IVA-M700R/ CVA-1005R

Сomentários

Transcrição

IVA-M700R/ CVA-1005R
R
R
SERIENNUMMER/NUMERO DI SERIE/SERIENUMMER:
DATUM DES EINBAUS/DATA DI INSTALLAZIONE/MONTERINGSDATUM:
EINBAU AUSGEFÜHRT VON/TECNICO INSTALLATORE/
MONTERINGSANSVARIG:
KAUFORT/LUOGO DI ACQUISTO/INKÖPSSTÄLLE:
ALPINE ELECTRONICS, INC.
Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan
Tel.: (03) 3494-1101
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham,
Ontario L3R 9Z6, Canada
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough,
Victoria 3173, Australia
Tel.: (03) 9769-0000
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen, Germany
Tel.: 02102-45 50
ALPINE ITALIA S.p.A.
Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul
Naviglio MI, Italy
Tel.: 02-48 47 81
IVA-M700R/
CVA-1005R
Mobile Media Station
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, damit Sie die hervorragende
Leistung und die zahlreichen Funktionen dieses
Gerätes voll nutzen können. Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme
gut auf.
• LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI
Leggere questo manuale per poter sfruttare al
massimo le eccezionali prestazioni e funzioni di
questo apparecchio e conservare il manuale per
riferimenti futuri.
• BRUKSANVISNING
Läs igenom den här bruksanvisningen för att få så
stor glädje som möjligt av utrustningens utmärkta
prestanda och egenskaper, och bevara sedan
bruksanvisningen för framtida bruk.
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il
B.P. 50016 F-95945, Roissy,
Charles De Gaulle Cedex, France
Tel.: 01-48 63 89 89
ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
13 Tanners Drive, Blakelands,
Milton Keynes MK14 5BU, U.K.
Tel.: 01908-61 15 56
Yamagata Printing Co.,
Ltd.
2-6-34, Takashima,
Nishi-ku, Yokohama,
Kanagawa, Japan
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal De Gamarra 36, Pabellón 32
01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain
Tel.: 34-45-283588
Designed by ALPINE Japan
Printed in Japan (Y)
68P21523Y73-B
40W × 4
(IVA-M700R)
Vorsichtsmaßnahmen
Deutsch
WARNUNG
Das Ausrufezeichen in einem
gleichseitigen Dreieck mit der Beschriftung "WARNUNG" soll den
Benutzer auf das Vorhandensein von
wichtigen Bedienungsanweisungen
aufmerksam machen.
Nichtbeachtung der Anweisungen
kann zu schwerer Verletzung führen,
im Extremfall sogar mit Todesfolge.
Il punto esclamativo all'interno di un
triangolo equilatero e la scritta
"AVVERTIMENTO" servono ad
avvertire l'utilizzatore della presenza
di importanti istruzioni per l'uso.
La mancata osservazione di tali
istruzioni può risultare in serie lesioni
o morte.
NICHT ZERLEGEN ODER VERÄNDERN.
Dies kann einen Unfall, Brand und/oder
elektrischen Schlag zur Folge haben.
DAFÜR SORGEN, DASS KINDER KEINEN ZUGANG ZU KLEINEN GEGENSTÄNDEN HABEN. Wenn ein Kind einen
solchen Gegenstand verschluckt,
unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
SICHERUNGEN NUR DURCH SOLCHE
MIT DER RICHTIGEN AMPEREZAHL
ERSETZEN. Nichtbeachtung dieses
Punktes kann einen Brand und/oder
elektrischen Schlag zur Folge haben.
BEIM AUFTRETEN EINES PROBLEMS
DEN BETRIEB SOFORT EINSTELLEN.
Wenn ein Problem wie kein Ton oder
kein Bild, Fremdkörper im Gerät,
Rauch- oder Geruchsentwicklung
auftritt, den Betrieb sofort einstellen und
Utropstecknet inom en liksidig triangel den Händler verständigen, bei dem das
tillsammans med rubriken VARNING! Gerät gekauft wurde. Nichtbeachtung
dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen
är avsett att uppmärksamma användaren om att viktiga anvisningar följer. Unfall oder eine Verletzung zur Folge
haben.
Underlåtenhet att följa dessa
anvisningar resulterar i allvarlig
personskada eller dödsfall.
2
BEIM FAHREN DAS GERÄT NICHT
BEDIENEN UND NICHT AUF DEN
BILDSCHIRM BLICKEN. Sie können
dadurch vom Verkehr abgelenkt werden
und einen Unfall verursachen. Das
Fahrzeug stets an sicherer Stelle
anhalten, bevor dieses Gerät bedient
wird.
FRISCHE BATTERIEN NICHT MIT GEBRAUCHTEN MISCHEN. BEIM EINLEGEN AUF KORREKTE AUSRICHTUNG
DER BATTERIEPOLE ACHTEN. Legen Sie
die Batterien gemäß den Anweisungen
mit korrekt ausgerichteten Polen (+ und
–) ein. Ein Bersten oder Auslaufen der
Batterie kann Verletzungen und einen
Geräteschaden zur Folge haben.
Italiano
Precauzioni
Svenska
Att observera
NON SMONTARE O MODIFICARE.
Tale azione può causare incidenti,
incendi o scosse elettriche.
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA
ÄNDRINGAR. Det kan resultera i en
olycka, brand eller elektriska stötar.
TENERE LE PARTI PICCOLE FUORI
DELLA PORTATA DEI BAMBINI. In
caso di inghiottimento, consultare
immediatamente un medico.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL UTOM
RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något
föremål skulle sväljas, skall en läkare
kontaktas omedelbart.
USARE FUSIBILI DI RICAMBIO
DELL'AMPERAGGIO CORRETTO.
Altrimenti ne possono risultare incendi o
scosse elettriche.
ANVÄND KORREKT AMPERETAL
VID BYTE AV SÄKRINGAR. Fel
amperetal kan orsaka brand eller
elektriska stötar.
INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE
L'USO IN CASO DI PROBLEMI.
Quando si verifica un problema come
assenza di audio o video, penetrazione
di oggetti estranei nell'apparecchio,
fuoriuscita di fumo o odori strani,
cessare immediatamente l'uso e contattare il concessionario presso cui si è
acquistato l'apparecchio. Altrimenti ne
potrebbero risultare incidenti o lesioni.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM
PROBLEM UPPSTÅR. Sluta genast att
använda apparaten och kontakta
återförsäljaren där apparaten köptes om
det uppstått ett problem, som t.ex. ljudeller bildförlust, att främmande föremål
trängt in i apparaten, rökbildning eller
skadlig lukt.
NON USARE L'APPARECCHIO O
GUARDARE LO SCHERMO DURANTE LA GUIDA. L'uso dell'apparecchio
distrae il conducente dal guardare
davanti al veicolo e causa incidenti.
Fermare sempre il veicolo in un luogo
sicuro prima di usare questo apparecchio.
MANÖVRERA INTE APPARATEN OCH
TITTA INTE HELLER PÄ BILDSKÄRMEN UNDER PÅGÅENDE KÖRNING
AV FORDONET. Manövrering av
apparaten kan störa förarens uppmärksamhet framåt och resultera i en olycka.
Stanna alltid fordonet på en säker plats
innan apparaten manövreras.
NON UTILIZZARE ASSIEME PILE
NUOVE E PILE VECCHIE. INSERIRE
LE PILE NUOVE RISPETTANDO LA
POLARITÀ. Nell'inserire le pile nuove,
non mancare di rispettare la polarità (+
e –) delle pile secondo le istruzioni.
Rotture o perdite chimiche dalle pile
possono causare incendi o lesioni alle
persone.
ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA
BATTERIER SAMTIDIGT. SÄTT I
BATTERIERNA MED POLERNA VÄNDA
ÅT RÄTT HÅLL. Kontrollera noggrant att
batteripolerna (+ och –) vänds åt korrekt
håll enligt angivna anvisningar vid isättning av batterier. Batterier som är
spruckna eller som läcker batterisyra kan
orsaka brand eller personskada.
3
Vorsichtsmaßnahmen
Deutsch
WARNUNG
Das Ausrufezeichen in einem
gleichseitigen Dreieck mit der Beschriftung "WARNUNG" soll den
Benutzer auf das Vorhandensein von
wichtigen Bedienungsanweisungen
aufmerksam machen.
Nichtbeachtung der Anweisungen
kann zu schwerer Verletzung führen,
im Extremfall sogar mit Todesfolge.
Il punto esclamativo all'interno di un
triangolo equilatero e la scritta
"AVVERTIMENTO" servono ad
avvertire l'utilizzatore della presenza
di importanti istruzioni per l'uso.
La mancata osservazione di tali
istruzioni può risultare in serie lesioni
o morte.
Utropstecknet inom en liksidig triangel
tillsammans med rubriken VARNING!
är avsett att uppmärksamma användaren om att viktiga anvisningar följer.
Underlåtenhet att följa dessa
anvisningar resulterar i allvarlig
personskada eller dödsfall.
4
DIE LAUTSTÄRKE NICHT ZU HOCH
AUFDREHEN. Stellen Sie die Lautstärke so ein, daß Sie Außengeräusche während der Fahrt noch
wahrnehmen können. Fahren ohne
Wahrnehmen von Außengeräuschen
kann einen Unfall verursachen.
DIESE ANLAGE NUR FÜR DIE AUSDRÜCKLICH VORGESCHRIEBENEN
ZWECKE VERWENDEN. Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann
einen elektrischen Schlag oder eine
Verletzung zur Folge haben.
KEINE FREMDKÖRPER IN DAS
MONITORFACH GELANGEN LASSEN.
Bringen Sie auch Ihre Hände nicht in
den Bewegungsbereich des Monitors.
DAS GERÄT NUR IN EIN FAHRZEUG
MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND MINUS
(–) AN MASSE EINBAUEN.
Lassen Sie sich im Zweifelsfall von
Ihrem Fachhändler beraten. Anschluß
an ein Bordnetz mit anderen
Kennwerten kann einen Brand oder
elektrischen Schlag zur Folge haben.
Italiano
Precauzioni
Svenska
Att observera
NON ALZARE ECCESSIVAMENTE
IL VOLUME. Tenere il volume ad un
livello che permetta di udire i rumori
esterni durante la guida. Se durante la
guida non è possibile udire i rumori
esterni ne possono risultare incidenti.
VRID INTE UPP VOLYMEN FÖR
MYCKET. Ställ in ljudvolymen på en
nivå med vilken det fortfarande är
möjligt att höra yttre ljud under
pågående körning. Framförande av
ett fordon utan att kunna höra ljud
utanför fordonet kan orsaka olycka.
NON USARE QUESTO
APPARECCHIO PER SCOPI
DIVERSI DA QUELLI INDICATI PER
IL VEICOLO. Altrimenti ne possono
risultare scosse elettriche o lesioni.
ANVÄND INTE DENNA
UTRUSTNING TILL ANNAT ÄN VAD
SOM ANGES FÖR FORDONET
IFRÅGA. Det kan resultera i
elektriska stötar eller personskada.
EVITARE LA PENETRAZIONE DI
OGGETTI ESTRANEI NEL
COMPARTO DEL MONITOR.
Evitare inoltre di tenere le mani nelle
aree dove possono interferire con il
funzionamento del monitor.
HÅLL FRÄMMANDE FÖREMÅL
BORTA FRÅN
BILDSKÄRMSLÅDAN. Undvik även
att placera händer inom det område
där de kan komma att hindra
bildskärmens rörelse.
USARE SOLO SU VEICOLI CON
BATTERIA DA 12 VOLT A MASSA
NEGATIVA (–).
Controllare con il concessionario se
non si è sicuri. Altrimenti potrebbero
verificarsi incendi o scosse elettriche.
ANVÄND ENDAST BILSTEREON I
ETT FORDON MED 12 VOLTS
NEGATIV (–) JORDNING.
Rådfråga återförsäljaren i osäkra fall.
Felaktig jordning kan resultera i brand
eller elektriska stötar.
5
Vorsichtsmaßnahmen
Deutsch
VORSICHT
Das Ausrufezeichen in einem
gleichseitigen Dreieck mit der
Beschriftung "VORSICHT" soll den
Benutzer auf das Vorhandensein von
wichtigen Bedienungsanweisungen
aufmerksam machen.
Nichtbeachtung der Anweisungen
kann zu Verletzungen oder
Sachschäden führen.
Il punto esclamativo all'interno di un
triangolo equilatero e la scritta
"ATTENZIONE" servono ad avvertire
l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni per l'uso.
La mancata osservazione di tali
istruzioni può risultare in lesioni o
danni materiali.
LÜFTUNGSSCHLITZE UND KÜHLKÖRPER
NICHT BLOCKIEREN. Dies kann einen
Wärmestau im Gerät verursachen und
einen Brand zur Folge haben.
DAS FAHRZEUG ANHALTEN, BEVOR EINE
BEDIENUNG AUSGEFÜHRT WIRD, DIE
VOM FAHREN ABLENKT.
Entfernen Sie vor der Fahrt unbedingt die
Diebstahlschutzblende. Wenn dies
versäumt wird, kann sich die Blende
während der Fahrt vom Gerät lösen und
einen Unfall verursachen.
Die Bedienung gewisser Gerätefunktionen
ist äußerst komplex. Wir haben diese
Funktionen daher auf einer speziellen
Menüanzeige zusammengefaßt. Diese
Anzeige kann nur aufgerufen werden,
wenn das Fahrzeug geparkt ist. Durch
Utropstecknet inom en liksidig triangel diese Vorsichtsmaßnahme wird
sichergestellt, daß Ihre Aufmerksamkeit
tillsammans med rubriken
während der Fahrt dem Straßenverkehr
FÖRSIKTIGT! är avsett att
gilt und nicht dem IVA-M700R/CVAuppmärksamma användaren om att
1005R. Dies bietet Ihnen und den anderen
viktiga anvisningar följer.
Insassen mehr Sicherheit auf der Straße.
Underlåtenhet att följa dessa
Während das Fahrzeug in Bewegung ist,
anvisningar kan resultera i
können weder Namen eingegeben noch
personskada eller materiella skador.
Klangprozessor-Einstellungen vorgenommen werden. Zum Ausführen der
entsprechenden, in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bedienvorgänge
müssen Sie das Fahrzeug anhalten und
die Feststellbremse anziehen. Wenn Sie
versuchen, einen solchen Bedienvorgang
während der Fahrt auszuführen, erscheint
die Meldung "CAN'T OPERATE WHILE
DRIVING" (Bedienung während der Fahrt
nicht möglich). Dasselbe gilt für die
Auswahl von Eingangsquellen mit der
Fernbedienung (RUE-4167). Bei geparktem Fahrzeug erfolgt die Auswahl wie in
der Bedienungsanleitung beschrieben.
6
Italiano
Precauzioni
Svenska
Att observera
NON BLOCCARE LE FESSURE O I
PANNELLI DI IRRADIAZIONE.
Bloccandoli si può causare un
surriscaldamento interno dell'apparecchio
che può dare luogo a incendi.
BLOCKERA INTE VENTILATIONSÖPPNINGAR ELLER VÄRMEPANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti
apparaten, vilket kan leda till brand.
FERMARE IL VEICOLO SE L'USO
DELL'APPARECCHIO PUÒ
INTERFERIRE CON LA GUIDA.
STANNA FORDONET OM
MANÖVRERING AV APPARATEN
FÖRHINDRAR KÖRNING.
Rimuovere il frontalino antifurto durante la
guida. Questo evita che il frontalino possa
cadere dall'apparecchio e interferire con
un uso sicuro del veicolo.
Ta bort stöldskyddet före fordonsstart för
att det inte ska kunna lossna från
bilstereon och hindra säker manövrering
av fordonet.
Le operazioni per alcune delle funzioni di
questo apparecchio sono molto
complesse. Abbiamo quindi deciso di
assegnare queste funzioni ad una
schermata speciale, che limita l'uso di
queste funzioni a quando il veicolo è
parcheggiato. Questo assicura che il
conducente si concentri sulla guida e non
sul IVA-M700R/CVA-1005R. Questa
decisione è stata presa per la sicurezza
del conducente e dei passeggeri.
L'inserimento di titoli e la regolazione del
processore audio non possono essere
eseguite se l'auto è in movimento. L'auto
deve essere parcheggiata con il freno a
mano tirato perché si possa usare il
procedimento riportato nel manuale di
istruzioni. L'avvertimento "CAN'T OPERATE WHILE DRIVING" (non azionabile
durante la guida) appare se si tenta di
eseguire una di queste operazioni durante
la guida. Questa condizione non cambia
anche se si selezionano le fonti con il
telecomando (RUE-4167). Quando l'auto
è parcheggiata, la selezione viene
eseguita come descritto nel manuale di
istruzioni.
Manövreringen för att använda vissa av
bilstereons funktioner är väldigt
komplicerad. Därför ansågs det
nödvändigt att lägga dessa funktioner på
en särskild bildskärmsmeny, vilket
begränsar möjligheten att utföra denna
manövrering till stunder då fordonet är
parkerat. Detta har gjorts för att föraren av
fordonet alltid ska rikta sin
uppmärksamhet på vägen istället för på
IVA-M700R/CVA-1005R, vilket garanterar
säkerheten för både föraren och
medpassagerare.
Inmatning av titlar och inställningar av
ansluten ljudprocessor kan inte utföras
medan fordonet är i rörelse. Fordonet
måste vara parkerat och handbromsen
åtdragen för de aktuella tillvägagångssätt
som beskrivs i gällande bruksanvisning.
Meddelandet CAN'T OPERATE WHILE
DRIVING visas på bildskärmen vid ett
försök att utföra sådan manövrering under
körning. Detsamma gäller vid val av källa
med hjälp av fjärrkontrollen (RUE-4167).
När fordonet är parkerat utförs valet av
källa såsom beskrivs i bruksanvisningen.
7
Inhalt
Deutsch
Seite/Pagina/Sida
2/ 3 ....................................................... Vorsichtsmaßnahmen
Grundlegende Bedienung
20/ 21 ............................. Gebrauch der Diebstahlschutzblende
20/ 21 ................................................ Rücksetzen des Systems
22/ 23 ................................................... Ausfahren des Monitors
24/ 25 .................................................... Einfahren des Monitors
26/ 27 ....................................................... Ein- und Ausschalten
28/ 29 ........................ Auswählen des Monitor-Öffnungswinkels
28/ 29 ................................. Einstellen des Monitor-Blickwinkels
30/ 31 .......................... Lautstärke- /Tiefen- /Höhen- /Balance- /
Überblendregelung
30/ 31 ................................................ Stummschalten des Tons
32/ 33 ................. Ein- und Ausschalten der Loudness-Funktion
34/ 35 ................................. Angleichen der Quellensignalpegel
Radio
..................................................... Manuelle Abstimmung
....................................................... Suchlaufabstimmung
.............................................. Mono/Stereo-Umschaltung
............................................................ Manuelle Senderspeicherung
44/ 45 ..................................................... Automatische Senderspeicherung
46/ 47 ......................................... Abrufen gespeicherter Sender
48/ 49 ................................... T.V.R.S.-Suchlauf für Nahsender
36/ 37
38/ 39
40/ 41
42/ 43
RDS
50/ 51 ............................ Ein- und Ausschalten der AF-Funktion
(AlternativFrequenzen)
54/ 55 .......................... Empfangen von RDS-Regionalsendern
56/ 57 .............................. Empfangen von Verkehrsinformation
60/ 61 ............ Abstimmung nach Programmtyp (PTY-Funktion)
64/ 65 ...................... Empfangen von Verkehrsinformation beim
Höhren einer MD/CD
68/ 69 ..................................................... Rundfunkempfang mit
PTY-Priorität
72/ 73 ........................... Ein- und Ausschalten der Notfallalarmanzeige
74/ 75 ......................................... Anzeigen von Nachrichtentext
MD-Player
76/ 77 ....................................... Abspielen einer Mini-Disc (MD)
80/ 81 .................................................................... Titelsuchlauf
80/ 81 ............................................ Schneller Vor- und Rücklauf
82/ 83 ................................................. Wiederholte Wiedergabe
82/ 83 ........................................................... Zufallswiedergabe
84/ 85 .............................. Anzeigen des MD- oder Titelnamens
86/ 87 ........................................ Anzeigen der Titelnamensliste
• US- und Auslandspatente in Lizenz vergeben von der Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
8
Indice
Italiano
Innehåll
Svenska
....................................................... Precauzioni ................................................ Precauciones
Funzionamento basilare
........................................... Uso del frontalino
............................ Inizializzazione del sistema
.............................. Sollevamento del monitor
............................ Abbassamento del monitor
............................ Accensione e spegnimento
... Selezione dell'angolazione di apertura del monitor
... Regolazione dell'angolazione di visione del monitor
................ Regolazione di volume/bassi/acuti/
bilanciamento/fader
................................ Silenziamento del suono
..... Attivazione e disattivazione della sonorità
...... Regolazione dei livelli di segnale di fonte
Uso della radio
........................................... Sintonia manuale
......................... Sintonia a ricerca automatica
.......................... Commutazione mono/stereo
........ Memorizzazione manuale delle stazioni
preselezionate
.... Memorizzazione automatica delle stazioni
preselezionate (A.MEMO)
............ Sintonia delle stazioni preselezionate
............. Ricerca T.R.V.S. delle stazioni locali
Uso delle funzioni RDS
........................ Attivazione e disattivazione di
AF (frequenze alternative)
.... Ricezione di stazioni RDS regionali (locali)
.............. Ricezione di informazioni sul traffico
.................. Sintonia PTY (tipo di programma)
... Ricezione di informazioni sul traffico durante
l'ascolto di MD/CD
................................ PTY (tipo di programma)
prioritario
................... Attivazione e disattivazione della
visualizzazione dell'allarme di emergenza
....................... Visualizzazione del testo radio
Uso del lettore MD
.................... Riproduzione di minidischi (MD)
............................... Sensore musicale (salto)
........................ Avanzamento e ritorno rapido
............................. Riproduzione a ripetizione
.......... M.I.X. (riproduzione in ordine casuale)
.................... Scorrimento dei titoli visualizzati
..... Visualizzazione della lista dei titoli di pista
• Brevetti Statunitensi e stranieri concessi in
licenza dalla Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Grundläggande manövrering
.......................... Användning av stöldskyddet
.............................. Nollställning av bilstereon
............................ Uppfällning av bildskärmen
............................. Nerfällning av bildskärmen
................... Strömpåslag/strömavslag (PWR)
.............. Val av bildskärmens öppningsvinkel
..... Inställning av bildskärmens visningsvinkel
................... Inställning av volym/bas/diskant/
balans/fader
................. Snabbdämpning av ljudet (MUTE)
...... In/urkoppling av fysiologisk volymkontroll
...... Inställning av källors relativa signalnivåer
(FM LEVEL)
Manövrering av radion
............................. Manuell stationsinställning
........................... Automatisk stationssökning
... Omkoppling mellan mottagning i mono/stereo
....................... Manuell lagring av snabbvalsstationer
...... Automatisk lagring av snabbvalsstationer
(A.MEMO)
................... Inställning av snabbvalsstationer
................ Sökning efter och lagring av lokala
stationer (T.R.V.S.)
RDS-mottagning
..... In/urkoppling av automatisk inställning av
alternativa frekvenser (AF)
......... Mottagning av regionala RDS-stationer
....... Mottagning av trafikinformation (T.INFO)
.............. Mottagning enligt programtyp (PTY)
.... Avbrott för mottagning av trafikinformation under
pågående MD-uppspelning, CD-uppspelning
.... Prioritering av radioprogram enligt önskad
programtyp (P.PTY)
.............................. Automatisk mottagning av
katastrofmeddelanden (PTY31)
........................................ Visning av radiotext
Manövrering av MD-spelare
......................... Uppspelning av en MD-skiva
................................................... Spårsökning
.................... Snabbuppspelning framåt/bakåt
.................................... Repetering (REPEAT)
....................... Slumpvis uppspelning (M.I.X.)
..................... Framrullning av titlar (SCROLL)
........................ Visning av lista över spårtitlar
• Americkanska och utländska patenter
utfärdade av Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
9
Inhalt
Deutsch
CD-Player/Wechsler
(Option)
88/ 89 ...................................................... CD- Player/WechslerWiedergabe
90/ 91 ............................................ Schneller Vor- und Rücklauf
90/ 91 .................................................................... Titelsuchlauf
92/ 93 ............. Wiederholte Wiedergabe eines einzelnen Titels
94/ 95 ........................................................... Zufallswiedergabe
96/ 97 ............................................... Anzeigen von CD-Namen/
CD-Text
98/ 99 ........................................ Anzeigen der CD-Namensliste
100/ 101 .................................. Bedienung eines CD-Wechslers
104/ 105 ..................................... Navigationssystem (Option)
106/ 107 ...................................... Zusätzliche Geräte (Option)
108/ 109 ........................................... Klangprozessor (Option)
Andere nützliche Funktionen
158/ 159 ............................ Anzeigen des Spektrumanalysators
160/ 161 ........... Ein- und Ausschalten der Umgebungsfunktion
162/ 163 ..................................................... Benennen von CDs
166/ 167 ................................ Einstellen des Subwoofer-Pegels
170/ 171 ................................ Umkehren der Subwoofer-Phase
172/ 173 .......... Einstellen der Tonstummschaltungsfunktion für
Unterbrechung durch ein externes Gerät
176/ 177 ........................ Einstellen der UnterbrechungssymbolEinblendfunktion (IN-INT)
178/ 179 ............... Navigationssystem-Unterbrechungsfunktion
180/ 181 ....................................... Einstellen der Baßfrequenz
182/ 183 .................................. Einstellen der VISUAL-Funktion
184/ 185 .............................. Umschalten auf einer Fondmonitor
186/ 187 ................................................... Anzeigen der Uhrzeit
188/ 189 ............................................................. Stellen der Uhr
192/ 193 ........................................... Umstellen auf Sommerzeit
194/ 195 ................ Ein- und Ausschalten der BestätigungstonFunktion
196/ 197 ........................................................................... Demo
198/ 199 ...................... Ein- und Ausschalten der Funktion zum
automatischen Öffnen/Schließen des Monitors
200/ 201 .......................................... Einstellen der Bildhelligkeit
202/ 203 ............................................. Einstellen der Bildtönung
204/ 205 ................................................ Einstellen der Bildfarbe
206/ 207 ................................................. Belechtungsschaltung
208/ 209 ................................................. Ändern des Bildhintergrunds
210/ 211 ................................... Automatischer Bildhintergrundwechsel
212/ 213 ...................................... Ändern des Bildschirmmodus
214/ 215 ..................... Gleichzeitige Wiedergabe von 2 Quellen
216/ 217 ........................................................... Fernbedienung
228/ 229 ................................................................. Disc-Pflege
230/ 231 ............................................................ Im Problemfall
10
242/ 243 ...................................................... Technische Daten
Indice
Italiano
Uso del lettore/cambiatore CD
(opzionale)
........ Riproduzione con il lettore o cambiatore
CD
........................ Avanzamento e ritorno rapido
........................... Salto con sensore musicale
..... Riproduzione ripetuta di un singolo brano
............. Riproduzione M.I.X. (ordine casuale)
........... Visualizzazione e scorrimento di titoli/
testo CD
............. Visualizzazione della lista di titoli CD
............................. Controllo di cambiatori CD
Innehåll
Svenska
Manövrering av CD-spelare/CD-växlare
(tillval)
...... Ljudåtergivning från ansluten CD-spelare
eller CD-växlare
.................... Snabbuppspelning framåt/bakåt
................................................... Spårsökning
........... Repetering av önskat spår (REPEAT)
....................... Slumpvis uppspelning (M.I.X.)
.............. Visning och framrullning av CD-titel/
CD-text (SCROLL)
.............. Visning av lista över CD-titlar (LIST)
.................... Styrning av ansluten CD-växlare
.. Uso del sistema di navigazione (opzionale) ... Manövrering av navigeringssystem (tillval)
...... Uso di apparecchi ausiliari (opzionali) ............ Manövrering av extra enhet (tillval)
....... Uso del processore audio (opzionale) .... Manövrering av ljudprocessorer (tillval)
Altre funzioni utili
.... Visualizzazione dell'analizzatore di spettro
... Attivazione e disattivazione del modo neutro
........................... Assegnazione di titoli ai CD
................ Regolazione del livello del subwoofer
.............................. Commutazione della fase
.......... Impostazione del modo di interruzione
dispositivo esterno
................ Impostazione della visualizzazione
dell'icona di interruzione (IN-INT)
................................. Funzione di interruzione
..... Impostazione della frequenza dei bassi
........................ Impostazione del modo visivo
................... Selezione del monitor posteriore
.................................. Visualizzazione dell'ora
............................... Regolazione dell'orologio
........................... Impostazione dell'ora legale
.... Attivazione e disattivazione della funzione
di guida sonora
................................................ Dimostrazione
......... Impostazione dell'apertura/chiusura del
monitor
... Regolazione della luminosità dell'immagine
........... Regolazione del la tinta dell'immagine
............ Regolazione del colore dell'immagine
............................. Controllo dell'illuminazione
.......... Commutazione delle trame/colori dello
sfondo
... Impostazione dello scorrimento automatico
trame/colori di sfondo
... Commutazione dei modi di visualizzazione
..... Riproduzione contemporanea di due fonti
Övrigt
... Visning av spektralanalysator (SPE. ANA.)
... In/urkoppling av rak frekvenskurva (Defeat)
............................. Namngivning av CD-skivor
................................ Inställning av lågbasnivå
............................................... Fasomkoppling
............... Inställning av avbrott för yttre enhet
(IN-INT MUTE)
......................................... Val av avbrottsikon
(IN-INT.)
.... Inställning av volymnivå för röstvägledning
................................ Ställa in basfrekvensen
... Inställning av snabbvisningsläge (VISUAL)
.......... Bildval på bakre bildskärm (AUX OUT)
................. Visning av klocka (CLOCK DISP.)
.......... Omställning av klockan (CLOCK ADJ.)
.. In/urkoppling av sommartid (Summer Time)
............... In/urkoppling av pipljudsvägledning
(BEEP)
.................................. Demonstration (DEMO)
................. Inställning av automatisk öppning/
stängning av bildskärmen (AUTO OPEN)
...... Ljusinställning på bildskärmen (BRIGHT)
.... Färgtonsinställning på bildskärmen (TINT)
...... Färginställning på bildskärmen (COLOR)
... Inställning av avbländningsläge (DIMMER)
...... Val av bakgrundsmönster/bakgrundsfärg
(B.GND TEXTURE/B.GND COLOR)
......... In/urkoppling av automatisk ändring av
bakgrund (AUTO B.GND)
......................................... Val av visningssätt
.. Samtidig ljud/bildåtergivning från två olika källor
................................................ Telecomando .................................................. Fjärrkontroll
............................................. Cura dei dischi .......................................... Skötsel av skivor
...................................... In caso di problemi .................................................... Felsökning
.................................................... Dati tecnici ............................................... Tekniska data
11
Deutsch
Vorsichtsmaßnahmen
Temperatur
Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des
Gerätes, daß die Temperatur in der Fahrgastzelle zwischen +45 °C und 0 °C liegt.
Auswechseln von Sicherungen
Ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen stets
durch eine Sicherung mit der am
Sicherungshalter angegebenen Amperezahl.
Wiederholtes Duchbrennen einer Sicherung
deutet auf Anschlußfehler und/oder Kurzschluß
hin. Der Spannungsregler des Fahrzeugs
kommt ebenfalls als Störungsursache in Frage.
Wartung
Wenn ein Problem auftritt, versuchen Sie bitte
nicht, das Gerät eigenmächtig zu reparieren.
Überlassen Sie alle Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten dem qualifizierten
Alpine-Kundendienst.
Gußgrate
Sporgenze
Utbuktning
Vor dem Einlegen einer MD
Fahren Sie mit dem Finger um den Außenrand
des MD-Gehäuses. Wenn Gußgrate fühlbar
sind, entfernen Sie diese vor dem Einlegen.
Wenn eine MD mit Gußgraten eingelegt wird,
kann das Laufwerk schwer beschädigt werden.
Handhabung der MDs
Beachten Sie die folgenden Punkte:
Öffnen Sie niemals den Verschlußschieber am
MD-Gehäuse, und vermeiden Sie ein Berühren
der Platte im Gehäuse. Setzen Sie MDs keiner
direkten Sonnenbestrahlung aus. MDs dürfen
nur mit 1 Aufkleber an der vorgeschriebenen
Stelle beschriftet werden. Überzeugen Sie sich
vor dem Einlegen davon, daß die MD sauber
und nicht verformt ist. (Siehe Seite 228.)
12
Italiano
Precauzioni
Svenska
Att observera
Temperatura
Angående temperatur
Assicurarsi che la temperatura all'interno del
veicolo sia compresa tra +45°C e 0°C prima di
accendere l'apparecchio.
Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är
mellan 0°C och +45°C innan blistereon slås på.
Sostituzione del fusibile
Angående säkringsbyte
Quando si sostituisce un fusibile, il ricambio
deve essere dello stesso amperaggio come
indicato sul portafusibile. Se il fusibile salta più
di una volta, controllare attentamente tutti i
collegamenti elettrici per verificare se esistono
cortocircuiti. Far controllare inoltre il regolatore
di tensione del veicolo.
Vid säkringsbyte måste säkringen (säkringarna)
ha samma amperetal som det som anges på
säkringshållaren. Undersök noggrant alla
elektriska anslutningar för att se om en
kortslutning inträffat, då säkringen (säkringarna)
smälter mer än en gång. Se också till att
fordonets spänningsregulator kontrolleras.
Manutenzione
Angående reparation
In caso di problemi, non tentare di riparare
personalmente l'apparecchio. Portarlo dal
concessionario Alpine o ad un centro
assistenza Alpine per riparazioni.
Försök inte själv reparera bilstereon, om ett
problem uppstått. Kontakta istället affären där
bilstereon köptes eller närmaste Alpineverkstad för översyn.
Prima di inserire un MD
Före isättning av en MD-skiva
Usare un dito per passare il bordo esterno del
minidisco. Se si notano piccole sporgenze,
eliminarle prima di inserire il minidisco.
Inserendo un minidisco con delle sporgenze si
può danneggiare seriamente il meccanismo.
Känn med ett finger runt den yttre kanten på
MD-skivan för att kontrollera om det finns
någon ojämnhet. Avlägsna eventuella
ojämnheter innan MD-skivan sätts i MDspelaren.
En MD-skiva med ojämn kant kan orsaka
allvarlig skada på mekanismen i MD-spelaren.
Uso degli MD
Angående hantering av MDskivor
Controllare e assicurarsi di quanto segue:
In nessuno caso si deve mai aprire la chiusura
del minidisco e toccare il disco all'interno. Non
esporre i minidischi alla luce solare diretta.
Applicare una sola etichetta nella posizione
apposita. Assicurarsi che il minidisco sia pulito
e non deformato prima di inserirlo nel lettore.
(Vedere pagina 229.)
Observera följande:
Under inga omständigheter bör en MD-skivas
slutare öppnas eller MD-skivans insida vidröras.
Utsätt inte en MD-skiva för direkt solljus. Fäst
endast en etikett på därför avsedd plats på en
MD-skiva. Kontrollera att MD-skivan är ren och
inte skev innan den skjuts in i MD-facket (se
sid. 229).
13
Deutsch
Vorsichtsmaßnahmen
Einbauort
Wählen Sie einen Einbauort, der dem Monitor/
Receiver IVA-M700R/CVA-1005R Schutz bietet
vor:
•
•
•
•
direkter Sonneneinstrahlung und Wärme
hoher Feuchtigkeit
übermäßiger Staubeinwirkung
starken Erschütterungen
• Nach dem Ausschalten des Systems ist
vorübergehend ein leichtes Nachbild zu
sehen. Dies ist charakteristisch für die LCDTechnologie und stellt keine Fehlfunktion
dar.
• Bei einer kalten Umgebung kann sich der
Kontrast auf dem Bildschirm vorübergehend
abschwächen. Nach einer kurzen
Aufwärmphase wird das Bild wieder normal
angezeigt.
Am IVA-M700R/CVA-1005R angeschlossene
Alpine-Geräte mit Ai-NET-Bus können über das
IVA-M700R/CVA-1005R bedient werden. Die
Funktionen und Anzeigen sind jedoch je nach
angeschlossenem Gerät unterschiedlich. Ihr
Alpine-Fachhändler gibt Ihnen diesbezüglich
gerne Auskunft.
14
Italiano
Svenska
Precauzioni
Posizione di installazione
Att observera
Angående monteringsplats
Assicurarsi che il monitor/ricevitore IVA-M700R/ Se till att bilstereon IVA-M700R/CVA-1005R
CVA-1005R non sia esposto a:
(monitor/mottagare) inte utsätts för:
•
•
•
•
Luce solare diretta e calore
Umidità eccessiva
Polvere eccessiva
Vibrazioni eccessive
•
•
•
•
Direkt solljus eller hög värme
Hög luftfuktighet
Mycket damm
Starka vibrationer
• När du har stängt av systemet dröjer en
• Dopo avere spento l’apparecchio, l’ombra
svag skugga av bilden kvar en liten stund.
dell’immagine rimane per qualche istante.
Non si tratta di un problema di
Detta är en normal effekt av LCD-tekniken.
funzionamento, ma del tipico effetto della
• Vid kyla kan LCD-skärmen tillfälligtvis förlora
tecnologia LCD.
sin kontrastverkan. Kontrasten blir normal
• Alle basse temperature, lo schermo
igen efter en kort tids uppvärmning i normala
temperaturer.
potrebbe perdere temporaneamente l’effetto
dato dal contrasto. Dopo un breve tempo di
utilizzo torna alle condizioni normali.
I prodotti Alpine dotati di bus Ai-NET e collegati
all'IVA-M700R/CVA-1005R possono essere
controllati dall'IVA-M700R/CVA-1005R. A
seconda del prodotto collegato, le funzioni e le
visualizzazioni possono variare. Per dettagli
consultare il proprio concessionario Alpine.
Alpine-produkter utrustade med Ai-NET-buss
kan efter anslutning till bilstereon IVA-M700R/
CVA-1005R manövreras via IVA-M700R/CVA1005R. Användbara funktioner och visningar på
bildskärmen varierar beroende på anslutna
produkter. Kontakta Alpines återförsäljare
angående detaljer.
15
Grundlegende
Bedienung
2
1
4 5
3 6
Deutsch
Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegende
Bedienung des Radios. Diese Bedienvorgänge
gelten auch für die anderen Eingangsquellen.
1
Drücken Sie den PWR-Schalter am Gerät, um
es einzuschalten.
2
Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste, um den
Monitor zu öffnen. Das Gerät erzeugt drei
Signaltöne und fährt den Monitor aus. Die
Anfangsanzeige ist danach auf dem Monitor zu
sehen.
3
Drücken Sie die SOURCE-Taste. Das
Hauptmenü erscheint dabei auf dem Monitor.
4
Drehen Sie nun am Drehschalter, um im
Hauptmenü den Punkt "RADIO" zu wählen.
Radio-Anzeige/Schermata del modo radio/Radiomottagningsmeny
Gewählte Quelle/
Fonte selezionata/
Vald källa
Aktuelle
Uhrzeit/Ora
attuale/
Gällande tid
Lautstärkepegel/
Livello di
volume/
Volymnivå
Diese Symbolleiste zeigt die Funktionen der Tasten am Gerät. Es werden jeweils die für
die gewählte Quelle relevanten Funktionen angezeigt./La guida alle funzioni visualizza
nomi per ciascuno dei tasti di funzione. Questi nomi cambiano a seconda delle funzioni
disponibili per la fonte selezionata./Funktionsraden visar de respektive etiketterna för
bilstereons direktväljare. Dessa etiketter ändras i enlighet med den valda källans
funktioner.
(Fortsetzung folgt)
16
Funzionamento
basilare
Italiano
Grundläggande
manövrering
Svenska
Questa sezione descrive il funzionamento
basilare della radio. Queste operazioni sono
applicabili anche alle altre fonti.
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för
grundläggande manövrering av radion. Dessa
manövreringar gäller även andra källor.
Premere il tasto PWR (alimentazione)
sull'apparecchio per accendere l'apparecchio.
Tryck på strömbrytaren PWR på bilstereon för
att slå på strömmen.
Premere il tasto OPEN/CLOSE per aprire il
monitor. L'apparecchio emette tre segnali
acustici e solleva il monitor. La schermata
iniziale appare sul monitor.
Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna
bildskärmen. Bilstereon avger tre pip och fäller
upp bildskärmen. Öppningsbilden visas på
bildskärmen.
Premere il tasto SOURCE (fonte). Viene
visualizzata la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE. Huvudmenyn visas på
bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"RADIO" dal menu principale.
Vrid på flerflerfunktionsratten för att välja
RADIO från huvudmenyn.
(continua)
(forts.)
17
Grundlegende
Bedienung
5
Deutsch
Drücken Sie nun auf den Drehschalter, um den
gewählten Punkt aufzurufen. Die Radio-Anzeige
erscheint dabei auf dem Bildschirm.
Hinweis: Wenn in der Symbolleiste PAGE 1/2
(Seite 1 von 2) oder PAGE 1/3 (Seite
1 von 3) angezeigt wird, gibt es
weitere Funktionen für die gewählte
Quelle. Zum Zugreifen auf diese
Funktionen drücken Sie die FUNCTaste.
6
18
Zum Auswählen einer anderen Eingangsquelle
drücken Sie wieder auf die SOURCE-Taste.
Funzionamento
basilare
Italiano
Grundläggande
manövrering
Svenska
Tryck på flerfunktionsratten för att verkställa det
Premere il codificatore rotante per eseguire la
selezione. Appare la schermata del modo radio. gjorda valet. Radiomottagningsmenyn visas på
bildskärmen.
Nota: Se appare PAGE 1/2 o PAGE 1/3 nel
menu della guida funzioni, significa che
Obs!: Om PAGE 1/2 eller PAGE 1/3 visas på
funktionsraden betyder det att det finns
sono disponibili altre funzioni per la fonte
ytterligare funktioner tillgängliga för den
selezionata. Accedere a queste funzioni
valda källan. Tryck på FUNC för att
premendo il tasto FUNC.
komma åt dessa funktioner.
Premere di nuovo il tasto SOURCE per
selezionare un'altra fonte.
Tryck en gång till på SOURCE för att välja en
annan källa.
19
Grundlegende
Bedienung
Deutsch
Gebrauch der Diebstahlschutzblende
Das IVA-M700R/CVA-1005R wird mit einer
Diebstahlschutzblende geliefert.
Bringen Sie diese Blende vor Verlassen des
Fahrzeugs am IVA-M700R/CVA-1005R an.
Vergessen Sie später vor der Fahrt bitte nicht,
die Blende wieder abzunehmen.
Rücksetzen des Systems
1
1
20
Nach dem Einbau bzw. Ab- und
Wiederanklemmen des IVA-M700R/CVA1005R sollte das Gerät rückgesetzt werden.
Eine Rücksetzung ist auch erforderlich, wenn
das bereits eingebaute System um eine
zusätzliche Komponente (z. B. CD-Wechsler)
erweitert wird, damit das IVA-M700R/CVA1005R das neue Gerät erkennt.
Rechts neben dem Drehschalter befindet sich
ein kleiner Schalter. Drücken Sie diesen
Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem
anderen spitzen Gegenstand hinein, um das
Gerät rückzusetzen, und schalten Sie es
danach ein.
Funzionamento
basilare
Italiano
Uso del frontalino
Un frontalino antifurto è in dotazione all'IVAM700R/CVA-1005R.
Applicare il frontalino all'IVA-M700R/CVA1005R quando ci si allontana dal veicolo.
Assicurarsi di rimuovere il frontalino antifurto
quando si guida.
Grundläggande
manövrering
Svenska
Användning av
stöldskyddet
Ett stöldskydd följer med bilstereon IVA-M700R/
CVA-1005R.
Sätt fast stöldskyddet på IVA-M700R/CVA1005R när fordonet lämnas obevakat.
Kom ihåg att ta bort stöldskyddet före
fordonsstart.
Inizializzazione del
sistema
Nollställning av
bilstereon
Subito dopo l'installazione o l'accensione
dell'IVA-M700R/CVA-1005R, è necessario
inizializzarlo. Se un componente opzionale
come un cambiatore CD viene aggiunto dopo
l'installazione iniziale, si deve inizializzare di
nuovo l'apparecchio. Questo assicura che l'IVAM700R/CVA-1005R riconosca il nuovo
componente.
Så fort bilstereon IVA-M700R/CVA-1005R
monterats eller blivit strömförsörjd måste den
nollställas.
Nollställning bör också ske efter att en extra
produkt, t.ex. en CD-växlare, anslutits efter den
ursprungliga installationen. Detta för att
garantera att IVA-M700R/CVA-1005R
identifierar den nya produkten.
Un piccolo interruttore si trova a destra del
codificatore rotante. Usare una matita o un altro
oggetto appuntito per premere questo
interruttore di ripristino e inizializzare
l'apparecchio, quindi accendere l'apparecchio.
Till höger om flerfunktionsratten finns en liten
knapp (nollställningsknappen). Använd en
penna eller ett annat spetsigt föremål till att
trycka in denna knapp för att nollställa
bilstereon. Slå därefter på strömmen till
bilstereon.
21
Grundlegende
Bedienung
Deutsch
Ausfahren des Monitors
1
1
Hinweis: Das IVA-M700R/CVA-1005R ist ein
Präzisionsgerät.
Damit Sie über Jahre hinweg Freude
an Ihrem IVA-M700R/CVA-1005R
haben, behandeln Sie es bitte mit der
entsprechenden Vorsicht.
Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste.
Das Gerät erzeugt zur Bestätigung 3
Signaltöne, und der Monitor fährt automatisch
aus.
Hinweise: • Wenn der Monitor beim
Ausfahren ein Hindernis berührt,
stoppt das Gerät die Bewegung
des Monitors unverzüglich.
Entfernen Sie in einem solchen
Fall das Hindernis, um danach
zum Ausfahren des Monitors die
OPEN/CLOSE-Taste ein weiteres
Mal zu drücken.
• Legen Sie nichts auf dem
geöffneten Monitor ab und setzen
Sie den Bildschirm weder Stoß
noch Druck aus. Dies könnte den
Mechanismus beschädigen.
• Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann der Bildschirm
nach dem Einschalten eine Weile
zu dunkel erscheinen. Sobald der
Flüssigkristall-Bildschirm (LCD)
sich aufgewärmt hat, ist das Bild
dann wieder normal.
• Zu Ihrer Sicherheit sind gewisse
Bedienfunktionen während der
Fahrt gesperrt. Für solche
Bedienungen müssen Sie das
Fahrzeug anhalten und die
Feststellbremse anziehen.
22
Funzionamento
basilare
Italiano
Sollevamento del monitor
Nota: L'IVA-M700R/CVA-1005R è un
apparecchio di precisione.
Maneggiarlo con delicatezza per poter
sfruttare le sue eccellenti capacità per
lungo tempo.
Premere il tasto OPEN/CLOSE.
L'apparecchio emette 3 segnali acustici e
solleva automaticamente il monitor.
Grundläggande
manövrering
Svenska
Uppfällning av
bildskärmen
Obs!: Bilstereon IVA-M700R/CVA-1005R är en
finmekanisk produkt.
Hantera bilstereon varsamt för att få
glädje av den så länge som möjligt.
Tryck på OPEN/CLOSE.
Bilstereon avger tre pip varefter bildskärmen
fälls upp automatiskt.
Note: • Se il monitor tocca un ostacolo mentre Obs!: • Om bildskärmen stöter till ett hinder
medan den fälls upp, så avbryts
viene sollevato, l'apparecchio cessa
immediatamente il sollevamento del
uppfällningen genast. Avlägsna i så fall
monitor. In questo caso, rimuovere
hindret och tryck sedan en gång till på
l'ostacolo e premere di nuovo il tasto
OPEN/CLOSE för att fälla upp
OPEN/CLOSE per sollevare il monitor.
bildskärmen.
• Quando il monitor mobile è aperto, non
• Placera ingenting på den rörliga
bildskärmen medan den är öppen och
collocare alcun oggetto sul monitor e
se till att inte heller stöta till eller utsätta
fare attenzione a non urtarlo o
applicarvi alcun tipo di pressione. Tali
bildskärmen för hårt tryck medan den
azioni potrebbero danneggiare il
är öppen, eftersom det kan förorsaka
meccanismo.
skador på bildskärmens mekanism.
