Snelstart handleiding

Сomentários

Transcrição

Snelstart handleiding
NEDERLANDS
Conceptronic Grab’n’GO CHD2SU
Snelstart handleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw
Conceptronic 2,5” USB harddisk box voor SATA HDD.
In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de Conceptronic
CHD2SU installeert.
Ingeval van problemen adviseren wij u onze support-site te bezoeken (ga naar:
www.conceptronic.net en klik op ‘Support’). Hier vindt u een database met veelgestelde
vragen waar u hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor uw probleem kunt vinden.
Heeft u andere vragen over uw product die u niet op de website kunt vinden, neem dan
contact met ons op via e-mail: [email protected]
Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de Conceptronic
website: www.conceptronic.net.
1. Introductie
Dit product is een snelle en eenvoudige manier om extra ruimte beschikbaar te maken op
uw Desktop of Notebook computer. U kunt een 2,5” SATA harde schijf in de CHD2SU
monteren om deze te voorzien van draagbare opslagruimte.
De harde schijf box is ideaal voor het overzetten van data, het maken van back-ups of
voor gebruik als 2e harde schijf op uw computer.
Let op:
De CHD2SU is alleen geschikt voor 2,5” Serial ATA Harde Schijven. 2,5” IDE
schijven kunnen niet in deze behuizing worden geplaatst.
2. Inhoud van de verpakking
De volgende onderdelen dienen aanwezig te zijn in de verpakking:
1x
1x
2x
1x
1x
1x
CHD2SU
Metalen beschermkap voor elektronisch circuit (niet meegeleverd indien er al een SATAschijf geassembleerd is)
Schroef voor montage van de metalen beschermkap (niet meegeleverd indien er al een
SATA-schijf geassembleerd is)
Reistasje voor CHD2SU
USB Kabel
1x USB Stroomkabel
Snelstart Handleiding
1x Garantiekaart
1
NEDERLANDS
3. Hardware Installatie CHD2SU
3.1 De CHD2SU monteren (Indien er geen harde schijf aanwezig is)
Als u de CHD2SU heeft aangeschaft met een voorgemonteerde harde schijf kunt u deze
stap overslaan en doorgaan met stap 3.2.
a.
Verwijder de achterste 2 schroeven aan de zijkanten van de CHD2SU.
b.
Schuif de harde schijf slede voorzichtig uit de achterzijde van de behuizing.
c.
Sluit de 2,5” schijf voorzichtig aan op de connector. Controleer of de connector
goed op de schijf is geplaatst.
d.
Plaats de metalen beschermkap over het elektronische circuit van de slede en zet
deze vast met de meegeleverde schroeven aan beide zijden.
e.
Schuif de slede terug in de behuizing.
f.
Gebruik de 2 schroeven om de slede vast te zetten in de behuizing.
2
NEDERLANDS
3.2 Kabels aansluiten
a.
Sluit de USB kabel aan op de CHD2SU en op een vrije USB poort op uw computer.
De CHD2SU zal automatisch aangaan.
Windows 2000, XP & Vista zullen de schijf automatisch herkennen. Er is geen
stuurprogramma installatie benodigd om de CHD2SU te gebruiken.
4. Een partitie aanmaken en formatteren op de CHD2SU
Het is mogelijk dat de schijf die u gebruikt nog niet gepartitioneerd/geformatteerd is.
In deze situatie zal de CHD2SU geen schijf weergeven binnen uw besturingssysteem.
Om een partitie te maken en/of te formatteren kunt u de standaard Windows applicatie
gebruiken.
Let op:
Het partitioneren of formatteren van een harde schijf zal alle bestaande data
op de schijf verwijderen!
1.
Klik op “Start”, “Uitvoeren”, geef het commando “diskmgmt.msc” en kies “OK”.
2.
Selecteer de externe harde schijf en klik met de rechtermuisknop. Indien er al een
partitie aanwezig is die u wilt verwijderen, kies “Partitie Verwijderen”. Kies voor
het maken van een nieuwe partitie voor de optie “Nieuwe Partitie...”.
2
3
NEDERLANDS
3.
4.
5.
De “Wizard Nieuwe Partitie” zal verschijnen. Klik op “Volgende”.
Kies bij het aanmaken voor “Primaire Partitie” en klik op “Volgende”.
Geef een grootte voor de nieuwe partitie. Standaard staat deze maximaal. Klik op
“Volgende”.
6.
U kunt een stationsletter toewijzen. Standaard wordt de eerst beschikbare
stationsletter gebruikt. Klik op “Volgende”.
7
7
7.
Controleer of het bestandssysteem op “NTFS” staat. Daarnaast kunt u een
volumenaam toewijzen aan de schijf en kiezen voor snel formatteren. Klik op
“Volgende” om door te gaan.
Let op:
8.
Partities groter dan 32GB kunnen alleen met het NTFS bestandssysteem
geformatteerd worden als u Windows Schijfbeheer gebruikt!
U krijgt een samenvatting van de gemaakte opdrachten. Door op “Voltooien” te
klikken worden de gemaakte opdrachten uitgevoerd en is de harde schijf klaar voor
gebruik.
De harde schijf in uw CHD2SU is nu klaar voor gebruik.
4
ENGLISH
Conceptronic Grab’n’GO CHD2SU
Quick Installation Guide
Congratulations on the purchase of your
Conceptronic 2,5” USB harddisk box for SATA HDD.
