February 21, 2012 Nyob zoo cov tsaavxwm ntawm txhua

Сomentários

Transcrição

February 21, 2012 Nyob zoo cov tsaavxwm ntawm txhua
February 21, 2012
Nyob zoo cov tsaavxwm ntawm txhua pawgntseeg,
Ua Vaajtswv tsaug rua Vaajtswv txuj kev xaiv mej lug ua Vaajtswv cov tubkhai kws ua Nwg teg num rua huv Nwg
pawgntseeg nuav. Kuv thov qhuas mej txhua tug hab ua mej tsaug rua teg dlejnum zoo kws mej ua.
Zoo le ze zujzug peb lub rooj saablaaj txwmxyoo, xyoo 2012, kws yog zag 34 yuav lug txug hab muaj nyob rua Garden
Grove California July 1 rua 6. Peb cov tsaavxwm thov tshaajtawm rua txhua pawgntseeg paub hab npaaj xaa cov sawvcev
tuaj koom le txuj cai xaa sawvcev huv kevcai lijchoj. Xwmtxheej sau npe, reserve hotel, hab lwm yaam muaj nyob taag
rua ntawm tsaab ntawv kws xaa tuaj nrug nuav. Thov cov tsaavxwm muab nwg ua tuabzoo saib, npaaj, hab coj moog
lawv le kom tseg rua huv tsaab ntawv nuav txhaj yoojyim hab tsi ua teebmeem rua pawgntseeg, HKM, los yog rua lub
hotel.
Dlua le ntawd yog mej muaj tej nqai kws mej xaav muab xaa ua “resolution” rua lub rooj saablaaj thaam, thov sau kuas
meej hab muab xaa rua thawj tsaavxwm tsi puab dlhau April 22, 2012. “Resolution” txhua nqai yuavtsum yog tuaj huv ib
pawgntseeg tuaj hab yog lub rooj tsaavxwm xaa tuaj. Tomqaab peb tau txais cov “motions,” cov DEXCOM yuav tsi has,
tabsis muab xaa rua paab kaavxwm saib “resolution” kws lub rooj saablaaj tsaa txavtxim sab coj lug thaam los tsi coj.
Xyoo nuav peb yeej tseem yuavtau sau nyaj paab num ntau yaam le yaav taag lug, tabsis muaj ib yaam tshwjxeeb kws
txhua pawgntseeg yuav tau npaaj yog “Hmong Mission Fund.” Tseeb tag peb yeej paab nyaj GCF rua C&MA txhua xyoo,
tabsis cov nyaj ntawd yog xaa moog rua C&MA ua num thoob nplajteb, tsi yog ua Moob cov num. Yog peb yuav vaam
cov nyaj GCF nuav rov lug ua num rua Moob, tsi muaj ib zag. Yog le ntawd HKM txhaj yuavtsum tau muaj “Hmong
Mission Fund” lug ua cov num rua Moob, hab thov kuas mej tshaajtawm hab npaaj sau qhov nyaj nuav ib xyoo ib zag
kuas tav uantej hab coj tuaj fij rua mo ua mission conference.
Xyoo nuav peb yuav muaj kev xaivtsaa 4 tug tsaavxwm huv HKM (2 tug xwbfwb, 2 tug txwjlaug), thawj namtsev, hab
thawj txivtsev. Mej leejtwg npaaj sab yuav taw leejtwg tshaaj le paab kaavxwm xaivtsaa taw, mej yuav tau xub nug nwg
tug kheej hab tau kev pumzoo lug ntawm nwg tug xwbfwb uantej. Ncu has tas ib pawgntseeg tsuas muaj cai tau ib tug
huv nwg pawgntseeg ua tsaavxwm huv HKM rua ib term. Txhua tug kws yuav lug ua num tsi has rua HKM, namtsev,
txivtsev yuavtsum yog ib tug thawjcoj hab ua tau lub neej zoo le 1 Timautes 3:1-13.
Ntawm Vaajtswv lub luag num,
Kx. Xeev Neeb
Thawj Tsaavxwm HKM

Documentos relacionados

April 12, 2011 Nyob zoo cov xwbfwb, Tso sab has tas tug Tswv yuav

April 12, 2011 Nyob zoo cov xwbfwb, Tso sab has tas tug Tswv yuav Nqai ob yog has txug kev registration koom xwbfwb rooj cobqha. Peb reserve 60 lub rooms, yog suavdlawg tuaj tsi txug 60 nkawm xwbfwb, peb yuav tau has rua luas uantej 5 hlis tim 3, 2011. Mej tshuav...

