xunta de galicia - Deputación de Lugo

Сomentários

Transcrição

xunta de galicia - Deputación de Lugo
VIERNES, 10 DE JUNIO DE 2011
Nº 131
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
AUGAS DE GALICIA-SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
CLAVE: DH.W27.05823
Begasa, con CIF A-33001983, e con enderezo en Avda. de Ferrol, nº 5-entlo, 27850, Viveiro (Lugo).
Solicita AUTORIZACIÓN para as obras de acondicionamento do camiño de acceso á central de Xerdiz na
marxe esquerda do río Landro, consistentes na construción dun muro de escolleira e o afirmado con zahorra do
camiño, no lugar de Santa Mariña, na parroquia de Xerdiz, concello de Ourol (Lugo).
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de VINTE ( 20 ) DÍAS, a partir do seguinte á
data da publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan danados poidan presentar as
súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas deste Servicio, situado na Ronda Muralla, 70 –2º Lugo,
onde se atopa exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 26 de maio de 2011.- O xefe do servizo territorial, Néstor Rodríguez Arias
R. 2851
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
D. Jesús Antonio Salgado Guerrero, con DNI. 33796399-S e domicilio en Avda. Salvador de Madariaga nº 66-2ºB,
15008, A Coruña, solicita de Augas de Galicia un caudal de 0,0058 litros/segundo de augas procedente dun
pozo, no lugar de Fufín, da parroquia de San Martiño de Fufín, no concello de Monterroso (Lugo), con destino a
uso doméstico. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o
art. 109 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.A27.05757
As características do aproveitamento son:
SOLICITANTE:
CAUDAL:
DESTINO:
ORIXE:
LUGAR:
PARROQUIA:
CONCELLO:
Jesús Antonio Salgado Guerrero
0,0058 l/seg
uso doméstico
pozo
Fufín
San Martiño de Fufín
Monterroso
Captación de auga dun pozo situado na parcela 152 do polígono 72, dende a que se conducen as augas
mediante tubaria ata a vivenda do solicitante, situada na parcela 203, a uns 40 m do punto de captación, onde
se utilizan as augas para uso doméstico.
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días naturais, a partir do seguinte á
data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Monterroso ou nas oficinas deste servizo,
situadas na Ronda da Muralla nº 70-2ºandar, 27071, Lugo, onde estará exposto o expediente de que se trata,
para que poida ser examinado por quen o desexe.
Lugo, 31 de maio de 2011.- O xefe do Servizo Territorial, Néstor Rodríguez Arias
R. 2892
2
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO
Anuncio
CORRECCIÓN DE ERROS
Advertido un erro na publicación do BOP do día 29 de abril de 2011, da “Resolución do 1 de abril de 2011 da
Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación
eléctrica no Concello de Friol (Expediente IN407A 2010/185-2-7800-AT)”, consistente no cambio de numeración
do expediente; cómpre proceder á súa subsanación: onde di “185” debe dicir “182”.
Lugo, 18 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 2872
Anuncio
Pagamento do prezo xusto pola ocupación de bens e dereitos afectados pola execucion do proxecto denominado:
LAT. a 132 kV. subestación Mondoñedo á subestación Boimente (Exp. 035/2001 AT)
Comunícase a todos os interesados no expediente, no que se sigue o procedimento expropiatorio das instalacións
de referencia, que o día 22 de xuño de 2011 procederase ao pagamento dos predios número 230 A, 270, 290,
358, 360, 367, 401, 429, 437 B, 439 A, 444 A e 448 A na Casa do Concello de Alfoz, segundo as resolucións
ditadas polo Xurado de Expropiación de Galicia. Cómpre advertir aos propietarios das fincas afectadas, que serán
notificados individualmente, que os pagos realizaranse nas condicions que establecen os artígos 48 da Lei de
Expropiación Forzosa, do 16 de decembro de 1954, e 48, 49 e 50 do seu Regulamento, do 26 de abril de 1957.
Lugo 30 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado.
R. 2818,2
Anuncio
Resolución do 31 de maio de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información
pública a petición de autorización da instalación eléctrica no Concello de Burela (Expediente IN407A
2011/28-2-7867-AT)
Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:
- Solicitante: BEGASA
- Domicilio Social: R/ CIDADE DE VIVEIRO, 4, 1º, 27002 LUGO
- Denominación: TRASLADO DO CTC 02886 AVDA DA MARIÑA
- Situación: CONCELLO DE BURELA
- Características Técnicas:
•
•
•
•
•
Adecuación dun tramo de LMTS con orixe no CTC N. Señora do Carmen, 42 e final no CTC Exp.
Burela, cunha lonxitude de 33 metros de conductor proxectado tipo RHZ-240.
Adecuación dun tramo de LMTS con orixe no CTC Exp. Burela e final no CTC Avda da Mariña,
cunha lonxitude de 29 metros de conductor proxectado tipo RHZ-240.
Adecuación dun tramo da LMT S con orixe no CTC Ava da Mariña e final no CTC Edif. Burela,
cunha lonxitude de 28 metros de conductor proxectado tipo RHZ-240.
Traslado do CTC Avda da Mariña dende a súa ubicación actual ata o borde da zona ensanchada.
Trátase dun CT en edificio prefabricado tipo PFU-3, cunha potencia instalada de 400 kva e unha
potencia máxima de 1000 kva.
Adecuación das RBTs existentes con orixe no cadro de BT do CT existente e final nas conexión de
BT a realizar cos circuitos existentes.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta
xefatura territorial, no prazo de vinte días.
Lugo, 31 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 2893
3
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
Anuncio
Resolución do 31 de maio de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información