The enclosed Hardware Installation Guide gives you a step-by-step explanation of how to
install the Conceptronic CHD2SU.
When problems occur, we advise you to go to our support-site (go to www.conceptronic.net
and click ‘Support’. Here you will find the Frequently Asked Questions Database.
When you have other questions about your product and you cannot find it at our website,
then contact us by e-mail: [email protected]
For more information about Conceptronic products, please visit the Conceptronic Web Site:
www.conceptronic.net
1. Introduction
This product provides a fast and easy way to add extra storage space to your Desktop or
Notebook. You can assemble a 2,5” SATA hard disk in the CHD2SU to provide you with
portable storage.
The hard disk box is perfect for transferring data, making backups or for use as a second
hard disk on your computer.
Note: The CHD2SU can only be used with 2,5” Serial ATA Harddisks. 2,5” IDE disks can
not be used with this enclosure.
2. Package Contents
The following items must be present in your package:
1x
1x
2x
1x
1x
1x
CHD2SU
Metal shielding for electronic circuit (not included when CHD2SU is pre-assembled)
Screw for metal shielding assembly (not included when CHD2SU is pre-assembled)
Travel Bag for CHD2SU
USB Cable
1x USB Powercable
Quick Installation Guide
1x Warranty Card
5
ENGLISH
3. Hardware Installation CHD2SU
3.1 Assembling the CHD2SU (When no hard disk is installed yet)
If you bought the CHD2SU with a hard disk pre-installed, you can skip this step and
continue to step 3.2
a.
Remove the 2 back screws at both sides of the CHD2SU.
b.
Gently slide the hard disk tray out of the back of the housing.
c.
Connect the 2,5” hard disk gently to the connector. Make sure the connector is
connected correctly to the hard disk.
d.
Place the metal shielding over the electronic circuit of the hard disk tray and
fasten the shielding with the 2 delivered screws.
e.
Slide back the tray in the housing.
f.
Fasten the 2 screws to secure the tray in the housing.
6
ENGLISH
3.2 Cable connections
a.
Connect the USB cable to the CHD2SU and to a free USB port on your computer.
The device will automatically power on.
Windows 2000, XP & Vista will automatically recognize the hard disk. No driver
installation is required to operate the CHD2SU.
4. Create and format a partition on the CHD2SU
It is possible that the hard disk you are using is not partitioned/formatted yet. In this
situation the CHD2SU will not show a replaceable hard disk with partitions in your
operating system. To create and/or format the partition on the CHD2SU, you can use
the default Windows format utility.
Note: When creating and/or formatting the Harddisk all current data will be deleted!
1.
Click on “Start”, “Run”, execute the command “diskmgmt.msc” and press “OK”.
2.
Select your external hard disk and right click on it. If there is a partition present
which you want to delete, choose “Delete Partition”. To create a new partition,
select “Create New Partition”.
2
7
ENGLISH
3.
4.
5.
6.
The “New Partition Wizard” will appear. Click “Next”.
Select the option “Primary Partition” and click “Next”.
Set up the size of your new partition. It is set to the maximum size by default.
Click “Next”.
Assign a drive letter for your new partition. By default, the first free drive letter is
assigned. Click “Next”.
7
7
7.
You can make different settings to format the hard disk. At “File System”, you can
choose between NTFS or FAT32. You can also assign a volume name for the
partition and choose for “Quick Format”. Click “Next” to continue.
Note: Partitions bigger than 32GB can only be formatted with the NTFS file system
when using Windows Disk Management!
8.
You will see a summary of the selected commands. By selecting “Finish”, all
commands will be executed and your hard disk will be ready to use.
The hard disk built-in your CHD2SU is now ready for use.
8
ESPAÑOL
Conceptronic Grab’n’GO CHD2SU
Guia de iniciación rápida
Felicidades por la compra de su
Disco duro 2,5” USB Harddisk box para SATA HDD de Conceptronic
La Guía de instalación del hardware incluida le ofrece una explicación paso a paso de cómo
instalar Conceptronic CHD2SU.
Si encuentra problemas, le aconsejamos que se dirija a nuestra página web
www.conceptronic.net y haga clic en «Support». Aquí encontrará la base de datos de las
preguntas más frecuentes o FAQ.
Si tiene otras preguntas sobre su producto y no las encuentra en nuestro sitio web, póngase
en contacto con nuestro servicio técnico por correo electrónico: [email protected]
Para obtener más información acerca de productos de Conceptronic por favor visite el lugar
Web de Conceptronic: www.conceptronic.net
1. Introducción
Este producto le proporciona una forma rápida y fácil de añadir capacidad de
almacenamiento a su ordenador de sobremesa o portátil. Puede montar un disco duro 2,5”
SATA en el CHD2SU para obtener almacenamiento portátil.
El disco duro externo es perfecto para transferir datos, realizar copias de seguridad o para
usar como segundo disco duro de su ordenador.
Nota:
El CHD2SU puede utilizarse tan sólo con discos duros 2,5” Serial ATA. Los discos
2,5” IDE no pueden utilizarse con este dispositivo.
2. Contenido del paquete
En el paquete deben encontrarse los siguientes elementos:
1x
1x
CHD2SU
Protección metálica para el circuito electrónico (no incluido cuando el CHD2SU está
2x
Tornillos para el montaje de la protección metálica (no incluido cuando el CHD2SU está
1x
1x
1x
Bolsa de viaje para el CHD2SU
cable USB
Guía de instalación rápida
premontado)
premontado)
1x
1x
cable de alimentación USB
Tarjeta de garantía
9
ESPAÑOL
3. Instalación del Hardware del CHD2SU
3.1 Montaje del CHD2SU (Cuando todavía no está instalado el disco duro)
Si adquirió el CHD2SU con un disco duro preinstalado, puede saltarse este paso y seguir
al 3.2
a.
