PT-32EH

Сomentários

Transcrição

PT-32EH
PT-32EH
Plasmarc Cutting Torches
Instrukciju Rokasgrāmata (LV)
Instrukcijų vadovas (LT)
Instruksjonshåndbok (NO)
Instrukcja obsługi (PL)
Manual de instruções (PT)
0558004746
Руководство (RU)
Návod na obsluhu (SK)
Navodila za uporabo (SL)
Manual de Instrucciones (ES)
Bruksanvisning (SV)
Be sure this information reaches the operator.
You can get extra copies through your supplier.
caution
These INSTRUCTIONS are for experienced operators. If you are not fully familiar with the
principles of operation and safe practices for arc welding and cutting equipment, we urge
you to read our booklet, “Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and
Gouging,” Form 52-529. Do NOT permit untrained persons to install, operate, or maintain
this equipment. Do NOT attempt to install or operate this equipment until you have read
and fully understand these instructions. If you do not fully understand these instructions,
contact your supplier for further information. Be sure to read the Safety Precautions before installing or operating this equipment.
USER RESPONSIBILITY
This equipment will perform in conformity with the description thereof contained in this manual and accompanying labels and/or inserts when installed, operated, maintained and repaired in accordance with the instructions provided. This equipment must be checked periodically. Malfunctioning or poorly maintained equipment
should not be used. Parts that are broken, missing, worn, distorted or contaminated should be replaced immediately. Should such repair or replacement become necessary, the manufacturer recommends that a telephone
or written request for service advice be made to the Authorized Distributor from whom it was purchased.
This equipment or any of its parts should not be altered without the prior written approval of the manufacturer.
The user of this equipment shall have the sole responsibility for any malfunction which results from improper
use, faulty maintenance, damage, improper repair or alteration by anyone other than the manufacturer or a service facility designated by the manufacturer.
READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLING OR OPERATING.
PROTECT YOURSELF AND OTHERS!
2
TABLE OF CONTENTS
Section / Title
Page
LATVIAN (LV).......................................................................................................................................................................................................................5
LITHUANIAN (LT)............................................................................................................................................................................................................. 25
NORWEGIAN (NO).......................................................................................................................................................................................................... 45
POLISH (PL)....................................................................................................................................................................................................................... 65
PORTUGUESE (PT).......................................................................................................................................................................................................... 85
RUSSIAN (RU).................................................................................................................................................................................................................105
SLOVAKIAN (SK).............................................................................................................................................................................................................125
SLOVENIAN (SL).............................................................................................................................................................................................................145
SPANISH (ES)...................................................................................................................................................................................................................165
SWEDISH (SV).................................................................................................................................................................................................................185
3
TABLE OF CONTENTS
4
PT-32EH
"Plasmarc" griešanas degļi
Lietotāja rokasgrāmata (LV)
0558004746
PĀRLIECINIETIES, LAI ŠĪ INFORMĀCIJA KĻŪTU ZINĀMA OPERATORAM.
PIE SAVA PIEGĀDĀTĀJA JŪS VARAT SAŅEMT PAPILDUS KOPIJAS.
UZMANĪBU
Šīs INSTRUKCIJAS ir domātas pieredzējušiem operatoriem. Ja jūs neesat pilnīgi pazīstams
ar darbības principiem un drošu loka metināšanas darbību, mēs iesakām izlasīt mūsu
grāmatiņu “Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,¡¨
(Piesardzības pasākumi un droša darbība loka metināšanā, griešanā un izgrebšanā) no
52.-529. lpp.. Neļaujiet neapmācītām personām uzstādīt, darbināt iekārtu vai veikt apkopi
šai iekārtai. NEMĒĢINIET uzstādīt vai darboties ar šo iekārtu, līdz jūs neesat izlasījis un
pilnībā izpratis šīs instrukcijas. Ja jūs pilnībā neizprotat šīs instrukcijas, sazinieties ar
savu piegādātāju, lai iegūtu papildus informāciju. Pirms šīs iekārtas uzstādīšanas un
darbināšanas pārliecinieties, ka esat izlasījis “Piesardzības Pasākumus”.
LIETOTĀJA ATBILDĪBA
Šī iekārta darbojas atbilstoši šajā instrukcijā ietvertajam aprakstam, saskaņā ar norādēm un/vai papildierīcēm, ja
tā uzstādīta, darbināta, apkopta un labota atbilstoši norādītajām instrukcijām. Šī ierīce ir periodiski jāpārbauda.
Aprīkojumu, kas darbojas nepareizi vai nav pienācīgi apkopts, izmantot nedrīkst. Detaļas, kuras ir salauztas,
nodilušas, bojātas, piesārņotas, vai tās trūkst, ir nekavējoties jānomaina.
Ja šāda veida labošana vai nomaiņa ir nepieciešama, ražotājs iesaka veikt telefonisku vai rakstisku pakalpojuma
pieprasījumu autorizētajam izplatītājam, pie kura tika veikta ierīces iegāde.
Šo iekārtu vai jebkādas tās detaļas nedrīkst modificēt, pirms nav saņemta ražotāja rakstiska atļauja.
Šīs iekārtas lietotājs ir pilnībā atbildīgs par nepareizu iekārtas darbību, kas var rasties no nepareizas darbības,
apkopes, bojāšanas, nepareizas labošanas vai modifikācijām, kuras nav izdarījis ražotājs vai ražotāja iecelta
iestāde.
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS VAI DARBA VEIKŠANAS IZLASIET UN IZPROTIET
INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATU.
AIZSARGĀJIET SEVI UN CITUS!
6
SATURA RĀDĪTĀJS
NODAĻA
NOSAUKUMS
LAPPUSE
1. NODAĻA.
DROŠĪBA...............................................................................................................................................9
2. NODAĻA.
2.1
2.2
3. NODAĻA.
3.1
3.2
APRAKSTS..............................................................................................................................................................................11 Vispārēja informācija............................................................................................................................................................11
Mērķis........................................................................................................................................................................................11
UZSTĀDĪŠANA......................................................................................................................................................................13
PT-32EH degļa uzstādīšana................................................................................................................................................13
Montāža....................................................................................................................................................................................14
4. NODAĻA.
4.1
4.2
EKSPLUATĀCIJA...................................................................................................................................................................15
Termiskā ekrāna tērauda aizsargi....................................................................................................................................15
Griešana ar PT-32EH.............................................................................................................................................................16
5. NODAĻA.
5.1
5.2
6. NODAĻA.
6.1
6.2
APKOPE....................................................................................................................................................................................21
Palīgmateriālu pārbaude un tīrīšana..............................................................................................................................21
Degļa galvas noņemšana/nomaiņa un atslēgšana no padeves līnijas..............................................................22
REZERVES DAĻAS................................................................................................................................................................23
Vispārēja informācija............................................................................................................................................................23
Detaļas......................................................................................................................................................................................23
7
SATURA RĀDĪTĀJS
8
1. NODAĻA
1.0
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Piesardzības pasākumi
ESAB metināšanas un plazmas griešanas iekārtu lietotāji ir pilnībā atbildīgi par to, lai ikviens, kas darbojas iekārtas
tuvumā vai ar to, ievērotu attiecīgus drošības priekšnoteikumus. Piesardzības pasākumiem ir jāatbilst prasībām,
kādas attiecas uz šāda veida metināšanas vai griešanas iekārtu. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, būtu jāievēro šādi papildus ieteikumi.
Viss darbs jāveic apmācītam personālam, kas labi pārzina metināšanas vai plazmas griešanas iekārtu darbību.
Nepareiza darbošanās ar iekārtu var novest pie bīstamām situācijām, ka rezultātā operators var tik ievainots un
iekārta bojāta.
1.
Ikvienam, kas izmanto metināšanas vai plazmas griešanas iekārtu, ir jāpārzina:
- iekārtas darbība
- avārijas slēdžu atrašanās vieta
- iekārtas funkcijas
- attiecīgi piesardzības pasākumi
- metināšana un / vai plazmas loka griešana
2. Operatoram ir jāgādā, lai:
- iekārtas darbības laukā, kad tā tiek iedarbināta, neatrastos neviena nepiederoša persona.
- neviens nebūtu neaizsargāts, kad loks ir piešķilts.
3. Darba vietai ir jābūt:
- piemērotai dotajam nolūkam;
- tīrai.
4. Personiskais drošības aprīkojums:
- vienmēr apģērbiet ieteicamo personiskās drošības aprīkojumu, piemēram aizsargbrilles, nedegošu apģērbu,
drošības cimdus.
- Neapvelciet vaļīgas lietas, piemēram šalles, rokassprādzes, gredzenus, utt., kas var iesprūst vai radītapdegumus.
5.
Vispārēji piesardzības pasākumi:
- pārliecinieties, lai atgriešanās kabelis būtu cieši pievienots;
- darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis;
- tuvumā jāatrodas skaidri apzīmētam attiecīgam ugunsdzēšamajam aparātam;
- eļļošanu un apkopi iekārtai nedrīkst veikt tās darbības laikā.
9
1. NODAĻA
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
BRĪDINĀJUMS
METINĀŠANA UN PLAZMAS GRIEŠANA VAR BŪT BĪSTAMA JUMS UN
CITIEM. IEVĒROJIET PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS, KAD METINĀT VAI
VEICAT GRIEŠANU. UZZINIET PAR JŪSU DARBA DEVĒJA DROŠĪBAS PRAKSI,
KAM JĀBŪT BALSTĪTAI UZ RAŽOTĀJA BĪSTAMĪBAS DATIEM.
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS - var nogalināt.
- Uzstādiet un sazemējiet metināšanas vai plazmas griešanas iekārtu saskaņā ar attiecīgiem standartiem.
- Nepieskarieties darbībā esošām elektriskajām detaļām vai elektrodiem ar ādu, slapjiem cimdiem vai mitru
apģērbu.
- Izolējieties no zemes un apstrādājamā materiāla.
- Pārliecinieties, ka jūsu darba stāvoklis ir drošs.
IZGAROJUMI UN GĀZES - var būt bīstamas veselībai.
- Turiet galvu tālāk no izgarojumiem.
- Izmantojiet ventilāciju, noņēmēju pie loka vai abus, lai noņemtu izgarojumus un gāzes no jūsu elpošanas
zonas un apkārtnes.
LOKA STARI - var ievainot acis un apdedzināt ādu.
- Aizsargājiet acis un ķermeni. Izmantojiet pareizu metināšanas / plazmas griešanas aizsargekrānu un filtra
lēcas un apģērbiet aizsargapģērbu.
- Aizsargājiet blakus stāvētājus ar attiecīgiem ekrāniem vai aizkariem.
AIZDEGŠANĀS DRAUDI
- Dzirksteles (šļaksti) var izraisīt aizdegšanos. Tādēļ pārliecinieties, lai tuvumā neatrastos viegli uzliesmojoši
materiāli.
SKAĻUMS - pārāk liels skaļums var sabojāt dzirdi.
- Aizsargājiet ausis. Izmantojiet ausu sildītāju vai citu dzirdes aizsardzības līdzekli.
- Brīdiniet blakus stāvētājus par iespējamo risku.
NEPAREIZA DARBĪBA - nepareizas darbības gadījumā meklējiet eksperta palīdzību.
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS VAI DARBA VEIKŠANAS IZLASIET UN IZPROTIET
INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATU.
AIZSARGĀJIET SEVI UN CITUS!
10
2. NODAĻA.
BRĪDINĀJUMS!
APRAKSTS
Griežot ar plazmas loku, tiek izmantots augstspriegums. Nedrīkst pieskarties
degļa un iekārtas detaļām, kurās ir spriegums. Drošību apdraud arī nepareizs
izmantojamo gāzu pielietojums. Pirms sākat darbu ar degli PT-32EH, iepazīstieties ar ekspluatācijas norādījumiem, kas atrodami attiecīgā barošanas avota
lietošanas rokasgrāmatā.
Izmantojot degli kopā ar jebkuru citu iekārtu, kas nav aprīkota ar savienojuma
drošības bloķēšanas ķēdi, lietotājs sevi pakļauj negaidītām augstsprieguma
briesmām.
2.1 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Patentētā iekārta PT-32EH ir rokas deglis ar 90° galvu, kas paredzēts lietošanai ar vairākiem plazmas loka griešanas komplektiem, kā plazmas
gāzi izmantojot tīru, sausu gaisu. Ar degli PT-32EH lietojamās padeves līnijas garums ir 7,6 m (25 pēdas) un 15,2 m (50 pēdas). Deglis PT-32EH
ir paredzēts darbam ar strāvu, kuras maksimālais stiprums 100% slodzes ciklā nepārsniedz 90 ampērus.
2.2 MĒRĶIS
Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt ierīces lietotājam pilnīgu informāciju par plazmas loka griešanas degļa PT-32EH montāžu, ekspluatāciju
un remontēšanu. Papildu informāciju par drošības pasākumiem, darba procedūrām un problēmu meklēšanu skatiet atbilstošajā lietotāja
rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar plazmas loka griešanas komplektu.
PT-32EH deglis
Specifikācijas
PT-32H deglis ir izstrādāts lieliskai griešanas veiktspējai un
ērtam darbam un nodrošina tīrus, izcili kvalitatīvus griezumus.
•
Pats kompaktākais 90 ampēru deglis, kāds pieejams
•
Izcila griešanas jauda – griež līdz pat 38 mm (pusotras collas) biezumā
•
Izmanto apkārtējo gaisu, cilindros pildītu gaisu vai slāpekli
– īpašai daudzpusībai
•
Iedarbināšana ar palīgloku – griešanu var sākt pat caur
krāsu
•
Iespēja izvēlēties 7,6 m (25 pēdas) vai 15,2 m (50 pēdas)
garu pievadu
•
Izcils palīgmateriālu kalpošanas mūžs
•
Konstrukcija, kas nepieļauj iedarbināšanu, kamēr nav
uzstādītas visas detaļas
•
Patentēts degļa un drošības kontūrs
•
Ekskluzīva 40 ampēru kontaktgriešanas sprausla
•
Viena gada garantija
Griež 38 mm (pusotras collas) biezumā
Sprieguma raksturlielumi......................... 90 ampēri pie 100% slodzes cikla
Gaisa padeve.......................................................... 350 kubikpēdas stundā ar
75-80 psig spiedienu (165 l/min ar 5,2-5,5 bāru spiedienu)
Padeves līniju garums......................7,6 m (25 pēdas) vai 15,2 m (50 pēdas)
Izmēri
Kopējais garums............................................................. 208 mm (8,2 collas)
Galvas garums....................................................................76 mm (3,0 collas)
Saderīgās ESAB konsoles
Pasūtīšanas informācija
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut1500
PT-32EH, 90°, 7,6 m (25 pēdu) degļa pievads ........................... 0558003548
PT-32EH, 90°, 15,2 m (50 pēdu) degļa pievads ........................ 0558003549
Degļus un degļa korpusa blokus piegādā bez elektroda, sprauslas,
termiskā ekrāna un vārsta adatas. Pasūtiet visu rezerves daļu komplektus vai atsevišķus komponentus, kas norādīti PT-32EH detaļu sarakstā
nākamajā lapā.
Papildaprīkojums:
50/70 ampēru rezerves daļu komplekts (PC-875 "CE")... 0558004949
70 ampēru rezerves daļu komplekts (PC-1250 "CE")........ 0558003560
90 ampēru rezerves daļu komplekts (PC-1500 "CE")........ 0558003557
Plazmas plūsmas mērīšanas komplekts:
Šis vērtīgais problēmu meklēšanas rīks nodrošina iespēju izmērīt
caur degli plūstošās plazmas gāzes faktisko plūsmu.............. 0558000739
Degļa stiprinājumu komplekts:
šajā pilnīgajā komplektā, kas iepakots izturīgā plastmasas koferī,
ietverts papildaprīkojums liektu vai taisnu griezumu veidošanai dzelzi
saturošos un nesaturošos materiālos.
Deluxe, 44,5 mm - 106 cm (1-3/4" - 42") rādiuss.................. 0558003258
Basic, 44,5 mm - 71 cm (1 -3/4” - 28”) rādiuss ...................... 0558002675
Distancers
Pareizam atstatumam, veicot kontaktgriešanu................... 0558002393
40 ampēru kontaktgriešanas sprausla . ................................. 0558002908
Piegriešanas sprausla ..................................................................... 0558003089
Piegriešanas termiskais ekrāns ................................................. 0558003090
Garais termiskais ekrāns ("CE") . ............................................... 0558003110
Kontaktgriešanas siltumekrāns (standarta)
Nodrošina nemainīgu atstatumu un vairumam lietojuma veidu arī
ilgu kalpošanas mūžu......................................................................... 0558003374
Kontaktgriešanas siltumekrāns (lielai slodzei)
Nodrošina nemainīgu atstatumu, ilgi kalpo, piemērots caurduršanai.
............................................................................................................... 0558004206
11
2. NODAĻA.
APRAKSTS
Vārsta adata
0558001959
Gredzenblīve - 0558003694
(tiek piegādāta kopā ar galvu)
PT-32EH degļa galva
0558003412
Elektrods
0558001969
Termiskais ekrāns
0558001957
Garais termiskais
ekrāns
0558003110
Sprausla
40 ampēru – 0558002908 (kontaktgriešanai)*
50/70 ampēru – 0558002618 (PC-875, PC-1125 un PC-1250)
90 ampēru – 0558002837 (tikai PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250 un PC-1500
PT-32EH rezerves daļu komplektu saturs:
PC-875 (CE)
PC-1250 (CE)
P/N 0558003560
70 ampēru
PC-1500 (CE)
P/N 0558004949
50/70 ampēru
P/N 0558003557
90 ampēru
Apraksts
P/N
Skaits
Skaits
Skaits
Termiskais ekrāns (HD)
0558004206
1
1
1
Termiskais ekrāns
0558003110
2
2
2
0558003090
1
1
1
50/70 ampēru sprausla
0558002618
4
4
-
90 ampēru sprausla
0558002837
-
-
4
40 ampēru kontaktgrie-
0558002908
1
1
1
Sprausla (piegriešanas)
0558003089
1
1
1
Elektrods
0558001969
3
3
3
Vārsta adata
0558001959
1
1
1
2 ampēru drošinātājs,
0558001379
-
1
1
Uzgriežņatslēga (19129)
0558000808
1
1
1
Smērviela (17672)
0558000443
1
1
1
(garais)
Termiskais ekrāns (piegriešanas)
šanas sprausla
600 voltu līdzstrāva
12
3. NODAĻA.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Pirms degļa apkopes darbu uzsākšanas pārliecinieties, vai konsoles
barošanas slēdzis ir "OFF" stāvoklī (izslēgts) un vai iekārtai netiek padota
elektroenerģija.
BRĪDINĀJUMS! KONSOLES DOKUMENTĀCIJĀ.
PLAŠĀKAS DROŠĪBAS UN UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRAS SKATIET LIETOTĀS
3.1 PT-32EH DEGĻA UZSTĀDĪŠANA
1. Operatora drošībai degļa savienojumi atrodas izvades termināļu panelī aiz priekšējā paneļa apakšdaļas.
2. Izvadiet PT-32EH strāvas kabeli, palīgloka kabeli un slēdžu pievadus caur pārsegā iestrādāto nostiepuma mazinātāju.
3. Pievienojiet strāvas kabeli degļa stiprinājumam (kreisā vītne) un cieši pievelciet.
4. Pievienojiet palīgloka pievadus. Pārliecinieties, ka strāvas kabeļa savienojums ir pievilkts ar uzgriežņatslēgu.
5. Iespraudiet slēdžu vadus degļa slēdžu ligzdā, kas atrodas izvades termināļu panelī.
6. Uzstādiet atpakaļ barošanas avota pārsegu. Pievelciet nostiepuma mazinātāju, lai nostiprinātu strāvas kabeli, bet nepievelciet to pārāk cieši.
PIEZĪME.
Šajā ilustrācijā attēloti savienojumi ar Powercut
1250 un 1500. Citiem Powercut modeļiem,
piemēram, 875 un 1125 ir identiski stiprinājumi,
bet savienojuma punkti priekšējā panelī
ir izvietoti atšķirīgi. Pilnīgu informāciju
skatiet konkrētās konsoles tehniskajā
dokumentācijā.
STRĀVAS KABEĻA
SAVIENOJUMS
PALĪGLOKA
SAVIENOJUMS
DEGĻA IESLĒGŠANAS
PIEVADU
SAVIENOJUMS
(2
)B
AL
TI
EP
IE
VA
D
I
PA
L
ĪGL
OK
AP
IEV
AD
S
ST
RĀ
VA
S
KA
BE
LIS
3-1. attēls. Tipisku savienojumu izveide
13
3. NODAĻA.
UZSTĀDĪŠANA
vai konsoles barošanas slēdzis ir izslēgts un vai iekārtai netiek
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties,
padota elektroenerģija.
