Phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa

Сomentários

Transcrição

Phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
54
9ighien ciiu - Trao ddi
PHAT TRIEH KINH TE TRANG TRAI TRONG THdl KY
•
DAY MANH OCNG NGHIEP HOA, MEN DAI HOA
NCM5 NGIHIEP, NONG THCN 6 NUSC TA
Le Xuan LamO
%\
I flde ta vd'n la mdt nflde
J XI
ndng nghiep dang dflgc
V ^ e d n g nghiep hda. Qua hon
mgt phan tfl the ky ddi mdi, nen ndng
nghiep nflde ta da cd sfl chuyen bien
quan trgng, san xuat phat trien khdng
nhflng dam bao cung ca'p IflOng thfle,
thfle pham cho tieu dung ca nflde ma cdn
cung cap mgt Ifldng hang ndng san ldn
cho xua't khau. Tuy nhien, cho tdi nay,
ndng nghiep van la linh vfle san xuat
edn gap khdng it khd khan. Hdi nghi lan
thd bay BCH TLf khoa X nha'n manh:
(*) ThS. KHXH&NV, Trfldng Cao dang Tai
chinh - Ke toan Quang Ngai
'" DCSVN, Vdn kien Hoi nghi ldn thde bdy
BCH Tif khoa X, Nxb CTQG," HN. 2008, tr.
122
"Ndng nghiep phat trien cdn kem ben
vflng, tdc do tang trfldng cd xu hfldng
giam dan, sflc canh tranh tha'p, ehfla
phat huy tdt ngudn life cho p h i t trien
san xua't; nghien cflu, chuyen giao khoa
hgc cdng nghe va dao tao ngudn nhan
life edn ban che... Ndng nghiep va ndng
thdn phat trien thie'u quy hoach"'i' Van
de dat ra hien nay la can nhan thfle day
du hon vai trd, vi trf cua ndng nghiep
va tim ra giai phap de tiep tue phat
trien ndng nghiep mgt cich ben vflng
va hieu qua. Nhieu nam nay, mdt trong
nhflng tran trd la tim ra dflgc nhflng
hinh thfle td chflc san xua't thich hop
de dam bao sfl dn dinh trong san xul't,
phu hgp vdi tien trinh CNH, HDH ndng
nghiep ndng thdn, nang cao hieu qua
cua san xua't ndng nghiep trong thdi ky
Khoa hpc Chfnh trj - So 04/2011
'Hghien ciiu • Trao ddi
55
hdi n h a p kinh te qud'c te vdi muc tieu
cudi cung la t a n g thu n h a p v l cai thien
ddi sd'ng eua mgi t a n g ldp ndng dan.
Cung vdi eac h i n h thfle td chflc s i n xua't
ndng nghiep truyen thd'ng nhfl kinh te
hg, kinh te' hgp tae, doanh nghiep n h a
nflde ma lau nay dang dflgc ddi mdi, cai
tie'n thi kinh te t r a n g t r a i (KTTT) eung
II mgt hinh thfle dflgc quan t a m nghien
cflu v l md rgng d nhflng vung, nhflng
dia b a n thich hgp.
1. P h a t t r i e n KTTT
xu the
khaeh quan cho mot n e n nong
nghidp san xuat hang hoa
Tren the gidi, KTTT ed lich sfl
p h a t trien lau ddi. Theo eac chuyen gia
ve sfl hgc va kinh te hgc the gidi thi
e l e t r a n g t r a i da h i n h t h i n h tfl thdi
de qud'c La Ma, trong dd, life Iflgng
san xua't chu yeu la cae nd le. O Trung
Qude, t r a n g t r a i cd tfl ddi n h a Dfldng.
Trang trai t r e n the' gidi b i t d i u phat
trien m a n h khi che do TBCN ra ddi.
N a m 1802 d P h a p cd 5.672.000 trang
trai, n a m 1882 d Tay Dde cd 5.276.000
t r a n g trai, n a m 1990 d My ed 5.737.000
t r a n g trai, Thai Lan n a m 1963 ed
3.214.000 t r a n g t r a i . An Do cd hon 44
trieu t r a n g trai... Cung vdi qua trinh
p h i t trien cdng nghiep, so' Iflgng eac
t r a n g t r a i giam, nhifng quy md ve dien
tich v l doanh thu t a n g len. Hien nay d
My cd 2,2 trieu t r a n g trai, san xua't mdi
n a m 50% s i n Iflgng dau tflong v l ngd
t r e n the gidi; d P h a p ed 980.000 trang
trai, san xua't mgt Iflgng ndng san gap
2,2 l l n nhu cau trong nflde; 1.500 trang
t r a i cua Ha Lan mdi n a m s i n xua't 7
