xunta de galicia - Deputación de Lugo

Сomentários

Transcrição

xunta de galicia - Deputación de Lugo
JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 2014
Nº 042
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS – AGUAS DE GALICIA.
SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
José Antonio Muñiz Abad, con DNI 52574142Y e enderezo Poeta Edelmira Guerrero, 24 Málada, solicita de
Augas de Galicia autorización de obras. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información
pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.W27.43566
As obras solicitadas consisten na autorización para reparación do tellado e balcóns na zona de policía do río
Ouro no lugar S. Antonio nº 6 da parroquia de Bacoi do concello de Alfoz (Lugo).
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Alfoz ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda
da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o
desexe.
Lugo, 6 de febreiro de 2014.-O xefe do servizo territorial, Néstor Rodríguez Arias
R. 0594
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSDRIA DE LUGO
Anuncio
Resolución do 3 de febreiro de 2014 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza e aproba o proxecto
de execución da instalación eléctrica no Concello de Monterroso. (Nº expte:IN407A 2013/33-2-8117-AT)
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a seguir se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución SA
- Domicilio Social: A Batundeira, 2, 32960 Velle, Ourense
- Denominación: LMTS, CT Lugo 0038
- Situación: concello de Monterroso
- Características Técnicas:
• LMTS a 20 KV consistente en anelar na liña PAL807 o CT proxectado entre o CT R/ Nova
(27CR03 ) e o CT Campo Feira (27SP31), cunha lonxitude de 154 metros, en condutor
RHZ1-240.
• CT en Avda de Lugo 38, en edificio non prefabricado tipo compacto 2L/1P, cunha
potencia de 250 KVA e unha relación de transformación de 20.000V/400-230V.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, e no Real Decreto 1955/2000, do 1
de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial
resolve:
2
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das devanditas instalacións, cuxas características se axustaran
en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos
regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións
que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia
municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no
prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor
calquera outro recurso que se considere pertinente.
Lugo, 3 de febreiro de 2014.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 0595
Anuncio
Resolución do 3 de febreiro de 2014 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza e aproba o proxecto
de execución da instalación eléctrica no Concello de Castroverde. (Nº expte:IN407A 2013/34-2-8118-AT)
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a seguir se cita:
- Solicitante: Unión Fenosa Distribución SA
- Domicilio Social: A Batundeira, 2, 32960 Velle, Ourense
- Denominación: recuamento de LMT en Peneirama
- Situación: concello de Castroverde
- Características Técnicas:
• LMTA a 20 kv con orixe nun apoio proxectado na LMTA a CTI Peneirama e final nun
apoio proxectado na misma liña, cunha lonxitude de 52 metros, en condutor LA-56.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, e no Real Decreto 1955/2000, do 1
de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial
resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das devanditas instalacións, cuxas características se axustaran
en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos
regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións
que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia
municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no
prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor
calquera outro recurso que se considere pertinente.
Lugo, 3 de febreiro de 2014.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 0596
Anuncio
Resolución do 28 de xaneiro de 2014 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza e aproba o
proxecto de execución da instalación eléctrica no Concello de Taboada .(Nº expte:IN407A 2013/41-2-8125-AT)
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a seguir se cita:
- Solicitante: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN SA
- Domicilio Social: A BATUNDEIRA, 2, 32960 VELLE, OURENSE
3
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
- Denominación: LMT, CT E RBT ALMUÍÑA
- Situación: CONCELLO DE TABOADA
- Características Técnicas:
•
LMTA núa a 20 kv, con orixe no apoio existente na LMTA a CT Ansar CHA805 e final no
CT aéreo proxectado Almuíña (100 kva), en condutor tipo LA-56 e cunha lonxitude de 10
metros.
•
CT de intemperie Almuíña cunha potencia de 100 kVA e unha relación de transformación
de 20.000/400-230 Kv.
•
RBTA con orixe no CTI proxectado Almuíña e final na RBT existente, en condutor tipo RZ
e cunha lonxitude de 54 metros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, e no Real Decreto 1955/2000, do 1
de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial
resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das devanditas instalacións, cuxas características se axustaran
en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos
regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións
que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia
municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no
prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor
calquera outro recurso que se considere pertinente.
Lugo, 28 de xaneiro de 2014.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 0597
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN
Anuncio
ASUNTO:
Citación para notificación, por comparecencia, de título executivo en procedemento de constrinximento, ao
abeiro do artigo 112 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
CONCEPTO:
Varios
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Triobutaria e Recadación, rúa Tui, nº 5 baixo, Lugo, en dias laborables, de luns a venres,
de 9:00 a 14:00 horas.
PRAZO:
Quince dias naturais contados dende o siguinte a esta publicación
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERASADO OU DO SEU REPRESENTANTE:
Para todos os efectos legais, o acto entenderase notificado dende o dia seguinte ao vencemento do prazo
sinalado.
CONCELLO: 013 - CERVO
CONCEPTO:000073- OTROS IMPUESTOS
NOME
BARES SOTO ROSANA
GARCIA DEL MORAL LUISA JOSEFA
GARCIA DEL MORAL LUISA JOSEFA
PARDO VILA MARIA JUSTA
PARDO VILA MARIA JUSTA
NIF
32844151J
26231223E
26231223E
76557543L
76557543L
RECIBO
785
408
527
199
329
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
4
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
PARDO VILA MARIA JUSTA
PARDO VILA MARIA JUSTA
SAAVEDRA GONZALEZ ELIA ROSA
VILLARQUIDE SAA ANTONIO
76557543L
76557543L
77593275S
77597204B
B.O.P de Lugo
451
571
1064
610
2011
2011
2011
2011
RECIBO
16
7
32
9
3
11
12
13
19
6
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
RECIBO
3
EXERCICIO
2011
RECIBO
900107980
900107983
EXERCICIO
2011
2011
RECIBO
900107089
900106994
900107001
900107007
900107112
900107082
900107015
900107019
900107029
900107041
900107052
900107101
900107118
900107060
900107068
900107075
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
RECIBO
900094672
900094676
900094670
900094674
900094675
900094669
900094671
900094664
900094686
900094668
900094681
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CONCEPTO:000006- PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
NOME
NIF
EXPOSITO CANDAL JOSE LUIS
33840124V
MENDEZ BAAMONDEE ROBERTO
33543801A
MENDEZ BAAMONDEE ROBERTO
33543801A
MENDEZ BAAMONDEE ROBERTO
33543801A
MENDEZ BAAMONDEE ROBERTO
33543801A
CONCEPTO:000012- LICENCIAS DE APERTURA
RECIBO
4
2
1
1
2
EXERCICIO
2012
2011
2011
2012
2012
NOME
RECIBO
EXERCICIO
CONCELLO: 021 - XERMADE
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
NIF
ALONSO CORRAL MANUEL
33670279G
ALVAREZ CASTRO OFELIA
33751184H
BAÑOBRE MARTINEZ ELIAS
33661846N
FERREIRO DE CASTRO CONCEPCION
33824314P
FERREIRO DE CASTRO CONCEPCION
33824314P
GUIZAN RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA
99999978A
PARDIÑAS CELEIRO ANTONIO
33305791C
PRIETO GARCIA JESUS
33791590J
SANTIAGO LOPEZ ALBERTO NEMESIO
76544018H
YAÑEZ PEREZ JOSE
33745809W
CONCELLO: 022 - GUITIRIZ
CONCEPTO:000082- TERRAZAS,MESAS Y SILLAS
NOME
SANTALLA SEOANE CB
NIF
E27401306
CONCELLO: 038 - OUROL
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
NIF
FARIÑAS VILLAR FRANCISCO
33667650C
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA FE
33993389X
CONCELLO: 044 - A PASTORIZA
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
NIF
BRAÑA IGLESIA MAXIMINO
33827106V
CANTO FERNANDEZ MARINA
76552191A
FERNANDEZ OTERO ANGELICA
33650172E
FERNANDEZ RIVAS ANTONIO
33755526J
FERNANDEZ RIVAS GIL ALBERTO
33794860V
FERNANDEZ VEIGA MARIA EUGENIA
33846611H
FOLGUEIRA FERNANDEZ DODOLINO
33318299Q
GARCIA SAMPEDRO AMPARO
33651591S
IGLESIA BOUZA ARSENIO
33755160S
MIRAGAYA CASTRO JORGE
33343916B
PEREZ FERNANDEZ ENRIQUE
33835255R
PETEIRA MARTINEZ ANGEL
33350055D
RIGUEIRO BARREIRA JOSE MARIA
33653176J
SANTOS SEIJO VIRGINIO
33650712X
SILVOSA PEREZ JOSE MARIA
33853750G
YANES FERNANDEZ CARLOS
33348497S
CONCELLO: 054 - RIOTORTO
CONCEPTO:000076- BASURA DOMICILIARIA
NOME
AGUIAR RODRIGUEZ VICTOR
CORTON ORDEN ATILANO
GARCIA DIAZ SEVERINO
GARCIA FERNANDEZ BENITO ANTONIO
GARCIA FERNANDEZ MARIA FRANCISCA
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARIA
LOPEZ CEREIJO CARMEN
REGO OREA ROSA MARIA
REY LORIGADOS VENANCIO
RODRIGUEZ PACIO ALFONSO
SOBRADO SOBRADO JOSE
NIF
33736013G
33736762V
33752510X
33735885Z
33809672V
33737313Q
76521121Y
11409979R
33736695L
33738096V
33737952B
CONCELLO: 056 - SAN VICENTE DE RABADE
NIF
5
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
MENDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL
CONCEPTO:000032- LICENCIAS URBANISTICAS
NOME
MENDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL
CONCEPTO:000090- MULTAS
NOME
GIL TORRES MIGUEL
MPV AS PONTES RALLY SL
SANGIAO PARGA PABLO
B.O.P de Lugo
76574269R
1
2012
NIF
76574269R
RECIBO
1
EXERCICIO
2012
NIF
33325295C
DE0002665
32407930X
RECIBO
1
5
4
EXERCICIO
2012
2012
2012
NIF
34256825G
E27121425
33811771T
RECIBO
11
24063
13
EXERCICIO
2011
2011
2011
NIF
33305349S
RECIBO
74060 2011
EXERCICIO
NIF
19501401T
RECIBO
2
EXERCICIO
2012
RECIBO
1
EXERCICIO
2012
NIF
44460965X
44460965X
34882959D
71872448R
71872448R
34636270H
RECIBO
1
1
1
1
1
1
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
NIF
X6452607A
B27219021
B27325984
B27395177
33994369R
RECIBO
1
1
1
1
1
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
CONCELLO: 057 - SARRIA
CONCEPTO:000073- OTROS IMPUESTOS
NOME
CARNERO LOPEZ JOSE LUIS
GOISA C.B
LOUREIRO MODIA LUIS ANGEL
CONCEPTO:000079- ILO
NOME
LIMERES LOPEZ GERMAN
CONCELLO: 064 - O VICEDO
CONCEPTO:000090- MULTAS
NOME
SANJUAN PEÑALVA RICARDO EMILIO
CONCELLO: 065 - VILALBA
CONCEPTO:000038- IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO 1
NOME
NIF
ESTRUGALICIA SL
B272169902
CONCELLO: 067 - VIVEIRO
CONCEPTO:000076- BASURA DOMICILIARIA
NOME
GIMENEZ BARRUL MARIA LUZ
GIMENEZ BARRUL MARIA LUZ
MONTOYA MONTOYA ECEQUIEL
ROMERO SUAREZ MARIA
ROMERO SUAREZ MARIA
VARGAS SALAZAR ANGELES
CONCEPTO:000082- TERRAZAS,MESAS Y SILLAS
NOME
BELMEDDAH BOUAMEUR
CAFETERIA CERVECERIA KYARA S.L.
CERVECERIA COPDORS S.L.
ODUGELI S.L.
RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO
En Lugo,13 de febrero de 2014.-
O tesoureiro,
R. 0606
GOBIERNO DE ESPAÑA
SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO EN LUGO – SECRETARÍA XERAL
Anuncio
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27/11/92), modificada por la Ley
4/1999 (BOE de 14/01/92) se hacen públicas los acuerdos de iniciación recaídos en los expedientes
sancionadores que se indican, y acordados por esta Subdelegación del Gobierno a los interesados que a
continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación de los mismos en el último domicilio
conocido, ésta no ha podido ser practicada.
Los correspondientes expedientes figuran a disposición de los interesados para conocimiento íntegro y
constancia del mencionado acto en la Sección de Infracciones Administrativas, de la Subdelegación del Gobierno
en Lugo, al considerarse de aplicación al art. 61 de la citada Ley.
Contra dichos acuerdos de iniciación podrán formular alegaciones y aportar las pruebas que estimen
pertinentes en defensa de sus derechos, dentro del plazo de quince días, contados desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en el B.O.P. de la provincia. Al propio tiempo se advierte que transcurrido dicho
6
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
plazo, seguirán los expedientes su trámite ordinario pudiendo ser considerados los acuerdos de iniciación como
propuestas de resolución, en el caso de que no se hayan efectuado alegaciones.
EXPEDIENTE
INFRACTOR
DIRECCION_INFRACTOR
65/2014
FERNANDO
JESUS
SOTO ARRIAGA
Calle
MENÉNDEZ
Vigo
PELAYO 20 SO A
Pontevedra
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
77/2014
ELADIO
AMOR
Calle
ANTONIO
Burela
GARELLY 7 1º IZ
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
89/2014
FRANCISCO GARCIA Calle ARIZTAGA KALEA
Orio
LOPEZ
11 1º
Gipuzkoa
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 26.i)
83/2014
LUZ
ANGELICA
ALVAREZ ALVAREZ
Calle URZAIZ 184 5º C
Vigo
Pontevedra
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
1299/2013
OSCAR ALEXANDRE
MACHADO
CONCEICAO
Avenida ROSALÍA
CASTRO 22 4º C
Ribadeo
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 26.i)
61/2014
FERNANDO
MARIÑO
Calle MAQUINARIA 2 1º
Portugalete
DR
Bizkaia
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
10/2014
JAOUAD QUEBRET
Calle
MAR
Lugo
CANTABRICO 13 2º
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
5/2014
LUIS RUS GARCÍA
Calle DO RIO (EDIFICIO
Pontenova (A)
LIMONITA) 44 3º A
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 26.i)
17/2014
ECEQUIEL
MONTOYA
MONTOYA
Calle RAFAEL DIESTE 9
Burela
1º A
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O.
1/1992
23.m)
20/2014
MARIA
ARANTXA
DIAZ GONZALEZ
Calle CASTILLO 12
Madrid
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
27/2014
MARCOS
GOMEZ
Ourense
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
47/2014
ISABEL
ENDEIZA
PEDRUELO
Calle ALBADALEJO 40
Madrid
2º B
Madrid
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
48/2014
MIGUEL
SAIZ
Calle POLEO 13
Madrid
Madrid
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
1298/2013
SERGIO
MOISES
MACHADO
CONCEICAO
Lugar
POSADA
FAZOURO 12
Foz
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 26.i)
1296/2013
LUIS
MANUEL
MACHADO
PICARETE
Calle CORPORACIONES
MUNICIPALES BLOQUE Foz
45 P2º C
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 26.i)
1280/2013
DIEGO
BLANCO Calle CARAMECHEIRO 2
SANJURJO
BJ C
A Coruña
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
74/2014
DAVID
RIOPEDRE
RODRÍGUEZ
Avenida
CARLOS
Lugo
AZCARRAGA 44 2º
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
80/2014
LUÍS
MANUEL
FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
Plaza
COMANDANTE
MANSO 7 4º IZ
Lugo
Acuerdo de
Iniciación
L.O. 1/1992 - 25.1
GOMEZ
DIEZ
DE
INFRACTOR_MUNICIPIO INFRACTOR_PROVINCIA FASE
Madrid
EIJO Avenida BUENOS AIRES
Ourense
130 3º IZ
CARVAJAL
DE
Ribeira
Lugo
LEGISLACION
-
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, Ramón Carballo Páez
R. 0598
7
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
CONCELLOS
LUGO
Anuncio
Con data 2 de abril de 2013, don Luis Manuel Alvarez Martínez, Tenente de Alcalde, Delegado da Área de
Urbanismo, por Decreto da Alcaldía número 13003061, acordou autorizar a don José Manuel Vázquez Blanco,
para sustituir canlón no inmoble sito na rúa Monforte nº 38.
Con data 5 de xullo de 2013, don Luis Manuel Álvarez Martínez, Tenente de alcalde, Delegado da Área de
Urbanismo, por Decreto da Alcaldía número 13006756, acordou autorizar a don José Manuel Vázquez Blanco,
para sustitución de enlousado de cuberta, no inmoble sito en San Vicente do Veral nº 12.
Con data 19 de abril de 2013, don Luis Manuel Álvarez Martínez, Tenente de Alcalde, Delegado da Área de
Urbanismo, por Decreto da Alcaldía número 13003715, acordou autorizar a don José Manuel Vázquez Blanco,
para sustituir canlón, no inmoble sito na rúa Marqués de Ombreiro nº 34.
Contra ditos acordos, que poñen fin á vía administrativa, poderá interpoñe-los recursos contemplados nos
art. 8 e 46 da Lei 29/98, do 13 de xullo, de xurisdicción contencioso-administrativa; no art. 116 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, e demáis accións legais que estime pertinentes, a partir do día seguinte á publicación da
presente.
Ó terse enviadas reiteradas notificacións ó enderezo aportado a tales efectos, non podéndose levar a cabo as
notificacions dos acordos, e ós efectos sinalados no art. 59-5 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, do 26 de novembro de 1992, se procede a publicar o
presente edicto, facendo constar que os expedientes poden consultarse, durante as horas de oficina, no Servizo
de Licenzas deste Concello, onde se atopan de manifesto.
Lugo, 7 de febreiro de 2014.- O TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E MEDIO
AMBIENTE, Luis Manuel Álvarez Martínez
R. 0599
Anuncio
CITACIÓNS PARA NOTIFICACIÓNS POR COMPARECENCIA
Dado que non foi posible realizar a notificación ó interesado ou ó seu representante coñecido por causas non
imputables a esta Administración, e posto que foi intentada por dúas veces, en cumprimento do que dispón o
artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de diciembre, Xeral Tributaria, a continuación relaciónanse as notificacións de
procedementos de xestión tributaria, tramitados polo Servizo de Facenda Local en conceptos de Imposto sobre o
incremento do valor dos terreos de natureza urbana, Imposto sobre bens Inmobles e Imposto de Actividades
Economicas para coñecemento dos suxeitos pasivos, obrigados tributarios, ou dos seus representantes, para
que no prazo de quince días naturais, contados o día seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia comparezan ante este Concello, ronda da Muralla 197, 2º andar, Servizo de Facenda Local para ser
notificados. Transcorrido o dito prazo sen que se producise a comparecencia, a notificación entenderase
realizada para tódolos efectos legais dende o día seguinte ó do vencemento daquel.
IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATUREZA URBANA
REMESA 10
N.RecibNome Contribuínte
5682077FERNANDEZ*REGO,PABLO
NIF
033336417
Situación
RUA SAN VICENTE, 6 TODOS
REMESA 11
N.RecibNome Contribuínte
5865775GARCIA*PRADO,VICTORINO
5842237NUÑEZ*GINZO,MARGARITA
5866871PUMAROL*LOPEZ,ALVARO ANTONIO
NIF
011397968
033855007
033794733
Situación
BARRO CASTELO DE ABAIXO, 31
BARRO PORTELA (SALVADOR
RUA MAGNOLIA, 86 TODOS
Total
80,00
Total
6,68
12,48
683,01
8
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
INTERESADO
SOLUCIONES DE NEGOCIO DEL NOROESTE,
S.L. (B24605230)
ORGANO TRAMITADOR
SERVIZO DE FACENDA LOCAL
(IAE)
PROCEDEMENTO
Execución do acordo estimatorio
de data 21/11/2013, adoptado
pola AEAT, no que se procede á
devolución do importe aboado
pola liquidación nº 5171660
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
N.RecibNome Contribuínte
NIF
6486035ACON ARRENDAMIENTOS URBANOS SL
6274885ARIAS*BESTEIRO,LORENA
6202168CASTRO*REBOLO,MARIA CARMEN
6483879CDAD PROP RUA RAIÑA (DA) 5
6483880CDAD PROP RUA RAIÑA (DA) 5
6493318CORRAL Y ESPIÑEIRA SL
6199827FERREIRO*FERNANDEZ,FRANCISCO
6493903GALLEGO*VIGO,AGUSTIN
6202213GARCIA*BARREIRA,AMANDA
6206465GARCIA*BARREIRA,AMANDA
6206754GARCIA*BARREIRA,AMANDA
6202234GARCIA*BARREIRA,AMANDA
6274804GARCIA*FERNANDEZ,JOSE MARCOS
6480289GOMEZ*GARRIDO,M PATROCINIO
6480292GOMEZ*GARRIDO,M PATROCINIO
6480291GOMEZ*GARRIDO,M PATROCINIO
6197503GONZALEZ*FERREIRO,SUSANA
6199826J CONSTANTINO NUÑEZ VAZQUEZ SA
6493581LOPEZ*VALIN,JOSE
6198647PEREIRA*RODRIGUEZ,ALVARO
6198652PEREIRA*RODRIGUEZ,ALVARO
6199935PERNAS*CURA DEL,SABELA
6480297PIÑEIRO*CONDE,SANTIAGO ROBERTO
6196569PROMOCIONES AS FONTIÑAS SL
6397450RIVAS*AGUIAR,MARIA AMAPOLA
6275176RODRIGUEZ*LOPEZ,ANTONIA
6275194RODRIGUEZ*SOMOZA LOPEZ,HERMITAS
6275202RODRIGUEZ*SOMOZA LOPEZ,HERMITAS
6275207RODRIGUEZ*SOMOZA LOPEZ,HERMITAS
6275210RODRIGUEZ*SOMOZA LOPEZ,HERMITAS
6275204RODRIGUEZ*SOMOZA LOPEZ,HERMITAS
6485006SANDE*SANTOVEÑA DE,MARIA ISABEL
6480355SANJURJO*SANCHEZ,EMILIO JOSE
6199803VENTOSINOS*CUMBRAOS,JOSE
6493334VIVERO*ALONSO,PILAR
B1562915
033332793
033309030
E2704190
E2704190
B2718155
033306769
033316297
033790566
033790566
033790566
033790566
033857779
033647570
033647570
033647570
033336695
A2724473
076603649
034226235
034226235
033307109
035318812
B2727627
033303188
033602848
033602849
033602849
033602849
033602849
033602849
M2700030
032829771
033579381
033582821
Situación
AVDA CORUÑA (DA), 415 PBJ B
RUA PAXARIÑOS (DOS), 35 Bl III
AVDA CORUÑA (DA), 282 PBJ
RUA GUSTAVO FREIRE (MUSICO),
RUA GUSTAVO FREIRE (MUSICO),
RUA ROF CARBALLO (HUMANISTA),
RUA PAXARIÑOS (DOS), 15
AVDA MADRID (DE), 315 PBJ A
RONDA CARME (DO), 45 TODOS
RONDA CARME (DO), 45 TODOS
RONDA CARME (DO), 45 TODOS
RONDA CARME (DO), 45 TODOS
PRAZA FERNANDO DE CASAS
RUA SERRA DE OUTES, 28 P01
RUA SERRA DE OUTES, 28 A01
RUA SERRA DE OUTES, 28 P02
RUA FABRICA DE ABELLA, 2 P08
RUA PAXARIÑOS (DOS), 15
RONDA FINGOI (DE), 12 P03 C
RUA RIO CABE, 40 SSO 0003
RUA RIO CABE, 40 S01 0019
POLIG SUNP SUR K,
SUELO
AVDA REVERENDO XOSE
AVDA MADRID (DE), 32 S01 0001
RUA SAN ROQUE, 45 TODOS
RUA CASTELAO, 27 SUELO
RUA CASTELAO, 25 TODOS
RUA CASTELAO, 23 PBJ A
RUA CASTELAO, 23 P01 A
RUA CASTELAO, 23 P01 B
RUA CASTELAO, 23 PBJ B
RONDA MURALLA (DA), 66 P05 A
LUGAR URBANIZACION CAMPIÑA
LUGAR VILAR (O) (CUIÑA), 2
BARRO SAGRADO CORAZON
Total
1.730,44
187,45
211,61
381,54
328,08
6.884,28
44,54
12,99
389,49
143,63
54,25
225,01
23,93
105,05
13,69
77,96
288,43
35,64
128,71
10,37
8,12
27,67
187,33
258,29
461,62
1.873,40
2.287,43
140,11
178,22
195,31
149,65
565,34
453,45
2,79
194,44
INTERESADO
ORGANO TRAMITADOR
PROCEDEMENTO
JOSÉ BARREIRO RODRÍGUEZ
(33580369R)
SERVIZO DE FACENDA LOCAL (IBI)
NICASIO ÁLVAREZ LENZA
(33578868H)
SERVIZO DE FACENDA LOCAL (IBI)
PROCEDER á devolución da cantidade
ingresada a través do recibo de padrón
con número fixo 3207309 e referencia
catastral 8240101PH1684S 0006JW,
xirado en concepto de Imposto sobre
Bens Inmobles de natureza urbana.
Número de recibo 6108217/2.
PROCEDER á devolución das cantidades
ingresadas a través do recibo de padrón
con referencia catastral
8240101PH1684S0018EA, xirado en
concepto de Imposto sobre Bens
Inmobles de natureza urbana. Número de
recibo 5518272/1 5518272/2.
9
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
AVELINO LÓPEZ MARQUÉS
(33588126F)
SERVIZO DE FACENDA LOCAL (IBI)
B.O.P de Lugo
PROCEDER á devolución das cantidades
ingresadas a través dos recibos de
padrón con referencia catastral
7537027PH1673N0001DF, xirados en
concepto de Imposto sobre Bens
Inmobles de natureza urbana. Números
de recibo 4829688, 5309920,
5562123/1 5562123/2, 6148711/1
6148711/2.
Lugo, 11 de Febreiro de 2014.- O Alcalde, P.D. A.Tenenta de Alcalde Delegada da Área de Economía e
Emprego.Acordo da X.G.L. 16/388 de 29 de maio de 2013. Sonia Méndez García
R. 0607
Anuncio
CITACIÓN PARA
EMBARGADOS
NOTIFICACIÓN
POR
COMPARECENCIA
DE
VALORACION
DE
BENS
INMOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la valoración de bens inmobles embargados no procedimento recadatorio, a pesar dos
dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de
15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou
por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación
Executiva do Concello de Lugo, sita na Rúa Ronda da Muralla 7-8, baixo. Horario: de luns a venres de 9 h a 14:30
h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Valoración de bens inmobles embargados.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 10 de febreiro de 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández.
NOME
DNI/CIF
EXPEDIENTE
ARIAS NUÑEZ MERCEDES
33815512S
2002EXP47000933
CONSTRUCCIONES NUEVA GALES DEL SUR SL
B27174788
1998EXP47000258
PROMOTORA VILLAMIDE SL
B27031384
1999EXP47001771
PROMOCIONES DE VIVIENDAS LA MURALLA SL
B27148311
1999EXP47001180
VAZQUEZ PEDROUZO MANUEL
33624047W
2012EXP47002618
VILLAFERRO, S.A.
A27106897
2000EXP47000023
R. 0636
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE EMBARGO DE BENS INMOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de bens inmobles no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
10
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 h a 18:00 h, venres
de 08:30 h a 14:30 h. Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargo de bens inmobles.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, medIante tarxetas.
Lugo, a 10 de febreiro de 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández.
NOME
CONSTRUCCIONES NEIRA PEREZ SL
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
DNI/CIF
B27024124
B27281145
EXPEDIENTE
2012EXP47001963
2011EXP47005185
R.0637
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA Ó DEBEDOR DO LEVANTAMENTO DE EMBARGO
DE BEN MOBLE POR ADXUDICACIÓN DIRECTA
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notificar ó debedor o levantamento de embargo de ben moble por adxudicación directa no
procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a
continuación se relacionan para que no prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación
deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na
relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla 7-8, baixo.
Horario: de luns a xoves de 08:30 h a 18:00 h., venres de 08:30 h a 14:30 h. Teléfono: 982-255281 e-mail:
[email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Notificación ó debedor do levantamento de
embargo de ben moble por adxudicación directa.
Lugo, a 10 de febreiro do 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández
NOME
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
DNI
34247897T
EXPEDIENTE
1998EXP47000425
R. 0638
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIA DE EMBARGO DE DEVOLUCIÓNS DE
AEAT
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non sendo
posible notifica-la dilixencia de embargo de devolucións de AEAT no procedemento recadatorio, a pesar dos
dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de
11
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou
por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación
Executiva do Concello de Lugo, sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30h a
18h,venres de 08:30h a 14:30h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Dilixencia de embargo de devolucións de
AEAT.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en calquera
sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 14 de febreiro do 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández
NOMBRE
ARTEMAR ESPACIO DE ARTE SL
BEKRADDA MOHAMMED
CARVAJAL BERLANGA MANUEL
DEL PINO PORRES ROSA MARIA
DIAZ MEJUTO JAVIER
DISTRIBUCIONES VARPEN SL
FERNANDEZ CAGIDE ALBERTO
FERNANDEZ VALLE CARLOS
FLOR DOS MIL SA
GABRIEL DE PRIETO JOSE RAMON
GARCIA CELORIO ALFREDO VICENTE
GOMEZ DIAZ VICTOR
IJAZ AHMAD
LOPEZ VAZQUEZ SANTIAGO
MANZANO RODRIGUEZ JOSE MARIA
MONTOTO MENDEZ SANDRA
MORAN VILOR JUAN CARLOS
PEREZ MUÑOZ ANGEL BENITO
PETROVA PENKA IVANOVA
POLBEIRA RIAMAN SL
PROPERLY SA
SERVIHABITAT XXI SAU
SPANDITEX SA
TOJO LOPEZ M LUZ
VIEJO RODRIGUEZ SANTIAGO
VILATUXE SL
NIF
B 70087473
X 7803049T
35104831T
19077567X
11918455Q
B 15492788
53165984N
33316382P
A 78071446
33815791H
32871294Q
33812580G
X 3107616V
33325243Z
32386277T
44822641B
33540376M
44710459T
X 7948030N
B 36465516
A 28684041
A 63379135
A 82674771
33348522V
9713418N
B 27220060
EXPEDIENTE
2012EXP47002482
2013EXP47003105
2012EXP47004872
2002EXP47001848
2013EXP47003020
2012EXP47004150
2011EXP47005336
2008EXP47000271
2013EXP47001070
2003EXP47001249
2013EXP47003787
2013EXP47003244
2010EXP47001640
2011EXP47001786
2012EXP47003881
2012EXP47004176
2013EXP47001075
2012EXP47004124
2011EXP47001507
2011EXP47006903
2011EXP47005489
2012EXP47005323
2012EXP47001806
2012EXP47000368
2013EXP47000112
2012EXP47005163
R. 0639
Anuncio
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE DILIXENCIAS DE EMBARGO DE CONTAS ABERTAS EN ENTIDADES DE
DEPÓSITO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la dilixencia de embargo de contas bancarias abertas en entidades de depósito, a pesar
dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo
de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente
ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación
Executiva do Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº -7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 h a
18:00 h, venres de 08:30 h a 14:30 h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
12
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
PROCEDIMENTO: Executivo de constrinximento. Dilixencia de embargo de diñeiro depositado en contas.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 14 de febreiro de 2014.- A Tesoureira, Mª del Rosario Vázquez Fernández.
NOMBRE
ACIO IT CONSULTING SL
ANLLO PEREZ RUBEN
BELLO GARRIDO LUIS
CARREIRA GANDOY M PILAR
CARRICOBA MERA JESUS
NIF
B 27400480
33330507B
33309207D
33338957C
33849041X
EXPEDIENTE
2013EXP47003118
2012EXP47003594
2013EXP47002365
2013EXP47003009
2003EXP47001503
CDAD PROP AVDA CORUÑA DA 422 424 RUA HORTENSIA 2
ENRIQUEZ ALONSO PAULA MARIA
EXPOSITO LOPEZ JOSE LUIS
FERNANDEZ NOGUEIRA JESUS
FOLGUEIRA MARTINEZ RAUL
FOLGUEIRA SEIJAS JOSE
GIMENO RUEDA FRANCISCO
GONZALEZ BARREIRO SL
LOPEZ BLANCO JORGE JOSE
LOPEZ FERNANDEZ ALBERTO
LOPEZ MENDEZ LIDIA
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
MANRO DISTRIBUCIONES COSMETICAS SL
MARTINEZ PEREZ JOSE LUIS
MARTINEZ VARGAS BRIGIDA
MICHEL PEREZ MILY
MONTOYA JIMENEZ FATIMA
MONTOYA MONTOYA SAUL
NOVO GRANDELA OSCAR
ORTIZ BURBANO CECILIA
PARDO PORTELA MARIA AMABLE
PEREZ FERNANDEZ LAURA
PRIETO FERNANDEZ MANUEL
RAMIL IGLESIAS JOSE ANTONIO
RIELO CASTEDO JESUS
RODRIGUEZ PENA LEONARDO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA ALEJANDRA
ROLDAN CORDOBA NICOLAS
ROMERO VAZQUEZ ENRIQUE FRANCISCO
SEIVANE CASTRO SONIA M
VARELA LOPEZ JOSE ANTONIO
VAZQUEZ BOTANA MARIA JESUS
VILA MONTERO JOSE MANUEL
H 27311828
33541792H
33850051P
33332598D
33535549P
33849933M
29115287R
B 27168111
33554266A
33345053K
76570741S
33828014M
B 27130871
33320081G
34292410P
34280881W
33331047E
33555254W
33557748N
X 6649277T
76572003N
33545160M
33349172T
76568022X
33601783W
33349541R
33333251H
34281687A
33788632E
33345184Z
33306919K
33850686E
33575232Q
2013EXP47000585
2013EXP47003138
2000EXP47000129
2013EXP47002091
2009EXP47000634
2013EXP47003417
2008EXP47000831
2011EXP47005555
2012EXP47000474
2006EXP47000026
2005EXP47000591
2012EXP47002235
2002EXP47001707
2013EXP47003115
2009EXP47001279
2013EXP47002941
2000EXP47000139
2011EXP47002724
2011EXP47002779
2013EXP47001722
1998EXP47000617
2012EXP47002474
2004EXP47000710
2005EXP47000416
2013EXP47003947
2013EXP47003749
2012EXP47003998
2013EXP47003592
2002EXP47002312
2008EXP47003193
2000EXP47000396
2004EXP47001560
2003EXP47001500
R. 0640
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE REQUERIMENTO DE BENS PARA O EMBARGO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo requerimento de bens para o embargo no procedimento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
13
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 h a 18 h., venres de
08:30 h a 14:30 h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Requerimento de bens para o embargo.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 14 de febreiro do 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández
NOMBRE
ARIAS LUGILDE JUAN
BARRUL BARRUL JUAN
CASTRO PUMARIÑO FRANCISCO
CHILARES ANGEL
COBREROS BARRERA DE LA ANTONIO HEREDEROS
COBREROS BARRERA DE LA ANTONIO HEREDEROS
COM PROP AVDA GARABOLOS (DE) 3 5 7 9
CONDE CORREDOIRA ANA ROSA
CONFITERIA ABUIN
DIAZ VAZQUEZ PAULA
ESTRADA LOPEZ MARIA MILAGROS
FERREIRO PEREZ DORINDA HEREDEROS
GARCIA MARTUL JOSEFA
GARCIA SUAREZ BENILDE
GOMEZ LEGASPI FLORA
GOYANES LOPEZ ANA MARIA
HIJOS DE ALFREDO LOPEZ PI LLADO SL
IGLESIAS MONTES LIDIA
LOPEZ GOMEZ ANGEL
LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL
LUCERO DIAZ M ANGELA
LUGO TUNING SL
MIRANDA GOMEZ MARINA BEATRIZ
PUGA ULPIANO
RODRIGUEZ ANLLO ANTONIO
RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVERINO
RODRIGUEZ LOSADA DANIEL
RODRIGUEZ VAZQUEZ MANUEL
SEREN VILA JOSE
VAZQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
VIADOR LUGILDE SABINO
NIF
* 4095570
33552968Q
33573121K
* 4095334
* 4095315
* 4095604
H 27277581
36560494Q
* 4095287
33549771Q
33576430H
* 4095377
33595647F
34193147J
* 4095401
34929904B
B 27007640
34931817S
33730555C
* 4095431
33855995H
B 27274414
33576255G
* 4095475
* 4095486
* 4095484
34282087N
33627893F
33574316C
* 4095306
33782550N
EXPEDIENTE
2010EXP47003707
2007EXP47000100
2010EXP47003217
2010EXP47002746
2010EXP47003483
2010EXP47003574
2010EXP47002929
2010EXP47003371
2010EXP47002914
2005EXP47001895
2010EXP47003009
2010EXP47003677
2010EXP47003063
2010EXP47003445
2010EXP47003517
2010EXP47003410
2009EXP47002150
2010EXP47003048
2010EXP47003417
2010EXP47003171
2013EXP47001244
2009EXP47004055
2010EXP47003701
2010EXP47003585
2002EXP47001467
2010EXP47003685
2010EXP47003346
2010EXP47002833
2010EXP47003476
2010EXP47003407
2002EXP47000535
R. 0641
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la providencia de constrinximento no procedemento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
14
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 a 18:00 h , venres
de 08:30 a 14:30 h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Providencia de constrinximento.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 14 de febreiro do 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández.