BRĪDINĀJUMS!
Degļa galvā ir gāzes plūsmas kontroles vārsts un sprauslas pretspiediena
vārsts, kas darbojas saskaņā ar barošanas avota elektrisko ķēdi. Šī sistēma
nepieļauj augstsprieguma padevi uz degli, ja degļa slēdzi netīšām nospiež,
kad ir noņemts termiskais ekrāns. NOLIETOTU DEGLI VIENMĒR AIZSTĀJIET
AR ESAB RAŽOJUMA DEGLI, JO TIKAI TAM IR ESAB PATENTĒTAIS DROŠĪBAS
BLOĶĒTĀJS.
3.2 MONTĀŽA
Uzstādiet PT-32EH priekšdaļas elementus, kā norādīts 3-2. attēlā.
2. IEVIETOJIET SPRAUSLU TERMISKAJĀ EKRĀNĀ UN
PIESKRŪVĒJIET ŠĪS DETAĻAS DEGĻA KORPUSAM; PIEVELCIET TĀS AR ROKU.
1. IEVIETOJIET VĀRSTA ADATU ELEKTRODĀ, IESKRŪVĒJIET ELEKTRODU DEGĻA GALVĀ UN CIEŠI PIEVELCIET TO, IZMANTOJOT UZGRIEŽŅATSLĒGU NR.
0558000808.
*
ELEKTRODS
SPRAUSLA
VĀRSTA ADATA
EKRĀNS
3. SVARĪGI! EKRĀNU
NOSTIPRINIET ĻOTI CIEŠI!
* Vārsta adata ir šīs sistēmas nozīmīga detaļa. Tās funkcija ir
atvērt gāzes plūsmas kontroles vārstu, kas ir iemontēts degļa
galvā un nav izņemams. Ja adata nav pareizi ievietota elektrodā,
vārsts neatvērsies un sistēma nedarbosies. Vārsta adata arī uzlabo
elektroda dzesēšanu, palielinot ātrumu, ar kādu gaiss plūst pa
elektroda iekšējo virsmu.
3-2. attēls. Degļa PT-32EH priekšdaļas montāža
14
4. NODAĻA.
EKSPLUATĀCIJA
4.1 TERMISKO EKRĀNU TĒRAUDA AIZSARGI (skatiet 4-1. attēlu)
Kontaktgriešana ar PT-32EH degli
Ja ir jāveic kontaktgriešana, piestipriniet ESAB distanceru (P/N 0558002393). Lai grieztu plānu materiālu, kura biezums nesasniedz 9 mm (3/8"), noņemiet 50-70 ampēru vai 90 ampēru sprauslu no degļa galvas, ievietojiet ESAB 40 ampēru sprauslu
(P/N 0558002908). Samaziniet strāvas līmeni līdz 40 ampēriem vai mazāk.
REGULĒJOT DISTANCERU, GRIEZIET TO TIKAI
PULKSTEŅRĀDĪTĀJA KUSTĪBAS VIRZIENĀ.
TĀDĒJĀDI EKRĀNS NEVARĒS NEJAUŠI ATSKRŪVĒTIES.
PAZIŅOJUMS
Kontaktgriešana pat ar zemu intensitātes līmeni var būtiski
samazināt degļa palīgmateriālu kalpošanas mūžu. Kontaktgriešana, ja strāvas stiprums pārsniedz 70 ampērus, var izraisīt
tūlītējus nenovēršamus materiālu bojājumus.
TĒRAUDA AIZSARGA
DISTRANCERS P/N
0558002393
JA DISTANCERS ATRODAS
PĀRĀK TUVU EKRĀNAM,
AR SKRŪVGRIEZI PALIELINIET ATSTARPI.
JA ATSTARPE IR PĀRĀK LIELA,
SAMAZINIET TO, IZMANTOJOT SKRŪVSPĪLES VAI LIELAS
KNAIBLES.
DISTANCERS PRET
TAISNU MALU VAI
GRIEŠANA AR BRĪVU
ROKU
4,7 mm (3/16")
ATSTATUMS STARP DEGLI
UN DARBA DETAĻU
4-1. attēls. Termiskā ekrāna tērauda aizsargu uzstādīšana un lietošana
15
4. NODAĻA.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS!
ELEKTROŠOKS VAR NOGALINĀT.
• NESTRĀDĀJIET ar iekārtu, ja tai ir noņemts pārsegs.
• NEPIEVIENOJIET iekārtu strāvai, kamēr turat vai nesat to.
• NEPIESKARIETIES nevienai degļa detaļai, kas atrodas aiz degļa roktura (sprauslai, termiskajam ekrānam, elektrodam utt.), kad ir ieslēgta
strāva.
BRĪDINĀJUMS!
LOKU STARI var apdedzināt acis un ādu;
TROKSNIS var bojāt dzirdi.
• Uzlieciet metināšanas ķiveri ar 6. vai 7. numura aizsargstikla tonējumu.
• Izmantojiet acu, ausu un ķermeņa aizsardzības līdzekļus.
4.2 GRIEŠANA AR PT-32EH
Lai grieztu ar PT-32EH degli (4-4. attēls), veiciet šādas darbības.
1. Pārliecinieties, vai galvenais elektropadeves slēdzis ir ieslēgts. Ieslēdziet griešanas barošanas avota konsoles strāvas
slēdzi.
2. Iestatiet spiediena regulatoru uz 75–80 psig (5,2–5,5 bāriem).
3. Turiet degļa sprauslu aptuveni 3,2 līdz 4,7 mm (1/8 līdz 3/16 collu) attālumā virs darba detaļas 15–30° leņķī. Šādi
samazinās iespēja šļakatām nokļūt sprauslā. Izmantojot PT-32EH distanceru (P/N 0558002393), atstatums starp
elektrodu un darba detaļu būs aptuveni 0,47 mm (3/16").
4. Nospiediet degļa slēdzi. No degļa sprauslas jāplūst gaisam.
5. Divas sekundes pēc degļa slēdža nospiešanas jāieslēdzas palīglokam. Tūlīt pēc tā jāieslēdzas galvenajam lokam,
kad var uzsākt griešanu. (Izmantojot degļa slēdža fiksēšanas režīmu, pēc griešanas loka izveidošanas degļa slēdzi
var atlaist.)
6. Pēc griešanas uzsākšanas deglis jātur uz priekšu vērstā 5–15° leņķī (4-2. attēls). Šīs leņķis ir īpaši noderīgs bezkontakta
griešanai. Neizmantojot distanceru, sprausla jātur aptuveni 6,4 mm (1/4 collas) atstatumā no darba objekta.
5˚ līdz 15˚
GRIEŠANAS VIRZIENS
4-2. attēls. Pareizs degļa leņķis
SVARĪGI!!!
Nodrošiniet pareizu
atstatumu līdz darba
detaļai.
4-4. attēls. Caurduršanas un griešanas metodes, izmantojot PT-32EH
Līdz ar atstatumu pieaug arī izejas jauda!
3/16–1/4 collas
(4,7–6,4 mm)
4-3. attēls.
Attāluma un izejas jaudas attiecība
16
4. NODAĻA.
EKSPLUATĀCIJA
PT-32EH griešanas dati, strādājot ar oglekļa tēraudu
Visi griešanas dati ir noteikti, izmantojot rūpnieciski ražotos standarta palīgmateriālus un 75psi gaisa plūsmu.
Biezums
(mm)
40 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
60 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
70 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
90 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
914
2489
3175
3886
13
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
38
PT-32EH griešanas ātrums – oglekļa tērauds
Griešanas ātrums (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Materiāla biezums (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
17
4. NODAĻA.
EKSPLUATĀCIJA
PT-32EH griešanas dati, strādājot ar alumīniju
Visi griešanas dati ir noteikti, izmantojot rūpnieciski ražotos standarta palīgmateriālus un 75psi gaisa plūsmu.
5000
4500
Biezums
(mm)
40 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
70 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
90 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
40A
60A
70A
90A
0
PT-32EH 0griešanas4 ātrums –8 alumīnijs
12
16
20
24
28
32
36
Griešanas ātrums (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Materiāla biezums (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
18
1000
500
4. NODAĻA.
0
0
EKSPLUATĀCIJA
4
8
12
16
PT-32EH griešanas dati, strādājot ar nerūsējošo tēraudu
20
24
28
32
36
Visi griešanas dati ir noteikti, izmantojot rūpnieciski ražotos standarta palīgmateriālus un 75psi gaisa plūsmu.
5000
40A
4500
Biezums
(mm)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
3500
2000
60 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
70 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
60A
90 A
Griešanas 70A
ātrums 90A
(mm/min)
40 A
Griešanas
ātrums
(mm/min)
4000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
16
PT-32EH griešanas ātrums – nerūsējošais tērauds
20
24
28
32
36
Griešanas ātrums (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Materiāla biezums (mm)
19
24
28
32
36
4. NODAĻA.
EKSPLUATĀCIJA
20
5. NODAĻA.
APKOPE
BRĪDINĀJUMS!
Pirms degļa apkopes darbu uzsākšanas pārliecinieties, vai konsoles
barošanas slēdzis ir "OFF" stāvoklī (izslēgts) un vai iekārtai netiek padota
elektroenerģija.
5.1 PALĪGMATERIĀLU PĀRBAUDE UN TĪRĪŠANA
1. Demontējiet PT-32EH priekšdaļu šādi:
a. Pavērsiet degļa galvu lejup (skatiet 3-2. attēlu) un noņemiet ekrānu. Sprausla nokritīs no galvas un paliks ekrānā.
Noskrūvējiet elektrodu, lai izņemtu to un vārsta adatu. Izņemiet šīs detaļas un pārbaudiet to dilumu. Sprausla un
elektrods parasti dilst līdzīgi. Ekspluatācijas īpašību saglabāšanas nolūkā šīs detaļas jānomaina kopā.
b. Sprausla: jānomaina, ja uzgalis ir aizsērējis, bojāts vai ekscentrisks.
c. Elektrods: nomainot sprauslu, vienmēr pārbaudiet, vai elektrods nav nodilis. Ja elektroda hafnija dilums pārsniedz
1,5 mm (0,06"), nomainiet elektrodu. Ja elektrodu izmanto, kad ir pārsniegts tā ieteicamais diluma ierobežojums, var
sabojāt degli un barošanas avotu. Izmantojot elektrodu, kad ir pārsniegts tā ieteicamais lietošanas ierobežojums,
tiek būtiski samazināts arī sprauslas kalpošanas mūžs. Skatiet 5-1. attēlu.
d. Ekrāns: karstuma un šķidrā metāla šļakatu ietekmē ekrāna virsma pakāpeniski erodē. Ekrāns jānomaina, ja tā virsmas
erozija pārsniedz 3,2 mm (1/8 collas). Skatiet 3-2. attēlu.
e. Gredzenblīve: eļļojiet, kā norādīts 5-1. attēlā. Nomainiet, ja tā ir nodilusi vai bojāta. Ja gredzenblīve laiž garām gaisu,
tas pasliktina griešanas veiktspēju.
2. Iepriekš minēto priekšējās daļas detaļu nomaiņa attēlota 3-2. attēlā.
GREDZENBLĪVI VAI TERMISKO EKRĀNU VAR IEEĻĻOT AR
SMĒRVIELU (P/N 0558000443).
LIETOŠANAS GAITĀ NOTIEK TERMISKĀ EKRĀNA VIRSMAS PAKĀPENISKA
EROZIJA.
TERMISKAIS
EKRĀNS
JAUNS
GREDZENBLĪVE
NODILIS
BRĪDINĀJUMS! (0,06 COLLAS).
Nomainiet, kad tā dilums
pārsniedz 1,5 mm (0,06").
NOMAINIET ELEKTRODU, KAMĒR IEDOBUMA DZIĻUMS NEPĀRSNIEDZ 1,5 MM
5-1. attēls. Gredzenblīves, elektroda un ekrāna apkope
21
5. NODAĻA.
APKOPE
5.2 DEGĻA GALVAS NOŅEMŠANA/NOMAIŅA
UN ATSLĒGŠANA NO PADEVES LĪNIJAS
!
4.
BRĪDINĀJUMS!
Ja ir jānomaina degļa galva, atvienojiet barošanas kabeli no degļa galvas, izmantojot divas uzgriežņatslēgas,
lai nesavērptu misiņa caurulīti.
Pirms degļa apkopes darbu uzsākšanas pārliecinieties,
vai konsoles barošanas slēdzis ir "OFF" stāvoklī (izslēgts)
un vai iekārtai netiek padota elektroenerģija.
1. Izskrūvējiet no roktura sešas skrūves. Atdariet abas
roktura puses.
STRĀVAS KABELIS
5. Pēc tam atvienojiet palīgloka savienojumu no degļa
galvas, izmantojot divas uzgriežņatslēgas, lai nesavērptu nerūsējošā tērauda caurulīti.
PALĪGLOKA
SAVIENOJUMS
2.
Uzmanīgi noņemiet degļa korpusu un slēdžus no
degļa bloka. Pavelciet izolējošos pārsegus atpakaļ,
lai atklātu šļūteņu un kabeļu savienojumus. Ja jānomaina slēdzis, noņemiet slēdzi un pārkniebiet vadus
(2) pārlaidsavienojuma vietās. (Nomaiņas slēdžus
piegādā ar jauniem pārlaidsavienojumiem un sevišķi gariem pievadiem.)
6. Ievietojiet degļa galvu degļa blokā un ievadiet
kabeļus un cauruļvadus korpusā. Ielokiet vadus
korpusā, uzmanoties, lai tie nepārklātu korpusa
saskares virsmas. Nomainiet otru korpusa pusi un
pievelciet sešas skrūves. Pievelciet skrūves, līdz starp
abām pusēm nav spraugas.
3.
Nomainiet izolāciju, kā norādīts. Nomainiet bloka
slēdžus. Turpiniet darbu ar 6. soli.
22
6. NODAĻA.
6.0
Rezerves daļas
6.1
Vispārēja informācija
REZERVES DAĻAS
Vienmēr norādiet tā izstrādājuma sērijas numuru, kuram uzstādīs rezerves daļas. Sērijas numurs ir norādīts izstrādājuma nosaukuma plāksnītē.
6.2
Pasūtīšana
Lai nodrošinātu pareizu darbību, ieteicams lietot tikai oriģinālās ESAB rezerves daļas un izstrādājumus. Lietojot
rezerves daļas, ko nav ražojis ESAB, garantija var zaudēt spēku.
Rezerves daļas varat pasūtīt pie ESAB izplatītāja.
Pasūtot rezerves daļas, noteikti sniedziet detalizētus norādījumus par piegādi.
Skatiet norādījumus par sazināšanos ar ražotāju (šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē), kur sniegts klientu apkalpošanas dienesta tālruņu numuru saraksts.
Piezīme.
Rezerves daļu rēķins bez rezerves daļu numuriem ir tikai paraugs klienta informācijai. Aparatūras detaļām jābūt pieejamām vietējā tirdzniecības tīklā.
23
6. NODAĻA.
REZERVES DAĻAS
Piezīme.
Atsevišķi iegādātus degļus un degļa korpusa blokus piegādā bez elektroda, sprauslas, termiskā ekrāna un vārsta adatas. Pēc nepieciešamības
pasūtiet visu rezerves daļu komplektus vai atsevišķus komponentus (skatiet 2. nodaļu).
SLĒDZIS - 0558000818
DEGĻA KORPUSS/GALVA 0558003412
PĀRLAIDSAVIENOJUMS - 0558004020
ROKTURIS - 0558003322
SLĒDZIS 0558000818
TERMINĀĻU STIPRINĀJUMS 0558004021
(2) BA
LTIE P
IEVAD
I
PALĪGLOKA PIEVADS
STRĀVAS
KABELIS
KABEĻU BLOKS
7,6 m (25 pēdu) – 0558002841
15,2m (50 pēdu) – 0558002842
24
PT-32EH
Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc"
Instrukcijų vadovas (LT)
0558004746
UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ.
PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO.
DĖMESIO
Šios INSTRUKCIJOS skirtos patyrusiems operatoriams. Jei nesate visiškai susipažinę su
naudojimo principais ir saugia arkinio suvirinimo ir pjaustymo įrangos praktika, mes
primygtinai reikalaujame perskaityti mūsų brošiūrą „Atsargumo priemonės ir saugus
arkinis suvirinimas, pjaustymas ir skaptavimas“, forma 52-529. NELEISKITE neapmokytiems
asmenims montuoti, naudotis ar tvarkyti šios įrangos. NEBANDYKITE montuoti ar
naudoti šios įrangos, jeigu neperskaitėte ir visiškai nesupratote šių instrukcijų. Jei
nevisiškaisuprantate šias instrukcijas, išsamesnės informacijos kreipkitės į tiekėją. Prieš
montuodami ir naudodami šią įrangą būtinai perskaitykite saugos atsargumo priemones.
VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ
Ši įranga veiks pagal šiame vadove pateikiamą instrukciją ir pagal etiketes ir/arba priedus, kuriuose pateikiama
informacija apie montavimą, veikimą, tvarkymą ir remontą. Šią įrangą reikia periodiškai tikrinti. Blogai veikiančios
arba prastai eksploatuojamos įrangos nereikėtų naudoti. Sulūžusias, trūkstamas, nusidėvėjusias, deformuotas ar
nešvarias detales reikia nedelsiant pakeisti.
Jei reikėtų atlikti tokį remontą ar pakeitimus, gamintojas rekomenduoja įgaliotam platintojui, iš kurio buvo pirkta
įranga, telefonu arba raštu pateikti prašymą dėl aptarnavimo.
Ši įranga arba kuri nors jos dalis neturėtų būti keičiama be išankstinio raštiško gamintojo patvirtinimo.
Šios įrangos naudotojas yra visiškai atsakingas už blogą veikimą dėl netinkamo naudojimo, klaidingo aptarnavimo,
sugadinimų, netinkamo remonto ar pakeitimų, kuriuos atliko ne gamintojas arba gamintojo įgaliota remonto
tarnyba.
PRIEŠ MONTUODAMI AR EKSPLOATUODAMI PERSKAITYKITE IR SUPRASKITE INSTRUKCIJŲ VADOVĄ.
APSISAUGOKITE IR APSAUGOKITE KITUS!
26
TURINYS
SKYRIUS
PAVADINIMAS
PUSLAPIS
1 SKYRIUS
SAUGA.................................................................................................................................................29
2 SKYRIUS
2.1
2.2
3 SKYRIUS
3.1
3.2
APRAŠYMAS..........................................................................................................................................................................31 Bendra informacija...............................................................................................................................................................31
Paskirtis.....................................................................................................................................................................................31
ĮRENGIMAS.............................................................................................................................................................................33
Pjoviklio “PT-32EH” surinkimas.........................................................................................................................................33
Surinkimas...............................................................................................................................................................................34
4 SKYRIUS
4.1
4.2
NAUDOJIMAS........................................................................................................................................................................35
Plieninės karščio skydelio apsaugos..............................................................................................................................35
Pjovimas, naudojant “PT-32EH”........................................................................................................................................36
5 SKYRIUS
5.1
5.2
6 SKYRIUS
6.1
6.2
PRIEŽIŪRA..............................................................................................................................................................................41
Dalių tikrinimas ir valymas.................................................................................................................................................41
Pjoviklio galvutės ir jungiklio pašalinimas/pakeitimas nuo darbinės linijos...................................................42
ATSARGINĖS DALYS...........................................................................................................................................................43
Bendra informacija...............................................................................................................................................................43
Dalys..........................................................................................................................................................................................43
27
TURINYS
28
1 SKYRIUS
1.0
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Saugos atsargumo priemonės
ESAB virinimo ir plazminio pjaustymo įrangos naudotojai yra visiškai atsakingi už tai, kad užtikrintų, jog visi,
dirbantys su ar šalia įrangos, laikosi visų atsargumo priemonių. Atsargumo priemonės turi atitikti reikalavimus,
taikomus šio tipo virinimo ar plazminio pjaustymo įrangai. Be standartinių nuostatų, taikomų darbo vietoje, reikia
atsižvelgti ir į šias rekomendacijas.
Visą darbą turi atlikti apmokytas personalas, kuris yra gerai susipažinęs su virinimo ar plazminio pjaustymo įrangos
eksploatavimu. Netinkamai naudojant įrangą gali įvykti nelaimingi atsitikimai, kurių metu operatorius gali susižaloti
bei sugadinti įrangą.
1.
