plate compactor

Сomentários

Transcrição

plate compactor
MODEL 78505
MODEL 7
85
12
785
851
MODEL 7
85
17
785
851
MODEL 7
85
19
785
851
PLATE
COMPACTOR
INSTRUCTION MANUAL
PLADEVIBRATOR
DA
Brugsanvisning
3
PLATEVIBRATOR
NO
Bruksanvisning
9
PLATTVIBRATOR
SV
Bruksanvisning
15
TÄRYLEVY
FI
Käyttöohje
21
PLATE COMPACTOR
EN
Instruction manual
27
VERDICHTUNGSMASCHINE
DE
Gebrauchsanweisung
33
1
DA
NO
Fremstillet i P.R.C.
Produsert i P.R.C.
6001 - Jiangsu Yinghe Industry & Tradeing Co., LTD, Jiangsu
6001 - Jiangsu Yinghe Industry & Tradeing Co., LTD, Jiangsu
EU-Importør:
EU-importør
HP Værktøj A/S
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
7080 Børkop
Danmark
Danmark
© 2008 HP Værktøj A/S
© 2008 HP Værktøj A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke
gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af
elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller
optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S.
Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må
ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av
elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering
eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og
informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra
HP Værktøj A/S.
SV
FI
Tillverkad i P.R.C.
Valmistettu Kiinan kansantasavallassa
6001 - Jiangsu Yinghe Industry & Tradeing Co., LTD, Jiangsu
6001 - Jiangsu Yinghe Industry & Tradeing Co., LTD, Jiangsu
EU-importör:
Yhteisön tuoja:
HP Værktøj A/S
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
DK-7080 Børkop
Danmark
Tanska
© 2008 HP Værktøj A/S
© 2008 HP Værktøj A/S
Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte
under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av
elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller
fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande
från HP Værktøj A/S.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa
jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai
mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää
tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj
A/S:n kirjallista lupaa.
EN
DE
Manufactured in P.R.C.
Hergestellt in P.R.C.
6001 - Jiangsu Yinghe Industry & Tradeing Co., LTD, Jiangsu
6001 - Jiangsu Yinghe Industry & Tradeing Co., LTD, Jiangsu
EU importer:
EU-Importeur:
HP Værktøj A/S
HP Værktøj A/S
7080 Børkop
7080 Børkop
Denmark
Dänemark
© 2008 HP Værktøj A/S
© 2008 HP Værktøj A/S
All rights reserved. The content of this user guide may not be
reproduced in part or whole in any way, electronically or
mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored
in a database and retrieval system without the prior written
consent of HP Værktøj A/S.
Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung
darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder
ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung
elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel
durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt
oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert
werden.
DANSK
BRUGSANVISNING
Introduktion
For at du kan få mest mulig glæde af din nye
pladevibrator, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning og de vedlagte
sikkerhedsforskrifter, før du tager pladevibratoren
i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for
at genopfriske din viden om pladevibratorens
funktioner.
Opbevar brændbare materialer på sikker afstand af
motoren, da udstødningsgasserne er meget varme
og kan antænde materialerne.
Brug aldrig pladevibratoren inden døre.
Udstødningsgasserne indeholder kulilte og
kulbrinte, der er livsfarligt for både mennesker og
dyr, hvis det indåndes.
Start aldrig motoren, hvis luftfilteret ikke er
monteret.
Pladevibratoren anvendes til vibrering af jord, grus
eller sand under forskellige anlægsarbejder, f.eks.
fliselægning eller asfaltering.
Forsøg aldrig at hæve motorens hastighed ud over
den fabriksindstillede maksimale hastighedhed, da
det kan medføre personskade og skade på
motoren.
Særlige sikkerhedsforskrifter
Rør aldrig ved motorens dele under eller lige efter
brug, da de bliver meget varme.
Pladevibratoren må kun bruges af personer, som er
grundigt instrueret i brugen af pladevibratoren, og
som kender til de risici, der er forbundet ved at
bruge den.
Løft kun pladevibratoren i løfterammen og i
løftepunkterne. Brug korrekt løfteteknik. Brug
kun løftegrej, som kan tåle belastningen. Stå ikke
under pladevibratoren, når den løftes.
Husk altid at bortskaffe brændstof- og olierester
samt udslidte filtre i henhold til de regler, der
gælder i din kommune.
Brug høreværn! Det anbefales desuden at bruge
beskyttelseshandsker.
Motoren leveres uden påfyldt motorolie. Husk at
påfylde motorolie (SAE 10W-30) inden brug!
Hold hænder og fødder på afstand af de
bevægelige og roterende dele under brug.
Rør aldrig ved kileremmen, når motoren kører.
Pladevibratoren må ikke bruges på stejle
skråninger, hvor der er risiko for, at den vælter
eller kommer ud af kontrol. Sørg for, at
vibrationerne fra pladevibratoren ikke kan
forårsage jordskred, der kan være til fare for andre.
Pladevibratoren må ikke køre hen over elkabler,
telefonledninger eller andre installationer, der kan
tage skade af vibrationerne.
Følg altid samtlige vedligeholdelsesanvisninger for
motoren i afsnittet Rengøring og vedligehold.
Motoren kører på blyfri benzin. Fyld derfor aldrig
blyholdig benzin, diesel, petroleum eller lignende i
tanken.
Sørg for, at afbryderen er i positionen OFF, og at
ledningen til tændrøret er frakoblet inden
justering, rengøring eller vedligeholdelse af
pladevibratoren.
Benzin skal opbevares utilgængeligt for børn i en
tydeligt mærket og godkendt beholder.
Sluk altid motoren, inden pladevibratoren
forlades.
Aftør eventuelt spildt benzin med en tør klud efter
brændstofpåfyldning.
Stå aldrig på pladevibratoren.
Rygning og brug af åben ild under påfyldning af
benzin er forbudt.
Bemærk! Husk at efterspænde skruerne på
maskinen.
Påfyld aldrig benzin eller motorolie, mens
motoren kører.
For at sikre maskinens funktion er det meget
vigtigt, at du løbende kontrollerer, at skruer og
møtrikker på maskinen er spændte.
Påfyld ikke for meget benzin eller motorolie, da
det medfører brandfare.
Vi anbefaler, at du foretager denne kontrol ved
modtagelsen og derefter hver dag.
3
DANSK
BRUGSANVISNING
Pladevibratorens dele
1
1. Gashåndtag
6
9
1a. Frem-/tilbagestang
8
2. Foldbart håndtag (78519: Håndtag)
3. Låsegreb
5
4. Hjul
7
5. Luftfilter
2
6. Udstødningsrør
10
12
3
7. Benzintank
11
8. Tankdæksel
9. Løfteramme
10. Kileremsdæksel
13
11. Starthåndtag
14
12. Afbryderknap
13. Vibrationsplade
78517
14. Vibrator
15 Gasspjæld (vises ikke)
8
16 Choker
9
17 Benzinhane
1
1a
2
1
5
8
6
10
9
2
7
3
7
6
10
14
12
5
11
13
14
4
11
78519
13
78512
4
DANSK
BRUGSANVISNING
1
16
9
15
8
6
5
10
17
7
12
11
13
14
78505
Tekniske data
Model
78505
Motoreffekt:
2,4 hk
78512
78517
78519
Honda GX160 5,5 HK
Brændstof:
Blyfri benzin (95 oktan)
Olie, motor:
SAE 10W-30
Olie, vibrator:
Gearolie
Plademål:
400×285 mm
510×350 mm
610×460 mm
720×375 mm
Vibrationer:
5.300 pr. min.
5.600 pr. min.
5.800 pr. min.
3.600 pr. min.
10-15 cm
15-20 cm
20-30 cm
30-50 cm
850 kg
1.030 kg
1.550 kg
2.700 kg
82 kg
140 kg
Kompressionsdybde:
Stødkraft:
Fremdrift:
Vægt:
20-25 cm/min
36 kg
60 kg
Maks. hældning:
Lydeffekt, LWA:
Vibration:
20 grader
103,0 dB(A)
103,4 dB(A)
103,4 dB(A)
104,2 dB(A)
10,5 m/s2
6,62 m/s2
6,62 m/s2
7,35 m/s2
Brug
Indstil håndtaget (2) til en komfortabel
arbejdsstilling.
Åbn benzinhanen (17), og indstil chokeren (16).
Sæt afbryderknappen (12) i positionen ON.
Åbn gasspjældet ved hjælp af gashåndtaget (1).
Træk i starthåndtaget (11) for at starte motoren.
Øg motorhastigheden til maksimum ved hjælp af
gashåndtaget (1).
Pladevibratoren bevæger sig fremad på grund af
vibrationerne. Tag fat i håndtaget for at styre
pladevibratoren.
5
DANSK
BRUGSANVISNING
Kør langsomt og forsigtigt, så pladevibratoren
ikke kommer ud af kontrol.
Sluk for motoren efter brug ved at sætte
afbryderknappen i positionen OFF.
aflæs oliestanden, som skal være mellem
markeringerne på oliepinden. Efterfyld om
nødvendigt med ny motorolie, og skru oliepinden
fast.
Øverste grænse
Gode råd om brug
Pladevibratoren egner sig bedst til vibrering/
pakning af asfalt og kornet materiale, f.eks. grus.
Arbejdsområdet skal planeres og udjævnes inden
vibrering, hvis det er muligt.
Hvis underlagets vandindhold er for lavt, pakkes
underlaget ikke tilstrækkeligt. Hvis det er for højt,
efterlader pladevibratoren vandfyldte huller, der
reducerer underlagets bæreevne. Tørt underlag
bør fugtes inden brug af pladevibratoren. Hvis
vandindholdet er meget højt, går motoren i stå.
Transport og opbevaring
Pladevibratoren kan transporteres på hjulene (4).
Vær opmærksom på, at den er meget tung, og at
det derfor kan være svært at køre den op eller ned
ad skråninger.
Ved opbevaring kan håndtaget foldes sammen ved
at løsne låsegrebene (3), så maskinen fylder
mindre.
Nederste grænse
Skift af motorolie
Det er nemmest at aftappe motorolien, mens den
er varm, da den er tyndere.