• In condizioni di bassa temperatura
• Vid låg omgivningstemperatur kan det
ambientale, lo schermo può rimanere
hända att bilden på bildskärmen är
mörk ett kort tag efter att strömmen just
scuro per un breve periodo subito
dopo l'accensione. Una volta che il
slagits på. Så fort bildskärmens LCDpannello a cristalli liquidi si è
kristaller värmts upp blir visningen dock
riscaldato, la visualizzazione torna alla
normal.
normalità.
• Som en säkerhetsåtgärd kan inte vissa
• Per la vostra sicurezza, alcune
av bilstereons funktioner utföras medan
fordonet är i rörelse. Stanna fordonet
operazioni dell'apparecchio non
possono essere eseguite mentre il
och dra åt handbromsen innan
veicolo è in movimento. In questo
manövrering av en sådan funktion
caso, prima fermare il veicolo e tirare il
påbörjas.
freno a mano, quindi eseguire le
operazioni.
23
Grundlegende
Bedienung
1
Deutsch
Einfahren des Monitors
Hinweis: Das IVA-M700R/CVA-1005R ist ein
Präzisionsgerät.
Damit Sie über Jahre hinweg Freude
an Ihrem IVA-M700R/CVA-1005R
haben, behandeln Sie es bitte mit der
entsprechenden Vorsicht.
1
Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste.
Das Gerät erzeugt zur Bestätigung 3,
Signaltöne, und der Monitor fährt automatisch
ein.
Hinweis: Wenn der Monitor beim Einfahren ein
Hindernis berührt, stoppt das Gerät
die Bewegung des Monitors
unverzüglich. Entfernen Sie in einem
solchen Fall das Hindernis, um
danach zum Einfahren des Monitors
die OPEN/CLOSE-Taste ein weiteres
Mal zu drücken.
24
Funzionamento
basilare
Italiano
Abbassamento del
monitor
Nota: L'IVA-M700R/CVA-1005R è un
apparecchio di precisione.
Maneggiarlo con delicatezza per poter
sfruttare le sue eccellenti capacità per
lungo tempo.
Grundläggande
manövrering
Svenska
Nerfällning av
bildskärmen
Obs!: Bilstereon IVA-M700R/CVA-1005R är en
finmekanisk produkt.
Hantera bilstereon varsamt för att få
glädje av den så länge som möjligt.
Premere il tasto OPEN/CLOSE.
L'apparecchio emette 3 segnali acustici e
abbassa automaticamente il monitor.
Tryck på OPEN/CLOSE.
Bilstereon avger tre pip varefter bildskärmen
fälls ner automatiskt.
Note: Se il monitor tocca un ostacolo mentre
viene abbassato, l'apparecchio cessa
immediatamente l'abbassamento del
monitor. In questo caso, rimuovere
l'ostacolo e premere di nuovo il tasto
OPEN/CLOSE per abbassare il monitor.
Obs!: Om bildskärmen stöter till ett hinder
medan den fälls ner, så avger bilstereon
avbryts nerfällningen genast. Avlägsna i
så fall hindret och tryck sedan en gång
till på OPEN/CLOSE för att fälla ner
bildskärmen.
25
Grundlegende
Bedienung
1 2
1
Deutsch
Ein- und Ausschalten
Drücken Sie den PWR-Schalter, um das Gerät
einzuschalten.
Die Anfangsanzeige erscheint dabei
automatisch auf dem Monitor.
Hinweis: Sie können das Gerät auch durch
einen Druck auf eine beliebige Taste
außer MUTE, OPEN/CLOSE und
bzw.
(Winkel) einschalten.
2
Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie den
PWR-Schalter ein weiteres Mal.
Hinweise: • Das IVA-M700R/CVA-1005R zieht
auch im ausgeschalteten Zustand
geringfügig Strom. Wenn die
Zuleitung für geschaltete
Stromversorgung (über die
Zündung) direkt an den Pluspol
(+) der Fahrzeugbatterie
angeklemmt wird, kann dies eine
allmähliche Entladung der
Fahrzeugbatterie zur Folge
haben. In diesem Fall sollten Sie
das Zuleitungskabel von der
Batterie abklemmen, wenn das
Fahrzeug voraussichtlich längere
Zeit nicht benutzt wird.
Alternativ kann ein SPST-Schalter
(getrennt erhältlich) installiert
werden, der zur Unterbrechung
der Stromversorgung auf OFF
gestellt wird. Vergessen Sie in
diesem Fall nicht, den Schalter
wieder auf ON zu stellen, bevor
Sie den IVA-M700R/CVA-1005R
erneut einschalten. Wie der
SPST-Schalter installiert wird, ist
in der Einbauanleitung
beschrieben.
• Zu Ihrer Sicherheit sind gewisse
Bedienfunktionen während der
Fahrt gesperrt. Für solche
Bedienungen müssen Sie das
Fahrzeug anhalten und die
Feststellbremse anziehen.
26
Funzionamento
basilare
Italiano
Accensione e
spegnimento
Grundläggande
manövrering
Svenska
Strömpåslag/
strömavslag (PWR)
Premere il tasto PWR (alimentazione) per
Tryck på strömbrytaren PWR för att slå på
accendere l'apparecchio.
strömmen till bilstereon.
La schermata iniziale appare automaticamente. Öppningsbilden visas automatiskt på
bildskärmen.
Nota: L'apparecchio può essere acceso
premendo qualsiasi tasto
Obs!: Strömmen slås även på när vilken knapp
dell'apparecchio tranne i tasti MUTE,
som helst på bilstereon, förutom MUTE,
(ANGLE).
OPEN/CLOSE e
(ANGLE),
OPEN/CLOSE eller
trycks in.
Premere di nuovo il tasto PWR (alimentazione)
per spegnere l'apparecchio.
Tryck en gång till på strömbrytaren PWR för att
slå av strömmen till bilstereon.
Obs!: • Bilstereon IVA-M700R/CVA-1005R
Nota: • L'IVA-M700R/CVA-1005R consuma
förbrukar en liten mängd ström också
una quantità minima di corrente anche
när strömmen är avslagen. Om den
quando è spento. Se il cavo di
omkopplingsbara strömkabeln
alimentazione asservita (ignizione)
(tändkabeln) från IVA-M700R/CVAdell'IVA-M700R/CVA-1005R è
1005R är ansluten direkt till den
collegato direttamente al terminale
positiva polen (+) på fordonets bilbatteri
positivo (+) della batteria del veicolo, la
finns det risk för att batteriet laddas ur.
batteria può scaricarsi. Se questo cavo
Om denna strömkabel inte är
non è asservito, deve essere
omkopplingsbar, så måste den kopplas
scollegato dal terminale della batteria
loss från bilbatteripolen om fordonet
quando non si usa il veicolo per un
ska lämnas oanvänt under en längre
lungo periodo.
tidsperiod.
Si può aggiungere un interruttore
Extra inmontering av en SPSTSPST (polo singolo, attivazione
omkopplare (tillval) för enpolig
singola) (venduto separatamente) per
enkelomkastning underlättar denna
semplificare questo procedimento. In
åtgärd. Slå helt enkelt ifrån SPSTquesto caso basta regolarlo su OFF
omkopplaren (läget OFF) innan
quando si lascia il veicolo. Riportare
fordonet lämnas och slå sedan till den
l'interruttore SPST su ON prima di
(läget ON) igen när bilstereon IVAusare l'IVA-M700R/CVA-1005R. Per il
M700R/CVA-1005R ska användas. Vi
collegamento dell'interruttore SPST
hänvisar till installationsanvisningen
fare riferimento al manuale di
angående anslutning av en SPSTinstallazione.
omkopplare.
• Alcune operazioni dell'apparecchio non
• Vissa av bilstereons funktioner kan inte
possono essere eseguite mentre il
utföras medan fordonet är i rörelse.
veicolo è in movimento. In questo
Stanna fordonet och dra åt
caso, prima fermare il veicolo e tirare il
handbromsen innan manövrering av en
freno a mano, quindi eseguire le
sådan funktion påbörjas.
operazioni.
27
Grundlegende
Bedienung
1
1
Deutsch
Auswählen des MonitorÖffnungswinkels
Sie können eine von 2 Winkelpositionen
wählen.
Halten Sie die OPEN/CLOSE-Taste beim
Ausfahren des Monitors mindestens 2
Sekunden lang gedrückt. Bei jeder folgenden
Tastenbetätigung wechselt der Monitor
zwischen den beiden Positionen.
1
Einstellen des MonitorBlickwinkels
Der Monitor kann auf den optimalen Blickwinkel
eingestellt werden.
1
28
Drücken Sie Taste
oder
, um den Monitor
auf den optimalen Blickwinkel einzustellen. Bei
jeder Tastenbetätigung ist ein Signalton zu hören,
während der Bildschirmwinkel (80 bis 104 Grad)
um einen Schritt verändert wird.
Hinweise: • Wenn der Monitor bei der
Winkelverstellung ein Hindernis
berührt, stoppt das Gerät die
Bewegung des Monitors
unverzüglich. Entfernen Sie in
einem solchen Fall das Hindernis,
um danach wieder Taste
bzw.
zu drücken.
• Beim Betrachten des
Monitorbildschirms aus
verschiedenen Winkeln ist die
Farbwiedergabe unterschiedlich.
Stellen Sie den Monitor so ein, daß
das Bild optimal ist.
• Wenn die Spannung der
Fahrzeugbatterie extrem niedrig ist,
kann der Bildschirm bei der
Winkeleinstellung flackern. Dies ist
normal und sollte nicht als
Gerätestörung ausgelegt werden.
Funzionamento
basilare
Italiano
Selezione
dell'angolazione di
apertura del monitor
L'angolazione di apertura del monitor può
essere impostata su 2 posizioni.
Grundläggande
manövrering
Svenska
Val av bildskärmens
öppningsvinkel
Det är möjligt att välja mellan två olika lägen för
bildskärmens öppningsvinkel.
Tenere premuto il tasto OPEN/CLOSE per
almeno 2 secondi mentre il monitor viene
sollevato. A ciascuna pressione l'angolazione
del monitor si alterna tra le due posizioni.
Tryck in och håll OPEN/CLOSE intryckt i minst
två sekunder under tiden som bildskärmen fälls
upp. Med vart tryck ändras bildskärmens vinkel
fram och tillbaka.
Regolazione
dell'angolazione di
visione del monitor
Inställning av
bildskärmens
visningsvinkel
Regolare l'angolazione del monitor per facilitare Ställ in lämplig visningsvinkel för att lättare
la visione.
kunna se den bild som visas på bildskärmen.
Premere i tasti
e
per regolare
l'angolazione del monitor in modo che lo
schermo si trovi nella posizione di visibilità
migliore. A ciascuna pressione dei tasti si sente
un segnale acustico e l'angolazione del monitor
cambia tra 80 e 104 gradi.
Ändra bildskärmens vinkel genom att trycka på
eller
tills bilden på bildskärmen syns så
bra som möjligt. Vid vart tryck avger bilstereon
ett pip samtidigt som vinkeln ändras. Vinkeln
kan ställas in på mellan 80 och 104 graders
lutning.
Nota: • Se il monitor tocca un ostacolo durante Obs!: • Om bildskärmen stöter till ett hinder
la regolazione dell'angolazione,
medan vinkeln ändras, så stannar
bildskärmen genast. Avlägsna i så fall
l'apparecchio ferma immediatamente il
monitor. In questo caso, rimuovere
hindret och tryck sedan en gång till på
l'ostacolo e premere di nuovo il tasto
eller
för att ändra bildskärmens
o
.
vinkel.
• Il colore dello schermo varia a seconda
• Färgen på bildskärmens bild ändras
dell'angolo di visione. Regolare
vid skådning ur vissa vinklar. Ställ in
l'angolazione dello schermo sulla
bildskärmens vinkel i det läge där
posizione che offre la visione migliore.
bilden blir tydligast.
• Se la tensione della batteria del veicolo
• Om spänningen från fordonets
è bassa, lo schermo può lampeggiare
bilbatteri är låg kan det hända att
quando si cambia l'angolazione.
bilden på bildskärmen blinkar vid
Questo è normale e non si tratta di un
ändring av bildskärmens vinkel. Detta
problema di funzionamento.
är fullt normalt och tyder inte på något
fel.
29
Grundlegende
Bedienung
1 2
1
Deutsch
Lautstärke-/Tiefen-/
Höhen-/Balance-/
Überblendregelung
Drücken Sie wiederholt auf den Drehschalter,
bis die gewünschte Einstellfunktion aufgerufen
ist. Bei jeder Schalterbetätigung wird nach
folgendem Schema weitergeschaltet:
→ BAS. → TRE. → BAL. → FAD. → VOL.
Die Lautstärke kann jederzeit sofort durch
Drehen am Drehschalter eingestellt werden.
2
Drehen Sie innerhalb von 5 Sekunden nach
Auswählen der Funktion am Drehschalter, um
die Einstellung zu machen.
Hinweis: Wenn der Drehschalter nach
Auswählen vonBAS. (Tiefen), TRE.
(Höhen), BAL. (Balance) oder FAD.
(Überblendung) nicht innerhalb von 5
Sekunden betätigt wird, schaltet das
Gerät automatisch wieder auf die
Funktion VOL. (Lautstärke) zurück.
1
Stummschalten des Tons
1
30
Drücken Sie die MUTE-Taste, um den Ton
abwechselnd stummzuschalten oder
wiederherzustellen.
Beim Aktivieren der Stummschaltung wird die
Lautstärke augenblicklich gedämpft.
Funzionamento
basilare
Italiano
Grundläggande
manövrering
Svenska
Regolazione di volume/
bassi/acuti/
bilanciamento/fader
Inställning av volym/
bas/diskant/balans/
fader
Premere ripetutamente il codificatore rotante
fino ad ottenere il modo che si desidera
cambiare. A ciascuna pressione il modo cambia
come segue:
→ BAS. → TRE. → BAL. → FAD. → VOL.
Tryck lämpligt antal gånger på
flerfunktionsratten tills indikeringen för önskat
ljudinställningsläge visas. Med vart tryck ändras
ljudinställningsläget enligt följande:
→ BAS. → TRE. → BAL. → FAD. → VOL.
Il livello del volume può essere regolato in
qualsiasi momento semplicemente girando il
codificatore rotante.
Volymnivån kan när som helst ändras genom
att bara vrida på flerfunktionsratten.
Girare il codificatore rotante per impostare il
suono desiderato entro 5 secondi dalla
selezione del modo.
Vrid på flerfunktionsratten inom fem sekunder
för att ställa in önskad nivå för valt
ljudinställningsläge.
Nota: Se non si gira o si preme il codificatore
rotante entro 5 secondi dalla selezione di
BAS. (bassi), TRE. (acuti) , BAL.
(bilanciamento) o FAD. (fader),
l'apparecchio torna automaticamente al
modo VOL. (volume).
Obs!: Om flerfunktionsratten inte vrids eller
trycks in inom fem sekunder efter val av
ljudinställningsläget BAS. (bas), TRE.
(diskant), BAL. (balans) eller FAD. (fader),
så återställer bilstereon automatiskt
ljudinställningsläget till VOL (volym).
Silenziamento del suono Snabbdämpning av
ljudet (MUTE)
Premere il tasto MUTE per alternare i modi di
silenziamento attivato e disattivato.
Quando è selezionato il modo di silenziamento
attivato, il livello del volume scende
immediatamente.
Tryck på MUTE för att koppla in eller ur
ljudundertryckning.
Vid inkoppling av ljudundertryckning (läget
MUTE On) dämpas volymnivån på en gång.
31
Grundlegende
Bedienung
Deutsch
Ein- und Ausschalten der
Loudness-Funktion
1
Bei aktivierter Loudness-Funktion werden die
tiefen und hohen Frequenzen bei niedrigen
Lautstärkepegeln etwas betont. Dies bewirkt
eine Anhebung der Höhen und Tiefen, für die
das menschliche Gehör bei geringer Lautstärke
weniger empfindlich ist (gehörrichtige
Lautstärkeanhebung).
Hinweis: Wenn ein Equalizer oder digitaler
Klangprozessor angeschlossen ist,
gibt es keine Loudness-Funktion.
1
32
Halten Sie den Drehschalter mindestens zwei
Sekunden lang gedrückt, um die LoudnessFunktion ein- oder auszuschalten.
Funzionamento
basilare
Italiano
Attivazione e
disattivazione della
sonorità
Grundläggande
manövrering
Svenska
In/urkoppling av
fysiologisk volymkontroll
La funzione di sonorità introduce una speciale
enfasi delle frequenze basse ed alte a bassi
livelli di volume. Questo compensa la minore
sensibilità dell'orecchio umano al suono dei
bassi e degli acuti a bassi livelli di ascolto.
Med hjälp av fysiologisk volymkontroll förstärks
ljud inom både låga och höga frekvensområden
vid ljudåtergivning med volymen inställd på låg
nivå. Detta kompenserar för det mänskliga
örats försämrade känslighet för bas- och
diskantljud vid låga lyssningsnivåer.
Nota: Quando è collegato un equalizzatore o
un un processore sonoro digitale, questa
funzione non si attiva.
Obs!: Efter anslutning av en equalizer eller
digital ljudprocessor kan denna funktion
inte kopplas in.
Tenere premuto il codificatore rotante per
almeno 2 secondi per alternare i modi di
sonorità attivata e disattivata.
Tryck in och håll flerfunktionsratten intryckt i
minst två sekunder för att koppla in (läget
Loudness On) eller ur (Off) fysiologisk
volymkontroll.
33
Grundlegende
Bedienung
Deutsch
Angleichen der
Quellensignalpegel
4
2 5
1
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
5
34
3
Wenn der Unterschied zwischen MD- und
UKW-Lautstärke zu groß ist, korrigieren Sie
den UKW-Signalpegel, wie im folgenden
beschrieben.
Drehen Sie am Drehschalter, um "FM LEVEL"
zu wählen. Die Symbolleiste erscheint auf dem
Bildschirm.
LOW
HIGH
RETURN
Drücken Sie Taste 1 (LOW) oder 2 (HIGH),
um den Signalpegel von UKW-Bereich und MDPlayer anzugleichen.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN), um
zum Hauptmenü zurückzugehen.
Funzionamento
basilare
Italiano
Grundläggande
manövrering
Svenska
Regolazione dei livelli di Inställning av källors
relativa signalnivåer
segnale di fonte
Se la differenza nel livello di volume tra il
lettore MD e la radio FM è eccessiva,
regolare il livello del segnale FM come
segue.
Ställ in FM-signalnivån enligt följande, om
skillnaden mellan MD-spelarens och FMradions volymnivåer är för stor.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "FM
LEVEL". La guida alle funzioni appare sullo
schermo.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget FM
LEVEL. Tillhörande funktionsrad visas på
bildskärmen.
Premere il tasto 1 (LOW) o 2 (HIGH) per
ravvicinare i livelli di segnale della banda FM e
del lettore MD.
Tryck på 1 (LOW) eller 2 (HIGH) för att
minska skillnaden på signalnivåerna för FMvåglängden och MD-spelaren.
Premere il tasto FUNC (RETURN) per tornare
alla schermata di menu principale.
Tryck på FUNC (RETURN) för att återgå till
huvudmenyn.
35
Deutsch
Radio
Manuelle Abstimmung
5
1 2
4
3
1
Drücken Sie nach Einschalten des Geräts die
SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drehen Sie am Drehschalter, um den unten im
Menü aufgeführten Punkt "RADIO" zu wählen,
und drücken Sie dann auf den Drehschalter.
Das Gerät ist nun auf Radio-Betrieb geschaltet
und die Radio-Anzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
3
Drücken Sie wiederholt auf die BAND-Taste,
um den gewünschten Empfangsbereich zu
wählen. Bei jeder Betätigung wird nach
folgendem Schema weitergeschaltet:
→ FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW
4
5
TUNE
Drücken Sie Taste 2 (TUNE), um auf manuelle
Abstimmung zu schalten. Bei jeder Betätigung
ändert sich die Funktionsbelegung der Tasten
1 und 3 folgendermaßen:
→ Fernsender → Nahsender → Manuell
g f
g f
( )
Drücken Sie Taste 1 (() oder 3 ()), um
die Empfangsfrequenz in der entsprechenden
Richtung zu verändern. Die Frequenz nimmt bei
jedem Tastendruck um einen Schritt zu bzw.
ab. Wenn Sie eine der beiden Tasten gedrückt
halten, ändert sich die Frequenz übergangslos,
bis Sie die Taste wieder loslassen.
Hinweis: Wenn ein FM (UKW)-Stereosender
eingestellt ist, wird "STEREO" auf
dem Bildschirm angezeigt.
36
Uso della radio
Italiano
Sintonia manuale
Manövrering av
radion
Svenska
Manuell
stationsinställning
Premere il tasto SOURCE dopo aver acceso
l'apparecchio.
Appare la schermata di menu principale.
Slå på strömmen och tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante per scorrere il
menu inferiore e selezionare "RADIO", quindi
premere il codificatore rotante.
Il modo radio viene attivato ed appare la
schermata del modo radio.
Vrid på flerfunktionsratten för att bläddra fram
menyn längst ner och välj läget RADIO. Tryck
därefter på flerfunktionsratten.
Radion slås på och radiomottagningsmenyn
visas på bildskärmen.
Premere il tasto BAND per selezionare la banda Tryck lämpligt antal gånger på BAND för att
radio desiderata. A ciascuna pressione la
välja önskad våglängd. Med vart tryck ändras
banda cambia come segue:
våglängden enligt följande:
→ FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW
→ FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW
Premere il tasto 2 (TUNE) per selezionare il
modo di sintonia manuale. A ciascuna
pressione il modo di funzionamento dei tasti 1
e 3 cambia come segue:
→ Distance →
Local
→ Manual
g f
g f
( )
Tryck lämpligt antal gånger på 2 (TUNE) för att
välja läget för manuell stationsinställning. Med vart
tryck ändras funktionsläget för stationssökning med
knapparna 1 och 3 enligt följande:
→ Avlägsen →
Lokal
→ Manuell
g f
g f
( )
Premere il tasto 1 (() o 3 ()) per
cambiare la frequenza radio rispettivamente a
scendere o a salire. A ciascuna pressione la
frequenza cambia di un passo. Se si tiene
premuto il tasto la frequenza cambia
continuamente fino a che si rilascia il tasto.
Tryck på 1 (() eller 3 ())för att sänka
respektive höja frekvensen för radiomottagning.
Med vart tryck ändras frekvensen ett steg. När
endera knappen hålls intryckt ändras
frekvensen oavbrutet ända tills knappen släpps.
Nota: Quando viene sintonizzata una stazione
FM stereo, appare l'indicatore STEREO.
Obs! Efter inställning av en stereo-FM-station
visas indikeringen STEREO på
bildskärmen.
37
Deutsch
Radio
Suchlaufabstimmung
3
2
1
1
2
3
Für die Suchlaufabstimmung können Sie eine
von zwei Betriebsarten wählen:
• Fernsender-Betriebsart ("DX SEEK" wird
angezeigt): Der Suchlauf stoppt sowohl an
starken als auch an schwachen Sendern.
• Nahsender-Betriebsart ("DX SEEK" wird
nicht angezeigt): Der Suchlauf stoppt nur an
starken Sendern.
Die Vorgabe-Abstimmung ist DX.
Drücken Sie wiederholt auf die BAND-Taste,
um den gewünschten Empfangsbereich
(FM=UKW, MW oder LW) zu wählen.
TUNE
Drücken Sie Taste 2 (TUNE), um die
gewünschte Abstimmbetriebsart zu wählen. Bei
jeder Betätigung wird nach folgendem Schema
weitergeschaltet:
→ Fernsender → Nahsender → Manuell
Drücken Sie Taste 1 (g) oder 3 (f), um
den Suchlauf in der entsprechenden Richtung
zu starten.
Der Suchlauf stoppt, sobald er einen Sender
gefunden hat. Zum Suchen nach einem
anderen Sender drücken Sie die Taste ein
weiteres Mal.
Hinweis: Wenn ein FM(UKW)-Stereosender
eingestellt wird, erscheint "STEREO"
auf dem Bildschirm.
38
Uso della radio
Italiano
Manövrering av
radion
Svenska
Sintonia a ricerca
automatica
Automatisk
stationssökning
Sono disponibili due modi per la sintonia
automatica: DX e locale.
• Modo DX (distante) (indicatore DX SEEK
acceso): Sono sintonizzate sia le stazioni forti
che quelle deboli.
• Modo locale (indicatore DX SEEK spento):
Sono sintonizzate solo le stazioni forti.
L'impostazione iniziale è DX.
Det är möjligt att välja mellan två olika lägen,
DX och Local, för automatisk stationssökning.
• Läget DX (avlägsen) (DX SEEK visas):
Stationer med både starka och svaga
signaler ställs in.
• Läget Local (lokal) (DX SEEK visasinte):
Endast stationer med starka signaler ställs in.
Ursprungsläget är DX.
Premere ripetutamente il tasto BAND per
selezionare la banda radio desiderata tra FM,
MW o LW.
Tryck lämpligt antal gånger på [BAND] för att
välja önskad våglängd, FM, MV eller LV.
Premere il tasto 2 (TUNE) per selezionare il
modo desiderato, DX o locale. A ciascuna
pressione il modo cambia come segue:
→ Distante → Locale → Manuale
Tryck lämpligt antal gånger på 2 (TUNE) för
att välja önskat läge för automatisk
stationssökning, avlägsen eller lokal. Med vart
tryck ändras funktionsläget för stationssökning
enligt följande:
→ Avlägsen → Lokal → Manuell
Premere il tasto 1 (g) o 3 (f) per
cercare automaticamente una stazione
rispettivamente a scendere o a salire.
Quando l'apparecchio trova una stazione
interrompe la ricerca. Per cercare
automaticamente la stazione successiva,
premere di nuovo lo stesso tasto.
Tryck på 1 (g) eller 3 (f) för att starta
automatisk stationssökning mot lägre
respektive högre frekvensen.
Stationssökningen avbryts så fort en station
påträffas. Tryck på samma knapp igen för att
fortsätta automatisk stationssökning efter en
annan station.
Nota: Quando viene sintonizzata una stazione
FM stereo, appare l'indicatore STEREO.
Obs! Efter inställning av en stereo-FM-station
visas indikeringen STEREO på
bildskärmen.
39
Deutsch
Radio
Mono/StereoUmschaltung
1 2
Wenn ein schwacher Stereosender stark
rauscht, können Sie den Empfang durch
Umschalten auf Monoempfang verbessern.
Hinweis: Wenn ein Stereosender eingestellt
ist, wird "STEREO" angezeigt.
40
1
MONO
2
MONO
Drücken Sie bei Radio-Betrieb die Taste 4
(MONO) erneut. "STEREO" verschwindet, und
der Sender wird nun mono empfangen.
Zum Zurückschalten auf Stereoempfang
drücken Sie Taste 4 (MONO) ein weiteres
Mal.
Uso della radio
Italiano
Commutazione mono/
stereo
Usare il modo mono (monoaurale) per ridurre il
livello di rumore di trasmissioni stereo
disturbate a causa di un segnale debole.
Manövrering av
radion
Svenska
Omkoppling mellan
mottagning i mono/
stereo
Koppla in enkanalig mottagning (mono) för att
minska störningsnivån vid mottagning av en
stereosändning med svaga signaler.
Nota: L'indicatore "STEREO" appare quando è
Obs! STEREO visas på bildskärmen när en
sintonizzata una stazione stereo.
stereostation är inställd.
Premere il tasto 4 (MONO) in modo radio.
L'indicatore "STEREO" scompare e si attiva il
modo monoaurale.
Tryck på 4 (MONO) under pågående
radiomottagning. Indikeringen STEREO
slocknar och enkanalig mottagning kopplas in.
Per tornare al modo stereo, premere di nuovo il Tryck en gång till på 4 (MONO) för att återgå
tasto 4 (MONO).
till mottagning i stereo.
41
Deutsch
Radio
Manuelle
Senderspeicherung
1
2
3
4
PAGE
Sie können insgesamt 30 Sender für späteren
Abruf auf Tastendruck speichern (6 Sender pro
Bereich: FM1, FM2, FM3, MW und LW).
1
2 3
Stellen Sie den zu speichernden Sender
manuell oder per Suchlauf ein.
Drücken Sie die Taste FUNC (PAGE 1/2).
1/2
P.SET
1
P.SET
2
P.SET
3
P.SET
4
P.SET
5
P.SET
6
P.SET
1
P.SET
2
P.SET
3
P.SET
4
P.SET
5
P.SET
6
Halten Sie eine der Funktionstasten (1
(P.SET1) bis 6 (P.SET6)) mindestens 2
Sekunden lang gedrückt, bis die Symbole
P.SET1 bis P.SET6 auf dem Bildschirm blinken
(etwa 5 Sekunden lang).
Drücken Sie nun, während die Symbole
P.SET1 bis P.SET6 blinken (d. h. innerhalb von
5 Sekunden), die Funktionstaste, in der Sie den
eingestellten Sender festhalten möchten. Das
Blinken der Symbole stoppt, und der Sender ist
in der Funktionstaste gespeichert.
Führen Sie den obigen Vorgang (Schritte 1 bis 3)
wiederholt durch, um bis zu 5 weitere Sender aus
dem aktuellen Empfangsbereich zu speichern.
Zum Speichern von Sendern anderer
Empfangsbereiche wählen Sie zunächst den
betreffenden Bereich und wiederholen den
Vorgang.
Hinweis: Beim Speichern eines neuen Senders
in einer bereits belegten
Funktionstaste wird der alte Sender
gelöscht und durch den neuen
ersetzt.
42
Uso della radio
Italiano
Manövrering av
radion
Svenska
Memorizzazione
manuale delle stazioni
preselezionate
Manuell lagring av
snabbvalsstationer
Sintonizzare la stazione radio che si desidera
memorizzare nella memoria di preselezione
usando la sintonia manuale o quella a ricerca
automatica.
Premere il tasto FUNC (PAGE 1/2).
Ställ in en station, som ska lagras i
snabbvalsminnet, med hjälp av manuell
stationsinställning eller automatisk
stationssökning.
Tryck på FUNC (PAGE 1/2).
Tenere premuto uno qualsiasi dei tasti di
funzione da 1 (P.SET1) a 6 (P.SET6) per
almeno 2 secondi fino a che gli indicatori da
P.SET1 a P.SET6 della guida alle funzioni
lampeggiano sullo schermo (per 5 secondi).
Tryck in och håll vilken som helst av
direktväljarna 1 (P.SET1) till 6 (P.SET6)
intryckt i minst två sekunder, tills indikeringarna
P.SET1 till P.SET6 på bildskärmens
funktionsrad blinkar (i fem sekunder).
Premere il tasto di funzione su cui si desidera
memorizzare la stazione mentre gli indicatori da
P.SET1 a P.SET6 della guida alle funzioni
lampeggiano (entro 5 secondi). Gli indicatori
della guida alle funzioni sullo schermo cessano
di lampeggiare, indicando che la stazione è
stata memorizzata sul tasto di funzione
premuto.
Tryck på den direktväljare under vilken den
inställda stationen ska lagras, medan
indikeringarna P.SET1 till P.SET6 på
bildskärmens funktionsrad blinkar (inom fem
sekunder).
Indikeringarna på funktionsraden slutar blinka,
vilket anger att stationen har lagrats i
snabbvalsminnet under intryckt direktväljare.
Ripetere il procedimento sopra (da 1 a 3) per
memorizzare fino a 5 altre stazioni della stessa
banda. Per usare questo procedimento per altre
bande, basta selezionare la banda desiderata e
ripetere il procedimento.
Följ ovanstående anvisningar igen (punkt 1 till
3) för att lagra upp till fem andra stationer på
samma våglängd.
Välj helt enkelt önskad våglängd och följ
därefter samma anvisningar för att lagra
snabbvalsstationer på en annan våglängd.
Upp till 30 stationer kan lagras i
Si possono memorizzare fino a 30 stazioni nella snabbvalsminnet (6 stationer på varje våglängd;
FM1, FM2, FM3, MW och LW).
memoria di preselezione (6 stazioni per
ciascuna banda: FM1, FM2, FM3, MW e LW).
Nota: Se una memoria di preselezione è già
stata impostata per quel tasto di
funzione, questa viene cancellata e
viene memorizzata la nuova stazione.
Obs! Om en snabbvalsstation redan finns
lagrad under en direktväljare som trycks
in, så raderas den tidigare stationen ur
minnet och ersätts av den nya.
43
Deutsch
Radio
Automatische
Senderspeicherung
2
Der Tuner kann auch vollautomatisch 6 starke
Sender des gewählten Bereichs abstimmen und
in der Reihenfolge ihrer Signalstärke speichern.
1
1
2
Drücken Sie bei Radio-Betrieb die BAND-Taste,
um den gewünschten Empfangsbereich zu
wählen.
A.MEMO
Drücken Sie Taste 6 (A.MEMO).
Der Tuner sucht nun automatisch die 6
stärksten Sender heraus und speichert sie in
der Reihenfolge ihrer Signalstärke in den
Tasten 1 (P.SET1) bis 6 (P.SET6) ab.
Nach der automatischen Senderspeicherung
stellt der Tuner den Sender von Taste 1
(P.SET1) ein.
Hinweis: Wenn der Suchlauf keinen
speicherbaren Sender findet, ruft der
Tuner wieder den Sender auf, der vor
dem automatischen
Senderspeichervorgang eingestellt
war.
44
Uso della radio
Italiano
Memorizzazione
automatica delle
stazioni preselezionate
(A.MEMO)
Il sintonizzatore può cercare e memorizzare
automatica 6 stazioni forti della banda
selezionata in ordine di forza del segnale.
Manövrering av
radion
Svenska
Automatisk lagring av
snabbvalsstationer
(A.MEMO)
Det är möjligt att få radion att automatiskt söka
upp och lagra sex stationer med starka signaler
på vald våglängd, i ordning efter signalstyrka.
Premere il tasto BAND in modo radio per
selezionare la banda radio desiderata.
Tryck lämpligt antal gånger på BAND under
pågående radiomottagning för att välja önskad
våglngd.
Premere il tasto 6 (A.MEMO)
Il sintonizzare cerca e memorizza
automaticamente 6 stazioni forti sui tasti da 1
(P.SET1) a 6 (P.SET6) in ordine di forza del
segnale. Quando la memorizzazione
automatica è stata completata, il sintonizzatore
passa alla stazione memorizzata sul tasto 1
(P.SET1).
Tryck på 6 (A.MEMO).
Radion söker automatiskt efter sex stationer
med starka signaler och lagrar de i minnet
under direktväljarna 1 (P.SET1) till 6
(P.SET6), i ordning efter signalstyrka.
När den automatiska lagringen är klar ställs
stationen som lagrats under direktväljare 1
(P.SET1) in.
Nota: Se non viene memorizzata alcuna
stazione, il sintonizzatore ritorna alla
stazione che si stava ascoltando prima
che iniziasse il procedimento di
memorizzazione automatica.
Obs! Om ingen station kan lagras, så ställer
radion åter in den station som togs emot
innan den automatiska lagringen
påbörjades.
45
Deutsch
Radio
Abrufen gespeicherter
Sender
2
Sie können die gespeicherten Sender mit den
Funktionstasten abrufen.
1
1
2
46
Drücken Sie bei Radio-Betrieb die BAND-Taste,
um den gewünschten Empfangsbereich zu
wählen.
Bei jeder Tastenbetätigung wird zum jeweils
nächsten Empfangsbereich weitergeschaltet.
P.SET
1
P.SET
2
P.SET
3
P.SET
4
P.SET
5
P.SET
6
Drücken Sie die Funktionstaste (1 (P.SET1)
bis 6 (P.SET6)), in der der betreffende Sender
gespeichert ist. Der Sender wird dabei
eingestellt.
Uso della radio
Italiano
Manövrering av
radion
Svenska
Sintonia delle stazioni
preselezionate
Inställning av
snabbvalsstationer
Si possono sintonizzare le stazioni
preselezionate nella memoria di ciascuna
banda usando i tasti di funzione.
Önskad snabbvalsstation på önskad våglängd
kan ställas in med hjälp av motsvarande
direktväljare.
Premere il tasto BAND in modo radio per
selezionare la banda radio desiderata.
A ciascuna pressione la banda radio cambia.
Slå på radion och tryck lämpligt antal gånger på
BAND för att välja önskad våglängd.
Med vart tryck ändras våglängden.
Premere il tasto di funzione da 1 (P.SET1) a
6 (P.SET6) su cui è memorizzata la stazione
desiderata. La stazione preselezionata viene
ricevuta.
Tryck på den direktväljare, från 1 (P.SET1) till
6 (P.SET6), under vilken önskad station finns
lagrad. Den valda snabbvalsstationen ställs in.
47
Deutsch
Radio
T.V.R.S.-Suchlauf für
Nahsender
3
2 4
1
1
2
Mit der T.R.V.S.-Funktion dieses Geräts
können Sie automatisch bis zu 12 Nahsender in
separaten Nahsenderspeichern festhalten. Auf
diese Weise können Sie auf längeren Reisen
vorübergehend Nahsender speichern, ohne die
Sender zu löschen, die Sie gewöhnlich hören.
Drücken Sie bei Radio-Betrieb die BAND-Taste,
um den gewünschten Empfangsbereich zu
wählen.
T.R.V.S.
Drücken Sie Taste 5 (T.V.R.S.), um auf
T.V.R.S.-Betrieb zu schalten. Das Gerät sucht
nun nach empfangbaren Nahsendern und
speichert bis zu 12 Sender ab.
Hinweis: Wenn keine speicherbaren Sender
gefunden werden, erscheint die
Meldung "NO MEMORY" auf dem
Bildschirm.
3
4
48
P.DN
P.UP
T.R.V.S.
Drücken Sie Taste 1 (; P.DN) oder 3 (P.UP
:), um einen der gespeicherten Sender zu
wählen.
Zum Abschalten der T.V.R.S.-Funktion drücken
Sie Taste 5 (T.V.R.S.).
Uso della radio
Italiano
Ricerca T.R.V.S. delle
stazioni locali
Usando la funzione T.R.V.S. di questo
apparecchio, è possibile cercare e memorizzare
automaticamente fino a 12 stazioni locali
(massimo) in una memoria separata dalla
normale memoria di preselezione. Questo
permette di conservare intatte le stazioni
preselezionate che si ascoltano normalmente.
Manövrering av
radion
Svenska
Sökning efter och lagring
av lokala stationer
(T.R.V.S.)
Med hjälp av T.R.V.S.-funktionen är det möjligt att
få radion att automatiskt söka upp och lagra upp
till 12 lokala stationer i ett särskilt minne, separat
från snabbvalsminnet. Detta gör det enklare att
hålla de nuvarande snabbvalsstationerna, som
ofta lyssnas på, intakta.
Premere il tasto BAND in modo radio per
selezionare la banda radio desiderata.
Slå på radion och tryck lämpligt antal gånger på
BAND för att välja önskad våglängd.
Premere il tasto 5 (T.R.V.S.) per attivare il
modo T.R.V.S. L'apparecchio inizia
automaticamente a cercare stazioni locali
ricevibili e memorizza un massimo di 12
stazioni.
Tryck på 5 (T.R.V.S.) för att koppla in
T.R.V.S.-funktionen. Radion börjar automatiskt
söka efter mottagningsbara lokala stationer och
lagrar upp till 12 stationer i T.R.V.S.-minnet.
Nota: Se non vengono memorizzate stazioni,
lo schermo visualizza "NO MEMORY".
Obs! NO MEMORY visas på bildskärmen om
ingen station kan lagras i minnet.
Premere il tasto 1 (; P.DN) o 3 (P.UP :) per Tryck lämpligt antal gånger på 1 (; P.DN)
selezionare la stazione desiderata.
eller 3 (P.UP :) för att välja önskad station.
Per disattivare il modo T.R.V.S., premere il
tasto 5 (T.R.V.S.).
Tryck på 5 (T.R.V.S.) för att koppla ur
T.R.V.S.-mottagning.
49
Deutsch
English
RDS
Ein- und Ausschalten der
AF-Funktion (AlternativFrequenzen)
2
3
1 3
1
2
RDS ist ein Rundfunk-Informationssystem, das
sich des 57 kHz Zwischenträgers gewöhnlicher
UKW-Programme bedient. RDS ermöglicht den
Empfang von Verkehrsinformation und
Senderkennungen sowie den automatischen
Wechsel zu stärker einfallenden AlternativSendern, die dasselbe Programm ausstrahlen.
Drücken Sie bei UKW-Empfang (FM) die RDSTaste. Die RDS-Einstellanzeige erscheint auf
dem Bildschirm.
AF
Drücken Sie Taste 3 (AF), um die AF-Funktion
einzuschalten (ON) oder auszuschalten (OFF).
• Bei aktivierter AF-Funktion stellt das Gerät
automatisch einen starken Sender aus dem
AF-Verzeichnis ein.
• Wenn das Signal des empfangenen RDSSenders bei aktivierter AF-Funktion
schwächer wird, können Sie automatisch auf
einen stärkeren Sender im AF-Verzeichnis
wechseln, indem Sie Taste 3 (AF)
mindestens 2 Sekunden lang drücken.
• Wenn kein automatischer Wechsel gewünscht
ist, schalten Sie die AF-Funktion aus.
(Fortsetzung folgt)
50
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Attivazione e
disattivazione di AF
(frequenze alternative)
RDS (sistema dati radio) è un sistema di
informazione radiofonico che impiega la
sottoportante 57 kHz delle normali trasmissioni
FM. RDS permette di ricevere varie
informazioni come bollettini sul traffico e nomi
delle stazioni e di risintonizzare
automaticamente un'emittente più forte che
trasmette lo stesso programma.
Premere il tasto RDS in modo radio FM. Lo
schermo visualizza la schermata di
impostazione RDS.
Svenska
RDS-mottagning
In/urkoppling av
automatisk inställning av
alternativa frekvenser (AF)
RDS (Radio Data System) är ett
radioinformationssystem som använder sig av
den 57 kHz underbärvåg som följer med
normala FM-sändningar. Med hjälp av RDSmottagning är det möjligt att erhålla en mängd
olika informationer, såsom trafikinformation och
information om stationsnamn, liksom att få
radion att automatiskt byta sändare till en som
sänder samma program men med starkare
signaler.
Tryck på RDS under pågående FM-mottagning.
RDS-menyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 3 (AF) per selezionare il modo Tryck på 3 (AF) för att koppla in (läget AF ON)
AF (frequenze alternative) ON o OFF.
eller ur (AF OFF) sökning efter alternativa
frekvenser.
• Quando è selezionato il modo AF ON,
l'apparecchio sintonizza automaticamente una • Efter val av läget AF ON ställer radion
stazione dal segnale forte nella lista AF.
automatiskt in en station med starka signaler,
• Quando il segnale ricevuto dalla stazione
som finns med på AF-listan.
RDS si indebolisce nel modo di ricerca AF,
• Tryck in och håll 3 (AF) intryckt i minst två
tenere premuto il tasto 3 (AF) per almeno 2
sekunder, när den RDS-stationssignal som
secondi per fare in modo che l'apparecchio
tas emot blivit svag vid AF-sökning, för att få
cerchi automaticamente una stazione più forte
radion att automatiskt söka efter en starkare
nella lista AF.
station på AF-listan.
• Usare il modo AF OFF quando non è
• Välj läget AF OFF när automatisk sökning
necessaria la risintonizzazione automatica.
efter alternativa frekvenser inte är nödvändig.
(continua)
(forts.)
51
Deutsch
English
RDS
3
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN) oder
RDS, um auf Radio-Betrieb zurückzuschalten.
RETURN
oder
o
eller
Hinweis: Sie können die RDS-Einstellanzeige
(Informationsanzeige) auch in
anderen Betriebsarten als UKWEmpfang durch einen Druck auf die
RDS-Taste aufrufen.
Tips
Die digitalen RDS-Daten enthalten folgende
Informationen:
PI
Programmkennung
PS
Name des Senders
AF
Verzeichnis der
Alternativfrequenzen
TP
Verkehrsfunkprogramm
TA
Verkehsdurchsage
PTY
Programmtyp
EON
Einblendung von
Verkehrsdurchsagen anderer
Sender
52
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Premere il tasto FUNC (RETURN) o RDS per
tornare al modo radio.
Tryck på FUNC (RETURN) eller RDS för att
återgå till radiomottagningsmenyn.
Nota: Per visualizzare la schermata di
impostazione RDS (informazioni) in un
modo diverso che una banda radio FM,
premere il tasto RDS.
Obs! Tryck på RDS för att ta fram RDS-menyn
(RDS-information) på bildskärmen vid
ljudåtergivning av en annan källa än
exempelvis FM-våglängden.
Informazioni
I dati digitali RDS includono quanto segue:
PI
Identificazione programma
PS
Nome servizio programma
AF
Lista frequenze alternative
TP
Stazione con bollettini sul traffico
TA
Bollettino sul traffico
PTY
Tipo di programma
EON
Altre reti rinforzate
Tips
Följande digitala RDS-funktioner finns:
PI
Programidentifiering
PS
Programinformation
AF
Alternativa frekvenser
TP
Trafikprogramsändare
TA
Trafikmeddelande
PTY
Programtyp
EON
Information om andra kanaler
53
Deutsch
English
RDS
3
4
2 5
Empfangen von RDSRegionalsendern
1
1
Drücken Sie bei UKW-Empfang (FM) die
SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü ist nun auf dem Bildschirm zu
sehen.
2
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
5
54
Drehen Sie am Drehschalter, um "REG" zu
wählen.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
OFF
ON
RETURN
Drücken Sie Taste 1 (OFF) oder 2 (ON), um
die REG-Funktion (Regionalsender) aus- oder
einzuschalten.
Bei ausgeschalteter REG-Funktion (OFF) hält
das Gerät den aktuellen RDS-Regionalsender
eingestellt.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN), um
zum vorherigen Menü zurückzugehen.
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Ricezione di stazioni RDS Mottagning av regionala
regionali (locali)
RDS-stationer
Premere il tasto SOURCE in modo radio FM.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE under pågående FMradiomottagning.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"REG".
Appare il menu di guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget REG.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (OFF) o 2 (ON) per
disattivare o attivare il modo REG (regionale).
Nel modo REG OFF, l'apparecchio continua a
ricevere automaticamente la relativa stazione
RDS.
Tryck på 1 (OFF) eller 2 (ON) för att koppla
ur (läget REG OFF) respektive in (REG ON)
regional RDS-mottagning.
Efter val av läget REG OFF fortsätter radion att
automatiskt ta emot den besläktade lokala
RDS-stationen.
Premere il tasto FUNC (RETURN) per tornare
alla schermata precedente.
Tryck på FUNC (RETURN) för att återgå till
föregående meny på bildskärmen.
55
Deutsch
English
RDS
4
2
3
Empfangen von
Verkehrsinformation
1 3
1
Drücken Sie die RDS-Taste.
Die RDS-Einstellanzeige ist nun auf dem
Bildschirm zu sehen.
2
T.INFO
Drücken Sie Taste 4 (T.INFO), um auf
Verkehrsfunkempfang zu schalten.
3
RETURN
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN) oder
RDS, um zur Radio-Anzeige zurückzugehen.
oder
o
eller
4
Drücken Sie Taste 1 (g) oder 3 (f),
um den gewünschten Verkehrsfunksender zu
wählen.
Wenn ein Verkehrsfunksender eingestellt ist,
leuchtet "TP" auf.
Ausgestrahlte Verkehrsdurchsagen werden
automatisch empfangen und wiedergegeben.
Solange keine Verkehrsinformation gesendet
wird, verbleibt das Gerät im
Bereitschaftszustand für Verkehrsfunkempfang.
Sobald eine Verkehrsdurchsage gesendet wird,
schaltet das Gerät automatisch auf deren
Empfang um und zeigt "Traffic Info" an.
Nach der Durchsage schaltet das Gerät
automatisch wieder auf VerkehrsfunkEmpfangsbereitschaft.
(Fortsetzung folgt)
56
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Ricezione di informazioni Mottagning av
sul traffico
trafikinformation (T.INFO)
Premere il tasto RDS.