Visi, naudojantys virinimo ar plazminio pjaustymo įrangą, turi susipažinti su:
- jos veikimo principais
- avarinių stabdiklių buvimo vieta
- jos funkcijomis
- atitinkamomis atsargumo priemonėmis
- suvirinimu ir / arba plazminiu pjaustymu
2. Operatorius turi užtikrinti, kad:
- paleidus įrangą darbo vietoje nebūtų nė vieno neįgalioto asmens.
- paleidus arką nė vienas nėra be apsauginių priemonių.
3. Darbo vieta turi būti:
- tinkama tam tikslui
- nesausa
4. Asmeninė apsauginė įranga:
- Visada dėvėkite rekomenduojamą asmeninę apsaugos įrangą, pvz., apsauginius akinius, ugniai atsparius
drabužius, apsaugines pirštines.
- Nedėvėkite laisvai kabančių aksesuarų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t.t., kurie gali įstrigti ir sukelti
nudegimus.
5.
Bendros atsargumo priemonės:
- Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai pritvirtintas.
- Su didelės įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
- Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
- Įrangos sutepimas ir apžiūra neturi būti atliekama eksploatavimo metu.
29
1 SKYRIUS
ĮSPĖJIMAS
SAUGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
VIRINIMAS IR PLAZMINIS PJAUSTYMAS GALI BŪTI ŽALINGAS
JUMS IR KITIEMS. VIRINDAMI AR PJAUSTYDAMI LAIKYKITĖS
ATSARGUMOPRIEMONIŲ. DARBDAVIO SAUGUMO PRAKTIKA TURI BŪTI
PAGRĮSTA GAMINTOJO PATEIKTAIS DUOMENIMIS APIE PAVOJŲ.
ELEKTROS SMŪGIS - gali būti mirtinas.
- Sumontuokite ir įžeminkite virinimo ar plazminio pjaustymo įrenginį pagal atitinkamus standartus.
- Nelieskite veikiančių elektrinių dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar šlapiais drabužiais.
- Apsisaugokite nuo įžeminimo ir apdirbamos detalės.
- Užtikrinkite, kad jūsų darbo padėtis yra saugi.
DŪMAI IR DUJOS - gali būti pavojingi sveikatai.
- Galvos nelaikykite dujose.
- Dūmams ir dujoms pašalinti iš kvėpavimo srities ir bendrosios srities naudokite ventiliaciją ir ištraukimą ties
arka.
ARKINIAI SPINDULIAI - gali sužaloti akis ir nudeginti odą.
- Apsaugokite akis ir kūną. Naudokite tinkamą virinimo / plazminio pjaustymo ekraną ir filtravimo lęšį bei
dėvėkite apsauginius drabužius.
- Pašalinius asmenis apsaugokite atitinkamais ekranais ar užuolaidomis.
GAISRO PAVOJUS
- Žiežirbos (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl turite patikrinti, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - itin didelis triukšmas gali pabloginti klausą.
- Apsaugokite ausis. Naudokite ausines ar kitą klausos apsaugą.
- Pašalinius asmenis įspėkite apie pavojų.
BLOGAS FUNKCIONAVIMAS - blogai funkcionuojant skambinkite ekspertams.
PRIEŠ MONTUODAMI AR EKSPLOATUODAMI PERSKAITYKITE IR SUPRASKITE INSTRUKCIJŲ VADOVĄ.
APSISAUGOKITE IR APSAUGOKITE KITUS!
30
2 SKYRIUS
ĮSPĖJIMAS
APRAŠYMAS
Plazminio lankinio pjovimo proceso metu naudojama aukšta įtampa. Nelieskite
pjoviklio ir aparato dalių, kuriose yra įtampa. Taip pat pavojų saugumui gali sukelti
ir netinkamas dujų naudojimas. Prieš pradėdami dirbti su “PT-32EH” pjovikliu, perskaitykite skyrių "Saugos įspėjimai" ir instrukcijas, pateiktas naudojamo maitinimo
šaltinio vadove.
Naudojant pjoviklį kartu su kokiu nors kitu įrenginiu, neturinčiu apsauginės blokavimo grandinės, operatoriui gali kilti grėsmė dėl aukštos įtampos.
2.1 BENDRA INFORMACIJA
Patentuotas “PT-32EH” pjoviklis - tai rankinis pjoviklis su 90° galvute, pritaikytas keliems plazminio lankinio pjovimo komplektams ir naudojantis švarų, sausą orą kaip plazmines dujas. “PT-32EH” pjoviklį galima įsigyti su 7,6 m (25 pėdų) ir 15,2 m (50 pėdų) ilgio darbiniais laidais.
“PT-32EH” pjoviklis yra pritaikytas darbui su srove ne didesne nei 90 amperų, esant 100% darbinei apkrovai.
2.2 PASKIRTIS
Šis vadovas skirtas naudotojui supažindinti su visa informacija, kuri yra būtina“PT-32EH”plazminio lankinio pjoviklio montavimui, naudojimui
ir taisymui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie saugą, proceso instrukcijas ir sistemos gedimų lokalizavimą, skaitykite naudojamo
plazminio lankinio pjovimo komplekto atitinkamą instrukcijų vadovą.
Techniniai duomenys
“PT-32EH” pjoviklis
Pjūviai iki 1-1/2 in. (38 mm)
Srovės stiprumas....................................... 90 A, esant 100% darbiniam ciklui
Oro šaltinis............................................................... 350 ft3/h, esant 75-80 lb/in²
(165 l/min., esant 5,2-5,5 barų)
Darbinių linijų ilgis............................................7,6m (25 ft.) arba 15,2m (50 ft)
Matmenys
Bendras ilgis............................................................................208 mm (8,2 in.)
Galvutės ilgis............................................................................. 76 mm (3,0 in.)
“PT-32EH” pjoviklis buvo suprojektuotas, siekiant užtikrinti
aukštos kokybės pjovimą ir paprastą valdymą, todėl šiuo pjovikliu gaunami švarūs, nepaprastai aukštos kokybės pjūviai.
•
Didžiausiu kompaktiškumu rinkoje pasižymintis 90A pjoviklis
•
Puiki pjovimo galia - pjūviai iki 38 mm (1-1/2 in)
•
Labai universalus - galima naudoti suslėgtą magistralinį
orą, cilindrinį orą ar azotą
•
Paleidimui naudojamas budintis lankas, todėl galima
pjoviklį paleisti net ant dažų.
•
Galimybė pasirinkti linijos ilgį: 7,6 m (25 ft) arba 15,2 m
(50ft.)
•
Ilga nusidėvinčių dalių eksploatacijos trukmė
•
Konstrukcija, užtikrinanti patogų dalių surinkimą
•
Patentuota pjoviklio bei saugos grandinė
•
Ypatingas 40 A traukiamas antgalis
•
Vienerių metų garantija
Suderinamumas su "ESAB" valdymo įranga
Užsakymo informacija
"PowerCut-875", "PowerCut-1125", "PowerCut-1250",
"PowerCut-1500"
“PT-32EH”, 90o, 7,6 m (25 ft.) linija ................................................ 0558003548
“PT-32EH”, 90o, 15,2 m (50 ft.) linija . ............................................ 0558003549
Pjovikliai ir surinktos pjoviklių dalys yra tiekiami be elektrodo, antgalio,
karščio skydelio ir vožtuvo ašies. Užsisakykite visą atsarginių dalių komplektą arba atskiras dalis, vadovaudamiesi “PT-32EH” dalių paveikslu,
kuris pateiktas kitame puslapyje.
Atskirai įsigyjami priedai:
50/70 A atsarginių dalių rinkinys (PC-875 "CE") ............... 0558004949
70 A atsarginių dalių rinkinys (PC-1250 "CE")...................... 0558003560
90 A atsarginių dalių rinkinys (PC-1500 "CE") . ................... 0558003557
Plazmos srauto matavimo rinkinys:
Šis vertingas gedimų nustatymui skirtas įrankis padeda išmatuoti
tikrąjį plazminių dujų srautą per pjoviklį............................... 0558000739
Pjoviklio kreiptuvų rinkinys:
Šį rinkinį, supakuotą tvirtoje plastikinėje dėžutėje, sudaro:
įtaisai, skirti geležinių ar negeležinių metalų pjovimui apskritimu ir
tiesia linija
Aukštos klasės versija, 44,5 mm - 106 cm (1-3/4" - 42") spindulys, .......
............................................................................................................... 0558003258
Bazinė versija, 44,5 mm - 71 cm (1-3/4" - 28") spindulys...........................
.............................................................................................................. 0558002675
Atstumo kreiptuvas
Skirtas tinkamam atstumui išlaikyti traukiamojo pjovimo metu...........
0558002393
40 A traukiamasis antgalis ........................................................... 0558002908
Skaptavimo antgalis ....................................................................... 0558003089
Karščio skydelis skaptavimui . .................................................... 0558003090
Ilgas karščio skydelis (“CE”) . ....................................................... 0558003110
Traukiamasis karščio skydelis (standartinis)
Palaikomas pastovus atstumas, gera eksploatacijos trukmė daugelyje
taikymo sričių ........................................................................................ 0558003374
31
Traukiamasis karščio skydelis
(didelio galingumo)
Palaiko pastovų atstumą, ilga eksploatacijos trukmė, tinka skylių
pralydimui............................................................................................... 0558004206
2 SKYRIUS
APRAŠYMAS
Vožtuvo ašis
0558001959
"O" formos apkaba 0558003694
(pristatoma su galvute)
“PT-32EH” pjoviklio
galvutė
0558003412
Elektrodas
0558001969
Karščio skydelis
0558001957
Ilgas karščio
skydelis
0558003110
Antgalis
40 A - 0558002908 (traukiamasis pjovimas)*
50/70 A - 0558002618 (PC-875, PC-1125 ir PC-1250)
90 A - 0558002837 (tik PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250 ir PC-1500
"PT-32EH" atsarginių dalių komplektų sudėtis:
PC-875 (CE)
PC-1250 (CE)
Det.nr. 0558003560
70 A
PC-1500 (CE)
Det.nr. 0558004949
50/70 A
Det.nr. 0558003557
90 A
Aprašymas
Detalės nr.
Kiekis
Kiekis
Kiekis
Karščio skydelis (HD)
0558004206
1
1
1
Karščio skydelis (ilgas)
0558003110
2
2
2
Karščio skydelis
0558003090
1
1
1
50/70 A antgalis
0558002618
4
4
-
90 A antgalis
0558002837
-
-
4
40 A traukiamasis
0558002908
1
1
1
Antgalis (skaptavimas)
0558003089
1
1
1
Elektrodas
0558001969
3
3
3
Vožtuvo ašis
0558001959
1
1
1
Saugiklis 2 A, 600 VDC
0558001379
-
1
1
Veržliaraktis (19129)
0558000808
1
1
1
Tepalas (17672)
0558000443
1
1
1
(skaptavimas)
antgalis
32
3 SKYRIUS
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami kokius nors pjoviklio priežiūros darbus, išjunkite ant valdymo skydelio
esantį maitinimo jungiklį (padėtis "OFF") ir atjunkite elektros tiekimą.
ĮSPĖJIMAS
IŠSAMIAS SAUGOS IR ĮRENGIMO PROCEDŪRAS SKAITYKITE NAUDOJAMO VALDYMO
SKYDELIO INSTRUKCIJOSE.
3.1 PJOVIKLIO “PT-32EH” SURINKIMAS
1. Naudotojo saugumui užtikrinti pjoviklio jungtys yra įrengtos išvesties jungčių plokštėje, esančioje už priekinio skydelio
apatinės dalies.
2. Praveskite “PT-32EH” pjoviklio maitinimo laidą, budinčio lanko laidą ir jungiklių laidus pro įtempimų sumažinimo angą,
esančią apsauginiame dangtyje.
3. Prijunkite maitinimo laidą prie pjoviklio jungties (kairiniai sriegiai) ir tvirtai priveržkite.
4. Prijunkite budinčio lanko laidus. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra gerai priveržtas veržliarakčiu.
5. Prijunkite jungiklių laidus prie pjoviklio jungiklio lizdo, esančio išvesties jungčių plokštėje.
6. Uždėkite atgal apsaugines dureles ant maitinimo šaltinio. Priveržkite įtempimų sumažinimo įtaisą, kad maitinimo laidas
nejudėtų. Neveržkite per stipriai.
PASTABA:
Šiame paveiksle vaizduojamos "Powercut 1250"
ir "Powercut 1500" jungtys. Kiti "Powercut"
modeliai (t.y. 875 ir 1125) turi tokias pat
jungtis, tačiau jungimo vietos yra išdėstytos
skirtingose priekinio skydelio vietose. Išsamios
informacijos ieškokite atitinkamo valdymo
skydelio literatūroje.
BUDINČIO LANKO
JUNGTIS
PJOVIKLIO GAIDUKO LAIDŲ
JUNGTIS
MAITINIMO LAIDO
JUNGTIS
(2
)B
AL
TI
BU
LA
ID
AI
DIN
MA
IT
ČIO
INI
LA
MO
NK
OL
LA
AID
AS
IDA
S
3-1 paveikslas. Tipinių jungčių sistema
33
3 SKYRIUS
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, jog ant valdymo skydelio esantis maitinimo jungiklis yra išjungtas (padėtis "OFF") ir atjungtas elektros tiekimas.
ĮSPĖJIMAS
Pjoviklio galvutėje yra dujų srauto patikrinimo vožtuvas ir antgalio atgalinio slėgio
čiaupas, kurie veikia kartu su maitinimo šaltinio grandine. Ši sistema skirta tam, kad
netyčia įjungus pjoviklio jungiklį skydelio nuėmimo metu, pjovikliui nebūtų tiekiama
aukšta įtampa. PJOVIKLĮ KEISKITE TINKAMU PJOVIKLIU, PAGAMINTU "ESAB", NES TIK
TOKS PJOVIKLIS TURI "ESAB" PATENTUOTĄ APSAUGINĮ BLOKATORIŲ.
3.2 SURINKIMAS
Uždėkite “PT-32EH” pjoviklio priekines galines dalis kaip pavaizduota 3-2 paveiksle.
2. ĮSTATYKITE ANTGALĮ Į KARŠČIO SKYDELĮ, TADA
PRISUKITE ŠĮ MONTAŽĄ PRIE PJOVIKLIO KORPUSO IR
PRIVERŽKITE RANKA.
1. ĮSTATYKITE VOŽTUVO AŠĮ Į ELEKTRODĄ, ĮSUKITE
ELEKTRODĄ Į PJOVIKLIO GALVUTĘ IR GERAI PRIVERŽKITE VERŽLIARAKČIU #0558000808.
VOŽTUVO AŠIS*
ELEKTRODAS
ANTGALIS
SKYDELIS
3. SVARBU!
SKYDELĮ PRISUKITE LABAI STIPRIAI!
* Šios sistemos svarbiausias elementas - tai vožtuvo ašis. Jos
paskirtis - atidaryti dujų srauto patikrinimo vožtuvą, kuris yra
sumontuotas pjoviklio galvutėje. Neteisingai įstačius ašį į elektrodą, vožtuvas neatsidarys ir sistema neveiks. Vožtuvo ašis taip
pat pagerina elektrodo aušinimą, padidindama oro greitį virš
elektrodo vidinio paviršiaus.
3-2 paveikslas. “PT-32EH” pjoviklio priekinių galinių dalių surinkimas
34
4 SKYRIUS
NAUDOJIMAS
4.1 PLIENINĖS KARŠČIO SKYDELIO APSAUGOS (žr. 4-1 paveikslą)
Traukiamasis pjovimas, naudojant “PT-32EH” pjoviklį
Traukiamojo pjovimo atveju pritvirtinkite "ESAB" atstumo kreiptuvą (det.nr. 0558002393). Norėdami pjauti ploną medžiagą,
kurios storis mažesnis nei 9mm (3/8"), nuimkite 50-70 A ar 90 A antgalį nuo pjoviklio galvutės ir uždėkite "ESAB" 40 A antgalį
(det.nr. 0558002908). Nustatykite srovę į 40 A ar mažesnę.
KREIPTUVĄ REGULIUOKITE, SUKDAMI JĮ TIK
LAIKRODŽIO RODYKLĖS KRYPTIMI. TOKIU
BŪDU IŠVENGSITE SKYDELIO NETYČINIO
ATSILAISVINIMO.
PASTABA:
Traukiamasis pjovimas, net ir naudojant mažesnes sroves, gali
žymiai sutrumpinti pjoviklio nusidėvinčių dalių eksploatacijos
trukmę. Tuo atveju, kai traukiamajam pjovimui naudojamos
didelės srovės (70 A), galima nebepataisomai sugadinti nusidėvinčias dalis.
ATSTUMO KREIPTUVO
PLIENINĖ APSAUGA
UŽS.NR. 0558002393
JEI KREIPTUVAS PERDAUG
TVIRTAI PRIVERŽTAS PRIE
SKYDELIO, PRASKĖSKITE
PLYŠELĮ ATSUKTUVU.
JEI PER LAISVAI PRIVERŽTAS,
SUSPAUSKITE SPAUSTUVAIS
AR DIDELĖMIS REPLĖMIS.
PJAUKITE PALEI TIESIĄ BRIAUNĄ ARBA
VISIŠKAI LAISVAI
4,7 mm (3/16") ATSTUMAS TARP PJOVIKLIO IR
PJAUNAMOS DETALĖS
4-1 paveikslas. Plieninių karščio skydelio apsaugų įrengimas ir naudojimas
35
4 SKYRIUS
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
ELEKTROS SMŪGIS gali sukelti mirtį.
• NEMĖGINKITE naudoti šio aparato, kai nuimtas dangtis.
• NEĮJUNKITE maitinimo aparatui, kai jį laikote ar nešate.
• NELIESKITE pjoviklio dalių, esančių pjoviklio rankenos priekyje (antgalis, karščio
skydelis, elektrodas ir pan.), kai maitinimo jungiklis yra įjungtas.
ĮSPĖJIMAS
LANKO SPINDULIAI gali nudeginti akis ir odą.
TRIUKŠMAS gali pakenkti klausai.
• Naudokite suvirinimo šalmą, kurio lęšių užtamsinimas yra 6 arba 7 numerio.
• Naudokite akių, ausų ir kūno apsaugą.
4.2 PJOVIMAS, NAUDOJANT “PT-32EH”
Norėdami pjovimui naudoti pjoviklį "PT-32EH", laikykitės toliau pateiktų procedūrų (4-4 paveikslas).
1. Įsitikinkite, kad sieninis atjungiklis yra įjungtas. Įjunkite maitinimo jungiklį, nustatydami į pjovimą maitinimo šaltinio
skydelyje.
2. Nustatykite slėgio reguliatorių į 75-80 lb/in2 (5,2 - 5,5 barų).
3. Laikykite pjoviklio antgalį maždaug 3,2 - 4,7 mm (1/8 - 3/16 colių) atstumu virš dirbinio, pakreipę 15 - 30° kampu.
Tokiu būdu sumažinsite purslų patekimo į antgalį tikimybę. Kai naudojamas pjoviklio "PT-32EH" atstumo kreiptuvas
(det.nr. 0558002393), atstumas nuo elektrodo iki dirbinio turi būti 0,47 mm (3/16").
4. Nuspauskite pjoviklio jungiklį. Turi pradėti tekėti oras iš pjoviklio antgalio.
5. Praėjus dviems sekundėms nuo pjoviklio jungiklio nuspaudimo, turėtų įsižiebti budintis lankas. Iškart po to turėtų
įsijungti pagrindinis lankas, kurio dėka galima pradėti pjovimą. (kai įjungta gaiduko užrakinimo funkcija "LOCK",
pjoviklio jungiklį galima atleisti tada, kai nusistovi pjovimo lankas).
6. Pradėjus pjauti, pjoviklį reikia laikyti pakreiptą į priekį maždaug 5-15° kampu (4-2 paveikslas). Šis pakreipimo kampas ypač praverčia mėginant sukurti "plyšinį" pjūvį. Kai atstumo kreiptuvas nenaudojamas, antgalį reikėtų laikyti
maždaug 6,4 mm (1/4 in) atstumu nuo dirbinio.
5 - 15˚
PJOVIMO KRYPTIS
4-2 paveikslas.
Tinkamas pjoviklio kampas
SVARBU!!!
Išlaikykite tinkamą
kreiptuvo atstumą
4-4 paveikslas.
Skylių pralydymo Ir pjovimo metodai, naudojant "PT-32EH"
Kuriama galia didėja,
didėjant atstumui!
4,7-6,4 mm
(3/16 - 1/4 in)
4-3 paveikslas. Atstumo priklausomybė
nuo kuriamos galios
36
4 SKYRIUS
NAUDOJIMAS
"PT-32EH" pjovimo duomenys angliniam plienui
Visi pjovimo duomenys gauti, naudojant standartinės gamybos detales ir 75 lb/in2 orą.
