PDF, 565 KB

Transcrição

PDF, 565 KB
Módulo 6 saídas
Aktor med 6 utgångar
Modul med 6 utganger
6T 8501-01A
t
s
o
M
TYA606A, TYA606B,
TYA606C, TYA606D
tebis
V2.7.0
Bn,.:
T Atenção!
• Aparelho a ser instalado apenas por um técnico
habilitado de acordo com as normas de instalação
em vigor no pais.
• Respeitar as regras de instalação MBTS.
• Não ultrapassar a carga máxima admissível por
aparelho.
• O não respeito destas instruções pode
causar danos no aparelho, incêndio ou outras
consequências perigosas.
S Varning!
• Apparaten
får
endast
installeras
av
behörig elektriker enligt i landet gällande
installationsnormer.
• Laktta installationsreglerna TBTS.
• Överskrid inte den maximala laddningen som
tillåts för apparaten.
• Om man inte följer dessa anvisningar, kan det leda
till skador på apparaten, brand eller andra farliga
konsekvenser.
1 • Comutador Auto/Manu
• Omkopplare Auto/Manu
• Omkobler Auto/Manu
L1
L2
L3
N
2 • Indicadores luminosos de estado
• Statusindikeringslampor
• Statusindikator
3 • Botões de comando local
• Tryckknappar för lokalstyrning
• Trykknapper for manuell betjening
1
C1
TYA606x
1
3
C2
5
C3
C1
7
C4
C3
9
C5
11
C6
C5
auto
4 • Botão de luminose de
endereçamento físico
• Ljustryckknapp för fysisk
adressering
• Trykk-knapp med lys for fysisk
adressering
2
C2
30V DC
-
+
C1
2
C4
C2
4
C3
6
C4
8
C6
C5
10
3
4
C6
12
O Viktig!
• Apparatet skal installeres av autorisert elektriker
og i henhold til de normer for installering som
gjelder i landet.
• Overhold TBTS installasjonsregler.
• Maksimal tillatt lading per apparat må ikke
overskrides
• Manglende respekt for disse instruksjonene kan
medføre skader på apparatet, brann eller ha
andre farlige konsekvenser.
Bus
As saídas podem ser ligadas a fases diferentes.
Utgångarna kan anslutas till olika faser.
Utgangene kan tilkobles ulike fase
Tipos de carga/Typ av last/Belasning
TYA606A
TYA606B
TYA606C
TYA606D
230 Vv
Lâmpadas incandescentes
Glödljus
Glødelamper
800 W
1200 W
2300 W
2300 W
230 Vv
Lâmpadas halógena
Halogenljus
Halogenlamper
800 W
1200 W
2300 W
2300 W
12V v
24V DC
Transformador ferromagnético
Konventionell transformator
Konvensjonell jernkjernetrafo
800 W
1200 W
1600 W
1600 W
12V DC
24V DC
Transformador electrónico
Elektronisk transformator
Elektronisk trafo
800 W
1000 W
1200 W
1200 W
Lâmpadas fluorescentes não compensadas
Lysrör icke kompenserade
Lysrør ukompenserte
800 W
1000 W
1200 W
1200 W
12 x 36 W
15 x 36 W
20 x 36 W
20 x 36 W
230 Vv
Lâmpadas fluorescentes com balastros electrónicos (mono ou duo)
Lysrör med elektroniska HF-don
Lysrør med elektronisk ballast (enkel eller duo)
Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo
Paralellkompenserade lysrör
Lysrør paralellkompensert
230 Vv
1
Fluorescente compacta
Kompaktlysrör,PL-lampor
Kompaktlysrør
1500 W
200 µF
6 x 23 W
12 x 23 W
18 x 23 W
18 x 23 W
6T 8501-01A
T
S
O
Aktor om 6 utgångar TYA606x är reläer som ger
möjlighet att bilda ett gränssnitt mellan Buss KNX
och elektriska belastningar som styrs enligt princip
från/till. De används för att styra belysningen (se
laddningstabellerna) eller öppningar, såsom jalusier
markiser, persienner, beroende på produktens
konfiguration.
Dessa produkter finns i 4 varianter beroende på vilken
typ av belastning som ansluts till utgångarna.
Utgangsmoduler med 6 utganger, TYA606x, har releer
som kan koble sammen KNX buss og elektriske
belastninger for styring av/på. De gjør det mulig å styre
belysningen (se ladetabell) eller åpningsinnretninger
som utvendige rullegardiner, markiser, lamellgardiner,
ut fra produktets konfigurasjon.
Disse produktene leveres i 4 ulike varianter. Produktene
skiller seg fra hverandre ved tørrelsen på belastningen
som kan tilkobles samt lastypen.
Funções
• Selecção da função ON/OFF ou estores/persianas
por par de canais durante a configuração.
• Até 6 canais independentes comandados pelo Bus
KNX (de acordo com as funções configuradas).