NOME
ABELLEIRA SANTISO JOSE LUIS
ABOUFARIS NOURREDINE
NIF/CIF
33343897S
EXERCICIO
REF_EXTERNA
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6102694 00
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274454
11391856W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6103194 00
ALJOGAR UNIVERSAL SL
B 27272129
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6030260
ALJOGAR UNIVERSAL SL
B 27272129
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6103622 01
ALJOGAR UNIVERSAL SL
B 27272129
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6103621 01
ALJOGAR UNIVERSAL SL
B 27272129
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6072917
ALJOGAR UNIVERSAL SL
B 27272129
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6103623 01
ALMEIDA FERNANDEZ JOAQUIN
76574084T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6270193
ALMEIDA FERNANDEZ JOAQUIN
76574084T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6103655 00
ALMEIDA FERNANDEZ JOAQUIN
76574084T
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086935
ALMEIDA FERNANDEZ JOAQUIN
76574084T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6082588
ALONSO ALVAREZ AVELINA
33812200S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233955
ALONSO CELERIER JOSE
33341067Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6103717 00
ALONSO GONZALEZ DOLORES
33784112X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268983
ALONSO MACEIRAS MARIA DE LA LUZ
32609440V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193423
ALONSO PEREZ JOSE MARIA
33612241H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6242019
ALONSO TELEZ MARIA CONCEPCION
33338963A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6103902 00
ALVAREZ ALVAREZ EMILIO
33581952C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6232820
ALVAREZ ALVAREZ JOSE
34200077C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104023 00
ALVAREZ ALVAREZ JOSE
34200077C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104025 00
ALVAREZ ALVAREZ JOSE
34200077C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104024 00
ALVAREZ ALVAREZ SEVERINO JESUS
33585391D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104051 01
ALVAREZ BARRIO ISABEL
33595715Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104076 00
ALVAREZ COMBA RUBEN
33341908G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094325
ALVAREZ COMBA RUBEN
33341908G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193996
ALVAREZ COMBA RUBEN
33341908G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086618
ALVAREZ DIAZ JOSE
33338850M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6248895
AGRA FERNANDEZ CESAR JOSE
X 2405932V
CONCEPTO
ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE
11404554G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6264467
ALVAREZ GONZALEZ JOSE TOMAS
10017660X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6025896
15
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
ALVAREZ LAMELA CARLOS
NIF/CIF
33835194D
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104450 00
ALVAREZ LAMELA CARLOS
33835194D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104449 01
ALVAREZ NEIRA ALFREDO
76576795C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104636 01
ALVAREZ NEIRA ALFREDO
76576795C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033536
ALVAREZ PETEL ROSA
33716636Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6232762
ALVAREZ RAMOS MARTA
33330788Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225401
ALVAREZ REBOLO LAURA ANALIA
33535894P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104741 00
ALVAREZ RODRIGUEZ ANA ISABEL
46743990D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075937
ALVAREZ RODRIGUEZ ANA ISABEL
46743990D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104786 00
ALVES OUTEIRO ALESSANDRA
X 5487293E
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199231
ALVES VAZ DE CARVALHO ANTONIO ADRIANO
X 1600644M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6104957 01
ANGEL ABADES CONSTRUCCION Y REHABILITACION SL
B 70110952
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024376
ANIDO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
37744580Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6048048
ANIDO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
37744580Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6105299 00
B 15794134
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036872
ANKARIA EOLICA SL
ANLLO FERREIRA MANUEL
33859672S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6201334
ANSEDE VILELA MANUEL
33715428G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6259926
ARAUJO FERNANDEZ ANTONIO
33831282F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6052148
ARAUJO FERNANDEZ ANTONIO
33831282F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239756
ARAUJO GOAS BENIGNO
33839148F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6105480 00
ARENAS JULIANA PATRICIA
5600923D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6256850
ARENAS JULIANA PATRICIA
X 5600923D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6069249
ARENAS JULIANA PATRICIA
X 5600923D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6105553 01
ARES IGLESIA LUIS
33546347L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6224821
ARES PRADO PABLO
76517742P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225459
ARGIZ GONZALEZ JUAN
47367448Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197207
ARGIZ PEREZ MARCIAL LUIS
33325147X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196974
ARIAS BANDE DIAZ Y PARDO CB
E 27223304
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6105773 00
ARIAS BANDE DIAZ Y PARDO CB
E 27223304
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6105774 00
ARIAS GONZALEZ MANUELA
33344435R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033554
ARIAS GONZALEZ MANUELA
33344435R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106123 00
ARIAS HERMIDA LAURA VERONICA
33539049N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106131 00
ARIAS LOPEZ ALBERTO
33830412B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024483
ARIAS LOPEZ ANDRES
33584082B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059771
ARIAS LOPEZ ANDRES
33584082B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6247384
ARIAS MENDEZ OSCAR
33547304X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6242415
ARIAS NEIRA ASUNCION
33576176V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106297 00
ARIAS NEIRA ASUNCION
33576176V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6081819
ARIAS NEIRA JOSE MANUEL
33315191J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6224857
ARIAS PACIOS MANUEL
33592156N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106338 01
ARIAS PEREZ JESUS
33585433M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6073693
ARIAS RIOS CARMEN
33842980K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106409 00
ARIAS RODRIGUEZ AMEDIN CARMELO
33591767Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106418 00
ARMADA DURAN MARIA
33576963E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106596 00
ARMESTO DIAZ MARIA ELVA
33854082Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6271306
16
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
ARMESTO RODRIGUEZ ALVARO
33319045A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
ARNAIZ COUCE JUAN BAUTISTA
32794561B
ARNAIZ COUCE JUAN BAUTISTA
32794561B
ARSOGAL SL
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6065631
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106713 00
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6070766
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106859 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106860 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106855 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106862 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106861 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106857 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5840581
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106863 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106864 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106858 00
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106865 01
ARSOGAL SL
B 27185800
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106856 00
ASCARIZ ALVAREZ SHEILA
33551346G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106884 00
ASCARIZ LODEIRO EMILIO
33587711Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106920 00
ASCARIZ LODEIRO EMILIO
33587711Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6039043
ASCARIZ LODEIRO EMILIO
33587711Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106919 00
ASCARIZ REGUEIRO ANTONIO
33583113P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6106936 01
AZULEJOS Y PAVIMENTOS LUGO SL
B 12390886
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6058681
AZULEJOS Y PAVIMENTOS LUGO SL
12390886
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246287
BAANANTE GIRAZ ANTONIO
33578741Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6271383
BADOSA PEREZ ANGEL
52621311W
MULTAS DE TRAFICO
2013
6280871
BALEA GALAN CESAR MARIA
33580513F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6071112
BAÑOS GONZALEZ CARMEN
33783847K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239837
BAO PENALONGA MANUEL
33579417S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6267716
BARBAZAN BLANCO FERNANDO
30594771X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233751
X 3384089F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6107712 00
BARONA DIAZ JOSE ANTONIO
33302288J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225504
BARREDO MAGADAN JOSE
33717577Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064256
BARREIRO MARQUEZ LUIS DAVID
33344199H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086791
BARREIRO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
33542611D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064181
BARREIRO NUÑEZ MARIA DEL CARMEN
33542611D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108164 01
BARREIRO RIVAS SECUNDINO
33809206B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108200 00
BARRIOS CARREIRA MARCOS
33339913X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196924
BARROS LOPEZ EMMA
33576720D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261916
BARROS LOPEZ EMMA
33576720D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6074308
BARROS VALLE FRANCISCO JAVIER
33319706C
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199297
BARROS VALLE FRANCISCO JAVIER
33319706C
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199258
BARRUL BARRUL JAVIER
33545222K
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194141
BARRUL LOZANO JOSE ANGEL
34286699R
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028514
BARRUL VARGAS MARIA CARMEN
32418024F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108449 01
BASADRE LOPEZ MARTA
33328329H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108490 00
9270391B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108525 00
BARIGOU JAMAL
BASANTA IGLESIAS DANIEL
17
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
BAUTISTA RIVAS MARIA LUISA
34255830K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108604 01
BECERRA FERNANDEZ SOLEDAD
33572552G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108655 00
BECERRA FERNANDEZ SOLEDAD
33572552G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108654 00
BECERRA FERNANDEZ SOLEDAD
33572552G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108653 01
BELDA MORALES ANTONIO
33578361V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6040979
BELDA VILA ANTONIO
33739308X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108713 00
BELDA VILA ANTONIO
33739308X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6082545
BELESAR-INVER SL
B 27434521
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108716 00
BELESAR-INVER SL
B 27434521
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6108717 00
BELLO GARRIDO LUIS
33309207D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6259355
BELLO GARRIDO LUIS
33309207D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6071751
BENTOS MONTOYA ESTEFANIA
33555352P
MULTAS DE TRAFICO
2013
6192786
BENTOS MONTOYA ESTEFANIA
33555352P
MULTAS DE TRAFICO
2013
6192789
BESALDUCH ALVAREZ MARIA CARMEN
76553664G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6085448
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024465
BICU STELIAN
X 8345879F
BLANCO ANLLO NOA
33541806D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265937
BLANCO CARREIRA JOSE
33841468G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239779
BLANCO VEIGA MARIA MERCEDES
33545708R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6109604 00
BOMBEOS DEL MIÑO SL
B 27173905
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6044705
BOMBONES SUGUIMAR SA
27039742
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268966
BORGES COELHO AGUSTIN
33991631T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6220183
BORRAS BELLES OSCAR
46741710Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193430
BOUSO Y ROMERO CB
E 27041623
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6109760 00
BOUSO Y ROMERO CB
E 27041623
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6190156 02
BOUSO Y ROMERO CB
E 27041623
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6109758 00
BOUSO Y ROMERO CB
E 27041623
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6109759 00
BOUSO Y ROMERO CB
E 27041623
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6109762 00
BOUZIDI ABDELHALIM
2879959Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6247390
BOUZIDI ABDELHALIM
X 2879959Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059777
BOUZIDI ABDELHALIM
X 2879959Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6109829 00
BUJAN CARREIRA LUIS
33809459B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6050589
BUJAN CARREIRA LUIS
33809459B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054835
BUJAN CARREIRA LUIS
33809459B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6110124 01
BUJAN CASAS ABELARDO PASTOR
33806574R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6229168
BUJAN CASAS ABELARDO PASTOR
33806574R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6242123
BUJAN CASAS ABELARDO PASTOR
33806574R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054510
BUJAN CASAS ABELARDO PASTOR
33806574R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6041560
BURGO ARIAS M CARMEN
33837437K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6249990
C INFORMATICA LUGO SL
B 27152602
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6110372 01
927050N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6110413 00
CABANA VARELA JOSE MANUEL
43421346Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6110588 01
CABANA VIÑAS JAVIER URBANO
33318397E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6110602 00
CABANAS BESTEIRO MANUEL
33590644H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6110610 01
CABADO CASTRO JOSE
CABANAS FERNANDEZ JOSE ANGEL
33330369B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6110621 01
CABO CORREDOIRA JOSE ANTONIO
33853040F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6110798 01
18
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
CABO CORREDOIRA JOSE ANTONIO
33853040F
MULTAS DE TRAFICO
CABO CORREDOIRA JOSE ANTONIO
33853040F
CALVIN PEREZ GABINO
33728312P
CAMBA BLANCO MANUEL
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6197002
MULTAS DE TRAFICO
2013
6195946
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6111084 00
33817662A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6111205 00
CAMPO TEIJEIRA MARIA CARMEN
33810125X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028428
CANCELA RODRIGUEZ JOSE LUIS
33786216K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6255906
CANCELA RODRIGUEZ JOSE LUIS
33786216K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6255839
CANCELA RUBINOS PILAR
33599217N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275637
CANCELA RUBINOS PILAR
33599217N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6081702
CANCIO LOPEZ MARIA SOL
33329708V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218864
CANDAL RIO DEL MARIA
33320890P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6111569 00
CANDO LEGASPI MARIA ADORACION
76534991F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275610
CANTERO PEREZ JUAN ANTONIO
33858490Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246591
MULTAS DE TRAFICO
2013
6201076
CANTILLO ESPITIA CORIS DAYANA
X 3873325X
CANTO RODRIGUEZ PEDRO
33312781H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036268
CANTO RODRIGUEZ PEDRO
33312781H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6111676 00
CAR RENTING 2009 SL
B 27367804
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6111849 00
CAR RENTING 2009 SL
B 27367804
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6111848 00
CARACACHO SL
27153220
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268984
CARBALLIDO ARGEREY EMILIO
33594957F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265757
CARBALLO VIVERO JOSE
33593643G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6055035
CARDENAS BETANCUR ANA CRISTINA
34286326L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239684
CARRASCO DOMINGUEZ RAUL
33305997L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218004
CARREIRA ABUIN MARINA
33598037M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6112627 00
CARREIRA ARIAS ANGEL
33341988S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6035498
CARREIRA CARREIRA JUAN CARLOS
76576381C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6112680 00
CARREIRA PEREZ XOSE
33809861E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6226218
CARREIRA PRADO VIRTUDES
33586918H
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6089262
CARREIRAS DIAZ FABIO
33341016D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276254
CARRERA ROJO VICTOR
72086224S
MULTAS DE TRAFICO
2012
5865188
CASAL PENA MARIA DEL MAR
33319442D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268712
CASAS SARDIÑA MARTA
76577745G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021254
CASCUDO VILLARES MANUEL
33315030J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269022
CASTAÑO DOCE JAVIER
33326642X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6113870 01
CASTEDO FERNANDEZ JOSE MANUEL
36030529V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196010
CASTELO FERNANDEZ MANUEL
34220203K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6068454
CASTIÑEIRA PARDIÑA RAMON
92706433B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6114177 00
CASTIÑEIRA SANCHEZ ANA MARIA
33320233H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265638
CASTRILLON FLOREZ ANA GABRIELA
3242607K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275249
CASTRILLON LOPEZ JOSE LUIS
33808264N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6114284 00
CASTRO ABUIN JOSE
33586006A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6114317 00
CASTRO ARIAS LUIS
34255886P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6052150
CASTRO ARIAS LUIS
34255886P
MULTAS DE TRAFICO
2013
6192989
CASTRO ARNAIZ FERNANDO JOSE
33325186A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6379552
19
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
CASTRO ARNAIZ FERNANDO JOSE
33325186A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6379553
CASTRO CARBALLO CONSUELO
34195305D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6114429 00
CASTRO CARBALLO CONSUELO
34195305D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6114430 00
CASTRO CARBALLO CONSUELO
34195305D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6190434 02
CASTRO DIAZ DELFIN
33738856H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265418
CASTRO GUDE ANGEL
33344426S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194126
CASTRO GUDE ANGEL
33344426S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6026981
CASTRO LOMBAO DIONISIO
33581483B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6114817 01
CASTRO MERA PLACERES
33573420K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6226406
CASTRO NEIRA ICIAR
33335081P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239674
CASTRO NOVO AMADOR
33615624C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115030 01
CASTRO OTERO JOSE ANTONIO
33318937X
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5183186
CASTRO PALMEIRO JOSE
33581904H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115078 00
CASTRO RACAMONDE LUISA
33780757J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115173 01
CASTRO RACAMONDE LUISA
33780757J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6030390
CASTRO ROCA ANGEL
33715962D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115236 01
CASTRO RODRIGUEZ DOSINDA
76344357C
MULTAS DE TRAFICO
2012
5958965
CASTRO RODRIGUEZ LEONOR
33592116H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6069294
CASTRO RODRIGUEZ LEONOR
33592116H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6256895
CASTRO VALIN CARMEN
33581919X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115398 00
CASTRO VALIN CARMEN
33581919X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077468
CASTRO VERAS JULIA
33306351M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115522 00
CASTRO VERAS JULIA
33306351M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6052220
CASTRO VERAS JULIA
33306351M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239827
CASTRODA MARTINEZ MANUEL
36169218Q
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028430
CATERING OTERO S CB
E 27337625
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024468
CDAD PROP AVDA CARLOS AZCARRAGA 67 69
H 27380468
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6031172
CDAD PROP AVDA CARLOS AZCARRAGA 67 69
27380468
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218773
H 27166180
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115724 01
H 27311828
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6063335
H 27311828
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033767
H 27311828
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115736 01
H 27311828
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033797
H 27311828
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6115735 00
CDAD PROP RUA IRMANS CARRO 13
H 27132638
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6116752 00
CDAD PROP RUA LAMAS DE PRADO 136
H 27246446
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064841
CDAD PROP RUA LAMAS DE PRADO 136 GARAXES
H 27246586
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6116773 00
CDAD PROP RUA NICOMEDES PASTOR DIAZ 35
H 27223833
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6117020 00
CDAD PROP RUA OURENSE 6
H 27210160
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6117066 00
CEIDE GONZALEZ JOSEFA
33594180N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6117674 00
CEIDE IGLESIAS MANUELA
33778479N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261911
CELA RODRIGUEZ JAVIER
76572991B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6236159
CDAD PROP AVDA CORUÑA (DA) 374 376 378
CDAD PROP AVDA
HORTENSIA 2
CORUÑA
(DA)
422
424
RUA
CDAD PROP AVDA
HORTENSIA 2
CORUÑA
(DA)
422
424
RUA
CDAD PROP AVDA
HORTENSIA 2
CORUÑA
(DA)
422
424
RUA
CDAD PROP AVDA
HORTENSIA 2
CORUÑA
(DA)
422
424
RUA
CDAD PROP AVDA
HORTENSIA 2
CORUÑA
(DA)
422
424
RUA
20
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
CELA RODRIGUEZ JAVIER
NIF/CIF
76572991B
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6222618
CELADA PRADO MARIA
33327294H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6069365
CHAIN LOPEZ HORTENSIO
33643740F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118112 00
CHAIN LOPEZ HORTENSIO
33643740F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6046540
CHAOUAY HOUSSINE
X 1281990Q
MULTAS DE TRAFICO
2013
6195933
CHAOUAY HOUSSINE
X 1281990Q
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086491
CHAOUAY HOUSSINE
X 1281990Q
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086636
CHAOUAY HOUSSINE
X 1281990Q
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086492
CHOUSA GONZALEZ JULIO
33581806N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118336 00
CINZA RODRIGUEZ MARIA CARMEN
33320731X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376565
CINZA RODRIGUEZ MARIA CARMEN
33320731X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276099
CLINICA CONCEPCION ARENAL CB
E 27033208
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118450 00
CLINICA CONCEPCION ARENAL CB
E 27033208
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118449 00
CLUB ANCARES
G 27128057
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118459 00
CLUB ANCARES
G 27128057
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118458 00
CLUB ANCARES
G 27128057
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118460 00
COBAS REAL CARMEN
33318040X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6042064
COBAS REAL LOLIMAR
33327949Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118581 00
COBAS REY JOSE JUSTO
33616133T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118584 00
COLUPA CB
E 27007285
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6053433
COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE LUGO
G 27138221
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021314
CONDE GAMALLO MANUEL
34249545S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6118881 00
CONSTRUCCIONES PEDROUZO SL
27013556
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6253067
CONSTRUCCIONES PEDROUZO SL
27013556
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6241038
CONSTRUCCIONES PEDROUZO SL
27013556
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6272841
CONSTRUCCIONES PEDROUZO SL
27013556
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6251674
CONSTRUCCIONES SERVILUGO SL
B 27238260
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119550 00
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES EIRAS SANGIAO SL
B 27283191
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119635 00
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LAXE SL
B 27323070
MULTAS DE TRAFICO
2012
5955231
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119735 01
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119729 01
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119730 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119733 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119731 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119727 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119742 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119741 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119734 01
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119736 01
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119732 01
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119737 01
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119740 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119739 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119743 00
CONTROL SA
A 27043306
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119738 00
21
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
CORDERO GARCIA MARIA MANUELA
33752780G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119881 00
