Expresii: Afaceri | Comenzi (Germană

Сomentários

Transcrição

Expresii: Afaceri | Comenzi (Germană
bab.la Expresii: Afaceri | Comenzi
Germană-Poloneză
Comenzi : Plasarea
Wir ziehen den Kauf von ... in
Betracht...
Rozważamy możliwość
zakupu...
Formal, tentativă
Wir freuen uns, Ihrem
Unternehmen einen Auftrag
für ... erteilen zu können...
Pragniemy dokonać
zamówienia w Państwa firmie
na...
Formal, foarte politicos
Wir möchten eine Bestellung
aufgeben.
Chcielibyśmy dokonać
zamówienia.
Formal, politicos
Anbei unsere verbindliche
Bestellung von...
Załączamy nasze zamówienie
na...
Formal, politicos
Beigefügt erhalten Sie unsere
Bestellung.
W załączniku znajdą Państwo
nasze zamówienie.
Formal, politicos
Wir verzeichnen eine stetige
Nachfrage nach ... und
möchten daher gerne ...
bestellen...
Mamy stały popyt na...,
dlatego też chcielibyśmy
zamówić...
Formal, politicos
Hiermit geben wir eine
Bestellung von ... auf...
W załączeniu znajduje sie
nasze zamówienie na...
Formal, direct
Wir beabsichtigen, ... von
Ihnen zu kaufen.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, direct
Wäre es Ihnen möglich, eine
Bestellung von ... für einen
Preis von ... pro ...
entgegenzunehmen?
Czy istnieje możliwość
zakupu...w cenie...za...?
Formal, foarte direct
Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bestätigung.
Czekamy na Pańskie
potwierdzenie. Prosimy o
potwierdzenie zamówienia na
piśmie.
Formal, politicos
Könnten Sie bitte den
Versandtermin sowie den
Preis per Fax bestätigen?
Czy mógłby Pan potwierdzić
datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, politicos
Ihre Bestellung wird so
schnell wie möglich
bearbeitet.
Pańskie zamówienie zostanie
zrealizowane w trybie
natychmiastowym.
Formal, foarte politicos
Ihre Bestellung wird derzeit
bearbeitet und wird
vorraussichtlich noch vor dem
... versandfertig sein.
Pańskie zamówienie jest
realizowane i powinno być
wysłane przed...
Formal, politicos
Entsprechend unser
mündlichen Vereinbarung
senden wir Ihnen den Vertrag
zur Unterschrift zu.
W związku z naszym ustnym
porozumieniem, przesyłamy
Państwu umowę do
podpisania.
Formal, direct
Anbei erhalten Sie zwei
Kopien des Vertrags.
W załączniku znajdą Państwo
dwie kopie umowy.
Formal, direct
Bitte senden Sie uns den
unterschriebenen Vertrag
innerhalb der nächsten zehn
Tage nach Erhalt zurück.
Proszę o przesłanie
podpisanej kopii umowy przed
upływem 10 dni od daty
otrzymania.
Formal, direct
Hiermit bestätigen wir Ihre
Bestellung.
Niniejszym potwierdzamy
dokonanie zamówienia.
Formal, politicos
Hiermit bestätigen wir unsere
mündliche Bestellung vom...
Piszę w celu potwierdzenia
naszej umowy ustnej na
zamówienie z datą...
Formal, politicos
Wir erklären uns mit Ihren
Zahlungsbedingungen
einverstanden und bestätigen,
Akceptujemy Państwa
warunki zapłaty i
potwierdzamy, że przelejemy
Formal, direct
Wir haben soeben Ihr Fax
erhalten und bestätigen Ihre
Bestellung wie angegeben.
Właśnie otrzymaliśmy faks od
Państwa i możemy
potwierdzić dokonanie
Formal, direct
Comenzi : Confirmări
1/3
bab.la Expresii: Afaceri | Comenzi
Germană-Poloneză
dass die Zahlung per
unwiderruflichem
Akkreditiv/internationaler
Postanweisung erfolgt.
pieniądze dokonując
nieodwołalnej
akredytywy/międzynarodoweg