Placér en passende opsamlingsbakke under
aftapningsskruen (19). Skru oliepinden 18 løs, og
tag den ud. Løsn skruen (19), og lad olien løbe ud
i opsamlingsbakken.
Skru aftapningsskruen fast igen, når al olie er
løbet ud. Fyld ny motorolie på motoren gennem
studsen ved oliepinden, og kontroller, at
oliestanden er mellem markeringerne på
oliepinden.
Kontrol af motorolie
18
Pladevibratoren skal stå på et plant underlag. Skru
oliepinden (18) løs, træk ud, tør den af, og sæt
den i igen uden at skrue den fast. Træk den ud, og
6
DANSK
BRUGSANVISNING
Kontrol af vibratorolie
Skift af vibratorolie
Pladevibratoren skal stå på et plant underlag. Skru
olieproppen (20) af vibratorenheden (14). Olien
skal stå helt op til kanten af hullet. Efterfyld om
nødvendigt med ny olie (gearolie), og skru
olieproppen fast.
Det er nemmest at aftappe vibratorolien, mens den
er varm.
78519:
Placér en passende opsamlingsbakke under
olieproppen (20). Skru olieproppen af. Vip
vibratoren, og lad olien løbe ud. Fyld ny olie
(gearolie) i vibratorenheden, og skru olieproppen
på igen.
Rengøring af luftfilter
Rengør luftfilteret ved at løsne vingemøtrikken på
oversiden af filterdækslet (5), afmontere dækslet
og rengøre filterelementet med trykluft. Hvis
filterelementet ikke kan rengøres ordentligt, skal
det udskiftes.
20
Rengøring og vedligehold
De bevægelige dele smøres efter behov.
Vibratorens og koblingens lejer er dog lukkede og
skal ikke smøres.
78517:
Eftersyn inden hver brug:
Kontrollér oliestanden i motoren, og at motoren
ikke lækker olie. Kontrollér, at alle bolte,
møtrikker og fittings er spændt.
Kontrollér, at ingen af pladevibratorens dele er
defekte.
20
Kontrollér, at betjeningsmekanismerne fungerer
korrekt.
Rengør undersiden af vibrationspladen for at
78512 + 78505: Har et lukket system, så man ikke
skal skifte olie.
7
DANSK
BRUGSANVISNING
forhindre opbygning af materialeaflejringer.
Periodiske eftersyn:
Kontrollér oliestanden i vibratoren.
Efterse de vibrationsdæmpende gummimanchetter
for slid og defekter.
Efter de første 20 driftstimer:
Miljøoplysninger
HP Værktøj A/S tilstræber at producere
miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter,
ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker
bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være
skadelige for miljøet.
For hver 200 driftstimer:
Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi
har derfor sat os som mål at overholde kravene i
EU's initiativer på dette område, så vi sikrer en
forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding
og bortanskaffelse af elektronisk udstyr, der ellers
kan være skadeligt for miljøet. Dette indebærer
også, at vores produkter ikke indeholder nogen af
følgende kemikalier og stoffer:
Udskift olien i vibratoren.
- Bly
Kontrollér kileremmens spænding ved at løsne
skruerne på kileremsdækslet (10), afmontere det
og kontrollere, at kileremmen (a) kan afbøjes 1015 mm (b).
- Kviksølv
Udskift motorolien.
For hver 50 driftstimer:
Rengør luftfilteret.
For hver 100 driftstimer:
Udskift motorolien.
- Cadmium
- Hexavalent krom
- PBB (polybromerede biphenyler)
(flammehæmmer)
b
a
- PBDE (polybromerede diphenylethere)
(flammehæmmer)
HP Værktøj A/S er stolte over at støtte EU's
miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og
erklærer hermed at vores produkter overholder
RoHS-direktivet (2002/95/EF).
8
NORSK
BRUKSANVISNING
Innledning
Du bør lese gjennom denne bruksanvisningen og
de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du tar i bruk
den nye platevibratoren. Da får du størst glede av
den. Vi anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen. Det lønner seg i tilfelle du
skulle få behov for å friske opp kunnskapen om
platevibratorens funksjoner igjen senere.
Platevibratoren brukes til vibrering av jord, grus
eller sand under forskjellig anleggsarbeid, for
eksempel flislegging eller asfaltering.
Særlige sikkerhetsforskrifter
Platevibratoren må kun brukes av personer som
har fått grundig opplæring i bruken av
platevibratoren og som kjenner til risikoene som
er forbundet ved bruken.
Platevibratoren må kun løftes i løfterammen og i
løftepunktene. Bruk riktig løfteteknikk. Bruk kun
løfteutstyr som kan tåle belastningen. Ikke stå
under platevibratoren når den løftes.
Husk alltid å avhende drivstoff, oljerester og
utslitte filtre i henhold til de reglene som gjelder i
kommunen der du bor.
Bruk hørselsvern! Vi anbefaler dessuten bruk av
vernehansker.
Motoren leveres uten motorolje. Husk å fylle på
motorolje (SAE 10W-30) før bruk.
Oppbevar brennbare materialer i sikker avstand fra
motoren. Utslippsgassene er svært varme og kan
antenne materialene.
Bruk aldri platevibratoren innendørs.
Utslippsgassene inneholder kullos og
hydrokarboner og er derfor livsfarlige for både
mennesker og dyr ved innånding.
Start aldri motoren dersom luftfilteret ikke er
montert.
Prøv aldri å øke motorens hastighet ut over den
fabrikkinnstilte topphastigheten. Det kan medføre
personskader og skader på motoren.
Berør ikke motorens deler under eller rett etter
bruk. De blir svært varme.
Hold hender og føtter på god avstand fra
bevegelige og roterende deler under bruk.
Rør aldri ved kilereimen når motoren går.
Platevibratoren må ikke brukes i bratte skråninger
der det er fare for at den velter eller kommer ut av
kontroll. Sørg for at vibrasjonene fra
platevibratoren ikke kan forårsake jordskred som
kan medføre fare for andre.
Platevibratoren må ikke kjøre over elektriske
kabler, telefonledninger eller andre installasjoner
som kan ta skade av vibrasjonene.
Følg samtlige vedlikeholdsanvisninger for motoren
under „Rengjøring og vedlikehold“.
Motoren går på blyfri bensin. Fyll derfor aldri
blyholdig bensin, diesel, petroleum eller lignende
på tanken.
Sørg for at bryteren er i av-stilling, og at
ledningen til tennrøret er koblet fra før
platevibratoren justeres, rengjøres eller
vedlikeholdes.
Bensin skal oppbevares utilgjengelig for barn i en
tydelig merket og godkjent beholder.
Slå alltid av motoren før du forlater
platevibratoren.
Tørk bort eventuelt bensinsøl med en tørr klut
etter påfyll av drivstoff.
Stå aldri på platevibratoren.
Røyking og bruk av åpen ild er forbudt under
påfyll av bensin.
Merk! Husk å etterstramme skruene på maskinen.
Fyll aldri bensin eller motorolje mens motoren går.
For å sikre at maskinen fungerer som den skal, er
det viktig at du løpende kontrollerer at skruer og
muttere på maskinen er strammet.
Fyll ikke på for mye bensin eller motorolje. Det
medfører fare for brann.
Vi anbefaler at du foretar denne kontrollen ved
mottak og deretter hver dag.
9
NORSK
BRUKSANVISNING
Platevibratorens deler
1
1. Gasshåndtak
6
9
1a. Frem-/tilbakestang
8
2. Sammenleggbart håndtak (78519: Håndtak)
3. Låsehåndtak
5
4. Hjul
7
5. Luftfilter
10
2
6. Utstøtingsrør
12
3
7. Bensintank
11
8. Tanklokk
9. Løfteramme
10. Kilereimsdeksel
13
11. Starthåndtak
14
12. Stoppknapp
13. Vibrasjonsplate
78517
14. Vibrator
15 Gasspjeld (vises ikke)
8
16 Choke
9
17 Bensinkran
1
1a
2
1
5
8
6
10
9
2
7
3
7
6
10
14
12
5
11
13
14
4
11
13
78519
78512
10
NORSK
BRUKSANVISNING
1
16
9
8
6
5
15
10
7
12
11
13
17
14
78505
Tekniske data
Modell
78505
Motoreffekt:
2,4 hk
78512
78517
78519
Honda GX160 5,5 HK
Blyfri bensin (95 oktan)
Drivstoff:
SAE 10W-30
Olje, motor:
Girolje
Olje, vibrator:
Platemål:
400×285 mm
510×350 mm
610×460 mm
720×375 mm
Vibrasjoner:
5.300 per min.
5.600 per min.
5.800 per min.
3.600 per min.
10-15 cm
15-20 cm
20-30 cm
30-50 cm
850 kg
1.030 kg
1.550 kg
2.700 kg
82 kg
140 kg
Kompresjonsdybde:
Støtkraft:
Fremdrift:
Vekt:
20-25 cm/min
36 kg
60 kg
20 grader
Maks. helling:
Lydeffektnivå, LWA:
Vibrasjon:
103,0 dB(A)
103,4 dB(A)
103,4 dB(A)
104,2 dB(A)
10,5 m/s2
6,62 m/s2
6,62 m/s2
7,35 m/s2
Bruk
Still inn håndtaket (2) til en behagelig
arbeidsstilling.
Åpne bensinkranen (17), og still inn choken (16).
Sett bryteren (12) i på-stilling.
Åpne gasspjeldet ved hjelp av gasshåndtaket (1).
Trekk i starthåndtaket (11) for å starte motoren.
Øk motorhastigheten til maksimum ved hjelp av
gasshåndtaket (1).
Platevibratoren beveger seg fremover på grunn av
vibrasjonene. Ta tak i håndtaket for å styre
platevibratoren.
11
NORSK
BRUKSANVISNING
Kjør sakte og forsiktig så platevibratoren ikke
kommer ut av kontroll.
Slå av motoren etter bruk ved å sette bryteren i
av-stilling.
Gode råd om bruk
Platevibratoren egner seg best til vibrering/
pakking av asfalt og kornet materiale, for
eksempel grus.
Platevibratoren skal stå på et plant underlag. Skru
peilepinnen (18) løs, trekk ut, tørk av den, og sett
den i igjen uten å skru den fast. Trekk den ut og
les av oljenivået, som skal være mellom
markeringene på peilepinnen. Etterfyll om
nødvendig med ny motorolje, og skru fast
peilepinnen.