CORDERO PEREZ MIGUEL ANGEL
33331566N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119895 00
CORDERO PEREZ MIGUEL ANGEL
33331566N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062371
CORDERO PEREZ MIGUEL ANGEL
33331566N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062415
CORDERO PEREZ MIGUEL ANGEL
33331566N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6249981
CORDERO PEREZ MIGUEL ANGEL
33331566N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6250025
CORDERO PEREZ MIGUEL ANGEL
33331566N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119894 00
CORDON SANCHEZ JOSE LUIS
33763535H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119932 00
B 27339092
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6119934 00
CORRAL ARCE ANGEL
10472653V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6056770
CORRAL FERREIRO MARIA INES
33825789B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6056772
CORRAL LOPEZ SUSANA
33344337H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265831
CORRAL RIVAS JESUS
33313740B
MULTAS DE TRAFICO
2012
6017167
CORREDOIRA RODRIGUEZ FRANCISCO
33852121P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6120394 00
CORTEGOSO DEVESA MARIA SUSANA
33320786L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6120429 00
CORTIÑA MENDEZ JOSE
33590357F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275474
CORTIÑA MENDEZ JOSE
33590357F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275473
CRESPO SERRANO DIANA
33319838Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275503
CRUCEIRO SA
A 27021955
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6120904 00
CRUCEIRO SA
A 27021955
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6120905 00
CRUCEIRO SA
A 27021955
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6120902 00
CRUCEIRO SA
A 27021955
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6120903 00
CRUCEIRO SA
A 27021955
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6120906 01
CRUZ ARIAS JOSE MANUEL
33349762S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6120928 01
CUIÑAS GOMEZ BERTA
76571061J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6121139 01
CUIÑAS GOMEZ BERTA
76571061J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6082519
DADIN RODRIGUEZ RAQUEL ELENA
33328275X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6280885
DAPENA RODRIGUEZ RODRIGO
33738477F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6068512
CORFRANCO SL
DAPENA RODRIGUEZ RODRIGO
33738477F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6121533 01
DARRIBA CORREDOIRA JUAN
33860133Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246602
DARRIBA HORTAS MERCEDES
33573577V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054495
DARRIBA MAGADAN LUZ MARIA
33542723Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219311
DEIROS GONZALEZ EMILIANO
33547363T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261106
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199547
DEL POZO PEREZ JUAN JOSE
2206824C
DEVESA LATAS MANUEL
33573611M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6121887 00
DEVESA PAZOS ANITA
76557422J
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094597
33769867W
DEVESA PEREZ FRANCISCO
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268185
DHAIMINI MOHAMMED
X 3041110G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193954
DHAIMINI MOHAMMED
X 3041110G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094581
DHAIMINI MOHAMMED
X 3041110G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6025905
DIAZ ALVAREZ JOSE
33847466E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036194
DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL
33319892E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239587
DIAZ ARES ROCIO
33333469Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6122107 00
DIAZ ARES ROCIO
33333469Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6056948
DIAZ ARES ROCIO
33333469Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6244560
22
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
DIAZ ARIAS CASIMIRO
33789047T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6238360
DIAZ BURGO FERNANDO
33315494V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6226244
DIAZ BURGOS JUAN
33676523S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6122185 00
DIAZ CASTRILLON RUBEN
33556431Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6122275 00
DIAZ COUTO JOSE ANTONIO
76600729B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6247150
DIAZ FERNANDEZ MANUEL
33594896S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6227973
DIAZ FIEIRAS RICARDO JOSE
33303672V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077951
DIAZ FIEIRAS RICARDO JOSE
33303672V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265556
DIAZ GONTA MAGDALENA ISABEL
32767481W
MULTAS DE TRAFICO
2013
6025925
DIAZ GONZALEZ FLORENTINO
33581969Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6122676 00
DIAZ LAMAZARES JOSE ANGEL
33342300M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269884
DIAZ LOPEZ AMANCIO
33592776B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6256307
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123295 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123325 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123326 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123324 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123328 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123366 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123329 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123330 01
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123327 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123369 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123368 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123367 01
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123296 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123365 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123371 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123355 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123370 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123353 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123357 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123318 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123352 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123321 01
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123303 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123351 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123306 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123308 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123350 01
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123309 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123315 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123317 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123300 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123377 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123358 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123331 01
23
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123320 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123332 01
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123322 01
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123323 01
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123375 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123344 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123343 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123297 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123342 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123341 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123340 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123338 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123301 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123319 00
DIAZ PIÑEIRO CARLOS
33805230Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123316 00
DIAZ RODRIGUEZ JOSE
33757286W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123509 00
DIAZ SOBRADO ANGELA
33601557Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123623 00
DIAZ SOBRADO ANGELA
33601557Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123622 00
DIAZ SOBRADO ANGELA
33601557Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123621 00
DIBAC AISLAMIENTOS E INSONORZACION SL
B 27354661
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123812 01
DIBAC AISLAMIENTOS E INSONORZACION SL
B 27354661
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6123813 00
33714930N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275336
DIEGUEZ GARCIA ALFONSO JAIME
DIOUF BATHIE
X 7900456W
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024474
DISEÑO COCINA Y BAÑO SL
B 27109768
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124123 00
DISEÑO COCINA Y BAÑO SL
B 27109768
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124124 00
36965960
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6243323
DISPEAL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
B 27347426
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6048889
DISPEAL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
B 27347426
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124126 00
DOBARRIO LOPEZ JOSE MANUEL
33311716B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6050752
DOBARRIO LOPEZ JOSE MANUEL
33311716B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124162 00
DOBARRIO LOPEZ JOSE MANUEL
33311716B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6238358
DOBARRO FREITAS MARIA JESUS
33318176P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037711
DOMINGUEZ ACEBO PATRICIA
32677750V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124226 00
DOMINGUEZ PARGA OLIVA
33306208T
ACOMETIDA AUGA E SANEAMENTO
2013
6199948
DOMINGUEZ PARGA OLIVA
33306208T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124347 01
DORAL GOMEZ JOSE MANUEL
76570743V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124550 00
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196103
DISMUNAKEN SL
DUMITRU ELENA
Y 0222310Y
EDROSA PEREZ MONICA
76579870J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6235520
EDROSA PEREZ MONICA
76579870J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6047912
EIRAS CASTELO SL
B 27173541
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124780 00
EIRAS CASTELO SL
B 27173541
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124779 00
EIRAS CASTELO SL
B 27173541
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124778 00
EIRAS CASTELO SL
B 27173541
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124777 00
EIRAS VARELA MANUEL
33802997N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062404
EIRAS VARELA MANUEL
33802997N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6250014
24
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
EIRAS VARELA MANUEL
ESPINOSA PEREZ ZOILA
NIF/CIF
33802997N
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6124799 00
1932711K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6234777
ESPIÑO GARCIA MARIA ELVIRA
76531616J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6125328 00
ESTEBAN RIESCO MARIA VICTORIA
33841353G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6125364 00
ESTEBAN TOMAS MARIA TERESA
22724344E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6083499
ESTEBO PEREZ DOLORES
33578034N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6125369 00
ESTEVES SANTOS DOS MARIA JOSE
33554184J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6038991
ESTEVES SANTOS DOS MARIA JOSE
33554184J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6125376 00
ESTEVES SANTOS DOS MARIA JOSE
33554184J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6226599
ESTEVEZ JORGE JOSE MANUEL
46905403P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225354
ESTEVEZ JORGE JOSE MANUEL
46905403P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037746
ESTEVEZ JORGE JOSE MANUEL
46905403P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6125403 00
X 5405067K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6125474 00
EXPOSITO FERNANDEZ JOSEFA
33577732D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6257743
EXPOSITO GALBAN ANA BELEN
33320529S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239900
EXPOSITO GOMEZ JOSE ANTONIO
33845552V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246232
EXPOSITO GOMEZ JOSE ANTONIO
33845552V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6126213 00
EXPOSITO GONZALEZ FAUSTINO JOSE
33815294G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261111
ESTRADA CRESPO LUIS
EXPOSITO LUACES JOSE MARIA
33591586V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037130
FAJARDO HERRERA ROXANA IVON
34282493G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6056462
FAJARDO HERRERA ROXANA IVON
34282493G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6244075
FAJARDO HERRERA ROXANA IVON
34282493G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6126443 00
FARIÑAS VILANOVA LUIS
33828547D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6126590 01
FARIÑAS VILANOVA LUIS
33828547D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6126589 00
FEDERACION GALLEGA DE TIRO OLIMPICO
32014821
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6232500
FEDERACION GALLEGA DE TIRO OLIMPICO
G 32014821
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6044889
FELIZ BAEZ NILKA AURELINA
33556479P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6126644 00
FERNANDEZ ALVAREZ BENITO
34471821L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6126827 00
FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO
33843762K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6126844 00
FERNANDEZ ARIAS JESUS
33574487F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6040238
FERNANDEZ ARIAS JUAN
33596215T
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6090849
FERNANDEZ ARIAS PABLO
33552908W
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028370
FERNANDEZ BARGADOS CARLOS
33348465Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6127039 00
FERNANDEZ BOLAÑO JOSE ANTONIO
33346812D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196907
FERNANDEZ CARBALLIDO MARIA CARMEN
33800393F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275227
FERNANDEZ CARBALLIDO MARIA CARMEN
33800393F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6031062
FERNANDEZ CASTRO JOSE
33576810F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6127398 00
FERNANDEZ CASTRO JOSE
33576810F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6127397 01
FERNANDEZ CASTRO JUAN MANUEL
33308054Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6127415 00
FERNANDEZ CASTRO JUAN MANUEL
33308054Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6226452
FERNANDEZ CASTRO JUAN MANUEL
33308054Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094389
FERNANDEZ CASTRO MARIA SOLEDAD
33324867Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036914
FERNANDEZ CORRAL CARMEN
33584083N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6127501 01
25
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
FERNANDEZ CROAS MARIA LUISA
33837115K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6127552 00
FERNANDEZ DE LA VEGA SENRA ARTURO GERARDO
33330230X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6190681 02
FERNANDEZ DE LA VEGA SENRA ARTURO GERARDO
33330230X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094616
FERNANDEZ DIAZ MARIA JOSE
33345462Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075928
FERNANDEZ DOPICO EVA MARIA
32662895C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6127763 00
FERNANDEZ FERNANDEZ ABEL
33756409E
MULTAS Y SANCIONES
2013
6192927
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
AXUDA NO FOGAR
2011
5512324
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
AXUDA NO FOGAR
2011
5437236
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
AXUDA NO FOGAR
2012
5695482
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
CENTRO DE DÍA
2012
5829631
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
CENTRO DE DÍA
2012
5957535
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
CENTRO DE DÍA
2013
6198337
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
CENTRO DE DÍA
2012
5694668
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
CENTRO DE DÍA
2013
6381231
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
AXUDA NO FOGAR
2012
5836763
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDA
33773512J
CENTRO DE DÍA
2013
6028665
FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO
10718835F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6128137 00
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL
33151969E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6250809
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL
55811409T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6128178 00
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO
33820248J
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094286
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO
33820248J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6057557
FERNANDEZ GARCIA LUIS MANUEL
33316272J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6128544 01
FERNANDEZ GOMEZ MARGARITA
33311238Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262884
FERNANDEZ GOMEZ MARGARITA
33311238Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6128667 00
FERNANDEZ GOMEZ PABLO
33328330L
MULTAS DE TRAFICO
2013
6201097
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA IRENE
33774549S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6245314
FERNANDEZ GONZALEZ ORLANDA
33861410M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268705
2655947E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6128791 01
33321991M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6255351
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MANUEL
5343315R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6129120 00
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MANUEL
5343315R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6129121 00
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL
33593676Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6083045
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL
33593676Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6129194 00
FERNANDEZ LOPEZ MARIA ADELA
33326929K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6220579
FERNANDEZ MONTERO JOSE MANUEL
11330232H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021296
FERNANDEZ NEIRA JUAN DOMINGO
76564884T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6256655
FERNANDEZ NEIRA JUAN DOMINGO
76564884T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6069054
FERNANDEZ NEIRA JUAN DOMINGO
76564884T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6129602 00
FERNANDEZ NUÑEZ ANA MARIA
33772459H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6129651 00
FERNANDEZ NUÑEZ ANA MARIA
33772459H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6129650 00
FERNANDEZ OLMO MARIA PAZ
33819807D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6249165
FERNANDEZ GUTIERREZ OMAR
FERNANDEZ LLENDERROZOS SEVERINA
26
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
FERNANDEZ OTEGUI MARIA CARMEN
33757165L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6084270
FERNANDEZ PAEZ MARIA FERNANDA
53183737D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6129719 01
FERNANDEZ PENA ANTONIO
33669746T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6234457
FERNANDEZ PENA ANTONIO
33669746T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6234455
FERNANDEZ PENA ANTONIO
33669746T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2012
5635480
FERNANDEZ PEREIRA MARIA DEL MAR
76577777J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261931
FERNANDEZ PEREIRA MARIA DEL MAR
76577777J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6074322
FERNANDEZ PEREZ ANA MARIA
33324625V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6228834
FERNANDEZ PEREZ JOSE
76567716A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6232929
X 1368294R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6035673
FERNANDEZ RODIL LOURDES
33322040P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239885
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
33313907V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130348 00
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
33848656Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130410 00
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
33848656Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130411 01
FERNANDEZ SANCHEZ CRISTOBAL
33854827T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130529 00
FERNANDEZ SOUTO DAVID
33319355Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130697 00
FERNANDEZ SUEIRAS MARIA REGINA
33303407M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239639
FERNANDEZ VARELA EMILIO
33717470E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130840 01
FERNANDEZ VARELA EMILIO
33717470E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130839 01
FERNANDEZ VARELA EMILIO
33717470E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130838 00
FERNANDEZ VARELA EMILIO
33717470E
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6091408
FERNANDEZ VARELA EMILIO
33717470E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130837 00
FERNANDEZ VARELA EMILIO
33717470E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130836 00
FERNANDEZ VAZQUEZ CONCEPCION
33578976B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6130922 00
FERNANDEZ VAZQUEZ MARIA ELSA
18596574Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6232905
FERNANDEZ VAZQUEZ TERESA
33580197J
CENTRO DE DÍA
2013
6028672
FERNANDEZ VAZQUEZ TERESA
33580197J
CENTRO DE DÍA
2013
6198343
FERNANDEZ POGES LAURA SUSANA
FERNANDEZ VILA JOSE
33597550R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131129 00
FERNANDEZ VILLAR NATIVIDAD
33598538T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131188 00
FERNANDEZ VILLAR PURIFICACION
33593886V
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6091468
FERNANDEZ VILLAR PURIFICACION
33593886V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131190 00
FERNANDEZ VILLAR PURIFICACION
33593886V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131189 01
FERNANDEZ VILLAR PURIFICACION
33593886V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6080348
FERNANDEZ VILLAR PURIFICACION
33593886V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6080364
FERRADAS BAUTISTA NATALIA
33330614A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6190811 02
FERREIRO BALEA MARIA JOSEFA
33595143D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131343 00
FERREIRO BALEA MARIA JOSEFA
33595143D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131342 01
FERREIRO BALEA MARIA JOSEFA
33595143D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131341 00
FERREIRO CELA VICENTE
33579393Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131412 00
FERREIRO CORDERO EMILIA
33319398B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131414 00
FERREIRO FERNANDEZ JOSE
33307083R
MULTAS DE TRAFICO
2013
6379376
FERREIRO FERREIRO MANUEL
35136153L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275444
FERREIRO FERREIRO MANUEL
35136153L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6061145
27
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
FERREIRO FRANCO JOSE MANUEL
NIF/CIF
33817437P
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6273527
FERREIRO SAA CARMEN
34224015S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131854 01
FERREIRO SANFIZ MONICA
33325753H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6131856 00
FLORES LOPEZ MARIA CARMEN
33775346F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6241748
FLORES PEREZ JUAN MANUEL
33311147V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239805
FLORES RODRIGUEZ M MAR
33328119S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274351
FLOREZ FLOREZ JUAN CARLOS
X 4748114V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086957
FLOREZ FLOREZ JUAN CARLOS
X 4748114V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086960
FOGASCAL SL
B 27300938
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6068862
FOGASCAL SL
B 27300938
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6132515 00
FOGASCAL SL
27300938
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6256464
FOLGUEIRA MARTINEZ MARIA JOSE
76576763B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193383
FOLGUEIRA VALLE JOSE
33752360K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6132648 00
FORJA RAPOSO MAXIMINO
33815430W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6132828 00
B 27205327
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6132841 00
FORNEAS ABELLEIRA GONZALO
33861388Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265445
FORNEAS ABELLEIRA GONZALO
33861388Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193972
FORNEAS ABELLEIRA GONZALO
33861388Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077841
FORNEAS ABELLEIRA GONZALO
33861388Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6132842 00
FORNEAS SILVARREY ALFONSO
33327591Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6132861 01
FOUZ LOPEZ ANGEL MANUEL
76555089A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194205
FOUZ LOPEZ ANGEL MANUEL
76555089A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6132950 01
FOUZ PRIETO NAHUM
15017154V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6082768
FRAGA PICO MARIA LUPE
37683857J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133073 00
FRAGA PICO MARIA LUPE
37683857J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133074 00
FRAGA REY ANGELITA
33577021B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133084 01
FREIJO CARBALLO JESUS
76570886E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6074092
FREIJO CARBALLO JESUS
76570886E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133352 00
FREIJO CARBALLO JESUS
76570886E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133351 00
FREIJO CARIZ MARIA CARMEN
33597303F
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6091901
FREIJO MENDEZ ALBERTO
34202481D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133373 00
FREIRE BOUDON CARLOS
51421574Z
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193028
FREIRE COUCEIRO MARIA LUISA
33842886L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133433 00
FREIRE COUCEIRO OSCAR LUIS
33318027C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037999
FREIRE COUCEIRO OSCAR LUIS
33318027C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133434 00
FREIRE EXPOSITO JOSE
33605196B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133448 00
FREIRE FERNANDEZ MARIA DOLORES
33836973V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133452 00
FREIRE FERNANDEZ MARIA DOLORES
33836973V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133456 00
FREYRE LOPEZ JESSICA LIZETH
34286799D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276114
B 27106145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2012
5547275
655831D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6235483
FUENTE DE LA PARGA YANET
33542922K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133657 00
FUENTE DE LA PARGA YANET