Storis
(mm)
40 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
60 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
70 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
90 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
914
2489
3175
3886
13
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
38
"PT-32EH" pjovimo greičiai angliniam plienui
Pjovimo greitis (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Medžiagos storis (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
37
4 SKYRIUS
NAUDOJIMAS
"PT-32EH" pjovimo duomenys aliuminiui
Visi pjovimo duomenys gauti, naudojant standartinės gamybos detales ir 75 lb/in2 orą.
5000
4500
Storis
(mm)
40 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
70 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
90 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
40A
60A
70A
90A
0
"PT-32EH"
pjovimo
greičiai8aliuminiui
0
4
12
16
20
24
28
32
36
Pjovimo greitis (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Medžiagos storis (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
38
1000
500
4 SKYRIUS
0
0
NAUDOJIMAS
4
8
12
16
"PT-32EH" pjovimo duomenys nerūdijančiam plienui
20
24
28
32
36
Visi pjovimo duomenys gauti, naudojant standartinės gamybos detales ir 75 lb/in2 orą.
5000
40A
4500
Storis
(mm)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
3500
2000
60 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
70 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
60A
90 A
Pjovimo 70A
greitis 90A
(mm/min)
40 A
Pjovimo
greitis
(mm/min)
4000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
16
20
"PT-32EH" pjovimo greičiai angliniam plienui
24
28
32
36
Pjovimo greitis (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Medžiagos storis (mm)
39
24
28
32
36
4 SKYRIUS
NAUDOJIMAS
40
5 SKYRIUS
PRIEŽIŪRA
Prieš atlikdami kokius nors pjoviklio priežiūros darbus, išjunkite ant valdymo skydelio
esantį maitinimo jungiklį (padėtis "OFF") ir atjunkite elektros tiekimą.
ĮSPĖJIMAS
5.1 DALIŲ TIKRINIMAS IR VALYMAS
1. Išardykite priekinę “PT-32EH” pjoviklio dalį tokiu būdu:
a. Nukreipkite pjoviklio galvutę žemyn (žr. 3-2 paveikslą) ir nuimkite skydelį. Nuo galvutės turi nukristi antgalis ir
pasilikti skydelyje. Atlaisvinkite elektrodą, kad galėtumėte jį nuimti kartu su vožtuvo ašimi. Išimkite šias dalis ir
patikrinkite jų nusidėvėjimą. Antgalis ir elektrodas paprastai dėvisi beveik vienodai. Norėdami, kad pjoviklis puikiai
veiktų, minėtas abi dalis keiskite kartu.
b. Antgalis: Jei antgalis užsikimšęs, įpjautas ar praradęs apvalumą, pakeiskite jį.
c. Elektrodas: Keisdami antgalį, visada patikrinkite elektrodo nusidėvėjimą. Jei Hafnio elektrodo nusidėvėjimas didesnis
nei 1,5 mm (0,06"), pakeiskite elektrodą. Tuo atveju, jei nepakeisite elektrodo, kurio nusidėvėjimas yra didesnis nei
rekomenduojama, galite sugadinti pjoviklį ir maitinimo šaltinį. Naudojant elektrodą, kuris nusidėvėjęs labiau nei
rekomenduojama, taip pat žymiai sumažėja ir antgalio eksploatacijos trukmė. Žr. 5-1 paveikslą.
d. Skydelis: Skydelio paviršius pamažu dyla nuo karščio ir išsilydžiusio metalo purslų. Jei skydelio paviršius išėstas
daugiau nei 3,2 mm (1/8 colio), pakeiskite skydelį. Žr. 3-2 paveikslą.
e. “O” formos apkaba: Sutepkite, kaip pavaizduota 5-1 paveiksle. Jei apkaba įpjauta ar nusidėvėjusi, pakeiskite ją. Jei
ši apkaba praleidžia orą, tai tampa sunkiau pjauti.
2. Norėdami pakeisti aukščiau paminėtas priekines galines dalis, žiūrėkite 3-2 paveikslą.
“O” FORMOS APKABAI IR KARŠČIO SKYDELIUI GALIMA
NAUDOTI TEPALĄ (DET.NR. 0558000443).
KARŠČIO SKYDELIO PAVIRŠIUS PAMAŽU
DYLA DĖL NAUDOJIMO.
KARŠČIO
SKYDELIS
NAUJAS
ĮSPĖJIMAS
"O" FORMOS
APKABA
NUSIDĖVĖJĘS
Jei nusidėvėjimas siekia giliau
kaip 1,5mm (0,06") gylio, pakeiskite.
PAKEISKITE ELEKTRODĄ PRIEŠ TAI, KAI JIS NUSIDĖVI GILIAU NEI 1,5 MM (0,06 IN).
5-1 paveikslas. "O" formos apkabos, elektrodo ir skydelio priežiūra
41
5 SKYRIUS
PRIEŽIŪRA
5.2 PJOVIKLIO GALVUTĖS IR JUNGIKLIO
PAŠALINIMAS/PAKEITIMAS NUO DARBINĖS
LINIJOS
4.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu reikia pakeisti pjoviklio galvutę, atjunkite
maitinimo laidą nuo pjoviklio galvutės, naudodami
du veržliarakčius, kad neiškraipytumėte žalvarinio
vamzdelio.
Prieš atlikdami kokius nors pjoviklio priežiūros darbus,
išjunkite ant valdymo skydelio esantį maitinimo jungiklį
(padėtis "OFF") ir atjunkite elektros tiekimą.
1. Atsukite šešis rankenos sraigtus. Atskirkite dvi rankenos
dalis vieną nuo kitos.
MAITINIMO LAIDAS
5. Tada atjunkite budinčio lanko jungtį nuo pjoviklio
galvutės, naudodami du veržliarakčius, kad neiškraipytumėte nerūdijančio plieno vamzdelio.
BUDINČIO LANKO
JUNGTIS
2.
Atsargiai ištraukite pjoviklio korpusą ir jungiklius
iš agregato. Patraukite atgal izoliacines movas, kad
apsinuogintų žarnos ir laidų sujungimai. Jeigu reikia
pakeisti jungiklį, pašalinkite jungiklį ir laidukus (2)
ties suregztais sujungimais (nauji atsarginiai jungikliai pristatomi su naujomis jungtimis ir ilgais laidukais)
6. Įtaisykite pjoviklio galvutę į agregatą ir pravesite laidus bei vamzdelius į korpusą. Sulankstykite laidus,
sukišdami į angą. Žiūrėkite, kad laidai nepersidengtų
su korpuso kontaktiniais paviršiais. Uždėkite atgal
antrąją korpuso pusę ir priveržkite šešis sraigtus.
Veržkite sraigtus tol, kol tarp abiejų korpuso dalių
neliks plyšio.
3.
Uždėkite atgal izoliaciją kaip pavaizduota. Pakeiskite
jungiklius agregate. Pereikite prie 6 punkto.
42
6 SKYRIUS
6.0
Atsarginės dalys
6.1
Bendra informacija
ATSARGINĖS DALYS
Visada nurodykite aparato, kuriam bus naudojamos atsarginės dalys, serijos numerį. Serijos numeris yra įspaustas ant aparato techninių duomenų plokštelės.
6.2
Užsakymas
Norint užtikrinti tinkamą veikimą, rekomenduojama naudoti tik originalias "ESAB" dalis ir produktus. Naudojant
dalis, kurių gamintoja nėra "ESAB", gali būti panaikinta garantija.
Atsargines dalis galite užsisakyti iš savo "ESAB" platintojo.
Užsakinėdami atsargines dalis, nepamirškite nurodyti visas ypatingas pristatymo instrukcijas.
Norėdami rasti klientų aptarnavimo telefonų numerių sąrašą, skaitykite "Susisiekimo vadovą", pateiktą šių instrukcijų vadovo galiniame puslapyje.
Pastaba
Sąraše išvardintos detalės, kurių numeriai nenurodyti, yra skirtos tik klientui informuoti. Šias
technines dalis galima įsigyti iš vietinių šaltinių.
43
6 SKYRIUS
ATSARGINĖS DALYS
Pastaba
Atskirai įsigyti pjovikliai ir surinktos pjoviklių dalys yra tiekiami be elektrodo, antgalio, karščio skydelio ir vožtuvo ašies. Jei reikia, užsisakykite
visą atsarginių dalių rinkinį arba atskiras dalis (žr. 2 skyrių).
JUNGIKLIS - 0558000818
PJOVIKLIO KORPUSAS/GALVUTĖ
- 0558003412
JUNGTIS - 0558004020
RANKENA - 0558003322
JUNGIKLIS - 0558000818
JUNGČIŲ FIKSATORIUS - 0558004021
(2) BA
LTI LA
IDAI
BUDINČIO LANKO LAIDAS
O
MAITINIM
LAIDAS
LAIDŲ SISTEMA
7,6m (25 FT.) - 0558002841
15,2m (50 FT.) - 0558002842
44
PT-32EH
Plasmarc skjærebrennere
Instruksjonshåndbok (NO)
0558004746
Sørg for operatøren får denne informasjonen.
Du kan få ekstra kopier fra din forhandler.
forsiktig
Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene
for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte “Precautions and Safe Practices for
Arc Welding, Cutting, and Gouging” Dokument 52-529. IKKE la personer uten opplæring
inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette
utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt
ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å
lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes.
BRUKERANSVAR
Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/
eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte
instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt
utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med
én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte
forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service.
Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet
skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver
annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten.
LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
46
INNHOLD
KAPITTEL
OVERSKRIFT
SIDE
KAPITTEL 1
SIKKERHET..........................................................................................................................................49
KAPITTEL 2
2.1
2.2
KAPITTEL 3
3.1
3.2
BESKRIVELSE.........................................................................................................................................................................51 Generelt....................................................................................................................................................................................51
Hensikt......................................................................................................................................................................................51
KAPITTEL 4
4.1
4.2
BRUK.........................................................................................................................................................................................55
Stålvern for hetekappen.....................................................................................................................................................55
Skjæring med PT-32EH........................................................................................................................................................56
INSTALLASJON.....................................................................................................................................................................53
Tilkopling av brenner PT-32EH.........................................................................................................................................53
Sammenstilling......................................................................................................................................................................54
KAPITTEL 5
VEDLIKEHOLD......................................................................................................................................................................61
5.1
Inspeksjon og rengjøring av forbruksmateriell..........................................................................................................61
5.2
Skifte ut bryter, frakople slangepakken, skifte ut brennerhode..........................................................................62
KAPITTEL 6RESERVEDELER....................................................................................................................................................................63
6.1
Generelt....................................................................................................................................................................................63
6.2
Deler...........................................................................................................................................................................................63
47
INNHOLD
48
KAPITTEL 1sikkerhetsforholdsregler
1,0
Sikkerhetsforholdsregler
Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver
som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I
tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene.
Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren
og ødeleggelse av utstyret.
1.
Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til:
- riktig bruk
- hvor nødstopp finnes
- hvordan utstyret fungerer
- relevante sikkerhetsforholdsregler
- sveising og/eller plasmaskjæring
2. Operatøren må forsikre seg om at:
- ingen uvedkommende person befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde når det startes opp.
- ingen er uten beskyttelse når buen tennes.
3. Arbeidsstedet må:
- være passende for formålet
- være fritt for trekk
4. Personlig verneutstyr:
- Bruk alltid personlig verneutstyr, slik som beskyttelsesbriller, flammesikker
bekledning og sveisehansker.
- Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes
fast eller forårsake brannskader.
5.
Generelle forholdsregler:
- Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet.
- Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker.
- Egnet brannslukkingsutstyr må være tydelig merket og må finnes like i nærheten.
- Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret mens det brukes.
49
section 1sikkerhetsforholdsregler
ADVARSEL
SVEISING OG PLASMAKUTTING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG SELV OG
ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG KUTTING. SPØR ETTER
DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT
PÅ PRODUSENTENS RISIKODATA.
ELEKTRISK STØT - Kan drepe.
- Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter.
- Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning.
- Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
- Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling.
SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade.
- Hold hodet vekk fra sveiserøyk.
- Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser,
og for å holde røyk og gasser borte fra området.
LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden.
- Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting
og bruk vernebekledning.
- Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten.
BRANNFARE
- Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i
nærheten.
STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade.
- Beskytt ørene. Bruk hørselsvern.
- Advar personer i nærheten om risikoen.
FUNKSJONSSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt.
LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
50
KAPITTEL 2
ADVARSEL
Beskrivelse
Skjæreprosessen med plasmabue skjer med høye spenninger. Unngå kontakt med
strømførende deler på skjærebrenneren og strømforsyningskonsollen. Ukorrekt
bruk av de benyttede gassene kan sette sikkerheten i fare. Før brenner PT-32EH tas
i bruk, se sikkerhetsforholdsreglene og bruksveiledningen i håndboken for strømforsyningspakken.
Bruk av skjærebrenneren med enhver strømforsyning som ikke har en samsvarende
forriglet strømningsvakt, vil kunne utsette operatøren for uventet høy spenning.
2.1 Generelt
Den patentanmeldte PT-32EH er en manuell brenner med 90° hode, konstruert for bruk med flere ulike plasmaskjærepakker, med ren, tørr
luft som plasmagass. Tilgjengelige slangepakker for PT-32EH-brenneren har lengde 7,6 m (25 ft.) og 15,2 m (50 ft.). PT-32EH har maksimal
merkestrøm på 90 A ved 100 % arbeidssyklus.
2.2 Hensikt
Hensikten med denne håndboken er å gi operatøren all informasjon som er nødvendig for å installere, bruke og reparere PT-32EH plasmaskjærebrenner. For ekstra sikkerhetsforholdsregler, prosessveiledning og systemfeilsøking, se håndboken for plasmaskjærepakken.
Brenner PT-32EH
Spesifikasjoner
PT-32EH er konstruert for overlegen skjæreytelse og enkel
håndtering, med rene kutt av eksepsjonelt høy kvalitet.
•
Den mest kompakte 90-ampere-skjærebrenneren på
markedet
•
Fremragende skjærekapasitet - skjærer opp til 38 mm
(1-1/2")
•
Overlegen allsidighet med bruk av generell trykkluft,
trykkluft fra flaske, eller nitrogen
•
Pilotbuestart - starter til og med gjennom maling.
•
Valg mellom 7,6 m (25 ft.) og 15,2 m (50 ft.) slangepakkelengde
•
Fremragende levetid for forbruksmateriell
•
Alle komponenter på plass
•
Patentert brenner og sikkerhetskrets
•
Unikt 40 A dra-skjæremunnstykke (Drag Nozzle)
•
Ett års garanti
Skjærer opp til 38 mm (1-1/2")
Maksimal strøm................................................... 90 A ved 100 % arbeidssyklus
Lufttilførsel.................... 165 l/min ved 5,2-5,5 bar (350 cfh ved 75-80 psig)
Slangepakkelengde.......................................... 7,6 m (25 ft.) og 15,2 m (50 ft.)
Dimensjoner
Total lengde................................................................................208 mm (8,2")
Lengde av brennerhode........................................................... 76 mm (3,0")
Kompatible ESAB-strømforsyninger
Bestillingsinformasjon
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut1500
PT-32EH 90°, 7,6 m (25 ft.) slangepakke....................................... 0558003548
PT-32EH 90°, 15,2 m (50 ft.) slangepakke..................................... 0558003549
Brennere og brennerkropper blir levert uten elektrode, skjæremunnstykke, hetekappe og ventilpinne. Bestill komplette reservedelssett
eller enkeltkomponenter for PT-32EH som vist i reservedelslisten på
neste side.
Tilleggsutstyr:
50/70 A reservedelssett (PC-875 "CE") .................................. 0558004949
70 A reservedelssett (PC-1250 "CE")......................................... 0558003560
90 A reservedelssett (PC-1500 "CE") . ..................................... 0558003557
Sett for måling av plasmastrømning:
Dette verdifulle feilsøkingsverktøyet gjør det mulig å måle
den faktiske strømningen av plasmagass gjennom
brenneren.......................................................................................... 0558000739
Brennerførersett:
Dette komplette settet, i en kraftig plastbæreveske, inkluderer
tilleggsutstyr for skjæring av sirkler og rette linjer i jernholdige og
ikke-jernholdige metaller.
Deluxe, radius 44,5 mm-1060 mm (1-3/4" - 42") ................ 0558003258
Basis, radius 44,5 mm-710 mm (1-3/4” - 28”)........................ 0558002675
Avstandsføring
Gir riktig avstand ved dra-skjæring.......................................... 0558002393
40 A dra-skjæremunnstykke ...................................................... 0558002908
Meislingsmunnstykke ................................................................... 0558003089
Hetekappe, meisling ...................................................................... 0558003090
Hetekappe, lang ("CE") . ................................................................ 0558003110
Dra-hetekappe (Standard)
Opprettholder konstant avstand, god levetid
for de fleste anvendelser................................................................... 0558003374
Dra-hetekappe (Heavy Duty)
Opprettholder konstant avstand, lang levetid,
egnet for hullslagning........................................................................ 0558004206
51
KAPITTEL 2
Beskrivelse
Ventilpinn
0558001959
O-ring - 0558003694
(levert med brennerhodet)
Brennerhode for PT-32EH
0558003412
Elektrode
0558001969
Hetekappe
0558001957
Lang hetekappe
0558003110
Skjæremunnstykke
40 A - 0558002908 (dra-skjæring)*
50/70 A - 0558002618 (PC-875, PC-1125 og PC-1250)
90 A - 0558002837 (bare PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250 og PC-1500
Innhold i reservedelssettene for PT-32EH:
PC-875 (CE)
PC-875 (CE)
P/N 0558003560
70 A
PC-1500 (CE)
P/N 0558004949
50/70 A
P/N 0558003557
90 A
Beskrivelse
P/N
Antall
Antall
Antall
Hetekappe (HD)
0558004206
1
1
1
Hetekappe (lang)
0558003110
2
2
2
Hetekappe (meisling)
0558003090
1
1
1
50/70 A skjæremunnstykke
0558002618
4
4
-
90 A skjæremunnstykke
0558002837
-
-
4
40 A dra-skjæremunnstykke
0558002908
1
1
1
Skjæremunnstykke (meisling)
0558003089
1
1
1
Elektrode
0558001969
3
3
3
Ventilpinn
0558001959
1
1
1
Sikring 2 A, 600 VDC
0558001379
-
1
1
Skrunøkkel (19129)
0558000808
1
1
1
Smøremiddel (17672)
0558000443
1
1
1
52
KAPITTEL 3
INSTALLASJON
ADVARSEL
Før noe som helst vedlikehold forsøkes utført på denne brenneren, bring på det rene
at strømbryteren på konsollen er i stilling "AV" og at nettspenningen er frakoplet.
ADVARSEL
KOMPLETTE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHET OG BRUK FINNES I DOKUMENTASJONEN FOR DEN AKTUELLE KONSOLLEN.
3.1Tilkopling av brenner PT-32EH
1. For operatørens sikkerhet er tilkoplingene for brenneren plassert på tilkoplingspanelet bak den nedre delen av frontpanelet.
2. Tre brennerens strømkabel, pilotbueslangen og bryterledningene gjennom strekkavlastningen på dekslet.
3. Kople strømkabelen til strømkabeltilkoplingen (venstregjenget) og trekk godt til med skrunøkkel.
4. Tilkople pilotbueslangen.
5. Plugg inn bryterledningene i brennerbryterkontakten på tilkoplingspanelet.
6. Monter dekslet tilbake på strømforsyningen. Stram strekkavlastningen godt, slik at brennerens strømkabel sitter godt
fast, men ikke stram for mye.
MERKNAD:
Denne illustrasjonen viser tilkoplingene for
Powercut 1250 og 1500. Andre Powercutmodeller som 875 og 1125 har identiske
tilkoplinger, men tilkoplingspunktene er
plassert andre steder på frontpanelet. Komplett
informasjon finnes i dokumentasjonen for
aktuell strømforsyningskonsoll.
PILOTBUETILKOPLING
TILKOPLING FOR
BRENNERBRYTER (TRIGGER)
STRØMKABELTILKOPLING
(2
)H
VI
TE
LED
NI
NGER
PIL
OT
BUE
SLA
NGE
STRØMKA
BEL
Figur 3-1. Typisk tilkopling
53
KAPITTEL 3
INSTALLASJON
ADVARSEL
Bring på det rene at nettbryteren på strømforsyningen er AV (OFF) og at nettspenning ikke er tilkoplet.
