Opslaan

Сomentários

Transcrição

Opslaan
Dric-en-twintigste Jaar I\" 2 2 .
~ Vrijheid in alle» en Toor allen. —
Zondag 5 0 Mei 1886.
Uzercn Weg vn» h«*t Lnud van Wnns.
Antwerpen naar Ucnt. Tertrekure» CO Mei
4-4 ' 6-18 7-13 9 20 10-5» J I» 5-40 5-10 0-33 8-07
4-55 — 7-28 — 11-13 7-93 — - 6-50 —
5-H7 0-39 7-38 9-40 11 - « 2-32 4 00 5-32 7-00 8 50
5-19 — 7 SO — 11-552-42 — — 7-1S —
5-28 0-55 8-00 9-57 11-45 2-50 4-15 5-48 7-22 8 45
f„40 — 8-1(1 — 11 55 3-00 — 6-0(17-3) _
Lcker. 5-S2 7-15 8-23 10-15 12-07 3-12 4-37 fl-IU 7-49 9(14
Bfirv 6-06 7-27 8-35
Van
A n uv.
Zw.JD.
Ecvi r
Niuik.
SlMk.
Dnii \
— 8-42 — 12-27 3-32 — — 8-00 —
Louci. 6-lj
h-30 7-40 8-55 1U-40Ï2-40 3-4!» 5-OÏ 6-35 8-18 0 30
Gi-nl
trein u-rt. uit A
. 9-07 | Aank. SinlNikolaas 9-57
IJf,crfiiw^g vrt» Mfchrlrn unar Tcriicnzcn.
DE KLOK
hV 1 JliNI, I8?S.
Meclic v
llonil.
7-C8 S 54 I
W i l l , b 7-149 02 11
Pi.orj
7-219 H II
Bomh.
-21 11
1 . niscli 7-41 'I 3fl
7-",a 9- 41 II
Si N i k . ;
SlGillis
Cii g e
«-05
H-14
«-V2
Gcn(
Looch.
B.irv.
Lokrr.
Dui/.A
Si, Nik
M.nk.
B-ver.
Antw A .
„VAN HET LAND VAN WAAS.
4-50 7--5 8 00 9-15 10-50 12-00 2 20 4 07 5 25 7-19 8
5-057-18 — — 11-09
12-12' 2-SO — — 7-29 —
5-1 e 7-27 — 9-28 11-08 H-20 2-36 5-21 — 7-35 8 51
5-2f.7-40 8 23 9-40 11-20112-35 2-<8 4-35 5 48 7-49 9 04
5-407-50 —
— 11-31:12-48 3-00 — r, 00 8-00 —
4-455-558 03 8 40 11100 11-45 1-1)5 3-14 4-540 II 8 129-23
4-55 — 8-10 - 11-52 1-13 3-21 — — 8-19 —
5-100-108-21 — 10 14 12-02 1 26 3-32 5-07 0 24 8-30 9 17
5-22 _ 1-32 —
— 12-121 1-'8 5-4-2 — 6 54 8-41 —
5-550-35 8-5il 9-10 10.75 12-30i 1 57, 4-00 S-Sl.fi 303 589-57
WEEKBLAD VOOR GEHEEL HET AMOADISSEÏÏEVT.
llnlsl J S-48
Axel
S 11 • k , .
'J-M
LI-17
Tun a
V
•il
3-"3 6 - i f !
•2-ns 0-11
il'"'.
3-1 'I 0- f I '
B 4i (
-J-'Ti
. a
j ! " "if,"-
5 2 17- I >
T "9
li-H 4-UI 7 - 4 »
4 17
4 - i d a HI
.1-30 8-ïO
-1-41)
x-40
ï , Hulst
• Ur.Gilh
"'.00
5.11> r.ili. i 22
ï. M
[>'. TS
Willfl) 1,40
T.5 Cll 'i,;7
llonl.. 11.(1(1
l>,n,c
( M 0 1(1-05 12-10 6 , 0 *
d-'S 10.) j |«.4ï B IJ
O-M 1(1.20 1-10 6.20
7-<8 10-40 1-40 6.40
7-11 10-43 1-iï li 4 !
7-50 10-18 2-10 6.58
7-10 Ï1-0Ï 3-2T 7.11
7-ïil 11-15 2-40 7 19
6 Vi 8-42 11.20 3-lb 7 2»
7-07 8-SÏ II 35 3-2S 7 40
7 - H 9(12 11-4Ï 5-37 7 48
7 - ' - | "1-14 12-02 3-40 7.S9
7-Ï4 9-22 12-1I 3-56 8,08
7-4U !»-28 1-J-I6 4-01 8,15
_
_ 4 - | 3 8.«5
Mecln- a l J O . 7 - j i 9-10 12-27 4-18 8.30
Vert, van St. Nikol., w. st fi.10 H,2O 10,48 1,"8 4,37 7,00
Ven. van B'ussel noord 6,00 8,114 1U,{2 2,31 0,09 7,31
Kantoor van inschrijving, bij den uitgever *. BE C t s r i t o , STATIESTRWT te ST. NIKÜLAAS, alsook bij alle postdirecteurs. — Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar, voor ST. NIKOLAAS 5 KIS. voor alle andere
plaalsen van liet rijk 6 Kil. franco te huis besteld. — De abonnementen zijn voor niet min als een jaar. — De annoncen 20 centiemen den drukregel, en dienen, even als alles wat voor UL K L O K bestemd is, uiterlijk
des vrijdags middags besteld te zijn. — Brieven, Gelden, Pakken enz. vraehtvrij.
beid.
En toch wil men naar Brussel gaan om dit algemeen
f'«:inreehl te vragen ! — Is dit verstaanbaar 1
De waarheid is, dat de uprnerslokcrs deic gelegenheid wille» te baal nemen om de stad en misschien
geheel het land in rep en roer te brengen. Als dit hun
inzicht niet is, wat is het dan ?
Welhoe ! men trommelt de werklieden op. om mei
het roode vaandel en de roodc muts, onder hel zingen
der Marseillaise naar Brussel te trekken, en men wil
ons doen geloovcn dat hunne inzichten zuiver en
patriotiek zijn !....
De kiczing heeft hier weinig bijzonders opgeleverd.
Ziethier ücn uitslag:
Getal stemmers
714
91
Nietige briefjes
623
Getal geldige slemmen
312
Volstrekte meerderheid
MM MEERT EMIEL
552 stemmen
573
»
VERCKl'YSSE ARTHUR
VERMEIRE PIETER
530
»
tog. !> werd gehuild, getierd en gezworen dat zij hun doel eerste maal.
De andere hernam :
7(>'iiden bereiken of tiet alles 't onderste boven keeren. Niet;
— Heen. Haitheus Bloc u eergisteren in het kasteel van
veel njds was er hun dus noodig om heel de stad in rep en
Zwijnaarde
niet gezegd dat gij hem nog eerlang zoudt hebben
roer te zei ton. al wat iets tegen het wedeverrtrag van Gavere
np hel hart had liggen en oonig/ins aan bet veroveren hield terug gevonden. Kn gij /iet het wel, — voegde er zacht de
gebannen
muil
er bij. — hij heeft zijn woord gehouden.
der oude voorrechten en viijhedcn en zich thans gestemd '
J vond om een dolk Ie /w.iaicn en in de wijde lucht te lieren ; ; Ter/elfder tijd verdween in] tussehen de menigte en liet
dus
gelukkighjk
het voorgevallene daarbij blijven.
! dil alles snelde Si l.ic\cnsyoUenb<'nde te gemoet of liet niet
• na !.a;n* onversaagd te volgen.
j Karel van Itourgomtiu vervolgde zijnen weg naar het
Hooghiiis
Lodewijk
van Gruttmuse trok hem opnieuw bij
W l d r a woelde er eene onafzienbare menigte over de Vrij' dag ii.nkl. In het midden d«r plaatst rustte de relikwiekast den arm en fluisterde hem binnensmonds :
Edele
vorst,
ik
smeek
het u nogmaals, bedaar u, wij loopen
Niel 7oodra haddon die woorden over do wijde piaaK roiht welke yic'n werklieden \ a n eiken neering in slag- j
grgaliml of men hoorde not rtuiiiü^ jjedruiM-li der hanuT- orde hailden cesch;,aid. Rloc, Rruneel en Oosleriinc ; hier levensgevaar. Ln dzw alle oogenbhkken kunnen die
verdwaalden
naar
uw
paleis
lie^nsiormen, waar uw dochter
voei-;len liet bevel over dit 700 schielijk bijeengeraapte
shiyi'n die het ongelukkig bureel lan^s Mr kanien he^inmi
! ?ich bevindt en uw j uw celen zijn. Gaat gij zoo voort het is
den. Matheus Bloc had met eonij;e kerels \,m /\]i\ ^l.icli de leger...
mei
ons
gedaan.
Op dil ongenbhk verschenen Karel op de Vrijdagmorkl.
i
liand aan 'l werk geslagen; dak, plank' n. \pnMei\s, op een
Hel was hem onmogelijk door de volkmassa heen Ie drin- j — Ik zal nnj van dien hoop cllendigen laten onder de voe
oogcnhlik lag het alles uit een genikt. \einieM. lot spaan en
scherf geslagen ; lerwijl du ,'imjnslxïilK'iiden, om \erdere gen Woedend van ongeduld, terwijl hij de burgers weg- len trappen ? — beet Karel zijnen hoveling toe, en hij stapte
mishandelingen te ontkomen, bureel ni «nlvungsi hadden in stiei die naast zijne zijde stonden, riep hij mot ontroerde lipt Hoog huis binnen.
stemme:
I Tussehen de burgers die aan den voortrap stand hielden.
den brand gelaten en hei lia/<Mtp.ni gt'ko/on
— Achteruit! achteruit! wal kwelt u dan? will gc dan. bevonden z.ich echter talrijke liertogsgpzmden. die bij ïvarcls
— Goed,jongens !— omorhetLTlijk i iepen Moren Bruneel
aankomst zicli eerbiedig verwijderden en hem doorgang
di** niet wplgonoegon staarden op \\.it hunne eerste zege vermelplde heden...
— Om Godes wille, ^la niet meer. — flui-icrde hem in boden.
daar had te weeg gebracht, — en nu \ u o r m t ! \.in leer g e 't oor M. van Grnthmise, die aan de« heiiogszijdedraafde. — j — livve hoogheid v e e z e niets, — nepen zij hem toe — wij
trokken en ter \njdagmarkt;
Oogonblikkelijk werd iio kast \ a n SI-!,H'\on weder op de He hemel weel wal er ons hier lus^ehen die muiters te wor- , zijn uwe kinderen r,i iiio i.iais. wij dragen u hefd^ en eer| bied toe. mei ons hebi gij geen gevaar (e duchten; indien liet
schouder» geheischi ; en liet ongertul h ^ i e gedceüe (\cr den Maat. indien gij 't dus nog verder aanlegt
bende liep \ooruil ter dier plaatse wriki iniüiCr m lijd van
En inderdaad, die welke de woedende vorst had weg ge- ' zijn moet kunnen WIJ 11 verdethgen.
Doch Karel gaf weinig aandacht op die troostende woorden
oproer en omwenteling den jrendpclien \olKe tot slandplaalst duwd bniischten op in tegenstand, de onvorsaagdsten hiel j
had gediend.
den zich reeds vcchtens gereed, toen er een man. welken de en eenige slomlen later verscheen hij 111 het balkon van hel
Vele anderen wie de begankenis in i]o-i zin van Bloc on hand van Karel duchtig had geraakt, zich ijlings omwendde Ilooglmis Niel zoodra had het volk hem bemerkt of een oniïlrnneei hadden waargenomen, begonnen de Inj/omlcrsle en tie armen kruisend, den vorsl spottend in 't aangezicht z.iggeliik geschreeuw steeg uit de scharen over de hreede
plaats ; lusselieu hol schallend ha'idfnklappsn hoorde
strale-i derstad te doorkruisen overal schreeuwend: —weg zag. en hem honend toesnauwde:
de graanaccjtisen ! Ter dier helle de \reè\.in <'.a\ere. Dezen,
— Sla, sla voort mijn gednehten beer en meesier, wij zijn men de woorden : « wiüekom ! wili*>kom ! » en van uit
begeleid van een standaard dien v\] t\c\\ schildknaap \an St- daarom uwc onderdanen en gij onze hertog toch dat nim- de lioogte mocht de vorst thans een treffend tooneel gadeI.ievcnsgenöütschap uit de handen hadden genikt traden mer de mannen van uw gevolg het wagon mij te raken, want slaan.
In het midden der plaats en in de laaiAtr stralen der
onbeschroomd m dchui/.en om er zich wapens aaiUeschaifen. WIJ /.ouden hen niel sparen zooals wij u mogen huldigen,
ondfrgang<von troonde St-Uevensgulden relikwie\an. H-nul
tic vreed/ame h u i l e r s tot opstand te nopen en hen ter Vrij- genadige vorst.
dagtnariu \e lokken.
— Hij Sl-.lons ! — viol Karel de Stoule uit.die in den spre- hel heiligdom stondpn St-Bavos monikken goschaai'd. d i '
In de rfclirikkelijkstc bedreigingen vielen die on/mnigen ker eene oude kennis terug vond en begon ie gevoelen dat bunnen ^cliat 111 ei hadden wilicn verlaten; rondom knoelile
uit legen al wat maai' ecnigzins mbelrek stond met (\en her- hij gevaar liep. — Mij dunkt ik zie dien kerel niet voor de nog cene aanzienlijke menigte, vrouwen en kinderen van allen
ouderdom Oie hoofdgroep was als het middenpunt van dit
kamp dal daar z.00 ijlings tie bedevaartgangers en ambachlsvolk, op het geklep der noodklok toegeloopim, hadden opgeslagen
Karel. naast wiens zijde zijn vriend Grntlmusc en zijn
kanselier ridder van Wedergrate stonden, bracht de hand
voor en gaf een sein ter stilte- Onmiddellijk sprak de vorst
in de vlaanische taal.
— Mijne trouwe onderzaten en kinderen. God houde u ln
zijne heilige hoede. Ik ben uw vorsten wettige meester. U s teren beloofde ik op hei Evangelie uwc rechten te huldigen
en te verdedigen; gij daartegen zwoert mij als uw vorst te
eeren en gelrouw ie zijn.
— Ja ! ja ! dit zwoeren wij en bij duren eede. — riepen
eenige aanhangers des herlogs die zich onder het balkon
bevonden.
— Oan voor u ben ik bereid te doen al vvnl mijne eer en.
uw welzijn mag slaven. Gaat in vrede naar huis...
Leve de hertog ! Leve Karel van Bourgondie! Kom op,
kom op. ten onzent! Gaan wij ten onzent!
Reeds trok een gedeelte des volksnaar Si-Lievensbeenderkast om haar onverwijld naar St-Bavos abdij over te voeren,
toen Olio Brnneel. zich ijlings tussclien den hoop werpende,
de kast hevool neer te zetten en vervolgens in dier voegen
tegen het uuibachts volk uitviel :
— La!'<iards! bloodaards'. Ziet gij nicï dal de hertog \no\.
uwegoe.iheid de-i sp>t dhjft ! Maar W.L hebt ge dan toch
voor. ware, ongelukkige zotten als ge zijt ? Uit een g.ian ? U
naarhuis b^nveu? Maar voelt ge dan niet dat mei u uit^vi
drijft o>] len uwent zendt om u des te gemakkelijker aan
te grijpen, om u van deze nacht in uwe woningen lo verrassen, en u morgen op ie knoopca, ie radebraken of den nek
te breken.
— Dan hoeven wij maar hier stand Ie houden. — sprak de
menigte welke'ie k w h i en overluigin^vnlle woorden van
Brunei tot haar vorig besluit had teruggeroepen. •
Oüdert urenen had Matheus lilocdit alles te baat .genomen
om met eenige zijner .Kinh.ingcrs langs eene achterdeur liet
lloojjnuis binnen ie sluipen.
{\Yovdt voortgezet,)
BDITEL.tNDSCn
RIEUW9.
van üns zijl gescheiden, zijl gij daarom niettemin liet
voorwerp onzer liefde en onzer bezorgdheid.
Onze helde wordt zelfs vuriger in de maat uwer
opolleringen en uwer Kwellingen. Hel is daarom dat
WIJ u door deze brieven komen troosten en u de \erzekering geven van onze innigste genegenheid, aan U
en aan al degenen, die met V voor Kristus hebben
geleden.