ty bdng hoa, 600 trieu chau hoa; Iao
dgng trong e l e t r a n g t r a i cua N h a t Ban
khoang 4 trieu ngfldi (chiem 3,7% dan
ID WWW.vacvina.org.vn/.../kinh
trai/.../365.html
Khoa hpc Chinh trj - So 04/2011
te
trang
sd ea nflde) nhflng bao dam lflong thfle,
thfle pham eho hon 100 trieu ngfldi.
Nhfl vay, t r a n g t r a i la mgt md hinh
td chflc san xuat phd bien trong ndng
nghiep, xu the ta't ydu cua san x u i t
ndng nghiep h a n g hda. Thfle t i i n the
gidi cdng eho tha'y, cac nflde r a t quan
t a m phat trien t r a n g t r a i gia dinh vdi
quy md thich hgp, chu trgng hieu qui
kinh te. Hien nay d My, KTTT gia dinh
chidm 65% dien tich da't, 70% gia tri
ndng san s i n xua't mdi nam; quy ind
trang t r a i eua Thai Lan la 4,5 ha, An
Do 2 ha, Dai Loan 1,2 ha... nhflng hieu
qua kinh te r a t cao'^'
O nflde ta, t r a n g trai da hinh thanh
va phat trien dfldi thdi n h a T r i n vdi ten
ggi chung la eac "thai ap'' Tuy nhien,
trong thdi phong kien, chi nhflng ngfldi
cd nhieu rugng da't nhfl dia chu, quan
lai mdi cd t h a i ap, cdn ndng dan ngheo
hoae la ehi ed rugng dat du nudi song
ban t h a n dddi hinh thde kinh te ndng
hg nhd hoae di lam thue. Thdi Phap
thugc, trang t r a i dfldi ten ggi la ddn
dien cung ehi cd trong tay nha giau hoae
quan lai ngfldi P h a p va ngfldi Viet, so'
Iflgng khdng dang ke. Sau Cach mang
Thang Tam n a m 1945, ddn dien cua
ngfldi P h a p va ngfldi Viet bi tich thu va
dflgc bien t h a n h eac ndng trfldng qud'c
doanh. Sd ndng trfldng ngay mgt tang ca
ve Iflgng v l quy md den mdc nam 1960
phai t h a n h lap Bg Ndng trfldng de quan
ly. Chi sau thdi ky ddi mdi n a m 1986,
thfle hien co chd coi hd ndng dan la don
vi kinh te tfl chu, ddi mdi q u i n ly hgp
tac xa ndng nghiep va nong trfldng qude
doanh thi t r a n g t r a i mdi dflgc thfla nhan
v l khuyen khich p h a t trien. Chu trflong
dd'i vdi KTTT da dflgc neu trong Nghi
quyet Hgi nghi lan thfl tfl cua BCH T U
D i n g khda VIII t h a n g 12/1997 va Nghi
quyet sd 06 ngay 10/11/1998 eua Bg
56
Chinh tri ve p h a t t r i e n ndng nghiep va
ndng thdn, trong dd de cap mgt so' van
de ve quan diem va chinh s i c h n h a m tao
mdi trfldng va dieu kien t h u a n lgi hon
cho sfl p h i t t r i e n m a n h me KTTT trong
thdi gian tdi. N g i y 02/02/2000, Chinh
phu da ra Nghi quyet sd 03/2000/NQ-CP
ve KTTT, tao co sd p h a p ly v l co che
chfnh s i c h de khuyen khfeh p h i t trien
KTTT n e n da xua't hien n g i y c i n g nhieu
md hinh t r a n g t r a i m a n g lai hieu qua
kinh te cao, tao cdng an viec lam eho
h a n g t r a m ngan Iao dgng, t a n dung td't
dien tich dat dai v l m a t nflde, gdp p h i n
tfch efle v i o q u i t r i n h hgi n h a p kinh te
cua da't nflde.
Sd di KTTT ed dgng life p h a t trien 11
do nhitng itu the sad day:
Mgt Id, KTTT cd quy md ldn hon kinh
te hg gia dinh truyen thdng n e n nhflng
ngfldi ed d i u de kinh doanh mdi cd y chf
v l say me p h i t t r i e n t r a n g t r a i , tfl dd hg
phai tinh toan chi ly t h i e t hon tfl chuyen
ddi rugng dat, vay vd'n, d i u tfl khoa hgc
cdng nghe, tim thi trfldng d i u v i o va
dau ra... de kinh doanh ed hieu q u i . Ta't
nhien, mgi sfl khdi d i u khdng p h i i bao
gid eung sudn se, ed ldc phai chiu thua
thiet nhflng qua dd rut kinh nghiem
de tiep tue p h i t t r i e n hieu qua hon.
Hai Id, viec san xua't ra nhieu ndng
