humanitarian update timor-leste

Сomentários

Transcrição

humanitarian update timor-leste
OCHA/UNMIT Integrated Humanitarian Coordination Team
2008/Issue No. 19: 29 Outubro
HUMANITARIAN UPDATE
TIMOR-LESTE
PERÍODU RELATORIO HUSI 11 TO’O 24 OUTUBRO
Update ba Servisu Humanitaria halo ho objetivu atu fornese analize periodiku ba problema atual humanitaria, faktus no desenvolvimentu politika iha Timor Leste
nebe fo atensaun liu ba Deslokadu (IDPs). Update ba Servisu Humanitaria bazeia ba informasaun voluntaria husi Agencias ONU, Fundus no Programas, membru
ONG sira iha Komite ba Koordenasaun Humanitaria no parseirus sira seluk. Update Humanitaria halo analize ba informasaun husi enkontru sira iha koordenasaun
sektor sira nebe involve Autoridades Timor oan sira. Update Humanitaria nee koordenadu husi OCHA/UNMIT Ekuipa kordenasaun Humanitaria integradu (IHCT),
nebe sei publika iha semana rua dala ida. Kontribusaun no komentario bele haruka ba OCHA/UNMIT IHCT iha Dili Pontu Fokal: [email protected] (+670
7365578) and [email protected], (+670 7311643).
NOTA
•
Movimentu deslokadus: Durante períodu relatorio,
Movimentu sai husi Uma
Transitoriu Tasi Tolu no
kampu Obrigado Barracks
no Igreja Balide komesa,
informasaun detalhu hare
pájina 2
•
Selebrasaun loron
Nasoens Unidas: Iha 24
Outubro, hanesan parte ida
husi selebrasaun loron ONU,
Ministerio Negocios Estrangeiros halo ezebisaun ida kona ba
ONU nia knar iha Timor-Leste.Eventu ne’e atende husi
Presidente República, Ministro Negocios Estrageiros,
Representante Especial ONU Secretario Geral, Atul Khare no
representante ONG no ajensia ONU nebe servisu iha TimorLeste.
Update ne’e inklui asuntu:
• Asistensia Humanitaria ba deslokadu
- Bé, sanita no hijiene – p 1
- Site Liaison Support - p 2
- Child Protection - p 2
• Prosesu relokasaun deslokadu
- Update ba movimentu - p 2
- Uma Transitoriu– p 3
- Monitorizasaun Postu Retornu - p 3
- Bé, sanita no hijiene – p 3
- Protesaun Labarik – p 3
- Edukasaun – p 4
- Saude – p 4
- Hamutuk Hari’i Futuru - p 4
• Preparasaun Emerjensia
- Bé no Sanita – p 5
- Preparasaun ba tempu udan - p 5
• Informasaun interesante seluk - p 5
• Update ba seguransa – p 6
UPDATE BA ASISTENSIA
HUMANITARIA BA DESLOKADU
• Mapa foun
BE, SANITA NO HIJIENE
•
Metinaro, Motael, Farol and Belun IDP camps: Plan halo konsultasaun ho Jestaun kampu
ba problema bé no sanita nebe bele mosu iha futuru (partikularmente atu hasoru tempu udan) no
planu nebe prepara atu identifika nessessidade sira ne’e.
DEKOMISAUN KAMPU
Grupu Trabalho Bé no Sanita no Hijiene Emerjensia (EWASH-WG) kontinua halo dekomisaun kampu
deslokadu bainhira Ministerio Soliedaridade Social (MSS) fasilita deslokadu halo retornu. Atividade
dekomisaun halo ona iha kampu sira tuir mai ne’e:
•
Kampu Farol: Plan organiza enkontru ba dekomisaun ida ho rai na’in atu hare fasilidade hotu
iha fatin ne’e iha futuru.
•
Obrigado Barracks: depois enkontro dekomisaun ida ho UNMIT, United Nations Children’s
Fund (UNICEF) no ajensia Site Liaison Support (SLS), deside ona katak, fasilidade be no sanita nebe
iha sei husik hela tamba fasilidade ne’e UNMIT nian.
•
Kampu Balide (Seminario no Sao Jose): rehabilitasaun ba fatin ne’e kompleta ona husi
Oxfam nebe sei entrega fasilidade nebe sei hela no responsabilidade ba rai na’in. ekipamentu maka
1
hanesan: tangke bé, bomba bé no torneira.
•
Hera Port: Oxfam kontinua hamos fatin ne’e.
•
Igreja Becora, Canosa Balide no Igreja Balide: UNICEF no IOM komesa ona atu halo plano
ba dekomisaun enfraestrutura WASH iha fatin sira ne’e no atu mapa fasilidade WASH, no hare nebe
fasilidade nebe sei hasai. Atividad iha prosesu dekomisaun inklui: visita konjuntu ba kampu no fahe
informasaun ho jestor kampu, rai na’in sira, DNSAS no membru grupu trabalho E-WASH sira.
•
Metinaro: Plan prepara ona teste kampu ba kualidade bé husi kanu be rai okos no komesa
ona halo preprasaun ba ‘Treinamentu Reparasaun no Manutensaun’.
