ZMS 3 - 4 - 5 - 6

Transcrição

ZMS 3 - 4 - 5 - 6
Manual for pumpe type:
Manual para la Bomba:
Manual das Bombas:
Manuale per la Pompa:
50Hz & 60Hz
DK
E
P
ZMS
3-4-5-6
I
Indhold:
0
Advarsler, side 1
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
Generel beskrivelse, side 2
Montering, side 2-3
Opstart og betjening, side 3-4
Vedligeholdelse, side 47
Reservedele, side 8
Tekniske data, side 8
Lydtryks- og lydeffekniveau for ZMS pumper, side 8-9
Pumpernes mål og vægt, side 42-47
7
Reservedelslister, side 48-64
-
ZMS 3+4
Pumpe komplet ZMS 3 og ZMS 4, side 48-49
Akseltætning for ZMS 3 og ZMS 4, side 50
Stativ for ZMS 3 og ZMS 4, side 51
Kappe for ZMS 3 og ZMS 4, side 52
Lyddæmpningsventil for ZMS 3 og ZMS 4, side 53
-
ZMS 5+6
Pumpe komplet ZMS 5 og ZMS 6, side 54-55
Akseltætning for ZMS 5, side 56
Akseltætning for ZMS 6, side 57
Stativ for ZMS 5 og ZMS 6, side 58-59
Konsol for ZMS 5 og ZMS 6, side 60-61
Motorkappe og dæksel for ZMS 5 og ZMS 6, side 62-63
Lyddæmpningsventil for ZMS 5 og ZMS 6, side 64
383066 Iss S 01.99
DK
Indice:
0
Aviso, páginas 11
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
Datos generales, página 12
Instalación, página 12-13
Puesta en marcha y utilización, página 13-14
Mantenimiento, página 14-17
Piezas de repuesto, página 18
Datos técnicos, páginas 18
Niveles de presión sonora y de efectos sonoros, páginas 18-19
Dimensiones y peso de la bomba, páginas 42-47
7
Lista de recambios, páginas 48-64
-
ZMS 3+4
Bomba completa para ZMS 3 y ZMS 4, páginas 48-49
Obturador del eje para ZMS 3 y ZMS 4, páginas 50
Bastidor para ZMS 3 y ZMS 4, páginas 51
Cubierta para ZMS 3 y ZMS 4, páginas 52
Sonoamortiguación para ZMS 3 y ZMS 4, páginas 53
-
ZMS 5+6
Bomba completa para ZMS 5 y ZMS 6, páginas 54-55
Obturador del eje para ZMS 5, páginas 56
Obturador del eje para ZMS 6, páginas 57
Bastidor para ZMS 5 y ZMS 6, páginas 58-59
Abrazadera para ZMS 5 y ZMS 6, páginas 60-61
Cubierta para el motor y collar para ZMS 5 y ZMS 6, páginas 62-63
Válvula de sonoamortización, páginas 64
343066 Iss S 01.99
E
Indice:
0
Aviso, página 21
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
Generalidades, página 22
Montagem, página 23
Arranque e funcionamento, página 24
Manutenção, página 24-27
Peças de reserva, página 28
Dados Técnicos, páginas 28
Pressão do som e níveis de efeito do som, página 28
Dimensões e peso da bomba, página 42-47
7
Lista de componentes adicionais, página 48-64
-
ZMS 3+4
Bomba completa do ZMS 3 e do ZMS 4, página 48-49
Vedação do eixo do ZMS 3 e do ZMS 4, página 50
Estrutura do ZMS 3 e do ZMS 4, página 51
Protector do ZMS 3 e do ZMS 4, página 52
Amortecimento do som do ZMS 3 e do ZMS 4, página 53
-
ZMS 5+6
Bomba completa do ZMS 5 e do ZMS 6, página 54-55
Vedação do eixo do ZMS 5, página 56
Vedação do eixo do ZMS 6, página 57
Estrutura do ZMS 5 e do ZMS 6, página 58-59
Suporte do ZMS 5 e do ZMS 6, página 60-61
Protector do motor e colar do ZMS 5 e do ZMS 6, página 62-63
Válvula de amortecimento do som, página 64
343066 Iss S 01.99
P
Indice:
0
Attenzione 31
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
Indicazioni generali, pagina 32
Installazione, pagina 32-33
Avviamento e funzionamento, pagina 33-34
Manutenzione, pagina 34--37
Ricambi, pagina 38
Documentazione tecnica, pagina 38
Pressione sonora e livelli di effetti sonori, pagina 38
Dimensioni e peso delle pompe, pagina 42-47
7
Lista dei ricambi, pagina 48-64
-
ZMS 3+4
Pompa completa per ZMS 3 e ZMS 4, pagina 48-49
Tenuta albero per ZMS 3 e ZMS 4, pagina 50
Telaio per ZMS 3 e ZMS 4, pagina 51
Copertura per ZMS 3 e ZMS 4, pagina 52
Insonorizzazione per ZMS 3 e ZMS 4, pagina 53
-
ZMS 5+6
Pompa completa per ZMS 5 e ZMS 6, pagina 54-55
Tenuta albero per ZMS 5, pagina 56
Tenuta albero per ZMS 6, pagina 57
Telaio per ZMS 5 e ZMS 6, pagina 58-59
Staffa per ZMS 5 e ZMS 6, pagina 60-61
Copertura e collare del motore per ZMS 5 e ZMS 6, pagina 62-63
Valvola di insonorizzazione, pagina 65
343066 Iss S 01.99
I
0
Advarsler
1.
Gennemlæs instruktionsvejledningen, inden pumpen installeres og
tages i brug. Ved tvivlsspørgsmål kontakt nærmeste APV-forhandler.
2.
Kontroller at motor og motorstyring er korrekt specificeret specielt i
driftsmiljøer, hvor der kan være eksplosionsfare.
3.
Start ikke pumpen, før alle rørforbindelser er omhyggeligt monteret og
tilspændt. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller sundhedsfarlige
væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde
følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med
disse produkter.
4.
Start ikke pumpen, før afskærmning over pumpeakslen er forsvarligt
monteret.
5.
Pumpen indeholder roterende dele. Stik aldrig hænder eller fingre ind
i en pumpe, som er i drift.
6.
Berør aldrig motorkappen under drift, den kan være meget varm.
7.
Berør ikke pumpehuset under drift, hvis pumpen anvendes til varme
medier, hvor der kan være risiko for forbrænding.
8.
Luk aldrig for både pumpens tilgang og afgang, når den er i drift. Hvis
pumpen kører med væske uden cirkulation, kan væsken opvarmes,
så den omdannes til damp og der opstår eksplosionsfare.
I ZMS pumper vil trykket øjeblikkeligt stige meget kraftigt, hvis
afgangsventilen lukkes, og pumpen kan derved ødelægges. Maks.
tilladeligt tryk i pumpehuset 10 bar.
9.
Fjern altid alle montageværktøjer fra pumpen, inden den sættes i
drift.
10.
Spul aldrig med vand eller rengøringsvæske direkte på elmotoren.
11.
Løft aldrig pumpen i motorkappen, da denne ikke er konstrueret til at
bære motorens vægt. Afmontér kappen, før pumpen løftes. Anvend
altid forsvarligt monterede løftestropper ved løft med kran eller andet
løfteværktøj.
12.
Demontér aldrig pumpen, før den elektriske forbindelse til motoren er
afbrudt. Sikringerne fjernes og kablet til motorens klemkasse
demonteres.
13.
Alle elektriske installationer skal foretages af faguddannet personale.
14.
Demontér aldrig pumpen, før rørsystemet er tømt. Vær opmærksom
på, at der altid vil samle sig væske i pumpehuset. Hvis pumpen
anvendes til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes
særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter
for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter.
15.
De angivne værdier for pumpens afgangstryk må ikke overskrides.
1
1
Generel beskrivelse
1.1
Alle dele, der kommer i berøring med væsken, er fremstillet af syrefast, rustfrit stål (AISI 316 L). Pumpen har et vingehjul fastspændt på
motorens akseltap. Pumpen er konstrueret for rengøring ved cirkulation af kemiske rensevæsker (CIP).
ZMS 3 og ZMS 4 pumpen er understøttet af rustfri ben, hvor de forreste ben er indstillelige. Pumpen leveres med rustfri afdækningskappe over el-motoren.
ZMS 5 og ZMS 6 pumpen kan ligeledes være understøttet af rustfri
ben med indstillelige tæer, samt være forsynet med rustfri afdækningskappe over el-motoren, alternativt kan den leveres med kun
afskærmning over mellemflangen og akselkoblingen.
1.2
Som standard er ZMS 3 og ZMS 4 pumpen forsynet med en roterende, selvjusterende akseltætning med sædering af syrefast, rustfri
stål, roterende slidring af kul og dobbeltlæbet tætning i nitrilgummi.
Som standard er ZMS 5 og ZMS 6 pumpen forsynet med en akseltætning bestående af en roterende rustfri stålring, en statisk, selvjusterende trykafbalanceret kulring og O-ringe i nitrilgummi.
1.3
Pumpen kan være udstyret med en patenteret, regulerbar lyddæmpningsventil, der tillader, at en lille mængde luft bliver suget ind i
pumpen.
1.4
El-motoren er en 3-faset kortslutningsmotor i spulevandstæt udførelse
(IP 55), komplet med klemkasse med BK-forskruning. Motoren er
udført i henhold til I.E.C.'s forskrifter og beregnet for rumtemperaturer
op til 40°C.
Ved ZMS 3 og ZMS 4 pumpen er motoren forsynet med en speciel
rustfri akseltap.
2
Montering
2.1
Pumpen bringes på plads og rettes op ved hjælp af de indstillelige
tæer. Ved placeringen tages der hensyn til, at der er tilstrækkelig
plads omkring pumpen til rengøring, betjening og vedligeholdelse, ca.
0,6 meter.
ZMS 3 & 4
Fig. A
For pumper med motorkappe tages ligeledes hensyn til, at der er
tilstrækkelig plads bagud for fjernelse af kappen. Pumpens hoveddimensioner og vægt fremgår af vedlagte tegning.
2.2
Ved placering af pumpen bør pumpens sugeledning være så kort
som mulig. Undgå så vidt muligt ventiler, bøjninger og T-stykker på
pumpens sugeside.
For at opnå pumpens maksimale statiske sugehøjde på 5 m.V.S. med
luft alene, skal afgangsrørets lodrette længde være 1 meter ved ZMS
3 og ZMS 4 pumpen og 1,5 meter ved ZMS 5 og ZMS 6 pumpen.
2
2
Montering
Hvis afgangsrøret bøjer af lige over pumpen, bliver den statiske sugehøjde med luft ca. 3 m V.S ved ZMS 3 og ZMS 4 pumpen og 1 m.V.S
ved ZMS 5 og ZMS 6 pumpen.
ZMS 5 & 6
Fig. B
Rørene tilpasses omhyggeligt til pumpens sugestuds og trykstuds
(fig. A,B), og understøttes med rørbærere for at aflaste pumpehuset
for spændinger og vægtbelastning fra rørsystemet.
A
2.3
Pumpen er afprøvet, inden den forlader fabrikken, og motoren kan
umiddelbart tilsluttes ledningsnettet over et motorskab i henhold til
gældende stedlige regulativer.
Det anbefales, at der benyttes et flexibelt kabel mellem pumpen og
den faste el-installation.
ZMS 3 - 4 Fig. 1.a
3
Opstart og betjening
3.1
Inden pumpen startes, bør sugerøret demonteres og rengøres.
3.2
Ligeledes bør pumpehuset åbnes for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer, der kan ødelægge pumpen.
3.3
Inden pumpen åbnes, skal strømtilførslen afbrydes. Se pkt. 4.1.2
3.4
ZMS 3 og ZMS 4 pumpen: Først tages motorkappen af ved at løsne
skruerne foran. Pumpehusforpladen (fig 1.a, pos. 1) afmonteres ved
at fjerne møtrikkerne (fig. 1.a, pos. 2). Når det er sikret, at pumpehuset er rent og fri for fremmedlegemer, samles pumpen igen.
381464 Iss Q 05.96
ZMS 5 og ZMS 6 pumpen: Pumpehuset åbnes ved at fjerne skruerne
(fig. 1.b, pos. 1). Pumpehusforpladen (fig. 1.b, pos. 2) vil da kunne
fjernes. Når det er sikret, at pumpehuset er rent og fri for fremmedlegemer, samles pumpen igen.
ZMS 5 - 6 Fig. 1.b
3.5
Til- og afgangsrørene monteres. Kontroller at rørsamlingerne er
spændt, og at rørbæringerne er påmonteret.
3.6
Kontroller omdrejningsretningen:
ZMS 3 og ZMS 4: Omdrejningsretningen skal være med uret
- set mod pumpehuset.
ZMS 5 og ZMS 6: Omdrejningsretningen skal være mod uret
- set mod pumpehuset.
381465 Iss Q 05.96
Pumpen må kun køre et øjeblik uden væske.
3.7
Kontroller at alle ventiler på til- og afgangsrøret er åbnet.
En selvansugende sidekanalpumpe må aldrig startes eller køre med
afspærrede ventiler på tryksiden.
3
ZMS 3 - 4 Fig. 2
3
Opstart og betjening
3.8
Hvis væsken selv løber til, kan pumpen blot startes, når væsken er
nået frem. Hvis pumpen skal suge væsken til sig, må pumpehuset
først fyldes. Dette kan ske ved at hælde væske i pumpen gennem tileller afgangstilslutningen.
Til- eller afgangsrøret kan også forsynes med en svejsemuffe og
prop, hvorigennem pumpen kan spædes.
3.8.1 Efter start af pumpen justeres lyddæmpningsventilen ved at dreje den
yderste del - se fig. 2 - højre om til lukning. Derefter åbnes ventilen, til
lyden fra pumpen bliver lavest mulig. Ventilen bør ikke åbnes mere
end højst nødvendigt.
Lyddæmpningsventilen kan forsynes med forskruning 1/8"RG for
slangekobling og Ø6/4 plastslange. Dette muliggør, at den lille
mængde luft, der suges ind, kan tages fra et passende sted væk fra
pumpen.
