Jahrbuch - Deutsche Schule Athen

Сomentários

Transcrição

Jahrbuch - Deutsche Schule Athen
Jahrbuch
Jährliche Ausgabe der
Deutschen Schule Athen
Χρονικά
Ετήσια Έκδοση της
Γερμανικής Σχολής Αθηνών
1
Redaktion: Jörg Barabas,
Elena Karakouli, Elena Noussia
Korrektur der deutschen Texte:
Jörg Barabas
Korrektur der griechischen Texte:
Elena Karakouli
Übersetzungen:
Jörg Barabas, Elena Noussia
Klassenphotos:
Vassilis Rosakis
Gestaltung des Jahrbuchs:
Akrivi Simeonidi
Σύνταξη: Jörg Barabas,
Έλενα Kαρακούλη, Έλενα Νούσια
Διόρθωση γερμανικών κειμένων:
Jörg Barabas
Διόρθωση ελληνικών κειμένων:
Έλενα Kαρακούλη
Μεταφράσεις:
Jörg Barabas, Έλενα Νούσια
Φωτογραφίες τάξεων:
Βασίλης Ροζάκης
Σχεδιασμός-επιμέλεια εκτύπωσης:
Ακριβή Συμεωνίδη
2
3-7
Porträts neuer Lehrer
Παρουσίαση νέων καθηγητών 8-13
Klassenporträts
Παρουσίαση τάξεων
14-35
Klassenaktivitäten
Δραστηριότητες τάξεων
Veranstaltungen
Εκδηλώσεις
DSA in den Medien
ΓΣΑ στον τύπο
36-49
DSA und Künste
ΓΣΑ και τέχνες DSA und Sport
ΓΣΑ και φυσική αγωγή
50-63
64-69
70-87
88-103
DSA und Welt
ΓΣΑ και κόσμος 104-113
Bildung, Information und Pädagogik
Eκπαίδευση, ενημέρωση και παιδαγωγική
114-122
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kolleginnen und Kollegen
und allen Schülerinnen und Schülern für ihre Mitarbeit.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους και τους μαθητές μας
για τη συνεργασία.
Jörg Barabas, Elena Karakouli, Elena Noussia
Martin Schüller,
Vorsitzender des Schulvorstands der DSA
Martin Schüller,
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΓΣΑ
Vorworte
Πρόλογοι
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vorworte
Πρόλογοι Liebe Leser des DSA-Jahrbuches,
Αγαπητοί αναγνώστες των Χρονικών της ΓΣΑ,
wie immer gehören natürlich die ersten Zeilen
eines Jahrbuch-Vorwortes den Absolventen des
Jahrgangs. Ihnen und Ihren Familien möchte ich
im Namen des Schulvereins herzlich zu Ihren Abschlüssen gratulieren und Ihnen alles Gute für Ihre
weitere Zukunft wünschen. Sie sind nicht nur ein
besonders erfolgreicher Jahrgang, Sie sind auch ein
besonders starker Jahrgang, denn in diesem Jahr
verlassen uns in der deutschen Abteilung gleich
zwei Klassen, die letzte 13. und die erste G8-12.
Οι πρώτες γραµµές ενός προλόγου των Χρονικών
είναι, όπως πάντα, αφιερωµένες στους τελειόφοιτους
του τρέχοντος σχολικού έτους. Θα ήθελα, λοιπόν, εν
ονόµατι του διοικητικού συµβουλίου να συγχαρώ τόσο
τους ίδιους τους τελειόφοιτους όσο και τις οικογένειές
τους για την αποφοίτησή τους κι επίσης να τους ευχηθώ
ό,τι καλύτερο για το µέλλον τους. Η συγκεκριµένη τάξη
δεν ήταν µόνο ιδιαιτέρως επιτυχής. Ήταν επίσης και
ιδιαιτέρως πολυάριθµη, καθώς φέτος µάς εγκαταλείπουν
ταυτοχρόνως δύο τάξεις του γερµανικού τµήµατος, η
τελευταία 13η και η πρώτη G8-12 τάξη.
1
Sie verlassen uns am Ende eines Jahres, das für Sie,
für die DSA, für Griechenland und die ganze Welt
ereignisreich, aufregend, anstrengend, aber wie die
Zukunft hoffentlich zeigen wird, auch erfolgreich
war. Und Sie beginnen Ihren weiteren Lebensweg
in einer sehr ungewissen Zeit. Ich wünsche uns allen, dass wir die vielfältigen Probleme schnell und
nachhaltig lösen können, und ich wünsche Ihnen,
dass Sie die Chancen, die sich in solchen Zeiten
der Ungewissheit ergeben, nutzen können.
Aber auch in der Schule war dies ein besonderes
Jahr. Und hier gebührt an erster Stelle der Dank
des Vorstands der Schulleiterin Frau Rochner, der
erweiterten Schulleitung und dem gesamten Kollegium.
Trotz der sowieso schon hohen Belastung mit
dem doppelten Abiturjahrgang haben Sie gemeinsam bewiesen, dass ein Jahr unter kommissarischer Schulleitung ein erfolgreiches, kreatives
und einigendes Jahr sein kann, wenn alle an die
gleichen Ziele glauben und sich zusammen für ihre
Verwirklichung einsetzen.
Μας εγκαταλείπουν στο τέλος ενός έτους που ήταν
για εσάς, για τη ΓΣΑ, για την Ελλάδα και για ολόκληρο
τον κόσµο πλούσιο σε γεγονότα, γεµάτο προκλήσεις,
κοπιαστικό αλλά επίσης, όπως ελπίζουµε ότι θα δείξει
το µέλλον, και επιτυχές. Ξεκινάτε τον περαιτέρω σας
δρόµο στη ζωή σε µια εποχή πολύ αβέβαιη. Εύχοµαι
να µπορέσουµε όλοι µας να βρούµε γρήγορα λύσεις
διαρκείας για τα πολλαπλά µας προβλήµατα. Σε εσάς
ιδιαιτέρως εύχοµαι να µπορέσετε να εκµεταλλευτείτε
τις ευκαιρίες οι οποίες προκύπτουν σε τέτοιες εποχές
αβεβαιότητας.
Ωστόσο, και για το σχολείο το έτος αυτό ήταν
ιδιαίτερο. Και στο σηµείο αυτό αρµόζει κατά πρώτο
λόγο να εκφραστούν οι ευχαριστίες του διοικητικού
συµβουλίου προς τη διευθύντρια, κυρία Rochner, προς
την ευρύτερη σχολική διεύθυνση και προς το σύνολο
των συναδέλφων.
Παρά τη µεγάλη -ούτως ή άλλως- επιβάρυνση λόγω της
διπλής αποφοίτησης, αποδείξατε όλοι µαζί από κοινού
ότι ένα έτος υπό υπηρεσιακή σχολική διεύθυνση µπορεί
να είναι επιτυχές, δηµιουργικό και συνενωτικό, όταν
όλοι πιστεύουν στους ίδιους σκοπούς και αγωνίζονται
για την επίτευξή τους.
3
So ist die Deutsche Schule Athen in diesem Jahr in die Reihen der
deutschen Partnerschulinitiative (Pasch) aufgenommen worden.
In diesem Zusammenhang haben wir mit großem finanziellen
Einsatz die technische Einrichtung unserer Fachräume auf einen
hochmodernen Stand gebracht. Die Förderprogramme wurden
weiter ausgebaut und viele weitere Initiativen wurden auf den
Weg gebracht.
Und wie jedes Jahr finden Sie natürlich auf den nächsten Seiten
auch Einblicke in die vielfältigen Veranstaltungen, Konzerte und
Aufführungen, die das Leben an der Deutschen Schule Athen so
spannend und unterhaltsam machen.
Έτσι, η Γερµανική Σχολή Αθηνών έγινε φέτος δεκτή στις παρατάξεις
της γερµανικής πρωτοβουλίας εταιρικών σχολείων (Pasch). Στο πλαίσιο
αυτό πετύχαµε φέτος έναντι µεγάλων δαπανών έναν εκµοντερνισµό
υψηλοτάτου επιπέδου, όσον αφορά στον τεχνικό εξοπλισµό των
ειδικών χώρων διδασκαλίας. Τα προωθητικά προγράµµατα επεκτάθηκαν
περαιτέρω και δροµολογήθηκαν επίσης πολλές ακόµη πρωτοβουλίες.
Και όπως κάθε χρόνο θα λάβετε φυσικά στις επόµενες σελίδες επίσης
γνώση σχετικά µε τις ποικίλες εκείνες εκδηλώσεις, συναυλίες και
παραστάσεις που καθιστούν τη ζωή στη Γερµανική Σχολή Αθηνών
τόσο ενδιαφέρουσα και ψυχαγωγική.
Eines meiner Lieblingsevents dieses Jahres war ganz sicher
Schoolovision. Aber wie immer sieht man ein solches Ereignis
mit einem lachenden und einem weinenden Auge und neben
das Vergnügen tritt das Bedauern, dass man so viele Talente zum
letzten Mal auf der Bühne der DSA sieht.
Bei allem überwiegt aber der Stolz, dass diese starke Abschlussklasse in Zukunft von sich sagen wird: “Ich bin Ehemalige/r
der Deutschen Schule Athen!”
Ένα από τα αγαπηµένα µου events αυτού του έτους ήταν οπωσδήποτε η
Schoolovision. Αλλά, όπως πάντα, τέτοια γεγονότα συνοδεύονται τόσο
από χαρά όσο και από λύπη και µαζί µε την ευχαρίστηση αισθάνεται
κανείς επίσης και στενοχώρια, επειδή βλέπει τόσα πολλά ταλέντα για
τελευταία φορά επάνω στη σκηνή της ΓΣΑ.
Ό,τι όµως υπερέχει όλων είναι η υπερηφάνεια, επειδή οι µαθήτριες και
οι µαθητές αυτής της πολυάριθµης τάξης τελειοφοίτων θα πουν κάποια
στιγµή στο µέλλον για τον εαυτό τους: “Είµαι µία /ένας απόφοιτος της
Γερµανικής Σχολής Αθηνών”.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen, ob Sie nun die Schule verlassen
oder noch lange bei uns bleiben, viel Vergnügen beim Durchstöbern dieses Jahrbuches und danke dem Redaktionsteam ganz
herzlich für seine unermüdliche Arbeit für das kollektive Gedächtnis.
Τελειώνοντας θέλω να σας ευχηθώ, είτε εγκαταλείπετε το σχολείο είτε
πρόκειται να µείνετε µαζί µας για καιρό ακόµη, καλή διασκέδαση κατά
την περιήγησή σε αυτά τα Χρονικά κι επίσης να εκφράσω εγκάρδιες
ευχαριστίες προς τη συντακτική οµάδα για την ακαταπόνητη εργασία
της χάριν της συλλογικής µνήµης.
Ihr
Martin Schüller
Δικός σας
Martin Schüller
Unser Jahrbuch ermöglicht einen Rückblick auf ein in vieler Hinsicht
nicht einfaches Schuljahr. Zum ersten Mal haben Schüler der DSA
ihre Reifeprüfung nach 12-jähriger Schulzeit abgelegt – und das mit
sehr gutem Erfolg.
Τα Χρονικά μάς επιτρέπουν μια αναδρομική ματιά σε ένα -από
πολλές απόψεις- όχι εύκολο σχολικό έτος. Για πρώτη φορά μαθητές
της ΓΣΑ έδωσαν απολυτήριες εξετάσεις ύστερα από δωδεκαετή
σχολική φοίτηση – και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Die wirtschaftliche Krise, in der sich Griechenland derzeit befindet,
wirft ihre Schatten auch auf die Schule und die Sorgen um die Zukunft machen vor den Türen der Deutschen Schule Athen nicht
Halt.
Η οικονομική κρίση, στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα,
ρίχνει τη σκιά της και στο σχολείο και η ανησυχία για το μέλλον
δεν παραλείπει να κρούσει και τη θύρα της Γερμανικής Σχολής
Αθηνών.
Dennoch versuchen wir ein Ort des gemeinsamen Lernens, Lebens, und Lachens zu sein und auch unter veränderten Rahmenbedingungen das Optimum für die Bildung, Erziehung und Entwicklung unserer Kinder zu erreichen.
Εντούτοις, εμείς προσπαθούμε να είμαστε ένας κοινός για όλους
τόπος μάθησης, ζωής και γέλιου και να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο
για την αγωγή και την εξέλιξη των παιδιών μας, ακόμη και όταν οι
συνθήκες του ευρύτερου πλαισίου αλλάζουν.
Zu danken ist an dieser Stelle dem engagierten und qualifizierten
Einsatz aller Mitarbeiter der DSA und der ebenso engagierten Mitarbeit der Eltern und Freunde der Schule.
Στο σημείο αυτό αρμόζει να εκφραστούν ευχαριστίες για τη
δραστήρια και υψηλής ποιότητας συμβολή όλων των συνεργατών
της ΓΣΑ καθώς και για την εξίσου δραστήρια συμβολή των γονέων
και των φίλων του σχολείου.
Nur wenn wir gemeinsam an der Vision einer guten Schule festhalten und gemeinsam dafür unsere Kräfte einsetzen, wird es uns
gelingen, den guten Ruf der Deutschen Schule Athen als eine TopAdresse für Bildung, Erziehung und Völkerverständigung zu erhalten.
Ich möchte Sie also herzlich einladen, in einer ruhigen Stunde –
vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tee oder auch mit einem
Gläschen Wein – in unserem Jahrbuch zu blättern. Schauen Sie sich
an, was an unserer Schule “so alles los ist”, lassen Sie sich inspirieren
für neue Ideen und – das würde ich mir wünschen – lassen Sie sich
motivieren zur aktiven Mitwirkung in der Zukunft.
Ihnen und Euch allen herzlichen Dank, herzliche Grüße und beste
Wünsche
Petra Rochner, Schulleiterin der DSA
Petra Rochner, διευθύντρια της ΓΣA
Liebe Schüler,
liebe Eltern,
liebe Freunde der Deutschen Schule Athen,
Αγαπητοί μαθητές,
αγαπητοί γονείς,
αγαπητοί φίλοι της Γερμανικής Σχολής Αθηνών,
mögen Sie Kunst, Musik, Theater, Literatur? Haben Sie Interesse
an anderen Kulturen, an Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen? Treiben Sie Sport? Dann möchte ich Sie
herzlich einladen, einen Blick in unser Jahrbuch zu werfen und ich
bin sicher, Sie werden das eine oder andere Interessante für sich
entdecken.
σας αρέσει η τέχνη, η μουσική, το θέατρο, η λογοτεχνία; Ενδιαφέρεστε για άλλους πολιτισμούς, για αντιπαράθεση με θέματα
κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου; Αθλείστε; Τότε θα σας παρακαλούσα θερμά να ρίξετε μια ματιά στα Χρονικά μας και είμαι σίγουρη
ότι θα ανακαλύψετε εκεί κάτι που να σας ενδιαφέρει.
Schule ist mehr als Lernen und das Streben nach guten Zensuren.
Schule ist vor allem auch Lebensort und – besonders in einer Auslandsschule – Ort der Begegnung zwischen den Kulturen.
4
Ihre / Eure
Petra Rochner
Το σχολείο είναι κάτι παραπάνω από μάθηση και προσπάθεια για
καλούς βαθμούς. Το σχολείο είναι επίσης πάνω από όλα τόπος
διαβίωσης και – ιδιαιτέρως ένα σχολείο του εξωτερικού – τόπος
συνάντησης μεταξύ πολιτισμών.
Μόνο εφόσον επιμείνουμε όλοι μαζί στο όραμα ενός καλού
σχολείου επιστρατεύοντας όλοι μαζί για το σκοπό αυτό τις
δυνάμεις μας, θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την καλή φήμη της
Γερμανικής Σχολής Αθηνών ως ενός κορυφαίου τόπου παιδείας,
αγωγής και αλληλοκατανόησης των λαών.
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, θερμά σε κάποια ήρεμη στιγμή –
ίσως με ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι ή και με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι
– να ξεφυλλίσετε τα Χρονικά μας. Ρίξετε μια ματιά σε “όλα αυτά που
συμβαίνουν στο σχολείο μας” και αφήστε τα να σας εμπνεύσουν
νέες ιδέες και να σας κινητοποιήσουν – αυτό θα επιθυμούσα –
ώστε να συμπράξετε ενεργητικά στο μέλλον.
Σε όλους σας θερμές ευχαριστίες, θερμούς χαιρετισμούς και τις
καλύτερες ευχές
Δική σας
Petra Rochner
Vassilis Tolias, Leiter des Lyzeums der DSA
Βασίλης Τόλιας, διευθυντής του λυκείου της ΓΣΑ
Liebe Schüler, Eltern,
liebe Freunde der DSA!
Liebe Leser!
Αγαπητοί φίλοι, γονείς,
μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών
Αγαπητοί αναγνώστες
Sie halten ein weiteres Mal das jedes Jahr erscheinende Jahrbuch
der DSA in Händen.
Για μια ακόμη χρονιά κρατάτε στα χέρια σας το ετήσιο περιοδικό
των Χρονικών της ΓΣΑ.
5
In vielen von uns, die wir aus nächster Nähe die hier dokumentierten Ereignisse und Veranstaltungen erlebt haben, werden voller
Freude und Rührung Erinnerungen wachgerufen, aber auch Ihnen,
die Sie nicht zum engeren Kreis der DSA-Schulgemeinde gehören
mögen, wird hoffentlich durch dieses Buch vermittelt, wie intensiv
unser Schulalltag verläuft, welche Bewunderung unsere Schüler für
die Aktivitäten verdient haben, die sie unter der Anleitung unserer
Lehrer jedes Jahr zu leisten im Stande sind.
Εμείς που ζήσαμε από κοντά όλα τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις
που περιγράφονται στο περιοδικό, θα γεμίσουμε πάλι με συναισθήματα χαράς και συγκίνησης. Σε εσάς, που δεν ανήκετε στον
στενό κύκλο της οικογένειας της Γερμανικής Σχολής Αθηνών,
ελπίζουμε η έκδοση αυτή να δείξει πόσο γεμάτες είναι οι ημέρες
στο σχολείο μας και να σας προκαλέσουμε ένα αίσθημα θαυμασμού
για αυτά που καταφέρνουν οι μαθητές μας με την καθοδήγηση των
καθηγητών τους κάθε χρόνο.
Es sei mir eine kurze Beschreibung dieser Aktivitäten gestattet. Sehr
erfolgreich verlief etwa das Jahr in Bezug auf die sportlichen Aktivitäten – beinahe die halbe Schülerschaft wirkte dabei mit! Fast
bei allen Mannschaften belegte man in Vergleichswettkämpfen gegen andere Privatschulen erste Plätze, herausragend war auch die
Schülerin Alexandra Georgakopoulou, die im Weitsprung mit dem
unfassbaren Landesrekord von 5,43m triumphierte.
Θα τολμήσω μια περιγραφή αυτών των εκδηλώσεων ξεκινώντας
από την πολύ επιτυχημένη χρονιά στις αθλητικές δραστηριότητες.
Εδώ συμμετέχουν περίπου οι μισοί μαθητές του σχολείου. Σχεδόν
όλες οι ομάδες βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα στα πρωταθλήματα
με άλλα ιδιωτικά σχολεία αλλά και σε ατομικό επίπεδο η μαθήτρια
Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου διέπρεψε με πανελλήνια επίδοση
στο μήκος 5,43 μέτρα.
Viele Musikensembles prägten das Schulleben. Die Qualität etwa
unseres Schulorchesters und unseres Chor garantierte wie jedes
Jahr den Erfolg des Weihnachts- und des Frühlingskonzerts. Oder
das Ensemble für griechische Musik, das, so wie jedes Jahr, zu allen
Nationalfeiertagen auftrat und die Feste mitgestaltete. Höhepunkt
war sicherlich die tolle Abendveranstaltung “Schoolovision“, bei
der Schüler beider Abteilungen bekannte Pop- und Rockstücke auf
großartige Art interpretierten.
Οι μουσικές ομάδες του σχολείου, η ορχήστρα και η χορωδία
μάς ταξίδεψαν γλυκά όπως κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις του
χριστουγεννιάτικου και ανοιξιάτικου κονσέρτου όπως και η ομάδα
ελληνικής μουσικής, που έντυσε μουσικά όλες τις εθνικές γιορτές
-και όχι μόνο- της χρονιάς που πέρασε. Το αποκορύφωμα όμως
ήταν οι εξαίσιες ερμηνείες των μαθητών και των δύο τμημάτων
σε γνωστά pop και rock κομμάτια, την υπέροχη βραδιά του
Schoolovision.
Ein besonders großer und bewegender Moment war die letzte
Aufführung von Herrn Papapetrou und seiner Theater-AG in der
Aula der Schule. 30 Jahre lang war er als feste Institution an unserer
Schule der Kopf und die Seele dieser Theatergruppe gewesen, als
Schauspieler und Regisseur!
Μεγάλη χαρά και συγκίνηση υπήρξε στις παραστάσεις της
ελληνικής θεατρικής ομάδας, αφού μετά από 30 χρόνια συνεχούς
παρουσίας ο κος Παπαπέτρου, ψυχή αυτής της ομάδας, έπαιξε,
σκηνοθέτησε και οργάνωσε την τελευταία παράσταση του στην
Aula της σχολής.
Zu den herausragenden Veranstaltungen des abgelaufenen Schuljahres gehört sicherlich auch die Gedenkveranstaltung “20 Jahre
nach dem Mauerfall“ in Technoupolis (Gazi). Viele Schüler brachten dort in Anwesenheit des stellvertretenden Außenministers
Droutsas, eines Ehemaligen der DSA, und des deutschen Botschafters symbolisch eine Mauer aus Pappkarton zum Einstürzen. Das
handschriftliche Grußwort des griechischen Staatspräsidenten Karolos Papoulias lautete:
Ανάμεσα στις ξεχωριστές εκδηλώσεις της φετινής χρονιάς ήταν η
εκδήλωση μνήμης για τα 20 χρόνια από την πτώση του τείχους
στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, όπου οι μαθητές μας γκρέμισαν
συμβολικά ένα τείχος από χαρτόνια, παρουσία του αναπληρωτή
υπουργού εξωτερικών κου Δρούτσα, παλιού μαθητή της σχολής
και του πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας,
έστειλε χειρόγραφο σημείωμα:
“Die Geschichte ist reich an mächtigen Mauern, die gefallen sind,
und an schwachen Menschen, die aufrecht durchs Leben gegangen
sind.“
«Η ιστορία είναι γεμάτη από ισχυρά τείχη που έπεσαν και από
αδύναμους ανθρώπους που στάθηκαν όρθιοι»
Ich bin mir dessen bewusst, dass ich sehr viele interessante Veranstaltungen und Erfolge unserer Schule vergessen habe, aber auf den
folgenden Seiten lässt sich alles nachlesen.
Είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες
εκδηλώσεις και επιτυχίες του σχολείου μας, αλλά θα τα διαβάσετε
όλα στις επόμενες σελίδες.
Καλή διασκέδαση!
Viel Vergnügen dabei!
PS: Ein weiteres Mal möchte ich dem Redaktionsteam ganz herzlich
dazu gratulieren, auch dieses Jahrbuch mit Geduld und Ausdauer
zum Abschluss gebracht zu haben.
6
ΥΓ: Για μια ακόμη φορά πρέπει να συγχαρώ τη συντακτική ομάδα
αυτού του περιοδικού για την υπομονή και την επιμονή της.
Angeliki Kanellakopoulou-Christoforakou,
Leiterin des griech. Gymnasiums der DSA
Αγγελική Κανελλακοπούλου-Χριστοφοράκου,
διευθύντρια του γυμνασίου της ΓΣΑ
Diese Zeilen wurden Ende Mai niedergeschrieben. Wenn Sie das
Jahrbuch in Händen halten, wird sich die allgemeine Lage sicher
entspannt haben und im Vergleich zu jetzt ein besseres Klima
herrschen.
Das Schuljahr begann mit der “Bedrohung” durch die neue Grippe. Wir waren intensiv darum bemüht, den Behörden täglich
über mögliche Krankheitsfälle Bericht zu erstatten, unsere kranken
Schüler und Lehrer wurden zu statistischem Material und festzuhalten blieb der rasante Anstieg der Fehlstunden um 30%. Als
Nächstes kam die Gefahr des Staatsbankrotts. Eine allgemeine
Verunsicherung, die Sorge um die Zukunft, Unsicherheit und Enttäuschung waren Gefühle, die irgendwie alle von uns empfanden.
Unser Wortschatz wurde um neue Begriffe bereichert – ständig
war die Rede von “IWF”, “Spread”, “Ratingagenturen”. Wegen
der Wirtschaftskrise gerieten auch die griechisch-deutschen Beziehungen in ein unruhiges Fahrwasser.
Das Schuljahr 2009/2010 hielt außerdem auch speziell für unsere
Schule besondere Ereignisse bereit. Der gesetzliche Rahmen für
die Beschulung griechischer Kinder an europäischen Grundschulen änderte sich, aber auch die Gesetzgebung in Bezug auf Lehrer
an griechischen Privatschulen. Beide Entwicklungen sorgten auch
in unserem schulischen Alltag für kleinere und größere Diskussionen.
Die DSA hat jedoch keinen Grund, sich diesen Entwicklungen
nicht zu stellen. Sie ist eine griechisch-deutsche Schule der Annäherung und Freundschaft, die es versteht, ihren Jugendlichen
Bildung zu vermitteln, sie ist ein Ort der Fortschrittlichkeit und
des fruchtbaren Dialogs. Wir unterstützen unsere Schüler, sodass
sie ihre Zukunft mit Optimismus gestalten können, wir statten
sie mit gesundem Selbstbewusstsein aus, gewinnen selbst, indem
wir einen Teil ihrer Begeisterungsfähigkeit und ihrer Lebenslust
auf uns abfärben lassen. Das trägt uns und motiviert uns, intensiv
weiterzuarbeiten.
Sie halten nun in gedruckter Form eine Reihe jener Momente in
Händen, die wir an der DSA mit unseren Schülern zusammen
erlebt haben, mit vielseitig begabten Schülern, die – und das ist das
Wichtigste – vor allem liebe Kinder sind. Sie haben uns durch dieses besondere Jahr geführt, wegen ihnen sind wir aktiv geblieben,
sie schaffen es, uns jederzeit zu motivieren.
Αυτές οι λίγες γραμμές γράφονται στα τέλη του Μάη. Ελπίζω, όταν
το τεύχος των Χρονικών φτάσει στα χέρια σας, η γενική κατάσταση
να μοιάζει καλύτερη από αυτή που επικρατεί τούτη τη στιγμή.
Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με την απειλή της νέας γρίπης.
Αναλωθήκαμε σε καθημερινές αναφορές προς τις αρχές για
τα πιθανά περιστατικά, οι ασθενείς μαθητές και καθηγητές μας
έγιναν δεδομένα στατιστικών, και το μόνο που έμεινε από αυτό το
φιάσκο ήταν η συλλήβδην αύξηση των απουσιών κατά 30%. Στη
συνέχεια ήρθε η απειλή της πτώχευσης. Η γενική αβεβαιότητα,
ο φόβος για το αύριο, η ανασφάλεια, η απογοήτευση είναι
συναισθήματα που κατέκλυσαν τους περισσότερους από εμάς.
Το λεξιλόγιό μας εμπλουτίστηκε με νέους όρους: ΔΝΤ, spread,
οίκοι αξιολόγησης. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι σχέσεις
της Ελλάδας με τη Γερμανία πέρασαν πολλές και συχνά ιδιαίτερα
δυσάρεστες περιπέτειες.
Το 2009/2010 ήταν άλλωστε μια ιδιαίτερη χρονιά και για τη Σχολή
μας: η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο φοίτησης Ελληνοπαίδων
σε ευρωπαϊκά δημοτικά σχολεία καθώς και η αλλαγή στη
νομοθεσία που διέπει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στην
Ελλάδα αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα δικά μας -μικρά ή μεγάλαεσωτερικά θέματα.
Η ΓΣΑ όμως, ως σχολείο ελληνογερμανικής προσέγγισης και
φιλίας, ως χώρος καλλιέργειας του νεανικού πνεύματος, ως
φορέας προοδευτικότητας και γόνιμου διαλόγου, δεν καταθέτει
τα όπλα. Βοηθάμε τους μαθητές μας να ατενίζουν το μέλλον με
αισιοδοξία, τούς θωρακίζουμε με μαχητική διάθεση, κλέβουμε
και εμείς οι μεγάλοι λίγο από το κέφι τους και τους ανοιχτούς
ορίζοντές τους και συνεχίζουμε...
Στα χέρια σας θα δείτε αποτυπωμένες κάποιες από αυτές τις στιγμές
που ζήσαμε εδώ στη Γερμανική Σχολή της Αθήνας μαζί με τους
μαθητές μας, προσωπικότητες πολυσχιδείς, ταλέντα πολύπλευρα
και το κυριότερο καλά παιδιά, που ήταν συνοδοιπόροι μας αυτή
την ιδιαίτερη χρονιά και που για χάρη τους μένουμε ζωντανοί,
δεν καταθέτουμε τα όπλα και συνεχίζουμε.
7
Porträts neuer Lehrer
Παρουσίαση νέων καθηγητών
Christiane
Flerlage
Μα γιατί Αθήνα;
Wieso eigentlich Athen?
2
“Athen? Wieso Athen? Osnabrück ist doch
schön!!!” Verständnislose Gesichter schauen mich
an, als ich von meiner Entscheidung berichte,
nach Beendigung des Referendariats für ein Jahr
an die Deutsche Schule Athen zu gehen. (Haben sie vielleicht Recht? Osnabrück ist schön und
während des Studiums und Referendariats habe
ich mich dort sehr wohl gefühlt. Soll ich lieber
doch nicht...? Ich könnte ja auch zurück in mein
Dorf...? Ja, und wieso eigentlich Athen?) Kurz
nachgedacht fallen mir jedoch die Gründe wieder
ein, warum Griechenland ganz oben auf meiner
Wunschliste steht:
• Bislang kenne ich es nur aus Erzählungen.
• Sonne, Strand und Meer sind immer
in greifbarer Nähe.
• Delphi, Korinth & Co gehören quasi per se
für jeden Lateinlehrer zum Pflichtprogramm.
Also Koffer gepackt und losgeflogen. Auslandserfahrung bring ich schon mit, denn ich habe im
Studium bereits einige Monate an einer Schule in
England verbracht, in Guatemala und Costa Rica
an einem Naturschutzprojekt mitgearbeitet sowie Australien mit dem Rucksack bereist. (Was
kann mich in Griechenland schon Schlimmes erwarten?)
Und dann holte ich mein Auto aus Deutschland.
(Wie soll ich bloß jemals heil über diese Straßen..?
Ist hier rechts vor links, links vor rechts, hinten
vor vorne, rot vor grün...? Und wer hupt hier eigentlich ständig?) Der Motor heult, der Schweiß
rinnt, ...aber...ich komme an. Und das nun schon
erfolgreich seit acht Monaten, die wie im Flug vergangen sind:
8
«Αθήνα; Μα γιατί Αθήνα; Αφού είναι ωραίο και
το Osnabrück!» Αντίκρισα απορημένα πρόσωπα,
όταν μετά το τέλος της υπηρεσίας μου ως
ασκουμένης, ανακοίνωσα την απόφασή μου
να πάω για ένα χρόνο στη Γερμανική Σχολή
Αθηνών. (Μήπως έχουν δίκιο; Το Osnabrück είναι
ωραίο και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και
της περιόδου άσκησης ένιωθα περίφημα εκεί.
Μήπως καλύτερα να μην πάω…; Θα μπορούσα
να επιστρέψω και στο χωριό μου… Ναι, αληθινά,
γιατί Αθήνα;) Μετά από σύντομη σκέψη όμως
συνειδητοποίησα τους λόγους για τους οποίους
η Αθήνα βρισκόταν τόσο ψηλά στη λίστα των
προτιμήσεών μου:
• Das Leben in Griechenland hat alle Erwartungen bei
weitem übertroffen.
• Die Arbeit ist spannend und abwechslungsreich.
• An der Schule fühle ich mich dank der außerordentlichen
Unterstützung von allen Seiten sehr wohl und willkommen.
• Η ζωή στην Ελλάδα ξεπέρασε κατά πολύ
όλες μου τις προσδοκίες.
• Η δουλειά είναι ενδιαφέρουσα και γεμάτη εναλλαγές.
• Στο σχολείο, χάρη στην εκπληκτική υποστήριξη από
παντού, νιώθω περίφημα και ευπρόσδεκτη.
Also, wieso eigentlich Athen? Ganz klar: Athen ist lebendig, abwechslungsreich und lebenswert und immer für eine Überraschung
gut. Ich werde also mit vielen neuen Erfahrungen (...in mein Dorf?
...nach Osnabrück?... oder doch lieber nach Berlin?) zurückkehren.
Αληθινά, λοιπόν, γιατί Αθήνα; Ολοφάνερο: Η Αθήνα είναι ζωντανή,
όλο εναλλαγή, αξίζει να ζει κανείς εκεί και πάντα σου επιφυλάσσει
κάποια έκπληξη. Θα επιστρέψω, λοιπόν, με πολλές νέες εμπειρίες
(στο χωριό μου; στο Osnabrück; Ή μήπως καλύτερα στο Βερολίνο;).
Barbara Heidling
Michael Hochschulz
Δυο Βεστφαλοί από το Ρήνο
• Μέχρι τώρα τη γνώριζα μόνο από διηγήσεις.
• Ήλιος, αμμουδιές και θάλασσα πάντα προσιτά.
• Οι Δελφοί, η Κόρινθος & Co συγκαταλέγονται
quasi per se στο υποχρεωτικό πρόγραμμα
κάθε καθηγητή Λατινικών.
Zwei Westfalen aus dem Rheinland
Έφτιαξα, λοιπόν, τις βαλίτσες μου και δρόμο.
Εμπειρία εξωτερικού οπωσδήποτε διαθέτω: Έχω
ήδη περάσει κατά τη διάρκεια των σπουδών
μου μερικούς μήνες σ΄ ένα σχολείο στην
Αγγλία, έχω εργαστεί στη Γουατεμάλα και στην
Κόστα Ρίκα σ΄ ένα πρόγραμμα προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος κι έχω διασχίσει
μ΄ ένα σακίδιο την Αυστραλία. (Τι το άσχημο
θα μπορούσε να με περιμένει στην Ελλάδα;)
Και μετά έφερα το αυτοκίνητό μου από τη
Γερμανία. (Πώς θα βγω ακέραια από αυτούς τους
δρόμους; Έχει εδώ προτεραιότητα η δεξιά ή η
αριστερή λωρίδα, αυτός που προηγείται ή αυτός
που έπεται, το κόκκινο ή το πράσινο; Και ποιος
κορνάρει έτσι εδώ διαρκώς;) Η μηχανή βρυχάται,
ο ιδρώτας κυλάει, αλλά τελικά… καταφέρνω να
φτάσω. Κι αυτό συνεχίζεται εδώ και οκτώ μήνες,
που πέρασαν σαν αστραπή.
Montag, 23. März 2009, 8:30 Uhr, Bundesverwaltungsamt Köln, es
regnet. Einige Leute mittleren Alters betreten etwas unsicher einen
kleinen Seminarraum. Alle haben sich entschlossen, für die nächsten
Jahre an eine deutsche Schule ins Ausland zu gehen. Kandidaten, die
an die gleiche Schule gehen, werden nebeneinander gesetzt. Eine
Frau und ein Mann schauen sich an und wissen: Mit dem / mit der
wirst du die nächsten Jahre zusammenarbeiten - an der Deutschen
Schule Athen. Das fängt doch ganz viel versprechend an. Schnell
entwickeln sich Gespräche unter den Teilnehmern. Die Seminarleiterin versucht sich durchzusetzen. Die Atmosphäre erinnert an
eine Unterrichtsstunde, in der die wispernden Privatgespräche der
Schüler wichtiger als der Unterricht sind.
Er: “Du gehst also auch nach Athen.“
Sie: “Ja! Mein Mann und ich haben uns entschieden, noch einmal zu
neuen Ufern aufzubrechen. Gehst du allein nach Griechenland?“
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009, 8: 30 το πρωί, κεντρική υπηρεσία
για σχολεία του εξωτερικού στην Κολωνία, έξω βροχή. Μερικά
άτομα μεσαίας ηλικίας μπαίνουν με κάποια αβεβαιότητα σε μια
μικρή αίθουσα σεμιναρίου. Όλοι τους έχουν πάρει την απόφαση
να πάνε για τα επόμενα χρόνια σε κάποιο γερμανικό σχολείο του
εξωτερικού. Τους υποψήφιους για το ίδιο σχολείο τους βάζουν
να καθήσουν σε γειτονικές θέσεις. Μια γυναίκα κι ένας άντρας
κοιτάζονται κι αμέσως ξέρουν: Με αυτόν /με αυτήν πρόκειται να
συνεργαστείς τα επόμενα χρόνια στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
Πολλά υποσχόμενη αρχή. Γρήγορα αναπτύσσονται συζητήσεις
ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Η επικεφαλής του σεμιναρίου
προσπαθεί να επιβληθεί. Η ατμόσφαιρα θυμίζει σχολική ώρα, στην
οποία οι χαμηλόφωνες ιδιωτικές συζητήσεις των μαθητών είναι πιο
σημαντικές από το μάθημα.
Εκείνος: Πας, λοιπόν, Αθήνα;
Εκείνη: Ναι, ο άντρας μου κι εγώ αποφασίσαμε να βάλουμε γι΄ άλλη
μια φορά πλώρη για μακρινούς τόπους. Πας μόνος σου Αθήνα;
Εκείνος: Όχι. Θα έρθουν μαζί η γυναίκα μου και η μικρή μας κόρη.
Αλήθεια, πώς λέγεσαι; Εγώ Michael Hochschulz.
Εκείνη: Barbara Heidling.
Er: “Nein. Meine Frau und unsere kleine Tochter kommen mit.
Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Michael Hochschulz.“
Sie: “Barbara Heidling.“
Η συντονίστρια του συνεδρίου διακόπτει τη συζήτηση για να
συνεχίσει το πρόγραμμά της. Αναγκάζονται να ψιθυρίζουν.
9
Die Konferenzleiterin will ihr Programm voranbringen und stört
das Gespräch. Sie müssen flüstern.
Sie: “Fächer?“
Er: “Mathe, Physik, Geschichte. Und du?“
Sie: “Deutsch, Religion. Ich unterrichte an einer Gesamtschule in
der Nähe von Bonn.“
Er: “Ich wohne in Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach.“
Sie: “Verstehe! Ich komme eigentlich aus Bielefeld in Westfalen.“
Er: “Ich komme auch aus Westfalen. Aus der Nähe von Münster,
in Münster habe ich studiert.“
Die Konferenzleiterin wird inzwischen wirklich etwas lästig. Die zukünftigen Athener beschließen, in der Mittagspause in der Kantine
weiterzureden. Ja, beide freuen sich auf Griechenland, ihr Wunschziel, suchen neue Herausforderungen und wollen sich mit Feuereifer in die Arbeit stürzen. Doch die Zeit, die vor ihnen liegt, wird
nicht ganz einfach sein, das wissen sie. Der Umzug, das Abschiednehmen und vor allem die Einarbeitung in ganz neue Schulstrukturen in einem anderen Land liegen vor ihnen.
Silvia Linhart
Εκείνη: Τι διδάσκεις;
Εκείνος: Μαθηματικά, φυσική, ιστορία. Κι εσύ;
Εκείνη: Γερμανικά και θρησκευτικά. Διδάσκω σ΄ ένα γενικό σχολείο
κοντά στη Βόννη.
Εκείνος: Μένω στο Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach.
Εκείνη: Καταλαβαίνω. Στην πραγματικότητα κατάγομαι από το
Bielefeld του Westfalen.
Εκείνος: Κι εγώ κατάγομαι από το Westfalen. Από την περιοχή του
Münster. Σπούδασα στο Münster.
Η συντονίστρια του συνεδρίου αρχίζει στο μεταξύ να ενοχλείται
πραγματικά. Οι μελλοντικοί Αθηναίοι αποφασίζουν να συνεχίσουν
τη συζήτηση κατά το μεσημεριανό διάλειμμα στην καντίνα. Ναι,
χαίρονται και οι δυο με την προοπτική της Ελλάδας, ήταν η πρώτη
τους επιλογή, αναζητούν νέες προκλήσεις και φλέγονται από
επιθυμία να ριχτούν στη δουλειά. Όμως το επόμενο διάστημα δε
θα είναι τόσο εύκολο, το ξέρουν. Τους περιμένουν η μετακόμιση,
ο αποχωρισμός και πάνω απ΄ όλα η προσαρμογή σε εντελώς νέες
σχολικές δομές σε μια άλλη χώρα.
…ein Jahr später, 7:45 Uhr, Lehrerzimmer DSA, blauer Himmel. Er
kommt ins Lehrerzimmer und hat rote Druckstellen auf der Stirn.
...Ένα χρόνο αργότερα, 7:45 το πρωί, αίθουσα καθηγητών, ΓΣΑ,
έξω γαλανός ουρανός. Εκείνος μπαίνει στην αίθουσα καθηγητών.
Έχει κόκκινα σημάδια στο μέτωπο.
Sie: “Kali mera, Michael! Hast du dir weh getan?“
Εκείνη: Καλημέρα, Michael! Χτύπησες;
Er: “Mein Fahrradhelm drückt etwas.“
Εκείνος: Το κράνος του ποδηλάτου είναι κάπως σφιχτό.
Sie: “Warum fährst du nicht ohne?!“
Εκείνη: Γιατί το φοράς;
Er: “Erstens ist das zu gefährlich, zweitens haben die Kinder so et-
Εκείνος: Πρώτον, παραείναι επικίνδυνο να κάνεις ποδήλατο χωρίς
was zu lachen. “
αυτό και δεύτερον έτσι έχουν τα παιδιά κάτι για να γελάνε.
Sie: “Ja, für die Kinder geben wir alles. Und dem Fahrradfahren bist
Εκείνη: Ναι, για τα παιδιά τα δίνουμε όλα. Και σαν παλιός κάτοικος
du als alter Münsteraner treu geblieben … Geht auch in Athen,
του Münster έμεινες πιστός στο ποδήλατο... Γίνεται και στην Αθήνα,
hätte ich gar nicht gedacht. Fühlst du dich eigentlich schon richtig
ούτε που θα το φανταζόμουν. Αλήθεια, νιώθεις ήδη σαν στο σπίτι
zuhause in Athen?“
σου στην Αθήνα;
Er: “Die meisten Menschen, die ich kenne, sind hier in der Schule.
Εκείνος: Οι περισσότεροι απ΄ όσους γνωρίζω είναι εδώ, στο σχο-
Und die finde ich nach wie vor sehr nett. Schön wäre natürlich,
λείο. Κι εξακολουθώ να τους βρίσκω πολύ συμπαθητικούς. Ωραία
wenn wir mehr Zeit hätten, diese tolle Stadt zu erkunden. Vielleicht
θα ήταν βέβαια, αν είχαμε καιρό για να εξερευνήσουμε την όμορφη
klappt das ja in den Sommerferien. Insgesamt haben meine Familie
αυτή πόλη. Ίσως τα καταφέρουμε στις καλοκαιρινές διακοπές.
und ich uns hier gut eingelebt und fühlen uns sehr wohl.“
Γενικά η οικογένειά μου κι εγώ προσαρμοστήκαμε καλά εδώ και
Sie: “Ich finde es auch unglaublich, wie schnell das geht, auch wenn
νιώθουμε περίφημα.
ich mir wünschte, ich hätte viel mehr Zeit zum Griechischlernen.
Εκείνη: Κι εμένα μου φαίνεται απίστευτο πόσο γρήγορα έγιναν όλα.
Κι εγώ θα ήθελα να έχω περισσότερο καιρό για να μάθω ελληνικά.
Heute gehen wir hier in der DSA ganz selbstverständlich ein und
aus, sind schon ein Teil des Teams geworden, kennen Hunderte
neuer Menschen, Kollegen und Schüler, und einige sind mir schon
sehr ans Herz gewachsen.“
Es klingelt. Auf in den Unterricht...!
10
Σήμερα μπαινοβγαίνουμε εντελώς αυτονόητα εδώ, στη ΓΣΑ, έχουμε
γίνει ήδη μέλη της ομάδας, γνωρίσαμε εκατοντάδες καινούργιους
ανθρώπους, συναδέλφους και μαθητές και μερικοί από αυτούς ήδη
μάς έχουν γίνει πολύ αγαπητοί.
Χτυπάει το κουδούνι! Ώρα για μάθημα...!
Ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα!
Die Zeit vergeht wie im Flug!
Jetzt bin ich mit meiner Familie bereits zweieinhalb Jahre hier in
Griechenland, und das erste Jahr meiner Versetzung an die DSA
ist auch schon vorbei.
Als Frau eines Diplomaten ist es für mich nicht einfach, auf Auslandsposten mit meinem Mann einen Job zu finden. Deshalb freut
es mich ganz besonders, dass ich hier in Athen erstmals die Chance
erhielt, in meinem eigenen Beruf auch im Ausland tätig zu sein. So
bin ich seit September 2009 als österreichische Subventionslehrkraft an die DSA versetzt.
Είμαι ήδη δυο χρόνια με την οικογένειά μου εδώ στην Ελλάδα και ο πρώτος χρόνος της μετάθεσής μου στη ΓΣΑ έχει επίσης
ήδη περάσει.
Ως σύζυγος διπλωμάτη δε μου είναι εύκολο να βρίσκω πάντοτε μαζί
με τον άντρα μου στο εξωτερικό μια θέση εργασίας. Γι΄ αυτό και
με χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι εδώ στην Αθήνα είχα για
πρώτη φορά την ευκαιρία να ασκήσω το δικό μου επάγγελμα. Από
το Σεπτέμβριο, λοιπόν, του 2009 έλαβα στη Γερμανική Σχολή
Αθηνών μία θέση καθηγήτριας, επιχορηγούμενη από την Αυστρία.
Meine Stammschule, eine Handelsakademie, befindet sich in Wien.
Seit 1981 unterrichte ich dort die Fächer Mathematik und Sport,
jeweils unterbrochen durch die Auslandseinsätze meines Mannes.
Seine Tätigkeit hat uns nach Zagreb und zwei Mal nach Damaskus
gebracht, wo auch unsere drei Kinder zur Welt kamen.
Το σχολείο στο οποίο ανήκω, μια εμπορική σχολή, βρίσκεται στη
Βιέννη. Από το 1981 διδάσκω εκεί τα μαθήματα των μαθηματικών
και της σωματικής αγωγής, πάντοτε με διακοπές εξαιτίας των
μεταθέσεων του συζύγου μου στο εξωτερικό. Η δραστηριότητά
του μας οδήγησε στο Ζάγκρεμπ και δυο φορές στη Δαμασκό,
όπου και γεννήθηκαν τα τρία μας παιδιά.
Das Unterrichten an der DSA, wo viele verschiedene Kulturen aufeinander treffen, das Leben in einem Land, das die Wiege unserer
europäischen Kultur ist, die Offenheit und die Gastfreundschaft
der Menschen im Land und ganz besonders in unserer Schule hat
mich hier fasziniert, begeistert und bereichert. Vor allem das Zusammenwirken der griechischen Antike mit der modernen griechischen Kultur empfinde ich als besonders spannend.
Η διδασκαλία στη ΓΣΑ, όπου συναντιούνται πολλοί διαφορετικοί
πολιτισμοί, η ζωή σε μια χώρα που υπήρξε το λίκνο του ευρωπαϊκού
μας πολιτισμού, το ανοιχτό και φιλόξενο πνεύμα των ανθρώπων
σε αυτή τη χώρα και ιδιαιτέρως στο σχολείο μας με γοήτευσε,
με ενθουσίασε και με εμπλούτισε. Πάνω από όλα μου φαίνεται
ιδιαιτέρως συναρπαστική η συνύπαρξη της ελληνικής αρχαιότητας
και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
Vieles habe ich dazugelernt! Im griechischen Zweig einen “anderen“ Lehrplan kennen zu lernen und sich dabei mit den griechischen Lehrbüchern auseinanderzusetzen ist eine besondere Herausforderung.
Έμαθα πολλά καινούργια πράγματα! Να γνωρίζεις στο ελληνικό
τμήμα ένα “αλλιώτικο” ωρολόγιο πρόγραμμα και να έρχεσαι αντιμέτωπος με τα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση.
Ich freue mich schon auf das nächste Schuljahr!
Χαίρομαι ήδη από τώρα για το επόμενο σχολικό έτος!
Marita Schwarz, Krankenschwester / Marita Schwarz, Νοσοκόμα
Γεννήθηκα και πέρασα τα νεανικά μου χρόνια κοντά στην όμορφη
αυτοκρατορική πόλη του Aachen. Στο γυμνάσιο Kaiser-Karl, όπου
έμαθα λατινικά και αρχαία ελληνικά, απέκτησα την πρώτη μου
επαφή με την αρχαιότητα. Παρακινημένη από τις ανθρωπιστικές
11
Nahe der schönen alten Kaiserstadt Aachen bin ich geboren und
habe meine Jugendzeit dort verbracht. Im Kaiser-Karl-Gymnasium hatte ich über die Sprachen Latein und Altgriechisch ersten
Kontakt mit der Antike. Derart humanistisch geschult trieb es
mich bald zu Reisen nach “Hellas”.
Auch in den Jahren nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester brach der Kontakt nach Griechenland nicht ab, denn unser
bei allen beliebter Chefarzt war Grieche.
So schwelte die Sehnsucht nach “Hellas” in mir immer weiter
und kurzerhand entschloss ich mich das “Abenteuer Griechenland” zu wagen, nach dem Motto:
Aufbrechen:
Die festgefahrenen Gleise verlassen,
Die Trägheit überwinden,
Die Angst vergessen,
Und den ersten Schritt wagen.
Den Blick heben
Und Ausschau halten
Nach dem Wesentlichen,.
Nach jenem Ziel,
Das mein Leben reicher macht.
Ein Schritt steht am Anfang:
Ich wünsche mir die Einsicht,
Ihn zu erkennen,
Und den Mut, ihn zu gehen.
Έτσι η νοσταλγία για τη “χώρα των Ελλήνων“ μεγάλωνε ολοένα,
έως ότου χωρίς πολλή σκέψη αποφάσισα την “ελληνική μου
περιπέτεια“ σύμφωνα με το εξής μόττο:
Wie alle Menschen, so hatte auch ich von früh an viele Träume. Es
gefiel mir immer, mir Ziele zu setzen und sie zu verwirklichen und
irgendwie schaffte ich das auch, denn schließlich ist dem Hartnäckigen Erfolg beschieden.
Όπως όλοι μας, έτσι και εγώ από μικρή είχα πολλά όνειρα.
Ανέκαθεν μου άρεσε να βάζω στόχους και να προσπαθώ να τους
πραγματοποιήσω και φυσικά τα κατάφερνα αφού, ως γνωστόν, ο
επιμένων νικά!
Αναχώρηση:
Να εγκαταλείψουμε τις περιοριστικές ράγες,
Να υπερβούμε τη νωθρότητα,
Να λησμονήσουμε το φόβο
Και ν΄ αποτολμήσουμε το πρώτο βήμα.
Der erste Schritt gelang ohne Schwierigkeiten – die Aufnahme an
der Universität. In den Studienjahren war alles nicht so rosig – wie
für die meisten Studenten. Ich musste nebenbei arbeiten, um mich
über Wasser zu halten. Eine neue Fremdsprache wollte ich mir jedoch unbedingt aneignen und die Wahl fiel mir nicht schwer, denn
Deutsch war ganz oben auf der Wunschliste.
Το πρώτο βήμα έγινε, κατάφερα και μπήκα στο πανεπιστήμιο χωρίς
ιδιαίτερη βοήθεια. Στη συνέχεια τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα
όπως άλλωστε και για πολλούς φοιτητές, καθώς έπρεπε να δουλεύω
προκειμένου να τα βγάλω πέρα. Πρώτη μέριμνα ήταν να μάθω
ακόμα μια ξένη γλώσσα και τότε η επιλογή δεν ήταν δύσκολη, τα
γερμανικά ήταν στην κορυφή της λίστας.
Dann kam eine Reise nach Berlin, die mich ganz für dieses Land
begeisterte. Von vielem war ich fasziniert, der reichhaltigen Natur,
der Einfachheit, der Sorgfalt und dem Charakter der Menschen.
Στη συνέχεια ένα ταξίδι στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο
Βερολίνο, ήταν αρκετό για να με γεμίσει με ενθουσιασμό για αυτή
τη χώρα. Γοητεύτηκα από τη φυσική ομορφιά, την απλότητα , την
επιμέλεια και την νοοτροπία των ανθρώπων.
Το βλέμμα ν΄ανυψώσουμε
Και να το στρέψουμε μακριά
Προς το ουσιώδες,
Προς το σκοπό εκείνο
Που μου εμπλουτίζει τη ζωή.
Όλα ξεκινάν από ένα βήμα:
Είθε να μου δοθεί
Διορατικότητα για να το αναγνωρίσω
Και θάρρος για να το αποτολμήσω.
(Corinna Muehlstedt)
Γύρισα την πλάτη στην πατρίδα μου τόσο με χαρά όσο και με
λύπη και σύντομα βρισκόμουν πάλι στην Αθήνα.
Ich wandte meiner Heimat mit einem lachenden und einem
weinenden Auge den Rücken zu und fand mich bald in Athen
wieder.
Πολλά διευκόλυναν την παραμονή μου εδώ:
• Στο θεραπευτήριο «Υγεία» βρήκα μια επαγγελματική
πατρίδα καθώς και πολλούς φίλους.
• Ένιωθα ολοένα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως
προς τα ελληνικά μου.
• Και γνώρισα το σύζυγό μου.
Jedoch mit der Geburt meiner Zwillinge schied ich aus dem Arbeitsleben vorübergehend aus, um jetzt, 10 Jahre später, umso
energiegeladener hier an der Deutschen Schule Athen als Krankenschwester einsteigen zu können. Es ist für mich eine tolle
Kombination aus Heimat und liebgewonnenem Hellas, aus meiner Liebe zum Beruf und der Freude mit Kindern zusammenzuarbeiten.
Vassiliki Zagarelou
Βασιλική Ζαγαρέλου
Η επαφή μου με την Ελλάδα δε διακόπηκε ούτε κατά τα χρόνια
μετά τις σπουδές της νοσηλευτικής, γιατί ο πιο αγαπητός σε
όλους μας αρχίατρος ήταν Έλληνας.
(Corinna Muehlstedt)
Und es wurde mir leicht gemacht zu bleiben:
• im Krankenhaus “Υγεία“ fand ich eine berufliche Heimat
und auch viele Freunde
• täglich wurde ich sicherer in der griechischen Sprache
• und ich lernte meinen jetzigen Ehemann kennen.
12
αυτές σπουδές σύντομα άρχισα τα ταξίδια προς τη “χώρα των
Ελλήνων“.
Όταν ωστόσο γεννήθηκαν τα δίδυμά μου, αποχώρησα προσωρινά από τον επαγγελματικό βίο, για να επιστρέψω με ακόμη
μεγαλύτερη ενεργητικότητα σ΄ αυτόν τώρα, δέκα χρόνια μετά,
ως νοσηλεύτρια στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Είναι για μένα
ένας καταπληκτικός συνδυασμός της πατρίδας μου και της
Ελλάδας, που στο μεταξύ έμαθα ν΄ αγαπώ, μέσα από την αγάπη
για το επάγγελμά μου και μέσα από τη χαρά της συνεργασίας με
τα παιδιά.
Als Vertretungslehrkraft an der DSA kann ich mich heute sehr
glücklich schätzen. Vielleicht hatte ich Glück, ich bin mir jedoch sicher, dass meine bisherigen Leistungen anerkannt wurden – und
das ist die größte Belohnung für mich.
Das, was diese Schule auszeichnet, ist das objektive und gleichzeitig warmherzige Auftreten der Schulleitung und der Kollegen. Ich
werde nie meinen ersten Arbeitstag an dieser Schule vergessen,
nie meine ersten Schüler. Leider ist nach diesem Jahr schon wieder
alles vorbei und ich vermisse jetzt schon nicht nur das tolle kollegiale Arbeitsklima, sondern auch das ästhetisch wertvolle, beinahe
paradiesische Arbeitsumfeld. Um die angenehme Erfahrung, ein
Jahr lang an der DSA gearbeitet zu haben, wird mich sicher jeder
beneiden. Und so werde ich auch nicht die Hoffnung aufgeben,
auch in Zukunft wieder für die DSA tätig zu werden.
Jetzt steht erst einmal der nächste Schritt bevor – ein Postgraduierten-Studiengang, entweder zum Thema “Umweltverträgliche
Wirtschaftsentwicklung“ oder zum Thema “Ernährung und Diät“.
Zwar steht meine Wahl noch nicht fest, aber ich bin mir sicher,
dass ich auf jeden Fall Erfolg haben werde.
Abschließend möchte ich mich bei der Schulleitung dafür bedanken, an dieser wunderbaren Schule gearbeitet zu haben, bei den
Kollegen für ihre stetige Hilfe und Unterstützung und bei meinen
Schülern für die wertvollen Momente, die ich mit ihnen erleben
durfte. Allen wünsche ich von ganzem Herzen stets Gesundheit
und Liebe!
Σήμερα έχοντας μια θέση ως αναπληρώτρια στη Γερμανική Σχολή,
αισθάνομαι πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω αν ήταν τύχη, αυτό που
ξέρω είναι ότι εκτιμήθηκε η δουλειά μου και για μένα αυτή είναι η
αμοιβή μου.
Ένα από τα πράγματα που κάνει ιδιαίτερο αυτό το σχολείο είναι η
αντικειμενικότητα και το ζεστό περιβάλλον τόσο από την πλευρά
της διεύθυνσης όσο και από την πλευρά των συναδέλφων. Δε θα
ξεχάσω ποτέ την πρώτη μέρα στο σχολείο, δε θα ξεχάσω ποτέ
τους πρώτους μου μαθητές. Στεναχωριέμαι πολύ που πρέπει να
φύγω, γιατί πέρα από το ζεστό κλίμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει
τη Γερμανική Σχολή, δεν μπορώ να παραβλέψω από αισθητικής
άποψης αυτό το φυσικό παράδεισο που σου γαληνεύει τη ψυχή.
Η συνεργασία μου με τη Γερμανική ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη
εμπειρία, που ο καθένας θα ζήλευε... Δεν μπορώ να πάψω να
ευελπιστώ και σε μια μελλοντική συνεργασία.
Ο επόμενος στόχος είναι έτοιμος για υλοποίηση και με αυτό
αναφέρομαι στη συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
‘Βιώσιμη ανάπτυξη’ ή ‘διατροφή-διαιτολογία’. Μπορεί να μην έχω
ακόμα αποφασίσει ποιο από τα δύο θα επιλέξω, αυτό που μπορώ
όμως να πω με σιγουριά είναι ότι θα τα καταφέρω!
