important, retain for future ref

Сomentários

Transcrição

important, retain for future ref
A
B
1
jÄlä missään tapauksessa käytä hankaavaa tai
syövyttävää puhdistusainetta.
Jätehuolto
Q Pakkaus ja pakkausmateriaali ovat ympäristöystävällista materiaalia. Vie nämä paikallisiin
kierrätyspisteisiin. Voit tiedustella käytettyjen
tuotteiden jätehuoltoa koskevista mahdollisuuksista kunnan
tai kaupungin virastosta.
2
Minitorkvinda
3
Säkerhetsinformation
C
5
4
1
Mini Rotary Airer
disposal authority for more details of how to dispose of
your worn-out product.
Safety advice
I MPORTANT,
RETAIN FOR
F UTURE REFE RENCE: READ
CAREFULLY!
Warning! RISK OF LOSS OF LIFE OR ACCI-
DENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never
leave children unsupervised with the packaging
material or the product. The packaging material presents a suffocation hazard and there is a risk of loss
of life from strangulation. Children often underestimate danger. Always keep the product out of reach
of children.
CAUTION! Do not leave children unattended. The
product is not a climbing frame or toy. Make sure that
nobody climbs or leans on the product, particularly
children. The product could become imbalanced and
tip up. This may result in injury and / or damage.
CAUTION! DANGER OF SHEARING AND
CRUSHING INJURY! Watch where you place
your fingers when erecting and using the product.
Failure to observe this advice may result in shearing
and crushing injury.
CAUTION! DANGER OF INJURY! Never erect
or use the product in strong wind.
JWhen hanging clothes on the mini rotary dryer always
start from the inside and work outwards. Always hang
heavy items on the inner lines, otherwise damage to
the product may occur.
Erection
Q j E rect the mini rotary dryer in accordance with Figs. A – C.
Note: Ensure that the legs 2 are spread out wide
to create a stable base.
Adjusting the height
Q 1.Turn the locking knob 5 in the
direction.
2.With one hand take hold of the shaft 1 below the
locking knob 4 .
3.Turn the locking knob 4 in the
direction and
slide the rotary dryer 3 up to the desired height.
4.Turn the locking knobs 4 , 5 slightly in the
direction to fix the rotary dryer in this position.
Cleaning / care
Q jUse a damp cloth and, if necessary, a little mild
detergent for cleaning the product.
jDo not use abrasive or corrosive cleaning agents.
Disposal
Q The packaging is made entirely of recyclable
materials, which you may dispose at local
recycling facilities. Contact your local refuse
61255_Waeschespinne_LB3.indd 1
Pyykinkuivausteline
Turvaohjeet
T ÄRKEÄÄ,
S
ÄILYTÄ VASTAISUUDEN
VARALTA:
LUE HUOLEL LISESTI LÄPI!
Varoltus! Lapsille hengen- ja onnet-
tomuusvaara! Älä jätä pakkausmateriaalia ja
tuotetta valvomatta lasten ulottuville. Pakkausmateriaaliin liittyy aina tukehtumis- ja kuristumisvaara. Lapset
aliarvioivat usein vaarat. Pidä lapset aina pois tuotteen ulottuvilta.
VAROITUS! Älä jätä lapsia koskaan ilman valvontaa! Tuote ei ole kiipeilyteline eikä leikkikalu! Varmista, ettei kukaan (erityisesti lapset) kiipeä tuotteen
päälle tai nojaudu sitä vasten. Tuote saattaa menettää tasapainonsa ja kaatua. Seurauksena saattaa
olla loukkaantuminen ja / tai esinevahinko.
VARO! PURISTUKSEENJOUTUMINEN
AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISVAARA! Varo
sormiasi tuotetta asennettaessa ja käytettäessä. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla puristumiseenjoutumisvaara.
VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Älä
missään tapauksessa asenna tuotetta tai käytä sitä
kovalla tuulella.