Fig. 234
ZMS 5 - 6 Fig. 2
Luftmængden er ca. 2% af væskemængden, men ønsker man ikke
luft i produktet, kan pumpen køre med lukket lyddæmpningsventil.
Dog vil der, som ved alle andre sidekanalpumper, under uheldige
omstændigheder kunne opstå kavitationsskader.
3.8.2 Kontroller motorens ampereforbrug og sammenlign med dataskiltet.
3.8.3 Monter motorkappen omhyggeligt - sørg for at alle skruer ved front er
tilspændt. Ved ZMS 5 og ZMS 6 skal holdebeslag forneden desuden
tilspændes.
Kontroller at el-ledningen holdes fri af kanter på motorkappen.
Fig. 256
3.8.4 Pumper uden kapper er forsynet med rustfri afskærmninger mod
roterende dele. Disse skal være påmonteret.
4
Vedligeholdelse
4.1
Kontroller pumpe og el-motor for eventuel unormal støj og/eller
varmeudvikling, eller vibrationer.
4.1.1 Kontroller jævnligt pumpens akseltætning og øvrige pakninger for
eventuelle utætheder.
4.1.2 Inden pumpen demonteres for udskiftning af akseltætningen, skal
man sørge for at strømtilførslen er afbrudt i motorskabet ved at fjerne
sikringerne. Sørg for at til- og afgangsrør er forsvarligt lukket - og at
pumpehuset er drænet for væske.
Anvendes pumpen til varme og/eller aggressive væsker, tages der
særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter
for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter!
4
ZMS 3 - 4 Fig. 3.a
Tætningslæber
4
Vedligeholdelse
4.2
Adskillelse af ZMS 3 og ZMS 4 pumpen
Kulring
4.2.1 Standard-akseltætning består af kulring med dobbelt tætningslæbe,
rustfri stålring og fjeder. (se fig. 3.a). Justerring og slyngring følger
med pumpen.
Fjeder
Justerring
4.2.2 Efter at til- og afgangsrøret er frakoblet pumpen aftages motorkappe
og dæksel, som beskrevet under pkt. 3.4
Løbehjul
Slyngring
Skruen (fig. 3.b, pos. 3) fjernes, og løbehjulet kan udtages. Skruen,
(pos. 3) har venstre gevind.
381466a Iss Q 05.96
ZMS 3 - 4 Fig. 3.b
381464 Iss Q 05.96
Rustfri
stålring
4.2.3 Fjeder og justerring fjernes (se fig. 3.a). Feder i motoraksel tages ud,
og akseltætningen udtages ved hjælp af den medleverede bøsning.
(Se isometrisk tegning - 343011, pos. 14). Bøsningen skubbes ind
over motorens aksel. Akseltætningen skydes forsigtigt over
bøsningen, som herefter fjernes.
4.2.4 Er der tegn på slitage, på kul- og stålring (fig. 3.a), udskiftes begge
dele.
4.2.5 Ved udskiftning af stålringen, der er ipresset pumpehuset (fig. 3.b,
pos. 4) fjernes, foruden dæksel, løbehjul og akseltætning, tillige
motoren. Stålringen drives ud af pumpehuset, og en ny ring drives i.
Anvend en plastdorn til at drive stålringen på plads. Ringen skal
sidde vinkelret på akselen, hvilket vil være tilfældet, når den ligger
fast an mod bagpladen.
4.3
Samling af ZMS 3 og ZMS 4 pumpen
4.3.1 Samling af pumpen foregår i modsat rækkefølge af beskrivelse under
pkt. 4.2
4.3.2 Motoren med slyngring fastspændes på pumpehuset.
4.3.3 Akseltætningen føres forsigtigt på motorakslen ved hjælp af
bøsningen. Justerringen påsættes og derefter sættes federen i
akslen.
4.3.4 Fjederen (se fig. 3.a) føres ind over tætningslæben, idet man sørger
for, at fjederens medbringertap kommer ind i hullet i tætningslæbens
krave.
4.3.5 Ved montering af løbehjulet skal man sikre sig, at medbringertappen
på fjederen føres ind i den udfræsede rille i løbehjulsnavet. Skruen
(fig 3.b, pos. 3) isættes og fastspændes.
4.3.6 Kontroller at gummisnoren langs kanten på pumpehuset er på plads.
Påsæt dæksel og fastspænd dette.
4.3.7 Motorkappen påsættes og fastspændes efter anvisning, se pkt. 3.8.3.
Pumpen er klar til anvendelse. Se pkt. 3.5 - 3.8.
5
ZMS 5 - 6 Fig. 4.a
Holdering
Kulring
4
Vedligeholdelse
4.4
Adskillelse af ZMS 5 og ZMS 6 pumpen
4.4.1 Standard-akseltætning består af en roterende rustfri stålring, en
statisk, selvjusterende trykafbalanceret kulring, og O-ringe i nitrilgummi (se fig. 4.a). Kulringen er holdt fast i holderingen ved hjælp af
bajonetudfræsninger, som griber fat i tre tappe i holderingen. Ved at
dreje kulringen kan den frigøres fra holderingen.
Løbehjul
Rustfri
stålring
Bølgefjeder
381467 Iss Q 05.96
Fig. 4.b
4.4.2 Efter at til- og afgangsrøret er frakoblet pumpen aftages motorkappen
og pumpehus-forpladen, som beskrevet under pkt. 3.4. Centerskruen
(fig. 4.c, pos. 4) fjernes, O-ringen under skruen udtages. Skruen i
klemring (fig 4.c, pos. 5) løsnes, en skruetrækker kiles ind i
spænderingens rille for at åbne denne.
4.4.3 En slagaftrækker med M10 gevind skrues ind i løbehjulets gevindhul
og løbehjulet trækkes fri af motorakslen (Se fig. 4.b).
4.4.4 Pumpehus-bagplade afmonteres sammen med motorkappens front
ved at fjerne skruerne (fig. 4.c, pos. 3) og vippe bagpladen ud af
mellemflangen.
381435 Iss Q 05.96
4.4.5 Holdering for akseltætning (se fig. 4.a) kan let presses ud af bagpladen. Kulringen kan frigøres fra holdering ved at dreje kulringen, så
bajonetfatningen slipper tappene i holderingen.
4.4.6 Den rustfri stålring kan frigøres fra løbehjulet ved at vippe den ud
med en skruetrækker.
ZMS 5 - 6 Fig. 4.c
4.4.7 Er der tegn på slitage, på kul- og stålringen, udskiftes begge dele.
4.5
Samling af ZMS 5 og ZMS 6 pumpen
Akseltætningens holdering presses på plads i pumpehus-bagpladen,
og kulringen anbringes i holderingen. Den rustfri stålring presses ind i
løbehjulet. Smør alle O-ringene med sanitær fedt.
381465 Iss Q 05.96
4.5.1 Før pumpehus-bagplade monteres i mellemflangen skubbes klemringen (fig. 4.c, pos. 5) ind på motorakslen. Udløbsrøret på bagpladen
kantes ind forbi motorakslen, og bagpladen anbringes på
mellemflangen sammen med motorkappens front. Bagpladen
fastspændes.
4.5.2 Før løbehjulet bringes på plads kiles en skruetrækker eller lignende
ind i rillen på klemringen. Løbehjulet skubbes ind over motorakslen,
eventuelt anvendes en plasthammer.
Pas på at klemringen fanges af akselmuffen.
4.5.3 Afstanden mellem løbehjul og bagplade justeres til 0,2 mm på ZMS 5
og 0,5 mm på ZMS 6 med et søgerblad. Søgerbladet placeres
mellem kanten på løbehjulsvingen og bagpladens flade.
4.5.4 Skruen på klemringen (fig. 4.c, pos. 5) tilspændes med momentnøgle
- 55 Nm.
Lukkeskrue (fig. 4.c, pos. 4) med O-ring iskrues løbehjulet.
6
4
Vedligeholdelse
4.5.5 Kontroller at gummisnoren langs kanten på pumpehus-bagplade er
på plads. Påsæt pumpehus-forplade og fastspænd denne.
4.5.6 Motorkappen påsættes og fastspændes efter anvisning, se pkt. 3.8.3
Pumpen er klar til anvendelse. Se pkt. 3.5 - 3.8.
4.5.7 På elmotoren, der leveres med pumpen fra fabrik, er kuglelejet, som
fikserer rotoren, aksialt monteret i motorens drivende.
Vigtigt: Dette skal også forlanges af lokalt indkøbte motorer i de
tilfælde, hvor pumpen leveres uden motor, eller når motoren
udskiftes.
4.6
Smøring og vedligeholdelse af motoren. Motoren har lukkede
kuglelejehuse med permanent smurte lejer, der kan køre i mange år.
Kuglelejehusene skal derfor åbnes for at blive renset for gammelt
fedt, før ny fedt tilføres.
Det anbefales at gøre dette efter 2-3 års kørsel. Bedre er at montere
nye lejer. Der anvendes fedt for lejetemperaturer mellem -30°C og
+140°C.
Følgende kvaliteter kan anbefales:
BP
Energrease LS-EP2
Mobil
Mobiltemp SHC 100
Shell
Dolium Grease S
Castrol
APS 2
Texaco
Hytex EP2
Statoil/Esso
Beacon EP2
For motorer med smørenipler gælder yderligere: Gennemsmør
motorens lejer med prima kuglelejefedt før første igangsætning. Ved
motorer, der arbejder kontinuerligt, smøres lejerne ca. hver anden
måned.
Er driftstiden ca. 8 timer pr dag, smøres lejerne ca. hver 6. måned.
Fedtmængden pr. gang: 10-20 gr.
Smøringen bør altid udføres under drift. Se iøvrigt separat
motorinstruktion.
7
5
Reservedele
5.1
Del-nr. på reservedele for de forskellige pumpestørrelser er anført på
vedlagte reservedelstegninger og lister.
5.2
Det anbefales at have en komplet akseltætning og pumpehuspakning
på lager.
5.3
Ved bestilling af reservedele bedes følgende opgivet:
-
Kundens navn
Pumpens ordrenummer
Pumpens serienummer
Det ønskede antal dele
Delens nummer
Delens benævnelse
Reservedelstegningens nummer samt positionsnummer
Type, ordrenummer og serienummer er anført på pumpens
navneplade. Delene er på reservedelstegningerne angivet med
positionsnumre. I styklisten ud for samme nummer er der anført antal,
benævnelse samt delens bestillingsnummer (Del-nr.).
Fig. 5
5.4
Advarsel: Uoriginale akseltætninger kan bevirke lækage, være
umulige at CIP-rengøre, eller i værste fald ødelægge pumpe og/eller
produkt. Brug derfor altid kun originale APV-akseltætninger, udviklet
specielt til APV's ZMS-pumper.
6
Tekniske data
6.1
Lydtryks- og lydeffekniveau for ZMS pumper
Målinger af lydtryksniveauet er udført i overensstemmelse med
DS/ISO 3746. Halvkugleradius: 2 m. Se Fig. 5
Lydtryksniveau:
LpA i dBA - refererer til grænseværdien 20 Pa er vist nedenfor.
Lydeffektniveau:
LwA: Anvendes til beregning af lydtrykket i et tilfældigt rum
uafhængig af støj fra omgivelserne.
LwA = LpA + 14 dB refererer til 10-12 W.
Mikrofon
Mikkrofonplacering på halvkuglen
8
6
Tekniske data
Pumpens differenstryk
Pumpens differenstryk
Pumpens differenstryk
Pumpens differenstryk
A. Lukket lyddæmpningsventil med kappe.
B. Åben lyddæmpningsventil med kappe.
C. Åben lyddæmpningsventil uden kappe.
Lyddæmpningsventilen er justeret til minimum pumpestøj.
Ret til ændringer forbeholdes.
9
0
Aviso
1.
Lea completamente las instrucciones antes de instalar y arrancar la bomba.
En caso de duda diríjase al representante de APV.
2.
Compruebe que la descripción detallada del motor y la unidad de control del
motor es correcta, en particular en un medio donde pueda haber riesgo de
explosión.
3.
No arranque la bomba antes de que todas las tuberías hayan sido
debidamente ajustadas y cerradas. Si la bomba va a ser empleada con
líquidos calientes o peligrosos deberán tomarse precauciones especiales. En
estos casos respete la normativa vigente sobre seguridad laboral cuando
trabaje con estos productos.
4.
No arranque la bomba sin haber ajustado de forma segura la tapa del motor
y el dispositivo protector del eje.
5.
La bomba contiene partes giratorias. Nunca introduzca o ponga sus manos o
dedos en la bomba mientras está en marcha.
6.
Nunca toque la tapa del motor mientras está en marcha ya que puede
alcanzar elevadas temperaturas.
7.
Si la bomba se utiliza en un medio caliente donde existe riesgo de causar
quemaduras nunca toque el cuerpo de la bomba mientras está en
funcionamiento.
8.
Nunca cierre tanto la entrada como la salida de la bomba mientras está en
marcha. Si la bomba está en marcha con líquidos sin circulación en el
interior, el líquido podrá recalentarse y vaporizarse con riesgo evidente de
explosión. En el caso de las bombas ZMS, la presión aumentará de
inmediato en forma peligrosa si se cierra la válvula de salida, dañandose
seriamente la bomba. La máxima presión admitida en la bomba es de 10
bar.
9.
Retire siempre todas las herramientas de montaje de la bomba antes de su
puesta en marcha.
10.
Nunca lave directamente el motor eléctrico con manguera de agua o
productos líquidos de limpieza.
11.
Nunca coloque la bomba sobre la tapa del motor ya que no está diseñada
para soportar este peso. Retire la tapa antes de levantar la bomba. Utilice
siempre correas adecuadas para izar la bomba cuando se ayude con una
grúa u otro método similar.
12.
Nunca desmonte la bomba sin desconectar la alimentación eléctrica del
motor. Retire los fusibles y desconecte el cable del tablero terminal.
13.
Toda la instalación eléctrica debe estar realizada por personal cualificado.
14.
Nunca desmonte la bomba sin haber vaciado el sistema de tuberías.