Appare la schermata di impostazione RDS.
Tryck på RDS.
RDS-menyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (T.INFO) per attivare il
modo di informazioni sul traffico.
Tryck på 4 (T.INFO) för att koppla in läget för
mottagning av trafikinformation.
Premere il tasto FUNC (RETURN) o RDS per
tornare alla schermata del modo radio.
Tryck på FUNC (RETURN) eller RDS för att
återgå till radiomottagningsmenyn.
Premere il tasto 1 (g) o 3 (f) per
selezionare la stazione con informazioni sul
traffico desiderata. Quando una stazione con
informazioni sul traffico è sintonizzata,
l'indicatore TP si illumina.
I bollettini sul traffico sono udibili sono quando
sono trasmessi. Se al momento non sono
trasmessi bollettini sul traffico, l'apparecchio
rimane in modo di attesa. Quando inizia la
trasmissione di un bollettino sul traffico,
l'apparecchio la riceve automaticamente e
"Traffic Info" appare sullo schermo.
Tryck lämpligt antal gånger på 1 (g) eller
3 (f) för att ställa in önskad RDS-station
som sänder trafikinformation. Indikeringen TP
visas på bildskärmen när en RDS-station som
sänder trafikinformation ställts in.
Trafikinformation återges endast medan ett
trafikmeddelande sänds. När inget
trafikmeddelande sänds står radion i beredskap
för mottagning av trafikinformation. Så fort ett
trafikmeddelande börjar sändas ställer radion
automatiskt in aktuell station, samtidigt som
Traffic Info visas på bildskärmen.
Quando finisce la trasmissione del bollettino sul När trafikmeddelandet är över ställs radion
traffico, l'apparecchio viene impostato
automatiskt i beredskap för mottagning av
automaticamente in modo di attesa.
trafikinformation.
(continua)
(forts.)
57
Deutsch
English
RDS
Hinweise: • Wenn die VerkehrsfunkSignalstärke beim Empfang einer
Durchsage unter den
Mindestpegel abfällt, verbleibt
das Gerät etwa 70 Sekunden
lang im VerkehrsfunkEmpfangszustand. Sollte das
Signal länger als 1 Minute unter
dem Mindestpegel bleiben, wird
"TP OFF" auf dem Bildschirm
angezeigt.
• Wenn Sie eine ausgestrahlte
Verkehrsdurchsage nicht hören
möchten, tippen Sie Taste 4
(T.INFO) leicht an, um den
Empfang abzubrechen. Die
T.INFO-Funktion bleibt dabei
aktiviert, und das Gerät wartet
auf die nächste Durchsage.
• Wenn Sie beim Empfang einer
Verkehrsfunknachricht die
Lautstärke ändern, wird diese
Einstellung als VerkehrsfunkLautstärke gespeichert. Die
nächste Verkehrsdurchsage wird
dann in dieser Lautstärke
wiedergegeben.
58
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Note: • Se il segnale della trasmissione del
Obs! • Om signalen som sänder ett
bollettino sul traffico scende al di sotto
trafikmeddelande faller under en viss
di un certo livello, l'apparecchio
nivå fortsätter radion att ta emot
rimane in modo di ricezione per 1
samma station i en minut. Om signalen
minuto. Se il segnale rimane al di sotto
fortfarande är under samma nivå efter
di un certo livello per oltre 70 secondi,
att det gått över 70 sekunder, så visas
l'indicatore "TP OFF" appare sullo
indikeringen TP OFF på bildskärmen.
schermo.
• Tryck en gång lätt på 4 (T.INFO) för
• Se non si desidera ascoltare il
att lämna stationen som sänder ett
bollettino sul traffico in fase di
meddelande vars information inte är
ricezione, premere leggermente il
önskvärd att lyssna på. Radion
tasto 4 (T.INFO) per saltare quel
kvarhåller läget T.INFO ON för
bollettino sul traffico. Il modo T.INFO
mottagning av nästa trafikmeddelande.
rimane attivato per la ricezione del
• Om volymnivån ändras under
successivo bollettino sul traffico.
pågående mottagning av ett
• Se il livello di volume viene cambiato
trafikmeddelande, så memorerar
durante la ricezione di un bollettino sul
radion den ändrade volymnivån. Nästa
traffico, il nuovo livello di volume viene
gång trafikinformation tas emot ändras
memorizzato. Quando viene ricevuto
volymnivån automatiskt till den
un bollettino sul traffico la volta
memorerade nivån.
successiva, il livello di volume viene
regolato automaticamente sul livello
memorizzato.
59
Deutsch
English
RDS
3
2 4
5
Abstimmung nach
Programmtyp (PTYFunktion)
1
1
2
Drücken Sie die RDS-Taste.
Die RDS-Einstellanzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
PTY
Drücken Sie Taste 5 (PTY), um die PTYFunktion zu aktivieren.
Das Gerät zeigt den Programmtyp des
empfangenen Senders 5 Sekunden lang an.
Hinweis: Wenn Sie nach der Taste 5 (PTY)
innerhalb von 5 Sekunden keine
andere Taste drücken, wird die PTYFunktion automatisch wieder
aufgehoben.
3
BACK
NEXT
Drücken Sie nach Aktivieren der PTY-Funktion
innerhalb von 5 Sekunden (während "PTY"
(Programmtyp) angezeigt wird) Taste 1 (;
BACK) oder 2 (NEXT :), um den
gewünschten Programmtyp zu wählen.
Bei jeder Tastenbetätigung wird zum
vorangehenden bzw. nächsten Programmtyp
weitergeschaltet.
(Fortsetzung folgt)
60
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Sintonia PTY (tipo di
programma)
Mottagning enligt
programtyp (PTY)
Premere il tasto RDS.
Appare la schermata di impostazione RDS.
Tryck på RDS.
RDS-menyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 5 (PTY) per attivare il modo
PTY. Il tipo di programma della stazione in fase
di ricezione viene visualizzato per 5 secondi.
Tryck på 5 (PTY) för att koppla in läget för
PTY-mottagning. Programtypen för den station
som tas emot för tillfället visas på bildskärmen i
fem sekunder.
Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5
secondi dalla pressione del tasto 5
(PTY), il modo PTY viene disattivato
automaticamente.
Premere il tasto 1 (; BACK) o 2 (NEXT :)
entro 5 secondi dall'attivazione del modo PTY
per selezionare il tipo di programma desiderato
mentre è visualizzato "PTY" (tipo di
programma). A ciascuna pressione il tipo di
programma scorre di uno.
(continua)
Obs! Om ingen knapp trycks in inom fem
sekunder efter tryck på 5 (PTY),
såkopplas PTY-mottagning ur
automatiskt.
Tryck inom fem sekunder på 1 (; BACK) eller
2 (NEXT :), efter att PTY-mottagning kopplats
in, för att välja önskad programtyp medan
indikeringen PTY visas på bildskärmen. Med
vart tryck ändras valet av programtyp.
(forts.)
61
Deutsch
English
RDS
4
PTY
Drücken Sie nach dem Auswählen des
Programmtyps innerhalb von 5 Sekunden Taste
5 (PTY), um nach einem Sender zu suchen,
der ein entsprechendes Programm ausstrahlt.
Wenn kein Sender gefunden wird, zeigt das
Gerät "NO PTY" an.
5
62
RETURN
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN), um
zur Radio-Anzeige zurückzugehen.
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Premere il tasto 5 (PTY) entro 5 secondi dalla
selezione del tipo di programma per iniziare la
ricerca di una stazione con il tipo di programma
selezionato.
Tryck inom fem sekunder på 5 (PTY), efter att
önskad programtyp valts, för att starta sökning
efter en station som sänder ett program enligt
vald programtyp.
Se non viene trovata alcuna stazione, viene
visualizzato "NO PTY".
Om ingen station enligt vald programtyp
påträffas visas NO PTY på bildskärmen.
Premere il tasto FUNC (RETURN) per tornare
alla schermata del modo radio.
Tryck på FUNC (RETURN) för att återgå till
radiomottagningsmenyn.
63
Deutsch
English
RDS
7
2 5
3 6
Empfangen von
Verkehrsinformation
beim Hören einer MD/
CD
1 3 4
1
2
3
Drücken Sie die RDS-Taste. Die RDSEinstellanzeige erscheint auf dem Bildschirm.
Drücken Sie die Taste 4 (T.INFO), um einen
Verkehrsfunksender zu wählen.
T.INFO
RETURN
oder
o
eller
4
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN) oder
RDS.
Die Anzeige der gewählten Eingangsquelle
erscheint wieder auf dem Bildschirm.
Zum Beenden des Verkehrsfunkbetriebs
drücken Sie die RDS-Taste. Die RDSEinstellanzeige erscheint dabei wieder auf dem
Bildschirm.
5
T.INFO
6
RETURN
Drücken Sie Taste 4 (T.INFO), um
auszuschalten.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN), um
auf die Anzeige der gewählten Eingangsquelle
zurückzuschalten.
(Fortsetzung folgt)
64
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Avbrott för mottagning
Ricezione di informazioni av trafikinformation under pågående MDsul traffico durante
uppspelning, CDl'ascolto di MD/CD
uppspelning
Premere il tasto RDS. Appare la schermata di
impostazione RDS.
Tryck på RDS. RDS-menyn visas på
bildskärmen.
Premere il tasto 4 (T.INFO) per selezionare
una stazione con informazioni sul traffico.
Tryck på 4 (T.INFO) för att välja en station
som sänder trafikinformation.
Premere il tasto FUNC (RETURN) o RDS.
Lo schermo torna alla schermata di fonte
precedente.
Tryck på FUNC (RETURN) eller RDS.
Föregående källmeny visas åter på
bildskärmen.
Per uscire dal modo di informazioni sul traffico,
premere il tasto RDS. Appare la schermata di
impostazione RDS.
Tryck på RDS för att avsluta mottagning av
trafikinformation. RDS-menyn visas på
bildskärmen.
Premere il tasto 4 (T.INFO) per disattivare.
Tryck på 4 (T.INFO) för att koppla ur läget.
Premere il tasto FUNC (RETURN) per tornare
alla schermata di fonte precedente.
Tryck på FUNC (RETURN) för att återgå till
föregående källmeny.
(continua)
(forts.)
65
Deutsch
English
RDS
7
Zum Auswählen des gewünschten
Verkehrsfunksenders rufen Sie zunächst die
Radio-Anzeige auf und wählen den Sender
dann mit Taste 1 (g) oder 3 (f).
• Bei Beginn einer Verkehrsfunksendung
schaltet das Gerät den Ton der MD/CD
stumm.
• Nach der Durchsage schaltet das Gerät dann
wieder auf die Signalquelle, die vor Beginn
der Verkehrsfunksendung gehört wurde.
• Wenn Verkehrsfunksender nicht
empfangbar sind:
Bei MD/CD-Betrieb:
Wenn das TP-Signal nicht mehr
empfangen wird, wechselt das Gerät
automatisch zu einem Verkehrsfunksender
auf einer anderen Frequenz.
Hinweis: Der Empfänger ist mit der EONFunktion (Enhanced Other Networks)
ausgestattet, weshalb er bei
Verkehrsdurchsagen automatisch
einen entsprechenden Sender
einstellt, wenn der aktuelle Sender
keine Verkehrsnachrichten ausstrahlt.
8
66
Nach Auswählen des Verkehrsfunksenders
schalten Sie auf die Anzeige der gewünschten
Eingangsquelle (CD oder MD) um.
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Per selezionare la stazioni con bollettini sul
traffico desiderata, visualizzare prima la
schermata del modo radio e premere il tasto 1
(g) o 2 (f) per selezionare la stazione
con bollettini sul traffico desiderata.
• Quando inizia la trasmissione di un bollettino
sul traffico, l'apparecchio silenzia
automaticamente il lettore MD/CD.
• Quando finisce la trasmissione del bollettino
sul traffico, l'apparecchio torna
automaticamente alla fonte originale che si
stava ascoltando prima dell'inizio della
trasmissione del bollettino sul traffico.
• Se non sono ricevibili stazioni con
bollettini sul traffico:
In modo MD/CD:
Quando il segnale TP non è più ricevibile,
viene selezionata automaticamente un'altra
stazione con informazioni sul traffico.
Nota: Il ricevitore è dotato di funzione EON
(altre reti rinforzate), per cui se la stazione
ricevuta non trasmette informazioni sul
traffico, il ricevitore sintonizza
automaticamente una stazione correlata
che trasmette informazioni sul traffico.
Quando la stazione con bollettini sul traffico
desiderata è stata selezionata, passare alla
schermata del modo di fonte desiderato, MD o
CD.
Svenska
RDS-mottagning
Ta först fram radiomottagningsmenyn på
bildskärmen och välj sedan önskad station med
hjälp av knapparna 1 (g) och 3 (f) för
att välja önskad station som sänder
trafikinformation.
• När ett trafikmeddelande börjar sändas
dämpas ljudet från MD/CD-spelaren
automatiskt.
• När trafikmeddelandet är över återgår
bilstereon automatiskt till att återge ljudet från
den källa som gällde innan trafikmeddelandet
startade.
• När ingen station som sänder
trafikinformation kan tas emot:
Vid MD/CD-uppspelning:
När ingen TP-signal längre kan tas emot
väljs automatiskt en station som sänder
trafikinformation på en annan frekvens.
Obs! Radiomottagaren utrustad med
funktionen EON (information om andra
kanaler). Om stationen som tas emot för
tillfället inte sänder något
trafikmeddelande, så ställer radion
automatiskt in en annan station som
sänder ett trafikmeddelande.
Växla till önskad källmeny, MD eller CD, efter
att önskad station som sänder trafikinformation
valts.
67
Deutsch
English
RDS
Rundfunkempfang mit
PTY-Priorität
2 4
3
5
1
1
2
Diese Funktion erlaubt es Ihnen, einen
bestimmten Programmtyp wie Musikrichtung,
Nachrichten usw. vorzuwählen. Sobald ein
Programm des gewählten Typs beginnt, wird
der Empfang des aktuellen Programms
unterbrochen und das Gerät stellt den Sender
mit dem gewünschten Programmtyp
automatisch ein. Diese Funktion arbeitet jedoch
nur, wenn ein anderer Empfangsbereich als LW
oder MW gewählt ist.
Drücken Sie die RDS-Taste.
Das RDS-Einstellungsmenü erscheint auf dem
Bildschirm.
P.PTY
Drücken Sie Taste 6 (P.PTY), um die PTYPrioritätsfunktion zu aktivieren.
Der für P.PTY gewählte Programmtyp wird 5
Sekunden lang angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie nach Taste 6 (P.PTY)
innerhalb von 5 Sekunden keine
andere Taste drücken, wird die PTYPrioritätsfunktion automatisch wieder
aufgehoben.
(Fortsetzung folgt)
68
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
PTY (tipo di programma) Prioritering av radioproprioritario
gram enligt önskad
Questa funzione permette di preselezionare un
programtyp (P.PTY)
tipo di programma come una categoria
musicale, notiziari, ecc. Si può ascoltare del
tipo di programma preselezionato in quanto
l'apparecchio dà automaticamente la
precedenza al tipo di programma
preselezionato quando ne inizia la
trasmissione, interrompendo il programma
attualmente in fase di ascolto. Questa funzione
può essere usata quando si ascolta in un modo
diverso da MW o LW.
Med hjälp av denna funktion är det möjligt att i
förväg välja en önskad programtyp, som t.ex.
en viss musikkategori, nyheter etc. och få
radion att prioritera återgivning av radioprogram
enligt den förvalda programtypen.
Ljudåtergivningen från den källa som för tillfället
lyssnas på avbryts då automatiskt för att övergå
till återgivning av ett radioprogram enligt den
förvalda programtypen. Funktionen kan
utnyttjas vid ljudåtergivning från valfri källa,
dock ej vid LV- eller MV-mottagning.
Premere il tasto RDS.
Appare la schermata di impostazione RDS.
Tryck på RDS.
RDS-menyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (P.PTY) per attivare il modo
PRIORITY PTY.
Il tipo di programma selezionato per P.PTY
appare per 5 secondi.
Tryck på 6 (P.PTY) för att koppla in läget
PRIORITY PTY för val av önskad programtyp.
Indikeringen för den programtyp som valts av
P.PTY visas i fem sekunder på bildskärmen.
Nota: Se non si preme alcun tasto entro 5
secondi dalla pressione del tasto 6
(P.PTY), il modo PRIORITY PTY viene
disattivato automaticamente.
Obs! Om ingen knapp trycks in inom fem
sekunder efter tryck på 6 (P.PTY), så
kopplas läget PRIORITY PTY ur
automatiskt.
(continua)
(forts.)
69
Deutsch
English
RDS
3
BACK
NEXT
Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden Taste
1 (; BACK) oder 2 (NEXT :), um den
gewünschten Programmtyp auszuwählen.
Drücken Sie danach Taste 6 (P.PTY). Das
Gerät empfängt Sender nun mit PTY-Priorität.
"P.PTY" wird angezeigt.
Hinweis:
Wenn die P.PTY-Funktion aktiviert ist, gibt das
Gerät bei Empfang des voreingestellten
Programmtyps dieses Programm auch dann
wieder, wenn gerade eine andere
Eingangsquellenanzeige als Radio aufgerufen
ist.
Wenn Sie das empfangene Programm nicht
hören möchten, drücken Sie Taste 6 (P.PTY),
um den P.PTY-Empfang abzuschalten. Die
P.PTY-Funktion bleibt dabei weiterhin aktiviert,
und sobald ein anderes Programm des
voreingestellten Typs empfangen wird, schaltet
das Gerät auf dieses Programm um.
4
P.PTY
Drücken Sie Taste 6 (P.PTY) mindestens 2
Sekunden lang, um die PTY-Prioritätsfunktion
(Unterbrechungsmodus) zu aktivieren.
• Zum Deaktivieren der PTY-Prioritätsfunktion
(Unterbrechungsmodus) drücken Sie Taste 6
(P.PTY) erneut mindestens 2 Sekunden lang.
Hinweis: Hinweise: Die P.PTY-Funktion
arbeitet im Gegensatz zur T.INFOFunktion mit gleichbleibender
Lautstärke.
5
70
RETURN
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN), um
zum vorherigen Menü zurückzugehen.
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Premere il tasto 1 (; BACK) o 2 (NEXT :)
entro 5 secondi per selezionare il tipo di
programma desiderato. Quindi premere il tasto
6 (P.PTY). Si attiva la funzione PRIORITY
PTY.
L'indicatore "P.PTY" si illumina.
Tryck inom fem sekunder lämpligt antal gånger
på 1 (; BACK) eller 2 (NEXT :) för att välja
önskad programtyp. Tryck därefter på 6
(P.PTY) för att aktivera prioritering av
radioprogram enligt vald programtyp.
Indikeringen P.PTY visas på bildskärmen.
Nota:
Mentre il modo P.PTY è impostato su ON,
l'apparecchio riproduce automaticamente il tipo
di programma preselezionato ogni volta che il
ricevitore riceve il programma, anche mentre
l'apparecchio visualizza una schermata di modo
diversa da quella radio.
Se non si desidera ascoltare il programma in
fase di ricezione, premere il tasto 6 (P.PTY)
per saltare il modo P.PTY. Il modo P.PTY
rimane attivato per ricevere il programma
successivo che sarà trasmesso.
Obs!
Efter att prioritering av radioprogram enligt vald
programtyp kopplats in återges automatiskt ett
program enligt vald programtyp så fort radion
tar emot ett sådant program, också när en
meny för en annan källa än radion visas på
bildskärmen.
Tryck på 6 (P.PTY) för att hoppa över en
prioritering av radioprogram enligt vald
programtyp, när du inte vill lyssna på
programmet som tas emot. Prioritering av
radioprogram enligt vald programtyp fortsätter
vara inkopplat för mottagning av nästa program
som sänds enligt vald programtyp.
Tenere premuto il tasto 6 (P.PTY) per almeno
2 secondi per attivare il modo di PTY prioritario
(a interruzione).
Tryck in och håll 6 (P.PTY) intryckt i minst två
sekunder för att koppla in prioritering av
radioprogram enligt vald programtyp igen.
• Per disattivare la funzione PRIORITY PTY
(interruzione), premere il tasto 6 (P.PTY) per
più di 2 secondi.
• Tryck in och håll 6 (P.PTY) intryckt i över två
sekunder för att koppla ur läget PRIORITY
PTY och avbryta prioritering av radioprogram
enligt vald programtyp.
Nota: Nella funzione PRIORITY PTY,
diversamente dalla funzione T.INFO, il
volume non aumenta durante il
funzionamento.
Premere il tasto FUNC (RETURN) per tornare
alla schermata precedente.
Obs! Till skillnad från läget för mottagning av
trafikinformation (T.INFO), så höjs inte
volymen vid prioritering av radioprogram
enligt vald programtyp.
Tryck på FUNC (RETURN) för att återgå till
föregående meny på bildskärmen.
71
Deutsch
English
RDS
3
4
2 5
Ein- und Ausschalten der
Notfallalarmanzeige
1
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint auf
dem Bildschirm.
INTLZ
3
4
Drehen Sie am Drehschalter, um "PTY31" zu
wählen.
Die Funktionssymbolleiste wird angezeigt.
OFF
ON
Drücken Sie Taste 1 (OFF) oder 2 (ON), um
die PTY-Funktion aus- oder einzuschalten.
Bei aktivierter PTY31-Funktion zeigt das Gerät
"ALARM" auf dem Bildschirm an,, wenn ein
PTY31-Signal (Notfalldurchsage) empfangen
wird.
Hinweis: Wenn Sie bei Empfang einer
Notfalldurchsage gerade eine andere
Eingangsquelle hören, schaltet das
Gerät auf Radioempfang um.
5
72
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN), um zum Hauptmenü
zurückzugehen.
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Attivazione e disattivazione della visualizzazione dell'allarme di
emergenza
Automatisk mottagning
av katastrofmeddelanden (PTY31)
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"PTY31". Appare il menu di guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget PTY31.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (OFF) o 2 (ON) per
selezionare il modo PTY31 disattivato o
attivato.
Nel modo PTY31 attivato, l'apparecchio
visualizza "ALARM" sullo schermo quando
viene ricevuto un segnale PTY31 (trasmissione
di emergenza).
Tryck på 1 (OFF) eller 2 (ON) för att koppla
ur (läget PTY31 Off) respektive in (PTY31 On)
automatisk mottagning av katastrofmeddelanden.
Efter val av läget PTY31 On visas indikeringen
ALARM på bildskärmen när radion tar emot en
PTY31-signal för sändning av ett
katastrofmeddelande.
Nota: Se viene ricevuta una trasmissione di
emergenza, l'appparecchio passa al
modo radio anche se si sta ascoltando
una fonte diversa dalla radio.
Una volta effettuata la scelta, premere il tasto
FUNC (RETURN) per tornare alla schermata di
menu principale.
Obs! Om ett katastrofmeddelande tas emot, så
kopplas radiomottagning in även om
ljudåtergivning från en annan källa pågår.
Tryck på FUNC (RETURN), efter att önskat
läge valts, för att återgå till föregående meny på
bildskärmen.
73
Deutsch
English
RDS
Anzeigen von
Nachrichtentext
Textnachrichten von Rundfunksendern können
auf dem Bildschirm angezeigt werden.
2 3
1
2
3
Stellen Sie einen Sender ein, der
Textnachrichten sendet.
R.TEXT
Drücken Sie die R. TEXT-Taste mindestens 2
Sekunden lang, um den Textnachrichtenmodus
zu aktivieren.
"R/T WAIT" wird einige Sekunden lang auf dem
Bildschirm angezeigt.
R.TEXT
Zum Deaktivieren des Textnachrichtenmodus
halten Sie die R. TEXT-Taste erneut
mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
Hinweis: Wenn kein Nachrichtentext
empfangen wird oder der gesendete
Textnachrichten nicht einwandfrei
empfangen werden können, erscheint
die Meldung "NO TEXT" auf dem
Bildschirm.
74
Uso delle funzioni
RDS
Italiano
Svenska
RDS-mottagning
Visualizzazione del testo Visning av radiotext
radio
I messaggi di testo da una stazione radio
possono essere visualizzati.
Textmeddelanden som en radiostation sänder
kan tas emot och visas på bilstereons
bildskärm.
Sintonizzare una stazione radio che trasmette
messaggi di testo.
Ställ in en RDS-station som sänder radiotext.
Tenere premuto il tasto R.TEXT per almeno 2
secondi nel modo radio FM per attivare il modo
di testo radio. "R/T WAIT" appare sullo schermo
per alcuni secondi.
Tryck in och håll R. TEXT intryckt i minst två
sekunder under pågående FM-radiomottagning
för att koppla in läget för visning av radiotext.
R/T WAIT visas i några sekunder i
teckenfönstret.
Per disattivare il modo di testo radio, tenere
premuto il tasto R.TEXT per almeno 2 secondi.
Tryck in och håll R. TEXT intryckt i minst två
sekunder igen för att koppla ur läget för visning
av radiotext.
Nota: Se non esistono messaggi di testo
ricevibili o se l'apparecchio non può
ricevere correttamente un messaggio di
testo, viene visualizzato "NO TEXT".
Obs! NO TEXT visas på bildskärmen om det
inte finns något textmeddelande att ta
emot eller om radion inte kan ta emot ett
textmeddelande ordentligt.
75
Deutsch
MD-Player
Abspielen einer MiniDisc (MD)
4
3
1 2
Das IVA-M700R ist mit einem eingebauten MDPlayer ausgestattet.
(Wenn der MDA-5051R am IVA-M700R/CVA1005R angeschlossen ist, können MDs lediglich
wiedergegeben werden.)
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drehen Sie am Drehschalter, um "MD" vom
Hauptmenü zu wählen, und drücken Sie dann
auf den Drehschalter, um die gewählte
Eingangsquelle aufzurufen.
Die MD-Player-Anzeige erscheint dabei auf
dem Bildschirm.
Wenn eine MD mit dem Etikett nach oben in
den MD-Schacht des IVA-M700R eingelegt
wird, setzt die MD-Wiedergabe automatisch ein.
Wenn ein optionaler Alpine MD-Player
angeschlossen ist, startet die Wiedergabe
automatisch, wenn Sie eine MD in den MDPlayer einlegen.
Hinweis: Bevor Sie eine MD einlegen, fahren
Sie mit dem Finger um den
Außenrand des MD-Gehäuses.
Wenn Gußgrate oder andere
Unregelmäßigkeiten fühlbar sind,
entfernen Sie diese vor dem
Einlegen, da solche Mängel das
Laufwerk schwer beschädigen
können.
3
/
Für kurze Wiedergabepausen drücken Sie
Taste 2 (:/J). Zum Fortsetzen der
Wiedergabe drücken Sie Taste 2 (:/J) ein
weiteres Mal.
(Fortsetzung folgt)
76
Italiano
Uso del lettore MD
Manövrering av MDspelare
Svenska
Riproduzione di
minidischi (MD)
Uppspelning av en MDskiva
L’IVA-M700R è dotato di un lettore MD
incorporato.
(Quando lo MDA-5051R è collegato all'IVAM700R/CVA-1005R, gli MD possono essere
solo riprodotti.)
Enheten IVA-M700R har en inbyggd MDspelare.
(Efter anslutning av MD-spelaren MDA-5051R
till bilstereon IVA-M700R/CVA-1005R kan MDskivor endast spelas upp.)
Premere il tasto SOURCE. Appare il menu
principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "MD"
dal menu principale, quindi premere il
codificatore rotante per eseguire la selezione.
Appare la schermata del modo di lettore MD.
Quando un minidisco viene inserito nel vano
MD SLOT dell’IVA-M700R, con l’etichetta
rivolta in alto, l’apparecchio inizia la
riproduzione del minidisco.
Quando è collegato un lettore MD Alpine
opzionale, inserendo un minidisco nel lettore
MD opzionale la riproduzione inizia
automaticamente.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja MD från
huvudmenyn och tryck därefter på
flerfunktionsratten för att verkställa valet.
MD-menyn visas på bildskärmen.
När en MD-skiva skjuts in i MD-facket på IVAM700R, med etikettsidan vänd uppåt, startar
MD-uppspelning automatiskt.
När en extra Alpine MD-spelare är ansluten till
bilstereon och en MD-skiva skjuts in i MDfacket på den anslutna MD-spelaren, så startar
också MD-uppspelning automatiskt.
Nota: Prima di inserire un minidisco, passare
un dito intorno alla cartuccia MD. Se si
sentono sporgenze o irregolarità,
eliminarle perché possono causare
problemi di funzionamento o danni al
lettore.
Premere il tasto 2 (:/J) per sospendere
temporaneamente la riproduzione. Per
riprendere la riproduzione, premere di nuovo il
tasto 2 (:/J)
(continua)
Obs! Känn med ett finger runt MD-skivans
hölje, innan en MD-skiva sätts i MDspelaren. Avlägsna eventuella
utstickande ojämnheter från kanten på
höljet, eftersom sådana kan orsaka
felfunktion eller skada MD-spelaren.
Tryck på 2 (:/J) för att koppla in paus vid
uppspelning. Tryck en gång till på 2 (:/J) för
att fortsätta uppspelningen.
(forts.)
77
Deutsch
MD-Player
4
Zum Auswerfen der MD drücken Sie die
Auswurftaste (c).(Wenn Sie einen optionalen
MD-Player verwenden, drücken Sie die
Auswurftaste am MD-Player.)
Hinweise: • Es darf jeweils nur eine MD in
den MD-Player eingelegt werden.
• Vergewissern Sie sich vor dem
Einlegen davon, daß das MDGehäuse sauber und nicht
verbogen ist. Entfernen Sie
eventuellen Schmutz und Staub,
da Fremdpartikel Betriebsstörungen verursachen können.
• Vermeiden Sie ein Öffnen des
Verschlußschiebers am MDGehäuse und ein Berühren der
Platte im Innern.
• Legen Sie keine MD mit
übereinandergeklebten Etiketten
oder teilweise gelöstem Etikett
ein.
• Drehen Sie den Zündschlüssel
vor dem Einlegen der MD auf
ACC oder ON. Ein versuchtes
Einlegen ohne Spannungsversorgung kann den Player
beschädigen.
78
Italiano
Uso del lettore MD
Premere il tasto di espulsione (c) quando si
desidera estrarre il minidisco. (Se si una un
lettore MD opzionale premere il tasto di
espulsione del lettore MD opzionale.)
Manövrering av MDspelare
Svenska
Tryck på utmatningsknappen c för att ta ut MDskivan. (Tryck på utmatningsknappen på den
andra MD-spelaren, om en extra MD-spelare
används.)
Note: • Il lettore accetta solo un minidisco per Obs! • MD-spelaren kan endast användas för
volta per la riproduzione. Non tentare
uppspelning av en MD-skiva åt
di inserire più di un minidisco.
gången. Försök inte skjuta in fler än en
• Prima di inserire un minidisco,
MD-skiva i MD-facket.
assicurarsi che la cartuccia MD sia
• Kontrollera att MD-skivans hölje är rent
pulita e non deformata. Pulirla se è
och att det inte är skevt, innan en MDsporca, perché sporco e polvere
skiva skjuts in i MD-facket. Torka rent
possono causare problemi di
ett smutsigt hölje, eftersom damm och
funzionamento del lettore.
smuts kan orsaka fel på MD-spelaren.
• Non toccare mai la superficie del
• Vidrör aldrig skivytan på en MD-skiva
minidisco stesso aprendo la chiusura
genom att öppna slutaren på MDdella cartuccia.
skivans hölje.
• Non inserire alcun minidisco con
• Sätt inte i en MD-skiva med dubbla
etichette sovrapposte o mezze
etiketter eller med en löst sittande
staccate.
etikett på.
• Assicurarsi di regolare la chiave del
• Kontrollera att fordonets tändnyckel är
motore sulla posizione ACC o ON
i läget för tillbehörens påslag (ACC)
prima di inserire un minidisco,
eller i tillslaget läge (ON), innan en
altrimenti il lettore può essere
MD-skiva sätts i. I annat fall finns det
danneggiato.
risk för att MD-spelaren skadas.
79
Deutsch
MD-Player
Titelsuchlauf
1
2
1
Zum Zurückspringen an den Anfang des
aktuellen Titels tippen Sie Taste 1 (g) kurz
an. Um einen davorliegenden Titel anzufahren,
tippen Sie die Taste wiederholt an, bis der
gewünschte Titel erreicht ist.
2
Zum Vorspringen an den Anfang des nächsten
Titels tippen Sie Taste 3 (f) kurz an. Um
einen darauffolgenden Titel anzufahren, tippen
Sie die Taste wiederholt an, bis der gewünschte
Titel erreicht ist.
1
1
80
Schneller Vor- und
Rücklauf
Für schnellen Rück- bzw. Vorlauf halten Sie
Taste 1 (g) bzw. 3 (f) gedrückt, bis
der gewünschte Titelabschnitt erreicht ist.
Lassen Sie die Taste am gewünschten
Abspielpunkt wieder los. Der Player startet die
Wiedergabe von diesem Abschnitt.
Italiano
Uso del lettore MD
Manövrering av MDspelare
Svenska
Sensore musicale (salto) Spårsökning
Premere momentaneamente il tasto 1 (g)
una volta per tornare all'inizio del brano attuale.
Se si desidera accedere all'inizio di un brano
più indietro, premere ripetutamente fino a
raggiungere il brano desiderato.
Tryck en gång på 1 (g) för att gå tillbaka till
början av nuvarande spår. Tryck lämpligt antal
gånger för att gå tillbaka till början av ett spår
längre bak på MD-skivan.
Premere una volta il tasto 3 (f) per
avanzare all’inizio del brano successivo. Se si
desidera accedere all’inizio di un brano più
avanti, premere ripetutamente fino a
raggiungere il brano desiderato.
Tryck en gång på 3 (f) för att gå över till
början av nästa spår. Tryck lämpligt antal
gånger för att gå över till början av ett spår
längre fram på MD-skivan.
Avanzamento e ritorno
rapido
Snabbuppspelning
framåt/bakåt
Tenere premuto il tasto 1 (g) o 3 (f)
per procedere rapidamente indietro o in avanti
fino a raggiungere il punto desiderato nel brano.
Quando si raggiunge il punto desiderato
rilasciare il tasto. Il lettore inizia a riprodurre da
quel punto.
Tryck in och håll 1 (g) eller 3 (f)
intryckt för att snabbsöka MD-skivan bakåt eller
framåt tills önskat avsnitt i ett spår letats fram.
Släpp den intryckta knappen för att avbryta
snabbuppspelning och återgå till normal
uppspelning från valt läge på MD-skivan.
81
Deutsch
MD-Player
Wiederholte Wiedergabe
1
1
REPEAT
Zum wiederholten Abspielen des aktuellen
Titels drücken Sie Taste 4 (REPEAT).
"REPEAT" wird angezeigt, und der Titel wird
mehrmals abgespielt.
Zum Abschalten der Wiederholfunktion drücken
Sie Taste 4 (REPEAT) wiederholt, bis
REPEAT nicht mehr angezeigt wird.
Zufallswiedergabe
1
1
82
M.I.X.
Drücken Sie bei Wiedergabe oder
Wiedergabepause Taste 5 (M.I.X.). "M.I.X."
wird angezeigt, und die Titel der MD werden in
zufälliger Reihenfolge abgespielt. Die Titel
werden nun in wiederholten Durchgängen in
zufälliger Reihenfolge gespielt, bis Sie die
M.I.X.-Funktion wieder ausschalten.
Zum Stoppen der M.I.X.-Wiedergabe drücken
Sie Taste 5 (M.I.X.) wiederholt, bis "M.I.X."
nicht mehr angezeigt wird.
Italiano
Uso del lettore MD
Manövrering av MDspelare
Svenska
Riproduzione a ripetizione Repetering (REPEAT)
Premere il tasto 4 (REPEAT) per riprodurre
ripetutamente il brano in fase di ascolto. Appare
l'indicatore REPEAT e il brano viene riprodotto
ripetutamente.
Premere ripetutamente il tasto 4 (REPEAT)
fino a che l'indicatore scompare per disattivare
la riproduzione a ripetizione.
M.I.X. (riproduzione in
ordine casuale)
Premere il tasto 5 (M.I.X.) in modo di
riproduzione o di pausa. L'indicatore M.I.X. si
illumina e i brani del disco sono riprodotti in
ordine casuale. Dopo che tutti i brani del disco
sono stati riprodotti una volta, il lettore inizia
una nuova sequenza casuale fino a che il modo
M.I.X. viene disattivato.
Per interrompere la riproduzione M.I.X.,
premere ripetutamente il tasto 5 (M.I.X.) fino a
che l’indicatore M.I.X. scompare.
Tryck på 4 (REPEAT) för att koppla in
repeterad uppspelning av det spår som spelas
upp för tillfället. Indikeringen REPEAT visas på
bildskärmen och spåret spelas upp om och om
igen.
Tryck upprepade gånger på 4 (REPEAT), tills
indikeringen REPEAT slocknar, för att koppla
ur repetering.
Slumpvis uppspelning
(M.I.X.)
Tryck på 5 (M.I.X.) under pågående
uppspelning eller medan paus är inkopplat.
Indikeringen M.I.X. tänds och spåren på MDskivan spelas upp i slumpvis ordning. Efter att
samtliga spår på MD-skivan spelats upp en
gång fortsätter MD-spelaren med att spela upp
alla spår i ny slumpvis följd, ända tills läget
M.I.X. kopplas ur.
Tryck upprepade gånger på 5 (M.I.X.), tills
indikeringen M.I.X. slocknar, för att koppla ur
slumpvis uppspelning.
83
Deutsch
MD-Player
Anzeigen des MD- oder
Titelnamens
1 2
1
SCROLL
2
SCROLL
Der MD-Player kann MD- oder Titelnamen, die
maximal 32 Zeichen lang sind, anzeigen und
über den Bildschirm rollen lassen.
Drücken Sie beim Abspielen einer MD
wiederholt Taste 6 (SCROLL).
Bei jeder Tastenbetätigung wird zwischen MDName und Titelname umgeschaltet.
Drücken Sie Taste 6 (SCROLL) mindestens 2
Sekunden lang, um die Rollanzeigefunktion zu
aktivieren.
Der Name rollt nun wiederholt über den
Bildschirm.
Zum Deaktivieren der Rollanzeigefunktion
drücken Sie Taste 6 (SCROLL) erneut
mindestens 2 Sekunden lang.
Hinweise: • Je nach dem für Aufnahme/
Namenseingabe verwendeten
MD-Recorder werden die
Zeichen unter Umständen nicht
korrekt angezeigt.
• Wenn kein MD-Name bzw.
Titelname gespeichert ist,
erscheint die Meldung "NO
TITLE" auf dem Bildschirm.
84
Italiano
Uso del lettore MD
Scorrimento dei titoli
visualizzati
Manövrering av MDspelare
Svenska
Framrullning av titlar
(SCROLL)
Il lettore MD può scorrere titoli (di disco o di
Titlar (skiv- eller spårnamn), som är högst 32
brano) della lunghezza massima di 32 caratteri. tecken långa, kan fås att rulla fram på
bildskärmen.
Premere ripetutamente il tasto 6 (SCROLL)
durante la riproduzione di un MD.
A ciascuna pressione si alterna lo scorrimento
del titolo del disco e lo scorrimento del titolo di
brano.
Tryck upprepade gånger på 6 (SCROLL)
under pågående MD-uppspelning.
Med vart tryck växlar rullningen på bildskärmen
mellan framrullning av MD-titel och framrullning
av spårtitel.
Tenere premuto il tasto 6 (SCROLL) per
almeno 2 secondi per avviare lo scorrimento
automatico.
Il titolo scorre ripetutamente.
Per disattivare lo scorrimento automatico,
tenere premuto il tasto 6 (SCROLL) per
almeno 2 secondi.
Tryck in och håll 6 (SCROLL) intryckt i minst
två sekunder för att koppla in automatisk
rullning.
Titeln rullas då fram om och om igen.
Tryck in och håll 6 (SCROLL) intryckt i minst
två sekunder igen för att koppla ur automatisk
rullning.
Note: • A seconda della piastra MD usata per Obs! • Beroende på den MD-spelare som
använts vid inspelning/inmatning av
la registrazione/inserimento dei titoli, i
titlar kan det hända att tecknen inte
caratteri possono non essere
visas på korrekt sätt.
visualizzati correttamente.
• Om inga uppgifter om MD-titel eller
• Se non sono memorizzati titoli di disco
spårtitel finns lagrade för isatt MDo di brano, l'apparecchio visualizza
skiva, så visas indikeringen NO TITLE
"NO TITLE".
på bildskärmen.
85
Deutsch
MD-Player
Anzeigen der
Titelnamensliste
2 3
1
1
Drücken Sie bei MD-Player-Betrieb die LISTTaste.
Die Liste mit den Titelnamen erscheint auf dem
Bildschirm.
2
Drehen Sie am Drehschalter, um den Cursor
zum gewünschten Titel zu bewegen.
3
Drücken Sie auf den Drehschalter, um diesen
Titel zu wählen.
Der gewählte Titel wird abgespielt, und die MDPlayer-Anzeige erscheint wieder auf dem
Bildschirm.
Hinweise: • Wenn keine Namen auf der MD
gespeichert sind, erscheint "NO
TITLE" auf dem Bildschirm.
Wenn keine MD eingelegt ist,
wird "NO MD" angezeigt.
• Während die Titelliste angezeigt
wird, können Sie durch einen
Druck auf die LIST-Taste oder
die Taste FUNC (RETURN) zur
MD-Player-Anzeige
zurückgehen.
Wenn ein CD-Wechsler
angeschlossen ist, wird beim
Drücken von Taste 1 die CDNamensliste aufgerufen.
86
Italiano
Uso del lettore MD
Manövrering av MDspelare
Svenska
Visualizzazione della
lista dei titoli di pista
Visning av lista över
spårtitlar
Premere il tasto LIST nel modo di lettore MD.
La lista dei titoli di pista appare sullo schermo.
Tryck på LIST (INPUT) medan MD-menyn visas
på bildskärmen.
Listan över spårtitlar visas i teckenfönstret.
Girare il codificatore rotante per selezionare il
titolo desiderato spostando il cursore su quel
titolo.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja önskad
titel genom att placera markören vid den titeln.
Premere il codificatore rotante per eseguire la
selezione.
La pista con il titolo selezionato viene riprodotta
e appare la schermata del modo lettore MD.
Tryck på flerfunktionsratten för att verkställa
valet.
Spåret med vald spårtitel spelas upp och MDmenyn visas på bildskärmen.
Note: • Se il minidisco non ha titolo, viene
visualizzato "NO TITLE". Se non è
inserito un minidisco, viene
visualizzato "NO DISC".
• Premendo il tasto LIST o FUNC
(RETURN) mentre la lista di titoli è
visualizzata si ritorna alla schermata
del modo di lettore MD.
Obs! • NO TITLE visas på bildskärmen om
MD-skivan inte tilldelats någon titel.
Om ingen MD-skiva är isatt visas
meddelandet NO DISC.
• Tryck på LIST (INPUT) eller FUNC
(RETURN) medan listan över MD-titlar
visas på bildskärmen för att återgå till
MD-menyn.
Quando è collegato un cambiatore CD,
la pressione del tasto 1 visualizza la
lista dei titoli CD.
Tryck på direktväljare 1 för att ta fram
listan över CD-titlar, medan en CDväxlare är ansluten.
87
CD-Player/
Wechsler (Option)
Deutsch
CD-Player/WechslerWiedergabe
1 2
3
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste, um das
Hauptmenü anzuzeigen.
2
Drehen Sie am Drehschalter, um den CDEingang zu wählen. Drücken Sie dann auf den
Drehschalter, um auf CD-Betrieb zu schalten.
Die CD-Player-Anzeige erscheint auf dem
Bildschirm. Legen Sie eine CD in den CDPlayer ein. Die Wiedergabe beginnt danach
automatisch.
3
4
88
Wenn einoptionaler Alpine CD-Player oder CDWechsler angeschlossen ist, kann dieser über
das IVA-M700R/CVA-1005R bedient werden. In
diesem Abschnitt wird die Bedienung anhand
eines Alpine CD-Players beschrieben.
(Wenn ein CD-Wechsler angeschlossen ist,
lesen Sie bitte auf Seiten 100 und 102 nach,
wie Sie die gewünschte CD auswählen.)
/
Für kurze Wiedergabepausen drücken Sie
Taste 2 (:/J) .
Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie
Taste 2 (:/J) ein weiteres Mal.
Zum Auswerfen der CD drücken Sie die
Auswurftaste.
Italiano
Uso del lettore/
cambiatore CD (opzionale)
Manövrering av CD- Svenska
spelare/CD-växlare (tillval)
Ljudåtergivning från
Riproduzione con il
ansluten CD-spelare
lettore o cambiatore CD eller CD-växlare
Quando è collegato un lettore CD o cambiatore
CD Alpine opzionale, è possibile controllarlo
dall'IVA-M700R/CVA-1005R. Questa sezione
descrive le operazioni sul presupposto che sia
collegato un lettore CD Alpine.
(Quando è collegato un cambiatore CD, vedere
le pagine 101 e 103 per come selezionare il
disco desiderato.)
Efter att en extra Alpine CD-spelare eller CDväxlare anslutits till bilstereon IVA-M700R/CVA1005R kan denna manövreras via IVA-M700R/
CVA-1005R. Detta kapitel beskriver
tillvägagångssättet för manövrering av en
ansluten Alpine CD-spelare.
(Vi hänvisar till sidorna 101 och 103 angående
val av önskad CD-skiva, när en CD-växlare är
ansluten till bilstereon.)
Premere il tasto SOURCE per visualizzare la
schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE för att ta fram huvudmenyn
på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare il
modo di lettore CD. Quindi premere il
codificatore rotante per eseguire la selezione.
Appare la schermata del modo di lettore CD.
Inserire un CD nel lettore CD e il lettore inizia la
riproduzione.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja läget för
ljudåtergivning från CD-spelaren. Tryck sedan
på flerfunktionsratten för att verkställa valet.
CD-menyn visas på bildskärmen.
Skjut in en CD-skiva i CD-facket. CDuppspelning startar automatiskt.
Premere il tasto 2 (:/J) per sospendere
temporaneamente la riproduzione.
Per riprendere la riproduzione, premere di
nuovo il tasto 2 (:/J).
Tryck på 2 (:/J) för att koppla in paus vid
uppspelning.
Tryck en gång till på 2 (:/J) för att fortsätta
uppspelningen.
Premere il tasto di espulsione sul lettore CD per Tryck på utmatningsknappen på CD-spelare för
estrarre il disco.
att ta ut CD-skivan.
89
CD-Player/
Wechsler (Option)
1
1
Deutsch
Schneller Vor- und
Rücklauf
Für schnellen Vor- bzw. Rücklauf halten Sie
Taste 3 (f) bzw. 1 (g) gedrückt, bis
der gewünschte Titelabschnitt erreicht ist.
Lassen Sie die Taste am gewünschten
Abspielpunkt wieder los.
Titelsuchlauf
1
1
Mit dieser Funktion können Sie den Abtaster
schnell bis zum Anfang eines gewünschten
Titels springen lassen.
Zum Zurückspringen an den Anfang des
aktuellen Titels tippen Sie während der CDWiedergabe Taste 1 (g) kurz an.
Um einen davorliegenden Titel anzufahren,
tippen Sie die Taste wiederholt an, bis der
gewünschte Titel erreicht ist.
Zum Vorspringen an den Anfang des nächsten
Titels tippen Sie während der CD-Wiedergabe
Taste 3 (f) kurz an.
Um einen darauffolgenden Titel anzufahren,
tippen Sie die Taste wiederholt an, bis der
gewünschte Titel erreicht ist.
90
Italiano
Uso del lettore/
cambiatore CD (opzionale)
Manövrering av CD- Svenska
spelare/CD-växlare (tillval)
Avanzamento e ritorno
rapido
Snabbuppspelning
framåt/bakåt
Tenere premuto il tasto 3 (f)o 1 (g)
per procedere rapidamente in avanti o indietro
fino a raggiungere il punto desiderato sul disco.
Quando si raggiunge il punto desiderato
rilasciare il tasto.