san khdng chi la muc dich duy n h a t cua
trang trai, ma eae trang trai phat trien
cdn gdp p h i n tao ra sfl thinh vflgng ddi
vdi sfl tien bg t o i n dien trong cugc sdng
ndng thdn, nhfl tao ra sfl da dang hda cIc
boat dgng kinh doanh tai dia phflong, gdp
p h i n p h i t trien ket ca'u ha tang ky thuat
v l xa hgi (dfldng s i , thuy lgi, nha d, giio
due, y te, van hda...) l i m eho ddi sdng d
ndng thdn tflng bflde dflgc cai thien.
Ba Id, KTTT gdp p h i n td chfle lai
Iao dgng d ndng t h d n theo sfl p h a n cdng
Iao dgng hgp ly. Nhflng ngfldi cd d i u dc
tAigftien aiu
'1 raoddi
kinh doanh, ed t i e m life ldn ve kinh te
va khoa hgc cdng nghe se d a m dflong
n h i e m vu quan ly du hg la dng chu trang
t r a i , cdn nhflng ngfldi It rugng dl't, san
xua't tfl cung tfl cap cd t h e t h a m gia hgp
t i e vdi t r a n g t r a i , t r d t h a n h t h i n h vien
thfldng xuyen hoae t h d i vu v l hg cd dieu
kien chuyen mdn h d a trong Iao dgng san
xua't, tfl dd m a Iao dgng cua hg dd vat va
hon, thu n h a p dn dinh va n a n g cao.
Bdn la, KTTT cd t i e dgng nha't dinh
dd'i vdi sfl p h a t t r i e n k i n h te d cac khu
vfle, dia phflong eung nhfl cugc sdng va
sfl t h i n h vflgng eua khu vfle ndng thon
ven cac dd thi, t a i nhflng khu vfle cham
p h i t t r i e n se la co hgi de cai thien va
n a n g cao mfle sdng cho d a n ngheo, tien
de de CNH, H D H t a i cae khu vfle dd.
Ndm la, KTTT ben vflng hon so
vdi kinh te hg gia dinh t h u i n tdy. Cac
nghien cdu ly thuyet va thfle t i i n khang
dinh r a n g , t r a n g t r a i cd k h a n a n g sinh
Igi va hieu qua hon, ddng gdp nhieu hon
trong p h a t t r i e n k i n h te so vdi kinh te
hp gia dinh, ddng thdi cae t r a n g trai co
k h a n a n g quan ly cac ngudn t a i nguyen
thi§n nhien, gifl gin t i n h da dang sinh
hpc va dam bao t i n h dn dinh cua san xuat
td't hon so vdi ngfldi ndng dan ca the.
Sdu la, KTTT gdp p h i n p h i t trien
kinh te - xa hdi d vung sau, vung xa, vung
bien gidi, h a i dao, d a m bao an ninh qude
phdng. Khu vfle ddi nui, bien gidi, hai
dao (day la nhflng khu vfle trgng yeu,
cd vai trd ra't ldn trong viec dam bao
an ninh qude phdng, b i o ve ngudn nflde
eho cae con sdng va he t h d n g thuy dien,
thuy lgi) thfldng la nhflng khu vfle rat
giau tiem n a n g da't dai nhflng lai kem
p h a t trien, ngfldi d a n ngheo khd, thieu
viec l i m . Neu t r a n g t r a i dflgc p h a t trien
td't d vdng n a y vdi nhflng chfnh saeh
phu hgp thi t r a t tfl an n i n h bien gidi
dflgc t a n g cfldng v l d a m bao.
Khoa hpc Chfnh trj - So 04/2011
O^lghien aiu Trao ddi
Sau Ifu t h e cua KTTT dugc neu t r e n
day ehi mdi n a n g ve ly thuyet, cd bien
t h a n h hien thfle hay khdng edn phu
thugc vao eo che, chinh saeh cua Nha
nflde va t r i n h do n a n g life cua nhflng
ngfldi boat dgng KTTT.
2. Thtfc t r a n g p h a t t r i e n KTTT
d nv^dc ta
Theo so' lieu eua Bg Ndng nghiep
va P h i t t r i e n ndng thdn, tinh den gifla
n a m 2009, ca nflde ed khoang 150.102
trang trai, binh quan mdi tinh ed 2.382
trang trai, chu yeu t a p trung d Ddng
bang sdng Cflu Long, mien Ddng Nam
bd. Nam Trung bg va Ddng b i n g sdng
Hdng. Tfl n a m 2000 den n a m 2009, mdi
n a m t a n g t h e m k h o a n g 8.600 t r a n g trai.
O nhflng dia phflong ed nhieu quy dat
ndng, lam nghiep v l dien tich m a t nflde
ehfla sfl dung, hay vung kinh te nang