Τέλος, θέλοντας να ευχαριστήσω τη διεύθυνση που μου έδωσε
την ευκαιρία να διδάξω σε αυτό το υπέροχο σχολείο, τους
συναδέλφους για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση τους
αλλά και τους μαθητές μου για τις πολύτιμες στιγμές που μου
προσέφεραν, εύχομαι σε όλους ολόψυχα υγεία και αγάπη!
13
Igel
Klassenporträts
Παρουσίαση τάξεων
Kg1
3
14
Bären
Kg3
Angelis, Carlos
Kunstmann-Drakouli, Erika
Rosendahl, Marc Otto
Bitziou, Isabella
Koutalakis, Katharina-Luisa
Ntetsikas-Luchtenberg, Nikolaos
Angelis, Milena
Lenz, Fabian
Schöning, Maximilian Caspar
Esslinger, Adrian Philipp Leon
Laudwein, Jakob
Roros, Nikolaos
Flevaris, Katerina
Lisboa Lioganos, Moreno
Schüller Zakas, Theodoros Michael
Filippopoulos, Iris-Ioanna
Lenz, Sophie Louise
Stabenau, Marlene Argyro
Grimm, Marlene Katharina
Mirbach, Lasse Alexander
Xinos, Barbara
Filippopoulos, Thalia
Merlin, Ismini Susanne
Stefanakis, Stefanos
Hahnewald, Philipp
Nijhof, Matthew Patrick
Zamarias, Simeon
Grigorakis, Philip
Meßingfeld, Constantin
Hristopoulos, Fotis
Panagioti, Amalia Filothei
Keck, Fabian
Ntetsikas-Luchtenberg, Matthias
Pinguine
Kg2
Mäuse
Kg4
Alexopoulou, Faidra (Fedra)
Komzias, Nikolaos
Schöning, Josephine
Barabas, Margarita-Maria
Mangidi, Katerina
van Gumpel, Katharina Anna Marie
Chaidemenos, Georg
Mella, Anna Maria
Spanos, Philippos
Epstein, Philippos
Mangidis, Markos
Zamarias, Emmanuela-Christina
Orfanos, Ianthi
Deliniotis, Lyda
Metzen, Markus Antonius
Theodorakis, Elpida
Frey, Jasmin
Giannakouros, Philipp Georgios
Nikolopoulou, Nefeli Lilli (Nelli)
Tsantinis-Sterner, Philipp
Kablitz-Panagiotopoulos, Niovi
Sevastiadis, Alexandros
Grubba, Philine – Lemonia
Pipperger, Philip Lukas
Lamaris, Marco
Spanos, Anna Ariadni
Gruber (Ploumos), Anna
Saeed, Adam Nick
15
1a
2a
Benning, Maria Georgia
Derveni, Eleni
Gebhardt, Daphne
Fazio, Alessandro Filippo
Grimm, Mika Joost
Fotis, Christian Rudolf
Kablitz-Panagiotopoulos, Ionas
Holzwarth, Jakob Jonathan
Kotatis, Aristomenis-Zeus
Laudwein, Hannah
Metzen, Benjamin Niklas
Manolakos, Laura
Panagioti, Elisabeth Maria
Michailidou, Ioanna
Saeed, Sarah
Panzner, Tilla Dora
Tolias, Alexandros
Passias, Stefanos
Tolias, Ioannis
Ploumos, Jorgos
Tselios, Christina
Refisch, Sarah Valentina
Rosendahl, Jan Constantin
Schlömann, Robert
Schmidt, Eleana Johanna Semni
Schüller Zakas, Robert Konstantinos
Stamos, Artemis
Stamos, Orestis
2b
Berger, Andreas
Kanthak, Lukas
Mintenbeck, Yara
Bitzios, Ludovico
Kath, Nepheli
Mirbach, Lena Rabea
Boukistianos, Maria-Verini
Koimtzoglou, Christina
Moskoff, Rodami
Frey, Ekaterini
Laudwein, Frida
Schreiber, Yiannis
16
1b
Amini, Iman
Mella, Eleni
Seegy, Johanna
Anastassopoulos, Alexios
Merlin, Amfioni Sofia
Sevastiadis, Thomas
Dimitriadis, Nikolaos
Papageorgiou, Alexander
Sinnecker, Bent
Giavridis, Philipp Maximos
Pouli-Hohmeister, Elina
Stathopoulos, Konstantinos
Kefallonitu, Irina Evelina
Riekert, Nicolas
Liarikos, Alexia
Schmidt, Matteo Philipp Iasonas
17
4b
Bünker, Daniel
Bünker, Patrick
Canellopoulos, Marily Anna
Jaggi, Sven
Kablitz-Panagiotopoulou, Leonie
Kanellopoulos, Joana
Koutalakis, Nicolas
Marti, Emmanuelle Angelika Helene
Pappas, Alexandros
Pappas, Stavros
Paroussi, Margot
Polizos, Stefan Panagiotis
Aktsoglou, Nikolaos-Sebastian
Lykargyris, Maria-Eleni
Tatalias-Aloupis, Alexandros Georgios
Ghioka, Isabella
Mitrousis, Christos
van Gumpel, Julian Hermann
Hänsch, Connor
Ozan, Alicia Fanni
Wegner, Wilhelm Spyridon
Hänsch, Elliot
Papakonstantinou, Alexia
Zeilermayr, Yvonne
Lykargyris, Jorgos
Scher, Ioanna
4a
18
3a
Brinkmann, Alexandra
Konstantinou, Georgios Iason
Riekert, Dominik
Busch, Fabian Liam
Kontogeorgou, Thalia Zoi
Soulti, Rina
Henning, Elsa Marie
Lamaris, Panagiotis
Stemshorn, Achilleas
Henning, Max Florian
Manolakos, Lajos
Tsiouris, Stefanos-Leonardos
Kapetanakis, Antonios
Nowak, Odysseas
Zafeirakos, Jannis
Karakostas, Matthias
Peters, Tania Lea
Refisch, Aarón Alexander
Schulze, Jonas
Zoidis, Charlotte Kalypso
5d
Borken, Daniel
Karypidis, Melina Sofia
Poulaki, Eleytheria
Esslinger, Stephan Panayiotis
Kourkoutis, Stefano Eric
Schlömann, Martin
Fotis, Nicolas Alexander
Manolakos, Leon Philip
Sommer, Stefanos
Jaggi, Marisa
Panzner, Johanna
Tsiridis, Eleftherios
Kambadi, Haralambos
Papageorgiou, Irene Theodora
19
Aktsoglou, Joseph
Alevizopoulos, Alexia - Eugenia
Brinkmann, Nikolas
Chrysomallis, Andreas
Denaxas, Ioannis
Diebold, Nadine Anais
6e
Garidis, Leon
Gebauer, Charleen
Giavridis, Johannes Werner
Halbleib, Niko
Penka, Claudia
Rakowitsch, Sara Isabel
Giavridi, Alkistis Johanna
Martin, Jonathan
Schreiber, Emanuele
Hahnewald, Alexander
Mittmann, Iris Christina
Schulze, Thorben Michael
Hatzilazarou, Lazaros
Papadimitriou, Dimitra
Sinnecker, Finn Tom
Holzwarth, Hanna Katharina
Polizos, Georgios Bernard
Tsatsova, Magdalina
Loukeri, Semeli
Ricken, Mina Agneta
Tsiotou, Anna-Nefeli
5e
Sartzis, Michael
Stemshorn, Iason
Stienemeier, Konstantinos Sotirios
Tatalia-Aloupi, Elektra
7a
6d
20
Frangou, Evangelia
Papanikolaou, Aris
Topalidis, Konstantin – Carlos
Gentz, Konstantin
Peppa-Boy, Myrto
Tselios, Irini
Gialamas-Sölter, Nefelie
Rakowitsch, Lisa Kristin
Tsiotou, Martha Johanna Maja
Hantzopoulos, Luitgard
Ricken, Elias
Wohlhaupt, Christian Michael
Kanatakis, Emmanouil
Siametis, Johannes Augustinus
Kotatis, Aristidis-Ermis
Thalassinos, Georgios
Aivatidis, Ioannis
Exadaktylou, Anastasia
Petratou, Marianthi
Alexandris, Nikolas
Iakovakis, Efstathios
Protopapa, Marietta
Andreopoulos, Christos
Kanatoula, Danai-Dionissia
Reklos, Anastasios
Apokotou, Adamantini
Karamatzani, Irini
Rontiris, Georgios
Arsoudis, Alexandros
Kordoni, Evangelina
Sampanis, Stylianos
Gargaretas, Panagiotis
Koulios, Georgios
Harkiolakis, Sophia-Herta
Gkaniatsou, Theodora
Kousta, Maria-Nefeli
Chaspari, Roza-Anastasia
Gkoga, Panagiota
Konstantinou, Konstanina
Chronakis-Stefanatos, Stylianos
Golemis, Nikiforos
Lampiris, Georgios
Glinos, Michail
Boulougouri, Maria
21
Visvardis, Nikolaos
Ntallas, Stavros
Gousi, Laura Kaliroi
Ntatsi, Androniki
Zolotas, Michail
Pantasis, Konstantinos
Kappatos, Evangelos
Papagiannakopoulos, Leonidas-Andreas
Katsanou, Eleni
Rambia, Chiara
Koulouris, Spyros-Nektarios
Schmetterer, Eleana
Kyriakidi, Rodi
Smyri, Eleni
Konstantopedos, Emmanouil
Spiropoulos, Marios-Ioannis
Kosti, Louiza-Maria
Stranis, Christos
Liapaki, Aikaterini
Topoglidou, Foteini
Logothetis, Michail
Tsevas, Andreas
Malli, Franzeska
Chatziathanasiadou-Dede, Artemis
Malliou-Nazzar, Konstantina
Markou, Panagiotis
Metsis, Nikolaos
Bramou, Anastasia-Magdalini
Antoniadis, Antonis
Vogiatzoglou, Vasiliki
Giannakogeorgou, Anna
Giotis, Konstantinos-Iason
Delakouras, Antonis
Zampati, Maria
Theodori, Dimitra
Kotti-Domprets, Renata-Ioanna
Lentzos, Ioannis
Logothetis, Panagiotis
Markoulatou, Evangelia-Anastasia
Minoudis, Gkettas-Filippos
Misoglou, Klimis
Nock, Lisa Kristina
Xygkaki, Vasileia-Sofia
Panagiotopoulos, Ioannis
Papagiannakopoulos-Zwicky, Orfeas
Sampson, Eleni-Paraskevi
Sarantakos, Theodoros
Schwab, Zoi-Claudia
Simantiri, Danae
Soulantikas, Georgios-Alexandros
Spetsiotaki, Christina
Stathelou, Zoe
Schinas, Stefanos
Tolia, Elli
Florou, Myrto
Fragkou, Athanasios
7c
7d
Canellopoulos, Alexander Michael
Denaxa, Evangelia
Heltriegel, Eleonora-Kassandra
Holzwarth, Lukas Andreas
Karalis-Koerbel, Stefan
Kavallieratou, Ricarda Penthesilea
Komianos, Maria-Louise
Koukoumelos, Pavlos
Krumbholz, Tanja
Liarikos, Lida
Mara, Christina
Marangos, Lorenzo
Marti, Alexander Emmanuel Christian
Moewes, Artemi
Molnar, Enikö
Nikolopoulou, Ioanna
Riekert, Fabian
Sauer, Alessandro
Stienemeier, Julian-Orestis
Stoupis, Alexios-Filippos
Vavourakis, Odysseas
Arabatzis, Rafail
Papageorgiou, Michael
Arwanitidou, Danae
Roth, Alexandros – Vassilis
Čekić, Luka
Roukis, Dionissios
Diamantis, Irene-Danae
Sandmeier, Karin
Gaigl, Christina
Schmidt, Levin
Hack, Alexia Anna
Schulze, Annalena Maria
Heinzel, Peter
Soulti, Helga
Kontogeorgou, Daphni Marion
Syrianos, Sofia
Kosmidis, Alexandros Marcos
Tsikoudis, Kimon
Mexis, Nikolaos
Tsiouris, Alexandros
Mitrotasios, Achilleas – Georgios
Nowak, Melina
Ozan, Melina Ayla
7e
7b
22
23
Antoniou, Katerina
Pitta, Adriani
Verigos, Emmanouil
Poulopoulou, Eleni
Voyadzis, Athanasia
Provatidis, Athanasios
Galiatsatou, Nefeli
Skafidas, Stavros-Venizelos
Georgantzas, Konstantinos
Spanoudakis, Emmanuel
Douri, Kalliopi
Tazes-Kalomenopoulos, Alexandros
Iliopoulou, Anastasia
Tsevas, Dimitrios
Karamanli, Mirsini-Panajota
Tsitsiridi, Ioanna-Rafaella
Karanikolaou, Nikolaos
Fougia, Panagiota Kyriaki
Kleftogeorgou, Vasilia
Loukopoulou, Christina
Lymperopoulou, Athanasia
Markou, David
Dahl, Ekaterini
Panagiotopoulos, Ioannis
Billeskov, Aleksandra
Antonopoulou, Eleni
Bramou, Savvina Panajota
Damis, Stavros-Dimitrios
Ntavidi, Eirini
Daniilidis-Vakalopoulos, Georgios
Oikonomidis, Ioannis
Despotopoulou, Danae-Eleftheria
Papamikrouli, Kyriaki-Iliada
Dova, Antigoni
Pitsini, Stylianni
Theofanopoulos, Panajotis
Polychronopoulou, Myrto
Iatrou-Papanikolaou, Filippos
Printezis, Athanassios-Jasson
Karakostas, Konstantinos
Souflis, Leonidas
Konstantinopoulou, Ekaterini
Tzagournis, Emmanouil
Lazarakos, Stilianos
Tsitsiridis, Georgios
Makrygiorgos, Charalampos
Chatzistefanou, Barbara
Mantzivi, Eleni
Lykaris, Vassilis
Lyberis, Anastasios
Angelidou, Chariklia
8a
Maridakis, Ioannis
Mastrokoukou, Argiro
Mattheu, Marina
Betsa, Anastassia
8b
Wohlhaupt, Alexander Walter
Gaitanou, Athina
Galanou, Panagiota
Georgakakis, Antonios
Georgakopoulos, Dimitrios
Georgiou, Orestis
Giannisi, Maria
Gountis, Christos
Glinos, Dimitris
Drangiotis, Dimitrios
Droukalis, Dimitrios
Kakouris, Evaggelia
Kapou, Evagelia
Kaproulia, Dimitra
Karadimas, Christophoros
8c
Amini, Narges
Christen, Michael-Theodor
Garidis, Elena
Goedert, Sabeth Anna
Gollwitzer, Julia
Hatzilazarou, Alexandra
Kakavas, Alexandros
Kanatakis, Spyridon
Koimtzoglou, Stefanos
Rakowitsch, Tobias
Wulff, Daniel-Marius-Georg
8d
Koulelis, Markos
Panagopoulos, Loukianos
Louvrou, Aikaterini
Papakonstantinou, Leda
Loupasis, Theodoros
Passakou, Danai
Megali, Aliki
Melissopoulos, Loukas
Mexi, Eugenia
Bogioka, Konstantina
Nagou, Anna-Maria
Petmeza, Veroniki
Stavrianos, Konstantinos
Stogiannou, Trisevgeni Aggeliki Ioanna
Tsantinis-Sterner, Konstantin
Tsafara, Antigoni
Tsimpoukaki, Evanthia
24
25
9b
Anastassopoulos, Georg
Chrysomallis, Maria-Elena
Contomichalos, Carolin Zoe
Diebold, Amir Andreas
Heltriegel, Roxani Irma Maria
Jaggi, Oliver
Karachaliou, Lea Kassandra
Karamalikis, Alexandros
Loukeri, Matina Jasemi
Papadopoulos-Bottenbruch, Christian
Penka, Philip
Peters, Noura Ida
Pracht – Konstantinidis, Andreas
Schacht, Carl-Constantin Wigbert
Scheunert, Vera Korinna
26
8e
Dimitriou, Elissavet
Evgenidis, Georgios
Thanos, Dimitrios
Kanellou, Athanassia
Kioulos, Nikolaos
Kissas, Stefanos
Kolyfetis, Dimitrios
Korakianitis, Efstathios-Orestis
Kossioris, Theodoros
Kouliou, Polyxeni
Koutsikos, Konstantinos
Krasaki, Mirto
Kyknas, Iason-Stefanos
Kyriakidis, Loukas
Kyritsi, Aggeliki
Lampetis, Nikolaos
Lampiris, Konstaninos
Lygouris, Konstantinos
Mandopoulou, Georgia-Irini
Bachti, Georgia-Maria
Prevezianos, Dimitrios
Printezis, Catherine
Rollhäuser, Natalie
Syrrafos, Dimitrios
Tatsiopoulou, Aikaterini
Terzis, Despina
Tselika, Maria
Florou, Venetia
Fourtouni-Poyrazlar, Styliani
9a
Avrabos, Christian
Angelou, Iliana
Apokotou, Olympia
Vogiatzis, Dimitris
Gavalakis, Labros
Gargareta-Stergiou, Angela-Stella
Gerantoni, Christina
Giannikou, Sofia
Gantenbein, Katherina-Vicky
Greve Michalopoulou, Myrto
Grammatikaki, Lida-Maria
Doxanidi, Zoi
Zerva, Aikaterini
Kastanis, Jakovos-Georgios
Kordoni, Arianna
Kounoupis, Lukas
Lemonidis, Kosmas
Marmarotouris, Dimitris
Mavrogenis, Georgios
Mavroudis, Aglaia
Mouzaki, Ioanna
Bakousis, Konstantinos
Barabas, Philippos-Günter
Botonis, Wassilis
Ntavelou-Mpaoum, Fani
Raptis, Dimitris
Smparounis, Alexandros-Lorenz
Smyris, Lefteris
Christopoulos-Timogiannakis, Evangelos
Vasilika, Smaragda
Georgakopoulou, Alexandra
Karyoti, Maria-Ekaterini
Katris, Ilias
Komzia, Georgia
Kondylidou, Lydia
Koritsidi, Antouaneta
Kiriakaki-Grammatikaki, Maria
Konstantoulakis, Georgios
Kostidakis, Dimitrios
Legga, Paulina
Mantzavinos, Spyros
Mitsopoulos, Anastasios
Panagopoulos, Petros
Papadopoulos, Nikolas
Paraskevopoulos, Christos
Primikiri, Maria
Simantiri, Dimitra-Anastasia
Siampli, Dafni
Siaperas, Romanos
Sideri, Sofia-Irini
Sifonios-Kekatos, AngelosAntonios
Stephanou, Michael
Tseka, Ioanna
Tsigkros, Nikolaos
Tsimpoukakis, Panagiotis
Flemotomos, Nikolaos
Halvatsioti, Amalia
Harkiolakis, Andreas
9c
27
Baltsavias, Anais
Eickstedt von, Alexander
Germanidis, Eirene Ismene
Gialamas-Sölter, Philippos
Goudes, Ioannis
Goudoulaki-Adamopoulou, Phaedra
Jung, Sydney Anton Alexander
Kaddoura, Kevin Konstantin
Karatsolis, Katerina-Maria
Marangou, Sophia
Perpeet, Nicolas
Romiti, Giuditta Rachele
Sartzis, Marilena
Savvidis, Leonidas
Tsagarakis, Alexios
Zoidis, Georg Philipp
28
9d
Angelidou, Ioanna-Antigoni
Papanikolaou, Danai-Christina
Angelidou, Maria Aristea
Peppa-Boy, Dafne
Chalkidis, Kimon Rolf
Poulaki, Nomiki
Efstratiou, Paola
Weber-Schäfer, Myrto
Joakimidis, Nikos
Zervas, Miltiadis
Katimertzoglou, Nicolas
Koimtzoglou, Emmanuil
Koskinas Weiss, Johannes Sebastian
Kotatis, Konstantinos-Apollon
Mavreli, Eleni
Papandreou, Orestis
9e
Angelou, Anastasia
Athanassakis, Athanasios
Athanassiadou, Eleana
Anagnostou-Chatzigiannakos, Nikolaos
Anapolitanou, Eleni-Anastasia
Antonopoulou, Antigoni
Aslani, Ioanna-Myrto
Vouligeas, Philippos
Gkogas, Konstantinos
Gkolfi, Evgenia
Doganis, Tilemachos
Evangelou, Athina
Kalmouti, Maria
Karavassili, Nicki
Karagiannakis, Dimitrios
Karalis, Orestis
Klara, Pinelopi
Koulas-Simos, Odysseas
Konstantinopoulos, Demetrios
Nissiotis, Nikolaos
Nikolopoulou, Efrosini
Papada, Alexandra
Papakonstantinou, Danai
Papanikolaou, Frank
Perimenis, Nikolaos-Walter
Petratos, Georgios
Rizou, Tatiana
Charitou, Marianna
10a
Vulieri, Chryssanthi
Ganotis, Vassilios
Georgiadou, Aspasia-Maria
Gkolfis, Ioannis
Gountis, Anastasios
Dedegigas, Vasilis
Deligeorgopoulos, Stathis
Desiniotis, Vasilis
Dimopoulou, Maria-Nefeli
Dimou, Maria-Eleni
Karalis, Nikos
Koulas-Simos, Aris
Kyriakopoulou, Konstantina
Lampou, Konstantinos
Lamboussis, Nikolaos
Lykari, Maria
Malatesta, Glykeria-Christina
Markati, Ioanna
Mavraki, Maria
Methenitis, Sotiris
Mitropoulou, Christina-Eleni
Nikolina, Georgia
Papagiannakopoulou-Zwicky, Nefeli
Ralli, Eleni
Floros, Konstantinos
Christofyllaki, Ioanna
Chrysafidis, Nikolaos
10b
29
Vasiliou, Danai
Venierakis, Nikolaos
Wetzel-Yalelis, Andreas
Wetzel-Yalelis, Georgios-Ilias
Vourla, Eleni
Themeli, Evangelia
Theodoris, Athanassios
Kapetanis, Andreas-Gkaston
Karanikolaou, Teresa
Konstanti, Nefeli
Lagkadinos, Alexandros
Loukoviti, Kyriaki
Lygouri, Maria
Nikolaou, Alina-Katharina
Pernidaki, Valia
Ristov, Isidora
Sakellariadi, Vasiliki
Siamisiis, Nikolaos
Stefanakis, Stefanos
Sykiotis, Stavros
Telloglou, Hannah Eva
Tzanou, Sevasti
Tzafos, Apostolos
Toutziarakis, Dimitris
Charpali, Anna
Chatziioannou, Tatiana
Christidis, Athanasios
10c
Alfieri, Anais
Amini, Nasrin
Antonelli, Christiana-Elli
Arwanitidou, Aphrodite
Bauer, Markus
Carathanassis, Fay-Irène
Chatzipetrou-Afxentiou,
Danae-Stella Erika
Fehrenbacher, Diana
Germanidis, Despina Amaryllis
Goudes, Angeliki
Hantzopoulos, Christian
Horacek, Alexandra
Inselmann, Alina
Koukoumelos, Alexander
Koukoumelos, Michael
Koussoulis, Sofia
Lueders, Niklas Paul-Uwe
Mara, Natasha
Maras, Alexandra-Dafne
Motwary, Sandra Maria
Nikoloudis, Maria-Loukia
Peters, Pia Noemi
Reimitz, Tabea Michaela
Steinig, Eric Ralf Günter
Tsikoudis, Jannis
Valsamakis, Nicole
10d
Angelakis, Maria
Adamopoulou, Dionysia
Athanasiou, Angelos-Theodoros
Athanasiou, Danai
Anagnostopoulos, Marios-Rafail
Anagnostopoulou, Aliki-Paraskevi
Anagnostou-Chatzigiannakos, Vassilis
Anthis, Spyridon
Assimakopoulos, Konstantinos
Visvardis, Dionisios
Vlavaki, Nikol-Sofia
Georgiadis, Orfeas
Giannisi, Angeliki
Gioti, Alexia
Geka, Maria Teresa
Diamantidis-Xintaris, Christoforos
Efthimiadis, Theodoros
Zervoudakis, Spyros
Thanou, Anastasia
Themelis, Epaminondas-Spiridon
Theodoropoulos, Dimitris
Theodoropoulos, Spyros Kristofer
Kakara, Myrto
Kalos, Georg Stefan Friedrich
Kanellopoulos, Konstantinos
Karavassili, Anastasia
Kioussi, Anastasia
Kolovou, Vasiliki
Karpouzis, Evthimios
Kordonis, Ioannis
Koukoutos, Nikolaos
Koutsonanou, Anastasia
Kyknas, Michael
Kyritsis, Thanasis
Konstantinidis, Georgios
Konstantinidis-Asimakopoulos,
Elefterios Athanasios
Kotti-Dobrets, Alexandra
Lampropoulos, Georgios
Makris-Tannis, Alexandros
Makridi-Syregela, Ilektra
Makrygiorgos, Nikolaos
Meleteas, Thomas
Minassidis, Alexandros
Bajas, Dimitris
Balta, Stavroula
Baxevanidou-Tarou, Elisabeth
Mpetsis, Christos
Boukovala, Myrto-Katerina
Nissioti, Evangelia
Xanthopoulou, Marina-Aigli
Pantazi, Georgia
Peloriadi, Konstantina
Polychroniou, Ariadne
Poulakou, Maria Tatiana
11b
11a
30
31
Georgopoulos, Gerasimos
Bamopoulos, Stefanos
Papadimitriou, Aristotelis
Papanikolaou, Konstantinos
Pastellas, Orestis
Perakis, Nikolaos
Poulopoulos, Georgios
Reinhardt, Alexander
Samanta, Anastasia-Kyveli
Seisopoulou, Eleni-Anna
Simantiri, Christina
Siaperas, Simon
Sifonios Kekatos, Aris
Skoursi-Siganou, Stefania
Stamatelopoulou, Alexandra
Stefani, Athina
Stefanopulu, Sofia
32
Stoupi, Niovi-Alexandra
Schina, Dafni
Tatsiopoulos, Petros
Tektonidou, Sofia
Tsarpalis-Fragoulidis, Achilleas
Florou, Panagiota
Charalabidi, Eleni
Chatziioannou, Georgios
11c
Alfieri, Klara-Zoi
Assimakis, Julia Georgia
Chen, Jin
Daskalou, Lara
Diakoumopoulos, Arian-Jonas
Diebold, Karim
Exarchos, Simon-Daniel
Hatzilazarou, Evangelia
Horacek, Johannes
Kaissa, Sofia
Karalis-Koerbel, Alexander Peter
Karatsolis, Pantelis Alexander
Kostopoulos, Billy
Lourantou, Melina Maria
Marinos, Myrto – Nicola
Niketopoulos, Anna
Papanikolaou-Kubisch, Christopher
Sandmeier, Alexander Wilhelm
Senn, Stefanie
Sergiou, Maria
Zemberligkos, Kimon
11d
12a
Angelou, Evangelia
Athanasiou, Alexandros-Vaios
Akzoti, Maria
Anagnostou, Leonidas
Antoniadis, Leda
Arsenidis, Arsenios
Asmatoglou, Eleni
Vlachea, Marina-Georgia
Vouleli, Ioulia
Vouligeas, Nikolaos
Gavalas, Georgios
Georgakakis, Theodoros
Georgakopoulou, Aikaterini-Eirini
Gkavra, Alexandros
Greve-Michalopoulou, Faidra
Dimakou- Bertels, Ariadni- Maria –Elissavet
Dimou, Pavlina-Konstantina
Dourou, Eleni
Zafeirakopoulos, Dimitrios
Kakara, Tatiana
Karampakalis, Andreas
Kolovou-Kouri, Konstantina
Peppas, Antonios- Iason
Komninou, Athina
Koromilas, Theodoros
Koskina-Weiss, Katherina
Kouzelis, Konstantinos
Koutsoviti Koumeri, Elisavet
Kosteletos, Efstathios
Lambousi, Angeliki
Lekas, Ilias
Louizou, Maria-Ioanna
Louris, Evangelos
Malatestas, Batistas
Mandis Mesic, Alexandros
Markopoulos, Aristomenis-Ioannis
Markou, Panagoula
Melissopoulos, Marie
Mina, Ioanna Nefeli
Mitrakou, Niki
Miller Chermann,
Alexandros-Georgios-Emmanouil
Misailidis, Iakovos
Baldos, Marc-Alexander-Emmanuel
Birtachas, Angelos-Theodoros
Bogiokas, Dimitris
Bokari, Georgia
Ntaouli, Christina-Kanella
Nyfadopoulos, Anastasios
Papagiannakopoulos, Nikolaos
Papadakis, Foivos Panagiotis
12b
33
Balta, Ioanna
Papadimitriou, Aristomenis
Papadimitriou, Panagiotis
Papaioannou, Alexandra
Papanikolaou, Panagiotis
Paraskevopoulos, Odyssefs-Nikolaos
Paraskevoudis, Konstantinos-Ioannis
Pasalidis-Chantzis, Stefanos
Peloponisiou, Maria-Eleftheria
Perakis, Lymperis
Pliakou, Tatiani
Poneleit, Victor
Provida, Myrto
Rizos, Konstantinos
Seferis, Emmanouil
Sklavou, Sofia
Sourlis, Michail
Sousanis, Nikolaos
Sykara, Maria
Sfikas, Vasileios
Tavartzoglou, Dimitrios
Tsafaras, Ioannis
Tsekas, Georgios
Tsopanidi, Maria -Eleni
Falidas, Konstantinos Efstathios
Chouli-Choulidou, Vasileia
Christoforidis, Dimitrios
12c
Charalampopoulos, Stephan
Chronopoulou-Hiou, Athina Ekaterini Zoi Maria
Crause, Christian Nikos
Crause, Stefan
Gaigl, Maria
Gatos, Alexander
Hadjikyriakos, Kimon
Heinzel, Isabelle
Joakimidis, Christina
Kapetanakis, Stylianos
Koulentianou, Isabelle Freya
Musewald, Koralia
Papantonatos, Stella Danae
Pichl, Michael
Rizos, Athanasios
Senn, Andreas
Stüber, Lisa - Sophia
Zeilermayr, Natascha
Zervas, Aristidis
12d
Baltsavias, Lukas
Blanz, Alkis Manuel
Bletsas, Daphne, Florentine
Brauburger, Dimitrios Günther
Breininger, Stella Panagio
Chouzouris, Teresa
Fritsche, Werner Aristoteles Zissis
Georgakopoulos, Iason
Kaouras, Loukas-Panagiotis
Klefisch, Alexandros Andreas
Knapp, Stefan
Kokkores, Linda Iphigenia
Koutoumanou, Dimitra
Maras, Sofia
Papandreou, Artemis
Paroussis, Themistokles-Nikolaos
Tatalia-Aloupi, Ariadne
Assimakis, Paraskevi
Bottenbruch, Alexandros Stulianos
Christoforakos, Nikolaos
Christoforakou, Lara
Exarchos, Jasmin
Feretos, Nicolas
Giataganas, Theresa
Kalfa, Ioanna
Kanellopoulou, Cilia Christina
Karamalikis, Andreas
Kokkores, Jannis, Philip
Maldinger, Georgo
Marinos, Caroline-Danae
Meyn, Niclas Ernst Ulrich
Mpoursanides, Andreas
Pöhlmann, Moritz
Polizos, Christiana
Polychronis, Petros
Tsalopoulou, Jacqueline
Vellis, Danai
Zeilermayr, Simone
Zettl, Laurin
Zhao, Shi Bing
13
12e
34
35
Klassenaktivitäten
Δραστηριότητες τάξεων
4
36
Kindergarten der DSA
Το νηπιαγωγείο της ΓΣΑ
Das Kindergartenteam
Η ομάδα του νηπιαγωγείου
Viele neue Kinder besuchen unseren Kindergarten und genießen den schönen Garten,
in dem sie viel zu beobachten finden, wie Würmer, Schnecken, Käfer, Ameisen, Pflanzen
u.s.w.
Das ist der Anlass für uns Erzieherinnen uns mit dem Thema “Ein Guckloch in die Erde“
zu beschäftigen.
Πολλά καινούργια παιδιά ήρθαν να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο μας και απολαμβάνουν τον όμορφο κήπο, όπου βρίσκουν
τόσα για να παρατηρούν, όπως σκουλήκια, σαλιγκάρια, σκαθάρια, μυρμήγκια, φυτά κλπ.
Die Kinder beobachten gerne Tiere in ihrem Umfeld, in ihren Lebensgemeinschaften, in
ihren Fortbewegungs- und Verhaltensweisen.
Στα παιδιά αρέσει να παρατηρούν ζώα στο ιδιαίτερό τους περιβάλλον, τις κοινότητες διαβίωσής τους, τον τρόπο τους να
κινούνται και να συμπεριφέρονται.
Gerne möchten sie selbst kleine Tiere umhegen. Sie sammeln Käfer in Schachteln, nehmen Schnecken mit nach Hause, füttern und beobachten sie. Mit zunehmendem Alter
kommt zur intensiven Beobachtung einzelner Tiere und Pflanzen ein echtes “Fachinteresse“ dazu. Dann möchten Kinder erfahren, wie diese Tiere und Pflanzen heißen, wo sie
leben und wachsen und wie sie sich entwickeln. Die Kinder erkennen Zusammenhänge.
Τους αρέσει να εκτρέφουν μικρά ζώα. Μαζεύουν σκαθάρια σε κουτιά και παίρνουν σαλιγκάρια μαζί σπίτι τους, τα ταΐζουν
και τα παρατηρούν. Καθώς μεγαλώνουν στην εντατική παρατήρηση μεμονωμένων ζώων και φυτών προστίθεται ένα γνήσιο
“επιστημονικό” ενδιαφέρον. Στη συνέχεια τα παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν πώς ονομάζονται τα συγκεκριμένα ζώα και
φυτά, πού ζουν ή πού φυτρώνουν και πώς αναπτύσσονται. Γνωρίζουν έτσι το συνολικό πλαίσιο.
Deshalb sammeln wir mit den Kindern Regenwürmer, stellen einen selbstgemachten
Wurmschaukasten in die Gruppe und beobachten, wie die Würmer die Erde auflockern. Wir pflanzen Kartoffeln ein und sehen, wie daraus eine Pflanze wächst und neue
Kartoffeln entstehen. Wir singen Lieder dazu, basteln, erzählen Geschichten, schauen uns
Fach- und Bilderbücher an und erzählen die Geschichte vom “Kartoffelkönig“.
Der Kartoffelkönig ist auch der Höhepunkt unseres Themas, denn wir führen ihn als
Theaterstück mit Liedern und Tänzen in der Aula allen Eltern und Besuchern vor. Die
Kinder haben einen Riesenspaß, und der darauffolgende Laternenumzug mit anschließendem Essen und Trinken ist ein schöner Abschluss für uns alle!
Αυτό για εμάς, τις παιδαγωγούς, αποτελεί αφορμή για να καταπιαστούμε με το θέμα “Από μια κλειδαρότρυπα παρατηρώ
το εσωτερικό της γης”.
Για το λόγο αυτό μαζεύουμε μαζί με τα παιδιά σκουλήκια της βροχής, τα τοποθετούμε σε αυτοσχέδια κιβώτια και
τα παρακολουθούμε ομαδικά να κινούνται στο χώμα. Φυτεύουμε πατάτες και παρακολουθούμε πώς από μέσα τους
βλασταίνει ένα φυτό και γεννιούνται μετά νέες πατάτες. Παράλληλα τραγουδάμε σχετικά τραγούδια, διηγούμαστε ιστορίες,
κοιτάζουμε επιστημονικά και εικονογραφημένα βιβλία και λέμε την ιστορία του “Βασιλιά της πατάτας”.
Ο βασιλιάς της πατάτας αποτελεί και το απόγειο της επεξεργασίας του συγκεκριμένου θέματος, επειδή τον παρουσιάζουμε
ως θεατρικό με τραγούδια και χορούς στην Aula σε όλους τους γονείς και τους επισκέπτες. Τα παιδιά διασκεδάζουν
απερίγραπτα και η πομπή με τα φαναράκια μαζί με το φαγητό που ακολουθεί είναι ένα πολύ όμορφο κλείσιμο της χρονιάς
για όλους μας!
37
Sozialer Tag “Miteinander statt gegeneinander“ für die Klassen 5d und 5e
Κοινωνική Ημέρα - “Όλοι με όλους αντί ο ένας εναντίον του άλλου”- για τις τάξεις 5d και 5e
Dr. Martina Loos, Diplom-Pädagogin, Aikidolehrerin an der VHS der DSA
Δρ Martina Loos, διπλωματούχος ψυχολόγος, καθηγήτρια του αϊκίντο στο λαϊκό πανεπιστήμιο της ΓΣΑ
Am 12. und 13. Oktober 2009 fand für die Schülerinnen und Schüler der beiden fünften Klassen des deutschen Gymnasiums der
DSA der sog. “Soziale Tag“ statt. Soziale Fähigkeiten und Strategien
der Gewaltprävention werden heute als wichtige Kompetenzen in
der Schule vermittelt. Kindern soll ein erweitertes Handlungsreper­
toire vermittelt werden, so dass sie leichter Lösungsmöglichkeiten
in Konfliktsitua­tionen finden und Kompromisse aushandeln können. Vor diesem Hinter­grund führte Frau Dr. Martina Loos diesen
Tag zusammen mit dem Klassenlehrer Herrn Hochschulz und der
Klassenlehrerin Frau Itter auch in diesem Schuljahr zu Beginn des 1.
Schulhalbjahrs durch. (Der erste Tag des sozialen Lernens fand im
Juni 2007 statt und wurde von den damaligen Klassenleiterinnen
Frau Beate Biscoping und Frau Ulla Kost sowie der Sοziologin Frau
Nerantzaki initiiert.) Durch diese besondere Unterrichtseinheit
soll eine Basis für ein faires und respektvolles Miteinander-lernen
geschaffen werden. Aspekte wie Hilfe bieten und holen, Grenzen
setzen, Ausgrenzung bewusst machen und Körperintelligenz spielen hier eine große Rolle.
An diesen beiden Oktobertagen fand für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen von 08.00 bis 14.00 Uhr kein
gewöhnlicher Unterricht statt, sondern ein Seminar mit zwei Teilen.
Bis zur großen Pause hielten sich die Kinder in ihrem Klassenraum
auf, hauptsächlich im Stuhlkreis oder an Gruppen­tischen arbeitend.
Es wurden Regeln des Miteinander erarbeitet, mit kreativen Aufgaben die Zusammen­arbeit geübt, aufkommende Konflikte geschlichtet und Rollenspiele zu Themen wie Angst, Aggression und Streit
gespielt. Nach der Pause wechselten die Kinder in die mit Matten
ausgelegte Gymnastikhalle, um eine Einführung in die japanische
Selbstverteidigungskunst Aikido zu erhalten. Kinder lernen im Aikido, gut miteinander auszukom­men und eine friedliche Konfliktlösung einer aggressiven Konfron­tation vorzuziehen. Außerdem werden sowohl das Körper- als auch das Selbstbewusstsein gefördert.
Alle Kinder ließen sich motiviert auf die erlebnisreichen Übungen
ein: sich schwer oder leicht fühlen, Balance halten, Grenzen setzen
sowie Kooperation wurden spielerisch geübt. Auch Lachen und
Schreien waren natürlich erlaubt, aber alles in Grenzen.
Am Ende gab es eine kurze Abschlussbesprechung auf den Aikidomatten, an der alle Schülerinnen und Schüler, die Klassenleitung sowie die Seminarleitung teilnahmen. Die Kinder gaben die
Rückmeldung, dass sie viel Spaß miteinander gehabt hätten, doch
38
Στις 12 και 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε για τις μαθήτριες και τους μαθητές των δύο πέμπτων τάξεων του γερμανικού
γυμνασίου της ΓΣΑ η επονομαζόμενη “Κοινωνική ημέρα”. Διάφορες κοινωνικές ικανότητες και στρατηγικές για την πρόληψη
της βίας διαβιβάζονται σήμερα ως σημαντικές δεξιότητες στο
σχολείο. Στα παιδιά ενδείκνυται να διαβιβάζεται ένα διευρυμένο
ρεπερτόριο δυνατοτήτων δράσης, που θα τα διευκολύνει κατά την
εξεύρεση λύσεων και κατά τη διαπραγμάτευση συμβιβασμών σε
συγκρουσιακές καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ανέλαβε και πάλι
τη διεύθυνση του φετινού προγράμματος, στις αρχές του πρώτου
εξαμήνου, η δρ Martina Loos μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή,
κύριο Hochschulz, και την υπεύθυνη καθηγήτρια, κυρία Itter. (Η
πρώτη ημέρα κοινωνικής μάθησης πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο
του 2007 από τις τότε υπεύθυνες καθηγήτριες, κυρίες κυρίες Beate
Biscoping και Ulla Kost και την κοινωνιολόγο, κυρία Νεραντζάκη.) Μέσω αυτής της ιδιαίτερης διδακτικής ενότητας αναμένεται να
προκύψει μία βάση για κοινή μάθηση, διεπόμενη από δικαιοσύνη
και αλληλοσεβασμό. Μεγάλο ρόλο παίζουν εδώ παράμετροι
όπως η προσφορά και η αποδοχή βοήθειας, η οριοθέτηση, η
συνειδητοποίηση των αποκλεισμών και η σωματική νοημοσύνη.
Τις δύο αυτές μέρες του Οκτωβρίου οι μαθήτριες και οι
μαθητές των δύο πέμπτων τάξεων παρακολούθησαν (8:00-14:00)
αντί του συνηθισμένου μαθήματος ένα σεμινάριο αποτελούμενο
από δύο μέρη. Μέχρι το πρώτο μεγάλο διάλειμμα τα παιδιά
παρέμειναν στις τάξεις τους, καθισμένα κυρίως σε κύκλο ή
δουλεύοντας σε ομαδικά τραπέζια. Πραγματοποιήθηκε επεξεργασία
διαφόρων κανόνων συνύπαρξης, εξάσκηση στη συνεργασία με
δημιουργικές ασκήσεις, εξομάλυνση αναδυόμενων συγκρούσεων
και παιχνίδι ρόλων σε θέματα όπως άγχος, επιθετικότητα και
διαμάχες. Μετά το διάλειμμα τα παιδιά οδηγήθηκαν στο καλυμμένο
με τάπητες γυμναστήριο, για να παρακολουθήσουν μια εισαγωγή
στην ιαπωνική τεχνική αυτοάμυνας αϊκίντο. Στο αϊκίντο τα παιδιά
μαθαίνουν να αντεπεξέρχονται επιτυχώς σε διάφορες μεταξύ τους
καταστάσεις και να προτιμούν μια ειρηνική λύση από μια σύγκρουση
χαρακτηριζόμενη από επιθετικότητα. Πέραν τούτου προάγονται
τόσο η σωματική συνείδηση όσο και η αυτοσυνειδησία τους. Όλα
τα παιδιά επιδόθηκαν με ζήλο στις πλούσιες σε βιώματα ασκήσεις:
Υπό τη μορφή παιχνιδιού πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις στην
αίσθηση ότι κάποιος είναι βαρύς ή ελαφρύς, στη διατήρηση της
ισορροπίας, στην οριοθέτηση καθώς και στη συνεργασία. Το γέλιο
και οι φωνές επιτρέπονταν επίσης, όμως όλα ήταν μέσα σε όρια.
Πριν από τη λήξη πραγματοποιήθηκε μια τελική συζήτηση, στην
οποία έλαβαν μέρος όλες οι μαθήτριες και όλοι οι μαθητές,
η διεύθυνση των τάξεων και η διεύθυνση του σεμιναρίου. Από τη
μεριά των παιδιών ακούσαμε ότι ναι μεν είχαν διασκεδάσει πολύ
μεταξύ τους, από την άλλη όμως ότι μια δίκαιη συνύπαρξη στο
dass ein faires Zusammensein in einem Klassenverband auch Kraft
kostet. Insgesamt entwickelte sich ein Gefühl von “sich gegenseitig annehmen und nicht ausgrenzen“, das sicherlich zur Stärkung
der Klassengemeinschaft beigetragen haben wird. Die Lehrenden
erhielten an diesem Tag ebenfalls Anknüpfungspunkte, die sie im
Verlauf des Schuljahrs mit ihren Klassen weiter bearbeiten wollten.
Als Seminarleitung war ich auch dieses Mal wieder erstaunt, wie
vertrauens­voll und begeistert sich die Schülerinnen und Schüler
dieser fünften Klassen auf ganz neue Methoden einlassen und wie
ehrlich und intensiv sie sich bemühen, ihre Schwierigkeiten im Umgang mit anderen zu bearbeiten.
πλαίσιο της τάξης απαιτεί μεγάλη δύναμη. Εν γένει αναπτύχθηκε
ένα συναίσθημα “αμοιβαίας αποδοχής έναντι του αποκλεισμού”,
που σίγουρα θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινότητας της τάξης.
Οι διδάσκοντες έλαβαν επίσης από την ημέρα αυτή διάφορα
σχετικά ερεθίσματα, τα οποία επιθυμούν να επεξεργαστούν με τις
τάξεις τους στη διάρκεια του σχολικού έτους. Ως διεύθυνση του
σεμιναρίου έμεινα και αυτή τη φορά έκπληκτη με την εμπιστοσύνη
και τον ενθουσιασμό με τον οποίο οι μαθητές αυτών των δύο
πέμπτων τάξεων αποδέχτηκαν εντελώς νέες μεθόδους, καθώς
επίσης και με την εντιμότητα και το ζήλο που επέδειξαν κατά την
προσπάθεια της επεξεργασίας των δυσκολιών τους στο πλαίσιο
της αλληλεπίδρασης με άλλους. Unterrichtsprojekt “Traumschule“ Διδακτικό πρόγραμμα “Σχολείο των ονείρων”
Klasse 8c / Τάξη 8c
Im Rahmen des Deutschunterrichtes in der Klasse 8c der griechischen Abteilung nahm das Thema “Schule“ in Anlehnung an die
Lerninhalte des Deutsch-Lehrbuches dieses Schuljahr einen großen Platz ein. Bei der Frage “Wie stellst du dir deine Traumschule
vor?“ entstand spontan die Idee, die DSA im Hinblick auf ihre Vorund Nachteile hin genauer zu untersuchen. Gemeinsam sammelten die Schüler sämtliche Punkte dazu an der Tafel und hinterher
wurde über die drei wichtigsten Vor- und Nachteile abgestimmt.
Das Ergebnis dieser Evaluation wurde in einem Klassenbrief an die
griechische Gymnasialleitung festgehalten, wobei die Schüler für
die negativen Aspekte auch Verbesserungsvorschläge entwickelt
hatten. Das Ergebnis dieses kleinen Projektes, bei dem alle sehr
eifrig bei der Sache waren, wird im Folgenden präsentiert.
Gundi Reimitz, Lehrerin
Στο πλαίσιο του μαθήματος των γερμανικών της τάξης 8c του
ελληνικού τμήματος δόθηκε φέτος μεγάλη έμφαση στο θέμα
“σχολείο” με σημείο αναφοράς το διδακτικό εγχειρίδιο των Γερμανικών. Στην ερώτηση “Πώς φαντάζεσαι το σχολείο των ονείρων σου;”
γεννήθηκε αυθόρμητα η ιδέα η ΓΣΑ να εξεταστεί με μεγαλύτερη
ακρίβεια ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
Οι μαθητές συγκέντρωσαν από κοινού στον πίνακα όλες τις
σχετικές παρατηρήσεις και στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία ως
προς τα τρία σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά.
Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης καταγράφηκαν σε μία
επιστολή της τάξης προς τη διεύθυνση του ελληνικού γυμνασίου,
στην οποία η μαθητές διατύπωσαν επίσης και προτάσεις βελτίωσης
σε σχέση με τα μειονεκτήματά. Πρόκειται για τα αποτελέσματα
ενός μικρού προγράμματος επάνω στο οποίο όλοι εργαστήκαμε
με μεγάλο ζήλο.
Gundi Reimitz, καθηγήτρια
26. April 2010
Betreff: Verbesserungsvorschläge für die DSA
26 Απριλίου 2010 26. April 2010
Θέμα: Προτάσεις βελτίωσης για τη ΓΣΑ
Sehr geehrte Frau Kanellakopoulou,
wir, die Schüler der Klasse 8c, beschäftigen uns gerade im Fach
Deutsch mit dem Thema “Traumschule“ und deswegen schreiben wir Ihnen diesen Brief über unsere Schule und ihre Vor- und
Nachteile.
Als Erstes würden wir Ihnen gerne die Vorteile unserer Schule
vorstellen. Wir finden die Sportanlagen zusammen mit den Arbeitsgemeinschaften und den Sportaktivitäten, die die DSA anbietet, sehr wichtig für die Gesundheit der Schüler und für einen guten
körperlichen Zustand. Außerdem werden mit Schülern beider Abteilungen Ausflüge organisiert, die das Gemeinschaftsgefühl stärken
und die Deutschkenntnisse fördern.
Auf der anderen Seite haben wir auch bestimmte Nachteile anzuführen. Erstens finden wir, dass die Lehrer uns zu viele Hausaufgaben aufgeben. Daher haben wir nicht genug Freizeit und können
Αξιότιμη κυρία Κανελλακοπούλου,
Εμείς, οι μαθητές της 8c, ασχολούμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή
στο μάθημα των γερμανικών με το θέμα “Το σχολείο των ονείρων”.
Γι΄ αυτό και σας στέλνουμε την παρούσα επιστολή σχετικά με το
σχολείο μας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.
Καταρχάς θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα
του σχολείου μας. Θεωρούμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της
ΓΣΑ μαζί με τους ομίλους ελεύθερης απασχόλησης και τις δυνατότητες για αθλητική δραστηριότητα που προσφέρονται εδώ
ως κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την υγεία των μαθητών και για
μια καλή φυσική κατάσταση. Εκτός από αυτό διοργανώνονται κοινές εκδρομές του γερμανικού και του ελληνικού τμήματος, που
ενισχύουν την αίσθηση της κοινότητας και προωθούν την εκμάθηση
των Γερμανικών.
Από την άλλη θα θέλαμε να αναφέρουμε και κάποια μειονε-
39
manchmal nicht so viel leisten, da wir müde sind. Weiterhin sind
wir der Meinung, dass die Produkte der Kantine überteuert sind.
Wir verstehen zwar, dass die biologischen Produkte mehr kosten,
aber unser Taschengeld reicht dafür nicht aus. Schließlich glauben
wir, dass die weiße Farbe der Klassenräume zu langweilig und zu
leer erscheint.
Für diese Probleme haben wir auch manche Lösungen und Verbesserungen vorzuschlagen. Zuerst einmal würden wir Sie gerne
um eine Diskussion mit den Lehrern über Hausaufgabenverringerung bitten, d.h., es sollte festgelegt werden, wie viele Hausaufgaben maximal aufgegeben werden dürfen. Außerdem würden wir
Sie auch darum bitten, mehr Sport- und Kunstunterricht in den
Stundenplan einzubauen. Zum Thema Kantine würden wir vorschlagen, dass entweder die biologischen Produkte billiger werden
oder dass wir eine Kantine mit normalen Produkten bekommen.
Schließlich wollen wir Sie um Erlaubnis bitten, dass die Schüler ihren Klassenraum mit ihren Kunstlehrern selbst bemalen und dekorieren dürfen.
Wir bedanken uns dafür, dass Sie unsere Überlegungen ernst
nehmen und wünschen Ihnen das Beste.
Liebe Grüße, Ihre 8c
κτήματα. Πρώτον, βρίσκουμε ότι οι κατ΄ οίκον εργασίες, τις οποίες
μας αναθέτουν οι καθηγητές, είναι υπερβολικά πολλές, με αποτέλεσμα να μην έχουμε επαρκή ελεύθερο χρόνο και ορισμένες
φορές να μην μπορούμε να αντεπεξέλθουμε εντελώς, επειδή
είμαστε κουρασμένοι. Εκτός από αυτό, είμαστε της γνώμης ότι τα
προϊόντα της καντίνας είναι υπερβολικά ακριβά. Μας είναι βέβαια
κατανοητό ότι τα βιολογικά προϊόντα στοιχίζουν περισσότερο,
όμως το χαρτζιλίκι μας δεν είναι αρκετό γι΄ αυτά. Τέλος πιστεύουμε
ότι το λευκό χρώμα των αιθουσών διδασκαλίας είναι υπερβολικά
μονότονο και ουδέτερο.
Για τα προβλήματα αυτά έχουμε να προτείνουμε επίσης κάποιες
λύσεις και δυνατότητες βελτίωσης. Καταρχάς, θα σας παρακαλούσαμε πολύ να γίνει μια συζήτηση με τους καθηγητές σχετικά
με το θέμα της μείωσης των κατ΄ οίκον εργασιών, να ορι-στεί,
δηλαδή, ένα ανώτατο επιτρεπτό όριο κατ΄ οίκον εργασιών. Εκτός
από αυτό, θα σας παρακαλούσαμε να συμπεριληφθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα περισσότερες ώρες σωματικής αγωγής και
καλλιτεχνικών. Ως προς το θέμα της καντίνας, θα προτείναμε είτε τα
βιολογικά προϊόντα να γίνουν πιο προσιτά είτε να αποκτήσουμε μια
καντίνα με συνηθισμένα προϊόντα. Τέλος θα σας παρακαλούσαμε
να δώσετε την άδειά σας ώστε να επιτραπεί στους μαθητές να
βάψουν και να διακοσμήσουν οι ίδιοι μαζί με τους καθηγητές τους
των καλλιτεχνικών τις αίθουσες διδασκαλίας.
Σας ευχαριστούμε που λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τις σκέψεις
μας και σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας.
Πολύ φιλικά, η τάξη 8c
Betriebspraktikum der Klassenstufe 10 der deutschen Abteilung
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις των τάξεων 10 του γερμανικού τμήματος
Tabea Reimitz, 10d
In jedem Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler der 10.
Klassen der deutschen Abteilung der DSA die Gelegenheit, ein
zweiwöchiges Betriebspraktikum durchzuführen. Dabei lernen sie
einen Betrieb ihrer Wahl kennen und erhalten so einen Einblick in
die Berufs- und Arbeitswelt.
Viele namhafte, aber auch kleinere Betriebe waren in der Vergangenheit schon bereit, unsere Schülerinnen und Schüler zu betreuen. Die Schule konnte immer auch auf die Unterstützung der
Industrie- und Handelskammer zählen. Die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass das Praktikum von unseren Schülerinnen und Schülern
sehr gut angenommen wird und ihnen auch für die Zukunft neue
Perspektiven eröffnet.
Christa Bachmann-Nikolaides,
Leiterin der Betriebspraktikums
Κάθε σχολικό έτος οι μαθήτριες και οι μαθητές των τάξεων 10 του
γερμανικού τμήματος έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια πρακτική
άσκηση διάρκειας δύο εβδομάδων σε επιχειρήσεις. Με αυτό τον
τρόπο γνωρίζουν καλύτερα μια επιχείρηση της επιλογής τους και
αποκτούν μια εικόνα για την επαγγελματική πραγματικότητα και τον
κόσμο της εργασίας.
Πολλές επώνυμες αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις προθυμοποιήθηκαν στο παρελθόν να αναλάβουν τους μαθητές μας. Το
σχολείο μπορούσε επίσης πάντα να υπολογίζει στην υποστήριξη
του βιομηχανικού και εμπορικού επιμελητηρίου. Η μέχρι τώρα
εμπειρία δείχνει ότι η πρακτική αυτή άσκηση αφενός βρίσκει θετική
απήχηση στα παιδιά αφετέρου τους ανοίγει διάφορες ενδιαφέρουσες προοπτικές για το μέλλον.
Christa Bachmann-Nikolaides,
διευθύντρια της πρακτικής άσκησης
Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr vom 01.02.2010 bis zum
14.02.2010 das Betriebspraktikum für die 10. Klasse der deutschen
Abteilung statt.
Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε και φέτος (από 01. 02. 2010
ως 14. 02. 2010) η πρακτική άσκηση των τάξεων 10 του γερμανικού τμήματος.
Das Praktikum dient dazu, Schüler mit der Berufswelt vertraut zu
machen. Wenn ein Schüler einen genauen Berufswunsch hat, kann
er durch das Praktikum erkennen, ob dieser Beruf auch wirklich seinen Wünschen entspricht. Falls der Schüler noch keine Vorstellung
davon hat, was er werden will, kann er durch das Praktikum möglicherweise einen Berufszweig kennen lernen, der ihn interessiert,
bzw. anspricht.
Σκοπός της πρακτικής αυτής άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι
μαθητές με τον κόσμο των επαγγελμάτων. Μαθητές που επιθυμούν
να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα μπορούν μέσω της
άσκησης να διαπιστώσουν αν το επάγγελμα αυτό ανταποκρίνεται
πράγματι στις επιθυμίες τους. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής
δεν ξέρει ακόμη τι θα ήθελε να γίνει, μπορεί μέσω της πρακτικής
άσκησης να γνωρίσει κάποιον επαγγελματικό κλάδο που να τον
ενδιαφέρει και να τον ελκύει.
Fiktives Unternehmen 2010 Εικονική επιχείρηση 2010
Verantwortlich: N. Andriopoulos, Lehrer / Υπεύθυνος: Ν. Ανδριόπουλος, καθηγητής
Den an diesem Projekt teilnehmenden Schülern der 10. Klasse der
griechischen Abteilung wurde die Möglichkeit geboten, in Gruppenarbeit ein fiktives Unternehmen zu entwickeln. Indem sie ihre
eigenen Ideen einbrachten, erprobten die Schüler ihre unternehmerischen und planerischen Fähigkeiten und folgten dabei Schritt
für Schritt allen Prozeduren, die zur Gründung eines Unternehmens erforderlich sind.
Οι μαθητές της Α’ Λυκείου που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα
αυτό, κλήθηκαν να βιώσουν μια αληθινή επιχειρηματική εμπειρία,
αναπτύσσοντας μια εικονική επιχείρηση μέσα από ομαδική
δραστηριότητα. Συνθέτοντας τις δικές τους προτάσεις, οι μαθητές
δοκίμασαν τις επιχειρηματικές και στρατηγικές τους δεξιότητες,
ακολουθώντας επακριβώς όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για
τη σύσταση μιας πραγματικής εταιρείας.
Im Rahmen dieses Projekts konnten die Schüler ihre Fähigkeit zur
Gruppenarbeit erproben, ihr Organisationstalent und ihre Kommunikationsfähigkeit stärken, lernen ihre Zeit sinnvoll einzuteilen,
Verantwortung zu übernehmen und Probleme zu lösen, aber auch
Präsentationen durchführen. Mit diesem Projekt sollten die Schüler grundsätzliche Erfahrungen sammeln und nützliche praktische
Kenntnisse erwerben, die für sie auch langfristig von Bedeutung
sein würden.
Μέσα από τη δοκιμασία αυτή, οι μαθητές
δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην
ομαδική εργασία, στην οργάνωση, στην
επικοινωνία, στη διαχείριση του χρόνου
τους, στην ανάληψη ευθυνών και στην
επίλυση προβλημάτων, αλλά και στη διεξαγωγή παρουσιάσεων. Στόχος ήταν η
αποκόμιση ουσιαστικής εμπειρίας που θα
τους βοηθήσει να αποκτήσουν χρήσιμες και πρακτικές γνώσεις που
μακροπρόθεσμα θα τους φανούν χρήσιμες.
