Kinderopvang

Сomentários

Transcrição

Kinderopvang
www.rotterdam.nl
14010
Kinderopvang
Samen goed van start
Nederlands
Kinderopvang in Rotterdam
Veel ouders combineren werk, begeleiding naar werk of een opleiding
Nederlandse taal en praktijk met de
zorg voor kinderen. Goede kinderopvang is dan belangrijk.
In Rotterdam zorgen we hiervoor.
U gaat meedoen in Rotterdam en
uw kind wordt goed en veilig opgevangen! Met uw klantmanager
bespreekt u uw wensen en de
mogelijkheden voor kinderopvang.
In deze brochure leest u meer over
kinderopvang en de kosten.
Soorten kinderopvang
Kinderdagverblijf
Een kinderdagverblijf is voor kinderen
van 0 tot 4 jaar. Voor hele of halve
dagen, maximaal 5 dagen per week.
Peuterspeelzaal
Een peuterspeelzaal is voor kinderen
van 2 tot 4 jaar. De peuterspeelzaal
is voor 2 of 4 dagdelen per week.
De meeste peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven bieden een VVE
programma aan.
VVE betekent voor- en vroegschoolse
educatie. VVE is een lesprogramma
dat kinderen goed voorbereidt op de
basisschool. Ze leren en spelen in een
groep. Taal is hierbij een heel belangrijk
onderdeel. Leidsters die werken met
VVE zijn speciaal getraind. Uw kind
maakt een extra goede start.
Flexibele kinderopvang
Als er niet direct plaats is voor uw kind
dan is er de mogelijkheid voor flexibele
kinderopvang. De flexibele opvang
heeft altijd een programma voor VVE.
Plaatsing op de flexibele opvang gaat
via uw klantmanager.
BSO
Buitenschoolse opvang is voor kinderen
die naar de basisschool gaan. Er is
opvang vóór schooltijd, tussen
de middag, na schooltijd en in de
vakanties.
Waarom is kinderopvang zo
belangrijk?
Als u een opleiding of traject volgt,
kost dat tijd. In die tijd kunt u niet voor
uw kind zorgen. Maak gebruik van
kinderopvang! Zo heeft u de tijd en de
ruimte om uzelf te ontwikkelen, om te
werken aan uw toekomst.
Kinderen vinden het heel leuk om
samen met andere kinderen te spelen
en nieuwe dingen te leren. Ze leren
snel en makkelijk. Goed Nederlands
spreken is voor uw kind erg belangrijk.
Wij raden u daarom aan om te kiezen
voor een kinderdagverblijf met VVE
of de voorschool. Daar leert uw kind
goed Nederlands. De stap naar de
basisschool is dan makkelijker.
Waar vindt u kinderopvang?
In uw wijk zijn voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Soms is er een wachtlijst. Als er een
wachtlijst is, dan kan uw kind mogelijk
eerst naar de flexibele opvang.
Uw klantmanager kan u daarbij helpen.
Zo kunt u toch snel met uw traject
beginnen.
English
Childcare in Rotterdam
Wat kost kinderopvang en wat
krijgt u daarvoor?
Voor de peuterspeelzaal of de voorschool betaalt u een eigen bijdrage per
kind per maand. De kosten voor het
kinderdagverblijf en BSO worden voor
een groot deel betaald door de
Belastingdienst en de gemeente
Rotterdam. U betaalt hiervoor ook een
eigen bijdrage per maand. Dit is afhankelijk van uw inkomen. De mensen
van het kinderdagverblijf of BSO
regelen dat met u. Uw kind krijgt daar
veel voor terug: opvang, luiers, eten,
drinken, activiteiten, onderwijs.
Hoe schrijft u uw kind in?
Voordat u start met uw traject, heeft u
contact met uw klantmanager. Met hem
of haar bespreekt u de mogelijkheden
voor kinderopvang. De kinderopvang
nodigt u uit voor een gesprek en
bespreekt met u de inschrijving.
Heeft u een partner? Kom dan samen!