33542922K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6083249
FUENTES LOPEZ FERNANDO
33327873E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133713 00
GABARRES JIMENEZ M CARMEN
33333242D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028500
FORMULA CROSS SL
FRIMIÑO SL
FRUTOS DE RUIZ BALTASAR IGNACIO
28
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
GABARRES MONTOYA CASTOR
34242085F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
GABARRI SALAZAR AURELIO
33808746B
GABRIEL EXPOSITO JOSE RAMON
33336606S
GABRIEL EXPOSITO JOSE RAMON
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6249141
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133784 01
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094744
33336606S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028335
GAIOSO FERNANDEZ MARIA DO CARME
38403285R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225384
GAIOSO FERNANDEZ MARIA DO CARME
38403285R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037776
GALAN FERNANDEZ ANA MARIA
33858312N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269357
B 27233972
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6190894 02
GALOCHA RAMOS MARIA
33591166B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275302
GANDOY LOPEZ LUIS
33601907B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6134170 01
GARCIA ABELLA PABLO
37381034P
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021291
GALLEGA DE HIDROCARBUROS SL
GARCIA ALVES ANTONIO
33808614V
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2012
5179838
GARCIA BASANTA NICANOR
33612687G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6254709
GARCIA BOBADILLA PROSPER FRANCISCO JOSE JESUS
33796710G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6134302 01
GARCIA CASTIÑEIRA AMPARO
33588485K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275331
GARCIA CASTRO JOSE
32318316G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275389
GARCIA DIAZ OSCAR
33548429P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6273578
GARCIA FERNANDEZ ELISABETH
33321348Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6240393
GARCIA FERNANDEZ MONICA
33339517M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6084584
GARCIA FERNANDEZ VICENTE
33594574S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6134947 00
GARCIA GARCIA ESPERANZA
33819199E
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376774
GARCIA GARCIA JUAN IGNACIO
32793827J
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199565
GARCIA LOPEZ MARIA NIEVES
33331618H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6135414 00
GARCIA LOPEZ PATRICIA
76940156G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233738
GARCIA MENDEZ MARIA SONIA
33336100S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6135522 00
GARCIA NEIRA FRANCISCO JOSE
52971241X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6245387
GARCIA NEIRA FRANCISCO JOSE
52971241X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6057778
GARCIA PENA MAGIN
33806175Q
MULTAS DE TRAFICO
2012
5958051
GARCIA PEREZ JOSE ANTONIO
33337352W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6135707 00
GARCIA POL MARIA CARMEN
76566805N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6234174
GARCIA RODRIGUEZ MARIA ELENA
33540225S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021251
GARCIA SAMPEDRO ROSALIA
33330947Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036244
GARCIA SAMPEDRO ROSALIA
33330947Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6135996 00
GARCIA SOUTO MANUEL
30599500R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6056821
GARCIA SOUTO MANUEL
30599500R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6244434
GARCIA SOUTO MANUEL
30599500R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6136076 01
GARCIA VECINA MARIA GEORGINA
559774T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6136225 00
3488296R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261992
GARCIA ZAMORANO ENCARNACION
33714505R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6247487
GARCIA ZAMORANO ENCARNACION
33714505R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059874
GASALLA ALVAREZ ABEL
33320142L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6136334 00
GASALLA ALVAREZ ABEL
33320142L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6238799
GASALLA ALVAREZ ABEL
33320142L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6051193
GAVIEIRO VILA JULIO
32757498R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6250727
GARCIA VELASQUEZ JENNIFER
29
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
GAY LOPEZ SEGUNDO
33303521G
GAYOSO FRAGA JULIO
33831710K
GAYOSO IGLESIAS JULIO
33585678C
GIGAN LOPEZ JOSEFA
33328158P
GIGAN LOPEZ JOSEFA
CONCEPTO
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6136460 01
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175154 01
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6092385
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225357
33328158P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6136855 00
GIGAN LOPEZ JOSEFA
33328158P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037749
GIL LISTE JOSEFINA
33337566D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033520
GIL PORTELA MARTA
33306727J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6136921 00
GIL RODRIGUEZ EMILIO
33616946P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6136940 00
GISELA CB
27245612
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6242235
GISELA CB
E 27245612
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054620
GOMEZ AMORIN JOSUE
71428148S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197146
GOMEZ CABADO VANESA
33546690V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024458
GOMEZ CABADO VANESA
33546690V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024457
GOMEZ DIAZ M CARMEN
33572369M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6230327
GOMEZ ESPERANTE MARIA ANTONIA
33601898W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6259906
GOMEZ GRANDA OMAR MIGUEL
33335122A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094337
GOMEZ ILLAN JESUS
33743766Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6245600
GOMEZ LAPIDO MANUEL
33592463C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6137573 01
GOMEZ LAPIDO MANUEL
33592463C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6137574 01
GOMEZ RABADE CARMEN
33588503Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6137815 01
GOMEZ RODRIGUEZ OSCAR CRISTIAN
76578074B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6252688
GOMEZ VIÑAS JOSE
33626200Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033231
GONZALEZ CASTRO GERARDO
11247193D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6138430 00
GONZALEZ CORRAL FERNANDO
76572084R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6138496 00
GONZALEZ CORRAL JOSE ANTONIO
33305682A
MULTAS DE TRAFICO
2012
6017652
GONZALEZ CORRAL JOSE ANTONIO
33305682A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6138497 00
GONZALEZ CORRAL JOSE ANTONIO
33305682A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6138498 00
GONZALEZ CORREDOIRA LUIS ANTONIO
33849139Q
MULTAS DE TRAFICO
2012
5864915
GONZALEZ DIAZ ANGEL
33587109W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6138519 00
GONZALEZ DIAZ ANGEL
33587109W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6138520 00
GONZALEZ FERNANDEZ CELESTINO
33739388K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6035121
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN JOSE
33807377E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6138659 01
GONZALEZ GUIZAN MARIA MERCEDES
33744898B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6138904 00
GONZALEZ LAGUELA ROBERTO
33812064V
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2012
5173903
GONZALEZ LEBON JOSE ANTONIO
34255375A
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5505039
GONZALEZ LOPEZ DOMINGO
33580970G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6249770
GONZALEZ LOPEZ DOMINGO
33580970G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062161
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
33346628D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021440
GONZALEZ MEILAN FLORA
33780777X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6139180 00
GONZALEZ QUEIPO ELENA
33860142W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6139387 00
GONZALEZ QUEIPO ELENA
33860142W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6139388 01
GONZALEZ SAAVEDRA OVIDIO
33587592W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6139595 00
GONZALEZ SOBRADO MARIA CRISTINA
76624033Q
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5504913
30
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
GONZALEZ SOENGAS LUIS FELIPE
33330097S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376605
GONZALEZ SOENGAS LUIS FELIPE
33330097S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276211
GONZALEZ SOENGAS LUIS FELIPE
33330097S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276238
GONZALEZ SOENGAS LUIS FELIPE
33330097S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274349
GONZALEZ SOENGAS LUIS FELIPE
33330097S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376649
GONZALEZ SOENGAS LUIS FELIPE
33330097S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274346
GONZALEZ ULLOA MARIA CARMEN
33577488H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6263268
GRANDE NUÑEZ ANTONIO
33574572T
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6092975
GRANDIO FRANCO HERMINIA
33578035J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6084231
GRANDIO FRANCO HERMINIA
33578035J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275670
GRANDIO IGLESIAS MANUEL
33578190F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6140203 00
GRANDIO RODRIGUEZ MARIA ANGELES
33795148Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6140233 00
GRANJA ALVELA JESUS FRANCISCO
33224816M
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028566
GRUÑEIRO SL
B 27361062
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024320
GRUÑEIRO SL
B 27361062
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024327
GRUPO GALIA LUCUS SL
B 27408285
MULTAS DE TRAFICO
2012
5955209
GRUPO INDASA TELECOM SA
A 79276341
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2012
5553923
GUERRA VARELA JULIO
34191870R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2011
5494323
GUITIAN LOSADA MARIA SANDRA
34266314V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6140536 00
HAFDI JAOUAD
X 4945272L
MULTAS DE TRAFICO
2013
6201157
HAFDI JAOUAD
X 4945272L
MULTAS DE TRAFICO
2013
6201136
HANGANU CRISTI
X 9567868Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024218
HARO SALTOS FREDDY ROBERTO
X 6738863R
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194055
HERBON BARJA RAMIRO
33645598W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6140710 00
HERBON NUÑEZ JOSE MANUEL
33340854P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6140722 00
HERBON NUÑEZ JOSE MANUEL
33340854P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6140721 00
HERNANDEZ FREIRE ELISA
33551752L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133454 00
HERNANDEZ FREIRE MARTA
33561241D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6133455 00
HERNANDEZ VAZQUEZ JOSE MIGUEL
33825514N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6044591
HERRERO LOBEJON E HIJOS SL
B 27000660
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141032 00
HERRERO LOBEJON E HIJOS SL
B 27000660
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141031 00
HERRERO LOBEJON E HIJOS SL
B 27000660
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141028 00
HERRERO LOBEJON E HIJOS SL
B 27000660
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141030 01
HERRERO LOBEJON E HIJOS SL
B 27000660
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141029 00
HERRERO PRIETO CIPRIANO
33584344C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141084 00
HERRERO PRIETO CIPRIANO
33584344C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141086 00
HERRERO PRIETO CIPRIANO
33584344C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141085 00
HERRERO PRIETO CIPRIANO
33584344C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141083 00
HERRERO PRIETO CIPRIANO
33584344C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141082 00
HIJOS DE FELIX LATORRE SL
B 27002641
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141144 00
HOMBREIRO ARIAS ADOLFO
33577028H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6244336
HORTAS HORTAS DOLORES
33600206N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141336 00
HUERGO MARTINEZ SILVIA
9432276E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141410 01
HUERGO MARTINEZ SILVIA
9432276E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141409 00
HUERTA SOLSONA VICENTE
33924074V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6235422
31
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
IGLESIAS AGUADO MARIA ANGELES
33332541K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
IGLESIAS FERNANDEZ JULIO
34989908P
IGLESIAS LOPEZ JORGE
33326039M
IGLESIAS OTERO HIGINIO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6037529
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141616 00
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6074143
33581272F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141852 01
IGLESIAS OTERO HIGINIO
33581272F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141853 00
IGLESIAS OTERO HIGINIO
33581272F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059340
IGLESIAS OTERO HIGINIO
33581272F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6141855 00
IGLESIAS PACHECO MANUEL
33771692X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262841
IGLESIAS PACHECO MANUEL
33771692X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075234
ILLAN LOMBAO JOSE MIGUEL
33326965B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6142107 00
INMOBILIARIA LAGUARDIA SA
A 28237816
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033738
586467J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225038
INTERNET GALICIA SL
B 27232255
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6142587 00
INTERNET GALICIA SL
B 27232255
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6142586 00
INTERNET GALICIA SL
B 27232255
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6142585 01
INTERNET GALICIA SL
B 27232255
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6142584 01
INVERSIONES EDIPE SL
B 27352947
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021092
INVERSIONES TURISTICAS 2012 SL
B 27428861
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6142771 00
IOM BAIARAM
X 8524481Z
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193027
INSUA DOEL NIEVES
JAAFAR EL FILALI NAIMA
34278891J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6143017 00
JAAFAR EL FILALI NAIMA
34278891J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064792
9592805B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6060746
JAIME CASADO PEDRO
33575001S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6073595
JAIME LOPEZ LOPEZ SL
B 27011550
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6143038 00
JAIME LOPEZ LOPEZ SL
B 27011550
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6143036 00
JAIME LOPEZ LOPEZ SL
B 27011550
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6143037 00
JAIME LOPEZ LOPEZ SL
B 27011550
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6143039 00
JAEN PEREZ JORGE
JIMENEZ BORJA MA FATIMA
51665317A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193375
JIMENEZ MONTOYA MARIA AMANDA
33555294L
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086691
JIMENEZ MONTOYA MARIO ROMAN
44458239K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6252510
JUL NEIRA ALICIA
33626765Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6254752
JULIO SANCHEZ VICTOR GERMAN
33799681P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275250
JULIO SANCHEZ VICTOR GERMAN
33799681P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2011
5450381
LAGARES HORTAS MARIA BEATRIZ
33325501L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037299
LAGE ARES MARIA CONCEPCION
33328754Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6259973
LAGE ARES MARIA CONCEPCION
33328754Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6072366
LAGE ROMAY MARIA ANGELES
33807529J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233185
LAGOS PENA MARIA MAR
33323145D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6143764 01
LAGOS PENA MARIA MAR
33323145D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6143765 00
LAMAZARES VAZQUEZ MARIA ISOLINA
33827811D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219570
LAMAZARES VAZQUEZ MARIA ISOLINA
33827811D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6245365
LAMELA BOVEDA OFELIA
33782767E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6143995 00
LAMELA CEDRON MARIA FIDELINA
33576261X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6084197
LAMELA FERNANDEZ GERMANA
33583104E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6039460
LASHERAS JIMENEZ FERNANDO
1485604B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021295
32
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
LAVILLA ABIAN LUIS ALBERTO
17437426E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6144278 00
LAZARE GRANDIO M ASUNCION
33321514B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268797
LEON CORTIÑAS PATRICIA
33554332T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6144723 01
LEON DAPENA ALCIDES JOSE
X 611700
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6081726
LINARES CANARIO CECILIA MERCEDES
X 2308452B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028462
LINARES IGLESIAS HERMELINA
33738331E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6052022
LINARES IGLESIAS HERMELINA
33738331E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6144798 00
LOGAR PRADO SL
27317437
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275366
LOGAR PRADO SL
B 27317437
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6145016 00
LOGAR PRADO SL
B 27317437
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6052886
LOGAR PRADO SL
B 27317437
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6145017 00
LOGAR PRADO SL
B 27317437
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6145018 00
LOIS PIÑEIRO CLAUDINA
33594636P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6042925
LONGARELA FERNANDEZ JESUS
33721602Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062857
LONGARELA LAMELA MARIA CARMEN
33832808S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6249662
LONGARELA LOPEZ DOMINGO
33741986C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6145332 00
LONGARELA LOPEZ JOSE
33600947V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6145333 01
LOPEZ ALVAREDO CARMEN
33601506R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6031048
LOPEZ ALVAREDO CARMEN
33601506R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218649
LOPEZ ALVAREZ RAUL
33539235Z
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196029
LOPEZ AMENEIROS MANUELA
32637376P
MULTAS DE TRAFICO
2012
5959058
LOPEZ ARIAS FRANCISCO BALTASAR
33317912C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6191204 02
LOPEZ ARIAS FRANCISCO BALTASAR
33317912C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6145666 01
LOPEZ BELTRAN CESAREO
34157064V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6256001
LOPEZ BUIDE SERAFINA
33575807Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062483
LOPEZ CERCEDA SUSANA
33350530R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269629
LOPEZ COBAS VERONICA
33351597X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218510
LOPEZ DALAMA GERMAN
34531095E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6267718
LOPEZ DIAZ CONCEPCION
33581389D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6146452 00
LOPEZ DIAZ CONCEPCION
33581389D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6061625
LOPEZ DIAZ JOSE
76578005B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276154
LOPEZ DIAZ JOSE
76578005B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274341
LOPEZ DIAZ JOSE
76578005B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086495
LOPEZ DIAZ JOSE
76578005B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276228
LOPEZ DIAZ JOSE
76578005B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276162
LOPEZ DIAZ JOSE
76578005B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086669
LOPEZ DIAZ JOSE
76578005B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196149
LOPEZ DORADO ANA BELEN
33336543K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6045568
LOPEZ DORADO BEATRIZ
33550769W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6045051
LOPEZ DORADO BEATRIZ
33550769W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6232662
LOPEZ FEIJOO JOSE
33573814R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6146672 00
LOPEZ FEIJOO JOSE
33573814R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037434
LOPEZ FERNANDEZ ANGEL
33775051B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2012
5659048
LOPEZ FONTAO ALBERTO
33539935R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6147168 00
LOPEZ FONTAO ALBERTO
33539935R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6048906
33
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
LOPEZ GARCIA LUIS
34161308Y
MULTAS DE TRAFICO
LOPEZ GARCIA MARIA CARMEN
33797083D
LOPEZ GOMEZ ANGEL
33316787E
LOPEZ GOMEZ ANGEL
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6379346
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6147378 01
MULTAS DE TRAFICO
2013
5864701
33316787E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6063616
LOPEZ GOMEZ ANGEL
33316787E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6147468 00
LOPEZ GONZALEZ CARLOS
33861862C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6147539 00
LOPEZ GONZALEZ CARLOS
33861862C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6147538 00
LOPEZ GONZALEZ CARLOS
33861862C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6050477
LOPEZ ILLAN FRANCISCO JOSE
33312281R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077787
LOPEZ LOPEZ EMILIO MARIA
34168413G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6270071
LOPEZ LOPEZ JESUS
34253207C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268981
LOPEZ LOPEZ MAGIN
33809381W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6228483
LOPEZ LOPEZ MANUEL
2828748R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6060845
LOPEZ LOPEZ MANUEL
33591466N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6081248
LOPEZ LOPEZ VICTORINO
33709079A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6252266
LOPEZ LUACES PEDRO
33315153K
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376621
LOPEZ MERA MANUEL
33831346W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077683
LOPEZ MOSQUERA LUIS ALBERTO
33331763W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6148855 01
LOPEZ NEIRA DIEGO EUGENIO
33313570W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6148895 00
LOPEZ NEIRA DIEGO EUGENIO
33313570W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6148896 00
LOPEZ NEIRA DIEGO EUGENIO
33313570W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6148897 00
LOPEZ NEIRA DIEGO EUGENIO
33313570W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6071391
LOPEZ NEIRA DIEGO EUGENIO
33313570W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6148898 00
LOPEZ NEIRA DIEGO EUGENIO
33313570W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6050905
LOPEZ NEIRA JOSE
33589790S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6148900 00
LOPEZ NEIRA JOSE
33589790S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6083157
LOPEZ PENELAS PEDRO CARLOS
33312955P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6084821
LOPEZ PEREZ JOSE MIGUEL
33319649D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6195872
LOPEZ PILLADO ALFREDO
33575921S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6149397 00
LOPEZ PITA JAVIER VICENTE
32599739E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6238023
LOPEZ PITA JAVIER VICENTE
32599739E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6050417
LOPEZ RIVAS MARIA JESUS
33307935W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219426
LOPEZ RIVERO CARLOS
33335861Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6149795 00
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
33828014M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6149811 00
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
33828014M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6149814 00
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
33828014M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6030206
LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO
33627811V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6149870 00
LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO
33627811V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6149869 00
LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO
33627811V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077682
LOPEZ SALGADO JULIO
33539692B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6150200 00
LOPEZ SOMOZA MARCOS MARCELINO
33330390D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197029
LOPEZ SUAREZ GABRIEL
76948943M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6048900
LOPEZ SUAREZ GABRIEL
76948943M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6150487 00
LOPEZ TORRON SERAFIN
33811448E
MULTAS DE TRAFICO
2013
6192824
LOPEZ VALIÑO DEMETRIO
33603528E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6150618 01
34
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
LOPEZ VAZQUEZ ROSARIO
NIF/CIF
33329081B
CONCEPTO
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6261934
LOPEZ VAZQUEZ SANTIAGO
33325243Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6150894 01
LOPEZ VILA OSCAR MANUEL
33312878T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059438
LOPEZ VIÑAS MARIA LUISA
33605518B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151106 00
LOPEZ VIÑAS MARIA LUISA
33605518B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036525
LOPEZ VIÑAS MARIA LUISA
33605518B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6224129
LOPEZ YUSTE ISABEL MARIA
33536653P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151127 01
LOPEZ YUSTE ISABEL MARIA
33536653P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6040286
LOPEZ YUSTE ISABEL MARIA
33536653P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151128 00
LORENZO ESPIÑEIRA ANTONIO
33747079F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151192 00
LORENZO ESPIÑEIRA ANTONIO
33747079F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151193 01
LORENZO ESTEBAN ANGELA
33817571G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6085927
LORENZO ESTEBAN ANGELA
33817571G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275698
LORENZO FERNANDEZ JOSE MANUEL
33853148T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239726
LORENZO LAGE GERMAN
33314934D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6264471
LORENZO LAGE GERMAN
33314934D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151232 00
LORENZO LAGE GERMAN
33314934D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6076866
LOSADA DIAZ ALICIA
33640191T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6267624
LOSADA DIAZ ALICIA