dgng, thi KTTT p h a t trien n h a n h .
Den n a m 2009, cd 47,2% trang trai
trdng trgt ndng nghiep; 26,1% trang trai
nudi trdng thuy s i n ; 13,3% trang trai
chan nudi; 0,7% t r a n g t r a i lam nghiep
va 9,7% t r a n g t r a i san xua't - kinh doanh
tdng hgp. CIc loai hinh t r a n g trai tren
ed xu hfldng chuyen dich theo hfldng
t a n g ti trgng nudi trdng thuy san va
chan nudi. Khu vfle Ddng b i n g sdng
Cflu Long, sdng Hdng v l Nam Trung bg
da chuyen h a n g ngan h a Ida sang nudi
trdng thuy s i n . (5 nhflng vung s i n xua't
nguyen lieu g i n vdi khu cdng nghiep
che bien, nhfl mia dfldng, dfla... thi trang
t r a i trdng trgt ndng nghiep v i n dn
dinh va p h i t trien. Trong 5 n a m (2005
2009), tdc do t a n g trfldng binh quan
cua KTTT la 13,8%. N a m 2007, tdng
vdn s i n xua't eua he thdng t r a n g trai
dat 29.320,1 ti ddng, vd'n san xua't binh
'" Bdo Qudn dgi nhdn ddn ng^y 18/06/2009
Khoa hpc Chfnh trj - So 04/2011
57
quan eua mdt t r a n g t r a i la 257,8 trieu
ddng. Nhieu t r a n g trai d eae tinh phia
Nam nhfl Lam Ddng, Binh Pbflde, Tay
Ninh, Binh Dflong, Ba Ria Vung Tau
cd quy md vdn binh quan hon 500 trieu
ddng. Lgi nhuan binh quan td KTTT dat
g i n 120 trieu ddng/trang trai, eao gap
15 l l n so vdi lgi nhuan binh quan eua
ndng hd. Gia tri san pham h a n g hda cua
ele trang t r a i eao hon mdc binh quan
chung cua ca nflde tfl 7 10%. Ti le hang
hda eua nhieu trang trai dat hon 90%
nhfl ca phe, cao su... Mgt so trang trai da
ket hgp s i n xua't v l che bien, nen dat
hieu qua kinh te cao'^* Dieu dd eho tha'y,
KTTT cd sdc lan tda kha manh, dflgc sfl
hfldng flng cua nhieu ndng dan co kien
thfle va tiem life kinh te, nang life kinh
doanh, nha't la trong dieu kien chuyen
sang phat trien nen ndng nghiep hang
hda. Dieu nay cung phu hgp vdi thfle te
phat trien trang trai cua thd gidi: chi
khi kinh te TBCN phat trien, cd nghia
la kinh te thi trfldng md rgng thi KTTT
eua cac nflde Tay Au va Blc My phat
trien manh ca ve tdc do va quy mo. Cdng
do xu the khaeh quan eua KTTT va lgi
ieh eua nd mang lai cho nen ndng nghiep
hang hda nen Dang va Nha nflde ta da cd
nhieu chu trflong chinh sach de khuyen
khieh phat trien trang trai.
Thfle te qua hon 10 nam phat trien
KTTT d nflde ta cho thay, tuy sd Iflgng
trang trai t a n g len kha nhanh nhflng
chat Iflgng, hieu qua eua KTTT con
nhieu khd khdn, hgn che:
O mgt so' dia phflong phat trien
KTTT mang tinh tfl phat, khdng cd va
khdng theo quy hoach. V i n eon nhdng
trang trai gidng nhfl vfldn tap, chi la mo
hinh VAC hoae VAC e i i tien;
Nhu cau sfl dung, tich tu dat eho
trang trai t a n g cao nhflng viec giao da't,
eho thue dat, da'u t h i u da't, cap giay
58
ehflng n h a n quyen sfl dung da't cho eae
t r a n g t r a i thiic hien cham; thdi b a n thue,
da'u t h i u da't cdn n g i n va ehfla dflgc cap
giay ehflng n h a n quyen sfl dung da't d i n
den ele chu t r a n g t r a i ehfla yen t a m d i u
tfl vao s i n xua't;
Chat Iflgng s i n p h a m ehfla eao,
s i n p h a m b i n ra ehu yeu dfldi dang thd
hoae tfloi sd'ng, ehfla qua che bien, ve
sinh an toan thfle p h a m ehfla dam bao
nen gia b a n tha'p, sflc canh t r a n h yeu;
Nhieu t r a n g t r a i thieu vd'n d i u tfl,
ehfla du sflc d i u tfl theo chieu sau, d i u tfl
khdng ddng bg. Nhieu td chflc tin dung,
ngan h a n g ehfla thfle sfl quan tam, d i n h