Neem het volgende mee (van uzelf en
van uw partner):
• Geldig legitimatiebewijs
• Inkomensgegevens
• Getekend trajectplan/Inburgerings-
overeenkomst, indien mogelijk
• BSN nummer(s) van uw kind(eren)
Aantekeningen
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Many parents combine work, assistance in finding employment or a
Dutch course in language and practice with caring for children, in which
case good childcare is very important. We provide for this in Rotterdam. You will get to participate in
Rotterdam and your child will be safe
and well-cared-for! You can discuss
your wishes and the options for childcare with your client manager. You
can read more about childcare and
the costs involved in this brochure.
Types of childcare
Daycare (‘kinderdagverblijf’)
A daycare centre is for children aged 0
to 4 years. For half days or whole days,
maximum 5 days a week.
Playgroup (‘peuterspeelzaal’)
A playgroup is for children aged 2 to 4
years. Playgroups are for a maximum of
2 to 4 mornings or afternoons a week.
Most playgroups and daycare centres
offer an early learning programme.
Early learning, or ‘VVE’, includes
preschool and early primary school
education. VVE is a curriculum that
ensures that children are well-prepared
for primary school. They learn and
play in a group. Language is a very
important component in this context.
Teachers that work in VVE are specially
trained. It allows your child to get off to
an extra good start.
Flexible childcare
If there isn’t a place available for
your child straight away, then there
is the option of flexible childcare.
Flexible childcare always has a VVE
programme. Placement is arranged via
your client manager.
Childcare outside of school hours
(‘BSO’)
Childcare outside of school hours is for
children who go to primary school. Care
is provided before school, over lunch,
after school and during school holidays.
Why is childcare so important?
Studying or following an integration plan
costs time. During this time, you cannot
care for your child/children. Make use of
childcare! This will allow you to have the
time and space to develop yourself, to
work on your future.
Children enjoy playing with other
children and learning new things. They
learn quickly and easily. Learning
to speak good Dutch is extremely
important for your child. We therefore
recommend that you choose a daycare
centre with VVE (early learning
activities) or a preschool. There, your
child will learn to speak Dutch, making
the adjustment to primary school easier.
Where can you find childcare?
In your neighbourhood, there are
preschools, playgroups and daycare
centres. Sometimes there is a waiting
list, in which case your child might be
able to go to flexible childcare first. Your
client manager can help you in this
regard. This will allow you to start your
studies soon.
What does childcare cost, and
what do you get in return?
For a playgroup or preschool, you pay a
contribution per child per month.
The costs for daycare and childcare
outside school hours (BSO) are largely
paid for by the Belastingdienst (Tax
Authority) and the Municipality of
Rotterdam. You also pay a contribution
per month, depending on your income.
The people at the daycare centre or
BSO will organise that with you.
Your child gets a lot in return: care,
nappies, food, drinks, activities and
education.
How do you register your child?
Before you start your integration plan,
you will have contact with your client
manager. You will discuss the options
for childcare with him/her.
The childcare centre will invite you
for an interview and will discuss your
registration with you.
Do you have a partner? Go together!
Take along the following to the interview
(for yourself and your partner):
• Valid proof of identification
• Proof of income
• Signed integration plan/integration agreement, if possible
• BSN number(s) of your child/children
Notes
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Français
L’accueil des enfants à Rotterdam
Nombreux sont les parents qui
combinent un travail, un trajet
d’insertion, une formation ou l’étude
de la langue néerlandaise avec le
soin des enfants. De là l’importance
d’une bonne structure d’accueil.
Rotterdam s’en occupe. Vous allez
participer à la vie de Rotterdam et
votre enfant va bénéficier d’une
structure d’accueil sûre et adaptée.
Discutez avec la personne du service
social en charge de votre dossier
de vos souhaits et des possibilités
d’accueil pour votre enfant. Cette
brochure vous en apprend plus sur
tout ce qui touche les structures
d’accueil pour les enfants.
Les différentes sortes d’accueil
Crèche
La crèche est destinée aux enfants de 0
à 4 ans. L’accueil se fait par journée ou
demi-journée, 5 jours par semaine au
maximum.