Øvre grense
Arbeidsområdet skal om mulig planeres og jevnes
før vibrering.
Dersom underlagets vanninnhold er for lavt,
pakkes ikke underlaget tilstrekkelig. Dersom det
er for høyt, lager platevibratoren vannfylte hull
som reduserer underlagets bæreevne. Tørt
underlag bør fuktes før bruk av platevibratoren.
Dersom vanninnholdet er svært høyt, går motoren
i stå.
Transport og oppbevaring
Platevibratoren kan transporteres på hjulene (4).
Vær oppmerksom på at den er svært tung, og at
det derfor kan være vanskelig å kjøre den opp eller
ned skråninger.
Ved oppbevaring kan håndtaket legges sammen
ved at låsegrepene (3) løsnes. Da tar maskinen
mindre plass.
Nedre grense
Skift av motorolje
Det er lettest å tappe av motoroljen mens den er
varm. Da er den tynnere.
Plasser en passende oppsamlingsskål under
avtappingsskruen (19). Skru peilepinnen (18) løs,
og ta den ut. Løsne skruen (19), og la oljen renne
ut i oppsamlingsskålen.
Skru avtappingsskruen fast igjen når all olje er
rent ut. Fyll ny motorolje på motoren gjennom
stussen ved peilepinnen, og kontroller at
oljenivået er mellom markeringene på peilepinnen.
Kontroll av motorolje
18
12
NORSK
BRUKSANVISNING
Kontroll av vibratorolje
Skift av vibratorolje
Platevibratoren skal stå på et plant underlag. Skru
oljepluggen (20) av vibratoren (14). Oljen skal stå
helt opp til kanten av hullet. Etterfyll om
nødvendig med ny olje (girolje), og skru fast
oljepluggen.
Det er lettest å tappe av vibratoroljen mens den er
varm.
78519:
20
Plasser en passende oppsamlingsskål under
oljepluggen (20). Skru av oljepluggen. Vipp
vibratoren, og la oljen renne ut. Fyll ny olje
(girolje) i vibratoren, og skru på oljepluggen
igjen.
Rengjøring av luftfilter
Rengjør luftfilteret ved å løsne vingemutteren på
oversiden av filterdekselet (5), ta av dekselet og
rengjør filterelementet med trykkluft. Dersom
filterelementet ikke kan rengjøres ordentlig, må
det skiftes.
20
Rengjøring og vedlikehold
78517:
De bevegelige delene smøres etter behov.
Vibratorens og koblingens lagre er lukket og skal
ikke smøres.
Ettersyn før hver bruk:
Kontroller oljenivået i motoren, og sjekk at
motoren ikke lekker olje. Kontroller at alle bolter,
mutre og beslag er trukket til.
Kontroller at ingen av platevibratorens deler er
defekte.
Kontroller at betjeningsmekanismene fungerer
som de skal.
Rengjør undersiden av vibrasjonsplaten for å
forhindre dannelse av materialavleiringer.
78512 + 78505: Har et lukket system slik at man
ikke trenger å skifte olje.
13
NORSK
BRUKSANVISNING
Periodiske kontroller:
Miljøopplysninger
Kontroller oljenivået i vibratoren.
HP Værktøj A/S streber etter å fremstille
miljøvennlige elektriske og elektroniske
produkter, og vi ønsker å medvirke til trygg
behandling av avfallsstoffer som kan være
skadelige for miljøet.
Sjekk om de vibrasjonsdempende
gummimansjettene er slitte eller defekte.
Etter de 20 første driftstimene:
Skift ut motoroljen.
For hver 50. driftstime:
Rengjør luftfilteret.
For hver 100. driftstime:
Skift ut motoroljen.
For hver 200. driftstime:
Skift ut oljen i vibratoren.
Kontroller kilereimens spenning ved å løsne
skruene på kilereimsdekselet (10), ta av dekselet
og kontroller at kilereimen (a) kan tøyes 10–
15 mm (b).
b
a
Et sunt miljø er betydningsfullt for alle, og vi har
derfor satt oss som mål å overholde kravene i EUs
initiativer på dette område, slik at vi sikrer en
forsvarlig innsamling, behandling, gjenvinning og
bortskaffelse av elektronisk utstyr som ellers kan
være skadelig for miljøet. Det innebærer også at
produktene våre ikke inneholder noen av følgende
kjemikalier og stoffer:
-
bly
-
kvikksølv
-
kadmium
-
heksavalent krom
-
PBB (polybromerte bifenyler)
(flammehemmer)
-
PBB (polybromerte difenyletere)
(flammehemmer)
HP Værktøj A/S er stolt av å støtte EUs
miljøinitiativer og bidra til et renere miljø. Vi
erklærer med dette at produktene våre overholder
ROHS-direktivet (2002/95/EF).
14
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Introduktion
För att du ska få så stor glädje som möjligt av din
nya plattvibrator rekommenderar vi att du läser
denna bruksanvisning och de medföljande
säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda
den. Vi rekommenderar dessutom att du sparar
bruksanvisningen ifall du behöver läsa
informationen om de olika funktionerna igen.
Förvara brännbara material på säkert avstånd från
motorn eftersom avgaserna är mycket varma och
kan antända materialen.
Använd aldrig plattvibratorn inomhus. Avgaserna
innehåller kolmonoxid och kolväten, som är
livsfarliga för både människor och djur att inandas.
Starta aldrig motorn om luftfiltret inte är
monterat.
Plattvibratorn används till att vibrera jord, grus
eller sand vid olika anläggningsarbeten, t.ex. när
man ska lägga kakel eller asfaltera.
Försök att aldrig höja motorns varvtal över det
från fabrik inställda maximala varvtalet eftersom
detta kan leda till personskador och att motorn
skadas.
Särskilda säkerhetsföreskrifter
Rör aldrig vid motorns delar under eller precis
efter användning, eftersom dessa då är mycket
varma.
Plattvibratorn får bara användas av personer som
har blivit grundligt instruerade i hur
plattvibratorn ska användas, och som känner till
de risker som kan uppstå vid användning av den.
Lyft plattvibratorn endast i lyftramen och i
lyftpunkterna. Använd korrekt lyftteknik. Använd
bara lyftverktyg som tål belastningen. Stå aldrig
under plattvibratorn när den lyfts.
Kom alltid ihåg att kassera bränsle- och oljerester
och utslitna filter i enlighet med de regler som
gäller i din kommun.
Använd hörselskydd! Dessutom rekommenderas
användning av skyddshandskar.
Motorn levereras utan påfylld motorolja. Kom ihåg
att fylla på motorolja (SAE 10W-30) före
användning!
Håll händer och fötter på avstånd från de rörliga
och roterande delarna under användning.
Vidrör aldrig kilremmen då motorn är igång.
Plattvibratorn får inte användas på branta
sluttningar där det finns risk för att den välter eller
inte går att kontrollera. Se till att vibrationerna
från plattvibratorn inte kan förorsaka jordskred
som kan vara till fara för andra.
Plattvibratorn får inte köras över elkablar,
telefonledningar eller andra installationer som kan
skadas av vibrationerna.
Följ alltid samtliga underhållsinstruktioner för
motorn i avsnittet Rengöring och underhåll.
Motorn kör på blyfri bensin. Fyll därför aldrig
tanken med blyhaltig bensin, diesel, fotogen eller
liknande.
Se till att strömbrytaren står i OFF-läge och att
ledningen till tändstiftet är frånkopplad innan
justeringar, rengöring eller underhåll utförs på
plattvibratorn.
Bensin ska förvaras utom räckhåll för barn i en
tydligt märkt och godkänd behållare.
Stäng alltid av motorn innan du går ifrån
plattvibratorn.
Torka bort eventuell spilld bensin med en torr
trasa sedan du har fyllt på bränsle.
Stå aldrig på plattvibratorn.
Det är förbjudet att röka och tända eld under
påfyllning av bensin.
Observera. Glöm inte att kontrolldra skruvarna på
maskinen.
Fyll aldrig på bensin eller motorolja när motorn är
igång.
För att säkra maskinens funktion är det mycket
viktigt att du regelbundet kontrollerar att skruvar
och muttrar är åtdragna ordentligt på maskinen.
Fyll inte på för mycket bensin eller motorolja,
eftersom detta medför brandfara.
Vi rekommenderar att du genomför denna
kontroll vid mottagandet och därefter dagligen.
15
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Plattvibratorns delar
1
1. Gasreglage
6
9
1a. Framåt-/bakåt-reglage
8
2. Fällbart handtag (78519: Handtag)
3. Låsvred
7
5
4. Hjul
5. Luftfilter
10
2
6. Avgasrör
12
3
7. Bensintank
11
8. Tanklock
9. Lyftram
10. Kilremskåpa
13
11. Starthandtag
14
12. Huvudströmbrytare
13. Vibrationsplatta
78517
14. Vibrator
15 Gasreglage (visas inte)
8
16 Choke
9
17 Bensinkran
1
1a
2
1
5
8
6
10
9
2
7
3
7
6
10
14
12
5
11
13
14
4
11
13
78519
78512
16
SVENSKA
BRUKSANVISNING
1
16
9
8
6
5
15
10
17
7
12
11
13
14
78505
Tekniska specifikationer
Modell
78505
Motoreffekt:
2,4 hk
78512
78517
78519
Honda GX160 5,5 HK
Blyfri bensin (95 oktan)
Bränsle:
Olja, motor:
SAE 10W-30
Olja, vibrator:
Växellådsolja
Plattmått:
400×285 mm
510×350 mm
610×460 mm
720×375 mm
Vibrationer:
5.300 per min.
5.600 per min.
5.800 per min.
3.600 per min.
10-15 cm
15-20 cm
20-30 cm
30-50 cm
850 kg
1.030 kg
1.550 kg
2.700 kg
82 kg
140 kg
Kompressionsdjup:
Stötkraft:
20-25 cm/min
Framåtdrift:
Vikt:
36 kg
60 kg
20 grader
Max. lutning:
Ljudeffekt, LWA:
Vibration:
103,0 dB(A)
103,4 dB(A)
103,4 dB(A)
104,2 dB(A)
10,5 m/s2
6,62 m/s2
6,62 m/s2
7,35 m/s2
Användning
Justera handtaget (2) till en bekväm
arbetsställning.