pública a petición de autorización da instalación eléctrica no Concello de Ribadeo (Expediente IN407A
2011/34-2-7872-AT)
Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:
-
Solicitante: ARIES REAL SL
Domicilio Social: R/ SANTA MARÍA DE ARRIBA, 53-55 BAIXO, 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Denominación: LMTS, CT GARITOSD E RBTS PARA ALIMENTAR A CENTROS COMERCIAIS EN GARITOS
Situación: CONCELLO DE REIBADEO
Características Técnicas:
•
•
•
LMTS a 20 kv, consistente en anelar o CT proxectado Garitos, entre o CT LIDL e o CT Voar, cunha
lonxitude de 30 metros de conductor proxectado tipo RHZ-240.
CT compacto de manobra exterior, tipo Siecomp SP 250-20, cunha potencia proxectada de 630
kvas, unha potencia inicial de 250 kvas, no cal se instalan dúas celdas de liña e unha de
protección de transformador, relación de transformación 20.000/ 400-230V.
Liña de BT de enlace, con orixe no CT proxectado e final na BTV, cunha lonxitude de 15 metros en
conductor tipo RV-240.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta
xefatura territorial, no prazo de vinte días.
Lugo, 31 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 2894
Anuncio
Resolución do 30 de maio de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información
pública a petición de autorización da instalación eléctrica no Concello de Meira (Expediente IN407A
2011/26-2-7862-AT)
Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:
-
Solicitante: CEREALES REGO SL
Domicilio Social: PE DE MEIRA, PARCELA 21, 27240 MEIRA, LUGO
Denominación: LMT, CT E LIÑA BT DE ENLACE PARA CEREALES REGO SL
Situación: CONCELLO DE MEIRA
Características Técnicas:
•
•
•
LMTS a 20 kv con orixe nunha celda no CS propiedade de BEGASA a instalar no linde da parcela e
final no CT proxectado, cunha lonxitude de 50 metros en conductor tipo RHZ1-150 mm.
CT prefabricado, tipo PFU-4, cunha potencia proxectada de 630 kvas, no cal se instala unha celda
de remonte, unha de p´rotección e unha de medida, relación de transformación 20.000/ 400230V.
Liña de BT de enlace, con orixe no CT proxectado e final no cadro xeral de BT existente, cunha
lonxitude de 50 metros en conductor tipo RV-240.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta
xefatura territorial, no prazo de vinte días.
Lugo, 30 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 2895
GOBIERNO DE ESPAÑA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LUGO – OFICINA DE EXTRANJEROS
Anuncio
En expediente de solicitud de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales por Arraigo Social,
presentado en esta Subdelegación del Gobierno por el ciudadano de Ghana, MICHAEL ACTOR GEEMONEY, se ha
remitido escrito de requerimiento en fecha 18/05/2011, cuya parte dispositiva es la que sigue:
4
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
“ Se da un plazo de OCHO días hábiles, siguientes a la recepción de la comunicación, para el pago de tasas
“modelo 790”, y QUINCE DÍAS (desde la fecha de efectuarse el pago) para remitir a esta Subdelegación del
Gobierno resguardo conforme se ha liquidado, bajo advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante, dictándose la
resolución correspondiente”.
Como quiera que el citado trámite de audiencia no ha podido ser comunicado a la parte interesada, en
su último domicilio conocido, en esta provincia, se procede a su notificación según lo previsto en el art. 59.5
de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 1.992, modificada por Ley
4 de 13 de enero de 1999 , BOE de 14 de enero de 1.999.
El correspondiente expediente figura a disposición del interesado para conocimiento íntegro y
constancia del mencionado acto en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, Calle
Río Neira, nº 19-23, al considerar de aplicación el art. 61 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo de 26 de noviembre de 1.992, modificada por Ley 4 de 13 de enero de 1999 , BOE de 14 de
enero de 1.999.
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez Portomeñe
R. 2896
Anuncio
En
expediente de solicitud de Residencia Temporal por Reagrupación Familiar, presentado en
esta
Subdelegación del Gobierno por la ciudadana de República Dominicana, RAFELINA EUNICE GUZMÁN RAMÍREZ, a
favor de su hijo, JUSTÍN RAFAEL MORETA GUZMÁN, se ha remitido escrito de requerimiento en fecha
18/04/2011, cuya parte dispositiva es la que sigue:
“ Se da un plazo de OCHO días hábiles, siguientes a la recepción de la comunicación, para el pago de tasa
“modelo 790” y QUINCE DÍAS (desde la fecha de efectuarse el pago) para remitir a esta Subdelegación del
Gobierno resguardo conforme se ha liquidado, bajo advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante, dictándose la
resolución correspondiente”.
Como quiera que el citado trámite de audiencia no ha podido ser comunicado a la parte
interesada, en su último domicilio conocido, en esta provincia, se procede a su notificación según lo previsto en
el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 1.992,
modificada por Ley 4 de 13 de enero de 1999 , BOE de 14 de enero de 1.999.
El correspondiente expediente figura a disposición del interesado para conocimiento íntegro y
constancia del mencionado acto en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, Calle
Río Neira, nº 19-23, al considerar de aplicación el art. 61 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo de 26 de noviembre de 1.992, modificada por Ley 4 de 13 de enero de 1999 , BOE de 14 de
enero de 1.999.
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez Portomeñe
R. 2897
Anuncio