De kerk van Krislus hier beneden is het voorwerp
van groote en droevige tegenkanting. Eene gedachte
moet onzen moed aanwakkeren en ons onoverwinnelijk maken : 't is dal God oneindig getrouw is ; dal Hij
niel zal loelaten, dat de beproeving onze krachten
overlretfe, doch dat [lij ons uit dezelve voordeel zal
laten trekken,, opdat wij zouden kunnen volherdcn.
v o e c
In die gedachte moet gij, Ecrweerde Broeders, en
ook de uwen, moed en vertrouwen putten. Gij moogt
niet vergelen, dal degenen die door het zvveerd omkwamen, bemiddelaars voor u zijn bij den Allerhoogslen en dat zij den Heer zullen smeeken u een ovcrvlocdigen oogst te laten plukken in de streken, welke
zij door hun bloed bevochtigd hebben.
lit al de krachten van ons gemoed, bidden wij ook
de Goddelijke goedheid, dat Ij die genade worde verleend en dat de rust volee op de rampen, die uwe
streken hebben bezocht. Wij schenken U, en ieder
uwer medewerkers in hel bijzonder, en al de geloovigen die L" zijn toevcrlrouwdjonzen pauselijken zegen.
LEO XIII, Paus.
KIEZI.I'G VkX 2 9 « E l .
Men meldt uit Rome aan den Univers, dat in liet
aanstaande Consistorie, behalve de reeds vroeger
vermelde prelaten, nog een zevende persoon tot liet
kaidinalaal zal verheven worden, namelijk pater Marzella, S. J., sinds 1879 professor in de dogmatiekc
theologie aan het Collegium Roniamini en vóór dien
lijd reeds gedurende twaalf jaren professor in de godgeleerdheid in het kollege Woodstock, in Amerika.
Toen hij nu vrijdag morgend der verledcne week
door het staatssecretariaat van zijne benoeming werd
onderricht, betuigde de even ootmoedige als geleerde
E" zijn andermaal een grooi getal slemhrief kens
pater vol schrik, dat hij die onderscheiding onwaarongeldig verklaard. Velen hadden gedacht wel te doen
dig was, en hij verzocht zijne overheid den Paus te
en
voor geheel de lijst te stemmen, met den stempel te
Maar
wat
is
het
roode
vaandel
1
willen bewegen totterugUoming op dat besluit. ZaterDie roode lap is afkomstig uit Frankrijk, en de zetten in het Oken boven de namen, in plaats van het
dag avond ging hij zelf in particuliere audiencie bij
WIT
riNrjK te stempelen te midden van hel zwart vierbeleekenis die men er aan hecht is cene proteslatie
den Pausom intrekking der benoeming vragen; maar
legen het koningdom,tegen hel beslaande gezag, tegen kant. Anderen hebben volgens gewoonte gestemd met
LeoXIII, zijn kennis en deugd op hoogen prijs stelden wil t\ev overproolc meerderheid des lauds ; met een wit brietje.
lende, legde hem gehoorzaamheid op. Paler Marzclla
een woord, 't is het zinnebeeld der bloedige republiek
Dit is de oorzaak van bel groot getal nietige
wordt dus kardinaal.
van rampzaliger gedachtenis ! —
stemmen.
De namen
der Cii^j
zes overigen
iiiuitsii uui
istciif^i^ii zijn,
/jijii| naar
naai men
iiiL/ii weet
u c c i:>
Lamartine
had
voor
de
roode
vlag
den
grqotslen
j
Mgr Th
- . - Gibbons,
..heodoli. niajordomus ; Mgr
aartsbisafkeer. To?n in 1848 de fransche revolutionnairs bet I De algemeene uitslag der kiezing van zondag laatst,
van Baltimore; Mgr Taschereau, aartsbisschop
schop va
roode doek voor hunne nationale vlag wilden nemen, '
vanQuebecalsmededeilnefranscbeaartsbisschoppen '
samengevat worden als volgt : 180 katholieken ca
anlvvoordde hij : — «De driekleurige vlag heeft glo- kan
116 liberalen. Van weerskanten,op de letter genomen,
Mgr Langéncux, van Rejms; Mgr Place, van Rennes
rierijk de reis rond de wereld gemaakt; de roode vlag is
en Mgr Bernardou, van Sens.
er
noch winst noch verlies.
legde enkel den weg af rond bet Marsvcld, gesleept,
Figaro maakt de opmerking dat Frankrijk voortaan
door bel bloed onzer broeders ! »
| In (.\cn Provincialen Raad van Luxemburg blijft bet
met acht stemmen in hel H. Kollegie zal vertegenEn het is eene dergelijke vlag die men op 13 Juni gelal afgevcerdigden 23 liberalen en 21 katholieken.
woordigd zijn ; behalve de nieuwe kardinalen Langéin de stralen van Brussel zou laten wapperen ; hel is ' In de Provincie Namen werden £3 katholieke zetels
rieux. Place en Bernadou. had het reeds Mgrs Guibert
onder een dergelijk bloedrood doek dat men duizende j betwist. Hunne meerderheid is 32. De liberalen, onvan Parijs, Caverot van Lyon en Desprez van Touwerklieden zou doen marchccrcu '.
! danks moeite en geweld, zijn er Hiel in gelukt die
louse, terwijl ook de benedictijn Pitra en dedominiGeweld en willekeur.
En de burgemeester \an lirussel zou dit laten ge- meerderheid te verflauwen.
kaan Zigliara, beide te Rome, tot de fransche kardibeuren?.'....
| ln Ilenegauwen kon de kiezing er niet veel verandenalen gerekend worden.
In Frankrijk heeft cene nieuwe geweldenarij plaats
ren. In 14 kantons hadden de liberalen geene tegenZonder te spreken van kardinaal Bonaparte.Tcrgeel gehad, waarbij het enkel aan de bezadigdheid der
kanting. Te Celles waar de katholieken <ien strijd
het blad geheel en al den grooleii kardinaal Lavigerie. bevolking Ie danken is, dat geen herhaling der bloehadden aangegaan, is er ballollagie. Dit is veel beteedige tqoneelen van Chateauvillain te betreuren valt.
Bovcnstaamle was gezet, toen wij vernomen rial M. kenend, ingeven Celles in ïief arrondissement Doornik
Het is wcêr cene ollicieelc inbreking : na de kloos- Buis de belooging heeft verboden én den volgenden ligt. — In het Ivanlun bVasncs zijn de twee uittredende
Men verzekert dat de II. Vader, ter gelegenheid dei- ters de kapellen; na do kapellen de kerkhoven. Als •brief aan den sekretaris der Werkmansmaatsehappij katholieke leden zonder tegenkanting herkozen. Te
geboorte van Alfonso X1II, aan koningin Christina bet zoo voortgaat, dient er een afzonderlijk ministerie heeft geschreven :
Thuin werden de zetels verdeeld : 1 katholieken
eene gouden kroon zal aanbieden, met edelgestecnten van Inbraak opgericht te worden.
1 radikaai. i)e eer.-te bekwam echter 200 steramen
Brussel. 26 mei 1S86
Te Auberive, in het departement Haute-Marne, is
bezet en met het wapen der Pecci versierd.
meer dan zijn lege.stander.
Mijnheer de
Sekrelaris.
een verbeleringshuis voor meisjes, met een afzondci- i
ln de provincie Luik is (\en uitslag eenigzins in
lijk kerkhof voor de verpleegden, die inliet gesticht
Bij brief \ a n l ö meert kondigt gij mij a a n . dat de belgi^che
overlijden. Er was weer een der jonge veroordeelden :
tegen 13 j u n i cene groote manifestatie w i l 't voordcel der liberalen. Hunne meerderheid in den
De Vuivevs kondigt den volgenden brief af, door gestorven. De bestuurster, madanw Huboi*t, vnrul \ •yerkniatispai'tij
raad
die vroeger 48 was is heden 50.
iiirfci-.ten ion voonlrf'to \au het uliftMïieen stmnrpeiit
Paus Leo XIII gezonden aan Mgr Caspar, apostolisch goed het aloude gebruik af te schallen en ditmaal bet
Een stoel van HO lot 100,000 werklieden moest dien dag de
lu Brabant is er winst \U»M tic K.uuolieken. De nuovikaris van noordelijk Cochinchina, verblijvende te lijk na ir de algemeene begraafplaats ie laten over- j straten der hoofdstad doorkruisen.
j ralc meerderheid in den Provincialen ttaad is van
Huè, en aan Mgr van Uainelbcke, apostolisch vikaris brengen. De mairc verzet zich hiertegen, de prefekl ! Zonderde opr'vhiltPid van uwe verklaring in twijfel te 17 lol lo gedaald.
van oostelijk Cochinchina, thans tcüui-Nhon :
trekt parlij voorde bestuurster; de maire en de muni- ; trekken, gelooi'ik echter niet mijne onderhorigen aan de
In de Provincie Antwerpen hebben de liberalen
cipale raad nemen hun ontslag, en de prefekt zendt ' gevaren der mogelijke gebeurtenisen te mogen blootstellen.
Zeer eerweerde Broeders,
Inderdaad, niets bewijst mij dal de inrichters gezag genoeg j ongelooflijke poogingen aangewend om plaalsen te
een eskadron gendarmen, die, met geladen revolvers,
zullen
hebben
op
de
volksmassas,
welke
zij
in
de
hoofdstad
!
veroveren
te Boom, te MeehekMi. Ie Lier. te Contich.le
Met eenc grooie smart hebben wij door de brieven de bajonet op het geweer en de blanke sabel in de willen brengen, om alle wanordeis te beletten, noch dat j Moil, maar overal zijn zij deerlijk mislukt! De Provinvan onzen dierbaren zoon. pater Delpech, het beiivu- vuist, het lijk eskorteeren, terwijl de slotenbreker het hunne \reedzame bedoelingen door al de beioogers gedeeld j ciale Raad is en blijft zuiver katholiek.
worden; daarenboven is't mijn plicht, te belellen dat derge
rensweerdig ongeluk vernomen, van verscheidene kerkhof openslnit.
In Üost-\laanderen bobben de liberalen den strijd
lijkc manifestation de verhouding aannemen, weike mei de
1'laudate cives'.en roept : Leve de republiek !
uwer missionnanssen en andere priesters.alsook van
macht waarover ik beschik, niet overeenkomt om de goede aangegaan, Ie Aalst on te Ronse. In eerslgenoemde
de (luizende keistenen, die in uwe ongelukkige streken
orde te verzekeren.
plaats
bekomen onze vrienden een zegenpraal van
dooi het staal van den vijand ter dood werden gelïij gevolg verzoek ik u. al degenen welke gij voor de ma- meer dan 900 stemmen, ln de tweede verliezen de
bracht, zonder te spreken van de rampen en depiiinen,
nifestatie van i\o\\ 13 juni bijeengeroepen hebt. te doen we- katholieken twee zelels. — Dll scliijut ongelooflijk,
I>!IV 13 J l . M .
waarvan de eigendommen der geloovigeu door de
len, dal ik, gebruik makende van de macht die art 19 \an maar dit is toch zóó !
woede der vervolgers liet slaehtotter waren.
de grondwet en art 91 der gemeentewet mij geven ik maatDe katholieke meerderheid in den Provincialen Raad
Wij kunnen inderdaad, zonder de biltersle zieleZal de burgemeester van Brussel den 13 Juni de ' regelen zal nemen, welke ik noudig denk om hni \erbud te van Oost-Vlaanderen liltjh 68 stemmen !
smarl Ie gevoelen, de mission niel zien uitroeien, die, belooging t\\if anarchisten toelaten ja of neen ? — Dat doen eeibiedigen. welk ik de eer heb u te IIIUM kennen.
In \Vest-\laamieren behalen wij eene victorie die
dank aan uwen iever. aan tiet geloof, aan de gods- is de vraag van iedereen.
I Aanvaard M. de sekrelaris, de verzekering en/.
het verlies van Ronsc goedmaakt. Op de zes liberalen
vrucht der geloovigen, in vollen bloei waren en be- Men denkt evenwel te welen dat de betooging niet zal I
De burgemeester,
die in den Provincialen Raad zet uien*, twee behoorden
ioofden, met Gods zegen, overvloedige vruchten voort plaats hebben, dus, dal de rust niet zal gestoord worBlLS.
lot liet kanton Ghislellc, liet vaderland van M. Heyte brengen.
den. Goed, maar wat willen de anarchisten met hunne
Beter laat dan nooit!
vaerl, gewezen gouverneur. Onze vrienden hebben ze
En nochtans, te midden van die kwalen, aanbidden kavalkade? — Het algemeen stemrecht, zeggen zij.
M. Buis heeft in alle geval maar tien Ivvoczak ge- bun contjé gegeven.
wij de oordeelen Gods, die altijd wijs en rechtvecr- Maar dit is immers onmogelijk. Hel algemeen slemspeeld
met
de
mensehen
zoolang
in
onrust,
te
talen.
Daar blijven ei* nu nog 4 in den Raad... voor de
dig,,.zijn.
,
recht kan niet verkregen worden dan mei eene veran- 't Is ook niel heel slim voor hem. te veiMaan te geven
Wij troosten ons met de gedachte, dat het Hem heelt (lering aan de Constitutie, en eene verandering aan de dat hij de betoogingen enkel verbiedt oin.'i»L hij over aardigheid ! —
behaagd zoo'n groot getal trouwe dienaars uit de Constitutie kan niet gebeuren dan met twee derden geene genoegzame macht beschikt, om ciesnoorls den
Besluit: Wij hadden voor 23 mei de meerderheid
ellenden van dit leven lot den hemel te roepen en hun der slemmen in de Kamer. 'I Is te zeggen dat op 100 oproer te belellen. — En nochtans heeft hij zijne in zes Provinciale Raden ; wij behouden die meerderhet eeuwige loon hunner werken Ie schenken.
'representanten, er 73 v o o r d e afbreking moeien policie, de gendarmerie, de gardeciviek — en als 't er heid, niettegenstaande de hevige en hardnekkige aanMen mag den dood van hen gelukzalig noemen, die ' stemmen. Nu, waar zult gij die 75 representanten gaan op aan komt, het leger!
vallen onzer legen>lrevers.
geslachtofferd werden voor Krislus en lot de verblijf- halen ? Gij zult er nog geen 20 vinden !
,
Wij waren in minderheid in drij provinciën, en die
't is dat niet; daar schuilt iets anders achter.
plaats der uitverkorenen overgingen.
| Een bewijs hiervan* is, dat in de laatste Kamer- DeNeen,
heeft alleenelijk gewacht o ui zijn besluit te blijft ook ; maar ingezien die in den Raad van Brabant
Daar bestaan voor ben gecne vrees, geene onlusten kiezing te Brussel citoyen Janson, de af breker der doenman
kennen tot hij gekozen was, omdat hij vreesde slecht van 45 stemmen is, en in den Raad van Luxemmeer; zij genieten de oneindige zaligheid van een Constitutie, eene groote nederlaag beeft bekomen con groot
getal blommen te vi:ilii'/.en wel hel verbod burg van "2 stemmen, mag die minderheid onbeduionsterfelijk leven.
! legen M. Buis, die zich voor bet tijdelijk behoud der der volksbetooging
vóóv de kiezing kenbaar te maken. dend genoemd worden.
l
Terwijl wij nochtans ons oog lot hen keeren, den- Constitutie had verklaard.