33640191T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6267623
LOSADA DIAZ ALICIA
33640191T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6267625
LOSADA NAVIA JOSE
33721254B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151455 00
LOSADA VEIGA JUAN JOSE
33310879W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6222696
LOUREIRO PEREZ GERMAN
76576857J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151511 00
LOURES GARCIA JOSE VICENTE
33852418Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239362
LOURIDO CASTRO REBECA
33535316M
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024493
LOUZAO QUINTAS ROGELIO
33576712R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6238725
LOZANO GATO REMEDIOS
33637021G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059859
LOZANO GATO REMEDIOS
33637021G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6057775
LUACES CALAZA M CRISTINA
33816712L
MULTAS DE TRAFICO
2012
5958802
LUACES CALAZA MARIA CRISTINA
33816712L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151707 00
LUACES CALAZA MARIA CRISTINA
33816712L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151706 00
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193382
LUCA VASILE
X 8960225T
LUGILDE COMBARROS ROBERTO
33350657J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6191364 02
LUGILDE GAVIEIRO SILVIA
33551672P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6073649
LUGILDE GAVIEIRO SILVIA
33551672P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151828 00
LUGILDE PARDO ANXO
33318881T
MULTAS DE TRAFICO
2012
5958803
LUGO CAR DESING SL
B 27338615
MULTAS DE TRAFICO
2012
5955215
LUGO EDIFICACIONES METROPOL SL
B 27215433
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151888 00
LUGO EDIFICACIONES METROPOL SL
B 27215433
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6151887 00
LUGOTOURS SL
27188663
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6242012
LUGOTOURS SL
B 27188663
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054400
LUIS MOYA RALLY SCHOOLSL
B 27400191
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024382
MACHADO ALVES CASSILDA
1208337D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225494
MACIA GARCIA MARIA CARMEN
33831598R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261824
MACIA GARCIA MARIA CARMEN
33831598R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152136 01
35
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
MACIA GARCIA MARIA CARMEN
MAHIA INMOBILIARIA SL
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
33831598R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6074217
15525983
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6226455
MANLUI COMUNICACIONES SL
B 27292994
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152385 00
MANLUI COMUNICACIONES SL
B 27292994
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152386 00
MANLUI COMUNICACIONES SL
B 27292994
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152387 00
MANRO DISTRIBUCIONES COSMETICAS SL
B 27130871
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6067344
MARCIAL LOPEZ JOSE
27013853P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152474 00
MARCO RAMOS BRUNO
33326327V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152479 01
MARIN CASTRO JUAN CARLOS
34279140D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152553 01
MARIÑO RAMOS SAUL
33583069X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6244839
MARIÑO SALGUEIRO JUAN
33578495J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275597
MARTIN CRUZ ALEJANDRO JOSE
33308746P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152750 00
MARTIN GONZALEZ MARIANO PEDRO
33821365A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6085366
MARTIN GONZALEZ MARIANO PEDRO
33821365A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6152764 00
MARTINEZ CARBALLO JOSE
33661854C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064864
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL
33344537B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6253901
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL
33344537B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6066297
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO
35072912M
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194094
X 7973040K
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193995
MARTINEZ SANCHEZ LEIDY HOHANNA
MARTINEZ TORO MARINO
33852126J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225429
MARTINEZ VARGAS BRIGIDA
34292410P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6068848
MARTINEZ VARGAS BRIGIDA
34292410P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153491 00
MASEDA RODRIGUEZ JAIME
33334297Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197088
33334297Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086454
X 9443137G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094984
MASEDA RODRIGUEZ JAIME
MATEI MIRELA
MATEOS MONTENEGRO MIGUEL
33843922C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153720 00
MATEOS MONTENEGRO MIGUEL
33843922C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153722 00
MATEOS MONTENEGRO MIGUEL
33843922C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153721 01
MATO VAZQUEZ GONZALO
33740006H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153782 00
MATO VAZQUEZ MANUEL ANGEL
33306880M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153787 00
MEDICAMPO PRODUCTOS DE VETERINARIA SL
B 27040930
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153849 00
MEDICAMPO PRODUCTOS DE VETERINARIA SL
B 27040930
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6085133
MEDICAMPO PRODUCTOS DE VETERINARIA SL
B 27040930
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6043802
MEILAN CASTRO MANUEL
33591993X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153941 00
MEILAN MARQUEZ MARIA
33585020Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6153980 00
MEILAN RIVAS JAIME
33840289K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239712
MEILAN SEIJAS SANDRA MARIA
33322254S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6038889
MEL GARCIA RAMIRO
33591157W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6154132 00
MELLE DIAZ PILAR
34154514C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054695
MELLE DIAZ PILAR
34154514C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6242310
MULTAS DE TRAFICO
2013
6022692
53261Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218522
33590880R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6154235 00
MELLING MICHELANGELO C
MENDES REGINO
MENDEZ CARBALLEIRA ADOLFO
X 0555864T
36
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
MENDEZ FERNANDEZ JAVIER
33846201E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6235056
MENDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL
76574269R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6154392 00
MENDEZ LOPEZ MAGDALENA
33757356A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6154459 00
MENDEZ LOPEZ MANUEL
34112737B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6267798
MENDEZ MENDOZA ANA BELEN
78905576M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6068836
MENDEZ POMBO MARIA ANGELES
33841547Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6252538
MENDEZ RIVAS JOSE MANUEL
33304076F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219992
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE
33743799Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6085077
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE
33743799Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6085079
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE
33743799Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6085081
MENDEZ SOILAN EFREN ARTURO
33344873W
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5349865
MULTAS DE TRAFICO
2013
6027161
MENDONCA JOSEPH AVELINO
X 0023187A
MENENDEZ QUIROGA MANUEL
546404Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6154737 00
MERA CORDEIRO JOSE
33608960A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6154758 00
MERODIO VAZQUEZ MARIA CARMEN
33785760W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6063497
MIRANDA DABLANCA JESUS
33730422W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155088 00
MIRANDA GOMEZ MARINA BEATRIZ
33576255G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155097 00
MISA LOPEZ JOSE MARIA
11285157T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062828
MISA LOPEZ JOSE MARIA
11285157T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275465
MODIA LOPEZ JOSE LUIS
33307269A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6191459 02
MODIA LOPEZ JOSE LUIS
33307269A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239743
MODIA LOPEZ JOSE LUIS
33307269A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6052135
MOGA MARIANO FLORIN
X 8765554R
MULTAS DE TRAFICO
2012
6017184
MOGA MARIANO FLORIN
X 8765554R
MULTAS DE TRAFICO
2012
6017159
MOIRON LAGO JUSTO
33795531K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6220433
MOLINA SOMOZA FELIPE
33317496H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276164
MOLINA SOMOZA PABLO
33322793W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155281 00
MOLINA SOMOZA PABLO
33322793W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075947
MONDELO VIÑAS JESUS MANUEL
33842968D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6257688
MONTAÑA REGUEIRO JOSE ANTONIO
33318682P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155401 00
MONTAÑA REGUEIRO JOSE ANTONIO
33318682P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155402 01
MONTAÑA REGUEIRO JOSE ANTONIO
33318682P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155403 01
MONTAÑA REGUEIRO MARIA PILAR
33303450W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6245883
MONTAÑA REGUEIRO MARIA TERESA
33332831N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218988
MONTAÑA REGUEIRO MARIA TERESA
33332831N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155405 01
MONTERO CARREIRA MARIA TERESA
33811756P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268284
MONTESERIN VAZQUEZ MARTIN
34635366B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155647 00
MONTOUTO DIAZ ARGENTINA
33658114Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6230291
MONTOUTO VAZQUEZ MONICA YOLANDA
33332284V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233167
MONTOYA CORTIÑAS ESTRELLA
33328871P
MULTAS DE TRAFICO
2013
6282333
MONTOYA GABARRES MIGUEL
33343586A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021273
MONTOYA GABARRI MARIA
33340843C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6250647
MONTOYA MONTOYA FRANCISCA
33331032F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6266170
37
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
MONTOYA MONTOYA MARIA ANGELES
51685566N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155695 01
MONTOYA MONTOYA MARIA ANGELES
51685566N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6073723
MONTOYA MONTOYA MARIA SUSANA
33345750M
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197253
MONTOYA MONTOYA REBECA
33556423K
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086692
MORADO CENDAN JOSE
33664902D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6259917
MORAN YAÑEZ JUAN BAUTISTA
33304080B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021305
MORANDEIRA FERNANDEZ CARMEN
33593400Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155802 00
MORANDEIRA LOSADA ATILANO
33609096R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6235324
MOREIRA GOMEZ MARIA DOLORES
33578881P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155889 00
MOREIRA RIO LAURA MARIA
32830496C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6155904 00
MOREIRA RIO LAURA MARIA
32830496C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218647
MOREIRA RIO LAURA MARIA
32830496C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6031046
MORENO CANTO JAVIER
43432353G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246262
MORENO COSTA DA JUAN
33343454D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219876
MORENO MEDINA MIGUEL
36921333P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6074183
MORENO MEDINA MIGUEL
36921333P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261790
MOSQUERA CARBON JAIME
52472301D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274488
MOURE PRIETO GERMAN
33588486E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275329
MOURE PRIETO GERMAN
33588486E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275334
MOURE PRIETO GERMAN
33588486E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275330
MOURELOS COBREIRO MANUEL
33602574B
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6095980
MOURELOS VARELA DAVID
33351094J
MULTAS DE TRAFICO
2012
6017590
MOURENZA GARCIA RAFAEL
33346068R
MULTAS DE TRAFICO
2013
6025953
MOURENZA GARCIA RAFAEL
33346068R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6156300 00
MOURIN SOBRADO MARIA ANGELES
33856637Q
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194013
MOURIZ GONZALEZ MARY SOL
33316334Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6048308
MUNDIÑA POZAS DAVID ANGEL
33740067X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6220061
NAVIA VAZQUEZ MARIA LEOVIGILDA
76599915W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6156864 01
NEIRA CORRAL MARIA DEL CARMEN
33311777A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064811
NEIRA NUÑEZ JOSE
33798281B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157210 00
NEIRA NUÑEZ JOSE
33798281B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157209 00
NEIRA NUÑEZ JOSE
33592202N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275533
NEIRA OTERO JOSE ALFONSO
44842206A
MULTAS DE TRAFICO
2012
5957249
NEIRA POL MARINA
33806427S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269791
NEIRA POL MARINA
33806427S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6082187
NEIRA VARELA JOSE MANUEL
33791548V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6258055
NELLE DIAZ PILAR
34154514C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157313 00
B 27139658
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157329 01
33313566K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157457 00
NICE FOTO STORE LUGO SL
NOGUEIRA FERNANDEZ EVA MARIA
NOGUEIRA FERNANDEZ EVA MARIA
33313566K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6040982
NORVIUR SL
B 27329473
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157565 00
NORVIUR SL
B 27329473
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157566 00
NORVIUR SL
B 27329473
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157568 01
NORVIUR SL
B 27329473
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157567 01
38
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NOVAS FERNANDEZ JESUS MARIA
NIF/CIF
33817882Q
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246553
NOVO GARCIA MANUEL
76596555T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233023
NOVO MORALES BEATRIZ
33347011R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6031269
NOVO VARELA JOSEFA
33607691E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157872 00
NOVO VARELA JOSEFA
33607691E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077155
NOVOA JIMENEZ ALFONSO
33819997S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157910 00
NOVOA SOUTO MARIA CARMEN
33319917R
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274366
NUÑEZ ABUIN MANUELA
33604040M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037188
NUÑEZ ADAN HIGINIO
76531846J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6061208
NUÑEZ BASORA ROBERT
34292552N
MULTAS DE TRAFICO
2012
5956633
NUÑEZ BRANCAL JESUS
33654301B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6158107 00
NUÑEZ BUSTO RAMON
35212114B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239798
NUÑEZ ESTEVAO JESUS ANGEL
76576494H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196021
NUÑEZ ESTEVAO JESUS ANGEL
76576494H
MULTAS DE TRAFICO
2012
5956159
NUÑEZ GARCIA LUIS
33309091P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077594
NUÑEZ LAMAS SONIA
33331898E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6158368 00
NUÑEZ TALLON BIENVENIDA
34148242G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6068957
NUÑEZ TALLON BIENVENIDA
34148242G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6256557
NUÑEZ TORRON FREIJO MARIA CARMEN
33787875R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6157944 00
NUÑEZ VAZQUEZ EVARISTO
33572924P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6235368
O CUTO ACTIVIDADES SA
A 27239862
RECURSOS EVENTUAIS
2011
6403201
O POLIÑO SL
B 27003540
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6158843 00
O POLIÑO SL
B 27003540
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6158844 00
OBRADOIROS BARNIZADOS SLL
B 27262484
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6055941
33731464D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196963
OPECEN INMOBILIARIA SA
A 15973951
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024323
OPECEN INMOBILIARIA SA
A 15973951
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024387
OPECEN INMOBILIARIA SA
A 15973951
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024330
OPECEN INMOBILIARIA SA
A 15973951
MULTAS DE TRAFICO
2013
6024407
OSEIRA MORAN ANDRES
46896618D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196450
OSEIRA MORAN ANDRES
46896618D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194249
OTERO CASTRO JOSE MANUEL
33830250X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233723
OTERO RODRIGUEZ MARIA
33344009N
MULTAS DE TRAFICO
2013
6195997
OTERO RODRIGUEZ MARIA ENCARNACION
33995870F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6253186
OTERO TORNEIRO JOSE ANTONIO
33332086A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269046
OURO VIÑAS JESUS
33597402Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6159669 00
PACIN VAZQUEZ ELOY
33594201X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219434
PACIOS SANDAR AMADORA
34112788Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6159809 00
PACIOS SANDAR AMADORA
34112788Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6159808 00
PADILLA LOPEZ MACARENA
30250792L
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197114
PALLARES GONZALEZ ANTONIO
34153237P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262895
PALLARES GONZALEZ ANTONIO
34153237P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075288
B 27259282
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160047 00
PANIAGUA AYESA TOMAS
33648670S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160069 00
PANIAGUA AYESA TOMAS
33648670S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160068 00
OGAZA GARCIA JOSE
PANADERIA PANOSA SL
39
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
PANIAGUA AYESA TOMAS
NIF/CIF
33648670S
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160070 00
PARDO PARDO REGUERA ELENA
33593275G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160385 00
PARDO PORTELA MARIA AMABLE
76572003N
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197026
PARDO PORTELA MARIA AMABLE
76572003N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037694
PARDO PORTELA MARIA AMABLE
76572003N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160422 00
PARDO SOTO MARIA ESTHER
33576068R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160465 00
PARGA ARIAS MARIA FE EMERENCIANA
33761519A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160623 00
PARGA ARIAS MARIA FE EMERENCIANA
33761519A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062046
PARGA FERREIRO ROSALIA
32319086S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376775
PARGA LOPEZ JOSE
33588799J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160673 00
PARGA PICHIN JOSE
33742992Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054272
PARGA PICHIN JOSE
33742992Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054270
PARGA PICHIN JOSE
33742992Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054271
PARIS VARELA FELIX JOSE
33346665T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265772
PARTINERS FLETAMENTOS SL
15810591
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6224785
PARTINERS FLETAMENTOS SL
15810591
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6271903
PATRIMONIAL DE EVENTOS SL
B 27406776
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6060345
PATRIMONIAL DE EVENTOS SL
B 27406776
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160896 00
PATRONATO VIRGEN DE LOS OJOS GRANDES
G 27023142
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160901 00
PAZ ALVAREDO MERCEDES
34147959C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059823
PAZ ALVAREDO MERCEDES
34147959C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6247436
PAZ FLORES MANUEL
33850075D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160968 00
PAZ GARCIA ANTONIO
33614500T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6160974 00
7233363R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218650
PAZO GAYOSO SL
B 27280379
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161082 00
PECES RIO JOVINO
76532259N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161122 00
PENA ALVAREZ JESUS ANTONIO
34264571E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6229500
PENA ALVAREZ JESUS ANTONIO
34264571E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6241362
PENA GOMEZ VERONICA
33539051Z
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194061
PENA LUACES SUSANA
33330134Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161458 00
PENA LUACES SUSANA
33330134Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6031035
PENA LUACES SUSANA
33330134Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218636
PENA MONASTERIO JULIO LEONARDO
33775142X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161469 00
PENA MONASTERIO JULIO LEONARDO
33775142X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161468 00
PENA MOURIZ CLEMENTINA
33585831N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161481 00
PENA VIGO FERNANDO
33648681A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269252
PENELA GAYOSO MAXIMINO
33594408X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161773 00
PENELA RODRIGUEZ DAVID
34194331R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161790 01
PENELAS RON INMACULADA
33827682H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6161847 00
PAZ MOLINA KAROL YURANNY
PEÑA DE LA SANCHEZ OLGA SUSANA
33336544E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6251270
PEÑA VALDES M BERTA
33852112E
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276217
PEÑA VALDES M BERTA
33852112E
MULTAS DE TRAFICO
2013
6276230
PEÑA VARELA CONCEPCION
36453586N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6164244 00
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199397
PERALTA CAPELLAN BERNARDO ANTONIO
X 5194558P
40
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
PERALTA CAPELLAN BERNARDO ANTONIO
PEREIRA LOPEZ MARIA CARMEN
NIF/CIF
X 5194558P
33324956A
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086923
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6162108 00
PEREIRA MURADO JOSE MARIA
33753853L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233628
PEREIRO GARCIA EMILIA ADELA
33797374R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239342
PEREZ AMORIN EUGENIO
34259695E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6248296
PEREZ BOULLOSA M ISABEL
33557412K
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197073
PEREZ CHAO CARMEN
33776508L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6222631
PEREZ CRESPO CESAR
33546817Y
MULTAS DE TRAFICO
2012
5865900
PEREZ FERNANDEZ FLORENTINO
33326429G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028340
PEREZ FOLE FRANCISCO
33587755G
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6097137
PEREZ GOMEZ ARMANDO
33800076N
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6097144
PEREZ GOMEZ ARMANDO
33800076N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6162852 00
PEREZ HERRAIZ MARIA CRISTINA
33853900Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6162949 01
PEREZ HERRAIZ MARIA CRISTINA
33853900Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6162950 00
PEREZ HERRAIZ MARIA CRISTINA
33853900Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6044291
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021215
PEREZ LEIDY ISAURA
X 3213029K
PEREZ MELLA PABLO
33318123R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6191694 02
PEREZ MELLA PABLO
33318123R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6191693 02
PEREZ MELLA PABLO
33318123R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6063864
PEREZ PEREZ MANUEL
33589711M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6163389 00
PEREZ PEREZ MANUEL
33589711M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6163390 00
PEREZ REGUEIRO ROGELIO
33572124J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262535
PEREZ REGUEIRO ROGELIO
33572124J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262531
PEREZ REGUEIRO ROGELIO
33572124J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262516
PEREZ REGUEIRO ROGELIO
33572124J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262517
PEREZ SANCHEZ SEBASTIAN
36905644M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6163644 00
PEREZ SEIJAS ERMITAS
33575814T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6069146
PEREZ SEIJAS ERMITAS
33575814T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6069147
PEREZ TORRES DOSITEO
10918601H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059303
PEREZ TORRES DOSITEO
10918601H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059305
PEREZ TORRES DOSITEO
10918601H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059304
PEREZ VARELA JOSEFA DOLORES
33818640S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6251189
PEREZ VARELA LEONOR
33606848F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6163785 00
PEREZ VAZQUEZ TRINIDAD
33615690V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6163852 00
PEREZ VILA ARCADIO
34266035Z
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193209
PEREZ VILLAVICENCIO ARNALDO TAMANACO
53522564T
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021258
PERMUY PEREZ GERARDO
33590458Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6254233
PERNAS DIAZ JUAN CARLOS
33319151V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6163958 00
PERRUCA GOMEZ RAQUEL
38848714N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033390
PERRUCA GOMEZ RAQUEL
38848714N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6164051 00
PICO IGLESIAS CARLOS
9712498N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6257819
PICON RUEDA EDINYER
X 4163692W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6164381 01
PICON RUEDA EDINYER
X 4163692W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033720
PILLADO RICO ENRIQUE
33645757T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6164454 00
PILLADO RICO ENRIQUE
33645757T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6164453 00
41
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
PINTO ESCALANTE DOLORES
NIF/CIF
14684947E
CONCEPTO
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6244335
PIÑEIRO BUSTOS AMANDINO
33788412D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6081787
PIÑEIRO CASTRO MARIA CARMEN
33579516E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6231466
PIÑEIRO CORREDOIRA JESUS