Jardin d’enfants
Le jardin d’enfants est destiné aux
enfants de 2 à 4 ans.
Le jardin d’enfants offre un accueil pour
2 ou 4 demi-journées par semaine.
Les jardins d’enfants et les crèches
participent pour la plupart à l’initiation
préscolaire (VVE).
Comme son nom l’indique, l’initiation
préscolaire (VVE) est un programme
d’enseignement pour bien préparer
les enfants à l’école élémentaire.
L’initiation et les jeux, centrés autour
de l’apprentissage de la langue, se font
en groupe. Le personnel chargé de ce
programme bénéficie d’une formation
spéciale. Votre enfant est prêt pour
prendre un bon départ.
hollandais. Et son passage à l’école
élémentaire sera d’autant plus facile.
Structure d’accueil polyvalent
S’il n’y a pas de place directement
disponible pour votre enfant dans
l’une de ces structures, la possibilité
existe d’une structure d’accueil
polyvalent. Toutes dispensent une
initiation préscolaire. L’inscription se
fait par l’intermédiaire de la personne
du service social en charge de votre
dossier.
Vous trouverez des crèches et des
jardins d’enfants dans votre quartier. Il
se peut qu’il y ait des listes d’attente.
Dans ce cas, il doit être possible
d’inscrire d’abord votre enfant dans
une structure d’accueil polyvalent. La
personne du service social en charge
de votre dossier peut vous aider dans
cette démarche.
Comme cela, vous pouvez quand même
commencer tout de suite à suivre votre
trajet personnel.
possibilités d’accueil pour votre enfant.
Le responsable de la structure d’accueil
vous invite pour un entretien et discute
avec vous de l’inscription de votre
enfant.
Si vous voulez, vous pouvez
demander à votre partenaire de vous
accompagner.
N’oubliez pas d’apporter les pièces
suivantes (de vous ou de votre
partenaire):
• Titre d’identité valable
• Attestation de revenus
• Trajet personnel/contrat d’intégration le cas échéant
• Numéro d’immatriculation (BSN) de votre/vos enfant/s
Combien ça coûte et que reçoiton en retour ?
Remarques
Accueil parascolaire (BSO)
L’accueil parascolaire (BSO) est destiné
aux enfants qui fréquentent l’école
élémentaire. Il fonctionne avant l’heure
de l’école, à la pause de midi, après
l’école et pendant les vacances.
Pourquoi l’accueil des enfants est
si important ?
Suivre une formation ou un trajet
d’insertion réclame d’y consacrer du
temps. Et ce temps, vous ne pouvez
pas aussi le consacrer à vous occuper
de vos enfants. Les structures d’accueil
sont là pour ça ! Pour que vous ayez
aussi le temps de vous occuper de vous
et travailler à votre avenir.
Les enfants aiment jouer et découvrir de
nouvelles choses avec d’autres enfants.
Ils apprennent vite et bien. Bien parler
le hollandais est très important pour
votre enfant. C’est pourquoi nous vous
recommandons de choisir l’une de ces
structures d’accueil adaptée à votre
enfant. Il y apprendra à bien parler le
Où trouver une structure d’accueil
pour votre enfant ?
L’accueil en maternelle et au jardin
d’enfants n’est pas gratuit. On vous
demande pour cela une contribution
par enfant et par mois. Les frais de
crèche et de maternelle sont pris
en charge en grande partie par les
Impôts et la municipalité de Rotterdam.
On vous demande aussi de payer
une contribution par mois. Son
montant dépend de vos revenus. Les
responsables de la crèche ou de la
maternelle s’en occuperont avec vous.
Votre enfant reçoit beaucoup en retour:
un accueil, des couches, à manger, à
boire, des activités et un enseignement.
Comment inscrire votre enfant ?