g i i ddng mdc thi trfldng cho vay p h i t
trien KTTT, ehfla tao dieu kien cho cae
t r a n g t r a i d i u tfl p h i t trien lau dai;
Chi phi san xua't cua t r a n g t r a i
t a n g n h a n h do g i i v a t tfl ndng nghiep
d i u v i o t a n g m a n h n e n hieu q u i s i n
xua't kinh doanh t h a p , bi thua Id. Mat
khac, do thdi tidt khi hau bat thfldng,
dich benh cay trdng, vat nudi lien tue
x i y ra, lam nhieu t r a n g t r a i bi t h i e t h a i
va gap nhieu khd k h a n ;
O n h i i m mdi trfldng dang la van
de ldn ddi vdi cIc t r a n g trai, nha't la
nhflng trang t r a i chan nudi, thuy san
n i m g i n khu dan cfl do chat t h i i ehfla
dflgc xfl ly, gay khd k h a n cho viec phdng
chdng dich benh eho ngfldi va gia sue,
gia cam..;
Trinh do eua da so' cae ehu t r a n g
t r a i edn tha'p, viec dieu h i n h , td chflc
san xua't kinh doanh chu yeu dfla vao
kinh nghiem. Lao dgng lam viee trong
'" DCSVN, Vdn kien Hgi nghi ldn thd bdy
BCH TU khoa X, Nxb CTQG, HN. 2008, tr.
136-137
'^' DCSVN, Vdn kien Bai hgi dai bieu todn
quoc ldn thd XI, Nxb CTQG, HN. 2011, tr.
114
9i£ltien aiu
Trao ddi
t r a n g t r a i ehu ye'u la Iao ddng phd thdng,
ehfla qua d i o tao nghe n e n r a t khd k h a n
trong viee ap dung khoa hgc ky thuat,
quan ly v i o s a n xua't k i n h doanh, anh
hfldng k h d n g nho tdi hieu qua lam an;
Chda cd sfl phdi hgp chat ehe gifla
chu trang trai vdi ehinh quyen dia phflong
trong viec bao ve san xuat va tai san cua
trang trai;
Chfnh s i c h p h a t t r i e n KTTT cdn
nhieu b a t cap ca ve co che ehinh sach va
td chflc thfle hien, eac t r a n g t r a i cdn khd
k h a n v l thieu t h d n g tin trong viec tiep
can eae chinh sach. P h i n ldn eae ehu
t r a n g t r a i ehfla dflgc hfldng cIc ehinh
s i c h flu dai cua N h a nflde ve d i u tfl tai
chfnh, tfn dung cho t r a n g t r a i .
3. M o t so' d i n h hi^dng g i a i p h a p
p h a t t r i e n KTTT d ni:rdc t a trong
thdi g i a n tdi
Con dfldng p h i t trien da't nflde ta
trong thdi gian tdi v i n la day manh CNH,
HDH de bien nflde ta trd t h i n h nflde cdng
nghiep theo hfldng hien dai trong khoang
mfldi nam nfla, trong dd CNH, HDH ndng
nghiep, ndng thdn van II mgt hfldng quan
trgng. Nghi quyet Hgi nghi Trung flong 7
khda X cung da de ra: "Tiep tue tdng ket,
ddi mdi v l xay dflng cac md h i n h kinh te,
hinh thfle td chflc s a n xuat cd hieu qua d
ndng thdn. Cd chinh sach khuyen khieh
p h a t t r i e n eac mdi lien k e t gifla hg ndng
dan vdi eae doanh nghiep, hgp tac xa, td
chfle khoa hgc, h i e p hgi n g a n h h i n g va
thi trfldng tieu thu san p h a m de hd trg
kinh te hg p h a t t r i e n theo hfldng gia trai,
t r a n g t r a i cd quy md phu hgp, s i n xua't
h i n g hoa Idn"'^' Van kien dai hgi XI cua
Dang da neu: "Khuyen khfeh t a p trung
rugng dl't; p h a t t r i e n t r a n g t r a i , doanh
nghiep ndng nghiep phu hgp ve quy mo
v l dieu kien eua tflng vung"'^' Nhfl vay,
p h i t t r i e n KTTT la mgt chu trflong ldn
va phu hgp eua D a n g va N h a nflde ta.
Khoa hpc Chfnh trj - So 04/2011
'9{ghien aiu Trao dd'i
De KTTT p h a t t r i e n ben vflng, hieu
qua, theo chung tdi can mgt sd dinh
hutdng gidi phdp ldn sau day:
Mgt la, ve quan diem va n h a n thfle,
phai xem KTTT la mgt trong cae hinh
thfle td chflc san xua't phd hgp dd'i vdi
ndng nghiep nflde ta trong thdi ky day