Recuerde que siempre quedará líquido en el cuerpo de la bomba. Si la
bomba se emplea con líquidos recalentados o peligrosos deben observarse
precauciones especiales. En estos casos siga la normativa vigente de
seguridad laboral cuando trabaje con estos productos.
15.
Las máximas presiones de salida de la bomba especificadas nunca deberán
sobrepasarse.
11
1
Datos generales
1.1
Todas las partes de la bomba que entran en contacto con el producto
están hechas de acero inoxidable resistente al ácido (AISI 316 L). La
bomba dispone de un propulsor directamente montado sobre el eje
del motor y está diseñada para limpiarse por circulación de fluidos
químicos limpiadores (CIP).
Las bombas ZMS 3 y ZMS 4 tienen soportes de acero inoxidable con
pies ajustables en los soportes frontales. Las bombas están
disponibles con una cubierta inoxidable para el motor eléctrico.
Las bombas ZMS 5 y ZMS 6 pueden llevar soportes inoxidables con
pies ajustables y cubierta inoxidable para el motor eléctrico, o bien
un dispositivo de seguridad para la extensión del bastidor (brida
intermedia) y el acoplamiento del eje.
1.2
La versión estándar de las bombas ZMS 3 y 4 dispone de un asiento
giratorio autoajustable para el eje con un anillo de asiento de acero
inoxidable antiácido, un anillo antidesgaste de carbono y una junta de
nitrilo de doble labio.
La versión estándar de los modelos ZMS 5 y 6 dispone de una junta
de eje que está formada por un anillo giratorio de acero inoxidable,
un anillo de carbono equilibrado por presión autoajustable y estático,
y anillos en O de nitrilo.
1.3
La bomba tiene una válvula de amortiguamiento de sonido ajustable
patentada que permite a la bomba absorber un reducido volumen de
aire.
1.4
El motor eléctrico es un motor de jaula de ardilla de 3 fases a prueba
de salpicaduras de agua (IP 55), con caja conectora con collarín de
BK. El motor cumple con las normas estándar I.E.C. y es apto para
temperaturas ambiente de hasta 40ºC.
El motor de las bombas ZMS 3 y 4 está equipado con un gorrón
inoxidable especial.
2
Instalación
2.1
Coloque la bomba en la posición deseada y alinéela mediante los
pies ajustables. Al colocar la bomba, cerciórese de que hay suficiente
espacio a su alrededor (aproximadamente 0,6 metros) para su
limpieza, utilización y mantenimiento.
En el caso de las bombas con cubiertas para el motor, debe dejar
suficiente espacio libre en la parte trasera de la bomba para extraer
la cubierta. El tamaño y peso generales de la bomba se indican en la
figura adjunta.
2.2
Al colocar la bomba, el tubo de aspiración debe ser lo más corto
posible. Si es posible, evite la presencia de válvulas, codos y piezas
en T en la zona de aspiración de la bomba.
Para obtener una altura de aspiración estática máxima de 5 m WG
sólo con aire, la longitud vertical del tubo de descarga debe ser de 1
metro para las bombas ZMS 3 y ZMS 4 y de 1,5 metros para las
bombas ZMS 5 y ZMS 6.
12
2
Instalación
Si el tubo de descarga tiene un codo directamente encima de la
bomba, la altura de aspiración estática con aire será de alrededor de
3 m WG para las bombas ZMS 3 y ZMS 4 y de 1 m WG para las
bombas ZMS 5 y ZMS 6.
Los tubos se ajustan con cuidado para acoplarse a las ramificaciones de aspiración y de presión, y deben sostenerse con portatubos para reducir el peso y el momento del sistema de tuberías
sobre la caja de la bomba.
2.3
La bomba se verifica antes de salir de la fábrica y puede conectarse
directamente a la red eléctrica mediante un mecanismo de puesta en
marcha del motor que se ajuste a las normas locales vigentes.
Conviene usar un cable flexible entre la bomba y la instalación
eléctrica fija.
ZMS 3 - 4 Fig. 1.a
3
Puesta en marcha y utilización
3.1
Antes de poner la bomba en marcha, desconecte y limpie el tubo de
aspiración.
3.2
Asimismo, abra la caja de la bomba a fin de comprobar que durante
la instalación no ha quedado ningún elemento extraño perjudicial
para la bomba.
3.3
Desconecte la toma de corriente antes de abrir la bomba. Véase
párrafo 4.1.2.
3.4
Bombas ZMS 3 y ZMS 4: Primero desmonte la cubierta aflojando los
tornillos frontales. La placa frontal (pieza 1 de Fig. 1.a) de la bomba
se desmonta extrayendo las tuercas (pieza 2 de Fig. 1.a). Una vez
comprobado que la caja de la bomba está limpia y libre de elementos extraños, puede volver a montar la bomba.
381464 Iss Q 05.96
ZMS 5 - 6 Fig. 1.b
Bombas ZMS 5 y ZMS 6: La caja de la bomba se abre extrayendo
los tornillos (pieza 1 de Fig. 1.b), lo que permite desmontar la placa
frontal de la caja (pieza 2 de Fig. 1.b). Una vez comprobado que la
caja de la bomba está limpia y libre de elementos extraños, puede
volver a montar la bomba.
3.5
Las conexiones de entrada y de descarga están acopladas.
Compruebe que las juntas de los tubos están bien apretadas y que
se han instalado portatubos.
3.6
Comprobar el sentido de giro:
ZMS 3 Y ZMS 4: la dirección de giro, debe ir en el sentido de las
agujas del reloj. - cuando está orientado hacia el
alojamiento de la bomba
ZMS 5 Y ZMS 6: la dirección de giro, debe ir en el sentido contrario
a las agujas del reloj. - cuando está orientado
hacia el alojamiento de la bomba.
381465 Iss Q 05.96
La bomba solo puede funcionar momentaneamente sin liquido.
3.7
Compruebe que todas las válvulas de los tubos de entrada y de
descarga están abiertas.
Las bombas de cebado automatico y canal lateral jamas deben
ponerse en marcha ni usarse con las valvulas de los tubos de
descarga cerradas.
13
ZMS 3 - 4 Fig. 2
3
Puesta en marcha y utilización
3.8
Si es de aspiración sumergida, la bomba recibe líquido de forma
automática, de modo que puede ponerse en marcha en cuanto está
llena. Si la bomba tiene un pistón de aspiración, primero es
necesario llenar la caja, lo cual puede realizarse echando líquido en
la bomba a través de la conexión de entrada o de descarga.
El tubo de entrada o de descarga también puede suministrarse con
un obturador y una boca de soldadura a través de los cuales puede
cebarse la bomba.
3.8.1 Una vez puesta la bomba en marcha, la válvula de amortiguamiento
de sonido se ajusta girando su parte externa (véase Fig. 2) hacia la
derecha para cerrarla. Después la válvula se abre hasta que el
sonido de la bomba es lo más bajo posible. La válvula no debería
abrirse más de lo estrictamente necesario.
La válvula de amortiguamiento de sonido puede ir acompañado de
un acoplamiento de 1/8” (3,17 mm) para un terminal de manguera y
una manguera de plástico de diámetro 6/4. Esto permite tomar el
pequeño volumen de aire aspirado de un lugar apropiado apartado
de la bomba.
Fig. 234
ZMS 5 - 6 Fig. 2
El volumen de aire ocupa aproximadamente el 2% del volumen
líquido. Si desea utilizar el producto sin aire, la bomba puede usarse
con la válvula de amortiguamiento de sonido cerrada. Sin embargo,
en las peores condiciones pueden originarse daños por cavitación,
como es el caso de todas las bombas de canal lateral.
3.8.2 Compruebe el consumo de amperios y compárelo con los datos de
la placa.
3.8.3 Coloque la cubierta del motor con cuidado y cerciórese de que se
aprietan todos los tornillos de la parte frontal. En el caso de las
bombas ZMS 5 y ZMS 6, es necesario apretar la sujeción inferior.
Fig. 256
Compruebe que el cable eléctrico no queda en contacto con los
bordes de la cubierta del motor.
3.8.4 Las bombas sin cubiertas se proporcionan con dispositivos de
seguridad inoxidables contra piezas giratorias, los cuales deben
instalarse.
4
Mantenimiento
4.1
Compruebe si la bomba y el motor eléctrico emiten sonidos extraños
y/o si generan calor o vibraciones en exceso.
4.1.1 Compruebe la junta del eje y otras juntas de la bomba de forma
habitual a fin de verificar si hay fugas.
4.1.2 Antes de desmontar la bomba para cambiar la junta del eje,
desactive la toma de corriente en la caja de interruptores extrayendo
los fusibles. Compruebe que los tubos de entrada y de descarga
están correctamente cerrados y que la caja de la bomba está vacía.
14
Si la bomba se utiliza con liquidos calientes y/o corrosivos, deben
tomarse precauciones especiales, en cuyo caso es necesario seguir
las normas locales de proteccion personal al trabajar con estos
productos!
ZMS 3 - 4 Fig. 3.a
Anillo doble
Anillo de carbono
Parrafo
Anillo de
ajuste
Mantenimiento
4.2
Montaje de las bombas ZMS 3 y ZMS 4
4.2.1 Las juntas de eje estándar están formadas por un anillo de carbono
con junta de labio doble, un anillo de acero inoxidable y un muelle
(véase Fig. 3.a). Con la bomba se suministran anillos de ajuste y de
aflojamiento.
4.2.2 Tras desconectar los tubos de entrada y de descarga de la bomba,
se extrae la cubierta del motor y la placa frontal de la caja, tal como
se explica en el párrafo 3.4.
Propulsor
Anillo de
aflojamiento
Se extrae el tornillo (pieza 3 de Fig. 3.a) y se desmonta el propulsor.
Dicho tornillo (pieza 3) Tiene la rosca hacia la izquierda.
381466 Iss Q 05.96
ZMS 3 - 4 Fig. 3.b
381464 Iss Q 05.96
Anillo de acero
inoxidable
4
4.2.3 Se extrae el muelle y el anillo de ajuste (véase Fig. 3.a). Se extrae el
muelle del eje del motor y la junta del eje se desmonta con el
adaptador suministrado (véase pieza 14, 343011 - de la lista de
piezas de repuesto), que se inserta sobre el eje del motor. La junta
del eje se inserta con cuidado sobre el adaptador, que después se
extrae.
4.2.4 Si los anillos de carbono y de acero (Fig. 3.a) presentan muestras de
desgaste, es necesario reemplazarlos por otros.
4.2.5 Si reemplaza el anillo de acero que está embutido en la caja (pieza 4
de Fig. 3.b), se extrae la cubierta, el propulsor y la junta del eje, así
como el motor. El anillo de acero se extrae de la caja de la bomba y
se inserta un anillo nuevo.
Utilice un mandril de plástico para fijar el anillo de acero en su sitio.
El anillo debe quedar en ángulo recto respecto al eje, lo que sucede
cuando se encuentra sujeto con firmeza a la placa trasera.
4.3
Montaje de las bombas ZMS 3 y ZMS 4
4.3.1 El montaje de la bomba se realiza invirtiendo los pasos del
párrafo 4.2.
4.3.2 El motor con anillo de aflojamiento se sujeta a la caja de la bomba.
4.3.3 La junta de eje se coloca con cuidado en el eje del motor mediante
el adaptador. Se coloca el anillo de ajuste y, por último, el muelle se
coloca en el eje.
4.3.4 El muelle (véase Fig. 3.a) se inserta sobre la junta de labio comprobando que el espárrago de transmisión queda en el agujero del
manguito del labio de sellado.
4.3.5 Al colocar el propulsor, es necesario cerciorarse de que el espárrago
de transmisión del muelle se inserta en la ranura del cubo del
propulsor. Se introduce y aprieta el tornillo (pieza 3 de Fig. 3.b).
4.3.6 Compruebe que la tira de goma del borde de la caja de la bomba se
encuentra en la posición correcta. Coloque la cubierta y ajústela.
4.3.7 La cubierta del motor se coloca y ajusta según los pasos del párrafo
3.8.3. La bomba esta lista para su uso. Véase párrafo 3.5 - 3.8.
15
ZMS 5 - 6 Fig. 4.a
Anillo de
sujeción
Anillo de
carbono
Propulsor
Anillo de
acero
inoxidable
4
Mantenimiento
4.4
Desmontaje de las bombas ZMS 5 y ZMS 6
4.4.1 La junta de eje estándar está formada por un anillo de acero inoxidable giratorio, un anillo de carbono equilibrado por presión auto
ajustable y estático, y anillos en O de nitrilo (véase Fig. 4.a). El anillo
de carbono se mantiene fijo en el de sujeción mediante ranuras de
bayoneta con tres espárragos en el anillo de sujeción. Es posible
soltar el anillo de carbono del anillo de sujeción girando el primero.
381467 Iss Q 05.96
Fig. 4.b
4.4.2 Una vez desconectados los tubos de entrada y de descarga de la
bomba, se desmonta la cubierta del motor y la placa frontal de la
caja de la bomba, tal como se describe en el párrafo 3.4, y se extrae
el tornillo central (pieza 4 de Fig. 4.c). Se extrae el anillo en O
situado debajo del tornillo. Se afloja el tornillo del cierre clamp (pieza
5 de Fig. 4.c) y se inserta un destornillador en la ranura del anillo
fijador para abrirlo.
4.4.3 Se atornilla un arrancador-martillo con rosca M10 en el agujero de
ranura del propulsor y éste se extrae del eje del motor (véase Fig.
4.b).
4.4.4 La placa trasera de la caja de la bomba se desmonta junto con la
parte frontal de la cubierta del motor extrayendo los tornillos (pieza 3
de Fig. 4.c) e inclinando la placa trasera para extraerla de la extensión del bastidor.
381435 Iss Q 05.96
ZMS 5 - 6 Fig. 4.c
4.4.5 El anillo de sujeción de la junta de eje (véase Fig. 4.a) puede
sacarse de la placa trasera sin dificultad. El anillo de carbono puede
extraerse del anillo de sujeción girando el anillo de carbono a fin de
permitir que la boca de bayoneta suelte los espárragos del anillo de
sujeción.