Avant de commencer votre trajet
personnel, vous vous entretenez
avec la personne du service social en
charge de votre dossier au sujet des
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Polski
Opieka nad dziećmi w Rotterdamie
Wielu rodziców próbuje pogodzić
pracę, szukanie pracy, szkolenie
lub naukę języka niderlandzkiego z
wychowywaniem dzieci. Zapewnienie
odpowiedniej opieki odgrywa przy
tym ważną rolę. W Rotterdamie
dbamy o to. Zaczynasz aktywnie
uczestniczyć w życiu Rotterdamu,
a Twoje dziecko otrzymuje dobrą
i bezpieczną opiekę. Ze swoim
koordynatorem ds. klientów możesz
omówić swoje życzenia i możliwości
uzyskania opieki nad dziećmi.
W niniejszej broszurze zawarto
więcej informacji na temat rodzajów
opieki i związanych z tym kosztów.
Rodzaje opieki nad dziećmi
Żłobek
Żłobki oferują opiekę nad dziećmi
w wieku od 0 do 4 lat. Dzieci można
pozostawiać tam na cały dzień lub na
pół dnia, maksymalnie 5 dni w tygodniu.
Świetlica przedszkolna
Świetlice przedszkolne oferują opiekę
nad dziećmi w wieku od 2 do 4 lat.
W świetlicach przedszkolnych można
pozostawiać dzieci na 2 lub 4 połowy
dnia w tygodniu.
Większość świetlic i żłobków nie
realizuje programu oświatowego VVE.
Skrót VVE oznacza „voor- en
vroegschoolse educatie” (edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna). VVE
to program lekcyjny, który w odpowiedni
sposób przygotowuje dzieci do nauki
w szkole podstawowej. Uczą się one i
bawią w jednej grupie. Bardzo ważną
część procesu edukacyjnego stanowi
przy tym język. Opiekunki pracujące w
ramach programu oświatowego VVE
są specjalnie przeszkolone. Dodatkowo
zwiększa to możliwość dobrego startu
dla Twojego dziecka.
Elastyczna opieka nad dziećmi
Jeśli nie możesz od razu znaleźć
miejsca dla swojego dziecka w
powyższych placówkach, istnieje
możliwość skorzystania z opieki
elastycznej. Tego rodzaju opieka
zawsze realizuje program oświatowy
VVE. Rejestracja w opiece elastycznej
odbywa się za pośrednictwem
koordynatora ds. klientów.
BSO
BSO, czyli „buitenschoolse opvang”
(opieka pozaszkolna), przeznaczona
jest dla dzieci uczęszczających
do szkół podstawowych. Istnieje
możliwości skorzystania z opieki przed
rozpoczęciem lekcji, w porze lunchu, po
szkole oraz w okresie wakacyjnym.
Dlaczego opieka nad dziećmi jest
tak ważna?
Uczestniczenie w kursie lub nauka
wymaga poświęcenia czasu. Wtedy
nie jesteśmy w stanie równocześnie
opiekować się dziećmi. Skorzystaj z
możliwości opieki! Dzięki temu zyskasz
czas i przestrzeń, aby się rozwijać i
pracować nad polepszeniem swojej
przyszłości.
Dzieci bardzo lubią bawić się z innymi
dziećmi i uczyć się nowych rzeczy.
Nauka przychodzi im szybko i łatwo.
Español
Acogida infantil en Rotterdam
Bardzo ważne jest, aby Twoje dziecko
dobrze mówiło po niderlandzku.
Radzimy zatem skorzystać z pomocy
żłobka realizującego program VVE lub
przedszkola. W tych miejscach Twoje
dziecko nauczy się dobrze mówić
po niderlandzku. Przejście do szkoły
podstawowej jest wtedy łatwiejsze.
Gdzie można znaleźć placówki
opieki nad dzieckiem?
W Twojej okolicy działają przedszkola,
świetlice przedszkolne i żłobki. Do
niektórych z nich obowiązuje lista
oczekujących. Jeśli konieczne jest
zapisanie się na listę oczekujących,
można skorzystać najpierw z
możliwości oferowanych przez
elastyczną opiekę nad dziećmi. W tym
ostatnim przypadku pomoc można
uzyskać u koordynatora ds. klientów.
W ten sposób uzyskasz możliwość
szybkiego rozpoczęcia nauki.