ADVARSEL
Brennerhodet er utstyrt med en kontrollventil for gasstrømning og en mottrykkstapp
som fungerer i forbindelse med kretsene i strømforsyningskonsollen. Dette systemet
forhindrer at brenneren får høy elektrisk spenning dersom brennerbryteren ved et
uhell lukkes mens hetekappen er fjernet. ERSTATT ALLTID BRENNEREN MED RIKTIG
TYPE BRENNER PRODUSERT AV ESAB, SIDEN BARE EN SLIK BRENNER ER UTSTYRT
MED ESABs PATENTERTE SIKKERHETSFORRIGLING.
3.2 Sammenstilling
Installer komponentene i fremre del av PT-32EH som vist i figur 3-2.
2. PLASSER SKJÆREMUNNSTYKKET I HETEKAPPEN,
SKRU DENNE KOMPONENTGRUPPEN FAST PÅ BRENNERKROPPEN OG STRAM FOR HÅND.
1. PLASSER VENTILPINNEN I ELEKTRODEN, SKRU ELEKTRODEN INN I BRENNERHODET OG TREKK GODT TIL
MED SKRUNØKKEL #0558000808.
*
ELEKTRODE
SKJÆREMUNNSTYKKE
VENTILPINN
HETEKAPPE
3. VIKTIG!
SKRU TIL HETEKAPPEN
* Ventilpinnen spiller en helt avgjørende rolle i systemet Den
har som funksjon å åpne kontrollventilen for gasstrømning som
er permanent montert inne i brennerhodet. Hvis pinnen ikke er
korrekt plassert i elektroden, vil ventilen ikke åpne, og systemet
vil ikke fungere. Ventilpinnen forbedrer også elektrodekjølingen
ved å øke luftstrømningshastigheten over elektrodens indre
overflate.
SVÆRT STRAMT!
Figur 3-1. Sammenstilling av komponentene i fremre del av PT-32EH
54
KAPITTEL 4
BRUK
4.1 Stålvern for hetekappen (se figur 4-1)
Dra-skjæring med brenner PT-32EH
Ved dra-skjæring, bruk ESABs avstandsføring (P/N 0558002393). For tynnere materialer enn 9 mm (3/8"), fjern skjæremunnstykket for 50-70 A eller 90 A fra brennerhodet og sett i stedet på ESABs 40 A skjæremunnstykke (P/N 0558002908). Senk
strømmen til 40 A eller lavere.
JUSTER FØRINGEN BARE VED Å DREIE I RETNING MED KLOKKEN. DETT FORHINDRER AT
HETEKAPPEN LØSNER VED ET UHELL.
MERKNAD
Dra-skjæring, selv med lav strøm, kan i betydelig grad redusere levetiden for brennerens forbruksmateriell. Forsøk på å
dra-skjære med høy strøm (70 A) kan forårsake øyeblikkelig
katastrofal ødeleggelse av forbruksmateriellet.
STÅLVERNAVSTANDSFØRING
P/N 0558002393
HVIS FØRINGEN STRAMMER FOR
MYE RUNDT HETEKAPPEN, ÅPNE
SPORET MED EN SKRUTREKKER.
HVIS FØRINGEN ER FOR LØS, LUKK
SPORET MED EN SKRUSTIKKE
ELLER EN STOR TANG.
FØRING MOT
RETT KANT
ELLER FRIHÅNDSSKJÆRING
4,7 mm (3/16")
AVSTAND MELLOM
BRENNER OG ARBEIDSSTYKKE
Figur 4-1. Installasjon og bruk av stålvern for hetekappen
55
KAPITTEL 4
BRUK
ADVARSEL
ELEKTRISK STØT kan drepe.
• IKKE bruk utstyret dersom kapslingen er fjernet.
• IKKE tilkople nettspenning mens utstyret holdes eller bæres.
• IKKE berør noen del av brenneren foran brennerhåndtaket (skjæremunnstykke,
hetekappe, elektrode osv.) mens nettbryteren (MAINS POWER) er PÅ (ON).
ADVARSEL
BUESTRÅLER kan brenne øyne og hud,
STØY kan ødelegge hørselen.
• Bruk sveisehjelm med skjerm nr. 6 eller 7.
• Bruk verneutstyr for øyne, ører og kropp.
4.2 Skjæring med PT-32EH
Anvisninger for skjæring med brenner PT-32EH (figur 4-4):
1. Sjekk at skillebryteren for nettstrøm er slått på. Slå på strømbryteren på strømforsyningskonsollen for skjærestrøm.
2. Sett trykkregulatoren til 5,2-5,5 bar (75-80 psig).
3. Hold brennermunnstykket omtrent 3,2 mm - 4,7 mm (1/8" - 3/16") over arbeidsstykket, vinklet rundt 15°-30°. Dette
reduserer sjansen for at sveisesprut kommer inn i skjæremunnstykket. Hvis avstandsføring P/N 0558002393 brukes
på PT-32EH, vil avstanden mellom elektroden og arbeidsstykket være rundt 4,7 mm (3/16").
4. Trykk inn bryteren (triggeren) på brenneren. Luft skal strømme ut fra skjæremunnstykket på brenneren.
5. Pilotbuen skal starte to sekunder etter at bryteren er blitt trykt inn. Hovedbuen skal følge umiddelbart etterpå, slik
at skjæringen kan begynne. (Hvis triggerlåsing er satt til LÅST (LOCK), kan bryteren på brenneren slippes etter at
skjærebuen er opprettet).
6. Etter at skjæringen har begynt, hold hele tiden brennerhodet vinklet bakover 5°-15° i forhold til vertikalen (figur
4-2). Denne vinkelen er spesielt nyttig for å få fallkutt (drop cut), slik at smeltet slagg ikke sveiser delene sammen
når fraskåret del løsner og faller av. Når avstandsføringen ikke brukes, skal skjæremunnstykket holdes rundt 6,4
mm (1/4") fra arbeidsstykket.
5˚ til 15˚
SKJÆRERETNING
Figur 4-2. Riktig brennervinkel
VIKTIG!!!
Oppretthold riktig
avstand (stand-off)
Figur 4-4. Hullslagnings-og skjæreteknikker med PT-32EH
Strømmen øker med
avstanden!
4,7 - 6,4 mm
(3/16" - 1/4")
Figur 4-3. Avstand og strøm
56
KAPITTEL 4
BRUK
PT-32EH Skjæredata for karbonstål
Alle skjæredata gjelder for bruk med standard produksjons-forbruksmateriell og lufttrykk 5,2 bar (75 PSI)
Tykkelse
(mm)
40 A
Skjærehastighet
(mm/min)
60 A
Skjærehastighet
(mm/min)
70 A
Skjærehastighet
(mm/min)
90 A
Skjærehastighet
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
914
2489
3175
3886
13
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
38
PT-32EH Skjærehastigheter for karbonstål
Skjærehastighet (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Materialtykkelse (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
57
KAPITTEL 4
BRUK
PT-32EH Skjæredata for aluminium
Alle skjæredata gjelder for bruk med standard produksjons-forbruksmateriell og lufttrykk 5,2 bar (75 PSI)
5000
4500
Tykkelse
(mm)
40 A
Skjærehastighet
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60 A
Skjærehastighet
(mm/min)
70 A
Skjærehastighet
(mm/min)
90 A
Skjærehastighet
(mm/min)
40A
60A
70A
90A
0
PT-32EH 0Skjærehastigheter
for aluminium
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Skjærehastighet (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Materialtykkelse (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
58
1000
500
KAPITTEL
4
0
0
BRUK
4
8
12
16
20
PT-32EH Skjæredata for rustfritt stål 24
28
32
36
Alle skjæredata gjelder for bruk med standard produksjons-forbruksmateriell og lufttrykk 5,2 bar (75 PSI)
5000
40A
4500
Tykkelse
(mm)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
3500
2000
60 A
Skjærehastighet
(mm/min)
70 A
Skjærehastighet
(mm/min)
60A
90 A
Skjære- 70A
hastighet 90A
(mm/min)
40 A
Skjærehastighet
(mm/min)
4000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
PT-32EH Skjærehastigheter for rustfritt stål
16
20
24
28
32
36
Skjærehastighet (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Materialtykkelse (mm)
59
24
28
32
36
KAPITTEL 4
BRUK
60
KAPITTEL 5
ADVARSEL
VEDLIKEHOLD
Før noe som helst vedlikehold forsøkes utført på denne brenneren, bring på det rene
at kraftforsyningsbryteren på strømforsyningskonsollen er i stilling AV (OFF) og at
nettspenningen er frakoplet.
5.1 INSPEKSJON OG RENGJØRING AV FORBRUKSMATERIELL
1. Demonter fremre del av PT-32EH som følger:
a. Hold brennerhodet nedover (se figur 3-2) og fjern hetekappen. Skjæremunnstykket vil falle fra hodet og forbli inni
hetekappen. Skru løs elektroden for å fjerne denne og ventilpinnen. Fjern disse komponentene og inspiser om de
er slitt. Skjæremunnstykket og elektroden vil vanligvis slites like fort. Best ytelse oppnås om de skiftes samtidig.
b. Skjæremunnstykke: Skift dette ut om åpningen er tett, har hakk eller er blitt urund.
c. Elektrode: Når skjæremunnstykket skiftes ut, sjekk alltid elektrodeslitasjen. Hvis mer enn 1,5 mm (0,06") elektrodeHafnium er tært bort, skift ut elektroden. Dersom elektroden blir brukt ut over denne anbefalte slitasjegrensen,
kan brenneren og strømforsyningskonsollen ta skade. Levetiden til skjæremunnstykket blir også svært redusert
dersom elektroden brukes etter at den anbefalte grensen er nådd. Se figur 5-1.
d. Hetekappe: Framsiden av hetekappen vil tæres gradvis bort som følge av hete og sprut fra smeltet metall. Skift ut
hetekappen dersom mer enn 3,2 mm (1/8") er tært bort fra framsiden. Se figur 3-2.
e. O-ring: Påfør smøremiddel som vist i figur 5-1. Skift den ut om den har kutt eller er slitt. Luftlekkasje forbi denne
tetningen vil redusere skjæreytelsen.
2. Utskifting av komponentene i framre ende er vist i figur 3-2.
SMØREMIDDEL (P/N 0558000443) KAN PÅFØRES O-RING
OG HETEKAPPE.
HETEKAPPE
O-RING
HETEKAPPENS FRAMRE DEL VIL TÆRES
GRADVIS BORT VED BRUK.
NY
ADVARSEL
SLITT
Skift ut når tæringen er
dypere enn 1,5 mm (0,06").
SKIFT UT ELEKTRODEN FØR GROPTÆRINGEN BLIR DYPERE ENN 1,5 mm (0,06")
Figur 5-1. Vedlikehold av O-ring, elektrode og hetekappe
61
KAPITTEL 5
VEDLIKEHOLD
5.2 SKIFTE UT BRYTERE, FRAKOPLE SLANGEPAKKKEN, SKIFTE UT brennerhode
4.
ADVARSEL
Hvis brennerhodet skal skiftes ut, fjern strømkabelen
fra brennerhodet ved å bruke to skrunøkler for å unngå
at messingrøret vris.
Før noe som helst vedlikehold forsøkes utført på denne
brenneren, bring på det rene at kraftforsyningsbryteren
på strømforsyningskonsollen er i stilling AV (OFF) og
at nettspenningen er frakoplet.
1. Fjern seks skruer fra håndtaket. Ta de to halvpartene
av håndtaket fra hverandre
STRØMKABEL
5. Fjern deretter pilotbuetilkoplingen fra brennerhodet
ved hjelp av to skrunøkler, for å unngå å vri røret av
rustfritt stål.
PILOTBUETILKOPLING
2.
Fjern forsiktig brennerkroppen og bryterne. Trekk
isolasjonsstrømpene bakover slik at slange- og kabeltilkoplingene synes. Dersom bryterne skal skiftes, ta dem ut og klipp av de to ledningene fra hver
bryter ved de spleisede tilkoplingene. (Nye brytere
leveres med nye spleiser og ekstra lange ledninger)
6. Plasser brennerhodet i enheten og legg kablene
og rørene riktig på plass i huset. Fold kablingen inn
i fordypningen og vær forsiktig så ikke noen del av
kablingen legges på flater i huset som skal presses
sammen. Sett på plass den andre halvparten av huset og trekk til de seks skruene. Stram skruene inntil
det ikke finnes noe gap mellom de to halvpartene.
3.
Kople til bryterne og skift ut isolasjonen som vist.
Sett bryterne inn i enheten. Fortsett til trinn 6.
62
KAPITTEL 6RESERVEDELER
6.0Reservedeler
6.1Generelt
Oppgi alltid serienummeret for enheten som reservedelene skal brukes med. Serienummeret er preget på enhetens navneplate.
6.2
Bestilling
For feilfri funksjonering anbefales at bare originale komponenter og produkter fra ESAB blir brukt i forbindelse
med dette utstyret. Bruk av utstyr fra andre enn ESAB kan gjøre garantien ugyldig.
Reservedeler kan bestilles fra din ESAB-distributør.
Pass på å angi spesielle forsendelsesanvisninger når reservedeler blir bestilt.
Se kommunikasjonsveiledningen på siste side i denne håndboken for en liste med telefonnumre for kundeservice.
Merknad
Artikler i stykklisten uten partnummer er vist bare for informasjon. Mekaniske komponenter
bør være tilgjengelige gjennom lokale leverandører.
63
KAPITTEL 6RESERVEDELER
Merknad
Brennere og brennerkropper som kjøpes enkeltvis blir levert uten elektrode, skjæremunnstykke, hetekappe og ventilpinn. Bestill komplette
reservedelssett eller enkeltkomponenter etter behov (se kapittel 2).
BRYTER - 0558000818
BRENNERKROPP/-HODE 0558003412
SPLEIS - 0558004020
HÅNDTAK - 0558003322
BRYTER 0558000818
SPADEKONTAKT 0558004021
(2) HV
ITE LE
DNIN
GER
PILOTBUESLANGE
BEL
STRØMKA
SLANGEPAKKE
7,6 m (25 ft.) - 0558002841
15,2 m (50 ft.) - 0558002842
64
PT-32EH
Palniki do cięcia plazmowego
Instrukcja obsługi (PL)
0558004746
Należy się upewnić, że operator otrzyma
poniższe informacje.
Można otrzymać dodatkowe kopie od dostawcy.
przestroga
Niniejsze INSTRUKCJE są przeznaczone dla doświadczonych operatorów. W przypadku
niepełnego obeznania z zasadami działania oraz z praktykami bezpieczeństwa związanymi
ze spawaniem łukowym oraz dotyczącymi sprzętu służącego do cięcia, wskazane jest
przeczytanie naszej broszury „Środki oraz praktyki bezpieczeństwa podczas łukowego
spawania, cięcia oraz żłobienia”, formularz 52-529. Osobom niewykwalifikowanym NIE
zezwala się na instalowanie, obsługiwanie ani dokonywanie konserwacji niniejszego
sprzętu. NIE wolno rozpoczynać instalacji lub pracy ze sprzętem bez uprzedniego przeczytania oraz całkowitego zrozumienia niniejszych instrukcji. W przypadku niecałkowitego
zrozumienia niniejszych instrukcji, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania
dalszych informacji. Przed rozpoczęciem instalacji lub pracy ze sprzętem należy zapoznać
się ze Środkami ostrożności.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Sprzęt ten będzie funkcjonował zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi oraz zgodnie
z dołączonymi etykietkami i/lub wkładkami jeśli instalacja, praca, konserwacja oraz naprawy przeprowadzane
będą zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Sprzęt musi być okresowo sprawdzany. Nie należy używać sprzętu
działającego wadliwie lub niewłaściwie konserwowanego. Części zepsute, brakujące, zużyte, odkształcone
lub zanieczyszczone muszą być niezwłocznie wymienione. Producent zaleca wystosowanie telefonicznej lub
pisemnej prośby o poradę do autoryzowanego dystrybutora, od którego został zakupiony sprzęt, czy naprawa
lub wymiana części jest konieczna.
Nie należy przerabiać całego sprzętu ani żadnej z jego części składowych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia producenta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek usterki spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem, wadliwą konserwacją, uszkodzeniem, niewłaściwą naprawą lub przeróbkami nie
przeprowadzonymi przez producenta lub przez osoby przez niego wyznaczone.
NALEŻY PRZECZYTAĆ ORAZ ZROZUMIEĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED INSTALOWANIEM
LUB PRACĄ. CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
66
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁTYTUŁSTRONA
ROZDZIAŁ 1
BEZPIECZEŃSTWO ...............................................................................................................................5
ROZDZIAŁ 2OPIS ..........................................................................................................................................................................................17 2.1
Uwagi ogólne ........................................................................................................................................................................20
2.2
Zakres .......................................................................................................................................................................................20
ROZDZIAŁ 3
INSTALACJA . ........................................................................................................................................................................21
3.1
Montaż palnika PT-32EH ...................................................................................................................................................21
3.2
Montaż .....................................................................................................................................................................................22
ROZDZIAŁ 4OBSŁUGA ...............................................................................................................................................................................23
4.1
Stalowe osłony termiczne . ...............................................................................................................................................23
4.2
Cięcie palnikiem PT-32EH .................................................................................................................................................23
ROZDZIAŁ 5CZYNNOŚCI SERWISOWE ...............................................................................................................................................25
5.1
Kontrola i czyszczenie materiałów eksploatacyjnych .............................................................................................25
5.2
Zdejmowanie/wymiana głowicy i przełącznika palnika z linii spawalniczych ..............................................26
ROZDZIAŁ 6CZĘŚCI ZAMIENNE .............................................................................................................................................................27
6.1
Uwagi ogólne ........................................................................................................................................................................27
6.2
Części . ......................................................................................................................................................................................27
67
SPIS TREŚCI
68
rozdział 1środki ostrożności
1.0
Środki ostrożności
Użytkownicy sprzętu do spawania oraz cięcia plazmowego posiadają obowiązek upewnienia się, że każdy, kto
pracuje ze sprzętem lub w jego pobliżu zachowuje wszystkie stosowne środki ostrożności. Środki ostrożności
muszą spełniać wymagania dotyczące tego typu sprzętu do spawania oraz do cięcia plazmowego. Oprócz
standardowych regulacji dotyczących miejsca pracy należy przestrzegać poniższych zaleceń.
Całość prac musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel dobrze zaznajomiony z działaniem sprzętu
do spawania i cięcia plazmowego. Niewłaściwa obsługa sprzętu może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji,
które mogą skutkować zranieniem operatora oraz uszkodzeniem sprzętu.
1.
Każda osoba używająca sprzętu do spawania lub cięcia plazmowego musi być obeznana z:
– jego obsługą
– umiejscowieniem wyłączników bezpieczeństwa
– jego funkcjonowaniem
– odpowiednimi środkami ostrożności
– spawaniem i / lub cięciem plazmowym
2. Operator musi upewnić się, że:
– w miejscu, gdzie znajduje się sprzęt, w chwili jego uruchamiania, nie przybywa żadna
nieuprawniona osoba.
– każdy posiada odpowiednią ochronę w momencie zapalania łuku.
3. Miejsce pracy musi:
– być odpowiednie dla danego celu
– być wolne od przeciągów
4. Osobiste wyposażenie bezpieczeństwa (ochronne):
– Należy zawsze nosić zalecane osobiste wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ognioodporne
ubranie, rękawice ochronne.
– Nie wolno nosić luźnych części ubioru, takich jak szaliki, oraz bransoletek, pierścionków itp., które mogą
zostać uwięzione lub mogą spowodować poparzenia.
5. Ogólne środki ostrożności:
– Należy upewnić się, że przewód powrotny jest bezpiecznie podłączony.
– Praca ze sprzętem pod wysokim napięciem może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego
elektryka.
– W pobliżu miejsca pracy musi znajdować się odpowiedni, wyraźnie oznaczony sprzęt przeciwpożarowy.
– Nie wolno smarować oraz przeprowadzać konserwacji sprzętu w trakcie jego działania.
69
rozdział 1środki ostrożności
OSTRZEŻENIE
SPAWANIE ORAZ CIĘCIE PLAZMOWE MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA
ZARÓWNO OPERATORA JAK I OSÓB POSTRONNYCH. W TRAKCIE
SPAWANIA LUB CIĘCIA PLAZMOWEGO NALEŻY PRZEDSIĘWZIĄĆ WSZELKIE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. NALEŻY ZAPYTAĆ O PRAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACODAWCY, KTÓRE POWINNY BYĆ OPARTE NA DANYCH DOTYCZĄCYCH
RYZYKA PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - Grozi śmiercią.
– Należy zainstalować oraz uziemić jednostkę do spawania lub cięcia plazmowego zgodnie z odpowiednimi standardami.
