Untitled

Transcrição

Untitled
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym
z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”
– COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca:
Gmina Daleszyce
Opracowanie:
Monika Kraska, Agnieszka Golmento, Tomasz Pleban
Skład:
Tomasz Pleban
Tłumaczenie:
Ewa Stępień, Magdalena Baćkowska, Dominika Woźnicka
Druk:
PUHP GRAF-US Grzegorz Kraska, 25-369 Kielce, ul..Żeromskiego 13
Korekta:
Teresa Rzepecka, Jolanta Rusak
Zdjęcia:
Wojciech Bernecki, Jolanta Rusak, Paweł Kosin, Tomasz Pleban
Nakład:
500 szt.
Wstęp / Introdução / Introduction
W dobie rozwoju technicznego zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa w nowoczesnym procesie
dydaktycznym stosowanie technologii informatycznych. Głównym celem projektu „Od czarnej tablicy do tablicy
interaktywnej” był wzrost jakości edukacji poprzez stosowanie nowoczesnych technologii w szkole. Realizacja
projektu pozwoliła, także na wypracowanie strategii wprowadzania nowoczesnych technologii do szkół.
Jedną z podstawowych grup, do której skierowany był projekt byli nauczyciele, u których wzbogacanie procesu nauczania poprzez stosowanie technologii informatycznych doprowadziło do stosowania innowacyjnych rozwiązań w procesie dydaktycznym. W konsekwencji uczniowie nabrali przekonania, że nowoczesne technologie
ułatwiają w znaczny sposób naukę. Doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej, wymiana doświadczeń
w metodyce nauczania, oraz poznanie innej kultury, doprowadziło do szerszego wykorzystania technologii IT
w nauczaniu. Pozwoliło także na inne spojrzenie na proces kształcenia, jak również stosowanie innowacyjnych
metod nauczania.
Niewątpliwie duże doświadczenie zyskały pozostałe organizacje zaangażowane w projekt. Pomogło im to
widzieć szerzej problemy kształcenia i wspomagać szkoły w ich dążeniu do nowoczesności. Na stąpiło zwiększenie świadomości wszystkim instytucji partnerskich z korzyści płynących ze stosowania nowoczesnych
środków dydaktycznych takich jak tablica interaktywna, projektor multimedialny, laptop, Internet itp. do podnoszenia jakości pracy szkoły.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podejmowanymi przez instytucje uczestniczące w projekcie działaniami i efektami oraz skorzystania z dobrych praktyk i materiałów wytworzonych w trakcie realizacji tego projektu.
Nos tempos de evolução tecnológica, temos de perceber que a utilização da informática no processo de
ensino tem o papel muito importante. O objectivo principal do projecto “De quadro preto ao quadro
interactivo” foi o aumento da qualidade do ensino através do uso de novas tecnologias nas escolas. Este
projecto permitiu elaboração das estratégias para a sua implementação.
Os professores foram um dos principais grupos-alvos deste projecto. Utilizando novas tecnologias
informáticas, conseguiram enriquecer a sua forma de ensinar resultando na aplicação das soluções
inovadoras no processo didáctico. Consequentemente, os alunos ficaram convencidos que as novas
tecnologias facilitam bastante a aprendizagem.
O desenvolvimento profissional dos professores, a troca de experiencias e das metodologias de ensino
aliado ao descobrimento doutras culturas permitiram aproveitar as tecnologias IT no ensino, o que desta
forma acaba por mudar a opinião sobre o processo de aprendizagem utilizando as novas tecnologias.
Sem dúvida, as instituições, que participaram neste projecto, ganharam muitas experienciam novas.
Conseguiram olhar para os problemas de ensino com perspectiva mais profunda e apoiar as escolas
nas suas tentativas de modernização. Todas as instituições parceiras ficaram mais conscientes sobre as
vantagens da utilização dos métodos didácticos modernos como por exemplo o quadro interactivo, o
projector, o portátil, ou internet para aumentar a qualidade do ensino na escola.
Temos o prazer de apresentar o sumário das acções e iniciativas, mas também a descrição dos
resultados, do desenvolvimento das boas práticas e dos produtos finais elaborados durante o projecto
pelas instituições parceiras.
In the era of technological development, we realize how important is IT in the modern teaching process.
The main objective of the project "From blackboard to whiteboard" was the increase of the quality of
education through the use of modern technology in the school. Thanks to the project there has been
worked out the strategy of the introduction of modern technology to schools.
One of the basic groups, which the project was directed to were teachers who have enriched the
teaching process through the use of information technology. The results of this process are innovative
solutions in their teaching process. What is more, now the students believe that modern technologies
make the learning process easier. Professional development of teaching staff, the exchange of
experience in the methodology of teaching and learning about another culture have put the teaching
process into a new perspective. The use of innovative teaching methods played an important role, too.
Undoubtedly, organizations involved in the project gained precious experience, too. It helped them see
the issue of education wider and support schools in their efforts towards modernity. The awareness of all
partner institutions concerning the benefits of using modern teaching aids (such as interactive
whiteboard, projector, laptop, Internet, etc.) to improve the quality of school work have increased.
We encourage you to learn about activities performed by the institutions participating in the project and
our final products . We invite you to use of best practices and materials produced in the course of this
project.
COMENIUS REGIO
Comenius
From Blackboard to interactive whiteboard
Education And Culture DG
Life Long Learning Programme
COMENIUS REGIO
Education And Culture DG
Life Long Learning Programme
Comenius
Spis treści / Índice / Table of Contents
Wstęp / Introdução / Introduction .......................................................................................................................3
From Blackboard to interactive whiteboard
Gmina Daleszyce / Municipio Daleszyce / Municipality Daleszyce...................................................................4
Gmina Esposende / Municipio Esposende / Municipality Esposende................................................................5
Partnerzy w projekcie / Os parceiros do projecto / Project partners..................................................................6
Cele projektu/ Objetivos do projeto / Objectives of thre project..........................................................................7
Wizyty studyjne / As visitas de estudo / Study visits...........................................................................................8
Konferencja: Porównanie systemów edukacji Polski i Portugalii / Conferência: Comparação dos sistemas de
ensino polonês e Portugal / Conference: Comparison of education systems Polish and Portugal.....................9
Warsztaty dla nauczycieli / Oficinas para professores / Workshops for teachers...........................................10
Dzień Polski / Dia Polonês / Polish Day............................................................................................................11
Dzień Portugalski / Dia do Português / Day of the Portuguese........................................................................12
Lekcje pokazowe / Aulas de demonstração / Demonstration lessons..............................................................13
Wartość projektu / O valor do projeto / The value of the project.......................................................................14
COMENIUS REGIO
Comenius
From Blackboard to interactive whiteboard
Education And Culture DG
Life Long Learning Programme
COMENIUS REGIO
From Blackboard to interactive whiteboard
Education And Culture DG
Life Long Learning Programme
Comenius
COMENIUS REGIO
Comenius
From Blackboard to interactive whiteboard
Education And Culture DG
Life Long Learning Programme
COMENIUS REGIO
From Blackboard to interactive whiteboard
Education And Culture DG
Life Long Learning Programme
Comenius