Öppna bensinkranen (17) och ställ in choken (16).
Öppna gasspjället med hjälp av gashandtaget (1).
Starta motorn genom att dra i starthandtaget
(11).
Sätt huvudströmbrytaren (12) i läge ON.
17
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Öka motorhastigheten till max med gashandtaget (1).
Plattvibratorn rör sig framåt till följd av
vibrationerna. Ta tag om handtaget för att styra
plattvibratorn.
Kör långsamt och försiktigt så att plattvibratorn
inte blir svår att kontrollera.
Stäng av motorn efter användning genom att
ställa huvudströmbrytaren i läge i OFF.
Plattvibratorn ska stå på ett plant underlag.
Skruva loss oljestickan (18), dra ut den och torka
den ren. Sätt därefter i den igen utan att skruva
den på plats. Dra ut den på nytt och kontrollera
att oljenivån ligger mellan de båda markeringarna
på oljestickan. Fyll vid behov på med ny motorolja
och skruva därefter fast oljestickan på plats.
Övre gräns
Goda råd om användning
Plattvibratorn fungerar bäst för vibrering/packning
av asfalt och korniga material, t.ex. grus.
Arbetsområdet ska plattas till och utjämnas före
vibrering om det är möjligt.
Om underlagets vatteninnehåll är för lågt, packas
underlaget inte tillräckligt bra. Om det är för högt
lämnar plattvibratorn vattenfyllda hål efter sig,
som reducerar underlagets bärkraft. Torrt underlag
ska fuktas innan plattvibratorn används. Om
vatteninnehållet är mycket högt stannar motorn.
Transport och förvaring
Plattvibratorn kan transporteras på hjulen (4). Var
uppmärksam på att den är mycket tung och att
det därför kan vara svårt att köra den upp eller ner
för sluttningar.
Vid förvaring kan låsgreppen (3) lossas och
handtaget fällas ihop, så att maskinen inte tar lika
stor plats.
Undre gräns
Byte av motorolja
Det är lättare att tappa ur oljan när den är varm
eftersom den då är tunnare.
Placera lämpligt uppsamlingskärl under
oljeavtappningsskruven (19). Skruva loss
oljemätstickan (18) och dra ut den. Lossa skruven
(19) och låt oljan tappas ut i uppsamlingskärlet.
Skruva tillbaka oljeavtappningsskruven på plats
sedan all olja runnit ut. Fyll på ny motorolja i
hålet vid oljestickan och kontrollera att oljenivån
hamnar mellan oljestickans bägge markeringar.
Kontroll av motoroljenivån
18
18
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Kontroll av vibratoroljan
Byte av vibratorolja
Plattvibratorn ska stå på ett plant underlag.
Skruva loss oljepluggen (20) ur vibratorenheten
(14). Oljenivån ska ligga ända uppe vid hålkanten.
Fyll vid behov på med ny olja (växellådsolja) och
skruva därefter fast oljepluggen igen.
Det är lättast att tappa ur vibratoroljan när denna
är varm.
78519:
Placera lämpligt uppsamlingskärl under
oljepluggen (20). Skruva loss oljepluggen. Luta
vibratorn och låt oljan tappas ur. Fyll ny olja
(växellådsolja) i vibratorenheten och skruva
tillbaka oljepluggen på plats.
Rengöring av luftfilter
20
Rengör luftfiltret genom att lossa vingmuttern på
filterlockets (5) ovansida. Ta bort locket och
rengör filterelementet med tryckluft. Om
filterelementet inte kan rengöras ordentligt ska
det bytas ut.
Rengöring och underhåll
78517:
De rörliga delarna ska smörjas vid behov.
Vibratorns och kopplingens lager är dock låsta och
ska inte smörjas.
Översyn före varje användning:
Kontrollera oljenivån i motorn och att motorn
inte läcker olja. Kontrollera att alla skruvar,
muttrar och monteringar är ordentligt åtdragna.
Kontrollera att ingen av plattvibratorns delar är
defekta.
Kontrollera att funktionerna fungerar som de ska.
Rengör undersidan på vibrationsplattan för att
förhindra att materialavlagringar byggs upp.
78512 + 78505: Har ett slutet system, så man
behöver inte byta olja.
19
SVENSKA
BRUKSANVISNING
Regelbundna kontroller:
Kontrollera oljenivån i vibratorn.
Kontrollera att de vibrationsdämpande
gummimanschetterna inte är slitna eller trasiga.
Efter de första 20 driftstimmarna:
Byt motorolja.
Efter var 50:e driftstimme:
Rengör luftfiltret.
Efter var 100:e driftstimme:
Byt motorolja.
Efter var 200:e driftstimme:
Byt olja i vibratorn.
Kontrollera kilremmens spänning genom att lossa
på skruvarna på kilremskåpan (10). Ta bort kåpan
och kontrollera att kilremmen (a) kan svikta 1015 mm (b).
b
a
Miljöupplysningar
HP Værktøj A/S strävar efter att tillverka
miljövänliga elektriska och elektroniska produkter
samtidigt som vi vill medverka till att säkerställa
ett säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter
som kan vara skadliga för miljön.
Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt
företag har som målsättning att uppfylla EUkraven på detta område så att vi säkerställer
insamling, hantering, återvinning och avyttrande
av elektrisk utrustning som annars kan vara
skadlig för miljön. Detta innebär även att våra
produkter aldrig innehåller några av följande
kemikalier eller ämnen:
-
Bly
-
Kvicksilver
-
Kadmium
-
Sexvärdigt krom
-
PBB (polybromerade bifenyler)
(flamskyddsmedel)
-
PBDE (polybromerade difenyletrar)
(flamskyddsmedel)
HP Værktøj A/S är stoltt över att kunna stödja
EU:s miljöinitiativ för en renare miljö och förklara
härmed att våra produkter uppfyller RoHSdirektivet (2002/95/EF).
20
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Johdanto
Saat uudesta tärylevystä suurimman hyödyn, kun
luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen
tärylevyn käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje,
jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi tärylevyn
toiminnot.
Tärylevyllä tiivistetään maata, soraa tai hiekkaa
erilaisten rakennustöiden aikana. Tällaisia
rakennustöitä ovat esimerkiksi laatoitus tai
asfaltointi.
Turvallisuusohjeet
Tärylevyä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joille
on opetettu tärylevyn käyttö ja jotka tuntevat sen
käyttämiseen liittyvät riskit.
Nosta tärylevy vain nostokehikosta ja
nostokohdista. Käytä oikeaa nostotekniikkaa.
Käytä ainoastaan sellaisia nostovälineitä, jotka
kestävät kuormitusta. Älä seiso tärylevyn alla
silloin kun sitä nostetaan.
Muista aina hävittää polttoaine- ja öljyjäämät sekä
vanhat suodattimet paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Käytä kuulosuojaimia! Lisäksi on suositeltavaa
käyttää suojakäsineitä.
Moottori toimitetaan öljytila tyhjänä. Muista lisätä
moottoriöljyä öljytilaan (SAE 10W-30) ennen
laitteen käyttöä!
Moottori toimii lyijyttömällä bensiinillä. Älä
koskaan täytä polttoainesäiliötä lyijypitoisella
bensiinillä, dieselpolttoaineella, petrolilla tai
muilla vastaavilla polttoaineilla.
Säilytä bensiiniä bensiinin säilytykseen
tarkoitetussa astiassa, jossa on selvät merkinnät.
Pidä bensiiniastia lasten ulottumattomissa.
Kuivaa mahdollisesti läikkynyt bensiini kuivalla
liinalla polttoainesäiliön täyttämisen jälkeen.
Älä tupakoi tai sytytä tulta, kun lisäät
polttoainesäiliöön bensiiniä.
Älä koskaan lisää bensiiniä tai moottoriöljyä, kun
moottori on käynnissä.
Älä lisää liikaa bensiiniä tai moottoriöljyä, koska
niiden läikkyminen aiheuttaa palovaaran.
Säilytä palavat materiaalit turvallisella etäisyydellä
moottorista, koska moottorin kuumat pakokaasut
voivat sytyttää ne.
Älä koskaan käytä tärylevyä sisätiloissa.
Pakokaasuissa on häkää ja hiilivetyjä, joiden
hengittäminen on hengenvaarallista ihmisille ja
eläimille.
Älä koskaan käynnistä moottoria, jos sen
ilmansuodatinta ei ole asennettu.
Älä koskaan yritä ylittää moottorin tehtaalla
asetettua enimmäisnopeutta, koska saatat
vahingoittaa itseäsi, muita henkilöitä tai
moottoria.
Älä koskaan kosketa moottorin osia käytön aikana
tai heti sen jälkeen, koska ne kuumenevat
voimakkaasti.
Pidä kädet ja jalat riittävän kaukana tärylevyn
liikkuvista ja pyörivistä osista käytön aikana.
Älä koskaan koske kiilahihnaa moottorin ollessa
käynnissä.
Tärylevyä ei saa käyttää jyrkissä rinteissä, joissa
tärylevy saattaa kaatua tai riistäytyä hallinnasta.
Varmista, että tärylevyn tärinä ei aiheuta
maanvyöryä, josta voi aiheutua vaaraa muille.
Älä aja tärylevyllä sähkö- tai puhelinjohtojen tai
muiden rakenteiden yli, koska tärinä saattaa
vahingoittaa niitä.
Noudata aina kaikkia moottorin kunnossapitoohjeita, jotka on lueteltu kohdassa ”Puhdistus ja
kunnossapito”.
Varmista, että katkaisin on OFF-asennossa ja että
sytytystulpan johto on irrotettu ennen tärylevyn
säätöä, puhdistusta tai kunnossapitoa.
Sammuta moottori aina, ennen kuin poistut
tärylevyn luota.
Älä koskaan seiso tärylevyn päällä.
Huomaa! Muista kiristää laitteen ruuvit.
Varmista laitteen moitteeton toiminta
tarkistamalla säännöllisesti, että ruuvit ja mutterit
on kiinnitetty kunnolla.
Suosittelemme, että tarkistat kiinnityksen heti
tavarantoimituksen yhteydessä ja myöhemmin
joka päivä, kun käytät laitetta.
