K i r y a t M o t z k i n
13
52 58
Kaminsky Shlomo
kampZiva
Nathan
16
3 EmileZola
Kalisch Dr Kurt & Kati
59 M a r g a l i t . . . . . . 8 g j
K a m m Josef Z v i
10 G a t
5 Hahashmonaim
kalmanowicz
Kaldor Ela & Shemuel
5 Hamaapilim
ggg
Kamil Abraham
K a m i n s k y Yeshayahu & Malka
8 77
KAL-NA METAL TOYS
29 L o h a m e i H a g e t a o t
9 Pua
8ft
32 G i m e l
67
Kalderon Nissim
KAL-HAM LJD
6ft
52 K a f - G i m m e l
7 17
Mech Locksmith's
16 S i d n e y K e a t
32 A b b a s
39 S e d e r o t T r u m p e l d o r
K a m i e n c h i k J a c o b 44 V i t k i n
Res
13 A h a r o n
7 34
Moshe
Kalenberg Z v i (Dekcl)
525
55b Sederot Rothschild
Kaminetzky David
kallmann-Ruth Ernst & L i l l i
Kalman Tova
Wks
4 Hamasger
Kaldor Heinrich
^
K a m h i Esther
K a m i n e r A r y e 29 G o r d o n
32
Kalian Mordechai
8 43
52 28
13 T v e r y a
11
Kalimusis Hanoch
49
33
Bldg Contr
55 D i s r a e l i . . . 8 5 9
18
60
53 35
12 Salesian
k a l m a n o v i t s h S h e l o m o 44 P e ' e r . . . 6 5 1
Kal-Al
5 j
Wkshp
kalmanovich Adina
21
7 56
55
65
6 61
6 84
5 2 53
05
Kalina Alisa 91 M o r i y a
II Yehi'am
46
27 H i l l e l . . 4 0 3
52 78
Kahn Ella
8 34
K a l a f S i m a & A v i 103 S h e v i l Z i l p a 5 2 5 0
9 Hantke
Shulamit
Mech
03
Kalev S h e l o m o 30 Sederot W i n g a t e 8
Books & Stny
Kalkstein Zvi
k a l m a n a s h D r Joseph
41a Ben Y e h u d a
Kaleff D a v i d Benzion
Kindergartener
46 Ben Y e h u d a
Kahanowitz M
14
25 Y i t z h a k S a d e h
7 56
W o o d Box Fcty
9 Hamasger
Kaldy Ernst
Yoram & Nira
14aHa'alonim
33
52 S e d e r o t M o r i y a
9 Hagefen
(Painter) & Ada
94
8 27
Kalkstein M i r i a m & Zvi
kalman David
52 56
Kaissar Josef & Aviva 8 8 a A l l e n b y 5 2
13 M e m - B e t
52 «
Vegs
K a m i n s k y B o r i s 31 D i s r a e l i
Decorator
Abraham
a
y
12 M e l c h e t t
52 71
Kiryat Motzkin
10 M a d r e g o t H a n e v i i m
Kaldess D i n a & Rafael
67
Hameginim.... 52 23 04
3 Netiv Ofakim
46
Elec Supplies Agcies
10 S i r k i n
Kahn Ernst
8 24
23
22
35 S e d e r o t
9a T z a f r i r i m
Res
Yechiel
Kalderon Raphael
K i r y a t Bialik
K a h a n e Zeev
KahnAron
Ephraim Ilin
Kalderon
4 02
Kahane Philip 42 H a g a n i m
Kahane Sara
6 89
Crpntr
Montefiore
Kahanovitz
93
Kalay Izhak (Klein) Sport Teacher
21 B e r l K a t z e n e l s o n
Kahanov
6 62
Bd o f Dirs
Kalach Chana & ltzhak
13 Y a v n e
Res
6 65 27
8 42
8 45
Israel-Swiss
B e r c i R a a n a n i G e n D i r Res
kallmann Arnold
Kaizman Yosef & Sarah
Kahane H a i m
30 Singer
P O B 35
Kaitel Herman
Kahana Zipora & Baruch
Kahane M
KAISER-1L1N INDUSTRIES L T D
Kaiserman
KAL-kAR (ISRAEL) L T D
11 H i l l e l
29 A l i y a
|