– Nie wolno dotykać części elektrycznych lub elektrod odsłoniętą skórą, wilgotnymi rękawicami lub wilgotnym ubraniem.
– Należy odizolować się od ziemi oraz od ciętego lub spawanego przedmiotu.
– Należy upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne.
OPARY ORAZ GAZY - Mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
– Należy trzymać głowę jak najdalej od oparów.
– Należy użyć systemu wentylacji, systemu odprowadzania wyziewów na łuku lub obydwu tych systemów
w celu odprowadzania oparów oraz gazów daleko od obszaru oddychania oraz obszaru pracy.
PROMIENIOWANIE WYTWARZANE PODCZAS SPAWANIA - Może uszkodzić oczy oraz poparzyć skórę.
– Należy chronić oczy oraz całe ciało. Należy stosować właściwe ekrany do spawania / cięcia plazmowego
oraz odpowiednie filtry spawalnicze oraz nosić ubranie ochronne.
– Należy chronić osoby postronne poprzez stosowanie odpowiednich ekranów lub zasłon.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
– Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Z tego powodu należy się upewnić, że w pobliżu nie ma żadnych łatwopalnych materiałów.
HAŁAS - Nadmierny hałas może uszkodzić słuch.
– Należy chronić uszy. Należy stosować osłony na uszy lub inną ochronę słuchu.
– Należy ostrzec osoby postronne o grożącym im ryzyku.
WADLIWE DZIAŁANIE - W przypadku wadliwego działania należy zadzwonić do eksperta po pomoc.
NALEŻY PRZECZYTAĆ ORAZ ZROZUMIEĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED INSTALOWANIEM
LUB PRACĄ. CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
70
ROZDZIAŁ 2OPIS
OSTRZEŻENIE
W procesie cięcia łukowego plazmowego stosowane są bardzo wysokie napięcia elektryczne. Należy unikać kontaktu z elementami palnika oraz urządzeniami znajdującymi
się pod napięciem. Także niewłaściwe używanie dowolnego z gazów może stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem pracy z palnikiem PT-32EH należy
zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz z instrukcjami obsługi w odpowiedniej
instrukcji obsługi źródła zasilania.
Używanie palnika z zestawem nie wyposażonym w odpowiedni blokujący układ
bezpieczeństwa może narazić operatora na nieoczekiwanie wysokie napięcie.
2.1 INFORMACJE OGÓLNE
Opatentowany model PT-32EH to ręczny palnik z głowicą 90°, zaprojektowany do stosowania z kilkoma zestawami do cięcia plazmowego
przy zastosowaniu czystego, suchego powietrza jako gazu plazmowego. Z palnikiem PT-32EH dostępne są dwie długości linii spawalniczych
7,6 m (25 stóp) oraz 15,2 m (50 stóp). Palnik PT-32EH pracuje przy maksymalnym prądzie znamionowym wynoszącym 90 amperów przy
100% cyklu roboczym.
2.2 ZAKRES
Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu dostarczenie operatorowi wszelkich informacji wymaganych do montażu, obsługi i naprawy palnika
do cięcia plazmowego PT-32EH. Dodatkowe informacje na temat zasad bezpieczeństwa, instrukcji procesu oraz rozwiązywania problemów
dotyczących systemu znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi dla danego zestawu do cięcia plazmowego.
Specyfikacje
Palnik PT-32EH
Przecina do 38 mm (1-1/2 cala)
Wydajność prądu........................................................ 90 A przy 100% cyklu pracy
Doprowadzanie powietrza.165 l/min przy 5,2 - 5,5 bar (350 cfh przy 75-80
psig)
Długość linii spawalniczych..........................7,6 m (25 stóp) oraz 15,2 m (50 stóp)
Wymiary
Długość całkowita.................................................................... 208 mm (8,2 cala)
Długość głowicy.................................................................................76 mm (3 cale)
Zaprojektowany z myślą o doskonałej wydajności przecinania
i łatwości obsługi, palnik PT-32EH zapewnia gładkie cięcia o
wyjątkowo wysokiej jakości.
•
Najbardziej kompaktowy 90-amperowy palnik na rynku
•
Doskonała wydajność przecinania - przecina do 38 mm
(1-1/2 cala)
•
Uniwersalny dzięki wykorzystaniu powietrza technologicznego, powietrza z butli lub azotu
•
Zajarzanie łuku pomocniczego - zajarzanie nawet na farbie
•
Wybór wersji o długości linii 7,6 m (25 stóp) oraz 15,2 m
(50 stóp)
•
Bardzo długa żywotność materiałów eksploatacyjnych
•
Konstrukcja uniemożliwiająca uruchomienie w razie nieprawidłowego montażu elementów
•
Opatentowany palnik oraz układ bezpieczeństwa
•
Jedyna w swoim rodzaju dysza odchylająca 40 A
•
Jednoroczna gwarancja
Kompatybilne konsole ESAB
Informacje odnośnie zamawiania
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut1500
PT-32EH, 90°, linia 7,6 m (25 stóp) ............................................... 0558003548
PT-32EH, 90°, linia 15,2 m (50 stóp) . ........................................... 0558003549
Palniki i korpusy palników są dostarczane bez elektrody, dyszy, osłony
termicznej oraz iglicy zaworu. Można zamawiać kompletne zestawy
części zamiennych lub poszczególne elementy pokazane na wykazie
części palnika PT-32EH na kolejnej stronie.
Akcesoria opcjonalne:
Zestaw części zamiennych 50/70 A (PC-875 "CE") . .......... 0558004949
Zestaw części zamiennych 70 A (PC-1250 "CE").................. 0558003560
Zestaw części zamiennych 90 A (PC-1500 "CE") ................ 0558003557
Zestaw do mierzenia przepływu plazmy:
To cenne urządzenie do wykrywania usterek pozwala na wykonywanie pomiarów rzeczywistego przepływu gazu przez palnik..........................
............................................................................................................... 0558000739
Zestaw prowadnicy palnika:
Ten kompletny zestaw, dostarczany w twardym, plastikowym pudełku, obejmuje akcesoria do cięcia kołowego i prostego metali żelaznych
i nieżelaznych.
Deluxe, promień 44,5 mm - 106 cm (1-3/4 - 42 cale) ........ 0558003258
Basic, promień 44,5 mm - 71 cm (1-3/4 - 28 cali) . .............. 0558002675
Prowadnica odległościowa
Do zachowania właściwej odległości przy cięciu z odchyleniem..........
............................................................................................................... 0558002393
Dysza odchylająca 40 A ................................................................. 0558002908
Dysza do żłobienia .......................................................................... 0558003089
Osłona termiczna do żłobienia ................................................. 0558003090
Osłona termiczna długa ("CE") .................................................. 0558003110
Osłona termiczna odchylająca (standard)
Utrzymuje stałą odległość, dobra żywotność w większości zastosowań............................................................................................................ 0558003374
71
Osłona termiczna odchylająca (do wymagających zastosowań)
Utrzymuje stałą odległość, długa żywotność, dobra do przebijania....
............................................................................................................... 0558004206
ROZDZIAŁ 2OPIS
Iglica zaworu
0558001959
O-Ring - 0558003694
(Dostarczany z głowicą)
Głowica palnika PT-32EH
0558003412
Elektroda
0558001969
Osłona termiczna
0558001957
Osłona termiczna
długa
0558003110
Dysza
40 A - 0558002908 (Cięcie z odchyleniem)*
50/70 A - 0558002618 (PC-875, PC-1125 i PC-1250)
90 A - 0558002837 (tylko PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250 i PC-1500
Zawartość zestawu części zamiennych PT-32EH:
PC-875 (CE)
PC-1250 (CE)
Nr części 0558003560
70 A
PC-1500 (CE)
Nr części 0558004949
50/70 A
Nr części 0558003557
90 A
Opis
Nr części
Ilość
Ilość
Ilość
Osłona termiczna (HD)
0558004206
1
1
1
Osłona termiczna (długa)
0558003110
2
2
2
Osłona termiczna (do
0558003090
1
1
1
Dysza 50/70 A
0558002618
4
4
-
Dysza 90 A
0558002837
-
-
4
Dysza odchylająca 40 A
0558002908
1
1
1
Dysza (do żłobienia)
0558003089
1
1
1
Elektroda
0558001969
3
3
3
Iglica zaworu
0558001959
1
1
1
Bezpiecznik 2 A, 600 VDC
0558001379
-
1
1
Klucz (19129)
0558000808
1
1
1
Środek smarny (17672)
0558000443
1
1
1
żłobienia)
72
ROZDZIAŁ 3
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych palnika, należy się
upewnić, że wyłącznik zasilania na konsoli znajduje się w pozycji "OFF", a
główne wejście zasilania jest odłączone od napięcia.
OSTRZEŻENIE
ODNOŚNIE DOKŁADNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI,
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI WŁAŚCIWYMI DLA UŻYWANEJ
KONSOLI
3.1MONTAŻ PALNIKA PT-32EH
1. Dla bezpieczeństwa operatora, podłączenia palnika zostały umieszczone na terminalu wyjściowym, znajdującym się za
dolną częścią panelu przedniego.
2. Przeciągnąć przewód palnika, przewód łuku pilotującego oraz przewody przełącznika palnika PT-32EH przez uszczelnienie
dławieniowe na osłonie dostępowej.
3. Podłączyć przewód zasilający do mocowania palnika (gwinty lewe) i mocno go dokręcić.
4. Podłączyć przewody łuku pilotującego. Dokręcić przewód zasilający kluczem.
5. Podłączyć przewody przełącznika do gniazdka przełącznika palnika na terminalu wyjściowym.
6. Założyć z powrotem drzwi dostępowe źródła zasilania. Dokręcić z powrotem uszczelnienie dławieniowe w celu zabezpieczenia przewodu, ale nie dokręcać go zbyt mocno.
UWAGA:
Na ilustracji pokazano podłączenia dla
Powercut 1250 i 1500. Inne modele Powercut,
tzn. 875 i 1125 mają identyczne mocowania,
ale punkty podłączenia na panelu przednim
są inaczej ustawione. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji właściwej dla
używanej konsoli.
PODŁĄCZENIE ŁUKU
PILOTUJĄCEGO
PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW
WYZWALANIA PALNIKA
PODŁĄCZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
(2
)B
IA
ŁE
PRZEWODY
PRZEW
ÓD
ŁUKU
PRZEW
ÓD
PIL
OTUJ
ĄCEGO
ZAS
ILAJ
ĄCY
Rysunek 3-1. Typowe podłączenie
73
ROZDZIAŁ 3
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Sprawdzić, czy wyłącznik zasilania na konsoli znajduje się w położeniu "OFF"
oraz czy główne źródło zasilania jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE
Głowica palnika zawiera zawór zwrotny przepływu gazu, który działa w połączeniu z obwodami wewnątrz źródła zasilania. System ten zapobiega pojawieniu się wysokiego napięcia w palniku w razie przypadkowego zamknięcia
włącznika, gdy osłona jest zdjęta. ZAWSZE NALEŻY ZASTĘPOWAĆ PALNIK
WŁAŚCIWYM PALNIKIEM WYPRODUKOWANYM PRZEZ ESAB, PONIEWAŻ TYLKO TAKI PALNIK ZAWIERA OPATENTOWANĄ BLOKADĘ BEZPIECZEŃSTWA.
3.2 MONTAŻ
Zainstalować elementy czołowe PT-32EH zgodnie z rys. 3-2.
2. UMIEŚCIĆ DYSZĘ W OSŁONIE TERMICZNEJ, WKRĘCIĆ TEN ZESPÓŁ DO KORPUSU PALNIKA, PO CZYM
DOKRĘCIĆ.
1. UMIEŚCIĆ IGLICĘ ZAWORU W ELEKTRODZIE, WKRĘCIĆ ELEKTRODĘ DO GŁOWICY PALNIKA I DOKRĘCIĆ JĄ
KLUCZEM #0558000808.
IGLICA ZAWORU*
ELEKTRODA
DYSZA
OSŁONA
3. WAŻNE! DOCISNĄĆ OSŁONĘ
BARDZO MOCNO!
* Iglica zaworu to kluczowy element systemu. Jej działanie polega
na otwieraniu zaworu zwrotnego przepływu gazu, zamontowanego na stałe w głowicy palnika. Jeżeli iglica nie zostanie prawidłowo
umieszczona w elektrodzie, zawór nie otworzy się i system nie
będzie działał. Iglica zaworu poprawia także chłodzenie elektrody, zwiększając prędkość przepływu powietrza po wewnętrznej
powierzchni elektrody.
Rysunek 3-2. Montaż elementów czołowych palnika PT-32EH
74
ROZDZIAŁ 4OBSŁUGA
4.1STALOWE OSŁONY TERMICZNE (patrz rysunek 4-1)
Cięcie z odchyleniem palnikiem PT-32EH
Jeżeli wykonane ma być cięcie z odchyleniem, zamontować prowadnicę odległościową ESAB (Nr części 0558002393). W przypadku cienkich materiałów o grubości poniżej 9 mm (3/8 cala), zdjąć z głowicy palnika dyszę 50-70 A lub 90 A i zainstalować
dyszę ESAB 40 A (Nr części 0558002908). Zmniejszyć prąd do 40 A lub mniej.
WYREGULOWAĆ PROWADNICĘ OBRACAJĄC JĄ
WYŁĄCZNIE W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM
WSKAZÓWEK ZEGARA. ZAPOBIEGNIE TO PRZYPADKOWEMU POLUZOWANIU OSŁONY.
UWAGA
Cięcie z odchyleniem, nawet przy zastosowaniu niskich prądów, może w znaczący sposób zmniejszyć żywotność materiałów eksploatacyjnych palnika. Próby cięcia z odchyleniem z
zastosowaniem większych prądów (70 A) mogą spowodować
natychmiastowe i nieodwracalne zniszczenie.
STALOWA PROWADNICA
ODLEGŁOŚCIOWA NR
CZĘŚCI 0558002393
JEŚLI PROWADNICA JEST ZBYT
MOCNO ZACIŚNIĘTA NA OSŁONIE,
ROZSUNĄĆ SZCZELINĘ ZA POMOCĄ
ŚRUBOKRĘTA.
JEŚLI PROWADNICA JEST
ZBYT LUŹNA, ŚCISNĄĆ JĄ
ZA POMOCĄ IMADŁA LUB
DUŻYCH KOMBINEREK.
PROWADZENIE PRZY
PROSTEJ KRAWĘDZI
LUB CIĘCIE SWOBODNE
ODLEGŁOŚĆ
PALNIK-MATERIAŁ
4,7 mm (3/16 cala)
Rysunek 4-1. Instalacja i obsługa stalowych osłon termicznych
75
ROZDZIAŁ 4OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM może spowodować śmierć.
• NIE obsługiwać przy zdjętej osłonie.
• NIE włączać zasilania zespołu podczas jego trzymania lub przenoszenia.
• NIE dotykać żadnych elementów palnika znajdujących się przed uchwytem
palnika (dysza, osłona termiczna, elektroda itp.) przy włączonym zasilaniu.
OSTRZEŻENIE
PROMIENIE ŁUKU mogą powodować poparzenia oczu lub skóry;
HAŁAS może powodować uszkodzenia słuchu.
• Zakładać hełm spawalniczy z soczewkami nr 6 lub 7.
• Używać odpowiednich środków ochrony wzroku, słuchu oraz ciała.
4.2 CIĘCIE Z UŻYCIEM PT-32EH
Podczas cięcia palnikiem PT-32EH stosować następujące procedury (Rysunek 4-4).
1. Upewnić się, że przełącznik ścienny jest załączony. Włączyć przełącznik zasilania konsoli zasilającej.
2. Ustawić regulator ciśnienia na 5,2 - 5,5 bar (75 - 80 psig).
3. Trzymać dyszę palnika około 3,2 mm-4,7 mm (1/8 cala do 3/16 cala) nad materiałem, pod kątem 15 - 30°. Ograniczy
to ryzyko dostania się odprysków do palnika. Jeżeli stosowana jest prowadnica odległościowa palnika PT-32EH, nr
części 0558002393, odległość pomiędzy elektrodą i materiałem powinna wynosić około 0,47 mm (3/16 cala).
4. Nacisnąć przełącznik palnika. Z dyszy palnika powinno zacząć wypływać powietrze.
5. Dwie sekundy po naciśnięciu przełącznika palnika powinien pojawić się łuk pilotujący. Natychmiast potem powinien pojawić się łuk główny, umożliwiając rozpoczęcie cięcia. (W przypadku stosowania trybu wyzwalania LOCK
(BLOKADA), przełącznik palnika może zostać zwolniony po pojawieniu się łuku tnącego.)
6. Po rozpoczęciu cięcia palnik powinien być utrzymywany pod kątem 5-15° do przodu (Rysunek 4-2). Ten kąt jest
szczególnie przydatny dla uzyskania przecinania całkowitego. Gdy prowadnica odległościowa nie jest stosowana,
dysza powinna być utrzymywana w odległości około 6,4 mm (1/4 cala) od materiału.
5˚ do 15˚
KIERUNEK CIĘCIA
Rysunek 4-2. Prawidłowy kąt palnika
WAŻNE!!!
Utrzymywać
prawidłową odległość
Rysunek 4-4. Techniki cięcia i przebijania palnikiem PT-32EH
Moc wzrasta
wraz odległością!
4,7 - 6,4 mm
(3/16 - 1/4 cala)
Rysunek 4-3. Odległość vs. moc
76
ROZDZIAŁ 4OBSŁUGA
Dane cięcia palnikiem PT-32EH dla stali węglowej
Wszystkie dane cięcia dotyczą standardowych materiałów eksploatacyjnych oraz powietrza pod ciśnieniem 75 psi
Grubość
(mm)
40 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
60 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
70 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
90 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
914
2489
3175
3886
13
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
38
Prędkości cięcia palnikiem PT-32EH - stal węglowa
Prędkość cięcia (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Grubość materiału (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
77
ROZDZIAŁ 4OBSŁUGA
Dane cięcia palnikiem PT-32EH dla aluminium
Wszystkie dane cięcia dotyczą standardowych materiałów eksploatacyjnych oraz powietrza pod ciśnieniem 75 psi
5000
4500
Grubość
(mm)
40 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
70 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
90 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
40A
60A
70A
90A
0
Prędkości0 cięcia palnikiem
PT-32EH12
- aluminium
4
8
16
20
24
28
32
36
Prędkość cięcia (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Grubość materiału (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
78
1000
500
ROZDZIAŁ
4OBSŁUGA
0
0
4
8
12
16
20
Dane cięcia palnikiem PT-32EH dla stali nierdzewnej
24
28
32
36
Wszystkie dane cięcia dotyczą standardowych materiałów eksploatacyjnych oraz powietrza pod ciśnieniem 75 psi
5000
40A
4500
Grubość
(mm)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
3500
2000
60 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
70 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
60A
90 A
Prędkość 70A
90A
cięcia
(mm/min)
40 A
Prędkość
cięcia
(mm/min)
4000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
16
Prędkości cięcia palnikiem PT-32EH - stal nierdzewna
20
24
28
32
36
Prędkość cięcia (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Grubość materiału (mm)
79
24
28
32
36
ROZDZIAŁ 4OBSŁUGA
80
ROZDZIAŁ 5CZYNNOŚCI SERWISOWE
Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych palnika, należy się
upewnić, że wyłącznik zasilania na konsoli znajduje się w pozycji "OFF", a
główne wejście zasilania jest odłączone od napięcia.
OSTRZEŻENIE
5.1KONTROLA I CZYSZCZENIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
1. Zdemontować elementy czołowe PT-32EH w następujący sposób:
a. Skierować głowicę palnika ku dołowi (zob. rys. 3-2) i zdjąć osłonę. Dysza wypadnie z głowicy i pozostanie w osłonie. Odkręcić elektrodę i usunąć ją wraz z iglicą zaworu. Wyjąć te elementy i sprawdzić, czy nie są zużyte. Dysza i
elektroda zużywają się zwykle w tym samym tempie. Dla najlepszego działania należy wymienić oba elementy.
b. Dysza: Wymienić, jeśli otwór jest zatkany, wyszczerbiony lub zniekształcony.
c. Elektroda: Podczas wymiany dyszy, zawsze sprawdzać elektrodę pod kątem zużycia. Jeżeli wystąpiła erozja więcej
niż 1,5 mm (0,06 cala) hafnu elektrody, wymienić elektrodę. Jeżeli używana będzie elektroda o przekroczonym
zalecanym limicie zużycia, mogą wystąpić uszkodzenia palnika i źródła zasilania. Jeżeli używana będzie elektroda
o przekroczonym zalecanym limicie zużycia, znacznemu zmniejszeniu ulegnie także żywotność dyszy. Zob. rysunek
5-1.
d. Osłona: Czoło osłony będzie stopniowo ulegać erozji pod wpływem ciepła i stopionego metalu. Wymienić osłonę,
jeśli ubytek przekroczy 3,2 mm (1/8 cala). Zob. rysunek 3-2.
e. O-ring: Nasmarować, jak na rys. 5-1. Wymienić w przypadku przecięcia lub zużycia. Przeciek powietrza obok tej
uszczelki zmniejszy wydajność cięcia.