Extraiga los 2 tornillos situados en los dos laterales del CHD2SU.
b.
Deslice suavemente la bandeja del disco duro hacia fuera de la carcasa.
c.
Conecte el disco duro 2,5´ al conector. Asegúrese que el conector está conectado
correctamente al disco duro.
d.
Coloque la protección metálica sobre el circuito electrónico de la bandeja del
disco duro y fije la protección con los dos tornillos provistos.
e.
Vuelva a deslizar la bandeja en la carcasa.
f.
Apriete los 2 tornillos para fijar la bandeja en la carcasa.
10
ESPAÑOL
3.2 Conexión de los cables
a.
Conecte el cable USB en el CHD2SU y a un puerto USB libre de su ordenador. El
dispositivo se encenderá automáticamente.
Windows 2000, XP y Vista reconocen automáticamente el disco duro. La instalación de
los drivers no es necesaria para el funcionamiento del CHD2SU.
4. Crear y formatear una partición en el CHD2SU
Es posible que el disco duro que esté usando no esté todavía particionado/formateado.
En este caso, el CHD2SU no mostrará un disco duro extraíble con particiones en su
sistema operativo. Para crear y/o formatear la partición en el CHD2SU, puede usar la
utilidad predeterminada de formato de Windows.
Nota:
1.
2.
Si crea y/o formatea el disco duro, se eliminarán todos los datos actuales.
Haga clic en “Inicio”, en “Ejecutar”, ejecute el comando “diskmgmt.msc” y pulse
“Aceptar”.
Seleccione su disco duro externo y haga clic con el botón derecho sobre él. Si hay
una partición que desea eliminar, seleccione “Eliminar partición”. Para crear una
nueva partición, seleccione “Crear nueva partición”.
2
11
ESPAÑOL
3.
4.
5.
6.
A continuación aparecerá el “Asistente para crear una nueva partición”. Haga
clic en “Siguiente”.
Seleccione la opción “Partición primaria” y haga clic en “Siguiente”.
Configure el tamaño de la nueva partición. Por defecto está configurada en el
tamaño máximo. Haga clic en “Siguiente”.
Asigne una letra de unidad para la nueva partición. Por defecto se asigna la
primera letra de la unidad libre. Haga clic en “Siguiente”.
7
7
7.
Puede aplicar diferentes ajustes para formatear el disco duro. En “Sistema de
archivos” puede elegir entre NTFS o FAT32. También puede asignar un nombre de
volumen a la partición y seleccionar “Formato rápido”. Haga clic en “Siguiente”
para continuar.
Nota: Las particiones superiores a 32 GB sólo se podrán formatear con el sistema de
archivo NTFS cuando se utiliza el Gestor de Disco de Windows.
8.
Finalmente aparecerá un resumen de los comandos seleccionados. Al seleccionar
“Finalizar”, se ejecutarán todos los comandos y el disco duro estará listo para su
uso.
El disco duro incorporado su CHD2SU está ahora listo para el uso.
12
DEUTSCH
Conceptronic Grab’n’GO CHD2SU
Schnellstart Anleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer
Conceptronic 2,5” USB Harddisk box für SATA HDD.
In der beigefügten Intallationsanweisung für die Hardware finden Sie schrittweise
Erklärungen für die Installation ihres Conceptronic CHD2SU.
Sollten irgendwelche Probleme auftreten, empfehlen wir ihnen, auf unsere Support-Seite im
Internet zu gehen (www.conceptronic.net) und auf 'Support’ zu klicken. Dort werden sie die
"Frequently Asked Questions" Datenbank finden.
Falls sie andere Fragen zu ihrem Produkt haben und sie diese nicht auf unserer Website
finden können, kontaktieren sie uns bitte per E-Mail: [email protected]
Weitere Informationen zu den Conceptronic Produkte finden Sie auf der Website von
Conceptronic: www.conceptronic.net.
1. Einleitung
Dieses Produkt bietet auf schnelle und einfache Weise zusätzlichen Speicherplatz für Ihren
Desktop- oder Notebook-Computer. Sie können eine 2,5“ SATA-Festplatte als tragbaren
Speicher im CHD2SU installieren.
Die Festplattenbox ist ideal für die Übertragung von Daten, das Erstellen von Backups oder
als zweite Festplatte für Ihren Computer.
Hinweis:
Die CHD2SU kann nur mit 2,5” Serial ATA Harddisks benutzt werden. 2,5” IDE
Disks können nicht verwendet werden.
2. Packungsinhalt
In der Verpackung ist Folgendes enthalten:
1x
1x
CHD2SU
Metallabschirmung für Elektronik (nicht im Lieferumfang enthalten, wenn die CHD2SU
2x
Schrauben für die Montage der Metallabschirmung (nicht im Lieferumfang enthalten,
1x
1x
1x
Reiseetui für CHD2SU
USB-Kabel
Schnellinstallationsanleitung
bereits vormontiert ist)
wenn die CHD2SU bereits vormontiert ist)
1x
1x
USB-Stromkabel
Garantiekarte
13
DEUTSCH
3. Hardwareinstallation CHD2SU
3.1 Installation der CHD2SU (wenn noch keine Festplatte installiert ist)
Wenn Sie die CHD2SU mit einer vorinstallierten Festplatte gekauft haben, können Sie
diesen Schritt überspringen und bei Schritt 3.2 fortfahren.
a.