UPDATE BA SITE LIAISON SUPPORT (SLS)
Durante enkontru SLS, iha ona planu katak ba verifikasaun no sosializasaun deslokadu Baucau sei
halo tuir faze, em vez de halo dala ida iha tempu hanesan. Agora dadaun familia sira hetan ona
informasaun katak reklamasaun ba Baucau tengki verifika (dala ruma nebe sei halo iha semana tolu
nia laran) molok sosializasaun komesa.
PROTESAUN LABARIK
•
Plan identifika no responde insidente protesaun labarik krítiku haat iha sira nia projetu iha
kampu deslokadu. Husi kazu sira ne’e rua maka refere ona ba Pontu Fokal Protesaun Labarik (CPFP)
nebe kompleta ona treinamentu Planu Protesaun Labarik. Kazu sira hotu refere ona ba Edifisiu
Protesaun Labarik MSS no Unidade Pessoa Vulneravel PNTL, no responde sira kordena ona entre
Plan, UNICEF, UNMIT HRTJS, no fornesidor servisu lokal sira.
•
Plan fo apoiu ba Edifisiu Protesaun Labarik MSS atu tau fatin seguru ida ba labarik sira nebe
hetan abuzu no halo kontinuasau ho labarik no inan-aman.
•
VPU halo aprezentasaun ida iha enkontru Grupu Trabalho Protesaun Labarik kona ba
relatoriu korretu no prosedimentu jestaun kazu ba insidente protesaun labarik.
PROSESU REALOKASAUN DESLOKADU
UPDATE BA MOVIMENTU DESLOKADU
Ho deslokadu husi Tasi-Tolu, Obrigado Barracks no Igreja Balide nia retornu, familia deslokadu 9000
liu mak simu ona pakote rekuperasaun ka reintegrasaun iha Estratejia Rekuperasaun Nasional
Hamutuk Hari’i Futuru; tuir MSS kampu deslokadu 31 IDP camps agora taka ona.
Informasaun nebe fahe ba movimentu nian foin lalais mak tuir mai ne’e:
•
Retornu no reintegrasaun deslokadu nebe hakarak fila ba uma husi Uma transitoriu TasiTolu komesa iha 17 Outubro, familia 106 mak hetan
asistensia.
•
Movementu sai husi kampu deslokadu Obrigado
Barracks halo iha 20 Outubro to’o 25 Outubro. Total familia
408 mak hetan asistensia. Kampu ne’e agora taka ona.
•
Movementu sai husi kampu deslokadu Igreja Balide
halo iha 24 Outubro. familia 414 mak hetan asistensia. Kampu
ne’e agora taka ona.
•
Movementu sai husi kampu Canossa Balide tuir
espetativa sei halo iha 29 Outubro.
Bele hare mapa movimentu sai husi kampu Canossa Balide nebe anexu ho Update ida ne’e.
•
Prosesu verifikasaun la’o dadaun iha kampu deslokadu Farol Primary School, Belun no
Fokupers, Cathedral, Igreja Hosana, no kampu deslokadu Baucau.
2
UPDATE BA UMA TRANSITORIU
Total kuartu 93 mak agora dadaun nebe disponivel iha fatin transitoriu ho 23 nebe sei disponivel iha
Karantina se karik kunatidade tula bé bele hasa’e.
Sumariu ba informasaun addisional iha fatin transitoriu mak hanesan iha okos:
•
Tasi Tolu: Norwegian Refugee Council (NRC) fasilita movimentu aprosimadamente familia
106 sai husi Tasi Tolu iha 17 Outubro. Iha kazu okupasaun ida iha Lemkari, no kazu rua konflitu ho
komunidade retornu (Manleuana no Tasi Tolu) nebe presiza mediasaun husi ekipa diálogu MSS iha
loron movimentu. Staff MSS halo distribuisaun fos no halo diálogu sira. Care, Plan, International
Organization for Migration (IOM) no NRC akompanha familia sira nebe fila ba uma no halo avaliasaun
rápida ida ba deslokadu nia kondisaun moris. MSS no IOM fornese Kamiaun, no IOM asisste NRC ho
kordenasaun lojístiku.
•
Karantina: Falta ba tula bé iha fatin ne’e sei sai nafatin preukupasaun; tamba ne’e lai iha
fatin mamuk iha fatin nebe to’o iha aumentu ba tula bé. Iha 20 no 21 Outubro, reprezentante familia
21 deslokadu husi Baucau hela iha Karantina banhira sira mai halo verifikasaun ba sira nia uma nebe
estraga/rahun iha Dili hamutuk ho MSS. Tula bé adisional halo husi NRC durante loron rua ne’e atu
asegura asesu ba be ba sira hotu. Deslokadu Baucau vizita Dili ho objetivu atu halo verifikasaun uma
tuir mai temporariamente sei hela iha Tasi Tolu.
•
Becora UNITAL: Familia ida husi kampu Metinaro muda ba Becora UNITAL. Kuartu walu
mak sei disponivel.
•
Becora Market: Familia ida husi Obrigado Barracks muda ba iha Merkadu Becora. Kuartu