Belacblijk is het dan ook voor zekere liberalen
Ziedaar de waari.eid !
ken wij ook op u, Eerweerde Broeders,op uwc medeEone verandering aan de ConsliUuie is dus niet
triomf te roepen en uittekraaicn dat het land met
helpers en uwe geloovigen. die nog in liet strijdperk mogelijk no^ in vele jaren niet mogelijk ; en bijgevolg
hun is !
zijn gebleven. Alhoewel gij door onmetelijke afstanden is 'ie vraag van het algemeen stemrecht eene tlwaas-
EENE BEGANKENIS.
lieden zondag moet ei gibillotlepid \\oi<Ien\ooi
•30 plialscn De UiC7iugdie hel nieesU belang opleveil
is die \an Biussel
Zietbitr den uitslag \an/omlag 21 mei
lngesclire\en kie?ers
Getal ilemmeps
Nieuge bnefjes
Volstrekte meerderheid
1iberalen
Allard
De Lom de Berg
Helleinins
Hobe
Hoste
Michel
Plnlipson
Pillo\
Kaiyimekens
Roniainville
\ in Sehooi
Wtliei
Wcisseiihi ueh
Yseu\
2843
2625
3032
2blö
2619
2534
«459
3307
2595
2S72
3174
3122
2336
3312
12 3*59
7,354
212
3 672
Radikalen
Deleeourl
Deinen 1 g
Duns
Duslm s
Ciauwels
Hinsmins
La\rrgnc
Lrpigt, g
Lol Ie
Monimjer
Kei-.se g
Robeit
Rooijck
Wicnei
3520
3629
3432
379b
2902
•SibO
2988
3bO4
USb
«2b
3374
26<)5
2801
3318
II ei h manshamlidaten
Beitrand
Bosiei s
Vandendoipe
1031
981
105a
Fr zijn slechts 4 kandidaten gekozen, Dtistin
«Kemeur 1 epage en Rcisse alltn afliedende leden
Vreemde nun(«4nkken
\reeir,d vee zooveel te meer dat M Vin Naemen 111 ooi?aken M lan VV wauteis vei lient eene scl 0011e beloo
nmg vooi / jne moodi^e d i ui —Mon spioelt lokmetlof
ei ne"vooit,aando zitting eene verklai in„ heeft afgelegd
vinVIVl Ch \ in biiylonik Winto en audeio lebuien die
die geheel 111 stujd is met 111 ijne gevoelens
/iili bij7Oiuki hebben ondei scheiden
Eenige leden \rigen om onmiddelijk de kwestie te
— Mii7ickm nlscli ippy O KuiHtviieiutin ondei het be
\eihandelen andeie viagen diaivooi eene bij/ondeie
zitting andeien weer dat men hieiover zou spieken stuui van d heet Bostcels Dondei lag $ jum om 4 me 111
middag
\s indelin„ nau het hingsken waar het nm/iek
op het einde dei ziltmg
eenige stukken van haar repertonum zal uilvoeien
H JVNSSENS Mijnheeren, ik moet u \erklaren dat ik,
— Dat hel wedei tegenwoordig gunstig is voor de velden
«venals IH \erwilghen, niet genegen ben het wetsontweip Dumont te stemmen Mijn gedacht is dat het en de moestuinen blijkt dat inennwevvcekopdeaspeigie
velden
aan het Paddeschool op eenen enkelen dag ÜUIZPNO
beschei mstelsel geen einde zal stellen aan de krisis die
os aspergu n heefl gesteken '
handel, nijverheid en landbouw heden treffen \ o o r KilWat
hierbij met te veismaden is is dat de vrucht buiten
onze nijverheid ware het een groot geluk dat sommige gewoon iijn en lekker is en dat ZIJ in alle groote hö elt, des
bescherm rechten \erminderd of afgeschaft werden
lands op de spijskaait veimeld woidl onaei de benaniing
Gewoonlijk als er een krisis ontstaat willen demen- van W vvsseiib \SPEIIGIE
schen door het gouvernement gered worden Welnu,
ik ben \ a n gevoelen dat de tusschenkomst van het — Tusschen de kiesbaien voor den Senaat in de provincie
gouvernement in deze kwestie vin weinig nut zou Brabant merkt men als de meesl belasten de Giaafvan
/[ju, en daarom wil ik mijne viyheid behouden om \handelen fi 11 029 MM Vlithien li 7789 /amim
ze te beoordeelen en er mijne stemming naar Ie rege- fi "o-iO Despoelbeij,h fr 7bO9 Goftin fi 7236
len —
— In eene weide 11 ibij het lerkamerenboseh heefl een
Hierna wordt et overgegaan tot de stemming, waar herdeislioud een kindcilijkjeopgegmen l il hel oudei7oek
is
gebleken dal de moord over zes d-igen heeft plaats goha 1
aan 95 gedelegeerden deel nemen, en worden de
aftiedende leden vooi de kic/ing van 8 Juni, tol kandi
—
LUFVD VFBIWWD — Zondag ivond is Ie Genappc Bra
daten uitgeioepen
bant een pijnlijk ongeluk voorgev dien Len aanul peisoncn
M JANSSENS bedankt de afgeveerdigden vooi dit voeu en 111 eeni heibei„' eene hevige diskussie over de pio
nieuw bewijs van veitrouwen dat zn stellen 111 hunne vinualekie/ingen toen midden in het vuui dei bospiekmg
volksvertegenwooidigeis en geeft de vergadering de eene 1 imp gebioken weid en teiceht kwam op cci vveikman
volle \eizekti ing dat /JJ alles, zullen aanwenden wat dei filnick RiuHaid te Hij
In 111111 dm een oogwenk wis de ongelukkige een vaut
111 hunne macht is om de belangen van het anondis
HIJ dooiliep ik heiüeio w iai leileieen de vlu< hl nun
semcnl waai te nemen Ten allen tijde zullen /ij bereid zuil
t mdelijk kw uu hij in de s t m i neei vallei w ui eern^e
zijn om hunne maclilgeveis te aanhooren en zich moedige hulsels hem de kleeien van liet I jf hokken en hem
hunne inlichtingen ten nutte te mtken
111 de beek lolden die door d e s n i a i loopt
Len lid viaagt <hl men de vooistaanders dei be Zijn loesl md is hopeloos Hel is een gehuwd man en vadei
van 4 kindeien
seheimrecbten niet uit het oog zou vei liezen
M JVNSSLNS Wij /uilen van deze zoowel a l s \ a n
andersdenkenden tekening houden en,moest het latei
blijken dat de beschei mi ei hten waai lijk 111 het voor
deel zijn van ons ai ron lisscment ik zou het voor
geene oueei aanzien mijne eeiste gevoelens omtrent
dn punt te wijzigen
V \AN NAEMtN roept de aandacht dei buigeraeesters
op d t n nieuw n steenweg van de kctleimuit naar
Antweipen lan„s vciselullige gemeenten van het Land
van W n s
ln„enieuis van den Snat heiben ovei de noodzake
lijkheid en het nul van dien v eg een oudeizoek
geopend en reeds hebben /IJ bieiover met versehei
dene gemeenteovei beden een onderhoud gehad Het
is de zaak dei bui„eraeeblers om dit werk ainlebe
velen en de ingenieuis alle inlichtingen te bezoigen
wij van onze /ijde zullen al doen wat mogelijk is om
de uilvoeung van dien gemecnsclnpsweg te bevor
deren
M VIRVVILCHLN \ l s men spreekt van beschermrech
len en WIJ onsalsdeszelK tee,enstievirs aanslellen is
b c wel Ie vei staan dat dit thans enkel betreft voor de
belasting op het inkomen van vreemd vee \ a n eene
belasting op de vreemde „lanen kan hici geene spiaak
zijn vermits dit punt 111 de Kamei van de hand is
gewezen Dus geldt hel bier alleen de belasting op
dm invoei v in viecmd vee — en ik viaag mij ii of
du bel ibling wel 111 ons vooideel zou zi|ii'
Een ïioot deel onzer landbouwbevolking leeft bij
lm v u handel On/< landbouweis „iiii mai Holland
Je mageie buslen halen om ze hiel te inenten en ze
naai 1 tankt ijk tutlevoei en
Met eene belasting te leggen op den invoer vin
reemd vee, /ou men onvermijdelijk dezen handel 111
zijn bestaan treffen, zonder voord»el voor den landIOUVV bene belasting op de peeiden zou hetzelfde ge
olg hebben
Men haalt dikwijls de \oorbeelden aan van Fnnki ijk
en Pruisen newel, wat Hebben die Uuden met hunne
beschermreehten gewonnen'
I eest deveislage» der Pruisische Kameis van koophandel en ge zult zien dal de meesten niet in t vooi
deel dei bescherming besluiten —Franknjk ondanks
ijne belistmg op het vreemd vee is vei plicht het vet
ee bij ons te komen koopen, en er de ïnkomrechten
van te betalen '
In liet algemeen ovei treft onze uitvoer verwegden
nvoei van veischilli^e artikelen 700 als hooinvee
iceiden kilveien boter eieren, en7 Aldezepioduk
ien behooien tot de landboiiwnijveibeid die alleen
kan benadeeligd wolden met haie \olkomene vnjheid
;e stiemmen
Mijnheeren ik zou moeten in details lieden om er u
de bewijzen van te geven maar aangezien de meer
derheid dei vergadenng haast heeft om de zaal te
ei laten zal ik hier mijne aanhalingen staken
Ik houdt mij echter ter uvvei beschikking om ten
allen tijde u de noodige inlichtingen over deze belang
rijke kwestie te bezoigen
Het was 11 1/2 ure toen de zitting werd opgeheven
Zondag; 27 Juni
T L N T O O l S S n I LINGl N
Om 10 Opening in lul W n l ]p11] dei lontoonsttlling
\an Plinten Rloencn IIof^evo„ !i \T sisiofi n Lanuhouw
\\etUni„en on toesielkn \ 01 1 1 l k i ] \ rhuil uii{,eschie
ven dooi de 9' Seklie doi I n II i \ u i iisel ippj \in Oost
\ laindeit.ii on dei Kom ulijki M U K liaj p j van Lindbouw
fn Knudkundp \ m liet Land van \\ u s met medewei King
dei hceien Senalois en Volksveilcgenwooidigers van het
Aiiondissement bint "Nikolaas en \ i n de lieeren Buigeraeestei Sthepenen en Rtadsleden de7cr stad
De 9* SeKlie dei I andbouv\ mialschappij vin Oost VI lande
ren ?al boven de Piemitn in geld aan ledei bektoond dier
van Piarden Rundcien Veikcns en Scliapenias»en een
1 crmetitl schenken —Buiten de beschreven kampslnjden
woidt <?i nog een Uedslnj 1 ^oopend \ooi kalfdragende en
onlangs ^ekilfd hebbende \ »ai/en tusschen landbouwers)
l**Prijs fi 90 en een vuguld Cei metail
2* i) » 70 en een ?ihoren
De maUsdnppij vin I a ml houw en kun Ikunde vnn het
I md \ a i W iib / i ! do \ÜI^,OII II 1 timet tien uiUovcn
1 gouden Lei mei ui dooi Zijne Mijesltitden Kontig ge
schonken
7 gouden l crmetaH n v in 100 ft jnkui
K VLIgulle in^elijsif Leimtltien
20 \ ei guide bei metalen
G"> /jheten
80 hl on/en
>
Om 11 i Mii e Com ei (gegevendoor del- mfaren de hunstvi jenden in het P u k dei Tentoonstoliui^
Om i uit namiddif, Inlnltng dei llnmome de liutqeis
hing van hendeiikunttt ain dt Westcrstihe en ainbicAng
van <len teiewijn op htt bladl uis
Om *> ure ^toni Conceit gegeven dooi gemelde Harmonie
in he' P u k dei rLiUo)nstell]ii^
Om G me \O1KS pnlcn op \ ij*"sii iien
Urn 9 urt ()pstj^iii„ vin Luth Ualien met Bengailsche
vuien op de bioole Mai kt
PmjskAMi Om 3 me namiddi^ Hindboogsclneling intgeschioven dooi de Mutsclnppij Si *>iba tiaan, in h u t lokaal
in de Iltidustiaat \ ooi uit 300 fiink«n
— MOORD 11 \ FIÏVII us — Te Veivieis heefl een vidcr /ijne
twee doehteis vei mooi 1 bij middel van bijlsligen De mooi
denaai JS een Duitschei en houder van het Cafe AHenbuiQ
Mnaiidiig 'iH Juni
De dader van het schelmstuk heet Penson hij heeft eene
vrouwen twee doehteis w nrvan de eene 19 jaren is en Om 9 ure s morgens Opening dei Tentoonstelling
Lhsa heet de andeie 17 en Lena geheetcn is
Om 9 1 2 uie Beooideeling van den Wedstujd voor P^ar
s Vloigends hadden vadei en dochleis twist geïnd docb den Hoft,e\ogclte Wukluiten en Meslsiofttn door vei
toen de7C wasbediard was de niocdei naai de Halle gegaan schilhge Juiys dooi het Btsümi dei Sektie benoemd
Wat is ei 111 haie afw07igheid gebeuld » Men weel het niet
SOI LMNLElh OPINING
De eerste pei soon die een gescln eeuw hoorde was Lena
De liulprocpende stem kwam uit een achterhuis Len 1 snelde
Om 12 ure ^olemneele Oponingdooi den fleei GotvKR\hLR
ei heen en vond Hisa op den vloei liggen leiwiil I1111 vndei dei Piovimit Oost \ l u n l t i u i dei leiitoonsiclling \ a a
op haar toesloeg 7IJ ontliok liem het wapon doch nu weid Pinden ils^jk dei Tentooisttlling v in Iioozen ingelicht
hij ia7end tegen Lena en de/e viel weidia ondei I J a 20 dooi dt Ko iinklijke M utschappij vin 1 in lltomv cnlviuil
sligen
kunde vin heil md \ai\ Y\aas met medthulp dei Dames
Na die gi uw eldaad gepleegd te hebben wierp hij hel det Ma itse! ippij
wapen weg en liep naai de Halle waai hij lot zijne vrouw
Op hel/elfde uur Gioot CoiKeri gegeven il >oi de 1 infncii
zegde 1 Gt naar huis gij/uit tl iets vinden ikj,anaaide
Dehunstviunlfn
in hel Pi k dei Ti ntoonslelhng
gevangenis 1
Om 2 uie iidinidda^ M T s H l W l ten Stiiliui7C aangeA in de gevangenis vroeg hij naii den dnekleui hij was
boden aan den licei iou\cineui dooi hel Stidsbcsluur vin
schiikkebjk ter neei geslagen HIJ wilde aangehouden woi
den « Hebt gy een mandaat \dn aanhouding? » vroeg de Sint Nikola is
AI de lede» der Kamp&tnjd inrichtende Lm ïbouwseUie
dnekleui
Neen was het mtnuoid mair ik heb thuis iets
de leden dei inrichtende Miatschappij \an Landhouw en
begaan en kom mij aangeven 1
Penson werd weggezonden Hij begaf zich naarden kom Kruidkumle \an het I md vin Waas ilsinedc de Tenloo i
missans I eblu en zegde « Ik heb m n r een wooid t zeg stellers kunnen ain du heeslmaal deel ncmui uuts/ILII ie
gen ik ben zeer gepresseerd , ik heb mijne twee doehleis doen ïnschnjven bij de hceien Stkietaussen dei 9* I ind
bouwseklie en dei M
' iats< happij van 1 andboiiw en Kruid
vei mooi d >
De agenten gingen ter plaatse en menw takte raiddeleivvijl kunde vóoi IS Juni lanst iande
Binst liet Feestmaal zullen er op de estiade voomn h t
over den vadei De wa 11 lieid bleef met achlei
Dekamei leveide een veischnkkebjk gezicht op Oveial bt idhuis imi7iekstukken uilgevoeul svorden dooi vei-ithilwis er bloed gespal op den mum op hel bed op de meu ligt niu/iekm latschippijen
bels op den vloei Rechis en links lagen verscheuidc linten
Om > ure \olks pelen op de \alk en Tereerken
uitgetrokken of dooi den bijlslag afgesneden hanen
Om 6 ure Concert gegeven dooi de Fanfaitn De KunstIn hel gasthuis lag ft lisa onder een doodlaken uitgesli ckt vnenttm in hetPaik dei Tentoonstelling
Het hoofd en het bovenlijf zijn letterlijk dooi kei fd het eene
Om 9 ui e Vei lichting van het Belfort \an het Stadhuis met
001 is afgesneden do schedel is aan stukken en bgi open tot
Bengialschc vuien
aan de hersens
Pttusk\MP Om 3-V4 ure mmddag Ilindboogschieling
De zuster kon nog iets af wat zeggen Lena s lip is ifge
jneden hel rechtei oog gespleten het hoofd gekheid den mtgeschieven dooi de maitsth tppij dt H tas ch liiodeis,
rechter en den linkerarm alsook de schouders zijn 111 moi in huu lokaal (,evosli^d bij diM?ei \ital De bchcppei Vijf
suaten \ ooiuil 200 h inktu
zebugen
Het volk omnngl het huis waar de moord gepleegd weid
Dlttütdig 90 Jlnui
P S Penson is gei 11 nuit&ctier maai een 1 imburgei &,e
boren in 1840 te Neenlter hij was schoenmakei van slicl
Om 9 ure voormiddag voorzetting dei TcntoonsteNing in
en heeft vroeger te I ink gewoond HIJ is gehuwd met eene het WmOclpuk
duilsche diele Sliaelen in Piuison geboren was Ook daal
O n H in c Conre t door de l mhren de hunstviundin,
werd Elisa geboren Lena zag het levenslicht te Luik
in liet P u k der lenloonsttlling
Penson heeft een dnftig karaktei en daaidtoi ontstond er
Om -> me Volksspelen op hel B ugsl en
veel twee twist in hel huibhouden Volgens hij zegt is /ijne
Om "•> i 2 me ((ncci t gf„e\en dooi doHirmomerfi Weegiamschap losgebiokcn ten gevolge hel benspehjk ^.cdiag
zenlitiiig
op de esliade vuui i*n het btadhuis
zijnei doehteis Deze waren savonds laat thuis gekomen en
de twist hierove ontstaan was smoigensopnieuw begonnen
1%ocn»<1.is 3O J u n i
In zijne giamschap had bij geslagen met hel eeiste voor
VAK HET LAND VAK W A A S .