Jakie są koszty opieki nad
dziećmi i co jest zapewnione?
W przypadku świetlicy przedszkolnej
lub przedszkola opłaca się wkład
własny za dziecko w wymiarze
miesięcznym.
Koszty żłobka i BSO w dużej mierze
pokrywane są przez holenderski Urząd
Skarbowy i gminę Rotterdam. Również
w tym przypadku konieczne jest
jednak comiesięczne opłacenie wkładu
własnego. Jego wysokość uzależniona
jest od wysokości Twoich dochodów.
Wszelkie związane z tym kwestie
uregulują z Tobą przedstawiciele żłobka
lub BSO.
Twoje dziecko zyskuje w zamian bardzo
wiele: opiekę, pieluchy, jedzenie, picie,
zajęcia, naukę.
Jak zapisać dziecko?
Zanim rozpoczniesz naukę, spotkasz
się z koordynatorem ds. klientów. Z nim
lub z nią omówisz dostępne możliwości
opieki nad dziećmi.
Placówka opieki nad dziećmi zaprosi
Cię na rozmowę, podczas której
omówione zostaną kwestie związane z
zapisem.
Masz partnera? Przyjdźcie razem!
Weź ze sobą następujące rzeczy
(dotyczące Ciebie i Twojego partnera):
• Ważny dokument tożsamości
• Dane dotyczące zarobków
• Podpisany plan nauki lub umowę w zakresie integracji społecznej, jeśli dotyczy
• Numer(y) BSN dziecka (dzieci)
Notatki
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Muchos padres combinan el trabajo,
monitorización para encontrar
trabajo, o el estudio y la práctica de
la lengua holandesa, con el cuidado
de los hijos. Es, pues, importante
disponer de una buena guardería. En
Rotterdam nosotros nos ocupamos
de ese asunto. Usted va a participar
en la vida de Rotterdam y su hijo
estará bien acogido y cuidado.
Puede hablar de sus deseos y de
las posibilidades de acogida con
su administrador de cliente. En
este folleto le proporcionamos más
información sobre las formas de
acogida y los costes.
Clases de acogida
Centro de acogida infantil de día
Los centros de acogida infantil de día
están previstos para los niños de 0
a 4 años. Son para días completos o
medios días, 5 días a la semana como
máximo.
Jardín de la infancia
El jardín de la infancia está previsto
para niños de 2 a 4 años. El jardín de la
infancia es para 2 o 4 medias jornadas
a la semana. La mayoría de los jardines
de la infancia y centros de acogida
infantil de día ofrecen un programa de
la llamada VVE.
VVE significa voor- en vroegschoolse
educatie (educación preescolar y
educación escolar temprana). Es un
programa de clases que prepara bien
a los niños para la escuela básica.
En él aprenden y juegan en grupo.
La lengua constituye un importante
elemento de aprendizaje. Las maestras
que trabajan en VVE han tenido una
formación especial. Su hijo gozará de
un comienzo excelente.
Acogida infantil flexible
Si por el momento no hay plaza para
su hijo, existe la posibilidad de acogida
infantil flexible. La acogida flexible
cuenta siempre con un programa de
VVE. La inscripción en la acogida
flexible se hace a través de su
administrador de cliente.
BSO
La Buitenschoolse opvang (BSO o
acogida extraescolar) está prevista
para niños que van a la escuela básica.
Existe acogida para antes del horario
escolar, para el intervalo del mediodía y
para después del horario escolar, y en
las vacaciones.
¿Por qué es tan importante la
acogida infantil?
Si usted sigue estudios o algún trayecto, esto le costará tiempo. En ese
tiempo no podrá encargarse de sus
hijos. Haga, pues, uso de la acogida infantil, así tendrá tiempo y espacio para
formarse y trabajar para su futuro.
A los niños les encanta jugar con otros
niños y aprender cosas nuevas. Aprenden rápida y fácilmente. Hablar bien el
holandés es muy importante para su
hijo. Por eso, le aconsejamos que opte
por un centro de acogida con VVE o por
la preescuela, donde el niño aprenderá
buen holandés. Entonces, el paso a la
escuela básica será mucho más fácil.