Tryck in och håll 3 (f) eller 1 (g)
intryckt för att snabbsöka CD-skivan framåt
eller bakåt tills önskat avsnitt i ett spår letats
fram. Släpp den intryckta knappen för att
avbryta snabbuppspelning och återgå till normal
uppspelning från valt läge på CD-skivan.
Salto con sensore
musicale
Questa funzione permette di saltare all'inizio di
un brano.
Spårsökning
Med hjälp av spårsökning är det möjligt att
snabbt leta fram början på önskat spår.
Premere leggermente il tasto 1 (g) durante
la riproduzione del disco per tornare all'inizio
del brano attuale.
Se si desidera tornare all'inizio di un brano più
indietro, premere ripetutamente il tasto 1
(g) fino a raggiungere il brano desiderato.
Tryck en gång på 1 (g) under pågående
CD-uppspelning för att gå tillbaka till början av
nuvarande spår.
Tryck lämpligt antal gånger på 1 (g) för att
gå tillbaka till början av ett spår längre bak på
CD-skivan.
Premere leggermente il tasto 3 (f) per
avanzare all'inizio del brano successivo. Se si
desidera avanzare all'inizio di un brano più
avanti, premere ripetutamente fino a
raggiungere il brano desiderato.
Tryck en gång på 3 (f) under pågående
CD-uppspelning för att gå över till början av
nästa spår. Tryck lämpligt antal gånger för att
gå över till början av ett spår längre fram på
CD-skivan.
91
CD-Player/
Wechsler (Option)
1
1
REPEAT
Deutsch
Wiederholte Wiedergabe
eines einzelnen Titels
Drücken Sie, während der gewünschte Titel
spielt, Taste 4 (REPEAT). Der Titel wird
danach wiederholt, bis Sie die
Wiederholfunktion abschalten.
Zum Abschalten der Wiederholfunktion drücken
Sie Taste 4 (REPEAT), bis "REPEAT" nicht
mehr angezeigt wird.
Hinweis: Wenn ein CD-Wechsler mit REPEAT
ALL-Funktion angeschlossen ist,
können Sie "REPEAT ALL" wählen,
um alle Titel der gewählten CD
wiederholt abzuspielen.
92
Italiano
Uso del lettore/
cambiatore CD (opzionale)
Manövrering av CD- Svenska
spelare/CD-växlare (tillval)
Riproduzione ripetuta di
un singolo brano
Repetering av önskat
spår (REPEAT)
Premere il tasto 4 (REPEAT) durante la
riproduzione del brano che si desidera
riprodurre ripetutamente. Il brano viene
riprodotto ripetutamente fino a che il modo di
ripetizione viene disattivato.
Per disattivare la riproduzione a ripetizione,
premere ripetutamente il tasto 4 (REPEAT)
fino a che l'indicatore REPEAT scompare.
Tryck på 4 (REPEAT) för att koppla in
repeterad uppspelning av det spår som spelas
upp för tillfället. Spåret spelas upp om och om
igen ända tills repeteringen kopplas ur.
Tryck upprepade gånger på 4 (REPEAT), tills
indikeringen REPEAT slocknar, för att koppla ur
repetering.
Nota: Se il cambiatore CD collegato è dotato di Obs! Om en CD-växlare med funktionen
REPEAT ALL är ansluten och läget
funzione REPEAT ALL e si seleziona
REPEAT ALL, tutti i brani del disco
REPEAT ALL kopplas in, så repeteras
selezionato sono riprodotti
samtliga spår på vald CD-skiva.
ripetutamente.
93
CD-Player/
Wechsler (Option)
Deutsch
Zufallswiedergabe
1
1
M.I.X.
Mit der M.I.X.-Funktion können Sie CD-Titel in
zufälliger Reihenfolge wiedergeben.
Drücken Sie bei CD-Betrieb Taste 5 (M.I.X.).
Die Titel der CD werden nun in zufälliger
Reihenfolge jeweils einmal wiedergegeben.
Die Zufallswiedergabe wird in wiederholten
Durchgängen fortgesetzt, bis die M.I.X.Funktion wieder abgeschaltet wird. Zum
Abschalten der M.I.X.-Funktion drücken Sie
Taste 5 (M.I.X.) wiederholt, bis "M.I.X." nicht
mehr angezeigt wird.
Hinweise: • Wenn ein CD-Wechsler mit M.I.X.
ALL-Funktion angeschlossen ist,
können Sie "M.I.X. ALL" wählen,
um die Titel aller im Magazin
eingelegten CDs in zufälliger
Reihenfolge abzuspielen.
Nachdem alle Titel einmal
gespielt wurden, startet der CDWechsler einen neuen
Zufallswiedergabe-Durchgang.
• Bei laufender Zufallswiedergabe
können einzelne Titel nicht
wiederholt werden.
94
Italiano
Uso del lettore/
cambiatore CD (opzionale)
Riproduzione M.I.X.
(ordine casuale)
Manövrering av CD- Svenska
spelare/CD-växlare (tillval)
Slumpvis uppspelning
(M.I.X.)
Nel modo M.I.X., i brani del disco sono
riprodotti in ordine casuale.
Med hjälp av slumpvis uppspelning är det
möjligt att lyssna på spåren på isatt CD-skiva i
slumpvis ordning.
Premere il tasto 5 (M.I.X.) in modo CD. Tutti i
brani del disco sono riprodotti in ordine casuale.
La riproduzione M.I.X. continua fino a che il
modo M.I.X. viene disattivato. Per disattivare la
riproduzione M.I.X., premere ripetutamente il
tasto 5 (M.I.X.) fino a che l'indicatore M.I.X.
scompare.
Tryck på 5 (M.I.X.) medan CD-menyn visas på
bildskärmen. Samtliga spår på isatt CD-skiva
spelas upp i slumpvis ordning.
Slumpvis uppspelning fortsätter tills läget M.I.X.
kopplas ur. Tryck upprepade gånger på 5
(M.I.X.), tills indikeringen M.I.X. slocknar, för att
koppla ur slumpvis uppspelning.
Note: • Se il cambiatore CD collegato è dotato Obs! • Om en CD-växlare med funktionen
di funzione M.I.X. ALL e si seleziona
M.I.X. ALL är ansluten och läget M.I.X.
M.I.X. ALL dal menu, tutti i brani di tutti
ALL väljs från CD-menyn, så spelas
i dischi nel contenitore CD sono
samtliga spår på samtliga CD-skivor i
riprodotti in ordine casuale. Una volta
den anslutna CD-växlaren upp i
che tutti i brani di tutti i dischi sono
slumpvis ordning. Efter att alla spåren
stati riprodotti una volta, il cambiatore
på samtliga CD-skivor spelats upp en
CD inizia una nuova sequenza
gång i slumpvis ordning, så fortsätter
casuale.
uppspelningen av samtliga spår i ny
• Durante la riproduzione M.I.X. non è
slumpvis ordning.
possibile eseguire la riproduzione
• Repetering av önskat spår kan inte
ripetuta di un singolo brano.
kopplas in medan slumpvis
uppspelning pågår.
95
CD-Player/
Wechsler (Option)
Deutsch
Anzeigen von CDNamen/CD-Text
1 2
1
SCROLL
Wenn Sie Ihre CDs benannt haben, können Sie
die CD-Namen auf dem Bildschirm anzeigen.
Einzelheiten zum Eingeben von CD-Namen
finden Sie im Abschnitt "Benennen von CDs"
(Seite 162). Wenn ein CD-Text-kompatibler CDWechsler angeschlossen ist, können Sie den
Text der CD-Namen/Titelnamen beim
Abspielen einer Musik-CD mit Text-Information
über den Bildschirm rollen lassen.
Drücken Sie während der CD-Wiedergabe
Taste 6 (SCROLL). Bei jeder
Tastenbetätigung wird abwechselnd zwischen
CD-Name und Titelname umgeschaltet.
Erläuterungen zu "CD-Name" und "CD-Text"
• Name: Sie können Ihre CDs mit diesem
Gerät benennen. (siehe Seite 162).
• Text: Auf manchen Musik-CDs ist
Textinformation über die CD und
ihre Titel aufgezeichnet.
Hinweise: • Bei CDs, die entweder keinen CDNamen oder keine Titelnamen
haben, bleibt das entsprechende
Feld auf dem Bildschirm leer.
• Wenn eine CD weder CD-Namen
noch Titelnamen hat, erscheint
"NO TITLE" auf dem Bildschirm.
Im Falle des MD-Players wird
dieselbe Anzeige gegeben.
2
SCROLL
Wenn der Text/Name länger als 12 Zeichen ist,
drücken Sie Taste 6 (SCROLL), um den Text/
Namen über den Bildschirm rollen zu lassen.
Zum Stoppen der Rollanzeige drücken Sie
Taste 6 (SCROLL) mindestens 2 Sekunden
lang.
Hinweise: • Gewisse Zeichen werden je nach
Schriftart von diesem Gerät unter
Umständen nicht korrekt
angezeigt.
• Das Rollen des Textes ist in
manchen Fällen automatisch.
96
Italiano
Uso del lettore/
cambiatore CD (opzionale)
Manövrering av CD- Svenska
spelare/CD-växlare (tillval)
Visualizzazione e
Visning och framrullning av
scorrimento di titoli/testo CD CD-titel/CD-text (SCROLL)
Se sono stati memorizzati titoli per i CD, i titoli
CD possono essere visualizzati (per assegnare
titoli ai CD, vedere "Assegnazione di titoli ai
CD" a pagina 163). Se è collegato un
cambiatore CD dotato di funzione di testo CD, il
testo per i titoli CD/brani può essere
visualizzato e fatto scorrere durante la
riproduzione di un CD musicale con titoli/testo.
CD-titlar som lagrats i bilstereons minne kan fås
fram på bildskärmen (vi hänvisar till rubriken
Namngivning av CD-skivor på sidan 163
angående lagring av CD-titlar i minnet). Efter
anslutning av en CD-växlare med CDtextfunktion kan namnen på CD-skivan och CDspåren på en isatt CD-textskiva fås att rullas
fram på bildskärmen under pågående
uppspelning av CD-skivan ifråga.
Premere ripetutamente il tasto 6 (SCROLL)
durante la riproduzione CD.
A ciascuna pressione si alterna il modo di
scorrimento titolo disco e il modo di scorrimento
titolo brano.
Definizione di "titolo" e "testo":
• Titolo: Questo apparecchio permette di
assegnare titoli (nomi) ai CD
(vedere pagina 163).
• Testo: Alcuni CD contengono informazioni
di testo preregistrate per i nomi di
disco/brano, ecc.
Tryck på 6 (SCROLL) under pågående CDuppspelning.
Med vart tryck växlar rullningen på bildskärmen
mellan framrullning av CD-titel och framrullning
av spårtitel.
Angående visning av titel och text
• Titel: Med hjälp av denna bilstereo är det
möjligt att lagra CD-titlar i minnet
(namnge CD-skivor) (se sid. 163).
• Text: Vissa CD-skivor är kodade med
textinformation för CD-titel/
spårnamn etc.
Note: • Se non esiste il titolo del disco o quello Obs! • Om antingen CD-titeln eller spårtiteln
är otillgänglig, så lämnas utrymmet för
del brano, lo spazio per quel titolo
den titeln tomt på bildskärmen.
rimane vuoto sullo schermo.
• NO TITLE visas på bildskärmen, om
• Se non esistono titoli di disco e di brano,
varken CD-titeln eller spårtiteln är
viene visualizzato "NO TITLE".
otillgänglig. Det samma gäller för MDPer il lettore MD, appare la stessa
visualizzazione di quella mostrata sopra.
spelaren.
Se il testo/titolo è di lunghezza superiore a 12
caratteri, premere il tasto 6 (SCROLL) per far
scorrere il titolo/testo.
Per fermare lo scorrimento, tenere premuto il
tasto 6 (SCROLL) per almeno 2 secondi.
Tryck på 6 (SCROLL) för att koppla in rullning
av texten/titeln, on texten/titeln består av mer
än 12 tecken.
Tryck in och håll 6 (SCROLL) intryckt i minst
två sekunder för att avbryta textrullning.
Note: • A seconda dello stile dei caratteri, i
caratteri possono non essere
visualizzati correttamente.
• L'apparecchio potrebbe far scorrere il
testo automaticamente.
Obs! • Beroende på textstil kan det hända att
vissa tecken inte visas korrekt på
bildskärmen.
• Det kan hända att texten på
bildskärmen rullas fram automatiskt.
97
CD-Player/
Wechsler (Option)
Deutsch
Anzeigen der CDNamensliste
2 3
Wenn Sie Ihre CDs benannt haben, können Sie
zum Auswählen einer CD die CD-Namensliste
anzeigen. (Wie Sie die Namen speichern, ist
auf Seiten 162 und 164 beschrieben.)
1
1
Drücken Sie bei CD-Wechsler-Betrieb die LISTTaste.
Die Liste der CD-Namen erscheint auf dem
Bildschirm.
2
Drehen Sie am Drehschalter, um den Cursor
zum Namen der abzuspielenden CD zu
bewegen.
3
Drücken Sie auf den Drehschalter, um diese
CD zu wählen.
Die CD-Wechsler-Anzeige erscheint auf dem
Bildschirm, und der CD-Wechsler spielt die
gewählte CD ab.
Hinweise: • Wenn eine CD nicht benannt ist,
wird "NO TITLE" auf dem
Bildschirm angezeigt. Wenn keine
CD eingelegt ist, wird "NO CD"
angezeigt.
• Während die Liste der CD-Namen
angezeigt wird, können Sie durch
einen Druck auf die LIST-Taste
oder die Taste FUNC (RETURN)
zur CD-Wechsler-Anzeige
zurückgehen.
• IVA-M700R:
Mit Taste 1 wird zwischen MDTitelnamensliste und CDNamensliste umgeschaltet.
CVA-1005R:
Beim Drücken von Taste 1
erscheint die Anzeige mit der
Liste der CD-Namen auf dem
Bildschirm.
98
Italiano
Uso del lettore/
cambiatore CD (opzionale)
Manövrering av CD- Svenska
spelare/CD-växlare (tillval)
Visualizzazione della
lista di titoli CD
Visning av lista över CDtitlar (LIST)
Se sono stati memorizzati titoli per i CD, si può
visualizzare la lista di titoli CD e selezionare i
dischi tramite i loro titoli. (Per memorizzare i
titoli, vedere le pagine 163 e 165.)
Efter att CD-titlar lagrats i bilstereons minne är
det möjligt att ta fram en lista över de lagrade
CD-titlarna på bildskärmen. Det är också möjligt
att välja önskad CD-skiva med hjälp av CDskivans titel (vi hänvisar till sidorna 163 och 165
angående lagring av CD-titlar i minnet).
Premere il tasto LIST nel modo di cambiatore
CD.
La lista di titoli CD appare sullo schermo.
Tryck på LIST (INPUT) medan CD-menyn för
CD-växlare visas på bildskärmen.
Listan över CD-titlar visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante per selezionare
(evidenziare) il titolo del CD che si desidera
riprodurre.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja (markera)
titeln på den CD-skiva som ska spelas upp.
Premere il codificatore rotante per eseguire la
selezione.
La schermata di modo CD appare sullo
schermo e il cambiatore CD riproduce il disco
selezionato.
Tryck på flerfunktionsratten för att verkställa
valet.
CD-menyn visas på bildskärmen och den valda
CD-skivan i CD-växlaren spelas upp.
Note: • Se il disco non ha titolo, viene
visualizzato "NO TITLE". Se non è
inserito alcun disco, viene visualizzato
"NO DISC".
• Premendo il tasto LIST o FUNC
(RETURN) mentre la lista di titoli è
visualizzata si ritorna alla schermata
del modo CD.
• IVA-M700R:
La pressione del tasto 1 alterna la
visualizzazione tra la schermata della
lista titoli piste MD e la schermata
della lista titoli CD.
CVA-1005R:
Quando si preme il tasto 1, lo
schermo visualizza la lista dei titoli
CD.
Obs! • NO TITLE visas på bildskärmen om
CD-skivan inte tilldelats någon titel.
Om ingen CD-skiva är isatt visas
meddelandet NO DISC.
• Tryck på LIST (INPUT) eller FUNC
(RETURN) medan listan över CD-titlar
visas på bildskärmen för att återgå till
CD-menyn.
• IVA-M700R:
Tryck på direktväljare 1 för att växla
mellan visning av listan över MDskivans spårtitlar och listan över CDtitlar på bildskärmen.
CVA-1005R:
Vid tryck på 1 visas listan över CDtitlar på bildskärmen.
99
CD-Player/
Wechsler (Option)
Deutsch
Bedienung eines CDWechslers
Wenn ein optionaler Alpine CD-Wechsler (6oder 12-CD-Magazin) am IVA-M700R/CVA1005R angeschlossen ist, kann der CDWechsler über das IVA-M700R/CVA-1005R
bedient werden.
3
2
1
Beim CVA-1005R können Sie durch einen
Druck auf die CHANGER-Taste direkt auf CDWechsler umschalten.
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste, um das
Hauptmenü aufzurufen.
2
Drehen Sie am Drehschalter, um "CD CHG" zu
wählen, und drücken Sie dann auf den
Drehschalter.
Die CD-Wechsler-Anzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
3
DISC
PAGE
1
DISC
2
DISC
3
DISC
1/2
4
Wenn ein CD-Wechsler mit 6-CD-Magazin
angeschlossen ist:
DISC
5
DISC
6
Drücken Sie die Taste FUNC (PAGE 1/2). Die
Funktionssysmbole der zweiten Menüseite
erscheinen auf dem Bildschirm. Zum
Auswählen einer CD drücken Sie die
entsprechend numerierte Funktionstaste (1
(DISC1) bis 6 (DISC6)). Beispiel: Zum
Abspielen der CD in Fach 3 drücken Sie Taste
3 (DISC3).
Hinweis: Zum Auswählen eines bestimmten
Titels tippen Sie Taste 1 (g) oder
3 (f) wiederholt an, bis die
Nummer des gewünschten Titels
angezeigt wird.
(Fortsetzung folgt)
100
Italiano
Uso del lettore/
cambiatore CD (opzionale)
Manövrering av CD- Svenska
spelare/CD-växlare (tillval)
Controllo di cambiatori
CD
Styrning av ansluten CDväxlare
Se un cambiatore CD Alpine opzionale (da 6
dischi o 12 dischi) è collegato all'IVA-M700R/
CVA-1005R, il cambiatore CD può essere
controllato dall'IVA-M700R/CVA-1005R.
En Alpine CD-växlare (6-skivors eller 12skivors) som anslutits till bilstereon IVA-M700R/
CVA-1005R kan styras via IVA-M700R/CVA1005R.
Si può selezionare direttamente il modo
cambiatore CD premendo il tasto CHANGER
del CVA-1005R.
CD-växlaren kan direktväljas genom att trycka
på CHANGER på CVA-1005R.
Premere il tasto SOURCE per visualizzare il
menu principale.
Tryck på SOURCE för att ta fram huvudmenyn
på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante per selezionare
"CD CHG." e quindi premere il codificatore
rotante.
Appare la schermata del modo di cambiatore
CD.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja läget CD
CHG och tryck därefter på flerfunktionsratten.
CD-menyn för CD-växlare visas på
bildskärmen.
Quando è collegato un cambiatore CD da 6
dischi
Premere il tasto FUNC (PAGE 1/2). La
visualizzazione della guida alle funzioni cambia.
Premere i tasti di funzione per selezionare il
disco inserito desiderato. I tasti di funzione da
1 (DISC1) a 6 (DISC6) selezionano i dischi
dal primo al sesto disco. Per esempio, premere
il tasto 3 (DISC3) per selezionare il terzo
disco.
Nota: Per selezionare il numero del brano
desiderato sul disco selezionato,
premere leggermente il tasto 1 (g) o
3 (f) ripetutamente fino a che viene
visualizzato il numero del brano
desiderato.
(continua)
När en 6-skivors CD-växlare är ansluten
Tryck på FUNC (PAGE 1/2), så att
funktionsraden ändras.
Tryck på lämplig direktväljare för att välja
önskad CD-skiva i CD-växlaren. Direktväljarna
1 (DISC1) till 6 (DISC6) motsvarar den första
till den sjätte CD-skivan. Tryck exempelvis på
3 (DISC3) för att välja den tredje CD-skivan i
CD-växlaren.
Obs! Tryck upprepade gånger lätt på 1 (g)
eller 3 (f) för att välja önskat spår på
vald CD-skiva, tills motsvarande
spårnummer visas på bildskärmen.
(forts.)
101
CD-Player/
Wechsler (Option)
PAGE
1/3
Deutsch
Wenn ein CD-Wechsler mit 12-CD-Magazin
angeschlossen ist:
Die CDs Nr. 1 bis 6 werden wie bei einem CDWechsler mit 6-CD-Magazin ausgewählt.
Zum Wählen einer der CDs Nr. 7 bis 12
drücken Sie die Taste FUNC (PAGE 1/3)
zweimal. Die Funktionssysmbole der dritten
Menüseite erscheinen auf dem Bildschirm, und
die Funktionstasten 1 bis 6 sind den CDNummern 7 bis 12 zugeordnet. Zum Auswählen
einer CD drücken Sie die entsprechende
Funktionstaste (1 (DISC7) bis 6 (DISC12)).
Beispiel: Zum Abspielen der CD in Fach 9
drücken Sie Taste 3 (DISC9).
Hinweis: Zum Auswählen eines bestimmten
Titels tippen Sie Taste 1 (g) oder
3 (f) wiederholt an, bis die
Nummer des gewünschten Titels
angezeigt wird.
102
Italiano
Uso del lettore/
cambiatore CD (opzionale)
Quando è collegato un cambiatore CD da 12
dischi
Si possono selezionare i numeri di disco da 1 a
6 nello stesso modo che per un cambiatore da
6 dischi.
Premere il tasto FUNC (PAGE 1/3) due volte
per selezionare i numeri di disco da 7 a 12. La
visualizzazione della guida alle funzioni cambia
e ora i tasti di funzione 1-6 rappresentano i
numeri di disco 7-12.
Premere i tasti di funzione (da 1 a 6) per
selezionare il disco desiderato. Per esempio,
premere il tasto 3 (DISC9) per selezionare il
nono disco.
Nota: Per selezionare il numero del brano
desiderato sul disco selezionato,
premere leggermente il tasto 1 (g) o
3 (f) ripetutamente fino a che viene
visualizzato il numero del brano
desiderato.
Manövrering av CD- Svenska
spelare/CD-växlare (tillval)
När en 12-skivors CD-växlare är ansluten
CD-skivor med skivnummer 1 till 6 väljs på
samma sätt som med en 6-skivors CD-växlare.
Tryck två gånger på FUNC (PAGE 1/3) för att
välja CD-skivor med skivnummer 7 till 12.
Funktionsraden ändras och direktväljarna 1 till
6 motsvarar nu skivnumren 7 till 12. Tryck på
lämplig direktväljare (1 till 6) för att välja
önskad CD-skiva. Tryck exempelvis på 3
(DISC9) för att välja den nionde CD-skivan i
CD-växlaren.
Obs! Tryck upprepade gånger lätt på 1 (g)
eller 3 (f) för att välja önskat spår
på vald CD-skiva, tills motsvarande
spårnummer visas på bildskärmen.
103
Navigationssystem Deutsch
(Option)
Bedienung eines
Navigationssystems
1 2
Wenn ein optionales Alpine Navigationssystem
am IVA-M700R/CVA-1005R angeschlossen ist,
können gewisse seiner Funktionen über das
IVA-M700R/CVA-1005R bedient werden. Die
Funktionen und Bildschirmanzeigen hängen
vom angeschlossenen Navigationssystem ab.
Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem AlpineFachhändler.
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste. Das
Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drehen Sie am Drehschalter, um "NAVI" zu
wählen, und drücken Sie dann auf den
Drehschalter, um den gewählten Eingang zu
aktivieren.
Auf der Symbolleiste werden nun die
Funktionen der mit dem Navigationssystem
gelieferten Fernbedienung angezeigt.
Hinweise:
• Wenn Sie die V.SEL-Taste mit der VISUALFunktion belegen (siehe Seite 190), können
Sie den Navigationsmodus direkt mit der
NAVI-Taste aktivieren.
• Wenn der NAVI-Eingang im Hauptmenü nicht
angeboten wird, wählen Sie auf der
Initialisierungsmodus-Anzeige "AUX IN" und
setzen den NAVI-Eingang auf "ON".
• Mit den angezeigten Tastenfunktionen
können Sie das Navigationssystem ähnlich
wie mit der Fernbedienung steuern.
Einzelheiten zur Bedienung entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung des
Navigationssystems.
• Die angebotenen Funktionen und die
Bildschirmanzeigen hängen vom
verwendeten Navigationssystem ab.
104
Italiano
Uso del sistema di
navigazione (opzionale)
Svenska
Manövrering av
navigeringssystem (tillval)
Controllo del sistema di
navigazione
Styrning av navigeringssystem
Se un sistema di navigazione Alpine opzionale
è collegato al IVA-M700R/CVA-1005R, alcune
delle sue funzioni possono essere controllate
dal IVA-M700R/CVA-1005R. Le funzioni e le
indicazioni sullo schermo disponibili variano a
seconda del sistema di navigazione collegato.
Per dettagli, consultare il proprio
concessionario Alpine.
Om ett Alpine navigeringssystem anslutits till
IVA-M700R/CVA-1005R kan vissa av dess
funktioner styras via IVA-M700R/CVA-1005R.
Tillgängliga funktioner liksom visningen på
bildskärmen varierar beroende på vilket
navigeringssystem som anslutits. Kontakta en
Alpine-återförsäljare angående detaljer.
Premere il tasto SOURCE. Appare la
schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE. Huvudmenyn visas på
bildskärmen.
Girare il codificatore rotante per selezionare
"NAVI.", quindi premere il codificatore rotante
per eseguire la selezione.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja NAVI och
tryck därefter på flerfunktionsratten för att
verkställa valet.
La visualizzazione della guida alle funzioni
cambia per indicare gli stessi nomi di tasto del
telecomando in dotazione al sistema di
navigazione.
Funktionsraden ändras till att visa samma
knappnamn som de som finns på den
fjärrkontroll som hör till navigeringssystemet.
Note:
• Se si preme il tasto NAVI mentre il modo di
selezione NAVI è selezionato
nell'impostazione VISUAL (vedere pagina
191), il modo di navigazione viene attivato
direttamente.
• Se il menu del modo NAVI non è visualizzato
nella schermata di menu principale,
selezionare "AUX IN" nella schermata del
modo di inizializzazione e impostare il modo
NAVI sulla posizione ON.
• Se si usano i tasti visualizzati, si può
controllare il sistema di navigazione dal IVAM700R/CVA-1005R in modo simile a quando
si usa il telecomando. Per l'uso del
telecomando, fare riferimento al manuale del
sistema di navigazione.
• A seconda del sistema di navigazione
collegato a questo apparecchio, alcune
funzioni e indicazioni possono variare.
Obs!
• Om NAVI trycks in medan läget NAVI är
inställt som visningsläge (VISUAL) (vi
hänvisar till sidan 191), så kopplas
navigeringsläget in direkt.
• Gå till initialiseringsmenyn, välj AUX IN och
ställ NAVI i tillslaget läge (ON), om NAVI inte
visas på huvudmenyn.
• Genom att använda de knappar som visas på
bildskärmen är det möjligt att styra
navigeringssystemet från IVA-M700R/CVA1005R lika väl som med hjälp av
navigeringssystemets fjärrkontroll.
Vi hänvisar till navigeringssystemets
bruksanvisning angående manövrering av
navigeringssystemet.
• Det kan hända att vissa funktioner och
visningar skiljer sig åt, beroende på vilket
navigeringssystem som anslutits till
bilstereon.
105
Zusätzliche Geräte Deutsch
(Option)
Betrieb zusätzlicher
Geräte
1 2
Zum Aktivieren von Geräten, die an den AUXEingängen an der Rückwand des IVA-M700R/
CVA-1005R angeschlossen sind, wählen Sie
den betreffenden Eingang nach dem folgenden
Verfahren aus.
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drehen Sie am Drehschalter, um "AUX" zu
wählen, und drücken Sie dann auf den
Drehschalter, um den gewählten Eingang zu
aktivieren.
Hinweis: Wenn der AUX-Eingang im
Hauptmenü nicht angeboten wird,
wählen Sie auf der Initialisierungsmodus-Anzeige "AUX IN" und setzen
den AUX1- oder AUX2-Eingang auf
"ON".
106
Uso di apparecchi
ausiliari (opzionali)
Italiano
Svenska
Manövrering av
extra enhet (tillval)
Controllo di apparecchi
ausiliari
Manövrering av extra
enheter
Per controllare gli apparecchi collegati ai
terminali AUX sul pannello posteriore del IVAM700R/ CVA-1005R, procedere come segue.
Följ anvisningarna nedan för att manövrera
extra enheter anslutna till ingångarna AUX på
IVA-M700R/CVA-1005R.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante per selezionare
Vrid på flerfunktionsratten för att välja AUX och
"AUX", quindi premere il codificatore rotante per tryck därefter på flerfunktionsratten för att
eseguire la selezione.
verställa valet.
Nota: Se il modo AUX non è visualizzato nel
menu principale, selezionare "AUX IN"
nella schermata del modo di
inizializzazione e impostare il modo
AUX1 o AUX2 sulla posizione ON.
Obs! Gå till initialiseringsmenyn, välj AUX IN
och ställ AUX1 eller AUX2 i tillslaget läge
(ON), om AUX inte visas på huvudmenyn.
107
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Auswählen eines Equalizer-Presets
4 2
Wenn ein optionaler Alpine Equalizer am IVAM700R/CVA-1005R angeschlossen ist, kann
dieser über das IVA-M700R/CVA-1005R
bedient werden.
Der Equalizer wurde werkseitig mit sechs
Equalizer-Presets vorprogrammiert.
5
1
3
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC), um die
Klangprozessorliste auf dem Bildschirm
anzuzeigen.
A.PROC
3
4
Drehen Sie am Drehschalter, um "Equalizer" zu
wählen. Drücken Sie dann auf den
Drehschalter, um den Equalizer-Modus zu
aktivieren.
Die Equalizer-Anzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
FLAT
MALE
FEMALE
POPS
ROCK
NEWS
Zum Auswählen eines Equalizer-Presets
drücken Sie die betreffende Funktionstaste (1
(FLAT) bis 6 (NEWS)).
Die folgenden 6 typischen Preset-Kennlinien
stehen zur Wahl: FLAT (linear), MALE
(männliche Singstimme), FEMALE (weibliche
Singstimme), POS, ROCK und NEWS
(Nachrichten).
(Fortsetzung folgt)
108
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Selezione delle
equalizzazioni
preselezionate in
fabbrica
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Val av (tillverkarens)
förinställda
frekvenskurvor.
Se un equalizzatore Alpine opzionale è
collegato al IVA-M700R/CVA-1005R,
l'equalizzatore può essere controllato dal IVAM700R/CVA-1005R.
Sei curve di equalizzazione sono state
preselezionate per l'equalizzatore in fabbrica.
En extra Alpine equalizer som anslutits till IVAM700R/CVA-1005R kan styras via IVA-M700R/
CVA-1005R.
Sex olika frekvenskurvor förinställdes på
equalizern före dess leverans från fabriken.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC) per visualizzare
la lista di processori audio (A.PROC).
Tryck på 4 (A.PROC) för att ta fram listan över
ljudbehandlingslägen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"Equalizer". Quindi premere il codificatore
rotante per eseguire la selezione.
Appare la schermata del modo equalizzatore.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja Equalizer
och tryck sedan på flerfunktionsratten för att
verkställa valet.
Equalizermenyn visas på bildskärmen.
Selezionare una curva caratteristica
equalizzatore desiderata e premere il tasto di
funzione corrispondente (da 1 (FLAT) a 6
(NEWS)).
Si può selezionare la curva caratteristica
equalizzatore desiderata tra le 6 curve
caratteristiche preselezionate: FLAT, MALE,
FEMALE, POPS, ROCK e NEWS.
Välj önskad frekvenskurva
(utjämningskarakteristik) genom att trycka på
motsvarande direktväljare [ 1 (FLAT) till 6
(NEWS)].
Det är möjligt att välja bland sex olika
frekvenskurvor för önskad utjämningskarakteristik.
Dessa är FLAT (rak frekvenskurva), MALE
(manlig), FEMALE (kvinnlig), POPS (för
populärmusik), ROCK (för rockmusik) och NEWS
(för nyheter).
(forts.)
(continua)
109
Klangprozessor
(Option)
5
RETURN
Deutsch
Nach Auswählen des gewünschten Presets
drücken Sie die Taste FUNC (RETURN).
Die Klangprozessorliste ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Hinweis: Durch einen Druck auf die Taste
FUNC (RETURN) können Sie zur
jeweils vorherigen Bildschirmanzeige
zurückgehen.
Tip:
Sie können von einer
Klangprozessor-Anzeige (z.B.
Equalizer) direkt auf benachbarte
Anzeigen umschalten, indem Sie den
Drehschalter nach links oder rechts
drehen. Sie können außerdem die
Lautstärke einstellen, indem Sie auf
den Drehschalter drücken und ihn
dann drehen.
110
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Quando si è selezionata la curva caratteristica
desiderata, premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata della lista dei
processori audio.
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Tryck på FUNC (RETURN) efter att önskad
frekvenskurva valts.
Listan över ljudbehandlingslägen visas åter på
bildskärmen.
Nota:
Quando si preme il tasto
Obs!: När FUNC (RETURN) trycks in visas
FUNC (RETURN), si torna alla
föregående meny på bildskärmen igen.
schermata precedente.
Tips: Vid visning av exempelvis
Suggerimento: Nel modo equalizzatore, per
equalizermenyn är det möjligt att
esempio, si può scorrere
horisontellt bläddra fram och tillbaka
orizzontalmente a ciascuna
bland menyerna på bildskärmen genom
delle schermate di modo
att vrida flerfunktionsratten motsols eller
girando il codificatore rotante
medsols.
verso sinistra o destra.
Volymnivån kan även regleras genom att
Si può regolare il livello del
trycka och vrida på flerfunktionsratten.
volume anche premendo e
girando il codificatore rotante.
111
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Programmieren eigener
Equalizer-Einstellungen
Sie können auch eigene Equalizer-Kennlinien
einstellen. Gehen Sie hierzu wie im folgenden
beschrieben vor.
Hinweis: Zum Aufrufen der EqualizerEinstellanzeige muß die Feststellbremse
des Fahrzeugs angezogen sein. Wenn
Sie versuchen, die Anzeige während der
Fahrt aufzurufen, erscheint die Meldung
"CAN'T OPERATE WHILE DRIVING"
(Während der Fahrt nicht möglich) auf
dem Bildschirm.
2 6
1
3 4 5
1
2
FLAT
MALE
FEMALE
RETURN
POPS
ROCK
NEWS
Rufen Sie die Equalizer-Anzeige auf, und drücken
Sie dann eine der Funktionstasten (1 (FLAT) bis
6 (NEWS)), um die zu bearbeitende Kennlinie zu
wählen.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Die Equalizer-Einstellanzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
3
Drehen Sie den Drehschalter nach rechts bzw.
links, um den Frequenzbereich (-balken) zu
wählen, der eingestellt werden soll. Die Farbe des
Frequenzbalkens ändert sich.
4
Drücken Sie auf den Drehschalter, um die Auswahl
zu bestätigen.
5
Stellen Sie den Pegel durch Drehen am
Drehschalter wunschgemäß ein.
Führen Sie die obigen Schritte wiederholt aus, um
andere Frequenzen einzustellen.
6
112
RETURN
Nach beendeter Einstellung drücken Sie die Taste
FUNC (RETURN).
Die Equalizer-Anzeige ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Creazione di curve
caratteristiche
equalizzatore personali
Inställning och lagring
av egna frekvenskurvor
Visualizzare la schermata del modo
equalizzatore premendo uno dei tasti di funzione
da 1 (FLAT) a 6 (NEWS) per selezionare la
curva caratteristica che si desidera modificare.
Ta fram menyn för inställning av frekvenskurva
på bildskärmen genom att trycka på någon av
direktväljarna 1 (FLAT) till 6 (NEWS) och
samtidigt välja den frekvenskurva som ska
ändras.
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno 2 secondi.
Appare la schermata di regolazione
dell'equalizzatore.
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder.
Menyn för ändring av frekvenskurva visas på
bildskärmen.
Girare il codificatore rotante in senso orario o
antiorario per selezionare la frequenza che si
desidera regolare. La frequenza selezionata
cambia colore.
Vrid flerfunktionsratten medsols eller motsols
för att välja en frekvens som ska ändras.
Färgen på frekvensen ändras när den väljs.
Premere il codificatore rotante per eseguire la
selezione.
Tryck på flerfunktionsratten för att verkställa
valet.
Det är möjligt att ställa in egna frekvenskurvor.
Gör då på följande sätt.
Si possono creare le proprie curve caratteristiche
Obs!: Fordonets handbroms måste vara
equalizzatore. Procedere come segue.
åtdragen för att kunna ta fram menyn för
Nota: Il freno a mano deve esser tirato per
inställning av frekvenskurva på
poter accedere alla schermata del modo
bildskärmen. Vid ett försök att ta fram
di regolazione equalizzatore. Se si tenta
denna meny medan fordonet är i rörelse
di accedere a questa schermata durante
visas meddelandet CAN'T OPERATE
la guida, appare l'avvertimento CAN'T
OPERATE WHILE DRIVING.
WHILE DRIVING på bildskärmen.
Regolare il livello sul livello desiderato girando il Vrid på flerfunktionsratten för att ändra
codificatore rotante, quindi premere il
frekvensen till önskad nivå och tryck därefter på
codificatore rotante.
flerfunktionsratten.
Ripetere i punti sopra per regolare altre
frequenze.
Följ ovanstående anvisningar på nytt för att
ändra fler frekvenser.
Quando le regolazioni sono state completate,
premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare la schermata del modo equalizzatore.
Tryck på FUNC (RETURN) när ändringen är
klar.
Equalisermenyn visas åter på bildskärmen.
113
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Auswählen eines Surround-Presets
4 2
Der eingebaute digitale Signalprozessor (DSP)
erlaubt es Ihnen, unterschiedliche Akustiken zu
simulieren. Sie können je nach Signalquelle
zwischen 6 Surround-Presets wählen.
5
1
3
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC).
Die Klangprozessorliste wird angezeigt.
A.PROC
3
4
Drehen Sie am Drehschalter, um "Surround" zu
wählen, und drücken Sie dann auf den
Drehschalter, um den Surround-Modus zu
aktivieren.
Die Surround-Modus-Anzeige erscheint auf
dem Bildschirm.
NORMAL
STUDIUM
LIVE
CHURCH
DANCE
HALL
Zum Auswählen eines Surround-Presets
drücken Sie die betreffende Funktionstaste (1
bis 6).
Hinweis: 6 typische Surround-Presets stehen
zur Wahl — NORMAL, STADIUM,
LIVE, CHURCH, DANCE und HALL.
5
RETURN
Nach Auswählen des gewünschten Presets
drücken Sie die Taste FUNC (RETURN).
Die Klangprozessorliste ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Tip: Durch einen Druck auf die Taste FUNC
(RETURN) können Sie zur jeweils
vorherigen Bildschirmanzeige
zurückgehen.
114
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Selezione delle
preselezioni di modo
surround di fabbrica
I circuiti di elaborazione del segnale digitale
(DSP) incorporati premettono di creare vari
campi acustici diversi. A seconda della fonte
musicale che si ascolta, si può scegliere il
modo surround desiderato tra 6 modi surround
preselezionati in fabbrica.
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Val av förinställda
akustiklägen
Med hjälp av den inbyggda kretsen för digital
signalbehandling (DSP) är det möjligt att skapa
flera olika akustikfält. Beroende på vald
ljudkälla är det möjligt att välja önskat
surroundljud från sex förinställda akustiklägen.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC).
Appare la lista dei processori audio.
Tryck på 4 (A.PROC).
Listan över ljudbehandlingslägen visas på
bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"Surround", quindi premere il codificatore
rotante.
Appare la schermata del modo surround.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja Surround
och tryck sedan på flerfunktionsratten.
Akustikmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto di funzione (da 1 a 6)
corrispondente al modo surround desiderato.
Välj önskat akustikläge genom att trycka på
motsvarande direktväljare (1 till 6).
Nota: Si può scegliere tra 6 modi surround
preselezionati in fabbrica (NORMAL,
STADIUM, LIVE, CHURCH, DANCE e
HALL).
Obs!: Det är möjligt att välja bland sex olika
förinställda akustiklägen (NORMAL,
STADIUM, LIVE, CHURCH, DANCE och
HALL).
Premere il tasto FUNC (RETURN) una volta
eseguita la scelta.
Appare di nuovo la schermata della lista di
processori audio.
Tryck på FUNC (RETURN) efter att önskat
akustikläge valts.
Listan över ljudbehandlingslägen visas åter på
bildskärmen.
Suggerimento: Quando si preme il tasto
FUNC (RETURN) si torna alla
schermata precedente.
Tips: När FUNC (RETURN) trycks in visas
föregående meny på bildskärmen igen.
115
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Einstellen des SurroundPegels und der
Surround-Verzögerung
Wenn der angeschlossene Equalizer eine
Einstellmöglichkeit für Surround-Pegel und
Surround-Verzögerung bietet, können Sie den
Pegel und die Verzögerung der SurroundSignale bei Bedarf wunschgemäß ändern.
2 5
1
3 4
1
2
LIVE
CHURCH
RETURN
DANCE
HALL
Rufen Sie die Surround-Anzeige auf, und
drücken Sie dann eine der Funktionstasten von
2 (STADIUM) bis 6 (HALL) (jedoch nicht
"NORMAL"), um das zu bearbeitende Surround-Preset zu wählen.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Die Surround-Einstellanzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
3
Drücken Sie auf den Drehschalter, um
zwischen Surround-Verzögerung und SurroundPegel zu wählen.
Bei jeder Betätigung wird zwischen SurroundVerzögerung und Surround-Pegel gewechselt.
4
Drehen Sie den Drehschalter nach rechts bzw.
links, um den Pegel oder die Verzögerungszeit
wunschgemäß einzustellen.
Drücken Sie nach der Einstellung auf den
Drehschalter.
5
116
STUDIUM
RETURN
Nach beendeter Einstellung drücken Sie die
Taste FUNC (RETURN).
Die Surround-Anzeige ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Regolazione dei livelli
surround e del tempo di
ritardo surround
Inställning av
akustiknivåer och
fördröjningstid
Se l'equalizzatore collegato è dotato di funzione
di regolazione del livello/tempo di ritardo
surround, si possono regolare i livelli di sonoro
surround e il tempo di ritardo surround come
preferito.
Om den anslutna equalizern är försedd med
inställningsfunktion för akustiknivå och
tidsfördröjning, så kan dessa inställningar göras
efter egna önskemål.
Visualizzare la schermata di modo surround e
premere uno dei tasti di funzione da 2
(STADIUM) a 6 (HALL) (tranne "NORMAL")
corrispondente al modo surround che si
desidera regolare.
Ta fram akustikmenyn och tryck på den
direktväljare, från 2 (STADIUM) till 6 (HALL),
vars akustikläge du önskar ändra (ej
akustikläget NORMAL).
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno 2 secondi.
Appare la schermata di regolazione surround.
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder.
Menyn för akustikinställning visas på
bildskärmen.
Premere il codificatore rotante per selezionare il
tempo di ritardo surround o il livello surround
che si desidera regolare.
A ciascuna pressione si alternano i modi di
tempo di ritardo surround e livello surround.
Tryck på flerfunktionsratten för att välja önskat
inställningsläge, det för fördröjningstid eller det
för akustiknivå.
Med vart tryck växlar inställningsläget mellan
det för fördröjningstid och det för akustiknivå.
Girare il codificatore rotante in senso orario o
antiorario per regolare il livello sonoro surround
o il tempo di ritardo come preferito.
Dopo la regolazione premere il codificatore
rotante.
Vrid flerfunktionsratten medsols eller motsols
för att ändra inställningen av akustiknivå eller
fördröjningstid till önskad inställning.
Tryck på flerfunktionsratten när ändringen är
klar.
Una volta completate le regolazioni, premere il
tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata di modo
surround.
Tryck på FUNC (RETURN) när önskade
inställningar uppnåtts.
Akustikmenyn visas åter på bildskärmen.
117
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Auswählen eines DHEModus (Digital Harmonic
Enhancer)
2 4
Der DHE hebt den Ton von Musik oder Gesang
hervor und verschleiert gleichzeitig
Straßengeräusch des in Bewegung befindlichen
Fahrzeugs. Dies ergibt einen insgesamt
reineren Klang.
5 3
1
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC), um die
Klangprozessorliste auf dem Bildschirm
anzuzeigen.
A.PROC
3
4
Drehen Sie am Drehschalter, um "DHE" zu
wählen, und drücken Sie dann auf den
Drehschalter, um den DHE zu aktivieren.
Die DHE-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
Zum Auswählen eines DHE-Modus drücken Sie
die betreffende Funktionstaste (2 (MODE1) bis
6 (MODE5)). Die unten beschriebenen Modi
sind wählbar. Wenn Sie Taste 1 (OFF)
drücken, wird der DHE deaktiviert.
Beat MAX
(MODE1)
Lyric MAX
(MODE2)
Betont rhythmische Baßklänge, um
eine harmonische Baßwiedergabe zu
erzeugen.
Beat MIX
(MODE3)
Gleicht zur Erzeugung
eines helleren
Klangeindrucks den
Baßklang ab.
Betont die Stimme von
Sängerinnen zur Erzeugung
eines helleres Klangs.
Lyric MIX
(MODE4)
Reproduziert die
Stimme von
Sängerinnen deutlicher.
Phase MIX
(MODE5)
Sorgt bei jeder
Musikquelle für einen
ausgewogeneren,
klareren Sound.
(Fortsetzung folgt)
118
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Selezione del modo DHE Val av digital
(potenziatore armonico övertonsförstärkning
digitale)
(DHE)
Il modo DHE potenzia il suono degli strumenti
musicali o delle parti vocali, coprendo il rumore
prodotto dal veicolo in corsa. Il risultato è una
musica di maggiore chiarezza.
Efter inkoppling av ett DHE-läge förstärks ljudet
från musikinstrument och sång, medan
vägbuller från det rörliga fordonet undertrycks.
Resultatet blir en klarare musikåtergivning.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC) per visualizzare
la lista dei processori audio.
Tryck på 4 (A.PROC) för att ta fram listan över
ljudbehandlingslägen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"DHE", quindi premere il codificatore rotante
per eseguire la selezione.
Appare la schermata di modo DHE.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja DHE och
tryck sedan på flerfunktionsratten för att
verkställa valet.
DHE-menyn visas på bildskärmen.
Premere uno dei tasti di funzione da 2
(MODE1) a 6 (MODE5) corrispondente al
modo DHE desiderato. Sono disponibili 5 modi
come segue. Quando si preme il tasto 1
(OFF), il modo DHE viene disattivato.
Välj önskat DHE-läge genom att trycka på
motsvarande direktväljare, från 2 (MODE1) till
6 (MODE5). Det finns fem olika lägen enligt
beskrivningen nedan att välja på. Tryck på
direktväljare 1 (OFF) för att koppla ur digital
övertonsförstärkning.
Beat MAX
(MODE1)
Lyric MAX
(MODE2)
Potenzia il suono ritmico dei bassi per creare
un suono dei bassi molto armonico.
Förstärker rytmiska bastoner för att skapa ett
mycket harmoniskt basljud.
Potenzia la voce delle cantanti per renderla più
luminosa.
Förstärker kvinnliga sångröster för att göra
dessa ljusare.
Beat MIX
(MODE3)
Lyric MIX
(MODE4)
Phase MIX
(MODE5)
Bilancia il suono dei bassi per
renderlo più luminoso.
Balanserar basljudet för att
göra det ljusare.
Riproduce con maggiore chiarezza
la voce delle cantanti.
Återger kvinnliga sångröster
klarare.
Riproduce qualsiasi tipo di fonte
musicale con maggiore bilanciamento
e nitidezza.
Återger alla sorters musikkällor mer
balanserat och klart.
(forts.)
(continua)
119
Klangprozessor
(Option)
5
RETURN
Deutsch
Nach Auswählen des gewünschten Presets
drücken Sie die Taste FUNC (RETURN).