Leia mais

HMONG DISTRICT

HMONG DISTRICT Email: [email protected] www.hmongdistrict.org Ntawm:

Leia mais

History of KHN (District Level) by N. Ntxhi Pov

History of KHN (District Level) by N. Ntxhi Pov lug hab kev tshaabxu txwmxyoo ces yog xuas teg sau nkaus xwb. Txawm le ntawd los, txhua tug tsaavxwm txij nkaus ntawm KHN moog ti nkaus cov pawg namtsev mas kub sab lug hab ua dlejnum yaam tuaj lua...

Leia mais

Keebkwm Txug Nam Ntxhi Pov Thoj Nam Ntxhi Pov Thoj

Keebkwm Txug Nam Ntxhi Pov Thoj Nam Ntxhi Pov Thoj Xyoo 1985-2000, Vaajtswv siv nwg tuav ntau lub meejmom nyob rua huv Koomhum Namtsev (KHN) ntawm Hauvpaug Koomhum Moob (HKM), kws yog ua tug lwm tsaavxwm ob zag, tug teev ntawv, tug tshuaj nyaj, tug...

Leia mais

87. Vaaj Ntxwv Faaj Tim Fuab Tais Ntuj Muab Chij

87. Vaaj Ntxwv Faaj Tim Fuab Tais Ntuj Muab Chij Vaaj ntxwv faaj tim fuab tais ntuj muab chij rua peb Peb cov kws yog Nwg tub rog Tshaaj moo zoo has txug Vajtswv ntuj txuj kev hlub Ca le ua ke hu nkauj tas Ua ke moog, ua ke moog Txawm txuj sa tu ...

Leia mais

Open enrollment 14 secondary schools-Green Hmong

Open enrollment 14 secondary schools-Green Hmong Kev kws sau npe kawm ntawv, namtxiv/ tug saib xyuas yuav tsum tau ua ib leeg ib dlaim ntawv rua cov tub ntxhais kawm ntawv. Namtxiv moog nqaa tau cov ntaub ntawv nyob ntawm lub tsev kawm ntawv, los...

Leia mais

ECHO Script - ECHO Minnesota

ECHO Script - ECHO Minnesota sites” (qhov chaw pov vaaj tse tej khoom kws muaj teeb meem) kws koj coj tej khoom ntawd moog es puab maam povtseg tuab zoo. -9Cov teeb cig dlawb dlawb siv sua vtawg xub tsawg dlua hab paab tau rua...

Leia mais

ECHO Phone - ECHO Minnesota

ECHO Phone - ECHO Minnesota ib lub zoo tswv yim kws yuav tau npaaj rua tej lub sij hawm zoo le nuav. Nuav yog tej yaam yuav tau npaaj rua huv ib lub thawv tau siv thaum muaj tej xwm ceev heev. Ua ntej tshaaj plawg, yuav tau n...

Leia mais

California State University, Fresno

California State University, Fresno Lus nug ntawm daim ntawv nej yuav tsum tau sau Thov teb cov lus nug nyob rau tom qab no (Sau nyob rau lwm daim ntawv, yog nej tsis siv computer sau thov kom nej sau kom peb nyeem tau): 1) Vim li ca...

Leia mais

When God Made Everything Hmongb CB Tract

When God Made Everything Hmongb CB Tract Edees, Adaas hab Evas nwg tug quaspuj muaj kev kaajsab lug coj lawv le Vaajtswv has. Vaajtswv yog obtug tug TSWV, tug Pub Txhuayaam rua obtug hab yog obtug le

Leia mais

PNPX

PNPX tuag txhwv kuv hab nwgnuav tseem muaj sa nyob. Thov Koj lug nyob huv kuv lub neej hab zaam kuv tej kev txhum, sub kuv txhaj le muaj txujsa tshab, hab ib nub moog nrug Koj nyob moog ib txhis. Thov p...

Leia mais