Om 9 ui e s moigens Oj enin^ lei Tonloonstelhng vin \ ee,
weip dat hem onder de hand viel \ls een wil lennn ha 1 hy
\cttons
Sthaptn
enz en \oot/cttin^ dei ftntooistcl ing
met de bijl gezwaaid en hel zien van bloed 1 ad hom 1 i/end
vin Landbou v en Ki mdkun Ie
gemaakt
Donderdag heifl het katholiek kieskomiteit van het
Mij beklaagt zich bitlei ovei hel veidnetdatzijne dochleis
Om 10 uie Opening dot Tentoonstelling van UE1SDUIVIN
l a n d van Waas, eciic al„cmeenc \eigideimg gehou
hem aandeden Toen men Lena vioeg om thuis vei/orgd ie amgeboden aan il de IK f heil et s gelegen in eenen omtiek
den Het Imied was samengesteld uil MM 1h Jmssens,
woiden weigetde ZIJ en voegde ei bij « vadei zou my van 15 kilometers ondei hel toc/icht van het Besuiui des
•volksreiiegeimoordiger \oorziHer,M J VanlVaemen
doodslaan »
Duivenbonds to Si Nikolais
burguneeslei t n \olks\eitegenwoord-iger ondeivoorDeze Tentoonstelling ?i\ duren tot Donderdag 1 Juli lond
aillei , M \ Do Mcesler, schepene, schatbewaarder
— DeCHOCOL<UD DFL4CREaanfr 2 00 is waarlijk de vijf uie nanmld ig l)( lentoon^tdltis van Duiven moeit n er
Len „ro A ^elii aige\eeidigden uil de MCI kantons
besle van alle de Chocoladen
ei^eiHai vin zijn Vooi ilif» mikhtingen wendde men ?ith
-van het auoiidisscmeiH, waien aanwezig — Deze die
tot het Bestuur van gemelden l>ond
belet waicn hidden hieivui bchufttlyk kennis ge^e
Des s iimhh^s 12 uit Concei t g gfven door de Hiimonte
Bewegtnn van den Bmgerlijlen Stand
ven din bc t bureel en hadden bun stembriefje 111 eenen
do ff ee^enkling in de T( ntoon<Ucllin„
vei zegelden omslag ei bij getoegd
Van den ii tot den 27 Mei 1886
Om i ure nimiddag VOOHI)R\( UT in hot lokaal dei
llnmelljkcu
\lelkmj\ci hoi I gegeven dooi den Heet MVKLFT staatsland
In den a invang der zitting legt M Janssens het doel
Fmmanuel Bruwieie fabrikant met Oiblh Erneslim bouwkundigt \ i n Gent
dei \ergadenng uit, en doet uitschijnen hoe lastig het
Maria Sommer ncgocianle te \alsl — Alovsius V in II ivei
Om 6 ure (oncerl gogeven door de lanfaien dt Kunstvoor talnjke kiezeis is naai de hootdplaats van het Kandidaten -van liet katholiek Kieskomiteit van het niaet, melkleuidei met Maria Iheresia Picha, dienstmeid
vrienden, in liet Park dei Tentoonstelling
arrondissi ment te komen om er hunne burgeilijke Land van Waas, voor de kamerkiezing van 8 Juni
Overlijden*
rechlen uitteoetenen Ook is het geenzins te verwon- aanstaande
Angelica Van Goethera 27 j 7 b Ankerslraat —Adolf
deien als ei geen kie«stiijd is, dat er reel onthou
Naije 33 j buieelknecbt aan den i]?eienweg echtgenoot
MM. Th Jnnurn»
dingen zijn— zelfs bij onze vrienden,— daar ve'en van
van Vlam faiobna Van Hoecke Bioodslnat —Oamefolcia i Om 9 uie voomn 1 h g voort/ottuig d t r Tentoonstelling
J Van Naemen
alle gennkkelijke gemeenschap met de ijzerenwegen
Francisca Theodora Van Haelst 57 j bij/ondere weduwe van Vee I mdbouwwuklmgen Kimdkunde en Duiven
Om IQ me Mgemeenc Veigideung der leden van den
van mijnheer TlieophilusMaiiinus AnloniusGoossens Kill
dlgezoiidtrd soms veiseheidene uren moeten afleggen
8 Vcrwllfheu
sliaat — Mana Clothildis v\evn I O J 7 b alhier woon- Oudheidskundigcn Kiing van het Land van Wais ten bladom te gaan stemmen \oordezen is eene kiezingwaar
achtig en overleden te Beveren —Joannes Benedictus \ an luuze Vrije inging
lijk moeilijk Dit is echter \oor anderen onzer \rien
Poeck 70j uurwerkniaker echtgenoot v in Joanna Francisca
Om 11 12 uie Concert gegeven door de Haimomerfe
den hel geval niet en het zijn ZIJ voor wie de
Smet Plaisantstraat — Joannes Mai ia Hdgeit S6j wever, ff eezenknng m de Tentoonstelling
liezinggeen tijdveilet of geene moeilijke reis ople
Priesterlijke Benoemingen
weduvvenaar van Sophia Silvina Uauwe AaischoLstiaat —
Om 5 ure Volksspelen in de Di ijkoningenstraat
veien, die ik bn/onderli|k aanwakkere om den 8 Juni
Alovsius Wagemans 2-4 j wevei Hoogkameren — Anaise
In de jiaibjksche veigadcnnc dei geestelijkheid of Chnlotteleonia Rombaut 9 j Ankeistiaat —GillesIran
Om9ure s ivonds Vi NVTIV\NSfH VKRl 1PIITI STOIT
op hunnen post te zijn en bun kiesrecht te komtn uitSynode
heeft
Z
Hoogw
drie
nieuwe
svnodale
onderzoekers
welke
/at gevonn 1 \vo d i in de Plaisi itsti lat Optocht
oefenen
ciscus Baelens 61 j schoenmakei woonachtig te Kieldrecht
ofleden van zijnen svnodalen laad benoemd te v\eten Oe en alhiei oveileden —Victor Noorts 87 j aibeidei wedu lan/bdf iloulrnitkt O i Vi ouwsti aal zui Rail der Groote
(Btjtiedmgen)
Zeei Eerw Heeien Kinunniken Fr De Vos diocesanen wmaar van tulaba Van I aere Veldslmt — 1-iedencus M likt Gnotc Pcpeish nt \\albur„«iliaal Kalkstiait HoutWie vraagt er bet wooid ' — Indien er niemand bet schoolop7ienei Petrus \ a n Damme professor in t Semi Six 59 j wevei ethtgenool van Calhanna Vntonia Somei
bi iel Mu kt tot aan lul bladhuis waai de volgende Piennen.
zullen uilgcloofl woiden
noord v m g t zullen WIJ overgaan tot het eenige punt nane en vugusdnus Debbaudt pastoor van ^ Biafs
bng Veldsiraat
Piemi n u n do deel lorïionde M iatschippi|en welke den
•\au ons dagoide
^ kinderen onder de 7 jaar
Stoot hei I st /u k i oplm^teicn nitt helgrootste getal bc"!GEBOOIlTf»
Aanduiding van di ij kandidaten vooi de kiezmg van
tcn
en schoonste kostu nen
Harklvoon aad van Donderdag laatu
Mannelijk 7 — Viouwehjk 10
380 tieklolite) t tame
190 id togt/e 25 boekwat
r P i e m i e f i 71 > 2" id 10 ^ id 2i >
Aangrkondi^dc Ihmclijken,
50 havei 1-) duutnboonrn
16000 küos aaidapjielen
M VERWILCHEN Mijnheeren, vooraleer let de stem
PnuskAMi» On S ut e iiflmid lag Hamll oo„«tlnetuig mtge
Enulius Iianciscus Kockelbergh hovenier met Melania
00
lijn
aad
00
koolzaad
7000
kilos
l/fiï
750
bussels
m m , oveitegaan, weiiach ik een wooid tol de verga
tuphrasie Van Mecrvelt z b — Alphonsus \ugustus Van schreven door de in utsch ipp j s/ Sc nstiaan in haai lokaal
hooi 10 geei si 30000 Mos botu
35000 n u n , —Mieghem
deling U.storen
daghuurwerker met Maiia (aiolia De Tender in deHerdcrsliaat Vooi uit 300 flanken
hek.1 0 erwten — heUo 0 koolzaad
breidster—FranciscusVVnMick blokmaker met Jo^ephina
In de laatste algemeene vergadering \ a n ons
Vrijriig 2 J«»i
7ondag
30
Mei
Anlonia
IHiacn
cigarenmaaksler — Gaspaidus Heniicus
Komiteil voor dekiezin,; van M MalouenvinM Van
Opgang der zon i ure 04 ondei f.anj, 7 111 e 51
\ an Brando arbeider met Joanna Calhanna Vercauteren
tFEST! N OP Hl T 5>T\TU PI F t \
Naemen is er ons gevraagd vvH onze houding zon
Veuwe maan den 2 Juni
dienstmeid
—
Pelius
Franciscus
Piessens
dionslknecht
Om 9 ure s a\onls Mu/itktal \vondfeest Luchtbal en
geweest 7i|n in de kwestie der inkomrechten op de
mot Clementina \ in Daele mutsenmaakslei — M Mojsms
granen en hot vee Ik heb daarop gi antwoord dal ik
De Micro bij/ondeio burgemeester te St Pauwels mei mej \uuiweik
•vooi heloo,enblik diar geene uitleggingen kon op
PRIJSMM! Om i uie nami klag Handboogsthiehnguitgeu n Conslincia Van Bevgaeiden bij/undere alhiei —
X1 ijdag nacht is M losoph C ippon alhlei 111 den nog wei M
e#\tn in„ezien de meeste afgeveerdigden haast had
Edmondus Baetens meubelmaker, met Lmma Vlbeitma schit\en dooi de m ulsehippij de Waiissthe R)o rfits in
ing
govoiderden
oiideuhini
van
61
laien
godviuchlig
111
den
den om met de middagtieinen te vertrekken — dool Heer ontslapen De achtbare overledene was sedeit veel jaien Slowack bieidstei
h m lokail bij d heei Vaal Dt Schepper Vijfbli Wen Vooiutt
dat ik mij lei beschikking sletde der leden om de lul van den Gemeentenad en onlvjnger der hospicien Beide
1 > fianken
livvtstie in etne buitenge»one vergadeiing afzonder bedieningen heeft hij steeds met ijver vei vuld Vlsltaadsaeei
Z\TfcïU)\G3 JLII - PitusKAMP Om 2 uie nami Ida^
lijk Ie bespieken
S T A D S I S T-H I K O L U S .
voornamenlijk was hij em der geliouwsto verdedigers dei
Hand oo^«chio ing dooi de m utbtliappij / udt Beit n mar
Dev\ijl ei in d t veigadcnng vin heden over o i m volksholangen en genoot hij de achting van zijne ambtgc
I lokaal op hel Bi ugsken
kandidaluui moet beslist worden denk ik het me nooten en medebuipers
Zonting: 4 .1*1 II
ongepast u mijn gevoelen over de kwestie te doei
—7ondag morgend heelt over 0117esla leen leebjkonwedei
Om 3 me Inhaling tan de statie vin Antwerj n Ce Uvan
1 innen Ik zal het zoo koit mo„eh]K doen
gewoed Hoods den/aleidaj, avond siond de luchtaK in vlam
bet Wu*,iekk ipsian Waai echoot Optoclilnui ittShdlmis
Om de kwestie in ilengiond te verhindeltn er in vuurenwashel /oo bang om Ie stikken Het wasomiient
waai de eerewijn /il laivebo U n woidtn
z lan„s alle 7ijden te ut schouwen, zou ik eent i me dat de sioini losbuk en dit vei schrikkelijke dondei
Om i namiddag PH-^iURfc. Ü11R11MNG d^r P n u t n
ljnge redevoeung moekn houden v u n u l s ik u slagen zich helen hooien I ensklaps hoorde men m de
dei ienlooi"irllit ff \ u 1 m lboiiw K lüKunde tn len.
bijzonderheden moet tre<lcn en cijftrs vooitbrengei Poperslraal in de ^poslclstml on rond heel den teirling
Stidhui7e oiptlm^lLi 1 too
ï nift LII d
n mhn
TFR
6FLFGFNHFID
ene bel klmkon mol bet geroep vin brand en men vei
die zouden bewijzen wat nadeel het besthermini,sltl
O !5u
l IOÜ C H ! l * o ( b o> i ulo v >o i ui IK t S ad
sel zou meébiengen vooi etn feroot deel vin on* lam dal de duiidei was gevallen ten Iiui7e van M J De
h l l l S d O O I i i L l I ' U K Ü)f}Silll
W l O M l
1
••chiyvei wisselaai in de Peporslml alwaai het reeds aan
arrondissement
Om C U K VtU ^| 1 i i d e I I u n l t n l
t b t a i l e n w i s — M Jan VVeiwauieis stadsnolleman die
itrkiest de vergadering nochtans dat ik Imrovei
0 i 9 i - o s i \ o n is Zl 1 il I U Gil K VI l R\\I IK op
ei 1 1 oerslen deiamp bid bcmeikt greop met Imst nau
•spiekf op het einde der pitting' ik houdt mij berpi
/jno bol on begon aluin Ie kloppen om de bmen te wekken
Om 7 \ire s avonds ainko It^iiv * ei I oosten tnot bet do j,iojt M i t
o n i i a n dit verlangen te voldoen Doch ik am/ie hel Hot is dank mi hl vernuftig middel dal er spoeuige hulp luiden dei groote Mok hol JSI ( ion vin hol pos int en
1 Husww Om -5 me m IK H i j n i l h ï . f i i v ge
ds eon plubl u vöoi de slemmine mijn gedicht te oj 'aagde tn nat men den b u n ' was r cosiei gewoulen het op^tt RG» doi N ition Ue M ï^. o, !e is ilsgol M VUI
vcndooi de mnlM t appj i'^tt B \t in lua jok^ai op he»
doen kennen op de kvvtsüe dei belasting van het voor hij zich had kunnen uilbi tulen en gio<* e schade ver
Om 8 i 2 me FaKkoUouu
Bi ugbkei
WIJ roepon dpnandacht in on/ei lo/cis op den omloop
•van \leemde muntstukken die door hun gewicht en hunne
doorsnee gemakkelijk te verwanen iun met de slukken ge
sh„en door de Staten die de latijnsche muntkonventie
voi mci>
Men weel dat de Ulijnsclie muntkonventie beslaat uit
BFIOIL hinNkiiiJK 7»ii«rinMi iTALit en GmfkEMWD de
geldslnkk n \an deze linden alleen worden 111 de opcnbaie
onuingsibuicelen ainveeid Of stukken van ileiu&lfden
\ormen het/ifdc gewicht door andeie landen uitgegeten
weiden tol Ineiloe eemoiiiiic Reweigeid wanneei /IJ 111 de
buieeli n dei sUatsonlvangeis oi dei Nationale Bank werden
auueboilcn
Voorlam knclitens koninklijk besluit \ i n 3 mei 18% in
umoeniifc van do wet \an iO dccembei 188i zullen de sluV
ken \an de/e soort dooi gesneden «orden evenals de nage
maakte of\ei\aK-hte stukken
Het is dus \ i n t f,ioolste gewicht vooi leueieen dat men
met de meeste j indacht de slukken ondeizoeke welk men
ontvangt en dal men diegene weiReie \\<lkc dour landen
migegeven 71J11 die teen deel niiken van de 1 itijnsche munt
konvenlie Men mag dus slechts de volgende muntstukken
in voile \erzckei ing aanveeiden
Ovei dt fruisclie en bügische munten denken wij niet te
moeten spreken 71J ?ijn ons goed bekend De zwiise sche
•muilen w01 dui geslagen melde beeldlims van Zvvitseiland
\ooistellende eene zittende viouvv met den hnkeiaimge
leund op een wapenschild met een kiuis veisicid Het om
schrift lmdt loiifuiéialwn Uelutiquf ol wel Helvetia op
dekcei/11 de op^iatdei woe de •> Fi dooi een krans om
ringd \ooi de pasmunt is de viouw latitstainde)
lie nab rtnseht slukken zijn gelagen mei de beeldtenis
\ a n \ u l o i Lmmannel of \an koning Humbeil Opdevooi
7ijd diagtn /IJ hel onischrifl \illou tman leli II ot wel
Vmletlo 1 ledltatta
en op de ketr/ijde een w ipeiibclnld
met opgift der weerde *> l (*i liro
De gi leksche munten zijn geslagen met de koninklijke
"beeldtenis met het omschiifl 111 gneksche letter Gioiqws 1
Bavleus 1011 Ellénön Georges 1 koning der l>nek"n) op de
keei zijde een wapenschild met hetomschuft Basileioa Us
Ella/to* ^koninkrijk vin Gi lekenluid en in hel ondervak de
opgifldei weeid» V Diadimat (>drachma)
l n ~ i » i de stukken vai hel/elfde eewichi en rlp/elfdp
doorsnede,ds die fiei ïaiijnscne muntkonventie we'ke moe
ten verworpen woidcn / jn hel meest verspieid de stukken
vin Rumenie (•> levs bpanje ;a pesetas) Peiu (1 sol) en
*Chili ->pcsos)
KVTHOLILk KIESK0MITE1T
PROGRVMMl
DER FEESTEN
DER JWULIJKSCIIi: KCRMIS.
