naveroka

Сomentários

Transcrição

naveroka
@@ñ†þï¾[email protected]µºíÕnÝÜ@óîíïåjÜ[email protected]ÔþÉÜ[email protected]‡î‡¥
@@õ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÝÜ@ãbŀä@÷ïŽd€mì@ñ‹vé€Üaì@
١
@@[email protected]@[email protected]Ša‡–ý[email protected]ޏݏm
µºíÕnÝÜ@óîíïåjÜ[email protected]ÔþÉÜ[email protected]‡î‡¥@@ZlbnÙÜ[email protected]çaíåÈ
@ãb€€€Åä@÷€Ždmì@ @ñ‹€€€vaì@ñ†þ€¾[email protected]
@@@@@@@@
@@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÝÜ
@@µà[email protected]‹áÈ@bîŠì@N†@ZÒïÜdm
@@çbƒïnà@çbÉå–@µ[email protected]âïá—m
@@Þï»@Šbï[email protected]ÓþÍÜa
@@kï @‡¼[email protected]çaì’@ZðÈbj?Ü[email protected]Óa‹’ýa
@@¶ìý[email protected]óÉj?Üa
@@óƒä@[email protected]@@[email protected]„åÜ[email protected]†‡È
@ójnÙà@À@Ëa‡îý[email protected]âÔŠ@ZËa‡îý[email protected]âÔŠ@ZËa‡îý[email protected]âÔŠ
@@[email protected]óåÜ@[email protected]Ûíè†@À@µïäb‚Š‡jÜa
@@ÞïiŠ[email protected]@@â’bè@ð[email protected]óÉj?à
٢
@@µºíÕnÝÜ@óîíïåjÜ[email protected]ÔþÉÜ[email protected]‡î‡¥
@@÷ïŽdmì@ñ‹vaì@ñ†þï¾[email protected]
õ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÝÜ@ãbÅä@
µà[email protected]‹áÈ@bîŠì@N†
2008
٣
@@
٤
bénáÅÈ@æà@òbï¨[email protected]óèbÑ[email protected]µØŠ‡¾[email protected]¶g
٥
I
@@
@@pbîína
@@Q
@@Q
@@R
@@R
@@S
@@S
@@U
@@U
@@Y
@@QP
@@QY
@@RS
@@RT
@@RU
@@RW
@@RX
@@RY
@@SP
@@SQ
@@SR
@@SS
@@ST
@@SU
@@SV
@@SW
@@
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóà‡Õ¾a
@@[email protected]NszjÜ[email protected]†ì‡[email protected]ì@çaíåÈ
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNszjÜ[email protected]óïáèc
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNszjÜ[email protected]Óa‡èc
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ‹ÅåÜ[email protected]Šb fia
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNszjÜ[email protected]öa‹ug
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]–@ßìÿ[email protected]Þ—ÑÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]„îŠdm
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÝÜ@ñíïåjÜ[email protected]ãbÅåÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbé[email protected][email protected]Ü[email protected]ãbîÿ[email protected][email protected]óî†þï¾[email protected]íåÜ[email protected]Òïå—m
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïjØ@ì@ó?ï[email protected][email protected]íåÜ[email protected]Òïå—m
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÝÜ@ñíïåjÜ[email protected]ïØÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†þï¾[email protected]âîíÕnÝÜ@ðà‹[email protected]ïØÜaì@óîíïåjÜ[email protected]ÔþÉÜ[email protected]ãbÅä
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóîíïåjÜ[email protected]ÔþÉÜ[email protected]Öî‹ @æÈ@óåŽ@ñ[email protected]âîíÕ[email protected]ôÝÈ@ßí—¨a
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]Ëaíäcì@pýbá[email protected]Êï»
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNojÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‡yý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµåqý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöbqþrÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöbÉiŠÿ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN÷ïá©[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÉá§[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNojÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‡yý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµåqý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
٦
II
@@SX
@@SY
@@TP
@@TQ
@@TR
@@TT
@@TU
@@TV
@@TW
@@TX
@@TY
@@UP
@@UP
@@
@@UR
@@US
@@UT
@@UU
@@UV
@@UW
@@UX
@@UY
@@VT
@@VU
@@VU
@@VW
@@VY
@@
@@
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöbqþrÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöbÉiŠÿ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNN÷ïá©[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÉá§[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]À@óïÜbnn¾[email protected]µåÜ[email protected]µ[email protected]óÔþÉÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ‹[email protected]âîíÕnÜ[email protected]–@ðäbrÜ[email protected]Þ—ÑÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ‹[email protected]âîíÕnÜ[email protected]Šì‰u
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ‹[email protected]âîíÕnÜ[email protected]„îŠdm
@@[email protected]ñ‹[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’[email protected]öbc
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ‹áÕÜ[email protected]‹é“Üa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNðyþ–fi[email protected]ñ‹áÕÜ[email protected]‹é“Üa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ‹[email protected]âîíÕnÝÜ@óïjÙÜ[email protected]óåÜ[email protected]ãbÅä
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ‹[email protected]âîíÕnÝÜ@À@µåÜ[email protected]îbéäì@pbîa‡i
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ‹[email protected]âîíÕnÜ[email protected]Ëaíäcì@pýbá[email protected]Êï»
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNojÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óî‹[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‡yÿ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óî‹[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµåqý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óî‹[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöbqþrÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óî‹[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöbÉiŠÿ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óî‹[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN÷ïá©[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óî‹[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÉá§[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óî‹[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ‹[email protected]âîíÕnÜ[email protected]À@óïÜbnn¾[email protected]µåÜ[email protected]µ[email protected]óÔþÉÜa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ‹[email protected]âîíÕnÜ[email protected]Šì†
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóåŽ@ñÿ@ñ‹[email protected]âîíÕnÜ[email protected]ôÝÈ@ßí—¨[email protected]óÕî‹ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóåÜ[email protected]ê[email protected][email protected]ñ‰Ü[email protected]ãíïÜ[email protected]óЋɾ@ó܆bÉà
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ‹[email protected]âîíÕnÝÜ@ôáÅÉÜ[email protected]òŠì‡Üa
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†þï¾aì@ñ‹[email protected]µºíÕnÜ[email protected]Þï܆
@@
@@
٧
III
@@
@@
@@YQ
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]–@sÜbrÜ[email protected]Þ—ÑÜa