¿Dónde buscar un centro de
acogida infantil?
En su barrio hay preescuelas, jardines
de la infancia y centros de acogida
infantil de día. A veces existen listas
de espera. Si hay lista de espera,
su hijo podrá probablemente acudir
primero al centro de acogida flexible.
Su administrador de cliente le ayudará
a seguir los trámites. Así podrá usted
empezar rápidamente su trayecto.
¿Cuánto cuesta la acogida infantil
y qué le dan a cambio?
Para el jardín de la infancia o la
preescuela tendrá que pagar usted una
contribución propia mensual por niño.
Los costes del centro de acogida
de día y de la acogida extraescolar
BSO corren en gran parte por cuenta
de los impuestos y del municipio
de Rotterdam, pero usted deberá
abonar también un importe al mes que
dependerá de sus ingresos. El personal
del centro de acogida infantil de día o
de BSO se encargará de arreglar este
asunto con usted.
Su hijo recibirá allí muchas cosas a
cambio: acogida, pañales, comida,
bebida, actividades y enseñanza.
¿Cómo tiene que inscribir a su
hijo?
Antes de empezar su trayecto
se pondrá en contacto con su
administrador de cliente. Con él o ella
discutirá las posibilidades de acogida
infantil.
El centro de acogida infantil le invitará
a una entrevista y discutirá con usted la
inscripción.
Si tiene pareja, vengan los dos juntos.
Traiga lo siguiente (de usted y de su
pareja):
• Un documento de identidad válido
• Datos sobre sus ingresos
• Plan de trayecto/contrato de integración firmado, si procede
• Número BSN (burgerservicenummer: número de servicio civil) de sus hijos
Observaciones
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Türkçe
Rotterdam’da çocuk bakımı
Birçok veli, işe doğru refakati veya
Hollandaca dil eğitimi ve pratiğini
çocuklarının bakımlarıyla kombine
ederler. Bu nedenle, sağlam çocuk
bakımı oldukça önemlidir.
Rotterdam’da bunu biz sağlarız.
Rotterdam’da topluma katılacaksınız,
çocuğunuz bu süre içinde gerektiği
gibi ve güvenle karşılanıp bakılır. Konuyla ilgili isteklerinizi ve çocuk bakımı olanaklarını Klantmanager’iniz
(irtibat görevliniz) ile görüşebilirsiniz. Bu broşürde, çocuk bakımı
ve bunun masrafları hakkında daha
fazla detay bulabilirsiniz.
Esnek çocuk bakımı
Çocuğunuz için hemen yer bulunmazsa
esnek çocuk bakımı olanağı vardır.
Esnek bakımın VVE için her zaman bir
programı vardır. Çocuğun esnek bakıma
yerleştirilmesi Klantmanager’iniz (irtibat
görevliniz) aracılığıyla yapılır.
bakıma gidebilir. Klantmanageriniz
çocuğunuzun yerleştirilmesinde size
yardımcı olur.
Böylece siz de kendi eğitiminize
çabucak başlayabilirsiniz.
BSO
BSO, yani okul dışı bakım, ilkokula
giden çocuklara yönelik bir bakım
türüdür. Bununla, okul zamanından
önce, öğle vakti, okul zamanından
sonra ve tatillerde çocuklara bakım
verilir.
Çocuk bakımı çeşitleri
Çocuk bakımı neden bu kadar
önemlidir?
Çocuk oyun salonu veya ön hazırlık
okulu için çocuk başına her ay kendi
katkı payınızı ödersiniz. Kreş ve BSO
masraflarının büyük bir kısmı Vergi
Dairesi ve Rotterdam Belediyesi
tarafından karşılanmaktadır. Buna kendi
katkı payınızı ay bazında ödersiniz.
Bu pay gelirinize bağlıdır. Kreş veya
BSO görevlileri bunu sizinle birlikte
düzenlerler.
Ancak çocuğunuz da buna karşılık
oldukça geniş hizmet alır. Bakım, bez,
yiyecek, içecek, etkinlikler, öğretim v.s.
hepsi bunların bunun içindedir.