Unser schulisches Unternehmen “Odysseus-Verlag“ erhielt beim
diesjährigen griechischen Wettbewerb für innovative Produkte
den Hauptpreis.
40
Η εταιρεία εκδοτικός οίκος «Οδύσσεια» του σχολείου μας απέσπασε στον πανελλήνιο διαγωνισμό το βραβείο καινοτόμου
προϊόντος για το 2010.
Bei der Suche nach einem interessantem Praktikumsplatz konnten
die Schülerinnen und Schüler entweder eine lange Liste mit Vorschlägen zu Rate ziehen oder auf eigene Faust suchen. Wie jedes
Jahr kamen dabei Praktika in den unterschiedlichsten Berufszweigen zustande: Von Speditionen, Apotheken und Kindergärten bis
hin zu Tierärzten, Maskenbildnern und handwerklichen Betrieben
war alles vertreten.
Κατά την αναζήτηση μιας ενδιαφέρουσας θέσης για την
πρακτική εξάσκηση οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν είτε να
συμβουλευτούν μια μεγάλη λίστα με προτάσεις είτε να κινηθούν
αυτόνομα. Όπως κάθε χρόνο, οι πρακτικές ασκήσεις έγιναν και
φέτος στους πιο διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, σε
εταιρείες μεταφορών, φαρμακεία και νηπιαγωγεία, σε κτηνιατρεία,
41
Viele Schülerinnen und Schüler suchten sich ihren Praktikumsplatz
in Athen, doch vor allem für die rein deutschsprachigen Jugendlichen war es auch möglich, eine Stelle in Deutschland anzunehmen. Außerdem wurde jedem Schüler eine betreuende Lehrkraft
zugewiesen, so dass alle einen Ansprechpartner hatten, falls es zu
Problemen kam, was aber zum Glück kaum der Fall war. Die Lehrer besuchten die Schüler auch in ihren Betrieben und standen den
Praktikanten jederzeit für telefonische Rückfragen zur Verfügung.
Außerdem wurden E-mail-Adressen sowie Handynummern ausgetauscht, um den Kontakt zu erleichtern.
Die zweiwöchige Praktikumszeit wurde von den Schülerinnen und
Schülern in einer Praktikums-Mappe festgehalten, die bestimmte
Kriterien, vorgegeben von der Leiterin des Praktikums, zu erfüllen
hatte. Somit bestand jede Mappe aus 10 Tagesberichten, Fotos
und zusätzlichem Anschauungsmaterial. Am Ende des Praktikums
musste sich noch jeder Schüler vergewissern, ob er ein Gutachten von dem jeweiligen Betrieb erhalten hatte, da diese Urkunden
auch für das spätere Berufsleben von Bedeutung sind.
Insgesamt betrachtet waren alle Schülerinnen und Schüler sehr zufrieden mit ihren Praktikumserfahrungen, da auch jeder sich einen
guten Praktikumsplatz ausgesucht hatte.
Alles in allem denke ich, dass das Berufspraktikum eine wichtiger
Schritt für uns Schüler ist, um schon mal einen kleinen Einblick in
das Berufsleben zu bekommen, interessante Berufe und die Arbeitswelt an sich kennen zu lernen.
εργαστήρια όπου κατασκευάζονται μάσκες και επιχειρήσεις που
απαιτούσαν χειρωνακτική εργασία.
Πολλές μαθήτριες και μαθητές αναζήτησαν μια θέση για πρακτική
άσκηση στην Αθήνα. Υπήρχε ωστόσο η δυνατότητα, κυρίως για τους
καθαρά γερμανόφωνους μαθητές, να κάνουν πρακτική άσκηση και
στη Γερμανία. Επίσης, ορίστηκε για κάθε μαθητή ένας υπεύθυνος
καθηγητής, έτσι ώστε να έχουν όλοι ένα πρόσωπο αναφοράς σε
περίπτωση προβλημάτων, κάτι που ευτυχώς δε συνέβη. Εκτός από
αυτό, οι καθηγητές επισκέπτονταν τους μαθητές στις επιχειρήσεις
και ήταν κάθε στιγμή στη διάθεσή τους τηλεφωνικά για τυχόν ερωτήσεις. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία ανταλλάχτηκαν νούμερα
κινητών τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για την πρακτική τους άσκηση οι μαθητές δημιούργησαν ένα
φάκελο, ο οποίος έπρεπε να καλύπτει ορισμένα κριτήρια, το
οποία είχαν τεθεί από τη διευθύντρια της πρακτικής άσκησης.
Κάθε φάκελος περιείχε 10 ημερήσιες εκθέσεις, φωτογραφίες και
πρόσθετο εποπτικό υλικό. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης κάθε
μαθητής έπρεπε να μην παραλείψει να λάβει από την επιχείρηση
μια βεβαίωση, δεδομένου ότι τέτοια πιστοποιητικά μπορεί να έχουν
σημασία και για τη μετέπειτα επαγγελματική ζωή.
so normal sind?
Ioanna, ihre Hand an meinem Arm, sagt mir, ich solle es nicht
krumm nehmen. Sie haben geschmierte Nazizeichen auf unseren
Schulbänken gesehen. Sie alle waren erschrocken.
Ioanna hatte etwas vergessen, wir gehen zu ihr nach Hause.
-- Großeltern, Tanten oder Onkel von den Schülern sind auf abartigste Weise ermordet worden.-Ihre Mutter empfängt mich mit einem freundlichem Redeschwall,
dass Ioannas Bruder aus England zurück ist, sie bügelt.
-- Das Massaker wird vom heutigen Deutschland ignoriert.-Spätestens in solchen Momenten ist man sprachlos. Wie verhalten?
Die teilweise zertrümmerten Schädel der Opfer sagten uns nichts,
sie waren da.
Herr Sfoundouris wird weiterkämpfen, mit ihm das ganze Dorf.
Nicht nur die alten schwarzgekleideten Frauen, aber auch jede
folgende Generation in der Zukunft. Die Zeit verheilt keine Wunden.
Doch ich war erstaunt, dass ich ausgerechnet in Distomo keinen
Vorurteilen begegnet bin.
Man hat sich mit der Geschichte ernsthaft auseinandergesetzt.
Wir auch.
Es war schön.
τόσο αυτονόητα,
τόσο φυσιολογικά;
Η Ιωάννα βάζοντας το χέρι της στο μπράτσο μου, λέει να μην το
πάρω στραβά, είδαν μουντζουρωμένους αγκυλωτούς σταυρούς
επάνω στα θρανία μας. Τρόμαξαν όλοι πολύ.
Η Ιωάννα έχει ξεχάσει κάτι και πηγαίνουμε σπίτι της.
-- Οι παππούδες, οι θείες, οι θείοι των μαθητών έχουν δολοφονηθεί
με τον επαχθέστερο τρόπο.
Η μητέρα της με υποδέχεται με ένα φιλικό χείμαρρο λέξεων.
Μιλάει για τον αδελφό της Ιωάννας που επέστρεψε από την Αγγλία.
Σιδερώνει.
-- Η σφαγή αγνοείται από τη σημερινή Γερμανία.
Τουλάχιστον σε τέτοιες στιγμές μένεις βουβός. Πώς να φερθείς;
Τα εν μέρει θρυμματισμένα κρανία των θυμάτων δε μας είπαν
τίποτε. Ήταν απλώς εκεί.
Ο κύριος Σφουντούρης θα συνεχίσει τον αγώνα και μαζί του
ολόκληρο το χωριό. Όχι μόνο οι ηλικιωμένες μαυροντυμένες
γυναίκες, μα και η επόμενη γενιά στο μέλλον. Ο χρόνος δε γιατρεύει
τις πληγές.
Ωστόσο έμεινα έκπληκτη, που ειδικά στο Δίστομο δε συνάντησα
διόλου προκαταλήψεις.
Αντιπαρατέθηκαν με σοβαρότητα με την ιστορία.
Κι εμείς επίσης.
Ήταν ωραία.
Η πρακτική επαγγελματική άσκηση αποτελεί, λοιπόν, ένα σημαντικό
βήμα για εμάς τους μαθητές, προκειμένου να σχηματίσουμε μια
εικόνα της επαγγελματικής ζωής και να γνωρίσουμε διάφορα
ενδιαφέροντα επαγγέλματα καθώς και τον κόσμο της εργασίας.
Lucia Nikoloudis, 10d
42
τον Ιούνιο του 1944.
Μία από τις πολυάριθμες δικηγόρους του είπε: “Ξέρουμε ότι έχουμε
δίκιο και ότι η Γερμανία έχει άδικο.“
Πρόκειται για τον αγώνα για αποζημίωση.
Αντίληψη.
Ηθική.
Ωστόσο τι γυρεύουμε;
Παρατηρούμε.
Απλώς.
Ή όχι;
Είναι δύσκολο. Νιώθουμε το βάρος.
Η ανάμνηση, την οποία εμείς δε διαθέτουμε, είναι παρούσα.
Η πομπή των δαυλών στο σκοτάδι φέγγει.
Ο ρυθμός των τυμπάνων αγγίζει.
Η σιωπηλή παρουσία των κατοίκων του χωριού σοκάρει.
Πώς είναι δυνατό; Πώς είναι δυνατό ένα ρίγος να διαπερνάει
τη σπονδυλική στήλη στο άκουσμα των 218 ονομάτων των
δολοφονηθέντων,
ενώ συνάμα οι μαθητές του Δίστομου να συμπεριφέρονται τόσο
ανοιχτά,
Γενικά όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές έμειναν πολύ ικανοποιημένοι
από τις εμπειρίες τους στην πρακτική άσκηση.
Eine Runde Wahrheit (Klassenfahrt der 10d, 9-10.06.10)
Ένας γύρος της αλήθειας (εκδρομή των τάξεων 10d και 9-10 στις 10.06.10)
Ein Ikea-Kuchen für Herrn Barabas. Happy Birthday!
Strandhotel mit Badeverbot.
3D Antike.
Gerade mal zwei Tage waren es.
Herr Sfoundouris saß da und guckte mich nachdenklich an. Er hat
als kleiner Junge das von den Nazis begangene Massaker vom 10.
Juni 1944 in Distomo miterlebt.
Eine seiner zahlreichen Anwältinnen sagte gerade:
“Wir wissen, wir haben Recht und Deutschland hat Unrecht.“
Es geht um den Kampf um Entschädigung,
Wahrnehmung,
Moral.
Doch was machen wir dort?
Wir beobachten.
Einfach.
Oder nicht?
Es ist schwer. Das Gewicht ist spürbar,
die bei uns nicht vorhandene Erinnerung präsent.
Der Fackelzug im Dunkeln ist hell.
Der Rhythmus der Trommeln greifbar.
Die stille Präsenz der Einwohner schockierend.
Wie geht das? Wie geht, dass es einem kalt über den Rücken läuft
bei der Nennung aller 218 Ermordeten,
doch gleichzeitig die Schüler Distomos so offen,
so selbstverständlich,
Ένα γλύκισμα από την ΙΚΕΑ για τον κύριο Barabas. Happy Birthday!
Παραλιακό ξενοδοχείο με απαγόρευση μπάνιου.
Δυο μέρες ήταν πάλι.
Ο κύριος Σφουντούρης καθόταν και με κοίταζε σκεπτικά. Έχει
ζήσει ο ίδιος σαν μικρό παιδί τη σφαγή από τους Ναζί στο Δίστομο
43
Kalavryta / Καλάβρυτα
Johannes Horacek,11d - Alexander Sandmeier,11d
Gespräch mit Prof.Hagen Fleischer an der DSA, Oktober 2009
Συζήτηση με τον καθηγητή Hagen Fleischer στη ΓΣΑ, Οκτώβριος 2009
Regina Wiesinger, Lehrerin / Regina Wiesinger, καθηγήτρια
Das Begegnungsprojekt zwischen dem Lyzeum Kalavritas und der
11. Klasse der DSA kann als voller Erfolg bezeichnet werden. Das
Projekt mit dem Hintergrund der brutalen Vergeltungsmaßnahme
der deutschen Besatzungsmacht an der Zivilbevölkerung Kalavritas im Zweiten Weltkrieg soll zeigen, dass sich die Beziehungen
der heutigen Generationen unabhängig von den geschichtlichen
Ereignissen entwickeln können. Mit interessanten und lehreichen
Projekten und Präsentationen an einem Wochenende in Kalavrita
im Oktober 2009 zeigte sich sehr schnell, dass drei gemeinsame
Tage allein zu wenig sind. Alle Beteiligten haben neue Freundschaften geschlossen und vor allen Dingen gelernt, dass die grausame
Vergangenheit keinen Einfluss mehr auf die moderne Zeit hat. Der
Kontakt zu den Schülern aus Kalavrita besteht immer noch. Die
Kalavritaner haben uns sogar zum zwanzigsten Jahrestag zum Fall
der Mauer an der DSA besucht und zusammen eine wundervolle
Zeit verbracht. Hoffentlich werden diese Begegnungsprojekte zur
Tradition und auch von den zukünftigen Generationen mit Freude
und Eifer durchgeführt!
Το πρόγραμμα συνάντησης μεταξύ του λυκείου Καλαβρύτων και της
11ης τάξης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών μπορεί να χαρακτηριστεί
ως μεγάλη επιτυχία. Το πρόγραμμα αυτό, με υπόβαθρο τα βάναυσα
αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής εις βάρος ενός
μέρους του ελληνικού πληθυσμού, καταδεικνύει ότι οι σχέσεις των
σημερινών γενεών μπορούν να αναπτυχθούν ανεξάρτητα από τα
ιστορικά γεγονότα. Το πλήθος από ενδιαφέροντα και διδακτικά
προγράμματα και ενημερωτικές παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια
ενός Σαββατοκύριακου στα Καλάβρυτα, τον Οκτώβριο του 2009
οδήγησε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι οι τρεις μέρες ήταν
ανεπαρκείς. Όλοι οι συμμετέχοντες σύναψαν μεταξύ τους φιλίες
και προ πάντων κατανόησαν ότι το σκληρό παρελθόν δεν ασκεί
πια καμία αρνητική επίδραση στη ζωή τους. H επικοινωνία μεταξύ
των μαθητών παραμένει μέχρι σήμερα. Επίσης, οι Καλαβρυτινοί
επισκέφτηκαν τους μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών για
την 20η επέτειο της πτώσης του τείχους και πέρασαν μαζί τους ένα
υπέροχο διήμερο. Ελπίζουμε τέτοια προγράμματα συνάντησης να
γίνουν παράδοση και να πραγματοποιούνται και από τις επόμενες
γενιές με χαρά και ζήλο.
Nafplio / Ναύπλιο
Karim Diebold, 11d
Am 16.Juni sind wir, die Klasse 11d, zusammen mit Frau Wiesinger
und Herrn Hochschulz im Rahmen des Geschichtsunterrichts für
einen Tag nach Nafplio gefahren. Nach der Ankunft am Palamidi
folgte das eine oder andere Referat und so bewegten wir uns bei
gefühlten 45 Grad zu Fuß durch Nafplio, um die Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen. Einige Liter kaltes Wasser und Schattenpausen später machten wir uns müde, aber informierter über die
griechische Geschichte zurück auf den Weg nach Athen.
44
Στις 16 Ιουνίου η τάξη 11d μαζί με την κυρία Wiesinger και τον κύριο
Hochschulz επισκέφτηκε, στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας,
για μια μέρα το Ναύπλιο. Μετά την άφιξή μας στο Παλαμήδι και την
ανάγνωση κάποιων σχετικών μαθητικών εργασιών, διασχίσαμε το
Ναύπλιο με τα πόδια υπό θερμοκρασία πάνω από 45 βαθμούς
για να γνωρίσουμε τα αξιοθέατά του. Αφού ήπιαμε αρκετά κιλά
κρύο νερό και κάναμε αρκετά διαλείμματα στη σκιά, πήραμε μετά
το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, κουρασμένοι αλλά πιο
ενημερωμένοι σχετικά με την ελληνική ιστορία .
“Am 2.11.1944 verlässt der letzte deutsche Festlandsverband griechischen Boden.“
«Στις 2.11.1944 οι τελευταίες γερμανικές δυνάμεις ξηράς εγκαταλείπουν το ελληνικό έδαφος.»
Was hinterlassen die Deutschen nach dreieinhalb Jahren Besatzungszeit und wie gehen die Nachfolgestaaten des “Dritten
Reiches“ mit diesem Erbe, mit ihrer historischen Verantwortung
gegenüber dem ehemaligen Besatzungsland um? Diese Fragen
standen im Mittelpunkt des Gesprächs der Oberstufenschüler der
griechischen und deutschen Abteilung der DSA mit Herrn Hagen
Fleischer, Professor an der Uni Athen für Neuere Geschichte, dessen Forschungsschwerpunkt in der nationalsozialistischen Besatzungspolitik und deren Folgen besonders für Griechenland liegt.
Τι αφήνουν πίσω τους οι Γερμανοί μετά από τριάμισι έτη κατοχής
και πώς διαχειρίζονται τα κράτη που ακολούθησαν το “τρίτο
ράιχ” αυτή την κληρονομιά, αυτή την ιστορική ευθύνη απέναντι
στις άλλοτε κατεχόμενες χώρες; Γύρω από αυτές τις ερωτήσεις
επικεντρώθηκε η συζήτηση των μαθητών της ανώτερης βαθμίδας
του ελληνικού και του γερμανικού τμήματος με τον κύριο Hagen
Fleischer, καθηγητή νεώτερης ιστορίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών.
Επίκεντρο της έρευνας του καθηγητή αποτελεί η κατοχική πολιτική
του εθνικοσοσιαλισμού και οι συνέπειές της ιδιαιτέρως για την
Ελλάδα. Όπως διαπιστώνεται στη διάρκεια της συζήτησης, τα
εγκλήματα των ναζί στην Ελλάδα ήταν ιδιαιτέρως βαρύνουσας
σημασίας – ένα σκοτεινό και ανεπεξέργαστο ακόμη κεφάλαιο
γερμανικής και αυστριακής ιστορίας, απέναντι στο οποίο αποφεύγει
κανείς να τοποθετηθεί.
Wie sich im Laufe des Gesprächs herausstellt, ein nach wie vor
dunkles und nicht aufgearbeitetes Kapitel deutscher und österreichischer Geschichte, dem man sich ungern stellt, zu schwerwiegend waren die Verbrechen der Nazis in Griechenland. Herr
Fleischer berichtet von Fakten und Ereignissen, die in keinem einschlägigen Unterrichtswerk für griechische und deutsche Gymnasien nachzulesen sind und niemals in diesen Einzelheiten und Details
im herkömmlichen Geschichtsunterricht thematisiert werden können. Umso größer war auch das Interesse der Schüler, besonders
hinsichtlich des Umgangs Deutschlands mit dem Erbe der Vergangenheit. Herr Fleischer lenkt dabei den Blick hinter die Kulissen der
Diplomatie zwischen Deutschland und Griechenland besonders
der 50er und 60er Jahre, die gekennzeichnet waren von einer regelrechten “Liquidierung der Erinnerung“, die in der Aufforderung
Deutschlands gipfelte, die Verfolgung der deutschen Kriegsverbrecher in Griechenland einzustellen.
Eine Schulstunde reicht bei weitem nicht um die komplizierten
deutsch-griechischen Verhältnisse der Nachkriegszeit aufzuzeigen
und zu beleuchten. So verfliegen regelrecht 45 Minuten und man
hat das Gefühl noch mühelos weitere Schulstunden Herrn Fleischer Ausführungen folgen zu können.
In diesem Sinne hoffen wir, Herrn Fleischer bald wieder an unserer
Schule begrüßen zu dürfen.
Ο κύριος Fleischer αναφέρει γεγονότα και συμβάντα, τα οποία
δεν εντοπίζονται σε κανένα εγκεκριμένο εγχειρίδιο για ελληνικά
ή γερμανικά γυμνάσια και τα οποία ουδέποτε θα μπορούσαν
να θεματοποιηθούν τόσο λεπτομερειακά και διεξοδικά σε ένα
παραδοσιακό μάθημα Ιστορίας. Αντιστοίχως μεγάλο ήταν και το
ενδιαφέρον των μαθητών, ιδιαιτέρως σε σχέση με τη διαχείριση της
κληρονομιάς του παρελθόντος από τη Γερμανία. Ο κύριος Fleischer
κατηύθυνε το βλέμμα πίσω από το παραπέτασμα της διπλωματίας
μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, ιδιαιτέρως των δεκαετιών του ΄50 και
του ΄60, που χαρακτηρίζονται από μια “εκκαθάριση της μνήμης” με
αποκορύφωση το αίτημα της Γερμανίας για πάγωμα της δίωξης των
Γερμανών εγκληματιών πολέμου στην Ελλάδα.
Μια σχολική ώρα κάθε άλλο παρά αρκεί για να καταδειχθούν και
να διαλευκανθούν οι σύνθετες γερμανοελληνικές σχέσεις της
μεταπολεμικής περιόδου. Έτσι τα 45 λεπτά πέρασαν πάρα πολύ
γρήγορα αφήνοντας πίσω την αίσθηση ότι θα μπορούσε κανείς
χωρίς κανένα κόπο να ακολουθεί επί πολλές ακόμη σχολικές ώρες
τον κύριο Fleischer στους συλλογισμούς του.
Ελπίζουμε, λοιπόν, να τον υποδεχτούμε σύντομα και πάλι στο σχολείο μας.
45
Aachen 2010 – H2O, More than just a drop
Dimitris Theodoropoulos, 11a / Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, 11a
Μπορεί η τελική φάση του διαγωνισµού να έλαβε χώρα στις 2325 Μαρτίου στο Aachen, αλλά ήδη από το καλοκαίρι, µαθητές από
όλη την Ευρώπη διεκδικούσαν την πρόκριση του σχολείου τους στο
δεύτερο συνέδριο της ευρωπαϊκής βουλής επιστηµών µε θέµα τη
σηµασία του νερού.
Die Endphase des Wettbewerbs fand zwar erst zwischen dem 23.
und dem 25.März in Aachen statt, doch bereits seit dem Sommer
unternahmen Schüler aus ganz Europa den Versuch, sich für den
2.European-Science-Parliament-Kongress zu qualifizieren. Das Thema des diesjährigen Kongresses war die Bedeutung des Wassers.
Herr Tolias würde uns bei der zweiten Teilnahme unserer Schule
begleiten und informierte uns im Vorfeld über den Ablauf. So bildete sich schon schnell eine Schülergruppe, die die Arbeit aufnehmen
konnte. Über die Weihnachtsferien kristallisierte sich dann heraus,
dass unsere Schule endgültig daran teilnehmen würde und die
Schüler Dimitris Theodoropoulos (11a), Apostolos Tzafos (10c)
und Thanos Christidis (10c) sollten die DSA in Aachen vertreten.
Am 23.3. begann unsere Reise. An der Jugendherberge wartete
schon die liebe Frau Myrto auf uns. Kurzes “demokratisch gelöstes“
Gerangel um die Zimmer – und schon nahmen wir Bekanntschaft
auf mit den übrigen Kongressteilnehmern aus aller Herren Länder!
Το απόγευµα της πρώτης µέρας θα γινόταν το εναρκτήριο πάρτι
του συνεδρίου. Εκεί γνωρίσαµε καλύτερα τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, µέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Επίσης,
παρακολουθήσαµε ένα ενδιαφέρον πρόγραµµα που κορυφώθηκε,
όταν µία οµάδα από συντονιστές συνέθεσε τη δική της µουσική µε
τη χρήση του νερού!
Am Nachmittag des ersten Tages fand die Eröffnungsfeier statt.
Über unterschiedliche Aktivitäten und Spiele wurden erste Bekanntschaften geschlossen. Daneben war besonders ein Programm
außergewöhnlich, bei dem die Koordinatoren ihre eigene Musik
mit der Wasserbenutzung kombinierten.
Την επόµενη µέρα θα άρχιζε το συνέδριο. Οι συµµετέχοντες
χωρίστηκαν σε πέντε οµάδες ανάλογα µε τις θεµατικές ενότητες τις
οποίες επέλεξαν. Οι 5 κατηγορίες ήταν: Οικονοµία, πολιτική, κοινωνία, τεχνολογία και ατοµική ευθύνη.
Am nächsten begann der Kongress. Die Teilnehmer wurden in fünf
Gruppen aufgeteilt, gemäß der thematischen Schwerpunkte (Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Technologie und Zivilcourage), die man
vorher ausgewählt hatte.
Από αυτό το σηµείο η κάθε οµάδα θα εργαζόταν και θα συζητούσε
ξεχωριστά. Καθετί που θα προέκυπτε από τη συζήτηση, καταγραφόταν σε πλακάτ, ώστε να µπορέσουµε να ανατρέξουµε στις πληροφορίες αυτές στη συνέχεια.
Nun sollte jede Gruppe einzeln diskutieren und arbeiten. Die Arbeitsergebnisse wurden auf Plakaten festgehalten, um im weiteren
Verlauf immer wieder darauf zurückgreifen zu können.
Την Πέµπτη 25/3, λοιπόν, ξηµέρωνε η τελευταία και σηµαντικότερη
ηµέρα του συνεδρίου. Τρέχοντας για να προλάβουµε, µαζευτήκαµε
για στερνή φορά στις θεµατικές µας οµάδες. Πλέον τα πράγµατα
ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα. Ορίστηκαν οι αρχηγοί και τα άτοµα τα
οποία θα καλούνταν να παρουσιάσουν τα θέµατα συζήτησης της
κάθε οµάδας. Η διαδικασία αυτή µάς προκάλεσε κάποιο άγχος,
αφού θα έπρεπε να βγάλουµε λόγο µπροστά σε περίπου εκατό
άτοµα.
Der letzte Kongresstag war auch der bedeutsamste. Zum letzten
Mal versammelten wir uns in unseren Themengruppen. Inzwischen
waren wir mit dem Prozedere bestens vertraut. Gruppensprecher
wurden bestimmt und die Präsentatoren der Ergebnisse ausgewählt. Sicher kam auch etwas Stress auf, denn schließlich sollte man
vor ungefähr 100 Personen eine Rede halten.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen an der Uni begaben wir
uns zu dem Hauptsaal, in dem die Abschlusssitzung stattfinden soll-
46
Ο Κ. Τόλιας, ο οποίος έµελλε να είναι και ο συνοδός καθηγητής
µας, µάς ενηµέρωσε για το συνέδριο αυτό, µε στόχο τη δεύτερη
συνεχόµενη συµµετοχή της Σχολής στην ESP. Έτσι αργά ή
γρήγορα, µία οµάδα µαθητών της σχολής έδειξε ενδιαφέρον και
«έπιασε δουλεία». Η διαδικτυακή µάχη κορυφώθηκε στις διακοπές
των Χριστουγέννων, κατά τις οποίες σηµειώθηκαν έντονες ανακατατάξεις στο βαθµολογικό πίνακα. Τελικά ήταν γεγονός. Οι µαθητές
Δηµήτρης Θεοδωρόπουλος (11α), Απόστολος Τζάφος (10c) και
Θάνος Χριστίδης ( 10c) θα εκπροσωπούσαν τη DSA στο Aachen.
Την Τρίτη 23/3 δώσαµε ραντεβού στο Ελ. Βενιζέλος. Αφού πήραµε
αεροπλάνο, τρένο και τέλος ταξί βρεθήκαµε στους κοιτώνες
(Jugendherberge), όπου µας υποδέχθηκε η αγαπητή κ. Μυρτώ.
Μετά από ορισµένες διαµάχες για τα δωµάτια, οι οποίες λύθηκαν
φυσικά µέσα σε δηµοκρατικά πλαίσια, γνωρίσαµε τους υπόλοιπους
συµµετέχοντες του συνεδρίου.
Αφού γευµατίσαµε στο πανεπιστήµιο, κατευθυνθήκαµε προς την
κεντρική αίθουσά του, όπου θα λάµβανε χώρα το τελικό συνέδριο.
Ρίξαµε µία τελευταία µατιά στους λόγους µας και πριν το καταλάβουµε
η σύσκεψη είχε ήδη αρχίσει. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι
te. Ein letzter Blick auf die Aufzeichnungen – und die Versammlung
begann. Es sollte unterstrichen werden, dass ohne Ausnahme jeder
von den beiden griechischen Schulen ans Rednerpult trat! Thanos
und ich vertraten die Gruppe mit dem Thema “Wasser und Gesellschaft“, währen Apostolos über das Thema “Wasser und Wirtschaft“ sprach.
Nach allen Präsentationen formulierte eine Koordinationsgruppe
die Resolution “Aachen Declaration“, in der alle Arbeitsergebnisse
der letzten beiden Tage Eingang fanden. Danach unternahmen wir
einige Textkorrekturen, so dass der Text in überzeugender Form
an die UNO geschickt werden konnte.
Ganz am Ende stand eine Abschlussparty mit allen Teilnehmern
des ESP. Es gab reichlich zu essen und es wurde viel getanzt und
gesungen, bis wir uns in unsere Schlafräume zurückzogen. Die dreitägige Exkursion war zu Ende und wir müssen zugeben, dass wir
den Kongress viel interessanter gefunden haben, als wir es uns je
ausgemalt hatten. In Aachen lernten wir so viele Jugendliche aus
allen Teilen Europas kennen, knüpften Freundschaften und lernten
viel über die enorme Bedeutung des Wassers. Die Kontakte mit
den anderen Jugendlichen werden sicher weitergehen, vielleicht
sieht man sich wieder bei anderer Gelegenheit in Griechenland. .
Auf ein Neues in Aachen 2012 mit der dritten Teilnahme einer
Schülergruppe der DSA am European Science Parliament!
µαθητές της σχολής µας αλλά και του Αρσακείου Θεσσαλονίκης
ανέβηκαν στο βήµα. Ο Θάνος κι εγώ εκπροσωπούσαµε την οµάδα
«Νερό και κοινωνία», ενώ ο Απόστολος την κατηγορία «Νερό και
οικονοµία». Αφού τελείωναν οι παρουσιάσεις των πέντε οµάδων, µία
οµάδα συντονιστών διαµόρφωσε ένα κείµενο που ονοµαζόταν Aachen Declaration και περιείχε όλα τα θέµατα που είχαν συζητηθεί τις
δύο αυτές ηµέρες. Στη συνέχεια προβήκαµε σε ορισµένες διορθώσεις στο κείµενο αυτό, το όποιο τελικά στάλθηκε στον οργανισµό
Ενωµένων Εθνών.
Μετά τη λήξη του συνεδρίου, ακολούθησε το αποχαιρετιστήριο
πάρτι. Εκεί δώσανε το παρόν όλα τα µέλη της ESP. Μετά από
άφθονο φαγητό, χορό και τραγούδι, αποχωρήσαµε από το χώρο
του πανεπιστηµίου και κατευθυνθήκαµε προς τους κοιτώνες. Η
τριήµερη αυτή εµπειρία είχε φθάσει πλέον στο τέλος της. Οφείλω
εδώ να οµολογήσω πως όλοι µας βρήκαµε το συνέδριο πολύ
πιο ενδιαφέρον απ’ ότι πρωτοφάνταζε. Στο Aachen γνωρίσαµε
δεκάδες έφηβους της ηλικίας µας από κάθε άκρη της Ευρώπης,
δηµιουργήσαµε φιλίες και µάθαµε πολλά πράγµατα για τη σηµασία
του νερού. Έχουµε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόµενο επανασύνδεσης
µε τα παιδιά και µάλιστα συζητιέται και το γεγονός να µαζευτούµε
ξανά εδώ στην Ελλάδα.
Ραντεβού λοιπόν ξανά στο Aachen και πάλι το 2012, όπου αναµένουµε την τρίτη συνεχόµενη παρουσία της ΓΣΑ στην Ευρωπαϊκή βουλή
επιστηµών!
14. Jugendparlamentssitzung
ΙΔ΄ Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων
Batistas Malatestas, 12b / Μπατίστας Μαλατέστας, 12b
Der 14.Jugendparlamentssitzung fand zwischen dem 4. und dem
7.September 2009 statt. In diesen Tagen hatten wir jugendlichen
Parlamentarier die Möglichkeit, die Probleme der heutigen Gesellschaft in Augenschein zu nehmen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Dabei standen v.a. Fragen der Umwelt- Bildungs- und Gesundheitspolitik im Mittelpunkt. Lösungsvorschläge wurden überlegt
und präsentiert und es wurde deutlich, dass wir uns auf diese Art
die Werte der Demokratie als Lebensprinzip zu eigen machen. Es
war eine besonders wertvolle Erfahrung, einmal am Rednerpult des
griechischen Parlaments eine Rede halten zu dürfen. Darüber hinaus bekam ich die Gelegenheit Gleichaltrige aus Griechenland und
dem Ausland kennen zu lernen. Besonders froh und geehrt fühlte
ich mich jedoch, als jugendlicher Parlamentarier bei dieser fest verankerten Institution die DSA vertreten zu dürfen.
Η ΙΔ’ σύνοδος της Βουλής των Εφήβων (2009-2010) πραγματοποιήθηκε στις 4-7 Σεπτεμβρίου 2009. Κατά τη διάρκεια του
προγράμματος είχαμε τη δυνατότητα ως έφηβοι βουλευτές να
προσεγγίσουμε τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, όπως
περιβάλλον, παιδεία, υγεία κ.α. Επιπλέον, αναζητήσαμε τρόπους
αντιμετώπισής τους και προτείναμε λύσεις ενστερνιζόμενοι έτσι, τις
αξίες της Δημοκρατίας ως τρόπου ζωής. Εκτός από την πολύτιμη
εμπειρία της αγόρευσης από το βήμα της βουλής των Ελλήνων,
είχα την ευκαιρία να γνωρίσω συνομήλικους από όλη την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Τέλος, ιδιαίτερη χαρά νιώθω που είχα την τιμή να
επιλεγώ και έτσι να εκπροσωπήσω ως έφηβος βουλευτής τη ΓΣΑ
σε αυτόν το θεσμό.
47
Biologie-Exkursion am 12.03.2010 / Επίσκεψη του τομέα βιολογίας στις 12.03.2010
Dimitris Ferentinos, Kl.13
Exkursion des Deutsch-LKs nach Mykene
Εκδρομή της τάξης με κύριο μάθημα τα Γερμανικά στις Μυκήνες
Theresa Giataganas,13
Den wohl interessantesten Ausflug des Jahres hat der BiologieLeistungskurs der 13. Klasse gemacht. Frau Kavvadias und Herr Exarchos hatten eine Exkursion ins Βiologische Institut der Universität
Athen organisiert, um im Rahmen des Unterrichts den Schülern
einen Einblick in die Neurophysiologie zu geben.
Im Institut wurden wir nach griechischer Gastfreundschaft herzlich
empfangen und gleich zum Labor geführt.
Der erste Teil der Exkursion bestand aus der Sektion einer Maus.
Die Professorin erklärte uns genau den Aufbau und die Funktion
der verschiedenen Organe. Das Ιnteressante jedoch war, dass dieser Bauplan auf den Menschen übertragbar ist. Uns Schülern wurde
viel über die Anatomie und die Funktionen des Körpers klar.
Daraufhin wurden uns die Apparaturen im Labor erläutert und ein
Programm gezeigt, mit dem man eine Nervenweiterleitung simuliert. Durch diese Art von Hilfsmitteln müssen keine Tiere mehr
getötet werden, was ein großer Vorteil ist. Man darf jedoch nicht
vergessen, dass solche Programme nur durch Tierversuche und die
Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, erstellt werden können.
Eine weitere Professorin stellte uns den zweiten Versuch vor. Einem Frosch wurde die Haut entfernt und eine Nervenhauptbahn
an einem Oszillographen angeschlossen. Durch leichte elektrische
Impulse wurde die Nervenweiterleitung in Form eines Graphen an
einem Monitor sichtbar. Doch für uns alle war nicht der Monitor,
sondern das Bein des Frosches viel wichtiger. Obwohl der Frosch
schon tot war, zuckten die Muskeln bei jedem Stromschlag.
Daraufhin wurden wir zu dem mikrobiologischen Sektor geführt.
Dort erklärten uns die Professorin und ihre Assistentinnen, wie
man Zellkulturen herstellt. Zur Zeit werden im Biologischen Institut
in Athen hauptsächlich Versuche mit Krebszellen gemacht.
Zu guter Letzt gingen wir zurück ins Labor, wo man dem Frosch
schon die Elektroden entfernt hatte, ein weiterer Professor sezierte
ihn, um uns ein weiteres Mal die Anatomie vor Augen zu führen.
Unsere Erwartungen an diese Exkursion wurden bei weitem übertroffen. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass man uns zum Einen
so herzlich aufnimmt und zum Anderen auch so viel zeigt. Unser
Biologie-Leistungskurs bedankt sich daher herzlich bei allen Professoren und Assistenten des Biologischen Institutes der Universität
Athen.
48
Σίγουρα την πιο ενδιαφέρουσα εκδρομή της χρονιάς πραγματοποίησαν οι μαθητές της τάξης 13 με κύριο μάθημα τη βιολογία.
Η κυρία Καββαδία και ο κύριος Έξαρχος διοργάνωσαν στο πλαίσιο του μαθήματος μια επίσκεψη στο βιολογικό ινστιτούτο του
Πανεπιστημίου Αθηνών για να σχηματίσουν οι μαθητές μια άποψη
σχετικά με τον τομέα της νευροφυσιολογίας
Φτάνοντας στο ινστιτούτο, αφού γίναμε δεκτοί με όλη την εγκαρδιότητα της ελληνικής φιλοξενίας, οδηγηθήκαμε αμέσως στο εργαστήριο.
Στο πρώτο μέρος της επίσκεψης ασχοληθήκαμε με τη νεκροψία
ενός ποντικού. Η καθηγήτρια μάς εξήγησε επακριβώς τη δομή και
τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων του. Το ενδιαφέρον ωστόσο
ήταν ότι το ίδιο σχήμα μπορεί να μεταφερθεί και στους ανθρώπους.
Για εμάς τους μαθητές έγινε έτσι πολύ πιο σαφής η ανατομία καθώς
και οι λειτουργίες του σώματος.
Στη συνέχεια μας παρουσίασαν το μηχανικό εξοπλισμό του
εργαστηρίου και μας έδειξαν ένα πρόγραμμα που προσομοίωνε τις
νευρικές συνδέσεις. Με τέτοια βοηθητικά μέσα δε χρειάζεται πια
να σκοτώνονται ζώα, κάτι που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν
πρέπει πάντως να ξεχνάμε ότι τέτοια προγράμματα δημιουργούνται
μόνο μέσω πειραμάτων πάνω σε ζώα καθώς και μέσω των γνώσεων
που αποκομίζονται από αυτά.
Viele meinen ja, dass sich der Unterricht auf das beschränkt, was
innerhalb des Schulgebäudes und während der Unterrichtsstunden
passiert. So jedoch nicht bei dem letzten Deutsch-Leistungskurs in
der Geschichte der Deutschen Schule Athen.
Πολλοί νομίζουν ότι το μάθημα περιορίζεται σε αυτό που συμβαίνει
μέσα στο σχολικό κτίριο κατά τη διάρκεια της σχολικής ώρας. Κάτι
τέτοιο δε συνέβη ωστόσο με την τελευταία τάξη, με κύριο μάθημα
τα Γερμανικά, στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
Am Anfang unseres letzten Schuljahres begannen wir die Lektüre
“Kassandra” von Christa Wolf zu bearbeiten. Nachdem wir das
Buch gelesen hatten, beschlossen wir aus der Lektüre ein großes
Projekt in der Form eines Theaterstücks zu formen. Um die Aufführung authentisch zu gestalten, fuhren wir direkt nach Mykene,
um uns auf die Spuren der Kassandra zu begeben. Zu Fuß folgten
wir ihren letzten Schritten, bis wir an ihrem letzten Aufenhaltsort,
dem Löwentor von Mykene, ankamen. Dank der Hitze gab es sogar Momente, in denen wir uns wirklich wie Gefangene auf dem
Weg zu ihrer Hinrichtung fühlten. Wir müssen ehrlich sagen, dass
diese außerschulische Aktivität großen Spaß gemacht hat und uns
wirklich geholfen hat uns besser in die Gefühlswelt der Kassandra
hineinzuversetzen. Bevor wir uns am Ende in einer Taverne noch
die Bäuche füllten, wagten noch ein paar Mutige von uns den
Sprung ins Wasser!
Με την έναρξη της τελευταίας μας σχολικής χρονιάς αρχίσαμε
την επεξεργασία του έργου “Κασσάνδρα” της Christa Wolf.
Αφού διαβάσαμε το βιβλίο, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε βάσει
του αναγνώσματος ένα μεγάλο πρόγραμμα σε μορφή θεατρικού έργου. Για να αποκτήσει η παράσταση αυθεντικότητα
ταξιδέψαμε απευθείας στις Μυκήνες αναζητώντας τα ίχνη της Κασσάνδρας. Ακολουθήσαμε πεζοπορώντας τα τελευταία της βήματα,
ώσπου φτάσαμε στον τελευταίο τόπο διαμονής της, την Πύλη των
Λεόντων στις Μυκήνες. Εξαιτίας της μεγάλης ζέστης υπήρξαν ως
και στιγμές όπου αισθανόμασταν σαν κατάδικοι στο δρόμο για την
εκτέλεσή τους. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η εξωσχολική αυτή
δραστηριότητα μάς διασκέδασε πολύ και μας βοήθησε πραγματικά
να συναισθανθούμε τον εσωτερικό κόσμο της Κασσάνδρας.
Hekabe (Christiana) und ihre Tochter
Kassandra (Theresa)
Η Εκάβη (Christiana) και η κόρη της
Κασσάνδρα
König Priamos (Moritz) und sein
Sicherheitschef Eumelos (Niclas).
Die Hitze erforderte, wie man sieht,
ungewöhnliche Maßnahmen.
Ο βασιλιάς Πρίαμος (Moritz) και ο επί
κεφαλής της ασφαλείας του Εύμηλος
(Niclas). Η μεγάλη ζέστη απαιτούσε, όπως
φαίνεται, λήψη εκτάκτων μέτρων.
Μια άλλη καθηγήτρια μας παρουσίασε το δεύτερο πείραμα. Από ένα
βάτραχο αφαιρέθηκε το δέρμα και μια νευρική σύναψη συνδέθηκε
με έναν παλμογράφο. Μέσω ελαφρών ηλεκτρικών εκκενώσεων η
νευρωνική μετάδοση ήταν ορατή επάνω σε μια οθόνη σε μορφή
γραφήματος. Όμως όλοι μας δε νοιαζόμασταν τόσο για την οθόνη
όσο για το πόδι του βατράχου. Μολονότι ο βάτραχος ήταν νεκρός,
οι μύες του συσπώνταν, σαν να τους διαπερνούσε ηλεκτρικό
ρεύμα.
Στη συνέχεια οδηγηθήκαμε στο μικροβιολογικό τμήμα. Εκεί η καθηγήτρια και οι βοηθοί της μας εξήγησαν πώς παρασκευάζονται
καλλιέργειες κυττάρων. Αυτή την εποχή στο βιολογικό ινστιτούτο της
Αθήνας διεξάγονται κυρίως πειράματα με καρκινικά κύτταρα. Στο
τέλος επιστρέψαμε στο εργαστήριο, όπου από το βάτραχο είχαν
ήδη αφαιρεθεί τα ηλεκτρόδια. Ένας άλλος καθηγητής άρχισε να τον
ανατέμνει για να δούμε ακόμη μια φορά ζωντανά την ανατομία του.
Kassandras gewaltsamer Tod Ο βίαιος θάνατος της Κασσάνδρας
Η επίσκεψη αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Δε φανταζόμασταν
ούτε ότι θα μας υποδέχονταν τόσο εγκάρδια ούτε ότι θα μας
έδειχναν τόσα πολλά. Γι΄ αυτό η κατεύθυνση της βιολογίας εκφράζει
τις εγκάρδιες ευχαριστίες της σε όλους τους καθηγητές και τους
βοηθούς του βιολογικού ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Immer begeisterte Zuschauer
Παντού ενθουσιώδεις θεατές
Kassandra bittet Aineas (Janni)
sie nicht zu verlassen
Η Κασσάνδρα ικετεύει τον Αινεία
(Janni) να μην την εγκαταλείψει 49
Baumpflanzaktion / Δράση - Δεντοφύτευση
Veranstaltungen
Εκδηλώσεις
Melina Nowak, 7e
Die Sonne war auf ihrem höchsten Punkt, als wir
endlich fertig waren. Alle Bäumchen waren eingepflanzt und wir waren am Ende unserer Kräfte.
Um uns herum sahen wir Menschen, die sich in
den außergewöhnlichsten Sprachen unterhielten
und ihre Bäumchen betrachteten. An ein paar
Stellen standen noch verbrannte Bäume, die uns
mit ihren schwarzen Ästen grüßten. Nicht weit
von uns begann schon der vornehme Stadtteil
Pendeli.
5
Am Sonntag, dem 21. März, sind wir schon ganz
früh aufgestanden, um auf dem Pendeli-Berg
10.000 Bäume einzupflanzen. Als meine Mutter,
mein Bruder, meine beste Freundin Danae und
ich im Bus saßen, waren wir schon sehr aufgeregt.
Wir dachten uns: “Wie viele Menschen werden
wohl kommen? Müssen wir am Ende alle Bäume
alleine einpflanzen?“. Bei unserer Ankunft waren
wir zunächst ein bisschen beunruhigt. Wir sahen
die 10.000 Bäumchen, die eingepflanzt werden
sollten, doch nicht mehr als 20 Menschen. Doch
dies hat uns nicht davon abgehalten, sofort mit
dem Einpflanzen der Bäumchen zu beginnen.
Ο ήλιος μεσουρανούσε, όταν επιτέλους τελειώσαμε.
Όλα τα δενδρύλλια είχαν φυτευτεί και ήμασταν
εξαντλημένοι. Τριγύρω μας άνθρωποι συζητούσαν
στις πιο αλλόκοτες γλώσσες παρατηρώντας τα
δενδρύλλιά τους. Εδώ κι εκεί καμμένα δέντρα μάς
χαιρετούσαν με τα μαύρα τους κλαδιά. Σε μικρή
απόσταση από μας, άρχιζαν τα πρώτα σπίτια του
προαστίου της Πεντέλης.
Την Κυριακή, στις 21 Μαρτίου, ξυπνήσαμε πολύ
νωρίς για να φυτέψουμε δέντρα στο βουνό της
Πεντέλης. Από το λεωφορείο κιόλας η μητέρα μου,
ο αδερφός μου, η καλύτερή μου φίλη, η Δανάη, κι
εγώ ήμασταν πολύ αναστατωμένοι. Σκεφτόμασταν:
«Πόσοι θα έρθουν άραγε να βοηθήσουν; Μήπως
τελικά χρειαστεί να φυτέψουμε μόνοι μας όλα τα
δέντρα;» Όταν φτάσαμε στον τόπο της δενδρο-
Nach einer Stunde kamen noch viel mehr Menschen. Es kamen
Kinder aus der Arabischen Schule, Eltern mit ihren Kindern, aber
auch Kinder aus unserer Schule. Alle halfen mit und obwohl es anstrengend war, hatten wir am Ende alle 10.000 Bäume eingepflanzt
und dabei sehr viel Spaß gehabt.
Ich glaube, das Ziel dieser Baumpflanzaktion war, die Menschen mit
der Natur zu verbinden. Jeder Mensch soll eine enge Beziehung
zum Baum, den er pflanzt, aufbauen. Nach zwei Wochen sind manche Menschen deshalb wieder zu den Bäumen gegangen, haben
sie gegossen und ihnen Namen gegeben. Danae und ich hatten
ihnen schon früher Namen gegeben, nicht irgendwelche, sondern
Namen von unseren Freunden, weil wir sie mit der gleichen Liebe
eingepflanzt haben, mit der wir unsere Freunde lieben. Jetzt heißen
also ein paar kleine Bäumchen auf dem Pendeli-Berg in Athen unter anderem “Sofia“, “Kimon“, “Emmy“ und “Alexia“.
ωραίο σπίτι στο δάσος χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες των
πράξεών του.
Μετά από μια ώρα είχαν καταφτάσει πολύ περισσότεροι άνθρωποι:
μαθητές ενός αραβικού σχολείου, γονείς με τα παιδιά τους, αλλά
και παιδιά του σχολείου μας. Με τη βοήθεια όλων, παρόλο που η
δουλειά ήταν κουραστική, τελικά φυτέψαμε και τα 10.000 δέντρα,
ενώ παράλληλα διασκεδάσαμε πολύ.
Πιστεύω ότι ο σκοπός αυτής της δράσης ήταν ν΄ αναπτύξουν
οι άνθρωποι ένα δεσμό με τη φύση και ν΄ αποκτήσει ο καθένας
μια στενή σχέση με το δενδρύλλιο που φύτεψε. Γι΄ αυτό και μετά
από δυο εβδομάδες μερικοί επισκέφτηκαν πάλι τα δέντρα τους, τα
πότισαν και τους έδωσαν ονόματα. Η Δανάη κι εγώ τους είχαμε
δώσει ήδη πιο πριν ονόματα, όχι οποιαδήποτε αλλά ονόματα φίλων
μας, γιατί τα είχαμε φυτέψει με την ίδια αγάπη που τρέφουμε για
τους φίλους μας. Έτσι τώρα μερικά δέντρα του αθηναϊκού βουνού
της Πεντέλης λέγονται μεταξύ άλλων «Σοφία», «Κίμων», «Έμμυ»
και «Αλεξία».
Όταν γυρίσαμε πίσω, νιώθαμε υπέροχα, γιατί ξέραμε ότι είχαμε
κάνει κάτι καλό για το περιβάλλον κι επίσης ότι τα δέντρα μας θα
έμεναν φίλοι μας για πάντα.
Nach unserer Rückkehr fühlten wir uns alle total gut, weil wir wussten, dass wir etwas Gutes für die Umwelt gemacht hatten und
weil wir wussten, unsere Bäume würden für immer unsere Freunde sein.
φύτευσης, στην αρχή ανησυχήσαμε. Είδαμε 10.000
δενρύλλια που έπρεπε να φυτευτούν, όχι όμως πάνω
από 20 ανθρώπους. Αυτό όμως δε μας εμπόδισε να
πιάσουμε αμέσως δουλειά.
Ο επικεφαλής της δενδροφύτευσης μάς παρότρυνε
να δουλέψουμε σε ζεύγη. Ο ένας θα έπιανε το
σκαλιστήρι και ο άλλος θα κουβαλούσε τα δενδρύλλια
από το αυτοκίνητο το οποίο τα είχε μεταφέρει στο
βουνό. Μετά μας έδειξε πώς φυτεύουν και μας είπε
να προσέξουμε να είναι οι ρίζες σκεπασμένες με
χώμα και να υπάρχει γύρω από το δενδρύλλιο μια
μικρή λακούβα για να φτάνει στις ρίζες το νερό
της βροχής. Έπειτα από ολιγόλεπτες εξηγήσεις
ξεκινήσαμε.
Der Leiter der Baumpflanzaktion forderte uns
auf, Paare zu bilden. Der eine nimmt eine Hacke
und der andere holt immer die Bäumchen von
einem Wagen, der sie bis zu dem Berg transportiert hatte. Dann zeigte er uns, wie man die Bäume einpflanzt, und sagte uns, wir sollten darauf
aufpassen, dass die Wurzeln mit Erde bedeckt
sind und dass um den Baum ein kleiner Graben
entstehen soll, damit das Regenwasser auch zu Υπήρχαν δύο είδη δέντρων: έλατα και βελανιδιές. Και
den Wurzeln kommt. Nach den 5-minütigen Er- των δύο ειδών τα δενδρύλλια ήταν πολύ μικρά, το
μόνο που έβλεπες ήταν ένας τόσος δα κορμός 20
klärungen machten wir uns an die Arbeit.
εκατοστών με δυο φυλλαράκια το πολύ. Ούτε που
Es gab zwei Arten von Bäumen: Tannenbäume διανοούσουν ότι τα δενδρύλλια αυτά σε 60 χρόνια
und Eichen. Beide Arten, die gepflanzt wurden, θα έμοιαζαν ολόιδια μ΄ εκείνα που πριν ένα χρόνο
waren ganz klein. Das Einzige, was man sehen έγιναν εδώ παρανάλωμα της φωτιάς Ούτε που
konnte, war ein 20cm hoher Babystamm mit διανοούσουν ότι σε άλλα 70 χρόνια ίσως και αυτά
höchstens zwei Blättchen. Man konnte sich nicht τα δέντρα να τα ξανάκαιγε ένας άνθρωπος, τόσο
vorstellen, dass diese Bäumchen in 50 Jahren ge- ανεγκέφαλος και ανόητος, τόσο προσκολλημένος
nauso aussehen würden, wie die, die hier vor ei- στο χρήμα, ώστε να έχει στο νου του μόνο ένα
50
nem Jahr lichterloh brannten. Man konnte sich nicht vorstellen, dass
vielleicht auch diese Bäumchen in 70 Jahren von einem Menschen
verbrannt werden, der so hirnlos und dumm ist, so sehr ans Geld
denkt, dass er nur ein schönes Haus in einem Wald und nicht an
die Folgen seiner Taten denkt.
Ein Jubiläum – zum 10. Mal das Summer Camp an der DSA
Μια επέτειος – 10ο Summer Camp στη ΓΣΑ
Mareile Wißmann, Grundschullehrerin, verantwortlich für den Bereich Deutsch im Summer Camp
Mareile Wißmann, δασκάλα δημοτικού, υπεύθυνη για τον τομέα των Γερμανικών στο Summer Camp
Im Jahr 2000 gab es eine Vision von Harry Gleitsmann, dem damaligen stellvertretenden Schulleiter, und Christos Konstantinidis, dem
heutigen Leiter des Summer Camps, die langsam Gestalt annahm
und schließlich mit großem Erfolg in die Realität umgesetzt wurde:
Το έτος 2000 ο Harry Gleitsmann, τότε υποδιευθυντής της ΓΣΑ,
και ο Χρήστος Κωσταντινίδης, σημερινός διευθυντής του Summer
Camp, οραματίστηκαν ένα θεσμό, ο οποίος αφού απέκτησε σταδιακά μορφή, μπόρεσε εντέλει να υλοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία:
2001 konnte das erste Summer Camp der DSA 148 Kinder begrüßen.
Το 2001 το πρώτο Summer Camp ήταν σε θέση να υποδεχτεί 148
παιδιά.
“Deutsch lernen mit Sport und Spaß“ ist in diesem Jahr zum 10.
Mal das Motto unseres Summer Camps. Unsere Zielsetzung ist,
Deutsch auf hohem Niveau zu unterrichten, in Kombination mit
einem attraktiven Sportprogramm und dem Nachmittagsunterricht in Physik, Biologie, Musik, Kunst, Informatik, Chemie, Theater
und Tanz. Die Konzeption des Summer Camps hat sich in dieser
Kombination als einmalig erfolgreich auf dem griechischen Markt
erwiesen.
«Μαθαίνω γερμανικά με αθλητισμό και κέφι», αυτό υπήρξε και
φέτος για 10η χρονιά το μόττο του Summer Camp μας. Στόχος μας
είναι μια υψηλού επιπέδου διδασκαλία γερμανικών σε συνδυασμό
με ένα ελκυστικό αθλητικό πρόγραμμα και απογευματινά μαθήματα
στη φυσική, βιολογία, μουσική, καλλιτεχνικά, ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, χημεία, θέατρο και χορό. Ο συνδυασμός αυτός γνώρισε στην ελληνική αγορά μοναδική επιτυχία.
51
Im Laufe der Jahre hat sich das Summer Camp etabliert, das zeigt
der große Zuspruch. Nicht alle Kinder auf der Warteliste können
aufgenommen werden. 2009 waren ca. 260 Schüler von über 50
verschiedenen Schulen aus dem Großraum Athen eingeschrieben. Allen Kindern, die auf die griechische Abteilung vorbereitet
werden sollen, bietet das Summer Camp eine ideale Möglichkeit,
Με το πέρασμα των χρόνων το Summer Camp καθιερώθηκε, όπως
δείχνει η μεγάλη του απήχηση. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά
όλα τα παιδιά από τη λίστα αναμονής. Το 2009 γράφτηκαν περίπου
250 μαθητές από περισσότερα από 50 διαφορετικά σχολεία της
ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Για όλα τα παιδιά που πρόκειται
να προετοιμαστούν για το ελληνικό τμήμα το Summer Camp
Essstörungen: erkennen, verstehen, überwinden / Abendveranstaltung am 29.04.2010
Διατροφικές διαταραχές: τις αναγνωρίζουμε, τις καταλαβαίνουμε, τις ξεπερνούμε /
Βραδυνή εκδήλωση στις 29.04.2010
Maria Nerantzaki, Dipl.-Soziologin / Μαρία Νεραντζάκη, κοινωνιολόγος
Essstörungen werden bei Mädchen / jungen Frauen und auch Jungen immer häufiger beobachtet. Sie gelten inzwischen als verbreitetes Phänomen unserer Wohlstandsgesellschaft und fordern uns
deshalb auf allen Ebenen (Eltern, Schule, Jugendarbeit…) zu einer
grundlegenden Auseinandersetzung heraus.
Wir leben in einer Zeit, in der Nahrungsmittel im Überfluss vorhanden sind. Gleichzeitig herrscht ein Schlankheitswahn, millionenfach
verbreitet in Medien, Modezeitschriften und vielem mehr. Schlank
sein ist zum Symbol geworden für Leistungsfähigkeit, Fitness, Glück,
Attraktivität und Erfolg.
In diesem Spannungsverhältnis bewegen sich unsere Kinder. Deshalb stehen besonders für Mädchen Essstörungen an erster Stelle,
wenn wir an Suchtgefährdung und Erkrankungen denken.
die Gegebenheiten der Schule kennen zu lernen, an einem handlungsorientiert strukturierten Deutschunterricht teilzunehmen und
Sportarten auszuprobieren, die an ihren Schulen nicht unterrichtet
werden.
Ob Latin oder Indian Rock – Schüler, Helfer und Lehrer beginnen die Tage mit Tanzen und Singen. Die Choreographien zu den
Rhythmen reißen unter der Moderation von Christos Konstantinidis, dem Leiter des Summer Camps, alle mit.
Lachende Gesichter begleiten die Kinder liebevoll durch ihr Tagesprogramm. Das fachkundige Deutschlehrerteam motiviert die
Schüler immer wieder, ihre Kenntnisse zu erweitern. Unser engagiertes Sportlehrerteam spornt die Schüler täglich an, ihre sportlichen Fähigkeiten auszuprobieren. Viele Kinder dürfen das Sportabzeichen in Leichtathletik mit einer Urkunde nach Hause nehmen.
Unsere Helfer, die Schüler der deutschen Abteilung, werden die
große Schwester, der große Bruder. Sie stehen den Gruppen immer helfend und beratend zur Seite und tragen durch ihre Verlässlichkeit und ihren persönlichen Einsatz jedes Jahr zum Erfolg des
Summer Camps bei.