> « Ingevolge het JI likel i wn liel reglement op de in cnns gehouden mits U 2fi i\ s jaiis door de weezen
Tentoonstelling 'u'lon de Paaiden in het lokaal der ren
Domicn Van Sleenlandt eigenaren dei dnai opslaande ge
looneitlnng moeien lx.sle.ld z jn den Mdii dag 28 lum vóór bouvvn en palende noordwaa'Is. dcKnekelaaislraart oosla ure s nioigens en met weggeruimd vvoidon dan des «aaris koopen 2 en 3 zuidwaarts koop een «esl«aaits
s andeidags ten 5 ure namiddag het Rnndiec de VarKens koo|ien 4 en 6
en sclijpen den Woensdag 30 Juni vóór 9 uren s morgens
en ei niet weggeruimd woiden dan des s andeixlags len I
koop vijf
15 ui namiddag Het Ilof,,etogelte moet s Zondi„svöorl
F< nen ^ijnsgiond gelogen tIs voorgaande ten kadaster
iture s morgens in kevie ingelnaelii woiden en er vei blij\en
bi kend sectie \ nninnieis 501* n 595A f. o >l S l i e I 70
lot Dondeidig s avonds
ccntiaim in cij is,< houden mits )i 26 Ot » j a n s d o o i
Ue Landbouw wei klingen Meststoffen 7 iden enz moeten PK Ier Jan Mallh>ss ns ei{, mai dei daiioi slian f* „ebon
ingC7onden wolden den Zateidag 26 Juni tooi 5 uren nannd
d ig en inofctn niet weggeruimd vvoi den vóói \ i ijdag mor «en en p-ilcnde nooidwi tits d knekelaaist MI oostwaitts
voorgaanden koop zuid en «cslwiatis den volgenden koop
gend 2 Juli
koop zes
Ecnen schoonen Boomgaard mi I Pohgiebof beplant niet
Geduiendede keinnsdjgen zullen do barakken geschikt
jonge frttitboomen in volle opbrengst gelegen alsvoien te
\ooi openluie verlooningen nn geene plaatsgelden ondei
worpen zijn - Binst de kennis /uilen de hei bergiers die kadastei bekend seetie A nuintioi89 gioot o i a i c n oOcen
/nn Mil oigels of oicliesinons bedienen bclmu/iek moeten liaien palende nooidvvaaits de Knekplaarsti aal oostwaart
slaken om 1 me s naelits ki icluens lielGemeentorcglenicnt k o o p i n i 4 en b zuidwaails mndame wed De filuwe o
van 28 \o\cniber 1879
wcstwaaits julv Soplne De Muidei beide te Si il Nikola;
In gebiuik bij den eigenaai veikoopei
IMii» laitgesteld m zitting ion den Cemeenteiaad
Zlldagen :
den 1 > Mei 1886
Op bevel
nt sEhitETAitis
IUKGEMPLSIPR i.\ SCHFI
V KLPPi,NS
INS1H
1 JULI ) ,o„g
VLRBIIJF 15
>
) ' "
telkens eenen Domleidaq om 3 ure mmiddag
aKpanniiig Hold den Anhei Ie Sinl Mkolais,
sir jat
Ju \
STAD SHT-SIKOI AAS.
MARKTDAGENDe Burgemeeslei der stad Sint Nikolais brengt lei kennis
van de belanghebbende dat Ier gelegenheid der belangnjke
landbouw en bloenienlentoonsielling die geduiende de kcr
inisfeeslen op een gi ooi deel dei mirki /al pi i ils gnjpcn
<le volgende veipl iatsinj,eii van nuikteiien knmen zullen
fceschieden
in dl
BIJ STrRhCT\ U
Openbare Verkooping
IILISJHfEUBELEIN
1- De Roleiimikt zal tijdelijk veiplaalsl woiden lings de
Uootdkcik lingsden auitciboin dei hei hei g Roomm
2° Ue heeleganj, kianiin mei kaas Spek Meesili enz
Ihans staande langsheen hel Wandelpaik alsook de 1 • uit
en Plueneimnikien /uilen veiplaals woiden op het Clud
Keikliof lan„sliecn de (keikslrail)
BEESTIALEN,
EN I \^Dliül\^GERELDSCHAPPE^,
Te »OI I.,
R:iprabnr£
3" De Gi oenselniai kt op de \ ei kensmai kt
De "NotaiisGOOSbl NS te C illoo \etbli|\ende zal op
i' De Veikensmiiklopden (loulhnel
Maawlaq ïi Mei 188b om 9 uren \ooi midda^, len
5° Wijdeis/uilen er nog kiamen veiplaialsl worden on \ei7ooke en tci lioislcde \an tie kioüeien Ji> Coics
andeie deelcn elei Mu kt
I tMUNb open baai lijk \eikoopen
6° De uitgespannen ïijtuigen van illen aaid zullen ge
Hmsmtuiden ^oouis Tafels stotlen banKen klerr pn
pl
plaalst woiden Imgslieen de ifsluiüng dei Tenloonslellings TndoiL kissen conunoddis stoof mtt koollnk en verd u
pl
ilein 1 ings den kant dei ( end iimene en dei estaininet de toehchooilti •* IK dti l)ikk n mol lift daaihg holiooi nd b d
b>tad \antes
d<„) d b h ir „ is
^Ü lijiitn ïj/tiLii potte t tn puincn
kiptitn k 1 s
ii
i ILUII eassuollen aaidenpotipn IPI
bint Nikolais den 20 Mei 1886
loo c N (n andti t, leit \ k n < sson k \ t s i n \oi ktn Hei
De llurgenieester
li£,c Btddenen va/m luilo^ic mtt kas spiegois pn»
J U I NVIML\
len en/
lanrtlouwatan 2 Mcnwagens 2 k t n r n 2 eegdens ploeg
en si<de rol*jlok moibcid wind en sdiooimolm wannen
7eeften bakten iij\en \orktn nnken mestlnken doiscli
Men vraagt eenen AG1 NT voor Smt Nikolaas en omstre- vlegels ladd is «lielflbalken tcne piilijstiooi mest tn
hiandhoul mtlkkcin met Kuip teilen en meer andeie \ooi
ken tol hei plaatsen van oenen utikel van grooi verbmik
wei pen
/ich te adiesseeien aan den beei Litgever van does BI KI
Beeslialen 2 sclioone sleike Weikpaaiden van 10 lol 12
ondei de letters DG
JtlCli
2
sehoone jonge Pamdui van 18 maanden en 2 jaien oud
Bij mlicheulmq x an bedt tjf
1 sclioon Veulen
4 pui kt Mtlkkoeicti
OPbiNBARE
VHISkOOPING
8
id Rundeis
2 tongtns Vtikensen 40 Kiekens
BEaiCHT.
HOFSTEDE
B0IKIMLM m
E\ VRUfHTFN TE \ hl HF
Ie Sint \tlolaas aan de \ieuiiitiaal
(Heimolen)
De Nolans G I L U l s te Sinl Nikolaas zal ovei
HMDIIIK VLKMEUIN en dotlitei a l i h a i , met gewin van
Instel|jiciuie, O|itnbiar \eikoopen
si \l) SINT MkOLUS
Die daartoe gading hebben komen op bovengeme!
den dag en uur lei hofstede \ooiztid. alwaar de coaditien zullen \oorp'elezen worden
N B De koopei s zondet gekende en sotvabcle medehoopers zullen niet aanvaaid wouUn
De koopen onder de 5 fr compUnl Ie betalen
G R O O T E
l l t l l g c k<>0|)
Eene Hofstede mei Huis si bum en stillmgen hof en
booni(,aaid slaand en gilleen am de ISiunvstiaal aai de
kasscidebaan in de nabijheid van fli imolen kidasliale
sielieD n« 2058 .W>9 en SOoO giool 9 aien ~>0 eentniei
dooi de vei koopt is biwoond
Om den koopei ei 14 dag n na de hieionder aangekon
oigde veiling van in t tebiuik te komen
\AN ALeEIUtfSTF
TIJD- EN
TOEMAATGRAS
ZÜÜACLA
\tVaUll
a!
MTT Ml DFGUMH"
' « N I 1S86
GEWO\E BESTE VL\SROTE\,
om 2 ure namiddig, Ier estaminet Hel oud Geellmn,
geboud( n dooi d lieci Aloisc De Boek, te Si IVkoUas
ddiide
N e t l
Voornoemile Nolans GL1 RTS zal len vci7oel>rak
voorzeid op \njdaq 2 Juli 18K6 vjn 8 NIP > in i
gends (kloksli,, len voorsthit ven hove en oji cl< lm
den ( h n o m t r e n t jjeleKen o p t n b t u u i l o o p e n nul
lijd v in belilin-,' vooi de pusoncn alssolv ïbelcikend
ol vooizien cenci „oedeboig
\ Boeiemlim
11 Lenp luil„ewndi Ko i en eenen Mum n
1 n C CIICJ 1 heclm 3i aim koorn
» »0 il en \ I is
Fnden /ateidtig 10 Juli 8 ui e s morgends
( m a 0 atci J uei
Ln
oO } Vdtdippepn
Kil %t gar hel i om t
Openbare Verkooping
BIERBROUWERIJ
Huizen,
LIJNSGRONDIN LIS BOOMGA\RD
OP Dr\ B
D e i N o U n s BI I L r \ ! \NS te bint Xikolaas p a l m e t
het houden \ a n iv\ee Zitd^t,en eu vvmst \ a u I n s l c l p i e mie, opcnbatilijk \ ei koopt,»
Koop een
Een schoon Woonhuis mei eene in werking zijnde Bieibiouvuiij en illt dt d m at n aflnn^OKU wc ktn tn vooi
\ u t p e n bij distiiialied11 a^n behooiondc *.(hooneen luinse
kcldctb sidllmgni sciiuut en wa^dihuis p o n d \an c i \ c
en tuin {.isldan (i) gelet,) n IcNieuknkd) „< liuehl Üautt IK
hoc k in den KeikwijK l n kad islei "sectie \ ntmirners o<*0
fi^üsis en oi\ \ooi eene É, oollt vin 27 aitn 20 eenliaien
pakndc nooidwin tb koo| LII J en-i oosK\iai[sd< Biuttns
Iiotkstiau / u u l w i i i b d ^ m wtd Vi I MM kon ti Nuukei
kc n eti djuic wed De Calune te Sinl Nil olaas
ftcslwiaits
koop /< t»
Ikttotmd en gebi uikt dooi den oi^ttuji \eikoopei
Koop iwcc
Twc( Huizen met Grond en BlokmakeiswuUiins en si pelpiaits gestaan en ^elefcen ilsvoren Ion kuUstu stctie
A miniiiieis 5*)jE 592B 5^8« en d t t l van J98A groot cnca
b tien 4Ueeti[iaicn palende uooidw u i ts dt volgende koop,
coilwaaii.s dt Bautensliütkstraat 7uidv.aiiis vooi gaanden
koop wislwaatU 3 MI £
Bewoond dooi \lois M ics en Pietei \ i n Pu>mbioeck lot
i Mei 1887
Koop due
DiieIIm?on waiiondti de
hn\icr£8unam\denBaulenshoek met sthnut j,iond \an on( lum en o >en grond ge
siuii en ^K»<-n altvoicn in de ^tetit \ nmnmeis 59ïU
O99B 5JJe tn d(tl van n" 5^»8A gioolciiea I 5 a t t n 9 0 t e n
tiaicn pilende nooidw tails d(i isKtnwcg {,cm<imd de
KiiLktlaaifeliaU, ooblwaaits dt üauittisliof k&Liaal en vooi
gaandtn koop zumvaarls koop 2 en westwaarts den vol
gi ndtn koop
Bewoond door AuguMc Windey, Fians Windev en Sna
phitiii Utiooglie lotl Mu 188'
hoop \iei
Lenen Cijnsgrond gelegen alsvoien ten kadaster bekend
scetit A, mimmtib 59b tn 397 giooi S ai en 20 eenliaien
V E S D I T Ï E N
1886
Dc Ziakhindelaar Administrateur R\LMDONCK DF
BLLII teLKtiselc ZT! nimens /ijlen pnncipalcn,
dooi wettig ambt, op de Ineiondci tangewezen plaat
sen en cligtn opcnlnai \eikooptn
I e r ooi/aak van litt oioot aanlnl koopen «oiden
de koopois veiwilh^d dal de \endiiien juist op klok
slag dei bepaalde uren pullen beginnen
S1NTI \NNA IIVMML
Dinsdag S Juin tSffi om 3 wejtmt namiddag
\ersctuidenc koopen IIID en TO1 M \ \ T O R \ S op allci
best( inedsclHH gei< „en in Bulhieibioik behooiendc de
edele litti t,iaaf Lineal dc Munt ^tondei„enaai Ie Geut
Te vei(,ideien om 2 ( 2 uie naimdda, bij den heei
Rubbtns op dc Kaai Ie St Annc
GI MI LFsTL I1AMMF
tikooping \ i n 1IJH en N \ d R \ S \an het vermaard schooi
Uh l>n WSIIFIDF lechlovtr Tlnelrode \ecl
\\oen-,lag 9 Juni t8^6 om 1 ure namidttnq
Ten ver/oew van M Jo/ief Van Naemen Mierlens volks
vci ege nvooidit,ci en Buif.emc( stel van Sint Nikolaas
ISlieMaien puikTIJI) en TOI \I\ATGR\S van liel Schoor
dc fUvaa*-lKi1i {ieleg n aan de durme lechtovei Thielrode
veei \Lid< eid m 9b kooprn tt Iks ei lef
ft \tit,adeien in u n VIFRUIJIS bij d hcei Vercaulcren Ie
II Hindi om van da u k i pi tals I I gtin vei koopen
\ P Ui ko >pus \ ui bel 1 ijd ( n bet Tocniaal^i as wonende
te 11 i lioli I n«clie fïi tsdonk Sint Nikolaas Basel en
eldeis. 7tjn VIIJ van ovei7Lt^tld vooi heidioogmaken ' unnci
aangekochte koopen — Di koopei s van l land van Waas
7ulkn het Hooi of locmaat kunnen overgezet kingen mits
2 d pei koop
Ei 7al euien bij7onderen 7itda(; gehouden worden tot bc'a
len op IlriekonnifiLndad 1S8" van t2 l/i me nanoen lo( 4 l 2
s avonds bij d licci \eiciutcicn in het Vcuhuis te Tlnellodt
G r M L L M t THIELRODE
l' daj
PAvnnrM oi nnis r\
POLDFH THIFIRODFRROFK
\tijdaq \\ Juin 188b om Quie s mollens
100 kooi en | nik TUD en TOEMAVTGRAS met mede
gaindc ^oi de \lasiolen op meerschen gelegen t° in den
Paiideni oldet ten vetzockt en op de eigt ndommen van
nnclainc BongTt its Uognian M I ouis Claus \ a n de Velde
vv(d Biidael Boel n^enaais te Tlnclrode inile.r Jeannclli.