21
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Tärylevyn osat
1
1. Kaasukahva
6
9
1a. Työntö-/vetotanko
8
2. Taittuva kahva (78519: Kädensija)
3. Lukitsin
7
5
4. Pyörät
5. Ilmansuodatin
2
6. Pakoputki
10
12
3
7. Bensiinisäiliö
11
8. Polttoainesäiliön kansi
9. Nostokehikko
10. Kiilahihnan suojus
13
11. Käynnistyskahva
14
12. Katkaisinpainike
13. Tärytinlevy
78517
14. Tärytin
15 Kaasuläpän vipu (ei kuvassa)
8
9
16 Rikastin
1
1a
17 Bensiinihana
2
6
1
5
8
6
10
9
2
7
3
7
10
14
12
5
11
13
14
4
11
13
78519
78512
22
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
1
16
9
15
8
6
5
10
17
7
12
11
13
14
78505
Tekniset tiedot
Malli
78505
Moottorin teho:
2,4 hv
78512
78517
Lyijytön, 95-oktaaninen bensiini
Polttoaine:
Öljy, moottoriin:
SAE 10W-30
Öljy, täryttimeen:
Vaihteistoöljy
Levyn mitat:
Tärinä:
Tiivistyssyvyys:
Tukivoima:
400×285 mm
510×350 mm
610×460 mm
720×375 mm
5.300 kierrosta/min
5.600 kierrosta/min
5.800 kierrosta/min
3.600 kierrosta/min
10-15 cm
15-20 cm
20-30 cm
30-50 cm
850 kg
1.030 kg
1.550 kg
2.700 kg
82 kg
140 kg
20-25 cm/min
Liikenopeus:
Paino:
36 kg
60 kg
20 astetta
Maksimikallistuma:
Äänenvoimakkuus, LWA:
Tärinä:
78519
Honda GX160, 5,5 hv
103,0 dB(A)
103,4 dB(A)
103,4 dB(A)
104,2 dB(A)
10,5 m/s2
6,62 m/s2
6,62 m/s2
7,35 m/s2
Käyttäminen
Säädä työasento mukavaksi kahvalla (2).
Avaa kaasuläppä kaasukahvalla (1).
Avaa bensiinihana (17) ja aseta rikastin (16)
oikeaan asentoon.
Käynnistä moottori vetämällä käynnistyskahvasta
(11).
Aseta katkaisinpainike (12) ON-asentoon.
23
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Säädä kaasukahvalla (1) moottori käymään
enimmäisnopeudella.
Tärinä kuljettaa tärylevyä eteenpäin. Ohjaa
tärylevyä kahvan avulla.
Aja hitaasti ja varovasti, niin tärylevy ei riistäydy
hallinnasta.
Sammuta moottori käytön jälkeen asettamalla
katkaisinpainike OFF-asentoon.
Tarkista, että tärylevy on tasaisella alustalla. Kierrä
öljyn mittatikku (18) irti, vedä se ulos, kuivaa se ja
aseta se taas paikalleen kiertämättä sitä kiinni.
Vedä tikku ulos ja tarkista öljyn pinta, jonka on
oltava mittatikun enimmäis- ja
vähimmäismerkinnän välillä. Lisää moottoriöljyä
tarpeen mukaan ja kierrä mittatikku paikalleen.
Yläraja
Käyttöohjeita
Tärylevy soveltuu parhaiten asfaltin ja rakeisten
materiaalien, esimerkiksi soran, täryttämiseen ja
tiivistämiseen.
Työskentelyalue on mahdollisuuksien mukaan
tasoitettava ennen täryttämistä.
Jos alustan vesipitoisuus on liian pieni, alusta ei
tiivisty riittävästi. Jos alustan vesipitoisuus on liian
suuri, tärylevy jättää jälkeensä veden täyttämiä
kuoppia, jotka heikentävät alustan kantavuutta.
Kuiva alusta on kostutettava, ennen kuin sitä
tärytetään tärylevyllä. Jos alustan vesipitoisuus on
liian suuri, tärylevyn moottori pysähtyy.
Kuljetus ja säilytys
Tärylevyä voidaan kuljettaa pyörillä (4). Ota
huomioon, että tärylevy on erittäin raskas. Tästä
syystä tärylevyn ajaminen kaltevilla alustoilla voi
olla vaikeaa.
Säilytyksen ajaksi kahva voidaan taittaa kokoon
löysäämällä lukitsimia (3), jolloin tärylevy mahtuu
tavallista pienempään tilaan.
Alaraja
Moottoriöljyn vaihtaminen
Öljy kannattaa laskea pois silloin kun se on
lämmintä – tällöin se on myös juoksevampaa.
Sijoita öljyntyhjennysruuvin (19) alapuolelle
sopivan kokoinen keruuastia. Kierrä öljyn
mittatikku (18) irti ja vedä se ulos. Irrota ruuvi
(19) ja anna öljyn juosta keruuastiaan.
Kun kaikki öljy on valunut pois, kierrä
tyhjennysruuvi taas paikalleen. Lisää moottoriin
uutta moottoriöljyä mittatikun suuttimen kautta
ja tarkista, että öljyn pinta on mittatikun
enimmäis- ja vähimmäismerkinnän välillä.
Moottoriöljyn tarkistaminen
18
24
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Täryttimen öljyn tarkistaminen
Täryttimen öljyn vaihtaminen
Tarkista, että tärylevy on tasaisella alustalla. Kierrä
täryttimen (14) öljytulppa (20) irti. Öljyä tulee
olla aivan aukon reunaan asti. Lisää uutta öljyä
tarpeen mukaan ja kierrä öljytulppa paikalleen.
Täryttimen öljy kannattaa laskea pois silloin kun
se on lämmintä.
78519:
Sijoita öljytulpan (20) alapuolelle sopivan
kokoinen keruuastia. Irrota öljytulppa. Kallista
tärytintä ja anna öljyn valua ulos. Lisää
täryttimeen tuoretta öljyä ja kierrä öljytulppa
paikalleen.
Ilmansuodattimen puhdistus
20
Puhdista ilmansuodatin seuraavasti: löysää
ilmansuodattimen kannessa (5) olevaa
siipimutteria, irrota ilmansuodattimen kansi ja
puhdista suodatinosa paineilmalla. Jos
suodatinosan puhdistus ei onnistu, vaihda
suodatinosa.
Puhdistus ja kunnossapito
78517:
Liikkuvat osat voidellaan tarpeen mukaan.
Täryttimen ja kytkimen laakerit ovat kuitenkin
suljettuja, eikä niitä voidella.
Huolto ennen joka käyttökertaa:
Tarkista moottorin öljymäärä ja moottorin
mahdolliset öljyvuodot. Tarkista, että kaikki
pultit, mutterit ja varusteet on kiristetty kunnolla.
Tarkista, että tärylevyn kaikki osat ovat kunnossa.
Tarkista, että käyttömekanismit toimivat oikein.
Puhdista tärylevyn pohja, jotta siihen ei kerry
materiaaleja.
78512 + 78505: Laitteessa on suljettu järjestelmä,
joten öljyä ei tarvitse vaihtaa.
25
SUOMI
KÄYTTÖOHJE
Määräaikaishuolto:
Ympäristönsuojelutietoja
Tarkista täryttimen öljymäärä.
Tarkista, onko tärinää estävissä kumisissa
tiivistekauluksissa kulumia tai vaurioita.
20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen:
Vaihda moottoriöljy.
50 käyttötunnin välein:
Puhdista ilmansuodatin.
100 käyttötunnin välein:
Vaihda moottoriöljy.
200 käyttötunnin välein:
Vaihda täryttimen öljy.
Tarkasta kiilahihnan kireys: löysää kiilahihnan
suojuksen (10) ruuveja, irrota suojus ja tarkasta,
että kiilahihna (a) joustaa 10–15 mm (b).
b
a
HP Værktøj A/S pyrkii valmistamaan
ympäristöystävällisiä sähkö- ja
elektroniikkatuotteita ja haluaa edistää
ympäristölle vahingollisten jätteiden turvallista
hävittämistä.
Terveellisellä ympäristöllä on suuri merkitys meille
kaikille. Sen vuoksi olemme asettaneet
tavoitteeksemme pitää tiukasti kiinni EU:n
kyseistä aluetta koskevissa aloitteissa esittämistä
vaatimuksista turvaamalla sellaisten
sähkölaitteiden asianmukaisen keräyksen,
käsittelyn, kierrätyksen ja hävittämisen, jotka
voivat muutoin olla vahingollisia ympäristölle.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuotteemme eivät
sisällä seuraavia kemikaaleja ja aineita:
-
Lyijy
-
Elohopea
-
Kadmium
-
Kuusiarvoinen kromi
-
PBB (polybromatut bifenyylit )
(palonestoaineita)
-
PBDE (polybromatut difenyylieetterit )
(palonestoaineita)
HP Værktøj A/S on ylpeä tukiessaan EU:n
ympäristöaloitteita puhtaamman ympäristön
edistämiseksi, ja vakuutamme täten, että
tuotteemme täyttävät RoHS-direktiivin (2002/95/
EU) vaatimukset.
26
ENGLISH
INSTRUCTION MANUAL
Introduction
To get the most out of your new plate compactor,
please read through these instructions and the
attached safety instructions before use. Please also
save the instructions in case you need to refer to
them at a later date.
The plate compactor is used to compact soil,
gravel or sand during various types of construction
work, for example, laying flagstones or asphalt.
Special safety instructions
Plate compactor is only to be used by personnel
who has been thoroughly instructed in the use of
it and who is familiar with the risks implied.
Lift plate compactor in lifting frame and in lifting
points only. Use correct lifting technique. Only
use lifting equipment with right dimensions. Do
not stand underneath the plate compactor when
it is lifted.
Always dispose of fuel, oil and used filters in
accordance with the rules of your local authority.
Store flammable materials at a safe distance from
the motor, as the exhaust gases are very hot and
may ignite such materials.
Never use indoors. The exhaust gases contain
carbon monoxide and hydrocarbons that are
hazardous to humans and animals if inhaled.
Never start the machine without the air filter in
place.
Avoid running the motor at speeds above the
factory-set maximum, as this could cause damage
to the motor and personal injury.
Never touch motor components during or
immediately after use. They may be very hot.