Die Klangprozessorliste ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Tip: Durch einen Druck auf die Taste FUNC
(RETURN) können Sie zur jeweils
vorherigen Bildschirmanzeige
zurückgehen.
120
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Quando si è selezionato il modo DHE
desiderato, premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la lista di processori audio.
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Tryck på FUNC (RETURN) när önskat DHEläge valts.
Listan över ljudbehandlingslägen visas åter på
bildskärmen.
Suggerimento: Quando si preme il tasto
FUNC (RETURN), si torna alla Tips: När FUNC (RETURN) trycks in visas
schermata precedente.
föregående meny på bildskärmen igen.
121
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Einstellen von DHE Power
und DHE Fine
1
DHE Power verstärkt den DHE-Effekt und DHE
Fine bewirkt eine nuancierte Feinabstimmung
von Singstimmen.
2
3
1
2
3
MODE 1
MODE 2
MODE 3
RETURN
MODE 4
MODE 5
Rufen Sie die DHE-Anzeige auf, und drücken
Sie dann eine der Funktionstasten von 2
(MODE1) bis 6 (MODE5), um den zu
bearbeitenden DHE-Modus zu wählen.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Die DHE-Einstellanzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
Drücken Sie auf den Drehschalter, um DHE
Power oder DHE Fine zu wählen, und drehen
Sie dann am Drehschalter, um ON (ein) oder
OFF (aus) einzustellen. Bei jeder Betätigung
wird zwischen DHE Power und DHE Fine bzw.
ON und OFF umgeschaltet.
Der jeweilige Effekt wirkt, wenn er auf ON
gesetzt ist.
DHE Power-Effekt:
• Ein stärkerer Baß und ein insgesamt klarerer
und reinerer Klang.
DHE Fine-Effekt:
• Gesang und Chor werden verfeinert und
deutlicher reproduziert.
122
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
In/urkoppling av av DHESelezione del modo DHE
förstärkning eller DHEpotente o fine
förfining
Il modo DHE potente potenzia gli effetti DHE
mentre il modo DHE fine regola con precisione i Genom att koppla in DHE-förstärkning förstärks
DHE-effekterna medan inkoppling av DHEdettagli vocali.
förfining gör att obestämbara röster fininställs.
Attivare il modo DHE, quindi premere uno dei
tasti di funzione da 2 (MODE1) a 6 (MODE5)
corrispondente al modo DHE da regolare.
Ta fram DHE-menyn och tryck därefter på den
direktväljare, från 2 (MODE1) till 6 (MODE5),
vars DHE-läge ska ändras.
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno 2 secondi.
Si attiva il modo di regolazione DHE.
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder.
Menyn för DHE-ändring visas på bildskärmen.
Premere il codificatore rotante per selezionare il
modo desiderato, DHE potente o DHE fine,
quindi girare il codificatore rotante per
selezionare lo stato ON o OFF. A ciascuna
pressione si alterna tra i modi attivato e
disattivato del modo potente/fine.
Quando si è selezionato il modo attivato,
l'effetto DHE viene potenziato.
Tryck på flerfunktionsratten för att välja läget
DHE Power (DHE-förstärkning) eller DHE Fine
(DHE-förfining). Vrid därefter på ratten för att
koppla in (ON) eller ur (OFF) valt läge. Med vart
tryck kopplas DHE-förstärkning eller DHEförfining in eller ur.
Efter inkoppling förstärks DHE-effekten.
Effetto del modo potente attivato:
• Viene prodotto un suono dei bassi più
potente e un suono nitido e chiaro.
Effetto del modo fine attivato:
• Le parti vocali/corali sono raffinate e
diventano più chiare.
Effekt med DHE-förstärkning inkopplat
• Ett skarpt och klart ljud med mäktigare bas
återges.
Effekt med DHE-förfining inkopplat
• Vokala toner/körsång förfinas och återges
tydligare.
123
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Auswählen eines BBEModus
3
4 2
5
1
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC), um die
Klangprozessorliste auf dem Bildschirm
anzuzeigen.
A.PROC
3
4
5
Der BBE (Barcus Berry Electronics)-SurroundProzessor dient zur Wiederherstellung des
natürlichen Gleichgewichts in der harmonischen
Zeitstaffelung, das verloren geht, wenn ein
Tonsignal verstärkt und über Lautstprecher
reproduziert wird. Das Ergebnis dieses
Prozesses ist ein satter, klarer Klang mit
engeren Übergängen und einem schärferen
Klangbild. Wenn Sie die BBE-Einstellung nach
den Surround-Einstellungen vornehmen,
verbessert sich der Klangeindruck erheblich.
Drehen Sie am Drehschalter, um "BBE" zu
wählen. Drücken Sie dann auf den
Drehschalter, um den BBE-Prozessor zu
aktivieren.
Die BBE-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.
MODE 1
MODE 2
RETURN
MODE 3
Zum Auswählen eines BBE-Modus drücken Sie
die betreffende Funktionstaste (2 (MODE1) bis
4 (MODE3)). BBE2 liefert einen weniger
starken Effekt, und bei BBE3 ist der Effekt am
schwächsten.
Zum Deaktivieren des BBE-Prozessors drücken
Sie Taste 1 (OFF).
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN).
Tip: Durch einen Druck auf die Taste FUNC
(RETURN) können Sie zur jeweils
vorherigen Bildschirmanzeige
zurückgehen.
124
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Selezione del modo BBE Inställning för BBEbehandling
Il processore surround BBE (Barcus Berry
Electronics) agisce per ripristinare il
bilanciamento naturale di allineamento
temporale armonico, che scompare quando il
segnale sonoro viene amplificato e riprodotto
da diffusori. Il risultato di questa elaborazione è
un suono nitido e pulito con transienti più brevi
e immagini più nette. Se si eseguono
regolazioni BBE dopo aver regolato le
impostazioni surround, il risultato udibile
dell'elaborazione migliora notevolmente.
Akustikprocessorn BBE (Barcus Berry Electronics) är avsedd att återskapa den naturliga
balansen och harmoniska tidsplaceringen,
vilken försvinner i och med att ljudsignalerna
förstärks och återges via högtalare. Genom
BBE-behandling uppnås ett klart och rent ljud
med tätare insvängningsförlopp och tydligare
ljudbild. Om BBE-inställningarna görs efter att
ändring av akustikinställningarna, så förbättras
det hörbara resultatet av BBE-behandling
avsevärt.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC). Appare la lista
dei processori audio.
Tryck på 4 (A.PROC) för att ta fram listan över
ljudbehandlingslägen.
Girare il codificatore rotante per selezionare
"BBE" dalla lista visualizzata. Premere il
codificatore rotante per eseguire la selezione.
Appare la schermata di modo BBE.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja BBE från
listan på bildskärmen och tryck sedan på
flerfunktionsratten för att verkställa valet.
BBE-menyn visas på bildskärmen.
Selezionare il modo BBE desiderato e premere
il tasto di funzione corrispondente da 2
(MODE1) a 4 (MODE3). L'effetto viene
parzialmente ridotto per MODE 2 e MODE3 ha
l'effetto minore.
Per disattivare il modo BBE, premere il tasto 1
(OFF).
Välj önskat BBE-läge genom att trycka på
motsvarande direktväljare, från 2 (MODE1) till
4 (MODE3). Effekten minskar proportionellt vid
val av BBE-läget MODE2. BBE-läget MODE3
ger minst effekt.
Tryck på direktväljare 1 (OFF) för att koppla ur
BBE-behandling.
Una volta completata l'impostazione, premere il Tryck på FUNC (RETURN) när önskat BBEtasto FUNC (RETURN).
läge valts.
Suggerimento: Quando si preme il tasto
Tips: När FUNC (RETURN) trycks in visas
FUNC (RETURN), si torna alla
föregående meny på bildskärmen igen.
schermata precedente.
125
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Ändern von BBEEinstellungen
1
2 5
3 4
1
2
MODE 2
RETURN
MODE 3
Rufen Sie die BBE-Anzeige auf (siehe die
vorherige Seite), und drücken Sie dann die
Funktionstaste von 2 (MODE1) bis 4
(MODE3), um den zu bearbeitenden BBEModus zu wählen.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Die BBE-Einstellanzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
3
Drücken Sie auf den Drehschalter, um "HI
LEVEL" oder "LOW LEVEL" zu wählen. Bei
jeder Betätigung wird zwischen "HI LEVEL" und
"LOW LEVEL" umgeschaltet.
4
Drehen Sie am Drehschalter, um den
gewünschten Pegel einzustellen.
5
126
MODE 1
Ein Ändern von BBE-Einstellungen ist nur
möglich, wenn der angeschlossene
Klangprozessor eine entsprechende BBEPegeleinstellfunktion (unterer und oberer
Bereich) bietet.
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN). Die BBE-Anzeige ist nun
wieder auf dem Bildschirm zu sehen.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Personalizzazione del
modo BBE
Fininställning av BBEbehandling
Questa funzione è utilizzabile solo quando è
collegato un processore audio dotato di
funzione di regolazione livello BBE (alto e
basso).
Denna fininställning kan endast göras när en
ljudprocessor som möjliggör justering av BBEnivån (låg eller hög) är ansluten.
Attivare il modo BBE (vedere la pagina
precedente), quindi premere uno dei tasti di
funzione da 2 (MODE1) a 4 (MODE3)
corrispondente al modo BBE che si desidera
regolare.
Ta fram BBE-menyn (se föregående sida) och
tryck på den direktväljare, från 2 (MODE1) till
4 (MODE3), vars BBE-läge du önskar ändra.
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno 2 secondi.
Si attiva il modo di regolazione BBE.
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder.
Menyn för BBE-fininställning visas på
bildskärmen.
Premere il codificatore rotante per selezionare
"HI LEVEL" o "LOW LEVEL". A ciascuna
pressione si alterna tra "HI LEVEL" e "LOW
LEVEL".
Tryck på flerfunktionsratten för att välja önskat
inställningsläge, HI LEVEL (hög nivå) eller LOW
LEVEL (låg nivå). Med vart tryck växlar
inställningsläget mellan HI LEVEL och LOW
LEVEL.
Girare il codificatore rotante e regolare il livello
sul livello desiderato.
Vrid flerfunktionsratten medsols eller motsols
för att fininställa BBE-behandlingen till önskad
nivå.
Una volta completata la regolazione, premere il
tasto FUNC (RETURN). Appare di nuovo la
schermata del modo BBE.
Tryck på FUNC (RETURN) när önskad
inställning uppnåtts. BBE-menyn visas åter på
bildskärmen.
127
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Auswählen eines
Hörpositionsprogramms
4 2
5
1
3
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC). Die
Klangprozessorliste erscheint auf dem
Bildschirm.
A.PROC
3
4
Sie können je nach Anzahl und Sitzordnung der
Insassen zur Optimierung des Klangfelds eine
spezifische Hörpositionseinstellung wählen.
Drehen Sie am Drehschalter, um "L.P.S."
(Listening Position Selection) aus der Liste
auszuwählen. Drücken Sie dann auf den
Drehschalter, um die L.P.S.-Anzeige mit den
Hörpositionsprogrammen aufzurufen.
ALL
FRONT
FRONT
LEFT
FRONT
RIGHT
Drücken Sie die Funktionstaste (2 (ALL) bis 5
(FRONT RIGHT)) mit dem gewünschten
Hörpositionsprogramm.
Hinweise: • Die schwarzen Quadrate
identifizieren die Hörposition(en).
• Drücken von Taste 1 deaktiviert
die L.P.S.-Funktion.
5
128
RETURN
Nach Auswählen des gewünschten Programms
drücken Sie die Taste FUNC (RETURN).
Die Klangprozessorliste ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Tip: Durch einen Druck auf die Taste FUNC
(RETURN) können Sie zur jeweils
vorherigen Bildschirmanzeige
zurückgehen.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Selezione della
posizione di ascolto
Val av lyssningsposition
(L.P.S.)
Si può selezionare la posizione di ascolto per
un campo sonoro ottimale a seconda del
numero di passeggeri nel veicolo.
Lämplig lyssningsposition kan väljas för att
uppnå optimal ljudbild i förhållande till antalet
passagerare i fordonet.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC). Appare la lista
dei processori audio.
Tryck på 4 (A.PROC) för att ta fram listan över
ljudbehandlingslägen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
L.P.S. (impostazione posizione di ascolto) nel
menu. Premere il codificatore rotante per
eseguire la selezione. Appare la schermata del
modo L.P.S. (impostazione della posizione di
ascolto).
Vrid på flerfunktionsratten för att välja L.P.S.
(Listening Position Setting) från menyn och
tryck sedan på flerfunktionsratten för att
verkställa valet.
Lyssningspositionsmenyn visas på
bildskärmen.
Premere uno dei tasti di funzione da 2 (ALL) a
5 (FRONT/RIGHT) corrispondente alla
posizione di ascolto desiderata.
Välj önskad lyssningsposition genom att trycka
på motsvarande direktväljare, från 2 (ALL) till
5 (FRONT RIGHT).
Note: • I quadratini neri indicano le posizioni di
ascolto.
• Quando si preme il tasto 1 (OFF) il
modo L.P.S. viene disattivato.
Obs!: • De svarta rutorna på funktionsraden
anger lyssningspositioner.
• Tryck på direktväljare 1 (OFF) för att
koppla ur val av lyssningsposition.
Una volta completata la selezione, premere il
tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la lista dei processori audio.
Tryck på FUNC (RETURN) när önskad
lyssningsposition valts.
Listan över ljudbehandlingslägen visas åter på
bildskärmen.
Suggerimento: Quando si preme il tasto
FUNC (RETURN), si torna alla Tips: När FUNC (RETURN) trycks in visas
schermata precedente.
föregående meny på bildskärmen igen.
129
Klangprozessor
(Option)
2 5
Deutsch
Ändern einer
Hörpositionseinstellung
3 4
1
2
RETURN
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Die L.P.S.-Einstellanzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
3
Drücken Sie auf den Drehschalter, um "F/R"
(Vorne/hinten) oder "L/R" (Links/rechts) zu
wählen.
4
Drehen Sie am Drehschalter, um das
Klangzentrum wunschgemäß zu verlagern.
Bei der F/R-Einstellung bewegt sich die Kugel
vor oder zurück, bei der L/R-Einstellung nach
links oder rechts.
5
130
Rufen Sie die L.P.S.-Anzeige auf, und wählen
Sie dann das zu bearbeitende Programm, wie
unter "Auswählen eines
Hörpositionsprogramms" beschrieben.
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN). Die L.P.S.-Anzeige ist nun
wieder auf dem Bildschirm zu sehen.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Regolazione della
posizione di ascolto
Fininställning av
lyssningsposition
Attivare il modo LPS e selezionare la posizione
di ascolto che si desidera regolare facendo
riferimento alla sezione "Selezione della
posizione di ascolto".
Ta fram lyssningspositionsmenyn och välj den
lyssningsposition som ska ändras genom att
följa anvisningarna under rubriken Val av
lyssningsposition (L.P.S.).
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno 2 secondi.
Appare la schermata del modo di regolazione
L.P.S.
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder.
Menyn för fininställning av lyssningsposition
visas på bildskärmen.
Premere il codificatore rotante e selezionare "F/ Tryck på flerfunktionsratten för att välja önskat
inställningsläge, F/R (fram/bak) eller L/R
R" (davanti/dietro) o "L/R" (sinistra/destra) che
si desidera regolare.
(vänster/höger).
Girare il codificatore rotante per regolare la
posizione di ascolto desiderata.
Quando si gira il codificatore rotante nel modo
F/R, la pallina di indicazione si sposta avanti e
indietro e quando si gira nel modo L/R la pallina
di indicazione si sposta a sinistra e a destra.
Vrid flerfunktionsratten medsols eller motsols
för att fininställa lyssningspositionen.
När flerfunktionsratten vrids runt i läget F/R
flyttar sig kulmarkören framåt eller bakåt. När
flerfunktionsratten vrids runt i läget L/R flyttar
sig kulmarkören åt vänster eller åt höger.
Una volta completata la regolazione, premere il
tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata del modo L.P.S.
Tryck på FUNC (RETURN) när önskad
inställning uppnåtts.
Lyssningspositionsmenyn visas åter på
bildskärmen.
131
Klangprozessor
(Option)
4 7
2
Deutsch
Einstellen des
Zeitkorrekturwerts
1
3 5 6
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
A.PROC
3
4
5
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC).
Die Klangprozessorliste erscheint auf dem
Bildschirm.
Drehen Sie am Drehschalter, um "Time-Corr."
(Time-Correction) aus der Liste auszuwählen,
und drücken Sie dann auf den Drehschalter.
Die Zeitkorrektur-Anzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
RETURN
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Auf dem Bildschirm ist nun die ZeitkorrekturEinstellanzeige zu sehen.
Drücken Sie wiederholt auf den Drehschalter,
um die Sitzposition zu wählen, für die die
Einstellung erfolgen soll.
Bei jeder Schalterbetätigung wird nach
folgendem Schema weitergeschaltet:
→ Fr/Left (vorne links) → Fr/Right (vorne rechts)
Rear/Right (hinten rechts) ← Rear/Left (hinten links) ←
(Fortsetzung folgt)
132
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Regolazione del valore
di correzione dei tempi
Ändring av
tidskorrigeringsvärde
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC). Appare la lista
dei processori audio.
Tryck på 4 (A.PROC).
Listan över ljudbehandlingslägen visas på
bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"Time-Corr." (correzione dei tempi), quindi
premere il codificatore rotante.
Appare la schermata del modo di correzione dei
tempi.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja TimeCorr. (tidskorrigering) och tryck sedan på
flerfunktionsratten.
Tidskorrigeringsmenyn visas på bildskärmen.
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno 2 secondi.
Appare la schermata del modo di regolazione
della correzione dei tempi.
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder.
Menyn för inställning av tidskorrigering visas på
bildskärmen.
Premere ripetutamente il codificatore rotante
per selezionare la posizione (sedile) che si
desidera regolare.
A ciascuna pressione la posizione sedile
cambia come segue:
Tryck lämpligt antal gånger på
flerfunktionsratten för att välja positionen (sätet)
för vilken tidskorrigeringen ska ändras.
Med vart tryck ändras positionen (sätet) enligt
följande:
→ Anteriore/sinistro → Anteriore/destro
Posteriore/destro ← Posteriore/sinistro ←
(continua)
→ Fr/Left (vä. fram) → Fr/Right (hö. fram)
Rear/Right (hö. bak) ← Rear/Left (vä. bak) ←
(forts.)
133
Klangprozessor
(Option)
6
7
Deutsch
Drehen Sie den Drehschalter nach rechts oder
links, um den Zeitkorrekturwert wunschgemäß
zu erhöhen oder zu erniedrigen.
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN). Die Zeitkorrektur-Anzeige ist
nun wieder auf dem Bildschirm zu sehen.
Tip: Durch einen Druck auf die Taste FUNC
(RETURN) können Sie zur jeweils
vorherigen Bildschirmanzeige
zurückgehen.
134
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Girare il codificatore rotante in senso orario o
antiorario rispettivamente per aumentare o
diminuire il valore di correzione dei tempi sul
valore desiderato.
Vrid flerfunktionsratten medsols eller motsols
för att höja respektive sänka
tidskorrigeringsvärdet till önskat värde.
Una volta completata la regolazione, premere il
tasto FUNC (RETURN). Appare di nuovo la
schermata del modo di correzione dei tempi.
Tryck på FUNC (RETURN) när önskat
tidskorrigeringsvärde uppnåtts.
Tidskorrigeringsmenyn visas åter på
bildskärmen.
Suggerimento: Quando si preme il tasto
FUNC (RETURN), si torna alla Tips: När FUNC (RETURN) trycks in visas
schermata precedente.
föregående meny på bildskärmen igen.
135
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Einstellen der
Trennfrequenz bei einer
2-Weg-Weiche
5
4 8
2
3 6 7
1
1
2
Wenn eine oder zwei optionale AlpineKanalweichen (Divider) PRA-H400
angeschlossen sind, können diese über den
IVA-M700R/CVA-1005R eingestellt werden.
Führen Sie die Einstellung gemäß der
folgenden Beschreibung aus, wenn eine oder
zwei 2-Weg-System- oder 3-Weg-SystemWeichen angeschlossen sind.
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
A.PROC
3
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC).
Die Klangprozessorliste erscheint auf dem
Bildschirm.
Drehen Sie am Drehschalter, um "Divider" (bei
einer Weiche) oder "Divider-F and Divider-R"
(bei zwei Weichen) aus der Liste auszuwählen,
und drücken Sie dann auf den Drehschalter.
Die Divider-Anzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
4
RETURN
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Die Divider-Einstellanzeige erscheint.
5
X-OVER
Drücken Sie Taste 1 (X-OVER). Sie befinden
sich nun im Trennfrequenz-Einstellmodus
(Cross-Over Adjustment).
(Fortsetzung folgt)
136
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Regolazione del punto di Inställning av
övergångspunkt för 2transizione (crossover)
kanaluppdelare
del separatore a due vie vägs
Efter att en Alpines kanaluppdelare PRA-H400
Se è collegato un separatore di canale PRAH400 Alpine opzionale, si può controllare il
separatore dall'IVA-M700R/CVA-1005R.
Usare questo procedimento quando uno o due
separatori di canale per sistema a 2 vie o a 3
vie sono collegati.
anslutits till bilstereon IVA-M700R/CVA1005R
är det möjligt att styra kanaluppdelaren via IVAM700R/CVA1005R.
Utför denna manövrering när en eller två
kanaluppdelare för 2- eller 3-vägssystem är
anslutna.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC). Appare la lista
dei processori audio.
Tryck på 4 (A.PROC).
Listan över ljudbehandlingslägen visas på
bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"Divider" (quando è collegato un separatore) o
"Divider-F and Divider-R" (quando sono
collegati due separatori), quindi premere il
codificatore rotante per eseguire la selezione.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja Divider
(när en kanaluppdelare är ansluten) eller
Divider-F and Divider-R (när två kanaluppdelare
är anslutna) och tryck sedan på
flerfunktionsratten för att verkställa valet.
Kanaluppdelningsmenyn visas på bildskärmen.
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno 2 secondi.
Si attiva il modo di regolazione separatore.
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder.
Menyn för inställning av kanaluppdelare visas
på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (X-OVER). Si attiva il modo
di regolazione del punto di transizione.
Tryck på direktväljare 1 (X-OVER). Menyn för
inställning av övergångspunkt visas på
bildskärmen.
(continua)
(forts.)
137
Klangprozessor
(Option)
6
Deutsch
Drücken Sie auf den Drehschalter, um den
Kanal (Frequenzbereich) zu wählen, der
eingestellt werden soll.
Bei jeder Betätigung wird nach folgendem
Schema weitergeschaltet:
Wenn nur eine 2-Weg-Weiche angeschlossen
ist
→ Low → F-High → R-High
Wenn zwei 2-Weg-Weichen angeschlossen
sind
→ Low → High
↑
↓
Mit Taste 6 (F/R) wird zwischen Frontund Hecklautsprechern umgeschaltet,
wobei die Anzeige sich entsprechend
ändert.
→ Low → High
Wenn nur eine 3-Weg-Weiche angeschlossen
ist
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
Wenn zwei 3-Weg-Weichen angeschlossen
sind
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
↑
↓
Mit Taste 6 (F/R) wird zwischen Frontund Hecklautsprechern umgeschaltet,
wobei die Anzeige sich entsprechend
ändert.
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
7
8
138
Drehen Sie den Drehschalter nach rechts oder
links, um den Trennfrequenzpunkt nach oben
oder unten zu verlagern.
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN). Die Divider-Anzeige
erscheint dabei wieder auf dem Bildschirm.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Girare il codificatore rotante e selezionare il
canale che si desidera regolare.
A ciascuna pressione il canale cambia come
segue:
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Tryck lämpligt antal gånger på
flerfunktionsratten för att välja den kanal vars
övergångspunkt ska ändras.
Med vart tryck ändras kanalen enligt följande.
Quando è collegato solo un separatore a 2 vie: När endast en 2-vägs kanaluppdelare är
ansluten:
→ Low → F-High → R-High
→ Low → F-High → R-High
Quando sono collegati due separatori a 2 vie:
När två 2-vägs kanaluppdelare är anslutna:
→ Low → High
→ Low → High
A ciascuna pressione del tasto 6 (F/R)
↑ il modo si alterna tra i modi di
↑ Tryck på 6 (F/R) för att växla mellan
regolazione anteriori e regolazione
lägena för främre respektive bakre
inställning, så att visningen på
↓ posteriori e anche la visualizzazione
↓ bildskärmen ändras därefter.
cambia.
→
Low
→
→
High
Low
→
High
Quando è collegato solo un separatore a 3 vie: När endast en 3-vägs kanaluppdelare är
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
ansluten:
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
Quando sono collegati due separatori a 3
vie:
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
↑
↓
A ciascuna pressione del tasto 6 (F/R)
il modo si alterna tra i modi di
regolazione anteriori e regolazione
posteriori e anche la visualizzazione
cambia.
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
När två 3-vägs kanaluppdelare är anslutna:
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
↑
↓
Tryck på 6 (F/R) för att växla mellan
lägena för främre respektive bakre
inställning, så att visningen på
bildskärmen ändras därefter.
→ Low → Mid-L → Mid-H → High
Girare il codificatore rotante in senso orario o
antiorario per regolare il punto di transizione a
salire o a scendere sul punto desiderato.
Vrid flerfunktionsratten medsols eller motsols
för att höja respektive sänka övergångspunkten
till önskat läge.
Una volta completata la regolazione, premere il
tasto FUNC (RETURN). Appare di nuovo la
schermata del modo separatore.
Tryck på FUNC (RETURN) när önskad
inställning uppnåtts. Kanaluppdelningsmenyn
visas åter på bildskärmen.
139
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Einstellen der Pegel
1 5
2
3 4
1
RETURN
2
LEVEL
3
Rufen Sie die Divider-Anzeige auf, und drücken
Sie dann die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Die Divider-Einstellanzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
Drücken Sie Taste 2 (LEVEL). Sie befinden
sich nun im Pegel-Einstellmodus.
Drücken Sie auf den Drehschalter, um den Kanal
(Frequenzbereich) zu wählen, der eingestellt
werden soll.
Bei jeder Betätigung wird nach folgendem Schema
weitergeschaltet:
Wenn nur eine 2-Weg-Weiche angeschlossen ist
→ L-Low → R-Low → F-High/L
R-High/R ← R-High/L ← F-High/R ←
Wenn zwei 2-Weg-Weichen angeschlossen sind
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
↑
↓
Mit Taste 6 (F/R) wird zwischen Frontund Hecklautsprechern umgeschaltet,
wobei die Anzeige sich entsprechend
ändert.
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
Wenn nur eine 3-Weg-Weiche angeschlossen ist
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
Wenn zwei 3-Weg-Weichen angeschlossen sind
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
↑
↓
Mit Taste 6 (F/R) wird zwischen Frontund Hecklautsprechern umgeschaltet,
wobei die Anzeige sich entsprechend
ändert.
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
140
(Fortsetzung folgt)
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Regolazione dei livelli
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno due secondi nel modo separatore.
Si attiva il modo di regolazione separatore.
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Inställning av
kanalnivåer
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder medan
kanaluppdelningsmenyn visas på bildskärmen.
Menyn för inställning av kanaluppdelare visas
på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (LEVEL). Si attiva il modo di Tryck på 2 (LEVEL). Menyn för inställning av
regolazione del livello.
kanalnivåer visas på bildskärmen.
Premere il codificatore rotante e selezionare il canale
da regolare.
A ciascuna pressione il canale cambia come segue:
Quando è collegato solo un separatore per
sistema a 2 vie:
→ L-Low → R-Low → F-High/L
R-High/R ← R-High/L ← F-High/R ←
Quando sono collegati due separatori per sistema
a 2 vie:
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
↑
↓
A ciascuna pressione del tasto 6 (F/R) il
modo si alterna tra i modi di regolazione
anteriori e regolazione posteriori e anche la
visualizzazione cambia.
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
Quando è collegato solo un separatore a 3 vie:
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
Quando sono collegati due separatori a 3 vie:
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
↑
↓
A ciascuna pressione del tasto 6 (F/R) il
modo si alterna tra i modi di regolazione
anteriori e regolazione posteriori e anche
la visualizzazione cambia.
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
(continua)
Tryck lämpligt antal gånger på flerfunktionsratten
för att välja den kanal vars nivå ska ändras.
Med vart tryck ändras kanalen enligt följande.
När endast en 2-vägs kanaluppdelare är
ansluten:
→ L-Low → R-Low → F-High/L
R-High/R ← R-High/L ← F-High/R ←
När två 2-vägs kanaluppdelare är anslutna:
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
↑
↓
Tryck på 6 (F/R) för att växla mellan
lägena för främre respektive bakre
inställning, så att visningen på
bildskärmen ändras därefter.
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
När endast en 3-vägs kanaluppdelare är
ansluten:
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
När två 3-vägs kanaluppdelare är anslutna:
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
↑
↓
Tryck på 6 (F/R) för att växla mellan
lägena för främre respektive bakre
inställning, så att visningen på
bildskärmen ändras därefter.
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
(forts.)
141
Klangprozessor
(Option)
4
5
142
Deutsch
Drehen Sie den Drehschalter nach rechts oder
links, um den Pegel zu erhöhen oder zu
erniedrigen.
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN).
Die Divider-Anzeige erscheint dabei wieder auf
dem Bildschirm.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Girare il codificatore rotante in senso orario o
antiorario per regolare sul livello desiderato,
rispettivamente a salire o a scendere.
Vrid flerfunktionsratten medsols eller motsols
för att höja respektive sänka nivån till önskat
läge.
Quando le regolazioni sono state completate,
premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata del modo
separatore.
Tryck på FUNC (RETURN) när önskad
inställning uppnåtts. Kanaluppdelningsmenyn
visas åter på bildskärmen.
143
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Einstellen der Zeitkorrektur bei einem 2-WegLautsprechersystem
2
1 5
Mit diesem Vorgang gleichen Sie die zeitlichen
Abweichungen in der Schallausbreitung
zwischen den einzelnen Lautsprechern aus.
3 4
1
RETURN
Rufen Sie die Divider-Anzeige auf, und drücken
Sie dann die Taste FUNC (RETURN)
mindestens 2 Sekunden lang.
Die Divider-Einstellanzeige erscheint auf dem
Bildschirm.
2
T-CORR
Drücken Sie Taste 3 (T-CORR). Sie befinden
sich nun im Zeitkorrektur-Einstellmodus.
3
Drücken Sie auf den Drehschalter, um den Kanal
(Frequenzbereich) zu wählen, der eingestellt
werden soll.
Bei jeder Betätigung wird nach folgendem Schema
weitergeschaltet:
Wenn nur eine 2-Weg-Weiche angeschlossen ist
→ L-Low → R-Low → F-High/L
R-High/R ← R-High/L ← F-High/R ←
Wenn zwei 2-Weg-Weichen angeschlossen sind
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
↑
↓
Mit Taste 6 (F/R) wird zwischen Front- und
Hecklautsprechern umgeschaltet, wobei die
Anzeige sich entsprechend ändert.
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
Wenn nur eine 3-Weg-Weiche angeschlossen ist
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
Wenn zwei 3-Weg-Weichen angeschlossen sind
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
↑
↓
Mit Taste 6 (F/R) wird zwischen Front- und
Hecklautsprechern umgeschaltet, wobei die
Anzeige sich entsprechend ändert.
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
144
(Fortsetzung folgt)
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Regolazione della
Inställning av
correzione dei tempi per tidskorrigering för 2-vägs
un sistema diffusori a 2
högtalarsystem
Utför denna inställning för att justera
vie
Usare questo procedimento per regolare la
differenza dei tempi del suono tra i diffusori.
tidsskillnaden i ljudåtergivningen via de olika
högtalarna.
Tenere premuto il tasto FUNC (RETURN) per
almeno 2 secondi nel modo separatore.
Si attiva il modo di regolazione separatore.
Tryck in och håll FUNC (RETURN) intryckt i
minst två sekunder medan
kanaluppdelningsmenyn visas på bildskärmen.
Menyn för inställning av kanaluppdelare visas
på bildskärmen.
Premere il tasto 3 (T-CORR.).
Si attiva il modo di regolazione della correzione
dei tempi.
Tryck på 3 (T-CORR). Menyn för inställning av
tidskorrigering visas på bildskärmen.
Premere il codificatore rotante e selezionare il
canale che si desidera regolare.
A ciascuna pressione il canale cambia come
segue:
Quando è collegato solo un separatore a 2 vie:
Tryck lämpligt antal gånger på flerfunktionsratten
för att välja den kanal vars tidsfördröjning ska
ändras.
Med vart tryck ändras kanalerna enligt följande.
När endast en 2-vägs kanaluppdelare är ansluten:
→ L-Low → R-Low → F-High/L
R-High/R ← R-High/L ← F-High/R ←
Quando sono collegati due separatori per
sistema a 2 vie:
→ L-Low → R-Low → F-High/L
R-High/R ← R-High/L ← F-High/R ←
När två 2-vägs kanaluppdelare är anslutna:
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
↑
↑
↓
A ciascuna pressione del tasto [6] (F/R) il
modo si alterna tra i modi di regolazione
anteriori e regolazione posteriori e anche
la visualizzazione cambia.
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
↓
Tryck på 6 (F/R) för att växla mellan
lägena för främre respektive bakre
inställning, så att visningen på
bildskärmen ändras därefter.
→ L-Low → R-Low → L-High → R-High
Quando è collegato solo un separatore a 3 vie:
När endast en 3-vägs kanaluppdelare är ansluten:
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
Quando sono collegati due separatori a 3 vie:
När två 3-vägs kanaluppdelare är anslutna:
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
↑
↓
A ciascuna pressione del tasto 6 (F/R) il
modo si alterna tra i modi di regolazione
anteriori e regolazione posteriori e anche
la visualizzazione cambia.
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
(continua)
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
↑
↓
Tryck på 6 (F/R) för att växla mellan
lägena för främre respektive bakre
inställning, så att visningen på
bildskärmen ändras därefter.
→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High
(forts.)
145
Klangprozessor
(Option)
4
5
146
Deutsch
Drehen Sie den Drehschalter nach rechts oder
links, um den Zeitkorrekturwert zu erhöhen oder
zu erniedrigen.
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN).
Die Divider-Anzeige erscheint dabei wieder auf
dem Bildschirm.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Vrid flerfunktionsratten medsols eller motsols
Girare il codificatore rotante in senso orario o
antiorario per regolare il valore di correzione dei för att höja respektive sänka
tempi, rispettivamente a salire o a scendere.
tidskorrigeringsvärdet till önskat värde.
Quando le regolazioni sono state completate,
premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata del modo
separatore.
Tryck på FUNC (RETURN) när önskad
inställning uppnåtts. Kanaluppdelningsmenyn
visas åter på bildskärmen.
147
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Speichern von
Weicheneinstellungen
Sie können die für die Weiche(n)
vorgenommenen Einstellungen als Programm
speichern.
1 2
1
2
148
P.SET
1
P.SET
P.SET
1
2
P.SET
2
P.SET
P.SET
3
3
P.SET
P.SET
4
4
Rufen Sie nach Vornehmen der
Weicheneinstellungen die Divider-Anzeige auf.
Drücken Sie eine der Funktionstasten 1
(P.SET1) bis 4 (P.SET4) mindestens 2
Sekunden lang.
Die Anzeigesymbole der vier Tasten blinken
nun 5 Sekunden lang.
Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden
(während die Symbole blinken), die
Funktionstaste (1 (P.SET1) bis 4 (P.SET4)),
in der Sie die Weicheneinstellungen speichern
möchten.
Wiederholen Sie den Einstell- und
Speichervorgang, um bis zu 3 weitere
Einstellungen einzugeben.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Lagring av
Memorizzazione delle
kanaluppdelningsinställningar
impostazioni separatore
i minnet
Si possono memorizzare le impostazioni del
separatore una volta che sono state regolate.
Utförda inställningar för kanaluppdelare kan
lagras i bilstereons minne.
Dopo aver regolato il separatore (o separatori),
visualizzare la schermata del modo separatore.
Tenere premuto uno qualsiasi dei tasti di
funzione da 1 (P.SET1) a 4 (P.SET4) per
almeno 2 secondi.
Gli indicatori dei quattro tasti lampeggiano per 5
secondi.
Utför först önskade inställningar för
kanaluppdelaren/kanaluppdelarna och ta
därefter fram kanaluppdelningsmenyn.
Tryck in och håll någon av direktväljarna 1
(P.SET1) till 4 (P.SET4) intryckt i minst två
sekunder.
Indikeringarna för de fyra knapparna blinkar i
fem sekunder.
Premere il tasto di funzione da 1 (P.SET1) a
4 (P.SET4) su cui si desidera memorizzare
(preselezionare) le impostazioni separatore
mentre gli indicatori stanno lampeggiando per 5
secondi.
Ripetere questo procedimento per memorizzare
altre 3 impostazioni separatore.
Tryck på den direktväljare, från 1 (P.SET1) till
4 (P.SET4), under vilken
kanaluppdelningsinställningarna ska lagras,
medan indikeringarna blinkar (inom fem
sekunder).
Följ ovanstående anvisningar igen för att lagra
upp till tre till kanaluppdelningsinställningar i
minnet.
149
Klangprozessor
(Option)
Abrufen gespeicherter
Weicheneinstellungen
mit den Funktionstasten
1
1
P.SET
1
Deutsch
P.SET
2
P.SET
3
P.SET
4
Rufen Sie die Divider-Anzeige auf.
Drücken Sie die Funktionstaste (1 (P.SET1)
bis 4 (P.SET4)) in der die gewünschten
Weicheneinstellungen gespeichert sind.
Die Einstellungen werden dabei abgerufen.
Tip: Sie können gespeicherte
Weicheneinstellungen auch auf der
Divider-Einstellanzeige mit Taste 4
(;P.DN) oder Taste 5 (:P.UP) abrufen.
150
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Richiamo di impostazioni Återkallning av lagrade
separatore memorizzate kanaluppdelningsinställningar
con i tasti di funzione
med hjälp av direktväljarna
Visualizzare la schermata del modo separatore.
Premere il tasto di funzione da 1 (P.SET1) a
4 (P.SET4) su cui sono memorizzate le
impostazioni separatore desiderate.
L'impostazione separatore memorizzata sul
tasto di funzione viene richiamata.
Ta fram kanaluppdelningsmenyn.
Tryck på den direktväljare, från 1 (P.SET1) till
4 (P.SET4), under vilken önskade
kanaluppdelningsinställningar finns lagrade.
De kanaluppdelningsinställningar som finns
lagrade under intryckt direktväljare återkallas.
Suggerimento: Si possono richiamare le
impostazioni separatore
memorizzate desiderate anche
premendo il tasto 4 (;P.DN)
o 5 (:P.UP) nel modo
separatore.
Tips: Det är också möjligt att återkalla önskade
kanaluppdelningsinställningar ur minnet
genom att trycka på 4 (;P.DN) eller 5
(:P.UP) medan kanaluppdelningsmenyn
visas på bildskärmen.
151
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Abrufen von
Einstellungen in einer
optionalen Weiche
4
2
5
Wenn eine optionale Alpine-Kanalweiche (z.B.
PXA-H600) angeschlossen ist, können Sie die
mit dieser Weiche gemachten Einstellungen
abrufen.
3
1
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC).
Die Klangprozessorliste erscheint auf dem
Bildschirm.
A.PROC
3
4
5
152
Drehen Sie am Drehschalter, und wählen Sie
"Adaptive EQ". Eine entsprechende
Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
P.SET
1
P.SET
2
P.SET
3
P.SET
4
RETURN
P.SET
5
P.SET
6
Drücken Sie die Funktionstaste (1 (P.SET1)
bis 6 (P.SET6)) mit den gewünschten, in der
optionalen Weiche gespeicherten
Einstellungen.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Richiamo delle
impostazioni separatore
memorizzate con il
separatore opzionale
Återkallning av
kanaluppdelningsinställningar
som lagrats med hjälp av
ansluten kanaluppdelare
Se è collegato un separatore Alpine opzionale
(come il PXA-H600), si possono richiamare le
impostazioni memorizzate usando il separatore
opzionale.
Efter att en extra produkt för uppdelning från
Alpine (t.ex. fasprocessorn PXA-H600) anslutits
till bilstereon är det möjligt att återkalla lagrade
inställningar med hjälp av den extra produkten.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC).
Appare la lista dei processori audio.
Tryck på 4 (A.PROC).
Listan över ljudbehandlingslägen visas på
bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
Vrid på flerfunktionsratten och välj Adaptive EQ,
"Adaptive EQ". Appare la schermata della guida så att den tillhörande funktionsraden visas på
alle funzioni.
bildskärmen.
Premere uno dei tasti di funzione da 1
(P.SET1) a 6 (P.SET6) su cui è stata
memorizzata l'impostazione desiderata usando
il separatore opzionale.
Tryck på den direktväljare, från 1 (P.SET1) till
6 (P.SET6), under vilken önskade
kanaluppdelningsinställningar lagrats med hjälp
av den anslutna kanaluppdelaren.
Premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata di menu
principale.
Tryck på FUNC (RETURN).
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
153
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Speichern eigener
Einstellungen
2 3
Sie können bei Bedarf eigene
Klangeinstellungen als Programm für späteren
Abruf auf Tastendruck speichern. (Siehe Seiten
108 bis 112.)
1
1
2
3
Wählen Sie eines der werkseitigen Presets und
ändern Sie dessen Einstellungen
wunschgemäß. Rufen Sie danach die
Klangprozessorliste auf und wählen Sie
"Private Memo".
P.SET
1
P.SET
P.SET
1
2
P.SET
P.SET
2
3
P.SET
3
P.SET
P.SET
4
4
P.SET
P.SET
5
5
P.SET
P.SET
6
6
Drücken Sie eine der Funktionstasten (1
(P.SET1) bis 6 (P.SET6) mindestens 2
Sekunden lang.
Blinken der Funktionssymbole P.SET1 bis
P.SET6 zeigt nun an, daß Sie die Einstellungen
als Programm speichern können.
Drücken Sie, während die Funktionssymbole
blinken, die Funktionstaste (1 (P.SET1) bis 6
(P.SET6), in der Sie die Einstellungen
speichern möchten.
Das Programm ist nun gespeichert.
Zum Speichern weiterer Programme führen Sie
den Vorgang wiederholt aus.
Hinweis: Die Equalizer-, DHE-, BBE-,
Surround- und ZeitkorrekturEinstellungen werden bei diesem
Gerät gemeinsam gespeichert.
154
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Lagring av
Memorizzazione di curve ekvaliseringskurvor i
caratteristiche
minnet
Le curve caratteristiche di equalizzazione
Egenhändigt inställda ekvaliseringskurvor eller
create personalmente o preselezionate in
ekvaliseringskurvor förinställda på fabriken kan
fabbrica possono essere memorizzate. (Vedere
lagras i bilstereons minne (se sidorna 109 till
le pagine da 109 a 113.)
113).
Selezionare una delle curve caratteristiche
preselezionate in fabbrica o creare una propria
curva caratteristica (personale). Quindi
visualizzare la lista dei processori audio e
selezionare "Private Memo".
Välj någon av de förinställda
ekvaliseringskurvorna eller skapa en egen
(privat) ekvaliseringskurva. Ta därefter fram
listan över ljudbehandlingslägen och välj
Private Memo.
Tenere premuto uno qualsiasi dei tasti di
funzione da 1 (P.SET1) a 6 (P.SET6) per
almeno 2 secondi.
Gli indicatori della guida alle funzioni da
P.SET1 a P.SET6 nella schermata del modo di
preselezione lampeggiano per indicare che è
possibile memorizzare la curva caratteristica.
Tryck in och håll vilken som helst av
direktväljarna 1 (P.SET1) till 6 (P.SET6)
intryckt i minst två sekunder.
Indikeringarna P.SET1 till P.SET6 för
förvalsläge på funktionsraden blinkar, vilket
anger att ekvaliseringskurvan kan lagras i
minnet.
Mentre gli indicatori della guida alle funzioni
lampeggiano, premere il tasto di funzione da 1
(P.SET1) a 6 (P.SET6) su cui si desidera
memorizzare la curva caratteristica.
Ora la curva caratteristica è stata memorizzata.
Ripetere questo procedimento per memorizzare
altre curve caratteristiche.
Tryck på den direktväljare, från 1 (P.SET1) till
6 (P.SET6), under vilken ekvaliseringskurvan
ska lagras, medan indikeringarna på
funktionsraden blinkar.
Ekvaliseringskurvan har nu lagrats i bilstereons
minne.
Följ ovanstående anvisningar igen för att lagra
fler ekvaliseringskurvor i minnet.
Nota: Questo apparecchio può memorizzare
curve caratteristiche insieme alle
impostazioni di equalizzatore, DHE, BBE
e correzione dei tempi surround.
Obs!: Med denna bilstereo är det möjligt att
lagra ekvaliseringskurvor tillsammans
med inställningarna för ansluten equalizer,
digital övertonsförstärkning (DHE), BBEbehandling och tidskorrigering för akustik.
155
Klangprozessor
(Option)
Deutsch
Abrufen gespeicherter
Einstellungen
1
1
P.SET
1
P.SET
2
P.SET
2
156
3
P.SET
4
P.SET
1
5
P.SET
6
Aktivieren Sie die gewünschte Betriebsart
(DHE, BBE, Surround, Zeitkorrektur oder
Equalizer), und drücken Sie dann die
Funktionstaste (1 (P.SET1) bis 6 (P.SET6),
in der das gewünschte Programm gespeichert
ist.
Die Einstellungen ändern sich entsprechend.
Auswählen
gespeicherter
Einstellungen aus der
Klangprozessorliste
Sie können gespeicherte Programme auch aus
der Klangprozessorliste (A.PROC) auswählen,
ohne auf eine spezifische Anzeige
umzuschalten.
1
Rufen Sie die Klangprozessorliste auf. Drehen
Sie am Drehschalter, um den Cursor bis zur
betreffenden Klangprozessorfunktion zu
bewegen. Die Symbolleiste für die gewählte
Funktion wird angezeigt.
2
Drücken Sie die Funktionstaste (1 (P.SET1)
bis 6 (P.SET6), in der das gewünschte
Programm gespeichert ist. Die Liste zeigt die
Datails des gewählten Programms an.
Uso del processore
audio (opzionale)
Italiano
Svenska
Manövrering av
ljudprocessorer (tillval)
Richiamo di curve
caratteristiche
memorizzate usando i
tasti di funzione
Återkallning av lagrade
ekvaliseringskurvor med
hjälp av direktväljarna
Attivare il modo desiderato, DHE, BBE,
surround, correzione dei tempi o equalizzatore,
quindi premere il tasto di funzione da 1
(P.SET1) a 6 (P.SET6) su cui è memorizzata
la curva caratteristica desiderata.
La curva caratteristica selezionata viene
richiamata.
Koppla in önskad meny (DHE-menyn, BBEmenyn, akustikmenyn, tidskorrigeringsmenyn
eller equalizermenyn) och tryck därefter på den
direktväljare, från 1 (P.SET1) till 6 (P.SET6),
under vilken önskad ekvaliseringskurva finns
lagrad.
Vald ekvaliseringskurva återkallas.
Val av ekvaliseringsSelezione di curve
kurvor medan listan över
caratteristiche dalla lista ljudbehandlingslägen
dei processori audio
visas
Si può selezionare la curva caratteristica
desiderata direttamente dalla lista dei
processori audio (A.PROC) senza che sia
necessario passare alle singole schermate di
modo.
Det är möjligt att välja önskad
ekvaliseringskurva direkt från listan över
ljudbehandlingslägen (A.PROC) på
bildskärmen, utan att först välja en undermeny.
Visualizzare la schermata della lista dei
processori audio.
Girare il codificatore rotante e selezionare il
modo desiderato spostando il cursore. Viene
visualizzata la guida alle funzioni per il modo
desiderato
Ta fram listan över ljudbehandlingslägen på
bildskärmen. Vrid sedan på flerfunktionsratten
för att flytta markören till önskat läge.
Funktionsraden för valt läge visas på
bildskärmen.