o przekazu pieniężnego/
przelewu bankowego
Wir geben diese
Probebestellung auf, unter der
Voraussetzung, dass die
Lieferung vor dem ... erfolgt...
Złożymy próbne zamówienie,
pod warunkiem, że przesyłka
zostanie dostarczona przed...
zamówienia.
Formal, direct
Ihre Waren werden innerhalb
der nächsten ...
Tage/Wochen/Monate
versendet.
Pańskie zamówienie zostanie
przesłane w
przeciagu...dni/tygodni/miesię
cy.
Formal, direct
Comenzi : Schimbarea detaliilor comenzii
Wäre es möglich, unsere
Bestellung von ... um ... zu
reduzieren...
Czy istnieje możliwość
zmniejszenia naszego
zamówienia do...
Formal, politicos
Wäre es möglich, unsere
Bestellung von ... um ... zu
erhöhen...
Czy istnieje możliwość
zwiększenia naszego
zamówienia do...
Formal, politicos
Wäre es möglich, unsere
Bestellung bis zum ...
zurückzustellen...
Czy istnieje możliwość
wstrzymania zamówienia do...
Formal, politicos
Leider müssen wir Ihnen
mitteilen, dass wir die Waren
nicht vor dem ... liefern
können...
Niestety nie jesteśmy w stanie
dostarczyć Państwu
zamówienia przed...
Formal, politicos
Wir bedauern, Ihnen mitteilen
zu müssen, dass dieser
Auftrag morgen nicht
versandfertig sein wird.
Z przykrością informujemy, że
zamówienie nie będzie
gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, politicos
Wir bedauern, Ihnen mitteilen
zu müssen, dass wir unsere
Bestellung anderweitig tätigen
werden.
Z przykrością informujemy, że
musimy dokonać zamówienia
w innym miejscu.
Formal, foarte politicos
Wir bedauern, Ihnen mitteilen
zu müssen, dass wir unsere
Bestellung bereits anderweitig
getätigt haben.
Z przykrościa informujemy, że
już dokonaliśmy zamówienia
w innym miejscu.
Formal, foarte politicos
Leider haben wir diese Artikel
nicht mehr in unserem
Sortiment/sind diese Artikel
ausverkauft, so dass wir Ihre
Bestellung stornieren müssen.
Niestety, te artykuły nie są już
dostępne w naszej ofercie,
dlatego też musimy anulować
Państwa zamówienie.
Formal, politicos
Leider sind Ihre Konditionen
nicht wettbewerbsfähig
genug, um diese Bestellung
durchführen zu können.
Niestety, Państwa oferta nie
jest wystarczająco
konkurencyjna dla nawiązania
współpracy/dokonania
transakcji.
Formal, politicos
Leider können wir Ihr Angebot
nicht annehmen, weil...
Niestety, nie możemy
zaakceptować Państwa
oferty, ponieważ...
Formal, politicos
Wir würden unsere Bestellung
gerne stornieren. Die
Bestellnummer ist...
Chciałbym zrezygnować z
zamówienia. Numer
zamówienia to...
Formal, direct
Comenzi : Anularea comenzii
2/3
bab.la Expresii: Afaceri | Comenzi
Germană-Poloneză
Wir müssen unsere
Bestellung leider stornieren,
da...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć
nasze zamówienie z
powodu...
Formal, direct
Wir sehen leider keine andere
Möglichkeit, als unsere
Bestellung von ... zu
stornieren...
Nie widzimy innej możliwości
jak zrezygnować z naszego
zamówienia na...
Formal, foarte direct
Da Sie nicht dazu bereit sind,
uns ein günstigeres Angebot
zu machen, müssen wir Ihnen
leider mitteilen, dass wir keine
Bestellung bei Ihnen
aufgeben können.
Poniewać nie mogą nam
Państwo zaoferować niższej
ceny, z przykrością
stwierdzamy, że nie możemy
dokonać u Państwa
zamówienia.
Formal, foarte direct
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)