@@YR @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]À@‹Ðí[email protected]ç[email protected]°@Ü[email protected]Ãì‹“Üa
@@YV
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]óîa‡i
@@YW
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]ŒíàŠ
@@YW @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected][email protected]ójåÜ[email protected]ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]ãbÅä
@@QPY @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÝÜ@óïjÙÜ[email protected]óåÜ[email protected]‡î‡¥@µäaíÔ
@@QQQ
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]À@óåÜ[email protected]‹é’a
@@QQW @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÝÜ@óîíïåjÜ[email protected]ÔþÉÜa
@@QQX @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÝÜ@ðà‹[email protected]ïØÜaì@óîíïåjÜ[email protected]ÔþÉÜ[email protected]ãbÅä
@@QQY @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN óåŽ@ñÿ@õ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]ôÝÈ@ßí—¨a
@@QRP @@[email protected] ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]Ëaíäcì@pýbá[email protected]Êï»
@@QRQ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNojÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óÙÜ[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@QRR @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN‡yý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óÙÜ[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@QRS @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNµåqý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óÙÜ[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@QRT @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöbqþrÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óÙÜ[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@QRU @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNöbÉiŠÿ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óÙÜ[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@QRV @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN÷ïá©[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óÙÜ[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@QRW @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóÉá§[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óÙÜ[email protected]íåÜ[email protected]âîíÕm
@@QRX
@@÷ÙÉÜbiì@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]À@‹é’ÿ[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]À@‹é’ÿa
@@QRY @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNó?ïjÜ[email protected]óî†þï¾[email protected]‹é’ÿ[email protected]ÞibÕà@óÙÜ[email protected]‹é’ÿa
@@QSP @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïjÙÜ[email protected]óî†þï¾[email protected]‹é’ÿ[email protected]ÞibÕà@óÙÜ[email protected]‹é’ÿa
@@QSQ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNó?ïjÜ[email protected]óî†þï¾[email protected]‹é’ÿ[email protected]ÞibÕà@óÙÜ[email protected]‹é’ÿa
@@QSR @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNóïjÙÜ[email protected]óî†þï¾[email protected]‹é’ÿ[email protected]ÞibÕà@óÙÜ[email protected]‹é’ÿa
@@QSS @@NNNNNNNNNNN÷ÙÉÜbiì@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]À@ãbîÿ[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]À@ãbîÿa
@@QSV @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN÷ÙÉÜbiì@ñ†‹ÙÜ[email protected][email protected]ñ†þï¾[email protected]æà@ÞîíznÜ[email protected]µäaíÔ
٨
IV
@@
@@QTP
@@
@@ó?ïjÜ[email protected]óî†þï¾[email protected]íåÝÜ@‹é’ÿaì@ãbîÿ[email protected]ÞibÕà@óÙÜ[email protected]‹é’ÿaì@ãbîÿa
@@QTQ @@ojÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QTR @@‡yý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QTS @@µåqý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QTT @@öbqþrÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QTU @@öbÉiŠý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QTV @@÷ïá©[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QTW @@óÉá§[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QTX
@@óïjÙÜ[email protected]óî†þï¾[email protected]íåÝÜ@‹é’ÿaì@ãbîÿ[email protected]ÞibÕà@óÙÜ[email protected]‹é’ÿaì@ãbîÿa
@@QTY
@@ojÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUP @@‡yý[email protected]ãíï[email protected]@c‡[email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]@ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUQ
@@µåqý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUR @@öbqþrÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUS @@öbÉiŠÿ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUT @@÷ïá©[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUU @@óÉá§[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†þï¾[email protected]ÞibÕà@ñ†‹ÙÜ[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUV
@@ó?ïjÜ[email protected]óÙÜ[email protected]íåÝÜ@‹é’ÿaì@ãbîÿ[email protected]ÞibÕà@óî†þï¾[email protected]‹é’ÿaì@ãbîÿa
@@QUW @@ojÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUX @@‡yý[email protected]@ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QUY @@µåqý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QVP @@öbqþrÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QVQ @@öbÉiŠý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QVR @@÷ïá©[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QVS @@óÉá§[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]ó?ïjÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@
@@
٩
V
@@
@@QVT
@@
@@óïjÙÜ[email protected]óÙÜ[email protected]íåÝÜ@‹é’ÿaì@ãbîÿ[email protected]ÞibÕà@óî†þï¾[email protected]‹é’ÿaì@ãbîÿa
@@QVU @@ojÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QVV @@‡yý[email protected]@ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QVW @@µåqý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QVX @@öbqþrÜ[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QVY @@öbÉiŠý[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QWP @@÷ïá©[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QWQ @@óÉá§[email protected]ãíï[email protected][email protected]Ü[email protected]óïjÙÜ[email protected]íåÝÜ@ñ†‹ÙÜ[email protected]ÞibÕà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]‹é’aì@ãbîc
@@QWR
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ñ†‹ÙÜ[email protected]æà@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜ[email protected]×bÕn’a
@@QWU
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNó¸b©a
@@QXR
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠ†b—¾a
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
١٠
VI
@@
@@
@@
@@
@@ßìÿ[email protected]ހ—ÑÜa
@@
@@
@@
@@ñ†þï¾[email protected]âîíÕnÜa
VII
١١