Premere il tasto di funzione da 1 a 6 su cui è Tryck på den direktväljare, från 1 till 6, under
memorizzata la curva caratteristica desiderata. vilken önskad ekvaliseringskurva finns lagrad.
La lista mostra i dettagli della curva selezionata. Detaljerna för vald ekvaliseringskurva anges på
listan.
157
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Anzeigen des
Spektrumanalysators
4
2 3
1
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
INTLZ
3
4
158
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
Drehen Sie am Drehschalter, um "SPE.ANA."
zu wählen.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
ON
Drücken Sie Taste 2 (ON), um den
Spektrumanalysatormodus einzuschalten.
Bei aktiviertem Spektrumanalysator erscheint
eine entsprechende Anzeige mit 14 Bändern
auf dem Bildschirm.
Zum Deaktivieren des Spektrumanalysatormodus drücken Sie Taste 1 (OFF).
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Visualizzazione
dell'analizzatore di
spettro
Visning av
spektralanalysator (SPE.
ANA.)
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"SPE.ANA."
Appare il menu della guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget SPE.
ANA.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (ON) per attivare il modo di
analizzatore di spettro.
Quando il modo di analizzatore di spettro è
attivato, appare la schermata dell'analizzatore
di spettro a 14 bande.
Per disattivare il modo di analizzatore di
spettro, premere il tasto 1 (OFF).
Tryck på 2 (ON) för att koppla in läget för
visning av spektralanalysator.
I inkopplat läget visas en spektralanalysator
med 14 frekvensband på bildskärmen.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur läget för
visning av spektralanalysator.
159
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Ein- und Ausschalten der
Umgehungsfunktion
4
2
1 3
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
A.PROC
3
4
160
Bei aktivierter Umgehungsfunktion gehen die
Tonsignale nicht durch die BBE- und SurroundSchaltungen, sondern werden direkt an den
Line-Ausgang gelegt. Die Equalizer-Kennlinie
wird beim Umgehen dieser
Klangprozessorschaltungen linear.
Drücken Sie Taste 4 (A.PROC), um die
Klangprozessorliste auf dem Bildschirm
anzuzeigen.
Drehen Sie am Drehschalter, um "Defeat" zu
wählen.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
ON
Drücken Sie Taste 2 (ON), um die
Umgehungsfunktion zu aktivieren. Die
Tonsignale umgehen nun die BBE- und
Surround-Schaltungen.
Zum Deaktivieren der Umgehungsfunktion
drücken Sie Taste 1 (OFF).
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Attivazione e
disattivazione del modo In/urkoppling av rak
frekvenskurva (Defeat)
neutro
Efter inkoppling av läget för rak frekvenskurva
Quando il modo di annullamento è attivato, i
segnali di suono saltano i circuiti BBE e
surround e passano direttamente all'uscita in
linea. Anche la curva di equalizzazione, quindi,
diventa piatta.
matas ingående ljudsignaler förbi kretsarna för
BBE-behandling och akustikbehandling och
direkt ut till linjeutgångarna. Därmed blir
frekvenskurvan rak.
Premere il tasto SOURCE. Appare la
schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE. Huvudmenyn visas på
bildskärmen.
Premere il tasto 4 (A.PROC). Appare la lista
dei processori audio.
Tryck på 4 (A.PROC), så att listan över
ljudbehandlingslägen visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"Defeat". Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja läget
Defeat. Tillhörande funktionsrad visas på
bildskärmen.
Premere il tasto 2 (ON) per attivare il modo
neutro. I segnali di suono saltano i circuiti BBE
e surround.
Per disattivare il modo neutro, premere il tasto
1 (OFF).
Tryck på 2 (ON) för att koppla in läget för rak
frekvenskurva. Ljudsignalerna matas nu förbi
kretsarna för BBE-behandling och
akustikbehandling.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur läget för rak
frekvenskurva.
161
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Benennen von CDs
Sie können maximal 120 CDs benennen.
6 3 4
2
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert bzw.
werden die Einstellungen nicht geändert.
Hinweis: Die Feststellbremse muß beim
Aufrufen der TITLE INPUT-Anzeige
angezogen sein. Wenn Sie
versuchen, die Anzeige während der
Fahrt zufzurufen, erscheint die
Meldung "CAN'T OPERATE WHILE
DRIVING" (Während der Fahrt nicht
möglich) auf dem Bildschirm.
1
Schalten Sie auf CD-Betrieb.
Spielen Sie die zu benennende CD ab.
2
Drücken Sie die INPUT-Taste mindestens 2
Sekunden lang.
Die Anzeige zum Eingeben von Namen
erscheint auf dem Bildschirm.
3
Die wählbaren Zeichen werden unten auf dem
Bildschirm angezeigt. Drehen Sie am
Drehschalter, um das Zeichen für die erste
Eingabestelle zu wählen.
Zum Umschalten zwischen Großbuchstaben,
Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen
drücken Sie Taste 3 (A/1).
Das Zeichenmenü wechselt bei jeder
Tastenbetätigung zum nächsten Zeichensatz.
4
Nach Auswählen des Zeichens für die erste
Eingabestelle drücken Sie auf den
Drehschalter. Das Zeichen wird dabei
eingegeben. Siehe "Hinweise" auf der nächsten
Seite.
(Fortsetzung folgt)
162
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Assegnazione di titoli ai
CD
Namngivning av CDskivor
Si possono assegnare titoli ad un massimo di
120 CD.
Upp till 120 CD-titlar (max.) kan lagras i minnet.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Nota: Il freno a mano deve essere tirato per
poter accedere alla schermata del modo
TITLE INPUT. Se si tenta di accedere a
questo schermo durante la guida appare
l'avvertimento CAN'T OPERATE WHILE
DRIVING.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Obs! Fordonets handbroms måste vara
åtdragen för att menyn TITLE INPUT för
inmatning av titlar ska kunna tas fram på
bildskärmen. Vid ett försök att ta fram
denna meny medan fordonet är i rörelse
visas meddelandet CAN'T OPERATE
WHILE DRIVING på bildskärmen.
Attivare il modo CD.
Riprodurre il CD cui si desidera assegnare un
titolo (nome).
Ta fram CD-menyn.
Spela upp den CD-skiva som ska namnges
(vars titel ska lagras i minnet).
Tenere premuto il tasto INPUT per almeno 2
secondi.
Appare la schermata di inserimento del titolo.
Tryck in och håll LIST (INPUT) intryckt i minst 2
sekunder.
Menyn för inmatning av titel visas på
bildskärmen.
I caratteri sono visualizzati nel menu inferiore.
Girare il codificatore rotante e selezionare il
carattere desiderato per la prima posizione. Per
alternare tra maiuscole, minuscole, numeri e
simboli, premere il tasto 3 (A/1). A ciascuna
pressione il menu inferiore cambia.
Tecken som kan matas in visas längst ner på
bildskärmen. Vrid flerfunktionsratten åt lämpligt
håll för att markera det tecken som ska matas
in som första tecken i titeln.
Tryck lämpligt antal gånger på 3 (A/1) för att
välja inmatning av versaler, gemener, siffror
eller symboler. Med vart tryck ändras
teckenraden längst ner på bildskärmen.
Una volta selezionare il carattere per la prima
posizione, premere il codificatore rotante. Il
primo carattere viene memorizzato alla prima
posizione. Vedere le "Note" alla pagina
successiva.
Tryck på flerfunktionsratten efter att det första
tecknet i titeln valts. Detta tecken matas in och
läget för nästa tecken börjar blinka. Vi hänvisar
till Obs! på nästa sida.
(continua)
(forts.)
163
Andere nützliche
Funktionen
Führen Sie Schritte 3 und 4 wiederholt aus,
bis alle Zeichen des Namens eingegeben sind.
Sie können maximal 12 Zeichen pro CD
eingeben.
5
6
Deutsch
WRITE
Wenn der CD-Name komplett ist, drücken Sie
die Taste 6 (WRITE), um ihn in den Speicher
einzugeben.
Sie befinden sich nun wieder im CD-Modus.
Beim Wählen einer benannten CD wird deren
Name auf dem Bildschirm angezeigt.
Hinweise: • Wenn die Speicherkapazität für
CD-Namen erschöpft ist und Sie
versuchen, eine neue CD zu
benennen, wird der älteste CDName gelöscht, um Platz für den
neuen zu machen. Zum Löschen
eines Namens wählen Sie diesen
zunächst an und drücken dann
Taste 5 (CLEAR).
• Mit den Tasten 1 (; BACK) und
2 (NEXT -) kann der Cursor
innerhalb des
Namenseingabefelds nach links
und rechts gerückt werden.
• Zum Löschen eines falsch
eingegebenen Zeichens wählen
Sie aus dem Zeichenmenü "SPC"
(Leerzeichen) aus und geben
dann ein neues Zeichen ein oder
drücken Taste 4 (DELETE).
• Wenn Sie im Namenseingabemodus die Taste FUNC (RETURN) drücken, gelangen Sie zur
vorherigen Anzeige.
164
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Ripetere i punti 3 e 4 per inserire il resto dei
caratteri. Si possono inserire fino a 12 caratteri
per il titolo di un CD.
Följ anvisningarna enligt punkterna 3 och 4
igen för att mata in övriga tecken i titeln. Upp till
12 tecken kan matas in för lagring som en CDtitel.
Una volta completato il titolo, premere il tasto
6 (WRITE) per memorizzare il titolo.
Appare la schermata del modo CD.
Tryck på 6 (WRITE) för att lagra den inmatade
CD-titeln i minnet.
CD-menyn visas åter på bildskärmen.
I titoli inseriti sono visualizzati quando viene
selezionato un CD cui è stato assegnato un
titolo.
Gör pa samma sätt som ovan för att lagra namn
på radiostationer i minnet.
Note: • Se la memoria dei titoli CD è piena e
si tenta di assegnare un nuovo titolo
CD, il titolo più vecchio viene
cancellato per fare spazio per quello
nuovo. Per cancellare un titolo,
selezionare il titolo che si desidera
cancellare e premere il tasto 5
(CLEAR).
• Quando si preme il tasto 1 (; BACK)
o 2 (NEXT -), il cursore si sposta a
sinistra o a destra dei titoli inseriti.
• Se si è inserito un carattere errato,
selezionare "SPC" (spazio) e inserire
un nuovo carattere o premere il tasto
4 (DELETE) per cancellare il
carattere precedente.
• Premendo il tasto FUNC (RETURN)
nel modo di inserimento titoli si torna
alla schermata precedente.
Obs! • Vid lagring av en ny CD-titel i minnet
när minneskapaciteten för CD-titlar
redan fyllts, så raderas den äldsta CDtiteln för att lämna plats åt den nya.
Radera önskad titel genom att välja
aktuell titel och trycka på 5 (CLEAR).
• Tryck på 1 (; BACK) eller 2 (NEXT
-) för att flytta markören åt vänster
respektive åt höger på
inmatningsraden för en titel.
• Om fel tecken matats in kan det
raderas genom att antingen välja SPC
(mellanrum) och mata in ett nytt tecken
eller genom att trycka på 4 (DELETE)
för att radera det föregående tecknet.
• Tryck på FUNC (RETURN) för att
lämna menyn för inmatning av titel och
återgå till den tidigare menyn på
bildskärmen.
165
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Einstellen des SubwooferPegels (bei Verwendung
eines Subwoofers mit
anderen Lautsprechern)
4
2 7
1
3 5 6
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
Hinweis: Die Feststellbremse muß beim
Aufrufen der InitialisierungsmodusAnzeige angezogen sein. Wenn Sie
versuchen, die Anzeige während der
Fahrt zufzurufen, erscheint die
Meldung "CAN'T OPERATE WHILE
DRIVING" (Während der Fahrt nicht
möglich) auf dem Bildschirm.
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
INTLZ
3
4
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
Drehen Sie am Drehschalter, um "Sub wf." zu
wählen.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
ON
Drücken Sie Taste 2 (ON), um den Subwoofer
einzuschalten.
Zum Ausschalten des Subwoofers drücken Sie
Taste 1 (OFF).
(Fortsetzung folgt)
166
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Regolazione del livello
del subwoofer (quando il
subwoofer è usato con
altri diffusori)
Inställning av lågbasnivå
(när en särskild
lågbashögtalare är
ansluten)
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Nota: Il freno a mano deve essere tirato per
poter accedere alla schermata del modo
di inizializzazione. Se si tenta di
accedere a questa schermata durante la
guida, appare l'avvertimento CAN'T
OPERATE WHILE DRIVING.
Obs! Fordonets handbroms måste vara
åtdragen för att initialiseringsmenyn ska
kunna tas fram på bildskärmen. Vid ett
försök att ta fram denna meny medan
fordonet är i rörelse visas meddelandet
CAN'T OPERATE WHILE DRIVING på
bildskärmen.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Viene visualizzata la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "Sub
wf.". Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget Sub wf.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (ON) per attivare il
subwoofer.
Per disattivare il subwoofer, premere il tasto 1
(OFF).
Tryck på 2 (ON) för att koppla in
lågbashögtalaren.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur
lågbashögtalaren.
(continua)
(forts.)
167
Andere nützliche
Funktionen
5
Deutsch
Drücken Sie wiederholt auf den Drehschalter,
um "SUB W." zu wählen. Bei jeder Betätigung
wird nach folgendem Schema weitergeschaltet:
→ BAS. → TRE. → BAL. → FAD. → SUB.W. → VOL.
6
7
Drehen Sie am Drehschalter, um den
Subwoofer-Pegel wunschgemäß einzustellen.
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Hinweise: • Weitergehende Informationen
erfragen Sie bitte bei Ihrem AlpineHändler.
• Wenn Sie einen Subwoofer
verwenden möchten, benötigen
Sie einen Verstärker mit
eingebautem Tiefpaßfilter.*
* Das Tiefpaßfilter läßt lediglich die
Frequenz unterhalb der
gewählten Trennfrequenz durch.
Frequenzen oberhalb der
Trennfrequenz werden
"weggefiltert".
168
Altre funzioni utili
Italiano
Premere ripetutamente il codificatore rotante
per selezionare "SUB W.". A ciascuna
pressione il modo cambia come segue:
→ BAS. → TRE. → BAL. → FAD. → SUB.W. → VOL.
Svenska
Övrigt
Tryck lämpligt antal gånger på flerfunktionsratten
tills indikeringen SUB W. för inställning av
lågbasnivå visas på bildskärmen. Med vart tryck
ändras ljudinställningsläget enligt följande:
→ BAS. → TRE. → BAL. → FAD. → SUB.W. → VOL.
Girare il codificatore rotante e regolare il livello
di uscita del subwoofer.
Vrid på flerfunktionsratten för att ställa in
önskad utnivå för lågbashögtalaren.
Quando la regolazione è stata completata,
premere il tasto FUNC (RETURN). Appare di
nuovo il menu principale.
Tryck på FUNC (RETURN) när inställningen är
klar.
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
Note: • Per maggiori informazioni, contattare il Obs! • Kontakta en Alpine-återförsäljare
proprio concessionario Alpine.
angående ytterligare information.
• Quando si collega un subwoofer, è
• Vid anslutning av en lågbashögtalare
necessario un amplificatore dotato di
krävs ett slutsteg med inbyggt
filtro passabasso* incorporato.
lågpassfilter.*
* Il filtro passabasso lascia passare
* Ett lågpassfilter gör att endast
solo le frequenze al di sotto della
ljudsignaler med frekvenser under
frequenza di taglio selezionata.
intälld gränsfrekvens kan passera
Qualsiasi contenuto ad alta
vidare till lågbashögtalaren.
frequenza del segnale audio al di
Frekvenser som ligger över vald
sopra del taglio viene eliminato.
gränsfrekvens filtreras bort.
169
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Umkehren der
Subwoofer-Phase
4
2 5
1
3
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar nachdem
Sie Namen eingegeben oder die Einstellungen des
Initialisierungs- oder Anzeigemodus geändert haben
und während das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert bzw.
werden die Einstellungen nicht geändert.
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
Die Phasenumkehrung können Sie verwenden,
wenn Sie einen Klangprozessor, einen Verstärker
und einen Subwoofer am IVA-M700R/CVA-1005R
angeschlossen haben.Drücken Sie bei
aufgerufener Initialisierungsmodus-Anzeige auf
den Drehschalter, um dann durch Drehen des
Drehschalters den Lautstärkepegel einzustellen.
Drehen Sie am Drehschalter, um "Sub wf." zu
wählen.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
0°
180°
Drücken Sie Taste 2 (0°) oder 3 (180°), um
die Phase des Subwoofers umzukehren.
Zum Abschalten dieser Funktion drücken Sie
Taste 1 (OFF).
5
170
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Altre funzioni utili
Italiano
Commutazione della
fase
Utilizzare la funzione di commutazione della fase
dopo aver collegato un processore audio, un
amplificatore e un subwoofer all’IVA-M700R/CVA1005R.
Con la schermata di inizializzazione visualizzata,
premendo e girando il codificatore rotante si può
regolare il livello del volume.
Svenska
Övrigt
Fasomkoppling
Använd fasomkopplingsfunktionen sedan du har
anslutit ljudprocessor, förstärkare och subwoofer
till IVA-M700R/CVA-1005R.
Genom att först trycka på och sedan vrida på
flerfunktionsratten kan volymnivån regleras medan
initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar eller
gjort inställningar för initierings- eller visningsläge
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
(när systemet laddar titlar eller annan information
impostazioni del modo di inizializzazione o di
automatiskt).
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
eller inställningarna att lagras och därmed går dina
chiavetta di accensione (chiave del motore) su OFF. ändringar förlorade.
Diversamente, è possibile che il titolo non venga
scritto o che le impostazioni non vengano modificate.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "Sub
Wf.". Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget Sub wf.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (0°) o 3 (180°) per
commutare la fase dell'uscita subwoofer.
Tryck på 2 (0°) eller 3 (180°) för att koppla
om fasen för lågbashögtalaren.
Per disattivare questa funzione, premere il tasto Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur läget för
1 (OFF).
fasomkoppling.
Una volta completata l'impostazione, premere il Tryck på FUNC (RETURN) när inställningen är
tasto FUNC (RETURN).
klar.
Appare di nuovo la schermata di menu
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
principale.
171
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Einstellen der Tonstummschaltungsfunktion für
Unterbrechung durch ein
externes Gerät
4
2 5 3
1
Wenn ein Alpine Ai-NET-Unterbrechungskasten
(NVE-K200) am IVA-M700R/CVA-1005R
angeschlossen ist, kann die Tonwiedergabe des
Systems durch eine externe Quelle
unterbrechen werden, um deren Signal
einzublenden. So können Sie beispielsweise bei
Gebrauch eines Navigationssystems dessen
Sprachführung bei anfallenden
Richtungsänderungen u.dgl. einblenden, wenn
Sie gerade eine CD oder MD hören. Der CD/
MD-Player wird während der
Navigationsmeldung automatisch
stummgeschaltet. Weitergehende Einzelheiten
entnehmen Sie bitte der Anleitung des NVEK200.
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
1
2
3
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
INTLZ
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
Drehen Sie am Drehschalter, um auf der
Initialisierungsmodus-Anzeige "IN-INT MUTE"
zu wählen. Die Symbolleiste erscheint auf dem
Bildschirm.
(Fortsetzung folgt)
172
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Impostazione del modo Inställning av avbrott för
di interruzione dispositivo yttre enhet (IN-INT MUTE)
Om en Alpine Ai-NET-avbrytningsdosa (NVEesterno
K200) är ansluten till IVA-M700R/CVA-1005R
Se una cassa di interruzione Ai-NET Alpine
(NVE-K200) è collegata al IVA-M700R/CVA1005R, una fonte ausiliaria può interrompere la
fonte audio attuale. Per esempio, si può
ascoltare la guida vocale del sistema di
navigazione quando viene emessa anche
durante la riproduzione di un CD o MD. Il lettore
CD/MD viene automaticamente silenziato
durante la guida vocale. Per maggiori dettagli,
fare riferimento al manuale della NVE-K200.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
är det möjligt att låta en yttre enhet avbryta en
pågående ljudåtergivning. Det är t.ex. möjligt att
låta en röstvägledning i ett navigeringssystem
avbryta pågående ljudåtergivning från en CDspelare eller MD-spelare. Ljudet från CDspelaren/MD-spelaren undertrycks då tillfälligt
medan ett röstmeddelande återges. Vi hänvisar
till bruksanvisningen till NVE-K200 angående
ytterligare detaljer.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "ININT MUTE" dalla schermata del modo di
inizializzazione. Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget IN-INT
MUTE från initialiseringsmenyn. Den tillhörande
funktionsraden visas på bildskärmen.
(continua)
(forts.)
173
Andere nützliche
Funktionen
4
OFF
Deutsch
Drücken SieTaste 1 (OFF), um die Funktion
auszuschalten.
Bei ausgeschalteter Stummschaltungsfunktion (OFF):
Die Lautstärke kann auch während der
Unterbrechung geregelt werden.
Hinweis: Bei eingeschalteter
Stummschaltungsfunktion wird kein
Ton erzeugt.
5
RETURN
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste
FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü ist nun wieder auf dem
Bildschirm zu sehen.
Hinweis: Die Funktion arbeitet nur, wenn die
Unterbrechungsleitung eines
externen Geräts mit
Unterbrechungsfunktion
angeschlossen ist.
174
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Premere il tasto 1 (OFF) per disattivare il
modo di silenziamento.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur
avbrottsläget.
Con il modo di silenziamento disattivato:
Il livello di volume può essere regolato
nel modo di interruzione.
Medan avbrottsläget är urkopplat (OFF):
Volymnivån kan regleras vid avbrott.
Nota: Quando è selezionato il modo di
silenziamento attivato, on viene prodotto
alcun suono.
Obs! Efter val av inkopplat avbrottsläge (ON)
återges inget ljud.
Una volta completata l'impostazione, premere il Tryck på FUNC (RETURN) när inställningen är
tasto FUNC (RETURN).
klar.
Appare di nuovo la schermata di menu
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
principale.
Obs! Avbrottsläget kan endast utnyttjas medan
Nota: Questa funzione si attiva solo quando è
en avbrottskabel från en yttre enhet med
collegato il filo di interruzione del
avbrytningsfunktion är ansluten.
dispositivo esterno dotato di funzione di
interruzione.
175
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Einstellen der
UnterbrechungssymbolEinblendfunktion (IN-INT)
4
2
1
3
Sie können das Gerät so einstellen, daß es
eine Unterbrechung durch ein externes Gerät
durch ein Symbol auf dem Bildschirm anzeigt,
z.B. ein Telefon bei einem hereinkommenden
Anruf.
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
INTLZ
3
4
176
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
Drehen Sie am Drehschalter, um auf der
Initialisierungsmodus-Anzeige "IN-INT" zu
wählen.
Die Symbolleiste wird angezeigt.
TEL
Drücken Sie Taste 1 (TEL).
Wenn das externe Gerät (Telefon) das
Unterbrechungssignal sendet, erscheint das
Telefon-Symbol auf dem Bildschirm.
Wenn Taste 2 (INT.) gedrückt wird, wird bei
einer Unterbrechung das INT.-Symbol
angezeigt.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Impostazione della
visualizzazione dell'icona di interruzione (ININT)
Val av avbrottsikon (ININT.)
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "ININT". Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget IN-INT.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (TEL).
Quando un dispositivo esterno (telefono), invia
il segnale di interruzione, l'icona del telefono
appare sullo schermo.
Quando si preme il tasto 2 (INT.) l'icona INT
appare sullo schermo.
Tryck på 1 (TEL).
När den yttre enheten (telefonen) sänder
avbrottssignalen, så visas telefonikonen på
bildskärmen.
Vid tryck på 2 (INT.) visas INT-ikonen på
bildskärmen.
Det är möjligt att koppla in visning av lämplig
ikon för en yttre enhet, så att exempelvis en
ikon föreställande en telefon visas på
bildskärmen för att ange ett inkommande
Questo apparecchio può visualizzare l'icona del samtal på ansluten mobiltelefon.
dispositivo esterno, come un telefono, ogni
volta che arriva una chiamata, per indicare che Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
c'è una telefonata.
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le visningsläge (när systemet laddar titlar eller
impostazioni del modo di inizializzazione o di
annan information automatiskt).
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la eller inställningarna att lagras och därmed går
chiavetta di accensione (chiave del motore) su dina ändringar förlorade.
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
177
Andere nützliche Deutsch
Funktionen
NavigationssystemUnterbrechungsfunktion
(MIX LEVEL)
4
2 5
1
3
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar nachdem
Sie Namen eingegeben oder die Einstellungen des
Initialisierungs- oder Anzeigemodus geändert haben
und während das System die Daten noch
automatisch einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert bzw.
werden die Einstellungen nicht geändert.
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
5
178
Wenn ein Alpine Navigationssystem am IVA-M700R/
CVA-1005R angeschlossen ist, werden Ansagen der
Sprachführung des Navigationssystems mit dem
Radio- bzw. CD/MD-Wiedergabe gemischt. Sie
können die relative Lautstärke der Sprachführung
einstellen.
Wenn ein Equalizer oder digitaler Klangprozessor
angeschlossen ist, arbeitet diese Funktion nicht.
Drehen Sie am Drehschalter, um auf der
Initialisierungsmodus-Anzeige "MIX LEVEL" zu
wählen.
Die Symbolleiste wird angezeigt.
DOWN
UP
RETURN
Drücken Sie Taste 2 (DOWN) oder 3 (UP), um
die Lautstärke der Navigationssystem-Ansagen
einzustellen (7 Stufen).
Zum Ausschalten der NavigationssystemUnterbrechungsfunktion drücken Sie Taste 1
(OFF).
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN), um zum
Hauptmenü zurückzugehen.
Altre funzioni utili
Italiano
Funzione di interruzione
(MIX LEVEL)
Quando un sistema di navigazione Alpine è
collegato al IVA-M700R/CVA-1005R, la guida
vocale del sistema di navigazione viene missata
con l'audio della radio o CD/MD. Si può anche
regolare il livello di volume della guida vocale.
Quando è collegato un equalizzatore o processore
sonoro digitale, questa funzione non si attiva.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non venga
scritto o che le impostazioni non vengano
modificate.
Svenska
Övrigt
Inställning av volymnivå
för röstvägledning (MIX
LEVEL)
Medan ett Alpine navigeringssystem är anslutet till
IVA-M700R/CVA-1005R blandas röstvägledningen
i navigeringssystemet med ljudet från radion, CDspelaren eller MD-spelaren. Det är också möjligt
att ställa in önskad volymnivå för röstvägledning.
Denna funktion kan inte användas medan en
equalizer eller en digital ljudprocessor är ansluten.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar eller
gjort inställningar för initierings- eller visningsläge
(när systemet laddar titlar eller annan information
automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går dina
ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "MIX
LEVEL".
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget MIX
LEVEL.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (DOWN) o 3 (UP) per
regolare il livello di volume della guida vocale del
sistema di navigazione in 7 stadi.
Per disattivare il modo di interruzione navigazione,
premere il tasto 1 (OFF).
Tryck på 2 (DOWN) eller 3 (UP) för att höja
respektive sänka volymnivån för
navigeringssystemets röstvägledning i sju steg.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur avbrottsläget
för navigering.
Premere il tasto FUNC (RETURN) per tornare alla
schermata di menu principale.
Tryck på FUNC (RETURN) för att återgå till
huvudmenyn.
179
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Einstellen der
Baßfrequenz
4
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
2 5
1
3
Hinweis: Wenn ein Equalizer oder digitaler
Klangprozessor angeschlossen ist,
arbeitet diese Funktion nicht.
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
5
180
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie
"BASS Cont.", um den Baß-Einstellmodus zu
aktivieren.
60Hz
70Hz
80Hz
RETURN
100Hz
Drücken Sie eine der Funktionstasten 1 (60
Hz) bis 4 (100 Hz) mit der Frequenz, die Sie
einstellen wollen.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü erscheint wieder auf dem
Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Impostazione della
frequenza dei bassi
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Nota: Quando è collegato un equalizzatore o
un processore sonoro digitale, questa
funzione non si attiva.
Svenska
Övrigt
Ställa in basfrekvensen
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Obs! Denna funktion kan inte användas
medan en equalizer eller en digital
ljudprocessor är ansluten.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"BASS Cont." per attivare il modo di controllo
dei bassi.
Vrid på flerfunktionsratten och välj BASS Cont.
för att koppla in läget för basstyrning.
Premere uno dei tasti di funzione, da 1 (60 Hz) Tryck på den av funktionsknapparna 1 (60 Hz)
a 4 (100 Hz) corrispondente alla frequenza
till 4 (100 Hz) som motsvarar den frekvens
che si desidera controllare.
som du vill kontrollera.
Premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata di menu
principale.
Tryck på FUNC (RETURN).
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
181
Andere nützliche Deutsch
Funktionen
Einstellen der VISUALFunktion
4
2
1
3
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
INTLZ
3
4
Für direkten Zugriff auf Bildschirmanzeigen
können Sie bei der VISUAL-Funktion die
Einstellung NAVI oder V. SEL wählen. Sie
können dann die Navigationsanzeige oder die
Anzeige anderer Quellen direkt über die
V.SEL-Taste am IVA-M700R/CVA-1005R
aufrufen.
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie
"VISUAL".
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
NAV.
V.SEL
Drücken Sie Taste 1 (NAV.) oder 2 (V. SEL),
um die Funktion wunschgemäß einzustellen.
• Im Falle von "NAVI.": Beim Drücken der
V.SEL-Taste wird direkt zur
Navigationsanzeige gewechselt.
• Im Falle von "V. SEL": Bei jedem Druck auf
die V.SEL-Taste wird nach folgendem
Schema weitergeschaltet:
→ NAVI. → AUX1 → AUX2 → DISPLAY
182
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Impostazione del modo
visivo
Inställning av snabbvisningsläge (VISUAL)
Per accedere direttamente alle varie schermate
visive, preselezionare il modo di navigazione o
V.SEL. Si può quindi visualizzare la schermata
della voce preselezionata con una semplice
pressione del tasto NAVI. o DISP del IVAM700R/CVA-1005R.
Ställ in något av snabbvisningslägena NAV.
eller V. SEL för att snabbt kunna komma åt
navigeringsbilden eller valfri bild på
bildskärmen. Efter denna inställning kan önskad
bild tas fram genom att endast trycka på V. SEL
på IVA-M700R/CVA-1005R.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"VISUAL". Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget
VISUAL.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (NAV.) o 2 (V.SEL) per
preselezionare la voce desiderata.
Tryck på 1 (NAV.) eller 2 (V. SEL) för att
ställa in önskat snabbvisningsläge.
• Quando è preselezionato "NAVI": Premendo
il tasto V.SEL si passa direttamente alla
schermata di navigazione.
• Quando è preselezionato "V.SEL": A
ciascuna pressione del tasto V.SEL il modo
cambia come segue:
→ NAVI. → AUX1 → AUX2 → DISPLAY
• Efter inställning av snabbvisningsläget NAVI:
när V. SEL trycks in tas navigeringsbilden
fram på bildskärmen.
• Efter inställning av snabbvisningsläget V.
SEL: med vart tryck på V. SEL ändras
visningen på bildskärmen enligt följande:
→ NAVI. → AUX1 → AUX2 → DISPLAY
183
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Umschalten auf einen
Fondmonitor
2
1
1
2
3
Wenn am IVA-M700R/CVA-1005R ein
Fondmonitor und ein Navigationssystem
angeschlossen sind, können Sie Bildanzeige und
Sprachführung über das IVA-M700R/CVA-1005R
auf den Fondmonitor legen.
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während das
System die Daten noch automatisch einliest, nicht
in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert bzw.
werden die Einstellungen nicht geändert.
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
INTLZ
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
3
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie "AUX
OUT".
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
4
Drücken Sie Taste 1 (NAVI.). Die
Navigationsanzeige und die Sprachführung
werden nun über den Fondmonitor
wiedergegeben, sofern ein Navigationssystem
angeschlossen ist.
• Wenn Sie Taste 2 (AUX1) drücken, werden
Bild und Ton des an AUX 1 angeschlossenen
Geräts über den Fondmonitor wiedergegeben.
• Wenn Sie Taste 3 (AUX2) drücken, werden
Bild und Ton des an AUX 2 angeschlossenen
Geräts über den Fondmonitor wiedergegeben.
Hinweise:
• Zum Deaktivieren der Funktion drücken Sie
dieselbe Taste noch einmal.
• Wenn bei AUX OUT-Betrieb für den
Fondmonitor kein spezifisches Bild gewählt ist,
zeigt der Fondmonitor dasselbe Bild an wie das
IVA-M700R/CVA-1005R.
184
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Selezione del monitor
posteriore
Bildval på bakre
bildskärm (AUX OUT)
Se un monitor per i sedili posteriori e un sistema di
navigazione sono collegati all'IVA-M700R/CVA1005R, si può cambiare l'immagine/suono del
monitor posteriore dall'IVA-M700R/CVA-1005R.
Efter att en bildskärm monterats vid fordonets
baksäte och denna tillsammans med ett
navigeringssystem är anslutet till IVA-M700R/CVA1005R, så är det möjligt att välja bild/ljud på den
bakre bildskärmen via IVA-M700R/CVA-1005R.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non venga
scritto o che le impostazioni non vengano
modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar eller
gjort inställningar för initierings- eller visningsläge
(när systemet laddar titlar eller annan information
automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går dina
ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "AUX
OUT".
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget AUX OUT.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (NAV.). Viene visualizzata la
schermata di navigazione e la guida vocale viene
prodotta sul monitor posteriore se il sistema di
navigazione è collegato.
Tryck på 1 (NAV.) för att få navigeringsbilden att
visas på och röstvägledning att återges via den
bakre bildskärmen, när ett navigeringssystem är
anslutet.
• Quando si preme il tasto 2 (AUX1), il
dispositivo collegato al terminale AUX 1 viene
riprodotto sul monitor posteriore e il monitor
produce immagine e suono.
• Quando si preme il tasto 3 (AUX2), il
dispositivo collegato al terminale AUX 2 viene
riprodotto sul monitor posteriore e il monitor
produce immagine e suono.
• Tryck på 2 (AUX1) för att få bild och ljud från
den enhet som är ansluten till ingångarna AUX 1
att återges på den bakre bildskärmen.
• Tryck på 3 (AUX2) för att få bild och ljud från
den enhet som är ansluten till ingångarna AUX 2
att återges på den bakre bildskärmen.
Obs!
• Tryck på samma knapp igen för att koppla ur
Note:
vald bild/ljudåtergivning.
• Per disattivare il modo, premere lo stesso tasto.
• Så länge inte en särskild bild valts i läget AUX
• Se non è selezionata un’immagine particolare
OUT för visning på bildskärmen i baksätet visas
per il monitor posteriore nel modo AUX OUT, il
där samma bild som den på bildskärmen på
monitor posteriore visualizza la stessa immagine
IVA-M700R/CVA-1005R.
dell’IVA-M700R/CVA-1005R.
185
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Anzeigen der Uhrzeit
4
2 5
1
3
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
5
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie
"CLOCK DISP".
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
OFF
ON
RETURN
Drücken Sie Taste 1 (OFF) oder 2 (ON), um
die Uhrzeitanzeige ein- oder auszuschalten.
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü erscheint wieder auf dem
Bildschirm.
Hinweis: Wenn die Uhrzeitanzeige über einen
längeren Zeitraum eingeschaltet
bleibt und das Fahrzeug nicht
gefahren wird, kann dies die Batterie
entladen.
186
Altre funzioni utili
Italiano
Visualizzazione dell'ora
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Svenska
Övrigt
Visning av klocka
(CLOCK DISP.)
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"CLOCK DISP".
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja läget
CLOCK DISP.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (OFF) o 2 (ON)
rispettivamente per disattivare o per attivare la
visualizzazione dell'ora..
Tryck på 1 (OFF) eller 2 (ON) för att koppla
ur respektive in klockvisning.
Premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata di menu
principale.
Tryck på FUNC (RETURN).
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
Obs!
Nota: Se la visualizzazione dell'ora rimane
attivata a lungo quando il motore del
veicolo è spento, la batteria del veicolo
può scaricarsi.
Om klockvisning lämnas inkopplad
under en längre tidsperiod med
fordonets motor avslagen kan det
hända att fordonets bilbatteri laddas ur.
187
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Stellen der Uhr
4
5
2 6
1
3
1
2
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
INTLZ
3
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie
"CLOCK ADJ.", um die Uhr-Stellfunktion zu
aktivieren.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
4
HOUR
DN
UP
Drücken Sie Taste 1 ( DN) oder 2 (UP
um die Stunde einzustellen.
),
5
MINUTE
DN
UP
Drücken Sie Taste 3 ( DN) oder 4 (UP
um die Minute einzustellen.
),
(Fortsetzung folgt)
188
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Regolazione
dell'orologio
Omställning av klockan
(CLOCK ADJ.)
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"CLOCK ADJ." per attivare il modo di
regolazione dell'orologio.
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj CLOCK ADJ.
för att koppla in läget för omställning av
klockan.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (
DN) o 2 (UP
)
rispettivamente per far retrocedere o per far
avanzare le ore.
Tryck på 1 ( DN) eller 2 (UP ) för att
ändra klockans timtal bakåt respektive framåt.
Premere il tasto 3 (
DN) o 4 (UP
)
rispettivamente per far retrocedere o per far
avanzare i minuti.
Tryck på 3 ( DN) eller 4 (UP ) för att
ändra klockans minuttal bakåt respektive
framåt.
(continua)
(forts.)
189
Andere nützliche
Funktionen
6
RETURN
Deutsch
Drücken Sie nach dem Stellen der Uhr die
Taste FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü erscheint wieder auf dem
Bildschirm.
Hinweis: Zum schnellen Einstellen der Zeit auf
die nächste volle Stunde drücken Sie
Taste 5 (TIME RESET). Wenn die
angezeigte Zeit in die erste Hälfte der
Stunde fällt, wird sie beim Drücken
von Taste 5 (TIME RESET) auf die
vorangehende Stunde zurückgestellt.
Wenn die angezeigte Zeit in die
zweite Hälfte der Stunde fällt, wird sie
beim Drücken von Taste 5 (TIME
RESET) auf die folgende Stunde
vorgestellt.
190
Altre funzioni utili
Italiano
Premere il tasto FUNC (RETURN) dopo aver
regolato l'orologio.
Appare di nuovo la schermata di menu
principale.
Nota: Per regolare rapidamente l'orario sull'ora
più vicina, premere il tasto 5 (TIME
RESET). Se l'orario visualizzato è
precedente la mezzora, premendo il
tasto 5 (TIME RESET) si riporta indietro
l'orologio all'ora precedente. Se l'orario
visualizzato è oltre la mezzora,
premendo il tasto 5 (TIME RESET) si
porta avanti l'orologio all'inizio dell'ora
successiva.
Svenska
Övrigt
Tryck på FUNC (RETURN) efter att klockan
ställts om.
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
Obs! Tryck på 5 (TIME RESET) för att
snabbt ställa in tiden på närmaste jämna
timtal. Om tiden som visas är före en
jämn halvtimme, så återställs klockan till
föregående timtal samtidigt som 5
(TIME RESET) trycks in. Om tiden som
visas är efter en jämn halvtimme, så
ställs klockan fram till början på
efterföljande timtal samtidigt som 5
(TIME RESET) trycks in.
191
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Umstellen auf
Sommerzeit
3
4
2 5
1
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
INTLZ
3
192
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ). Die
Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
Drehen Sie am Drehschalter, um "Summer
Time" zu wählen. Die Symbolleiste erscheint
auf dem Bildschirm.
4
ON
5
RETURN
Drücken Sie Taste 2 (ON), um die Uhr auf
Sommerzeit zu stellen.
Die Uhrzeit wird um eine Stunde vorgestellt.
Zum Zurückstellen auf normale Uhrzeit drücken
Sie Taste 1 (OFF).
Drücken Sie die Taste FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü erscheint wieder auf dem
Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Impostazione dell'ora
legale
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Svenska
Övrigt
In/urkoppling av
sommartid (Summer
Time)
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ), så att initialiseringsmenyn
visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"Summer Time". Appare la guida alle funzioni.
(continua)
Vrid på flerfunktionsratten för att välja läget
Summer Time. Tillhörande funktionsrad visas
på bildskärmen.
(forts.)
Premere il tasto 2 (ON) per attivare il modo di
ora legale.
L'orario avanza di un'ora.
Per tornare all'ora normale, premere il tasto 1
(OFF).
Tryck på 2 (ON) för att koppla in läget för
visning av sommartid.
Tiden ställs fram en timme.
Tryck på 1 (OFF) för att återgå till läget för
visning av normal tid.
Premere il tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata di menu
principale.
Tryck på FUNC (RETURN).
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
193
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Ein- und Ausschalten der
Bestätigungston-Funktion
4
2 5
1
3
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
5
194
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, erzeugt
das Gerät einen Ton, wenn Sie eine seiner
Tasten drücken, um zu bestätigen, daß das
Tastensignal erhalten wurde.
Drehen Sie am Drehschalter, um "BEEP" zu
wählen. Die Symbolleiste erscheint auf dem
Bildschirm.
OFF
ON
RETURN
Drücken Sie Taste 2 (ON), um die
Bestätigungston-Funktion zu aktivieren. "BEEP
ON" wird zur Bestätigung auf dem Display
angezeigt. Zum Ausschalten der
Bestätigungston-Funktion drücken Sie Taste 1
(OFF). In diesem Fall erzeugt das Gerät beim
Betätigen von Tasten keinen Bestätigungston.
Drücken Sie nach beendeter Einstellung die
Taste FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü erscheint dabei wieder auf
dem Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Attivazione e
In/urkoppling av
disattivazione della
pipljudsvägledning
funzione di guida sonora (BEEP)
La funzione di guida sonora fornisce conferma
udibile tramite un segnale acustico quando si
preme un tasto, per confermare che è stato
ricevuto un segnale dal tasto.
Efter inkoppling av pipljudsvägledning återger
bilstereon ett hörbart pip varje gång en knapp
på bilstereon trycks in för att ange att knappens
signal tagits emot.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"BEEP". Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget BEEP.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (ON) per attivare il modo di
guida sonora. "BEEP ON" appare sullo
schermo. Premere il tasto 1 (OFF) per
disattivare il modo di guida sonora. I segnali
acustici della guida sonora non sono prodotti
quando si preme un tasto dell'apparecchio.
Tryck på 2 (ON) för att koppla in
pipljudsvägledning. BEEP ON visas på
bildskärmen.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur
pipljudsvägledning. Efter detta återges inget
pipljud när en knapp på bilstereon trycks in.
Una volta completata l'impostazione, premere il Tryck på FUNC (RETURN) när inställningen är
tasto FUNC (RETURN).
klar.
Appare di nuovo la schermata di menu
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
principale.
195
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Demo
Bei aktivierter Demo-Funktion läßt das Gerät
ein Programm ablaufen, das Ihnen die
grundlegende Bedienung der einzelnen Quellen
zeigt.
4
2
1
3
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
196
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie
"DEMO", um die Demo-Funktion aufzurufen.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
OFF
ON
Drücken Sie Taste 2 (ON), um die DemoFunktion zu aktivieren. Beim Aktivieren der
Demo-Funktion wird das Demo-Programm
automatisch gestartet. Das Demo läuft weiter,
bis Sie die Funktion wieder ausschalten.
Zum Ausschalten der Demo-Funktion drücken
Sie Taste 1 (OFF). Das Demo stoppt.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Dimostrazione
Demonstration (DEMO)
In modo di dimostrazione l'apparecchio offre
una scorsa delle operazioni basilari di ciascuna
fonte.
Efter inkoppling av demonstrationsvisning visas
en genomgång av de olika funktioner som varje
källa erbjuder på bildskärmen.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di
inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ).
Initialiseringsmenyn visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"DEMO" per attivare il modo di selezione
dimostrazione.
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget DEMO
för in/urkoppling av demonstrationsvisning.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (ON) per attivare il modo di
dimostrazione. Quando il modo di
dimostrazione è attivato, l'apparecchio inizia
automaticamente la dimostrazione
(simulazione). La dimostrazione continua fino a
che il modo di dimostrazione viene disattivato.
Per disattivare il modo di dimostrazione,
premere il tasto 1 (OFF). La dimostrazione
cessa.
Tryck på 2 (ON) för att koppla in
demonstrationsvisning. Efter att
demonstrationsvisning kopplats in startar
automatiskt en demonstration (simulering) på
bildskärmen. Demonstrationen fortsätter ända
tills demonstrationsvisning kopplas ur.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur
demonstrationsvisning. Demonstrationen
avbryts.
197
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Ein- und Ausschalten der
Funktion zum
automatischen Öffnen/
Schließen des Monitors
4
2 5
1
3
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar nachdem
Sie Namen eingegeben oder die Einstellungen des
Initialisierungs- oder Anzeigemodus geändert haben
und während das System die Daten noch
automatisch einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert bzw.
werden die Einstellungen nicht geändert.
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
Drücken Sie Taste 6 (INTLZ).
Die Initialisierungsmodus-Anzeige erscheint.
INTLZ
3
4
5
198
Wenn diese Funktion aktiviert ist, öffnet sich der
Monitor automatisch, wenn der Zündschlüssel auf
"ACC" oder "ON" gedreht wird. Beim Ausschalten der
Zündung (Position "OFF") schließt sich der Monitor
dann wieder.
Drehen Sie am Drehschalter, um "AUTO OPEN"
zu wählen.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
OFF
ON
RETURN
Drücken Sie Taste 2 (ON), um die Funktion zu
aktivieren.
Zum Deaktivieren der Funktion drücken Sie Taste
1 (OFF). Bei Einstellung auf "OFF" muß der
Monitor manuell durch Betätigen der OPEN/
CLOSE-Taste geöffnet und geschlossen werden.
Drücken Sie nach beendeter Einstellung die Taste
FUNC (RETURN). Das Hauptmenü erscheint
dabei wieder auf dem Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Impostazione
dell'apertura/chiusura
del monitor
Inställning av automatisk
öppning/stängning av
bildskärmen (AUTO OPEN)
Quando il modo di apertura/chiusura automatica è
attivato, il monitor si apre automaticamente quando la
chiave del motore è regolata sulla posizione "ACC" o
"ON". Il monitor si chiude automaticamente quando la
chiave del motore è regolata su OFF.
Efter att automatisk öppning/stängning av bildskärmen
kopplats in öppnas bildskärmen automatiskt när
fordonets tändnyckel vrids till läget för tillbehörens
påslag (ACC) eller till tillslaget läge (ON). På samma
sätt så stängs bildskärmen automatiskt när fordonets
tändnyckel vrids till frånslaget läge (OFF).
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non venga
scritto o che le impostazioni non vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln) omedelbart
efter det att du har skrivit in titlar eller gjort
inställningar för initierings- eller visningsläge (när
systemet laddar titlar eller annan information
automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna eller
inställningarna att lagras och därmed går dina
ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 6 (INTLZ).
Appare la schermata del modo di inizializzazione.
Tryck på 6 (INTLZ), så att initialiseringsmenyn
visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "AUTO
OPEN".
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten för att välja läget AUTO
OPEN.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (ON) per attivare il modo di
apertura automatica.
Per disattivare il modo di apertura automatica,
premere il tasto 1 (OFF). Se si è selezionata
l'impostazione "OFF", il monitor deve essere
aperto e chiuso manualmente premendo il tasto
OPEN/CLOSE.
Tryck på 2 (ON) för att koppla in läget för
automatisk öppning/stängning av bildskärmen.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur läget för
automatisk öppning/stängning av bildskärmen.
I detta läge måste bildskärmen öppnas och
stängas genom att trycka på knappen OPEN/
CLOSE.
Premere il tasto FUNC (RETURN) e appare di
nuovo la schermata di menu principale.
Tryck på FUNC (RETURN), så att huvudmenyn
åter visas på bildskärmen.
199
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Einstellen der Bildhelligkeit
2
4
3
5
Hinweis: Zum Aufrufen der Bildschirmmodus-Anzeige
(DISPLAY) muß die Feststellbremse
angezogen sein. Wenn Sie versuchen, diese
Anzeige während der Fahrt aufzurufen,
erscheint die Meldung "CAN'T OPERATE
WHILE DRIVING" (Bedienung während der
Fahrt nicht möglich).