haat mak sei disponivel.
•
Hera: Depois rekezita ida husi MSS, NRC komesa halo rehabilitasaun ba uma ida no latrina
blok ida iha TS Hera ba deslokadu nebe halo viajem mai Dili ba verifikasaun sira nia uma.
Rehabilitasaun suspende tiha tamba disputa ida mosu kona ba okupante uluk nebe reklama sira nia
direitu ba propriedade Governo ne’e. MSS agora dadaun revé hela situasaun ne’e; rehabilitasaun sei
kompleta bainhira situasaun ne’e rezolve.
MONITORIZASAUN POSTU-RETORNU
•
IOM lansa ona relatoriu uluk ba Projetu Monitorizasaun Retornu Bazeia ba Komunidade.
Projetu ne’e ninia objetivu atu sukat efeitu ba komunidade sira husi retornu no reintegrasaun iha
númeru nebe boot husi Deslokadu.
Ba informasaun liu tan bele kontaktu OIM, pessoa kontaktu: Angela Sherwood [email protected]
•
Gabinete Provedoria, Jesuit Refugee Services (JRS), no UNMIT Human Rights and
Transitional Justice Section (UNMIT HRTJS) lansa ona sira nia jornal uluk ba atividade
monitorizasaun postu-retornu.
Ba informasaun liu tan bele kontaktu Flavio Lemos, Director, Gabinete Provedor.
BE, SANITA NO HIJIENE
•
Tibar: diskusaun lao dadaun ho MSS no Ministerio Economia e Dezenvolvimento atu deside
infraestrutura bé no sanita iha ba oin iha fatin ne’e. posoens nebe iha mak atu husik fatin balu ba
fábrika au (bamboo), atu harahun sira nebe la presiza atu asegura fatin ne’e ka hasai tiha parte balu
ka uza fali sira iha kampu deslokadu seluk.
•
Becora Market, Becora UNITAL and Karantina: Triangle GH uza loron internasional fase
lima iha 15 Outubro atu halo distribuisaun ekipamentu hijiene mensal iha fatin transitoriu sira. Familia
foun simu ekipamentu kompletu (sabaun, sabaun fasi roupa, eskova toilet, eskova roupa, kanuru suru
rai, jerigen) no familia sira seluk simu ekipamentu komplementar (sabaun, sabaun fase roupa).
PROTESAUN LABARIK
•
Plan halo seminario loron ida tomak ba protesaun labarik no rona labarik sira ho Pontu Fokal
Protesaun Labarik 36 (CPFP) husi UIR, Motael, Becora UNITAL I&II, Qarantina, Tasi Tolu, Tibar
Ismaek. Maski movimentu ba Tasi Tolu no Tibar Ismaek halao tiha ona, CPFP sira sei ativu no
3
kontinua partisipa iha treinamentu protesaun labarik Plan nian no iha atividade sira protesaun labarik
iha sira nia komunidade.
•
Plan halo seminario loron tomak ba direitu labarik, protesaun labarik no halo relatoriu ba
abuzu ho labarik 60 husi UIR, Motael, Becora UNITAL I&II, Qarantina, Tasi Tolu.
•
Plan fo apoiu ba NRC durante movimentu deslokadu sai husi uma transitoriu Tasi Tolu.
Labarik sira espressa sira nia tristeza husik hela kolega, hamutuk ho tauk katak sira nia kolega iha
komunidade sei la simu sira, baku sira ka hakarak atu vinga sira. Plan halo distribuisaun pakotes
retornu deslokadu 250, inklui jogo ba labarik no material ba informasaun protesaun labarik / referral no
saude / hijiene, ba familia retornu.
EDUKASAUN
Ministerio Educação no UNICEF halo seminario ida kona ba Padraun Mínimu ba Edukasaun iha
emerjensia iha Dili 14 Outubro. Staff husi Ministerio Educação husi nivel nasional, rejional no distritu
partisipa iha seminario ne’e no mos UNESCO no ONG parseirus servisu edukasaun iha emerjensia,
hanesan CARE, Christian Children’s Fund (CCF), NRC no Plan International. Objetivu husi seminario
ne’e mak atu familiariza partisipante sira ho padraun mínimu no introduz grupu servisu Educasaun tuir
reforma humanitaria. UNICEF kontinua atu apoiu ministerio Educação atu hametin nia kapasidade ba
edukasaun emerjensia hodi dezenvolve preparasaun emerjensia no planu responde sira iha nivel
nasional, rejional, distrital no eskola.
SAUDE
Iha sesta feira 24 Outubro. CPT (Centro Pupuh-ira Timor) organiza celebrasaun ida iha komunidade
Ailelehun (area ida ho númeru retornu nebe aas), bainhira kategoria Livre Husi Sintina iha rai luan
(ODF) primeiru alkansa.
HAMUTUK HARI’FUTURU
HAMUTUK HARI’I KONFIANSA
•
Hametin estrutura institusional no mekanismu ba projetu Diálogu