Entfernen Sie die 2 Schrauben an beiden Seiten der CHD2SU.
b.
Hen Sie den Festplattenschacht vorsichtig aus dem hinteren Teil des Gehäuses.
c.
Schließen Sie die 2,5“-Festplatte behutsam am Anschlussstück an. Vergewissern Sie
sich, dass das Anschlussstück auf korrekte Weise mit der Festplatte verbunden ist.
d.
Legen Sie die Metallabschirmung auf die Elektronik des Festplattenschachts und
befestigen Sie die Abschirmung mit den zwei mitgelieferten Schrauben.
e.
Schieben Sie den Schacht wieder in das Gehäuse.
f.
Befestigen Sie den Schacht mit den 2 Schrauben im Gehäuse.
14
DEUTSCH
3.2 Kabelanschlüsse
a.
Schließen Sie das USB-Kabel an der CHD2SU und an einen freien USB-Port Ihres
Computers an. Das Gerät schaltet automatisch ein.
Windows 2000, XP und Vista erkennen die Festplatte automatisch. Für den Betrieb der
CHD2SU ist keine Treiberinstallation erforderlich.
4. Eine Partition auf der CHD2SU erstellen und formatieren
Möglicherweise ist die Festplatte, die Sie verwenden, noch nicht
partitioniert/formatiert. In diesem Fall zeigt die CHD2SU keinen Wechseldatenträger
mit Partitionen in Ihrem Betriebssystem an. Sie können das Standard-FormatierungsHilfsprogramm von Windows für das Erstellen und/oder Formatieren der Partition auf
der CHD2SU verwenden.
Hinweis:
1.
2.
Wenn Sie die Festplatte neu anlegen bzw. formatieren, werden alle
laufenden Daten gelöscht!
Klicken Sie auf „Start” und „Ausführen”, geben Sie den Befehl „diskmgmt.msc”
ein und klicken Sie auf „OK”.
Wählen Sie Ihre externe Festplatte und rechtsklicken Sie darauf. Wenn eine
Partition vorhanden ist, die Sie löschen möchten, wählen Sie „Partition löschen”.
Um eine neue Partition zu erstellen, wählen Sie „Neue Partition erstellen“.
2
15
DEUTSCH
3.
4.
5.
6.
Es erscheint der „New Partition Wizard” [Einrichtungsassistent], Klicken Sie auf
„Weiter".
Wählen Sie die Option „Primäre Partition” und klicken Sie auf „Weiter”.
Geben Sie die Größe der neuen Partition ein. Standardmäßig ist die maximale
Größe eingegeben. Klicken Sie auf „Weiter".
Ordnen Sie der neuen Partition einen Laufwerkbuchstaben zu. Standardmäßig wird
der erste freie Laufwerkbuchstaben zugeordnet. Klicken Sie auf „Weiter".
7
7
7.
Sie können verschiedene Einstellungen für die Formatierung der Festplatte
vornehmen. Unter „Dateisystem“ können Sie zwischen NTFS und FAT32 wählen.
Sie können der Partition auch einen Volume-Namen zuweisen und die Durchführung
einer „Schnellformatierung” festlegen. Klicken Sie auf „Weiter“.
Hinweis:
8.
Partitionen, die größer sind als 32GB, können bei Verwendung von Windows
Disk Management [Datenträgerverwaltung] nur mit dem NTFS-Dateisystem
formatiert werden!
Es erscheint eine Zusammenfassung der ausgewählten Befehle. Nachdem Sie auf
„Fertigstellen” geklickt haben, werden alle Befehle ausgeführt und die Festplatte
ist betriebsbereit.
Die Festplatte eingebaut in Ihre CHD2SU ist jetzt bereit für Gebrauch.
16
FRANÇAIS
Conceptronic Grab’n’GO CHD2SU
Guide de démarrage rapide
Félicitations pour l’acquisition de votre unité de disque
dur 2,5’’ USB harddisk box pour SATA HDD.
Le Guide d'Installation du Matériel ci-joint vous expliquera pas à pas comment installer le
CHD2SU de Conceptronic.
En cas de problèmes, nous vous recommandons de vous adresser à notre service technique
(allez à www.conceptronic.net et cliquez sur « support »).Vous trouverez dans cette section
la Base de Données des Foires Aux Questions.
Si vous avez d’autres questions concernant votre produit et que vous ne trouvez pas la
solution sur notre site web, contactez-nous par e-mail : [email protected]
Pour plus d'informations sur les produits de Conceptronic, visitez notre Site Internet
Conceptronic: www.conceptronic.net
1. Introduction
Ce produit vous permet de disposer facilement et rapidement d'un espace de stockage
supplémentaire dans votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Vous
pouvez monter un disque dur en 2,5’ SATA sur le CHD2SU pour disposer d'un stockage
portable.
Le disque dur est parfait pour transférer des données, faire des copies de sauvegarde et
peut aussi être utilisé comme 2nd disque dur sur votre ordinateur.
Remarque:
le CHD2SU ne peut être utilisé qu’avec des disques durs série ATA de 2,5”.
Les disques IDE de 2,5” ne peuvent pas être utilisés avec ce dispositif.