Sie können bei aufgerufener
Bildschirmmodus-Anzeige die Lautstärke
ändern, indem Sie zunächst auf den
Drehschalter drücken und ihn dann drehen.
1
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Taste 5 (DISPLAY).
Die Bildschirmmodus-Anzeige erscheint.
DISPLAY
3
4
5
200
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar nachdem
Sie Namen eingegeben oder die Einstellungen des
Initialisierungs- oder Anzeigemodus geändert haben
und während das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert bzw.
werden die Einstellungen nicht geändert.
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie
"BRIGHT", um die Bildhelligkeit-Einstellfunktion zu
aktvieren.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
DARK
±0
RETURN
LIGHT
Drücken Sie Taste 1 (; DARK), um das Bild dunkler
zu machen, oder Taste 3 (LIGHT :), um es heller zu
machen. Der Einstellbereich für die Bildhelligkeit geht
von -15 (Minimum) bis +15 (Maximum). Bei Erreichen
einer der beiden Einstellgrenzen wird "MIN" bzw.
"MAX" auf dem Bildschirm angezeigt. Zum schnellen
Rücksetzen auf die Mittelstellung drücken Sie Taste
2 (±0).
Drücken Sie nach beendeter Einstellung die Taste
FUNC (RETURN). Das Hauptmenü erscheint dabei
wieder auf dem Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Regolazione della
Ljusinställning på
luminosità dell'immagine bildskärmen (BRIGHT)
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non venga
scritto o che le impostazioni non vengano modificate.
Nota:
Il freno a mano deve essere tirato per poter
accedere alla schermata del modo di
visualizzazione. Se si tenta di accedere a questa
schermata durante la guida, appare l'avvertimento
CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.
Si può regolare il livello del volume mentre è
visualizzata la schermata del modo di
visualizzazione, premendo prima il codificatore
rotante e quindi girando il codificatore rotante.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln) omedelbart
efter det att du har skrivit in titlar eller gjort inställningar
för initierings- eller visningsläge (när systemet laddar
titlar eller annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna eller
inställningarna att lagras och därmed går dina
ändringar förlorade.
Obs!
Fordonets handbroms måste vara åtdragen för att
kunna ta fram menyn för bildinställningar på
bildskärmen. Vid ett försök att ta fram denna meny
medan fordonet är i rörelse visas meddelandet
CAN'T OPERATE WHILE DRIVING på bildskärmen.
Volymnivån kan regleras medan menyn för
bildinställningar visas på bildskärmen genom att
först trycka på och sedan vrida på
flerfunktionsratten.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 5 (DISPLAY).
Appare la schermata del modo di visualizzazione.
Tryck på 5 (DISPLAY).
Menyn för bildinställningar visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "BRIGHT"
per attivare il modo di regolazione della luminosità.
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj BRIGHT för att
koppla in läget för inställning av ljusstyrka.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (; DARK) per scurire l'immagine o
il tasto 3 LIGHT :) per schiarire l'immagine. Si può
regolare la luminosità tra -15 (minimo) e +15
(massimo). Quando viene raggiunto il punto di minimo
o di massimo, appare rispettivamente "MIN" o "MAX".
Per regolare rapidamente sul valore centrale, premere
il tasto 2 (±0).
Tryck på 1 (; DARK) för att få en mörkare bild och
på 3 (LIGHT :) för att få en ljusare bild. Ljusstyrkan
kan ställas in på en nivå från -15 (min.) till +15 (max.).
MIN eller MAX visas på bildskärmen när minimal
respektive maximal ljusstyrka ställts in. Tryck på 2
(±0) för att snabbt ställa in mellersta ljusstyrka.
Una volta completata la regolazione, premere il tasto
FUNC (RETURN). Appare di nuovo la schermata di
menu principale.
Tryck på FUNC (RETURN) när inställningen är klar.
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
201
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Einstellen der Bildtönung
Der Farbton des Monitorbilds kann nur
eingestellt werden, wenn als Signalquelle
Navigation, AUX1 oder AUX2 gewählt ist.
2
3
1
1
2
3
202
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
Rufen Sie die DISPLAY-Anzeige auf und
wählen Sie dann mit dem Drehschalter "TINT",
um die Farbton-Einstellfunktion zu aktivieren.
Die Symbolleiste erscheint auf dem Display.
GRN
±0
RETURN
RED
Drücken Sie Taste 1 (; GRN), um Grün zu
betonen, und Taste 3 (RED :), um Rot zu
betonen. Zum schnellen Rücksetzen auf die
Mittelstellung drücken Sie Taste 2 (±0).
Drücken Sie nach beendeter Einstellung die
Taste FUNC (RETURN). Das Hauptmenü
erscheint dabei wieder auf dem Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Regolazione del la tinta
dell'immagine
Färgtonsinställning på
bildskärmen (TINT)
La regolazione della tinta può essere eseguita
solo nei modi di navigazione, AUX1 e AUX2.
Färgtonsinställning kan endast ske för
navigeringsbild, bild i läget AUX1 eller AUX2.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Girare il codificatore rotante mentre è
visualizzata la schermata del modo DISPLAY e
selezionare "TINT" per attivare il modo di
regolazione della tinta. Appare la guida alle
funzioni.
Ta fram menyn för bildinställningar (DISPLAY)
på bildskärmen och vrid på flerfunktionsratten
för att välja läget TINT. Menyn för
färgtonsinställning med tillhörande funktionsrad
visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (; GRN) per regolare il
verde e premere il tasto 3 (RED :) per
regolare il rosso. Per impostare rapidamente
sul valore centrale, premere il tasto 2 (±0).
Tryck på 1 (; GRN) för att få en grönare bild
och på 3 (RED :) för att få en rödare bild.
Tryck på 2 (±0) för att snabbt ställa in
mellersta färgtonsläge.
Una volta completata l'impostazione della tinta,
premere il tasto FUNC (RETURN). Appare di
nuovo la schermata di menu principale.
Tryck på FUNC (RETURN) när
färgtonsinställningen är klar. Huvudmenyn
visas åter på bildskärmen.
203
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Einstellen der Bildfarbe
Die Farbe kann nur eingestellt werden, wenn
als Signalquelle Navigation, AUX1 oder AUX2
gewählt ist.
2
3
1
1
2
3
204
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
Rufen Sie die DISPLAY-Anzeige auf und
wählen Sie dann mit dem Drehschalter
"COLOR", um die Farben-Einstellfunktion zu
aktivieren. Die Symbolleiste erscheint auf dem
Display.
THIN
±0
RETURN
THICK
Drücken Sie Taste 1 (; THIN) oder Taste 3
(THICK ;), um die Farben des Bilds heller oder
dunkler einzustellen. Der Einstellbereich geht
von -15 (Minimum) bis +15 (Maximum). Bei
Erreichen einer der beiden Einstellgrenzen wird
"MIN" bzw. "MAX" auf dem Bildschirm
angezeigt. Zum schnellen Rücksetzen auf die
Mittelstellung drücken Sie Taste 2 (±0).
Drücken Sie nach beendeter Einstellung die
Taste FUNC (RETURN). Das Hauptmenü
erscheint dabei wieder auf dem Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Regolazione del colore
dell'immagine
Färginställning på
bildskärmen (COLOR)
La regolazione del colore può essere eseguita
solo nei modi di navigazione, AUX1 e AUX2.
Färginställning kan endast ske för
navigeringsbild, bild i läget AUX1 eller AUX2.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Girare il codificatore rotante mentre è
visualizzata la schermata del modo DISPLAY e
selezionare "COLOR" per attivare il modo di
regolazione del colore. Appare la guida alle
funzioni.
Ta fram menyn för bildinställningar (DISPLAY)
på bildskärmen och vrid på flerfunktionsratten
för att välja läget COLOR. Menyn för
färginställning med tillhörande funktionsrad
visas på bildskärmen.
Premere il tasto 1 (; THIN) o 3 (THICK :)
per rendere il colore dell'immagine
rispettivamente più chiaro o più scuro. Si può
regolare il colore tra -15 (minimo) e +15
(massimo). Quando si raggiunge il punto di
minimo o di massimo, appare rispettivamente
"MIN" o "MAX". Per impostare rapidamente sul
valore centrale, premere il tasto 2 (±0).
Tryck på 1 (; THIN) eller 3 (THICK :) för att
ställa in önskad färg på bildskärmen, med
ljusare respektive mörkare färgstyrka.
Färgstyrkan kan ställas in på en nivå från -15
(min.) till +15 (max.). MIN eller MAX visas på
bildskärmen när minimal respektive maximal
färgstyrka ställts in. Tryck på 2 (±0) för att
snabbt ställa in mellersta färgstyrka.
Una volta completata la regolazione, premere il
tasto FUNC (RETURN). Appare di nuovo la
schermata di menu principale.
Tryck på FUNC (RETURN) när inställningen är
klar. Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
205
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Beleuchtungsschaltung
2
4
3
Wenn die Beleuchtungsschaltung auf AUTO
eingestellt ist, wird die Beleuchtung des IVA-M700R/
CVA-1005R schwächer, wenn Sie das Standlicht des
Fahrzeugs einschalten.
Die Einstellung AUTO empfiehlt sich, wenn die
Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms nachts als zu
hell empfunden wird.
5
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar nachdem
Sie Namen eingegeben oder die Einstellungen des
Initialisierungs- oder Anzeigemodus geändert haben
und während das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert bzw.
werden die Einstellungen nicht geändert.
1
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
1
2
Drücken Sie Taste 5 (DISPLAY).
Die Bildschirmmodus-Anzeige erscheint.
DISPLAY
3
4
5
206
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie
"DIMMER".
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
OFF
ON
RETURN
AUTO
• Drücken Sie Taste 3 (AUTO), um automatische
Beleuchtungsschaltung zu wählen. Die
Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms wird nun
beim Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung
abgedunkelt (die Dimmer-Zuleitung muß
angeschlossen sein).
• Mit Taste 1 (OFF) können Sie die automatische
Beleuchtungsschaltung deaktivieren und ein "stets
helles" Bild wählen.
• Mit Taste 2 (ON) können Sie die automatische
Beleuchtungsschaltung deaktivieren und ein "stets
dunkles" Bild wählen.
Drücken Sie nach beendeter Einstellung die Taste
FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü erscheint dabei wieder auf dem
Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Controllo dell'illuminazione
Quando i fanali del veicolo sono accesi, se il controllo
dell'illuminazione è regolato su AUTO viene diminuita
l'intensità dell'illuminazione dell'IVA-M700R/CVA1005R.
Se l'illuminazione dell'apparecchio è troppo forte di
notte, impostare l'illuminazione su AUTO.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non venga
scritto o che le impostazioni non vengano modificate.
Svenska
Övrigt
Inställning av
avbländningsläge
(DIMMER)
Efter inställning av avbländningsläget AUTO för
automatisk avbländning minskar ljusstyrkan på IVAM700R/CVA-1005R i och med att fordonets sidoljus tänds.
Välj avbländningsläget AUTO om bildskärmens
belysning anses för stark vid mörkerkörning.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln) omedelbart
efter det att du har skrivit in titlar eller gjort inställningar
för initierings- eller visningsläge (när systemet laddar
titlar eller annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna eller
inställningarna att lagras och därmed går dina ändringar
förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 5 (DISPLAY).
Appare la schermata del modo di visualizzazione.
Tryck på 5 (DISPLAY).
Menyn för bildinställningar visas på bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare "DIMMER".
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget DIMMER.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
•
• Tryck på 3 (AUTO) för att koppla in automatisk
avbländning. I detta läge synkroniseras
bildskärmens bakgrundsbelysning med fordonets
instrumentbelysning (förutsatt att en ingående
avbländningskabel är ansluten).
• Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur avbländning, så
att bildskärmens bakgrundsbelysning alltid är stark.
• Tryck på 2 (ON) för att koppla in avbländning, så
att bildskärmens bakgrundsbelysning alltid är svag.
•
•
Premere il tasto 3 (AUTO) per attivare il modo di
attenuazione automatica. Nel modo di
attenuazione automatica, l'illuminazione di sfondo
del monitor viene sincronizzata con l'illuminazione
degli strumenti del veicolo (il cavo di ingresso
attenuazione luci deve essere collegato).
Premere il tasto 1 (OFF) per disattivare il modo di
attenuazione automatica e mantenere sempre
l'intensità dell'illuminazione di sfondo del monitor.
Premere il tasto 2 (ON) per mantenere sempre
attenuata l'illuminazione di sfondo del monitor.
Una volta completata l'impostazione, premere il tasto
FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata di menu principale.
Tryck på FUNC (RETURN) när inställningen är klar.
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
207
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Ändern des
Bildhintergrunds
2
Sie können eines von 12 vorprogrammierten
Bildhintergrund-Presets (Textur/Farbe) wählen.
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
3
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
1
1
Rufen Sie die DISPLAY-Anzeige auf und
wählen Sie dann mit dem Drehschalter "B.GND
TEXTURE" (Textur) oder "B.GND COLOR"
(Farbe).
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
2
Drücken Sie Funktionstaste (1 bis 6) mit der
gewünschten Textur/Farbe.
Die Funktionstasten sind mit folgenden
Texturen/Farben belegt:
1
B.GND TEXTURE MARBLE
B.GND COLOUR
C1
2
3
4
5
6
SKY
WOOD
GRAD.
METAL
ABYSS
C3
C4
C5
C6
C2
Die gewählte Textur/Farbe erscheint im
Bildhintergrund.
3
208
RETURN
Drücken Sie nach beendeter Einstellung die
Taste FUNC (RETURN).
Das Hauptmenü erscheint dabei wieder auf
dem Bildschirm.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Commutazione delle
trame/colori dello
sfondo
Val av bakgrundsmönster/
bakgrundsfärg (B.GND
TEXTURE/B.GND COLOR)
Si può scegliere tra 12 diverse trame/colori
dello sfondo preselezionati in fabbrica.
Selezionare con il seguente procedimento.
Det är möjligt att välja mellan 12 olika
fabriksinställda bakgrundsmönster/
bakgrundsfärger för bildskärmen. Följ
nedanstående anvisningar för att välja önskad
bakgrund.
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su
OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Girare il codificatore rotante mentre è
visualizzata la schermata del modo di
visualizzazione e selezionare "B. GND
TEXTURE" o "B.GND COLOR". Appare la
guida alle funzioni.
Ta fram menyn för bildinställningar (DISPLAY)
på bildskärmen och vrid på flerfunktionsratten
för att välja läget B.GND TEXTURE
(bakgrundsmönster) eller B.GND COLOR
(bakgrundsfärg). Tillhörande funktionsrad visas
på bildskärmen.
Premere i tasti di funzione (da 1 a 6)
corrispondenti alla trama desiderata.
I tasti di funzione corrispondono alle seguenti
trame/colori.
Tryck på direktväljaren (1 till 6) för önskat
bakgrundsmönster/önskad bakgrundsfärg.
Direktväljarna motsvarar bakgrundsmönster/
bakgrundsfärger enligt följande tabell.
1
B.GND TEXTURE MARBLE
B.GND COLOUR
C1
2
3
4
5
6
SKY
WOOD
GRAD.
METAL
ABYSS
C3
C4
C5
C6
C2
La trama/colore di sfondo cambia nella trama/
colore selezionata.
Bildskärmens bakgrund ändras enligt det
bakgrundsmönster eller den bakgrundsfärg som
väljs.
Una volta eseguita la selezione, premere il
tasto FUNC (RETURN).
Appare di nuovo la schermata di menu
principale.
Tryck på FUNC (RETURN) efter att önskad
bakgrund valts.
Huvudmenyn visas åter på bildskärmen.
209
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Automatischer
Bildhintergrundwechsel
4
2
3
1
Drehen Sie den Zündschlüssel, unmittelbar
nachdem Sie Namen eingegeben oder die
Einstellungen des Initialisierungs- oder
Anzeigemodus geändert haben und während
das System die Daten noch automatisch
einliest, nicht in die Position OFF.
Andernfalls wird der Name nicht gespeichert
bzw. werden die Einstellungen nicht geändert.
1
2
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
DISPLAY
3
4
Bei aktiviertem automatischem
Bildhintergrundwechsel wird bei jedem
erneuten Einschalten der Zündung zu einer
anderen Bildhintergrund-Textur bzw. -Farbe
weitergeschaltet (12 Texturen/Farben).
Drücken Sie Taste 5 (DISPLAY).
Die Bildschirmmodus-Anzeige erscheint.
Drehen Sie am Drehschalter und wählen Sie
"AUTO B.GND".
Die Symbolleiste erscheint auf dem Bildschirm.
OFF
ON
Drücken Sie Taste 2 (ON), um automatischen
Bildhintergrundwechsel zu wählen. Zum
Abschalten des automatischen
Bildhintergrundwechsels drücken Sie Taste 1
(OFF).
Bei jedem Einschalten der Zündung wechselt
der Bildhintergrund nach folgendem Schema:
→ MARBLE → SKY → WOOD → GRAD. → METAL
C6 ← C5 ← C4 ← C3 ← C2 ← C1 ← ABYSS ←
210
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
In/urkoppling av
Impostazione dello
scorrimento automatico automatisk ändring av
bakgrund (AUTO B.GND)
trame/colori di sfondo
Se il modo di scorrimento automatico trame/
colori di sfondo è attivato, la trama/colore di
sfondo cambia automaticamente ogni volta che
si spegne e quindi si riaccende il motore (12
trame/colori).
Efter inkoppling av automatisk ändring av
bakgrund ändras bakgrunden på bildskärmen
till ett nytt bakgrundsmönster eller en ny
bakgrundsfärg varje gång fordonets tändning
slagits av och sedan slås på igen (12 olika
bakgrundsmönster/bakgrundsfärger).
Subito dopo avere inserito i titoli o modificato le
impostazioni del modo di inizializzazione o di
visualizzazione (mentre il sistema sta inserendo
automaticamente i titoli o i dati) non spostare la
chiavetta di accensione (chiave del motore) su OFF.
Diversamente, è possibile che il titolo non
venga scritto o che le impostazioni non
vengano modificate.
Stäng inte av tändningen (med nyckeln)
omedelbart efter det att du har skrivit in titlar
eller gjort inställningar för initierings- eller
visningsläge (när systemet laddar titlar eller
annan information automatiskt).
Om du gör det kommer förmodligen inte titlarna
eller inställningarna att lagras och därmed går
dina ändringar förlorade.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Premere il tasto 5 (DISPLAY) per attivare il
modo di visualizzazione.
Appare la schermata del modo di
visualizzazione.
Tryck på 5 (DISPLAY) för att ta koppla in läget
för bildinställningar.
Menyn för bildinställningar visas på
bildskärmen.
Girare il codificatore rotante e selezionare
"AUTO B.GND".
Appare la guida alle funzioni.
Vrid på flerfunktionsratten och välj läget AUTO
B.GND.
Tillhörande funktionsrad visas på bildskärmen.
Premere il tasto 2 (ON) per attivare il modo di
scorrimento automatico trame/colori di sfondo.
Per disattivare il modo di scorrimento
automatico trame/colori di sfondo premere il
tasto 1 (OFF).
Tryck på 2 (ON) för att koppla in automatisk
ändring av bakgrund.
Tryck på 1 (OFF) för att koppla ur automatisk
ändring av bakgrund.
Bakgrundsmönstren/bakgrundsfärgerna ändras
Le trame/colori di sfondo cambiano ogni volta
enligt följande varje gång fordonets tändning
che si spegne il motore e quindi lo si riaccende, slås av och sedan på igen:
come segue:
→ MARBLE → SKY → WOOD → GRAD. → METAL
→ MARBLE → SKY → WOOD → GRAD. → METAL
C6 ← C5 ← C4 ← C3 ← C2 ← C1 ← ABYSS ←
C6 ← C5 ← C4 ← C3 ← C2 ← C1 ← ABYSS ←
211
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Ändern des
Bildschirmmodus
1
1
Drücken Sie, während eine AUX-oder NAVIQuelle gewählt ist, die DISP.Taste mindestens
2 Sekunden lang.
Bei jeder Tastenbetätigung ändert sich der
Bildschirmmodus nach folgendem Schema:
→ MODUS 1 → MODUS 2 → MODUS 3 → MODUS 4
(breit)
(Zoom)
(Kino)
(normal)
MODE1
MODE2
Bei Modus 2 (Zoom) wird das Bild ungleichförmig
horizontal gestreckt, so daß es genau auf einen
Breitbild-Monitor paßt. Das Bildzentrum wird
dabei weniger stark gestreckt als die
Randbereiche, damit der wichtigere mittlere Teil
des Bilds natürlicher wiedergegeben wird.
MODE3
Bei Modus 3 (Kino) wird das Bild horizontal und
vertikal im proportionalen Verhältnis gestreckt.
Dieser Modus eignet sich gut für spielfilmartige
Bildformate (Seitenverhältnis 16 zu 9).
MODE4
212
Bei Modus 1 (breit) wird das Bild gleichförmig
horizontal gestreckt, so daß es genau auf einen
Breitbild-Monitor paßt.
Bei Modus 4 (normal) wird das Bild im
normalen Format und auf dem Bildschirm
zentriert dargestellt, wodurch am linken und
rechten Bildrand jeweils ein schwarzer Streifen
entsteht.
Altre funzioni utili
Italiano
Svenska
Övrigt
Commutazione dei modi
Val av visningssätt
di visualizzazione
Tenere premuto il tasto DISP. per almeno 2
secondi in modo AUX o NAVI.
A ciascuna pressione il modo di visualizzazione
cambia come segue:
→ MODE 1 → MODE 2 → MODE 3 → MODE 4
(WIDE)
(ZOOM) (CINEMA) (NORMAL)
Tryck in och håll DISP. intryckt i minst två
sekunder medan läget AUX eller NAVI är
inkopplat.
Med vart tryck ändras bildskärmens
visningssätt enligt följande:
→ MODE 1 → MODE 2 → MODE 3 → MODE 4
(vidbild)
(zoom)
(bio)
(normal)
Nel modo 1 (WIDE), il monitor visualizza
un'immagine normale allargata per riempire il
monitor a schermo largo, stirando
orizzontalmente l'immagine in modo uniforme.
Efter val av MODE1 (vidbild) visas en vidare
normal bild som breddats genom jämn
horisontell utdragning för att passa in på
bredbildsskärmen.
Nel modo 2 (zoom), il monitor visualizza
un'immagine normale allargata per riempire il
monitor a schermo largo, stirandola irregolarmente.
La parte centrale dell'immagine viene stirata in fuori
solo leggermente per conferire un'aspetto naturale
all'importante parte centrale dell'immagine.
Efter val av MODE2 (zoom) visas en vidare
normal bild som breddats genom ojämn
utdragning för att passa in på
bredbildsskärmen. Den mittre delen av bilden
har dragits ut endast en aning för att den viktiga
mittdelen av bilden ska se naturlig ut.
Nel modo 3 (cinema), il monitor visualizza
un'immagine normale stirando l'immagine
orizzontalmente e verticalmente. Questo modo
è l'ideale per visualizzare un'immagine tipo
cinema con il rapporto 16:9.
Efter val av MODE3 (bio) visas en normal bild
som dragits ut både horisontellt och vertikalt.
Detta visningssätt lämpar sig bra för visning av
en bild för bioduksformat med förhållandet 16:9.
Nel modo 4 (normale), il monitor visualizza
un'immagine normale al centro dello schermo
con strisce nere verticali su ciascun lato.
Efter val av MODE4 (normal) visas en normal
bild i bildskärmens mitt, med ett vertikalt svart
streck på var sida om bilden.
213
Andere nützliche
Funktionen
Deutsch
Gleichzeitige Wiedergabe
von 2 Quellen
2
3
1
1
2
Sie können sich den Ton einer anderen Quelle
anhören, während Sie das Bild der aktuellen
Quelle mitverfolgen, oder das Bild einer
anderen Quelle betrachten, während Sie den
Ton der aktuellen Quelle hören.
Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
A.SEL
V.SEL
Zum Wählen des Tons einer anderen Quelle bei
gleichzeitigem Betrachten des Bilds der aktuellen
Quelle:
Drücken Sie Taste 2 (A.SEL), um das Tonsignal zu
wählen.
(Beispiel)
Bild
Ton
→ NAV
NAV
NAV ←
→ NAV
RADIO
→ NAV
TAPE
NAV
NAV
←
←
AUX2
AUX1
CHG
Hinweis: Nur möglich, wenn als Bildquelle,
Navigation, AUX1 oder AUX2 gewählt
ist.
Zum Wählen des Bilds einer anderen Quelle bei
gleichzeitigem Hören des Tons der aktuellen
Quelle:
Drücken Sie Taste 3 (V.SEL), um das Bildsignal
zu wählen.
(Beispiel)
Bild → RADIO
Ton
RADIO
→ NAV → AUX1
RADIO
RADIO
NAV
AUX2
3
214
←
Drehen Sie am Drehschalter, um die gewünschte Tonoder Bildquelle zu wählen, und drücken Sie dann auf
den Drehschalter, um auf diese Quelle umzuschalten.
Altre funzioni utili
Italiano
Riproduzione
contemporanea di due
fonti
Svenska
Övrigt
Samtidig ljud/
bildåtergivning från två
olika källor
Si può ascoltare la parte audio di un'altra fonte
mentre si guardano le immagini della fonte
attuale o si può guardare la parte video di
un'altra fonte mentre si ascolta la fonte attuale.
Det är möjligt att koppla in ljudåtergivning från
en annan källa under pågående bildåtergivning
från vald källa eller att koppla in bildåtergivning
från en annan källa under pågående
ljudåtergivning från vald källa.
Premere il tasto SOURCE.
Appare la schermata di menu principale.
Tryck på SOURCE.
Huvudmenyn visas på bildskärmen.
Per cambiare solo la parte audio mentre si
guarda la fonte video attuale:
Premere il tasto 2 (A.SEL) per selezionare la
parte audio.
(Esempio)
Val av annan ljudåtergivning under pågående
bildåtergivning
Tryck lämpligt antal gånger på 2 (A.SEL) för
att välja önskad ljudkälla.
(Exempel)
Immagine → NAV
Voce
NAV
NAV ←
AUX2
→ NAV
RADIO
NAV
AUX1
←
→ NAV
TAPE
NAV ←
CHG
Nota: Funziona solo quando la fonte video è
DVD, navigazione, AUX1 o AUX2.
Per cambiare solo la parte video mentre si
ascolta la fonte audio attuale:
Premere il tasto 3 (V.SEL) per selezionare la
parte video.
(Esempio)
Immagine → RADIO → NAV → AUX1
Voce
RADIO
RADIO
RADIO
NAV
AUX2
←
Bild
Röst
→ NAV
NAV
NAV ←
AUX2
→ NAV
RADIO
→ NAV
TAPE
NAV
NAV ←
CHG
AUX1
Obs! Detta val kan endast göras när bildkällan
är en DVD-spelare, en navigeringskälla,
AUX1 eller AUX2.
Val av annan bildåtergivning under pågående
ljudåtergivning
Tryck lämpligt antal gånger på 3 (V.SEL) för
att välja önskad bildkälla.
(Exempel)
Bild → RADIO → NAV → AUX1
Röst
RADIO
RADIO
RADIO
NAV
AUX2
Girare il codificatore rotante e selezionare la
fonte audio o video desiderata e premere il
codificatore rotante per eseguire la selezione.
←
←
Vrid på flerfunktionsratten för att välja önskad
ljudkälla eller videokälla. Tryck sedan på
flerfunktionsratten för att verkställa valet.
215
Deutsch
Fernbedienung (mit dem
IVA-M700R/CVA-1005R gelieferte RUE-4167)
Batteriewechsel
Geeignete Batterien: zwei R6-Batteriezellen
(Größe "AA")
• Richten Sie beim Drücken einer Taste den
Signalgeber an der Fernbedienung aus einer
Entfernung von höchstens 2 Meter auf den
Sensor am IVA-M700R/CVA-1005R.
Fernbedienungssensor
Sensore di comandi a distanza
Fjärrstyrningsmottagare
1
Öffnen des Batteriefachdeckels
Drücken Sie auf den Deckel, und schieben Sie
ihn dabei in Pfeilrichtung, bis er abgenommen
werden kann.
−
2
+
Auswechseln der Batterien
Entnehmen Sie die alten Batterien. Legen Sie
dann zwei frische Batterien ein, wie durch die
Polmarkierungen (+ und –) im Batteriefach
angedeutet.
+
−
3
216
Schließen des Deckels
Schieben Sie den Deckel in Pfeilrichtung auf
die Fernbedienung, bis er hörbar einrastet.
Italiano
Telecomando (RUE-4167 in
dotazione all'IVA-M700R/CVA-1005R)
Sostituzione delle pile
Pile utilizzabili: Usare due pile a secco
formato "AA".
Svenska
Fjärrkontroll (RUE-4167
medföljande IVA-M700R/CVA-1005R)
Batteribyte
Tillämpliga batterier: Använd två stycken
torrbatterier av storlek AA.
• Puntare il trasmettitore del telecomando
verso il sensore di comandi a distanza
sull'IVA-M700R/CVA-1005R e usare il
telecomando entro 2 metri di distanza
dall'IVA-M700R/CVA-1005R.
• Se till att sändardelen på fjärrkontrollen riktas
mot fjärrstyrningsmottagaren på IVA-M700R/
CVA-1005R och att fjärrkontrollen används
inom två meters avstånd från IVA-M700R/
CVA-1005R.
Aprire il coperchio del comparto pile.
Premere sul coperchio e farlo scorrere come
mostrato dalla freccia per rimuoverlo.
Öppna locket till batterifacket.
Tryck in locket och skjut det samtidigt i pilens
riktning, så att locket öppnas. Ta loss locket.
Sostituire le pile.
Estrarre le pile vecchie. Inserire quelle nuove
facendo corrispondere le polarità (+) e (–) come
indicato dal diagramma all'interno del comparto
pile.
Byt ut batterierna.
Ta ur de gamla batterierna. Sätt därefter i de
nya batterierna med polerna (+) och (–) vända
åt korrekta håll enligt märkningen inuti
batterifacket.
Chiudere il coperchio.
Spingere il coperchio in direzione della freccia
fino a sentire uno scatto.
Stäng locket.
Skjut locket i pilens riktning tills ett klick anger
att det kommit på plats.
217
Deutsch
Fernbedienung (mit dem
IVA-M700R/CVA-1005R gelieferte RUE-4167)
Montage eines
Fernbedienungshalters
1
2
3
4
5
6
• Wenn sich die Fernbedienung im Halter
befindet und direktem Sonnenlicht
ausgesetzt ist, nehmen Sie die
Fernbedienung aus dem Halter, und legen
Sie sie ins Handschuhfach.
• Wenn sich der Halter mit doppelseitigem
Klebeband nicht fest montieren läßt, müssen
Sie Schrauben verwenden.
Hinweis: Bringen Sie die Seite des
doppelseitigen Klebebandes mit dem
blauen Schutzpapier an der
Mittelkonsole usw. an.
1 Befestigungsschrauben
2 Fernbedienung
3 Fernbedienungshalter
4 Doppelseitiges Klebeband
Entfernen Sie vor dem Anbringen des
Klebebandes Staub und Schmutz von der
Oberfläche der Montagestelle.
5 Mittelkonsole usw.
6 Blaues Schutzpapier
218
Italiano
Telecomando (RUE-4167 in
dotazione all'IVA-M700R/CVA-1005R)
Installazione del
supporto per il
telecomando
• Se la luce solare diretta raggiunge il
telecomando montato sul supporto,
rimuovere il telecomando dal supporto e
riporlo nel vano portaoggetti.
• Se non è possibile installare saldamente il
supporto con del nastro biadesivo, usare
delle viti.
Nota: Attaccare sull'involucro della console il
lato del nastro biadesivo con la carta
protettiva azzurra, ecc.
1 Viti di rinforzo
2 Telecomando
3 Supporto per il telecomando
4 Nastro biadesivo
Prima di attaccare il nastro, rimuovere la
polvere dalla superficie del punto
prescelto per l'installazione.
Svenska
Fjärrkontroll (RUE-4167
medföljande IVA-M700R/CVA-1005R)
Installation av hållaren
till fjärrkontrollen
• Om fjärrkontrollen utsätts för direkt solljus när
den sitter på plats i sin hållare, bör du ta bort
den och i stället lägga in den i handsfacket.
• Om du märker att den dubbelsidiga tejpen
inte räcker för att fästa hållaren använder du
skruvarna i stället.
Obs!: Vänd den dubbelsidiga tejpen så att
sidan med det blå skyddspapperet
kommer emot kontrollboxen etc.
1 Förstärkningsskruvar
2 Fjärrkontroll
3 Hållare för fjärrkontroll
4 Dubbelsidig tejp
(Innan du fäster tejpen bör du torka bort
damm från ytan du tänker fästa den på.)
5 Kontrollbox etc.
6 Blått skyddspapper
5 Involucro della console, ecc.
6 Carta protettiva azzurra
219
Deutsch
Fernbedienung (mit dem
IVA-M700R/CVA-1005R gelieferte RUE-4167)
Grundlegende Funktionen
1
VO
LU
P
L DN
VO
2
3
4
ENT
5
DISP
MENU
LIST
RETURN
SOURCE
VOICE
BAND
A.PROC DEFEAT MUTE
6
ROUTE
POS.
LO.PT.
TUNER
ZOOM
DISC
CHG
POWER
V.SEL
NAVI
POWER
NAVI OFF
DEST.
8
"
$
7
9
!
1
2
3
4
5
6
#
7
8
9
∗
DEL
0
OK
&
%
1 Fernbedienungs-Signalgeber
2 Signalgeberanzeige
3 Drehschalter/Lautstärkeregler
Wird wie der Drehschalter am IVA-M700R/
CVA-1005R nach rechts oder links gedreht.
4 NAVI/AUDIO-Schalter
NAVI: Position für Navigationsbetrieb.
AUDIO: Position für Audio-Betrieb
5 ENT-Taste
Wird zum Aufrufen bzw. Aktivieren eines
gewählten Punkts gedrückt. (Hat dieselbe
Funktion wie Drücken des Drehschalters am
IVA-M700R/CVA-1005R)
:/J-Taste
Diese Taste wird zum Starten/Unterbrechen
der Wiedergabe mindestens 2 Sekunden
lang gedrückt.
6 A.PROC-Taste
Zum Auswählen einer KlangprozessorBetriebsart wie Equalizer, Surround u. dgl.
7 MUTE-Taste
Zum sofortigen Dämpfen der Lautstärke auf
20 dB (Stummschaltung). Zum
Wiederherstellen der früheren Lautstärke
drücken Sie die Taste ein weiteres Mal.
8 TUNER-Taste
Zum Umschalten auf Radio-Betrieb.
9 DISC-Taste
Zum Umschalten auf CD/MD-Betrieb.
! CHG-Taste
Zum Umschalten auf Wechsler-Betrieb.
" POWER-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
# Zifferntasten
Die Tasten von 1 bis 7 haben dieselben
Funktionen wie die Tasten 1 bis FUNC am
IVA-M700R/CVA-1005R.
$ DEL-Taste
Zum Verkleinern des Monitorwinkels.
% O-Taste
• Bei geschlossenem Monitor: Zum
Ausfahren des Monitors.
• Bei geöffnetem Monitor: Zum Vor- oder
Zurückverstellen des Monitorwinkels.
• Wenn die O-Taste länger als zwei
Sekunden lang gedrückt gehalten wird,
fährt der Monitor in das Monitorfach ein.
& OK-Taste
Zum Vergrößern des Monitorwinkels.
* Nicht verwendet
220
Italiano
Telecomando (RUE-4167 in
dotazione all'IVA-M700R/CVA-1005R)
Svenska
Fjärrkontroll (RUE-4167
medföljande IVA-M700R/CVA-1005R)
Modo basilare
Grundläggande manövrering
1 Trasmettitore di segnale di comando a
distanza
2 Indicatore del trasmettitore di segnali
3 Codificatore rotante/Comando del volume
Girare verso destra o sinistra nello stesso
modo del codificatore rotante dell'IVA-M700R/
CVA-1005R.
4 Interruttore NAVI/AUDIO
NAVI: Selezionare questa posizione per
attivare il modo di navigazione.
AUDIO: Selezionare questa posizione per
attivare il modo audio.
5 Tasto ENT
Premerlo per eseguire la selezione. (Stesso
punto che sul codificatore rotante dell'IVAM700R/CVA-1005R.)
Tasto :/J
Tenere premuto questo tasto per più di 2
secondi per attivare la riproduzione o la pausa.
6 Tasto A. PROC (processore audio)
Alterna i modi di processore audio come
equalizzatore, surround, ecc.
7 Tasto MUTE
Premere questo tasto per abbassare
immediatamente il livello di volume di 20 dB.
Premerlo di nuovo per tornare al livello di
volume precedente.
8 Tasto TUNER
Premere questo tasto per selezionare il modo
radio.
9 Tasto DISC
Premere questo tasto per passare al modo CD/MD.
! Tasto CHG (cambiatore)
Premerlo per passare al modo cambiatore.
" Tasto POWER
Premerlo per accendere e spegnere l'apparecchio.
# Tasti numerici
I tasti numerici da 1 a 7 hanno le stesse
funzioni dei tasti da 1 a FUNC dell'IVAM700R/CVA-1005R.
$ Tasto DEL (angolazione a scendere)
Premere questo tasto per cambiare
l'angolazione del monitor verso il basso.
% Tasto "O" (apertura/chiusura)
• Quando il monitor è chiuso: solleva il monitor.
• Quando il monitor è aperto: regola
l'angolazione del monitor avanti e indietro.
• Se si tiene premuto il tasto "O" per più di 2
secondi, il monitor rientra nel comparto monitor.
& Tasto "OK" (angolazione a salire)
Cambia l'angolazione del monitor verso l'alto.
1 Sändardel för fjärrstyrningssignaler
2Indikator för signalsändning
3 Flerfunktionsratt/Volymreglage
Vrid medsols eller motsols på samma sätt
som med flerflerfunktionsratten på IVAM700R/CVA-1005R.
4 Omkopplare för navigering/
ljudåtergivning (NAVI/AUDIO)
NAVI: välj detta läge för att koppla in
navigeringsläget.
AUDIO: välj detta läge för att koppla in
ljudåtergivningsläget.
5 Exekveringsknapp (ENT)
Tryck här för att verkställa ett val (samma
funktion som flerfunktionsratten på IVAM700R/CVA-1005R).
Uppspelnings/pausknapp (:/J)
Tryck in denna knapp i över två sekunder för
att starta uppspelning eller koppla in paus.
6 Väljare för ljudbehandlingslägen
(A.PROC)
Används för val av equalizermenyn,
akustikmenyn o.s.v.
7 Ljuddämpningsknapp (MUTE)
Tryck här för att snabbt sänka volymnivån
med 20 dB. Tryck en gång till för att återgå
till tidigare volymnivå.
8 Radioväljare (TUNER)
Tryck här för att välja radioläget.
9 CD/MD-väljare (DISC)
Tryck här för att välja CD/MD-läget.
! CD-växlarväljare (CHG)
Tryck här för att välja CD-växlarläget.
" Strömbrytare (POWER)
Tryck här för att slå på eller av strömmen.
# Sifferknappar
Sifferknapparna 1 till 7 har samma funktioner
som knapparna 1 till FUNC på IVAM700R/CVA-1005R.
$ Nervinklingsknapp (DEL)
Tryck här för att vinkla bildskärmen neråt.
% Öppningsknapp för bildskärm (O)
• När bildskärmen är stängd: tryck här för att
öppna bildskärmen.
• När bildskärmen är öppen: tryck här för att
stänga bildskärmen.
• Om denna knapp trycks in och hålls intryckt
i över två sekunder, så matas bildskärmen
in i bildskärmshuset.
& Uppvinklingsknapp (OK)
Tryck här för att vinkla bildskärmen uppåt.
* Non usati.
* Används ej.
221
Deutsch
Fernbedienung (mit dem
IVA-M700R/CVA-1005R gelieferte RUE-4167)
Radio-Betrieb
VO
LU
P
L DN
VO
1
ENT
3
DISP
MENU
LIST
RETURN
SOURCE
VOICE
BAND
2
A.PROC DEFEAT MUTE
ROUTE
POS.
LO.PT.
TUNER
ZOOM
DISC
CHG
POWER
V.SEL
NAVI
POWER
NAVI OFF
1 Sender-Abruftaste (↑/↓)
Diese Taste wird zum Wählen eines
gespeicherten Senders in die entsprechende
Richtung gedrückt.
Abstimmtaste (←/→)
Wird zum Einstellen eines Senders in die
entsprechende Richtung gedrückt.
Bei jeder Tastenbetätigung ändert sich die
Frequenz um einen Schritt.
2 BAND-Taste
Zum Wählen des Frequenzbereichs.
3 DISP-Taste
Wird zum Aufrufen der RDS-Einstellanzeige
kurz angetippt. Zum Aktivieren der
Textnachrichten-Funktion wird die Taste
mindestens zwei Sekunden lang gedrückt
gehalten.
DEST.
4
4 TUNER-Taste
Zum Umschalten auf Radio-Betrieb.
CD/MD-Spieler/
Wechsler-Betrieb
1 Disc-Wahltaste (↑/↓)
Wird zum Auswählen einer Disc-Nummer in
die entsprechende Richtung gedrückt.
VO
LU
P
L DN
VO
1
ENT
DISP
MENU
LIST
RETURN
SOURCE
VOICE
BAND
A.PROC DEFEAT MUTE
ROUTE
POS.
LO.PT.
TUNER
ZOOM
DISC
CHG
DEST.
2
3
222
Titelsuchlauftaste (←)
Wird zum Zurückspringen an den Anfang
des aktuellen Titels in die entsprechende
Richtung gedrückt. Erneutes Drücken
ermöglicht Rücksprung an den Anfang des
jeweils davorliegenden Titels.
POWER
V.SEL
NAVI
POWER
NAVI OFF
Titelsuchlauftaste (→)
Wird zum Vorspringen an den Anfang des
jeweils nächsten Titels in die entsprechende
Richtung gedrückt.
2 DISC-Taste
Zum Umschalten von Wechsler-Betrieb auf
CD- bzw. MD-Player-Betrieb.
3 CHG-Taste
Bei CD/MD-Player-Betrieb: Zum Umschalten
auf WechslerBetrieb.
Bei Wechsler-Betrieb: Zum Weiterschalten der
Disc-Nummern.
Italiano
Telecomando (RUE-4167 in
dotazione all'IVA-M700R/CVA-1005R)
Svenska
Fjärrkontroll (RUE-4167
medföljande IVA-M700R/CVA-1005R)
Modo radio
Radioläget
1 Tasto di selezione preselezioni (↑/↓)
Inclinare il tasto per selezionare un numero
di preselezione.
1 Väljare för snabbvalsstationer (↑/↓)
Luta knappen åt lämpligt håll för att välja
önskat snabbvalsnummer.
Tasto di sintonia (←/→)
Inclinare per selezionare una stazione radio.
A ciascuna pressione la frequenza cambia.
Stationsinställningsväljare (←/→)
Luta knappen åt lämpligt håll för att ställa in
önskad radiostation.
Med vart tryck ändras frekvensen.
2 Tasto BAND
Premere il tasto per cambiare la banda radio. 2 Våglängdsväljare (BAND)
Tryck här för att byta våglängd.
3 Tasto DISP
3 Visningsväljare (DISP)
Premerlo leggermente per visualizzare la
Tryck lätt på denna knapp för att ta fram
schermata di impostazione RDS. Tenerlo
RDS-inställningsmenyn. Håll knappen
premuto per più di 2 secondi per passare al
intryckt i över två sekunder för att koppla in
modo di testo radio.
läget för visning av radiotext.
4 Tasto TUNER
4 Väljare för mottagare
Premerlo per selezionare il sintonizzatore
Tryck här för att välja radiomottagaren.
radio.
Modo lettore/
cambiatore CD/MD
CD/MD-läget/CDväxlarläget
1 Tasto di selezione disco (↑/↓)
Inclinare il tasto per selezionare un numero
di disco.
1 Skivväljare (↑/↓)
Luta knappen åt lämpligt håll för att välja
önskat skivnummer.
Tasto di sensore musicale (←)
Inclinare il tasto per tornare all'inizio della
pista attuale. Inclinare di nuovo per tornare
all'inizio della pista precedente.
Tasto di sensore musicale (→)
Inclinare il tasto per avanzare all'inizio della
pista successiva.
Spårsökare (←)
Luta knappen åt vänster för att gå tillbaka till
början av nuvarande spår. Luta fler gånger åt
samma håll för att gå tillbaka till början av
spår längre bak på skivan.
Spårsökare (→)
Luta knappen åt höger för att gå över till
början av nästa spår.
2 Tasto DISC
Premerlo per passare al modo lettore CD o
MD dal modo cambiatore.
2 CD/MD-väljare (DISC)
Tryck här för att växla från CD-växlarläget till
CD/MD-läget.
3 Tasto CHG
In modo lettore CD/MD: Passa al modo
cambiatore.
In modo cambiatore: Cambia i numeri di
disco.
3 CD-växlingsknapp (CHG)
I CD/MD-läget: används för inkoppling av
CD-växlarläget.
I CD-växlarläget: används för val av
skivnummer.
223
Deutsch
Fernbedienung (mit dem
IVA-M700R/CVA-1005R gelieferte RUE-4167)
Klangprozessorbetrieb
VO
LU
P
L DN
VO
1
ENT
DISP
MENU
LIST
RETURN
SOURCE
VOICE
BAND
A.PROC DEFEAT MUTE
2
ROUTE
POS.
LO.PT.
TUNER
ZOOM
DISC
CHG
POWER
V.SEL
NAVI
POWER
NAVI OFF
DEST.
2 A.PROC-Taste
Zum Weiterschalten durch die
Klangprozessor-Funktionen (Equalizer,
Surround usw.).
Andere Funktionen
VO
LU
P
L DN
VO
ENT
DISP
MENU
2
LIST
RETURN
SOURCE
VOICE
1
1 LIST-Taste
• Zum Aufrufen der Namenslisten-Anzeige.
• Wenn die Taste länger als 2 Sekunden
gedrückt gehalten wird, erscheint die
Namenseingabe-Anzeige auf dem
Bildschirm.
BAND
A.PROC DEFEAT MUTE
ROUTE
POS.
LO.PT.
TUNER
ZOOM
DISC
CHG
POWER
V.SEL
NAVI
POWER
NAVI OFF
3
2 SOURCE-Taste
Zum Auswählen der gewünschten
Eingangsquelle.
DEST.
4
224
1 ←/→ Taste
• Wenn das Hauptmenü aufgerufen ist:
Wird nach Drücken der A.PROC-Taste
zum Auswählen eines der werkseitigen
Presets in die entsprechende Richtung
gedrückt.
• Wenn eine Einstellanzeige aufgerufen ist:
Wird zum Auswählen eines eigenen
Programms in die entsprechende Richtung
gedrückt.
3 DEFEAT-Taste
Zum Ein- und Ausschalten der
Umgehungsfunktion.
4 V.SEL-Taste
Zum Weiterschalten durch die Bildquellen.
Italiano
Telecomando (RUE-4167 in
dotazione all'IVA-M700R/CVA-1005R)
Svenska
Fjärrkontroll (RUE-4167
medföljande IVA-M700R/CVA-1005R)
Mode processore audio Ljudbehandlingsläge
1 Tasto ←/→
• Quando è visualizzato il menu principale:
Dopo aver premuto il tasto A.PROC,
inclinare il tasto per selezionare le curve
preimpostate in fabbrica nel modo
selezionato.
• Quando è visualizzata la schermata del
modo di regolazione:
Inclinare per selezionare le curve
preimpostate personali.
1 Inställningsväljare ←/→
• Medan huvudmenyn visas på bildskärmen:
Tryck först på A.PROC luta därefter denna
knapp åt lämpligt håll för att välja önskad
förinställd frekvenskurva i valt läge.
• Medan inställningsmenyn visas på
bildskärmen:
Luta knappen åt lämpligt håll för att välja
önskad egen frekvenskurva.
2 Tasto A.PROC (processore audio)
A ciascuna pressione si alterna i modi
equalizzatore, surround, ecc.
2 Väljare för ljudbehandlingslägen
(A.PROC)
Används för val av equalizermenyn,
akustikmenyn o.s.v.