Einen herzlichen Dank an alle Kollegen im Summer Camp-Team,
die zum 10. Mal dabei waren.
αποτελεί μια ιδανική δυνατότητα να γνωρίσουν τα δεδομένα του
σχολείου, να συμμετάσχουν σε ένα μάθημα γερμανικών, δομημένο
σύμφωνα με πρακτικό προσανατολισμό και να δοκιμάσουν τις
δυνατότητές τους σε διάφορα είδη αθλημάτων που δε διδάσκονται
στα σχολεία τους. Είτε πρόκειται για λάτιν είτε για ινδιάνικο ροκ - μαθητές, βοηθοί
και καθηγητές αρχίζουν την ημέρα τους με χορό και τραγούδι.
Οι χορογραφίες στους διάφορους ρυθμούς συναρπάζουν τους
πάντες, υπό τη γενική εποπτεία του Χρήστου Κωνσταντινίδη,
διευθυντή του Summer Camp.
Γελαστά πρόσωπα συνοδεύουν με αγάπη τα παιδιά στο καθημερινό
τους πρόγραμμα. Το καταρτισμένο team από καθηγητές Γερμανικών παρακινεί διαρκώς τα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
Το ενθουσιώδες team μας από καθηγητές σωματικής αγωγής
παροτρύνει καθημερινά τους μαθητές να δοκιμάζουν τις αθλητικές
τους ικανότητες. Πολλά παιδιά επιτυγχάνουν να πάρουν φεύγοντας
ένα μετάλλιο στο στίβο μαζί με ένα πιστοποιητικό. Οι βοηθοί μας,
μαθητές του γερμανικού τμήματος, είναι οι μεγαλύτεροι αδελφοί
και οι μεγαλύτερες αδελφές τους. Συμπαραστέκονται στις ομάδες
προσφέροντας τη βοήθεια και τη συμβουλή τους και με την
αξιοπιστία και τον ενθουσιασμό τους συμβάλλουν κάθε χρόνο στην
επιτυχία του Summer Camp.
Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους από το team
του Summer Camp που ήταν και φέτος για δέκατη χρονιά μαζί
μας.
52
Οι διατροφικές διαταραχές είναι πλέον ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στις κοινωνίες που ευημερούν και εξαιτίας αυτού απαιτείται η
πολυεπίπεδη αντιμετώπιση και συνεργασία γονέων και σχολείου.
Ζούμε σε μια εποχή όπου η τροφή υπάρχει σε αφθονία, παράλληλα
όμως επικρατεί μια υστερία να ακολουθεί και να υιοθετεί κανείς τα
σημερινά πρότυπα ομορφιάς, που προβάλλουν παγκοσμίως τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περιοδικά, τα ινστιτούτα ομορφιάς
ταυτίζοντας την εξωτερική εμφάνιση με την ευτυχία, ελκυστικότητα
και την επιτυχία.
Μέσα σ’ αυτές τις αντιφατικές προσλαμβάνουσες κινούνται και τα
παιδιά μας. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τα πρότυπα ομορφιάς, επιδρούν καταλυτικά ιδιαίτερα στα κορίτσια και στις νεαρές
γυναίκες. Ευτυχώς έχουμε μια μακρά πείρα από την πρόληψη των
εξαρτήσεων, που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και σ’ αυτόν τον
τομέα.
Tag der offenen Tür / Ημέρα επικοινωνίας & πληροφόρησης
Kalliopi Mantopoulou, Christoph Holzwarth, Zoi Vassiliou, Lehrer / Καλλιόπη Μαντοπούλου, Christoph Holzwarth, Ζωή Βασιλείου, καθηγητές
Wie jedes Jahr fand auch im Schuljahr 2009/10 an der DSA ein
Kommunikations- und Informationstag statt. Viele Freunde der
Schule, aber auch Besucher, die die Schule näher kennen lernen
wollten, besichtigten die Einrichtungen der Schule und verfolgten
eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten. Besonders hervorzuheben ist die rege Mitwirkung aller Kollegen und der älteren Schüler der deutschen Abteilung. Am Nachmittag fand unser
Sportfest statt, das wie immer das Publikum begeisterte.
Allen sei für die Mitwirkung herzlichst gedankt.
Όπως και κάθε χρόνο ,έτσι και φέτος, διοργάνωσε η ΓΣΑ την
ημέρα επικοινωνίας και πληροφόρησης. Πολλοί φίλοι της σχολής,
αλλά και επισκέπτες που ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν από κοντά
το σχολείο, ήρθαν στις εγκαταστάσεις μας και πέρασαν ένα πρωινό
παρακολουθώντας ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθούμε στην προσωπική εργασία όλων των
συναδέλφων, καθώς και στη συμμετοχή των μαθητών μας από τις
τελευταίες τάξεις του γερμανικού τμήματος. Το απόγευμα ακολούθησε η αθλητική γιορτή του σχολείου μας που, όπως πάντα, ενθουσίασε το κοινό.
Ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία τους.
Bunte Frühlingsmusik am Tag der offenen Tür, drinnen und draußen
Ποικίλο πρόγραμμα ανοιξιάτικης μουσικής την ημέρα επικοινωνίας μέσα κι έξω
Peter Hahn, Lehrer / Peter Hahn, καθηγητής
Unser (Streich!)-Orchester rockte in die Saiten, der Kammerchor
“brahmste“ ganz auf Zigeunerart und unser Schülerchor “gospelte“ den “Happy Day“: das und noch viel mehr erwartete in diesem
Jahr alle, die am Tag der offenen Tür zu unserer bunten Frühlingsmusik in die Aula kamen.
Η ορχήστρα μας (των εγχόρδων) έπαιζε σε ρυθμούς ροκ, η χορωδία
δωματίου τραγουδούσε σε εντελώς τσιγγάνικους ρυθμούς και η
μαθητική μας χορωδία απέδωσε σε ρυθμούς γκόσπελ το “Happy
Day“. Αυτά και ακόμη περισσότερα περίμεναν όλους εκείνους που
βρέθηκαν την ημέρα επικοινωνίας στην Aula για να ακούσουν το
ποικίλο μας πρόγραμμα ανοιξιάτικης μουσικής.
53
Draußen auf unserer Außenbühne warteten dann weitere Überraschungen: Unser neu gegründetes Vokalquintett “No strings attached“ heizte mit A-capella Popsongs der “Wise Guys“ kräftig ein
und vertrieb so das bis dahin recht trübe Wetter. Später sorgten
die griechische Band, die Lehrerband und Sängerinnen und Sängern aus den Reihen der Schüler mit Poptiteln und Auszügen aus
“Schoolovision“ für festliche Atmosphäre.
Έξω, στην εξωτερική εξέδρα, τους επισκέπτες μας περίμεναν
και άλλες εκπλήξεις: Το νεοσυσταθέν φωνητικό μας κουιντέτο
“No strings attached“ ανέβαζε στα ύψη τη θερμοκρασία με ποπ
τραγούδια των “Wise Guys“ διώχνοντας μακριά τον αρκετά κακό
καιρό που επικρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αργότερα το
συγκρότημα ελληνικής μουσικής, το συγκρότημα των καθηγητών καθώς και τραγουδιστές και τραγουδίστριες από την πλευρά των
μαθητών με ποπ τίτλους και κομμάτια από τη “Schoolovision“ φρόντισαν να συνεχιστεί η γιορταστική ατμόσφαιρα.
Die fahrende Schule der Souveränität oder Es gibt nichts Gutes, außer man tut es
Το περιοδεύον σχολείο της πολιτικής κυριαρχίας ή Τίποτε δεν είναι καλό, εαν δε γίνει πράξη
Ulrich Wiegand, Lehrer / Ulrich Wiegand, καθηγητής
Vor allem bleibt ein Bild: Junge Erwachsene, Schüler der Oberstufe, sitzen im Freien unter einem Schatten spendenden Baum vor
einem weißen Berliner Doppeldeckerbus und reden über Politik.
Nicht über die tagesaktuelle Politik – den Regierungswechsel vom
letzten Sonntag in Griechenland oder den Einsatz der Bundeswehr
in Afghanistan. Nein, sie diskutieren Grundsätzliches: Warum gibt
es überhaupt Staaten? Warum dürfen Banken Gewinne machen?
Warum gibt es überhaupt Banken? Darf man seine politische Souveränität an andere übertragen? Das Gespräch geht hin und her,
es in nicht hitzig, eher nachdenklich, tastend, dann wieder lebhaft.
Einer der Teilnehmer des gemeinschaftlichen Mit-Teilens – so die
Κυρίως απομένει μια εικόνα: Νεαροί ενήλικες, μαθητές της
ανώτερης βαθμίδας, κάθονται στον περίβολο του σχολείου κάτω
από ένα σκιερό δέντρο μπροστά από ένα άσπρο διώροφο βερολινέζικο λεωφορείο και συζητούν για την πολιτική. Όχι για επίκαιρα
πολιτικά θέματα -όπως για την αλλαγή κυβέρνησης στην Ελλάδα
την προηγούμενη Κυριακή ή την αποστολή γερμανικού στρατού
στο Αφγανιστάν-. Όχι, συζητούν για θεμελιώδη ζητήματα όπως:
Γιατί υπάρχουν εν γένει κράτη; Γιατί επιτρέπεται στις τράπεζες
να κάνουν κέρδη; Γιατί υπάρχουν εν γένει τράπεζες; Επιτρέπεται
η μεταβίβαση της πολιτικής κυριαρχίας σε άλλους; Η συζήτηση
πηγαίνει πότε από εδώ και πότε από εκεί, δεν εκφράζει έξαψη αλλά
ursprüngliche Bedeutung des Wortes Kommunikation – ist Johannes Stüttgen, Mitreisender des Omnibus der direkten Demokratie.
Es ist Dienstagnachmittag, 6. Oktober 2009, und eigentlich ist die
Unterrichtszeit seit 30 Minuten um, aber der Gesprächskreis ist in
den letzten zwei Stunden nicht kleiner, sondern größer geworden.
Vorbeigehende Schüler sind neugierig stehen geblieben, haben interessiert zugehört und einige haben sich dazugesetzt. Das ist eine
Erfahrung, die man nicht allzu oft in der Schule macht. Hier scheint
ein Nerv getroffen worden zu sein. Die Jugendlichen spüren, dass
etwas diskutiert wird, das sie direkt angeht. Tua res agitur. Deine
Sache wird verhandelt. Karl-Heinz Tritscher, den Sonnenhut in den
Nacken geschoben, blickt von seiner Stickarbeit auf und mischt
sich mit einer Bemerkung zu einem Schülerbeitrag ein. Allgemeines
Kopfnicken in der Runde. Niemand ist zu einem Beitrag genötigt.
Nach einer kurzen, nicht unangenehmen Pause greift jemand den
Gesprächsfaden wieder auf und beleuchtet einen neuen Aspekt.
Wer (junge) Menschen ernst nimmt, wird von ihnen erstgenommen. Vielleicht ist dies der Schlüssel jeder erfolgreichen Pädagogik:
authentisch sein. Werner Küppers, Fahrer des Busses, argumentiert anders als Katrin Tober oder Susanne Socher. Wo der eine
die Erneuerung der Politik aus dem Geist der Kunst erläutert, zeigt
die andere konkrete Wege zum Volksentscheid auf. Aber jeder
spricht, wie er handelt und handelt, wie er spricht.
μάλλον προβληματισμό, προχωράει για λίγο ψηλαφητά, μετά πάλι
ζωντανεύει. Ο Johannes Stüttgen, συνεπιβάτης του λεωφορείου της
άμεσης δημοκρατίας, είναι ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτή
την “από κοινού αναζήτηση”- διότι τέτοια είναι η αρχική σημασία της
λέξης “συ(ν))ζήτηση”. Είναι Τρίτη απόγευμα, 2 Οκτωβρίου 2009,
και η ομήγυρη των συνδιαλεγομένων κατά τις τελευταίες δύο ώρες
δεν έχει μειωθεί αλλά αντιθέτως έχει μεγαλώσει, μολονότι το μάθημα
έληξε εδώ και 30 λεπτά. Περαστικοί μαθητές σταματούν περίεργοι,
ακούνε με ενδιαφέρον και κάποιοι προστίθενται σε εκείνους που
συζητούν. Πρόκειται για μια εμπειρία όχι και τόσο συχνή σε ένα
σχολείο. Μοιάζει να έχει αγγιχτεί ένα ευαίσθητο σημείο. Οι έφηβοι
αισθάνονται ότι συζητείται κάτι που τους αφορά άμεσα. Tua res
agitur. Το αντικείμενο πραγμάτευσης αποτελεί δική σου υπόθεση.
Ο Karl-Heinz Tritscher, με το καπέλο για τον ήλιο σπρωγμένο στο
σβέρκο, υψώνει το βλέμμα από το κέντημά του και αναμειγνύεται
στη συζήτηση με μια παρατήρηση πάνω στη γνώμη κάποιου
μαθητή. Η ομήγυρη κουνάει το κεφάλι. Κανείς δεν εξαναγκάζεται
να λάβει μέρος. Μετά από μία σύντομη, όχι δυσάρεστη παύση,
κάποιος πιάνει ξανά το νήμα της συζήτησης αποκαλύπτοντας
κάποια νέα οπτική γωνία. Οι νέοι άνθρωποι παίρνουν στα σοβαρά
όποιον παίρνει στα σοβαρά τους (νέους) ανθρώπους. Κλειδί για
μια επιτυχή παιδαγωγική αποτελεί ίσως το να είσαι σοβαρός. Ο
Werner Küppers, οδηγός του λεωφορείου, έχει μια διαφορετική
επιχειρηματολογία από την Katrin Tober ή τη Susanne Socher.
Εκείνος προσδοκά ότι η πολιτική ανανέωση θα προκύψει από το
πνεύμα της τέχνης, η άλλη υποδεικνύει συγκεκριμένους τρόπους
λαϊκής ετυμηγορίας. Καθένας τους όμως μιλάει σε συμφωνία με
αυτά που πράττει και πράττει σε συμφωνία με όσα λέει.
Literaturveranstaltung / Μια εκδήλωση για τη λογοτεχνία
Athina Stefani, 11c / Αθηνά Στεφανή, 11c
Was haben Baudelaire und Solomos, Süßkind und Oscar Wilde,
Karyotakis und Eco gemeinsam? Alle haben sich in ihrem literarischen Ringen mit den Schattenseiten des Lebens, mit dem Bösen
auseinandergesetzt, indem sie sich auf eine unorthodoxe Art literarisch geäußert haben. Zu diesem Ergebnis kam eine Schülergruppe
der 11.Klasse, die am Samstag, dem 15.Mai, im Rahmen des “Tages
des offenen Tür“ unter dem Titel “Die dunkle Seite der Literatur“
eine Veranstaltung durchführte, in der Erkenntnisse präsentiert
wurden, die im Fach “Europäische Literatur“ erarbeitet worden
waren.
Die Schüler Mary Angelaki, Aliki Anagnostopoulou, Marisa Geka,
Myrto Kakara, Aristotelis Papadimitriou, Orestis Pastellas, Alexandra Stamatelopoulou und Athina Stefani verwirklichten in
kürzester Zeit ihre literarisch-vergleichenden, musikalischen und
künstlerischen Ideen in der Absicht, einzugrenzen und zu bestimmen, was den Charme des Bösen in den Werken der genannten
Dichter und Schriftsteller ausmacht. Die Schüler präsentierten und
kommentierten literarische Werke wie “Der Rabe“ von Poe, “Die
Blumen des Bösen“ von Baudelaire, “Die Frau von Zakynthos“ von
Solomos, “Das Parfum“ von Süßkind, aber auch Kunstwerke der
Malerei von Lucian Freud, Otto Dix, Ludwig Kirchner u.a. Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet von Werken von Chopin
und Prokofiew.
Dieses ganze Unternehmen wäre sicherlich ohne die tätige Mitwirkung und fachmännische Leitung ihrer Lehrerin Frau Elena Noussia
nicht zu verwirklichen gewesen, aber auch Herr Christos Vasdaris
trug durch die Auswahl der vorgestellten Kunstwerke ganz wesentlich zum Gelingen bei.
54
Τί κοινό έχει ο Baudelaire με τον Σολωμό, ο Patrik Ziskind με τον
Oscar Wilde και ο Καρυωτάκης με τον Eco; Όλοι τους αναμετρήθηκαν με το Κακό στη λογοτεχνική τους πορεία προσεγγίζοντάς το
με μία -κάθε άλλο παρά στερεοτυπική- ματιά. Σ‘αυτό το συμπέρασμα
κατέληξε μια ομάδα μαθητών του τμήματος ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
της Β΄ Λυκείου στην εκδήλωση που διοργάνωσαν με θέμα την
“σκοτεινή πλευρά της λογοτεχνίας“ το Σάββατο 15 Μαΐου 2010,
στα πλαίσια της ημέρας ανοιχτού διαλόγου.
Οι μαθητές Μαίρη Αγγελάκη, Αλίκη Αναγνωστοπούλου, Μαρίζα
Γκέκα, Μυρτώ Κακαρά, Αριστοτέλης Παπαδημητρίου, Ορέστης
Παστελλάς, Αλεξάνδρα Σταματελοπούλου και Αθηνά Στεφανή υλοποίησαν σε μικρό χρονικό διάστημα τις συγγραφικές-συγκριτικές,
μουσικές και εικαστικές ιδέες τους θέλοντας να προσδιορίσουν
αυτό που προσδίδει αυτή τη γοητεία του Κακού στα έργα των
ποιητών και συγγραφέων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τα παιδιά
ανέλυσαν έργα όπως το “Κοράκι“ του Poe, τα “‘Ανθη του Κακού“
του Baudelaire, “Η γυναίκα της Ζάκυνθος“ του Σολωμού ή “Το
Άρωμα“ του Ziskind, ενώ επίσης παρουσίασαν και σχολίασαν
έργα ζωγραφικής των Lucian Freud, Otto Dix, Ludwig Kirchner και
άλλων. Επίσης, η εκδήλωση διανθίστηκε με τη μουσική των Chopin
και Prokofiev.
Αυτή η προσπάθειά τους σίγουρα δε θα είχε ευδοκιμήσει χωρίς
τη σύμπραξη της καθηγήτριάς τους Έλενας Νούσια, που είχε την
εποπτεία ολόκληρης της εκδήλωσης, καθώς και τη βοήθεια του
κυρίου Χρήστου Βασδάρη, ο οποίος επιμελήθηκε το κομμάτι των
εικαστικών.
Drei Tage parkte der Omnibus der direkten Demokratie auf dem
Schulhof der Deutschen Schule Athen. Drei Tage bei sonnigem
Wetter unter schattigen Bäumen mit Gesprächen, Diskussionen,
Meinungen, Stellungnahmen, Lectures mit Tafel und Kreide, Interviews. Drei Tage, in denen es um Grundsätzliches geht, um et-
55
was, das alle angeht. Was ist eigentlich Politik? Was ist politisch?
Kann man überhaupt unpolitisch sein? Welche Wahl haben wir bei
einer Wahl? Wer kontrolliert die Gewählten? Was ist, wenn das
Volk anderer Meinung ist? Welche Formen politischer Beteiligung
gibt es zwischen den Wahlen? Fragen in dieser offenen, aber auch
grundsätzlichen Form provozieren. Provozieren zum Denken, zum
selbstständigen Denken, vielleicht zum radikalen Denken im Sinne
einer Letztbegründung. Dass Athen für diese Thematik ein inspirierender Ort in besonderer Weise ist, war in allen Gesprächen
offenkundig. Zum einen im Blick zurück auf die Ursprünge der Demokratie in der griechischen Polis vor 2500 Jahren, zum anderen
im utopischen Blick nach vorn: Wie könnte ein Scherbengericht
heute wirken? Welchen Nutzen hätte es, einen Politiker für zehn
Jahre seiner Ämter zu entheben? Wie anders wäre das Verhältnis
von Volk und Politiker? Die Insassen des Omnibus für direkte Demokratie nahmen die Schüler mit auf die Reise. Eine Reise ins Reich
des Utopischen im Sinne des Noch-nicht-Erreichten, aber Möglichen. Griechische und deutsche Schüler nutzten diese Mitfahrgelegenheit engagiert und temperamentvoll, manchmal enthusiastisch.
Sie haben sich durch “Demokratie in Bewegung’ bewegen lassen.
Und vielleicht sind sie damit der Idee Aristoteles’ ein Stückchen
näher gekommen, wonach das Politische den Bezirk der gemeinsamen Lebensordnung entscheidend bestimmt.
Nachtrag
Im griechischen Denken gibt es den Unterschied zwischen Chronos und Kairos, der Zeit in ihrem Verlauf, ihrer Dauer und dem
rechten Zeitpunkt, dem glücklichen Augenblick.
Anlass für den Bus-Stopp in Athen war das Jubiläum des 20. Jahrestages des Mauerfalls und der Verabschiedung des Grundgesetzes
vor 60 Jahren. Kontemplatives Innehalten für Meilensteine der Demokratie. Das ist sinnvoll, um die Gegenwart aus der Geschichte
zu verstehen.
Kaum aber hatte der Omnibus der direkten Demokratie Athen
verlassen und seine Fahrroute fortgesetzt, wurde klar, dass der Aufenthalt an unserer Schule auch ein Kairos, ein ergiebiger Zeitpunkt
war. Durch zwei politische Ereignisse wurde die Diskussion um die
Wirkung direkter Demokratie neu entfacht, wurde klar, dass Politik
immer Prozess bedeutet. Mitte November erstritten sich die Hamburger Bürger über ein Volksbegehren ihre direkte Beteiligung an
der Schulpolitik des Senats zurück, während die Schweizer Wahlbürger sich Ende November bei einer Volksabstimmung mehrheitlich gegen den Bau von Minaretten aussprachen. So erfreulich die
eine Entscheidung, so bedenklich die andere. Und damit wären wir
wieder bei Aristoteles: Das Ziel aller Ethik ist nicht Erkenntnis, sondern Handeln. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
56
Τρεις μέρες έμεινε παρκαρισμένο το λεωφορείο της άμεσης
δημοκρατίας στον περίβολο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Τρεις
μέρες με ηλιόλουστο καιρό κάτω από σκιερά δέντρα με συζητήσεις,
διαλόγους, γνώμες, τοποθετήσεις, μαθήματα με πίνακα και κιμωλία,
συνεντεύξεις. Τρεις μέρες αφιερωμένες σε θεμελιώδη ζητήματα, σε
κάτι που αφορά τους πάντες: Τι είναι αλήθεια πολιτική; Τι θα πει
πολιτικός; Μπορεί κανείς να είναι απολιτικός; Ποιες επιλογές έχουμε
κατά τις εκλογές; Ποιος ελέγχει τους εκλεχθέντες; Τι συμβαίνει,
όταν ο λαός έχει διαφορετική γνώμη; Ποιες δυνατότητες πολιτικής
συμμετοχής υφίστανται μεταξύ των εκλογών; Ερωτήσεις με τέτοια
απλή και θεμελιώδη μορφή προκαλούν. Προκαλούν σε σκέψη, σε
αυτόνομη σκέψη, ίσως σε ριζική σκέψη με την έννοια μίας έσχατης
θεμελίωσης. Οι λογοι για τους οποίους η Αθήνα αποτελεί έναν
τόπο ο οποίος εμπνέει ιδιαιτέρως σε σχέση με μια τέτοια θεματική,
ήταν προφανείς σε όλες τις συζητήσεις. Αφενός σε σχέση με
το παρελθόν και τις απαρχές της δημοκρατίας στο πλαίσιο της
ελληνικής πόλεως πριν 2500 χρόνια και αφετέρου σε σχέση με
την ουτοπική ματιά προς τα εμπρός: Ποιες θα ήταν σήμερα οι
συνέπειες ενός οστρακισμού; Σε τι θα ωφελούσε να αποστερήσει
κανείς επί δέκα χρόνια έναν πολιτικό από τα αξιώματά του; Πώς
θα μπορούσε να είναι διαφορετική η σχέση λαού και πολιτικών; Οι
επιβάτες του λεωφορείου της άμεσης δημοκρατίας πήραν τους
μαθητές μαζί στο ταξίδι τους: Ένα ταξίδι στην περιοχή της ουτοπίας
με την έννοια του ναι μεν άφθαστου ακόμη, αλλά ωστόσο δυνατού.
Έλληνες και Γερμανοί μαθητές εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία
ώστε να συνταξιδεύσουν με ενδιαφέρον και τεμπεραμέντο, κάποτε
και με ενθουσιασμό. Άφησαν τη “δημοκρατία εν κινήσει” να τους
συγκινήσει. Και ίσως έτσι βρέθηκαν κατά τι πιο κοντά στην ιδέα του
Αριστοτέλη ότι η πολιτική καθορίζει αποφασιστικά την τάξη του
κοινού βίου.
Προσθήκη
Για την αρχαία ελληνική σκέψη υπάρχει διαφορά μεταξύ χρόνου
και καιρού, του χρόνου, δηλαδή, μεταξύ της διάρκειας αφενός και
της ορθής, της ευτυχούς στιγμής αφετέρου.
Αφορμή για τη στάση του λεωφορείου στην Αθήνα ήταν η επέτειος
των 20 χρόνων από την πτώση του τείχους καθώς και της ψήφισης
του συντάγματος πριν από 60 χρόνια. Να σταματάς στοχαστικά
εμπρός στους θεμέλιους λίθους της δημοκρατίας έχει νόημα,
προκειμένου να κατανοήσεις το παρόν βάσει του παρελθόντος.
Πριν καν το λεωφορείο της άμεσης δημοκρατίας προλάβει να
εγκαταλείψει την Αθήνα συνεχίζοντας την πορεία του είχε γίνει ήδη
σαφές ότι η παραμονή του στο σχολείο μας υπήρξε ένας “καιρός”,
μια αποδοτική στιγμή. Δύο πολιτικά γεγονότα αναζωπύρωσαν τη
συζήτηση για τις συνέπειες της άμεσης δημοκρατίας και έγινε σαφές
ότι πολιτική σημαίνει πάντα διαδικασία: Στα μέσα Νοεμβρίου οι
πολίτες του Αμβούργου διεκδίκησαν μέσω ενός δημοψηφίσματος
τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική πολιτική της γερουσίας,
ενώ στα τέλη Νοεμβρίου οι Ελβετοί πολίτες αποφάνθηκαν κατά
πλειοψηφία εναντίον της ανέγερσης μιναρέδων. Όσο ευχάριστη
ήταν η πρώτη απόφαση άλλο τόσο ανησυχητική η δεύτερη. Και στο
σημείο αυτό επιστρέφουμε πάλι στον Αριστοτέλη: Σκοπός κάθε
ηθικής δεν είναι η γνώση αλλά η πράξη. Τίποτε δεν είναι καλό, εάν
δε γίνει πράξη.
Bus der Demokratie / Το λεωφορείο της Δημοκρατίας
Μary Angelaki, 11a / Μαίρη Αγγελκάκη, 11a
Im September dieses Jahres besuchte der Omnibus, ein privater
Förderkreis, unterstützt auch vom Goethe-Institut, unsere Schule.
Er befand sich auf einer historischen Tour durch zwölf Länder SüdEuropas. Sein Ziel ist es durch Diskussionen, Veranstaltungen und
Begegnungen. Demokratie und Kunst zu verbinden und eine Vision
für ein gemeinsames Europas zu entwickeln.
Mit Schülern wurde zum Thema direkte Demokratie diskutiert,
teilweise im Omnibus, auf dem Schulhof oder in den Klassen. Man
hat sich über die wichtigen Elemente der Demokratie wie Freiheit,
Brüderlichkeit, Gleichheit unterhalten. Einer der Teilnehmer des
Projekts "Omnibus“ verschaffte uns durch eine Schautafel einen
historischen Überblick über die verschiedenen Stadien der Demokratie , sowie über den Unterschied zwischen der direkten und der
parlamentarischen Demokratie. Der Redner war sehr aufgeschlossen unseren Auffassungen und Meinungen gegenüber. Oftmals bezog er sich auf den Künstler Joseph Beuys, der durch seine Werke
die direkte Demokratie immer wieder in den Vordergrund gestellt
hatte. Der Redner regte die Klasse zur Diskussion an. Er selber erklärte uns, dass er in Zukunft bestimmt unsere Ansichten verwenden wird. Für die Organisatoren dieses Projektes waren unsere
Ansichten von besonderem Interesse, da Griechenland die Wiege der Demokratie ist. Die Schüler meinten, dass Gleichheit nicht
heißt, dass alle Menschen gleich sind, sondern dass sie die gleichen
Rechte haben, Brüderlichkeit bedeutet, dass man sorgfältig mit Natur und Ressourcen umgeht und man friedlich zusammenarbeitet.
Το Σεπτέμβριο της φετινής χρονιάς το σχολείο μας επισκέφτηκε
το «Omnibus», μια ομάδα με την υποστήριξη του ινστιτούτου
Goethe. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του ιστορικού ταξιδιού του
«Omnibus» σε δώδεκα χώρες της νότιας Ευρώπης. Στόχος του
«Omnibus» είναι μέσα από συζητήσεις, εκδηλώσεις και συναντήσεις
να συνδέσει τη Δημοκρατία με την τέχνη και να αναπτύξει το όραμα
της ενωμένης Ευρώπης.
Με τους μαθητές συζητήθηκε το θέμα της άμεσης Δημοκρατίας,
εν μέρει στο λεωφορείο, εν μέρει στην αυλή του σχολείου ή στις
τάξεις. Συζητήθηκαν σημαντικοί παράγοντες που αφορούν τη
Δημοκρατία όπως η ελευθερία, η αδελφικότητα και η ισότητά.
Ένας από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα "Omnibus“ μάς
παρουσίασε μέσα από ένα σχεδιάγραμμα τα διάφορα στάδια
της Δημοκρατίας καθώς επίσης και τις διαφορές ανάμεσα στην
άμεση και την κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Ο ομιλητής ήταν
αρκετά ανοιχτός απέναντι στις αντιλήψεις και τις απόψεις μας.
Έκανε συχνές αναφορές στον καλλιτέχνη Joseph Beuys , ο οποίος
μέσα από τα έργα του έφερνε πάντα την άμεση Δημοκρατία στο
προσκήνιο. Ο ομιλητής παρακινούσε την τάξη σε συζήτηση. Μας
εξήγησε ότι μελλοντικά θα χρησιμοποιήσει τις απόψεις μας. Οι
οργανωτές του προγράμματος ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τις
απόψεις μας, μια και η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της Δημοκρατίας.
Οι μαθητές υποστήριζαν την άποψη, πως ισότητα δε σημαίνει να
είμαστε όλοι ίσοι, αλλά να έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Αδελφικότητα
σημαίνει να νοιαζόμαστε όλοι για τη φύση, τις πηγές ενέργειας και
να δουλεύουμε ειρηνικά όλοι μαζί.
Bis heute ist wirkliche Demokratie noch eine Utopie, aber wir arbeiten an der zukünftigen Form. Die heutige Gesellschaftform ist
egoistisch, noch nicht frei, noch nicht demokratisch und noch nicht
brüderlich. Um die direkte Demokratie zu erreichen, müssen Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide durchgeführt werden, denn die parlamentarische, das heißt indirekte Demokratie,
hat zur Parteienherrschaft geführt. Aus dem demokratischen, nicht
kontrollierten Kapitalismus gehen, wie wir alle wissen, verschiedene
Arten von Krisen hervor. Deshalb müssen wir die Identitätsfrage
Europas klären, über die nationalen Grenzen hinaus. Das heißt, der
"Omnibus“ versucht auf die Meinung möglichst vieler Menschen zu
hören und deren Standpunkte und Ansichten zu bündeln.
Μέχρι σήμερα η αληθινή Δημοκρατία είναι μια ουτοπία, παρ’
όλα αυτά εργαζόμαστε για ένα μελλοντικό τύπο Δημοκρατίας.
Η σημερινή κοινωνία είναι εγωιστική και δεν είναι αδελφική. Για
να καταφέρουμε να αποκτήσουμε άμεση Δημοκρατία, πρέπει να
ξεπεραστούν οι πρωτοβουλίες, οι επιθυμίες και οι διαφορές των
διαφόρων λαών, γιατί η κοινοβουλευτική, δηλαδή η έμμεση δημοκρατία οδήγησε σε κομματοκρατία. Εξαιτίας του δημοκρατικού, μη
ελεγχόμενου καπιταλισμού προκύπτουν, όπως όλοι γνωρίζουμε,
πολλά διαφορετικά είδη προβλημάτων. Για αυτό το λόγο πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε την ταυτότητα της Ευρώπης πέρα από τα κρατικά
σύνορα. Έτσι το “Omnibus” προσπαθεί να ακούσει τη γνώμη όσο
γίνεται περισσότερων ανθρώπων και να συνδέσει τις θέσεις και τις
απόψεις τους.
Zum Schluss erfolgte eine Führung durch den "Omnibus“, wo uns
das Alltagsleben der Teilnehmer geschildert wurde. Die Redner
betonten, dass es wichtig ist, sich auch als Privatperson intensiv mit
diesem Thema auseinandersetzen und das Projekt durch aktive
Teilnahme (z.B. Praktiken) zu unterstützen.
Στο τέλος της παρουσίασης έγινε μια ξενάγηση μέσα στο
“Omnibus”, όπου ήρθαμε σε επαφή με την καθημερινή ζωή των
συμμετεχόντων. Οι οργανωτές τόνισαν ότι είναι σημαντικό για τον
καθένα μας να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και να υποστηρίξει το
πρόγραμμα μέσω ενεργούς συμμετοχής.
57
Gedenkfeier Volkstrauertag 2009 / Επιμνημόσυνη τελετή, εθνική ημέρα πένθους 2009
Theresa Giataganas, 13 - Stella Papantonatos, 12d
Schachmatt - Drittes gemeinsames Schachturnier zwischen der Athener Schule und der DSA
Ματ στο σκάκι - Τρίτο κοινό τουρνουά σκακιού μεταξύ της Athener Schule και της ΓΣΑ
Rainer Neubert
Zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt und zur Zeichensetzung für den Frieden fand am Sonntag, dem 15. November
2009, um 12.00 Uhr, eine Gedenkfeier und Kranzniederlegung auf
dem Deutschen Soldatenfriedhof in Dionyssos-Rapendosa statt.
Στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου και της βίας και ως
χειρονομία υπέρ της ειρήνης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις
15 Νοεμβρίου 2009, ώρα 12.00, μια επιμνημόσυνη τελετή και
κατάθεση στεφάνων στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο στο
Διόνυσο – Ραπεντώσα.
Τρεις μαθητές της σνώτερης βαθμίδας της Γερμανικής Σχολής
Αθηνών συμμετείχαν και εδώ ενεργητικά, διαβάζοντας διάφορα
κείμενα, π. χ. ποιήματα ή παραθέματα σχετικά με τα δεινά των
θυμάτων του πολέμου.
Drei Schüler der deutschen Oberstufe der Deutschen Schule Athen
nahmen auch an diesem Geschehen aktiv teil, indem sie verschiedene Texte, z.B. Gedichte oder Zitate, im Zusammenhang mit den
Leiden der Kriegsopfer vortrugen.
Der deutsche Botschafter Dr. Wolfgang Schultheiß betonte in seiner Rede, dass dieses Gedenken eine jährliche neu zu belebende
Erinnerung an das unermessliche Leid sei, das jeder Krieg mit sich
bringe. Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Herr Walter Momper, nahm an der Feier teil und legte im Namen der Stadt
Berlin einen Kranz nieder.
Ο Γερμανός πρέσβης, δρ Wolfgang Schultheiß, τόνισε στο λόγο
του ότι αυτή η τελετή αποτελεί μια ετησίως επαναλαμβανόμενη
μνεία των αμέτρητων δεινών που συνεπάγεται κάθε πόλεμος.
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Βερολίνου, κύριος Walter
Momper, έλαβε μέρος στην τελετή και κατέθεσε στεφάνι στο
όνομα της πόλης του Βερολίνου.
Στην κατάθεση στεφάνων έλαβαν επίσης μέρος μεταξύ άλλων
ο Βρετανός πρέσβης, δρ. David Landsman, η αυστραλιανή
απεσταλμένη, Julienne Hince, ο Γάλλος στρατιωτικός ακόλουθος,
συνταγματάρχης Guillaume de Garidel-Thoron, η ακόλουθος της
πρεσβείας της Νοτίου Αφρικής και ο εκπρόσωπος του εθνικού
συνδέσμου για τη φροντίδα των τάφων πολέμου στην Ελλάδα,
κύριος Ιωάννης Ζήβας.
An der Kranzniederlegung nahmen unter anderem noch der britische Botschafter Dr. David Landsman, die australische Gesandte
Julienne Hince, der französische Rüstungsattaché Oberst Guillaume
de Garidel-Thoron, die südafrikanische Botschafts-Attaché Ntombikayise Princess Mdletsche und der Vertreter des Volksbunds
Kriegsgräberfürsorge in Griechenland, Herr Ioannis Ziwas, teil.
Am 25. Juni 2010 fand nun bereits zum 3. Mal ein gemeinsames
Schachturnier zwischen Schülerinnen und Schülern der Athener
Schule und der DSA statt. Insgesamt hatten sich 68 Kinder der
Klassen 1-6 aus beiden Schulen angemeldet.
Es ging um den Sieg in den Klassenstufen 1+2, 3+4 sowie 5+6. Natürlich stand nicht unbedingt ein Platz unter den jeweils ersten drei
Spielern für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vordergrund,
sondern vielmehr herrschte hier noch der Olympische Gedanke:
“D A B E I S E I N I S T A L L E S !“ Also Spiel und Spaß gemeinsam in der Gruppe zu erleben.
Erfreulicherweise nahmen auch diesmal wieder sechs Mädchen aus
beiden Schulen teil, was zeigt, dass Schach keineswegs mehr ein
reines Jungenspiel ist.
Στις 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη ΓΣΑ το τρίτο κοινό τουρνουά
σκακιού μεταξύ της Athener Schule και της ΓΣΑ. Συνολικά είχαν
δηλωθεί 68 παιδιά των τάξεων 1-6 και από τα δύο σχολεία.
Η μάχη για τη νίκη δόθηκε στις ηλικιακές ομάδες των τάξεων 1+2,
3+4 και 5+6. Φυσικά για τις παίκτριες και τους παίκτες που έπαιρναν
μέρος το σπουδαιότερο δεν ήταν απαραιτήτως μια θέση μεταξύ των
τριών πρώτων, αλλά επικρατούσε και εδώ η εμπνευσμένη από το
πνεύμα των ολυμπιακών άποψη ότι: «Να συμμετέχεις είναι το παν!».
Να μοιράζεσαι, δηλαδή, το παιχνίδι και τη χαρά με την ομάδα.
Ευχάριστο ήταν ότι και αυτή τη φορά έλαβαν μέρος στο τουρνουά
έξι κορίτσια και από τα δύο σχολεία. Κάτι που δείχνει ότι το σκάκι
δεν είναι πια καθόλου ένα αποκλειστικά αγορίστικο παιχνίδι.
Wem ist eigentlich die “Weizenkornlegende“ im Zusammenhang
mit der Erfindung des Brettspiels bekannt? Angeblich soll der Erfinder des Brettspiels von seinem Herrscher als Lohn folgendes
gefordert haben: Lege mir auf das erste Feld 1 Weizenkorn, auf
das zweite 2 Körner, auf das dritte 4 und auf jedes weitere Feld
doppelt so viele Körner wie auf das vorherige. Der Herrscher war
verwundert, denn der Lohn schien ihm bei nur 64 Feldern relativ
gering zu sein. Hätte er den Wunsch erfüllt, so hätten sämtliche
Ernten auf der Welt nicht ausgereicht, denn es wären mehr als 18
Trillionen Weizenkörner gewesen.
Ποιος γνωρίζει “το παραμύθι των κόκκων σταριού”, που σχετίζεται
με την ανακάλυψη του επιτραπέζιου αυτού παιχνιδιού; Λέγεται ότι
ο εφευρέτης του σκακιού ζήτησε από τον αφέντη του την εξής
ανταμοιβή: “Να μου βάλεις στο πρώτο τετράγωνο έναν κόκκο
σταριού, στο δεύτερο δύο στο τρίτο τέσσερις και σε κάθε επόμενο
τετράγωνο να μου βάζεις διπλό αριθμό κόκκων σταριού από
ό,τι στο προηγούμενο. Ο αφέντης απόρησε, γιατί η αμοιβή τού
φάνηκε μάλλον ασήμαντη - με 64 συνολικά τετράγωνα. Αν είχε
εκπληρώσει την επιθυμία του υπηκόου του, δε θα του έφταναν
ούτε όλες οι σοδειές της γης, επειδή θα χρειάζονταν επάνω από
18 τρισεκατομμύρια κόκκοι σταριού.
Dies soll nur ein Gleichnis für die vielfältigen Möglichkeiten des
Schachspiels sein. Berechnungen gehen davon aus, dass bereits
nach 2 Spielzügen 72084 Stellungen entstehen können. Mögliche
Spielverläufe sind dann noch um ein Vielfaches mehr denkbar.
Αυτό δεν είναι παρά μια παρομοίωση, που δείχνει τις πολλαπλές
δυνατότητες του σκακιού. Σύμφωνα με υπολογισμούς ήδη μετά
από δύο κινήσεις μπορούν να προκύψουν περισσότερες από
72084 δυνατότητες. Πολύ περισσότερες είναι οι δυνατές παρτίδες
που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.
Lesemütter-Leseväter-Leseköniginnen-Lesekönige
Μητέρες και πατέρες της ανάγνωσης - Βασιλιάδες και βασίλισσες της ανάγνωσης
Antje Koegel-Neubert, Leiterin der Grundschule / Antje Koegel-Neubert, διευθύντρια του δημοτικού
Am Donnerstag- und Freitagmorgen
kommen die Lesemütter und –väter der
Erstklässler zu uns in die Schule, um ihren
Kindern beim Lesen zuzuhören.
Jedes Kind liest 40 kleine “Fara und Fu“ laut vor. Wenn die Kinder
das geschafft haben, müssen sie eine kleine “Leseprüfung“ aus dem
Buch “König Bobbel“ von Hans de Beer - als König verkleidet - vor
ihrer Klasse ablegen. Und dann ist man / frau endlich: L E S E K ÖN I G I N / L E S E K Ö N I G ! Die Lesestunden werden anschließend weiter mit neuen Leseangeboten durchgeführt.
58
Την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί μας επισκέφτηκαν στο σχολείο, εμάς τα πρωτάκια, οι μητέρες και οι πατέρες της ανάγνωσης
για να ακούσουν πώς διαβάζουν τα παιδιά τους.
Κάθε παιδί διάβασε δυνατά 40 μικρά “Fara και Fu“. Αφού έγινε αυτό,
τα παιδιά έδωσαν κάποιες μικρές εξετάσεις στην ανάγνωση μπροστά
στην τάξη τους διαβάζοντας κομμάτια από το βιβλίο “König Bobbel“
του Hans de Beer, μεταμφιεσμένου σε βασιλιά. Και τότε γίνονταν
επιτέλους ο βασιλιάς / η βασίλισσα της ανάγνωσης! Αμέσως μετά οι
ώρες ανάγνωσης συνεχίστηκαν με νέες αναγνωστικές προσφορές.
Als die Auslosung für die 1. Turnierrunde erfolgt war - jedes Kind
musste in den Klassenstufen 1+2 jeweils 4 Partien und in den Klassenstufen 3+4 sowie 5+6 jeweils 5 Partien spielen - legten sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich mächtig ins Zeug.
Nervosität machte sich bei einigen deutlich bemerkbar. “Ich habe
einen blöden Fehler gemacht!“ “Ich fühlte mich vom Magen her
nicht wohl!“ “Eigentlich hätte ich meinen Gegner schlagen müs-
Κάθε παιδί της ηλικιακής ομάδας 1+2 έπρεπε να παίξει 4 παρτίδες
και της ηλικιακής ομάδας 3+4 καθώς και 5+6 πέντε παρτίδες. Όταν
έγινε η κλήρωση για τον πρώτο γύρο του τουρνουά, οι παίκτριες
και οι παίκτες μπήκαν εξίσου ορμητικά στο παιχνίδι. Σε μερικούς
διέκρινε κανείς ξεκάθαρα κάποια νευρικότητα. “Έκανα ένα ηλίθιο
λάθος!”, “Με ενοχλεί το στομάχι μου!”, “Κανονικά θα έπρεπε να
59
sen!“ So oder ähnlich lauteten die Kommentare nach der ersten
“Schlacht!“
In den Pausen zwischen den Partien konnten sich die Kinder mit
allerlei leckerem Essen und mit Säften stärken, um so noch fitter in
den nächsten “Kampf“ zu gehen. In diesem Zusammenhang sei den
Eltern der Athener Schule ganz herzlich für ihr Engagement bei der
Zubereitung des Büffets gedankt.
Natürlich mussten sich die Turnierteilnehmerinnen und –teilnehmer während der Unterbrechungen auch ein wenig mental erholen und so wurden auf dem Schulhof Bälle getreten und geworfen
sowie mancher Meter gerannt.
Gegen 13 Uhr war das Turnier beendet und die Spannung stieg.
Reichte die erspielte Punktzahl, um ganz vorn dabei zu sein? War
es vielleicht doch ein Remis oder eine Niederlage zu viel?
Als die Veranstalter schließlich die Siegerinnen und Sieger bekanntgaben, wurden alle bejubelt, egal ob sie von der Athener oder der
Deutschen Schule waren.
Es war wieder einmal ein gelungener Vormittag fernab vom üblichen Schulalltag und alle Schülerinnen und Schüler, die dabei waren, werden mit Sicherheit viel zu erzählen haben und sich schon
jetzt auf das nächste Jahr freuen.
νικήσω τον αντίπαλό μου!” Τέτοια και άλλα παρόμοια σχόλια ακούστηκαν μετά την πρώτη “μάχη”!
Στα διαλείμματα ανάμεσα στα παιχνίδια τα παιδιά έπαιρναν δυνάμεις
τρώγοντας κάθε λογής λιχουδιές και πίνοντας χυμούς, ώστε να είναι
σε ακόμη καλύτερη φυσική κατάσταση κατά την επόμενη “μάχη”.
Και στο σημείο αυτό αρμόζει να εκφραστούν θερμές ευχαριστίες
προς τους γονείς της Athener Schule για το μεγάλο ζήλο που
έδειξαν κατά την προετοιμασία του μπουφέ.
Φυσικά οι παίκτριες και οι παίκτες του τουρνουά έπρεπε στα
διαλείμματα να συνέρχονται και πνευματικά. Για το σκοπό αυτό
υπήρχε στο σχολικό προαύλιο η δυνατότητα να παίξει κανείς
μπάλα και να τρέξει.
Τη γιορτή άνοιξε ένα θεατρικό έργο των τάξεων 1-4 με τίτλο
“Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου”. Είναι η ιστορία του μικρού Μωυσή,
που κατάφερε να ξεφύγει από την παιδοκτονία την οποία είχε
προστάξει ο Φαραώ για τους μικρούς Ισραηλίτες χάρη στη
μητέρα του, που τον άφησε έκθετο για να τον σώσει. Δυνατό και
παρατεταμένο χειροκρότημα αντάμειψε τους νεαρούς συντελεστές
της παράστασης.
Anschließend wurde in und vor der Grundschule gemeinsam gefeiert.
Για τη γεμάτη φαντασία παράσταση με τραγούδι και χορό αξίζει
ένας μεγάλος έπαινος σε όλα τα παιδιά και φυσικά στην κυρία
Sölter και στην κυρία Wegner που την επιμελήθηκαν. Στη συνέχεια
όλοι γιόρτασαν μαζί στο δημοτικό.
Γύρω στις 13:00 το τουρνουά είχε τελειώσει και η αγωνία βρισκόταν
στο απόγειό της. Έφταναν οι πόντοι που είχαν συγκεντρωθεί
για μια καλή θέση; Όλες πάντως οι νικήτριες και όλοι οι νικητές
καταχειροκροτήθηκαν, αδιάφορο αν προέρχονταν από την
Athener Schule ή από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, όταν εντέλει οι
διοργανωτές γνωστοποίησαν τα ονόματά τους.
Ήταν άλλο ένα επιτυχημένο πρωινό μακριά από τη σχολική
καθημερινότητα. Όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές που έλαβαν
μέρος σίγουρα θα έχουν να διηγηθούν πολλά σχετικά με αυτό και
σίγουρα θα περιμένουν με μεγάλη χαρά το τουρνουά της επόμενης
χρονιάς.
Sommerfest an der Grundschule / Καλοκαιρινή γιορτή στο δημοτικό
Antje Koegel-Neubert, Leiterin der Grundschule / Antje Koegel-Neubert, διευθύντρια του δημοτικού
60
Eingeläutet wurde das Fest mit einem Theaterstück der Klassen 1-4
unter dem Titel “Der Prinz von Ägypten“! Es ist die Geschichte des
kleinen Moses, der den vom Pharao angeordneten Kindermord an
den israelitischen Jungen überlebt, weil ihn seine Mutter ausgesetzt
hat. Heftiger und anhaltender Applaus begleitete und verabschiedete die jungen Darstellerinnen und Darsteller.
Allen Kindern und natürlich Frau Sölter und Frau Wegner, die das
Stück einstudiert haben, gebührt ein großes Lob für eine phantasievolle Aufführung mit Gesang und Tanz.
Am 05.Juni feierten Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde der
DSA zusammen mit den Lehrerinnen der Grundschule das diesjährige Sommerfest.
Noch kurz vor Beginn zeigten sich dunkle Wolken am Himmel
und es regnete nicht gerade wenig. So stellten sich die Kolleginnen
zunächst die Frage, ob eine Absage oder zumindest eine Verschiebung notwendig sein würde.
Στις 5 Ιουνίου τα παιδιά, οι γονείς, συγγενείς και φίλοι γιόρτασαν μαζί
με τις δασκάλες του δημοτικού στη φετινή καλοκαιρινή γιορτή.
Doch langsam verzog sich der Regen und es blieb trocken. Einem
abwechslungsreichen und unterhaltsamen Tag stand nun nichts
mehr im Wege.
Όμως σιγά σιγά η βροχή σταμάτησε. Τίποτα δεν εμπόδιζε πια μια
διασκεδαστική και γεμάτη εναλλαγές μέρα.
Λίγο πριν από την έναρξη, ο ουρανός σκεπάστηκε με σκοτεινά
σύννεφα και άρχισε να βρέχει αρκετά δυνατά. Έτσι, οι συνάδελφοι
διερωτήθηκαν μήπως θα έπρεπε η γιορτή να ματαιωθεί ή τουλάχιστον να αναβληθεί.
Neben vielfältigen kulinarischen Angeboten gab es auch ein
“Schminkzimmer“, das von vielen Kindern begeistert angenommen
wurde. So tollten später Piraten, Katzen und auch der Tod auf dem
Schulgelände umher. Andere Kinder ließen den Ball rollen oder
machten gemeinsame Spiele.
Die Erwachsenen vergnügten und unterhielten sich währenddessen bei Souflaki, Salaten, Kuchen und gekühlten Getränken. Ab und
zu ließ sich sogar die Sonne ein wenig blicken.
Als das Schulfest gegen 15 Uhr zu Ende ging, konnten alle sagen:
Es war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung!
Ανάμεσα στις πολλών ειδών γαστριμαργικές προτάσεις υπήρχε
και “ένα καμαρίνι του μακιγιάζ“, κάτι που ενθουσίασε πολλά παιδιά.
Έτσι αργότερα πειρατές, γάτες, ακόμη και ο Θάνατος εθεάθησαν
να τρέχουν πέρα δώθε μέσα στις σχολικές εγκαταστάσεις. Άλλα
παιδιά έπαιζαν μπάλα και διάφορα ομαδικά παιχνίδια.
Στο αναμεταξύ οι μεγάλοι διασκέδαζαν συζητώντας, τρώγοντας
σουβλάκια, σαλάτες και γλυκίσματα και πίνοντας παγωμένα αναψυκτικά. Πότε πότε έκανε την εμφάνισή του ακόμη και ο ήλιος.
Όταν κατά τις 15:00 η ώρα η σχολική γιορτή τελείωσε, όλοι μπορούσαν να πουν ότι: “Ήταν και πάλι μια επιτυχημένη εκδήλωση!”
61
Berufskundlicher Tag an der DSA am 10.12.2009
11η Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη ΓΣΑ 10.12.2009
Tatü tata – die Feuerwehr ist da!!!
Του-του-του, τι-τι-τι – Να η πυροσβεστική!!!
Antje Koegel-Neubert, Leiterin der Grundschule / Antje Koegel-Neubert, διευθύντρια του δημοτικού
Versprechen werden wahr:
Am 28.10.2010 überreichte die Grundschule der DSA der Freiwilligen Feuerwehr ESEPA Funkgeräte im Wert von 702,80 Euro.
Herr Sachinidis versprach im Frühling einen Feuerwehrwagen zu
schicken…
Η υπόσχεση τηρήθηκε:
Στις 28.10.09 το δημοτικό της ΓΣΑ παρέδωσε στο εθελοντικό
σώμα Ελλήνων πυροσβεστών αναδασωτών (ΕΣΕΠΑ) ασύρματες
συσκευές αξίας 702,80 ευρώ. Ο κύριος Σαχινίδης υποσχέθηκε να
στείλει την άνοιξη ένα πυροσβεστικό όχημα.
Am 15.Juni 2010 war es dann soweit! Die Freiwillige Feuerwehr
ESEPA rückte mit drei Feuerwehrmännern aus: Panagiotis, Christos
und Manolis – der große Löschwagen stand mitten auf unserem
Schulhof. Alle Grundschüler und das gesamte Grundschulkollegium versammelten sich im kleinen Theater und interessante Fakten
wurden vermittelt:
Στις 15 Ιουνίου ήταν η μεγάλη μέρα! Το εθελοντικό σώμα Ελλήνων
πυροσβεστών αναδασωτών κατέφθασε με τρεις πυροσβέστες τον Παναγιώτη, το Χρήστο και το Μανόλη – κι ένα μεγάλο όχημα
που στάθηκε στη μέση του σχολικού μας περιβόλου. Όλα τα
παιδιά και ολόκληρος ο σύλλογος διδασκόντων του δημοτικού
συγκεντρώθηκαν στο μικρό θέατρο, όπου έγινε ενημέ-ρωση
σχετικά με διάφορα ενδιαφέροντα θέματα:
Feuer entsteht durch Hitze, achtlos weggeworfene Zigaretten
oder Glas
Gelöscht wird mit Wasser oder Schaum, wobei der Schaum mit
Wasser vermischt wird.
Ein kleines Feuer kann mit einem Glas Wasser gelöscht werden,
nach einer Stunde benötigt man 4 Löschfahrzeuge.
Löschfahrzeuge werden abgezogen, wenn aus der Luft gelöscht
wird.
Feuer ist sehr laut und die Feuerwehrmänner verständigen sich mit
Trillerpfeifen.
Die Freiwillige Feuerwehr ESEPA steht der staatlichen Feuerwehr
helfend zur Seite. Sie haben keinen Schichtdienst.
Bei Bränden in geschlossenen Räumen muss man sich sofort auf
den Boden legen, weil es nur noch dort Sauerstoff gibt.
Bei einem Feuer sofort 199 rufen!
Φωτιά προκαλείται από τον καύσωνα, από απρόσεκτα πεταμένα
τσιγάρα ή από γυαλί.
Η φωτιά σβήνει με νερό και αφρό (ο αφρός αναμειγνύεται με το
νερό).
Για την κατάσβεση μιας μικρής φωτιάς μπορεί να αρκεί ένα ποτήρι
νερό, μετά από μία ώρα χρειάζονται 4 πυροσβεστικά οχήματα.
Τα πυροσβεστικά οχήματα αποτραβιούνται, όταν γίνεται
κατάσβεση από αέρος.
Η φωτιά παράγει δυνατό θόρυβο και οι πυροσβέστες
συνεννοούνται μεταξύ τους με σφυρίχτρες.
Οι εθελοντές πυροσβέστες (ΕΣΕΠΑ) υποβοηθούν το έργο της
κρατικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν εργάζονται σε βάρδιες.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους πρέπει κανείς να
ξαπλώσει αμέσως καταγής, επειδή μόνο εκεί χαμηλά υπάρχει οξυγόνο.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέσετε αμέσως το 199!
Anschließend ging es an die “Praktische Arbeit“: Alle Kinder durften den F E U E R W E H R S C H L A U C H halten und unseren
Garten sprengen. Zum Schluss wurde auch noch der Feuerwehrwagen von unseren “Kleinen“ erobert.
Versprechen wurden wahr: Ein großes Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr E S E P A! Es war ein aufregender und spannender
Tag für unsere Grundschulkinder.
62
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με την πρακτική πλευρά του ζητήματος.
Επιτράπηκε σε όλα τα παιδιά να κρατήσουν τον πυροσβεστικό σωλήνα και να ποτίσουν με αυτόν τον κήπο μας. Η εκδήλωση έληξε με την
κατάληψη του πυροσβεστικού οχήματος από τα ”μικρά” μας.
Η υπόσχεση τηρήθηκε: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο εθελοντικό
σώμα Ελλήνων πυροσβεστών αναδασωτών (ΕΣΕΠΑ)! Ήταν μια
συναρπαστική μέρα για εμάς, τα παιδιά του δημοτικού.
Verantwortlich für die Durchführung: E.Blanz, Oberstudienrat, EP-Leiter, verantwortlich für die Berufsberatung / E.Noussia, Philologin, Psychologin
Υπεύθυνοι διοργάνωσης: E.Blanz, υπεύθυνος για την ανώτερη βαθμίδα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό / Έ. Νούσια, φιλόλογος, ψυχολόγος
Seit 1998 führt die Deutsche Schule Athen jedes Jahr einen Berufskundlichen Tag durch. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler
der 10. und 11.Klassen der griechischen Abteilung und an Schüler
der 11. und 12.Klassen der deutschen Abteilung. In diesem Alter
sollten sich die Jugendlichen allmählich klar werden, in welche
Richtung ihre Studienwünsche gehen und welchen Beruf sie ergreifen wollen. Zweck der Veranstaltung ist es, unseren Schülern
diese Wahl zu erleichtern, indem ihnen geeeignete Informationen
über die Studienmöglichkeiten und über die Berufsfelder in Griechenland, Deutschland und anderen Ländern gegeben wird. Diese
Informationen erhalten die Schüler durch Vorträge, die im Rahmen
eines ganzen Schultages gehalten werden. Statt Unterricht also Berufsberatung! Die Referenten sind in ihren Berufen anerkannt und
verfügen über reichhaltige theoretische Kenntnisse und langjährige
persönliche Erfahrung in ihren Berufsfeldern.