2. Contenu du Coffret
Les éléments suivants sont fournis dans votre boîte :
1x
1x
CHD2SU
Blindage métallique pour le circuit électronique (non fourni lorsque le CHD2SU est déjà
1x
1x
1x
1x
Vis pour monter le blindage métallique (non fourni lorsque le CHD2SU est déjà monté)
Sacoche de Transport pour CHD2SU
Câble USB
1x Câble d'alimentation USB
Guide d'installation rapide
1x Carte de garantie
monté)
17
FRANÇAIS
3. Installation du Hardware CHD2SU
3.1 Montage du CHD2SU (Lorsque aucun disque dur n'a encore été installé).
Si vous avez acheté le CHD2SU et que vous disposiez déjà d'un disque dur pré-installé,
vous pouvez sauter cette étape et continuez au point 3.2
a. Retirez les deux vis arrière des deux côtés du CHD2SU.
b. Faites doucement glisser le support du disque dur hors du logement.
c. Branchez le disque dur 2,5" sur le connecteur. Vérifiez que le connecteur est
branché correctement sur le disque dur.
d. Placez le blindage métallique sur le circuit électronique de la plaque de disque dur
et fixez le blindage avec les 2 vis fournies.
e. Enfoncez le support dans le logement.
f. Vissez les 2 vis pour fixer le support dans le logement.
18
FRANÇAIS
3.2 Connexion des câbles
a. Branchez le câble USB sur le CHD2SU et sur un port USB disponible de votre
ordinateur. L'appareil s'allume automatiquement.
Windows 2000, XP et Vista reconnaissent automatiquement le disque dur. Il n'est pas
nécessaire d'installer un driver pour faire fonctionner le CHD2SU.
4. Créer et formater une partition sur le CHD3SU
Il est possible que le disque dur que vous utilisez ne soit pas encore partitionné ou
formaté. Dans ce cas le CHD3SU n'affichera pas de disque dur de remplacement avec
des partitions dans votre système d'exploitation. Pour créer et/ou formater la partition
sur le CHD3SU, vous pouvez utiliser l'outil de formatage de Windows par défaut.
Remarque:
1.
2.
si vous créez ou formatez votre disque dur, toutes les données seront
effacées !
Cliquez sur « Démarrer», « Lancer », exécutez la commande « diskmgmt.msc » et
appuyez sur « OK »
Sélectionnez votre disque dur externe et cliquez dessus avec la touche de droite
de la souris. S’il y a une partition que vous souhaitez effacer, choisissez « Éliminer
Partition ». Pour créer une nouvelle partition sélectionnez « Créer Nouvelle
Partition ».
2
19
FRANÇAIS
3.
4.
5.
6.
L' « Assistant de création de Nouvelle Partition » apparaît. Cliquez sur "Suivant".
Sélectionnez l’option « Partition Primaire » puis cliquez sur "Suivant".
Définissez la taille de votre nouvelle partition. Elle est réglée par défaut sur la
taille maximale. Cliquez sur "Suivant".
Attribuez une lettre de disque à votre nouvelle partition. Par défaut la première
lettre de lecteur libre est attribuée. Cliquez sur "Suivant".
7
7
7.
Vous pouvez faire différents réglages pour formater le disque dur. Dans « Système
de Fichier », vous pouvez choisir entre NTFS ou FAT 32. Vous pouvez aussi
attribuer un nom de volume à la partition et choisir « Formatage Rapide ».
Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
Remarque: Les partitions supérieures à 32 GB peuvent uniquement être formatées
avec le système de fichier NTFS lorsqu’on utilise le Gestionnaire de Disque
de Windows.
8.
Vous verrez un résumé des commandes sélectionnées. Si vous sélectionnez
« Terminer », toutes les commandes seront exécutées et vous pourrez utiliser le
disque dur.
Le disque dur incorporé votre CHD2SU est maintenant prêt pour l'usage.
20
ITALIANO
Conceptronic Grab’n’GO CHD2SU
Guida d’installazione rapida
Vi ringraziampo per aver acquistato questo
2,5” USB hard disk box per SATA HDD di Conceptronic
La guida per l’installazione dell’hardware acclusa spiegherà passo a passo la CHD2SU
Conceptronic.
Se dovessero esserci dei problemi, vi consigliamo di visitare il nostro sito di supporto (andate
su www.conceptronic.net e cliccate ‘support’), dove potrete trovare il Database delle
Risposte alle Domande più Frequenti (FQA).
Se doveste avere altre domande riguardanti il prodotto che non trovate sul nostro sito Web vi
preghiamo di contattarci attraverso l’e-mail: [email protected]
Per ulteriori informazioni dei prodotti Conceptronic, la preghiamo di visitare il sito Web della
Conceptronic: www.conceptronic.net
1. Introduzione
Grazie a questo prodotto potrete ampliare la capacità di memoria del desktop o del
notebook in maniera facile e veloce. Aggiungendo un disco rigido 2,5” SATA al CHD2SU,
potrete disporre di una memoria portatile.
Il box hard disk è ideale per trasferire dati, realizzare backup, o per essere usato coma
disco rigido secondario del computer.
Nota: Il CHD2SU si può usare solo con dischi rigidi Serial ATA da 2,5”. I dischi IDE da 2,5”
non si possono usare con questa protezione.