4.4.6 El anillo de acero inoxidable puede soltarse del propulsor inclinándolo con un destornillador.
4.4.7 Si los anillos de carbono y de acero presentan muestras de desgaste, es necesario reemplazarlos por otros.
4.5
Montaje de las bombas ZMS 5 y ZMS 6
El anillo de sujeción de la junta de eje se encaja en la placa trasera
de la caja de la bomba y el anillo de carbono se coloca en el anillo
de sujeción. El anillo de acero inoxidable se encaja en el propulsor y
los anillos en O se lubrican con grasa sanitaria.
381465 Iss Q 05.96
4.5.1 Antes de montar la placa trasera de la caja de la bomba en la extensión del bastidor, el cierre clamp (pieza 5 de Fig. 4.c) se sujeta al eje
del motor. El tubo de descarga de la placa trasera se empuja gradualmente hasta rebasar el eje de motor y la placa trasera se coloca
en la brida intermedia junto con la parte frontal de la cubierta del
motor. A continuación se ajusta la placa trasera.
4.5.2 Antes de colocar el propulsor, se inserta un destornillador u otra
herramienta similar en la ranura del cierre clamp.El propulsor se
inserta sobre el eje del motor, en caso necesario, mediante un
martillo de plástico.
Compruebe que el cierre clamp encaja en la posición correcta del
eje.
16
4.5.3 La distancia entre el Propulaor y la placa trasera se ajusta a 0,2 mm
para la bomba ZMS 5 y a 0,5 mm para la bomba ZMS 6 mediante un
palpador. La galga palpadora se coloca entre el borde de la paleta
del propulsor y la superficie de la placa trasera.
4
Mantenimiento
4.5.4 El tornillo del cierre clamp (Pieza 5 de Fig. 4.c) Se aprieta con una
llave dinamometrica - 55 Nm.
El tornillo de sellado (pieza 4 de Fig. 4.c) con anillo en O se atornilla
al propulsor.
4.5.5 Compruebe que la tira de goma del borde de la placa trasera de la
caja de la bomba se encuentra en la posición correcta. Fije la placa
frontal de la caja de la bomba y ajústela.
4.5.6 La cubierta del motor se monta y ajusta según instrucciones
específicas (véase párrafo 3.8.3). La bomba esta lista para su uso.
Véase párrafo 3.5 - 3.8.
4.5.7 En el motor eléctrico que se suministra de fábrica con la bomba, el
cojinete de bolas que determina la posición axial del rotor se ajusta
al extremo de transmisión del motor.
Importante: Esto también es un requisito para los motores
adquiridos localmente en los casos en los que la bomba se
suministra sin motor o cuando éste se reemplaza por otro.
4.6
Lubricación y mantenimiento del motor. El motor dispone de cajas de
cojinetes cerradas con cojinetes permanentemente lubricados que
duran muchos años.Las cajas de cojinetes deben abrirse para limpiar
la grasa vieja y reemplazarla por grasa nueva. Conviene hacer esto
después de 2 a 3 años de uso, si bien es mejor reemplazar los
cojinetes.
Los cojinetes deben llenarse con una grasa apta para temperaturas
de cojinete entre -30°C y +140°C, con las siguientes
recomendaciones:
BP
Energrease LS-EP2
Mobil
Mobiltemp SHC 100
Shell
Dolium Grease S
Castrol
APS 2
Texaco
Hytex EP2
Statoil/Esso
Beacon EP2
En el caso de los motores con boquillas para grasa, también debe
tenerse presente lo siguiente: Lubrique los cojinetes del motor
cuidadosamente con grasa de la mejor calidad antes de la puesta en
marcha inicial. En el caso de los motores de funcionamiento
continuo, los cojinetes deben lubricarse aproximadamente cada dos
meses.
Si el motor está en funcionamiento alrededor de 8 horas diarias, los
cojinetes han de lubricarse cada 6 meses. Es necesario utilizar entre
10 y 20 gramos de grasa por vez y la lubricación siempre debe
realizarse durante el funcionamiento del motor. Véase también las
instrucciones del motor.
17
5
Piezas de repuesto
5.1
Las referencias de los distintos tamaños de bomba se indican en las
figuras y listas de piezas de repuesto adjuntas.
5.2
Conviene tener una junta de eje y de caja de bomba completa de
repuesto.
5.3
Cuando solicite piezas de repuesto, tenga a mano esta información:
-
Nombre del cliente
Nº de código de la bomba
Nº de serie de la bomba
Cantidad de piezas necesarias
Referencia
Designación de la pieza
Nº de la figura y de la pieza
El tipo, nº de código y nº de serie se especifican en la placa del
nombre de la bomba. Las piezas se indican en las figuras de piezas
de repuesto mediante un número. En la lista de piezas frente a las
figuras se utiliza el mismo número de pieza junto con una
descripción.
Fig. 5
5.4
Advertencia: Las juntas de eje que no son de fábrica pueden dar
lugar a fugas, imposibilitar su limpieza mediante CIP o, en el peor de
los casos, dañar la bomba y/o el producto. Por ello, siempre deben
utilizarse juntas de eje APV especialmente diseñadas para bombas
ZMS de APV.
6
Datos técnicos
6.1
Niveles de presión sonora y de efectos sonoros
Las medidas del nivel de ruido se han realizado de acuerdo con las
normas DS/ISO 3746.
Hemisferio: Radio de 2 m (consulte la fig 5).
Nivel de ruido:
LpA en dBa referido a limitación de 20 (Pa se muestra abajo.
Nivel de potencia de sonido:
LwA: Se puede utilizar para calcular el nivel de ruido en cualquier
sala, independientemente del ruido del entorno.
Mikrofon
Distribución de micrófono
en el hemisferio.
18
LwA = LpA + 14 dB referido a 10-12 W.
6
Datos técnicos
Presión diferencial de bomba
Presión diferencial de bomba
Presión diferencial de bomba
Presión diferencial de bomba
A.
B.
C.
Válvula silenciadora con carcasa cerrada.
Válvula silenciadora con carcasa abierta.
Válvula silenciadora sin carcasa abierta.
La válvula silenciadora se ajusta al ruido mínimo de la bomba.
APV se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.
19
0
Aviso
1.
Leia atentamente todas as instruções antes de instalar e de ligar a bomba.
Se tiver dúvidas, dirija-se ao seu revendedor APV.
2.
Verifique se as especificações do motor e da respectiva unidade de controlo
são as correctas, principalmente se trabalhar em ambientes com possível
risco de explosão.
3.
Não accione a bomba antes que todas as ligações dos tubos tenham sido
correctamente executadas e apertadas. Se a bomba for utilizada para a
movimentação de líquidos quentes e/ou perigosos, recomenda-se a adopção
das precauções especiais. Nestas circunstâncias, respeite as normas locais
de segurança pessoal vigentes.
4.
Não accione a bomba antes que as coberturas de protecção do motor ou do
veio tenham sido correctamente instaladas.
5.
A bomba contém componentes em rotação. Evite introduzir as mãos ou os
dedos no corpo da bomba enquanto estiver a funcionar.
6.
Visto que a bomba se torna extremamente quente, nunca toque a sua
cobertura de protecção enquanto estiver a funcionar.
7.
Se a bomba for utilizada para movimentar líquidos quentes a temperaturas
elevadas o suficiente para provocar queimaduras, tome cuidado para não
tocar no corpo da bomba durante o seu funcionamento.
8.
Nunca obstrua as ligações de aspiração e de saída da bomba enquanto
estiver a funcionar. Se a bomba funcionar com líquido no seu interior, mas
sem recirculação, o líquido poderá aquecer até a evaporação, com eventual
risco de explosão. No caso de bombas ZMS, a pressáo aumentará imediata
e perigosamente se a válvula de saida estiver fechada e a bomba ficará
seriamente danificada. A pressáo máxima permitida na bomba é de 10 bar.
9.
Antes de accionar a bomba, retire sempre de dentro da bomba todas as
ferramentas utilizadas para a sua montagem.
10.
Nunca lave o motor eléctrico com jactos directos de água ou de líquido
detergente.
11.
Nunca levante a bomba pela sua cobertura de protecção porque esta última
não foi projectada para sustentar o peso do motor. Remova a cobertura de
protecção antes de levantar a bomba. Utilize sempre correias de suspensão
presas firmemente na bomba para a levantar com um guindaste ou com
equipamentos de levantamento análogos.
12.
Nunca desmonte a bomba antes de ter desligado o motor da alimentação
eléctrica. Retire os fusíveis e desligue o cabo da caixa de bornes do motor.
13.
Todas as instalações eléctricas deverão ser efectuadas por técnicos
qualificados.
14.
Nunca desmonte a bomba com os tubos cheios. Lembre-se que há sempre
líquido recolhido no interior do corpo da bomba. Adopte todas as medidas de
precaução se a bomba for utilizada para a movimentação de líquidos
quentes e/ou perigosos. Respeite as normas locais de segurança pessoal
vigentes quando trabalhar com estes tipos de produto.
15.
Não exceda os valores de pressão máxima de saída da bomba.
21
1
Generalidades
1.1
Todas as partes da bomba em contacto com o produto são feitas em
aço inoxidável(AISI 316 L) resistente aos ácidos. A bomba tem uma
turbina montada directamente no veio. É projectada para ser limpa
por circulação de fluídos químicos de limpeza (CIP).
As bombas ZMS 3 e ZMS 4 são fornecidas com suportes em aço
inoxidável sendo as pernas frontais ajustáveis. A bomba é fornecida
com protecção em aço inoxidável para o motor eléctrico.
As bombas ZMS 5 e ZMS 6 são disponíveis com suportes em aço
inoxidável com pés ajustáveis, ou com protecção em aço inoxidável
para o motor eléctrico ou em alternativa com protecção do
acoplamento.
1.2
Na versão standard as bombas ZMS 3 e ZMS 4 têm empanque
mecânico rotativo ajustável em aço inoxidável resistente aos ácidos,
anel de retenção em carbono e junta de lábios duplos em nitrilo.
Na versão standard as bombas ZMS 5 e ZMS 6 têm empanque
mecânico equilibrado consistindo num anel em aço inoxidável
ajustável, anel em carbono equilibrado e o'rings em nitrilo.
1.3
A bomba está equipada com uma válvula amortecedora de ruído,
patenteada, que permite que apenas uma pequena quantidade de ar
seja aspirada pela bomba.
1.4
O motor eléctrico é trifásico com protecção (IP55), completo com
caixa de ligação em casquilho BK. O motor está de acordo com as
normas CEE e pode funcionar com temperatura ambiente acima de
40°C.
O motor eléctrico para as bombas ZMS 3 e ZMS 4 tem um veio
especial em aço inoxidável.
2
Montagem
2.1
Coloque a bomba no local exacto e nivele-a utilizando os pés
ajustáveis. Ao colocar a bomba deve certificar-se de que existe
espaço suficiente à sua volta para permitir a sua limpeza,
funcionamento e manutenção, aprox. 0,6 mts.
Para as bombas com blindagem no motor deve-se ter o cuidado de
deixar espaço suficiente para se poder retirar a blindagem. As
dimensões e pesos da bomba são indicados no desenho anexo.
2.2
Ao aplicar a bomba, a linha de aspiração deve ser o mais curto
possível. Evitar tanto quanto possível, válvulas, curvas e tês no lado
da aspiração da bomba.
Para conseguir a altura máxima de aspiração estática de 5 m.c.a.,
sómente com ar, o comprimento vertical da linha de descarga deve
ser de 1 metro para as bombas ZMS 3 e ZMS 4 e de 1,5 metros
para as bombas ZMS 5 e ZMS 6.
22
2
Montagem
Se a linha de descarga tiver uma curva acima da bomba, a altura
máxima de aspiração será de 3 m.c.a. para as bombas ZMS 3 e
ZMS 4 e de 1 m.c.a. para as bombas ZMS 5 e ZMS 6.
Os tubos deverão ser cuidadosamente ajustados na aspiração e
compressão da bomba e devidamente suportados para evitar cargas
e movimentos do sistema de tubagem.
2.3
A bomba é ensaiada na fábrica antes de ser expedida e pode ser
ligada à rede através de um disjuntor que respeite as normas locais
em vigor. Recomenda-se o uso de um cabo flexível entre a bomba e
o quadro.
Recomenda-se o uso de um cabo flexível entre a bomba e o quadro.
ZMS 3 - 4 Fig. 1.a
3
Arranque e funcionamento
3.1
Antes do arranque da bomba o tubo de aspiração deve ser limpo.
3.2
Da mesma forma o corpo da bomba deve ser aberto para se verificar
se existem corpos estranhos no seu interior que possam danificar a
bomba.
3.3
Desligar a corrente eléctrica antes de abrir a bomba.
Ver parágrafo 4.1.2.
3.4
Bomba ZMS 3 e ZMS 4: Desmontar a blindagem desapertando os
parafusos da frente. Desmontar a tampa (Item 1, Fig. 1.a) retirando
as porcas (Item 2, Fig. 1.a). O corpo da bomba só deverá ser
montado novamente quando se verificar de que está limpo e isento
de partículas.
381464 Iss Q 05.96
ZMS 5 - 6 Fig. 1.b
Bombas ZMS 5 e ZMS 6: O corpo da bomba é aberto removendo os
parafusos (Item 1, Fig. 1.b) A tampa da bomba (Item 2, Fig. 1.b)
pode então ser retirada.
O corpo da bomba só deverá ser montado novamente quando se
verificar de que está limpo e isento de partículas.
381465 Iss Q 05.96
3.5
Ligar os tubos de aspiração e descarga. Verificar se as junções estão
apertadas e os suportes dos tubos ajustados.
3.6
Verifique a direcção da rotação:
ZMS 3 & ZMS 4: a direcção da rotação deve ser para a direita quando de frente para o suporte da bomba.
ZMS 5 & ZMS 6: a direcção da rotação deve ser para a esquerda quando de frente para o suporte da bomba
A bomba só deve funcionar sem líquido por instantes.
3.7
Verificar se as válvulas de entrada e saída estão abertas.
A bomba autoferrante com canal lateral não deve arrancar ou
funcionar com as válvulas fechadas no lado da compressão.