m a n h CNH, HDH va hdi n h a p qud'c te.
Quan diem n a y phu hgp vdi 5 quan diem
phat trien kinh te eua Dang vfla dflgc
thdng qua tai Dai hpi XI: "Phat trien
m a n h me life Iflgng san xua't vdi trinh
do khoa bge, cdng nghe n g i y cang eao;
ddng thdi hoan thien quan he san xua't
trong n e n kinh te thi trfldng dinh hfldng
xa hgi ehu nghia"'". Trong quan he san
xuat dd'i vdi ndng nghiep hien nay d
nflde ta, tuy theo t r i n h do cua life Iflgng
san xua't m l cd e l e h i n h thfle td chflc
san xuat da dang, bao gdm kinh te hgp
tac, kinh te tfl n h a n v l mgt bg phan
kinh te n b i nflde trong ndng nghiep,
kinh te cd vd'n dau tfl nflde ngoai, trong
dd ed KTTT vdi life Iflgng san xuat tflong
dd'i cao hon so vdi kinh te hg ndng dan
ca t h e . Cac hinh thde sd hflu va td chfle
san xuat nay khdng loai trfl nhau ma ed
sfl lien ket, hgp tac eung cd lgi va ehinh
KTTT eung ngay cang md rgng hgp tae
gifla cac t r a n g t r a i vdi nhau va vdi eae
hinh thfle td chflc san xuat khac de kinh
doanh thich flng vdi kinh te thi trfldng
va hdi n h a p kinh te qud'c te. O day c i n
k h i e phue tfl duy "lam chu lam thue",
"bde lot va bi bde lot" ma p h i i tren tfl
duy hgp t i c eung cd lgi.
Hai la, tao mdi trfldng thuan lgi de
p h a t trien KTTT, bao gdm mdi trfldng
chinh tri, kinh t e , p h a p luat, t a m ly...
'" DCSVN, Vdn kien Vdn kien Bai hgi dqi
bieu todn qude ldn thU XI, Nxb CTQG, HN.
2011, tr. 30-31
Khoa hoc Chfnh trj - So 04/2011
59
Ve chfnh tri, c i n tao cho mgi ngfldi
n h a n thde dflgc phat trien KTTT la
mgt hfldng phu hgp vdi nen kinh te thi
trfldng dinh hfldng XHCN, tfl dd tao moi
trfldng tam ly thuan lgi ung hg lam giau
ehinh d i n g , t r a n h tam ly ky thi, dinh
kien vdi ngfldi ed tfl duy va biet l i m an
ldn. Ve mdi trfldng kinh te, van de quan
trgng nha't la dn dinh kinh te vi md, dam
bao gia dau vao v l dau ra cua trang trai
It bi xao trgn, tao thuan lgi cho chu trang
trai dflgc vay vdn vdi lai s u i t flu dai. Ve
moi trfldng phap luat, quan trpng nha't
la bd sung va sfla ddi Luat Da't dai, dam
bao cho ehu trang trai dflgc tieh tu rugng
dat vdi gidi b a n thich hgp, nhanh chdng
cap giay chdng n h a n quyen sd dung dat
dn dinh lau dai de hg an tam diu tfl san
xua't kinh doanh.
Ba Id, tiep tue bd sung, hoan chinh
CO che, chinh saeh ddi vdi KTTT theo
Nghi quyet sd 03/2000/NQ-CP ngay
02/02/2000, bao gdm mgt sd cbinh saeh
lau dai cua Nha nflde ddi vdi KTTT nhfl
chinh sach da't dai, chinh sach thue,
chinh sach d i u tfl, tin dung, chinh sach
Iao ddng, chinh saeh khoa hgc
cdng
nghe, mdi trfldng, chinh saeh thi trfldng,
chfnh sach bao hg tai san da d i u tfl cua
trang trai. Tuy nhien, eac chinh saeh
nay de ra tfl dau n a m 2000, tdi nay qua
hon mfldi nam tinh binh da cd nhieu
bien ddi nhflng tinh t h a n eua chinh sach
v i n la tao mgi dieu kien thuan lgi cho
cae chu t r a n g trai kinh doanh dn dinh,
thuan lgi va cd hieu qua trong nen kinh
te thi trfldng n g i y cang hgi nhap sau
vao nen kinh te the gidi.
Bon Id, hd trg eae trang trai de
giai quyet mgt so' khd k h a n trong san
xuat, tieu thu san pham, md rgng thi
trfldng b i n g each hd trg ky thuat, dao
[Xem tiep trang 70)
gido due - Ddo tao
70
va hgc. Theo chu trflong cua Hgc vien
trung tam, thdi gian g i n day, trang thiet
bi va eo sd vat chat phuc vu cho g i i n g