2. Aby wymienić powyższe elementy czołowe, zob. rys. 3-2.
DO O-RINGU LUB OSŁONY TERMICZNEJ MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODEK SMARNY
(NR CZĘŚCI 0558000443)
OSŁONA TERMICZNA
O-RING
CZOŁO OSŁONY TERMICZNEJ BĘDZIE
ERODOWAĆ W TRAKCIE UŻYCIA.
NOWA:
OSTRZEŻENIE
ZUŻYTA:
Wymienić, gdy głębokość erozji
przekroczy 1,5 mm (0,06 cala).
WYMIENIĆ ELEKTRODĘ, ZANIM EROZJA PRZEKROCZY 1,5 MM (0,06 CALA).
Rysunek 5-1. Konserwacja O-ringu, elektrody i osłony
81
ROZDZIAŁ 5CZYNNOŚCI SERWISOWE
4.
5.2DEMONTAŻ / WYMIANA GŁOWICY PALNIKA
I PRZEŁĄCZNIKÓW LINII SPAWALNICZYCH
OSTRZEŻENIE
Jeżeli wymieniona ma być głowica palnika, wyjąć
przewód zasilający z głowicy palnika z użyciem dwóch
kluczy w celu zapobieżenia skręceniu rurki mosiężnej.
Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
palnika, należy się upewnić, że wyłącznik zasilania na
konsoli znajduje się w pozycji "OFF", a główne wejście
zasilania jest odłączone od napięcia.
1. Wykręcić sześć śrub z uchwytu. Oddzielić dwie połówki
uchwytu.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY
5. Następnie, usunąć połączenie łuku pilotującego z
głowicy z użyciem dwóch kluczy w celu zapobieżenia
skręceniu rurki ze stali nierdzewnej.
PODŁĄCZENIE ŁUKU
PILOTUJĄCEGO
2.
Ostrożnie zdjąć korpus palnika i przełączniki z zespołu. Odciągnąć w tył tuleje uszczelniające w celu
odsłonięcia podłączeń przewodów. Jeżeli przełącznik ma być wymieniony, wyjąć przełącznik i odciąć
przewody (2) przy połączeniach. (Przełączniki zamienne są dostarczane z nowymi połączeniami i odpowiednio długimi przewodami)
6. Umieścić głowicę palnika w zespole i poprowadzić
przewody i rury do obudowy. Umieścić oprzewodowanie w zagłębieniu, uważając aby nie dostało
się ono pomiędzy powierzchnie styku obudowy.
Umieścić drugą połowę obudowy i dokręcić sześć
śrub. Dokręcić śruby tak, aby pomiędzy połówkami
nie było szczelin.
3.
Wymienić izolację jak pokazano.
przełączniki zespołu. Przejść do kroku 6.
Wymienić
82
ROZDZIAŁ 6CZĘŚCI ZAMIENNE
6.0Części zamienne
6.1Uwagi ogólne
Należy zawsze podawać numer seryjny urządzenia, w którym części będą używane. Numer seryjny jest wytłoczony na tabliczce znamionowej urządzenia.
6.2Zamawianie
Aby zapewnić właściwą pracę, zaleca się używanie z niniejszym urządzeniem wyłącznie oryginalnych części i
produktów ESAB. Używanie części nieoryginalnych może spowodować utratę uprawnień gwarancyjnych.
Części zamienne można zamawiać u dystrybutora ESAB.
W razie zamawiania części zamiennych należy sprawdzić, czy wskazano wszystkie specjalne wymagania dotyczące przesyłki.
Lista numerów telefonu działu obsługi klienta znajduje się w poradniku komunikacyjnym na ostatniej stronie
niniejszej instrukcji.
Uwaga
Pozycje z wykazu materiałów, które podano bez numerów części, zostały podane wyłącznie w
celach informacyjnych. Poszczególne artykuły sprzętowe powinny być dostępne lokalnie.
83
ROZDZIAŁ 6CZĘŚCI ZAMIENNE
Uwaga
Palniki i korpusy palników nabywane oddzielnie są dostarczane bez elektrody, dyszy, osłony termicznej oraz iglicy zaworu. Można zamawiać
kompletne zestawy części zamiennych lub poszczególne elementy (patrz rozdział 2).
PRZEŁĄCZNIK - 0558000818
KORPUS PALNIKA/GŁOWICA
- 0558003412
POŁĄCZENIE - 0558004020
UCHWYT - 0558003322
PRZEŁĄCZNIK 0558000818
MOCOWANIE TERMINALA
- 0558004021
(2) BIA
ŁE PR
ZEWO
DY
PRZEWÓD ŁUKU PILOTUJĄCEGO
D ZASILA
PRZEWÓ
JĄCY
PRZEWÓD
7,6 m (25 stóp) - 0558002841
15,2 m (50 stóp) - 0558002842
84
PT-32EH
Tochas de Corte Plasmarc
Manual de Instruções (PT)
0558004746
CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTAS INFORMAÇÕES CHEGUEM
ATÉ O OPERADOR.
VOCÊ PODE OBTER MAIS CÓPIAS ATRAVÉS DE SEU FORNECEDOR.
cuidado
Estas INSTRUÇÕES são para operadores com experiência. Caso não esteja familiarizado
com as normas de operação e práticas de segurança para solda elétrica e equipamento de
corte, recomendamos que leia nosso folheto, “Formulário 52-529 de Precauções e Práticas
de Segurança para Solda Elétrica, Corte e Goivagem”. NÃO permita que pessoas sem treinamento façam a instalação, operação ou a manutenção deste equipamento. NÃO tente
instalar ou operar este equipamento até que tenha lido e compreendido completamente
as instruções. Caso não as compreenda, contate seu fornecedor para maiores informações.
Certifique-se de ter lido as Precauções de Segurança antes de instalar ou operar este equipamento.
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO
Este equipamento após ser instalado, operado, feito a manutenção e reparado de acordo com as instruções fornecidas, operará conforme a descrição contida neste manual acompanhando os rótulos e/ou folhetos e deve ser
verificado periodicamente. O equipamento que não estiver operando de acordo com as características contidas
neste manual ou sofrer manutenção inadequada não deve ser utilizado. As partes que estiverem quebradas,
ausentes, gastas, alteradas ou contaminadas devem ser substituídas imediatamente. Para reparos e substituição,
recomenda-se que se faça um pedido por telefone ou por escrito para o Distribuidor Autorizado do qual foi
comprado o produto.
Este equipamento ou qualquer uma de suas partes não deve ser alterado sem a autorização do fabricante. O
usuário deste equipamento se responsabilizará por qualquer mal funcionamento que resulte em uso impróprio,
manutenção incorreta, dano, ou alteração que sejam feitas por qualquer outro que não seja o fabricante ou de
um serviço designado pelo fabricante.
LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR OU OPERAR
A MÁQUINA.
PROTEJA OS OUTROS E A SI MESMO!
86
Índice
SECÇÃO
TÍTULO
PÁGINA
SECÇÃO 1
SEGURANÇA.......................................................................................................................................89
SECÇÃO 2
2.1
2.2
SECÇÃO 3
3.1
3.2
Descrição...........................................................................................................................................................................91 Geral...........................................................................................................................................................................................91
Âmbito......................................................................................................................................................................................91
SECÇÃO 4
4.1
4.2
FUNCIONAMENTO..............................................................................................................................................................95
Resguardos de Protecção Térmica de Aço...................................................................................................................95
Corte com a PT-32EH...........................................................................................................................................................96
SECÇÃO 5
5.1
5.2
SECÇÃO 6
6.1
6.2
MANUTENÇÃO.................................................................................................................................................................. 101
Inspecção e limpeza de consumíveis.......................................................................................................................... 101
Remoção/Substituição da Cabeça da Tocha e Interruptor da linha de serviço........................................... 102
INSTALAÇÃO..........................................................................................................................................................................93
Instalação da Tocha PT-32EH............................................................................................................................................93
Montagem...............................................................................................................................................................................94
PEÇAS SOBRESSALENTES............................................................................................................................................ 103
Geral........................................................................................................................................................................................ 103
Peças....................................................................................................................................................................................... 103
87
Índice
88
seÇÃO 1
1.0
MEDIDAS DE SEGURANÇA
Medidas de Segurança
Todos aqueles que utilizam equipamentos de solda e corte da ESAB devem certificar-se de que todas as pessoas
que trabalhem ou estiverem perto da máquina de solda ou corte tenha conhecimento das medidas de segurança.
Estas medidas de segurança devem estar de acordo com os requerimentos que se aplicam às máquinas de solda
e corte. Leia atentamente as recomendações a seguir. As recomendações em relação ao seu local de trabalho
relativas à segurança também devem ser seguidas.
Uma pessoa com experiência em equipamentos de solda e corte deve ser responsável pelo trabalho. A operação
incorreta da máquina pode danificar o equipamento e causar riscos à sua saúde.
1.
Todos aqueles que utilizarem os equipamentos de solda e corte devem estar familiarizados com:
- sua operação.
- localização das chaves de emergência.
- sua função.
- medidas de segurança relevantes.
- processo de solda e/ou corte
2. O operador deve certificar-se de que:
- somente pessoas autorizadas mexam no equipamento.
- todos estejam protegidos quando o equipamento for utilizado.
3. A área de trabalho deve ser:
- apropriada para esta aplicação.
- sem ventilação excessiva.
4. Equipamentos de segurança pessoal:
- sempre use equipamentos de segurança como óculos de proteção, luvas e roupas especiais.
- não utilize acessórios que não sejam adequados à operação de solda ou corte, como colar, pulseira, etc.
5.
Precauções gerais:
- certifique-se de que o cabo de trabalho esteja firmemente conectado.
- o trabalho em equipamentos de alta voltagem deve ser feito por pessoas qualificadas.
- tenha um extintor perto da área onde a máquina esteja situada.
- não faça a manutenção ou lubrificação do equipamento durante a operação de corte.
89
seÇÃO 1
ATENÇÃO
MEDIDAS DE SEGURANÇA
O PROCESSO DE SOLDA E CORTE PODE CAUSAR DANOS À SUA SAÚDE
E A DE OUTROS. TOME AS MEDIDAS DE SEGURANÇA APROPRIADAS AO
SOLDAR OU CORTAR. PEÇA AO SEU EMPREGADOR PARA TER ACESSO ÀS
NORMAS DE SEGURANÇA.
CHOQUE ELÉTRICO - pode ser fatal!
- instale e aterre o equipamento de solda ou corte de acordo com a norma de segurança local.
- não toque as partes elétricas ou o eletrodo sem proteção adequada, com luvas molhadas ou com pano
molhado.
- não encoste no aterramento nem na peça de trabalho.
- certifique-se de que a área de trabalho é segura.
FUMOS E GASES - podem ser nocivos à saúde.
- mantenha a cabeça longe dos fumos.
- utilize ventilação e/ou extração de fumos na zona de trabalho.
RAIOS DO ARCO - podem causar queimaduras e danificar a sua visão.
- proteja os olhos e o corpo. Use a lente de solda/corte correta e roupas apropriadas.
- proteja as outras pessoas com cortinas apropriadas.
FOGO
- fagulhas podem causar fogo. Certifique-se que nenhum produto inflamável não esteja na área de trabalho.
RUÍDO - ruído em excesso pode prejudicar a sua audição.
- proteja o seu ouvido. Use protetor auricular.
- informe as pessoas na área de trabalho dos riscos de ruído em excesso e da necessidade de se usar protetor
auricular.
MALFUNÇÃO - caso a máquina não opere como esperado, chame uma pessoa especializada.
LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR OU OPERAR
A MÁQUINA.
PROTEJA OS OUTROS E A SI MESMO!
90
SECÇÃO 2
AVISO
DESCRIÇÃO
O processo de corte a arco de plasma utiliza altas tensões. O contacto com peças
“energizadas” da tocha e da máquina deve ser evitado. Da mesma forma, a utilização
indevida de quaisquer dos gases empregues pode representar um perigo para a segurança.
Antes de utilizar a tocha PT-32EH, Consulte as Precauções de Segurança e as instruções
de funcionamento no manual de instruções da font de alimentação adequada.
Utilizar a tocha em qualquer unidade não equipada com um circuito de segurança
correspondente pode expor o operador a altas tensões inesperadas.
2.1 GERAL
A tocha PT-32EH de patente pendente inclui uma cabeça de 90° desenhada para utilização com várias Soluções de Corte a Ar, que utiliza
ar limpo e seco como o gás de plasma. Os comprimentos dos cabos de serviço disponíveis para a Tocha PT-32EH são de 7,6 m e 15,2 m.
A Tocha PT-32EH está classificada para funcionar a valor máximo de 90 amperes num ciclo de serviço a 100%.
2.2 ÂMBITO
Este manual destina-se a fornecer ao operador todas as informações necessárias para montar, utilizar e reparar a Tocha de Corte a Ar de
Plasma PT-32EH. Para obter precauções de segurança, instruções do processo e resolução de problemas do sistema, consulte o manual de
instruções adequado para a sua Solução de Corte a Ar de Plasma.
Especificações
Tocha PT-32EH
Concebida para um desempenho de corte superior e facilidade
de utilização, a tocha PT-32EH produz cortes limpos e de excepcional qualidade.
•
A mais compacta tocha de 90 amperes do mercado
•
Excelente capacidade de corte – corta até 38 mm de
espessura
•
Utiliza ar da oficina, botija de ar ou nitrogénio para uma
versatilidade superior
•
Arranque do arco do piloto – até arranca através de tinta
•
Opção de comprimentos do cabo de 7,6 m ou 15,2 m.
•
Excelente período de vida útil dos consumíveis
•
Peças no desenho local
•
Tocha patenteada e circuito de segurança
•
Exclusivo bico de arrasto de 40 amperes
•
Garantia de um ano
Corta até 38 mm de espessura
Capacidade de corrente...............90 amps a um ciclo de serviço de 100%
Alimentação de ar........... 350 cfh a 75-80 psig (165 l/min a 5.2 - 5.5bares)
Comprimento dos cabos e serviço........................................... 7,6m ou 15,2m
Dimensões
Comprimento total.............................................................................. 208 mm
Comprimento da cabeça......................................................................76 mm
Consolas ESAB Compatíveis
Informações de encomenda
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250,
PowerCut-1500
PT-32EH, 90°, cabo de 7,6 m ......................................................... 0558003548
PT-32EH, 90°, cabo de 15,2 m ....................................................... 0558003549
Acessórios opcionais:
As tochas e os acessórios do corpo da tocha são fornecidos sem o
eléctrodo, o bico, protecção térmica e cavilha da válvula. Encomende
kits de peças sobressalentes completos ou os componentes individuais
apresentados na lista de peças da tocha
PT-32EH na página seguinte.
Kit de peças sobressalentes 50/70 amperes
(PC-875 “CE”) . ..................................................................................... 0558004949
Kit de peças sobressalentes 70 amperes (PC-1250 “CE”).... 0558003560
Kit de peças sobressalentes 90 amperes (PC-1500 “CE”) .. 0558003557
Kit de Medição de Fluxo de Plasma:
Esta preciosa ferramenta de resolução de problemas
permite a medição do fluxo de gás de plasma actual
através da tocha.............................................................................. 0558000739
Kit de Guia da Tocha:
Este kit completo, apresentado num estojo de transporte em
plástico rugoso, inclui acessórios para corte em círculo ou em
linha recta em metais ferrosos e não ferrosos.
Deluxe, Raio de 44,5 mm - 106 cm, ......................................... 0558003258
Básico, Raio de 44,5 mm - 71 cm .............................................. 0558002675
Guia de desvio
Para uma distância adequada em cortes com
arrastamento.................................................................................... 0558002393
Bico de arrasto de 40 amperes ................................................... 0558002908
Bico de goivagem.............................................................................. 0558003089
Goivagem com protecção térmica de aço . ........................... 0558003090
Protecção térmica longa (“CE”) . ............................................... 0558003110
Protecção térmica de arrasto (Padrão)
Mantém uma distância constante, bom período de vida útil na maior
parte das aplicações...................................................................... 0558003374
Protecção térmica de arrasto (uso intensivo)
Mantém uma distância constante, vida útil longa, adequado para
perfuração......................................................................................... 0558004206
91
SECÇÃO 2
DESCRIÇÃO
Cavilha da válvula
0558001959
O-Ring - 0558003694
(Fornecido com a cabeça)
Cabeça da Tocha PT-32EH
0558003412
Eléctrodo
0558001969
Protecção térmica
0558001957
Protecção térmica longa
0558003110
Bico
40 AMPERES - 0558002908 (Corte com arrastamento)*
50/70 AMPERES - 0558002618 (PC-875, PC-1125 E PC-1250)
90 AMPERES - 0558002837 (só PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250 e PC-1500
Conteúdos dos kits de peças sobressalente da PT-32EH:
PC-875 (CE)
PC-1250 (CE)
P/N 0558003560
70 Amp
PC-1500 (CE)
P/N 0558004949
50/70 Amp
P/N 0558003557
90 Amp
Descrição
Ref.ª
Quantidade
Quantidade
Quantidade
Protecção térmica (HD)
0558004206
1
1
1
Protecção térmica (Longa)
0558003110
2
2
2
Protecção térmica (Goivagem)
0558003090
1
1
1
Bico 50/70 amperes
0558002618
4
4
-
Bico 90 amperes
0558002837
-
-
4
Bico de arrasto de 40 amperes
0558002908
1
1
1
Bico (Goivagem)
0558003089
1
1
1
Eléctrodo
0558001969
3
3
3
Cavilha da válvula
0558001959
1
1
1
Fusível 2 amp., 600 V CC
0558001379
-
1
1
Chave (19129)
0558000808
1
1
1
Lubrificante (17672)
0558000443
1
1
1
92
SECÇÃO 3
INSTALAÇÃO
AVISO
Antes de tentar qualquer tarefa de manutenção nesta tocha, certifique-se de que
desliga o interruptor de alimentação na consola (OFF) e de que a entrada principal
não recebe energia.
AVISO
PARA OBTER OS PROCEDIMENTOS COMPLETOS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO,
CONSULTE A DOCUMENTAÇÃO DE INSTRUÇÕES ESPECÍFICA DA CONSOLA UTILIZADA.
3.1 INSTALAR A TOCHA PT-32EH
1. Para segurança do operador, as ligações da tocha estão localizados no painel de terminais de saída, por trás da secção
inferior do painel frontal.
2. Enroscar o cabo de alimentação, o cabo do arco do piloto e os cabos dos interruptores da PT-32EH através do aperta-cabos
na tampa de acesso.
3. Ligar o cabo de alimentação à tocha (roscas do lado esquerdo) e apertar bem.
4. Ligar os cabos do arco do piloto. Certificar-se de que a ligação do cabo de alimentação é apertada com uma chave.
5. Ligar os cabos dos interruptores ao receptáculo de interruptores da tocha no painel de terminais de saída.
6. Instalar novamente a porta de acesso na fonte de alimentação. Apertar novamente o aperta-cabos para fixar o cabo de
alimentação, mas não apertar em demasia.
NOTA:
Esta ilustração mostra as ligações para os
modelos Powercut 1250 e 1500. Outros
modelos de Powercut, como o 875 e 1125 têm
instalações idênticas, mas os pontos de ligação
são configurados no painel frontal. Consulte
a documentação da consola específica para
obter informações completas.
LIGAÇÃO DO ARCO
DO PILOTO
ACCIONADOR DA TOCHA
LIGAÇÃO DOS CABOS
LIGAÇÃO DO
CABO DE
ALIMENTAÇÃO
(2
)C
abos
brancos
Cabo
Cabo
do
arco
do
de
piloto
alimentação
Figura 3-1. Montagem com ligações típicas
93
SECÇÃO 3
INSTALAÇÃO
AVISO
Antes de tentar qualquer tarefa de manutenção nesta tocha, certifique-se de que desliga o
interruptor de alimentação na consola (OFF) e de que a entrada principal não recebe energia.