Kreş
Kreş 0 ile 4 yaş arasında olan çocuklara
yöneliktir. Buraya haftada en fazla 5 gün
olmak üzere, tam veya yarım gün gelinir.
Çocuk oyun salonu
Çocuk oyun salonu 2 ila 4 yaş
arasındaki çocuklara yöneliktir.
Çocuk oyun salonu haftada 2 veya 4
yarım günlük bakım sağlar. Çocuk oyun
salonları ve kreşlerin çoğu bir VVE
programı sunmaktadır.
VVE, ön hazırlık okulu ve erken okul
öğretimin kısaltılmasıdır. VVE, çocukları
ilkokula iyice hazırlayan bir ders
programıdır. Çocuklar bir grup içinde
hem öğrenir hem de oynarlar. Bunda dil
çok önemli bir unsur oluşturmaktadır.
VVE ile çalışan bakıcılar özel alıştırma
görmüşlerdir. Çocuğunuz burada okula
daha da iyi bir başlangıç yapar.
Eğitim veya işle ilgili bir yol takip etmek
tabi ki zamanınızı alır. Bu süre zarfında
çocuğunuza bakamazsınız. Çocuk bakımından faydalanınız! Böylece kendinizi
geliştirmeye ve geleceğiniz için çalışmaya zamanınız olur.
Çocuklar başka çocuklarla birlikte
oynamayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok
severler. Hızlı ve kolay öğrenirler. İyi
Hollandaca konuşmak da çocuğunuz
için çok önemlidir. Bu nedenle size VVE
veren bir kreş veya ön hazırlık okulu
seçmenizi tavsiye ederiz. Çocuğunuz
orada iyi Hollandaca öğrenir. Bu durumda ilkokula geçişi de daha kolay olur.
Çocuk bakımını nerede bulabilirsiniz?
Semtinizde ön hazırlık okulu, çocuk
oyun salonları ve kreşler bulunmaktadır.
Bunların bazen bekleme listeleri
vardır. Bekleme listesi olması
halinde çocuğunuz belki önce esnek
Çocuk bakımı masrafı ne kadardır
ve karşılık olarak ne alırsınız?
Çocuğunuzu nasıl yazdırırsınız?
Yolunuza başlamadan önce
Klantmanager’inizle kontak kurarsınız.
Onunla çocuk bakımının tüm
olanaklarını görüşürsünüz.
Çocuk bakımı sizi bir görüşmeye davet
eder ve orada çocuğunuzun kaydını
konuşursunuz.
Eşiniz var mı? O zaman birlikte geliniz!
Gelirken aşağıdakileri de beraberinizde
getiriniz (sizin ve eşinizin):
• Geçerli kimlik belgeniz
• Gelir bilgileri
• İmzalanmış yol planı/Topluma uyum anlaşması, geçerli olduğunda
• Çocuğunuzun (çocuklarınızın) kimlik numaraları
Notlar
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Portugûes
Acolhimento de crianças em Roterdão
Muitos pais combinam trabalho,
acompanhamento para encontrar
trabalho ou um curso de aprendizagem ou a prática do holandês, com
o cuidado dos filhos. Por isso um
bom acolhimento dos filhos é muito
importante. Em Roterdão nos encarregamos disso. Irá participar da sociedade em Roterdão e o seu filho(a)
será acolhido(a) de forma profissional e segura. Poderá discutir com o
responsável pelos clientes sobre o
que você quer e as possibilidades
de acolhimento do seu filho ou filha.
Neste folheto pode ler mais sobre o
acolhimento dos filhos e os custos.
Tipos de acolhimento
Creche (kinderdagverblijf)
Uma creche é para crianças de 0 a 4
anos. Para o dia inteiro ou partes do dia
(manhã ou tarde), no máximo 5 dias por
semana.
Jardim-de-infância (peuterspeelzaal)
Um jardim-de-infância é para crianças
de 2 a 4 anos.
O jardim-de-infância é para 2 ou 4
partes do dia por semana. A maior
parte dos jardins-de-infância e creches
oferecem um programa VVE.