En expediente de solicitud de Tarjeta de Residencia Permanente de Familiar Comunitario, presentado en
la Comisaría de Policía de Lugo por la ciudadana de República Dominicana, ESTEFANIA MARÍA DE LA ROSA
RIVERA, se ha remitido escrito de requerimiento, por la Subdelegación del Gobierno de Lugo en fecha
06/05/2011, cuya parte dispositiva es la que sigue:
“ Se da un plazo de DIEZ DÍAS (prorrogable a petición) para aportar documentación y/o formular cuantas
alegaciones tenga por conveniente en defensa de su interés, bajo advertencia, de que transcurrido dicho plazo
continuará su tramitación hasta el dictado de la resolución que en derecho corresponda, incluida la
desestimación de la solicitud de autorización en su día formulada”
Como quiera que el citado trámite de audiencia no ha podido ser comunicado a la parte interesada, en
su último domicilio conocido, en esta provincia, se procede a su notificación según lo previsto en el art. 59.5
de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 1.992, modificada por Ley
4 de 13 de enero de 1999 , BOE de 14 de enero de 1.999.
El correspondiente expediente figura a disposición del interesado para conocimiento íntegro y
constancia del mencionado acto en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, Calle
Río Neira, nº 19-23, al considerar de aplicación el art. 61 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
5
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
Administrativo de 26 de noviembre de 1.992, modificada por Ley 4 de 13 de enero de 1999 , BOE de 14 de
enero de 1.999.
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez Portomeñe
R. 2898
Anuncio
En expediente de expulsión seguido a instancia de la Comisaría de Lugo a la ciudadana de República
Dominicana MARISOL LLUBERES, de conformidad con el art. 53.1a) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero
(BOE de 12-1-2000), modificada por ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (BOE de 23 de diciembre), LO
14/2003, de 20 de noviembre (BOE 21 de noviembre), reformada por la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de
diciembre, ha recaído resolución de la Subdelegación del Gobierno de fecha 03-05-2011, cuya parte
dispositiva es la que sigue: Se acuerda la expulsión del territorio español por un período de UN AÑO a la
ciudadana de República Dominicana MARISOL LLUBERES.
Como quiera que la citada resolución no ha podido ser comunicada a la parte interesada, en su último
domicilio conocido, en esta provincia, se procede a su notificación según lo previsto en el art. 59.5 de la Ley
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 1.992, modificada por Ley 4 de 13
de enero de 1999 , BOE de 14 de enero de 1.999.
Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente
recurso de reposición ante este Organismo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la presente resolución o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Lugo, o bien ante el Juzgado de l o Contencioso Administrativo del domicilio
del demandante, a elección de éste, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 14 y 16 de la Ley 29/1998 (BOE de 14 de julio), sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente interponer.
El correspondiente expediente figura a disposición del interesado para conocimiento íntegro y
constancia del mencionado acto en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, Calle
Río Neira, nº 19-23.
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, José Vázquez Portomeñe
R. 2899
AYUNTAMIENTOS
CASTRO DE REI
Anuncio
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 67/2011
D. Juan José Díaz Valiño, Alcalde-Presidente (en funcións) do Concello de Castro de Rei (Lugo).
Visto que durante os días 1 de xuño a 5 de xuño de 2011, ámbolos dous incluídos, estarei ausente do
termo municipal.
En virtude do establecido no artigo 63 da Lei de Administración Local de Galicia, aprobada o 22 de xullo
de 1997 e nos artigos 47 e 48 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro
RESOLVO:
Primeiro.- Que as facultades inherentes a esta Alcaldía sexan asumidas polo Primeiro Tenente de Alcalde,
D. Mario Saavedra Pérez.
Segundo.- O presente decreto entrará en vigor e producirá efectos a partir do día 1 de xuño de 2011.
Terceiro.- Do presente decreto darase conta ó Pleno na primeira sesión que se celebre despois da sesión
constitutiva do día once de xuño resultante das eleccións municipais do 22 de maio do corrente ano e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos deste concello. Así mesmo, comunicarase ó
interesado para á súa aceptación.
Castro de Rei, 30 de maio de 2011.- O ALCALDE EN FUNCIÓNS,
R. 2873
6
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
CHANTADA
Anuncio
Solicitada por “GAS NATURAL SDG S.A.”, licenza deste Concello para obras de toma en dominio público
hidráulico dentro do vaso do encoró de Belesar, parroquia de San Fiz de Asma, neste municipio de Chantada, ao
abeiro do establecido no apartado 3 do artigo 8 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a
avaliación da incidencia ambiental, sométese o expediente incoado a información pública polo período de vinte
días no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no Taboleiro de Anuncios deste
Concello, sito na praza de España nº 1 de Chantada (Lugo), período que comezará a contar a partir do seguinte á
publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para os efectos do seu exame e no seu caso efectua-las
correspondentes reclamacións.
Chantada, 26 de maio de 2011.- O ALCALDE, E.F. Manuel Anxo Taboada Rodríguez
R. 2902
FOLGOSO DO COUREL
Anuncio