• Visualização do estado das saídas no produto.
• Possibilidade de comando manual das saídas
através do produto.
As funções exactas destes produtos dependem da
configuração e da parametrização.
Funktioner
• Val av fullständig eller ingen funktion eller område/
store enligt kanalparen vid konfigurationen.
• Upp till 6 oberoende kanaler som styrs av KNXbussen (beroende på de funktioner som har
konfigurerats).
• Visning av utgångarnas status på produkten.
• Möjlighet till manuell styrning av utgångarna på
produkten.
Hur dessa produkter fungerar beror på konfigurationen
och parameterinställningen.
Funksjoner
• Valg av on/off-funksjonen eller utvendig/innvendig
gardin per kanalpar under konfigurasjonen.
• KNX-bussen styrer opp til 6 uavhengige kanaler (alt
etter de konfigurerte funksjonene).
• Visning av status på utgangene.
• Mulighet for manuell styring av utgangene fra
produktet.
Produktets nøyaktige funksjoner er avhengig av
konfigurering og innstilling.
Configuração
• ETS : softwares de aplicação (iluminação e
estores/persianas) : base de dados e descritivo
disponibilizados pelo fabricante.
Konfiguration
• ETS : Applikation (belysning och jalusier/persienner) :
databasen och beskrivningen finns tillgängliga hos
tillverkaren.
Teste e colocação em funcionamento
Comutador Auto/Manu 1 e botões de comando do
comando local 3
Test och driftsättning
Omkopplare Auto/Manu 1 och tryckknapparna för
lokalstyrning 3
Antes do primeiro telecarregamento, no modo
manual, o produto está configurado como
comando de iluminação. Neste modo, se um
dispositivo estive ligado, tenha o cuidado de
não activar os comandos de subida e descida
simultaneamente.
Före den första nerladdningen i manuellt läge, är
produkten konfigurerad för ljusstyrning. I detta
läge, ska du vara noga med att inte aktivera
kontrollerna för höjning och sänkning samtidigt,
om en dörr är kopplad.
Os módulos de 6 saídas TYA606x são relés que
permitem fazer a interface do Bus KNX com cargas
eléctricas comandadas por comandos ligar/desligar
ou nada. Estes permitem comandar a iluminação (ver
tabela de cargas) ou dispositivos, tais como persianas
motorizadas, estores decorativos, estores de lamelas,
em função da configuração do produto.
Existem 4 versões deste produto, que se distinguem
pela potência das cargas que permitem comandar e
o seu tipo.
Na posição Manu (
) do comutador 1, os botões
de comando 3 permitem comandar as cargas ligadas
às saídas. Utilize a posição Auto do comutador 1
no modo de exploração ou para configurar o produto.
Na posição Auto do comutador 1 los botões de
comando 3 estão inactivos e os relés reagem às
ordens vindas do bus KNX.
Indicadores luminosos de estado 2
Os indicadores 2 indicam o estado dos relés de
saída correspondentes: aceso = relé fechado.
Um piscar permanente dos indicadores luminosos
indica a carga remota de um software de aplicação
errado.
Botão de comando luminoso de endereçamento
físico 4
Premir o botão de comando luminoso 4 para realizar
o endereçamento físico do produto ou verificar a
presença do bus: indicador aceso = presença do bus
e produto em endereçamento físico.
När omkopplaren 1 står i Manu (
) läge, ger
tryckknapparna 3 möjlighet att styra belastningarna
anslutna till utgångarna. Använd omkopplarens 1
Autoläge i driftläge eller för att konfigurera produkten. I
omkopplarens 1 Autoläge, förblir tryckknapparna 3
inaktiva och reläerna reagerar på kommandon som
kommer från KNX bussen.
Statusindikeringslampor 2
Kontrollamporna 2 anger status för utgångsreläerna
enligt följande: lyser = reläet till. Kontinuerligt blinkande
ljus anger nerladdning av fel tillämpningsprogram.
Ljustryckknapp för fysisk adressering 4
Tryck på ljustryckknappen 4 för att fysiskt adressera
produkten eller kontrollera om busspänning finns till
produkten: indikeringslampan tänd = busspänning
finns till produkten eller att produkten står i läget för
fysisk adressering.
Konfigurasjon
• ETS : programversjon (belysning og ut-/innvendig
gardin) : Database og beskrivelse er tilgjengelig hos
produsenten.
Test og igangsetting
Bryter Auto/Manu 1 og trykknapper for lokal
betjening 3
Produktet
før første
modusen,
du unngå
samtidig.
er konfigurert i belysningskontroll
nedlasting i manuell modus. I denne
hvis en åpningsinnretning er kablet, må
å aktivere heve- og senkebetjeningene
Når bryteren 1 er i Manu (
) posisjon, brukes
trykknappene 3 til å styre de belastningene som er
koplet til utgangene. Den Auto posisjonen for bryteren
1 brukes når systemet er i driftsmodus eller for å
konfigurere produktet. Når bryteren 1 er i Autoposisjon, vil trykknappene 3 være deaktiverte og
reléene lyder de kommandoene som kommer fra
KNXBUS.
