bezbednosen list

Transcrição

bezbednosen list
BEZBEDNOSEN LIST
MALTER ZA NIVELIRAWE “S2”
C komponenta
IZDANIE 1.0 | DATA:24.12.2010
1. PROIZVOD I IDENTIFIKACIJA NA PROIZVODOT
Ime na proizvodot: Upotreba: Proizvoditel: Podatoci za kompanijata:
Ulica:
Grad/Po{tenski kod
Dr`ava Tel.br. Telefaks: E-mail: Web site: MALTER ZA NIVELIRAWE “S2” C komponenta
Trokomponenten malter na epoksidna baza za nivelirawe betonski povr{ini pri zajaknuvawe so karbonski traki i platna
SINTEK
Momin Potok bb
1000 Skopje
Makedonija
+ 389 2 3907 054;+ 389 2 3095 039
+ 389 2 3095 053
[email protected]
www.sintek.com.mk
2. HEMISKI SOSTAV/INFORMACIJA ZA OPASNITE SOSTOJKITE
HEMISKI SOSTAV: CAS/EINECS
Koli~ina:
Kv.polnilo
14808-60-7
> 90%
3. REGULATORNI INFORMACII
Simboli:
R-frazi:
S-frazi:
S1/2:
S22:
Nema
Nema
Da se ~uva zatvoren,nadvor od dofat na deca.
Da ne se vdi{uva pra{ina.
4. IDENTIFIKACIJA NA OPASNI SOSTOJKI
Kvarcniot pesok sam po sebe ne e opasen, no pra{inata koja se sozdava pri
rabota so kvarcniot pesok mo`e da ostavi posledici po zdravjeto.
Di{eweto na finata pra{ina vo podolg vremenski period i vo pogolemi
koli~ini mo`e da dovede do pneumonija. Glavnite simptomi se ka{lawe i
nedostatok na vozduh poradi {to postoi rizik od rak na belite drobovi.
Izlo`enosta na ovaa pra{ina treba da bide merena i nadgleduvana.
5. MERKI ZA PRVA POMO[
Pri vdi{uvawe: Pri kontakt so ko`a: Pri kontakt so o~i: Pri progoltuvawe: Da se izleze na ~ist vozdu
Otstranuvawe na kontaminiranata obleka i miewe so voda i sapun.
Da se dr`at o~ite otvoreni i da se ispiraat so golema koli~ina na voda.
Da se ispie golema koli~estvo na voda. Da ne se predizvikuva povra}awe bez preporaka od lekar.
6. MERKI ZA [email protected] ZA[TITA
Opasnost:
Nema opasni supstanci koi bi se oslobodile vo slu~aj na po`ar.
7. MERKI PRI SLU^AJNO ISTURAWE
Merki za li~na za{tita: Merki za za{tita na
`ivotnata sredina:
Metod na ~istewe: Dopolnitelni merki:
Da se izbegnuva sozdavawe na pra{ina. Da se nosi za{titna oprema zakonski odredena za kontakt so pra{ina vo granici pogolemi od dozvolenoto.
Ne se potrebni posebni merki na za{tita.
^isteweto da ne se sobira po suva postapka. So cel da se izbegne sozdavawe na pra{ina, potrebno e da se naval`ni so voda za vreme na ~isteweto ili da se koristi vakum.
Prepora~livo e reciklirawe na istiot.
str. 1/2
8. RAKUVAWE I SKLADIRAWE
Rakuvawe: Nema poseben na~in na rakuvawe.
Skladirawe: Da se ~uva vo laden i suv prostor.
Tehni~ki merki/merki
za pretpazlivost:
Da se izbegnuva sozdavawe na pra{ina.
Specifi~ni na~ini na vgraduvawe:
Dokolku proizvodot se me{a so drugi materijali, potrebno e da se prevzemat gorenavedenite merki za pretpazlivost dokolku pri priprema postojat mo`nosti za pojava na pra{ina.
9, KONTROLA NA [email protected]/LI^NA ZA[TITA
In`ewerska kontrola: Soodvetno so praksata za dobra industriska higiena.
Respiratorna za{tita: Za{titni maski za materijal ~ija koncentracija na pra{ina e pove}e od 10 mg/m3 .
Za{tita na race: Za{titni gumeni rakavici.
Za{tita na o~i: Za{titni o~ila.
Za{tita na ko`a: Da se nosi obleka so dolgi rakavi.
Op{ti merki za za{tita:
Da se izmijat racete pred pauza i po zavr{uvawe na rabotata, da ne se inhalira pra{ina. Da ne se jade, pie ili pu{i dodeka se raboti so ovoj materijal.
Ograni~uvawe i monitoring za vlijanieto na `ivotnata sredina:
Nema posebni merki koi treba da se prevzemat. Nema poznati negativni ekolo{ki efekti. Kvarcot e sostaven del od zemjinata povr{ina.
10. FIZI^KI I HEMISKI OSOBINI
Fizi~ki osobini: Boja:
Miris: 11. STABILNOST I REAKTIVNOST
Stabilnost: Materijali koi treba da
se izbegnuvaat: Opasni proizvodi pri
razgraduvawe: Prav
@oltenikava
Nema
Stabilen.
Nema.
Nema
12. TOKSIKOLO[KA INFORMACIJA
Akutna toksi~nost: Efekti na ~ovekot:
Nema dostapni informacii.
Proizvodot mo`e da bide iritira~ki za o~ite,ko`ata i respiratorniot sistem.
13. EKOLO[KA INFORMACIJA
Ekotoksi~nost: Otpornost/razgradlivost: Nema dostapni informacii. Ovoj proizvod ne e bio razgradliv nitu toksi~en.
14. NA^IN NA OTSTRANUVAWE
Odstranuvawe na proizvodot: Odstranuvawe na ambala`a: Vo soglasnost so lokalnite regulativi.
Kako za neiskoristen proizvod.
15. TRANSPORTNA INFORMACIJA
Ponatamo{ni informacii:
Ne e klasificirano kako opasen.
16. DRUGI INFORMACII
Vo ovoj bezbednosen list se navedeni bezbednosni i zdravstveni informacii vo vrska proizvodot.Sekoj korisnik
treba da go pro~ita ovoj bezbednosen list i da gi zeme predvid informaciite vo kontekst na toa kako da se
rakuva i upotrebuva proizvodot vklu~uvajki i sodeluvawe so drugi proizvodi. Ako e potrebno pojasnuvawe ili
ponatamo{ni informacii za da se obezbedi soodvetna procenka na rizik, korisnikot treba da kontaktira
so ovaa kompanija. Na{ata odgovornost za prodadenite proizvodi e predmet na standardni rokovi i uslovi.
Site informacii vo ovoj bezbednosen list se to~ni i a`urni. So dostavuvawe na ovoj list celosno e izbegnata
odgovornosta na proizvoditelot.
стр. 2/2

Documentos relacionados

bezbednosen list - Sintek Specific

bezbednosen list - Sintek Specific pozicija. Da se ostavi da se odmara dodeka celosno ne se oporavi. Da se pobara medicinska pomo{ dokolku seu{te ima znaci na zatruenost. Dokolku materijalot dojde vo kontakt so ko`a ili kosa da se o...

Leia mais