Transcorrido o prazo de exposición pública quedou definitivamente aprobado o expediente de
modificación de créditos número 1/2011, créditos extraordinarios, con cargo ó remanente de tesourería do
exercicio anterior, dentro do vixente orzamento municipal aprobado para o exercicio 2010 neste momento
prorrogado para o exercicio 2011, por importe de dous mil setecentos vintenove euros (2.729 €), segundo
acordo adoptado na sesión plenaria ordinaria do 29 de abril do 2011. De acordo co preceptuado e en
cumprimento do disposto no artigo 177 en relación co 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 05 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, faise público que,
aprobado o mencionado expediente, o resumo por capítulos do estado de gastos e ingresos do referido
orzamento é o seguinte:
ESTADO DE GASTOS:
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
I. Gastos de Persoal: ……………………………………………………………………………………….389.018,94 €.
II. Gastos en bens correntes e servicios ……………………………………………………………….268.800,00 €.
III. Gastos financeiros …………………………………………………………………………………………2.800,00 €.
IV. Transferencias correntes …………………………………………………………………………………1.300,00 €.
VI. Inversions reais …………………………………………………………………………………………230.959,00 €.
IX. Pasivos financeiros: ……………………………………………………………………………………..10.000,00 €
TOTAL ……….. 902.877,94 €.
ESTADO DE INGRESOS:
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
I. Impostos directos ………………………………………………………………………………………….80.000,00 €.
II. Impostos indirectos ………………………………………………………………………………………17.000,00 €.
III Taxas e outros ingresos …………………………………………………………………………………52.300,00 €.
IV Transferencias correntes ………………………………………………………………………………634.000,00 €.
V Ingresos patrimoniais ……………………………………………………………………………………..4.000,00 €.
VII Transferencias de capital ……………………………………………………………………………..112.848,94 €.
VIII Activos financeiros ………………………………………………………………………………………..2.729,00 €.
TOTAL
……….902.877,94 €.
O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.
Folgoso de Caurel, 02 de xuño do 2011.- A ALCALDESA EN FUNCIÓNS, Dolores Castro Ochoa
R. 2903
FRIOL
Anuncio
EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS DECLARACIÓNS DE INTERESES DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN
O Pleno da Corporación do Concello de Friol en sesión ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2011 decidiu
adoptar os novos modelos de declaración de intereses e actividades dos membros da Corporación aos que se
refire o art. 75.7 da Lei 7/85 de 2 de abril, adaptados á redacción dada pola Disposición Adicional Novena da Lei
8/2007, de 28 de maio, do solo, ao artigo 75.7 da citada Lei 7/1985, do 2 de abril.
En cumprimento do citado acordo plenario se fai público que en tanto non se aprobe o Estatuto municipal
invocado polo artigo 75.7 da Lei 7/85 de 2 de abril, no que se determine o contido das declaracións anuais de
7
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
bens e actividades e os termos da súa publicación o citado rexistro de intereses dos membros da Corporación
atópanse á disposición de calquera cidadán na Secretaría do Concello en horario de 10.00 a 14.00 horas , de
luns a venres, sendo o réxime de acceso o seguinte:
1.- Calquera cidadán a titulo individual ou en representación de persoa xurídica que desexe ter acceso ás
declaracións, deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello ou polos medios do artigo 38 da Lei 30/1992,
unha solicitude que deberá reunir os requisitos que establece o artigo 70 da devandita Lei, con indicación dos
datos persoais do membro corporativo sobre cuxa declaración de actividades interésase a consulta. As
solicitudes xenéricas de acceso non son admisibles.
2.- Por resolución do Alcalde Presidente autorizarase o acceso sinalándose día e hora para facelo efectivo. O
acceso realizarase mediante comparecencia do solicitante diante do Secretario/a do Concello que lle exhibirá as
declaracións correspondentes. Da resolución daráselle traslado ao Concelleiro/a ou Concelleiros interesados,
para o seu coñecemento.
Ó réxime de silencio administrativo será o previsto polo artigo 43 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do
réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.
Friol, a 30 de maio de 2011.- O Alcalde, José Antonio Abuín Villar. Resolución Alcaldía de 29.06.2007.
R. 2875
Anuncio
A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 20 de maio de 2011, prestou aprobación ao proxecto técnicas
obras de “Rehabilitación de edificio para centro social de Devesa”.
O que se somete ao trámite de información pública polo prazo de quince días, contados a partir do seguinte ao
da publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de exáme e reclamacións, de non presentarse
en tempo e forma o proxecto entenderase definitivamente aprobado.
Friol a 26 de maio de 2011.- O Alcalde, José Antonio Abuín Villar. Decreto Alcaldía 29.06.2007
R. 2876
GUNTÍN
Anuncio
Conta xeral orzamentaria correspondente ao exercicio de 2.010.
Rendida a conta xeral para o exercicio de 2.010 e dictaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 31
de maio de 2.011, a mesma, xunto co ditame e documentos que a xustifican exponse ao público na SecretaríaIntervención municipal, por un prazo de 15 días hábiles que se computarán a partir do día seguinte ao da
publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales e oito días máis os interesados
poderán formular por escrito as reclamacións, reparos ou observacións que estimen oportunas, tal e como se
sinala no artigo 212.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Guntin, 31 de maio de 2011.- O Alcalde, Jesús Carreira Ferreiro.