Keep hands and feet well clear of moving and
rotating parts.
Never touch the drive belt when the motor is
running.
Do not use on steep slopes where the machine may
tip over or run out of control. Make sure that the
vibrations cannot cause a landslip, which may pose
a danger to others.
Always use ear protection. Protective gloves are
also recommended.
Do not run the plate compactor over electrical
cables, telephone wires or other installations that
may be damaged by the vibrations.
The machine is supplied with no oil in the motor.
Remember to fill with motor oil (SAE 10W-30)
before use!
Always follow the motor maintenance instructions
under “Cleaning and Maintenance”.
The motor uses unleaded fuel. You should
therefore never put leaded petrol, diesel, paraffin
oil or other fuels in the tank.
Check that the switch is in the OFF position and
that the spark plug lead is disconnected before
adjusting, cleaning or performing maintenance on
the machine.
Store petrol out of the reach of children and in a
clearly marked, approved container.
Always switch the motor off when leaving the
machine unattended.
Wipe up any spilt petrol with a dry rag after filling
with petrol.
Never stand on the plate compactor.
Smoking and the use of naked flames during
fuelling should be avoided.
Never fill up with petrol or motor oil when the
motor is running.
Do not overfill with petrol or oil, as this may cause
a fire hazard.
Note: Remember to tighten the screws on the
machine.
To ensure the machine's function it is very
important that you regularly check that the
screws and bolts of the machine are tightened
properly.
We recommend that you check this at delivery and
then every day of operation.
27
ENGLISH
INSTRUCTION MANUAL
Main components
1
1. Throttle trigger
6
9
1a. Forward/reverse bar
8
2. Folding handle (78519: Handle)
3. Lock knob
5
4. Wheels
7
5. Air filter
2
6. Exhaust pipe
10
12
3
7. Petrol tank
11
8. Fuel cap
9. Lifting frame
10. V-belt cover
13
11. Starter handle
14
12. On/off switch
13. Compacting plate
78517
14. Compactor
15 Throttle (not shown)
8
16 Choker
9
17 Fuel valve lever
1
1a
2
1
5
8
6
10
9
2
7
3
7
6
10
14
12
5
11
13
14
4
11
13
78519
78512
28
ENGLISH
INSTRUCTION MANUAL
1
16
9
8
6
5
15
10
17
7
12
11
13
14
78505
Technical specifications.
Model
78505
Motor power output:
2.4 HP
78512
78517
78519
Honda GX160 5.5 HP
Fuel:
Unleaded petrol (95 octane)
Oil, engine:
SAE 10W-30
Oil, vibrator:
Gear oil
Plate measurements:
400×285 mm
510×350 mm
610×460 mm
720×375 mm
Vibrations:
5,300 per min.
5,600 per min.
5,800 per min.
3,600 per min.
10-15 cm
15-20 cm
20-30 cm
30-50 cm
850 kg
1,030 kg
1,550 kg
2,700 kg
82 kg
140 kg
Compression depth:
Force:
Speed:
Weight:
20-25 cm/min
36 kg
60 kg
Max. incline:
Sound power, LWA:
Vibration:
20 °
103.0 dB(A)
103.4 dB(A)
103.4 dB(A)
104.2 dB(A)
10.5 m/s2
6.62 m/s2
6.62 m/s2
7.35 m/s2
Use
Adjust the handle (2) to a comfortable working
position.
Open the throttle using the throttle trigger (1).
Open the petrol cock (17) and adjust the choke
lever (16).
Increase the motor speed to maximum using the
throttle lever (1).
Pull the starter handle (11) to start the motor.
Set the on/off switch (12) to the ON position.
29
ENGLISH
INSTRUCTION MANUAL
The vibrations will cause the compactor to move
forwards. Use the handle to control it.
Walk slowly and steadily to avoid losing control.
Switch the motor off after use by setting the on/off
switch to the OFF position.
Useful advice
The plate compactor must be standing on a level
surface. Unscrew the dipstick (18), remove and
wipe. Re-insert it without tightening. Take it out
and read off the oil level, which should be between
the markings on the dipstick. If necessary, top up
with fresh oil and tighten the dipstick.
Top limit
The plate compactor is designed to compact
asphalt and grained material, such as gravel, by
means of vibrations.
If possible, smooth over and level the area to be
compacted before starting work.
If the water content of the surface is too low, it
cannot be compacted adequately. If it is too high,
the vibrations will cause holes full of water, which
will reduce the surface’s load-bearing capacity. Dry
surfaces should be dampened before using the
compactor. If the water content is very high, the
motor will cut out.
Transport and storage
The plate compactor can be transported using the
wheels (4). Please remember that the compactor is
very heavy and may therefore be difficult to move
up and down slopes.
To save space, the handle can be folded away for
storage by loosening the lock knobs (3).
Bottom limit
Changing the motor oil
It is easier to drain off the oil while it is warm, as it
is thinner.
Place a suitable collection vessel under the drain
screw (19). Unscrew the dipstick (18) and remove.
Undo the screw (19) and allow the oil to run into
the collection vessel.
Retighten the drain screw once all the oil has run
out. Refill the motor with motor oil through the
nozzle by the dipstick and check that the oil level
is between the markings on the dipstick.
Checking the motor oil
18
30
ENGLISH
INSTRUCTION MANUAL
Checking the compactor oil
Changing the compactor oil
The plate compactor must be standing on a level
surface. Unscrew the oil bung (20) from the
vibrator unit (14). The oil must be right up to the
edge of the hole. If necessary, top up with new oil
(gear oil) and replace the oil bung again.
It is easier to drain the vibrator oil while it is
warm.
78519:
Place a suitable collection vessel under the oil
bung (20). Unscrew the oil bung. Tip the vibrator
and allow the oil to run out. Fill the vibrator unit
with fresh oil (gear oil) and tighten the oil bung
again.
Cleaning the air filter
To clean the air filter, loosen the wing nut on top
of the filter cover (5), remove the cover and clean
the filter element using compressed air. If the filter
element cannot be cleaned properly, replace it.
20
Cleaning and Maintenance
Lubricate all moving parts as required. The
compactor and clutch bearings are sealed and
cannot be lubricated.
78517:
Checks before every use:
Check the motor oil level and check for leaks.
Check that all bolts, nuts and fittings are tight.
Check for defective parts.
20
Check that the operating mechanisms are
functioning correctly.
Clean the underside of the compacting plate to
prevent build-up of deposits.
78512 + 78505: With a closed system so changing
the oil is not neccessary.
31
ENGLISH
INSTRUCTION MANUAL
Periodic checks:
Environmental information
Check the oil level in the compactor.
Check the vibration-damping rubber shock
absorbers for wear and defects.
After the first 20 hours of operation:
Replace the motor oil.
Every 50 hours of normal operation:
Clean the air filter.
Every 100 hours of normal operation:
Replace the motor oil.
Every 200 hours of normal operation:
Replace the oil in the vibrator unit.
Check V-belt tension by loosening the screws
holding the drive belt cover (10) in place,
removing the cover and checking that the V-belt
(a) can flex 10-15 mm (b).
b
a
HP Værktøj A/S endeavours to manufacture
environmentally friendly electrical and electronic
products; we also wish to contribute to the safe
disposal of waste substances which may be
environmentally hazardous.
A healthy environment is important for everyone,
and we have therefore set ourselves the target of
complying with the requirements in the EU's
initiatives in this area, which means we guarantee
the environmentally sound collection, treatment,
recovery and disposal of electronic equipment
which might otherwise harm the environment.
This also means that our products do not contain
any of the following chemicals and substances:
-
Lead
-
Mercury
-
Cadmium
-
Hexavalent chrome
-
PBB (polybrominated biphenyls) (flame
retardants)
-
PBB (polybrominated diphenyl ethers) (flame
retardants)
HP Værktøj A/S is proud to support the EU's
environmental initiatives in order to play a part in
a cleaner environment and hereby declares that
our products comply with the RoHS Directive
(2002/95/EC).
32
DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
Einführung
Damit Sie an Ihrer neuen Verdichtungsmaschine
möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die
Gebrauchsanweisung und die beiliegenden
Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme
sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen,
die Gebrauchsanweisung für den Fall
aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen der
Verdichungsmaschine später nochmals ins
Gedächtnis rufen möchten.
Die Verdichtungsmaschine eignet sich zum
Verdichten von Erde, Kies oder Sand bei
verschiedenen Anlagenbauarbeiten, z. B. beim
Fliesenlegen oder Asphaltieren.
Sicherheitshinweise
Die Verdichtungsmaschine darf nur von Personen
benutzt werden, die im Gebrauch der
Verdichtungsmaschine gründlich unterwiesen wurden
und die mit den mit ihrem Gebrauch verbundenen
Gefahren vertraut sind.
Die Verdichtungsmaschine darf nur am Heberahmen
und an den Hebepunkten angehoben werden.
Wenden Sie die richtige Hebetechnik an.
Es darf nur Hebezeug verwendet werden, das der
Belastung standhalten kann.
Stehen Sie beim Heben niemals unter der
Verdichtungsmaschine.
Kraftstoff- und Ölreste sowie verschlissene Filter sind
den örtlichen Vorschriften entsprechend zu entsorgen.
Tragen Sie einen Gehörschutz. Außerdem empfiehlt
sich der Gebrauch von Schutzhandschuhen.
Der Motor ist bei Lieferung nicht mit Motoröl gefüllt.
Denken Sie daran, vor dem Gebrauch Motoröl (SAE
10W-30) einzufüllen!
Der Motor läuft mit bleifreiem Benzin. Füllen Sie
niemals bleihaltiges Benzin, Diesel, Petroleum oder
dergleichen in den Tank.
Das Benzin ist für Kinder unzugänglich in einem dafür
zugelassenen Behälter aufzubewahren und deutlich zu
kennzeichnen.
Entfernen Sie eventuell beim Einfüllen verschüttetes
Benzin mit einem trockenen Tuch.
Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer während
des Benzineinfüllens sind verboten.
Füllen Sie Benzin oder Motoröl niemals bei laufendem
Motor auf.
Füllen Sie nicht zu viel Benzin oder Motoröl auf, da
dies Brandgefahr bedeutet.
Lagern Sie brennbare Materialien in sicherem Abstand
zum Motor, da die Abgase sehr heiß sind und die
Materialien entzünden können.