Documentos relacionados

2008

2008 @@[email protected]Ša‡–ý[email protected]ޏݏm @@‹–bɾ[email protected]ñ†‹ÙÜ[email protected]Êán[email protected]À@pbŽaŠ†@ZlbnÙÜ[email protected]çaíåÈ @@ñŠbjîÜ[email protected]í[email protected]‹èb @N†@ZÒïÜdm @@Þï»@Šbï[email protected]ÓþÍÜa @@kï @‡¼[email protected]çaì’@ZðÈbj6Ü[email protected]Óa‹’ýa @@¶ìý[email protected]óÉj6Üa @@óƒä@[email protected]„åÜ[email protected]†‡È @ @Ûíè†@À@...

Leia mais

11th European Individual Women Chess

11th European Individual Women Chess 11th European Individual Women Chess Championship Rijeka (CRO) 2010 146 b 1 80 w = 96 b = 73 w = 92 b = 86 w 1 111 w 1 2 b 0 fIM Romanko,Marina 2409 RUS

Leia mais

ãþÅÜ[email protected]ÒåØ@À@ a‹u @

ãþÅÜa@ÒåØ@À@  a‹u @ @LâïÝÔfi[email protected]À@pbibƒnäý[email protected]öa‹ugì @öbåiì@óàíÙ¨[email protected]ÞïÙ“mì @óî‹î‡à@oÝÙ“[email protected]émbüà @â[email protected]åjÉ’@óÐbÕ[email protected]ó–b‚ @Üaì@Hó@ îŠí’ł[email protected]óÐbÕrÜ[email protected]óî...

Leia mais

E-Pirtûk www.kurdme.com

E-Pirtûk www.kurdme.com www.all-kurd.com www.kurdefrin.com

Leia mais

ïݧ[email protected]ß[email protected]ì‰[email protected]à‡åÈ @@ öa‡é“Ü[email protected]óî‹Ô@bîŠí

ïݧa@ßbju@lì‰m@bà‡åÈ @@ öa‡é“Üa@óî‹Ô@bîŠí @LlaíåÜ[email protected]ݪ@À@a‡ÉÕà@µ½ì @líÝ¾[email protected]ÒÜbznÜ[email protected][email protected]óÐbšfibjÐ @çbØ@Lò÷bÑÜ[email protected]åjÉ’@öbå[email protected]ÞnØ@µi @õ‹‚[email protected]ÞnØ@æÈ@szjÜ[email protected]éïÝÈ @bîíÔ@þ  ïr¸@æá›nÜ@béÉà@ÒÜb...

Leia mais

âÔŠ@çíäbÔ IRQHóå Ü [email protected]

âÔŠ@çíäbÔ IRQHóå Ü RPPS@ @À béYÝ«@ÞY±ì@߇ɾ[email protected] óå ÜHQQQI âÔŠ@ðÔa‹ÉÜ[email protected]íÕÉÜ[email protected]çíäbÔ@æà@HQUVI ò†b¾[email protected]ÞáÉÜ[email protected]ÒÔíî ZðÝîbà@×a‹ÉÜ[email protected]çbn †ŠíØ@âïÝÔa ò†bïY ì Ša‹ÕnY cì@æàdYi ‘b Y¾[email protected]‡—YÕ[email protected]þYÉÐ@2a‡YáÈ@kYÙmŠ[email protected]æYà oÔü¾[email protected]ì[email protected]‡iü¾[email protected]æv ...

Leia mais

Capablanca Abierto 1.TXT

Capablanca Abierto 1.TXT 012 Capablanca Abierto I Hotel Riviera, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba 022 Hotel Riviera, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba 032 CUB

Leia mais