2. Contenuto della confezione
La confezione è formata dai seguenti componenti:
1x
1x
CHD2SU
Schermatura metallica per circuito elettronico (non inclusa nel caso in cui il CHD2SU sia
2x
Viti per l’installazione della schermatura metallica (non inclusa nel caso in cui il CHD2SU
1x
1x
1x
Confezione da viaggio per
Cavo USB
Guida d’installazione rapida
stato preassemblato)
sia stato preassemblato)
1x
1x
Cavo di alimentazione USB
Scheda di garanzia il CHD2SU
21
ITALIANO
3. Installazione hardware CHD2SU
3.1. Assemblaggio del CHD2SU (nel caso in cui non sia già stato installato un disco rigido)
Se il CHD2SU è stato acquistato con un disco rigido preinstallato, si può saltare questo
passo e procedere direttamente al passo 3.2
a.
Estrarre le due viti posteriori poste su entrambi i lati del CHD2SU.
b.
Estrarre con delicatezza il vassoio del disco rigido dalla sua posizione.
c.
Collegare con delicatezza il disco rigido da 2,5" al connettore. Accertarsi che
quest’ultimo sia collegato correttamente al disco rigido.
d.
Posizionare la schermatura metallica sul circuito elettronico del vassoio del disco
rigido e fissare la schermatura con le viti in dotazione.
e.
Riposizionare il vassoio nell’apposito alloggio.
f.
Serrare le due viti per 2 per rendere saldo il vassoio nell’apposito alloggio.
22
ITALIANO
3.2. Connessioni cavi
a.
Collegare il cavo USB al CHD2SU e a una porta USB disponibile del computer.
Il dispositivo si accenderà automaticamente.
Windows 2000, XP & Vista rileveranno automaticamente il disco rigido. Non è
necessaria nessuna installazione di driver per far funzionare il CHD2SU.
4. Creare e dare formato a una partizione nel CHD3SU
Potrebbe darsi il caso che il disco rigido in uso non sia ancora partizionato o formattato.
In tal caso il CHD3SU non mostrerà un disco rigido sostituibile con partizioni nel sistema
operativo in uso. Per creare e/o dare formato alla partizione del CHD3SU, è possibile
usare l’utility di formattazione di default di Windows.
Nota:
1.
2.
ogni volta che si crea o si dà formato al disco rigido, tutti i dati in esso
contenuti verranno cancellati!
Fare clic su “Start”, “Esegui”, e scrivere il comando “diskmgmt.msc” dopo di che
premere “OK”.
Selezionare il disco rigido esterno e fare clic su di esso con il pulsante destro del
mouse. Nel caso in cui esista una partizione che si desidera eliminare, selezionare
“Delete Partition” (Elimina partizione). Per creare una nuova partizione
selezionare “Create New Partition” (Crea nuova partizione).
2
23
ITALIANO
3.
4.
5.
6.
Apparirà l’assistente per la “Creazione di nuove partizioni”. Fare clic su
“Avanti”.
Selezionare l’opzione “Primary Partition” (Partizione primaria) e fare clic su
“Avanti”.
Configurare le dimensioni della nuova partizione. Per default, tali dimensioni sono
impostate sul massimo permesso. Fare clic su “Avanti”.
Assegnare una lettera dell’unità alla nuova partizione. Per default viene assegnata
la prima lettera dell’unità disponibile. Fare clic su “Avanti”.
7
7
7.
è possibile realizzare diverse configurazioni per dare formato al disco rigido. In
“File System” (Sistema file) si può scegliere fra NTFS o FAT32. È anche possibile
assegnare un nome di volume alla partizione e selezionare “Quick Format”
(Formato rapido). Fare clic su “Avanti” per continuare.
Avviso:
8.
Le partizioni con dimensioni superiori ai 32 GB si possono formattare
esclusivamente con il sistema di file NTFS nel caso in cui venga usato il
programma Windows Disk Management!
Apparirà un sunto dei comandi prescelti. Selezionando “Fine”, verranno eseguiti
tutti i comandi e il disco rigido sarà pronto per essere usato.
Il disco rigido incorporato il suo CHD2SU è adesso pronto per l'uso.
24
PORTUGUÊS
Conceptronic Grab’n’GO CHD2SU
Iniciação Rápida
Parabéns pela compra da sua caixa de disco rígido 2,5” USB harddisk
box para SATA HDD da Conceptronic.
O Guia de Instalação do Hardware que se inclui fornece-lhe uma explicação passo a passo de
como instalar CHD2SU Conceptronic.
Se tiver algum problema, aconselhamos consultar o nosso site de assistência (vá a
www.conceptronic.net e clique em ‘assistência’ Aqui pode encontrar a Base de Dados das
Perguntas Mais Frequentes.
Se tiver outras questões relativas ao nosso produto e não as conseguir encontrar no nosso
webiste, pode-nos contactar através do e-mail: [email protected]
Para mais informações sobre produtos de Conceptronic, por favor visite o Web Site da
Conceptronic: www.conceptronic.net
1. Introdução
Este produto proporciona uma forma rápida e fácil de adicionar espaço de armazenamento
extra ao seu PC ou computador portátil. Pode montar um disco rígido 2,5” SATA no
CHD2SU para poder usufruir de espaço de armazenamento portátil.
A caixa de disco rígido é perfeita para fazer transferência de dados, cópias de segurança
ou para usar como disco rígido secundário no seu computador.
Nota: O CHD2SU só pode ser usado com discos rígidos ATA de série de 2,5”. Os discos IDE
de 2,5” não podem usados com esta caixa.