Rot,min eij,(naie ie oeiil jufitrs laspers tigenaiessen te
Mill N kolaascn andeie en 2' in Tl leliodebioek opmcpig
vuldif,e i,oedc i m m r l i c n gi legen in aen Diikreek Boskens
leek Hu houlenstmlje s t P u t e r s i c e k en Booinkensrptk
eigendom van Madame Hellebaut eigcmrc te Temsche
mjdimc Parnn Bocjc eivui \ a n Rcmooileie eivcnvanM
\anNnemcn Bocvc Ligenanrs te Sint Nikolaas voornoemde
dame Bongacils Rogman en mejuffei Jeinnelte Rogman,
mijnluei burgime s t u \ n j d a g eigemai Ie Thielrode mfler
Adi hide Claus mijnheei Van Damme De Wilde eigemats
telidccle M Van stappen Bonjracrts doktor te Dender
monde M L flaws Van de Velde voornoemd madame
Boive Biebuyck eif,uiaie te Aalst juffer keekelaerl te Beve
ren mynhceien en mejuffers Oilay eigenaars te Temsche,
de kirdeien \ T I I den heei VViuman to LKeiseleen andeie
Ti veigadeien om 8 i 2 ure s raoigcni> lei heiberg h u
VEI HHLis t ij d In et Jan Vucauteien ten doipe van 1 hiel
rode — N B Oe veikooping /aljuist om 9 uie behinncn
GLMtFNTKWAASMljNSTIR SOMBERE
Zaterdag ÜJuni 18%
Op 50 heklaien alleibeste DURMVLOFDMLERSCHtN
gekgen in tul Seliooi van W m s l a g e Kaai inet dc GRAS
b>l\< h> van d m dijk en polder Wijmur Bioek en Lilerdij
\
De \ \ Irlp (.10 !e
.ken toebi hoorende aan mijnheei en m juff is De flecne
P li I
Ie I t di ren van
mijnh ( \\ o i
grondeigemars te Waasmtu ster madame Sloop / i m a n
i fjuvs ie I hei
o n n I n
si I
I! i ni I
dame weJM doktorSeheerdcrs M Jleeit DeSehei per mad
I) I!
11 | tl
l i n t
I ynin
De Jonge / i m a n mijnheei en Poppe De Seheppir I mis Dc gi i d ( l „ i ii I G I
n B „ II R i„n in (,ron I
Wiie I n n s De Polti r en lloné ..Ik gionih igona n s [•> en. i a i e I ril h 1
lim
l\o| | r
ni mil i Pui
ol Nikollis degem vin mij IIKU Van Hamme Di WilJ in In
Willink
I „ent
U
i mil I I is n imhier
de wcc/en De Pmw f,<nn<tfi„cimis ti> Heleili de « e / m Sni I 111 ne ] l ii 11
lvi nu Sin i d
ert Ie heer
Vloonen I llveisel inijnh i I lnudl)< liiuyne melden 111d< i d e Si | uil 11
Ie Ii n i m l d Mm k m inheei
meeischtn nskom i I t i n mij Ii ï ( oetlnls 1 ilüoom
en m | i i l t i u w I) B u t
nil| il e n do Sm t D Irlm
midam Sni t Rlam | iau-1 e in utiiouvv Smet giond
i|iie mij h ( i l o u i s Vi
ilh enndiit.1 n j i s t* st
e i g e n m s l SI Nikolus den 11 i I n n s J o ? flints i i„o N i k o h i s d e i i v e n t n d im w e l V ii ui i n Riondeigenaie
naii i | l t isel
leuemun
W I t i n \ \ jmi ir Som
Ii S n a j di n II I I k i i I D B ik Ie Tin sc
de ei e \an
beke en Oosthoeken hei wcl„ivvis!>c i fl ilK R VS in het m i ei „ ( JIO i n ie m j u H i o n w V i I nr„!icm g oud" i„rn ire
„
g
i„n r
zoo„ naamd Bo„aa tschoor met d m Riuhoscli i i„en lom Ie G nt en in Je
h
d
oede ui eiseheii in voonndde
van de kinderen tan heel Waumin te I l\r sele i n dune B i o e k e n
r mire Simonai lic Stcvl h c t l l J I ) en 101 \1 VAH,R\S tan
Te t e i f c i d e i e n o i n S m e » i n n ^ e n s o p S o m b e k e Iviai
den meetsih van mijnheei lan De M isman i IJ,C naai te
E» namiddag
om 2 uie nog i I V F l s [ I I ( R O O T P R O C K
Gent mijullei lan Rueglicm fcrondeigi naic te t.ent di
weezen De Pauw te BeleiIe t o o i n o u n h hceien M(eill)e
Het H l u b i s l i T U D e n T O I M W I f R A S n » d e m e n i g Schepper Sincl Bhncquaeit en mejuir i Smet mjnliiei
v u l d i g m i i , ( l n II, ii t w i l b k I I I P J I I I o i d c n V i j l U n
Henii De laegheie C n d o in dc Giooli en KI me Zeelan
I n
i l cgi n nI o n vm
t i n meei(,eno
m e e i ( , e n o n len
l e n elelui
e l e l u i luei
I n n giaif
giaif
deis de ORASSINGI N van den Genieciiin Dijk nut ee VmandVuid i, si, „ d | ,,v aai di S7dls k islecl Ie S o n
Rielschoien van Sombeke Broek — Veidcis in hel Sc looi
heke Tujiiliin di n o u n s Li ss Ii is t, l i m i e u Waas vooiaelitu Sombike Kaai van den edelen hei r gnaf Aimnd van noemrl dam widmevrouw 111mom vm Wtbei he jufn
den Steen de leliav buiKemeeslei engiondeiginaai te Itlnv
jle weduveV i n u t c i e u in jufiioiiw van Bivegliem di vei
de heei en jufviouw De Mecsier dame lienoit Joos cigenaie loien meeisell eigendom van vooi noemdi vee/m Moonen
t e H t e i s e i e juffets DeBelevr eigenaressen te st Nikolaas
dc kindeien van d m heei Ch nies Wilssi ns te 1 liiehode en
M Guslaaf DeC>ik dein waardei te si \ikola is op menige •ndcie ui Hveisclc ( loolbioek
inecisolien van niecigenoemden (delen heei gi n l vniand
lev i^i kien om t l|2ui in mi ld i„ op Simbeke kaai
van don Slien de Jellay in 11 iilendijkbioek Ineiondci
begiepen dc G1USSINGI N t i n den meeisch < n hel schooi
»dig GLMD\TC\ TIIIH RODI LMIMSCHL
smet nel Maszikscliooi tGiool«choor tschoor en meeiseh
TH1H PODMIPOI K
de Meeslei den heeie I ouis Jo/il Bujs voornoemd ei„e
naai tetlveisele nnd Claus Perineruu bioinvstei en eige
tfnaii lag 21 Juni ISSb om 1 tn n •, moigeus
nai te Thielrode dijene van M Boire en dc (i vi i tan M
100 koopen i \ t i i t,oel TUI) , n 1 HVIHTCIIAS met
Joins Be Biutiu giondeiginaais te St Nikolns de edele Masuten op meeiselen j,ek„ n m cic B ei kul Van Dl los
lieei baion Rotsaiidi Ihrtaing giondi igc laai te Oost
leik splint n ck Oui Smsi <k Blo kwiekkensie k
camp dame Bi non Joos tooinoemd nildamo Va» Haute
I n l i i i k e r l h i m i i s r e k ei„ idim vi noomoi m Ie d u n e
Deins eifcunre Ie St Nikolaas vooi no mile e n e n vm
i n p n i s P v inn e v i u i VI M i \ i e m n Bn \e
den heei Ioilis De Riuvni
inijuflci Fanny Di Belie
J Claus M Van Slappm en l!oii(,aeits M en mij O i h y
giondeigenaiesse te Sombeke den Wissel meciseh van jultei J R o „ n n n irad V
i Joos jufT i Van Bavefclum
madame Hcvndcnckx \ a n Seliatcibeke liet TIJDÜR VS der
n
I „ "P * " ' Joos vooiniemd voornoemde dame
mceiselien in schonen eigendom van imjuheci Dc Rvek
Boevé
Biebujck
juffei
V
l
i
n
e
l
.
i
mioneiv u g c n a i e t e T mWuvtick doutei cngiondugcnaarieTimschc deciven imd
sehe voornoemden In ei Van Dimme Dl VVildi Adinen
Lduald Vercauleien j!ioiidci(,enaresse t e S m n j di Appel
Vmck M in in j D e d e n
ci„- m a ï s t W n , n i i i n s K r
mceisclien en a n d u e vin vooinoimdi mejuffiouw Vin M GusnafHongaiitsli St Cilhs, Wa^s VI Veieruvsse Van
Batej.hem alsook hel TIJD en TOtVIAATGRVS met hot d e n B i o e i k ei^cniai te koitnjk eii7
Ril ISCHOOR tai al de meeisclien tan wijlen mijnheei De
Tevergadeien om l l i n r s moi„ens lei heibcrg hel
Scliivver en doktor De Helle in hel/elfdi Meulcndijkhioek
H l i s n v H\L\r bij Vieloi SmelteTli d i ide
aan meeigi eide jufvrouw \an Bltighem b( hoorende
N B üe veikooi i „ / il j i st oin I u e beginnen
I e vii^idercn ten 8 me s morgonds bij dime weduwe
NOj W-VVSMINSIIR
an V in Pujtcll
te Waasmunstei W a i e s l v e
tulen
Dmsliri 22 Juin ISSti
1 uie nainiddi^ 0|) Somheke Kaai
Gr MI I M L LI V I R S H E
tl) \d\g ID Juni 188t>
eohcklir n alk b st HOOI ei fOIMV\TCRAS op de
meerscli n gil „ui in d Lilinden t Pacing led I Iteisile
klein en ( n M l i i o e k m nam lijk de Plodders en Riuhos
schenen de nieusehen in di I il inden vin mijnheer loseph
Segcis biouwir 1 nlschc M P i e n c S c g u s Oi laj grondei
genau te Thielrode M Viiduimen Boekhndt Uf,i m i ie
SI Nikolaas dame w« d heer Ilellibaul (,iondei„ nare te
Temsche de meerschen in l Pieht(,oed van M famielVei
ciuvsse VandenBroeck fibrikaiileiigiondeigiiiaai te k o u
njk dlie<ien Huiri De JaiUicrc Caido l o u i s D e W i e e
damctvcduweUjinclis Vciciutcrin eigenaars te St Pwkohis
M Benjamin De M eslei en /ustei e i „ e n n r s te Iltcisel
M JillesSpiuvt gi indei^i in-ii te Anlttei pen d k m d e i i n t i
dami wett d hei i S m i a s \ i u d l s mcti V eismessen f nm
rlamcifccnaieli Bevuen Waas M Ilonore D hont te Bui),
mijnliicrVeigiiinen apolliiku niei„cnaa t sn t \iko
aas jtilïrouw de wedutte Verciuieicn rciitemeistei te
Iveisele, toornoemden edelen heer graaf Vmand tan den
••teen de Jeliat dame weduwe vcibcickmocs Schelfaui
„rondeigenaie te Simu met de passingen d<r dijken
inevioutv Dliont de llooghe de la Gaugern giondeigi
;iarc te Riuggc de mcirsch vooit,iandelijk g biu kt
loor de weduwe Jacobus Van den Bioeck eigendom tan
na lame BongaeiIs Ro„man grondeigenare leThieliodc
el Paddebioeksken van voornoemden edelen heei graal
Vmand van den Steen de lehaj hel armbestuur van
'lamme
dc gebioedcis Dhoo(,he
hnnenbleekcis te
Utersele de heeiei Soelens ci„enaatsen M Roj,man notaris
c Belcele en mcergenoemden edelm lieer giaaf tan den
>teeq de Jehiy m hel Plaaisehoor imjuftrouw Mam
oos den heen Lmmanuel I m r i t s Puylaert ei^tna 1st
Keiseleen ind ie in Eluisele Kleinbioek — Item de
ncerschen tan hetzoofcenaimd Hevva nselioor reclitov i
leKoolputen aan Haniine hiut, e (.endomme ïvan niijuff i
lame Hejtaeil giond igcnaie i si Nikoaas en m i.
usele Giootbioi k op de schoont en goede mteisclu n vi i
ooi noem len edelen heer baion Rotsirl de Hu t a n g de
dele heer baron Pecsteen de Vner giondeigemai te Ru 1
eivooide vooi noemde heeieiiBoné en V u ^ i n v c i den
eei Jo7efVcrciuter n igenaai Ii Llveiselc midam Muts
lOiidl-Van Hecke grondiit,eiiareteStekcne meergeiioemden
delen licorgraaf van den Slecn deJehaj vooi noemde heeren
njuTv De Meestei mijnhiei en mejv D Bmvne grondei
;cnairs Ie St Nikolaas voornoemden heei lozi f Buvs
mjrliecr Marecl Veimnic madame Philip VcrmencJoos
ïond igenare te Hamme hel hesluui dei Pnniaiie kelk di r
lad St Nikolais voonopindi dame weduwe van mijnhi er
len advoiiat Stoop Zaman mijnlicoi August De Moeslir
rondeigenaai test Nikohas mejuffiouw I n n n i te Rognnn
ondeigenaie te Gent mij iheci I < idin nd n i u n i n n e
Itiouw Hcoioie Somers metrouw 1 m i s Vei messen
ame weduwevioutv Jermonl Van Wibeifche d edele heei
iddei deSehoulliccte di Teivaienl mijnheei Nikohas \ ui
leinoortue illegiondeigenaiis te s t Nikolais, toot noemde
eeren Rogman notans te Belcele Van Dimme DeWildi
tonde genaais te Belcele Raemdonck De Behe Ie P i | i
enmeeisclim van nieci^enoemde jutliouw Van Bne„hem
n andeie in Llvciselo Groollnoek
Totcr„'ld len om 8 un s inor„ens in den llandboog Ie
teisele, om de Venditie juist ten 8 1/2 ur lcbi(,uin(u in
e L landen Pacht„oed en Llvusil' klemhioik — I n
amiddag om I ure in dezelve liei berg den llanribovg om
ooils te ; n e n in lie. Schoor voor de Noolpuitui en b h e r le Giootbioek
GrMILNTE MOIR7rkE
Womsdag 16 Juni thSl)
Op ongcveei 20 Inklaren alleibesli S f l i m C V L O r D
ILRSLHtN behooieiiile de i d i l t 11 ei « lal V n tol V in
en Slien di Jelnv bui„eniccsti i ( n gio deigenau t< l ijt
T(,cn deedek beu gi n t 11 nest de Mu it jonkheei Chii les
• Muiat en de edi Ie jonktioiitv lleniulle de Mural
oudeij,enaais te Gent / d e ( , e n l Mo izeke w a n m m hel
leun de Plaat SI Amandseliooi G n u w e P h a t en Schoor
en lan B n s i o d e V i e i — lie Vendilie zal lei plaats ge
bieden om 10 uie voormiddag
dag GEMI L \ T E TH1LLRODI — THIELRODF BROEK
\ujdag 18 Juin t88b nn 9 me s moigens
100 koopen puik TUD en TOMIAATGRAS met Vlasrolen
Blegen in de Armreek 1' en '2' Tioeeicek ol sltnsitken
[raam eek en Beenhouwersieek op de meeischen eigendom
an vooi noemde heei burgemeester Vrvdag ei ven M Vin
(acinen Bocje madame Vermeire Joos cigenaietc Himme
oornoemdc heeien enjuffits Oilay erven Van Remoortcie
iijnlieer Van Dammc De vv Ide madame Hellebiut mijn
leer üongicrts Bolsens eigenaar Ie Hamme madame Ho i
,aeils lïogmin mijnheei Giail Goellials Ie Gent juliei
lebhaudt eigenare te Laame mijnheei Leo Biaerkinin
igenaai te Temsche d heer Jozef Vercauluen tooinoemde
ame Pan in Boete mejuffei I ucia \ a n Naemen cigenaie
.Sint Nikohas vooi noemde dame Boivi Bubuyck mejul
irManeJoos madame Benoil Joos eij,enai essen te hlvei
:le en andeie
T e t e i „ i d e u n o m Si MIIC smoigens tei bei berg de int
eipictie Pooit hij d heei V ncke te Thuliode a m liet doip
— N B De veikooping zal juist om <) ure beginnen
WA VSVlUlSSTr R SOMBEkE
Zaterdag 19 Juni 1886 om 8 1 s ui e juist tooi middag
Oilgeveti 180 koopen allubesle HOOI en TOLMAAT
RAS in Somhike Bioek Weilten Tullen en fcombeke
tostbioekcn behoHende n n meei genoemden heei notans
0(,min hel Aimbestuui van Belecle dame weduwe Bi He
lans eigena'eteSt Nikolais dame weduwe Van Oterloop
guian.U Beven n Waas Lleullieei Ue Meestei teLlteisel
leeigenoemden edelen lieu giaaf Amilid Van den Steen
e leha>, Tiijnheci Jo/cf Van Gansbergen giondeigenaai te
emsehe, juttiouw l>anny Ue Belie giondeigcnaie te
oinbeke Raemdonck De Belie dune tvedu vi viouw hei
i o n Van VVtbeighe giondtigeinre te Geul madaiiic smet
au Hecke grondei„cnlic Ie Stekene di kil d icn van
.ugustin Smet Ie Beleöle de wee/cu Maes Ie smt N i k c
as voornoemden heei catniel Bone de lieeun en
fviouw De Meestei voornoemd mijnheer Van Dammo-
Joinhcls en Vhioek je„e is R bos Ii ten ver7neke van
mivioii v d o m ii de lljss ik \ ill s du Tourne u s on I
«ifccnaioli Doomk
".bom
I e vergadeien om 10 uren s m o i „ e n s te Waasmunster
Ivlein Lokeien bij den lieeie ^dn d n stvpt Colleman
Dit alles op de gewone konditien mi I b eii'cnde hngen
tjd \ai lelalmg mits st llcnd j , ) di h kende en aanvve
7ige boigof m dekoopei i n d i „ e n o d i hiinm koopen van
v o o i g a m d e j i i e n met aa bel n i l lidibi n ?ullen noch als
kooper noch als nedckoopei ijnviaidl wo den
«<*» t qi het voott
Verkrijgbaar ten bnreele van dit
blad :
MAAHD JÜBI.