day v l hgc tap ed sfl d i u tfl, hien dai h o i
mgt bflde. Tuy nhien, hien tai nhflng gi
da l i m dflgc ve m a t nay ehfla du de thfle
hien phflong phap g i i n g day tich cflc 'mgt
cich thuan lgi nha't. Vi the, e i n d i n h g i i
lai qua trinh hien dai hoa ve cO sd vat
chat cho day va hgc, ve sd Iflgng va chat
Iflgng, nhflng gi can lam ngay v l nhflng
gi e i n cd ke hoach chuan bi cho lau d i i ,
trong dd c i n quan tam den tinh ddng
bg ve trang thiet bi, ve eg sd vat chat.
+ Viec dieu tra xa hgi hpc thdng qua
y kien bge vien cung la mgt trong nhflng
van de ed y nghia thiet thfle, mgt trong
nhflng CO sd gidp Ban Giam dde thfle hien
tdt cdng tac lanh dao, quan ly. Hgc vien la
dd'i tflgng tiep nhan, nhflng vdi mat bang
ve trinh do k h i cao (hau het cd trinh do dai
hgc chuyen n g i n h ) , viee tiep n h a n kien
thde khdng p h i i d i i n ra mgt chieu m l
cdn cd sfl t i e ddng trd lai r a t ldn den qua
trinh truyen thu kien thfle cua giang vien.
TrongNhanh trinh miet mai va xuyen
sudt eua n h a n loai, d mgi thdi dai, mpi
xa hgi, sfl nghiep giio due v i n ludn mang
trong minh nhflng trgng t r i e h thieng
lieng v l ca nhieu thfl t h i c h , gian kho.
(5 dd, ngfldi giang vien phai quy tu dflgc
nhflng pham chat can thiet de thfle hien
sfl menh thieng lieng la Tii tue, Dgo diic
v l Bdn linh. Viee m a n h dan ap dung
phflong p h i p giang day tich cifc ehinh la
mgt minh ehflng cho luan diem tren, khi
m l t r e n chang dfldng d i u tien eua cong
t i e nay, nhflng khd k h a n trd ngai qua la
khdng it. Trflde m a t edn r a t nhieu viec
phai l i m , m l trflde h e t la phai tuyen
truyen, tao ra sfl ddng t h u a n trong toan
bg giang vien, can bg Hgc vien ve cong
tae tren; xem day I I mdt t a t yeu, mot
nhu c i u tfl t h a n de h o i n t h i e n minh vdi
tfl each la mgt giang vien thfle hien suf
m e n h "trdng ngfldi" trong thdi dai mdi.Q
PHAT TRIEN KINH Tl TRANG TRAI TRONG TH0I KY...
(tiep trang 59)
tao va bdi dfldng kien thfle san xua't
kinh doanh eho eac chu trang trai, hd
trg vd'n thdng qua chinh sach tin dung
flu dai, hd trg n a n g cap xay dflng eo so
ha tang nhfl dfldng, dien, thuy lgi, hd trg
tieu thu san pham, khuyen khfeh ele chu
trang trai p h i t trien kinh te tao ra nhieu
san pham h a n g h o i xua't khau, trong dd
ed nhflng khoan hd trg n i m trong chinh
sach da neu, dac biet hd trg ve khoa hgc
cdng nghe de n a n g cao sdc canh tranh
cua ndng s i n h i n g hda va hd trg dao tao,
bdi dfldng eic n h a quan ly trang trai va
ngfldi Iao dgng.
Ndm la, t a n g cfldng cdng t i e kiem
tra, kiem s o i t ddi vdi KTTT, dam bao cho
KTTT p h i t trien dung hfldng, dung phap
luat v l dat hieu q u i cao. Trong kiem tra,
kiem s o i t p h i i dac biet Iflu y tdi tfl each
p h i p n h a n cua chu t r a n g trai, d i m bao
ngfldi kinh doanh t r a n g trai p h i i thfle sii
II ngfldi hoat dgng kinh doanh ve nong
nghiep, ngan ngfla nhflng quan chflc lgi
dung chinh s l e h KTTT de chiem da't, md
trang trai, thue n h a n cdng va ngfldi quan
ly de thu lgi kieu "dia ehu" trflde day, gay
nghi ngd chu trflong p h i t trien KTTT cua
Dang va Nha nflde, gay bfle xuc trong dif
luan xa hdi. Ngoii ra can kiem tra, kiem
soat viec khai pha da't rflng de lam trang
trai, b i o dam ve sinh an toan thfle phl'm
va bao ve mdi trfldng sinh t h l i . Q
Khoa hpc Chfnh tri - Sd 04/2011