2. Conteúdo da Embalagem
Devem existir os seguintes elementos na sua embalagem:
1x
1x
CHD2SU
Protecção metálica para o circuito eléctrico (não incluída quando o CHD2SU vem pré-
2x
Parafusos para montar a protecção metálica (não incluídos quando o CHD2SU vem pré-
1x
1x
1x
Saco de viagem para o CHD2SU
Cabo USB
1x
Manual de Instalação Rápida
1x
montado)
montado)
Cabo de alimentação USB
Cartão de garantia
25
PORTUGUÊS
3. Instalação do Hardware do CHD2SU
3.1 Montar o CHD2SU (quando ainda não está instalado nenhum disco rígido)
Se tiver comprado o CHD2SU com um disco rígido pré-instalado, pode avançar este
passo e continuar no passo 3.2
a.
Retire os dois parafusos traseiros de ambos os lados do CHD2SU.
b.
Faça deslizar com cuidado o suporte do disco rígido para fora da parte de trás da
caixa.
c.
Ligue o disco rígido de 2,5 polegadas suavemente ao conector. Assegure-se de que
o conector está ligado correctamente ao disco rígido.
d.
Coloque a protecção metálica em cima do circuito eléctrico da bandeja do disco
rígido e aperte-a com os dois parafusos fornecidos.
e.
Volte a deslizar o tabuleiro para dentro da caixa.
f.
Aperte os 2 parafusos para prender o tabuleiro dentro da caixa.
26
PORTUGUÊS
3.2 Ligações dos cabos
a.
Ligue o cabo USB ao CHD2SU e a uma porta USB do seu computador. O dispositivo
liga-se automaticamente.
O Windows 2000, XP e Vista reconhecem automaticamente o disco rígido. Não é
necessário instalar nenhum controlador para trabalhar com o CHD2SU.
4. Criar e formatar uma partição no CHD3SU
É possível que o disco rígido que está a usar ainda não tenha nenhuma partição/não
esteja formatado. Neste caso, o CHD3SU não vai mostrar um disco rígido substituível
com partições no seu sistema operativo. Para criar e/ou formatar a partição no seu
CHD3SU, pode usar a função de formatação predefinida do Windows.
Nota:
1.
2.
Quando criar e/ou formatar o disco rígido, todos os dados existentes serão
eliminados!
Clique em “Start” (Iniciar), “Run” (Executar), execute o comando
“diskmgmt.msc” e carregue em “OK”.
Seleccione o seu disco rígido externo e clique com o botão direito do rato em cima
dele. Se existir alguma partição que quiser eliminar, seleccione “Delete Partition”
(Eliminar Partição). Para criar uma nova partição, seleccione “Create New
Partition” (Criar Nova Partição).
2
27
PORTUGUÊS
3.
4.
5.
6.
O “New Partition Wizard” (Assistente de Nova Partição) aparece. Faça clique em
“Next” (Seguinte).
Seleccione a opção “Primary Partition” (Partição Principal) e clique em “Next”
(Seguinte).
Defina o tamanho da nova partição. Por defeito, está definida com o máximo
tamanho possível. Faça clique em “Next” (Seguinte).
Atribua uma letra de unidade à nova partição. Por defeito, é atribuída a primeira
letra de unidade disponível. Faça clique em “Next” (Seguinte).
7
7
7.
Pode fazer diferentes configurações para formatar o disco rígido. Em “File
System” (Sistema de Ficheiros), pode escolher entre NTFS ou FAT32. Também
pode atribuir um nome de volume para a partição e seleccionar “Quick Format”
(Formatação Rápida). Clique em “Next” (Seguinte) para continuar.
Nota:
8.
As partições maiores que 32 GB só podem ser formatadas com o sistema de
ficheiros NTFS quando se usar o Gestor de Disco do Windows!
Vai poder ver um resumo dos comandos seleccionados. Ao seleccionar “Finish”
(Concluir), todos os comandos são executados e o seu disco rígido fica pronto a
usar.
O construído-em de disco rígido seu CHD2SU está agora pronto para uso.
28
MAGYAR
Conceptronic Grab’n’GO CHD2SU
Gyors installációs kalauz
Köszönjük, hogy a Conceptronic-nak a 2,5 colos SATA HDD
merevlemez-meghajtó és az USB között alkalmazható
merevlemezdobozát választotta.
A mellékelt Hardver Installációs Kalauz részletes magyarázatot nyújt a Conceptronic CHD2SU
installálásához.
Probléma esetén javasoljuk, hogy vegye igénybe a Support-site-en nyújtott segítséget
(menjen a www.conceptronic.net-re és kattintson a ‘Support’-ra. Itt megtalálja a Gyakran
Ismételt Kérdések adatbázist.
Ha termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, és weboldalunkon nem talál rá
választ, forduljon hozzánk e-mailben: [email protected]
A Conceptronic termékekkel kapcsolatos további információért kérjük tekintse meg a
Conceptronic weboldalát: www.conceptronic.net
1. Bevezetés
Ezzel a termékkel gyorsan és egyszerűen adhat hozzá plusz tároló területet asztali
számítógépéhez vagy Notebook-jához. Csatlakoztathat egy 2,5” SATA merevlemezt a
CHD2SU -hoz, amely hordozható tárolást biztosít.
A harddiskbox tökéletesen alkalmas adatátvitelre, backup-ok készítésére, illetve a
számítógépen második merevlemezként is használható.