Verwenden Sie die Verdichtungsmaschine niemals
innerhalb von Gebäuden. Die Abgase enthalten
Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff, die eingeatmet
für Menschen und Tiere lebensgefährlich sind.
Starten Sie den Motor niemals, ohne dass der Luftfilter
montiert ist.
Versuchen Sie niemals, die Geschwindigkeit des Motors
über die werkseitig eingestellte Höchstgeschwindigkeit
zu steigern, da dies zu Personenschäden und zu
Schäden am Motor führen kann.
Berühren Sie während oder unmittelbar nach dem
Gebrauch niemals Teile des Motors, da diese sehr heiß
werden.
Halten Sie Hände und Finger während des Gebrauchs
in sicherem Abstand zu beweglichen und rotierenden
Teilen.
Niemals den Keilriemen berühren, während der Motor
läuft!
Die Verdichtungsmaschine darf nicht an steilen Hängen
eingesetzt werden, wo die Gefahr besteht, dass sie
umkippt oder außer Kontrolle gerät. Sorgen Sie dafür,
dass die Vibrationen der Verdichtungsmaschine nicht zu
einem Erdrutsch führen können, durch den andere
Personen gefährdet werden.
Die Verdichtungsmaschine darf nicht über Stromkabel,
Telefonleitungen oder andere Einrichtung fahren, die
durch die Vibrationen beschädigt werden können.
Achtung! Bitte denken Sie daran, die Schrauben
an der Maschine nachzuziehen.
Zur Sicherung der Funktion der Maschine bitte
regelmäßig überprüfen, dass Schrauben und
Muttern der Maschine korrekt angezogen sind.
Ferner wird empfohlen, dass Sie dies bei der
Lieferung und danach jeden Tag, an dem die
Maschine betrieben wird, überprüfen.
33
DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
Befolgen Sie sämtliche Wartungsanweisungen für
den Motor aus dem Abschnitt Reinigung und
Pflege.
Sorgen Sie dafür, dass sich der Schalter in der
OFF-Stellung befindet, und dass das Kabel zur
Zündkerze abgezogen ist, bevor Sie Einstellungen,
Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an der
Verdichtungsmaschine durchführen.
12. Ein-/Aus-Schalter
13. Vibrationsplatte
14. Vibrator
15 Drosselklappe (nicht abgebildet)
16 Choke
17 Benzinhahn
1
Schalten Sie stets den Motor ab, bevor Sie die
Verdichtungsmaschine verlassen.
6
9
12
8
Stellen Sie sich niemals auf die
Verdichtungsmaschine.
5
7
Teile der Verdichtungsmaschine
1.
1a.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gashebel
Vor-/Zurückstange
Einklappbarer Hebel (78519: Griff)
Feststellgriff
Rad
Luftfilter
Auspuff
Benzintank
Tankdeckel
Heberahmen
Keilriemenabdeckung
Startergriff
10
2
3
11
13
14
78517
8
9
1
1a
1
2
8
6
5
9
2
10
7
3
10
12
5
14
14
4
78512
7
6
11
11
13
13
78519
34
DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
1
16
9
15
8
6
5
10
7
12
11
13
17
14
78505
Technische Daten
Modell
78505
Motorleistung:
2,4 PS
78512
78517
78519
Honda GX160 5,5 PS
Kraftstoff:
Bleifreies Benzin (95 Oktan)
Öl, Motor:
SAE 10W-30
Getriebeöl
Öl, Vibrator:
Plattengröße:
400×285 mm
510×350 mm
610×460 mm
720×375 mm
Vibrationen:
5.300 pro Min.
5.600 pro Min.
5.800 pro Min.
3.600 pro Min.
10-15 cm
15-20 cm
20-30 cm
30-50 cm
850 kg
1.030 kg
1.550 kg
2.700 kg
82 kg
140 kg
Verdichtungstiefe:
Stoßkraft:
20-25 cm/min
Antrieb:
Gewicht:
36 kg
60 kg
20 Grad
Max. Neigung:
Schallleistung, LWA:
Schwingungen:
103,0 dB(A)
103,4 dB(A)
103,4 dB(A)
104,2 dB(A)
10,5 m/s2
6,62 m/s2
6,62 m/s2
7,35 m/s2
Gebrauch
Stellen Sie Griff (2) in eine bequeme
Arbeitsstellung.
Bringen Sie den Ein-/Aus-Schalter (12) in die
Stellung ON.
Öffnen Sie den Benzinhahn (17) und stellen Sie
den Choke (16) ein.
Öffnen Sie die Drosselklappe mithilfe des Gashebels
(1).
35
DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
Ziehen Sie am Startergriff (11), um den Motor zu
starten.
Kontrolle des Motoröls
Erhöhen Sie die Motorgeschwindigkeit mithilfe
des Gashebels (1) bis zum Maximum.
Die Verdichtungsmaschine bewegt sich aufgrund
der Vibrationen nach vorne. Fassen Sie den
Handgriff, um die Verdichtungsmaschine zu
steuern.
Fahren Sie langsam und vorsichtig, damit die
Verdichtungsmaschine nicht außer Kontrolle
gerät.
Schalten Sie den Motor nach dem Gebrauch ab,
indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf OFF stellen.
Tipps für den Gebrauch
Die Verdichtungsmaschine eignet sich besonders
gut für das Vibrieren/Verdichten von Asphalt und
körnigen Materialien, z. B. Kies.
Der Arbeitsbereich muss, soweit möglich, vor dem
Vibrieren planiert und ausgeglichen werden.
Wenn der Wassergehalt der Unterschicht zu gering
ist, kann die Unterschicht nicht ausreichend
verdichtet werden. Wenn der Wassergehalt zu hoch
ist, hinterlässt die Verdichtungsmaschine
wassergefüllte Löcher, welche die Tragfähigkeit der
Unterschicht reduzieren. Eine trockene
Unterschicht sollte vor Gebrauch der
Verdichtungsmaschine befeuchtet werden. Wenn
der Wassergehalt sehr hoch ist, stoppt der Motor.
Transport und Lagerung
Die Verdichtungsmaschine kann auf den Rädern
(4) befördert werden. Bitte beachten Sie, dass sie
sehr schwer ist, und dass es schwierig sein kann,
mit ihr an Böschungen hinauf und hinab zu
fahren.
18
Der Verdichter muss auf einer ebenen Unterlage
stehen. Schrauben Sie den Ölmessstab (18) los,
ziehen Sie ihn heraus und schieben Sie ihn wieder
hinein, ohne ihn festzuschrauben. Ziehen Sie ihn
heraus und lesen Sie den Ölstand ab, der sich
zwischen den Markierung am Ölmessstab befinden
sollte. Füllen Sie erforderlichenfalls neues Motoröl
nach und schrauben Sie den Ölmessstab fest.
Obergrenze
Untergrenze
Wechsel des Motoröls
Das Motoröl lässt sich am einfachsten im warmen
Zustand ablassen, da es dann dünner ist.
Stellen Sie einen geeigneten Auffangbehälter unter
die Ablassschraube (19). Schrauben Sie den
Ölmessstab (18) los, und nehmen Sie ihn heraus.
Lösen Sie die Schraube (19) und lassen Sie das Öl
in den Auffangbehälter laufen.
Zur Lagerung kann der Handgriff
zusammengeklappt werden, indem die
Feststellgriffe (3) gelöst werden, sodass die
Maschine weniger Raum benötigt.
36
DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
Schrauben Sie die Ablassschraube wieder fest,
wenn das gesamte Öl ausgelaufen ist. Füllen Sie
über den Stutzen beim Ölmessstab neues Motoröl
in den Motor, und kontrollieren Sie, ob der
Ölstand zwischen den Markierungen am
Ölmessstab liegt.
78517:
78512 + 78505: In einem geschlossen System ist
kein Ölwechsel erforderlich
Kontrolle des Vibratoröls
Wechsel des Vibratoröls
Der Verdichter muss auf einer ebenen Unterlage
stehen. Schrauben Sie den Ölstöpsel (20) vom
Vibrator (14). Das Öl muss bis zum Rand des Lochs
reichen. Füllen Sie erforderlichenfalls neues Öl
(Getriebeöl) nach und schrauben Sie den Ölstöpsel
fest.
Das Vibratoröl kann am einfachsten abgelassen
werden, während es warm ist.
78519:
Stellen Sie einen geeigneten Auffangbehälter unter
den Ölstöpsel (20). Schrauben Sie den Ölstöpsel
heraus. Kippen Sie den Vibrator und lassen Sie das
Öl herauslaufen. Füllen Sie neues Öl (Getriebeöl) in
den Vibrator und schrauben Sie den Ölstöpsel
wieder ein.
Reinigung des Luftfilters
20
Reinigen Sie den Luftfilter, indem Sie die
Flügelschrauben an der Oberseite des Filterdeckels
(5) lösen, den Deckel demontieren und das
Filterelement mit Druckluft reinigen. Falls das
Filterelement nicht mehr gründlich gereinigt
werden kann, muss es ausgetauscht werden.
Reinigung und Pflege
Die beweglichen Teile sind bei Bedarf zu schmieren. Die
Lager des Vibrators und der Kupplung sind versiegelt
und dürfen nicht geschmiert werden.
37
DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG
Kontrolle vor jedem Gebrauch:
Überprüfen Sie den Ölstand des Motors, und ob
der Motor kein Öl leckt. Überprüfen Sie, ob alle
Bolzen, Muttern und Verbindungsstücke
festgezogen sind.
Vergewissern Sie sich, dass keine der Teile der
Verdichtungsmaschine defekt sind.
Vergewissern Sie sich, dass der
Bedienungsmechanismus richtig funktioniert.
Reinigen Sie die Unterseite der Vibrationsplatte,
um den Aufbau von Materialablagerungen zu
verhindern.
Regelmäßige Überprüfungen:
Überprüfen Sie den Ölstand des Vibrators.
Prüfen Sie die vibrationsdämpfenden
Gummimanschetten auf Verschleiß und Defekte.
Ökologische Informationen
HP Værktoj A/S ist bestrebt, umweltfreundliche
elektrische und elektronische Produkte zu
produzieren; außerdem möchten wir zu der
sicheren Entsorgung von Abfallstoffen, die
schädlich für die Umwelt sein können, beitragen.