23
ZMS 3 - 4 Fig. 2
3
Arranque e funcionamento
3.8
Se a bomba tiver aspiração positiva, o líquido encherá o corpo da
bomba automáticamente, que poderá arrancar assim que estiver
cheia. Se a aspiração for negativa, deve encher-se o corpo da
bomba através das ligações de aspiração ou descarga.
O tubo de aspiração ou descarga pode ser fornecido com acessório
através do qual a bomba pode ser ferrada.
3.8.1 Depois de a bomba arrancar, fechar a válvula amortecedora deruído,
Fig. 2, rodando a parte exterior para o lado direito. Seguidamente
abrir lentamente a válvula até o ruído ser mínimo. A válvula não
dever ser aberta mais do que o estritamente necessário.
A válvula amortecedora de ruído é fornecida com uma ligação de
1/8" para tubo plástico de Ø4/6mm. Isto possibilita que o ar aspirado
possa ser conduzido para longe da bomba.
Fig. 234
O volume de ar é de aproximadamente 2% do volume de líquido. Se
o produto não puder ter ar, a bomba pode funcionar com a válvula
fechada. Contudo nas piores condições, podem ocorrer avarias
causadas por cavitação, como em todas as bombas com canal
lateral.
ZMS 5 - 6 Fig. 2
3.8.2 Verificar se o consumo eléctrico está conforme as especificações.
3.8.3 Montar a blindagem do motor cuidadosamente e verificar se os
parafusos estão conveniente apertados. Nas bombas ZMS 5 e
ZMS 6 verificar se o retentor inferior está apertado.
Verificar se o cabo eléctrico está afastado das arestas da blindagem.
Fig. 256
3.8.4 As bombas sem blindagem são fornecidas com protecção nas peças
giratórias. As protecções devem ser montadas.
4
Manutenção
4.1
Verificar possíveis ruídos anormais, aquecimento excessivo ou
vibrações na bomba e no motor.
4.1.1 Verificar fugas no empanque ou outras juntas da bomba.
4.1.2 Antes de retirar a bomba para substituir o empanque mecânico, a
alimentação eléctrica deve ser desligada no quadro de força,
retirando os fusíveis. Verificar se os tubos de aspiração e descarga
estão fechados e se não existe líquido no corpo da bomba.
Se a bomba for utilizada para líquidos quentes e / ou agressivos
devem ser tomadas medidas especiais. Nestes casos as precauções
a tomar devem estar de acordo com as normas de segurança locais.
24
ZMS 3 - 4 Fig. 3.a
Bios dublo
4
Manutenção
4.2
Desmontagem das bombas ZMS 3 e ZMS 4
Anel de carbono
4.2.1 As juntas standard para o veio consistem de um anel de carbono
com retentor de lábios duplo, espelho e mola. Distanciador e
deflector são fornecidos com a bomba.
Mola
Distanciador
Turbina
Deflector são
fornecidos
381466a Iss Q 05.96
ZMS 3 - 4 Fig. 3.b
381464 Iss Q 05.96
Espelho
4.2.2 Depois de desligar a tubagem de aspiração e descarga da bomba,
retirar a blindagem e a tampa do corpo da bomba como descrito no
parágrafo 3.4.
Desapertar o parafuso (Item 3, Fig. 3.b) e retirar a turbina. O
parafuso (Item 3) tem rosca esquerda.
4.2.3 Retirar a mola e o distanciador (Fig. 3.a). Retirar a chaveta do veio
do motor e o acoplamento com o vedante (ver Item 14, 343011 - das
peças de reserva). O veio é retirado do acoplamento puxando
cuidadosamente.
4.2.4 Se houver sinais de desgaste no anel deslizante ou no espelho
(Fig. 3.a), ambos devem ser substituídos.
4.2.5 Quando o espelho, colocado sob pressão no corpo da bomba
(Item 4, Fig. 3.b) é substituído, a tampa, turbina e vedante assim
como o motor são retirados.
O espelho é retirado e para colocar um novo deve-se usar uma
ferramenta de plástico para o pressionar até ficar na posição
correcta. O espelho deverá ficar em esquadria com a tampa e
firmemente fixo.
4.3
Montagem das bombas ZMS 3 e ZMS 4
4.3.1 Para montar a bomba proceder de forma inversa ao descrito no
parágrafo 4.2.
4.3.2 Fixar o motor com o deflector no corpo da bomba.
4.3.3 Colocar suavemente o empanque mecânico no veio do motor
conjuntamente com o acoplamento. Colocar o distanciador e depois
a chaveta no escatel do veio.
4.3.4 Colocar a mola (ver Fig. 3.a.) sobre o vedante tendo em atenção de
que o pino da mola deve ser colocado no furo existente no vedante.
4.3.5 Ao montar a turbina verificar se o pino da mola fica encaixado no
sulco existente no centro da turbina.Colocar e apertar o parafuso
(Item 3, Fig. 3.b).
4.3.6 Verificar se o cordão de borracha que serve de vedação à tampa da
bomba está colocado. Encaixar a tampa e fixá-la.
4.3.7 Montar a blindagem do motor de acordo com parágrafo 3.8.3.
A bomba está pronta a funcionar. Ver parágrafo 3.5 - 3.8.
25
ZMS 5 - 6 Fig. 4.a
4
Manutenção
4.4
Desmontagem das bombas ZMS 5 e ZMS 6
Retentor
4.4.1 Na versão standard a bomba tem um empanque mecânico
equilibrado, constituído por um espelho rotativo em aço inoxidável
auto-ajustável, anel equilibrado em carbono e um o'ring em nitrilo. O
anel de carbono é fixado no retentor por intermédio de rasgos que
encaixam em três pernos existentes no retentor. Rodando o anel de
carbono este solta-se do retentor.
Anel de
carbono
Turbina
Espelho
a mola
381467 Iss Q 05.96
4.4.2 Depois de desligar as tubagens de aspiração e descarga da bomba,
desmontar a blindagem do motor e a tampa da bomba, como
descrito no parágrafo 3.4. Retirar o parafuso central (Item 4, Fig. 4.c)
e o o'ring. Desapertar o parafuso (Item 5, Fig. 4.c) do anel de aperto
e com a ajuda de uma chave de parafusos abrir o anel de aperto.
Fig. 4.b
4.4.3 Retirar a turbina com a ajuda de ferramenta com rosca M10 que é
aparafusada no furo roscado da turbina. (ver Fig. 4.b).
4.4.4 O prato traseiro do corpo da bomba é retirado conjuntamente com o
frontal da blindagem do motor, desapertando os parafusos (Item 3,
Fig. 4.c).
381435 Iss Q 05.96
4.4.5 O retentor do empanque mecânico (Fig. 4.a.) pode ser retirado
fácilmente do prato traseiro. O anel de desgaste em carbono pode
ser solto do empanque mecânico, girando o anel para permitir que
os pinos de libertem do empanque mecânico.
ZMS 5 - 6 Fig. 4.c
4.4.6 O espelho em aço inoxidável pode ser solto de turbina com o auxílio
de uma chave de parafusos servindo de alavanca.
4.4.7 Se existirem sinais de desgaste quer no anel de desgaste em
carbono ou no espelho, ambos devem ser substituídos.
4.5
Montagem das bombas ZMS 5 e ZMS 6
Colocar o retentor do empanque mecânico no prato traseiro do corpo
da bomba e o anel de desgaste em carbono no retentor. Colocar, sob
pressão, o espelho de aço inoxidável na turbina e lubrificar os o'rings
com massa lubrificante alimentar.
381465 Iss Q 05.96
4.5.1 Antes de montar o prato traseiro no intercalar da estrutura, o anel de
acoplamento (Item 5, Fig. 4.c) deve ser colocado no veio do motor.
4.5.2 Inserir uma chave de parafusos ou similar, no escatel do anel de
aperto. Introduzir a turbina no veio do motor, com a ajuda de um
martelo de plástico, se necessário.
Verificar se o anel de aperto encaixa correctamente no veio.
4.5.3 A distância entre a turbina e o prato traseiro deve ter 0,2 mm nas
bombas ZMS 5 e 0,5 mm nas bombas ZMS 6. O calibre deve ser
colocado entre a aresta da turbina e o prato traseiro.
4.5.4 Apertar o parafuso do anel de aperto com uma chave dinamométrica
- 55 Nm.
Apertar o parafuso com o'ring (Item 4, Fig. 4.c) na turbina.
26
4
Manutenção
4.5.5 Verificar se o cordão de borracha se encontra colocado no prato
traseiro do corpo da bomba. Fixar e apertar o prato frontal do corpo
da bomba.
4.5.6 Ajustar e apertar a blindagem do motor de acordo com as instruções
(ver parágrafo 3.8.3.). A bomba está pronta a ser utilizada.
Ver parágrafo 3.5 - 3.8.
4.5.7 Nas bombas fornecidas de fábrica com motor, o rolamento que
centra o rotor axialmente está colocado na ponta do veio do motor.
Importante: Isto é uma exigência para os motores comprados
localmente nos casos em que a bomba é fornecida sem motor ou
quando o mesmo é substituído.
4.6
Lubrificação e manutenção do motor. O motor tem caixa de
rolamentos com rolamentos blindados auto lubrificados cuja duração
é de alguns anos. As caixas de rolamentos têm de ser abertas para
limpeza de massa lubrificante usada antes de aplicar nova massa
lubrificante.
É recomendável fazer lubrificação após 2-3 anos de utilização. É
recomendável substituir os rolamentos. Os rolamentos devem ser
lubrificados com massa lubrificante para temperaturas entre - 30°C e
+140°C e aconselhase as seguintes qualidades:
Para motores com lubrificadores, ter em atenção:
BP
Energrease LS-EP2
Mobil
Mobiltemp SHC 100
Shell
Dolium Grease S
Castrol
APS 2
Texaco
Hytex EP2
Statoil/Esso
Beacon EP2
Lubrificar os rolamentos cuidadosamente com massa lubrificante de
melhor qualidade antes do primeiro arranque. Para motores que
trabalhem continuamente lubrificar os rolamentos de 2 em 2 meses.
Se o tempo de trabalho for de aprox. 8 horas por dia os rolamentos
devem ser lubrificados de 6 em 6 meses. A quantidade de massa
lubrificante é aprox. 10 a 20 gramas.
A lubrificação dever ser feita durante o funcionamento. Para mais
informações consultar as instruções sobre o motor.
27
5
Peças de reserva
5.1
O número das peças para os diferentes tipos de bombas são
indicados nos desenhos e listas de peças anexas.
5.2
É aconselhável ter um empanque mecânico e um vedante do corpo
da bomba em stock.
5.3
Quando encomendar peças de reserva ter em atenção:
-
Nome do cliente
Códido da bomba
Nº se série da bomba
Quantidade de peças
Número da peça
Designação da peça
Nº do desenho e item
Tipo, código, nº série estão indicados na placa da bomba. As peças
são indicadas nos desenhos das listas por um item.
Fig. 5
5.4
Aviso: A não utilização de empanques originais podem provocar
fugas, impossibilidade de limpeza CIP ou pior ainda danos na bomba
ou no produto. Por tal motivo devem ser utilizados os empanques
originais APV.
6
Dados Técnicos
6.1
Pressão do som e níveis de efeito do som
As medições do nível de pressão sonora foram efectuadas em
conformidade com a norma DS/ISO 3746.
Hemisfério: Raio 2 m (ver Fig. 5)
Nível de pressão sonora:
LpA em dBA - relativamente a limitação 20 m Pa é ilustrado abaixo.
Nível de potência sonora:
LwA: Pode ser utilizado para calcular a pressão sonora em qualquer
local, independentemente do ruído proveniente do ambiente.
LwA = LpA + 14 dB relativamente a 10-12 W.
Mikrofon
Colocação do microfone no
28
6
Dados Técnicos
Pressão diferencial da bomba
Pressão diferencial da bomba
Pressão diferencial da bomba
Pressão diferencial da bomba
A. Válvula de amortecimento sonoro fechada com protecção
B. Válvula de amortecimento sonoro aberta com protecção
C.Válvula de amortecimento sonoro aberta sem protecção
A válvula de amortecimento sonoro está ajustada para o ruído
mínimo da bomba.
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
29
0
Attenzione
1.
Leggere con cura tutte le istruzioni fornite prima di installare e di avviare la
pompa. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore APV.
2.
Verificare la correttezza delle specifiche del motore e della rispettiva unità di
controllo, specialmente in caso di impiego in ambienti operativi dove sussista
il rischio di esplosioni.
3.
Non avviare la pompa prima che si siano accuratamente collegati e serrati
tutti i raccordi delle tubature. Nel caso in cui la pompa debba essere
impiegata per movimentare liquidi caldi e/o pericolosi, si raccomanda di
adottare le speciali precauzioni del caso. In tali circostanze, attenersi alle
vigenti normative locali di sicurezza personale quando si operi con tali
prodotti.
4.
Non avviare la pompa prima che si siano adeguatamente fissati la copertura
protettiva del motore o dell'albero.
5.
La pompa contiene componenti in rotazione. Evitare di introdurre mani o dita
nel corpo pompa durante il funzionamento di quest'ultima.
6.
Dal momento in cui diventa estremamente calda, non toccare mai la
copertura protettiva durante il funzionamento della pompa.
7.
Nel caso in cui la pompa venga impiegata per movimentare liquidi caldi a
temperature tali da poter provocare ustioni, si abbia cura di non toccare mai il
corpo pompa durante il funzionamento.
8.
Non ostruire mai le connessioni di mandata e di aspirazione della pompa
quando quest'ultima è in funzione. Nel caso in cui la pompa funzioni con
liquido al proprio interno ma senza ricircolo, il liquido potrebbe surriscaldarsi
sino a vaporizzare, con un eventuale rischio di esplosione. Nel caso delle
pompe ZMS, la pressione salira' immediatamente in modo pericoloso se la
mandata verra' chiusa la pompa potrebbe essere gravemente danneggiata
se la pressione interna dovesse superare i 10 bar.
9.
Prima di avviarla, si abbia sempre cura di rimuovere dalla pompa tutti gli
attrezzi impiegati per il montaggio.
10.