33753639N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6253425
PIÑEIRO LOPEZ SANTIAGO
33783711T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6255226
PIÑEIRO QUIROGA FLAVIO
33575787L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6164902 00
PIÑEIRO REDONDO RAMON
33544506H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6164928 00
PIÑEIRO SOMOZA SARA
33576396F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6058009
PIÑEIRO TEMPRANO EDUARDO
32145710J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165006 00
PIÑEIRO TEMPRANO EDUARDO
32145710J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165007 00
PIÑEIRO TEMPRANO EDUARDO
32145710J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165008 01
PIÑEIRO TEMPRANO EDUARDO
32145710J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165009 00
PISA PISA ANTONIO
43567327Z
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199454
PITA SANCHEZ JOSEFINA
32810665S
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196363
PLATAS FERREIRO ANTONIO
33837264D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165070 00
PLATAS FERREIRO JESUS ANGEL
33317473H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165071 00
POLINOX GALICIA SAL
27122241
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6235798
PORTELA GONZALEZ PABLO
33857305V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6234499
PORTO LOPEZ ALICIA
33602066D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165409 01
PORTO LOPEZ ALICIA
33602066D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165410 01
120331H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261710
POZO DEL VAZQUEZ SUSANA
33310735L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165545 00
PRADO CARREIRA LEONOR
33591526A
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6097604
PRADO LOPEZ MANUEL
33595512X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165801 00
PRADO OTERO JOSE ANTONIO
33318219M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165844 00
PRADO PRADO JESUS
14914427P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6165876 00
B 27003383
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166027 00
33343463H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166229 00
PROMOCIONES AS FONTIÑAS SL
B 27276278
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6034860
PROMOCIONES AS FONTIÑAS SL
B 27276278
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6034875
PROMOCIONES AS FONTIÑAS SL
B 27276278
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6034873
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5441554
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5243645
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166738 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166736 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166735 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166734 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166729 01
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166728 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166727 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166740 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5504341
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166739 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166720 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166719 00
POURQUET REY DANIELLE RAYMONDE J
PREFABRICADOS GALICIA SL
PRIETO SOUSA FRANCISCO
42
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166718 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166717 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166716 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166715 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166743 01
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5504343
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166726 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166731 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO S INCREMENTO VALOR TER
2013
5434574
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166733 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166737 01
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166732 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166741 01
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166730 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166742 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166724 01
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166723 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166722 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166721 00
PROMOCIONES NORTE 2005 SL
B 27323898
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6166725 00
PROMOCIONES SEMAGEL SL
B 27119726
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167001 00
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167371 00
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167370 00
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167369 00
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167368 01
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167367 00
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167374 01
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167372 00
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167373 00
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6053413
PROMOCIONES URBANISTICAS URBAGAL SL
B 27291145
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167366 00
PROMOCIONES VILLAMOR SL
B 27040294
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167383 00
PROMOCIONES VILLAMOR SL
B 27040294
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167384 00
PROMOCIONES VILLAMOR SL
B 27040294
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167388 00
PROMOCIONES VILLAMOR SL
B 27040294
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167389 00
PROMOCIONES VILLAMOR SL
B 27040294
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167386 00
PROMOCIONES VILLAMOR SL
B 27040294
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167387 01
PROMOCIONES VILLAMOR SL
B 27040294
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167385 00
PROMOCIONES VILLAMOR SL
B 27040294
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167390 00
PROYECTOS Y PROMOCIONES PEPE RIVEIRO SL
B 27284314
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167560 00
PUENTE LOPEZ JUAN CARLOS
33313127L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167606 00
PUENTES ARIAS MERCEDES
33800730E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219256
PUENTES ARIAS MERCEDES
33800730E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219248
43
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
PUMARES Y RIO LUGO SL
NIF/CIF
B 27246537
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167698 00
PUPO GONZALEZ YOANGEL
34283368M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064795
QUERALT FERNANDEZ MERCE
43507145T
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376755
QUIJADA MERA ISABEL
52497090G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6265342
QUIJADA MERA ISABEL
52497090G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167782 00
QUIJADA MERA ISABEL
52497090G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077738
QUINTAS VARELA MARIA MIRTA
33854512F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037866
QUINTAS VARELA MARIA MIRTA
33854512F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225474
QUINTAS VARELA MARIA MIRTA
33854512F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167868 00
QUINTELA BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER
33307592G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167887 00
QUIÑOA CASTEDA TOMAS
33603944R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6168150 01
QUIÑOA FERNANDEZ JOSE
33587621P
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6097856
QUIÑOA MURADO FERNANDO
33792718Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269199
QUIROGA CUPEIRO JESUS
33765010K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6167997 01
QUIROGA REIJAS ELIAS
33594479N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6168103 00
QUIROGA REIJAS ELIAS
33594479N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6031079
RAMADAN ANDINA
X 4574726A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197046
RAMADAN ANDINA
X 4574726A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6192981
RAMADAN ANDINA
X 4574726A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196975
RAMOS BURGO JOSE RAMON
33349375L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6253898
RAMOS BURGO LAURA MARIA
33335430N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6249971
RAMOS FERRO JOSE RAMON
33815776A
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194206
RAMOS GARCIA JOSEFA
33786309E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6039105
RAMOS LOPEZ ROBERTO
33541747L
MULTAS DE TRAFICO
2013
6022540
RAMOS ROJAS DAYURIS
X 2728341N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6168545 00
14375035N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239463
RAMOS VARELA JOSEFINA
RAMUDO CARRACEDO PEDRO
33306765M
MULTAS DE TRAFICO
2013
6028416
RAMUDO GONZALEZ RICARDO
33768054Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6168606 00
REAL FERRO JUAN
33584435L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6168807 00
REAL GONZALEZ ANGEL
33772943L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6168808 01
REAL RODRIGUEZ JUAN MANUEL
33859397Q
MULTAS DE TRAFICO
2013
6026024
REAL RODRIGUEZ JUAN MANUEL
33859397Q
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086673
REAL SEIJAS GERARDO
33582602A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6168903 00
REBOLO TRASHORRAS MARIA MANUELA
33773210X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169056 00
REBOLO TRASHORRAS MARIA MANUELA
33773210X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169055 00
REBOREDO VARELA CARLOS
33778546X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262881
RECONPRO SL
B 27272285
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169139 00
RECURSOS E REPRESENTACIONS SL
B 70050992
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021210
REGO CADAHIA JOSE BENITO
33860183C
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274353
REGUEIRO IGLESIAS GERMAN
33595425S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169511 00
REGUEIRO IGLESIAS GERMAN
33595425S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169509 00
REGUEIRO IGLESIAS GERMAN
33595425S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169508 01
REGUEIRO IGLESIAS GERMAN
33595425S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169507 00
REGUEIRO IGLESIAS GERMAN
33595425S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169506 00
REGUEIRO IGLESIAS GERMAN
33595425S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169510 00
44
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
REGUEIRO IGLESIAS JOSE MANUEL
33585460D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6082364
REGUEIRO IGLESIAS JOSE MANUEL
33585460D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169514 00
REGUEIRO IGLESIAS JOSE MANUEL
33585460D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169513 00
REGUEIRO IGLESIAS JOSE MANUEL
33585460D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169512 00
REGUELA CEIDE MARIA VALENTINA
33585402C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169608 00
B 36889970
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169854 00
REY CORREDOIRA SONIA
34264818Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6169959 00
REY CORREDOIRA SONIA
34264818Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6063481
REY FERNANDEZ MARIA ISABEL
33849642J
MULTAS DE TRAFICO
2013
6026137
RIAÑO GONZALEZ ANGEL
33590506H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6170190 01
RICO VAZQUEZ GIOVANNI
76948026P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6170247 00
RIELO CASTEDO JESUS
33601783W
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6098295
RIESCO VILA FERNANDO
33320346Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275403
9740285S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6170353 01
RENDIGESTION SL
RIFON ROCA MARIA CRISTINA
RIO RABADE AURORA
33829837B
AXUDA NO FOGAR
2013
6380424
RIO REBOLO MANUEL
33782625H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6251457
RIO REBOLO MANUEL
33782625H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6063851
RIO REBOLO MANUEL
33782625H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6170518 00
RIVAS BARREIRA ANGEL
33577834L
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6098345
RIVAS LOPEZ JOSE MARIA
33810655B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246562
RIVAS PENELAS GERARDO
33304540B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6170827 01
RIVAS PENELAS JOSE MANUEL
33844133R
MULTAS DE TRAFICO
2013
6195879
RIVAS SOUTO CONCEPCION
33584612N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6170885 00
RIVAS VILELA SL
27206549
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6232938
RIVED IZAGA MARIA
37052463S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6065145
RIVED IZAGA MARIA
37052463S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6170927 00
RIVEIRA TRASANCOS ANTONIO
11036615L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239750
RIVERA LOPEZ FRANCISCO
34164977H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6033526
RIVERA RODRIGUEZ ANTONIA LUISA
33304642K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6043712
RIVERA RODRIGUEZ ANTONIA LUISA
33304642K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171027 00
RIVERA RODRIGUEZ ANTONIA LUISA
33304642K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6231323
ROCA RECIMIL CARLOS DANIEL
33345578V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6192969
RODIL LOPEZ ANA RAQUEL
11078978Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6191905 02
RODRIGUEZ ADAN MARIA DEL MAR
10809398L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171326 01
RODRIGUEZ ADAN MARIA DEL MAR
10809398L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075103
RODRIGUEZ ADAN MARIA DEL MAR
10809398L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262710
RODRIGUEZ ARBOIRO JESUS
33543381C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269210
RODRIGUEZ ARMADA JOSE AVELINO
33825988A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6044012
RODRIGUEZ BASADRE MANUEL
33775443N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6050501
RODRIGUEZ BASADRE MANUEL
33775443N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6238107
RODRIGUEZ BESTEIRO JOSE DANIEL
33338552Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171572 00
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171586 00
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6079042
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171590 01
45
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171583 00
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171588 00
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171592 01
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6070760
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171591 00
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171585 00
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO
33846682C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171593 00
RODRIGUEZ CAMPOS BASILISA FELISA
33323154H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6266258
RODRIGUEZ CASTRILLON CARLOS ANDRES
34287556F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075988
RODRIGUEZ CASTRILLON CARLOS ANDRES
34287556F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171776 00
RODRIGUEZ CASTRO ANGEL
33745087Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6251903
RODRIGUEZ DIAZ JOSE LUIS
33807396H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6171999 00
RODRIGUEZ ESCANILLA RAMON AURELIO
33801643S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219671
RODRIGUEZ ESCANILLA RAMON AURELIO
33801643S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219672
RODRIGUEZ ESTEBO MARIA PILAR
33829575W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037304
RODRIGUEZ ESTEBO MARIA PILAR
33829575W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6224911
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS
33306943E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037864
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA BELEN
18996402N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218480
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA BELEN
18996402N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6172265 00
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA LUISA
33591165X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6172278 00
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO
34199282F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6229892
RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL ROBERTO
33793856W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269028
RODRIGUEZ FUGAROLAS BEATRIZ
33858084Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6072571
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MARIA LUIS
33337458Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6260477
RODRIGUEZ HERVELLA ELADIO JOSE
76694710Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6253420
RODRIGUEZ HORTAS MARIA DOLORES
33799826S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6172758 00
RODRIGUEZ HORTAS MARIA DOLORES
33799826S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6062221
RODRIGUEZ JUL VICTORINA
36561109X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037742
RODRIGUEZ JUL VICTORINA
36561109X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225350
RODRIGUEZ JUL VICTORINA
36561109X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6172819 00
RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIA
33602848D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6172927 00
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
33578306P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173079 00
RODRIGUEZ LOPEZ ROSA MARIA
33309973Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173189 00
RODRIGUEZ LOPEZ ROSA MARIA
33309973Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036246
RODRIGUEZ NOGUEIRA MANUEL
76568953K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173412 00
RODRIGUEZ OJEA MARIA ISABEL
34249518B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233132
RODRIGUEZ OTERO GERARDO ENRIQUE
33302097Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173484 00
RODRIGUEZ OTERO GERARDO ENRIQUE
33302097Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173482 00
RODRIGUEZ OTERO GERARDO ENRIQUE
33302097Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173483 00
46
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
RODRIGUEZ OTERO MARIA ELOISA ESTHER
33305873X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173486 00
RODRIGUEZ OTERO MARIA ELOISA ESTHER
33305873X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173487 00
RODRIGUEZ OTERO OSCAR LUIS
33616091G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6269171
RODRIGUEZ OTERO SUSANA
33557088L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173491 00
RODRIGUEZ PARGA M MARTA
33856265N
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094710
RODRIGUEZ RIVAS JOSE RAMON
33580617L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173868 00
RODRIGUEZ RIVAS JOSE RAMON
33580617L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6173869 00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOMINGO
33578891H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6084961
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M ALEJANDRA
33333251H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6043736
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M ALEJANDRA
33333251H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6174069 00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M ALEJANDRA
33333251H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6231347
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA BERTA
33583280Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219294
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON
33573036M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6240000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SONIA
34264578Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194115
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SONIA
34264578Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219895
RODRIGUEZ SOL DEL LUIS GUSTAVO
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376610
RODRIGUEZ TELEZ ANTONIO
33859837L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6052059
RODRIGUEZ VARELA MARIA CONSUELO
33803793A
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6099020
RODRIGUEZ VARELA SOFIA
33583225M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6174541 00
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO
34194925C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6235562
RODRIGUEZ VILA ANA BELEN
33351115B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6220042
RODRIGUEZ ZOLLE ANA ISABEL
33332067F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037739
RODRIGUEZ ZOLLE ANA ISABEL
33332067F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6174819 00
3359420V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275340
ROIBAS PENA RAMIRO
X 8002563N
ROMAN COBAS MIGUEL
33312563F
MULTAS DE TRAFICO
2012
5958795
ROMAN GONZALEZ EUSEBIO
33607474N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175032 00
ROMAY BUSTO M PAZ
76572307V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274457
ROMERO BORJA DOLORES
33822386N
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196973
ROMERO BORJA DOLORES
33822386N
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197031
ROMERO IGLESIAS JUAN
28894821J
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175140 00
ROMERO RECIO NURIA
38802545G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6050931
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199457
ROUA SABINA
Y 0595368G
ROUA SABINA
Y 0595368G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6201069
ROUCO ARIAS MANUEL
92705502T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175340 00
RUA IGLESIAS BERNARDO
76531428D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175500 00
RUA IGLESIAS BERNARDO
76531428D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175499 00
RUIZ MARTINEZ ADELA
23374798J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6034557
RUIZ MORALES JOSE LUIS
19816589L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175710 00
RUNA HELMERSEN ODD
2819683K
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6226335
SAAVEDRA ARANGO JOSE MARIA
3372750F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175791 00
SAAVEDRA BERGANTIÑOS SIGFREDO
33337572S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6067949
SAAVEDRA CEBREIRO EDUARDO
32683426N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6250412
SAAVEDRA FERNANDEZ HIGINIO
33324417Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218617
47
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
SAAVEDRA FERNANDEZ HIGINIO
33324417Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
SAAVEDRA RIO JUAN CARLOS
33327004G
SAAVEDRA RIO SANDRA
33338827M
SAAVEDRA RIO SANDRA
SAAVEDRA RIO SANDRA
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6031016
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175907 01
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094595
33338827M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077622
33338827M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175908 00
SAAVEDRA Y PARGUIÑA SL
B 27157791
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6175790 00
SAHB EL KHATAOUAT MY ABDELLAH
X 0090459T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6054423
SAL JULIO MARCOS
33339212E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218821
SAL JULIO MARCOS
33339212E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6031220
SAL JULIO MARCOS
33339212E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6176039 01
SALAMANCA RUIZ BLANCA NORY
3442231M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275695
SALAZAR ARIAS ENRIQUE
33542691C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6065742
SALAZAR ARIAS ENRIQUE
33542691C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6176068 00
SALGADO FERNANDEZ CRISTINA
33541032V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6376641
SALGADO ONEGA FERNANDO
33328630C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6240494
SALGADO ONEGA FERNANDO
33328630C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6052881
SALGADO ONEGA FERNANDO
33328630C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6176144 00
B 27271527
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6034368
SALSABOR SL
SANCHEZ LEGIDO MARIA CRISTINA
33334048X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6195881
SANCHEZ LEGIDO MARIA CRISTINA
33334048X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196070
SANCHEZ LEGIDO MARIA CRISTINA
33334048X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199275
SANCHEZ LEGIDO MARIA CRISTINA
33334048X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199309
SANCHEZ LEGIDO MARIA CRISTINA
33334048X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193121
SANCHEZ LEGIDO MARIA CRISTINA
33334048X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193104
SANCHEZ LEGIDO MARIA CRISTINA
33334048X
MULTAS DE TRAFICO
2013
6195865
SANCHEZ LEIRADO ELSA
33844530F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6255840
SANCHEZ LEIRADO ELSA
33844530F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6271331
SANCHEZ PAZOS ANTONIO MANUEL
32837096L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6231274
SANCHEZ PAZOS ANTONIO MANUEL
32837096L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6043663
SANCHEZ PEREZ ANTONIA
33600448R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6176897 00
SANCHEZ QUIROGA IRENE
37449557Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6085690
SANCHEZ RIVAS MARTA
33308884P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275651
SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO
33603618C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6058004
SANCHEZ SEOANE LUIS
33263851D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194040
SANCHEZ SOBERON AZUCENA COVADONGA
10844088W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6229953
SANCHEZ VARELA SERVANDO
34153155H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6177104 01
SANCHEZ VARELA SERVANDO
34153155H
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6177103 00
SANCHEZ VILA ELADIA
33593162Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6177128 00
SANCHEZ VILLARAVID PABLO
33334797T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233741
SANDE LUGILDE MANUEL
33585644D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262870
SANDE LUGILDE MANUEL
33585644D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075263
SANDE MENDEZ VALLEDOR MANUEL
33576150Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6192023 02
SANDE MENDEZ VALLEDOR MANUEL
33576150Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6177257 01
SANDE TRIGO MARIA ANTONIA
33656921D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6177270 00
48
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
SANFIZ NUÑEZ ANGEL
33593601P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6228149