R. 2877
OUROL
Anuncio
O Pleno do concello de Ourol, en sesión extraordinaria urxente celebrada o día un de xuño de dous mil
once, acordou revogar, con efectos dende o doce de maio de dous mil once, a dedicación parcial de dona
Narcisa Chao Rivera, concelleira delegada de persoal, sanidade e servizos sociais.
O que se publica para o seu coñecemento e efectos.
Ourol, tres de xuño de dous mil once.- O Alcalde-Presidente en funcións, Marcial Sanjurjo Fernández.
R. 2907
8
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
OUTEIRO DE REI
Anuncio
Intentada la notificación de la resolución del expediente sancionador, non se pudo practicar las
correspondiente notificación por ausencia del interesado, por lo que se efectúa el siguiente anuncio indicativo:
-
Acela Verónica Peña Castiñeira,con DNI 77594040, por abandono del vehículo matrícula LU1903S.
Propuesta de imposición de multa pecuniaria de 3000 euros y orden de retirada de vehículo.
El interesado podrá comparecer en las oficinas municipales en el plazo de los quince días siguientes al de
la publicación del presente anuncio indicativo, transcurrido el cual continuará el expediente dándosele por
notificado, elevándose a definitiva la presente propuesta de resolución y procediéndose a la ejecución
subsidiaria de dicha orden.
En Outeiro de Rei, a 1 de junio de 2011.- O Alcalde, José Pardo Lombao
R. 2878
POBRA DO BROLLÓN
Anuncio
Solicitándose por Unión FENOSA Distribución S.A., licencia municipal para L.M.T.- C.T. Granxa de Pacios de
Veiga, da parroquia da Ferreirúa da Pobra do Brollón, cumprindo o disposto no artigo 8 do decreto 133/2008 de
12 de xuño de Avaliación de Incidencia Ambiental, sométese a información pública por prazo de vinte días
hábiles, a fin de que durante o mesmo, que comenzará a contarse dende o día seguinte ó da inserción do
presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, poderá examinarse o expediente na Secretaría deste Concello,
polas persoas que dalgún modo se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar, e formular por
escrito as reclamacións ou observación que estime oportunas.
A Pobra do Brollón, 25 de maio de 2.011.- O alcalde,
R. 2879
RIBAS DE SIL
Anuncio
Por resolución da Alcaldía de data 31 de maio de 2011, acordouse o seguinte: “Vistas as propostas
formuladas polo Tribunal cualificador das probas selectivas realizadas polo sistema de concurso-oposición,
consolidación de emprego temporal, para prover as prazas convocadas por resolución da alcaldía de 29 de
decembro de 2010 e anunciadas no BOP de Lugo nº 9, de 13 de xaneiro de 2011, e no nº 38 de 16 de febreiro
de 2011. Visto que os aspirantes propostos presentaron a documentación requirida nas bases da convocatoria
para poder ser nomeados nas prazas correspondentes.
No uso das facultades e competencias que me son conferidas polo artigo 21.1 h) da Lei Reguladora das
Bases de Réxime Local e no artigo 41.14 do Real Decreto 2568/1986 que regula o Réxime de Organización e
Funcionamento das Entidades Locais, RESOLVO:
1º.- Nomear como funcionaria de carreira na praza de auxiliar da Escala de Administración Xeral, grupo
C, subgrupo C2 a dona María Isabel Fernández Doval, con D.N.I. 34.258.671-X.
2º.- Nomear como persoal laboral fixo na praza de oficial de primeira encargado a don Antonio Doval
Arias, con D.N.I. 34.247.592-V.
3º.- Notificar o presente acordo aos interesados e publicalo no BOP e no taboleiro de anuncios do
concello.
4º.- Conforme ao establecido no artigo 13.2 das bases xerais reguladoras dos procedementos selectivos
o prazo de toma de posesión efectuarase no prazo dun mes a contar da data de publicación do nomeamento no
BOP.”
Ribas de Sil, 2 de xuño de 2011.- O Alcalde, Miguel Angel Sotuela Vega
R. 2909
9
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
O VICEDO
Anuncio
O Pleno do Concello, na sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xuño de 2011, aprobou os novos modelos de
declaración de bens e de actividades dos membros da Corporación, consorte ó disposto no art. 75.7 da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local.
Dando cumprimento ó citado acordo plenario,e mentres non se aprobe o Estatuto Municipal no que se determine
o contido destas declaracións anuais de bens e actividades e os termos da súa publicación, os Rexistros de
Intereses atópanse a disposición de calquera cidadán na Secretaría do Concello , en horario de 9,00 a 14,00
horas, de luns a venres.
Réxime de acceso:
1.- Calquera cidadán, a título individual ou en representación de persoa xurídica que desexe ter acceso ás
declaracións, deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello ou polos medios do art. 38 da Lei 30/1992, do
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, unha solicitude que
deberá reunir os requisitos que establece o art. 70 do anterior texto legal, con indicación dos datos persoais do
membro corporativo sobre cuxa declaración de actividades se interese a consulta. As solicitudes xenéricas non
son admisibles.
2.- Por decreto do Sr. Alcalde-Presidente autorizarase o acceso sinalando día e hora para facelo efectivo. O
acceso realizarase mediante comparecencia do solicitante diante do Secretario do Concello que lle exhibirá as
declaracións correspondentes. Do decreto darase traslado ao concelleiro ou concelleira interesados para o seu
coñecemento.
O réxime de silencio administrativo será o previsto polo art. 43 da lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
O Vicedo, 2 de xuño de 2011.- O Alcalde, José Jesús Novo Martínez
R. 2880
CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA
Anuncio
APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, en sesión extraordinaria celebrada el 31/03/2011 acordó la
aprobación provisional del establecimiento y Ordenanzas de los precios públicos siguientes:
1.
PRECIO PÚBLICO POR VENTA DE MERCHANDISING OFICIAL RIBEIRA SACRA
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,-Lugo y Orense- para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.
En O Saviñao, 31 de mayo de 2011.- El Presidente, Juan Carlos Armesto Quiroga.
R. 2882
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 1 DE LUGO
Anuncio
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000017 /2011
Juzgado de procedencia: XDO.1A INSTANCIA N.2 de LUGO
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000146 /2010
Apelante: MARTIN FERNANDEZ PRADO
Procurador: ANA MARIA FERNANDEZ SANTOS
Abogado:
10
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
Apelado: COMUNIDAD PROPIETARIOS AVDA MADRID 46 LUGO, CONSTRUCCIONES SOCAMI S. L. , RUBEN
FERNANDEZ PRADO
Procurador: FE EIRE VAZQUEZ, ALVARO MARTIN-BUITRAGO CALVET
Abogado: ,
EDICTO
JOSE ALBERTO GARCIA, Secretario de la Audiencia Provincial de Lugo.
CERTIFICO: Que la Sala de esta Audiencia Provincial en los autos que se dirá, dictó sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen así:
"Lugo, doce de abril de dos mil once. La Iltma. Audiencia Provincial de Lugo ha visto en grado de apelación el
Rollo de Sala nº 17/11, dimanante del juicio ordinario nº 146/10 seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Lugo, sobre reclamación de cantidad, responsabilidad derivada de vicios en la construcción, siendo apelante
el demandado don Martín Fernández Prado, representado por el procurador Sra. Fernández Santos y asistido del
Letrado Sr. Fernández Varela y apelados el demandado don Rubén Fernández Prado, representado por el
Procurador Sr. Martín-Buitrago Calvet y asistido del letrado Sr. Nores Quesada, el demandante Comunidad de
Propietarios Avda. Madrid 46 de Lugo, representado por el procuradora Sra. Eire Vázquez y asistidos del letrado
Sr. Soto López y el demandado Construcciones Socami S. L., declarado en rebeldía, actuando corno ponente el
Magistrado-suplente, Iltmo. Sr. D. José Luis Quiroga de la Fuente. FALLAMOS. Se estima, en parte, el recurso. Se
revoca, en igual medida, la sentencia recurrida, excluyendo de la condena del recurrente el pago de la cantidad
de 750 euros, confirmándola en el resto de sus pronunciamientos. Se imponen las costas de la alzada al
recurrente". Siguen las firmas.
Y para que así conste y sirva de notificación al declarado en rebeldía CONSTRUCCIONES SOCAMI S. L., expido y
firmo el presente en Lugo a dieciocho de mayo de dos mil diez.- EL SECRETARIO JUDICIAL.
R. 2883
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE LUGO
Anuncio
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 1107/2008
Sobre OTRAS MATERIAS
D D/ña SIMAR LUGO CENTRO ASISTENCIAL SL
Procurador/a Sr/a. SIN PROFESIONAL ASIGNADO
EDICTO
DON ROSENDO CAJOTO DIAZ, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE LUGO
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
1107/2008, a instancia de SIMAR LUGO CENTRO ASISTENCIAL, S.L., expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente finca, sita en términios de la parroquia de San Andres de Castro, municipio de
Lugo; “Parcela 81 del Polígono 512, llamada PRADO SANTO, LEIRO DO CASAL Y SOUTO PEQUEÑO, labradío, de la
superficie aproximada de dos mil trescientos catorce metros cuadrados, pero que medida recientemente resultó
tener la superficie de dos mil doscientos ochenta metros cuadrados, linda: Norte, pista de la Diputación de Lugo;
Sur, parcela 86, de Sergio Porto López, y parcela 80 de María Josefa Pacio Ocampo y parcela 82 de Florentina
Mayor Villamel; Este, parcela 89 de la Asociación de Vecinos de San Andrés de Castro; y Oeste, pista del
Ayuntamiento de Lugo y parcelas 85, de Florentina Mayor Villamiel y hermanos, y parcela 86, propiedad de
Sergio Porto López”. Referencia catastral: 27900A512000810000WR.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de éste edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En LUGO, a uno de diciembre de dos mil ocho.- EL/LA SECRETARIO, Ilegible
R. 2884
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 DE LUGO
Anuncio
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION 0000747/2009
Sobre OTRAS MATERIAS
De D/ña. EMILIO PEREZ FERNANDEZ
Procurador/a Sr/a.
11
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
EDICTO
DON MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 004 DE LUGO.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION
0000747/2009 a instancia de EMILIO PEREZ FERNANDEZ, expediente de dominio para la inmatriculacion de las
siguientes fincas:
“CASA-VIVIENDA, señalada con el número 41 del barrio de Cupeiro, en la parroquia de San Martin de Guillar,
municipio de Outeiro de Rei, provincia de Lugo, que consta de planta baja y una alta, de la superficie en suelo de
128,98 metros cuadrados, que linda por todos los lados con terreno de la propia finca denominada “AS REGAS”
sobre la que se construyó. En conjunto la casa-vivienda y el terreno, ocupan la superficie aproximada de 3.295
metros cuadrados, linda: Norte, la parcela 10019; Sur, con las parcelas 10024 y 10023; Este, Licinio Martínez,
hoy realmente, monte de San Martín de Guillar; y Oeste, camino”
REFERENCIA CATASTRAL DE LA FINCA: 27039A071100180000GM
REFERENCIA CATASTRAL DE LA EDIFICACION: 001402900PH16G0001PM
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca al colindante de domicilio