Non lavare mai il motore elettrico spruzzandolo direttamente con un getto di
acqua o di liquido detergente.
11.
Non sollevare mai la pompa con la rispettiva copertura di protezione in
quanto quest'ultima non è stata concepita per sostenere il peso del motore.
Togliere la copertura di protezione prima di sollevare la pompa. Impiegare
sempre delle cinghie di sollevamento fissate saldamente per sollevare la
pompa con una gru o con analoghi dispositivi di sollevamento.
12.
Non smontare mai la pompa prima che si sia opportunamente scollegato il
motore elettrico dalla rispettiva sorgente di alimentazione elettrica. Togliere i
fusibili e scollegare il cavo dalla morsettiera del motore.
13.
Tutte le installazioni elettriche dovranno essere eseguite da personale
qualificato.
14.
Non smontare mai la pompa prima che si sia provveduto a svuotare le
tubazioni. Si ricordi che il liquido si raccoglierà sempre nel corpo della
pompa. Adottare particolari misure precauzionali nel caso in cui la pompa sia
da impiegarsi con liquidi caldi e/o pericolosi. Attenersi alle vigenti normative
locali di sicurezza personale quando si operi con tali prodotti.
15.
Non si dovranno superare le pressioni massime di mandata della pompa.
31
1
Indicazioni generali
1.1
Tutti i componenti della pompa che entrano a contatto con il prodotto
sono realizzati in acciaio inox resistente agli acidi (AISI 316 L).
La pompa è munita di una girante montata direttamente sull'albero
del motore. La sua pulizia avviene mediante la circolazione di liquidi
chimici detergenti (CIP).
Le pompe ZMS 3 e ZMS 4 sono munite di supporti in acciaio inox, di
cui quelli anteriori dotati di piedi. Le pompe vengono fornite con un
involucro protettivo in acciaio inox per il motore elettrico.
Le pompe ZMS 5 e ZMS 6 possono essere corredate di supporti
inossidabili con piedi regolabili e sono munite di involucro protettivo
inossidabile per il motore elettrico oppure, in alternativa, di una
protezione di sicurezza per la struttura di prolungamento (flangia
intermedia) e l'accoppiamento dell'albero.
1.2
Nella versione standard le pompe ZMS 3 e ZMS 4 sono munite di
una guarnizione dell'albero rotante, autoregistrante, con un anello in
acciaio inox resistente agli acidi, un anello d'usura in carbonio ed una
guarnizione a labbro doppio in gomma nitrilica.
La versione standard delle pompe ZMS 5 e 6 è munita di una
guarnizione dell'albero costituita da un anello rotante in acciaio inox,
un anello statico in carbonio, autoregistrante ed equilibrato a
pressione e da O-ring in gomma nitrilica.
1.3
La pompa è dotata di una valvola registrabile di smorzamento
acustico, brevettata, che permette l'aspirazione nella pompa di un
limitato quantitativo d'aria.
1.4
Il motore elettrico è un motore a gabbia di scoiattolo trifase, protetto
contro gli spruzzi (IP 55), completo di scatola connettori con
premistoppa BK. Il motore è a norma C.E.I. e può sopportare una
temperatura ambiente massima di 40°C.
Il motore per le pompe ZMS 3 e ZMS 4 è dotato di una speciale
estremità dell'albero inossidabile.
2
Installazione
2.1
Porre la pompa nella posizione prevista ed allinearla mediante i piedi
regolabili. Accertarsi che vi sia spazio sufficiente (circa 0,6 metri)
attorno alla pompa per poterla mettere in esercizio nonché eseguire
le operazioni di pulizia e manutenzione.
Per l'installazione delle pompe munite dell'involucro protettivo per il
motore occorre verificare se vi sia spazio sufficiente sul retro per la
rimozione dell'involucro. Per le dimensioni complessive ed il peso
della pompa vedere il disegno allegato.
2.2
All'atto del posizionamento della pompa, la linea d'aspirazione
dev'essere il più breve possibile. Evitare, ove possibile, valvole, gomiti
ed elementi a T sul lato d'aspirazione della pompa.
Per ottenere la massima altezza d'aspirazione statica di 5 m
(pressione in colonna d'acqua) con aria, la lunghezza verticale della
linea di scarico dev'essere di 1 metro per le pompe ZMS 3 e ZMS 4
e di 1,5 metri per le pompe ZMS 5 e ZMS 6.
32
2
Installazione
Se la linea di scarico ha un gomito direttamente sopra alla pompa,
l'altezza d'aspirazione statica con aria sarà di circa 3 m (pressione in
colonna d'acqua) per le pompe ZMS 3 e ZMS 4, e 1 m per le pompe
ZMS 5 e ZMS 6.
I tubi devono essere regolati accuratamente per adattarli alle
derivazioni d'aspirazione e di mandata della pompa e devono essere
muniti di supporti per togliere dal corpo della pompa carichi e
momenti provenienti dalle tubazioni.
2.3
La pompa viene collaudata prima di lasciare la fabbrica e può essere
collegata direttamente alla rete mediante un teleruttore conforme alle
direttive locali vigenti.
Si consiglia l'utilizzo di un cavo flessibile fra la pompa e l'impianto
elettrico fisso.
ZMS 3 - 4 Fig. 1.a
3
Avviamento e funzionamento
3.1
Prima d'avviare la pompa, scollegare e pulire il tubo d'aspirazione.
3.2
Occorre anche aprire il corpo della pompa per accertarsi che durante
l'installazione non siano state lasciate al suo interno particelle
estranee che potrebbero danneggiare la pompa.
3.3
Scollegare la pompa dalla rete elettrica prima di aprirla. Vedere
paragrafo 4.1.2.
3.4
Per le pompe ZMS 3 e ZMS 4: rimuovere prima l'involucro protettivo
allentando le viti anteriori. Smontare la copertura anteriore (pos. 1,
fig. 1.a) della pompa rimovendo i dadi (pos. 2, fig. 1.a). Dopo aver
accertato che il corpo della pompa è pulito e privo di particelle
estranee, si può procedere al riassemblaggio della pompa.
381464 Iss Q 05.96
ZMS 5 - 6 Fig. 1.b
Per le pompe ZMS 5 e ZMS 6: aprire il corpo della pompa rimovendo
le viti (pos. 1, fig. 1.b), quindi si può rimuovere il pannello anteriore
del corpo della pompa (pos. 2, fig. 1.b). Dopo aver accertato che il
corpo della pompa è pulito e privo di particelle estranee, si può
procedere al riassemblaggio della pompa.
3.5
Allacciare i collegamenti d'entrata e di scarico.Verificare che i giunti
delle tubazioni siano serrati e che siano stati installati i supporti dei
tubi.
3.6
Controllare la direzione di rotazione:
ZMS 3 e ZMS 4 - la direzione di rotazione deve essere in senso
orario rispetto al corpo pompa.
381465 Iss Q 05.96
ZMS 5 e ZMS 6 - la direzione di rotazione deve essere in senso
antiorario rispetto al corpo pompa.
La pompa può funzionare solo momentaneamente senza liquido.
3.7
Controllare che tutte le valvole sulle linee d'entrata e di scarico siano
aperte.
Una pompa autoadescante a canale laterale non deve mai essere
avviata o funzionare con le valvole chiuse sul lato di mandata.
33
ZMS 3 - 4 Fig. 2
3
Avviamento e funzionamento
3.8
Se la pompa ha un'altezza d'aspirazione positiva, il liquido fluisce
automaticamente nella pompa, che può essere avviata non appena si
è riempita. Se invece ha un'altezza d'aspirazione negativa, deve
prima riempirsi il corpo della pompa, il che è possibile versando
liquido nella pompa attraverso il collegamento d'entrata o di scarico.
Il tubo d'entrata o di scarico può anche essere munito di un
manicotto saldato e di un tappo attraverso i quali si può adescare la
pompa.
3.8.1 Dopo aver avviato la pompa, occorre registrare la valvola di
smorzamento acustico girando la parte più esterna - vedere figura 2 verso il lato destro, per chiuderla. Quindi si deve aprire la valvola
finché non viene ridotto al minimo il rumore prodotto dalla pompa. La
valvola non dev'essere aperta più del necessario.
Fig. 234
La valvola di smorzamento acustico può essere munita di un
raccordo 1/8" per il collegamento di un tubo e di un tubo di plastica di
Ø6/4. Questo consente la rimozione dalla pompa del limitato volume
d'aria aspirato.
ZMS 5 - 6 Fig. 2
Il volume d'aria corrisponde a circa il 2% del volume del liquido. Se si
vuole evitare la penetrazione d'aria nel prodotto, la pompa può
funzionare con la valvola di smorzamento acustico chiusa.
Comunque, in condizioni d'esercizio sfavorevoli, può verificarsi il
rischio di cavitazione, presente in tutte le pompe a canale laterale.
3.8.2 Controllare il consumo di ampere e confrontarlo con il valore riportato
sulla targhetta.
3.8.3 Installare accuratamente l'involucro protettivo del motore - accertarsi
che tutte le viti sul lato anteriore siano ben serrate. Per i modelli ZMS
5 e ZMS 6 dev'essere serrato anche il fermo inferiore.
Fig. 256
Controllare che il cavo elettrico non sia a contatto con i bordi
dell'involucro protettivo del motore.
3.8.4 Le pompe prive di involucro protettivo sono munite di protezioni di
sicurezza in acciaio inox contro le parti rotanti. Occorre installarle
4
Manutenzione
4.1
Verificare se la pompa ed il motore elettrico producono un livello di
rumorosità anomalo e/o se generano calore o vibrazioni eccessive.
4.1.1 Controllare regolarmente la guarnizione dell'albero e le altre
guarnizioni della pompa per verificare l'eventuale presenza di
trafilamenti.
4.1.2 Prima di rimuovere la pompa per la sostituzione della guarnizione
dell'albero, occorre scollegare l'alimentazione di energia elettrica nel
quadro elettrico rimovendo i fusibili. Accertarsi che i tubi d'entrata e di
scarico siano chiusi e che sia spurgato il liquido dal corpo della
pompa.
34
Se la pompa viene utilizzata per liquidi bollenti e/o aggressivi, devono
essere adottate precauzioni speciali. Quando si lavora con questi
prodotti occorre osservare i requisiti locali per la protezione del
personale!
ZMS 3 - 4 Fig. 3.a
Guarnizione a
labbro doppio
Anello in carbonio
Molla
Anello de
regolazione
4
Manutenzione
4.2
Smontaggio delle pompe ZMS 3 e ZMS 4
4.2.1 La guarnizione standard dell'albero è costituita da un anello in
carbonio con una guarnizione a labbro doppio, un anello in acciaio
inox ed una molla (vedere Fig. 3.a). L'anello di regolazione e l'anello
di scarico sono forniti in dotazione con la pompa.
4.2.2 Dopo aver scollegato dalla pompa i tubi d'entrata e di scarico,
occorre rimuovere l'involucro protettivo del motore ed il pannello
anteriore del corpo della pompa, come descritto al paragrafo 3.4.
Girante
Anello di
scario
Rimuovere la vite (pos. 3, fig. 3.b) ed estrarre la girante. La vite (pos.
3) ha una filettatura sinistrorsa.
381466a
ZMS 3 - 4 Fig. 3.b
381464 Iss Q 05.96
Anello
d’acciaio
4.2.3 Rimuovere la molla e l'anello di regolazione (vedere Fig. 3.a).
Rimuovere la molla nell'albero del motore ed estrarre la guarnizione
dell'albero mediante la boccola fornita in dotazione. (Vedere elenco
ricambi - 343011, pos. 14). Spingere la boccola sull'albero motore.
Spingere delicatamente la guarnizione dell'albero sulla boccola
rimuovendola.
4.2.4 Se l'anello in carbonio e quello in acciaio (Fig. 3.a) sono usurati,
devono essere sostituiti entrambi.
4.2.5 Per la sostituzione dell'anello d'acciaio inserito nel corpo della pompa
(pos. 4, Fig. 3.b) occorre rimuovere la girante, la guarnizione
dell'albero ed il motore. Estrarre l'anello d'acciaio dal corpo della
pompa ed inserire un nuovo anello.
Utilizzare una spina per assicurarsi che l'anello d'acciaio sia inserito
correttamente. L'anello quando preme saldamente contro la piastra di
supporto dev'essere ortogonale rispetto all'albero.
4.3
Assemblaggio delle pompe ZMS 3 e ZMS 4
4.3.1 L'assemblaggio della pompa dev'essere eseguito seguendo le
indicazioni del paragrafo 4.2, procedendo in senso inverso.
4.3.2 Fissare il motore con l'anello d'arresto al corpo della pompa.
4.3.3 Inserire delicatamente la guarnizione sull'albero del motore
utilizzando la boccola. Quindi inserire l'anello di regolazione ed infine
applicare la molla sull'albero.
4.3.4 Spingere la molla (vedere Fig. 3.a) sulla guarnizione a labbro,
facendo attenzione che il perno di guida si trovi nel foro del manicotto
del labbro di tenuta
4.3.5 Quando si installa la girante, fare attenzione che il perno di guida
della molla vada ad inserirsi nella scanalatura del mozzo della
girante. Inserire e serrare la vite (pos. 3, Fig. 3.b).
4.3.6 Controllare che il rivestimento di gomma lungo il bordo del corpo
della pompa sia posizionato correttamente. Applicare la copertura e
serrarla.
4.3.7 L'involucro protettivo del motore va installato e serrato come indicato
nel paragrafo 3.8.3. Ora la pompa è pronta per l'uso. Vedere
paragrafo 3.5 - 3.8.
35
ZMS 5 - 6 Fig. 4.a
Anello di
sicurezza
Anello in
carbonio
4
Manutenzione
4.4
Smontaggio delle pompe ZMS 5 e ZMS 6
4.4.1 La guarnizione standard dell'albero è costituita da un anello rotante
in acciaio inox, da un anello statico in carbonio, autoregistrante, ed
equilibrato a pressione e da O-ring in gomma nitrilica (vedere fig.
4.a). L'anello in carbonio è tenuto fermo dall'anello di sicurezza
mediante fori per innesto a baionetta bloccanti tre perni nell'anello di
sicurezza. Per scollegare l'anello in carbonio dall'anello di tenuta,
occorre semplicemente ruotarlo.