Ekipa Diálogu MSS/PNUD nebe agora dadaun servisu iha Dili laran apoiu hela faze final ba retornu no
reintegrasaun deslokadu realoka husi kampu Matadoro, Turleu no Ismaik iha Tibar no mos apoiu
movimentu deslokadu husi kampu Obrigado Barracks
Ekipa rejional rua nebe estasionadu iha Baucau no Ermera agora dadaun funsiona iha sira nia area
ida-idak. Entre ekipa rejional sira no ekipa neen nebe estasionadu iha Dili, proposta walu mak simu
ona iha semana rua ikus ne’e husi komunidade nebe buka apoiu atu halo diálogu, nebe agora dadaun
ekipa MSS sentral sei revé hela
Iha 23 Outubro iha Baucau Ekipa MSS/UNDP paerisipa iha primeiru enkontru Hamutuk Hari’i
Konfiansa rejional, nebe estabelese ho apoiu husi PNUD, atu hametin kordenasaun entre prosesu
rekuperasaun nebe lidera husi Governu no parseiru barak no atóres sira seluk nebe invove iha
atividade hari’i-konfiansa atu apoiu retornu no reintegrasaun deslokadu. Enkontru ne’e preside huis
kordenador MSS rejiaun 1 ho partisipante husi Austcare, Ba Futuru, CRS, UNDP, UNHRTJS,
UNPOL-CPU no WFP hamutuk atu deskute programa no opportunidade ba kordenasaun iha futuru.
•
Apoiu ba pilar hari’i konfiansa Projetu Estratejia Rekuperasaun Nasional
Proposta sanulu mak selesiona ona atu fo apoiu iha fundus ki’ik ho sorin balu husi ONG Internasional
no sorin balu husi ONG Nasional.
Projetu hotu nebe selesionadu hare atividade chave nebe defini husi Governo iha sesaun Hamutuk
Hari’i Konfiansa iha Hamutuk Hari’i Futuru Estratejia Rekuperasaun Nasional, nune’e mos proposta
sira nebe selesionadu sei buka atu apoiu prosesu rekuperasaun nebe Governo lidera no servisu ekipa
diálogu MSS nian.
CRS no Austcare komesa ona implementa sira nia programa nebe hetan apoiu husi fundu iha
Baucau, Viqueque no Lautem ho CARE no Ba Futuru agora dadaun rekruta staff ba sira nia projetu
nebe foin aprova. Proposta nebe agora dadaun halo hela revé mai husi IOM, Caritas Australia, RCDS,
ETCRN, Liquica Justice and Peace Sub-Commission no RENETIL agora halo hela sira nia proposta.
4
PREPARASAUN EMERJENSIA
BE NO SANITA
•
UNICEF halo kontinuasaun ba preparasaun seminariu ida atu mapa kapasidade setor ida
ne’e no fornese ferramenta atu hare atividade preparasaun emerjensia, nebe sujere husi assessor
sejional UNICEF fulan kotuk. Assessor rejional WASH UNICEF nian no konsultor ida mak sei fasilita
no sei halo iha Novembru 4 - 7 2008. Grupu ne’e sei komesa identifika zona diferente iha Timor Leste
ba preparasaun ezersisiu mapa no nos partisipante iha seminariu ne’e.
•
Atu halo kontinuasaun ba treinamentu iha Jakarta (entre 22 no 25 Setembru), partisipante
nain rua husi Plan no DNSAS plano atu organiza treinamentu tékniku EWASH ida iha Dili halo ho
Bahasa Indonesia. Treinamentu ne’e sei halo durante semana uluk fulan dezembru organiza husi
Plan no DNSAS no hetan fundu husi UNICEF no Plan.
•
The UNICEF apoiu mapa ba kapasidade setór nebe komesa semana kotuk; ferramenta ba
koleta dadus prepara ona no fahe ho DNSAS no membru grupu trabalho E-WASH. Iha oportunidade
ne’e sei halo konsultasaun ba DNSAS, Ajensia ONU, ONG no parseiru relevante sira seluk nebe
servisu iha area WASH atu halo avaliasaun ba kapasidade setór atu responde ba emerjensia.
PREPARASAUN TEMPU UDAN
•
Esforsu nebe hari’i ba preparasaun ba tempu udan halo iha 2007, grupu trabalho bé no
sanita, grupu trabalho SLS no setór saude agora dadaun halo hela revé ba asunte krítiku ba kampu
deslokadu nebesei ezisti durante tempu udan. Grupu trabalhu sira revé hela risku ba inundasaun
kampu sira nebe sei ezizti no nessessidade ba hamos drainajen iha kampu deslokadu nia laran ka iha
liur, hamamuk fose, lona, foti sa’e tenda, observasaun ba moras, mekanismu referral, rega susuk iha
tenda sira no distribuisaun mensajen promosaun saude. disease surveillance and referral
mechanisms, anti-mosquito spraying of tents, and the delivery of health promotion messages.iha