desconocido, Monte de San Martin de Guillar, y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En LUGO, a treinta de Abril de dos mil nueve.- EL SECRETARIO, Ilegible
R. 2885
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO - COMISARÍA DE AGUAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente número: A/27/19876
Asunto: Solicitud de autorización para tala
Peticionario: José María Arias Gómez
N.I.F. nº: 33845857 T
Domicilio: Avda. de Marqués de Ombreira, 116 - Baixo. 27004. Lugo (Lugo)
Nombre del río o corriente: Río do Castelo
Punto de emplazamiento: Troncos de Freixo
Término Municipal y Provincia: A Fonsagrada (Lugo)
Destino: Tala de arbolado
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:
Las labores consisten en la tala de 300 pies de roble en la parcelas 129 y 130 del polígono 333 de Prado
Salgueiras, con una superficie aproximada a 2 ha. y ubicada en ambas márgenes del río do Castelo, en Troncos
de Freixo, T.M. de A Fonsagrada (Lugo). Para la extracción de la madera no será necesario el vadeo del cauce,
puesto que ésta se realizará a través de pistas existentes.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo), o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas,
Plaza de España nº 2, 33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo a 17 de mayo de 2011. EL COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO. -Juan Miguel Llanos LavigneR. 2648
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente número: A/27/19810
Asunto: Solicitud de autorización para tala
Peticionario: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A (Begasa)
12
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
N.I.F. nº: A 33001983
Domicilio: RU\ Cidade de Viveiro, 4- 1º .Lugo. 27002 - Lugo (Lugo)
Nombre del río o corriente: Varios
Término Municipal y Provincia: Riotorto (Lugo)
Destino: Tala, pode y desbroce de vegetación en zona de servidumbre de tendido eléctrico.
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:
Las labores que se pretenden llevar a cabo son la tala, poda y desbroce de vegetación arbórea y arbustiva en
zona de servidumbre del tendido eléctrico de Media Tensión, en el T.M. de Riotorto (Lugo), ante el posible riesgo
de cortes eléctricos o accidentes producidos por la presencia de dicha vegetación.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Riotorto (Lugo), o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, 33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo a 17 de mayo de 2011. EL COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO. -Juan Miguel Llanos LavigneR. 2649
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. COMISARÍA DE AGUAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE
:
V/27/00594-1
PETICIONARIO
:
Cesáreo José Boo García
VERTIDO
DENOMINACIÓN
:
Desguace en Árbol - O Santo
LOCALIDAD
:
O Santo, Ctra. Vilalba-Meira Km. 9 Árbol (San Lourenzo)
TÉRM. MUNICIPAL
:
Vilalba
PROVINCIA
:
Lugo
RÍO/CUENCA
:
Támoga/Támoga
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales industriales de "Desguace en Árbol - O
Santo" – "Cesáreo José Boo García", con un volumen máximo anual de 125,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
Arqueta.
Separador de hidrocarburos.
Pozo drenante.
Fosa-filtro compacta.
Zanja filtrante.
Arquetas de toma de muestras
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 2886
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE
:
V/27/00031G
PETICIONARIO
:
Ayuntamiento de Vilalba
13
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
VERTIDO
DENOMINACIÓN
LOCALIDAD
TÉRM. MUNICIPAL
PROVINCIA
RÍO/CUENCA
:
:
:
:
:
B.O.P de Lugo
Parque Empresarial Sete Pontes de Vilalba
A Conexeira, Fernandares,Lanzós (San Martiño)
Vilalba
Lugo
Ladra/Ladra
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales industriales de "Parque Empresarial
Sete Pontes de Vilalba" – "Ayuntamiento de Vilalba", con un volumen máximo anual de 297.475,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
-
Desbaste mediante tamiz de tornillo y reja manual.
Bombeo de agua bruta.
Desarenado-desengrasado en planta compacta.
Tanque de homogeneización con regulación de pH
Tratamiento biológico mediante fangos activos.
Eliminación de fósforo.
Bombeo de agua tratada.
Desarenador.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López
R. 2887
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
Anuncio
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha sido imposible practicar la
notificación por otros medios, para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de
9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos
cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación Provincial, sita en Lugo, calle Pintor Corredoira, nº
1. En caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 900.35.22.07 (GRATUITO) y 982.28.46.00,
dentro del plazo mencionado.
Transcurrido dicho plazo sin haber atendido el presente requerimiento, se procederá al inicio del
correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
la Función Estadística Pública y en su Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el
real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.
Anexo que se cita:
Razón Social
Localidad
Antón de la Peña Parga
Sarria (Lugo)
NIF
46903111 Q
Encuesta y periodo
IASS marzo 2011
Lugo, 02 de junio de 2011.- EL DELEGADO PROVINCIAL, José Manuel Colmenero
R. 2888
14
Núm. 131 – Viernes, 10 de Junio de 2011
B.O.P de Lugo
NOTARÍA JOSÉ MANUEL LÓPEZ CEDRÓN
Anuncio
José Manuel López Cedrón, Notario de Lugo, con despacho en rúa da Raiña, 18,1º, hago constar