Girante
Anello
d’acciaio
381467 Iss Q 05.96
4.4.2 Dopo aver scollegato dalla pompa i tubi d'entrata e di scarico,
occorre rimuovere l'involucro protettivo del motore ed il pannello
anteriore del corpo della pompa seguendo le istruzioni fornite nel
paragrafo 3.4, e la vite centrale (pos. 4, fig. 4.c). Estrarre l'O-ring
sotto la vite. Allentare la vite dell'anello di serraggio (pos. 5, Fig. 4.c)
ed inserire un cacciavite nella scanalatura dell'anello di serraggio per
aprirlo.
Fig. 4.b
4.4.3 Avvitare un estrattore a martello con filettatura M10 nel foro filettato
della girante e scollegarla dall'albero del motore (vedere fig. 4.b).
4.4.4 Rimuovere il pannello posteriore del corpo della pompa assieme al
lato anteriore dell'involucro protettivo del motore, rimovendo le viti
(pos. 3, fig. 4.c) e inclinando il pannello posteriore per estrarlo dalla
struttura di prolungamento.
381435 Iss Q 05.96
4.4.5 L'anello di sicurezza della guarnizione dell'albero (vedere fig. 4.a) si
estrae facilmente dal pannello posteriore spingendolo verso l'esterno.
L'anello in carbonio può essere rimosso dall'anello di sicurezza
ruotandolo per consentire il disimpegno dei perni dell'anello di
sicurezza dai fori per innesto a baionetta
4.4.6 Rimuovere l'anello in acciaio inox inclinandolo con un cacciavite.
4.4.7 Se l'anello in carbonio e quello d'acciaio presentano segni d'usura,
devono essere sostituiti entrambi.
4.5
Assemblaggio delle pompe ZMS 5 e ZMS 6
ZMS 5 - 6 Fig. 4.c
Inserire l'anello di sicurezza della guarnizione dell'albero nel pannello
posteriore del corpo della pompa ed applicare l'anello in carbonio
nell'anello di sicurezza. Inserire l'anello in acciaio inox nella girante e
lubrificare tutti gli O-ring con grasso sanitario.
4.5.1 Prima di montare il pannello posteriore del corpo della pompa nella
struttura di prolungamento occorre premere sull'albero del motore
l'anello di serraggio (pos. 5, fig. 4.c). Posizionare il tubo di scarico sul
pannello posteriore oltre all'albero del motore e collocare il pannello
posteriore sulla flangia intermedia assieme al lato anteriore
dell'involucro protettivo. Serrare il pannello posteriore.
381465 Iss Q 05.96
4.5.2 Prima di montare la girante, inserire un cacciavite, o un attrezzo
simile, nella scanalatura dell'anello di serraggio. Spingere la girante
sull'albero del motore servendosi, se necessario, di un martello in
plastica.
Accertarsi che l'anello di serraggio vada ad impegnarsi nella sua
sede sull'albero.
36
4
Manutenzione
4.5.3 Regolare la distanza fra la girante ed il pannello posteriore
servendosi di uno spessimetro:0,2 mm per il modello ZMS 5 e 0,5
mm per il modello ZMS 6. Porre lo spessimetro fra il bordo della pala
della girante e la superficie del pannello posteriore.
4.5.4 Serrare la vite dell'anello di serraggio (pos. 5, fig. 4.c) mediante una
chiave torsiometrica - 55 Nm.
Avvitare nella girante la vite di tenuta (pos. 4, fig. 4.c) con l'O-ring.
4.5.5 Controllare che il rivestimento di gomma lungo il bordo del pannello
posteriore del corpo della pompa sia posizionato correttamente.
Fissare e serrare il pannello anteriore del corpo della pompa.
4.5.6 L'involucro protettivo del motore dev'essere installato e fissato
seguendo le istruzioni del paragrafo 3.8.3. Ora la pompa è pronta per
l'uso. Vedere paragrafo 3.5 - 3.8.
4.5.7 Sul motore elettrico fornito in dotazione con la pompa, il cuscinetto a
sfere supportante il rotore assialmente è installato in corrispondenza
del lato di accoppiamento del motore.
Importante: questo requisito dev'essere rispettato anche per
l'installazione di motori acquistati in loco nel caso in cui la pompa
venga fornita senza motore o se quest'ultimo dev'essere sostituito.
4.6
Lubrificazione e manutenzione del motore. I cuscinetti del motore
sono muniti di sedi chiuse e di lubrificazione permanente garantendo
in tal modo una durata di parecchi anni.
Si consiglia di farlo ogni 2-3 anni. È preferibile sostituire i cuscinetti. I
cuscinetti devono essere riempiti di grasso (temperature cuscinetti
comprese fra -30°C e +140°C), si consigliano i seguenti quantitativi:
BP
Energrease LS-EP2
Mobil
Mobiltemp SHC 100
Shell
Dolium Grease S
Castrol
APS 2
Texaco
Hytex EP2
Statoil/Esso
Beacon EP2
Per i motori con ingrassatori, osservare anche quanto segue:
Lubrificare accuratamente i cuscinetti del motore con grasso per
cuscinetti a sfera della migliore qualità prima dell'avviamento iniziale.
Per motori operanti in continuo i cuscinetti devono essere lubrificati
ogni due mesi.
Se la durata di funzionamento è di circa 8 ore al giorno, i cuscinetti
devono essere lubrificati ogni 6 mesi. Ogni volta devono essere
applicati 10-20 grammi di grasso.
Le operazioni di lubrificazione devono sempre essere eseguite con il
motore in funzione. Vedere anche le istruzioni separate per il motore.
37
5
Ricambi
5.1
Per i codici dei ricambi dei diversi modelli di pompe vedere i disegni e
gli elenchi ricambi allegati.
5.2
Si consiglia di tenere a magazzino una guarnizione completa
dell'albero e del corpo della pompa.
5.3
All'atto dell'ordinazione dei ricambi occorre indicare quanto segue:
- Nome del cliente
- Codice della pompa
- Numero di serie della pompa
- Numero di ricambi necessari
- Codice del ricambio
- Descrizione del ricambio
- Numero del disegno del ricambio e numero della posizione
Il tipo, il codice ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta
della pompa. I ricambi sono indicati nei disegni da un numero di
posizione. Nell'elenco ricambi vengono riportati la descrizione e lo
stesso numero di posizione.
Fig. 5
5.4
Avvertenza: Guarnizioni dell'albero non fornite dalla fabbrica possono
provocare trafilamenti, non essere pulibili mediante la circolazione di
liquidi chimici detergenti, o, nel peggiore dei casi, possono causare
danni alla pompa e/o al prodotto. Pertanto utilizzare sempre
esclusivamente guarnizioni dell'albero APV originali, concepite
specificatamente per le pompe APV ZMS.
6
Documentazione tecnica
6.1
Pressione sonora e livelli di effetti sonori
La misura del livello di pressione sonora viene effettuata ai sensi
della norma DS/ISO 3746. Raggio dell’emisfero: 2 m (vedere fig. 5)
Livello di pressione sonora:
LpA in dBA - si riferisce al valore limite 20 µ Pa ed è mostrato di
seguito
Livello di potenza sonora:
LwA: si utilizza per il calcolo della pressione sonora in un ambiente
chiuso indipendentemente dalla rumorosità dell’ambiente circostante.
mikrofon
Posizionamento del microfono
sull’emisfero
38
LwA = LpA + 14 dB si riferisce a 10-12 W.
6
Documentazione tecnica
Pressione differenziale della pompa
Pressione differenziale della pompa
Pressione differenziale della pompa
Pressione differenziale della pompa
------
A. Valvola smorzatrice di suono chiusa schermata
B. Valvola smorzatrice di suono aperta schermata
C.Valvola smorzatrice di suono aperta non schermata
La valvola smorzatrice di suono è regolata sul livello minimo di
rumorosità della pompa.
Ci si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
39
Spare parts list for pumps type:
ZMS
3-4-5-6
APV Fluid Handling Horsens
Ternevej 61-63
DK-8700 Horsens
Denmark
Tel.: +45 75 64 37 77
Fax: +45 75 64 38 68
6.2
Målskitse / Dimensions
ZMS 3 & 4
Fig. 1
Med stativ / With frame
D2
F
D1
HA
H
HC
F1
381372 Iss S 08.98
A
B
C
L
100
E
HC1
HA1
H1
Fig. 2
Med konsol / With bracket
B1
T
381718 Iss S 08.98
A1
C1
M
N
42
6.2
Målskitse / Dimensions
ZMS 3 & 4 50 & 60 Hz
Fig. 1
Mål / Dimensions
Med stativ / With frame
A
B
C
D1
D2
E
F
F1
H
HA
HC
L
ZMS 3
103
300
282
Ø51
Ø51
305
120
470
412
260
445
500
ZMS 4
103
300
282
Ø51
Ø51
305
120
470
412
260
455
500
Vægt / Weight Kg
Pump/Motor
2.2 kW
4/4.6 kW
5.5/6.3 kW
ZMS 3
44
48
-
ZMS 4
-
55
64
Fig. 2
Mål / Dimensions
Med konsol / With bracket
A1
B1
C1
H1
HA1
HC1
M
N
T
ZMS 3
153
115
140
332
180
365
Ø12
180
10
ZMS 4
153
115
140
332
180
375
Ø12
180
10
Vægt / Weight Kg
Pump/Motor
2.2 kW
4/4.6 kW
5.5/6.3 kW
ZMS 3
46
50
-
ZMS 4
-
57
66
343015 Iss U 01.99
43
6.2
Målskitse / Dimensions
ZMS 5 & 6
Fig. 1
Med stativ / With frame
F
D2
HA
HB
H
HC
D1
381374 Iss S 08.98
C
B
A
100
L
E
* ZMS - 4 ben, lodret
4 legs, verical
A1
B1
T
HC1
H1
HA1
HB1
Fig. 2
Med konsol / With bracket
M
381719 Iss S 08.98
C1
N
A1
B1
T
HC1
H1
HA1
HB1
Fig. 3
Med Unna konsol / With Unna bracket
M
44
C1
N
381720 Iss S 08.98
6.2
Målskitse / Dimensions
ZMS 5 & 6 50 & 60 Hz
Fig. 1
Med stativ / With frame
Motor
A
5.5-12.6 kW
ZMS 5
ZMS 6
11-15-17 kW
178
208
ZMS 6
21 kW
208
B
370
400
C
210
276
D1
Ø63.5
Ø76
D2
Ø51
Ø76
E
405
450
F
126
138
H
462
515
HA
260
260
HB
460
470
HC
518
570
L
656
880
425
276
Ø76
Ø76
480
138
537
260
470
570
930
M
T
Vægt / Weight Kg
Motor
5.5/6.3 kW 7.5/8.6 kW 11/12.6 kW
15/17 kW (18.5)/21kW
ZMS 5
78
88
99
-
-
ZMS 6
-
-
130
145
154
Fig. 2
Med konsol / With bracket
Motor
A1
5.5-12.6 kW
B1
178
254
C1
216
254
279
279
ZMS 5
ZMS 6
11-15-17 kW
300
355
ZMS 6
21 kW
368
E1
450
H1
415
498
HA1
212
243
HB1
412
453
HC1
470
553
L1
Ø12
880
Ø15
N
246
304
480
540
263
473
573
930
Ø15
329
8
L1
N
328
398
T
419
8
6
8
Vægt / Weight Kg
Motor
5.5/6.3 kW 7.5/8.6 kW 11/12.6 kW
15/17 kW (18.5)/21kW
ZMS 5
80
90
101
-
-
ZMS 6
-
-
132
147
156
Fig. 3
Med Unna konsol / With Unna bracket
ZMS 5
ZMS 6
ZMS 6
Motor
A1
5.5-12.6 kW
11-15-17 kW
300
355
B1
178
254
C1
292
358
21 kW
368
279
379
E1
450
H1
428
480
HA1
225
225
HB1
425
435
HC1
483
535
880
M
Ø12
Ø18
480
502
225
435
535
950
Ø18
6
8
Vægt / Weight Kg
Motor
5.5/6.3 kW 7.5/8.6 kW 11/12.6 kW
15/17 kW (18.5)/21kW
ZMS 5
78
88
99
-
-
ZMS 6
-
-
130
145
154
381812 Iss Q 09.98
45
7
Pumpe komplet / Pump complete
ZMS 3 & 4
8
8.9
ss
1I
1
30
34
46
A0
7
Pumpe komplet / Pump complete
ZMS 3 & 4 50 & 60 Hz
ZMS 3
ZMS 4
MOTOR
50 Hz
2.2 kW
4 kW
60 Hz
4.6 kW
Benævnelse
Description
Del nr. / Part no.
Cover
Pos
Stk./Qty.
1
1
Dæksel
2
1
O-ring
1
- Nitril
O-ring
- EPDM
5.5 kW
6.3 kW
183038
183038
182959
182959
- Nitrile
773202
773202
773203
773203
- EPDM
773206
773206
773207
773207
3
1
Pumpehus
Pump housing
228942
228942
228929
228929
4
1
Skrue
Screw
179753
179753
179753
179753
5
1
Løbehjul
Impeller
240165
240165
240079
240079
241335
241335
241335
241335
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
6
1
Justerring
Shim
7*
1
Akseltætning
Shaft seal
8
4
Skrue
Screw
700868
700868
700868
700868
9
4
Møtrik
Nut
700242
700242
700242
700242
10
1
Slyngring
Deflector
400547
400547
400547
400547
11
4
Skrue
Screw
702996
702996
702996
702996
12
4
Møtrik
Nut
700242
700242
700242
700242
13
1
Motor
Motor
771818
771819
771819
772959
14
1
Bøsning
Sleeve
242963
242963
242963
242963
15*
1
Stativ
Frame
179889
179889
179889
179889
16*
1
Kappe komplet
Shroud complete
179763
179763
179763
194452
17*
1
Lyddæmpnings ventil
Sound-damping-valve
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
18
1
Konsol
Bracket
183103
183103
183103
183103
343011 Iss A 08.97
* Separat reservedelstegning
Separate spare-parts drawing
47
7
Akseltætning / Shaft seal
ZMS 3 & 4
381466 Iss Q 05.96
*NBR
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
-
-
Akseltætning
Shaft seal
1
2
3
4
1
1
1
1
Fjeder
Tætningslæbe
Kulring
Rustfri stålring
Spring
Sealing lip
Carbon ring
Stainless steelring
* Standard
48
Description
EPDM
Del nr. / Part No.