JTäytä mini-pyykinkuivausteline aina sisältä ulospäin.
Ripusta raskaat vaatekappaleet aina sisäpuolella
oleville pyykkinaruille. Tuote voi muuten vahingoittua.
Asennus
Q jAsenna mini-pyykinkuivausteline kuvien A - C osoittamalla tavalla.
Huomautus: Pidä huoli siitä, että jalat 2 ovat
levällään, jotta teline seisoisi tukevasti paikoillaan.
Korkeuden säätö
Q 1.Kierrä kiinnityspyörää 5 pyörimissuuntaan .
2.Tartu toisella kädellä tankoon 1 kiinnityspyörän 4
alapuolella.
3.Kierrä kiinnityspyörää 4 pyörimissuuntaan
ja
työnnä pyykinkuivausteline 3 halutulle korkeudelle.
4.Kierrä kiinnityspyöriä 4 , 5 niiden kiinnittämiseksi
pyörimissuuntaan .
Puhdistus / hoito
Q jKäytä puhdistukseen kostutettua liinaa ja tarvittaessa
mietoa puhdistusainetta.
VIKTIGT,
F ÖRVARA FÖR
FRAMTIDA
BRUK: LÄS
NOGA!
Varning! Livsfara och risk för olycks-
fall för småbarn och barn! Lämna aldrig
barn utan uppsikt med förpackningsmaterial eller produkt. Förpackningsmaterialet utgör risk för kvävning
och livsfara på grund av strypning. Barn underskattar
ofta riskerna. Håll alltid barn borta ifrån produkten!
VARNING! Lämna ej barn utan uppsikt! Produkten
är ingen klätterställning eller leksak! Se till så att personer, i synnerhet barn, ej klättrar på eller lutar sig
mot produkten. Produkten kan komma ur balans och
välta. Detta kan leda till person- och / eller
materiella skador.
OBSERVERA! RISK FÖR KLÄMSKADOR!
Akta fingrarna när produkten monteras och hanteras.
Risk för klämskador.
OBSERVERA! RISK FÖR PERSONSKADOR!
Montera inte eller använd inte produkten om det
blåser mycket.
JHäng upp tvätten på tvättlinan inifrån och utåt. Häng
alltid upp tyngre klädesplagg på de inre tvättlinorna.
Risk för skadad produkt föreligger.
Montering
B
RUG: LÆSES
OMHYGGE LIGT!
Advarsel! Livsfare og fare for ulyk-
ker for små børn og børn! Lad aldrig
børn være alene med indpakningsmateriale og produkt. Der er fare for kvælning ved emballagen og
livsfare gennem strangulation. Børn undervurderer
ofte farerne. Hold altid børn borte fra produktet.
FORSIGTIG! Lad ikke børn være uden opsyn! Produktet er ikke hverken klatre- eller legeapparat! Sørg
for at personer, og især børn, ikke klatrer på produktet, hhv. læner sig mod produktet. Produktet kan komme ud af balance og vælte. Personskader og skader
på ting kan blive følgen.
PAS PÅ! RISIKO FOR TILSKADEKOMST PÅ
GRUND AF KVÆSTELSER! Pas på dine fingre
ved montering og betjening. Ellers kan det resultere i
tilskadekomst på grund af kvæstelser.
PAS PÅ! RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Monter
eller anvend under ingen omstændigheder, når det
blæser stærkt.
JFyld mini-tørrestativet altid indefra og ud. Hæng altid
tunge stykker på de inderst liggende tørresnore. Ellers
kan det resultere i skader på produktet.
Montering
Q jMonter produktet i henhold til illustrationerne A - C.
Bemærk: Vær opmærksom på, at benene 2 opstilles vidt, for at garantere sikker stand.
Indstilling af højde
Q 1.Drej låsehjulet 5 i drejeretning .
2.Tag fat i stangen 1 med hånden neden for låsehjulet 4 .