Eine gesunde Umwelt ist für uns alle von
Bedeutung, daher haben wir es uns zum Ziel
gemacht, die Anforderungen der EU-Initiativen in
diesem Bereich zu erfüllen und sorgen für eine
ordnungsgemäße Einsammlung, Behandlung,
Rückgewinnung und Entsorgung von
elektronischen Geräten, die sonst schädlich für die
Umwelt sein können. Dies beinhaltet ebenfalls,
dass unsere Produkte keine der folgenden
Chemikalien und Stoffe enthalten:
-
Blei
Nach den ersten 20 Betriebsstunden:
-
Quecksilber
Motorenöl wechseln.
-
Cadmium
Alle 50 Betriebsstunden:
-
Hexavalentes Chrom
Luftfilter reinigen.
-
PBB (polybromierte Biphenyle)
(Flammhemmer)
-
PBDE (polybromierte Diphenylether)
(Flammhemmer)
Alle 100 Betriebsstunden:
Motorenöl wechseln.
Alle 200 Betriebsstunden:
Öl des Vibrators wechseln.
Überprüfen Sie die Spannung des Keilriemens,
indem Sie die Schrauben auf der
Keilriemenabdeckung (10) lösen, diese
demontieren und kontrollieren, ob sich der
Keilriemen (a) um 10-15 mm (b) biegen lässt.
HP Værktøj A/S ist stolz darauf, die
Umweltinitiativen der EU für eine saubere Umwelt
unterstützen zu können und erklärt hiermit, dass
unsere Produkte die RoHS-Richtlinie (2002/95/
EG) einhalten.
b
a
38
EXPLODED VIEW
78505
39
PARTS LIST
78505
PART LIST OF C-40 COMPACTOR
NO.
Description
1
VIBRATOR CASE
2
BEARING
3
ROTATOR SHAFT
4
UPPER CASE COVER
5
LOWER CASE COVER
6
DRIVEN PULLEY
7
BOLT
8
PLATE
9
CASE COVER HOLDER
10
11
ECCENTRIC HOLDER
SHOCK ABSORBER
12
M10 BOLT
13
ENGINE BASE
14
ENGINE ADJUST BOLT
15
ASSISTANT HANDLE
16
HANDLE HOLER
17
ENGINE
18
CLUTCH
19
BELT COVER
20
PROTECT FRAME
21
FRAME HOLDER
22
SHOCK ABSORBER OF HANDLE
23
SHOCK ABSORBER CASE
24
RUBBER
25
BOLT
26
HANDLE CASE
27
LABLE STICKER PLATE
28
HANDLE
40
EXPLODED VIEW
78512
41
PARTS LIST
78512
PART LIST OF C-60 COMPACTOR
NO
DESIGNATION
1
VIBRATOR CASE
2
ECCENTRIC HOLDER
3
BEARING
4
ROTATOR SHAFT
5
BEARING
6
FRONT COVER CASE
7
BACK COVER CASE
8
DRIVEN PULLEY
9
BOLT
10
VIBRATING PLATE
11
STEEL HOLDER
12
FRONT COVER CASE HOLDER
13
ECCENTRIC HOLDER PLATE
14
ASSISTANT HANDLE
15
SHOCK ABSORBER
16
BOLT
17
ENGINE BASE
18
ENGINE ADJUST BOLT HOLDER
19
BOLT
20
BELT COVER HOLDER
21
HANDLE HOLDER
22
WHEEL FRAME HOLDER
23
ENGINE
24
CLUTCH
25
BELT COVER
26
BELT COVER HOLDER
27
PROTECTED FRAME
28
PROTECTED FRAME HOLDER
29
WHEEL FRAME CLIP
30
UPPER PIPE OF WHEEL FRAME
31
WHEEL FRAME FIXING BOLT
32
WHEEL FREAM CONNECTING PIPE
33
LOWER PIPE OF WHEEL FRAME
34
LANDING SUPPORT
35
WHEEL
36
SHOCK ABSORBER OF HANDLE
37
SHOCK ABSORBER CASE
38
BUBBER
39
BOLT
40
LOWER CONNECT PIPE OF HANDLE
41
HANDLE CONNECTING
42
UPPER CONNECTIONG OF HANDLE
43
HANDLE
42
EXPLODED VIEW
78517
43
PARTS LIST
78517
PART LIST OF C-90 COMPACTOR
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NAME
VIBRATOR CASE
ROTATOR SHAFT
BEARING
BACK CASE COVER
FRONT CASE COVER
DRIVEN PULLEY
BOLT
VIBRATING PLATE
ECCENTRIC HOLDER
ASSISTANT HANDLE
ENGINE BASE HOLDER
SHOCK ABSORBER
ENGINE BASE
ENGINE ADJSUTMENT
FASTEN RUBBER
HANDLE FASTEN FRAME
BOLT
ENGINE
CLUTCH
BELT COVER
SHOCK ABSORBER CASE
BELOW JOIN OF HANLE
FASTEN BLOCK
HANDLE
BOLT
PROTECTED FRAME
44
EXPLODED VIEW
78519
45
PARTS LIST
78519
PARTS LIST OF C-160 COMPACTOR
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
NAME
VIBRATOR CASE
BEARING
ROTARY SHAFT KEY
ROTARY SHAFT
BACK CASE COVER
FRONT CASE COVER
CASE COVER
CASE COVER
DRIVEN PULLEY
VIBRATING PLATE
MAT PLANK
ENGINE BASE HOLDER
REINFORCE
SHOCK ABSORBER
BLOT
NUT
SQUARE STEEL
ECCENTRIC HOLDER
ENGINE BASE
HANDLE KICKSTAND
ENGINE
CLUTCH
BELT COVER
HANDLE SUBASSEMBLY
WHELL FRAME KICKSTAND
SHOCK ABSORBER
SHOCK ABSORBER
UPPER PIPE OF WHEEL FRAME
WHEEL FRAME
BOLT
WHEEL FRAME CONNECTION PIPE
LOWER PIPE OF WHEEL FRAME
LANDING SUPPORT
WHEEL
HANDLE MAIN BODY
WHEEL FRAME FASTEN FRAME
WHEEL FRAME SUBASSEMBLY
FIXTING BOLT
HANDLE
PROTECTED FRAME
46
CE-ERKLÆRING
CE-mærke er anbragt:
CE-merket:
CE-märke monterat:
CE-merkki myönnetty:
CE mark placed:
CE-Zeichen angebracht:
2008
2008
2008
2008
2008
2008
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EU-SAMSVARSERKLÆRING
EU-DEKLARATION
EU-ILMOITUS DIREKTIIVIEN NOUDATTAMISESTA
EC-DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU-Importør, EU-importør, EU-Importör, EU-maahantuoja, EEC-importer, EG-Importeur,:
HP-Værktøj A/S Industrivej 67 - 7080 Børkop
POWER CRAFT GARDEN
78505 - 78512 - 78517 - 78519 (C-40 - C-60 - C-90 - C-160)
2,4 HK - 5,5 HK - 5,5 HK - 5,5 HK
Erklærer herved på eget ansvar, at:
Erklærer herved på eget ansvar at:
Intygar härmed på eget ansvar, att:
Ilmoittaa omalla vastuullaan, että:
Hereby , on our own responsability declare that:
Erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass:
PLADEVIBRATOR
PLATEVIBRATOR
PLATTVIBRATOR
TÄRYLEVY
PLATE COMPACTOR
VERDICHTUNGSMASCHINE
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende:
Är tillverkad enligt följande:
Is manufactured in compliance with the following:
Er fremstilt i samsvar med følgende:
On valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti:
Hergestellt wurde in Übereinstimmung mit folgenden:
DIREKTIVER, DIREKTIVER, DIREKTIV, DIREKTIIVIT, DIRECTIVES, RICHTLINIEN:
98/37/EF:
06/95/EØF:
89/336/EØF:
Maskindirektivet med ændringsdirektiver.
Lavspændingsdirektivet.
EMC-direktivet + (ændringsdirektiv 93/68/EØF)
98/37/EØF:
06/95/EØF:
89/336/EØF:
Maskindirektivet med tillegg og rettelser.
Lavspenningsdirektivet.
EMC-direktivet + (rettelser 93/68/EEC)
98/37/EG:
06/95/EEG:
89/336/EEG:
Maskindirektivet med tillägg och rättelser.
Lågspänningsdirektivet.
EMC-direktivet + (rättelser 93/68/EEG)
98/37/ETY:
06/95/ETY:
89/336/ETY:
Konedirektiivi liitteineen ja korjauksineen.
Matalajännitedirektiivi.
EMC-direktiivi + (korjauksineen 93/68/ETY)
98/37/EC:
06/95/EEC:
89/336/EEC:
Safety of machinery with amendments.
Low Voltage Directive.
EMC- directive + (amendments 93/68/EEC)
98/37/EG:
06/95/EWG:
89/336/EWG:
Maschinenrichtlinie mit Änderungen.
Niederspannungsrichtlinie.
EMC-richtlinie + (Änderungen 93/68/EWG)
STANDARDER, NORMER, NORMER, NORMIT, STANDARDS, NORMEN:
EN500-1:2006 - EN500-4:2006
HP-Værktøj A/S - BØRKOP - 08 / 05 / 2008
Indkøbschef, Inkjöpssjef, Inköpschef, Ostopäällikkö, Purchase manager, Einkaufsleiter
Stefan Schou
.............................................
47
Når
„
„
„
„
„
„
„
„
det gælder:
Reklamationer
Reservedele
Returvarer
Garantivarer
Åbent 7.00 til 16.00
Tlf: +45 76 62 11 10
Fax: +45 76 62 11 27
E-mail: [email protected]
När
„
„
„
„
„
„
„
„
det gäller:
Reklamationer
Reservdelar
Retur varor
Garantiärenden
Öppet tider 8.00 – 16.00
Tel. +46 (0)451 833 00
Fax +46 (0)451 807 77
E-mail: [email protected]
Kun asia koskee:
„
Reklamaatioita
„
Varaosia
„
Palautuksia
„
Takuuasioita
„
Auki 8.30 - 16.00
„
Puh: +358 (0)19-2217 000
„
Fax: +358 (0)19-2217 099
„
E-mail: [email protected]