705522
-----
-----
-----
771703
-----
-----
-----
343014 Iss Q 01.99
7
Stativ / Frame
ZMS 3 & 4
381732
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Iss Q
01.99
Description
Del nr. /Part No.
-
-
Stativ komplet
Frame complete
179889
1
2
3
4
1
2
2
1
Stativ
O-ring
Tå
Tå
Frame
O-ring
Ball type foot
Ball type foot
168553
724121
260424
248939
5
6
7
2
1
1
Møtrik
Afstandsstykke
Møtrik
Nut
Spacer
Nut
700242
260201
700242
343004 Iss Q 11.90
49
7
Kappe / Shroud
ZMS 3 & 4
.99
3
73
Iss
Q
01
1
38
Motor
2.2-4.6 kW
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Description
5.5-6.3 kW
Del nr. /Part no.
-
-
Kappe komplet
Shroud complete
179763
194452
1
2
3
1
1
1
Kappe
Lyddæmpning
Dæksel
Shroud
Sounddamping
Collar
180249
260048
179874
180250
268481
801036
4
5
1
1
Bøjle
Skrue
Strap
Screw
183053
700420
273827
700420
343003 Iss U 01.99
50
7
Lyddæmpningsventil / Sounddamping
ZMS 3 & 4
381438 Iss Q 01.98
Rørenden skal være plan med
udløbsåbning.
The end of the air tube must be
level with the opening.
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Description
Del nr. /Part No.
1
-
Lyddæmpningsventil
Sounddamping valve
179282
1.1
1.2
1.3
1.4
1
1
1
1
Ventilhus
Kugle
O-ring
Ventilsæde
Valve case
Ball
O-ring
Valve seat
179283
771727
771364
259724
2
3
4
5
1
1
1
1
Forskruning
O-ring
Luftrør
O-ring
Connection
O-ring
Air tube
O-ring
259723
771364
260136
773061
342997 Iss Q 12.97
51
7
Pumpe komplet / Pump complete
ZMS 5 & 6
.98
39
8
42
3
52
Iss
C
08
50 & 60Hz
7
Pumpe komplet / Pump complete
ZMS 5 & 6
ZMS 5
50 & 60Hz
ZMS 6
Motor
50 Hz
60 Hz
Pos. Stk./Qty. Benævelse
1
1
Forplade
2
1
O-ring
-Nitril
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
8.6 kW
12.6 kW
11 kW
15 kW
17 kW
21 kW
Del nr. / Part No.
Desription
Front plate
180195
180195
180195
180177
180177
180177
O-ring
-Nitrile
773204
773204
773204
773205
773205
773205
-EPDM
773208
773208
773208
773209
773209
773209
180299
-EPDM
3
1
Bagplade
Back plate
180196
180196
180196
180299
180299
4
1
Løbehjul - 50 Hz
Impeller - 50 Hz
168843
168843
168843
182504
182504
-- -- --
- 60 Hz
- 60 Hz
-- -- --
182524
182524
-- -- --
182504
182504
5
1
Skrue
6
1
O-ring
Screw
7*
1
Akseltætning
Shaft seal
8
8
Skrue
-Nitril
770009
770009
770009
770009
770009
770009
-Nitrile
724197
724197
724197
724197
724197
724197
-EPDM
771594
771594
771594
771594
771594
771594
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
Screw
701107
701107
701107
701107
701107
701107
O-ring
-EPDM
9
1
Klemring
Clamp ring
179510
179510
179510
179581
179581
179581
10
1
Skrue
Screw
701509
701509
701509
701509
701509
701509
11
4
Skrue
Screw
701078
701078
701078
701078
701078
701078
12
1
Mellemflange
Extension frame
180290
180290
180290
168891
168891
168891
13
4
Skrue
Screw
703141
703141
703141
701474
701474
701474
14
4
Møtrik
Nut
700242
700242
700242
701387
701387
701387
15
1
Motor
Motor
771787
771788
772597
771808
771809
771809
16*
1
Stativ komplet
Frame complete
187328
187328
187328
187329
187329
187379
17*
1
Kappe komplet
Shroud complete
179754
179754
179754
179677
179677
187384
18*
1
Lyddæmpningsventil
Sound-damping valve
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- -342839 Iss C 08.98
* Separat reservedelstegning
* Separate spare parts drawing
53
7
Akseltætning / Shaft seal
Akseltætning med standard holdering
Shaft seal with standard retainer ring
ZMS 5
Akseltætning med vandskylssæt
Shaft seal with flushing kit
Akseltætning / Shaftseal
KUL / STÅL
(Nitril)
Pos.
Stk./Qty.
Benævnelse
Description
1-5
-
Akseltætning
Shaft seal complete
1
1
O-ring (2,62x58,42)
O-ring (2,62x58,42)
2
1
Roterende ring
(Rustfri stålring el. SiC)
Rotating ring
(Stainless steel ring or SiC)
3
1
Stationær ring
(Kulring eller SiC)
Stationary ring
(Carbon ring or SiC)
4
1
O-ring (3,53x55,56)
O-ring (3,53x55,56)
5
1
Bølgefjeder
Wavy washer
SiC / SiC
(EPDM)
Del nr. / Part No.
771855
772328
Standard holdering / Standard retainer ring
6-7
-
Holdering komplet
Retainer ring complete
179752
801067
6
1
Holdering
Retainer ring
182957
182957
7
1
O-ring (3,53x66,27)
O-ring (3,53x66,27)
771856
772037
Vandskylssæt / Flushing kit
8 - 11
-
Holdering komplet
Retainer ring complete
179866
801068
8
1
Holdering
Retainer ring
182958
182958
9
1
O-ring (3,53x66,27)
O-ring (3,53x66,27)
771856
772037
10
1
Tætningsring
Packing ring
770066
770066
11
2
Vinkelforskruning
Elbow connector
770325
770325
342987 Iss T 04.97
54
7
Akseltætning / Shaft seal
Akseltætning med standard holdering
Shaft seal with standard retainer ring
ZMS 6
Akseltætning med vandskylssæt
Shaft seal with flushing kit
Akseltætning / Shaftseal
KUL / STÅL
(Nitril)
Pos.
Stk./Qty.
Benævnelse
Description
1-5
-
Akseltætning
Shaft seal complete
1
1
O-ring (3,53x66,27)
O-ring (3,53x66,27)
2
1
Roterende ring
(Rustfri stålring el. SiC)
Rotating ring
(Stainless steel ring or SiC)
3
1
Stationær ring
(Kulring eller SiC)
Stationary ring
(Carbon ring or SiC)
4
1
O-ring (5,7x64,2)
O-ring (5,7x64,2)
5
1
Bølgefjeder
Wavy washer
SiC / SiC
(EPDM)
Del nr. / Part No.
770026
772120
Standard holdering / Standard retainer ring
6-7
-
Holdering komplet
Retainer ring complete
179738
801069
6
1
Holdering
Retainer ring
182920
182920
7
1
O-ring (3,53x78,97)
O-ring (3,53x78,97)
770025
771580
Retainer ring complete
179867
801070
Vandskylssæt / Flushing kit
8 - 11
-
Holdering komplet
8
1
Holdering
Retainer ring
182919
182919
9
1
O-ring (3,53x78,97)
O-ring (3,53x78,97)
770025
771580
10
1
Tætningsring
Packing ring
770067
770067
11
2
Vinkelforskruning
Elbow connector
770325
770325
342903 Iss U 04.97
55
7
Stativ / Frame
ZMS 5 & 6
Fig. 1 - ZMS 5
38
17
34
Iss
Q
01
.99
Fig. 2 - ZMS 6
38
17
35
Iss
Q
01
.99
56
7
Stativ / Frame
ZMS 5 & 6
Fig. 1
ZMS 5
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Description
Del nr. / Part No.
-
-
Stativ komplet
Frame complete
187328
1
2
3
4
2
2
1
2
Skrue
Skive
Konsol
Ben
Screw
Washer
Bracket
Leg
771697
701475
180201
259925
5
6
7
8
2
2
2
2
O-ring
Tå
Skrue
Møtrik
O-ring
Ball type foot
Screw
Nut
723244
179537
700868
700242
9
10
11
1
1
1
Ben
O-ring
Tå
Leg
O-ring
Ball type foot
180262
724121
260424
343016 Iss Q 09.90
Fig. 2
ZMS 6
Motor
11-15-17 kW
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Description
21 kW
Del nr. / Part No.
-
-
Stativ komplet
Frame complete
187329
187379
1
2
3
4
4
4
1
4
Skrue
Skive
Konsol
Ben
Screw
Washer
Bracket
Leg
771697
701475
180179
259925
771697
701475
180179
259925
5
6
7
4
2
2
O-ring
Tå
Tå
O-ring
Ball type foot
Ball type foot
723244
179537
179537
723244
179537
179536
343017 Iss S 08.98
57
7
Konsol / Bracket
ZMS 5 & 6
Fig. 1
Konsol / Bracket ZMS 5&6
38
17
37
Iss
Q
01
.99
Fig. 2
Unna Konsol / Unna Bracket ZMS 5&6 50-60Hz
38
17
38
Iss
Q
01
.99
58
7
Konsol / Bracket
ZMS 5 & 6
Fig. 1
Konsol / Bracket ZMS 5 & 6
ZMS 5
ZMS 6
Motor
5.5 - 8.6 kW
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Description
11 - 17 kW
21 kW
Del nr. / Part No.
-
-
Konsol komplet
Bracket complete
179683
179684
179685
1
2
3
4
2
4
4
4
Konsol
Skrue
Skive
Skive
Bracket
Screw
Washer
Washer
256178
701981
701475
701475
256179
703141
701475
701475
256180
703141
701475
701475
5
6
7
2
4
2
Skive
Møtrik
Skive
Washer
Nut
Washer
701475
700242
-- -- --
-- -- -700242
701475
-- -- -700242
701475
343018 Iss S 01.99
Fig. 2
Unna konsol / Unna bracket ZMS 5 & 6 50-60Hz
ZMS 5
ZMS 6
Motor
5.5 - 8.6 kW
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Description
11 - 17 kW
21 kW
Del nr. / Part No.
-
-
Konsol komplet
Bracket complete
179683
179684
179685
1
2
3
4
2
4
4
8
Konsol
Skrue
Skive
Skive
Bracket
Screw
Washer
Washer
256178
701981
701475
701475
256179
703141
701475
70147
256180
703141
701475
701475
5
6
7
2
4
2
Skive
Møtrik
Skive
Washer
Nut
Washer
701475
700242
-- -- --
-- -- -700242
701475
-- -- -700242
701475
343019 Iss S 01.99
59
7
Motorkappe og dæksel / Motor shroud and cover
Fig. 1 - ZMS 5
.99
9
73
Iss
Q
01
1
38
Fig. 2 - ZMS 6
.99
40
7
81
3
60
Iss
Q
01
ZMS 5 & 6
7
Motorkappe og dæksel / Motor shroud and cover
Fig. 1 - ZMS 5
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
ZMS 5 & 6
Motor 50Hz
Motor 60 Hz
5.5 - 7.5 kW 11-12.6 kW
8.6 kW
Description
Del nr. / Part No.
-
-
Komplet
Complete
179754
194450
179754
1
2
3
4
1
1
4
2
Kappe
Lyddæmpning
Skrue
Spændestykke
Shroud
Sound damping
Screw
Clamp
182948
260049
701631
259921
194439
268480
701631
259921
182948
260049
701631
259921
5
6
7
8
2
4
1
1
Underlag
Skrue
Gummikrave
Dæksel
Support
Screw
Rubber collar
Cover
259920
700420
260108
182939
259920
700420
260108
182939
259920
700420
260108
182939
342981 Iss U 01.99
Fig. 2 - ZMS 6
Motor 50Hz
11 kW
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Description
15 kW
Del nr. / Part No.
Motor 60Hz
17 kW
21 kW
Del nr. / Part No.
-
-
Komplet
Complete
179677
179677
179677
187384
1
2
3
4
1
1
2
2
Kappe
Lyddæmpning
Skrue
Underlag
Shroud
Sound damping
Screw
Support
180292
260050
701376
259922
180292
260050
701376
259922
180292
260050
701376
259922
183051
260051
701376
259922
5
6
7
8
2
2
2
2
Spændestykke
Holder
Skrue
Møtrik
Clamp
Holder
Screw
Nut
259923
180176
700678
700864
259923
180176
700678
700864
259923
180176
700678
700864
259923
180176
700678
700864
9
10
11
4
1
1
Skrue
Gummikrave
Dæksel
Screw
Rubber collar
Cover
700420
260078
180276
700420
260078
180276
700420
260078
180276
700420
260078
183052
342808 Iss S 01.99
61
7
Lyddæmpningsventil / Sounddamping valve
ZMS 5 & 6
Rørenden skal være plan med
udløbsåbning.
The end of the air tube must be level
with the opening.
ZMS 5
Pos. Stk./Qty. Benævnelse
Description
ZMS 6
Del nr. / Part No.
1
1
Lyddæmpningsventil
Sounddamping valve
179282
179282
1.1
1.2
1.3
1.4
1
1
1
1
Ventilhus
Kugle
O-ring
Ventilsæde
Valve case
Ball
O-ring
Valve seat
179283
771727
771364
259724
179283
771727
771364
259724
2
3
4
5
1
1
1
1
O-ring
Luftrør
Forskruning
O-ring
O-ring
Air tube
Connection
O-ring
771364
260018
259723
773061
771364
259725
259723
773061
342833 Iss S 01.99
62
APV Fluid Handling Horsens
Ternevej 61-63
DK-8700 Horsens
Denmark
Tel.: +45 75 64 37 77
Fax: +45 75 64 38 68

Documentos relacionados