K a m i e n c h i k R o m a & Adam
Kallcch Shlomo
Kaissar M o s h e & Esther
17a R a b b i A k i v a
Res
6 32
l
j
t
(Kimhi)
Kamiel Yisrael
Synthetic Products W o r k s
6 99
3 Hakishon
Kahana Yissakhar
85
94
Kaiser Jacob & Judith
K a h a n a Shoshana & K a l m a n
95
8 26
15 H a o g e n
Gen M g r
29 T z a f r i r i m . . . 8 4 2
4 Sederot Hanassi
18 S e d e r o t H a n a s s i
Kaisar Chana
Chairman
83
Kalisman D r Z v i 3 Yeshurun
68
A
Benjamin
15 A m i r
5 2 35
48
Menahem
Res
K a m e r l i n g M e i r 3 Oliphant
K a m h a z i M o s h e E l i y a h u & Nazira
Ice S t o r e s
52 16
2 Gideon 53 2 9
l8Tel-Hai
la Avner
Kaiser H a i m
Kalisker Shelomo
Kaliski Dr Wilhelm
K a i r y D a v i d & Shoshana
Kaisch
01
21
kalkstein Hans 7 K a l a n i y o t
Kiryat Hayim
KahnWilhelm
8 32
D e n t C l i n i c 37 H e r z l . . 6 2 4
74
6 38
^
4 Hatishbi. . . . 5 2 j
5 Sederot H a m e g i n i m
14 B r e n n e r
6 51
Shelomo
3 Mem-Bet
Kalisher Hadassa & R a m i
22
Agt
35a Y i t z h a k S a d e h
Kahana M e i r & Yehudit
Kahana
12 B a r G i y o r a
Kamhaji Baruh
Kaliski Mordechai
12 S e d e r o t B a t G a l i m
K a i m Josef
Cheled
34 S e d e r o t W i n g a t e
Kahana M a l k a & Dov
Kahn Leopold
Kahn M a x
97
8 56
6 74
Emma
Kahn Siegfried & Sara
30 S i r k i n
16 R e m e z
HShimshon
Grocery
Kameo Mordechai
Kamhagi
Kalisher D
68 P e v s n e r
Kahn Karl &
Res
56 H e h a l u t z
I la
22
K a h n N a t a n L a d i e s Dresses A v i v
13 M o s h e H e s s
Kahana Joshua
Mgr
48 S e d e r o t T r u m p e l d o r
Kahana Alisa & Dov
Kahana Hava
J Kahn
Kahn Julius
15 H e r z l i y a
Kahana Arye
K a h n J L t d Coffee
K a h n Josef & Ruth
18 H a r a k a f o t
kahan Yitzhak
Kahana
39 Bet L e h e m
Agrogeologist
Kiryat Hayim
27 S e d e r o t W e d g w o o d
Kahana Etti
22 H e r z l . 6 4 0
M e c h Eng
1 7
Samuel
Kahana
Medidenta
14 E h u d
Kahan Moshe 5 H a p a l m a h
m
kameo Haim
Kalisch M i c h e l
Res
Advct
^
15 B i a l i k
26 Y o t a m
f

Documentos relacionados

Polk`s San Francisco (San Francisco County, Calif.) city directory

Polk`s San Francisco (San Francisco County, Calif.) city directory BALBOA FURNITURE & APPLIANCE CO (HARRY COHEN) 3729 BALBOA ST BALBOA HIGH SCHOOL (RALPH KAUER PRIN 1000 CAYUGA AV BALBOA HOTEL (PHIL IPPE ESPERBEN) 120 HYDE ST BALBOA LAUNDERETTE ( NG G YEN) 3S24 BA...

Leia mais

HAIFA 519 Marimovici — Mattar

HAIFA 519 Marimovici — Mattar 6 0 6 81 i Marsiano Aharon I n t e r n a l Diseases 33 D e r e c h H a t i v a t G o l a n i

Leia mais

T°,?ra - Genealogy Indexer

T°,?ra - Genealogy Indexer 20 Sederot D a v i d H a m e l e c h . . . 2 3 3 5 Dabby D r Heskel 4 Sederot H a g i b o r i m R " G

Leia mais