Folgende Berufsbereiche wurden in diesem Jahr im Rahmen des
Berufskundlichen Tages u.a. vorgestellt: Bankwesen, Biochemie,
Chemie, Deutsche Philologie, Erhaltung und Pflege von Kunstwerken, Erziehungswissenschaft, Grafik/Design, Hotelwesen, Informatik, Jura, Karrierechancen in internationalen Firmen, Karrierechancen im Diplomatischen Dienst, Karrierechancen beim griechischen
und deutschen Militär, Kunstwissenschaft, Medienwissenschaft,
Medizin, Neugriechische Philologie, Öffentlichkeitsarbeit, Personalführung, Physik, Politikwissenschaft / Internationale Beziehungen,
Psychologie. Sport, Studienrichtungen am Polytechnikum, Theaterwissenschaft, Übersetzung, Unternehmensführung, Werbung,
Wirtschaftswissenschaften, Zahnmedizin. Darüber hinaus fand unter dem Thema “Findet den idealen Arbeitsplatz!“ ein Workshop
statt. An der Veranstaltung nahm auch der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD) mit einem eigenen Stand teil, an dem
sich unsere Schüler über das Stipendienangebot des DAAD für
Absolventen der deutschen Auslandsschulen informieren konnten.
Unter den diesjährigen Referenten waren die folgenden Absolventen unserer Schule: Herr A.Geranios, Herr A.Georgopoulos, Herr
E.Kakaras, Herr, S.Kalyvitis, Herr Kanelopoulos, Frau D.Karatolou,
Herr Levakos, Frau K.Mitralexi, Frau E.Papakyriakopoulou, Herr
P.Petrakopoulos, Herr N.Skandalis, Herr G.Stasinopoulos. Weiterhin wirkten der deutsche Botschafter, Herr Dr.Wolfgang Schultheiß, und Frau Katja Jaeckel (Informationszentrum des DAAD in
Athen) mit.
Wir danken allen Referenten für ihre aktive Unterstützung unserer
Schüler.
Από το 1998 η ΓΣΑ διοργανώνει κάθε χρόνο την ημέρα επαγγελματικού προσανατολισμού. Η εκδήλωση απευθύνεται στις τάξεις 10 και 11 του ελληνικού τμήματος και 11 και 12 του γερμανικού
τμήματος, οι οποίες αντιστοιχούν στην ηλικία κατά την οποία τα
παιδιά υποχρεούνται να λάβουν τη σημαντική απόφαση σχετικά
με την κατεύθυνση σπουδών που θα ακολουθήσουν και σχετικά
με το μελλοντικό τους επάγγελμα. Σκοπός της εκδήλωσης είναι
να διευκολύνει τις μαθήτριες και τους μαθητές μας στην επιλογή
αυτή προσφέροντάς τους κατάλληλες πληροφορίες για τις
δυνατότητες σπουδών και για τους επαγγελματικούς χώρους στην
Ελλάδα, τη Γερμανία και άλλες χώρες. Οι πληροφορίες παρέχονται μέσω διαλέξεων, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας
ολόκληρης σχολικής μέρας, κατά την οποία οι μαθήτριες και οι
μαθητές απαλλάσσονται από τα μαθήματά τους. Οι ομιλητές που
προσκαλούνται είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους και διαθέτουν
πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και προσωπική πείρα ως προς τους
τομείς παρουσιάζουν.
Οι τομείς σχετικά με τους οποίους ενημερώθηκαν οι μαθητές
και οι μαθήτριες κατά τη φετινή, 11η ημέρα επαγγελματικού
προσανατολισμού, ήταν μεταξύ άλλων: Αθλητισμός, Βιοχημεία,
Γερμανική Φιλολογία, Γραφιστική, Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση,
Διαχείριση Προσωπικού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ελληνική
Φιλολογία, Θεατρολογία, Ιατρική, Καλές Τέχνες, Κατευθύνσεις
Πολυτεχνείου, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μετάφραση,
Νομική, Οικονομικά, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Οδοντιατρική,
Παιδαγωγικά, Πολιτικές Επιστήμες /Διεθνείς Σχέσεις, Πληροφορική,
Τουρισμός, Τραπεζικά Συστήματα, Σταδιοδρομία σε Διεθνείς
Εταιρείες, Σταδιοδρομία στο Διπλωματικό Σώμα, Σταδιοδρομία
στις Ένοπλες Δυνάμεις σε Ελλάδα και Γερμανία, Συντήρηση
Έργων Τέχνης, Τραπεζικά Συστήματα, Φυσική, Χημεία, Ψυχολογία.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε το work-shop «Κατακτήστε την ιδανική
θέση εργασίας». Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης το Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD), με ιδιαίτερο περίπτερο,
όπου οι μαθήτριες /μαθητές μας μπορούσαν να ενημερώνονται
σχετικά με το πρόγραμμα των υποτροφιών της DAAD για τους
αποφοίτους των γερμανικών σχολείων του εξωτερικού.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν φέτος οι εξής απόφοιτοι του σχολείου μας:
Καθηγητής Α. Γεράνιος, καθηγητής Α. Γεωργόπουλος, καθηγητής
Ε. Κακαράς, καθηγητής Σ. Καλυβίτης, κύριος Κανελόπουλος, κυρία
Δ. Καρατόλου, δρ Λεβάκος, καθηγήτρια Κ. Μητραλέξη, κυρία Ε.
Παπακυριακοπούλου, κύριος Π. Πετρακόπουλος, κύριος Ν. Σκανδάλης, καθηγητής Λ. Στασινόπουλος. Μίλησαν επίσης ο Γερμανός
πρέσβης, δρ. Wolfgang Schultheiß, και η κυρία Katja Jaeckel (κέντρο
πληροφοριών της DAAD στην Αθήνα).
Tους ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους.
63
DSA in den Medien
ΓΣΑ στον τύπο
Veranstaltung zum Mauerfalljubiläum
Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 χρόνων
από την πτώσητου τείχους του Βερολίνου
6
64
Der Mauerfall jährte sich im November zum zwanzigsten Mal –
ein historischer Moment für Deutschland, Europa und die gesamte
Welt. Anlässlich des Jahrestages organisierten die Deutsche Schule
Athen und die Ellinogermaniki Agogi unter der Schirmherrschaft
der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland die Veranstaltung:
“Mauern einreißen –Brücken bauen“.
Το Νοέμβριο συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την πτώση του
Τείχους του Βερολίνου, μια ιστορική στιγμή τόσο για τη Γερμανία
και την Ευρώπη, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Με αφορμή την
επέτειο αυτή η Γερμανική Σχολή Αθηνών και η Ελληνογερμανική
Αγωγή διοργάνωσαν, υπό την αιγίδα της Γερμανικής Πρεσβείας,
εκδήλωση με τίτλο: «Γκρεμίζοντας τείχη, χτίζοντας γέφυρες».
Die Veranstaltung fand am Sonntag, dem 8. November, in Technopolis (Raum Δ7 – “Konstantinos Kavafis“, Gazi) statt und umfasste:
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην «Τεχνόπολις» του Δήμου
Αθηναίων (αίθουσα Δ7 «Κωνσταντίνος Καβάφης» Πειραιώς 100,
Γκάζι), την Κυριακή 8 Νοεμβρίου και περιελάμβανε:
• eine Ausstellung von Schülerwerken
• eine Fotoausstellung
• die Vorführung von Dokumentarfilmen über die Ereignisse, die
zum Mauerfall führten, und den Wandel, der in Deutschland
und dem restlichen Europa stattgefunden hat
• ein Konzert mit Schülerbands, die von bekannten Künstlern
begleitet wurden
• die Inszenierung des Mauerfalls als Kunst-Happening
• deutsche Spezialitäten (Essen und Trinken)
In der Veranstaltungshalle wurde eine Nachbildung der Mauer
aufgestellt. Die Kinder konnten die Mauer bemalen und gestalten.
Höhepunkt der Veranstaltung war der “Mauerfall“, der von den
Schülern durchgeführt wurde. Die Veranstaltung vermittelte eine
symbolische Botschaft. Die jungen Menschen sind die Zukunft
und sie fordern das Leben in einer Welt, in der keine trennenden
Mauern errichtet werden, sondern Brücken, die sie einander näher
bringen und verbinden. (s. S. 82-85)
• έκθεση φωτογραφικού υλικού
• προβολή ντοκιμαντέρ σχετικού με τα γεγονότα που οδήγησαν
στην πτώση του τείχους αλλά και με τις αλλαγές που
συντελέστηκαν τόσο στη Γερμανία, όσο και σε ολόκληρη την
Ευρώπη
• συναυλία μαθητικών συγκροτημάτων με σύμπραξη
γνωστών καλλιτεχνών
• έκθεση ζωγραφικής των μαθητών «πτώση του τείχους».
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων έδωσαν το δικό τους
συμβολικό μήνυμα ζωγραφίζοντας και γκρεμίζοντας το «τείχος».
Οι νέοι είναι το μέλλον και διεκδικούν να ζήσουν σε έναν κόσμο,
στον οποίο δε θέλουν να υπάρχουν τείχη που ορθώνονται και
χωρίζουν τους ανθρώπους αλλά γέφυρες επικοινωνίας που τους
φέρνουν κοντά και τους ενώνουν. (βλ. σελ. 82-85)
65
City Press, 15 Νοεμβρίου 2009
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 15 Νοεμβρίου 2009
BHMA, 6 Νοεμβρίου 2009
Μαθήματα κατεδάφισης και δημοκρατίας
Πολυφωνική εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών για τα 20 χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου στην Τεχνόπολη
Το 1989, τα περισσότερα από τα παιδιά που θα τραγουδήσουν, θα
ζωγραφίσουν και θα... γκρεμίσουν ένα (συμβολικό) τείχος ήταν αγέννητα.
Δεν έχουν, ως εκ τούτου, μνήμες από την πτώση του Τείχους και την
επανένωση της Γερμανίας, ύστερα από 28 ολόκληρα χρόνια. Η σύγχρονη
ιστορία φθάνει στους σημερινούς μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μέσω
αφηγήσεων, σχολικών εγχειριδίων και, βεβαίως, μέσω Διαδικτύου. Παρ΄ όλα
αυτά, πολλά παιδιά έχουν περισσότερη πληροφόρηση για το συγκεκριμένο
γεγονός που άλλαξε τον ρου της Ευρώπης και από αυτούς τους ίδιους
τους δασκάλους. «Από τους μαθητές έμαθα ότι η πτώση του Τείχους του
Βερολίνου δεν έχει ενθουσιάσει τη συντριπτική πλειονότητα του γερμανικού
λαού» λέει στο «Βήμα» συντελεστής της εκδήλωσης, η οποία με τίτλο
«Γκρεμίζοντας τείχη, χτίζοντας γέφυρες» και με αφορμή τη συμπλήρωση
20 χρόνων από το συμβάν πραγματοποιείται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Μαθητές δύο σχολείων με παράδοση στη γερμανική ιστορία και κουλτούρα
συμμετέχουν σε αυτή την πολυφωνική εκδήλωση, την οποία χαιρετίζουν
με μηνύματά τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλιας και ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσας . Παιδιά των τάξεων
του Γυμνασίου και του Λυκείου της Γερμανικής Σχολής, καθώς και
του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής
γκρεμίζουν τείχη και χτίζουν γέφυρες διεκδικώντας ένα μέλλον θεμελιωμένο
στην αξία της δημοκρατίας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη
διαφορετικότητα.
66
Υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στην Ελλάδα, η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα Δ7
«Κωνσταντίνος Καβάφης» της Τεχνόπολης, κάνοντας πράξη μια ιδέα που
κυοφορείται από την πε ρασμένη άνοιξη. Από τις 11 το πρωί και ως τις
2 μετά το μεσημέρι, που θα κορυφωθεί η εκδήλωση, μαθητές των δύο
σχολείων θα ζωγραφίσουν αντιστοίχως τις δύο πλευρές ενός τείχους
που θα έχει στηθεί ανάμεσά τους, στην προσπάθεια να αποτυπώσουν με
την προσωπική γραφή τους τι σημαίνει για εκείνα ένα τέτοιο γεγονός. Οι
μαθητές της Γερμανικής Σχολής θα χρησιμοποιήσουν σπρέι, μακέτες και
σχέδια καθηγητών- θα αποτελέσουν τη βάση για τη ζωγραφική τους-, ενώ
ο εικαστικός λόγος των μαθητών της Ελληνογερμανικής, επίσης βασισμένος
σε σχέδια των καθηγητών, θα χωριστεί σε τρία επίπεδα, ακολουθώντας
ηλικιακό διαχωρισμό: Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. O σο οι μαθητές θα
ζωγραφίζουν τις δύο πλευρές του Τείχους- προσπαθώντας να κοιτάξουν
οι μεν τους δε πίσω από αυτό-, η εκδήλωση θα εξελίσσεται παραλλήλως.
Μια ζωντανή συναυλία με μαθητές των δύο σχολείων, τον Δημήτρη Ζμπέκο,
τον Νίκο Μαϊντά, αλλά και το συγκρότημα Υπόγεια Ρεύματα, η προβολή
ντοκυμαντέρ του Spiegel ΤV με τίτλο «Η πτώση του Τείχους, μια γερμανική
ιστορία», μια σπάνια έκθεση φωτογραφικού υλικού που περιλαμβάνει 230
εικόνες και ιστορικά κείμενα σχετικά με το γεγονός, αλλά και μια εικαστική
παρουσίαση μαθητών κάθε ηλικίας θα συμβαδίζουν στην Τεχνόπολη. Πέντε
ώρες μετά την έναρξή της, η εκδήλωση θα κορυφωθεί με τη συμβολική
πτώση του Τείχους: αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι ομιλίες των επισήμων, τα
παιδιά θα γκρεμίσουν το Τείχος για να συναντηθούν και να δημιουργήσουν
γέφυρε-σύμβολα συνύπαρξης των πολιτισμών στην ενωμένη Ευρώπη.
67
Kommentare zu deutsch-griechischem “Medienkrieg“
Σχόλια για την Ελληνογερμανική αντιπαράθεση στον τύπο
αυτά που φαινομενικά σας χωρίζουν.
Ας προσπαθήσουμε να μπει ο καθένας στη
θέση του άλλου. Το να αναγνωρίζεις τον
άλλον ως όμοιό σου επιβάλλει πάνω απ’ όλα
τη δυνατότητα να τον κατανοήσεις από μέσα,
ATHENSPLUS, 5 March 2010
να υιοθετήσεις για μια στιγμή τη δική του ματιά.
Είναι αλήθεια ότι μια μορφή ελευθερίας είναι
να γράφεις ό,τι θέλεις, αλλά πιο σπουδαίο είναι
να έχεις συνείδηση για αυτά που γράφεις. Ας
πρυτανεύσει η λογική και ας σταματήσουμε
όλοι να γελοιοποιούμε πολιτιστικά σύμβολα
ή να βάζουμε χαρακτηριστικά μουστάκια σε
φωτογραφίες αρχηγών κρατών.
* Ο κ. Βασίλης Τόλιας είναι διευθυντής της
Γερμανικής Σχολής Αθηνών.
BHMA, 28 Μαρτίου 2010
«Εμείς οι Γερμανοί της Ελλάδας...»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28 Φεβρουαρίου 2010
Ας μπει ο ένας στη θέση του άλλου
Του Βασιλη Tολια*
Πώς μπορεί κάποιος καθισμένος σε ένα
γραφείο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να έχει
τέτοια ισοπεδωτική άποψη για μια χώρα και
έναν ολόκληρο λαό;
Πώς μπορεί κάποιος χωρίς βαθύτερη
γνώση για τον πολιτισμό, την ιστορία, την
68
καθημερινή ζωή, να κρίνει, να χρησιμοποιεί
άκριτα χαρακτηρισμούς και να βάζει ταμπέλες
όπως απατεώνες της Ευρωζώνης ή ναζί, σε
ολόκληρα κράτη και λαούς;
Το αληθινά δύσκολο στη ζωή μας είναι να
σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους, πολύ
περισσότερο αν αυτοί είναι «παράξενοι», αν
μιλάνε άλλη γλώσσα και έχουν διαφορετικό
πολιτισμό. Ο σεβασμός μεταξύ μας είναι ένας
τρόπος για να δείξουμε ότι αναγνωριζόμαστε
ως ανθρώπινοι.
Αν ελέγξεις τα αγελαία ένστικτά σου, αν δεν
ακούσεις τα γρυλλίσματα της φάρας που
ελλοχεύει στη συνείδησή σου, θα ανακαλύψεις
γρήγορα ότι μοιράζεσαι με αυτούς τους
ανθρώπους πολύ περισσότερα πράγματα από
69
Theater / Θέατρο
Theater-AG 2010 / Θεατρική ομάδα 2010
DSA und Künste
ΓΣΑ και Τέχνες
Stelios Papapetrou, Lehrer, AG-Leiter
7
70
Aus Anlass des 30jährigen Jubiläums kam ein umfangreicher Erinnerungsband heraus, mit vielen Fotos und Texten. Dieser Band ist
für jeden Interessierten kostenlos zu erwerben. Verantwortlich für
die künstlerische Gestaltung war Liliana Aretaiou (Absolventin von
1995).
Zum Abschluss sei der Schule und all seinen Trägern für die mir
über die Jahre hinweg zukommende Unterstützung gedankt, aber
natürlich insbesondere meinen vielen Mitarbeitern in dieser langen
Zeit. Mein Wunsch ist es, dass die Theater-AG mit neuen und frischen Ideen fortgeführt wird.
Die von mir geleitete Theater-AG der
Deutschen Schule konnte in diesem Jubiläumsjahr
30 Jahre erfolgreiche Arbeit feiern. Über 40
Vorstellungen waren auf der Bühne der Aula
präsentiert worden und über 400 Schülerinnen,
Schüler und sonstige Mitarbeiter hatten daran
mitgewirkt.
In diesem langen Zeitraum kam das ganze Spektrum an Theaterstücken zur Aufführung: von
der antiken Tragödie und Komödie bis hin zu
Shakespeare, Ionesco, Dürrenmatt, Kambanellis, Tschechow, Brecht und Lorca. Außerdem
wurden auch Revues gespielt, die von den AGMitgliedern selbst geschrieben worden waren.
In diesem Jahr unternahmen wir den Versuch,
ein besonders originelles Werk aufzuführen, das
Anthi Founda, eine Absolventin von 2008 geschrieben hatte - Titel des Werks: “Milch und
Wäscheklammern“. Von vielen von uns war
das ganze Unterfangen selbst bis kurz vor der
Premiere als äußerst gewagt eingestuft worden.
Doch am Ende stand nach allgemeiner Einschätzung ein gelungenes Ergebnis. Das Publikum
überschüttete die Schauspieler mit langem Beifall
und lobte das Werk – eine bitterböse Komödie.
Immer wieder brach man in Lachen aus, aber es
gab im Werk der jungen Autorin auch Momente, die einen nachdenklich stimmten. Zum Erfolg
trug auch bei, dass wir über eine sehr intakte und
eng aneinander gebundene Gruppe verfügen.
Η θεατρική ομάδα της Γερμανικής Σχολής, υπό
τη διεύθυνσή μου, συμπλήρωσε φέτος 30 χρόνια
ζωής. Περισσότερες από σαράντα παραστάσεις
παρουσιάστηκαν στη σκηνή της Aula και περισσότεροι από τετρακόσιοι μαθητές, μαθήτριες και
άλλοι συνεργάστηκαν στην ομάδα.
Σ’ αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε
παρουσιάσει ένα μεγάλο φάσμα θεατρικών έργων: από αρχαία τραγωδία και κωμωδία, Σαίξπηρ, Ιονέσκο, Ντύρενματ, Καμπανέλλη, Τσέχωφ,
Μπρεχτ, Λόρκα μέχρι επιθεωρήσεις γραμμένες
από τα παιδιά της ομάδας.
Φέτος δοκιμάσαμε να ανεβάσουμε ένα πρωτότυπο έργο, γραμμένο από την απόφοιτο του ’08
Ανθή Φουντά με τίτλο «Γάλα και μανταλάκια».
Το εγχείρημα θεωρήθηκε από πολλούς, ακόμα
και λίγο πριν την παράσταση, παράτολμο. Όμως
το αποτέλεσμα ήταν κατά γενική ομολογία πολύ
καλό. Το κοινό καταχειροκρότησε τους ηθοποιούς και επαίνεσε το έργο, που ήταν μια μαύρη
κωμωδία. Ο κόσμος ξέσπασε πολλές φορές
σε γέλια, αλλά και προβληματίστηκε με πολλά
θέματα που έθετε η νεαρή συγγραφέας. Είχαμε
εξάλλου την τύχη να διαθέτουμε μια πολύ καλή
και δεμένη ομάδα συνεργατών.
Με την ευκαιρία της επετείου των 30 χρόνων
εκδόθηκε ένα ογκώδες λεύκωμα με την ιστορία
της θεατρικής ομάδας, με πολλές φωτογραφίες
και κείμενα. Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Τη δύσκολη καλλιτεχνική του επιμέλεια είχε η απόφοιτος του ’95 Λιλιάνα Αρεταίου.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το σχολείο με όλες τις
συνιστώσες του για την υποστήριξη που μου παρέσχε και βέβαια
τους πολλούς συνεργάτες μου όλων αυτών των χρόνων και να
ευχηθώ αυτή η ομάδα να συνεχίσει με νέες, φρέσκες ιδέες.
Lasst uns ins Theater gehen! / Πάμε θέατρο!
Elena Karakouli, Lehrerin / Έλενα Καρακούλη, καθηγήτρια
In diesem Schuljahr wurde zum ersten Mal ein umfassender Versuch unternommen, unsere Schüler, aber auch Lehrer und Eltern
fürs Theater zu gewinnen. In Zusammenarbeit mit dem Nationaltheater wurden die Schüler der DSA dazu angeregt, sich viele interessante Aufführungen des Nationaltheaters anzusehen. Diese
Initiative stieß auf reges Interesse und schließlich fanden sich aus
der Schulgemeinde 55 Abonnenten, die zu günstigem Preis die von
ihnen bevorzugten Inszenierungen besuchten. Für alle Abonnenten (Schüler, Lehrer, Eltern) galt das einmalige Angebot, zu Studententarif ein Abonnement zu beziehen (60 Euro für 5 Aufführungen,
110 Euro für 10 Aufführungen).
Φέτος ξεκίνησε μια προσπάθεια μιας οργανωμένης επίσκεψης
των μαθητών μας στο θέατρο. Σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, η Γερμανική Σχολή παρακίνησε τους μαθητές της να
παρακολουθήσουν τις πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις του
Εθνικού Θεάτρου. Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση,
με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 55 συνδρομητές από τη Σχολή,
οι οποίοι παρακολούθησαν τις παραστάσεις της επιλογής τους, με
μια ειδική προνομιακή συνδρομή. Συγκεκριμένα κατ’ εξαίρεσιν το
Εθνικό Θέατρο τους έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν
την αντίστοιχη φοιτητική συνδρομή (60 Ευρώ για 5 παραστάσεις
και 110 Ευρώ για 10 παραστάσεις).
Im Rahmen dieses Abonnements sah man sich neben vielen anderen interessanten Inszenierungen etwa “Onkel Wanja“ von Tschechow, “Don Juan“ von Moliere, “Die Frau vom Meer“ von Ibsen
und “Der dritte Kranz“ von Kostas Tachtsis an.
Έτσι, κάνοντας ομαδική κράτηση καθηγητές, μαθητές αλλά και
γονείς παρακολουθήσαμε μαζί το “Θείο Βάνια“ του Τσέχοφ, το
“Δον Ζουάν“ του Μολιέρου, “Την Κυρία από τη Θάλασσα“ του
'Ιψεν και το “Τρίτο Στεφάνι“ του Κώστα Ταχτσή, αλλά και τις
υπόλοιπες ενδιαφέρουσες προτάσεις του Εθνικού Θεάτρου.
71
Für das nächste Jahr sollen, der Wirtschaftskrise zum Trotz, wieder
viele Werke zur Aufführung kommen. Zum Einen Werke deutschsprachiger Dramatiker (“Emilia Galotti“ von Lessing, “Der goldene
Drache“, das neueste Werk von R.Schimmelpfennig), zum Anderen griechische Stücke (“Trisevgeni“ von Palamas, ein Bearbeitung
von “Die Mutter des Hundes“ von Pavlos Matesis). Ein besonderer
Schwerpunkt wird das klassische Repertoire bilden (“Platonow“
von Tschechow, “Die Trilogie der Sommerfrische“ von Goldoni,
“L’ illusion comique“ von Corneille, “Cyrano de Bergerac“ von Rostand).
Es ist zwar noch zu früh, von einer festen Institution zu sprechen,
doch wenn der engere Abonnentenkreis zusammenbleibt und
evtl. noch weitere Interessierte hinzukommen, dann haben wir die
Möglichkeit, auch im nächsten Jahr günstige Abonnements anzubieten. Es ist eine Chance die Phantasie eines jeden zu beflügeln
und einen zum Nachdenken zu bringen, was gerade in unserer Zeit
von größter Bedeutung ist.
Για την επόμενη χρονιά, σε πείσμα της κρίσης, το Εθνικό Θέατρο
σχεδιάζει παραστάσεις έργων τόσο της γερμανικής δραματουργίας
(Εμίλια Γκαλόττι του Λέσσιγκ, Ο χρυσός δράκος: το νέο έργο του
Ρ. Σίμελπφενιγκ), όσο και ελληνικά έργα (όπως η Τρισεύγενη του
Παλαμά και μια διασκευή της Μητέρας του Σκύλου του Παύλου
Μάτεση), ενώ έμφαση δίνεται και στο κλασικό ρεπερτόριο, (Πλατόνοφ του Τσέχοφ, η τριλογία του Παραθερισμού του Γκολντόνι, η
Φρεναπάτη του Κορνέιγ, ο Συρανό ντε Μπερζεράκ του Ροστάν).
Είναι νωρίς να μιλάμε για θεσμό, αν όμως ο πυρήνας αυτός διατηρηθεί και εφόσον προστεθούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, τότε
θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτές τις επισκέψεις
που πέρα από την ψυχαγωγία που προσφέρουν, κινητοποιούν τη
φαντασία μας και μας τροφοδοτούν με σκέψεις και προβληματισμό.
Κι αυτό η εποχή μας ιδίως, το έχει μεγάλη ανάγκη.
Mädchengewühle und Schwesterngefühle / Πλήθος θυγατέρες και άφθονα συναισθήματα
Florian Krumb, Lehrer / Florian Krumb, καθηγητής
Die Theater-AG der Klassen 7-9 spielt “Die zertanzten Schuhe“
nach einem Märchen der Brüder Grimm.
Η θεατρική ομάδα των τάξεων 7-9 παρουσιάζει τα “Λιωμένα παπούτσια” σύμφωνα με ένα παραμύθι των αδελφών Grimm.
diesem Mädchengewühle“, sagt er in der Rolle des Spiegels gleich
zu Beginn des Stückes. Und wenn von den neun (ursprünglich
mehr) Mädchen im Ensemble auch nur zwei Schwestern waren –
das ganze Spektrum bekamen wir trotzdem zu sehen: “Vertrauen,
Freude, Einigkeit / Eifersucht und Neid und Streit“. Lange Zeit
tobte der Zickenkrieg auf und hinter der Bühne – bis uns Zweifel
kamen, dass sich das bis zur Aufführung legen würde. Die letzte
Wochenendprobe endete dann noch in einer Wasserschlacht,
so dass den Rest des Tages nur noch in Bademänteln geprobt
werden konnte. Entsprechend lagen in der letzten Woche vor der
Aufführung bei allen Beteiligten die Nerven blank. Und dann das
Wunder: Eine reibungslose Aufführung. Ein friedliches Miteinander
am Abend der Aufführung. Hatte jemand den Text vergessen,
sprangen andere ein. Ein Team, in dem jetzt wirklich zu sehen war:
“Vertrauen, Freude, Einigkeit“. Und unbändiger Stolz, es schließlich
geschafft zu haben, etwas gemeinsam über die Bühne zu bringen.
Nicht zuletzt auch dank der vielen Helfer an der Technik und beim
Bühnenbau und der Gelassenheit unserer drei Männer auf der
Bühne.
συναισθημάτων / κοχλάζει μέσα σε αυτό το πλήθος κοριτσιών”, λέει
παίζοντας το ρόλο του καθρέφτη στην αρχή της παράστασης. Και
αν ανάμεσα στα εννιά (αρχικά περισσότερα) κορίτσια της ομάδας
δύο μόνο ήταν αδελφές – το φάσμα των αδελφικών συναισθημάτων
το είδαμε παρ΄ όλ΄ αυτά ολόκληρο: Εμπιστοσύνη, χαρά, ομόνοια,
ζήλια, φθόνος - και τσακωμοί. Για καιρό κράτησε ο πόλεμος επάνω
και πίσω από τη σκηνή - μέχρι που αρχίσαμε ν΄ αμφιβάλλουμε αν
θα βγει παράσταση. Η τελευταία πρόβα Σαββατοκύριακου κατέληξε
σε νεροπόλεμο, έτσι που κατά το υπόλοιπο της μέρας ασκηθήκαμε
αναγκαστικά με μπουρνούζια. Αντιστοίχως την τελευταία εβδομάδα
πριν την παράσταση τα νεύρα όλων των συντελεστών ήταν σπασμένα.
Και μετά, ω του θαύματος: Απρόσκοπτη παράσταση. Ειρηνική
συνύπαρξη τη βραδιά της εκδήλωσης. Αν κάποιος είχε ξεχάσει το
κείμενό του, οι υπόλοιποι έσπευδαν να βοηθήσουν. Μια ομάδα στην
οποία τώρα πράγματι υπήρχε “εμπιστοσύνη, χαρά, ομόνοια”. Και
ασυγκράτητη υπερηφάνεια, επειδή όλοι μαζί είχαμε καταφέρει ν΄
ανεβάσουμε στη σκηνή ένα έργο. Κάτι που οφείλουμε επίσης στους
πολλούς μας τεχνικούς, στους υπεύθυνους σκηνογραφίας καθώς
και και στην ηρεμία των τριών επί σκηνής ανδρών.
Das Theater-Studio der DSA / Το Στούντιο θεάτρου της Γ.Σ.Α.
Fotini Banou, AG-Leiterin (Absolventin 93)
Φωτεινή Μπάνου, υπεύθυνη ομάδας (απόφοιτος 93)
“Als König kann man nicht am einen Tag “Hü“ sagen und am
nächsten “Hott“. Und als Vater von neun Töchtern schon gar
nicht.“ Diesen Ausspruch des Königs hatte ich mir dieses Jahr ins
Stammbuch geschrieben. Konsequenz ist schließlich nicht nur das
wichtigste Prinzip einer guten Erziehung, sondern auch einer soliden
Theaterarbeit. Dass ich dabei ähnlich erfolgreich sein sollte wie der
geplagte König, wurde mir bereits nach den ersten Proben klar.
Pubertierende Mädchen erfordern eben mehr als nur Konsequenz:
Sie erfordern ein hohes Maß an weiblichem Einfühlungsvermögen
und psychologischem Feingefühl. Da ich beides nur in Maßen
besitze, holte ich mir Hilfe: Frau Lenz, die über einige Erfahrungen
auf diesem Gebiet verfügt (zwei Kinder, Ehemann) und außerdem
etwas von Stimmbildung versteht. Dennoch war die Arbeit nicht
einfach. Nicht zuletzt deshalb, weil unser Hauptdarsteller im Januar
ein Engagement in Berlin annahm und unser erster Beleuchter
seine Stelle einnehmen musste – als einer von drei Jungen in
einer Horde von Mädchen. Ob er da schon ahnte, was auf ihn
zukam? “Das ganze Spektrum der Schwesterngefühle / kocht in
72
“Ένας βασιλιάς δεν μπορεί να λέει τη μια μέρα ναι και την άλλη όχι.
Πολύ περισσότερο ένας πατέρας επτά θυγατέρων.” Τα παραπάνω
λόγια του βασιλιά προσπάθησα φέτος να τα κάνω πράξη. Εντέλει η
συνέπεια αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση όχι μόνο μιας καλής
αγωγής αλλά και μιας στέρεας θεατρικής παράστασης. Ότι θα τα
κατάφερνα εξίσου άσχημα με τον πολυβασανισμένο εκείνο βασιλιά,
το κατάλαβα ήδη από τις πρώτες πρόβες. Για να τα βγάλεις πέρα
με κορίτσια στην εφηβεία απαιτείται κάτι παραπάνω από συνέπεια:
Απαιτείται ένας υψηλός βαθμός γυναικείας ενσυναίσθησης και λεπτό
ψυχολογικό αισθητήριο. Επειδή όμως και τα δύο τα διαθέτω μόνο
μέσα σε κάποια όρια, αναζήτησα βοήθεια: Στην κυρία Lenz, η οποία
πέραν κάποιας εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα (δυο παιδιά,
σύζυγος) καταλαβαίνει και κάτι από φωνητική. Παρ΄ όλ΄ αυτά δεν
ήταν εύκολη δουλειά. Πολύ περισσότερο, καθώς ο πρωταγωνιστής
μας είχε τον Ιανουάριο κάποια δέσμευση στο Βερολίνο και τη
θέση του χρειάστηκε να πάρει ο πρώτος μας τεχνικός φωτισμού
– ως ένα από τρία μόνο αγόρια σε μια ορδή κοριτσιών. Άραγε
υποψιαζόταν τι τον περίμενε; “Ένα ολόκληρο φάσμα αδελφικών
Das Theater-Studio der DSA, die Theatergruppe der Volkshochschule, setzte seinen künstlerischen Weg im dritten Jahr
fort und brachte am 13.Mai 2010 in der Aula die Geschichte
von Pinocchio und der Grille Plappermaul zur Aufführung.
In den ersten beiden Jahren hatte sich die Theatergruppe Eigenproduktionen geschaffen, entweder als Gemeinschaftsarbeit (“Kaffee und Zigaretten oder Was die Kellnerin wirklich sah“) oder durch die Beauftragung eines
Mitwirkenden, während der Proben ein neues Werk zu
schreiben (“Der rote Wald“ von Dimitris Alexakis).
In diesem Jahr verwirklichte man eine Theaterfassung des Pinocchio-Stoffes und konzentrierte sich dabei auf Übungsformen des
körperbetonten pantomimischen Theaters – zur Schärfung von
Konzentration, Vertrauen, Koordination, Tanzfiguren und Bewegungsabläufen. Alle diese Techniken sind Grundvoraussetzung für
die Heranbildung eines Schauspielers (ob Amateur oder Profi) und
für die Aufführung eines Stückes, das seine Wurzeln in der Commedia dell‘ arte hat.
Το Στούντιο θεάτρου της ΓΣΑ, η θεατρική
ομάδα των επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνέχισε φέτος για τρίτη χρονιά
την πορεία του, ανεβάζοντας στην Aula
την Ιστορία του Πινόκιο και του Γρύλου
του Λογάκια (Πέμπτη 13 Μαΐου 2010).
Τις δυο πρώτες χρονιές, η ομάδα ασχολήθηκε με τη δημιουργία θεατρικών έργων,
είτε συλλογικά (Καφές και τσιγάρα ή τι είδε
η σερβιτόρα), είτε αναθέτοντας σε μέλος
της τη συγγραφή πρωτότυπου έργου κατά τη διάρκεια των προβών
(Το κόκκινο δάσος του Δημήτρη Αλεξάκη).
Φέτος, δημιουργώντας μια θεατρική διασκευή του Πινόκιο, η
ομάδα επικεντρώθηκε σε ασκήσεις σωματικού θεάτρου: ασκήσεις συγκέντρωσης, εμπιστοσύνης, συντονισμού, χώρου και κινησιολογίας, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την εκπαίδευση
ενός (ερασιτέχνη ή επαγγελματία) ηθοποιού και για το ανέβασμα
ενός έργου που αντλεί τις ρίζες του στην Commedia dell’arte.
73
An der diesjährigen Inszenierung ist besonders hervorzuheben,
dass viele sehr junge Zuschauer im Publikum saßen und dass Katerina Ktona das Stück am Cembalo mit ihren Kompositionen ideal
begleitete.
Innerhalb von drei Jahren hat es das Studio-Theater geschafft, einen eigenen Stil zu entwickeln, mit einem eigenen Publikum und
einer treuen Schülerschaft. Dadurch ist eine lebendige Theatergruppe entstanden.
Χαρακτηριστικά της φετινής παράστασης, η παρουσία πολλών μικρών θεατών στο κοινό, καθώς κι η μουσική επιμέλεια κι ερμηνεία
της Κατερίνας Κτώνα στο τσέμπαλο.
Μέσα στα τρία πρώτα του χρόνια, το στούντιο θεάτρου έχει
αποκτήσει ένα δικό του χρώμα, ένα δικό του κοινό κι ένα σταθερό
πυρήνα μαθητών, δημιουργώντας μια ζωντανή θεατρική ομάδα.
Musik / Μουσική
nen. Zwischen den Proben: Baden am Strand direkt neben dem
Hotel, nach den Proben: gemeinsames Essen und Feiern in einer
Taverne: also perfekte Bedingungen. Nach diesen Tagen künstlerisch wie auch menschlich gut zusammengewachsen, konnten wir
nun der Aufführung entgegensehen.
Spannend wurde es dann noch einmal, als die Sängerinnen und
Sänger des Motettenchores, darunter auch die Gesangssolisten
und der Paukist, zwei Tage vor dem Konzert eintrafen. Konnte es
gelingen, in so kurzer Zeit das ganze Werk bühnenreif zu bekommen. Wie würden sich die Chöre klanglich mischen. Zwei sechsstündige Mammutproben sollten das nun stemmen.
Dann am Ziel: 14. Oktober: “Ausverkauftes Haus“. Nach zwei
Κάρυστο, στο νότιο άκρο της Εύβοιας. Είχε μεσολαβήσει η Theres
Tsogio, μέλος της χορωδίας δωματίου, η οποία πέτυχε επίσης και
να μας διατεθεί για τις πρόβες η σάλα και το πιάνο του τοπικού
μουσείου. Ανάμεσα στις πρόβες κάναμε μπάνιο στη θάλασσα
ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο, μετά τις πρόβες τρώγαμε και
γιορτάζαμε όλοι μαζί σε μια ταβέρνα: είχαμε δηλαδή, τις τέλειες
συνθήκες. Αφού, λοιπόν, εναρμονιστήκαμε έτσι μεταξύ μας τόσο
ανθρώπινα όσο και καλλιτεχνικά, ήμασταν πια σε θέση να αντεπεξέλθουμε στην παράσταση.
Αναστάτωση προκλήθηκε ξανά όταν, μόλις δυο μέρες πριν τη
συναυλία, έφτασαν οι τραγουδίστριες και οι τραγουδιστές της
χορωδίας εκκλησιαστικής μουσικής, μεταξύ αυτών οι φωνητικοί
σολίστες και ο τυμπανιστής: Θα μπορούσαμε μέσα σε τόσο μικρό
Carmina Burana
Peter Hahn, Lehrer / Peter Hahn, καθηγητής
Wir waren alle ganz traurig, als die “Carmina burana“ vorbei
waren“, sagt Paola Efstratiou, Mitglied der vierköpfigen Percussiongruppe. Zusammen mit Ioanna und Maria Angelidou und Eleni
Mavreli, allesamt Schülerinnen der Klasse 9e, hatte sie seit einem
halben Jahr einmal wöchentlich gepaukt, getrommelt, gerasselt,
mal laut, mal leise Becken, Triangel, Glockenspiel oder Vibraslap
geschlagen. Und das alles zu einer Musik, bei der anders als heute
meistens üblich, dauernd der Takt, der Rhythmus und auch das
Tempo wechseln. 24 Stücke waren zu bewältigen, eine Stunde
Programm, also eine Menge Arbeit.
74
“Στενοχωρηθήκαμε όλοι πολύ, όταν τελείωσε η προετοιμασία των
“Carmina burana“, λέει η Paola Efstratiou, μέλος της τετραμελούς
ομάδας κρουστών. Μαζί με την Ioanna και τη Maria Angelidou
καθώς και την Eleni Mavreli, όλες μαθήτριες της 9e, ασκούνταν
εδώ και καιρό, μια φορά την εβδομάδα σε διάφορα κρουστά
παράγοντας άλλοτε εκκωφαντικούς και άλλοτε απαλούς ήχους. Και
όλα αυτά για μια μουσική στην οποία, σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται
σήμερα, αλλάζουν διαρκώς ο ρυθμός και το τέμπο. Έπρεπε να
αντεπεξέλθουμε σε 24 κομμάτια, ένα πρόγραμμα, δηλαδή, μιας
ώρας, κάτι που σημαίνει άφθονη δουλειά.
Nicht nur die Schlagzeuggruppe wird die “Carmina“ immer in
unvergesslicher Erinnerung behalten, sondern auch die rund 60
Mitglieder unserer beiden Chöre, des Schülerchores und des Kammerchores. Zusammen mit dem Motettenchor aus Speyer (Leitung Marie-Theres Brandt) führten wir vom 12. – 18. Oktober ein
Austauschprojekt durch, dessen Höhepunkt die Aufführung der
“Carmina burana“ von Carl Orff aus dem Jahr 1937 in unserer
Aula war.
Τα “Carmina“ δε θα μείνουν αλησμόνητα μόνο στην ομάδα κρουστών αλλά και σε όλα τα περίπου 60 μέλη των δύο μας χορωδιών,
της σχολικής χορωδίας και της χορωδίας δωματίου. Από κοινού
με τη χορωδία εκκλησιαστικής μουσικής Speyer (Διεύθυνση: Marie
– Theres Brandt) εργαστήκαμε από τις 12 ως τις 18 Οκτωβρίου
επάνω σ΄ ένα πρόγραμμα ανταλλαγών, αποκορύφωμα του οποίου
αποτέλεσε το ανέβασμα των “Carmina burana“ του Carl Orff από
το 1937, στην Aula της ΓΣΑ.
Viele Schwierigkeiten waren auf dem langen Weg bis zur Aufführung – er dauerte alles in allem mehr als ein Jahr - zu bewältigen.
Jede Menge Noten und Text waren zu lernen. Nicht immer erschließt sich jedem die Musik im ersten Moment, also Geduld ist
gefragt. Viele der Stücke liegen extrem hoch für die Stimme und
verlangen gute Kondition. Rhythmische Präzision und Absprache
wollen gelernt sein, man denke nur an “Veni veni venias“. Nicht
zuletzt muss auch das Zusammenspiel aller, der Chorsänger und
Solisten mit dem “Orchester“ geprobt werden.
Στο μακρύ διάστημα (περισσότερο από ένας χρόνος) της
προετοιμασίας έπρεπε να υπερνικηθούν πολλές δυσκολίες.
Έπρεπε να μάθουμε ένα πλήθος νότες και κείμενα. Η μουσική
δεν αποκαλύπτεται πάντα με την πρώτη στον καθένα, επομένως
απαιτείται υπομονή. Πολλά κομμάτια είχαν εξαιρετικά υψηλές νότες
και απαιτούσαν καλή φυσική κατάσταση. Έπρεπε να μάθουμε
να είμαστε ρυθμικά ακριβείς. Επίσης, έπρεπε να επιτευχθεί ο
συντονισμός ανάμεσα στις χορωδίες και τους σολίστες και στην
“ορχήστρα”.
Aus diesem Grund fand sich das gesamte Ensemble in der heißen
Phase drei Wochen vor der Aufführung zur intensiven Vorbereitung zu einem eigens anberaumten Probewochenende zusammen. Wir hatten uns in einem netten Hotel in Karystos, an der
Südspitze der Insel Euböa eingemietet. Theres Tsogio, Mitglied des
Kammerchores, hatte die Verbindung hergestellt und für die Probenarbeit das örtliche Museum mit Saal und Flügel gewinnen kön-
Γι΄ αυτό το λόγο την κρίσιμη
εποχή, τρεις εβδομάδες πριν
την παράσταση, ολόκληρη η
ομάδα συγκλήθηκε για ένα
Σαββατοκύριακο
εντατικής
προετοιμασίας. Μείναμε σε ένα
συμπαθητικό ξενοδοχείο στην
Chorstücken von G. Rossini, mit denen sich der Motettenchor
vorstellte, gelang nun eine reibungslose und mitreißende Aufführung. Schon allein optisch präsentierte sich ein sehr imposantes
Ensemble: fast 120 Sängerinnen und Sänger und ein “Orchester“,
bestehend aus einem eindrucksvollen Schlagwerk u.a. mit Tamtam,
Becken, Trommeln, Röhrenglocken und 5 Pauken und zwei großen
schwarzen Steinway – Flügeln.
Und was hatten wir für grandiose Musiker! Ob rasant hämmernde
Trompetensignale oder sanft gedämpfte Streichertremoli, ob wilde
Tonleiterketten der Flöten oder dicke Akkorde des vollen Orchestertuttis des “O Fortuna“, alles das konnten 20 meisterhafte Pianistenfinger von Marianne Danner und Arndt Lenz brilliant aus den
Tasten hervorzaubern. So unterstützt war es für Chor und Solisten
ein leichtes, das Publikum mit den mal feurig - temperamentvollen,
mal sentimentalen Frühlingsliedern, Liebesliedern und Trinkliedern
der Carmina burana zu begeistern.
Für den anhaltenden Applaus bedankte sich das große Ensemble
mit dem berühmten und mächtigen Chor an die Schicksalsgöttin,
der das gesamte Werk einrahmt.
χρονικό διάστημα να δουλέψουμε ολόκληρο το έργο αρκετά
ώστε να ανέβει στη σκηνή; Πώς θα αναμειγνύονταν ηχητικά οι δυο
χορωδίες; Δύο εξάωρες πρόβες «μαμούθ» έδωσαν την κατάλληλη
ώθηση.
Και μετά η ημέρα της παράστασης: 14 Οκτωβρίου και όλα τα
εισιτήρια να έχουν πουληθεί. Έπειτα από δύο χορωδιακά με τα οποία
παρουσιάστηκε η χορωδία εκκλησιαστικής μουσικής, μπορέσαμε
να επιτύχουμε μια συναρπαστική και δίχως τριβές εκτέλεση. Οπτικά
και μόνο είχε κανείς μπροστά του ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα:
σχεδόν 120 τραγουδίστριες και τραγουδιστές και μια “ορχήστρα”
αποτελούμενη από μια εντυπωσιακή συλλογή κρουστών και δυο
μεγάλα μαύρα πιάνα Steinway.
Και τι μεγαλειώδεις μουσικούς που είχαμε! Τα είκοσι μαγικά δάχτυλα
των πιανιστών μας, της Marianne Danner και του Arndt Lenz, ανακαλούσαν μ΄ έναν εκπληκτικό τρόπο μέσα από τα πλήκτρα τους τα
πάντα: σφυροκοπήματα τρομπέτας και απαλό τρέμολο εγχόρδων,
ηχητικές κλιμακώσεις πνευστών και το βροντοκόπημα του συνόλου
της ορχήστρας στο “O Fortuna“. Με μια τέτοια υποστήριξη
ήταν εύκολο τόσο για τις χορωδίες όσο και για τους σολίστες
να ενθουσιάσουν το κοινό με τραγούδια της άνοιξης, του έρωτα
και του κρασιού από τα Carmina burana, άλλοτε φλογερά και όλο
ταμπεραμέντο και άλλοτε γεμάτα συναίσθημα.
Για τα ασταμάτητα χειροκροτήματα το μεγάλο Εnsemble ευχαρίστησε το κοινό του με το διάσημο μεγαλόπνοο χορωδιακό προς
τη θεά της μοίρας, που πλαισιώνει ολόκληρο το έργο.
75
Eine kleine (Weih-) Nachtmusik / Μικρή χριστουγεννιάτικη μουσική
Peter Hahn, Lehrer / Peter Hahn, καθηγητής
Ensembles unserer Schule, darunter Orchester, Kammerchor, Schülerchor, der Chor der Grundschule und die Gruppe “Blockflöte
and more“, aber auch Klassen und Kurse hatten sich lange auf das
diesjährige Weihnachtskonzert am 17. Dezember vorbereitet und
präsentierten (nicht nur) weihnachtliche Musik aus verschiedenen
Jahrhunderten.
Das Programm war durch und durch abwechslungsreich gestaltet.
Ganz alte Weihnachtslieder aus dem Mittelalter wurden originalgetreu auf mittelalterlichen Instrumenten gespielt – ein ungewöhnliches und beeindruckendes Klangerlebnis. Zu den weiteren Höhepunkten zählte sicher die Hymne “Hör mein Bitten“ von Felix
Mendelssohn – Bartholdy für Sopransolo, Chor und Klavier. Karin
Sandmeier bewältigte den sehr schweren Solopart meisterlich. Mit
dem berühmten Donauwalzer von Johann Strauß, einem Stück, das
üblicherweise an Neujahrskonzerten gespielt wird, wünschte das
Orchester schon jetzt dem Publikum ein gesegnetes neues Jahr.
Darüber hinaus waren auch moderne Lieder aus Pop und Jazz zu
hören, so z.B “One of us“ von Eric Brazilian, gestaltet vom MusikKurs der Klasse 11. “Was die Frösche am Weihnachtsabend machen“, erzählten nicht ohne ein kleines Augenzwinkern die Kinder
des Grundschulchores den begeisterten Zuhörern.
Mit dem abschließenden “Let there be peace on earth“ von Sy
Miller und Jill Jackson bedankten sich alle Mitwirkenden gemeinsam
beim zahlreichen Publikum.
Πολλά Ensembles του σχολείου μας, μεταξύ αυτών η ορχήστρα, η
χορωδία δωματίου, η μαθητική χορωδία, η χορωδία του δημοτικού
και το σύνολο “Φλάουτο με ράμφος and more” αλλά και διάφορες
τάξεις και τμήματα προετοιμάζονταν από καιρό για την φετινή
χριστουγεννιάτικη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, όπου παρουσιάστηκε χριστουγεννιάτικη μουσική από
διάφορους αιώνες (και όχι μόνο).
Το πρόγραμμα ήταν πέρα ως πέρα γεμάτο εναλλαγές. Παμπάλαια
χριστουγεννιάτικα τραγούδια του μεσαίωνα αποδόθηκαν πιστά
στην αυθεντική τους μορφή με μεσαιωνικά μουσικά όργανα –
ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό μουσικό αποτέλεσμα. Μια άλλη
κορύφωση της βραδιάς αποτέλεσε ο ύμνος “Hör mein Bitten” του
Felix Mendelssohn – Bartholdy για σόλο σοπράνο, χορωδία και
πιάνο. Η Karin Sandmeier αντεπεξήλθε με μαεστρία στο δύσκολο
σόλο σοπράνο. Με τον περίφημο “Γαλάζιο Δούναβη” του Johann
Strauß, ένα κομμάτι που συνήθως παίζεται σε πρωτοχρονιάτικες
συναυλίες, η ορχήστρα ευχήθηκε ήδη από εκείνη τη βραδιά στο
κοινό ένα ευτυχισμένο νέο έτος.
Πέραν των παραπάνω ακούστηκαν επίσης και μοντέρνα τραγούδια
ποπ και τζαζ, π. χ. το “One of us“ του Eric Brazilian σε διασκευή
του τμήματος μουσικής της τάξης 11. “Τι κάνουν οι βάτραχοι τη
βραδιά των Χριστουγέννων” διηγήθηκαν τα παιδιά της χορωδίας
του δημοτικού στο ενθουσιασμένο ακροατήριο, όχι δίχως να του
κλείσουν ταυτόχρονα το μάτι.
Jury, bestehend aus Dr. Marianne Danner, Mechthild Stark, Arndt
Lenz und Peter Hahn.
Die Wertungsspiele sind öffentlich und so überzeugte sich auch das
kleine, aber erlesene Publikum von der hohen Qualität der Beiträge. Die Jury konnte nicht umhin, allen Teilnehmern einen ersten
Preis auszusprechen und sie, mit Ausnahme von Hanna Holzwarth,
die die nötige Altersgrenze noch nicht erreicht hat, zur zweiten
Runde weiterzuleiten.
Karin Sandmeier, 7e, Daphne Schina, 11c, in der Sparte Popgesang,
Anna Gianakogeorgou, 7a, Spyridon Koulouris, 7b, und Doris Regopoulos (extern) in der Sparte Violine, sowie Ismene Germanidis,
9d, (Violoncello) freuten sich auf die Reise nach Mailand und machten sich am 18. März in Begleitung der Musiklehrer Mechthild Stark
und Peter Hahn auf den Weg.
Στο τέλος όλοι μαζί οι συντελεστές της συναυλίας ευχαρίστησαν το
πολυπληθές ακροατήριο με το “Let there be peace on earth“ των
Sy Miller und Jill Jackson.
Wettbewerb Jugend musiziert 2010 / Διαγωνισμός “Οι νέοι παίζουν μουσική” 2010
Peter Hahn, Lehrer / Peter Hahn, καθηγητής
76
Kaum ein musikalischer Wettbewerb hat eine so große Zahl an
Teilnehmern erreicht wie der jährlich stattfindende Wettbewerb
“Jugend musiziert“. Er richtet sich an musizierende Jugendliche in
Deutschland und an deutschen Auslandsschulen und wird in drei
Runden ausgetragen, dem Regionalwettbewerb, dem Landeswettbewerb und dem Bundeswettbewerb.
Κανένας σχεδόν μουσικός διαγωνισμός δεν έχει επιτύχει έναν τόσο
υψηλό αριθμό συμμετεχόντων όσο ο ετήσιος διαγωνισμός “Οι νέοι
παίζουν μουσική”. Απευθύνεται σε νέους που ασχολούνται με τη
μουσική στη Γερμανία και σε γερμανικά σχολεία του εξωτερικού και
διεξάγεται σε τρεις γύρους, τον περιφερειακό, τον κρατικό και τον
ομοσπονδιακό διαγωνισμό.
In diesem Jahr fand unser Regionalwettbewerb am Samstag, dem
23. Januar, in unserer Aula statt. Sieben Schülerinnen und Schüler
hatten sich seit Monaten auf diesen Termin vorbereitet. Nun stellten sie sich in den Fächern Violine, Violoncello und der erstmals
ausgeschriebenen Wertung Popgesang der wie immer strengen
Εφέτος, ο περιφερειακός μας διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, στην Aula της ΓΣΑ. Επτά μαθήτριες
και μαθητές προετοιμάζονταν από μήνες για τη συγκεκριμένη
ημερομηνία. Παρουσιάστηκαν στην πάντα αυστηρή κριτική επιτροπή,
η οποία αποτελούνταν από τη δρα Marianne Danner, τη Mechthild
Der Landeswettbewerb der Deutschen Schulen im östlichen Mittelmeerraum erstreckt sich über einen Zeitraum von einer Woche
und umfasst neben dem eigentlichen Wettbewerbsgeschehen auch
ein kulturelles Programm, bestehend aus Workshops, Ausflügen
und Konzertbesuchen. Neben den Wettkampfgedanken tritt so
auch die gegenseitige Begegnung der jungen Musizierenden, es entstehen z. T. auch Freundschaften über Ländergrenzen hinweg.
Trotz großer Aufregung und vereinzelter Tränen in unmittelbarer
Nähe zum Vorspiel konnten unsere SchülerInnen die jeweiligen Jurys überzeugen und beachtliche vier dritte und zwei zweite Preise
erringen. Unabhängig davon war der Wettbewerb in Mailand für
alle ein wunderbares, motivierendes Erlebnis, so dass alle schon Pläne für das kommende Jahr schmieden.
Stark, τον Arndt Lenz και τον Peter Hahn, για να αξιολογηθούν στο
βιολί και το βιολοντσέλο καθώς και στη νεοεισαχθείσα στο διαγωνισμό κατηγορία του ποπ τραγουδιού.
Οι αξιολογικές ακροάσεις είναι ανοιχτές κι έτσι το μικρό αλλά
εκλεκτό κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να πειστεί για την υψηλή
ποιότητα των συμμετοχών. Η κριτική επιτροπή δεν μπορούσε παρά
να απονείμει σε όλους από ένα πρώτο βραβείο και να τους προωθήσει επίσης όλους στο δεύτερο γύρο, με εξαίρεση την Hanna
Holzwarth, που δεν είχε φτάσει ακόμη το απαραίτητο όριο ηλικίας.
Η Karin Sandmeier, 7e, και η Δάφνη Σχοινά, 11c, στην κατηγορία
ποπ τραγούδι, η Άννα Γιαννακογιώργου, 7a, ο Σπυρίδων Κουλούρης,
7b και ο Δώρης Ρηγόπουλος (εξωτερικός) στην κατηγορία βιολί
καθώς και η Ismene Germanidis, 9d, στην κατηγορία βιολοντσέλο
χάρηκαν με το ταξίδι στο Μιλάνο, για το οποίο αναχώρησαν στις 18
Μαρτίου συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Μουσικής Mechthild
Stark και Peter Hahn.
Ο κρατικός διαγωνισμός των γερμανικών σχολείων της ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα μίας
εβδομάδας και συμπεριλαμβάνει πέραν του διαγωνιστικού τμήματος
και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, στο οποίο εντάσσονται διάφορα
workshops, εκδρομές και παρακολουθήσεις συναυλιών. Έτσι, δεν
προβάλλεται μόνο ο ανταγωνισμός αλλά και η συνάντηση μεταξύ
των νεαρών μουσικών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποτε
φιλίες πέραν των συνόρων.
Παρά τη μεγάλη τους αναστάτωση και κάποια δάκρυα αμέσως
πριν διαγωνιστούν, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας μπόρεσαν να
πείσουν τις εκάστοτε κριτικές επιτροπές και να κατακτήσουν σημαντικά βραβεία (τέσσερα τρίτα και δύο δεύτερα). Ανεξάρτητα
πάντως από αυτό, ο διαγωνισμός στο Μιλάνο υπήρξε για όλους μια
θαυμαστή εμπειρία, που τους έδωσε τόσα κίνητρα ώστε να κάνουν
ήδη σχέδια για την επόμενη χρονιά.
Του χρόνου ο κρατικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο σχολείο
μας, στην Αθήνα, και χαιρόμαστε να συναντήσουμε εδώ τους
πολλών καρατίων νεαρούς μουσικούς από το Μιλάνο, τη Ρώμη, τη
Γένοβα, τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, το Κάιρο και την
Αλεξάνδρεια.
Übrigens wird der Landeswettbewerb im kommenden Jahr an
unserer Schule in Athen ausgetragen und so freuen wir uns darauf, den hochkarätigen jungen Musikern aus Mailand, Rom, Genua,
Thessaloniki, Istanbul, Kairo und Alexandria hier zu begegnen.
77
Die Legende von Schuolovision / Ο θρύλος της Schuolovision
Themistokles Paroussis, Abiturient der Klasse 12e / Themistokles Paroussis, Τελειόφοιτος της τάξης 12e
Aller guten Dinge sind drei und das sollte auch bei uns keine Ausnahme sein. Nach zwei Jahren Musicals könnte man denken, wir
hätten keine Lust oder keine Ideen mehr gehabt. HA, falsch gedacht! Wir hatten zwar Probleme uns zu entscheiden, was wir aufführen sollten (es gab Vorschläge für Cats, Lion King, Mogli, Grease
und noch mehr), aber am Ende einigten wir uns darauf etwas ganz
neues zu machen. Voilà, Schoolovision war da!
Όλα τα καλά πράγµατα είναι τρία και η περίπτωσή µας δε θα
µπορούσε ν΄ αποτελέσει εξαίρεση. Μετά από δυο χρόνια µιούζικαλ
θα φανταζόταν κανείς πως δε θα είχαµε πια ούτε κέφι ούτε ιδέες.