tempu hanesan OCHA/UNMIT IHCT mos kompila hela atualizasaun inventarizasaun ba estoque
kontinjensia iha rai laran.
NOTA INTERESANTE SELUK
AJUDU/SEGURANSA AI HAN
•
Programa Alimentasaun Escolar: World Food Programme (WFP) komesa ona halo
distribuisaun ai han iha eskola 13 (husi total 133) ho montante fos tonelada 34.78, iha Baucau. Sira
mos halo ona distribuisaun ba eskola 13 iha Ainaro husi eskola 62 no eskola tolu iha Covalima husi
eskola 83 ho montante fos tonelada 22.95, fore mungu tonelada 5.2, no mina tonelada 1.413.
•
Seguransa Ai han: monitorizasaun ajudu ai han WFP nia ‘servisu ba ai han' halo entrevista
iha Sub-Distritu Maucatar iha Suai no diskobre katak produtu ai han lokal hanesan fos no modo tahan
nebe falta rai maran iha Outubro (dala ruma iha Novembru mos).
•
Folin iha Merkadu: fos lokal ho folin (US $ 0.8/kg) no sasan sira seluk inklui fos (lokal), masin
midar, fore, naan, no trigu) nia folin sei estavel maibe fos importasaun nia folin tun ona (no agora US
$ 1/kg). Ai farina nia folin drastrikamente sa’e (from US $ 0.35/kg to’o US $ 0.5/kg).
•
Treinamentu ba sira nebe halo avaliasaun ba seguransa ai han: (bele hare Humanitarian
update kotuk ba detalhu) ida ne’e halo iha edifisiu WFP iha Dili husi 21-22 Outubro. Treinamentu ida
ne’e involve ofisiais Direitoria Nasional Gestão Dezastre (NDMD) iha nivel distrital (Aileu, Ainaro,
Baucau, Ermera, Lautem, Oecussi). Númeru partisipante iha 15 (partisipante nain sia (neen husi
distritu no tolu husi Dili) husi NDMD; rua husi UNCEF; rua husi OIM no rua husi WFP) ho fasilitador
nain haat. Tópiku ba treinamentu inklui: introdusaun ida ba avaliasaun; konseitu ba seguransa ai han;
orientasaun ba koleta dadus iha kampu; revé ba kestionariu nebe sei uza, teste kampu ba kestionariu
no; planu lojístiku ba avaliasaun.
5
UPDATE SEGURANSA
(Fontes: Joint NGO Security Office no UNMIT)
Situasaun seguransa geralmente iha Timor Leste hakmatek no kalma.
Hanesan parte ida husi atividade atu selebra loron ONU, PNTL no Polisia UNMIT asisti Administrador
Distritu sira ba halo destruisaun ba armas sira nebe koleta durante kampanha nasional governu nian.
Ceremonia sira ne’e simultaneamente halo iha Baucau, Aileu no Ermera ( seremonia ida atu destroy
munisaun hal iha kampu de fogu F-FDTL iha Metinaro).
Tuir mai, nota ba informasun sira ne’e:
8 - 15 OUTUBRO
•
Iha insidente 44 nebe rejistu iha Timor-Leste laran tomak. Ida ne’e tun liu períodu kotuk (40).
Polisia ONU (UNPol) halo kapturasaun 36.
•
Rumores ba marsa da paz Fretilin kontinua lao nafatin iha Dili no Distritu sira. Lideransa
senior Fretilin kontinua atu halo deklarasaun katka marsa ne’e sei akontese iha fim do ano ida ne’e,
ka iha inisiu tinan oin.
•
Ofisial PNTL ida nia ona ho idade tinan 6 tiru mate nia alin bebe iha sábadu 11 Outubro hp
nia aman nia pistola, Ofisial ne’e lorin nia arma ba uma no tau iha dapur no nia oan hoti pistola ne’e.
15 – 22 OUTUBRO
•
Iha insidente 53 rejistradu iha Timor-Leste laran tomak. Ida ne’e aas liu períodu tinan kotuk
(44). Polisia ONU (UNPol) hal kapturasaun 69.
•
Preparasaun ba koloka unidade F-FDTL ida atu asisti kontinua atividade polisa fronteira
kuntinua.
•
Unidade F-FDTL nebe koloka ba Oecussi iha inisiu fulan ne’e atu hal treinamentu no
patrulhamentu husik enclave ne’e iha 18 Outubro.
•
Merkadu bali iha Dili laran muda ona inklui Basar Merkadu Lama, Basar besil Lita Store no
vendadeor iha Aspol no iha Motael.
6
KOORDENASAUN NO KONTAKTU SIRA
Iha kraik lista kontak sira ho sira nia detalho ba sektor ida idak ka grupu trabalhu pilar nian tuir TSA
2008 no partikularmente Estratejia Rekupersaun Nasional (hamutuk hari futuru). Ba update/koresaun
ruma relasiona ho lista POC iha kraik bele fo feedback ba OCHA/UNMIT IHCT:
[email protected]
Sector /Pillar per Module
Point of Contact (Organisation)
E-mail
Coordination, Information and Support Services
Coordination
Pierre Bessuges (OCHA/UNMIT IHCT)