Documentos relacionados

Nông nghiệp Phú Thọ bứt phá đi lên

Nông nghiệp Phú Thọ bứt phá đi lên trinh muc tidu qudc gia, ehuang trinh, hd trg cd muc tidu tir ngan sach trung ucmg, vd'n vay,... xay dyng cai tao nang cdp cac cdng trinh thuy Ipfi va xay dyng ea sd ha tdng ndng thdn. Chi dao cdng...

Leia mais

Toàn cầu hoá và đa dạng hoá văn hoá

Toàn cầu hoá và đa dạng hoá văn hoá Trddc het, eung chinh cle nha nghien cflu - ma p h i n ddng lai la cae nha van hoa hge - da khang dinh rang toan eau hoa, internet va cac phUdng tien thdng tin Men dai nhat khdng ed kha nang sinh r...

Leia mais

Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu - sự phản ứng của các nước lớn

Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu - sự phản ứng của các nước lớn cdng ddng euro tren cac thi trfldng the gidi ma mue tieu nhdm vao Tay Ban Nha. Gidi dau eo dang thflc hien cac chidn dich nhdm ha t h a p ddng euro va kidm Idi. Hg chu yeu dau co trong ngan han. Mo...

Leia mais

can noi doanh nghiep niem yet

can noi doanh nghiep niem yet hudng dan, tham chf ap dat mdt sd quy djnh nham bao ve sy lanh manh ciia thj trudng, bao ve cac cd ddng, bao ve nha dau tu, xa ban la bao ve nen kinh te. Hai Id, cin xay dyng va ban hanh cao quy dj...

Leia mais

Tiềm lực Việt Kiều chưa được khai thác hiệu quả

Tiềm lực Việt Kiều chưa được khai thác hiệu quả vdng 1 nam (so sinh vdi Trung Qude giim 6 diem trong vdng 4 nim). R d r l n g , bude thyt liii tai thdi diem da gia nhap ngdi nbl chung WTO gan mdt nam nhu vay qui khdng nhd. Nhieu ngudi td ra lac ...

Leia mais

Bước đầu đánh giá rối loạn lo âu trên các bệnh nhân mắc một số

Bước đầu đánh giá rối loạn lo âu trên các bệnh nhân mắc một số man tfnh khac di kem. Ke't luan; cac benh nhan dj dng cd mde do lo au td mde vda din cao, tang din theo tuoi va khdng cd su khac biet mde do lo au gida 2 gidi, da lap gia dinh hay chua, cd hay khdn...

Leia mais