Altri modi
Övriga lägen
1 Tasto LIST
• Passa alla schermata di lista.
• Se si tiene premuto il tasto per più di 2
secondi, appare la schermata di
inserimento titoli.
1 Titelknapp (LIST)
• Används för framtagning av titellista.
• Tryck in knappen i över två sekunder för att
ta fram menyn för inmatning av titlar.
2 Tasto SOURCE
Commuta il modo di fonte.
2 Ljudväljare (SOURCE)
Tryck här för att byta källa.
3 Tasto DEFEAT
Attiva e disattiva il modo neutro.
3 Väljare för rak frekvenskurva (DEFEAT)
Tryck här för att koppla in eller ur
ljudåtergivning med rak frekvenskurva.
4 Tasto V. SEL (selezione video)
Alterna i modi video.
4 Bildväljare (V.SEL)
Tryck här för att byta bildkälla.
225
Deutsch
Fernbedienung (mit dem
IVA-M700R/CVA-1005R gelieferte RUE-4167)
Navigationsbetrieb
VO
LU
P
L DN
VO
#
1
2
4
8
7
9
6
!
&
226
)
ENT
DISP
MENU
LIST
RETURN
SOURCE
VOICE
BAND
3
5
A.PROC DEFEAT MUTE
$
ROUTE
POS.
LO.PT.
TUNER
ZOOM
DISC
CHG
POWER
V.SEL
NAVI
POWER
NAVI OFF
DEST.
"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DEL
0
OK
%
(
1 Joystick/ENT-Taste
Kippen des Joysticks ermöglicht Auswählen von
Menüpunkten und Verschieben der Karte in acht
Richtungen.
Die ENTER-Taste dient zum Wählen eines
hervorgehobenen Punkts.
2 MENU-Taste
Zum Aufrufen der Menüanzeige.
3 RETURN-Taste
Bringt das Navigationssystem zum vorangehenden
Suchvorgang zurück.
4 VOICE-Taste
Mit dieser Taste wird auf Sprachführung geschaltet.
Beim Drücken der Taste wird zwischen den
Betriebsarten Karte und Führung (mit Pfeil)
umgeschaltet.
5
-Taste
Drücken der Taste bewirkt Umschalten zwischen den
Betriebsarten Karte und Führung (mit Pfeil).
6 ZOOM-Tasten (
/
)
Zum Vergrößern/Verkleinern des Kartenmaßstabs.
7 ROUTE.-Taste
Beim Drücken dieser Taste wird die Fahrstrecke erneut
ermittelt und zwischen Autobahn- und NormalstraßenVorrang umgeschaltet.
8 POS.-Taste
Zum Zurückkehren zur gegenwärtigen Position des
Fahrzeugs oder Anzeigen des Breiten- und
Längengrads.
Bei gedrückt gehaltener Taste wird zwischen den
Kartenanzeigen gewechselt. (NOR.-UP →
HEAD-UP → 3-D-VIEW)
9 LO. PT.-Taste
Drücken dieser Taste ruft die Anzeige mit der
momentanen Wagenposition oder Umgebungspunkten
auf.
Wenn diese Taste gedrückt wird, erscheint das
Auswahlmenü der angezeigten Umgebungspunkte auf
dem Monitor.
! NAVI POWER-Taste
Zum Einschalten der Bildanzeige.
" NAVI OFF-Taste
Zum Ausschalten der Bildanzeige.
# Drehschalter
Hat mehrere Funktionen. Dient auf Kartenanzeigen
zum Zoomen, auf Listenanzeigen zum Durchgehen der
Liste, bei Koordinateneingabe zum Bewegen des
Cursors und bei alphabetischer Eingabe zum
Auswählen von Zeichen.
$ DEST.-Taste
Beim Betätigen dieser Taste erscheint die
Straßennamen-Eingabeanzeige.
% Zifferntasten
Zum Eingeben von numerischen Zeichen.
Bei Bildschirm-Einstellbetrieb wird mit Taste 1 und 3
die Helligkeit eingestellt.
& DEL-Taste
Zum Löschen des vorangehenden Zeichens beim
Eingeben einer Nummer.
( OK-Taste
Zum Beenden der numerischen Eingabe und Starten
des Suchvorgangs.
) NAVI/Audio-Umschalttaste
Zum Umschalten zwischen den
Fernbedienungsfunktionen Audio und Navigation.
Italiano
Telecomando (RUE-4167 in
dotazione all'IVA-M700R/CVA-1005R)
Svenska
Fjärrkontroll (RUE-4167
medföljande IVA-M700R/CVA-1005R)
Modo navigazione
Navigeringsläget
1 Joystick/Tasto ENT
Inclinando il joystick si selezionano le voci dai menu e
si sposta la mappa nelle otto direzioni.
Premendo il tasto ENTER si seleziona una voce
evidenziata nel menu quando si preme il tasto.
2 Tasto MENU
Visualizza la schermata di menu.
3 Tasto RETURN
Riporta il sistema di navigazione alla ricerca
precedente.
4 Tasto VOICE
Premere questo tasto per ottenere la guida vocale.
Premerlo per alternare tra i modi di mappa e guida (con
frecce).
5 Tasto
Premere questo tasto per alternare tra i modi di mappa
e guida (con frecce).
6 Tasto
/
(zoom)
Cambia il rapporto di ingrandimento della mappa a
scendere o a salire.
7Tasto ROUTE
Premendo questo tasto si cerca di nuovo il percorso e
si alterna tra la preferenza autostrade e la preferenza
strade normali per la ricerca del percorso.
8 Tasto POS.
Ritorna alla posizione attuale del veicolo o visualizza la
latitudine/longitudine.
Tenere premuto per alternare le schermate di
visualizzazione. (NOR. UP → HEAD UP → 3D VIEW)
9 Tasto LO. PT.
Premendo questo tasto si visualizza la posizione
attuale del veicolo o i punti di interesse locale nelle
vicinanze. Quando si preme questo tasto, il menu di
selezione dei punti locali visualizzati appare sullo
schermo.
! Tasto NAVI POWER
Attiva la visualizzazione pittoriale.
" Tasto NAVI OFF
Disattiva la visualizzazione pittoriale.
# Codificatore rotante
Questo tasto ha varie funzioni. Nelle schermate di
mappa, esegue la zoomata in avvicinamento o
allontanamento; nelle schermate di lista, scorre le
pagine della lista; nell'inserimento delle coordinate,
sposta il cursore; nell'inserimento di caratteri, sposta i
caratteri alfabetici.
$Tasto DEST.
Premendo questo tasto si visualizza la schermata di
inserimento del nome della via.
%Tastiera numerica
Inserisce i numeri.
Nel modo di regolazione della luminosità, premendo i
tasti 1 e 3 si regola la luminosità.
&Tasto DEL
Cancella il numero precedente nell'inserimento di
numeri.
(Tasto OK
Esegue gli inserimenti numerici e avvia la ricerca.
)Tasto di commutazione NAVI/Audio
Alterna tra audio e navigazione per il comando a
distanza.
1 Styrspak/exekveringsknapp (ENT)
Vicka styrspaken åt lämpligt håll för att välja ett objekt på en
meny eller för att flytta en karta i önskad riktning (bland åtta
riktningar).
Tryck på ENTER för att välja ett markerat objekt på menyn
medan knappen är intryckt.
2 Menyväljare (MENU)
Tryck här för att ta fram en meny på bildskärmen.
3 Returknapp (RETURN)
Tryck här för att återgå till föregående sökning med
navigeringssystemet.
4 Röstknapp (VOICE)
Tryck här för röstvägledning.
Tryck för att växla mellan kartläge och vägledningsläge
(med pil).
5 Omkopplare för visning av karta/vägledning (
)
Tryck här för att växla mellan kartläge och vägledningsläge
(med pilar).
/
)
6 Zoomknapp (
Tryck här för att förminska eller förstora en karta.
7 Färdvisningsväljare (ROUTE)
Tryck här för att koppla in återsökning av färdväg eller välja
mellan prioritering av motorväg eller prioritering av vanlig
väg för sökning efter färdväg.
8 Positionsvisningsväljare (POS.)
Tryck här för att återgå till fordonets nuvarande position eller
kontrollera nuvarande latitud/longitud.
Håll knappen intryckt för att ändra visningssättet (NOR. UP
→ HEAD UP → 3D-VIEW).
9 Riktmärkesknapp (LO.PT.)
Tryck här för att få fram fordonets nuvarande position eller
lokala riktmärken i närheten.
Tryck in knappen för att ta fram valmenyn för de riktmärken
som anges på bildsskärmen.
!Knapp för inkoppling av navigeringsvisning (NAVI
POWER)
Tryck här för att koppla in illustrerad visning.
" Knapp för urkoppling av navigeringsvisning (NAVI OFF)
Tryck här för att koppla ur illustrerad visning.
# Flerfunktion
Denna knapp har följande funktioner: zoomning in/ut vid
kartvisning, bläddring av listsidor vid listvisning, flyttning av
markör vid koordinatinmatning, flyttning av bokstäver vid
bokstavsinmatning.
$ Destinationsknapp (DEST.)
Tryck här för att ta fram menyn för inmatning av gatnamn.
%Direktväljare
Används för inmatning av siffror.
Vid visning av menyn för bildinställningar på bildskärmen
används knapparna 1 och 3 till att ställa in ljusstyrkan.
& Raderingsknapp (DEL)
Tryck här för att radera föregående siffra vid inmatning av
siffror.
( Verkställningsknapp (OK)
Tryck här för att verkställa en sifferinmatning och påbörja
sökning.
) Omkopplare för fjärrmanövreringsläge (NAVI/Audio)
Används för omkoppling mellan läget för fjärrmanövrering
av ljudåtergivning och lãget för fjärrmanövrering av
navigering
227
Deutsch
Fernbedienung (mit dem
Disc-Pflege
IVA-M700R/CVA-1005R gelieferte RUE-4167)
Was ist eine MD (MiniDisc)?
Das kleine, kompakte und leicht zu
handhabende MD-Gehäuse enthält eine Platte
mit 64 mm Durchmesser. Auf dieser Platte sind
digitale Signale aufgezeichnet, die
berührungslos abgelesen werden, weshalb
auch nach längerer Benutzung keine
Klangeinbußen durch Abrieb zu befürchten sind
(im Gegensatz zu Cassettenband).
Das System arbeitet mit einem ATRAC
(Adaptive TRansform Acoustic Coding)
genannten Aufzeichnungsverfahren, dessen
Komprimierungstechnik den Datenumfang auf
1/5 der ursprünglichen Musikinformation
reduziert. Das Komprimierungsverfahren ist
dermaßen effizient, daß die Klangqualität mit
der von CDs vergleichbar ist.
Handhabung
Die MD-Platte ist in einem Kunststoffgehäuse
untergebracht, weshalb man beim Umgang mit
MDs keine Angst vor Fingerabdrücken oder
Staub zu haben braucht. Staubpartikel können
aber dennoch durch die kleinen Spalte im
Gehäuse eindringen, und die MD kann bei
falscher Handhabung beschädigt werden.
Beachten Sie bei der Handhabung Ihrer MDs
bitte die folgenden Anweisungen:
• Vemeiden Sie ein Öffnen des
Verschlußschiebers am Gehäuse.
• Vermeiden Sie ein Berühren der Platte im
Gehäuse.
• Wischen Sie Staub und andere
Schmutzteilchen vor Gebrauch vom Gehäuse
ab. Dies ist insbesondere an der
spindelseitigen Fläche des Gehäuses wichtig.
• Setzen Sie MDs keinem direkten Sonnenlicht
aus.
• Vermeiden Sie den Gebrauch an Orten, wo
Sand oder Staub in das Gehäuse eindrigen
kann.
• Achten Sie auf korrekte Anbringung der
Etiketten.
• Bringen Sie jeweils nur 1 Etikett an jeder MD
an.
• Verwenden Sie keine MDs, deren Etikett sich
teilweise gelöst hat.
• Bewahren Sie die MDs bei Nichtgebrauch in
ihren Etuis auf.
228
Italiano
Telecomando (RUE-4167 in
dotazione all'IVA-M700R/CVA-1005R)
Cura dei dischi
Svenska
Fjärrkontroll (RUE-4167
medföljande IVA-M700R/CVA-1005R)
Skötsel av skivor
Natura dei minidischi?
Vad är en MD-skiva?
La piccola cartuccia compatta che contiene un
disco da 64 mm di diametro è molto comoda da
maneggiare. I segnali sul disco sono digitali e
sono letti senza toccare il disco, per cui la
qualità del suono rimane invariata con la
riproduzione (diversamente dalle cassette).
Viene impiegato un metodo di registrazione
chiamato ATRAC (Adaptive TRansform
Acoustic Coding). Questa è una tecnica di
compressione usata per ridurre i dati musicali
ad 1/5 delle dimensioni originali. Questa
compressione è tale che la qualità del suono è
vicina a quella dei compact disc.
Det lilla, kompakta höljet med en skiva av 64
mm:s diameter är mycket lätt att hantera.
Signalerna som kodats på skivan är digitala och
avläses utan beröring av själva skivan, vilket
gör att kvaliteten på ljudet behålls oförändrad
också efter upprepad spelning (vilket inte är
fallet med kassettband).
En metod kallad ATRAC (Adaptive TRansform
Acoustic Coding) används vid inspelning. Detta
är en kompressionsteknik som används för att
reducera musikdata till 1/5 av dess ursprungliga
storlek. Denna kompression sker på ett sådant
sätt att ljudkvaliteten i det närmaste är
densamma som på CD-skivor.
Maneggio
Il minidisco è racchiuso in una cartuccia di
plastica. Può essere maneggiato senza
preoccuparsi di polvere e impronte digitali.
Tuttavia, la polvere può comunque penetrare
nella cartuccia o un trattamento improprio del
minidisco può danneggiare l'apparecchio.
Si prega di osservare le seguenti istruzioni
quando si usano i minidischi.
• Non aprire la chiusura.
• Non toccare il disco all'interno della cartuccia.
• Pulire eventuale polvere o sporco sulla
cartuccia.
Fare particolare attenzione al lato perno del
minidisco.
• Non esporre alla luce solare diretta.
• Non lasciare in luoghi dove possa penetrare
sabbia o polvere.
• Assicurarsi che le etichette siano posizionate
correttamente.
• Usare solo 1 etichetta per minidisco.
• Non usare minidischi con l'etichetta mezza
staccata.
• Riporre nella custodia dopo l'uso.
Hantering
En MD-skiva är omsluten av ett plasthölje och
kan hanteras utan oro för damm eller
fingeravtryck. Det kan dock hända att damm
tränger in genom de små öppningarna i höljet
eller att felhantering av en MD-skiva leder till
skador på MD-spelaren.
Följ nedanstående anvisningar vid användning
av en MD-skiva:
• Öppna inte slutaren.
• Vidrör inte själva skivan innanför höljet.
• Avlägsna damm eller smuts från höljets
utsida. Var särskilt noga med den sida där
MD-skivans spindel finns.
• Utsätt inte MD-skivan för direkt solljus.
• Placera inte MD-skivan där det finns risk för
att sand eller damm tränger in.
• Kontrollera att etiketten har fästs på korrekt
ställe.
• Använd bara en etikett till varje MD-skiva.
• Använd inte en MD-skiva med löst sittande
etikett.
• Förvara MD-skivan i dess skyddsask när den
inte används.
229
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Im Problemfall
Falls beim Betrieb ein Problem auftreten sollte,
prüfen Sie bitte zunächst die in der unten
abgedruckten Übersicht aufgeführten Punkte,
die Ihnen die Suche nach der möglichen
Ursache erleichtern sollen. Prüfen Sie bitte
auch die Anschlüsse und ggf. die übrigen
Anlagenkomponenten. Sollte sich das Problem
nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte
an einen autorisierten Alpine-Fachhändler.
Allgemeines
Symptom/Sintomo/Symptom
Ursache und Lösung
Gerät reagiert nicht; keine Anzeige./Nessuna
funzione o visualizzazione./Ingenting
fungerar eller ingenting visas på bildskärmen.
• Zündung ausgeschaltet.
— Wenn das Gerät gemäß den Einbau- und
Anschlußhinweisen angeschlossen ist,
wird es bei ausgeschalteter Zündung
nicht mit Strom versorgt.
• Bordnetz-Anschlußfehler.
— Die Anschlüsse an das Bordnetz prüfen.
• Sicherung durchgebrannt.
— Die Sicherung an der Batteriezuleitung
des Geräts prüfen; Sicherung ggf. durch
eine gleichwertige Ersatzsicherung
ersetzen.
• Schwache oder leere Batterie.
— Batterie kontrollieren.
Kein oder unnatürlicher Ton./Nessun suono o
suono innaturale./Inget ljud eller ett onaturligt
ljud återges.
230
• Falsche Lautstärke-/Balance-/
Überblendeinstellung.
— Die Einstellung(en) korrigieren.
• Falsche Anschlüsse oder Wackelkontakt.
— Verbindungen prüfen und alles fest
anschließen.
Italiano
In caso di problemi
Svenska
Felsökning
Se si verifica un problema, controllare con le
voci della seguente lista. Questa guida aiuta ad
individuare il problema se questo è dovuto
all'apparecchio. Negli altri casi, assicurarsi che
il resto del sistema sia collegato correttamente
o consultare il proprio concessionario Alpine
autorizzato.
Gå igenom följande felsökningstabell om det
uppstår problem. Med hjälp av denna
vägledning är det lättare att lokalisera ett
eventuellt fel på bilstereon. Kontrollera i annat
fall att bilstereoanläggningens övriga enheter är
ordentligt anslutna eller kontakta en
auktoriserad Alpine-återförsäljare.
Modi comuni
Allmäna fel
Causa e rimedio
Orsak och åtgärd
• Il motore del veicolo è spento.
— Se si è collegato secondo le istruzioni,
l'apparecchio non funziona quando il
motore del veicolo è spento.
• Fordonets tändning är av.
— Bilstereon kan inte användas medan
fordonets tändning är av, så länge
anslutning gjorts enligt anvisningar.
• Collegamenti errati del cavo di
alimentazione.
— Controllare i collegamenti del cavo di
alimentazione.
• Strömkabeln är felaktigt ansluten.
— Kontrollera strömkabelns anslutningar.
• Fusibile saltato.
— Controllare il fusibile sul cavo batteria
dell'apparecchio; sostituirlo con un altro
dell'amperaggio corretto se necessario.
• Batteria debole o scarica.
— Controllare la batteria.
• En säkring har smält.
— Kontrollera säkringen på bilstereons
batterikabel och byt vid behov ut den mot
en ny säkring av samma slag.
• Batteriet är svagt eller urladdat.
— Kontrollera batteriet.
• Impostazione erronea dei comandi di
volume/bilanciamento/fader.
— Regolare di nuovo i comandi.
• I collegamenti non sono corretti o non sono
saldi.
— Controllare i collegamenti e collegare
saldamente.
• Inställningarna för volym/balans/fader är
felaktigt gjorda.
— Utför inställningarna på nytt.
• Anslutningarna är inte korrekt eller ordentligt
utförda.
— Kontrollera anslutningarna och se till att
de görs ordentligt.
231
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Im Problemfall
Symptom/Sintomo/Symptom
Ursache und Lösung
Keine Bildschirmanzeige.Non appare nulla
sullo schermo./Ingen bild visas på
bildskärmen.
• Helligkeit auf Minimum eingestellt.
— Helligkeit höher einstellen.
• Zu tiefe Temperatur in der Fahrgastzelle.
— Temperatur im Fahrzeug auf
Betriebstemperatur bringen.
• Wackelkontakt in der Verbindung mit CDPlayer, Navigationssystem.
— Verbindungen prüfen und alles fest
anschließen.
Monitorbild wackelt/Il movimento
dell'immagine visualizzata è anomalo./Bilden
på bildskärmen rör sig onormalt.
• Zu hohe Temperatur in der Fahrgastzelle.
— Temperatur im Fahrzeug auf
Betriebstemperatur senken.
Unscharfes oder verrauschtes Bild./
Visualizzazione poco chiara o disturbata./
Bilden på bildskärmen innehåller brusstreck
eller är otydlig.
• Leuchtschirm zu alt.
— Leuchtschirm durch neuen ersetzen.
Navigationssystem arbeitet nicht./Il sistema
di navigazione non funziona./
Navigeringssystemet kan ej användas.
• Schlechte Verbindung mit dem
Navigationssystem.
— Verbindungen zum Navigationssystem
prüfen und alles fest anschließen.
Unscharfes Bild./L’immagine non è chiara./
Bilden är otydlig.
• Die Leuchtstoffröhre ist verbraucht.
— Tauschen Sie die Leuchtstoffröhre aus*.
* Das Austauschen der Leuchtstoffröhre erfolgt
auch während des Garantiezeitraums nicht
unentgeltlich, da die Leuchtstoffröhre zu den
Verbrauchsmaterialien gehört.
232
Italiano
In caso di problemi
Causa e rimedio
Svenska
Felsökning
Orsak och åtgärd
• Il comando di luminosità è regolato sul
• Ljusstyrkan är inställd på minimal nivå.
minimo.
— Ställ in ljusstyrkan.
— Regolare il comando di luminosità.
• Temperaturen i fordonet är för låg.
• La temperatura del veicolo è troppo bassa.
— Höj temperaturen inuti fordonet tills
— Attendere che l'interno del veicolo si
normal driftstemperatur uppnås.
riscaldi fino alla gamma di temperature di • Anslutningar till CD-spelare eller
funzionamento.
navigeringssystem är ej ordentligt gjorda.
• I collegamenti al lettore CD, al sistema di
— Kontrollera anslutningarna och se till att
navigazione non sono saldi.
de utförs ordentligt.
— Controllare i collegamenti e collegare
saldamente.
•
La temperatura del veicolo è troppo alta.
— Attendere che la temperatura interna del
veicolo scenda.
• La piastra fluorescente è esaurita.
— Sostituire la piastra fluorescente.
• Temperaturen i fordonet är för hög.
— Vänta tills temperaturen inuti fordonet
sjunkit.
• Bildrörsplattan är utsliten.
— Byt ut bildrörsplattan.
• I collegamenti al sistema di navigazione non • Anslutningarna till navigeringssystemet är
sono corretti.
felaktigt gjorda.
— Controllare i collegamenti al sistema di
— Kontrollera anslutningarna till
navigazione e collegare i cavi
navigeringssystemet och se till att
correttamente e saldamente.
kablarna ansluts korrekt och ordentligt.
• Il tubo fluorescente è esaurito.
— Sostituire il tubo fluorescente *.
• Fluorescensröret är utslitet.
— Byt ut fluorescensröret*.
* Poiché il tubo fluorescente è un articolo
soggetto a deterioramento dovuto all’uso, la
sua sostituzione non è gratuita neanche nel
periodo coperto da garanzia.
* PoiEftersom fluorescensröret är en
förbrukningsvara innefattas den inte av
garantin. Du måste köpa ett nytt.
233
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Im Problemfall
Radio-Betrieb
234
Symptom/Sintomo/Symptom
Ursache und Lösung
Kein Empfang/Non è possibile ricevere le
stazioni radio./Ingen station kan tas emot.
• Antenne nicht oder schlecht angeschlossen.
— Prüfen, ob die Antenne richtig
angeschlossen ist; ggf. Antenne oder
Antennenkabel auswechseln.
Suchlaufabstimmung arbeitet nicht./Non è
possibile sintonizzare le stazioni nel modo di
ricerca./Ingen station ställs in vid automatisk
stationssökning.
• Schlechte Empfangslage.
— Tuner auf DX-Betriebsart (Nah- und
Fernsenderempfang) stellen.
• Wenn es sich nicht um ein bekanntes
"Empfangsloch" handelt, liegt die Antenne
möglicherweise nicht an Masse oder ist nicht
richtig angeschlossen.
— Die Antennenanschlüsse prüfen. Die
Antenne muß an der Einbaustelle an
Masse liegen.
• Falsche Antennenlänge.
— Die Antenne ganz ausziehen oder durch
eine neue ersetzen, wenn sie gebrochen
ist.
Starkes Rauschen./Trasmissione disturbata./
En sändning innehåller störningar.
• Falsche Antennenlänge.
— Die Antenne ganz ausziehen oder durch
eine neue ersetzen, wenn sie gebrochen
ist.
• Antenne liegt nicht gut an Masse.
— Prüfen, ob die Antenne an der
Einbaustelle an Masse liegt.
• Sender zu schwach.
— Sollte keine Abhilfe möglich sein, einen
anderen Sender einstellen.
Italiano
In caso di problemi
Svenska
Felsökning
Modo radio
Fel vid radiomottagning
Causa e rimedio
Orsak och åtgärd
•
Antenna assente o collegamento aperto nel cavo. • Ingen antenn är ansluten eller antennkabeln
har en öppen anslutning.
— Assicurarsi che l'antenna sia collegata
— Se till att fordonsantennen är ordentligt
correttamente; sostituire l'antenna o il
ansluten. Byt vid behov ut antennen eller
cavo se necessario.
antennkabeln.
• Ci si trova in un'area di segnale debole.
— Assicurarsi che il sintonizzatore sia in
modo DX.
• Se l'area in cui ci si trova è un'area di
segnale primario, l'antenna può non essere
messa a terra e collegata correttamente.
— Controllare i collegamenti dell'antenna;
assicurarsi che l'antenna sia
correttamente messa a terra alla sua
posizione di montaggio.
• L'antenna può non essere della lunghezza
corretta.
— Assicurarsi che l'antenna sia
completamente estesa; se è rotta,
sostituirla con un'altra nuova.
• Fordonet befinner sig i ett område med
dåligt mottagningsförhållande.
— Se till att läget DX är inkopplat för
radiomottagning.
• Om fordonet befinner sig i ett område med
bra mottagningsförhållande kan felet bero
på att antennen inte är jordad eller
ordentligt ansluten.
— Kontrollera antennanslutningarna och se
till att antennen är ordentligt jordad vid
dess monteringsyta.
• Antennkabeln är kanske av fel längd.
— Kontrollera att antennkabeln är helt
utsträckt. Byt ut en skadad antennkabel
mot en ny.
• Antennkabeln är av fel längd.
• L'antenna non è della lunghezza corretta.
— Sträck ut antennkabeln helt. Byt ut
— Estendere completamente l'antenna;
antennkabeln om den är skadad.
sostituirla se è rotta.
• Antennen är inte jordad ordentligt.
• L'antenna non è messa a terra bene.
— Se till att antennen är ordentligt jordad
— Assicurarsi che l'antenna sia
vid dess monteringsyta.
correttamente messa a terra alla
• Den mottagna stationssignalen är svag och
posizione di montaggio.
innehåller störningar.
• Il segnale della stazione è debole e disturbato.
— Ställ in en annan station, om
— Se la soluzione sopra indicata non
ovanstående åtgärder inte hjälper.
funziona, sintonizzare un'altra stazione.
235
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Im Problemfall
MD-Player-Betrieb (nur IVAM700R)
236
Symptom/Sintomo/Symptom
Ursache und Lösung
MD kann nicht eingelegt werden./Non è
possibile inserire il minidisco./En MD-skiva
kan inte skjutas in i MD-facket.
• Es war bereits eine MD eingelegt.
— Die andere MD vor dem Einlegen der
neuen auswerfen.
• Die MD wurde beim Einlegen falsch
gehalten.
— Die MD richtig einlegen.
Tonaussetzer durch Vibrationen./Salti di
suono dovuti a vibrazioni./Ljudbortfall uppstår
på grund av vibrationer.
• Das Gerät wurde nicht richtig eingebaut.
— Das Gerät fest montieren.
Nicht durch Vibrationen verursachte
Tonaussetzer./La riproduzione non inizia./
Ljudbortfall uppstår utan vibrationer.
• Die MD weist Verschmutzung oder Kratzer
auf. Schlechte Aufnahme.
— Eine andere MD verwenden.
Wiedergabe startet nicht./La reproducción no
comienza./MD-uppspelning kan ej startas.
• Die MD weist Verschmutzung oder Kratzer
auf. Schlechte Aufnahme. Unbespielte MD.
— Eine andere MD verwenden.
• Kondensatbildung.
— Vor Gebrauch eine Weile warten.
Italiano
In caso di problemi
Svenska
Felsökning
Modo MD (solo IVA-M700R)
Fel vid MD-uppspelning
(gäller endast IVA-M700R)
Causa e rimedio
Orsak och åtgärd
• Un altro minidisco è già inserito.
— Estrarre il minidisco inserito e inserire il
minidisco.
• Il minidisco viene inserito erroneamente.
— Inserire correttamente il minidisco.
• En annan MD-skiva är redan isatt.
— Ta ut den andra MD-skivan innan
önskad MD-skiva sätts i.
• MD-skivan skjuts in felaktigt.
— Se till att skjuta in MD-skivan på korrekt
sätt.
• Montaggio improprio.
— Rimontare saldamente l'apparecchio.
• Bilstereon är felaktigt monterad.
— Montera bilstereon ordentligt.
• Minidisco sporco o graffiato. Condizioni di
registrazione scadenti.
— Cambiare minidisco.
• MD-skivan är smutsig eller repig eller också
är inspelningen dålig.
— Byt MD-skiva.
• Disco sporco o graffiato. Condizioni di
registrazione scadenti. Minidisco non
registrato.
— Cambiare minidisco.
• Condensazione di umidità.
— Attendere un poco prima dell'uso.
• MD-skivan är smutsig eller repig,
inspelningen är dålig eller också är MDskivan oinspelad.
— Byt MD-skiva.
• Kondens har bildats.
— Vänta ett tag innan MD-uppspelning
påbörjas.
237
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Im Problemfall
Fehleranzeigen für MDPlayer (nur IVA-M700R)
Anzeige/Indicazione/Indikering
NO DISC
ERROR
HIGH-TEMP
238
Ursache und Lösung
• Keine MD eingelegt.
— Eine MD einlegen.
• Keine Aufnahme auf der Disc (leere Disc).
— Legen Sie eine bespielte Disc ein.
• Die MD weist Verschmutzung oder Kratzer
auf. Schlechte Aufnahme. Unbespielte MD.
— Die MD c-Taste drücken und eine
andere MD einlegen.
• Die MD wurde beim Einlegen falsch
gehalten.
— Die MD c-Taste drücken und die MD
richtig einlegen.
• Kondensatbildung.
— Vor Gebrauch eine Weile warten.
• Mechanikfehler.
1. Die MD c-Taste drücken, um die MD
auszuwerfen.
Sollte die MD sich nicht auswerfen
lassen, den Alpine-Händler um Rat
fragen.
2. Wenn der Fehler nach mehrmaligem
Drücken der MD c-Taste weiterhin
angezeigt wird, den Alpine-Händler um
Rat fragen.
• Die Schutzschaltung wurde egen zu hoher
Temperatur in der Fahrgastzelle aktiviert.
— Die Temperatur bis in den für Betrieb
vorgeschriebenen Bereich senken.
Italiano
In caso di problemi
Svenska
Felsökning
Indicazioni per il lettore
MD (solo IVA-M700R)
Felindikeringar för MD-spelare
(gäller endast IVA-M700R)
Causa e rimedio
Orsak och åtgärd
• Non è inserito un minidisco.
— Inserire un minidisco.
• MD-facket är tomt.
— Sätt i en MD-skiva.
• Nessuna registrazione sul disco (disco
vuoto).
— Inserire il disco dopo averlo registrato.
• Disco sporco o graffiato. Condizioni di
registrazione scadenti. Minidisco non
registrato. Minidisco non musicale.
— Premere il tasto MD c e cambiare
minidisco.
• Il minidisco è inserito in modo erroneo.
— Premere il tasto MD c e inserire
correttamente il minidisco.
• Condensazione di umidità.
— Attendere un poco.
• Errore meccanismo.
1. Premere il tasto MD c ed estrarre il
minidisco. Se non viene espulso,
consultare il proprio concessionario Alpine.
2. Se l'indicazione di errore rimane
visualizzata dopo l'espulsione del
minidisco, premere di nuovo il tasto MD
c. Se l'indicazione di errore non
scompare anche premendo alcune volte
il tasto MD c, consultare il proprio
concessionario Alpine.
• Ingenting finns inspelat på MD-skivan
(oinspelad MD-skiva).
— Byt ut MD-skivan mot en inspelad MDskiva.
• MD-skivan är smutsig eller repig,
inspelningen är dålig, MD-skivan är
oinspelad eller också är MD-skivan inte en
musik-MD-skiva.
— Tryck på MD c och byt MD-skivan.
• MD-skivan är felaktigt isatt.
— Tryck på MD c och skjut in MD-skivan
på korrekt sätt.
• Kondens har bildats.
— Vänta ett tag.
• Ett mekaniskt fel har uppstått.
1. Tryck på MD c för att mata ut MDskivan. Kontakta Alpines återförsäljare,
om MD-skivan inte matas ut.
2. Tryck en gång till på MD c medan
felindikeringen fortfarande visas på
bildskärmen efter att MD-skivan tagits ut.
Kontakta Alpines återförsäljare, om
felindikeringen fortfarande inte slocknar
efter att MD c tryckts in några gånger.
• Il circuito di protezione si è attivato a causa
della temperatura elevata.
— L'indicazione scompare quando la
temperatura torna alla gamma di
funzionamento.
• Skyddskretsen har aktiverats på grund av
hög temperatur.
— Indikeringen slocknar efter att
temperaturen återgått till normal
driftstemperatur.
239
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Im Problemfall
Fehleranzeigen für CDWechsler (Option)
Anzeige/Indicazione/Indikering
HIGH-TEMP
NO MAGAZINE
ERROR
240
Ursache und Lösung
• Zu hohe Temperatur in der Fahrgastzelle
— Warten, bis die Fahrgastzelle sich
abgekühlt hat.
Die Anzeige verschwindet, sobald die
Temperatur normale Werte annimmt.
• Kein Magazin im CD-Wechsler
— Ein Magazin einlegen.
• Störung im CD-Wechsler.
— Wenden Sie sich ggf. an Ihren AlpineHändler.
Die Magazin-Aufwurftaste drücken und
das Magazin herausziehen. Die Anzeige
kontrollieren und das Magazin wieder
einsetzen. Wenn das Magazin nicht
herausgezogen werden kann, wenden
Sie sich an Ihren Alpine-Händler.
• Magazin kann nicht ausgeworfen werden.
— Die Magazin-Aufwurftaste drücken.
Wenn das Magazin nicht ausgeworfen
wird, lesen Sie in der
Bedienungsanleitung des CD-Wechslers
nach.
• CD verbleibt im Wechsler.
— Zum Auswerfen die EJECT-Taste
drücken. Nachdem der CD-Wechsler den
Auswurfvorgang beendet hat, zum
Aufnehmen und Entfernen der CD ein
leeres Magazin einlegen.
Italiano
In caso di problemi
Svenska
Felsökning
Indicazioni del cambiatore Felindikeringar för CDväxlare (tillval)
CD (opzionale)
Causa e rimedio
Orsak och åtgärd
• La temperatura all'interno del veicolo è
troppo alta.
— Attendere che la temperatura all'interno
del veicolo scenda.
L'indicazione scompare quando la
temperatura torna alla gamma di
funzionamento.
• Temperaturen i fordonet är för hög.
— Vänta tills temperaturen inuti fordonet
sjunkit.
Indikeringen slocknar efter att
temperaturen återgått till normal
driftstemperatur.
• Non è inserito alcun contenitore dischi nel
cambiatore CD.
— Inserire un contenitore dischi.
• Inget CD-magasin finns i CD-växlaren.
— Skjut in ett CD-magasin.
• Problema di funzionamento del cambiatore CD. • Ett fel har uppstått i CD-växlaren.
— Consultare il proprio concessionario Alpine.
— Rådfråga Alpines återförsäljare.
Premere il tasto di espulsione contenitore
Tryck på utmatningsknappen för CDdischi ed estrarre il contenitore.
magasinet och dra ut CD-magasinet.
Controllare l'indicazione ed inserire di
Kontrollera indikeringen och skjut sedan
nuovo il contenitore. Se non è possibile
in CD-magasinet på nytt. Kontakta
estrarre il contenitore, consultare il
Alpines återförsäljare, om CD-magasinet
proprio concessionario Alpine.
inte kan dras ut ur CD-växlaren.
• Non è possibile estrarre il contenitore dischi.
— Premere il tasto di espulsione
contenitore dischi. Se il contenitore non
viene espulso, vedere il manuale del
cambiatore CD.
• Utmatning av CD-magasin är inte möjlig.
— Tryck på utmatningsknappen för CDmagasinet.Vi hänvisar till CD-växlarens
bruksanvisning, om CD-magasinet inte
matas ut.
• Un disco è rimasto all'interno del
cambiatore CD.
— Premere il tasto EJECT per attivare la
funzione di espulsione. Quando il
cambiatore CD ha finito la funzione di
espulsione, inserire un contenitore dischi
vuoto nel cambiatore CD per ricevere il
disco rimasto all'interno del cambiatore CD.
• En CD-skiva har lämnats kvar inuti CDväxlaren.
— Tryck på EJECT för att aktivera
utmatningsfunktionen. Vänta tills
utmatningsproceduren är klar och skjut
därefter in ett tomt CD-magasin i CDväxlaren för att fånga upp den
kvarlämnade CD-skivan.
241
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Technische Daten
MONITOR-TEIL
Bildschirmgröße/Dimensioni schermo/
Bildskärmsstorlek .................................................................................................................. 6,5 Zoll
Flüssigkristallanzeige-Typ/Tipo di pannello a cristalli
liquidi/Typ av flytande kristaller (LCD) ........................................................ Transparentes TN LCD
Arbeitsprinzip/Sistema di funzionamento/
Driftsystem .............................................................................................................. TFT-Aktivmatrix
Anzahl Bildelemente/Numero di elementi di immagine/
Antal bildpunkter ........................................................................................... 336.960 (1.440 x 234)
Anzahl der effektiven Bildelemente/Numero effettivo degli
elementi dell’immagine/Antal effektiva bildelement ......................................... mindestens 99,99 %
Beleuchtung/Sistema di illuminazione/
Belysningssystem .............................................................................. U-förmige Kaltkathodenröhre
UKW-TUNER-TEIL
Empfangsbereich/Campo di sintonia/
Mottagningsområde .......................................................................................... 87,5 bis 108,0 MHz
Mono-Nutzempfindlichkeit /
Sensibilità utilizzabile mono/
Användbar monofon känslighet ............................................................................................. 0,7 µV
Geräuschberuhigung, 50 dB/Sensibilità alla soglia di 50 dB/
Känslighet vid 50 dB störavstånd ........................................................................................... 11 µV
Ausweichkanaltrennschärfe/
Selettività canale alterno/
Alternerande kanalselektivitet ................................................................................................. 80 dB
Störabstand/Rapporto segnale/rumore/
Signalbrusförhållande ............................................................................................................. 66 dB
Stereotrennung/Separazione stereo/
Stereoseparation .................................................................................................................... 35 dB
MW-TUNER-TEIL
Empfangsbereich/Campo di sintonia/
Mottagningsområde ............................................................................................. 531 bis 1.602 kHz
Empfindlichkeit (IEC-Standard)/Sensibilità (standard IEC)/
Känslighet (enligt IEC-standard) ............................................................................... 25,1 µV/28 dB
LW-TUNER-TEIL
Empfangsbereich/Campo di sintonia/Mottagningsområde .................................... 153 bis 281 kHz
242
Empfindlichkeit (IEC-Standard)/Sensibilità (standard IEC)/
Känslighet (enligt IEC-standard) .............................................................................. 31,6 µV/30 dB
Dati tecnici
Italiano
Tekniska data
Svenska
SEZIONE MONITOR
BILDSKÄRM
................................................................... 6,5"
................................................... 6,5" (16,5 cm)
............................... LCD TN di tipo trasparente
.................................. TN LCD (genomskinliga)
......................................... TFT a matrice attiva
.... Tunn platt bildskärm (TFT) med aktiv matris
........................ 336.960 elementi (1.440 x 234)
...................................... 336.960 (1.440 x 234)
.......................................... 99,99% o superiore
............................................... 99.99% eller fler
....... Tubo fluorescente a catodo freddo a forma di U ............................ U-format, kallt katodstrålerör
SEZIONE SINTONIZZATORE FM
FM-MOTTAGARE
................................................ 87,5-108,0 MHz
.............................................. 87,5 - 108,0 MHz
............................................................... 0,7 µV
............................................................... 0,7 µV
................................................................ 11 µV
................................................................ 11 µV
................................................................ 80 dB
............................................................... 80 dB
................................................................ 66 dB
................................................................ 66 dB
................................................................ 35 dB
................................................................ 35 dB
SEZIONE SINTONIZZATORE MW
MV-MOTTAGARE
.................................................. 531-1.602 kHz
................................................ 531 - 1.602 kHz
.................................................. 25,1 µV/28 dB
.................................................. 25,1 µV/28 dB
SEZIONE SINTONIZZATORE LW
LV-MOTTAGARE
..................................................... 153-281 kHz
................................................... 153 - 281 kHz
.................................................. 31,6 µV/30 dB
.................................................. 31,6 µV/30 dB
243
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Technische Daten
MD-PLAYER-TEIL(nur IVA-M700R)
Rauschabstand/Rapporto segnale/rumore/Signalbrusförhållande ......................................... 90 dB
Dynamikumfang/Gamma dinamica/Dynamikområde ........................................... 90 dB (bei 1 kHz)
Gleichlaufschwankungen (% (WRMS))/Wow e flutter (% WRMS)/
Svaj (% vägt effektivvärde WRMS) .................................................. Unterhalb meßbarer Grenzen
Frequenzgang/Risposta in frequenza/
Frekvensomfång ................................................................................... 20 bis 20.000 Hz (±0,5 dB)
FERNBEDIENUNG
Batterietyp/Tipo di pile/Batterityp ................................................................ R6-Zellen (Größe "AA")
Anzahl Batterien/Numero di pile/
Antal batterier ................................................................................................................................ 2
Abmessungen (B × H × L)/
Dimensioni (L x A x P)/
yttermått (b x h x d) ............................................................................................. 45 × 45 × 135 mm
Gewicht (ohne Batterien)/Peso (senza pile)/
Vikt (utan batterier) ................................................................................................................... 70 g
ALLGEMEINES
Spannungsversorgung/Alimentazione/
Strömförsörjning ............................................................ 14,4 V Gleichstrom (11 bis 15 V zulässig)
Betriebstemperatur/Temperatura di impiego/Driftstemperatur ................................ 0 °C bis +45 °C
Musikleistung*/Uscita di potenza massima*/
Maximal uteffekt* .............................................................................................................. 4 × 40 W
Ausgangsspannung/Tensione in uscita/
Utspänning ........................................................................................................ 1.000 mV/10 kOhm
Max. Vorverstärkerausgangsspannung/
Tensione massima di uscita di preamplificazione/
Maximal förutspänning ............................................................................................... 2 V/10 kOhm
Tiefenregelung/Bassi/Bas ..................................................................................... ±15 dB bei 30 Hz
Höhenregelung/Acuti/Diskant ............................................................................. ±15 dB bei 10 kHz
Gewicht/Peso/Vikt (Monitor-Teil) IVA-M700R ........................................................................ 2,0 kg
CVA-1005R ............................................................................................................................ 1,7 kg
(Tuner Teil) ............................................................................................................................ 1,6 kg
244
Dati tecnici
Italiano
SEZIONE LETTORE MD (solo IVA-M700R)
Tekniska data
Svenska
MD-SPELARE (gäller endast IVA-M700R)
................................................................ 90 dB
............................................................... 90 dB
................................................ 90 dB (a 1 kHz)
.............................................. 90 dB (vid 1 kHz)
............................... Inferiori al limite misurabile
......................................... Under mätbar gräns
.................................... 20-20.000 Hz (±0,5 dB)
.................................. 20 - 20 000 Hz (±0,5 dB)
TELECOMANDO
FJÄRRKONTROLL
................................................ Pile formato AA
..................................... Batterier av storlek AA
....................................................................... 2
....................................................................... 2
............................................. 45 x 45 x 135 mm
............................................. 45 x 45 x 135 mm
.................................................................. 70 g
.................................................................. 70 g
GENERALI
ALLMÄNT
....................... 14,4 V CC (11-15 V consentito)
....... 14,4 V likströmsspänning (11-15 V tillåtet)
.............................................. Da -0°C a +45°C
.................................................... 0°C till +45°C
........................................................... 40 W x 4
........................................................... 40 W x 4
........................................... 1.000 mV/10 kohm
........................................... 1.000 mV/10 kohm
..................................................... 2 V/10 kohm
..................................................... 2 V/10 kohm
................................................ ±15 dB a 30 Hz
.............................................. ±15 dB vid 30 Hz
............................................... ±15 dB a 10 kHz
............................................ ±15 dB vid 10 kHz
(Sezione monitor) IVA-M700R ................ 2,0 kg
CVA-1005R ............................................. 1,7 kg
(Sezione sintonizzatore) ......................... 1,6 kg
(Bildskärmen IVA-M700R) ...................... 2,0 kg
CVA-1005R ............................................. 1,7 kg
(Mottagaren) ........................................... 1,6 kg
245
Deutsch
Deutsch/Italiano/Svenska
Technische Daten
GEHÄUSEABMESSUNGEN (Monitor-Teil)
Breite/Larghezza/Bredd ...................................................................................................... 178 mm
Höhe/Altezza/Höjd .............................................................................................................. 50 mm
Tiefe/Profondità/Djup .......................................................................................................... 156 mm
GEHÄUSEABMESSUNGEN (Tuner-Teil)
Breite/Larghezza/Bredd ...................................................................................................... 259 mm
Höhe/Altezza/Höjd .............................................................................................................. 37 mm
Tiefe/Profondità./Djup ...................................................................................................... 177,5 mm
Hinweise:
• Änderungen der technischen
Daten und des Designs zum
Zwecke der Verbesserung
vorbehalten.
• Der LCD-Bildschirm wird in einer
Hochpräzisionstechnologie
hergestellt, und der Anteil der
effektiven Bildpunkte liegt bei
über 99,99 %. Beachten Sie
bitte, daß 0,01 % der Bildpunkte
möglicherweise fehlen oder
ständig leuchten.
* Bei max. Betriebsspannung und max.
Eingangssignal an 4 Ohm.
246
Dati tecnici
Italiano
Tekniska data
Svenska
DIMENSIONI TELAIO (sezione monitor)
YTTERMÅTT (bildskärm)
............................................................ 178 mm
............................................................ 178 mm
.............................................................. 50 mm
.............................................................. 50 mm
............................................................ 156 mm
............................................................ 156 mm
DIMENSIONI TELAIO (sezione sintonizzatore) YTTERMÅTT (mottagare)
............................................................ 259 mm
............................................................ 259 mm
.............................................................. 37 mm
.............................................................. 37 mm
......................................................... 177,5 mm
......................................................... 177,5 mm
Note: • A causa di continui miglioramenti del Obs!: • Till följd av fortgående
prodotto, i dati tecnici e il design sono
produktförbättringar förbehålls rätten
soggetti a modifiche senza preavviso.
till ändringar av tekniska data och
• Il pannello LCD è fabbricato
utförande utan föregående
impiegando tecnologie ad altissima
meddelande.
precisione e utilizza più del 99,99 %
• LCD-skärmen är tillverkad med ytterst
di pixel effettivi. Si noti che una
hög precision. Andelen fullt
fungerande bildpunkter överstiger
percentuale dello 0,01 % di pixel
potrebbe risultare mancante o
99,99 % av hela skärmen, men du bör
apparire luminosa.
veta att det kan finnas några få
punkter som är ständigt tända eller
* A tensione operativa massima e segnale in
släckta, men deras andel är inte högre
ingresso, a 4 ohm.
än 0,01 %.
* Vid maximal driftspänning och ingångssignal,
in i 4 ohm.
IL PRODUTTORE ALPINE ELECTRONICS INC. DI QUESTO APPARECCHIO MODELLO IVA-M700R/CVA1005R DICHIARA CHE ESSO E
CONFORME AL D.M.28.08.1995
N.548. OTTEMPERANDO ALLE
PRESCRIZIONI DI CUI AL
D.M.25.6.1985 (PARAGRAFO 3.ALL
A) ED AL D.M.27.8.1987 (PARAGRAFO 3.ALL 1)
247

Documentos relacionados