Philippe Schneider (OCHA/UNMIT IHCT)
[email protected]
[email protected]
Public Information and
Communication
Sophia Cason (UNDP/MSS)
Isabelle Abric (UNMIT, CPIO)
[email protected]
[email protected]
Geographic Information Group
Vincent Chi-Vun Fung
Adelina M. Lopes (OCHA/UNMIT IHCT)
[email protected]
[email protected]
Security Focal Points
Anton Boshoff (UNDSS)
Sean McDonald (JINGO)
[email protected]
[email protected]
Emergency Assistance / TSA Module I
Child Protection
Tim Budge (Plan Timor-Leste)
[email protected]
Education
Augusto Pereira (Ministry of Education)
[email protected]
Food Aid
Phil Brewster (IOM/MSS)
[email protected]
Gender Based Violence
Caroline Meenagh (UNFPA)
[email protected]
Health Coordination
Augusto Pinto (Ministry of Health)
[email protected]
Apolinario dos R.G.(Ministry of Health)
[email protected]
Faviola Monteiro (WHO)
[email protected]
Nutrition
Cecily Dignan (MOH)
[email protected]
Protection
Secundino Rangel (MSS)
Thabit Tambwe (UNICEF)
[email protected]
[email protected]
Emergency Shelter
Phil Brewster (IOM/MSS)
[email protected]
Site Liaison Support IDP Camps
Tracey Morgan (IOM)
[email protected]
Emergency Water, Sanitation and
Hygiene
Stephanie Hamel (Oxfam)
Celso Perreira DNSAS)
[email protected]
[email protected]
WatSan Technical Meeting
Rudulfo Perreira (UNICEF)
[email protected]
Health Promotion
Hamutuk Hari’i Futuru / TSA Module II
Hamutuk Hari’i Estabilidade
Anacleto Ribeiro (Ministry of Security and
Defense)
[email protected]
Hamutuk Hari’i Konfiansa
Ben Larke (UNDP/MSS)
[email protected]
Hamutuk Hari’i Uma
Phil Brewster (IOM/MSS)
[email protected]
Hamutuk Hari’i Protesaun
Tbd
n/a
Hamutuk Hari’i Ekonomia Sosial
Tbd
n/a
Disaster Risk Management / TSA Module III
NDMD Coordination
Lourence Xavier Cosme (MSS)
Frances Barns (IOM/NDMO)
[email protected]
[email protected]
DRM Capacity Support
Alissar Chaker (UNDP)
[email protected]
Response Preparedness Support
Florentina Debling (OCHA/UNMIT IHCT)
[email protected]
SELECTED WEBSITES
Financial Tracking System: www.reliefweb.int/fts
Humanitarian Reform: www.humanitarianreform.org
IASC: www.humanitarianinfo.org
IRIN news: www.irinnews.org
OCHA Regional Office Asia Pacific:
http://ochaonline.un.org/roap
ReliefWeb: www.reliefweb.int
7
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Produced In Collaboration with
Hamutuk Hari’i Futuru,
Government of Timor-Leste
IDPs Areas of Origin (Dili) - Balide, Canossiana Sister IDP Camp
Based on Information from the Government’s Hamutuk Hari’i Futuru Registration Database as of 27 October 2008
Dili
4.7
0
5
10
Kilometers
Paularan
Marinir
Bekaril
Meti Aut
1 Fam
Kelapa
Bebonuk
Metiaut
Mataruak
Pantai
Kelapa
Beto
Barat
Raikotu
Markoni
Beto
Timur
Lurumata
Fatuhada
21 Fam
Kampung Alor
Fatuhada
4 FamMoro
Vila Verde
Hudilaran
Dili Cathedral
Bairo Pite
Caicoli
Lafandaria
Balide, Canossiana
Surikmas Sister IDP Camp
Aiutin Laran Aimutin 2
Total: 593 Families
Perumnas
Fatumeta
Gricenfor
Caicoli Audian 1 Fam
100 Fam
Santa Cruz Culu Hun
18 Fam
Borohon 27 Fam
Bemori
Taibesi
Banderahun
Surikmas
Kakaulidung
Balide
Ailoklaran
Ailoklaran
Selatari
Bairo Pite
Bairro Pite
103 Fam
4.7
Manumeta
Rahun
Vila Verde
66 Fam
Masau
Kuluhum
Atas
Quintal Qik
Vindolosa
Tuanalaran
Comoro
55 Fam
Bidau Santana
13 Fam
Belebeto
Dili
Bairo Alto
Santana
Acadiru hun
Mota Klaran
3 Fam
Motael Colmera
3 Fam 1 Fam
Bebora
Fomento
Haslaran
Bairo
Ledidare
Bidau Lecidere
Usindo
Aimutin 1
Merdeka
Kampungbaru
Bedik
Aitarak
Karketu
Kampung Alor
Palapasot
Bemori
1 Fam
Quintal
Bispo
Medeiros Bot
Quintal
Arbiro
Mascarenhas
Mascarenhas
Bekosi
Atas
Ailoklaran
Taibesi
Marabia
Macarenhas
103 Fam
Camea
9 Fam
Masau Atas
Bekosi
Bawah
Kuluhum
Taibesi
Atas
Kulau
Becora
32 Fam
Mota
Ulam
Karomate
Mota
Uran
Timur
Redilaran
Lesibutak
Lahane Ocidental
1 Fam
Foho
Coulou
Lahane Oriental
26 Fam
Foho
Acobau
Fatometa
Beduku
100 Fam
Kasanafar
0
0.75