Megjegyzés:
A CHD2SU csak 2,5 colos, soros ATA merevlemezeknél használható. A 2,5 colos
IDE lemezek ezzel a házzal nem használhatók.
2. A csomag tartalma
A csomag az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
1x
1x
CHD2SU
Az elektronikus áramkör fémárnyékolása (nem tartozék, ha a CHD2SU előre össze van
2x
1x
1x
1x
csavar a fémárnyékoláshoz (nem tartozék, ha a CHD2SU előre össze van szerelve)
útitáska a CHD2SU-hoz
USB-kábel
1x USB hálózati kábel
Gyors Installációs Kalauz
1x Garancia
szerelve)
29
MAGYAR
3. Hardver installáció CHD2SU
3.1 IU összeszerelése (Ha még egy merevlemez sincs installálva)
Amennyiben a CHD2SU -t előre installált merev lemezzel együtt vásárolta meg, akkor
ezt a lépést hagyja ki és folytassa a 3.2 lépéssel!
a.
Vegye ki a két hátsó csavart a CHD2SU mindkét oldalán.
b.
Óvatosan csúsztassuk ki a merevlemez tálcáját a ház hátoldalából.
c.
Óvatosan csatlakoztassa a 2,5"-os merevlemezt a csatlakozóhoz. Ügyeljen arra,
hogy a csatlakozó megfelelően csatlakozzon a merevlemezhez.
d.
Helyezze a fémárnyékolást a merevlemeztálca elektronikus áramköre fölé, majd
rögzítse az árnyékolást az erre a célra szolgáló két csavar segítségével.
e.
Csúsztassuk vissza a tálcát a házba.
f.
A tálcának a házban történő rögzítéséhez húzzuk meg a 2 csavart.
30
MAGYAR
3.2 Kábelcsatlakozások
a.
Csatlakoztassa az USB-kábelt a CHD2SU-hoz, majd számítógépének valamelyik
szabad USB-portjához. Az eszköz automatikusan bekapcsol.
A Windows 2000, XP és Vista automatikusan felismeri a merevlemezt. A CHD2SU
működtetéséhez semmilyen meghajtót nem kell installálni.
4. Partíció létrehozása és formázása a CHD3SU
Előfordulhat, hogy az Ön által használt merevlemez még nincs formázva illetve azon
partíció létrehozva. Ez esetben a CHD3SU az operációs rendszerben nem mutat
helyettesíthető merevlemezt. Ha a CHD3SU-n partíciót kíván előállítani és/vagy
formázni, használja a Windows alapértelmezett formázó segédprogramját.
Megjegyzés:
A merevlemez előállításakor és/vagy formázásakor minden aktuális adat
törlődik!
1.
Kattintson a Start”-on, ezután a „Run”-on, hajtsa végre a „diskmgmt.msc”
parancsot, majd nyomja le az „OK”-t.
2.
Jelölje ki saját külső merevlemezét, majd kattintson azon az egér jobb oldali
gombjával. Ha van rajta törölni kívánt partíció, válassza a „Delete Partition”.-t Új
partíció előállításához jelölje ki a „Create New Partition”-t.
2
31
MAGYAR
3.
4.
5.
6.
Ezután megjelenik a „New Partition Wizard”. Kattintson a „Next”-re.
Jelölje ki a „Primary Partition” beállítást, majd kattintson a „“Next”-re.
Állítsa be az új partíció méretét. Alapértelmezettként, az a maximális méretre van
állítva. Kattintson a „Next”-re.
Rendeljen hozzá meghajtó-betűjelet az új partícióhoz. Alapértelmezettként az
első szabad meghajtó-betűjel fog hozzárendelődni. Kattintson a „Next”-re.
7
7
7.
A merevlemez formázása érdekében különböző beállításokra kerülhet sor. A „File
System”-nél választhatunk az NTFS vagy a FAT32 közül. Kötetnevet is
hozzárendelhetünk a partícióhoz, sőt választhatjuk a „Quick Format-ot. Ha
folytatni kívánjuk, kattintsunk a „Next”-re.
Megjegyzés:
8.
32GB-nél nagyobb partíciók az NTFS fájlrendszerrel csak Windowslemezkezelés alkalmazásával formázhatók!
Ezután a kijelölt parancsok összegzése jelenik meg. A „Finish” kijelölésével
végrehajtásra kerül minden parancs, ezután pedig merevlemezünk már
használható.
Ezután a CHD2SU-be beépített merevlemez használatkész.
32
Declaration of CE Conformity
The manufacturer
Address
Conceptronic
Databankweg 7
3821 AL Amersfoort, the Netherlands
Hereby declares that the product
Type
USB SATA HARDISK 2.5"
Product
CHD2SU
Complies with following directives:
ƒ
89/336/EEC EMC directive:
Electromagnetic Compatibility
ƒ
73/23/EEC
Low Voltage Directive:
Electrical equipment designed for use within certain voltage limits
The following standards were consulted to assess conformity:
ƒ
EN55022/9.98 Class B
ƒ
EN55024/9.98
ƒ
EN 50081-1/1994
ƒ
EN 61000-3-2/3/4/1995
ƒ
EN 50082-1/1994
ƒ
EN 60950/1995
The CE symbol confirms that this product conforms to the above named standards and regulations.
This product is suitable for all EU countries.
Place and date of issue: Amersfoort, June 28, 2006
Herman Looijen, Product Marketing Manager

Documentos relacionados