ΧΑ, λάθος! Προβληµατιστήκαµε βέβαια µέχρι ν΄ αποφασίσουµε τι
θα ανεβάζαµε (υπήρξαν προτάσεις για Cats, Lion King, Mogli, Grease και πολλά άλλα), στο τέλος όµως συµφωνήσαµε να κάνουµε κάτι
εντελώς καινούργιο. Και voilà η Schoolovision!
Im Laufe der nächsten Wochen gab es viel zu planen. Lieder, Sänger und Tänzer mussten gefunden und die Show geplant werden.
Beim Casting war alles dabei, von romantischen Jammerern bis zu
sich die Seele rausschreienden Beyoncés, Barbie Girls und sogar bis
zu Pennern war alles gekommen. Einige waren schon altbekannte
Champions, andere völlig neue Talente und andere...nicht geeignet.
Nachdem die Sänger ausgewählt und die wenigen Tänzer sich als
sehr gut erwiesen hatten konnte es richtig losgehen.
Στη διάρκεια των επόµενων εβδοµάδων χρειάστηκε να γίνει µεγάλος προγραµµατισµός, να βρεθούν τραγούδια, τραγουδιστές,
χορευτές και να σχεδιαστεί το σόου. Στο κάστινγκ κατέφτασαν
οι πάντες, από ροµαντικούς θρηνωδούς µέχρι ξέφρενους Beyoncés και Barbie girls, ως και Penner. Μερικοί ήταν παλιά γνωστά
αστέρια, άλλοι εντελώς νέα ταλέντα και άλλοι... ακατάλληλοι.
Αφού επιλέχτηκαν οι τραγουδιστές και οι λιγοστοί χορευτές αποδείχτηκαν πραγµατικά καλοί, µπορούσαµε πια να ξεκινήσουµε
πραγµατικά.
Monatelang mussten wir immer wieder daran arbeiten. Das Abitur
stand vor der Tür, der Winter war eingezogen und Weihnachten war leider schon vorbei, doch trotzdem probten wir tapfer
weiter. Tage wurden zu Wochen, Wochen wurden zu Monaten
und schließlich vergingen auch die Osterferien. Vieles war schon
vorbereitet, aber wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es auch
schiefgehen. Isa hatte einen Autounfall. Alkis hatte drei Tage vor
der Aufführung keine Stimme, Anna schaffte es drei Stunden davor
stimmlos zu sein. Wegen einem Vulkanausbruch in Island steckten
Alex und Loukas noch in Deutschland fest. Verdammt, es war als
wäre es ein titanischer Scherz auf unsere Kosten. Zwei Tage vor
der Premiere und wir waren zwei Sänger zu kurz. But you know,
the show must go on!
Am Morgen der Premiere waren alle angespannt und aufgeregt.
Letzte Vorbereitungen wurden getroffen und Anweisungen gegeben. Loukas und Alex hatten es doch irgendwie einen Tag davor
geschafft zurückzukommen. Alles schien bereit zu sein, außer...
den Videos und dem Spot! Wer sollte am Spotlicht sein? Glücklicherweise konnte ein heroischer Einsatz von Tenten die Situation
nochmal retten.
78
Η δουλειά τράβηξε πολύ καιρό. Το Abitur πλησίαζε, ο χειµώνας
είχε µπει, τα Χριστούγεννα είχαν δυστυχώς περάσει κι εµείς
απτόητοι συνεχίζαµε τις πρόβες. Οι µέρες γίνονταν εβδοµάδες,
οι εβδοµάδες µήνες, εντέλει πέρασαν και οι πασχαλινές διακοπές.
Είχαµε προσχωρήσει πολύ, αν όµως πρόκειται να πάει κάτι στραβά,
τότε και θα πάει. Η Isa έπαθε ένα τροχαίο. Ο Άλκης τρεις µέρες πριν
την παράσταση έχασε τη φωνή του η Άννα τα κατάφερε µην έχει
φωνή τρεις ώρες πριν την παράσταση. Εξαιτίας της έκρηξης ενός
ηφαιστείου στην Ισλανδία ο Λουκάς παρέµενε παγιδευµένος στη
Γερµανία. Να πάρει η ευχή, ήταν λες και η τύχη µάς περιγελούσε.
Δυο µέρες πριν από την πρεµιέρα και έλειπαν δυο τραγουδιστές.
But you know, the show must go on!
Einige wenige Leute meinten zu unserem Projekt, schulische Leistungen hätten Vorrang vor solchen Veranstaltungen. Diese Show zeigte, wie sehr sie Unrecht hatten. Es ist nicht gut schulische Leistungen
in den Vordergrund zu stellen und keine Show zu machen, sondern
es ist gut schulische Leistungen in den Vordergrund zu stellen UND
eine gute Show zu machen. Die Vorstellung war ein gigantisches, phänomenales, bombastisches Spektakel, ein wahrer Genuss der Sinne.
Aber was sage ich, du warst ja schließlich da und hast alles mit
deinen eigenen Augen gesehen. Falls nicht, hoffe ich, dass es dich
nicht zu depressiv gemacht hat, diesen Text zu lesen und zu wissen,
was du verpasst hast...
Κάποιοι ήταν της γνώµης -σε σχέση µε το εγχείρηµά µας- ότι οι
σχολικές επιδόσεις είχαν προτεραιότητα έναντι τέτοιου είδους
εκδηλώσεων. Το σόου αυτό έδειξε πόσο άδικο είχαν. Δεν είναι
καλό να δίνεις προτεραιότητα στις σχολικές επιδόσεις και να µην
κάνεις σόου. Αντιθέτως είναι καλό να δίνεις προτεραιότητα στις
σχολικές επιδόσεις ΚΑΙ να κάνεις σόου. Η παράσταση ήταν ένα
γιγάντιο, εκπληκτικό, εκρηκτικό θέαµα, µια αληθινή απόλαυση των
αισθήσεων.
Ein Wort noch an die Mitglieder von Schoolovision: Falls ihr
in mehr als 10 Jahren zufällig in einem alten Karton dieses
Buch findet, hoffe ich, dass ihr beim Lesen euch an die Freuden und Spaß erinnert, die ihr hattet (oder zu haben schient).
Ihr (außer dir) könnt stolz auf euch sein!
Δυο λόγια ακόµη για τα µέλη της Schoolovision: Αν µετά από
περισσότερα από δέκα χρόνια βρείτε µέσα σε ένα παλιό κασόνι
αυτό το βιβλίο, ελπίζω διαβάζοντάς το να θυµηθείτε τη χαρά
και το κέφι που είχατε τότε (ή µοιάζατε να έχετε). Μπορείτε
(εκτός από σένα) να είσαστε περήφανοι για τον εαυτό σας!
The Show must go on!
The Show must go on!
Όµως τι λέω, εντέλει ήσουν κι εσύ εκεί και τα είδες όλα µε τα ίδια σου
τα µάτια. Αν όχι, ελπίζω να µη σε καταθλίβει υπερβολικά το γεγονός
ότι τώρα διαβάζοντας αυτό το κείµενο µαθαίνεις τι έχασες...
Κunst / Εικαστικά
Das Bühnenbild für den Schoolovision-Songcontest / Τα σκηνικά για το Schoolovision-Songcontest
Leitung der Bühnenbild-AG: Charlotte Enzmann, Lehrerin / Υπεύθυνη για τον όμιλο σκηνογραφίας: Charlotte Enzmann, καθηγήτρια
Το πρωί της πρεµιέρας η ατµόσφαιρα ήταν τεταµένη και όλοι
ανήσυχοι. Έγιναν οι τελευταίες προετοιµασίες και δόθηκαν οδηγίες.
Ο Λουκάς και ο Άλεξ τα είχαν καταφέρει να επιστρέψουν µια µέρα
πριν. Όλα φαίνονταν έτοιµα εκτός από... τα βίντεο και το σποτ!
Ποιος θα ήταν υπεύθυνος για το σποτ; Δόξα τω θεώ η κατάσταση
µπόρεσε και πάλι να σωθεί ηρωικά.
79
Heckenrosen, Spiegel, Frisiertische und ein Schlossgarten für das deutschsprachige Theaterstück
«Die zertanzten Schuhe», unter der Leitung von Herrn Krumb und Frau Lenz.
Αναρριχητικά τριαντάφυλλα, καθρέφτες, τραπεζάκια τουαλέτας, για "τα λιωμένα παπούτσια“ της
γερμανικής θεατρικής ομάδας, υπό τη διεύθυνση κυρίου Krumb και κυρίας Lenz
Leitung der Bühnenbild-AG: Charlotte Enzmann, Lehrerin / Δυεύθυνση της ομάδας σκηνογραφίας: Charlotte Enzmann, καθηγήτρια
Kunst in der Grundschule / Τέχνη στο δημοτικό
Leitung der Bühnenbild-AG: Charlotte Enzmann, Lehrerin / Δυεύθυνση της ομάδας σκηνογραφίας: Charlotte Enzmann, καθηγήτρια
80
81
Jahresarbeiten / Εργασίες της χρονιάς
Charlotte Enzmann, M. Noll, Lehrer / Charlotte Enzmann, M. Noll, καθηγητές
Grenzen und Grenzen überschreiten, unser roter Faden durch das Schuljahr, anlässlich des
20jährigen Mauerfalljubiläums.
Υπερβαίνοντας τα σύνορα, η κόκκινη κλωστή μας μέσα από το σχολικό έτος με αφορμή
την εικοστή επέτειο από την πτώση του Τείχους.
82
83
84
85
86
87
2. Aikidoseminar mit Sensei Dr. Wilko Vriesman
2ο Σεμινάριο αϊκίντο με τον Sensei δρα Wilko Vriesman
στις 16 και 17 Οκτωβρίου στη ΓΣΑ το τρίτο του σεμινάριο στην
Ελλάδα. Περαιτέρω πληροφορίες σε γερμανική, ελληνική και αγγλική
γλώσσα υπάρχουν στο πρόγραμμα του Λαϊ-κού Πανεπιστημίου της
ΓΣΑ καθώς και στην ιστοσελίδα και στο Blog της Σχολής Αικίντο.
DSA und Sport
ΓΣΑ και Φυσική Αγωγή
Dr. Martina Loos, AG-Leiterin / Dr. Martina Loos, υπεύθυνη ομάδας
8
88
Veranstaltung der Volkshochschule der DSA
Εκδήλωση του Λαϊκού πανεπιστημίου της ΓΣΑ
Am 24. und 25. April 2010 fand in der Sporthalle der Deutschen Schule Athen das 2. Aikidoseminar der Aikidoschule der DSA mit dem
niederländischen Aikido-Sensei (Lehrer) Dr.
Wilko Vriesman statt. Wilko Vriesman trägt den
5. Dan des Aikikai, ist der technische Direktor
des niederländischen Aikidoverbandes und Mitglied des Olympischen Komitees der Niederlande. Er wurde von Dr. Vassiliki Kantzara (2.
Dan) und Dr. Martina Loos (1. Dan), den beiden
Aikidolehrerinnen der Aikidoschule eingeladen,
da Wilko Vriesman ihr langjähriger Aikidotrainer
ist. Unterstützt wurde diese Veranstaltung von
Herrn Christos Konstantinidis, dem engagierten
Leiter der Volkshochschule der DSA, in deren
Rahmen seit dem Schuljahr 2005/2006 Aikidokurse stattfinden. Inzwischen können Kinder und
Erwachsene an drei Abenden in der Woche
(Mo-Mi-Fr) Aikido an der DSA trainieren.
Στις 24 και 25 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε
στο γυμναστήριο της ΓΣΑ το δεύτερο σεμινάριο
της Σχολής Αϊκίντο της ΓΣΑ με τον Ολλανδό
Sensei (δάσκαλο) του αϊκίντο δρα Wilko Vriesman. Ο δρ Wilko Vriesman κατέχει το 5ο
Νταν του Αϊκικάι, είναι τεχνικός διευθυντής του
Ολλανδικού Συνδέσμου Αϊκίντο και μέλος της
Ολλανδικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Τον προσκάλεσαν εδώ οι δύο δασκάλες της Σχολής
Αϊκίντο, δρ Βασιλική Καντζάρα (2ο Νταν) και δρ
Martina Loos (1ο Νταν), οι οποίες τον είχαν για
πολλά χρόνια εκπαιδευτή τους στο αϊκίντο. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη
του κυρίου Χρήστου Κωνσταντινίδη, ενθουσιώδη
διευθυντή του Λαϊκού Πανεπιστημίου της ΓΣΑ,
στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνουν χώρα από
το σχολικό έτος 2005 /2006 τα μαθήματα του
αϊκίντο. Στο μεταξύ τόσο για τα παιδιά όσο και
για τους ενήλικες υπάρχει πλέον η δυνατότητα
να ασκούνται στο αϊκίντο τρία απογεύματα εβδομαδιαίως (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) στους
χώρους της ΓΣΑ. I
Das Aikidoseminar mit Sensei Wilko Vriesman
war ein Erfolg! Es kamen 36 griechische und
deutsche Teilnehmende von fünf verschiedenen
Athener Dojos (Ort, an dem Aikido geübt wird),
unter diesen befanden sich auch vier weitere Aikidolehrer. “Auf der Matte“ herrschte eine sehr
angenehme und konzentrierte Atmosphäre. Unser Sensei Wilko und die Aikidokas fühlten sich in
den Räumlichkeiten und der ruhigen Umgebung
der DSA sehr wohl. Wilko Vriesman wird am 16.
und 17. Oktober sein drittes Seminar in Griechenland für die Aikidoschule der DSA geben.
Weitere Informationen in deutscher, griechischer und englischer Sprache sind im Programm
V. Kantzara, Aikidoseminar 24.04.2010
Καντζαρά, σεμινάριο αϊκίντο, 24. 04. 2010
Το σεμινάριο του αϊκίντο με τον Sensei Wilko
Vriesman στέφθηκε από επιτυχία! Έλαβαν μέρος
36 Έλληνες και Γερμανοί ενδιαφερόμενοι από
πέντε διαφορετικές αθηναϊκές ντόγιος (τόποι
άσκησης στο αϊκίντο), μεταξύ αυτών και πέντε
ακόμη δάσκαλο του αϊκίντο. Στη διάρκεια της
άσκησης επικρατούσε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα συγκέντρωσης. Ο Sensei Wilko και οι
μαθητές του αϊκίντο αισθάνονταν πολύ ωραία
στους χώρους και στο ήσυχο περιβάλλον της
ΓΣΑ. Ο Wilko Vriesman θα πραγματοποιήσει
der Volkshochschule der DSA, sowie auf der Webseite und im
Blog der Aikidoschule zu finden.
Basketball-AG Jungen (Gymnasium) / Όμιλος εργασίας καλαθοσφαίρισης αγοριών
Vassilis Rosakis, Sportlehrer / Βασίλης Ροζάκης, καθηγητής φυσικής αγωγής
Bereits in den letzten Jahren hatten sich die Jungs durch großes
Teilnahmeinteresse ausgezeichnet. Auch dieses Schuljahr bildete
keine Ausnahme. (38 offizielle Anmeldungen!) Zur besseren Koordination wurde deshalb gemeinsam mit der Lyzeums-Gruppe von
Herrn Konstantinidis trainiert.
Είχα συνηθίσει τη μεγάλη συμμετοχή των αγοριών τα τελευταία χρόνια.
Και η φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Επίσημα δηλωμένα ήταν
38 αγόρια. Γι΄ αυτό το λόγο η προπόνηση γινόταν παράλληλα με την
ομάδα του λυκείου του κου Κων/νιδη, ώστε να βοηθάμε ο ένας τον
άλλον.
Viele bekannte Gesichter vom letzten Schuljahr bildeten den
Grundstock der neuen Gymnasiums-Mannschaft, die unsere Schule bei allen Wettkämpfen vertreten würde. Da diese Wettkämpfe
erst nach Weihnachten begannen, blieb viel Zeit zur Vorbereitung.
Alle Schüler trainierten stets hart und mit Ausdauer.
Πολλά γνώριμα πρόσωπα απο την περσινή χρονιά αποτέλεσαν τον
κορμό της νέας ομάδας γυμνασίου, η οποία θα εκπροσωπούσε το
σχολείο μας σε όλα τα αγωνιστικά δρώμενα. Επειδή οι αγώνες γυμνασίων
ξεκινούν μετά τα Χριστούγεννα, υπήρχε αρκετός χρόνος. Τα αγόρια,
τόσο τα καινούρια και πιο αρχάρια όσο και αυτά της αγωνιστικής
ομάδας, παρακολουθούσαν με συνέπεια τις προπονήσεις.
Leider wurde der Vergleichswettkampf mit Thessaloniki abgesagt,
sodass der Hauptschwerpunkt auf die Wettkämpfe der Privatschulen gerichtet wurde. An zwei aufeinander folgenden Wochenenden gaben wir unser Bestes. Im ersten Match trat unsere Mannschaft stark verunsichert auf und fand nicht richtig ins Spiel. Von
Spiel zu Spiel steigerte sich jedoch das Team und wuchs immer
fester zusammen. Vier Spiele wurden ausgetragen und es war sicher eine tolle Erfahrung für die Jungs.
Δυστυχώς, η αθλητική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη αναβλήθηκε
προς μεγάλη απογοήτευση των αγοριών. Έτσι βάρος δόθηκε στους
αγώνες του ΑΣΙΣ. Δυο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα δώσαμε τη δική
μας μάχη. Στον πρώτο αγώνα η ομάδα είχε άγχος και δε βρισκόταν μέσα στο γήπεδο. Αυτό, αγώνα με αγώνα, άλλαζε και η ομάδα
παρουσιαζόταν όλο και πιο δεμένη. Συνολικά δόθηκαν 4 αγώνες και
μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για τα αγόρια.
Es folgte die Bezirksmeisterschaft, wo die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht an den Tag legte. Von Beginn an drückte sie dem
Gegner ihren Rhythmus auf und behielt das ganze Spiel über einen klaren Vorsprung. Doch leider ging dieser Vorsprung in den
Schlusssekunden verloren und man verlor mit zwei Punkten Rückstand. Logischerweise herrschte große Enttäuschung, aber man
hatte einfach erneut zu viele Fehler wiederholt.
Ακολούθησε ο αγώνας πρωταθλήματος όπου η ομάδα παρουσίασε
ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Από την αρχή επέβαλε το ρυθμό
της και είχε μια διαφορά οκτώ πόντων σε όλο τον αγώνα. Δυστυχώς
δεν μπόρεσε να την διατηρήσει ως το τέλος με αποτέλεσμα στα
τελευταία δευτερόλεπτα να χάσει τον αγώνα με δύο πόντους διαφορά.
Η απογοήτευση ήταν φυσικά μεγάλη, όμως έγιναν λάθη, τα οποία δε
θα έπρεπε να επαναληφθούν.
www.aikidoschoolathens.gr
http://aikidoschoolathensgreece.wordpress.com/
89
Am 20.3.2010 zeigte das Team dann im Spiel gegen Thessaloniki
die Reife und Entschlossenheit, die in den vorherigen Aufeinandertreffen gefehlt hatten. Von Beginn an zwang man dem Gegner
seinen Rhythmus auf und führte rasch mit 12 Punkten Unterschied.
Im dritten Viertel fiel man zwar wie in den vorherigen Spielen leistungsmäßig ab, konnte aber durch Abwehrverhalten den Gegner
nicht ins Spiel bringen lassen. Insofern war es im letzten Viertel ein
Leichtes, das Spiel siegreich zu beenden und einen großen Sieg
einzufahren.
Στις 20.3.2010 στον αγώνα εναντίον της Θεσσαλονίκης είχαμε την
ωριμότητα και την αποφασιστικότητα που έλειπε στα προηγούμενα
παιχνίδια. Από την αρχή η ομάδα επέβαλε το ρυθμό της και πήρε
μια διαφορά δώδεκα πόντων. Στην κρίσιμη τρίτη περίοδο όπου η
απόδοση μας έπεφτε στα προηγούμενα παιχνίδια, παίξαμε πολύ
καλή άμυνα και δε δώσαμε το δικαίωμα στην αντίπαλη ομάδα να
μας απειλήσει. Η τέταρτη περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα
και η ομάδα με το σφύριγμα λήξης του διαιτητή πανηγύρισε μια
πολύ μεγάλη νίκη.
Danach fanden keine offiziellen Spiele mehr statt, aber auch das
3x3-Turnier stieß wieder auf rege Beteiligung, sowohl bei Jungen
als auch bei Mädchen. Wieder einmal zeigte sich, mit welcher Begeisterung dieser Sport betrieben wird.
Στη συνέχεια δεν υπήρξαν επίσημοι αγώνες ακολουθούσε όμως
το τουρνουά 3 εναντίον 3, όπου κάθε χρόνο συμμετέχει μεγάλος
αριθμός αγοριών όσο και κοριτσιών. Ο στόχος είναι η διασκέδαση
και η χαρά που δίνει το άθλημα της καλαθοσφαίρισης.
Viele Spieler werden im nächsten Jahr in der Lyzeums-Mannschaft
weiterspielen und die Gymnasiums-Mannschaft wird sicher eine
Auffrischung erfahren. Mein Dank gilt den Jungs, die drei Jahre lang
konsequent und voller Begeisterung mitgewirkt haben.
Αρκετά μέλη της ομάδας θα συμμετέχουν του χρόνου στην ομάδα του λυκείου, νέο αίμα θα έρθει να επανδρώσει την ομάδα του
γυμνασίου. Θέλω ευχαριστήσω τα αγόρια για τα τρία χρόνια συνεργασίας, για τη συνέπεια και διάθεση που έδειξαν όλο αυτό το
διάστημα.
Basketball-AG Mädchen (Gymnasium und Lyzeum)
Όμιλος εργασίας καλαθοσφαίρισης κοριτσιών (γυμνάσιο και λύκειο)
Vassilis Rosakis, Sportlehrer / Βασίλης Ροζάκης, καθηγητής φυσικής αγωγής
Wie jedes Jahr wirkten viele Mädchen an der AG mit. In viele bekannte, aber auch unbekannte Gesichter konnte man zum Schuljahrsbeginn blicken. Durch das intensive Training des Vorjahres war
bereits eine eingeschworene Gemeinschaft entstanden. Und auch
Η συμμετοχή ήταν, όπως κάθε χρόνο, μεγάλη. Πολλά γνώριμα
πρόσωπα αλλά και καινούρια εμφανίστηκαν την πρώτη ημέρα. Τα
κορίτσια είχαν προπονηθεί σκληρά την περσινή χρονιά και είχαν
δέσει σαν ομάδα. Η συμμετοχή τους στις προπονήσεις όλη τη
In der nächsten Runde fehlten leider einige Schlüsselspielerinnen und deshalb konnten nicht genügend Wechsel durchgeführt
werden. Dadurch konnten wir ein Ausscheiden nicht verhindern.
Obwohl wir damit am Ende einer langen Erfolgsgeschichte angekommen waren, blickten wir ohne Schwermut auf diese Zeit zurück. Unvergessliche Augenblicke hatten wir erlebt, eine grandiose
Atmosphäre hatte geherrscht.
Στον επόμενο γύρο δυστυχώς λόγω διαγωνισμάτων έλειπαν
παίκτριες-κλειδιά με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετές παίκτριες για αλλαγές. Η κούραση έφερε το αυτονόητο αποτέλεσμα.
Αποκλειστήκαμε αλλά κανείς δεν ήταν δυσαρεστημένος, ήταν το
κλείσιμο μιας πολύ καλής πορείας των τελευταίων χρόνων με μεγάλη συμμετοχή των κοριτσιών. Περάσαμε αξέχαστες στιγμές σε ένα
φανταστικό κλίμα.
Viel Training war für die Gymnasiums-Mannschaft angesagt. Es kam
irgendwie alles zusammen und dieses Team konnte leider bis zum
Match gegen Thessaloniki keinen offiziellen Wettkampf austragen.
Sowohl die Fahrt nach Thessaloniki wurde abgesagt als auch die
Meisterschaftsspiele. Die zuständige Athener Sportbehörde strich
alle Meisterschaften.
Το βάρος των προπονήσεων έπεσε στην ομάδα του γυμνασίου.
Αυτή ήταν και η πιο άτυχη ομάδα καθώς, λόγω συγκυριών, δεν είχε
λαβει μέρος, μέχρι την αθλητική συνάντηση με τη Θεσσαλονίκη
στην Αθήνα, σε κανέναν επίσημο αγώνα.
Nichtsdestotrotz trainierten die Mädchen mit derselben Lust und
demselben Selbstvertrauen weiter und hatten ihren Spaß daran.
In einem Freundschaftsspiel stellten sie unter Beweis, wie eng sie
schon zusammengewachsen sind und dass sie nichts zu fürchten
haben. Dadurch konnten sie am 20.3.2010 im einzigen offiziellen
Match gegen die Mannschaft aus Thessaloniki voller Selbstbewusstsein auftreten. Von Anfang an wurde deutlich, wer Herr im Hause
war, die Mannschaft zog davon und ließ bis zum Schluss keinen
Zweifel am Sieg aufkommen. Und noch mal – auch wenn kein
offizielles Spiel mehr folgte, zum Training erschienen alle bis zum
Schluss regelmäßig und stets mit guter Laune.
Natürlich waren sie auch am 7.5.2010 beim 3x3-Turnier unter der
Leitung von Herrn Konstantinidis vertreten. Im nächsten Jahr wird
eine neue Lyzeums-Mannschaft entstehen. Insofern möchte ich die
Gelegenheit nutzen, mich von allen Mädchen zu verabschieden, die
den Basketball-Sport all die Jahre mit Leidenschaft betrieben und
bei jeder Veranstaltung unserer Mannschaft mitgewirkt haben. Ihnen allen wünsche ich viel Erfolg auf ihrem Werdegang und – bleibt
dem Sport treu!
Η συνάντηση στη Θεσσαλονίκη αναβλήθηκε, το ίδιο και οι αγώνες
πρωταθλήματος. Το γραφείο φυσικής αγωγής Β΄Αθήνας ανέβαλε
όλα τα πρωταθλήματα.
Τα κορίτσια όμως συνέχιζαν με την ίδια όρεξη και αυτοπεποίθηση να
προπονούνται και να διασκεδάζουν αυτό που κάνουν. Στον φιλικό
αγώνα που κάναμε έδειξαν ότι είναι μια δεμένη ομάδα που δεν έχει
να φοβηθεί τίποτα. Έτσι στις 20.3.2010 στον μοναδικό επίσημο
αγώνα εναντίον της Θεσσαλονίκης, η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ
δυνατή. Από την αρχή έδειξε "ποιός είναι το αφεντικό“ και πήρε
γρήγορα μια μεγάλη διαφορά, την οποία διατήρησε μέχρι τέλους.
Παρόλο που δεν ακολουθούσαν επίσημοι αγώνες, τα κορίτσια
συνέχισαν να έρχονται με την ίδια διάθεση και να προπονούνται
κανονικά.
Φυσικά συμετείχαν και στο τουρνουά 3 εναντίον 3 που διοργανώσαμε στις 7.5.2010 με τον κο Κων/νιδη. Την επόμενη χρονιά θα
δημιουργηθεί μια καινούρια ομάδα λυκείου. Θέλω να αποχαιρετήσω
τα κορίτσια που 3 χρόνια στήριξαν το μπάσκετ κοριτσιών και
συμμετείχαν με πολύ πάθος σε οποιαδήποτε εκδήλωση της ομάδας
μας. Τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία και να μείνουν κοντά στον
αθλητισμό.
Fußball-AG / Όμιλος εργασίας ποδοσφαίρου
Andreas Roumpos, Sportlehrer, Leiter der Fußball-AG / Ανδρέας Ρούμπος, καθηγητής φυσικής αγωγής
dieses Jahr konnte man sich über fleißiges Trainieren nicht beklagen. Nur manche Schülerinnen des Abschlussjahrgangs mussten
wegen Prüfungsvorbereitungen auf ihre Mitwirkung verzichten. Bei
den Spielen machten sie jedoch mit und dort zeigte sich auch die
harte Arbeit der vergangenen Jahre. Obwohl die Mannschaft in
der erste Phase des Schuljahres wenig trainiert hatte, verkaufte sie
sich prächtig und ging gleich deutlich in Führung. Der Vorsprung
wurde immer größer und am Ende bejubelten wir die Qualifikation
für die nächste Runde. Die Mädchen waren ausgelaugt und begeistert und ihr Trainer voller Stolz.
90
χρονιά ήταν μεγάλη. Από την ομάδα του λυκείου αρκετά κορίτσια
ήταν στην Γ’ λυκείου και λόγω διαβάσματος δε θα συμμετείχαν
στις προπονήσεις. Στον αγώνα όμως πρωταθλήματος συμμετείχαν
κανονικά. Εκεί φάνηκε όλη η δουλειά των περασμένων χρόνων.
Αν και απροπόνητη, η ομάδα μετά την πρώτη περίοδο έπαιζε λες
και δεν είχε χάσει προπόνηση και πήρε προβάδισμα στο σκορ. Η
διαφορά όλο και μεγάλωνε και στο τέλος του αγώνα πανηγυρίσαμε
μια μεγάλη πρόκριση στον επόμενο γύρο. Τα κορίτσια ήταν
εξαντλημένα αλλά ενθουσιασμένα και εγώ περήφανος για την
προσπάθεια τους.
Zu Beginn des Schuljahres 2009/10 waren die Erwartungen der
drei Fußball-AG-Gruppen (Mädchengruppe, aber besonders bei
der Lyzeums-und bei der Gymnasiumsgruppe) hoch. Die LyzeumsMannschaft, seit Gymnasiumszeiten fest zusammen und bei den
Spielen gegen die anderen Privatschulen mit dem Heimrecht im
Rücken, ging mit begründeten Hoffnungen auf ein noch besseres
Ergebnis als im letzten Jahr (3.Platz) ins Turnier. In der Folge führten
jedoch einige Faktoren, v.a. der anstrengende Lernalltag der Schüler, dazu, dass in einigen Partien kaum eine vollständige Mannschaft
zustande kam, was ein ausgezeichnetes Abschneiden verhinderte.
Eine unerwartete Niederlage gegen eine Schule, die keine glorreiche Fußballtradition aufzuweisen hat, machte uns deutlich, dass im
Sport, v.a. im Fußball, nicht alles vorherzusehen ist, was ihn wie-
Όταν τον Οκτώβρη του 2009 ξεκινούσαν οι όμιλοι εργασίας του
ποδοσφαίρου (λυκείου,γυμνασίου και κοριτσιών) οι προσδοκίες
για τις ομάδες ειδικά του λυκείου και του γυμνασίου ήταν ιδιαίτερα
μεγάλες. Η ομάδα του λυκείου, έχοντας στις τάξεις της παιδιά
που βρίσκονται μαζί από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και
παίζοντας στην έδρα της (ΓΣΑ) τους αγώνες με τα άλλα ιδιωτικά
(ΑΣΙΣ), είχε βάσιμες ελπίδες για κάτι καλό, λαμβάνοντας υπ’ όψη
και την περσινή διάκριση (τρίτη θεση). Στην πορεία όμως , κάποιοι
αστάθμητοι παράγοντες και κυρίως το φορτωμένο πρόγραμμα
των μαθητών, οδήγησαν σε δυσκολία καταρτισμού ενδεκάδας σε
κάποιους αγώνες, με αποτέλεσμα η διάκριση που περιμέναμε να
μην έρθει. Μια απρόσμενη ήττα από ένα σχολείο που δε φημίζεται
για τις ομάδες ποδοσφαίρου που έχει, μάς έδωσε να καταλάβουμε
91
derum so populär macht. Insofern hatten wir den 3.Gruppenplatz
auch verdient. Das Schuljahr wurde mit einem grandiosen Sieg
gegen die DSTh abgeschlossen (3:0), für einige Schüler, die seit
der Grundschulzeit unsere Schule besuchen, gleichzeitig das letzte
Match. Jason, Stelios, Loukas, Alkis und Alex – vielen Dank für euer
jahrelanges Engagement. Wir hoffen, dass ihr bisweilen als Ehemalige bei unterschiedlichen Veranstaltungen unsere Schule besuchen
werdet.
Bei der Gymnasiums-Mannschaft wurden unsere Erwartungen
voll erfüllt. Das Team verfügt über ein großes Spieler-Potenzial
und konnte trotz einiger wesentlicher Ausfälle beim Turnier der
Privatschulen in den Anlagen der Kostas-Geitonas-Schulen nach
einem Unentschieden und drei Siegen und einem anschließenden
Triumph im Halbfinale gegen die Ellinogermaniki Agogi ins Finale
vorstoßen: Endspielgegner war das Kollegio Athinon. Große Begeisterung herrschte in den Gymnasiumsklassen. Am Tag des Endspiels begleiteten viele Schüler und Fans unser Team zur KostasGeitonas-Schule. Kleinigkeiten – Stress und ein Schuss “Ehrfurcht“
vor der Überlegenheit des College - waren ausschlaggebend für
die Niederlage mit 2:4. Auf hohem Niveau kämpfte unser Team
um den Sieg, wurde jedoch durch Fehler im Abwehrverhalten bestraft. Aber auch der 2.Platz unter 19 Teams ist ein großer Erfolg.
Den Kids muss für ihren herausragenden Erfolg wirklich gratuliert
werden.
Bei den Mädchen verliefen die Dinge in diesem Jahr etwas eigenartig. Es fand nur ein Spiel statt (gegen die DSTh in Athen), bei dem
die Mädchen zum ersten Mal auf dem großen Feld antraten.
για άλλη μια φορά πως ο αθλητισμός -ειδικά το ποδόσφαιρο- είναι
απρόβλεπτος γι’ αυτό και τόσο δημοφιλής. Η τρίτη θέση στον
όμιλο ήταν αυτή που τελικά μας άξιζε. Η χρονιά έκλεισε με μια
μεγάλη νίκη εναντίον της Γ.Σ.Θεσ\νίκης με το ευρύ 3-0 που ήταν και
το τελευταίο παιχνίδι κάποιων μαθητών που βρίσκονται στις ομάδες
του σχολείου από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ιάσωνα, Στέλιο,
Λουκά, Άλκη και Άλεξ σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας όλα
αυτά τα χρόνια και ελπίζουμε να σας βλέπουμε ως απόφοιτους πια
στις διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου μας.
Εκεί όμως που πραγματικά οι προσδοκίες μας επιβεβαιώθηκαν,
ήταν στην ομάδα του γυμνασίου. Η ομάδα με πληθώρα επιλογών
και παρά τις ελλείψεις βασικών παικτών σε κάποιους απο τους
αγώνες της στο ΑΣΙΣ που έγιναν στις εγκαταστάσεις του ΚωστέαΓείτονα, πέρασε ως πρώτη από τον όμιλο της με μόλις μία ισοπαλία
και τρείς νίκες. Με μια ακόμη μεγάλη νίκη στον ημιτελικό, κόντρα
στην Ελληνογερμανική Αγωγή έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης
με αντίπαλο το Κολλέγιο Αθηνών. Υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός
στις τάξεις του γυμνασίου και την ημέρα του τελικού υπήρχε και
συμπαράσταση μαθητών-φιλάθλων που ειχαν συνοδεύσει την αποστολή στο γήπεδο του Κωστέα-Γείτονα. Λίγο το άγχος και ίσως και
η ανωτερότητα του Κολλεγίου οδήγησαν στην ήττα με 4-2, σε έναν
αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου όπου η ομάδα μας προσπάθησε
να κάνει την υπέρβαση, όμως τελικά προδόθηκε απο κάποια λάθη
στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Όμως και η δεύτερη θέση
σε συμμετοχή 19 Σχολείων ειναι μια μεγάλη επιτυχία. Αξίζουν
συγχαρητήρια στα παιδιά για την μεγάλη τους προσπάθεια.
Στα κορίτσια τα πράγματα φέτος ήταν κάπως περίεργα. Μόνο ένας
αγώνας έγινε με τη Γ.Σ.Θεσ\νίκης στην Αθήνα όπου τα κορίτσια μας
Europäisches Fußballturnier / Ευρωπαϊκό τουρνουά ποδοσφαίρου
Andreas Roumpos, Sportlehrer, Leiter der Fußball-AG / Ανδρέας Ρούμπος, καθηγητής φυσικής αγωγής
Im Rahmen des Europäischen Tages organisierte die Französische
Schule ein Fußballturnier für Schüler der 11. und 12.Klassen unter
der Mitwirkung von insgesamt 6 Mannschaften, darunter auch unserem Team. Jede Mannschaft bestand aus 7 Spielern und man
spielte auf Feldern 50x30m.
Unsere Mannschaft (11 Spieler) gelangte bis ins Finale, wo wir vom
4.Lyzeum Hag.Paraskevis mit 4:1 besiegt wurden. Zweifelsohne haben die Schüler ihr Bestes gegeben und der 2.Platz beweist, dass
die Mannschaft wirklich talentiert ist. Unter den am Turnier teilnehmenden Mannschaften war auch ein Team, das aus verschiedenen
Vertretern von Athener Botschaftsdelegationen bestand, darunter
auch der Österreichische Botschafter, der Ehemann einer unserer
Kolleginnen. Ein herzlicher Dank auch Frau Rochner, der Schulleiterin der DSA, die uns sowohl beim Endspiel als auch bei der Preisverleihung mit ihrer Anwesenheit ehrte.
Στα πλαίσια της ημέρας της Ευρώπη, η Γαλλική Σχολή διοργάνωσε
ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά για παιδιά Β’ και Γ’ λυκείου, με τη συμμετοχή έξι συνολικά ομάδων. Ανάμεσα στις έξι ομάδες ήταν και η
ομάδα της ΓΣΑ.
Το τουρνουά ήταν για ομάδες επτά παιχτών, σε γήπεδο διαστάσεων
50Χ30μ. Η δική μας ομάδα, αποτελούμενη από έντεκα παίκτες
κατάφερε να φτάσει στον τελικό, όπου έχασε από το 4ο λύκειο Αγ.
Παρασκευής, με σκορ 4-1. Η προσπάθεια που κατέβαλαν τα παιδιά
στη διοργάνωση ήταν πολύ μεγάλη, και σίγουρα η δεύτερη θέση
ήταν μια ακόμη απόδειξη πως τα παιδιά που ήταν στην ομάδα αυτή
είναι ταλαντούχα και αξιόλογα. Να σημειώσουμε πως ανάμεσα στις
ομάδες που πήραν μέρος στο τουρνουά, ήταν και η ομάδα μελών
των ευρωπαϊκών πρεσβευτικών αντιπροσωπειών στην Αθηνα με
τη συμμετοχή και του πρέσβη της Αυστρίας στην Αθήνα, που
τυγχάνει να είναι και σύζυγος καθηγήτριας της ΓΣΑ. Θα πρέπει να
ευχαριστήσουμε και τη διευθύντρια της ΓΣΑ κυρία Rochner που
μας τίμησε με την παρουσία της στον μεγάλο τελικό, καθώς και στη
διάρκεια της απονομής των επάθλων.
Leichtathletik-AG / Όμιλος Στίβου
Michalis Kambouris, Fachleiter Sport / Μιχάλης Καμπούρης, υπεύθυνος αθλητικού τομέα
Nach ehrenhaftem Versuch und sehr gutem Auftreten trennte
man sich erhobenen Hauptes (knappe Niederlage mit 0:1) von einem viel erfahreneren Gegner, der schon auf dem Großfeld Spiele
bestritten hatte. Mädchen, macht unbedingt weiter mit dem Fußballspielen!
92
έπαιξαν για πρώτη φορά σε μεγάλο γήπεδο. Η φιλότιμη προσπάθεια
και η πολύ καλή εμφάνιση οδήγησαν σε μια τιμητική ήττα με 1-0,
απέναντι σε μια ομάδα που και αγώνες είχε στο ενεργητικό της και
δεν έπαιζε για πρώτη φορά σε μεγάλο γήπεδο. Κορίτσια συνεχίστε
την προσπάθεια σας!
Nach dem recht anstrengenden letzten Jahr verlief dieses Schuljahr
viel erfreulicher! Eigentlich waren in den letzten drei Jahren viele
Abgänge zu beklagen gewesen (s. Artikel der letzten Ausgaben),
doch sehr schnell bildete sich eine neue Truppe, auch mit talentierten Kindern der 7. und 8.Klassen, die lautstark und mit Freude die
Leichtathletik-AG besuchten.
Μια πολύ χαρούμενη, μετά τη δύσκολη περσινή, ήταν η σχολική
χρονιά που μας πέρασε! Έκει που μετρούσαμε τις απώλειες από
τα παιδιά που έφυγαν τα τρία τελευταία χρόνια, λόγω αποφοίτησης
από την ομάδα μας ( δες άρθρα προηγούμενων χρόνων), ξάφνου
ο όμιλος γέμισε με φωνές, χαμόγελα, αλλά και ταλέντο από παιδιά
της πρώτης, και της δευτέρας γυμνασίου. So begannen wir im Oktober unsere Wettkämpfe mit dem nötigen Optimismus. Zuerst kamen, nachdem wegen der Grippegefahr
der Sportaustausch mit der DEO Kairo abgesagt werden musste,
die schulinternen Meisterschaften. Die ganze Veranstaltung verlief
reibungslos, gerade wegen der großen Teilnahmebereitschaft der
Schüler und ihrer besonderen Leidenschaft fürs Staffellaufen in allen Abteilungen, was seit der Einführung im letzten Jahr auf ein sehr
großes Interesse stößt.
Έτσι λοιπόν, με αισιοδοξία, ξεκινήσαμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις τον Οκτώβριο, με απειλές για πανδημία γρίπης (η Γερμανική
Σχολή Καϊρου ακύρωσε γι’ αυτό τον λόγο την προγραμματισμένη
συνάντηση μας), με το εσωτερικό πρωτάθλημα στίβου του σχολείου. Η διοργάνωση πήγε ανέλπιστα καλά, λόγω της μεγάλης
συμμετοχής των παιδιών αλλά και του πάθους τους, ειδικά για τις
σκυταλοδρομίες των τμημάτων, ένα αγώνισμα που εισάγαμε με
επιτυχία πέρσι στο πρόγραμμα.
Nach der winterlichen Vorbereitungszeit ging es dann wieder im
Frühling mit Wettkämpfen weiter und dabei wurde das “Erfolgslächeln“ immer breiter! Die schon erwähnten “Anfänger“ waren
nicht einfach ehrenhafte Mitwirkende, sondern siegreiche Sportler.
Auf den ersten sechs Rängen sowohl bei den Meisterschaften der
Privatschulen als auch bei den Schulmeisterschaften! Viel versprechende Höchstleistungen etwa von Philippos Minoudis im Hoch-
Μετά από μια φάση προετοιμασίας τον χειμώνα, περάσαμε
στην αγωνιστική μας περίοδο την άνοιξη και εκεί τα χαμόγελα
«πλάτυναν»! Αυτά λοιπόν τα «πρωτάκια» που ανέφερα, όχι μόνο
έκαναν αξιοπρεπή εμφάνιση, αλλά έφεραν και επιτυχίες! Θέσεις
στην εξάδα τόσο στο Α.Σ.Ι.Σ. όσο και στο σχολικό πρωτάθλημα!
Υποσχέσεις για πρωτιές από τον Φίλιππο Μηνούδη στο ύψος
(1,61), από την Δανάη Σημαντίρη στα 80 μέτρα (10’’,93), αλλά
93
sprung (1,61m) und von Danai Simantiri über 80m (10,93), aber
auch von so vielen anderen Schülern (30 an der Zahl!), die sich gar
nicht alle anführen lassen, um den Leser nicht zu ermüden.
πολλές άλλες επιδόσεις άλλων παιδιών μας, που μάλλον θα ήταν
σωστό να μην τα αναφέρω ξεχωριστά, αλλιώς θα έπρεπε να σας
κουράσω με ένα κατεβατό 30 και ονομάτων…
Abschließend soll eine “Familienangelegenheit“ angeführt werden,
und zwar die der Georgakopoulou-Schwestern! Katerina, die ältere der beiden, gab trotz der Belastung durch die Panhelladischen
Prüfungen noch einmal alles und beendete ihre sportliche Karriere
an der DSA nach sechs langen erfolgreichen Jahren. Es sei daran
erinnert, dass sie im Schuljahr 2006/07 als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden war, landesweit die achtschnellste Läuferin war
und auf allen Laufdistanzen im Sprintbereich (100m – 400m) unserer Schule viele Siege beschert hatte! Katerina, schweren Herzens
verabschiede ich mich von dir, ich kenne dich schließlich von ganz
klein auf, du standest mir dieses Jahr auch bei den Grundschulkindern hilfreich zur Seite, von ganzem Herzen wünsche ich alles Gute
für die Zukunft, du wirst der Schule, der Mannschaft und mir sehr
fehlen! Viel Glück!
Θα κλείσω την αναφορά μου με μία οικογενειακή υπόθεση: Αυτή
των δεσποινίδων Γεωργακοπούλου! Η μεγάλη, η Κατερίνα, με μία
αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, παρ’ όλο τον φόρτο των πανελλαδικών
εξετάσεων, έκλεισε την αγωνιστική της δραστηριότητα στη ΓΣΑ,
μετά από 6 χρόνια επιτυχιών πανελλαδικά! Θυμίζω πως ήταν
αθλήτρια της χρονιάς για το 2006/2007, πως είχε φτάσει μέχρι
8η πανελληνιονίκης, και φυσικά είχε χαρίσει πολλές διακρίσεις στο
σχολείο μας σε όλες τις αποστάσεις ταχύτητας, από 100 έως 400
μέτρα! Κατερίνα, μου είναι δύσκολο να σε χαιρετήσω μέσα από
ένα κείμενο, άλλωστε σε ξέρω από 6 - 7 μηνών, με βοήθησες και
με τα παιδάκια του δημοτικού εφέτος, σου εύχομαι ολόψυχα ό,τι
καλύτερο! Θα λείψεις στο σχολείο, στην ομάδα, αλλά και σε μένα!
Καλή τύχη!
Alexandra, die jüngere Schwester verlässt uns zum Glück noch
nicht! Drei Jahre wird sie noch an unserer Schule sein und wir erwarten mit Ungeduld ihre sportlichen Leistungen! Wer von euch
den Sport liebt oder vielleicht lieb gewinnen wird und irgendeine
Beziehung zur DSA hat, der muss Alexandra laufen sehen! Leidenschaft, tolle Leistungen, Lauftechnik und immer mit einem Lächeln,
als ob es das Leichteste auf der Welt wäre! Und natürlich ein unfassbarer Rekord im Weitsprung (5,43m) und damit ein griechischer
Schulmeistertitel fürs Gymnasium. Eine ausgezeichnete Leistung,
die sowohl die DSA und die Sportfachschaft als auch sie selbst in
höchstem Maße ehrt. Vielen Dank, Alexandra, wir wünschen dir,
dass du nächstes Jahr sogar 6m springen wirst!
Η δεύτερη της οικογένειας, η Αλεξάνδρα, δε φεύγει ευτυχώς! Έχει
άλλα τρία χρονάκια και εφέτος μας έκανε να περιμένουμε αυτά τα
τρια χρονάκια με αγωνία για τις ημέρες που θα έχει αγώνες! Όλοι
όσοι αγαπάτε τον αθλητισμό, κι όλοι όσοι υποψιάζεστε ότι μπορεί
να τον αγαπήσετε και έχετε κάποια σχέση με την Γερμανική Σχολή
Αθηνών, ελάτε να δείτε την Αλεξάνδρα να αγωνίζεται! Πάθος,
επιδόσεις, τεχνική και ένα χαμόγελο σαν να κάνει το πιο εύκολο
πράγμα στον κόσμο! Και φυσικά ένα ασήλληπτο ρεκόρ στα 5,43
μέτρα, και μια πρώτη πανελλήνια νίκη για τα Γυμνάσια. Μια επίδοση
εξαιρετική, και μια επιτυχία που τιμά τόσο την ΓΣΑ, και τον αθλητικό
τομέα, όσο και την ίδια! Ευχαριστούμε πολύ Αλεξάνδρα, και σου
ευχόμαστε για του χρόνου να πετάξεις και στα έξι μέτρα!
Aktivitäten der AG “Wettkampfschwimmen“
Δραστηριότητες του ομίλου της αγωνιστικής κολύμβησης
Danai Simou, Sportlehrerin / Δανάη Σίμου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής
Seit 1996, seit Inbetriebnahme unserer neuen Schwimmhalle, wird
unseren Schülerinnen und Schülern beider Abteilungen die Gelegenheit geboten, Unterricht im Wettkampfschwimmen zu bekommen. Zweimal wöchentlich wird zweistündig trainiert. Neben der
Verbesserung der Technik in den vier Schwimmstilen sollen auch
physische Fähigkeiten wie Ausdauer und Schnelligkeit verbessert
werden. Beim Training werden Zeiten gemessen und Videomitschnitte gemacht, die den Schülern ihre Fähigkeiten und Fortschritte zeigen.
Im abgelaufenen Schuljahr fanden mehrere Wettkämpfe statt, an
denen unsere Gruppe teilnahm:
13.12.2009: Vergleichswettkampf der Privatschulen (Lyzeum). Mitwirkende Schüler: Dani Exarchos (2. und 3.Platz) und Jasmin Exarchos (Zwei 4.Plätze)
19.12.2009: Weihnachtlicher Schwimmcup, durchgeführt in den
Anlagen der Lehranstalt “Neue Generation Ziridi“: 1. Platz für die
Gymnasiums-Mannschaft der DSA. Mitwirkende Schüler: Konstantinos Bakoussis, Philippos Barabas, Kosmas Lemonidis, Vassilis Botonis, Dimitris Tsevas, Loukas Kyriskidis, Dimitris Thanos, Lukas
Holzwarth , Evgenia Mexi, Stavros Ntallas, Sofia Syrianou, Melina
Nowak, Katerina Zerva. (Foto1)
20.02.2010: Vergleichswettkampf der Privatschulen (Gymnasium),
bei dem die DSA den 2.Platz belegte (Foto 2)
Από το 1996, που λειτουργεί το καινούργιο κολυμβητήριο της
Σχολής μας, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες
τόσο του ελληνικού όσο και του γερμανικού τμήματος να παρακολουθήσουν μαθήματα αγωνιστικής κολύμβησης. Οι προπονήσεις
γίνονται δυο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες. Πέρα από
τη βελτίωση της τεχνικής των τεσσάρων στυλ της κολύμβησης,
επιδιώκεται και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, όπως της
αντοχής και της ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων,
γίνονται χρονομετρήσεις και βιντεοσκοπήσεις που δείχνουν στους
μαθητές τις ικανότητες και την πρόοδό τους.
Στο σχολικό έτος που μας πέρασε έγιναν αρκετές αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε η ομάδα της αγωνιστικής κολύμβησης:
13-12-2009: Πρωτάθλημα κολύμβησης μεταξύ ιδιωτικών σχολείων
(Α.Σ.Ι.Σ. Λυκείων) με τη συμμετοχή του Δανιήλ Έξαρχου (2η και 3η
θέση) και της Γιασμίν Έξαρχου ( 2Χ 4η θέση)
19-12-2009: Χριστουγεννιάτικο κύπελλο κολύμβησης από τα εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη, με νικήτρια την ομάδα του γυμνασίου
της Γερμανικής Σχολής. Η αντιπροσωπευτική ομάδα του γυμνασίου
αποτελείται από τους: Konstantinos Bakousis, Philippos Barabas,
Kosmas Lemonidis, Vasilis Botonis, Dimitris Tsevas, Loukas Kyriskidis, Dimitris Thanos, Lukas Holzwarth, Evgenia Mexi, Stavros Ntallas, Sofia Syrianou, Melina Nowak, Katerina Zerva.
(foto1)
20-02-2010: Πρωτάθλημα κολύμβησης μεταξύ ιδιωτικών σχολείων
(Α.Σ.Ι.Σ γυμνασίων) στο οποίο η Γερμανική Σχολή κατέλαβε τη
δεύτερη θέση (foto 2)
4
05.03.2010: 5th Athens Swimming Cup 2010. Unsere Schule belegte am Ende den 2.Rang und errang insgesamt 15 Gold-, 9 Silberund 11 Bronzemedaillen, ein toller Beleg für die unermüdlichen
Anstrengungen unserer Schüler. (Foto 3)
26.04.2010: Schulinterne Wettkämpfe 2010 in unserer Schwimmhalle unter Mitwirkung unserer Schüler (Foto, 4)
Damit bleibt ein schöner Sommer zu wünschen. Im nächsten Jahr
wird es bei unseren Wettkämpfen wieder Rekorde und Spektakel
geben – versprochen! Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, unabhängig vom individuellen Leistungspotenzial, zu unserer
Familie hinzuzustoßen! Bei uns gibt es immer Spaß, wir trainieren
und lernen dabei etwas!
05-03-2010: 5th Athens Swimming Cup 2010. Ο συνολικός απολογισμός 35 μεταλλίων, 15 χρυσα 9 αργυρά και 11 χάλκινα ήταν το
αποτέλεσμα της δυναμικής προσπάθειας των παιδιών που έφεραν
το σχολείο μας στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.
(foto 3)
26-04-2010: Εσωτερικό πρωτάθλημα κολύμβησης 2010 που έγινε
στο σχολείο μας με τη συμμετοχή των παιδιών του σχολειού μας
(foto 4)
Νομίζω πως εδώ μπορούμε να κλείσουμε ευχόμενοι καλό καλοκαίρι,
και λέγοντας πως του χρόνου υποσχόμαστε ρεκόρ και θέαμα στις
αναμετρήσεις μας. Θα καλέσω φυσικά, όπως κάθε χρόνο, όλα τα
παιδιά μας, ανεξάρτητα από κλίσεις και επιδόσεις, στην οικογένειά
μας! Περνάμε πολύ καλά, γυμναζόμαστε, και μαθαίνουμε!
Καλό καλοκαίρι!
Schönen Sommer!
1
94
2
3
95
Ski-Kurs der 8.Klassen / Εκδρομή σκι δευτέρας γυμνασίου
Michalis Kambouris, Fachleiter Sport / Μιχάλης Καμπούρης, υπεύθυνος αθλητικού τομέα
Es fanden zu den geplanten Zeiten die diesjährigen Skikurse für die
8.Klassen statt, an denen alle Schülerinnen und Schüler teilnahmen.
Zwei Wochen lang versuchten unsere Schüler an den Hängen des
Parnassos-Gebirges auf den Skiern das nötige Gleichgewicht zu
finden. Von Anfang an legten sie ihre ersten Meter wie ehrgeizige Skiläufer zurück und genossen am Ende das Skigebiet, indem
sie sicher und gelassen die Skipisten hinunterschossen. Reichhaltig
waren auch die Erfahrungen mit der Natur im Gebirge. Es gab einfach alles: strahlenden Sonnenschein, nebelverhangene Tage, sogar
heftige Schneestürme. Doch alle kehrten wohlversehen und mit
intensiven Erinnerungen “im Gepäck“ zurück.
Besonders herauszuheben ist, dass unsere Schüler nicht nur fähige
Skifahrer waren, sondern ein weiteres Mal unter Beweis gestellt
haben, welch gutes Verhalten sie bei Gruppenreisen an den Tag
legen. Sowohl auf den Skipisten als auch im Hotel gab es keinerlei
Anlass für eine Beschwerde, ihr Auftreten war wirklich vorbildlich! Das bestätigt auch das Lob, das wir von allen Seiten (örtliche
Mitarbeiter) zu hören bekamen. Die ganze Sport-Fachschaft, aber
auch die anderen uns begleitenden Kollegen und nicht zuletzt (hoffentlich) alle Schüler verbrachten wirklich tolle Tage am ParnassosGebirge!
Πραγματοποιήθηκαν, στις προκαθορισμένες ημερομηνίες οι δύο
εκδρομές σκι της δευτέρας γυμνασίου, με την συμμετοχή όλων
των μαθητών/τριών της τάξης. Για δύο εβδομάδες οι πλαγιές του
Παρνασσού γέμισαν από τα παιδιά μας, που προσπαθούσαν να
ισορροπήσουν στα πέδιλα του σκι, έκαναν τα πρώτα δειλά μέτρα
τους σαν επίδοξοι χιονοδρόμοι, και απολάμβαναν τις πίστες του
χιονοδρομικού κατεβαίνοντας με ασφάλεια και άνεση!
Όσο για την εμπειρία στο βουνό; Πλουσιότατη! Γνωρίσαμε και
αντιμετωπίσαμε λιακάδες, ομίχλες, χιονοθύελλες, μέχρι και καταιγίδες, και βέβαια επιστρέψαμε όλοι υγιείς και με όλες αυτές τις
καινούριες εμπειρίες στις αποσκευές μας!
Οφείλω να επισημάνω επίσης πως τα παιδιά μας απέδειξαν εκτός
από την ικανότητά τους στό σκι, το ήθος και την καλή τους διαγωγή
με τη συνολική συμπεριφορά τους, τόσο στο χιονοδρομικό κέντρο,
όσο και στο ξενοδοχείο. Δεχθήκαμε και πάλι συγχαρητήρια από
όλους τους τοπικούς φορείς που συνεργάστηκαν μαζί μας!
Όλος ο αθλητικός τομέας, όπως και οι υπόλοιποι καθηγητές, αλλά
(ελπίζω) και όλα τα παιδιά περάσαμε απλά τέλεια!
Beachvolleyballtag / Ημέρα Beachvolley
Linda Kokkoris, 12e
Als am 13.5.10 der Bus voller volleyballbgeisterter AG-Teilnehmer
und -teilnehmerinnen in Richtung Schinias losfuhr, war der Himmel
grau und es roch nach Regen. Die Laune der Schüler und Coaches aber war sonnig, wie immer, wenn es um Beachvolley ging.
Die sogenannte Fun-Sportart entstand vor fast hundert Jahren an
den Stränden von Kalifornien. Die Begeisterung und Anziehungskraft hat es auch bis an die Küsten Griechenlands geschafft, wo
das Schulturnier uns auch dieses Jahr olympiareife und emotionale
Momente bescherte.
96
Ο ουρανός ήταν γκρίζος και μύριζε βροχή, όταν το λεωφορείο
ξεκίνησε για το Σχοινιά με τα μέλη του ομίλου ελεύθερης απασχόλησης, αγόρια και κορίτσια γεμάτα πάθος για το βόλεϋ. Αντίθετα,
η διάθεση των μαθητών και των coaches ήταν φωτεινή, όπως πάντα
όταν πρόκειται για το συγκεκριμένο σπορ. Αυτό το “διασκεδαστικό”,
όπως αποκαλείται, είδος αθλήματος γεννήθηκε στις ακτές της Καλιφόρνιας πριν σχεδόν εκατό χρόνια. Ο ενθουσιασμός που το
συνοδεύει καθώς και η ελκυστικότητά του, το έφεραν μέχρι τις
ακτές της Ελλάδας, όπου το σχολικό πρωτάθλημα μάς χάρισε για
άλλη μια χρονιά στιγμές μεγάλης έξαρσης.