*NB - This map is for planning purposes, based on Hamutuk Hari’i
Futuru registration data. IDPs can choose to settle in areas either
than their place of origin
Suco of Origin
1 Fam
Caicoli
100 Fam
Suco Boundary
Total Families
1.5
District Boundary
Road Network
Kilometers
The boundaries and names shown and the designations used do
not imply official endorsement or acceptance by the United Nations
Source: Ministry of Social Solidarity
Dare
1 Fam
See next page for breakdown of area of origin up to Aldeia
[email protected] : Map Ref- OCHA-TL-213-20-v01
Areas of Origin IDPs Registered Under the Balide, Canossiana Sister IDP Camp
Based on the information from Government's Hamutuk Hari'i Futuru Database as of 27 October 2008
Sub Distrito
Suco
Aldeia
Becusi atas
Becusi Centro
Becusi Craic
Caqueo Laran
Carau Mate
Clac Fuic
Culau Laletec
Macocomate
Mota Ulun
Total Sub Distrito
1
1
2
3
Becora
7
3
2
1
12
Becora Total
32
1
Bidau Mota Claran
8
Hadomi
Bidau Santana
2
Sagrada Familia
2
Toko Baru
Bidau Santana Total
13
Cristo Rei
1
Bedois
1
Caisabe
1
Camea
Camea
Dom Aleixo
1
Fatuc Francisco
4
Has Laran
1
Terminal
Camea Total
9
1
Antonio Guterres
14
Lao Rai / Caregatiro
Culu Hun
1
Nato
2
Tane Muto
Culu Hun Total
18
1
Hera
Moris Foun
Hera Total
1
1
Meti Aut
17 de Abril
Meti Aut Total
1
Cristo Rei Total
74
2
2
5 de Outubro
Dom Aleixo Bairro Pite
5
Avanca
1
Bita-Ba
Suco
Aldeia
Total Sub Distrito Suco
Aldeia
12
Buca Fini
Rai Nakdoko
1
Frecat
Ramelau Delta
1
Fuslam
Rosario
Comoro
6
Hale Mutin
Sao jose
1
Hudilaran
Terra Santa
1
Licarapoma
Loro Matan B.T
2
Manleu-Ana
Mate Lahotu B.T
Comoro Total
8
Moris ba Dame
2 Dom Aleixo
Mundo Perdido
Zero I
Bairro Pite Niken
1
Zero II
Fatuhada
7
Rai Nain
Zero III
1
Ramerlau
Zero IV
4
Ribeiro Maloa
Zero V
Fatuhada Total
6
Rio de Janeiro
15
Ruin Naclecar
Hamahon
Kampung Alor
1
T.A.T
Aitarac Laran / Anin Fuic
Kampung Alor Total
7
Teki-Teki
14 Dom Aleixo Total
Timor Cmanec
3
We Dalac
Bedic
Acadiru hun
Bairro Pite Total
103
Culuhun de Baixo
6
20 de Setembro
Nu'u Badac
Acadiru hun Total
1
30 de Agusto
1
4 de Setembro
Bemori
Has Laran
Bemori Total
1
7 de Dezembro
2
Aimutin
Gricenfor
Bairro Central
Gricenfor Total
1
Anin Fuic
1
Badiac
Alecrin
Nain Feto
3
Baya Leste
Becoe
Comoro
1
Fomento I
Deposito Penal
Lahane Oriental
1
Fomentu III
Sare
2
Lemocari
Temporal
1
Metin I
Tuba Rai
Lahane Oriental Total
1
Metin III
1
Metin IV
12 de Novembro
Santa Cruz
4
Moris Foun
25 de Abril
1
Rai Nain
4 de Setembro
Total
1
3
3
14
4
1
1
55
8
1
7
4
1
21
3
1
4
183
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
2
12
3
5
26
2
3
7
OCHA Timor-Leste in Collaboration with Hamutuk Hari'i Futuru_28 October 2008
Areas of Origin IDPs Registered Under the Balide, Canossiana Sister IDP Camp
Based on the information from Government's Hamutuk Hari'i Futuru Database as of 27 October 2008
Sub Distrito
Nain Feto
Suco
Santa Cruz
Santa Cruz Total
Nain Feto Total
Loi-Huno
Ossu
Loi-Huno Total
Ossu Total
Caicoli
Aldeia
7 de Dezembro
Donoge
Loceneon
Moris Foun
Quintal Boot
Quintal Kiik
Lia Uai Oli
4 de Setembro
Centro da Unidade
De 12 Divino
Foho Rai Boot
Rodres
Sacoco
Tahu Laran
Caicoli Total
Colmera
Manu Fuic
Colmera Total
Dare
Fila Beba Tua
Dare Total
Vera Cruz
Lahane Ocidental Ainitas Hun
Lahane Ocidental Total
Boa Morena
Motael
Halibur
Motael Total
1 de Setembro
Gideon
Lemorai
Vila Verde
Mate Moris
Mate Resto
Matua
Terminal
Total
1
1
9
1
2
1
27
58
1
1
1
2
19
16
33
1
16
13
100
1
1
1
1
1
1
1
2
3
13
1
3
15
9
4
1
Sub Distrito
Suco
Aldeia
Terus Nain
Vila Verde
Vila Verde
Virgolosa
Vila Verde Total
Aldeia 03
Alto Balide
Macarenhas Baixo Balide
Baixo P.m
Manu Cocorec
Alto P.M
Macarenhas Total
Vera Cruz Total
Sanana'in
Ruhetu
Laclubar
Sanana'in Total
Laclubar Total
Watulari
Afaloicai
Uatu Ita
Afaloicai Total
Watulari Total
Vera Cruz
Grand Total
Total
17
1
2
66
2
37
17
28
3
3
13
103
276
1
1
1
1
1
1
593
OCHA Timor-Leste in Collaboration with Hamutuk Hari'i Futuru_28 October 2008