LED indikator 2
LED indikatorene 2 angir de korresponderende
utgangsreleenes tilstand: lys på = rele av.
Dersom statusindikatorene blinker kontinuerlig betyr
det at man bruker feil applikasjonsprogramvare.
Trykknapp med lys for fysisk adressering 4
Trykk på trykknappen med lys 4 for å foreta fysisk
adressering av produktet og sjekke tilstedeværelse
av BUS-spenning: lampen lyser = BUS-spenning er til
stede og fysisk adressering av produktet pågår.
Especificações técnicas
Tekniska data
Tekniske data
Tensão de alimentação
Dissipação máxima
Systemspänning
Egenförbrukning
Systemspenning
Egetforbruk
30 V DC TBTS
1 W (6x4A),
5 W (6x10A), 12 W (6x16A)
Consumo típico no bus KNX
4,3 mA
Consumo em pausa no bus KNX
3,3 mA
Atravancamentos
4 x 17,5 mm
Tª de funcionamento
-5 °C —> + 45 °C
Tª de armazenamento
- 20 °C —> + 70 °C
Ligações
0,75 mm2 —> 2,5 mm2
Poder de corte
µ230Vv 4A AC1 (TYA606A)
µ230Vv 10A AC1 (TYA606B)
µ230Vv 16A AC1 (TYA606C/D)
Intensidade máxima admissível pelo aparelho
(soma C1…C6)
máx. 24 A (TYA606A),
máx. 45 A (TYA606B), máx. 60 A (TYA606C/D)
Cadência de comutação máxima em carga plena
6 ciclos de comutações/minuto
Modo de instalação
Calha DIN
Altitude de funcionamento
< 2000 m
Grau de poluição
2
Tensão de choque
4 kV
Índices de protecção
IP 20 (caixa) /
IP30 (caixa sob plastrão)
IK
04
Categoria de sobretensão
III
Norma
EN50491-3 ; EN60669-2-1
2
www.hager.com
30 V DC TBTS
1 W (6x4A),
5 W (6x10A), 12 W (6x16A)
Typisk strömförbrukning i buss KNX
4,3 mA
Strömförbrukning i viloläge i buss KNX
3,3 mA
Mått
4 x 17,5 mm
Driftstemperatur
-5 °C —> + 45 °C
Lagringstempertur
- 20 °C —> + 70 °C
Anslutningar
0,75 mm2 —> 2,5 mm2
Brytförmåga
µ230Vv 4A AC1 (TYA606A)
µ230Vv 10A AC1 (TYA606B)
µ230Vv 16A AC1 (TYA606C/D)
12 % noir
Maximal strömstyrka som tillåts för apparaten
(summa C1…C6)
max 24 A (TYA606A),
max 45 A (TYA606B), max 60 A (TYA606C/D)
Maximal strömstyrka som tillåts för apparaten
6 omkopplingscykler per minut
Installationssätt
DIN-skena
Funktionshöjd
< 2000 m
Föroreningsgrad
2
Spänningspuls
4 kV
Skyddsgrad
IP 20 (hus) /
IP30 (hus i inneslutningen)
IK
04
Överspänningskategori
III
Normer
EN50491-3 ; EN60669-2-1
30 V DC TBTS
1 W (6x4A),
5 W (6x10A), 12 W (6x16A)
Vanlig forbruk på KNX-bussen
4,3 mA
Forbruk i standby på KNX-bussen
3,3 mA
Størrelse
4 x 17,5 mm
Driftstemperatur
-5 °C —> + 45 °C
Lagringstemperatur
- 20 °C —> + 70 °C
Tilkobling
0,75 mm2 —> 2,5 mm2
Utkoblingsevne
µ230Vv 4A AC1 (TYA606A)
µ230Vv 10A AC1 (TYA606B)
µ230Vv 16A AC1 (TYA606C/D)
12 % noir
Maksimal tillatt intensitet per apparat
(sum C1…C6)
maks. 24 A (TYA606A),
maks. 45 A (TYA606B), maks. 60 A (TYA606C/D)
Maksimal omkoblingstakt ved full lading
6 omkoblingssykluser / minutt
Installasjonsmodus
DIN-skinne
Driftshøyde over havet
< 2000 m
Forurensingsgrad
2
Overspenning
4 kV
Beskyttelsesindekser
IP 20 (boks) /
IP30 (boks under beskyttelse)
IK
04
Overspenningskategori
III
Standarder
EN50491-3 ; EN60669-2-1
Hager 07.12
01.13
OCOM 115846
6T 8501-01A

Documentos relacionados