Trekhnefkens voor de m land Juni
Devoiie tol h d 11 H u v a n h sus gebonden
Ue maand Ju n toegewijd a in he. ü Herl van
lesus door J Ilillegeei S I
M land vin het H lieu van Jesus V VI D G
Fveiuees do piete en t lionneur du s ( oem de
J sus p i r P Jo/ef pr
Handboekje v in het H Heit van lesns len ge
bi mke der katholieke si holen
Nivik,ing van hel '1 Hut van lesus door
P Ainoudi gebonden in pei i l n e i i i n d
Maand van het II Hen van Jesus dooi I Hille
geer pei hou lei il
liet 11 H 11 v tn lesus volgens den II Alphonsus
of oveiwif.inj.oi vnoi de m mul vm hel 11 Hert
^honden in pel c il me
Dein
I J n n 1 e „ e v i l j i n het H Heit van
Jesus doji P B e i h i i i s i l t i i n i
Het
fi 0 15
» 100
» 0 15
» 0 00
» 0 65
n 0 10
i 2 bi
•
1 00
> 150
»
100
AVIS.
1 5 M\Rf HÉ AL BO1S 15
S \ I \ T MCOLAS
Concurrence impossible
poui se cunvuncie regirder les pil\ iiiiiques au\ da
1 i„es Ci ivatles Pei„nes Piifuins s m n s Ponini ules
BijouUne louets Poite inonn us et pone CigausTili
liiies f uuts Soies leoulie B tssis r
Us et* Ie lont
|)oit ml 1c dei mei i irhet de nouveuit dile„cnec dcfiai
hem et du bon „om
Z l
ZOHMSliZORV
HUS VfV
\ERTHOl\\E\
EMM. CASTILLE
NEGOCIAM I \ DEN HERDER,
Houtma)kth""22
nabij de Plaisanhhaat
St ISikoIaas
Heeft de eer het publiek bekend Ie miken dat ijn maga, i \oot7icn is van oen illeisenoonsto Tssortniiml i i b\ uisehe Duilselie I ngdsehc cntnlamtst he schoone nieuwiglieden Cliovi i l amt, pc i„ne< vooi broeken en koslumen,
alsook enen « e h o n e i k ( u s \ a t i /w-iiie I aKens i -jche
mieien Salijnlijns pt Insleid en Giain de Poudre Meltons,
n o g o n a k H |S W\ »^i I ransciieMennos,Orleans, Velour,
WolU tn Katoene [iioeksloftui Lu^ttinen, Bulkatuui «u
Demiten Blauw I ak( n \ooi Oardcci\iek n en ille met duidelijke enters geaekend dc 70 eenlimeteis
Alsook eencn grooten ken^ \an Laken Mantels
Dooi 7ijnc lage \as>lgesielde pi ij/til t n I U U M bediening
hoopt Iiy dc gunst \an liet geeeid | ubliek meei en meer te
verwei \en
Vaste prijs.
OPIMNG V \ \ DF AMER!KV\NsCHl
TandheelkuDdige inrichting
JACQUES DELEEUW
CIIIULOILN D I M IS I L \ \ N W i l R I K \ ,
Gediplometid in Belgit.
Krlzrrknrelslrnat, ir S3, Oenl
Is d^ehji s te iiidplegen voor het gpnwpn van tandpyn
?ondei liekken dooi eeno \nttseptische behanitUng Ii t
vullen dei tuiden LM ORU ILFRLN in 10 itttMiidtiigLii
HLI plaatsen van kunstianden en gebitten gcsclucdtzondci
pijn daaivoor bekioond met
\ I I IX 1FRST1
PRU7FN
Alle kunMtinden wuidtn ±,L\ laal^l »on let iethemelplaten
7ondei veeirn of haken 7oudei oude woitcls Ie tukken of
de iniiist^ i ijn u \erooi7iken Mtt waarboig \ooi 20 jaar,
\lic y buien ui d uien Jlge\w i kt en ^tpl wist
S I » 111 TAM) l \ KH MhT m\\\
D Vtt
O)
tatun
nd i nnioljiiy
qihul
zoudti
pijn
Da^chjXs kosteloo/e m i j IL^IIIJ, \oo arme» van 3 lot i
ute -. mini i ljf,s
1 imiUcibonnemciiten v >OJ Iiri i ^ ien van kindertanden
i.itt 20 hanks |*t ja»i
Alle Dondeuia„en Le spieken in het Hotel DE SJIEGU
Sint-Nikolaas
Chocolat DELAC
STIO1G V \ N DE NOT4RIS GIT.UTS
Tt SHT MkOlAAS (StaliLstnil )
MIN \1 RI \I\GT
A. RYNVELDT EN ZOON
Kapitalen te plaatsen
DE HEER MAES
op Goede Panden
(looi Z
BIJZONDERE CII1UI K G l . n S - T \!\t»lll I STEUS,
luteicst
G(l»enteetd
T \ N D M T E S i r R S
Bericht.
CHIRUGIJlN-rAÏSDM] LSTER
Gebievetetul
tegen redclijken
M den Koning dot Bclqen
L. V4N DEFt BROECK,
KAS DER EIGENAARS,
Leuvensche plaats,
n° 16 te
Biussel
Naamloozemaatschappij \ooi leningen op inpolheeK,
afle^baai met anuiUiten ol opteimijn
De directie heeft in haie bijeenkomst \ a n 7"" dezei
besloten op nieuw uitgaaf te doen dei obligaiien
De kas zal obhgatien uitlevei en a primes le^en 4 ° „
en obligatien voor 10 jaren aan denzelven intiest
Inlichtingen zijn te bekomen tui kantooie van den
ttnlari»
1/
den koninq
du
GLUKLIDL GOEDtKEN
J . P. VAN PIJYVEMIE-WITTOCK
SINTNIKOLUS
G E S T I C H T E N
k u n n e n s,ei u d | l ( „ d w o i d i ill IIONDI R D \ d N I j M C L \ 1 S b L N S S M I T s n t i e s t i a i t N» il te b i n t \ i k o l a a s
M I s u m i \ o o n i d d i „ lol i ui i n u n 1 1 J „ v o o i l l c w i l d ht l k u n l i „ l \ \ t 11 n>„ v a n d u i m o n d b o t i e t t l i l t i L k k i n g
van t m d n M iiiKloppon d i liu 1 t i n d e n k u n s t i i H I i , \ H I I I J . i e ht i HIIIJ, d e i o n „ e i e g e l d e t a n d e n bij d e k i n d c i e n
b o n t 1( n d e t\\ l ill i u e n lx l m d e l i n g e n „ e n t / n g dt i ziek ^ L W O K I I n n u i t n e n / e n /
l i y / o i lei « u k | l n i s \ o o i h e i \ < , i M j i d i „ u i \ m n n d t n e n „ bijten (Système
A Ry meldt
en Zoon)
Zij i c r a i d e i e n
ooi 1 s t u l l n \ a n Til l c i e U n d n i e e M e i s d i e n u l „ o t d m n u d k t zijn
D „ e m a d l te lai d u i e n \ o l l l i „ e s,t.bijten v\oi 1 e n m „ t / i / o n d c i I n k e n o ' v t e i e n e n 7ijn o n b r e e k b a a i
?n w o i d e n
gt p l u i s t lowia
m a n n dt
o u d te \ c i u i t k i e n i i w o m l e i d t o u Ie w o i t e l s u ü l e n e u i n m e t d e ? e l a n d e n k a n m e n d e
l u i d s t e s p i j / e n m a l e n belei d m m e t d o i m u u i b j k e
ta
5 9 0 I>LR U N D
\01IEDIG GL1SII1 e n
80 00
mei 20 jait schriftelijke
MI UW VI R U T 57
Te bekomen ian gemuisd pnj/tn
alle sooitin van
in! in Iselie en biultnlanasine Wollen en k itoenui wee f en
b n i t , i u n s alsook eiifeelsi lie Wolk h<uil„ami duilselie
Cneis l(is(vs selioon katodie Spicien ündubioclen
Rokken Slaiplijven Koustn eiu
Berioht
Verandering van woonst.
VI r m v * n l l t K B E heelt tlnns/ijne woning ge
vestigt! ouilienl het Wandel} aiA n e u n s d e Oude Poslei IJ t
ilwau liij zijn betinjf \oort/et \an ML1M R en ÜND1R
NLM1R en zijne MOUW dit vin \ \ \SS( H1N en bTRUkLN
A\N
DE
LANDBOUWERS
Vci/ekeiingsmaatschappy \oor den oogst te velde,
tegen den Hagel
Hootdagcnl
Z11 be\elen zich 111 de gunst \an cemeder
BLLLtfrSAIS
waaiboigtng
A. RYNVELDT EN ZOON,
Gediplomeerde Tandineestcrs, Statiestraat, 4 3 , 8int-I\ikolaas.
IABRIK\N1 IN BRL1GOEDIRIN,
TF
Bilyen,
woonen te Antwerpen, Kathelijnevesl, 4, negens het Allerheiligste.
\ V\N HVMR MUUIN Smid en Weiktuipkundigi
Wonende (o Mechelcn Lange Sthipsliaal 22
Kallslmt M 41 Suit Nik< has h e d l d t i u hel publiek te
Hict „f Ie hti ms l a n liet gce< id publiek \ in Sint Nikoha' beiidiiLii jKdit hij ei n depot geopend beeft van N U I
n omli^ondf p l n K i dat hij /ieh den e u s t e n c n ikid i
en bRl IM\( 11ILM \ m ille ssstiems van hel gioot luns
douih id (j, \ a n elke n m n d bij Mad Woo Got mine fa/> rf<
4?( idib Statupicin van 8 m 12 u i e s midd tt,s» / a l hlei
D U inden
VLIMINCIASIRWI N 17 AY1WERPLN
Up aanvimg dei fjtmlttn zal hij zich nsgclijKs [ei h innei
Alle heisielhng \\o dt u aangenomen
woning u u i d e n
Dooi /I|IH „eiiouwo b d u n i n g en g e m u i s d e pnj/cn
hoopl hij de &,unst \3n eemc lei te \ei \\ei\< n
Hij iMvteh /iel) ook in ledcis gunst vo)i alle s h e ! \ a n
BERICHT.
dooi 7
\ A NM R S C I I I L I I G T
A J^SPLRS VIN SCIIOOTE, Houtmarkt,
1, Sint ^lkola^^h
BERICHT.
c o legen Position — Depot oveial bij de apolhc i n iiLE\7oT'iK»r,f dkicnigs feina nkun
>an Uoethem-Segers ficzo\DiiciD
lmicis — UUKIIIKV \t, Cn lirailel — Vlgc/oi 1 t 7 ü n e i in{,Mïiui l e i e n en / o n it i k o s u n dooi d e I t k k e i e ratcno i(,tnt vooi Bilgie M Ldin. TI\1VH RM VNs RouppoPianos, Harmoniums en Muziek Theophiel
Anhet itiaat 82, Sint ISiKolaas (Waas )
g e / ( n d l u d 1) o m Du B i i \ \ i n l o i d n g / e „ d
sli n t 6 (il 8 Bussel
G i o o t m a ^ a 7 i j n v m M V Ü M I R T N S C H O I W I tv VI O F Dt| ot to Sint Nikolms ( W n s ) Th Mabille apotli A.
bij G. VAN VLEMMEREN,
RËVALKKTA AÜABICA jVeigauwin
..I IN e n M I D I INI N e n ? Hij o n d t m e i m t o o k a l l e w e r k e n
d|otli A V u m ucn Ilannoset
te SI Nikolaas, Kalkbtiaat, 22,a„entdei maatschappi]
STATILSTRAAT, N° So, SINT-NlkOI AAS
i,e< ft p l a n s \ o o i Git VI KI L I I L l i b n / L l i k l N
« e h s t 7ieh
m e l d e h e i s t e l l i n g \ m A I Ü M Ml M l N m -ille siiilcn e i i.
lokticn
loins bcllenslagc hi.iU»liau i
Ramelot,
3<) jiai vin 010| houdendon bi]\al dooi gt np/inj, der
apotli
mouclijkt <-).ijs\pit inu 1 tstit,p sj ijsvcidiiwi!)^, m u ^ O i t
stek ng ma if, en buik] ijn slijmc n win li n /uni lieid,
\\i upheld lm tl lopi mgen biaaklust opv\ti j ing o\etge
I F r G O (iefiaa,)
\eu \eisiopi iip sïocl en afding koheken icutig hotst
S p o o f i p p on j n o t d po Êrei]P7inj, in g o w o n o s e \ i l
S F r 5 O fè dubbele fleschj
len — / t k u c \ i l d t ( nip, t n o i u n u i d llijkn vt i?i( li b tiuiwdh i l bbkloindh id bedwclndlirid b l o t d i a n d n n g
GEEN GRIJS HAAR 1 E E R ' "
t i n „ n d e t i g s t c & \ O H L I I — Oimit i'ieliijl-t s t i l s t a n d z nuw/ielte shpelooshcid dioef^eeslight id suilci/i kte
I>e
LONDON:
01 ^oiiP7iiig d i vci ^k 1 i n ^ e n e n v t i p t d Km^, d e i /w ikheit! niiputtin„ bloed%ebiek uk k/uel t dIJc ontst !
Ie de beste van alle Haarherstel
t e n s dfi botst der koe! dei a d o m h i h i ^ dei stem dei
]) m m o r d e t — S | ( u a l i \ t r \ ï a i d i g i u \TTI i t t stel
Iers Wj doet het gr^ize haar na 14
.