Documentos relacionados

humanitarian update timor-leste

humanitarian update timor-leste nebe fo atensaun liu ba Deslokadu (IDPs). Update ba Servisu Humanitaria bazeia ba informasaun voluntaria husi Agencias ONU, Fundus no Programas, membru ONG sira iha Komite ba Koordenasaun Humanitar...

Leia mais

humanitarian update timor-leste

humanitarian update timor-leste Tuir MSS familia 33 fila hikas ba fatin nee husi kampu deslokadu (inklui Jardim, Hospital no Sional) ho pakote rekuperasaun husi Programa Hamutuk Hari’i Futuru. Familia nebe hela iha neba (la rejis...

Leia mais

humanitarian update timor-leste

humanitarian update timor-leste dadaun. Familia haat identifikadu hanesan iha problema kona ba sira nia retornu (kazu tolu iha Cristo Rei no ida iha Dom Aleixo). Semana ida ne’e ekipa retornu no reintegrasaun IOM ho ekipa diálogu...

Leia mais

security sector reform monitor - Security Sector Reform Resource

security sector reform monitor - Security Sector Reform Resource oras ne’e daudaun paradu, fratura sosiedade lubun ida no lina falla, liuliu iha esfera seguransa, iha potensial mosu fali.4 Krize 2006 sei tabele liu Timor-Leste, maske iha prezensa Forsa Estabiliz...

Leia mais

humanitarian update timor-leste

humanitarian update timor-leste Update ba Servisu Humanitaria halo ho objetivu atu fornese analize periodiku ba problema atual humanitaria, faktus no desenvolvimentu politika iha Timor Leste nebe fo atensaun liu ba Deslokadu (IDP...

Leia mais