In gemischten Gruppen traten Mädchen und Jungen gegeneinander
an, den Sieg im Auge, aber den Teamgeist immer im Herzen. Es
wurde gerannt und geschrien und schon bald waren die meisten
Spieler in Sand paniert. Um jeden Punkt wurde mit vollem
Körpereinsatz gekämpft und in den Spielpausen ließ sich auch für
kurze Zeit die Sonne blicken und machte das Beachvolleyfeeling
perfekt.
Nach dem Finale sprangen die Abgehärtetsten von uns
ins Meer um sich nach der Anstrengung der Spiele zu erfrischen. Auf dem Weg zurück zur Schule waren die meisten etwas erschöpft, aber sie redeten schon von dem
Beachvolleyturnier im nächsten Jahr.
Wer jetzt Lust bekommen hat auf Strand und Sport und viel gute
Laune hat, ist herzlich willkommen dabei zu sein bei einem weiteren unvergesslichen Tag am Meer!
Μεικτές ομάδες αγοριών και κοριτσιών αντιμετώπισαν η μια την άλλη
με τη νίκη στα μάτια αλλά και με το ομαδικό πνεύμα στην καρδιά.
Έτρεξαν, φώναξαν και σύντομα οι περισσότεροι παίκτες βρέθηκαν
“παναρισμένοι“ με άμμο. Πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για
κάθε πόντο και στα διαλείμματα του παιχνιδιού ο ήλιος πρόβαλε
ανάμεσα στα σύννεφα και ολοκλήρωνε τη χαρά του beach volley.
Μετά το φινάλε οι πιο σκληραγωγημένοι πήδηξαν στη θάλασσα,
για να δροσιστούν από τον κόπο του αγώνα. Στη διαδρομή της
επιστροφής στο σχολείο οι περισσότεροι κουβέντιαζαν ήδη για
το beach volley της επόμενης χρονιάς, παρόλο που ήταν αρκετά
εξαντλημένοι.
Όποιος έχει όρεξη για παραλία, σπορ και καλή διάθεση θα είναι
καλοδεχούμενος κοντά μας για μια ακόμη αλησμόνητη μέρα στη
θάλασσα!
Volleyball-AG Jungen / Όμιλος εργασίας πετοσφαίρισης αγοριών
Michalis Pytharoulis, Sportlehrer / Μιχάλης Πυθαρούλης, καθηγητής φυσικής αγωγής
Mit großem Elan und hoher Erwartungshaltung begannen in diesem
Jahr die Volleyball-AGs der Jungen (Gymnasium und Lyzeum).
Με πολύ κέφι και προσδοκίες ξεκίνησε η φετινή χρονιά για τους
ομίλους εργασίας στην πετοσφαίριση αγοριών τόσο στο λύκειο
όσο και στο γυμνάσιο.
97
Die jüngeren Schüler schlugen sich ganz prächtig, denn es wurde
ihnen die Gelegenheit geboten, sich zu verbessern und durch die
Teilnahme am Turnier der Privatschulen Wettkampferfahrungen
zu sammeln.
Οι μικρότεροι τα κατάφεραν μια χαρά γιατί τους δόθηκε η
ευκαιρία να βελτιωθούν αλλά και να αποκτήσουν αγωνιστικές
εμπειρίες στο τουρνουά των ιδιωτικών σχολείων (ΑΣΙΣ) κάνοντας
αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις.
Im Lyzeum liefen die Dinge großartig, dank der Mitwirkung des
“Schmettergottes“ Giorgos Tsekas, 12b, und seiner Mitstreiter K.
Assimakopoulos, D. Visvardis, D. Bagias, Th. Efthymiadis, G. Chatziioannou, G. Kalos (11), St.Kapetanakis, St. Krause, Ch. Krause, Al.
Gatos (12), An. Goundis und Or. Karalis (10). Dieses Team schaffte
es, bei den regionalen Schulmeisterschaften bis ins Halbfinale vorzustoßen, was gleichbedeutend mit der besten Leistung der letzten
Jahre ist. Im Halbfinale unterlagen wir 0:2 gegen die Moraiti-Schule,
aber nach Punkten nur denkbar knapp.
Στο λύκειο τα πράγματα κύλησαν εξαιρετικά, γιατί ελέω του
«βομβαρδιστή» Γ. Τσέκα της 12b και με την συνδρομή των
Κ. Ασημακόπουλου, Δ. Βισβάρδη, Δ.Μπάγια, Θ. Ευθυμιάδη, Γ.
Χατζηιωάννου, Γ. Καλού (11), Στ.Καπετανάκη, Στ. Κράουζε, Κρ.
Κράουζε, Αλ. Γάτου (12), Αν. Γκούντη και Ορ. Καραλή(10) η ομάδα
κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά του περιφερειακού σχολικού
πρωταθλήματος. Ήταν η καλύτερη επίδοσή μας τα τελευταία
χρόνια! Στον ημιτελικό αγώνα ήμασταν πολύ σκληρός αντίπαλος
για τη Σχολή Μωραϊτη, από την οποία χάσαμε με 2-0 (αλλά γεμάτα
σε πόντους σετ).
Beim Sportwettkampf gegen die DSThessaloniki im März in Athen
genoss unser Team das faire Spiel und machte mit dem Gegner
kurzen Prozess. 2:0 stand es am Ende. Die Sportbegegnung in
Thessaloniki konnte in diesem Jahr aus Angst vor der Grippewelle
nicht stattfinden.
Στην αθλητική συνάντηση με τη Γερμανική Σχολή Θεσ/νίκης στην
Αθήνα το Μάρτη, ο αγώνας είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Τα παιδιά
ευχαριστήθηκαν έναν όμορφο fair play αγώνα νικώντας με 2-0 σετ.
Για την ιστορία πρέπει να αναφέρουμε ότι η αθλητική συνάντηση
στη Θεσ/νίκη δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας του φόβου της
γρίπης.
Die Volleyball-AG beim Champions-League-Spiel Olympiakos - Trentino
Το βόλεϋ της ΓΣΑ στο Ολυμπιακός - Trentino
Michalis Pytharoulis, Sportlehrer / Μιχάλης Πυθαρούλης, καθηγητής φυσικής αγωγής
98
mit den Schülern unserer Schule und es wurden Fotos geschossen.
Er versprach uns auch, wenn es ihm die Zeit erlaube, unsere Schule
erneut zu besuchen – er war zum Weihnachtsbasar gekommen.
Hoffentlich wird er auch in der kommenden Saison in Griechenland
spielen, so dass wir ihn noch einmal sehen werden.
Δεσμεύτηκε ότι αν του το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του πολύ
ευχαρίστως θα ερχόταν στη Γερμανική Σχολή μιας και πρόσφατα
είχε επισκεφτεί το χριστουγεννιάτικο παζάρι μας. Ελπίζουμε τη νέα
χρονιά να εξακολουθεί να αγωνίζεται στην Ελλάδα να τον δούμε
από κοντά.
Volleyball-AG Mädchen
Όμιλος εργασίας πετοσφαίρισης κοριτσιών
Vassilis Rosakis, Sportlehrer / Βασίλης Ροζάκης, καθηγητής φυσικής αγωγής
Aus der 7.Klasse verstärkten einige neue Mädchen unser Team.
Nach drei gemeinsamen Jahren waren wir so eingespielt, dass sich
die neuen Mitspielerinnen leicht integrieren konnten. Ein solches
fantastisches Klima wie in unserem Team hatte ich bis jetzt noch
nie in einem Verein erlebt, kleinere Unstimmigkeiten werden in
allgemeiner Harmonie sofort bereinigt.
Unser Hauptziel war in diesem Jahr, viele Siege zu erringen. Die
Gymnasiums-Mannschaft erreichte dieses Ziel, indem sie am
24.11.2009 das Turnier der fremdsprachlichen Schulen für Schüler
unter 16 Jahren gewann (organisiert vom St.Lawrence-College).
Zum ersten Mal waren wir als Favorit, als eine der besten Mannschaften, angetreten. “Das muss man jedoch auch auf dem Platz
unter Beweis stellen“. Welcher Gegner konnte einem Team gefährlich werden, das so konzentriert und diszipliniert auftrat. So war
es nur konsequent, dass wir am Ende den Pokal in Händen hielten.
Unbeschreibliche Jubelszenen danach im Bus!
Die Volleyball-Mannschaft von Olympiakos Piräus hatte unsere
Volleyball-AG eingeladen, sich ein Champions-League-Spiel
anzusehen. Wir (20 Personen plus Trainer Pytharoulis und Rosakis)
nahmen natürlich dieses Angebot an und verfolgten am 2.12.2009
ein hochklassiges Spiel zwischen dem griechischen Meister
H ομάδα βόλευ του Ολυμπιακού προσκάλεσε τον όμιλο εργασίας
Βόλεϋ της ΓΣΑ να παρακολουθήσει έναν αγώνα Champions league.
Έτσι στις 2 Δεκεμβρίου 2009 μαζευτήκαμε 20 άτομα με συνοδούς
τον κύριο Ροζάκη και τον κύριο Πυθαρούλη και είδαμε ένα
εξαιρετικό παιχνίδι ανάμεσα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και την
Mehr Kopfzerbrechen bereitete die Lyzeums-Mannschaft, denn
viele Mädchen waren ganz intensiv in Prüfungsvorbereitungen. Man
hatte sich daran gewöhnt, dass dieses Team vorbildlich auch für die
Jüngeren von Erfolg zu Erfolg eilt – schließlich hatte sie auch mein
Olympiakos und dem italienischen Europameister Trentino. Mit
großer Begeisterung unterhielt sich im Anschluss an das Spiel Simon
Tischer, Zuspieler und deutscher Nationalspieler von Olympiakos,
πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΡΕΝΤΙΝΟ (ΙΤΑ). Με μεγάλη ευχαρίστηση
ο γερμανός διεθνής πασαδόρος του Ολυμπιακού Simon Tischer
συνομίλησε και βγήκε φωτογραφίες με τα παιδιά του σχολείου μας.
Engagement noch verstärkt – doch es sah so aus, als ob dieses Jahr
keine vollzählige Mannschaft zustande kommen würde. Doch dann
Καινούρια κορίτσια ήρθαν στην ομάδα από την 1η γυμνασίου και
εντάχθηκαν στο δυναμικό της ομάδας. Η ομάδα μετά από 3 χρόνια
μαζί μου, ήξερε ακριβώς τι ζητάω και τι πιστεύω σαν προπονητής.
Αυτό βοήθησε έτσι ώστε όλα τα καινούρια μέλη να προσαρμοστούν
άμεσα σε ένα φανταστικό κλίμα που δεν έχω ξαναδεί πουθενά σε
σύλλογο ή άλλη ομάδα. Ακόμα και όταν υπάρχουν διαφωνίες,
περνάνε απαρατήρητες, καθώς επικρατεί αρμονία.
Ο στόχος μας αυτή τη χρονιά ήταν να έρθουν πολλές νίκες. Η
ομάδα του γυμνασίου το πέτυχε στις 24.11.2009 κερδίζοντας το
τουρνουά των ξενόγλωσσων σχολείων, που διοργάνωσε το St.
Lawrence για ηλικίες κάτω των 16 ετών. Για πρώτη φορά πηγαίναμε
ως φαβορί, ως μια από τις καλύτερες ομάδες. «Όμως αυτό πρέπει
να το αποδείξεις και μέσα στον αγωνιστικό χώρο». Η σοβαρότητα
και η πειθαρχία των κοριτσιών δεν άφησε σε καμία περίπτωση να
μας απειλήσουν οι αντίπαλες ομάδες. Με το τέλος του τουρνουά
κρατούσαμε ευτυχισμένοι στα χέρια μας το κύπελο. Το τι γινόταν
στο λεωφορείο κατά την επιστροφή μας στο σχολείο, ας το
κρατήσουμε εντός ομάδας.
Ο μεγάλος πονοκέφαλος θα ήταν η ομάδα του λυκείου καθώς
πολλά κορίτσια ήταν πλέον στην τελευταία τάξη του λυκείου και με
είχαν από το Σεπτέμβριο ενημερώσει ότι δε θα συμμετείχαν στις
προπονήσεις. Η ομάδα που ξεκίνησε και στήριξε το βόλεϊ κοριτσιών
99
siegte der Mannschaftsgeist und am 12.12.2009 trat sie zum Turnier der Privatschulen an. Zwei Tage lang wurde um jeden Punkt
gekämpft und die Leistungen waren beeindruckend.
Gegen Ende des Schuljahres dann Enttäuschungen. Immer wieder
wurden Veranstaltungen aufgeschoben – der Sportwettkampf mit
der Deutschen Schule Kairo ebenso wie die Fahrt nach Thessaloniki. Schließlich verlegte auch die 2.Athener Sportbehörde alle
Wettkämpfe. Völlig indiskutabel wurden die Spiele annulliert und
unsere Mannschaft vom Wettbewerb ausgeschlossen – ein Beweis
für die teilweise irrsinnnigen Zustände im Sportsektor.
Große Enttäuschung machte sich breit, aber das kämpferische
Herz unserer Spielerinnen blieb erhalten und dank ihrer guten
Moral waren sie beim Sportwettkampf gegen Thessaloniki auf den
Punkt voll fit. “Nur wieder keine Verschiebung des Termins“ war
die große Bitte.
Zuvor jedoch sollte die Gymnasiums-Mannschaft bei den Privatschulwettkämpfen mitwirken. Sie erreichte nach guten Spielen das
Halbfinale. Dort war dann nach einer dürftigen Leistung Endstation.
Bis zum Schluss kämpfte man mit starkem Willen gegen die Niederlage an, verlor aber dann doch das ganze Match und schied aus.
Verärgert über diesen Misserfolg waren wir bestrebt, unsere Fehler
bei der nächsten Gelegenheit wieder gut zu machen. Am 20.3.2010
traten wir beim Spiel gegen Thessaloniki so souverän auf wie selten
zuvor. In beiden Sätzen bestimmten wir das Spiel und ließen dem
Gegner keinen Spielraum für Gegenwehr.
Nach den Osterferien und dem Ende der offiziellen Sportwettkämpfe wurde das bereits fest institutionalisierte 3x3-Turnier
durchgeführt. Der Sportplatz wird in sechs kleine Spielfelder geteilt
und jeder spielt der Reihe nach gegen jeden. Zweck der Veranstaltung sind natürlich die Unterhaltung und der Spaß an der Teilnahme zu den Klängen von Rockmusik.
100
στο σχολείο μας, εκείνη που έδωσε την πνοή και στις μικρότερες
και έκανε και εμένα να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με το
άθλημα, κινδύνευε να μην συγκεντρώσει ομάδα. Όμως το ομαδικό
πνεύμα πάλι κυριάρχησε και η ομάδα παρατάχθηκε κανονικά στις
υποχρεώσεις της στο ΑΣΙΣ στις 12.12.2009. Δύο συνεχόμενες
ημέρες τα κορίτσια έδωσαν τη δική τους μάχη με πολύ δυνατούς
αντιπάλους και άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις.
Δυστυχώς η αγωνιστική χρονιά δε συνεχίστηκε το ίδιο καλά. Ένα
κύμα αναβολών έμελε να ακολουθήσει. Αναβλήθηκε η αθλητική
συνάντηση με τη γερμανική Σχολή Καϊρου, και η συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη, ενώ το γραφείο φυσικής αγωγής Β’ Αθήνας, ανέβαλε
όλους τους σχολικούς αγώνες.
Το χειρότερο όμως ήταν ότι το γραφείο φυσικής αγωγής Β’ Αθήνας,
χωρίς να ενημερώσει το σχολείο μας και τον κλάδο φυσικής
αγωγής απέκλεισε την ομάδα του λυκείου για μη συμμετοχή της
στον αγώνα. Αυτό είναι άλλο ένα από τα παράλογα και απαράδεκτα
σημεία στο σύστημα της χώρας μας.
Η απογοήτευση ήταν φυσικά πολύ μεγάλη, όμως τα κορίτσια είναι
πραγματικά μαχήτριες και με καλό ηθικό εργάστηκαν σκληρά
(επιπλέον προπονήσεις και φιλικά) για να είναι έτοιμες στο ραντεβού
της συνάντησης Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Το μόνο άγχος ήταν μη
τυχόν και αναβληθεί ξανά η συνάντηση.
Πριν από αυτό το γεγονός τα κορίτσια του γυμνασίου συμμετείχαν
στο ΑΣΙΣ και με πολύ καλούς αγώνες έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά. Έμενε μια νίκη και θα συμετείχαμε στα ημιτελικά. Εκείνο
όμως το Σάββατο παίξαμε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας.
Παρότι κερδίσαμε δύσκολα το πρώτο σετ, στο δεύτερο σετ δε
λειτουργούσε η υποδοχή μας. Παρόλα αυτά όμως και ενώ το σκορ
ήταν 24-19 για τον αντίπαλο τα κορίτσια έδειξαν: Πειθαρχία και
μάχη μέχρι το τέλος. Το σκορ γύρισε 24-24 αλλά η τύχη δεν ήταν
με το μέρος μας και η προσπάθεια μας δεν ανταμείφθηκε αυτή τη
φορά. Τελικά χάσαμε 2-1 σετ και αποκλειστήκαμε.
Auch am Tag der offenen Tür sind Sportwettkämpfe vorgesehen.
Inzwischen spielen unsere Mädchen auf Augenhöhe gegen durchaus stärkere Teams, was nicht nur die Zuschauer zum Erstaunen
bringt, sondern auch den Trainer glücklich schmunzeln lässt.
Αυτό έκανε τα κορίτσια και εμένα να πεισμώσουμε πιο πολύ και
να διορθώσουμε τα λάθη μας. Στις 20.3.2010 στον αγώνα με τη
Θεσσαλονίκη η ομάδα ήταν πιο ώριμη από ποτέ. Και στα 2 σετ
επέβαλε το ρυθμό της και δεν άφησε να της κλέψουν την νίκη.
Am 22.5.2010 organisierten Frau Nanou (Trainerin der Anfängerinnen) und ich ein Turnier für Anfänger. Neben den bei mir
nicht so oft zum Einsatz kommenden Mädchen wirkten auch zwei
Mädchenmannschaften der von mir betreuten Mannschaft aus Papagou mit. Ein echtes Sportfest voller Spiel und Spaß.
Natürlich standen auf dem Jahresprogramm auch andere Höhepunkte, die gemeinsam mit Herrn Pytharoulis durchgeführt wurden, zum Einen der Besuch von Profispielen (Europaleague-Match
Olympiakos gegen Trentino), zum Anderen der BeachvolleyballAusflug.
Μετά τις διακοπές του Πάσχα και ενώ οι επίσιμες αγωνιστικές
υποχρεώσεις είχαν τελειώσει, οργάνωσα το καθιερωμένο τουρνουά
3 εναντιόν 3. Το μεγάλο γήπεδο χωρίζεται σε 6 μικρά και οι ομάδες
αγωνίζονται συνεχώς η μια εναντίον της άλλης. Ο σκοπός είναι
φυσικά η διασκέδαση και η χαρά της συμμετοχής και για αυτό τα
ηχεία του γηπέδου χτυπούσαν σε ροκ ρυθμούς.
Allen Mädchen sei für ihr Engagement und ihre Mitwirkung gedankt. Und natürlich möchte ich mich an dieser Stelle von allen
ausscheidenden Absolventinnen verabschieden.
Μια άλλη εκδήλωση, στην οποία θεωρητικά παίζουμε με
δυνατότερους αντιπάλους είναι η αθλητική μέρα. Όμως τα
δεδομένα έχουν αλλάξει και οι κοπέλες έδειξαν ότι παίζουν πλέον
στα ίσα τους αντιπάλους κάνοντας πολύ κόσμο να σαστίσει και
εμένα να χαμογελάω ευτυχισμένος.
Στις 22.5.2010 μαζί με την κα Νάνου, η οποία προπονεί τις αρχάριες κοπέλες, οργανώσαμε ένα τουρνουά αρχαρίων και σε αυτό
συμμετείχαν και δικά μου κορίτσια τα οποία δεν είχαν πολλές
συμμετοχές στην ομάδα, όπως και δύο γρουπ των κοριτσιών του
αθλητικού ομίλου Παπάγου που προπονώ. Το τουρνουά είχε
σαν στόχο να παίξουν όσο περισσότερα παιχνίδια γίνεται και να
διασκεδάσουν παίζοντας βόλευ. Στην ουσία ήταν μια αθλητική
γιορτή.
Φυσικά μέσα στη χρονιά οργανώσαμε με τον κο Πυθαρούλη και
επισκέψεις σε αγώνες, όπως στο ευρωπαϊκό παιχνίδι Ολυμπιακός
-Τρεντίνο (πρωταθλήτρια Ευρώπης), την ημέρα του Beach Volley.
Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κορίτσια για την προσπάθεια και την
συμμετοχή τους. Και φυσικά να αποχαιρετήσω και από εδώ τα κορίτσια που φέτος αποφοιτούν και αποχωρούν από την ομάδα.
101
Sportabend 2010 / Αθλητική βραδιά 2010
Verantwortlich: Danai Simou, Sportlehrerin / Υπεύθυνη: Δανάη Σίμου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής
zeichnung der Sportler des Jahres (Alexandra Georgakopoulos bei
den Mädchen, Dani Exarchos bei den Jungen) (s.entsprechender
Artikel)
Zum Schluss bedankte sich Herr Kambouris bei allen, die zur Gestaltung und Umsetzung dieses Abends beigetragen hatten, aber
auch bei Gästen, die durch ihre Präsenz ihre Anerkennung deutlich
machten.
Alles musste perfekt sein: die Bühne, die technische Ausrüstung,
die Beleuchtung, der Sound, selbst die Sportkleidung und Bewegungsabläufe. Nichts durfte schiefgehen. Alles war seit Tagen bestens vorbereitet, mit viel Liebe fürs Detail und Schweiß hatten die
Sportlehrer und ihre Helfer alle ihre Kräfte gebündelt.
Όλα έπρεπε να είναι τέλεια: η σκηνή, ο τεχνικός εξοπλισμός, τα
φώτα, ο ήχος, ακόμα και τα κοστούμια και οι κινήσεις. Τίποτα δεν
έπρεπε να πάει στραβά. Τα πάντα είχαν προετοιμαστεί εδώ και
μέρες με πολλή αγάπη και μεράκι από τους καθηγητές φυσικής
αγωγής μαζί με τους βοηθούς τους.
Und dann kam der 15.Mai 2010. Die Aufführung begann. In der
dicht gefüllten Aula der DSA warteten alle, Eltern und Schüler,
Freunde der Schule und Schulleitung gespannt auf den ersten Tanz.
Nach der Begrüßung durch Herrn Kambouris beeindruckten uns
alle Kinder aus der Grundschule mit traditionellen kleinasiatischen
Tänzen. Danach wurden die siegreichen Fußballmannschaften ausgezeichnet. Nach diesem kurzen Intermezzo wurde das Programm
mit den Schülern der AGs “Modern Junior“ und “Funky Jazz“
fortgesetzt. Die Tanzformationen waren so vielfältig und wurden
durch fröhliche Klänge, Stimmen und Beifallsbekundungen begleitet. Das in Bezug auf moderne Musik und Tanzformationen reich-
Σάββατο, 15 Μάιου 2010, ώρα 18.00. Η ώρα της παράστασης
πλησίαζε. Το αμφιθέατρο της Γερμανικής Σχολής ήταν κατάμεστο
από γονείς και παιδιά, φίλους καθώς και τη διεύθυνση της
Γερμανικής Σχολής που περίμεναν με αγωνία τον πρώτο χορό
μετά το καλωσόρισμα του κ. Καμπούρη. Παιδιά του γερμανικού
δημοτικού από 1η ως 4η τάξη εντυπωσίασαν όλους μας χορεύοντας
παραδοσιακούς χορούς από την Μ. Ασία. Η βράβευση των
πρωταθλητριών τάξεων στο ποδόσφαιρο που ακολούθησε ήταν
απλώς μια μικρή ανάπαυλα για να συνεχιστεί το πρόγραμμα της
βραδιάς με τα παιδιά των ομίλων Modern Junior και Funky Jazz.
Ατέλειωτες ήταν οι φιγούρες που εκτέλεσαν κάτω από το άκουσμα
haltige und bunte Programm ging weiter mit den Vorführungen
der nächsten AGs, und zwar “Geräteturnen“, “Modern Advanced“
und “HipHop“. Frau Lianti, Frau Nanou und Frau Zevgolatakou,
die drei Sportlehrinnen, verfolgten mit großer Anspannung, aber
auch grenzenloser Freude die außergewöhnlichen Versuche ihrer
Schüler und konnten ihre emotionale Bewegtheit und ihren echten Stolz auf die geleistete Arbeit und auf ihre Schüler nur schwer
verbergen.
Jedes Wort ist jedoch zu viel, wenn Fotos viel präziser diese bewegenden Momente einfangen können. Sie zeigen am deutlichsten,
was für ein Gestaltungs- und Ausdruckswille in unseren Schülern
steckt und mit welcher Begeisterung sie ihre Mitwirkung an einem
solchen Abend anpacken.
Neben den tollen Vorführungen wurde auch ein Video über die
anderen sportlichen Aktivitäten in den Sportarten Leichtathletik,
Fußball, Volleyball, Basketball gezeigt. Außerdem erfolgte die Aus-
102
χαρούμενων ήχων, φωνών και χειροκροτημάτων. Το πολύχρωμο
και πλούσιο σε μοντέρνες μουσικές και κινήσεις πρόγραμμα συνεχίστηκε με τις επόμενες ΑG της ενόργανης γυμναστικής, του
Modern Advanced και του HIP HOP. Οι τρεις καθηγήτριες, η κ.
Λιάντη, η κ. Νάνου και η κ. Ζευγολατάκου παρακολουθώντας με
αγωνία και με απέραντη ευχαρίστηση τις εξαιρετικές προσπάθειες
των παιδιών πάνω στη σκηνή, δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη βαθιά
συγκίνησή και την απέραντη υπερηφάνεια για τη δουλειά και τα
παιδιά τους.
Τα λόγια όμως είναι περιττά, όταν ο φακός μπορεί να συλλάβει
αυτές τις εξαιρετικές στιγμές. Θα αφήσω τις εικόνες να μιλήσουν
μόνες τους και να δείξουν για άλλη μια φορά πως μέσα στις ψυχές
των παιδιών που συμμετείχαν υπάρχει πολλή αγάπη για δημιουργία
κι έκφραση πάνω στη σκηνή.
Πέρα από το συναρπαστικό θέαμα έγινε και προβολή βίντεο των
άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων όπως του στίβου, της κολύμ-
βησης, του ποδόσφαιρου, του βόλεϋ, του μπάσκετ, όπως επίσης και
η βράβευση της καλύτερης αθλήτριας της χρονιάς, της Αλεξάνδρας
Γεωργακοπούλου και του καλύτερου αθλητή του Δανιήλ Έξαρχου
(βλέπε σχετικό άρθρο).
Στο τέλος της γιορτής ο κ. Καμπούρης ευχαρίστησε όχι μόνο
εκείνους που βοήθησαν στην πραγματοποίηση της βραδιάς αλλά
κι εκείνους που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Sportliche Auszeichnungen / Αθλητικές διακρίσεις
Michalis Kambouris, Fachleiter Sport / Μιχάλης Καμπούρης, υπεύθυνος φυσικής αγωγής
Im Rahmen der Aktivitäten der Fachschaft Sport
unserer Schule werden jedes Jahr die beste
Sportlerin und der beste Sportler ausgezeichnet. Die Wahl der beiden Auszuzeichnenden
fällt den Sportlehrern zu, die unter den vielen
Athleten diejenigen auswählen, die bestimmte
Kriterien am besten erfüllen. Die Kriterien sind:
die erzielten Leistungen, der aktive Beitrag bei den Sportveranstaltungen, an denen die DSA teilnimmt, ihr Erscheinungsbild in der
Schule und ihr Auftreten in den jeweiligen Sportmannschaften.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τμήματος
φυσικής αγωγής του σχολείου μας γίνεται η βράβευση της καλύτερης αθλήτριας και του καλύτερου
αθλητή της σχολικής χρονιάς. Η εκλογή των δύο
βραβευθέντων βαραίνει τους καθηγητές Φ. Α.
του σχολείου, οι οποίοι επιλέγουν μέσα από τους
υποψήφιους μαθητές/τριες τους δύο, με κριτήρια
τις καλύτερες επιδόσεις, την προσφορά σε αθλητικές διοργανώσεις
που συμμετέχει η ΓΣΑ, αλλά και την διαγωγή τους στο σχολείο και
στις εμφανίσεις των αθλητικών ομάδων στις οποίες συμμετέχουν.
Im Schuljahr 2009/2010 wurden bei den Mädchen Alexandra Georgakopoulou, Schülerin der 9.Klasse der griechischen Abteilung,
und bei die Jungen Daniel Exarchos, Schüler der 11.Klasse der
deutschen Abteilung, ausgewählt.
Για την σχολική χρονιά 2009/2010 λοιπόν επιλέξαμε την Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα, μαθήτρια της 9ης τάξης του ελληνικού
τμήματος και τον Έξαρχο Ντάνιελ από την 11η τάξη του γερμανικού
τμήματος.
Alexandra ragt mit ihren Leistungen in der Leichtathletik seit der
7.Klasse heraus. Weitsprung ist ihre Paradedisziplin, aber sie ist
auch auf allen Laufstrecken äußerst erfolgreich und scheut keine
neuen Herausforderungen, sei es Hürdenlauf, sei es Hochsprung!
Mit einem Lächeln meistert sie alles! Ihre Grundeinstellung ist – ein
guter Sportler ist zu allem in der Lage! Und das beweist sie stets
aufs Neue. Besonders herausragend war in diesem Jahr ihr Schulrekord im Weitsprung mit der “außerirdischen“ Weite von 5,43m
und der Landessieg bei den gymnasialen Schulmeisterschaften! Eine
seltene Auszeichnung für unsere Schule und v.a. für sie selbst.
Η Αλεξάνδρα από την 7η τάξη διακρίνεται στο στίβο. Αλμά εις
μήκος είναι το αγώνισμά της, αλλά τρέχει με μεγάλη επιτυχία
σχεδόν όλες τις αποστάσεις και δεν αρνείται καμία πρόκληση! Από
δρόμους εμποδίων μέχρι άλμα εις ύψος. Απλά και με χαμόγελο
κάνει τα πάντα! Φιλοσοφία της: Ο καλός ο αθλητής τα κάνει όλα!
Και το αποδεικνύει. Όσο για τη φετινή χρονιά: Ρεκόρ σχολείου
στο μήκος με την εξωπραγματική επίδοση 5,43 μέτρα, και πρώτη
πανελλήνια νίκη στους σχολικούς αγώνες γυμνασίων! Μια σπάνια
διάκριση που τιμά το σχολείο μας και την ίδια!
Daniel ist schon seit seiner Grundschulzeit ein herausragender Sportler. Seit der 5.Klasse nimmt er ununterbrochen an allen Schwimmwettkämpfen teil, sowohl innerschulisch als auch auf Landesebene.
Immer auf den ersten drei Plätzen und mit einem Landesrekord im
Staffelrennen in seiner Erfolgsliste! Nicht nur als Schwimmer hat er
sich ausgezeichnet, sondern seit der 7.Klasse auch als Stammspieler
unserer Fußballmannschaft und als Mittelstrecken- und Langstreckenläufer. Zur Zeit hat er sich auf den Fünfkampf spezialisiert und
war bereits als Zweiter bei den Landeswettkämpfen erfolgreich!
Ο Daniel διακρίνεται από το δημοτικό. Από την πέμπτη τάξη
μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε όλους τους κολυμβητικούς
αγώνες, τόσο στο σχολικό, όσο και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Πάντα στις τρεις πρώτες θέσεις και με ένα πανελλήνιο ρεκόρ σε
σκυταλοδρομία στο βιογραφικό του! Εκτός από την κολύμβηση,
βασικός στην ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου μας από την 7η
τάξη μέχρι σήμερα, αλλά και με ορισμένες διακρίσεις σε αγώνες
αντοχής και ημιαντοχής στο στίβο! Τώρα δραστηριοποιείται
στο πένταθλο και έχει ήδη ως διάκριση τη δεύτερη θέση στους
πανελλήνιους αγώνες!
Die Preisverleihung wurde von Frau Rochner, der Schulleiterin der
DSA, vorgenommen, die den beiden Schülern am Sportabend eine
Ehrenplakette überreichte.
Η βράβευση έγινε από την διευθύντρια της ΓΣΑ, κ. Rochner, η οποία
παρέδωσε στα δύο παιδιά, στη βραδιά της αθλητικής εκδήλωσης
από μια τιμητική πλακέτα.
103
Reisen / Ταξίδια
DSA und Welt
ΓΣΑ και κόσμος
Ungarn-Projekt 1.03-7.03.2010
Χορεύοντας στην Ουγγαρία και στην Ελλάδα 1.03-07.03 2010
ελληνογερμανική – παρουσίασαν το Projekt των χορών με μεγάλη
επιτυχία.
Der ungarische Botschafter in Athen kam auf Einladung der Schulleiterin der DSA, Frau Rochner, persönlich zur Vorführung. Danach hatten unsere Gäste die Gelegenheit ihre Landsleute aus der
Botschaft kennen zu lernen. Das Projekt hatte großen Erfolg und
beide Seiten beschlossen es weiterzuführen.
Η ουγγρική πρεσβεία στην Αθήνα δέχθηκε την πρόσκληση της
διευθύντριας της ΓΣΑ, κυρία P. Rochner και ο γραμματέας της
κύριος Janos Magd παρακολούθησε την εκδήλωση. Στη συνέχεια,
οι φιλοξενούμενοι μας είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να
συζητήσουν με τους συμπατριώτες τους από την πρεσβεία. Το
Projekt είχε μεγάλη επιτυχία και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να
συνεχιστεί.
Kyriaki Lianti, Lehrerin / Κυριακή Λιάντη, καθηγήτρια
Im Herbst 2008 kam in Abstimmung mit der
Schulleitung des ungarisch-deutschen Bildungszentrums (UDB) in Baja von unserem ehemaligen
Kollegen E. Schweitzer an der DSA unter dem
Thema “Griechische Tänze“ eine Einladung an.
9
104
deutsch-griechische - mit Erfolg ein ungarisch-deutsch-griechisches
Tanzprojekt vor.
Το φθινόπωρο του 2008 λάβαμε μια πρόσκληση
από τον πρώην συνάδελφο Ε. Schweizer από το
ουγγρογερμανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (UDB) στην
Baja της Ουγγαρίας με θέμα: «Ελληνικοί χοροί».
Herr Schweizer hatte auf Grund seiner Zeit in
Athen (1997-2002) die Idee für dieses Projekt
entwickelt. Ein Ziel des UDB ist die Vermittlung
kultureller Inhalte nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem südeuropäischen Raum. Es
wurde von der Schulleitung der DSA um Erlaubnis gebeten, dass ich – unterstützt durch ausgewählte Schüler/-innen – dieses Projekt an dieser
Schule leite. Während einer Woche sollten den
ungarischen Schülern/-innen in Baja Grundkenntnisse der griechischen Tänze vermittelt und am
Ende der Woche zur Aufführung gebracht werden.
Ο κ. Schweizer λόγω και της παραμονής του στην
Αθήνα (1997-2002), είχε την ιδέα να διοργανώσει
αυτό το πρόγραμμα. Ένας από τους στόχους του
UDB είναι η προώθηση πολιτιστικών στοιχείων
όχι μόνο από τη Γερμανία αλλά κι από τον νοτιοευρωπαϊκό χώρο. Ζητήθηκε άδεια από τον διευθυντή της ΓΣΑ ώστε να αναλάβω σ’ αυτό το σχολείο
το Projekt με την υποστήριξη επιλεγμένων μαθητών
και μαθητριών. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας,
έπρεπε Ούγγροι μαθητές και μαθήτριες να λάβουν
βασική γνώση των ελληνικών παραδοσιακών χορών
και στο τέλος της εβδομάδας να τους παρουσιάσουν.
Die DSA nahm also die Einladung an und am
01.03.-05.03.2009 reiste ich mit Frau Chatzimichalaki und 11 Schülerinnen nach Baja. Wir waren Gäste im Jugendlager der Schule und führten
das Projekt mit großem Erfolg durch.
Η ΓΣΑ αποδέχθηκε την πρόσκληση και από τις
01.03. έως 05.03.2009 εγώ, η κ. Χατζημιχαλάκη
και έντεκα μαθήτριες βρεθήκαμε στη Baja. Φιλοξενηθήκαμε στη μαθητική εστία του σχολείου και
ολοκληρώσαμε το Projekt με μεγάλη επιτυχία.
Ein Jahr danach kam nun eine ungarische Gruppe
von 10 Schülern/-innen in Begleitung von Herrn
Schweizer und Frau Szauter nach Athen. Nach
drei Tagen gemeinsamer Arbeit in der DSA führten zwei Gruppen – eine ungarische und eine
Ένα χρόνο μετά, με τη συνοδεία του κυρίου
Schweizer και της κυρίας Szauter, ήρθε η ομάδα
από την Ουγγαρία, αποτελούμενη από δέκα
παιδιά. Μετά από 3 ημέρες κοινής προετοιμασίας
στη ΓΣΑ οι δύο ομάδες – μία ουγγρική και μία
Kappadokien / Καππαδοκία
Maria Teresa Geka, 11a / Μαρία Τερέζα Γκέκα, 11a
Kappadokien. Eine Reise in die Weite Kleinasiens, zauberhaft und
voller Sentimentalität. Ein Gebiet, das sich durch besondere Landschaften auszeichnet und unauslöschliche Spuren der griechischchristlichen Kultur trägt.
Ένα ταξίδι στα βάθη της Μ. Ασίας -μαγευτικό και με μεγάλη συναισθηματική αξία- σε έναν τόπο που διακρίνεται για το ιδιαίτερο τοπίο
του και που φέρει ανεξίτηλα τα σημάδια του ελληνοχριστιανικού
πολιτισμού.
Schluchten mit beeindruckenden kegelförmigen Monolithen prägen
die imposante Landschaft Kappadokiens und verleihen ihr ein besonderes Gepräge. Dieses Naturwunder, das in Jahrtausenden der
Erderosion entstanden ist, konnten wir glücklicherweise während
eines einmaligen Flugs mit einem Heißluftballon bewundern. Daneben belohnten uns stundenlange Wanderungen in der heißen
Sonne gerade deshalb, weil sie uns zu Kirchen aus dem 9.Jh. führten,
die in Kegel aus Vulkangestein gemeißelt und mit wunderschönen
Wandmalereien ausgestattet waren, die einen in die Vergangenheit
zurückversetzte und uns die Macht des Glaubens vor Augen führte.
Φαράγγια με εντυπωσιακούς κωνικούς μονόλιθους συνθέτουν το
επιβλητικό τοπίο της Καππαδοκίας προσδίδοντάς της έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αυτό το φυσικό θαύμα, που δημιουργήθηκε
μέσα από χιλιετίες ποτάμιας διάβρωσης, είχαμε την ευκαιρία να
το θαυμάσουμε μέσω μιας μοναδικής πτήσης με αερόστατο.
Παράλληλα, πολύωρες περιπλανήσεις κάτω από τον καυτό ήλιο μάς
αντάμειψαν με το παραπάνω, καθώς μας οδήγησαν σε εκκλησίες
του 9ου αιώνα, λαξευμένες μέσα στους ηφαιστειογενείς κώνους και
στολισμένες με πανέμορφες τοιχογραφίες, που μας ταξίδεψαν στο
παρελθόν και μας έκαναν να αναλογιστούμε τη δύναμη της πίστης.
Orthodoxe Klöster, wunderbare Herrenhäuser und Schulen aus
dem 19.Jh. unterstreichen die griechische Geschichte, die sich im
Herzen Kappadokiens erhalten hat, und bilden das Mosaik einer einmaligen Reise. Städte wie Prokopi (heute: Urgium), Sinassos (heute:
Mustafapa,) und Caesarea (heute: Kayseri) hinterließen ihre Spuren
auf unserem Ausflug, indem sie den Charme des Ostens vor uns
ausbreiteten.
Der Zauber fand seinen Abschluss in einem Tagesausflug nach
Ορθόδοξοι ναοί, υπέροχα αρχοντικά και σχολεία του 19ου αιώνα
αποτελούν μνημεία του ελληνικού παρελθόντος που διασώζονται
στην καρδιά της Καππαδοκίας και συνθέτουν το ψηφιδωτό ενός
μοναδικού ταξιδιού, ενώ πόλεις όπως το Προκόπι, η Σινασσός
και η Καισάρεια άφησαν το στίγμα τους στην εκδρομή μας, ξεδιπλώνοντας τη γοητεία της Ανατολής.
Η μαγεία συμπληρώθηκε με την ολιγοήμερη παραμονή μας στην
Κωνσταντινούπολη. Η Αγία Σοφία, το Πατριαρχείο, η οδός του
Πέραν, το παζάρι, μας ταξίδεψαν σε άλλες εποχές και μας γέμισαν
105
Istanbul. Die Hagia Sofia, das Patriarchat, die Peran-Straße und
der Basar entführten uns in andere Zeiten und erfüllten uns mit
unbeschreiblichen Emotionen, nicht zu vergessen der Segen des
Patriarchen, der uns Kraft verlieh.
Am Ende der Reise hatte jeder von uns etwas Positives gewonnen,
wenngleich eine melancholische Stimmung dominierte. Ein herzlicher Dank Herrn Birtachas, der uns die Tore zum zauberhaften
Osten weit öffnete und uns die Gelegenheit gab, Lebenserfahrung
zu sammeln. Nicht vergessen werden soll Herr Oikonomopoulos,
der tatkräftig die Gruppe begleitete.
με απερίγραπτα συναισθήματα, ενώ η ευχή του Πατριάρχη μάς
έδωσε δύναμη.
Ägypten / Αίγυπτος
Danai Papakonstantinou, 10a / Δανάη Παπακωνσταντίνου, 10a
Φτάνοντας στο τέλος αυτής της εκδρομής ο καθένας είχε
αποκομίσει κάτι, ενώ έντονο ήταν το αίσθημα της μελαγχολίας. Ένα
θερμό ευχαριστώ στον κύριο Μπίρταχα που μας άνοιξε τις πόρτες
στη μαγευτική Ανατολή και μάς έδωσε την ευκαιρία να αποκομίσουμε
εμπειρίες ζωής, αλλά και στον κύριο Οικονομόπουλο που υπήρξε
ενεργό μέλος της εκδρομής.
Ostern 2010 stand die Reise nach Ägypten an, einem Land mit
einer langen komplizierten Geschichte, was seine Bevölkerung angeht. In äußerster Ungeduld hatten wir auf diese Fahrt nach Kairo und Alexandria gewartet, die wir in Begleitung unserer Lehrer
(Frau Jeikner, Frau Moraitou, Herr Vasdaris) antreten sollten.
Πάσχα 2010, προορισμός μας η Αίγυπτος. . Μία χώρα με μια μακριά
και πολύπλοκη πληθυσμιακή ιστορία και όχι μόνο. Περιμέναμε αυτό
το ταξίδι στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια με συνοδούς την κα. Jeikner, την κα. Μωραϊτου και τον κύριο Βασδάρη με απίστευτη ανυπομονησία!
Zunächst waren wir sehr davon überrascht, dass der Nil ganz anders war, als wir ihn uns vorgestellt hatten (total sauber, mit Palmen
und Sand beidseitig des Flusses). Die erste Station war in der Stadt
Alexandria eine griechische Kirche direkt neben dem ebenfalls von
uns besuchten Patriarchat. Dann ging es zur berühmten Bibliothek.
Vieles blieb in unserem Gedächtnis haften: die beeindruckende
Außen- und Innenarchitektur, die unzählbar vielen Bücher und
Computer und die drei Ausstellungen in den speziellen Hallen.
Καταρχήν ανακαλύψαμε ότι ο Νείλος δεν ήταν έτσι όπως τον
φανταζόμασταν (πεντακάθαρος, με φοίνικες και άμμο αριστερά και
δεξιά). Η πρώτη μας στάση στην Αλεξάνδρεια ήταν σε μία ελληνική
ορθόδοξη εκκλησία ακριβώς δίπλα στο Πατριαρχείο, το οποίο
και επισκεφτήκαμε. Επόμενη στάση ήταν η περίφημη βιβλιοθήκη
της Αλεξάνδρειας. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της τόσο στο
εξωτερικό αλλά όσο και στο εσωτερικό της, τα αμέτρητα βιβλία,
οι υπολογιστές και οι 3 εκθέσεις στους ειδικούς χώρους της, είναι
αυτά που χαράχτηκαν στο μυαλό μας. Πρώτη στάση της δεύτερής
μας μέρας στην Αλεξάνδρεια ήταν η εκκλησία του Αγίου Σάββα.
Ακολούθησε το ελληνικό ορθόδοξο νεκροταφείο, όπου είναι
θαμμένος ο Κ.Π. Καβάφης και επόμενη ακριβώς στάση ήταν το σπίτι
όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο μεγάλος αυτός
ποιητής. Ακολούθησε η επίσκεψή μας στον ελληνικό ναυτικό όμιλο
και μετά από το «σήμα» ενός ιμάμη ήταν καιρός να επιστρέψουμε
στο Κάιρο.
Unsere Reise nach Istanbul, April 2010 / Το ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη, Απρίλιος 2010
Nikos Tsingros, 9c - Νίκος Τσίγκρος, 9c
Über Schüleraustauschprojekte war bereits viel an mein Ohr gedrungen, von Seiten der Lehrer, Schüler und Eltern. Alle diese Urteile spiegelten die Wahrheit korrekt wieder, aber irgendwie nicht
umfassend genug.
Der Schüleraustausch unserer Schule mit dem türkischen Istanbul
Lisesi ist das größte und wertvollste Geschenk, das mir unsere Schule bisher gemacht hat, sowohl was die pädagogischen als auch was
die unterhaltsamen Aspekte der Reise angeht. Neue Kenntnisse,
Erfahrungen, Freundschaften, emotionale Momente – wer sich für
dieses Erlebnis entscheidet, wird diese Woche sein Leben lang nicht
mehr vergessen.
Leider fällt es einem schwer zu entscheiden, was von all den Eindrücken in Istanbul nach 40 bis 50 Jahren noch in Erinnerung bleiben
wird. Werden es die Emotionen sein, die mich erfasst haben, als ich
den Boden betrat, auf dem vor langer Zeit der Urgroßvater gelebt
hat? Wird es die Gastfreundlichkeit der Menschen sein, die mich als
ihren Bruder aufgenommen haben, kaum hatten sie erfahren, dass
ich Grieche sei? Oder werden es die bewegenden Worte meines
Gastgebers sein (des Vaters meines Austauschschülers Mehmet),
der mir am letzten Abend eine Saz (türkische Laute) schenkte und
mir zum Abschied sagte, von nun an sei ich sein zweiter Sohn und
sein Haus stehe mir für immer offen. Wirklich schwer zu sagen.
Am Tag der Abreise war ich mir nicht sicher darüber, ob ich ein
fremdes Land verließ, das ich eine Woche zuvor zum ersten Mal
betreten hatte, oder mein Zuhause. Ich wusste nicht mehr, ob ich von
einem mir (zufällig) zugeteilten Gastgeber Abschied nahm oder von
meiner eigenen Familie. Kaum in der Luft blickte ich mit weinendem
Auge auf die Hagia Sophia, und es war nicht leicht, wieder in die
etwas trübselige griechische Wirklichkeit zurückzukehren. Gedanken
und Gefühle schwirrten wirr durch meinen Kopf.
Nichts wird nach dieser Reise je wieder so sein wie zuvor.
Vielen Dank, Herr Konstantinidis! Vielen Dank, DSA!
106
Η αλήθεια είναι πως για τις ανταλλαγές είχα ακούσει πολλά, από
καθηγητές, από μαθητές και από γονείς. Οι γνώμες όμως όλων
αντικατοπτρίζουν την αλήθεια, αλλά δεν την αποδίδουν απόλυτα.
Οι ανταλλαγές του σχολείου μας με το τούρκικο σχολείο Istanbul
Lisesi είναι το μεγαλύτερο και πολυτιμότερο δώρο που μου έχει
κάνει το σχολείο μας.
Τόσο από εκπαιδευτική όσο και από ψυχαγωγική απόψη, η ανταλλαγή αυτή έχει να προσφέρει πολλά. Γνώσεις, εμπειρίες, φιλίες,
συγκινήσεις μα πάνω απ΄όλα μια εβδομάδα που θα μείνει-για
όποιον αποφασίσει να την ζήσει- αξέχαστη.
Δεν μπορώ δυστυχώς να αποφασίσω τι απ΄ όλα όσα έζησα στην
Κωνσταντινούπολη θα θυμάμαι μετά από σαράντα ή πενήντα χρόνια.
Θα είναι η συγκίνηση που ένιωθα πατώντας εκεί που ζούσε κάποτε
ο προπάππους μου, θα είναι η φιλόξενη διάθεση των ανθρώπων
που από τη στιγμή που μάθαιναν πως είμαι Έλληνας με θεωρούσαν
αδερφό τους, ή τα συγκινητικά λόγια του πατέρα του Mehmet (του
παιδιού που με φιλοξενούσε), ο οποίος το τελευταίο βράδυ μου
χάρισε ένα μουσικό όργανο (σάζι) και μου είπε πως από εδώ και
στο εξής εγώ θα είμαι ο δεύτερος γιος του και πως το σπίτι του θα
είναι για πάντα ανοιχτό για μένα. Πραγματικά δεν ξέρω.
Την ημέρα που φεύγαμε, ειλικρινά δεν ήξερα αν αφήνω πίσω
μου έναν ξένο τόπο που για πρώτη φορά πάτησα πριν από μία
εβδομάδα, ή το ίδιο μου το σπίτι. Δεν ήξερα αν αποχαιρετούσα
μια οικογένεια που με είχε φιλοξενήσει μόλις για μία εβδομάδα, ή
τη φαμίλια μου. Μόλις απογειώθηκε το αεροπλάνο, προσπαθούσα
να επιστρέψω στη μίζερη ελληνική πραγματικότητα γνέφοντας ένα
αντίο στην Αγία Σοφία, μα οι σκέψεις και τα συναισθήματα μου ήταν
μπλεγμένα.
Τελικά τίποτα δε θα είναι το ίδιο μετά από αυτό το ταξίδι.
Σας ευχαριστώ κύριε Κωνσταντινίδη! Σ΄ ευχαριστώ ΓΣΑ!
Am zweiten Tag besichtigten wir zuerst die Hagios-Savvas-Kirche,
dann den griechischen Friedhof, wo der Dichter K.P.Kavafis begraben ist und anschließend das Haus, in dem der berühmte Poet am
Ende seines Lebens gewohnt hat. Es folgte ein Besuch beim griechischen Segelverein und nach dem “Ruf“ eines Vorbeters wurde
es Zeit, nach Kairo zurückzukehren.
Am Donnerstag besichtigten wir früh am Morgen die Gizeh-Pyramiden. Endlich würden wir etwas über die Geheimnisse von
Tutanchamun, die Sarkophage und die Wandmalereien erfahren.
Dann stand ein Ritt auf den Kamelen an. Riesengroße Tiere mit
Furcht einflößenden Zähnen galt es zu zähmen (vor allem Christoforos und Vassilis können ein Lied davon singen). Doch schließlich
wurde wir alle ausgezeichnete Kamelreiter (s. Efthymis) und genossen unseren Ausritt! Am Abend wurde es dann endlich Zeit, den
Chan-el-Chalili-Basar unsicher zu machen! Die Atmosphäre war
dort so anders als alles, was wir kannten, dass es uns alle mitriss.
Überall sah man Shishas (Wasserpfeifen), Sphinxe, Miniaturpyramiden, Halstücher, Kaftane, Gewürze, Schmuckwaren, Edelsteine,
Gegenstände jeder Art. Und dann war es schon Freitag, der letzte
Tag unserer Reise nach Ägypten. Wichtigster Programmpunkt: Ein
Besuch der größten Moschee Kairos.
Ich bin davon überzeugt, dass die Erinnerung an diesen Schulausflug uns alle noch über viele Jahre hinweg begleiten wird und wir
mit Sicherheit nie die schönen Erlebnisse vergessen werden.
Πρωί Πέμπτης και πρώτα πρώτα θα επισκεφτόμασταν τις πυραμίδες της Γκίζας. Επιτέλους θα ανακαλύπταμε τα μυστικά του Τουταγχαμων, τις σαρκοφάγους, τις τοιχογραφίες. Σειρά είχε η βόλτα
με τις καμήλες. Πανύψηλα ζώα και με μεγάλα τρομαχτικά δόντια
(ο Χριστόφορος και ο Βασίλης ειδικά είχαν μοναδικές εμπειρίες).
Παρ’ όλα αυτά γίναμε εξαιρετικοί camel riders (βλ. Ευθύμης) και
απολαύσαμε την διαδρομή !
Βράδυ πια και επιτέλους είχε φτάσει η ώρα να πάμε στο παζάρι
του Αλ Χαλίλι! Η ατμόσφαιρα εκεί ήταν κάτι τόσο διαφορετικό που
μας συνεπήρε όλους. Παντού έβλεπες ναργιλέδες, σφίγγες, miniπυραμίδες, φουλάρια, καφτάνια, μπαχαρικά, κοσμήματα, πολύτιμες
πέτρες και κάθε λογής πράγματα. Πολύ γρήγορα είχε φτάσει
Παρασκευή, η τελευταία μας μέρα στην Αίγυπτο. Το πρόγραμμά
της άρχιζε με τη επίσκεψή μας στο μεγαλύτερο τζαμί του Καϊρου.
Είμαι σίγουρη πως η ανάμνηση της συγκεκριμένης σχολικής εκδρομής θα μας συντροφεύει όλους για πολλά χρόνια και δύσκολα θα
ξεχάσουμε το πόσο καλά περάσαμε!
107
MUN
MUN Trips and MUN Conferences in the school year 2009/2010
- 12th DSAMUN CONFERENCE
Deutsche Schule Athen, 22 October – 24 October 2009
- GEMUN 2010
Genoa Italy, 23 February - 1 March 2010
- AMMUN 2009
Amman Jordan, 11 November 2009 – 16 November 2009
- Anatolia College MUN
Thessaloniki Greece, 11 March – 13 March 2010
- Costeas Geitonas MUN
Athens Greece, 11 December – 13 December 2009
- Athens MUN
Athens Greece, 19 March – 21 March 2010
- THIMUN The Hague International MUN
The Hague Netherlands, 24 January 2010 – 29 January 2010
- WEMUNC 2010 and WEXPLORE CHINA study tour 2010
Beijing China, 28 July – 9 August 2010
DSAMUN has been affiliated to The Hague International MUN since 2000 which guarantees a high standard and
quality of MUN conferences. The DSAMUN conference lasted three days; the first day was dedicated to the opening
speeches in the GA and to lobbying and writing merged resolutions. The Security Council and the International
Court of Justice were already in session. On Friday and Saturday the approved resolutions were discussed in the
respective committees and we are proud to announce that 55 resolutions were handed in, 32 were debated and
26 resolutions passed. In the closing ceremony on Saturday 24th October 2009 the annual UN Day was celebrated
by presenting the message of the Secretary General Ban Ki Moon. In this spirit a delegation of the DSAMUN
conference 2009 had been present in the official flag-raising ceremony on the Acropolis early in the morning.
In addition to the work in the committees, delegates constituting the Youth Assembly, wrote two Action Papers: one
on “Food Security” and the second on “Anti-piracy: unauthorized manufacture and sale of commodities protected
by copyright”. In the Youth Assembly the delegates expressed their own opinion on the topics, set up their own
agenda and presented a report of their work in form of an action paper in the closing ceremony.
The International Court of Justice discussed the case of the “Questions relating to the Obligation to Prosecute or
Extradite ( Belgium v. Senegal ). The ICJ has become a permanent institution in the DSAMUN since 2003 and is
effectively working, this year with the help of the President Nick Efstathiou. The final decision of the ICJ as well as the
two Action Papers are included in the report booklet and sent to the Board of Directors of THIMUN.
We would like to thank all delegates and student officers of the 12th DSAMUN for their hard work and for keeping
a high standard of discussions. Special thanks go to the Secretary General Alexander Bottenbruch, the Deputy
Secretary General Theresa Giataganas, the President of the General Assembly, Cilia Christina Kanellopoulou and the
Deputy President of the General Assembly, Thanassis Sotiriou, who guided the delegates through the conference
with natural authority, excellent knowledge and warm understanding and support. We further would like to thank all
those who personally helped and supported the conference to make it a lasting experience for everyone.
Final report on the 12th DSAMUN
Astrid Itter-Giataganas, Isabella Kankeleit, Board of DSAMUN Directors
From 22 – 24 October 2009 the 12th Deutsche Schule Athen Model United Nations was held at the premises of the
German School of Athens under the auspices of the German Ambassador Dr. Wolfgang Schultheiss and with the
support of the Greek Ministry of Education. About 450 high school students from Bulgaria, Egypt, Germany, Greece,
Kingdom of Saudi Arabia, Romania, Russia, United Arabian Emirates, United Kingdom, USA and Turkey representing
67 countries and NGOs discussed topics from the agenda of the United Nations. Celebrating the 20th anniversary of
the UN Convention on the Rights of the Child, topics like “Portrayal of children in news media: rights, research and
policy”, “Evaluating state and private education”, “Fathers and families: responsibilities and challenges”, “Street and
working children” and “Importance of sports for the development of children” formed the centre of discussion.
Opening Ceremony,
speech of the DSA
Headmistress
Mrs Petra Rochner
108
At the festive official opening ceremony on Thursday the students were welcomed by Mrs Petra Rochner, the
headmistress of the DSA and the Ambassador of Germany to Greece, Dr. Wolfgang Schultheiss. Further guest
speakers were H.E. Mr. Ali Yahya, Ambassador of Israel, H.E. Mrs. Mandisa Dona Marasha, Ambassador of South
Africa,
H.E. Mr. Erkki Huittinen, Ambassador of Finland, H.E. Mr. Michael Linhart, Ambassador of Austria, H.E. Mr. Jean-Marc
Reding, Charge d’affaire of Luxembourg and Mr. Dimitris Fatouros, Information officer for Greece and Cyprus at
the UN Regional Information Centre in Brussels. Further present were Mr. Col Tsoncho Tsatsov, Defence Attaché
of Bulgaria, Mrs. Nehring, Cultural Attaché of Germany, Mr. Ozlem Uluenen, First Counselor of Turkey, Mrs Paloma
Zioga, Cultural Attaché of Mexico, Mr. Christos Protopapas, former minister, Mrs. Ekaterini Katsabe-Marneri, Council
Member and Representative of the Mayor of Athens. The Headmistress stressed the importance of the Special
Conference and commemorated another 20th anniversary celebrated in the year 2009, the Fall of the Wall in Berlin,
days of major changes for Germany and Europe uniting thousands of people in their search for democracy and
freedom. In this spirit the present ambassadors symbolically planted an olive tree.