Inch'
pij
pc
IJ
dei
b
b
i
s
d
i
levoi
dei
lenden
dei
n
£,eu
in
I t n o m d o 111 s \ c mnj^,( n \ a n In l iicli l a m te \ o o i
dagen veröwfjnen neemt de schil
den \ a n liet shjm\lios \ a n tic luison n en \ in h t I h d
tei ties van het hoofd maakt het
k o m e n o f t e t, n e / c i a l s o o k \ a n I t u i s t n i U i ^ i I d m i
haar za"h(. sn glanzend belet
iNook alle j ï ikk(.lin„ oi kooitsichtipGn ^em bij It t opst in
lei \ ï l „ t u s ÜL bc&u \ o o i s c l n i ü c n ' i e t I I I / L Ü U I \ a u
ï&t uitvallen geeft groelkraeht
ot na /< kei mo ilijk veidi i en t,euel l< n i)uï n look on/
k u n s t )ogen m u m k o u / t
landejopge haren vervangt pom
uadeii en haarolteSn en Is geene
B li 11vt dr du \ I e t k i l I s e n D f | l o n n s b e n \ e n s d e ol alcooiisehe di i U n n h na d m tal »k Hi t is diarbij oen
'erfstof — Bij
uitkokend \ o dsel dat alle n fcencug is om al dt, on^Ortllcn
t a h i j k i e o M o i l t v i m o l d i n g e n w i k i u - , <it U i K m t i t i
d u kindslitid te \cimijden — 90 000 g ne/ingcn hierin
otf d< g n i d i n AUdaiU o j dt h u m a i i o n i l c l e n
\ e i k n i J u a i bij M'1R0ÜILLARD, O-L V Stiaat
b( gn peir* die van / iVI Koi/ei Nieo las d» \ m / H ih^, SI NiUohas
too 1st Hing t( I 011 l e n in 1SS4
!• 1 is \ o o i t d i u n t d e m dini< i a n d e ï n n o h l m g hi id Pius I \ /aiigei van M " de h( i to„ n Casil sti n i \ a n
den hei tog \ a n Pnibkow \ i n M * de n u i k / m d \\\ 11
a a n w L / i f , S p i u A u i e n v a n 9 tot A u i t n
P H 0 1 0 G R U F E!\ BEHANGER,
\an I oid Stuaid de Dotios njks«enoot v a 1 ii„il i d \a i
W A L R S C G L R b RieuKmoesici
M do doctoi piottssot Via /ei < n? en/
WOUTWARKT, N" 21, S / \ T MKÜLAA'S
<!ö Oiocii[ la Us Vntwi I , ( n
N" 6317b M ptstooi Com pi et \ m IS ]aienmo(i lijk
Bij/ondei e Atelier geschikt \ooi kunst en „lans Poitietten
fapijsveitmng rrnag c n b u i k p j i /uiuwlyden /waklicic! en
gioepen in alle giooite lot lü\ens£,rootle bene\ens looiwci
van Hoofdp pien Kootten
n fut hoofd en op de
m i hu lijk 7\\o ten
pen van Kunst en Nijvcrnpid De Poitretien JIIJU onvei&,aiig
tantUn SSivialgws Gija iqdltedin en alk ienuiv
Gone mg u* 9> 6 ' 5 ^vlgnon 18 -*pi il 18"o Df R valenta
baai dooi hel Ameiikaansolu, Stcistl MLI vcuTiidigd Por
pijnen
dooi
<1e
pillen
vui
hel
zuatt h>mt ^pieid
Aiabica beeft »ii] i,t nc?en cp I i u i lom \TH 61 j u n
trelltn op alle wcdeigtfeldtenissen
\ooi nabestellingen
volgons het voor* lit ut \ i n D \ dooi J Tlf [ 1 M\Nb
blijft de phat bettaaid De Alditr is a ie dagen open van
P PARYS VFRMMMEN Kaehelmakei op den hoeK \an GP i sotnikkehjk twintit-put, lijden Ik had de I ev t,sle
9 uien s moigens tot Zonnenoudeigang
8|0th kei Blind tbiotdu&im 25 \ntweipon
M Casino en Holbtiaat te SinlNikohas h e t t u h (ei t u l b< nauwdhf den 7Oodinig dat ik j,c IK bf\\ ^ni^eu moei I ">ti
[i JÜIK k bekend tt maken dat ?ijn maga/ijn vooi/ien ih van doen noch mij aan noguitkienl n d i iby dij, ( » ment
lo^en it/ei:dmg \ i n 21 post timbcis van 10 cent,
inaigpijtK !i en \ i cieiijkc si (pcïooshoirt Te„ei a i d / i ! „
ern gioot assoilmieut Jaditkonfooien op all Mjstemen
bel nnt men d< doosJianeo
oebte en ordmam* o m n e \uien geoinementoude Kie u l s , sten \aicn il de h ilpmiddtleit \iuclHcloo^ II -,e| asl de
N LEBEGIE en G«, 46, Magdalena
litgave \ a n
Re\ilenti hoeft ei my ten \olle \ a n gciod Bonel t>Lboien
\ ti ki ijgb lat bij t h MAÜ1LL1 apothekei Sint^lansehe gegotene o p ( n e \ n t e n Caionfeies en ^trijks is
straat, te BRUSSEL
Nikol ah
een gioote k< us vin Sto\en naai alle modf Ik n eene sehoone CaibonneHj B /omstiaat 11
Genc/ing n" 98 b l t Sedeil jar n leid ik nan f,emis in
atiK mg \ a n mtjtlsehe on tians< hekoolbikken \ ut iMel
sels (nt,elselic Politon vooi kdeheN on kopei 7cep \oot /il eetlust si elite s] ijs\eit i in g ontsteltenis \ i n h< 11 i \ a n
de 1( nden \ a n d blaas 7<nuwlijtien en di lef^ecst ^h ]<i
Poed i \oot *-Uo! tiansche gebteveteeidc Koflijtiom
me b ^ in S tot 25 kil Koftijliommels \ooi tgebtuik op al de/c k\\ ilen /ijn v dwtnen ondci den g( lukl i n m\ J d
in de SCHOOL en in hctHLISGE7IN,
lachten en stoven \iu i/2 kil en m<ei oen gioot assoitnium \an uw c goede Rc\ilcnti Icon Pevclet o idc wij/ i te
L\nane is (Opi e \ienn )
gemakkelijk gemaakt door hel gebiuik der kleine \dii ki uket)£.eiie\en allo slaeh van Sloten Deuiktui! n
N« AJ 812 M™= Mnip Jolv van ujfttg laten vin \oistop
PooitticMcis Do Ik ht„ainiluien m vei/ilvti l en veigult
ping sleehte spijsveileung 7cnu\\/i I Ie sUj ttooshei J
kopoi Dikiamen üouwnagtls Spilnagds lialansen lobei
asthma hoesten krampt n
at en oidt! a n e gi^ahdmseo de jWmeis potte manleiux
N 46 270 M Robeitsvan cenelong7iekl( m t lio st bia
)oite pai i| luieh \jjlen en/ Vet dei s gelast hij ?ieh met hei
N 49 22
letsiellen van oude kaciiels en stoven na^i den laatsten kinden eistij | ingen en SojaiiRC doof iitid
M
L"»ldv.in \ i n de volledigste uitpullin^ lain! eid del )la is
iiinak aKook voot t maken vdn l oijot ^,< bi < \etoeid vooi
en dei ledui
iet behouden dei waimte voor t aannenun \ a n Giilh^en
M Gaiillnoi to I U71Ichci vin cono a a u ' o n d ndo \ei
Deze \ARDBOI hetft 3 3 centi>cnen en Bou\sv\eik dooi zijne lagen puj^on tiornvi be
stopping veilies van eetlust veikoudheid luehtpijponlbiel
meteis in omtiek is m 8 kleuren dipiiing hoopt hij de gunst van tgeeide | ubhek meei en teins
•*ioei te vei \vei\en
gedrukt en btaat op etnengcDiuns
l)e viouw van den lieei buigemoestei \dn Vohic vin
eenc on^telttms dei iongen met bioedspuwmg en aanholt
den \ o e l , men \indt er de namen
denden lioest
der voornaamste LANDEN
hunne
Mijn kind bevindt ?ich /eer wol met uwc R vilenta —
HoornPLAATStN, ZEÈFN, STUOOMCN,
Doeloi h Pi ol 1 t,eneeshcei 8 Pa rad ij stnat Nie i
3FPEID TE
N ^ t S T I b M de piofe&soi Dók U Pnijs» \u < ft goduiondc
RivttRLN, RAI EN enz in d e n e d e i PRAY-BENTOS
j a n n waiigenomen dat de Revali nta f ene blo i nd „ / nd
Undsche taal ?eer nauwkeuiig op
beid aan de kindeten gfdi en aan de moedeis een iijl en
G. TAN WASSEKHOVEN,
aangeduid
ovei vloodig\oedb( 1
• ^ u u i s/VJEDAILLES
0RG4.NIST DtR HOOI DM RK SINT MKOLAAS,
M Pioiesbor Wencel»e hoeft /ijn kind j,eiod doot de Rcva
Om fianco te ontvangen gelieve de aanviaag te vergezel
W i l BURGSTRAAT
leun nadat al de genctskundi(,e ^ i d lelf n om onophou
(
_
S
'!
'
PLKLJ)1PLOMAS
len met lm btdfag in posiz gels De isramding in de
dendc b i i k i n g i n l i \ooikomei uit„(pnt WIK n Alsook het
Veikoop Verhuur Veiwtsseling Accoidage
prtfvineir geschiedt in eene schoon» doos met ceue verhoo
Mie de Pianos en Haimonltinis ?ijn {,e\\ laiboigd en aan kind \ an M J G Montina\ 44 ( o n 1oi retail u t t P i t s
yng \an iijm* c«n<i<Mne«.
en het kind van M™ Lii/a Mulinv d \lhv l u n u e l s t m t te
Fdbnelq lijs
" 5 uÜvlJS \
Valencn en dui/cnde andeie zuigelingen
'
Gpnc7ine n 75 124 M en M"" 11 „PI 128 Oboilnmpf
Lit hat Fao Simile den fiandteet enm$
stiaat te Paujs van eene levei/ickie mot b i a l i n ^ e n e n
schiikkolijk «toelgang dip ^eduieide 16 jaicn a m il!e
wBLAUWENinkt
behandeling vcoistaan hadden
Genp/ing n" 79 721 M"-«
Chauvel Pi//a!a vin biocdloosheid uilpultiuj, en boklemdln
VERKOOP I \ T GROOT BIJ DE"V
den
Vieimaal voed/amei dan het vloesrh /ond< r voilntting
Agenl looi Bel^ic M DP URIACHË-DF MAFRTELAERF,
bes| a u t/ij not,->0maal Inien 1 nj*» ">fetitesmid 1 ! u In
Anlvieipen Si Paulnsplaals, 2 5
doo/en1|4kii 2 2-.fi 1[2 kil * fi
t kil 7 (i 12 kil 70
ciknj(,biai bj ille Inndehais in edwaicn diogisten
fi I)i bis uit \ i n Rovalonta ï ï dooien van 4 en vin 7 fr —
iChn uigijn-Tandmeesler der Facullé Dentatre (van Londen en Philadelphia), gebi eveleeul van Z M de Koning De Re\altnta met ehocotadc 2 25 fr 4 Ir 7 ti — Vei/en
cu 1
11111clr
l
ucis
dei Belgen, Gediplomeei d i an de provinciale Commissie, Tandmeester van vet schillende gestichten,
en op verschillende Tentoonstellingen Medaille» en O l p l o m a » behaald hebbende,
Al mijne Pianos en Harmoniums komen richlstneks
uit de beste huizen van HanKijl* Dmtsclilaixl en België
en worden ten mijnen vcikocln aan Ijbrnliprij»
\erder volkdige ktus % in Pirdliui, Mu/iek voor
Zang, Orlusi, Harmc me, P u i l a n , Oigtl, Piano en dlle
andue Muziekinstrumenten
Va huur, verwisselmg, kenlellmg en stemming der
IHanos
Matige p> ijzen
— Spoidige
beaiemng
m
Pholographie Instantauee
AlGUSIE XVi BRUSSEL-GISriLLE,
fiE\EZI\G
BERICHT.
AARDRIJKSKUNDIG ONDERWIJS
VQLKS-AARDBQL
Prijs : 2 Fr. SO
PIANOS,
HAUMOMUMS EN MUZIEK.
BlJITEi\fiEWO\E ÜJTVI\DJ\G
HVANSTRATUM
12, WAPPBRSLEI, 12,
TEGFÏWVFRHFT PANORAMA VERLAT TUSSCHEN OETFNIKRSPL WTS & DE MASrRLFI (3 mmutmian
dt statie),
ANTWERPEN,
onverschillig welken vorm zij aangenomen
Debyzondeie
aandacht van het publiek roep ik in op mijne geheele nieuwe uitvinding van kunsttaiulcn
•en geheele gebitten zondei haken, veeren en zonder plaat, die «11 kunnen geplaatst worden zonriei iets
jan den mond te veranderen en zonder de oude wortels uit te nemen, en verooi zaken met het minbte pijn ,
met deze tanden heeft men het giootste ge nuk om de luidste \ooi werpen te malen, dt spraak is „eiuakkclijk
en zunei
De?e uitvinding ts goedgekeurd dom de•»ie<i rale ftemcskundigc Besturen VJII Paujs, Lyons Londen Philadelphia t n i
en bestaat alleen bij M' VA^ i ? l R \ 1 1 J M die daai d eenige uitvindei van is
Hij heeft met du. kuiiMtanden reeds op velschillende tuitoonsti Hingen diploma s en medailles be' a^ld
Al het weik is 20 JAAK schi iftelyk ^eviaaiborgd
Alle Kunsttanden en gebitton dooi andere tandinetïtus nut t,oid gemaakt woidtii doorrijn nieuw stelsel biuikbaar
\ \F< \LLL Dl
NIBU^WIGHEDEN VOOR HET SAIZOEN
HUIS PIERRE
Kammenstraal 9 0 , 9 2 , en Hoek der Slentelstrant, t f (< j . j e
de Augustijnen Kerk, ANTWERPEN.
"
R!IKEMri)WI0HEDE\HIAKnSENS10ft^
vooi Mi. s Jongens en Kindei eostumen
üemaakle rn op i n a l te maken Kleedin(,blukk(ii wtzent ijk goedkoop blofftn / I J li Veloui en eene men igte andeio
ROBLS CONFLCrifcN, V1SITLN, PLIGNOIRS,
van Paiijs en 1 onden
ILPONS en/
\ooi Dimes (n Kindcien, nieuwste
modellen
li< t HUIS Pil RRE dat reeds het eeiste II us in nienv\isdi"den is \tn V Uw rpen lieefl op niruw iTnmeikeiijke \ei
gto< t n^t n aan haie Maga/ijncn toe^rl i I t d< 1 ni in n !< t o i m i „ i n £ f i i / d e n b Mj/eu te nuei d n l i t t p u u h t k
een !'u b weet t t wiaidci len dal li u kl mini in \( i lioti \ i ( n m hui n
! u ^rn l il n I
Gebroeders VA^ STRATVflf.
Tandmeesters
ZIJN DAGtLUKS TE RUIPLbG'N II VMWIRPFN WVPPLRSLFI
Ui I L ObNl, UlJKCillbllt\Al N" 34
Zomorsaizoon. 1886.
AANKOMST E^TËROOPSTELLIXG
is dagelijks te ronsnltoetrn o m alle 7ieklen in den mond het uitnemen dei tanden geschiedt geheel ?ondei pijn rm t of
vonder (pi oloxyde d azote tagt/a%) ploinbeeien «an holle tanden metof/onder ^ond dat 7e wc der geliccl nieuw /ijn de
iwaitste tanden wit maken open gehemelten bij petsoneu die er niet doot kunnen spreken dicht maken dal de
spi aak geheel zmvei *»
Hetiechtplaatsen
van sckeeföegtoeule lauden, „ooral bij kinderen
hebben recht te maken
1886.
VRIJEÜ IIGING.
Patronen ^an alle modellen gratis.
VASTE PRIJZEH.
N» 12
Sint Nikolais, diukleny van \
ULLVfuO
11„ naai lilgLvu
Suucstiaat

Documentos relacionados

Opslaan

Opslaan ken ondei de vensters van zyn hotel — bt toogingen welke / j n c beginselen werden beschouwd als veitigtnvvoor Je7iii"t hebben \ v \ ' Ik zeg u heeien vrvmetselaeis wj heb dat zeggen Alle menschen ...

Leia mais

Opslaan

Opslaan neer. Ge zult aanstonds meer hebben, toen een jong figuurtje waargenomen, mijne aderec drenkend, al mijne spieren mislukten. en zenuwen verjongend. Verzekert V dat men U de « Foster'i hernam de man...

Leia mais

De eerste echte grote Mezen-familiedag zondag 30 mei 1999!

De eerste echte grote Mezen-familiedag zondag 30 mei 1999! me niet gc1ukkiger kunnen rnake n. Elke dag liggen de jongens aan haaT voeten en aanbidden haar, le is beJand !l1 een groOt bed van liefdc. [k ben al bijna tien par getrouwd met Dick, een boerenwon...

Leia mais