Mein kleiner, grüner Kaktus

Сomentários

Transcrição

Mein kleiner, grüner Kaktus
22
Mein kleiner, grüner Kaktus
Musik: Bert Reisfeld/Albert Marcuse
Text: André Chevrier/Louis Poterat
dtsch. Text: Hans Herda
Bearb.: Susi Weiss
Recht schnell
N.C.
&C œ
f
?C œ
7
œ œ œ œ
#œ œ œ œ
D 6/F #
D7
˙˙˙
˙
& # ˙˙˙
? Œ #œ Œ œ
13
Ar - ten
ähn - lich
Tü - re:
G +5
& #œ
œ
? œ
19
œœ Ó
œ
œœ
œœ
œ
heu - te
täg - lich:
Krau - se
A7
& # œœ œœœ Ó
œœ
? œ œœ
œ
25
sen.
gen.
ge:
G7
& ˙˙ ..
˙.
? œ œ
#œ œ œ œ
#œ œ œ œ
G7
w
n www
Œ œ #œ œ
C
˙˙ ..
˙.
œ œ #œ œ
Vers
1. Blu - men
2. Man find't
3. Heu - te
C
von Ro - sen, Tul - pen und
Nar - zis den Blu - men, die sie ger - ne tra Na - nu, Be - such so früh
am Ta A 7/9
Œ œ œœ œœ
œœ œœ œœ ‰ œ ww
J w
œ œœ œ œœ
œ œœ œ œœ
die fei - nen
Leu - te.
Das ist nicht
mög - lich,
vom Nach - bar - hau - se,
Dm
A7
Œ œ œœ
œ œ
œ œœ œ
œœ
œœ
Refrain
klei - ner, grü - ner
1.+2. Mein
hab'n doch ei - nen
3. Sie
C
œœ # # œœ
F
œ
œ Œ
œœ œœ œœ
œœ
œœ
œ
Ó
# œœ œœœ
œ œœ œ œœ
-
œœ œ œœ
œ
sen,
gen.
ge?
A7
Ó
˙
# ˙˙
œ œ œ œ
steht
da
œœ œœ Œ œ
œ
œ œœ œ œœ
D7
Œ
œ
œœ œœ # œœœ # œœ
œ # œœ œ œœ œ
drau - ßen am Bal - kon,
drau - ßen am Bal - kon,
G7
# # œœ œœ œœ
œ œœ œ
© 1934 by Edition Choudens Paris (Premiere Music Group). SVL: Universal/MCA Music Publishing GmbH.
˙˙˙
œ
Œ
so zwan - zig
die Frau - en
klopft's an die
Das will ich
al - les gar nicht
was soll'n die
Leut' sonst von mir
er sagt: „Ver - zeihn Sie, wenn ich
œ Ó
# œœ œœ
œ œœ œ œœ
Kak - tus
Kak - tus
-
œ
Œ
Gar - ten,
im
ge - wöhn - lich
vie - re
um
G +5
.. œ Œ
œœ œœ
œœ
p
œœ
.. œ œœ
œ
D/A
˙
# ˙˙˙
œ
œ
# œœ œ œœ œ
#œ œ œ œ
#œ œ œ œ
#œ œ œ œ
Œ
D 7/9/C
œœ œœœ œœ
œ
œœ
# œœ
œ
C
Œ œ œœ
œ œ
œ œœ œ
leis - ten
Doch ich
Es war
Dm
œœ
œœ
œ œœ œ œœ
sich
sag
Herr
œœ œœœ Œ œœ
œ œœ œ œœ
wis sa fra Dm 7
-
-
n www
œ œ nœ œ
hol - la - ri,
hol - la - ri,
œœ Œ œœ ..
œœ
œœ
œœ ˙˙
J
hol - la hol - la -
œœ ..
œ œœ œ œœ
j
œœ