12th DSAMUN Conference 2009
Alexander Bottenbruch, Secretary General / Cilia Kanellakopoulou, President of the General Assembly
At this year’s DSAMUN the Secretariat did not only want to focus on the purpose of the United Nations, but further
see it as an important step towards the improvement of the world we live in. During our tenure we very soon realized
that MUN can be much more than just a simulation of the UN; that it can be a tool in broader advocacy and lead to true
action rather than simple discussion which does not really help the people in urgent need of developmental assistance.
For this very reason it was decided to introduce the unofficial motto of “change”, aiming at making this year’s conference
more “real“ than ever before.
In order for us to achieve this goal we approached various Non-Governmental Organizations, such as Greenpeace,
WWF and UNICEF, attracted the representative of the UN Regional Information Centre in Brussels Mr Fatouras, who
delivered a message by Ban Ki-Moon and currently find ourselves in the process of building up a post-Conference
initiative that shall give students the opportunity to actively perform change and help the less fortunate amongst us.
Moreover, we did not only focus on issues related to global problems but also emphasized on the idea of reforming the
Security Council into a more powerful body.
Thus in this spirit of change, the Secretariat
commenced the Opening Ceremony. In a
joint action of cooperation, the Secretary
General together with the official guests
planted an olive tree. According to the
Greek legend, the goddess Athena won the
patronship of Athens with the gift of the olive, 12th DSAMUN Conference, the Secretariat: Theresa Giataganas (Deputy Secretary General), Alexander Bottenbruch (Secrewhich was planted on the Acropolis. Years tary General), Cilia Kanellopoulou (President of the General Assembly) and Thanassis Kyritsis (Deputy President of the GA)
109
later when the Persians fired on the Acropolis, the tree burnt down, but on the very same day grew back again.
With the symbol of the olive tree the Secretariat wanted to extend the message, that DSAMUN could go beyond
these three days and could be the beginning of a new and strong future.
The conference lasted three days and our whole trip one week. The remaining four days were devoted to sight-seeing.
On the first day of our trip we took advantage of the time we had to spend in Istanbul waiting for our second flight and
we visited the church of Hagia Sophia and the ancient aquaduct. We arrived in Jordan late in the night.
In the effort to provide an adequate platform for the DSA delegates, we reached out to many of the participants,
and hopefully inspired them to engage in work that exceeds this year’s Conference. The passion each member of
DSAMUN put into work in creating, organising, and participating in DSAMUN 09, led to a successful Conference
of high quality.
Despite that our second day started at 5 pm, because we wanted to visit Petra which is the most famous tourist attraction
in the country. After a tiring and rather dull four-hour drive through the desert we finally reached our destination. In
Petra we made a five-hour long walk.We had the chance to admire the ancient city that is built in the rocks. Moreover,
we saw plenty of camels and we rode on donkeys. For the next three days we attended the conference. On the fourth
day we visited Jerash and the Dead Sea.
Jerash is a Roman city with great influence
from the ancient Greek civilization. Although
Jerash is a very interesting place to visit we
were all excited about the Dead Sea. Our
expectations became true as we spent the
most amusing afternoon swimming in the
Dead Sea. We literally floated on the surface
of the water because of its high content of
salt. We also covered our whole bodies with
dead-sea-mud and took some great pictures.
Our day ended with a visit to an old orthodox
church where we saw a mosaic map of the
area. The next day was the last one of the
journey and we spent it in Istanbul again.
24th October UN Day
Traveling to Jordan was without any doubt an experience we shall never forget!
The DSAMUN delegation with the director of UNRIC Dimitri Vatouros
Under the THImoon-light: THIMUN 2010
Ariadni Polichroniou, 11b / Anastasia Angelou, 10a
Flag-raising ceremony at the Acropolis (Oct. 24th 2009)
AMMAN MUN Jordan 2009
This year the MUN student team of the DSAMUN Club consisted of two chairs, Eva Nissioti and Ariadni Polichroniou,
and eight delegates, Anastasia Angelou, Amalia Chalvatsioti, Christina Gerantoni, George Eugenidis, Nicolas Perpeet,
Stefania Skourtzi- Siganou, Christina Simantiri and Fani Davelou-Baum, who stated actively present at THIMUN, the
international event which all passionate MUNers from all the corners of the world were looking forward to! Hosted in
the World Forum in the city of The Hague from 24 to 29 January 2010, THIMUN offers a unique opportunity to young
people to become aware of current political, social and financial problems, develop contacts and get a realistic idea of
Politics and Diplomacy by participating in numerous forums and committees.
Happy Birthday United Nations!
Elissavet Dimitriou, 9a
In November 2009 a group of twelve students accompanied by Mr. Birtachas and Mrs. Kankeleit visited the Amman
Model United Nations in Jordan. This conference is the biggest in Jordan with over 400 delegates, representing
different countries in many committees. As the only delegation coming from a European country, we received
special treatment, as well as the best seats in the opening and closing ceremonies! However, it was a big challenge for
us to represent two important countries, China and Mexico, but eventually we succeeded. The whole conference
and the debate during the committee sessions were very interesting and fruitful. We had the privilege to listen to
the speeches of two Jordanian Princes during the opening and closing ceremonies and also cooperate with other
five Princesses and Princes, who secretly attended the conference. During the whole trip we were all trying to guess
in which committee they were, but unfortunately Mr. Birtachas kept it a secret.
110
By taking into account the difficulty of getting the floor with more than 200 delegates in each committee taking part as
well as the perplexity of the topics been discussed, our school’s delegates and chairs lived up to the expectations and
made a good impression! At that point we have to mention George Evgenidis who managed to hold a speech in the
General Assembly in front of 4000 people and Ariadni and Eva who served in the Disarmament and Environmental
Committee respectively as chairs.
However, the trip to The Hague is not only about hard committee work and debate, since it would not be successful
without the unforgettable moments we lived these 7 days! The trip to Amsterdam, our visit to the Peace Palace
-International Court of Justice- the romantic and famous for its traditional porcelains village Delft, our staying at the
Hampshire Hotel and finally all exotic flavors we tasted in Dutch, Japanese, Italian and Mexican restaurants created a
wonderful atmosphere and made our journey pleasant and even more interesting. Last but definitely not least we have
to thank Mrs. Kankeleit and Mrs. Rochner, who had the courage to come with us to The Hague, for their advice, support
and patience during the trip. All in all, we had a great time in The Hague and we certainly recommend this trip to the
young generation of MUNers!
111
GeMUN 2010: “What happens in Genoa, stays in Genoa”
Konstantinos Bakousis, Lefteris Smyris,9b
In February 2010 the big moment finally arrived: our first MUN
conference outside the Greek borders was now a fact. Most of
the delegates participating in this conference were “newcomers”.
So mixed feelings accompanied us when we arrived at “Malpenza”
– the airport in Milan. On the one hand, we thought about leaving
the DSA and our friends behind. On the other hand, both of us
were quite anxious about
being “first- time ambassadors” and being rather inexperienced
concerning delivering a speech in front of a demanding audience
of 7oo delegates from various countries.
Very soon we realized that these days would be unforgettable.
During our sightseeing tour through Genoa we visited several
famous sights and got a first taste of the country’s culture.
Despite the austerity of the hotel what counted most was the
good company. We spent memorable moments together and all
the jokes we made marked our stay in the Italian city.
The MUN conference took place in Palazzo Ducale, a classic
and impressive palace in the main square of Genoa city quite
far from our hotel and an enormously tiring walking distance
(3km!) especially wearing high heels. The three days of the MUN
conference were an exhausting but pleasant experience for the
whole DSAMUN Team. We made constructive dialogues and
started friendships with delegates from other foreign countries.
The next trip was undoubtedly the most interesting one and took
us to Florence. We visited museums, impressive churches and
had time to discover the beauty of the city with its lively flea
markets and glamorous expensive shops.
Concluding, we would like to thank Mrs Itter-Giataganas,
in particular for her moral support and the help she offered
preparing us for delivering our speeches successfully.
Furthermore, on behalf of all delegates, we would like to
express our hope and wish that the tradition of MUN at the
DSA will continue and we urge all participants of this AG to
take the challenge and participate in an international MUN
conference.
Undeniably, it is worth the fatigue and a one life opportunity
that should be seized by all!
Anatolia College MUN 2010 Thessaloniki – the newcomers’ place
Manos Verigos, 8a
But our visit was not only limited to Genoa. We traveled to Pisa
where we saw the famous tower invalidating the law of gravity.
Although Pisa is a small town, it left us with beautiful memories.
ACMUN (Anatolia College MUN) is an experience you shouldn’t miss for the world! Especially as far as newcomers
are concerned, it is a must. Not only will they have the time of their life, but they will make a great start for their
«MUN-career», too. Furthermore, the level of the delegates is both high and challenging (during the conference) and,
in case you need anything, everyone will be hospitable and helpful. However, the one thing you will never forget is the
atmosphere during the conference time: first of all, you need to know that ACMUN follows Harvard-Style MUN rules
of procedure, so it‘s different from our DSAMUN conference. Despite that fact, it combines the solemnity of a formal
conference but also has a loose ambience which encourages all newcomers to participate in the conversations that are
taking place. After several hours, the lump in your throat will be gone and you won’t be afraid of talking in public.
Elena Garidis (8d) and David Markou (8a) both attended ACMUN and described their personal opinions on their
experience:
Elena: «I was a newcomer in Anatolia and naturally afraid of speaking in front of so many others. Thankfully after the first
or second time my fear was gone and the delegates would pay attention to my speech. I was sad for having to leave
the College in the end».
David: «My first experience was ACMUN and I‘d regret if it wasn’t. Anatolia College is the perfect opportunity for
newcomers and I’m glad for having attended the conference. At first I was shy and afraid of saying something publicly.
However, the fact that helped me solve this particular problem was that most delegates were approximately of my age
and we became friends very soon. After that, it was the same as participating in the DSA MUN-Club in our school».
112
113
Bildung, Information und Pädagogik
Εκπαίδευση, ενημέρωση και παιδαγωγική
Videosammlung
Συλλογή βίντεο
Thomas Reimitz, Lehrer / Thomas Reimitz, καθηγητής
Vertrauenslehrer
Έμπιστος καθηγητής (Liaison Teacher)
Thomas Reimitz, Lehrer / Thomas Reimitz, καθηγητής
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς τέθηκε σε
ισχύ το νέο καταστατικό για τη µαθητική εκπροσώπηση, µε τον ιδιαίτερο νεωτερισµό ότι
προβλέπονται δύο έµπιστοι καθηγητές, ένας
Έλληνας κι ένας Γερµανός, κάτι πολύ ευπρόσδεκτο. Επειδή ωστόσο η εκλογή αργοπορούσε, ανέλαβε «υπηρεσιακά» την άσκηση
των συγκεκριµένων καθηκόντων ο κύριος Thomas Reimitz (τελευταίος εκλεγµένος έµπιστος
καθηγητής).
Mit Beginn des Schuljahres übernahm Herr Reimitz die Pflege der
DSA-Videosammlung von Herrn Wahrbichler. Die Hauptaufgabe
bestand darin, den alphabetischen Katalog zu überarbeiten, zu aktualisieren und ihn auf der Schul-Homepage verfügbar zu machen.
Des Weiteren ist es Ziel, VHS-Kassetten stetig durch DVDs zu
ersetzen, um so den modernen Sehgewohnheiten stärker entgegenzukommen. Insgesamt stehen über 600 Videos zweimal in der
Woche zur Ausleihe bereit.
Με της έναρξη του σχολικού έτους ο κύριος Reimitz παρέλαβε
από τον κύριο Wahrbichler τη θέση του υπεύθυνου για τη συλλογή βίντεο της ΓΣΑ. Κύριο καθήκον του ήταν η επεξεργασία
του αλφαβητικού καταλόγου της συλλογής, η ενημέρωσή του και
η γνωστοποίησή του από την ιστοσελίδα του σχολείου. Πέραν
αυτού επιδιώκεται η διαρκής αντικατάσταση από κασέτες VHS με
DVD, ώστε να εντατικοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός των τηλεοπτικών
συνηθειών. Συνολικά επάνω από 600 video είναι διαθέσιμα για
δανεισμό, δύο φορές την εβδομάδα.
Es lässt sich feststellen, dass vor allem Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 5 und 6 sοwie Lehrkräfte dieses Angebot der DSA
regelmäßig nutzen, was bedeutet, dass das Verleihpotenzial noch
bei weitem nicht ausgeschöpft ist.
Διαπιστώνεται ότι συστηματική χρήση αυτής της προσφοράς της
ΓΣΑ κάνουν κυρίως μαθήτριες και μαθητές των τάξεων 5 και 6
καθώς και καθηγητές, κάτι που σημαίνει ότι το δυναμικό δανεισμού
απέχει ακόμη κατά πολύ από το να θεωρηθεί ως εξαντλημένο.
Standort der Videosammlung ist die Bibliothek; für Anschaffungsvorschläge besteht immer ein offenes Ohr.
Βάση της συλλογής βίντεο αποτελεί η βιβλιοθήκη. Είμαστε πάντοτε
ανοιχτοί σε προτάσεις εμπλουτισμού της.
Blickpunkt Schulentwicklung
Σημείο εστίασης σχολική ανάπτυξη
Uli Gerling-Goedert, Lehrer / Uli Gerling-Goedert, καθηγητής
Anfang des Schuljahres wurde die neue Satzung
für die Schülervertretung (SV) in Kraft gesetzt, die
als besondere Neuerung zwei Vertrauenslehrer
– griechisch und deutsch – vorsieht, was äußerst
begrüßenswert ist. Da sich eine Neuwahl durch die
Schüler jedoch verzögerte, führte Herr Thomas
Reimitz diese Aufgabe “amtierend“ weiter.
10
114
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Rat des
Vertrauenslehrers vielfältig in Anspruch genommen
wurde und zwar durch Schülerinnen und Schüler,
wie auch von Eltern und manchmal sogar von Lehrern. Dabei gilt stets das Grundprinzip der strikten
Vertraulichkeit aller Gespräche; selbst in heiklen
Angelegenheiten!
Vertrauenslehrer sind Zuhörer, Ratgeber und Begleiter bei allen persönlichen oder schulischen Sorgen, Nöten oder Fragen. Kontaktaufnahme durch
das Lehrerzimmer oder per Email (Aushang im
SV-Kasten).
Εν γένει µπορεί να διαπιστωθεί ότι υπήρξε πολλαπλή ανταπόκριση στο θεσµό του συµβούλου
καθηγητή και µάλιστα τόσο από µαθήτριες και
µαθητές όσο και από γονείς καθώς και από
καθηγητές, σε ορισµένες περιπτώσεις. Πάντοτε
τηρείται ως βασική αρχή η απόλυτη εχεµύθεια
για όλες τις συζητήσεις ακόµη και σε ιδιαιτέρως
δύσκολες περιπτώσεις!
Οι έµπιστοι καθηγητές είναι ακροατές, σύµβουλοι και βοηθοί για όλες τις προσωπικές ή
σχολικές έγνοιες, ανάγκες και προβλήµατα. Η
επικοινωνία γίνεται στην αίθουσα καθηγητών ή
µέσω e-mail (αναγράφεται στο κιβώτιο της µαθητικής εκπροσώπησης).
Στις 23 με 25 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στη ΓΣΑ ένα
Peer Review, θεμέλιος λίθος στην πορεία μας για την απόκτηση του
τίτλου ενός πιστοποιημένου σχολείου του εξωτερικού.
Vom 23. bis zum 25.November 2009 fand an der DSAthen das
Peer-Review statt, ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu
einer zertifizierten Auslandsschule.
“Peer-Review“ heißt, dass der Schulentwicklungsstatus der DS
Athen durch eine externe Gruppe mit gleichem Status (Lehrer)
begutachtet wurde. Zu Gast an unserer Schule war eine Delegation des Istanbul Erkek Lisesi. Es gab Unterrichtsbesuche und eine
Vielzahl von Interviews mit ausgewählten Vertretern der Eltern,
Schüler, Lehrer, Schulleitung und Verwaltung. Am Ende wurde von
der Beobachtergruppe ein Bericht verfasst, den wir an der DSA
zur weiteren Entwicklung der schulischen Qualität auswerten. Der
ausführliche Bericht zum Peer-Review kann im Sekretariat eingesehen werden.
Für die interessierten Eltern gab es bereits am 25.11. die Möglichkeit, eine erste Auswertung zu hören.
Der nächste Zielpunkt im Schulentwicklungsprozess wird die BundLänder-Inspektion (BLI, voraussichtlich 2011) sein. Am 21.01.2010
gab es eine Informationsveranstaltung zum Schulentwicklungsprozess an der DSAthen in der Aula.
«Peer Review» σημαίνει ότι το σχολικό καθεστώς ανάπτυξης της
ΓΣΑ πιστοποιήθηκε από μία εξωτερική ομάδα (καθηγητών) ιδίου
καθεστώτος. Στο σχολείο μας φιλοξενήθηκε μία αντιπροσωπεία
του Erkek Lisesi από την Κωνσταντινούπολη. Πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις σε τάξεις και μεγάλος αριθμός συνεντεύξεων με επιλεγμένους εκπροσώπους των γονέων, των μαθητών, των καθη-γητών,
της σχολικής διεύθυνσης και της σχολικής διοίκησης. Στο τέλος
η ομάδα των παρατηρητών συνέταξε μία έκθεση, την οποία εμείς
στη ΓΣΑ θα αξιογογήσουμε για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολικής
ποιότητας. Στη γραμματεία μπορεί κανείς να λάβει γνώση ολόκληρης
της έκθεσης για το Peer-Review.
Σε ενδιαφερόμενους γονείς δόθηκε ήδη στις 25.11.2009 η δυνατότητα να ακούσουν μία πρώτη αξιολόγηση.
Ο επόμενος στόχος στη διαδικασία της σχολικής ανάπτυξης θα είναι
η προβλεπόμενη για το 2011 ομοσπονδιακή-κρατική επιθεώρηση
(Bund-Länder-Inspektion). Στις 21.01.2010 πραγματοποιήθηκε μία
ενημερωτική εκδήλωση για τη σχολική ανάπτυξη στην Aula της
ΓΣΑ. 115
Schulpsychologische Berufsberatung
Επαγγελματικός προσανατολισμός με ατομική καθοδήγηση
E.Noussia, Psychologin, Philologin / Έ. Νούσια, ψυχολόγος, φιλόλογος
So wie jedes Jahr seit 1987 erhielten die Schülerinnen und Schüler
der DSA durch die diplomierte Schulpsychologin Elena Noussia
(Uni Zürich) auch dieses Jahr in Bezug auf die gewählte Studienund Berufsrichtung die Gelegenheit einer individuellen Berufsberatung.
Diese Beratung richtet sich in erster Linie an die griechischen
Schüler der 10. Klasse, die vor der wichtigen Frage stehen, welche
Studienrichtung sie wählen sollen. Darüber hinaus sind auch ältere
Schüler angesprochen, die sich in Bezug auf das künftige Studiengebiet und die Richtigkeit ihrer Wahl noch unsicher sind. Aber auch
den Eltern, die eine ausgewogene Expertenmeinung hinsichtlich
der Berufswünsche ihrer Kinder hören wollen, sollen beraten werden. Die Gespräche werden nach persönlicher Absprache mit der
Schulpsychologin vereinbart.
Diese Art der Berufsorientierung soll zur Entscheidungsbildung beitragen und kann dem Schüler die Suche nach der “idealen“ Lösung
nicht abnehmen. In der Regel finden drei Sitzungen statt, unter absoluter Verschwiegenheit für alle Beteiligten. Sie stützt sich theoretisch auf den wesentlichen Anspruch der Anthropologie und existentiellen Psychologie auf Autonomie und Selbstverwirklichung.
Όπως κάθε χρόνο από το 1987 οι μαθήτριες και οι μαθητές της ΓΣΑ
είχαν και φέτος τη δυνατότητα να λάβουν ατομική συμβουλευτική
υποστήριξη κατά την επιλογή κλάδου σπουδών και επαγγέλματος
από τη σχολική ψυχολόγο, κυρία Έλενα Νούσια.
Η συμβουλευτική αυτή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους μαθητές της Α΄ Λυκείου,οι οποίοι διανύουν το δύσκολο στάδιο
της επιλογής κατεύθυνσης σπουδών. Απευθύνεται όμως επίσης
και σε μεγαλύτερους μαθητές που τυχαίνει να προβληματίζονται
ακόμα σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών που πρόκειται
να ακολουθήσουν ή και σχετικά με την ορθότητα της επιλογής
τους, καθώς και σε όσους γονείς επιθυμούν μία πιο εξειδικευμένη
συζήτηση γύρω από το θέμα των επαγγελματικών προτιμήσεων
των παιδιών τους. Οι συνεδρίες κανονίζονται μετά από προσωπική
συνεννόηση με τη σχολική ψυχολόγο.
Ο επαγγελματικός αυτός προσανατολισμός έχει έναν μάλλον
υποστηρικτικό παρά κατευθυντικό χαρακτήρα, όσον αφορά την
εξεύρεση μιας «ιδανικής» λύσης για το μαθητή. Λαμβάνει χώρα
σε τρεις κατά κανόνα συνεδρίες και υπό συνθήκες εχεμύθειας για
όλους τους ενδιαφερομένους. Θεωρητικά βασίζεται στη βασική
αξίωση της ανθρωπολογικής υπαρξιακής ψυχολογίας για αυτονομία
και αυτοπραγμάτωση.
Berufsberatungsprogramm
Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού
Gesamtleitung: Maria Nerantzaki, Dipl.-Soziologin / Γενική διεύθυνση: Μαρία Νεραντζάκη, κοινωνιολόγος
Ιm Rahmen ihrer Bemühungen, ihre Schülerinnen und Schüler
möglichst effektiv auf die Berufs- bzw. Stu­dienwahl vorzubereiten,
bot die Schule auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit
dem Institut ISON einen Berufsorientierungstest an, der in drei Stadien stattfindet:
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών για την επιλογή της
επαγγελματικής και εκπαιδευτι­κής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν, καθιερώθηκε το «τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού». Το τεστ πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξειδικευμένο
φορέα ISON και περιλαμβάνει τρία στάδια:
1. Stadium
Einzelinterview, um die Berufs- bzw. Studienvorstel­lungen der
Schülerin / des Schülers zu erkunden (Dauer eine Stunde).
Α’ στάδιο:
Συμβουλευτική συνάντηση με τη μαθήτρια ή τον μαθη­τή με σκοπό
να διερευνηθούν οι σκέψεις και απόψεις του σχετικά με την επιλογή
της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατεύθυνσης (διάρκεια: 1
ώρα).
2. Stadium
Durchführung der Tests aufgrund von wissenschaftlich ausgearbeiteten Fragebögen. Es handelt sich je um einen
• Persönlichkeitstest
• Interessentest
• Eignungstest
• Werte- und Prinzipientest
• Gesamtdauer sechs Stunden
116
Β’στάδιο:
Συμπλήρωση επιστημονικά επεξεργασμένων ερωτη­ματολογίων, τα
οποία διερευνούν αναλυτικά:
α) την προσωπικότητα του μαθητή,
β) τα ενδιαφέροντά του,
γ) τις ικανότητές του και
δ) τις αξίες του (διάρκεια 6 ώρες)
3. Stadium
Die Ergebnisse der Tests und des Interviews werden gemein­sam
mit der getesteten Person und deren Eltern aus­führlich besprochen. Zusätzlich können Sie die Hilfe des pädagogisch-psychologischen Beratungsdienstes der Schule bei der Entscheidung über
die berufliche Planung der Schülerin / des Schülers in Anspruch
nehmen. Dabei werden auch individuelle und familiäre Besonderheiten berücksichtigt.
Ακολουθεί η σύνταξη αναλυτικής προσωπικής έκθεσης αποτελεσμάτων η οποία παρουσιάζει τα στοιχεία που προκύπτουν από
τη συμβουλευτική συνάντηση και από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων / τεστ .
Γ’στάδιο:
Συμβουλευτική συνάντηση γονέων και μαθητή, κατά την οποία
παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέ­σματα του προγράμματος. Παράλληλα δίνεται η δυνα­τότητα να συζητηθούν τα θέματα
που αφορούν το σχεδιασμό της επαγγελματι­κής πορείας του
μαθητή και τη λήψη αντίστοιχων απο­φάσεων. (διάρκεια; Ί ώρα).
Kommunikationsseminare
Σεμινάρια Επικοινωνίας
Gesamtleitung: Maria Nerantzaki, Dipl.-Soziologin
Γενική διεύθυνση: Μαρία Νεραντζάκη, κοινωνιολόγος
Die Unterstützung der Jugendlichen, in ihrem per­sönlichen und
sozialen Entwicklungsprozess diejenigen psychischen Fähigkeiten
aufzubauen, die es ihnen ermöglichen, auch in schwierigen
Lebenssitu­ationen innerhalb und außerhalb der Schule zu beste­
hen, gehört zu den Schwerpunkten der Arbeit des Pädagogischen
Beratungsdienstes der Schule.
H υποστήριξη των νέων ανθρώπων στην ανάπτυξη της προσωπικής
και κοινωνικής τους ζωής και η ανάπτυξη των ψυχικών ιδιοτήτων, οι
οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να αντιμετωπίσουν δύσκο­
λες καταστάσεις μέσα και έξω από το σχολείο, αποτε­λούν τους
κύριους στόχους της «συμβουλευτικής υπη­ρεσίας για παιδαγωγικά
θέματα» που λειτουργεί στη σχολή.
Parallel zu seiner Tätigkeit im Rahmen der schuli­schen Suchtprävention, bietet der Beratungsdienst Hilfe in Fragen individueller
Lernschwierigkeiten an und hilft in Konfliktsituationen innerhalb
der Schul­gemeinschaft.
Παράλληλα προς τη δραστηριοποίηση της στον τομέα της
πρόληψης της εξάρτησης, η υπηρεσία ουτή προ­σφέρει παιδαγωγική
συμβουλευτική στήριξη για την αντιμετώπιση ατομικών μαθησιακών
δυσκολιών και τη διευθέτηση ατομικών και συλλογικών εντάσεων
εντός του σχολείου.
Die wachsenden Suchtgefahren, denen junge Menschen in der
heutigen Gesellschaft ausgesetzt sind, zwingen die Schule, nach
Methoden zu suchen, den Schülerinnen und Schülern das bestmögliche Rüstzeug für eine erfolgreiche Suchprävention zu geben.
Im Zentrum der Suchtpräventionsarbeit der Schule stehen die
“Kommunikationsseminare“, die der päda­gogische Beratungsdienst
in enger Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern durchführt. Diese
Seminare bieten den Schülerinnen und Schülern die Gelegen­heit,
sich mit Hilfe von Texten, Interviews, Rollenspie­len und multimedialen Übungen mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst zu beobachten, eigene Gefühle zu erkennen, zu erkunden, wie jeder seine
Probleme löst, wie er die Probleme und die Gefühle der anderen
versteht, wie er zuhört, wie er seine Freizeit gestaltet usw.
Η αύξηση των κινδύνων εξάρτησης των νέων. που χα­ρακτηρίζει
τις σημερινές κοινωνίες, υποχρεώνει και το σχολείο να αναζητήσει
μεθόδους για την καλύτερη δυ­νατή στήριξη των μαθητών και
μαθητριών του, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις πρόληψης.
Στο επίκεντρο των δράσεων αυτών βρίσκονται τα σεμι­νάρια
επικοινωνίας που οργάνωσε με εξαιρετική επιτυ­χία η υπηρεσία μας,
σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές των τάξεων.
Στα σεμινάρια προσφέρεται στους μαθητές και τις μαθήτριες η
ευκαι­ρία, με τη βοήθεια κειμένων, ασκήσεων, συνεντεύξεων και
οπτικοακουστικών μέσων, να ασχοληθούν με τον εαυτό τους π.χ.
με το πώς ζουν, πώς αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους, πώς
επιλύουν τα προβλήματα τους, πώς οργανώνουν τον ελεύθερο
χρόνο τους, πώς ακούνε και πώς προσλαμβάνουν τα προβλήματα
των άλλων. Στη διάρκεια του 2009-2010 όλες οι τάξεις της 7ης
τάξης μετείχαν σεμινάρια επικοινωνίας:
117
Mediation in der Schule
Πρόγραμμα διευθέτησης συγκρούσεων
Gesamtleitung: Maria Nerantzaki, Dipl.-Soziologin
Γενική διεύθυνση: Μαρία Νεραντζάκη, κοινωνιολόγος
Seit einigen Jahren unternehmen Schulen große Anstrengungen auf
dem Weg zur Entwicklung eines Schulprogramms und eines Schulprofils. Sie streben die verstärkte Übernahme von Verantwortung
durch Lehrer, Eltern und Schüler an und geben sich ein bestimmtes
pädagogisches Profil. Sie erreichen dadurch, dass Schüler, Eltern
und Lehrer sich mit ihrer Schule identifizieren und ein Gefühl der
Zugehörigkeit entwickeln.
Εδώ και κάποια χρόνια τα σχολεία καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη, την εξέλιξη σχολικού προγράμματος και
σχολικού προφίλ. Επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο την ενίσχυση
της ανάληψης ευθυνών εκ μέρους των καθηγητών, των γονέων και
των μαθητών και υιοθετούν ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό προφίλ.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν την ταύτιση των μαθητών με το
σχολείο και την ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν σ΄αυτό.
Ein gutes Schulklima kann nur das Resultat eines längeren Prozesses sein, in den alle an Schule Beteiligten involviert sind und sich für
Ihre Schule engagieren. Bausteine von Schulentwicklungsprozessen
sind alle kollegiumsinternen Aktivitäten, die zur Verbesserung des
Schulklimas beitragen. Die Schlichter-Schulung kann Bestandteil eines solchen Schulentwicklungsprozesses sein.
Ένα καλό σχολικό κλίμα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μόνο
μιας μακροχρόνιας διαδικασίας, στην οποία εμπλέκονται και κινητοποιούνται όλοι οι συμμετέχοντες. Εποικοδομητικά στοιχεία για
τις διαδικασίες εξέλιξης του σχολείου αποτελούν όλες οι δραστηριότητες των συναδέλφων, οι οποίες επίσης συμβάλλουν στη
βελτίωση του σχολικού κλίματος. Η εκπαίδευση στη διαχείριση των
συγκρούσεων αποτελεί τμήμα μιας τέτοιας εξελικτικής διαδικασίας
του σχολείου. Η εκπαίδευση στη διαχείριση των συγκρούσεων στηρίζεται στην ιδέα της διευθέτησης τους και στην ανάληψη ευθυνών
από τους ίδιους τους μαθητές.
Mediation und Konfliktbearbeitung
• Mediation ist die Kunst, einen Konflikt in kooperativer und konstruktiver Art zu bearbeiten, so dass beide Parteien zu einer für sie
befriedigenden Lösung kommen. (Dulabaum, 1998)
• D. h.: Mediation beugt der Gewalt vor.
• Für viele Kinder und Jugendliche ist Gewalt das einzige Mittel, um
Probleme zu lösen. Dies tun sie nicht, weil sie Gewalt gut finden,
sondern weil sie keine andere Möglichkeit sehen.
• In der Schule sprechen wir nicht von Mediation und auch nicht
von Mediatoren, sondern von Streitschlichtung und Streitschlichtern.
Streitschlichter-Programm Grundlegende Annahmen:
• Kinder und Jugendliche schaffen nicht nur Probleme sondern
können sie auch lösen, wenn sie dazu eine Hilfestellung
bekommen.
• Kinder und Jugendliche lernen besser und mehr von
Gleichaltrigen (peer-group) als von Erwachsenen.
• Konstrutive Streitlösungen sind besser als Strafen ohne Einsicht.
• Bei dem Programm kann es nicht darum gehen, Konflikte in der
Schule abzuschaffen. Konflikte gehören zum Leben, wie Luft
zum Atmen.
• Es geht eher darum, wie wir mit Streit, Konflikten umgehen.
Sehr oft landet Streit der Schüler bei der Lehrkraft oder beim
Schulleiter.
• Im Schulalltag muss dann schnell gehandelt werden. So entsteht
eine gewisse Routine im Umgang mit den Konflikten in der
Schule.
• Und öfters bleibt der Eindruck, dass mehr Zeit nötig gewesen
wäre um in Ruhe zuzuhören, vielleicht sogar zu erfahren, wie es
zu diesem Streit gekommen ist.
• Kinder und Jugendliche erfahren auf dem Weg der Mediation,
dass Konflikte zur Zufriedenheit beider Seiten gelöst werden
können. Sie brauchen den Konflikt nicht abzugeben (Lehrkraft,
118
Διευθέτηση συγκρούσεων και επεξεργασία δεδομένων:
Διευθέτηση συγκρούσεων είναι η τεχνική επεξεργασίας μιας σύγκρουσης σε πλαίσιο συνεργασίας και με εποικοδομητικό τρόπο,
ώστε η λύση που θα επιτευχθεί να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.
Με αυτόν τον τρόπο η διευθέτηση συγκρούσεων προλαμβάνει τη
βία. Για πολλά παιδιά και εφήβους η βία αποτελεί το μοναδικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων. Συμπεριφέρονται κατ΄αυτόν τον τρόπο
όχι γιατί τους αρέσει η βία, αλλά επειδή δε γνωρίζουν κάποια άλλη
εναλλακτική συμπεριφορά.
Το πρόγραμμα διευθέτησης συγκρούσεων: Βασικές θέσεις.
• Τα παιδιά και οι έφηβοι δε δημιουργούν μόνο προβλήματα,
αλλά μπορούν αλλά μπορούν και είναι σε θέση να τα επιλύσουν
εάν πά-ρουν βοήθεια.
• Τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν καλύτερα και με πιο
αποτε-λεσματικό τρόπο από τους συνομηλίκους τους
(peer-group) παρά από τους ενήλικους.
• Η εποικοδομητική επίλυση των συγκρούσεων είναι προτιμότερη
από τις αναποτελεσματικές τιμωρίες
• Στόχος του προγράμματος δεν μπορεί να είναι η εξάλειψη των
συγκρούσεων στο σχολείο. Οι συγκρούσεις ανήκουν στη ζωή,
όπως και ο αέρας που αναπνέουμε.
• Στόχος του προγράμματος είναι το πώς διαχειριζόμαστε
τις συγκρούσεις. Πολύ συχνά μια σύγκρουση μεταξύ μαθητών
καταλήγει στον καθηγητή ή στο διευθυντή.
• Η σχολική καθημερινότητα απαιτεί γρήγορη αντίδραση και έτσι η
διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο είναι ρουτίνα.
• Συχνά μένουμε με την εντύπωση ότι θα χρειαζόταν
περισσότερος χρόνος για να ακούσουμε με ηρεμία και να
διαπιστώσουμε πώς προέκυψε αυτή η συγκεκριμένη σύγκρουση.
Schulleiter) sondern regeln in eigener Verantwortung.
• Rache, Siegesgefühl und Schuld bleiben nicht zurück. Dazu
kommt, dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird und
Haltungen und Einstellungen im Umgang mit Konflikten eine
andere Richtung erhalten.
“Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es
aber anders werden muss, wenn es besser werden soll, weiß ich.“
Georg Christoph Lichtenberg
• Τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν μέσω της διευθέτησης των
συγκρούσεων ότι αυτές μπορούν να επιλυθούν με τέτοιον τρόπο,
ώστε να μείνουν ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές. Δε χρειάζεται
να αναθέσουν τη διευθέτηση μιας σύγκρουσης σε κάποιον άλλο
(καθηγητή-διευθυντή), αλλά μπορούν να την επι-λύσουν με δική
τους ευθύνη.
• Αυτό που τους απομένει δεν είναι ένα αίσθημα εκδίκησης, νίκης
ή ενοχής αλλά «κέρδους-κέρδους». Επιπλέον επιτυγχάνεται η
ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης με την ανάληψη ευθυνών από
τους ίδιους τους μαθητές και έτσι οι αντιλήψεις σχετικά με τη
διαχείριση των συγκρούσεων παίρνουν μια διαφορετική κατεύθυνση.
«Εάν θα είναι καλύτερα, με την αλλαγή των πραγμάτων, δεν το ξέρω.
Ξέρω όμως ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, για να γίνουν καλύτερα»
Georg Christoph Lichtenberg
Griechenland zeigt Interesse am Pädagogischen Qualitätsmanagement der DSA
Η Ελλάδα δείχνει ενδιαφέρον για τη διαχείριση παιδαγωγικής ποιότητας από τη ΓΣΑ
Tolias Vassilios, Leiter des Lyzeums / Τόλιας Βασίλης, δυευθυντής του λυκείου
Quelle: www.auslandsschulwesen.de, 02.02.2010
Πηγή: www.auslandsschulwesen.de, 02.02.2010
Das Athens College veranstaltete vom 22. bis 23. Januar in Athen
einen Kongress zum Thema Qualitätsentwicklung an Bildungseinrichtungen. Neben verschiedenen Privatschulen erhielt die DSA
die Möglichkeit, das Pädagogische Qualitätsmanagement der
Deutschen Auslandsschulen vorzustellen.
Το Athens College διοργάνωσε από τις 22 έως τις 23 Ιανουαρίου
στην Αθήνα ένα συνέδριο επάνω στο θέμα "Ανάπτυξη ποιότητας σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα“. Μεταξύ των διαφόρων ιδιωτικών σχολείων
που συμμετείχαν, δόθηκε στη ΓΣΑ η δυνατότητα να παρουσιάσει
τη διαχείριση παιδαγωγικής ποιότητας των γερμανικών σχολείων
του εξωτερικού.
Vertreter von Schulen, Universitäten, Kultusministerium und Medien in Griechenland waren an das Athens College gekommen, um
Erfahrungen mit Qualitätssystemen auszutauschen und die Übertragungsmöglichkeiten für das öffentliche griechische Schulsystem
zu erörtern. Zentrales Thema des Kongresses war die Frage, was
das öffentliche Bildungssystem in Griechenland von den aufgezeigten Modellen lernen kann.
Vassilios Tolias, griechischer Vertreter der Leitung der DSA, stellte
zusammen mit Hiltrud Koch, Prozessbegleiterin der Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen für die Region Südosteuropa, das System des Pädagogischen Qualitätsmanagements (PQM) vor. Während die meisten Privatschulen Selbstevaluation nach dem Modell
der European Foundation for Quality Management (EFQM) be-
Εκπρόσωποι σχολείων, πανεπιστημίων, του υπουργείου πολιτισμού
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης συγκεντρώθηκαν στο Athens
College για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σε σχέση με ποιοτικά
συστήματα καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες μεταφοράς αυτών
των εμπειριών στο δημόσιο ελληνικό σχολικό σύστημα. Κεντρικό
θέμα του συνεδρίου αποτέλεσε το ερώτημα σχετικά με το τι θα
μπορούσε να διδαχτεί το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της
Ελλάδας από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιό του.
Ο Βασίλειος Τόλιας, Έλληνας εκπρόσωπος της διεύθυνσης της
ΓΣΑ, παρουσίασε το σύστημα διαχείρισης παιδαγωγικής ποιότητας
(PQM) από κοινού με την κυρία Hiltrud Koch, διαμεσολαβήτρια
του κεντρικού φορέα για τα σχολεία του εξωτερικού στην περιοχή
της ανατολικής Ευρώπης. Ενώ τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία
διενεργούν αυτοαξιολογήσεις κατά το μοντέλο του European
Foundation for Quality Management (ευρωπαϊκού ιδρύματος
διαχείρισης ποιότητας (EFQM)), το σύστημα των γερμανικών
119
treiben, stellt das PQM-System der Deutschen Auslandsschulen
eine Besonderheit dar. Neben der Selbstevaluation findet an den
Deutschen Auslandsschulen das Peer Review statt, der Besuch
kritischer Freunde. Alle Schulen werden anschließend während
der Bund-Länder-Inspektion im Vier-Jahres-Takt genauestens auf
Qualität geprüft.
σχολείων του εξωτερικού αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση. Εκτός
από την αυτοαξιολόγηση στα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού
πραγματοποιείται επίσης ένα Peer Review, δηλαδή, μια επίσκεψη
κριτικών φίλων. Στο τέλος, κατά την επαναλαμβανόμενη ανά τετραετία ομοσπονδιακή-κρατική επιθεώρηση, διενεργείται επακριβής
ποιοτικός έλεγχος όλων των σχολείων.
Der zweitägige Kongress endete in der Hoffnung, dass die griechische Reform des öffentlichen Schulwesens durch die Internationalität der Bemühungen um eine Steigerung der Schul- und
Unterrichtsqualität wichtige Impulse erhalten hat. Hiltrud Koch ist
zuversichtlich, dass auch die DSA einen Teil dazu beigetragen hat:
“Die Reaktionen auf unser System haben erkennen lassen, dass allgemein großes Interesse am PQM-Verfahren besteht.“
Το διήμερο έληξε με την έκφραση της ελπίδας ότι η ελληνική
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του δημοσίου σχολικού συστήματος
έλαβε σημαντικά ερεθίσματα από τις διεθνείς προσπάθειες για
άνοδο της ποιότητας του σχολείου και του μαθήματος. Η Hiltrud
Koch έχει την πεποίθηση ότι σε αυτό συνέβαλε κατά τι και η ΓΣΑ:
“Από τις αντιδράσεις στο σύστημά μας έβγαινε το συμπέρασμα ότι
υπάρχει γενικά μεγάλο ενδιαφέρον για τη διαδικασία PQM.“
Sozialkunde: Lässt sich dieses Fach unterrichten oder nicht?
«Κοινωνιολογία: Μάθημα ή Τέχνημα;»
zu beunruhigen – und das alles auch noch ohne “Kunstgriff“, also
ohne zu flunkern?
Als Träumer und Optimist glaube ich immer noch daran, dass sich
unsere Welt, unsere Gesellschaft verbessern wird. Heißt das nun
konkret für mich, diesen Optimismus an die Schüler weiterzugeben
oder wäre es nicht angesagt, sie mit dem Zynismus meiner Generation abzuspeisen?
Diese Fragen bewegen mich jedes Mal, wenn ich ein Klassenzimmer
betrete. Eigentlich möchte ich den Schülern keine beschönigende
Zustandsbeschreibung der heutigen Gesellschaft liefern, denn ich
weiß zu genau, dass nach ihrem Schulleben überall Enttäuschungen
aller Art lauern.
Doch jedes Mal bin ich auch von der Energie und der Kreativität der Schüler gefesselt. Und das führt dazu, dass meine Ängste
zurückgedrängt werden und ich mich dafür entscheide, nicht diejenige zu werden, die die Schüler enttäuschen wird. Ist das Traumtänzerei? Mag schon sein, aber vergessen Sie bitte nicht, dass “die
Hoffnung zuletzt stirbt.“
Sofia Mastrokoukou, Lehrerin / Σοφία Μαστροκούκου, καθηγήτρια
Quelle:
Athens Voice, 28.01.2010
In jeder Lebenssituation
gehöre ich zu denjenigen
Menschen, die sich nicht
leicht in Angst und Schrecken versetzen lassen und,
noch viel wichtiger, auch andere nicht beunruhigen möchten. In diesem Jahr sollte ich in
der 12.Klasse “Sozialkunde“
unterrichten. Ich war also aufgefordert, zusammen mit meiner Klasse die Gesellschaft (und
das Wort in ihr und über sie)
zu studieren und den Schülern
gesellschaftliche Normen zu vermitteln, die das Zusammenleben der Menschen prägen bzw.
voneinander trennen, und zwar nicht nur als Individuen, sondern
auch als Mitglieder von Gruppen, Organisationen und Institutionen.
Wie sollte man dabei vorgehen und welche Inhalte sollten dabei im
Vordergrund stehen?
Meine ersten Gedanken führte mich zum Werk “Protagoras“ von
Platon, in dem Sokrates von dem weisen Protagoras den Begriff
“Efvoulia“ (Vernunft, Besonnenheit) erklärt haben möchte. Würde
es mir möglich sein, in einigen konkreten Unterrichtsstunden den
Schülern beizubringen, so zu denken und zu entscheiden, dass sie
in ihrem persönlichen und öffentlichen Leben bestehen könnten?
Würde ich es schaffen, den Schülern zu vermitteln, was die griechische Gesellschaft ausmacht und zusammenhält, ohne sie dabei
120
ευβουλία. Άραγε θα μπορέσω να καταφέρω μέσω συγκεκριμένων
διδακτικών ωρών να μάθω στους μαθητές να σκέφτονται και να
αποφασίζουν σωστά στην προσωπική και στη δημόσια ζωή τους;
Θα καταφέρω να διδάξω στα παιδιά ποια είναι η υφή της ελληνικής
κοινωνίας, χωρίς να τα τρομοκρατήσω ή χωρίς να χρησιμοποιήσω
κάποιο «τέχνημα»;
Ως ονειροπόλο και αισιόδοξο άτομο, πιστεύω ακόμα ότι ο κόσμος,
η κοινωνία, μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Πρέπει, όμως, να
μεταλαμπαδεύσω αυτή την άποψη στα παιδιά ή πρέπει να τους
τροφοδοτήσω τον κυνισμό της γενιάς μου;
Τα ερωτήματα αυτά με ταλανίζουν κάθε φορά, πριν μπω στην
τάξη... Δεν θέλω να παρουσιάζω μια ωραιοποιημένη κατάσταση στα
παιδιά, διότι ξέρω ότι μετά τη σχολική τους ζωή οι απογοητεύσεις
πάσης φύσεως καραδοκούν.
Κάθε φορά, όμως, ο δυναμισμός, η λαχτάρα για δημιουργία των
παιδιών με καθηλώνουν. Οι φόβοι μου καταλαγιάζουν και αποφασίζω πως δεν θα γίνω εκείνη που θα απογοητεύσει τα παιδιά. Ονειροβατώ; Μπορεί... αλλά μην ξεχνάτε: «Η ελπίδα πεθαίνει πάντα
τελευταία».
Πηγή: Athens Voice, 28.01.2010
Σε κάθε περίσταση, είμαι άτομο που προσπαθώ να μην
τρομοκρατούμαι και το κυριότερο να μην τρομοκρατώ
τους άλλους. Φέτος, κλήθηκα να διδάξω Κοινωνιολογία
στη Γ΄ Λυκείου. Καλούμαι, δηλαδή, μαζί με την τάξη
μου να μελετήσω την κοινωνία (κοινωνία + λόγος) και
να εξηγήσω στα παιδιά τους κοινωνικούς κανόνες που
συνδέουν και διαχωρίζουν τους ανθρώπους όχι μόνον
ως άτομα, αλλά ως μέλη ομάδων, οργανώσεων και
θεσμών. Τι να τους διδάξω, όμως;
Η σκέψη μου αμέσως ανέτρεξε στο έργο του Πλάτωνα,
στον «Πρωταγόρα», όπου ο Σωκράτης ζητεί από το
σοφιστή Πρωταγόρα να του εξηγήσει τι σημαίνει
2009/2010: Ein paar Worte über die Aktivitäten des Gymnasiums
2009/2010: Λίγα λόγια για το Γυμνάσιο
Angeliki Kanellakopoulou-Christoforakou, Leiterin des griech.Gymnasiums
Αγγελική Κανελλακοπούλου Χριστοφοράκου, Διευθύντρια Γυμνασίου
Obwohl aufgrund der befürchteten Grippe-Epidemie das Bildungsund Exkursionsprogramm des Gymnasiums für das 1.Halbjahr nicht
verwirklicht werden konnte, haben unsere Schüler neben ihrem
Unterricht und den AGs noch anderes geleistet. Ohne konkrete
Reihenfolge und Gewichtung und ohne jemanden vergessen zu
wollen (was beinahe unmöglich ist) seien angeführt:
Παρόλο που εξαιτίας της απειλής της νέας γρίπης δεν πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα μορφωτικών επισκέψεων που είχαμε
προετοιμάσει για το πρώτο τετράμηνο του 2009/2010, δεν είναι λίγα
αυτά που έκαναν οι μαθητές του γυμνασίου εκτός των μαθημάτων
και των AG τους. Παραθέτω χωρίς συγκεκριμένη σειρά και ελπίζω
να μην ξεχνώ τίποτα (αν και είναι μάλλον απίθανο).
1. Zweitägige Kommunikationsseminare für die 7.Klassen in Mati
(Attika) – eine einmalige Gelegenheit sich näher kennen zu lernen
und das Eis zu brechen.
1. Διήμερα σεμινάρια επικοινωνίας της Α΄γυμνασίου στο Μάτι Αττικής, μοναδική ευκαιρία για να γνωριστούν οι νέοι συμμαθητές και
να σπάσει ο πάγος.
2. Fünftägiger Skiausflug der 8.Klassen nach Parnassos – eine feste
Einrichtung unserer Schule, bei der vielstündige sportliche Ertüchtigung mit Spaß kombiniert wird.
2. Πενθήμερη εκδρομή της Β΄ γυμνασίου για εκμάθηση σκι στον
Παρνασσό, κλασική αξία που συνδυάζει πολύωρη άσκηση με
διασκέδαση.
3. Dreitägige Exkursion der Ökogruppe nach Tinos: nach all den
Baumpflanzaktionen, Strandreinigungen, Videofilmen, Baumschulen, Baumhäusern, Blicke in die Welt, Aktivitäten, Auszeichnungen
und Erfolgen war es an der Zeit, uns bei den beteiligten Schülern
mit einem längeren Ausflug zu bedanken, bei dem natürlich auch
nicht eine schwere Fußwanderung fehlen durfte.
3. Τριήμερη εκδρομή της oικολογικής oμάδας στην Τήνο: μετά από
όλες τις δεντροφυτεύσεις, καθαρισμούς ακτών, βίντεο, φυτώρια,
δεντρόσπιτα, παράθυρα στον κόσμο, δρώμενα, βραβεύσεις και
επιτυχίες, το ελάχιστο που μπορούσαμε να προσφέρουμε στα
παιδιά αυτά για να τα ευχαριστήσουμε ήταν αυτή η εκδρομή που
συνδυάστηκε βέβαια με σκληρή πεζοπορία.
121
4. Teilnahme von Gymnasium-Schülern an MUN-Kongressen in
Athen, Thessaloniki, Den Haag in Holland, Genua in Italien und
Peking in China! Die interessanteste Art für unsere Schüler, ihr
Englisch zu verbessern, die Spielregeln einer wirklichen Debatte zu
erlernen und dabei Selbstbewusstsein zu erwerben, indem sie ihre
Positionen vor Zuhörern verteidigen.
5. Teilnahme und Auszeichnung unserer Schüle beim “Jugendmusiziert“-Bewerb. Die Jugendlichen musizierten im wunderschönen Mailand. Gerade in der diesjährigen 7.Klasse reifen viele Talente heran!
6. Teilnahme und Auszeichnung der Öko-Gruppe beim griechischen Kongress zum Thema “Biodiversität“. Unsere Gruppe erhielt
die ehrenhafte Auszeichnung Griechenland auf einem Weltkongress in Parma (Italien) zu vertreten. (Wer hätte nach so viel Arbeit
dieser Auszeichnung nicht zugestimmt?)
7. Teilnahme der 7.Klassen am interaktiven Bildungsprogramm von
Action Aid unter dem Titel “Eine Welt in Unruhe“. Ziel: Einsicht in
das bäuerliche Alltagsleben in Kenia (Region Bama).
8. Begegnungstag der 7.Klassen beider Abteilungen – gemischte
Gruppen kochten zusammen, tanzten, spielten Theater, malten,
spielten mit der Sprache. Eine feste Veranstaltung unserer Schule,
die immer mit großem Erfolg abgehalten wird.
9. Schüleraustausch mit dem Istanbul Lisesi (Schüler der 9.Klasse).
Eine einmalige Gelegenheit für alle, nationale Vorurteile zu hinterfragen und stattdessen innige Freundschaften zu schließen - mit viel
Trennungsschmerz.
10. Schüleraustausch mit dem Christian-Ernestium-Gymnasium
in Bayreuth und dem Heinrich-Suso-Gymnasium in Konstanz in
Deutschland. Zwei Wochen lang in deutschen Gastgeberfamilien,
in zwei wunderschönen Städten, die sich so sehr vom lärmigen
Athen unterscheiden.
Auch den Schülern Alexandra Georgakopoulou (9c), Evangelos
Christopoulos-Timogiannakis (9b) und Stefanos Schinas (7c) sei
für ihre herausragenden sportlichen Leistungen gratuliert.
4. Συμμετοχή μαθητών του γυμνασίου σε μαθητικά συνέδρια MUN
(προσομοιώσεις του ΟΗΕ) στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη
Χάγη της Ολλανδίας, στη Γένοβα της Ιταλίας και στο Πεκίνο της
Κίνας! Ο πιο ενδιαφέρων τρόπος για να βελτιώσουν οι μαθητές
μας τα αγγλικά τους, να μάθουν τους κανόνες του πραγματικού debate και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση υποστηρίζοντας τις θέσεις
τους μπροστά στο κοινό.
5. Συμμετοχή και διάκριση μαθητών μας στο διαγωνισμό Jugend musiziert -Τα νιάτα κάνουν μουσική στο πανέμορφο Μιλάνο. Πολλά
υποσχόμενα ταλέντα στη φετινή Α΄γυμνασίου. Και εις ανώτερα!
6. Συμμετοχή και βράβευση της οικολογικής ομάδας στο πανελλήνιο
συνέδριο με θέμα τη βιοποικιλότητα. Επιλογή της ομάδας μας να
εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε παγκόσμιο συνέδριο στην Πάρμα
της Ιταλίας (τόση δουλειά, δε θα το καταλάβαιναν κι οι άλλοι;)
7. Συμμετοχή της Α΄γυμνασίου στο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Action Aid “Ένας κόσμος άνω κάτω”, για να μάθουν τα
παιδιά πώς είναι η ζωή στην αγροτική Μπάμα της Κένυας.
8. Ημέρα συνάντησης της α΄γυμνασίου με τα γερμανικά τμήματα
της 7ης τάξης – μικτές ομάδες παιδιών μαγείρεψαν, χόρεψαν, τραγούδησαν, έπαιξαν θέατρο, ζωγράφισαν, έπαιξαν με τις λέξεις, ένας
θεσμός που στέφεται πάντα με μεγάλη επιτυχία.
9. Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Γ΄γυμνασίου σε ανταλλαγή με το σχολείο Istanbul Lisesi στην Κωνσταντινούπολη, ευκαιρία
για να καταρριφθούν οι εθνικές προκαταλήψεις, αφορμή για ζεστές
φιλίες και πολλά κλάματα στον αποχαιρετισμό.
10. Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Γ΄γυμνασίου σε ανταλλαγές με το Christian Ernestinum Gymnasium Bayreuth και Heinrich
Suso Gymnasium Konstanz στη Γερμανία, για να ζήσουν τα παιδιά
μας δύο εβδομάδες σε γερμανικές οικογένειες σε δυο υπέροχες
πόλεις, τόσο διαφορετικές από την πολύβουη Αθήνα.
Επίσης, θέλω να συγχαρώ για τις αθλητικές τους διακρίσεις την
Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου (9c), τον Ευάγγελο Χριστόπουλο –
Τιμογιαννάκη (9b), το Στέφανο Σχινά (7c).
Ein großes Dankeschön gilt meinem Stellvertreter Christos Konstantinidis und allen Kollegen (es sind wirklich so viele!), die voller
Engagement Zeit, Arbeit, Phantasie und Liebe aufgebracht haben,
damit unsere Schüler diese einmaligen Momente erleben durften.
Denn es sind nicht zuletzt diese Erlebnisse, die einem immer im
Gedächtnis haften bleiben und einem immer voller Nostalgie die
Schulzeit in Erinnerung rufen werden.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υποδιευθυντή του γυμνασίου, κ.
Χρήστο Κωνσταντινίδη και σε όλους τους συναδέλφους (και είναι
τόσοι μα τόσοι πολλοί!) που επένδυσαν προσωπικό χρόνο, μεράκι,
φαντασία και αγάπη για να μπορέσουν οι μαθητές μας να ζήσουν
όλες αυτές τις μοναδικές στιγμές. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε
ότι είναι αυτές οι στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στη
μνήμη μας, που μας συντροφεύουν και μας γεμίζουν νοσταλγία για
τα σχολικά μας χρόνια...
Auf ein Neues im nächsten Schuljahr!
Και του χρόνου!
Zehn Jahre sind vorbei.
Zehn Jahrbücher sind erschienen.
Wir haben uns verändert, haben Reisen mitgemacht, sind älter
geworden, genauso wie unsere Schüler.
Und wir bleiben am Ball, um alle Ereignisse an unserer Schule
festzuhalten.
Ein herzliches Dankeschön an die Schulleitung der DSA für die
Erteilung des Auftrags und das gezeigte Vertrauen.
Aber auch allen Kollegen für ihre Zusammenarbeit.
Wir machen weiter…
Das Redaktionsteam
Δέκα χρόνια μετά.
Δέκα τεύχη μετά.
Αλλάξαμε, ταξιδέψαμε, μεγαλώσαμε κι εμείς μαζί με τους μαθητές μας.
Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταγράφουμε όσα συμβαίνουν
γύρω μας.
Ευχαριστούμε τη διεύθυνση της ΓΣΑ για την ανάθεση των Χρονικών
και την εμπιστοσύνη
αλλά και όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία.
Συνεχίζουμε…
Η συντακτική ομάδα
122
123
BSH / COLIBRI / DRESDNER BANK / DEUTSCHE BANK /
ETHNIKI BANK / ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / FLUGHAFEN ATHENS
INTERNATIONAL AIRPORT / ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
/ SIEMENS / LÖWENBRÄU / GOODY’S / FIRST TELECOM /
HELLAS TELEKOM WIND / ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT /
ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ / AUSTRIAN AIRLINES / BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE / STARBUCKS / ΚΑΤΣΕΛΗΣ /
Jahrbuch / Xρονικά 2009-10
DEUTSCHE BOTSCHAFT / ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ /
FOUNTEA & FOUNTEAS LAW FIRM / COCA-COLA HBC /
GmbH / STIFTUNG S. LATSIS / BÜCHERSTUBE B. SCHMIDT /
COLIBRI / NOTOS EPE / NIVAS TRAVEL /
PHARMA COMMUNICATIONS A.E. / KATSADOURIS & SIA EPE /
VEREIN DER EHEMALIGEN / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ / FRAU
ALEXANDRA MEIDANI-ROCHONTZI / ΚΥΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΕΪΝΤΑΝΗ-ΡΟΧΟΝΤΖΗ / FRAU URSULA KOCH /
DR. MICHAEL SEEGY / HERR PONELEIT
Die DSA dankt allen Sponsoren, die die Schule im abgelaufenen
Schuljahr bei ihrer vielfältigen Arbeit unterstützt haben.
Η ΓΣΑ ευχαριστεί όλους τους χορηγούς για την υποστήριξη στις
πολύπλευρες δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια της χρονιάς
που πέρασε.
10
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / TRANSCOMBI EXPRESS
Deutsche Schule Athen / Γερμανική Σχολή Αθηνών
MEDIATEL / KOURTAKIS WINES / GR. AUSSENMINISTERIUM /
Jahrbuch
Jährliche Ausgabe der
Deutschen Schule Athen
Χρονικά
Ετήσια Έκδοση της
Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Documentos relacionados