SANGREGORIO MARBAN FIDEL
33752905Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6075283
SANJURJO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
33333433Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6177473 00
SANTIN LOPEZ MARIA
34201239D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239696
SANTOS DOBARRO ANTONIO
33343943S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059183
SANTOS GOMEZ CAMILO
33585890W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6222689
SANTOS OGANDO FERNANDO
32760172F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6177976 00
SANTUCHO PACIN DE MIRTA RAQUEL
33554735N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6073714
SANTUCHO PACIN DE MIRTA RAQUEL
33554735N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6178040 01
SCHABEL ULRICH
A131156105
MULTAS DE TRAFICO
2012
5694143
SEAGAL TIJANI
X 2802831M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6178172 00
SEARA FRANCO JOSE M
76616152R
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197108
SEARA FRANCO JOSE MANUEL
76616152R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6055143
SEARA FRANCO JOSE MANUEL
76616152R
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6178176 00
SEGADE LOPEZ RAMON
33314117C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6178272 00
SEGADE MATO ANTON
76503854N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6230224
X 0551658A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6192049 02
SEIJAS VEIGA JAIME
33302239X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6061536
SEIJAS VEIGA JAIME
33302239X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6178610 00
SEIJO AGRUÑA EMILIO
33787765Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239700
SEOANE BURGUE ENRIQUE
33831865S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6074824
SEOANE BURGUE ENRIQUE
33831865S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6048218
SEOANE BURGUE ENRIQUE
33831865S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6178770 01
494480
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6273599
SEHBAOUI ABDERRAHIM
SHOWUNMIO OYEBOLA SAMUEL
SIERRA SANCHEZ CRISTINA
50464653P
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021269
SIXTO GARCIA MARIA ZORAIDA
33328016G
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179346 00
SOBRADO GARCIA ANA MARIA
76578736Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6252663
SOCAMI SL
B 27183391
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179395 00
SOCAMI SL
B 27183391
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179394 01
SOCAMI SL
B 27183391
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179393 00
SOCIEDAD DEPORTIVA SAN LAZARO
G 27009463
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179407 00
SOCORRO ROJAS JANEETT
6115768E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6240769
SOCORRO ROJAS JANEETT
X 6115768E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6053156
SOCORRO ROJAS JANEETT
X 6115768E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179415 00
SOILAN RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
33308265X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179527 00
SOILAN RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
33308265X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6252167
SOILAN RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
33308265X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064564
SOLEZ CB
E 27212836
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179540 00
SOMOZA NOVO ARTESINO
33580580M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6051038
SORDO ABRAIDO PILAR
33770726X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6179755 01
SOTELO HOSTELERIA CB
E 27287440
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6065899
SOTELO HOSTELERIA CB
27287440
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6253502
SOUTO FERNANDEZ JOSE JORGE
33304730V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6051362
SUAREZ DE LA PUENTE JOSE
53114881S
MULTAS DE TRAFICO
2012
5841153
SUAREZ SUAREZ TOVIA
34302328J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6234896
49
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
SUBCDAD PROP AVDA CORUÑA (DA) PBJ Y ENT
H 27392380
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6180173 00
SUBCDAD PROP AVDA CORUÑA (DA) PBJ Y ENT
H 27392380
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6180172 00
33590587F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6248720
SUFUENTES GAY DAVID DANIEL
TABAREZ ABREU RAMON ANTONIO
X 8115097F
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193967
TABAREZ ABREU RAMON ANTONIO
X 8115097F
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194105
TEJEDO LOPEZ MANUEL
33304593H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6061613
TEJEDO LOPEZ MANUEL
33304593H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275449
TELECOMUNICACIONES DOPE SL
B 27395623
MULTAS DE TRAFICO
2013
6021246
TELECOMUNICACIONES DOPE SL
B 27395623
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6180791 00
TICUSAN IOAN
X 5336002W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6180914 01
TIJANI HAMDALATU
X 6098973V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6050894
TORO SOSA JOSE MANUEL
X 3276834R
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193041
TORRES RODRIGUEZ JOSEFA
33841508K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181250 01
TORRES SARCEDA JOSE
33586806K
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181264 00
TORRON NUÑEZ MARIA TERESA
33603046T
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6260676
TORRON REY ANGEL
33576069W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181352 00
TRASHORRAS BARREIRO VISITACION
33641231M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181577 01
TREBOLLE ALVAREZ JORGE
33757183Z
MULTAS DE TRAFICO
2013
6201533
TREBOLLE ALVAREZ ROBERTO
33815388Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239707
TUCHSCHERR FIDALGO DE RUTH MARIELA
X 4516583G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6065303
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181864 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181865 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181866 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181867 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181862 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181861 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181860 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181859 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181858 01
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181857 00
UCRESA SL
B 27001981
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181863 00
ULLOA GARCIA CARLOS
35556051Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6181892 00
URIZ PRADO MANUEL
33573171W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268267
URIZ PRADO MANUEL
33573171W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6080660
UZ DIAZ JOSE MANUEL
33828933G
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194225
X 1663806D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6193958
VALIN GIL MARIA DEL CARMEN
33306876R
MULTAS DE TRAFICO
2012
5865897
VALIN PENAS PAZ
33317329N
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036247
VALIN PENAS PAZ
33317329N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182423 00
VALLEDOR FERNANDEZ CELSO
33327192P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6084999
VALLEDOR FERNANDEZ CELSO
33327192P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182595 00
VALLEDOR FERNANDEZ CELSO
33327192P
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182596 00
VALLEDOR MORANDEIRA MARIA CARMEN
33311148H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197097
VALLEDOR MORANDEIRA MARIA CARMEN
33311148H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6197071
VALENCIA RAMIREZ JOHN FREDDY
50
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
VALLEDOR MORANDEIRA MARIA CARMEN
33311148H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086613
VALLEDOR MORANDEIRA MARIA CARMEN
33311148H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196019
VALLEDOR MORANDEIRA MARIA CARMEN
33311148H
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094821
VAQUEZ MORANDEIRA JOSEFA
33781947F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6219722
VARELA ARIAS FERNANDO
33340462F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6268154
VARELA BELLO ELVIRA
33578586N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182734 00
VARELA BESTEIRO JOSE
11021522Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182742 01
VARELA BUJAN JOSE MARIA
33582772N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182762 00
VARELA BUJAN JOSE MARIA
33582772N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182760 00
VARELA BUJAN JOSE MARIA
33582772N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182761 00
VARELA BUJAN JOSE MARIA
33582772N
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182763 00
VARELA FERNANDEZ BENIGNO
33738236L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182964 00
VARELA FERNANDEZ BENIGNO
33738236L
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6182965 01
VARELA GARCIA JESUS
33332808N
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094322
VARELA IGLESIAS JOSE ANTONIO
33789409V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183122 00
VARELA IGLESIAS JOSE ANTONIO
33789409V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6057885
VARELA JUBON DANIEL
33602424E
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183130 00
VARELA NUÑEZ JOSE
33313772C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183291 00
VARELA QUIROGA DOSITEO
33753506V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183415 00
VARELA REY MANUEL
33311711Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6196984
VARELA SOILAN TERESA
33829113T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183540 00
VARELA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
33332710Y
MULTAS DE TRAFICO
2013
6274465
VARELA VILA ALBERTO
33331354F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6036198
VARELA VILA MONICA
33351892Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183739 00
VAZQUEZ ABEL GERMAN
33783783A
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183824 00
VAZQUEZ ABEL GERMAN
33783783A
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6084960
VAZQUEZ ALBA ANA BELEN
33332828D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183849 00
VAZQUEZ ALBA ANA BELEN
33332828D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6039532
VAZQUEZ ALBA ANA BELEN
33332828D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183850 00
VAZQUEZ ARZA MARIA EUGENIA
33851839W
MULTAS DE TRAFICO
2013
6194039
VAZQUEZ BLANCO ESPERANZA
33578496Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6275598
VAZQUEZ BLANCO ESPERANZA
33578496Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6077566
VAZQUEZ CABANAS EDUARDO
33811653C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225493
B 27036235
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183784 00
VAZQUEZ CARRAL JOSE CARLOS
33324756X
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6221211
VAZQUEZ CARREIRA FIDEL
33328259V
MULTAS DE TRAFICO
2013
6094706
VAZQUEZ CALVO SL
VAZQUEZ CORRAL CARMEN
33771125H
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6030618
VAZQUEZ ENRIQUEZ MARIA TERESA
33326269M
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6184345 00
VAZQUEZ ENRIQUEZ MARIA TERESA
33326269M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6063546
VAZQUEZ ENRIQUEZ MARIA TERESA
33326269M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6251154
VAZQUEZ FARIÑAS MARIA JOSEFA
33593659C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6056450
VAZQUEZ FARIÑAS MARIA JOSEFA
33593659C
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6244063
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
33328408M
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6220091
VAZQUEZ FERNANDEZ LUIS CARLOS
33860768F
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6184435 00
VAZQUEZ FERNANDEZ MARCIAL
33832052H
MULTAS DE TRAFICO
2012
5958952
51
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
NIF/CIF
CONCEPTO
VAZQUEZ FERREIRO ASUNCION
33596691Q
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
VAZQUEZ ITURRIZAGA ADOLFO
33785136E
VAZQUEZ LOPEZ JOSE
33618647F
VAZQUEZ LOPEZ MANUEL
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2013
6184477 01
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6184717 00
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6032929
33550248X
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6184913 00
VAZQUEZ LOPEZ NICOLAS
33538101F
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086583
VAZQUEZ LOPEZ SILVESTRE
33859912W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6244306
VAZQUEZ MEILAN CONCEPCION
33772188T
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6185037 00
VAZQUEZ MORANDEIRA ELENA
33788133Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6241602
VAZQUEZ MORANDEIRA ELENA
33788133Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6272127
VAZQUEZ NUÑEZ EUSEBIO
33325806W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6247340
VAZQUEZ NUÑEZ EUSEBIO
33325806W
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6059729
VAZQUEZ NUÑEZ EUSEBIO
33325806W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6185179 00
VAZQUEZ NUÑEZ EUSEBIO
33325806W
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6185180 00
VAZQUEZ PALLAS JOSE MARIA
76322797B
MULTAS DE TRAFICO
2013
6026179
VAZQUEZ PAMPIN MARCOS
33347237C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6185213 00
VAZQUEZ PEREIRA MARIA AURORA
33825886Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246600
VAZQUEZ PEREIRO JOSEFA
33583112F
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6069156
B 27320928
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6183795 00
VAZQUEZ POUSADA SL
VAZQUEZ PRADO ALEJANDRO OMAR
33540753Z
MULTAS DE TRAFICO
2013
6195897
VAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
33608731G
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6233743
VAZQUEZ VARELA SUSANA MATILDE
33310080P
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6246583
VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
33809946S
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6237946
VAZQUEZ VILA HUMBERTO
33784578Q
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239709
VAZQUEZ VILABOA JOSE
33627808Z
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6186035 01
VAZQUEZ VILABOA JOSE
33627808Z
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6069216
VAZQUEZ VILLAMARIN GERMAN
33316176D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6027006
VAZQUEZ VILLAMARIN GERMAN
33316176D
MULTAS DE TRAFICO
2013
6086688
VEIGA TORRE DE LA NICOLAS
33582614S
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6186581 00
VELLE SOILAN MARIA JOSE
33856586B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225386
VELLE SOILAN MARIA JOSE
33856586B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6037778
VELLE SOILAN MARIA JOSE
33856586B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6186737 00
VENTOSA FERNANDEZ ANTONIO
33583760B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6186756 00
VIADOR LOPEZ SUSANA
33310923T
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199245
VIDAL SALVADOR MARIA JOSE
33596888Y
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6083715
VIDAL SALVADOR MARIA JOSE
33596888Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6186986 01
VIGIL PARAJON JOSE CESAREO
10339544D
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6262794
VILA RODRIGUEZ ANTONIA
34147243V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6187481 00
VILA ROJO JUAN CARLOS
33844638T
MULTAS DE TRAFICO
2013
6199127
VILA TABOAS CARLOS
33338256D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6187527 00
VILABOA SANJURJO MARIA NIEVES
33318438V
IMPOSTO SOBRE BIENES RUSTICA
2013
6101690
VILABOA SANJURJO MARIA NIEVES
33318438V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6187624 00
VILANOVA MOURIÑO ANTONIO MANUEL
33858566J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6064737
VILANOVA MOURIÑO ANTONIO MANUEL
33858566J
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2011
5391161
VILANOVA REGUEIRO DOMINGO A
33582150B
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6187765 00
VILANOVA VAZQUEZ MARIA MANUELA
33745620C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6187783 00
52
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
NOME
VILANOVA VAZQUEZ MARIA MANUELA
NIF/CIF
CONCEPTO
B.O.P de Lugo
EXERCICIO
REF_EXTERNA
33745620C
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6187782 00
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188113 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188114 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188115 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188112 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188116 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188117 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188118 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188119 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188120 02
VILATUXE SL
B 27220060
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188111 02
VILLAMARIN Y ASOCIADOS LUGO SL
B 27320472
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188284 02
VILLAMARIN Y ASOCIADOS LUGO SL
B 27320472
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6188283 02
VILLARES FERNANDEZ JUAN ANTONIO
33330173E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6218537
VILLARES FERNANDEZ JUAN ANTONIO
33330173E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6030936
VILLARES LOPEZ JUAN MANUEL
33815703E
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6070745
VILLAVERDE IGLESIAS ESTHER
33335350R
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6225086
VIÑA ARIAS ANTONIO
33753477B
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6042224
VIÑAS SANCHEZ JOSE ANTONIO
18156840L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6073548
VIÑAS SANCHEZ JOSE ANTONIO
18156840L
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6261155
VIZCAINO PALACIOS JOSE RAMON
33345762V
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6189048 02
YAÑEZ CASTILLA FRANCISCO
33577525D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6189462 02
YAÑEZ CASTILLA FRANCISCO
33577525D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6189464 02
YAÑEZ CASTILLA FRANCISCO
33577525D
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6189463 02
YAÑEZ DIAZ ARMANDO
33849646V
TAXA POR SUBMINISTRO DE AUGA
2013
6239313
ZAPATA FIGUEIRAS LUZ MARIA
32659339Y
IMPOSTO SOBRE BIENES INMOBLES
2013
6189712 02
R. 0642
MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
ANUNCIO CITACIÓN POR COMPARECENCIA
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e intentándose
notificar sen que fora posible practicarse por causas non imputables á Administración, polo presente anuncio se
cita aos obrigados tributarios ou representantes que no anexo se relacionan, para ser notificados por
comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que igualmente se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán comparecer para ser notificados nun prazo de 15
días naturais, contados dende o seguinte da publicación deste anuncio, en horario de 8:45 a 14:45 horas de luns
a venres, ante a Oficina de Recadación situada no Campo de San Antonio 1 Bx- 27400 Monforte de Lemos.
Teléfono 982 404430.
Transcorrido dito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais dende
o día seguinte do vencemento do prazo anteriormente sinalado.
Relación que se cita:
53
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
OBRIGADO TRIBUTARIO
NIF/CIF
Vázquez González Sonia
López Pardo María
Losada Losada Manuel
Abella González Francisco
García Caride Antonio
Losada Losada Manuel
Rodríguez Arias
(herederos de)
Eudosia
34121547N
B.O.P de Lugo
PROCEDEMENTO
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A06800054
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A06600004 e 27031A06600003
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A06700567
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A06600169
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A06600165
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A06700728
Requeremento de datos catastrais en referencia catastral
27031A06800001 e L01100300PH11A
Monforte de Lemos, a 05 de febreiro de 2014.- O Alcalde-Presidente, D. Severino Rodríguez Díaz
R. 0534
Anuncio
Neste Concello estase a tramitar expediente de licenza de actividade para a apertura de Café Bar na rúa
Hermida Balado Nº 14 Baixo da nosa cidade, (rexistro de entrada número 14781 02/12/2013 ) instado por dona
Nuria Carmona Quevedo.
En cumprimento do disposto polo artigo 36.5 do Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, polo que se
aproba o Regulamento de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas e no artigo 86 da Lei
30/1992, de 26 de noviembre, 30/1992, de 26 de noviembre, de Réximen Xurídico das Administracións Públicas
e do Procedemento Administrativo Común, sométese o mesmo a información pública por prazo de 20 DIAS,
contados a partir do seguinte ó da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, ó obxecto de que
poida examinarse, na Secretaría do Concello, en horas de oficina, polas persoas que de algún modo se
consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións u
observacións que se estimen oportunas.
Monforte de Lemos, a 6 de febreiro do 2014.- O ALCALDE, Severino Rodríguez Díaz
R. 0600
Anuncio
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de Novembro de
1992), faise pública notificación da iniciación dos expedientes sancionadores que se indican, instruídos por este
Concello, ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que intentada a notificación
no último enderezo coñecido, esta non se puido practicar. O órgano instrutor do procedemento é a Unidade de
Sancións do Concello e o órgano competente para a súa resolución é o Ilmo. Sr. Alcalde, de conformidade co
disposto no art. 69.2 do real Decreto 339/1900, de 2 de Marzo.
Expediente
N.I.F.
Nome e apelidos do infractor
130001156
130001155
140000003
130001149
130001119
130001141
130001128
37285208T ANGUERA NOVO MARTA
34267854Q ARMESTO DIAZ JUAN RAMON
43422107Q BEREA ARIAS RAFAEL
34261128Y LEMOS PEREZ MARIA INES
46624366P LOPEZ FERRE JOSE
34262834X LOPEZ PARDO CARLOS
34260305B TERESA FERNANDEZ ALVAREZ
Artículo e precepto Matrícula
Data
Importe
91.1 CIR
91.2c CIR
171 CIR
91.2g CIR
91.2h CIR
152 CIR
65.4 c) LSV
30/12/2013 18:48:00
30/12/2013 20:30:00
03/01/2014
09/12/2013 17:03:00
05/12/2013 12:10:00
14/12/2013 1:35:00
02/12/2013 13:39:00
80,00 €
200,00 €
80,00 €
200,00 €
200,00 €
80,00 €
200,00 €
0819FMJ
7684GXD
M7376UH
0094GCH
8183HJZ
9757CLV
1045DFY
O titular do vehículo ten a obriga de facilitar á Administración a identificación do conductor do vehículo no
momento de ser cometida a infracción (Art. 9 bis LSV). O incumprimento polo titular ou arrendatario do vehículo
có que se cometera a infracción da obriga de identificar verazmente ó conductor responsable, considerarase
como infraccióm moi grave a tenor do artigo 65.5j) da Lei de Seguridade Viaria sancionable dacordo có previsto
no artigo 67.2a) do citado texto. O titular do vehículo responderá tamén como autor de falta moi grave cando
non sexa posible notificala denuncia ó conductor que se identifique por causa imputable a dito titular. Só poderá
interpoñer alegacións e recursos procedentes o conductor responsable da infracción.
54
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
A sanción poderá facerse efectiva cunha reducción do 50% sobre a contía correspondente que se consignara
no boletín de denuncia polo axente ou, no seu defecto , na notificación posterior de dita denuncia, sempre que
dito pagamento se efectúe dentro dos 20 días naturais seguintes á presente publicación deste edicto, e
advírteselle de que ese pagamento, implica a renuncia a formular alegacións e supón a terminación do
procedemento sen necesidade de dictar resolución expresa, salvo que poida impoñer, ademais, a suspensión do
permiso ou licencia de conducir. Lugar e forma de pago: en calquera sucursal da rede de oficinas NovaGalicia
Banco mediante carta de pago que pode obter na Oficina de Recadación do Concello de Monforte de Lemos, sita
na Rúa Campo de San Antonio 1, Baixo (27400- Lugo). Teléfono 982 404430. O que se publica para
coñecemento dos interesados.
Monforte de Lemos, 10 de febreiro de 2014.- O Alcalde-Presidente, D. Severino Rodríguez Díaz
R. 0601
O PÁRAMO
Anuncio
O Pleno do Concello de O Páramo aprobou provisionalmente en sesión celebrada o vintesete de xaneiro de
dous mil catorce a Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación de servizo de axuda no fogar.
En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que
apruebase o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, sométense os expedientes a información
pública por o prazo de trinta días a contar dende o día seguinte o da inserción deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia, para que os interesados poidan examinar os expedientes e presentar as reclamacións que estimen
oportunas.
Si transcurrido dito prazo non se presentaran reclamaciones, considerarase aprobado definitivamente.
En O Páramo a 7 de febrero de 2014.- O Alcalde, Gumersindo A. Rodríguez Liz
R. 0602
Anuncio
EL Pleno del Ayuntamiento de O Páramo, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2014, acordó la
aprobación inicial del Reglamento del servicio de ayuda en el hogar, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.
En O Páramo a 7 de febrero de 2014.- O Alcalde, Gumersindo A. Rodríguez Liz
R. 0603
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO - JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE LUGO
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren
55
Núm. 042 – Jueves, 20 de Febrero de 2014
B.O.P de Lugo
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Lugo a 10 de febrero de 2014.- La Jefa Provincial de Tráfico, Paula Yubero Plaza
Expediente
Conductor
DNI
Localidade
Data
2729439355
2729443800
2729433433
CAMILO JOSE REGO ALBO
DAVID LOPEZ CORREA
JOAQUIN M DOMINGUEZ MOLEDO
77596946Y
33550131P
32436372R
VIVEIRO
SARRIA
LUGO
28/01/2014
28/01/2014
21/01/2014
R. 0604
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Lugo a 10 de febrero de 2014.- La Jefa Provincial de Tráfico, Paula Yubero Plaza
Expediente
Conductor
DNI
Localidade
Data
2729377422
JOSE ANTONIO NUÑEZ CASTELO
33798008
LUGO
16/10/2013
R. 0605
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 20.02.2014 08:00:00 CET
Razón:
Localización: España

Documentos relacionados

concellos - Deputación de Lugo

concellos - Deputación de Lugo O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello. Procedimento: Executivo. Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Ampliación de a...

Leia mais

BOP19/07/2003

BOP19/07/2003 Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre (BOE n.º 298, del 14 de diciembre), que regula el tratamiento de datos de carácter personal y el uso posterior de estos datos por los sectores público y pr...

Leia mais

PDF (BOCM-20120620-70 -30 págs -617 Kbs)

PDF (BOCM-20120620-70 -30 págs -617 Kbs) actos de notificación de la providencia de apremio y de requerimiento de bienes que se relacionan a continuación, no ha sido posible por causas no imputables a la Administración. Por ello se requie...

Leia mais