3.Drej låsehjulet 4 i drejeretning
og skub tørrestativet 3 på den ønskede højde.
4.Drej låsehjulene 4 , 5 i drejeretning , for at fiksere disse.
Rensning / pleje
Q jAnvend en fugtig klud og i givet fald et mildt rensemiddel til rensning.
jAnvend under ingen omstændigheder skurrende
eller ætsende rensemidler.
Bortskaffelse
Q Q jMontera tvättlinan enligt bild A – C.
Obs: Se till stödbenen 2 placeras så brett som
möjligt för att säkerställa stabilitet.
Ställa in höjd
Emballagen og indpakningen består at miljøvenlige materialer. Disse skal bortskaffes i
lokale genbrugsbeholdere. Du kan høre mere
om mulighederne for bortskaffelse af et udtjent produkt ved
at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning.
Q 1.Vrid låsratten 5 i visad riktning .
2.Greppa med ena handen om stången 1 under låsratten 4 .
3.Vrid låsratten 4 i visad riktning
och skjut upp
tvättlinan 3 i önskad höjd.
4.Vrid låsrattarna 4 , 5 i visad riktning för att låsa.
Rengšring / skštsel
Q jAnvänd fuktig duk och och ev. milt rengöringsmedel
för rengöring.
jAnvänd inte frätande eller aggressiva rengöringsmedel.
Avfallshantering
Q Förpackningen och förpackningsmaterialet
består av miljövänligt material. Lämna avfallet
i offentliga behållare för återvinning. Information
om möjligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade produkter erhåller du hos kommunen.
Sammenklappeligt
mini tørrestativ
Sikkerhedsregler
VIGTIGT,
OPBEVARES
TIL SENERE
Mini-Wäschespinne
Sicherheitshinweise
WICHTIG,
FÜR SPÄTERE
B EZUGNAHME
AUFBEWAH REN: SORGF ÄLTIG LESEN!
WaRNUNG! Lebens - und Unfallgefahr
für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie
Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial
und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Strangulation. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt!
Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen
Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder nicht
auf das Produkt klettern bzw. sich nicht am Produkt
anlehnen. Das Produkt könnte aus dem Gleichgewicht
kommen und umkippen.
15.12.10 14:11
VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR DURCH
QUETSCHUNGEN! Achten Sie bei der Montage
und Bedienung auf Ihre Finger. Andernfalls kann es
zu Verletzungen durch Quetschungen kommen.
VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Montieren oder verwenden Sie das Produkt keinesfalls
bei starkem Wind.
JBestücken Sie die Mini-Wäschespinne stets von innen
nach außen. Hängen Sie schwere Stücke stets an
den innenliegenden Wäscheleinen auf. Andernfalls
kann es zu Beschädigungen des Produkts kommen.
Montage
Q jMontieren Sie die Mini-Wäschespinne gemäß den
Abbildungen A – C.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Standbeine 2 breit aufstellen, um einen sicheren Stand
zu gewährleisten.
Höhe einstellen
Q 1.Drehen Sie das Feststellrad 5 in Drehrichtung .
2.Greifen Sie mit einer Hand an die Stange 1 unterhalb des Feststellrads 4 .
3.Drehen Sie das Feststellrad 4 in Drehrichtung
und schieben Sie die Wäschespinne 3 auf die
gewünschte Höhe.
4.Drehen Sie die Feststellräder 4 , 5 in Drehrichtung
, um diese zu fixieren.
Reinigung / Pflege
Q jVerwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und
ggf. ein mildes Reinigungsmittel.
jVerwenden Sie keinesfalls scheuernde oder ätzende
Reiniger.
Entsorgung
Q Die Verpackung und das Verpackungsmaterial
bestehen aus umweltfreundlichen Materialien.
Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
IAN 61255
Gurris Industrievertretungen GmbH
Hanfäcker 7
D-68782 Brühl
3
61255_Waeschespinne_LB3.indd 2
15.12.10 14:11

Documentos relacionados