Que, ante mí, se sigue ACTA DE NOTORIEDAD PARA INMATRICULACIÓN DE FINCA Y EXCESO DE CABIDA,
instada por don José Ángel Pérez Mera y otros, con el fin de acreditar que en el término municipal de Lugo, los
esposos DON JOSÉ PÉREZ LÓPEZ y DOÑA FLORA LÓPEZ CARREIRA eran tenidos como dueños de la casa que
según el título de su adquisición se describía así:
"En el lugar de Pontegaos, parroquia de San Lázaro del Puente, una casa de planta baja y piso alto,
totalmente separada e independiente, la que se encuentra en total estado de ruina, a la que es adherente por su
parte anterior el corral, por el que tienen servicios de entrada y salida los habitantes de la casa de doña
Francisca Pérez, y los de la porción de casa de don José Pérez Fernández, ocupando la casa que se describe y el
corral de su frente unos ochenta metros cuadrados, y con este edificio queda formando parte una porción de
terreno destinada a era de majar gravada con el derecho a abrir sobre el mismo una luz doña Francisca Pérez, y
a continuación terreno destinado a labradío y huerta que en unión del terreno ocupado por la era tiene la
superficie aproximada de ocho áreas; y todo lo cual forma un solo compuesto que queda confinando así: a su
frente, aire Sur, la casa y el corral, en línea de unos ocho metros, con camino público, y el terreno existente a la
parte trasera de la casa en línea de unos veintisiete metros, con la casa que se describe, con la era de la casa de
doña Francisca Pérez y finca a labradío de Francisca Pérez; a su parte posterior, aire Norte, en línea de unos doce
metros y medio, finca de Angela Castrelo Blanco; derecha entrando, aire Este, en línea de unos cien metros, con
casa y terreno que fue de don José Pérez Fernández y finca de María Burgos; y a la izquierda, aire Oeste, de don
Manuel Hortas Fernández, determinada esta línea de separación o confine por las líneas aproximada siguientes:
una recta de cuatro metros sesenta centímetros, a partir de éstos, otra línea diagonal hacia el viento Este de
trece metros y medio, y a continuación de esta línea se inicia otra sinuosa o quebrada de sesenta y seis metros
que va a unirse a la línea de doce metros y medio del viento Norte de la finca que se describe, por donde confina
finca de doña Ángela Castrelo Blanco. La unión o vértice de las líneas diagonal de trece metros y medios y la
sinuosa o quebrada de sesenta y seis metros del viento Oeste de la finca reseñada, queda a la misma altura o
sea en línea sensiblemente recta al muro de separación de la casa descrita en esta escritura y de la que es
propiedad de doña Francisca Pérez y que aquélla también confina con ésta al viento Oeste. El terreno existente a
la parte posterior de la casa comprendida en la finca reseñada, ya lo tienen amojonado mediante la
correspondiente colocación de pedradas, mojones que en unión de un muro de cierre que en la misma se
encuentra, determinan con exactitud la superficie ocupada por dicho terreno".
Por medio de la citada Acta se pretende acreditar que la finca (conjunto de casa y terreno unido, señalada
con el número diez de la rúa Vella da Ponte, sita en el lugar de Pontegaois, parroquia de San Lázaro, municipio
de Lugo, no tiene la extensión superficial que figura en el título sino la mayor de mil quinientos veinte metros
cuadrados, que se comprenden dentro de los siguientes linderos actuales: Norte, finca a la que le corresponde el
número nueve de la rúa Vella da Ponte, de doña María Dolores Pérez Vázquez, y monte comunal (parcela 202);
Sur, finca a la que le corresponde el número once de la rúa Vella da Ponte y parcela 95, ambas de doña Aurea
Veiga Carreira; Este, rúa Vella da Ponte, y finca a la que le corresponde el número once de la citada vía pública
(rúa Vella da Ponte), propiedad de doña Aurea Veiga Carreira, y finca a la que le corresponde el número nueve de
la referida calle, propiedad de doña María Dolores Pérez Vázquez; y Oeste, parcela 95, de la citada doña Aurea
Veiga Carreira, parcela 185, de doña Ángela Castrelo Blanco, cuyo domicilio desconoce y parcela 202 (monte
comunal).
Referencia catastral.- Manifiesta que en el Catastro, debido a que la finca la divide el límite del suelo
urbano del rústico, figura con dos referencias catastrales, que son las siguientes: Urbana
7020104PH1672S0001KT. Rústico 27900a248001840000ZE.
Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de esta notificación, podrán comparecer
ante mi, los propietarios de las fincas colindantes y los demás interesados para exponer y justificar sus
derechos
Lugo, 2 de Junio de 2011.- El Notario
R. 2889
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 10.06.2011 08:00:00 CEST
Razón:
Localización: España

Documentos relacionados

BOP23/06/2009

BOP23/06/2009 Don Rubén Ferreiro Otero, solicita desta Alcaldía licenza municipal para construción de silos para explotación existente, en Bandomil - Couto. Cumprindo o disposto no punto 3º do artigo 8 do Decret...

Leia mais

B.O.P. de Lugo

B.O.P. de Lugo Contra a presente resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante o Excmo Sr. Conselleiro de Innovación, Industria e Comercio no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ó da notificaci...

Leia mais

BOP19/07/2003

BOP19/07/2003 artículo 20.1.º dispone que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio de una disposición general publicada en el BOE o diar...

Leia mais

Descargar BOP completo

Descargar BOP completo toma y realizados los análisis necesarios, la Autoridad Sanitaria haya otorgado su conformidad al sistema de potabilización y a la calidad del agua que se pretende suministrar. 2.2.3.-Esta concesió...

Leia mais