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
significa educação pré-escolar e
escolar inicial. O VVE é um programa
de aulas que prepara bem as crianças
para a escola básica. As crianças
aprendem e brincam em grupo. A
língua é um aspecto importante nisso.
As educadoras que trabalham com
o programa VVE são especialmente
capacitadas. O seu filho ou filha terá
assim um bom começo.
Acolhimento flexível de crianças
Quando não há imediatamente vagas
para o seu filho ou filha, existe a
possibilidade de fazer uso de um
acolhimento flexível. O acolhimento
flexível tem sempre um programa VVE.
A inscrição no acolhimento flexível tem
sempre lugar através do responsável
por clientes.
BSO
O BSO (Buitenschoolse Opvang), ou
acolhimento extra-escolar, destina-se
às crianças que frequentam a escola
básica. Há acolhimento para antes do
horário escolar, para o intervalo do
meio-dia, para após o horário escolar e
nas férias.
Por que o acolhimento de
crianças é tão importante?
Caso esteja a seguir um curso ou um
trajecto, isso requer tempo. Durante
este tempo, não estará em condições
de cuidar do seu filho ou filha. Faça
então uso do acolhimento de crianças!
Desta maneira terá tempo e condições
de se desenvolver, de trabalhar para o
seu futuro.
As crianças gostam muito de brincar
e aprender coisas novas com outras
crianças. Elas aprendem de forma
rápida e fácil. Para o seu filho ou filha
é importante que fale bem neerlandês.
Por isso aconselhamos que escolha
uma creche com o programa VVE
ou a pré-escola. Ali o seu filho ou
filha aprenderá bem o neerlandês. A
adaptação à escola básica será então
mais fácil.
Onde há acolhimento de
crianças?
No seu bairro há pré-escolas, jardinsde-infância e creches. Às vezes há
uma lista de espera. Quando há
uma lista de espera, o seu filho ou
filha possivelmente irá primeiro ao
acolhimento flexível. O responsável
de clientes poderá ajudá-lo(a) com
as formalidades necessárias. Desta
maneira poderá começar logo com o
seu trajecto.
Quanto custa o acolhimento de
crianças, e quanto receberá para
isso?
Para o jardim-de-infância ou a préescola, deverá pagar mensalmente um
montante como contribuição própria
para cada criança.
Os custos da creche e do acolhimento
extra-escolar (BSO) são em grande
parte pagos pela Administração Fiscal
e o município de Roterdão. Você
também deverá pagar um pequeno
montante por mês. Este montante
depende dos seus rendimentos. O
pessoal da creche ou do acolhimento
extra-escolar cuidará disso consigo.
O seu filho receberá muitas coisas em
troca: acolhimento, fraldas, comida,
bebida, actividades, ensino.
Como pode inscrever o seu filho
ou filha?
Antes de começar com o seu curso,
terá contacto com o(a) responsável
pelos clientes. Poderá discutir então
as diferentes possibilidades de
acolhimento.
A organização de acolhimento o(a)
convidará para uma conversa e
discutirá consigo a inscrição.
Tem um(a) parceiro(a)? Venham então
juntos!
Leve consigo o seguinte (de si
próprio(a) e do(a) seu (sua) parceiro(a))
• Um documento de identidade válido
• Os dados relativos aos seus rendimentos
• Um plano de trajecto/contrato de integração social assinado, se for o caso
• O(s) número(s) BSN (do(s) seu(s) filho(s))
Anotações
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Aantekeningen
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Redactie
Jeugd, Onderwijs en Samenleving
Gemeente Rotterdam
Fotografie
Tom Pilzecker
Vormgeving
Manon Jamin
Drukwerk
OBT bv
© juli 2010

Documentos relacionados

lezen is feijn

lezen is feijn Alkmaarse kinderen met gelijke kansen naar de basisschool ALKMAAR - Voor peuters en hun ouders is het een hele stap om naar de basisschool te gaan. Om ervoor te zorgen dat deze overgang zo makkelij...

Leia mais