AVISO
A tocha contém uma válvula de controlo do fluxo de gás e uma torneira de pressão posterior
que agem conjuntamente com o circuito no interior da fonte de alimntação. Este sistema
evita que a tocha receba energia de alta tensão caso o interruptor seja acidentalmnte
fechado quando a protecção não estiver afixada. SUBSTITUIR SEMPRE OS COMPONENTES
DA TOCHA POR COMPOENENTES ADEQUADOS FABRICADOS PELA ESAB, POIS SÓ ESTES
COMPONENTES INCLUEM O INTERBLOQUEIO DE SEGURANÇA PATENTEADO DA ESAB.
3.2 MONTAGEM
Instalar as peças frontais da PT-32EH como ilustrado na Figura 3-2.
2. COLOCAR O BICO NA PROTECÇÃO TÉRMICA E
ENROSCAR ESTE CONJUNTO NO CORPO DA TOCHA;
APERTAR À MÃO.
1. COLOCAR A CAVILHA DA VÁLVULA NOP ELÉCTRODO
E APARAFUSAR O ELÉCTRODO NA CABEÇA DA TOCHA;
APERTAR BEM COM A CHAVE Nº 0558000808.
*
ELÉCTRODO
BICO
CAVILHA DA VÁLVULA
PROTECÇÃO
3. IMPORTANTE!
APERTAR MUITO BEM A PROTECÇÃO!
* A cavilha da válvula é um membro crucial do sistema. A sua
função consiste em abrir a válvula de controlo do fluxo de gás,
que está permanentemente montada na cabeça da tocha. Se a
cavilha não for colocada correctamente no eléctrodo, a válvula
não abre e o sistema não funciona. A cavilha da válvula também
melhora o arrefecimento do eléctrodo através do aumento da
velocidade do ar pela superfície interna do eléctrodo.
Figura 3-2. Montagem das peças frontais da Tocha PT-32EH
94
SECÇÃO 4
FUNCIONAMENTO
4.1 RESGUARDOS DE PROTECÇÃO TÉRMICA DE AÇO (ver a Figura 4-1)
Corte de arrasto com a Tocha PT-32EH
Se pretender executar um corte de arrasto, afixar a guia de desvio da ESAB (Refª 0558002393). Para material fino, com menos
de 9mm, retirar o bico de 50-70 amperes ou de 90 amperes da cabeça da tocha, introduzir o bico de 40 amperes da ESAB
(Ref.ª 0558002908). Baixar o nível de corrente para 40 amperes ou inferior.
AJUSTAR A GUIA, RODANDO APENAS PARA A
DIREITA. DESTA FORMA, EVITA O DESAPERTO
ACIDENTAL DA PROTECÇÃO.
AVISO
O corte de arrasto, mesmo com níveis de corrente reduzidos,
pode reduzir significativamente a vida útil dos consumíveis da
tocha. Tentar proceder a um Corte de Arrasto com correntes
mais elevadas (70 amperes) pode provocar danos imediatos
catastróficos nos consumíveis.
RESGUARDO DE AÇO
GUIA DE DESVIO
REF.ª 0558002393
SE A GUIA ESTIVER DEMASIADO
APERTADA NA PROTECÇÃO, ABRIR
A RANHURA COM A APARAFUSADORA.
SE DEMASIADO SOLTA,
FECHAR A RANHURA
COM UM TORNO OU
ALICATE GRANDE.
GUIA CONTRA A
MARGEM RECTA
OU CORTE LIVRE
4,7 mm
DA TOCHA À PEÇA
Figura 4-1. Instalação e utilização dos resguardos de protecção térmica de aço
95
SECÇÃO 4
FUNCIONAMENTO
AVISO
OS CHOQUES ELÉCTRICOS podem matar.
• NÃO utilizar a unidade sem a tampa.
• NÃO aplicar corrente à unidade enquanto segura ou transporta a unidade.
• NÃO tocar em quaisquer peças da tocha em frente do punho da mesma (bico, protecção
térmica, eléctrodo, etc.) com o ainterruptor de alimentação ligado.
AVISO
OS RAIOS DO ARCO podem queimar os olhos e a pele;
O RUÍDO pode danificar a audição.
• Utilizar capacete de soldar com a apala números 6 ou 7.
• Utilizar protecções para os olhos, ouvidos e corpo.
4.2 CORTE COM A TOCHA PT-32EH
Utilize os seguintes procedimentos para cortar com a tocha PT-32EH (Figura 4-4).
1. Certifique-se de que o interruptor de desligação está activado. Ligue o interruptor de alimentação à consola de
fonte de alimentação de corte.
2. Ajuste o Regulador de Pressão para 75 - 80 psig (5.2 - 5.5 bares).
3. Mantenha o bico da tocha a cerca de 3,2 mm-4,7mm acima da peça de trabalho e inclinado a cerca de 15 - 30°. Desta
forma, reduz as possibilidade de salpicos entrarem no bico. Se a guia de desvio da PT-32EH, com a ref.ª 0558002393,
estiver a ser utilizada, a distância entre o eléctrodo e a peça de trabalho deverá ser cerca de 0.47 mm.
4. Premir o interruptor da tocha. O ar deverá fluir a partir do bico da tocha.
5. Dois segundos após pressionar o interruptor da tocha, o arco do piloto deverá ser iniciado. O arco principal deverá
seguir-se imediatamente, permitindo que se possa iniciar o corte. (Se estiver a utilizar o modo do accionador LOCK,
pode soltar o interruptor da tocha depois de estabelecer o arco de corte).
6. Depois de iniciar o corte, a tocha deverá manter-se a um ângulo para a frente de 5-15° (Figura 4-2). Este ângulo é
especialmente útil para ajudar a criar um corte de “queda”. Quando não estiver a utilizar a guia de desvio, o bico
deve manter-se a, aproximadamente, 6,4 mm da peça de trabalho.
5˚ a 15˚
DIRECÇÃO DO CORTE
Figura 4-2. Ângulo da tocha correcto
IMPORTANTE!
Manter a distância
de devido adequada
Figura 4-4. Técnicas de corte e perfuração utilizando a PT-32EH
A saída de potência
aumenta com a distância!
4,7 – 6,4 mm
Figura 4-3. Distância vs Saída de potência
96
SECÇÃO 4
FUNCIONAMENTO
Dados de corte da PT-31EH para aço-carbono
Todos os dados de corte foram obtidos com consumíveis de produção padrão e ar a 75 psi
Espessura
(mm)
40 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
60 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
70 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
90 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
914
2489
3175
3886
13
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
38
Velocidades de corte da PT-32EH para aço-carbono
Velocidades de corte (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Espessura do material (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
97
SECÇÃO 4
FUNCIONAMENTO
Dados de corte da PT-31EH para alumínio
Todos os dados de corte foram obtidos com consumíveis de produção padrão e ar a 75 psi
5000
4500
Espessura
(mm)
40 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
70 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
90 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
40A
60A
70A
90A
0
Velocidades
de corte
da PT-31EH
para
alumínio
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Velocidades de corte (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Espessura do material (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
98
1000
500
SECÇÃO
4
0
0
FUNCIONAMENTO
4
8
12
16
20
Dados de corte da PT-31EH para aço inoxidável
24
28
32
36
Todos os dados de corte foram obtidos com consumíveis de produção padrão e ar a 75 psi
5000
40A
4500
Espessura
(mm)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
3500
2000
60 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
70 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
60A
90 A
Velocidade 70A
de corte 90A
(mm/min)
40 A
Velocidade
de corte
(mm/min)
4000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
16
Velocidades de corte da PT-32EH para aço inoxidável
20
24
28
32
36
Velocidades de corte (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
Espessura do material (mm)
99
28
32
36
SECÇÃO 4
FUNCIONAMENTO
100
SECÇÃO 5
AVISO
MANUTENÇÃO
Antes de tentar qualquer tarefa de manutenção nesta tocha, certifique-se de que
desliga o interruptor de alimentação na consola (OFF) e de que a entrada principal
não recebe energia.
5.1 INSPECÇÃO E LIMPEZA DE CONSUMÍVEIS
1. Desmontar a secção frontal da tocha PT-32EH da seguinte forma:
a. Colocar a cabeça da tocha para baixo (ver a Figura 3-2) e retirar a protecção. O bico cai da cabeça e permanece no
escudo. Desaparafusar o eléctrodo e a cavilha da válvula para remover. Remover estes componentes e inspeccionar
quanto a desgaste. O bico e o eléctrodo desgastam-se, normalmente, à mesma velocidade. Para um melhor
desempenho, substitua ambos os componentes juntos.
b. Bico: Substituir se o orifício estiver entupido, fissurado ou disforme.
c. Eléctrodo: Quando substituir o bico, inspeccionar sempre o eléctrodo quanto a desgaste. Se mais de 1,5mm do
Hafnium do eléctrodo estiver gasto, substituir o eléctrodo. Se o eléctrodo for utilizado para além do limite de
desgaste recomendado, podem ocorrer danos na tocha e na fonte de alimentação. A vida útil do bico também é
significativamente reduzida se utilizar o eléctrodo para além do limite recomendado. Ver a Figura 5-1.
d. Protecção: A face da protecção desgasta-se gradualmente devido ao calor e vaporização de metal derretido.
Substituir a protecção se tiver ocorrido um desgaste superior da 3,2 mm da face. Ver a Figura 3-2.
e. O-ring: Lubrificar de acordo com a Figura 5-1. Substituir se estiver cortado ou gasto. A fuga de ar por este vedante
reduz o desempnho decorte.
2. Para substituir os componentes frontais mencionados acima, consulte a Figura 3-2.
O LUBRIFICANTE (REF.ª 0558000443) PODE SER APLICADO
AO O-RING OU PROTECÇÃO TÉRMICA.
PROTECÇÃO TÉRMICA
O-RING
A FACE DA PROTECÇÃO TÉRMICA
DESGASTA-SE GRADUALMENTE
COM A UTILIZAÇÃO.
NOVA
AVISO
GASTA
Substituir quando apresentar
um desgaste superior a 1,5 mm
de profundidade.
SUBSTITUIR O ELÉCTRODO ANTES DO DESGASTE SER SUPERIOR A 1,5 MM.
Figura 5-1. Manutenção do O-ring, Eléctrodo e Protecção
101
SECÇÃO 5
MANUTENÇÃO
5.2 REMOÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DA
TOCHA E INTERRUPTORES DO CABO DE
SERVIÇO
4.
AVISO
Se substituir a cabeça da tocha, retire o cabo de
alimentação da cabeça da tocha, utilizando duas
chaves para evitar torcer o tubo de cobre.
Antes de tentar qualquer tarefa de manutenção nesta
tocha, certifique-se de que desliga o interruptor de
alimentação na consola (OFF) e de que a entrada
principal não recebe energia.
1. Retirar os seis parafusos do punho. Separar as duas
metades do punho.
CABO DE ALIMENTAÇÃO
5. Em seguida, remover a ligação do Arco do Piloto da
cabeça da tocha, utilizando duas chaves para evitar
torcer o tubo em aço inoxidável.
LIGAÇÃO DO ARCO
DO PILOTO
2.
Cuidadosamente, remover o corpo da tocha e os
interruptores do conjunto. Puxar os revestimentos
isoladores para expor as ligações dos tubos e cabos.
Se substituir o interruptor, retirar o interruptor e
os cabos(2) nas ligações unidas. (Os interruptores
sobressalentes são fornecidos com juntas novas e
cabos extra longos.)
6. Colocar a cabeça da tocha no conjunto e guiar os cabos e tubos no compartimento. Dobrar os cabos na
cavidade com cuidado para não sobrepor quaisquer
superfícies de contacto do compartimento. Substituir
a outra metade do compartimento e apertar os seis
parafusos. Apertar os parafusos até que não exista
qualquer espaço entre as duas metades.
3.
Substituir o isolamento como se mostra na imagem.
Substituir os interruptores no conjunto. Avançar
para o passo 6.
102
SECÇÃO 6
6.0
Peças Sobressalentes
6.1
Geral
PEÇAS SOBRESSALENTES
Fornecer sempre o número de série da unidade na qual serão utilizadas as peças. O número de série está marcado
na chapa de identificação da unidade.
6.2
Encomendas
Para garantir o funcionamento correcto, recomenda-se que sejam utilizadas apenas peças e produtos ESAB
genuínos com este equipamento. A utilização de peças não ESAB poderá anular a sua garantia.
As peças sobressalentes podem ser encomendadas no seu distribuidor ESAB.
Certifique-se de que indica quaisquer instruções de envio especiais ao encomendar as suas peças sobressalentes.
Consulte o Guia de Comunicações na contra-capa deste manual para obter uma lista de número de telefone do
serviço de assistência ao cliente.
Nota
A lista de itens de materiais com números de referência em branco é fornecida apenas
para informação do cliente. Os itens de equipamento deverão estar disponíveis
através de lojistas locais.
103
SECÇÃO 6
PEÇAS SOBRESSALENTES
Nota
As tochas e os acessórios do corpo da tocha são fornecidos sem o eléctrodo, o bico, protecção térmica e cavilha da válvula. Encomende kits de
peças ou componentes individuais conforme necessário (ver a Secção 2).
INTERRUPTOR - 0558000818
CORPO/CABEÇA DA TOCHA 0558003412
JUNTA - 0558004020
PUNHO - 0558003322
INTERRUPTOR 0558000818
FIXADOR DO TERMINAL 0558004021
(2) Cabos
brancos
CABO DO ARCO DO PILOTO
Cabo de
alimentação
CONJUNTO DE CABOS
25FT. 7,6m - 0558002841
50FT. 15,2m - 0558002842
104
PT-32EH
Резаки плазменные "Plasmarc"
Руководство по эксплуатации (RU)
0558004746
ОБЕСПЕЧЬТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ пользователей.
за ДОПОЛНИТЕЛЬНЫми ЭКЗЕМПЛЯРами обращайтесь к ПОСТАВЩИКу
вашего оборудования.
внимание
Данное руководство предназначено для опытных пользователей. Если вы не знакомы с принципами действия
и техникой безопасности при работе с устройствами электродуговой сварки и резки, настоятельно рекомендуем
прочитать нашу брошюру “Предостережения и практические приемы техники безопасности при электродуговой
сварке, резке и напылении”, стандарт 52-529. Необученным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на таких установках
монтировать или обслуживать их. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к монтажу или эксплуатации таких установок
до тех пор, пока вы не прочитаете и полностью не поймете данную инструкцию. Если вы понимаете даннуое
руководство не полностью, свяжитесь с поставщиком вашего оборудования для получения дополнительных
сведений. Прежде чем устанавливать данный агрегат или работать на нем, обязательно прочтите правила
техники безопасности.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Данная установка соответствует описанию, содержащемуся в данном руководстве и в сопроводительных этикетках и/или вложениях, при
условии, что ее монтаж, эксплуатация, обслуживание и ремонт выполняются в соответствии с данным руководством. Установка должна
периодически проверяться. Не следует пользоваться установкой при ее неправильной работе или ненадлежащем техническом обслуживании.
Детали, которые поломаны, пропали, изношены, погнуты или загрязнены, должны быть немедленно заменены. В случае необходимости
такого ремонта или замены изготовитель рекомендует обратиться с письменным или телефонным запросом к уполномоченному
дистрибьютору, у которого была приобретена данная установка.
Данная установка или любая из ее деталей не должны подвергаться модификациям без предварительного письменного одобрения
изготовителя. Пользователь данной установки несет единоличную ответственность за любое нарушение в ее работе, произошедшее по
причине неправильного использования или технического обслуживания, повреждения, несоответствующего ремонта или модификации
любым лицом, кроме изготовителя или сервисного центра, уполномоченного изготовителем.
Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно изучите инструкции.
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ!
106
содержание
РАЗДЕЛ
НАЗВАНИЕ
СТРАНИЦА
РАЗДЕЛ 1
БЕЗОПАСНОСТЬ............................................................................................................................. 109
РАЗДЕЛ 2
2.1
2.2
РАЗДЕЛ 3
3.1
3.2
ОПИСАНИЕ......................................................................................................................................................................... 111 Общие положения........................................................................................................................................................... 111
Сфера применения.......................................................................................................................................................... 111
РАЗДЕЛ 4
4.1
4.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ............................................................................................................................................................... 115
Термозащитный колпачок со стальным упором............................................................................................... 115
Резка PT-32EH..................................................................................................................................................................... 116
РАЗДЕЛ 5
5.1
5.2
РАЗДЕЛ 6
6.1
6.2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ........................................................................................................................... 121
Проверка и очистка расходных комплектующих............................................................................................. 121
Замена/отсоединение головки резака и выключателя от кабель-шланга............................................ 122
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.............................................................................................................................................. 113
Подключение резака PT-32EH.................................................................................................................................... 113
Сборка................................................................................................................................................................................... 114
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ......................................................................................................................................................... 123
Общие положения........................................................................................................................................................... 123
Запасные части.................................................................................................................................................................. 123
107
содержание
108
раздел 1техника безопасности
1.0
Техника безопасности
Пользователи сварочного оборудования ESAB отвечают за выполнение правил техники безопасности лицами, работающими на оборудовании
и рядом с ним. Правила техники безопасности должны отвечать требованиям к безопасной эксплуатации сварочного оборудования этого типа.
Помимо стандартных правил техники безопасности и охраны труда на рабочем месте рекомендуется следующее.
Все работы должны выполняться подготовленными лицами, знакомыми с эксплуатацией сварочного оборудования. Неправильная
эксплуатация оборудования может вызвать опасные ситуации, приводящие к травмам персонала и повреждению оборудования.
1.
Bсе лица, использующие сварочное оборудование, должны знать:
- правила эксплуатации
- расположение органов аварийного останова
- функции оборудования
- правила техники безопасности
- технологию сварки и/или плазменной резки
2. Оператор должен обеспечить:
- удаление посторонних лиц из рабочей зоны оборудования при его запуске
- защиту всех лиц от воздействия сварочной дуги
3. Рабочее место должно:
- отвечать условиям эксплуатации
- не иметь сквозняков
4.
Средства защиты персонала:
- Во всех случаях рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, например, защитные очки, огнестойкую
спецодежду и защитные рукавицы.
- При сварке запрещается носить свободную одежду и украшения, например, шарфы, браслеты, кольца, которые могут
попасть в сварочное оборудование или вызвать ожоги.
5.
Общие меры предосторожности:
- Проверьте надежность подключения обратного кабеля.
- Работы на оборудовании с высоким напряжением должны производиться только квалифицированным электриком.
- В рабочей зоне должны находиться средства пожаротушения, имеющие ясную маркировку.
- Запрещается проводить смазку и техническое обслуживание оборудование во время эксплуатации.
109
раздел 1техника безопасности
ДУГОВАЯ СВАРКА И РЕЗКА ОПАСНЫ КАК ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ, ТАК И ДЛЯ
ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИНЯТЫМИ ВАШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ. ЭТИ ПРАВИЛА ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ ДАННЫЕ О РИСКЕ, СОБРАННЫМИ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.
осторожно
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО опасно для жизни.
- Сварочный агрегат должен устанавливаться и заземляться в соответствии с действующими нормами и правилами.
- Не допускайте контакта находящихся под напряжением деталей и электродов с незащищенными частями тела, мокрыми
рукавицами и мокрой одеждой.
- Обеспечьте электрическую изоляцию от земли и свариваемых деталей.
- Обеспечьте соблюдение безопасных рабочих расстояний.
ДЫМ И ГАЗЫ опасны для человека
- Избегайте вдыхания дыма и газов.
- Во избежание отравления дымом или газами во время сварки обеспечьте общую вентиляцию помещения, а также вытяжную
вентиляцию зоны сварки.
ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ может вызвать поражение глаз и ожоги кожи.
- Защитите глаза и кожу. Для этого используйте защитные щитки, цветные линзы и защитную спецодежду.
- Для защиты посторонних лиц применяются защитные экраны или занавеси.
ПОЖАРООПАСНОСТЬ
- Искры (брызги металла) могут вызвать пожар. Убедитесь в отсутствии горючих материалов поблизости от места сварки.
ШУМ может привести к повреждению органов слуха
- Примите меры для защиты слуха. Используйте затычки для ушей или другие средства защиты слуха.
- Предупредите посторонних лиц об опасности.
НЕИСПРАВНОСТИ - При обнаружении неисправностей обратитесь к специалисту по сварочному оборудованию.
Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно изучите инструкции.
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ!
110
РАЗДЕЛ 2
ВНИМАНИЕ !
ОПИСАНИЕ
Процесс резки плазменной дугой идет при высоком напряжении. Следует
избегать контакта с "горячими" элементами резака и источника питания.
Неосторожное обращение с применяемыми газами также представляет угрозу безопасности. Перед началом работы с резаком PT-32EH ознакомьтесь с
мерами предосторожности и инструкцией по эксплуатации, находящимися в
поставляемом с каждым источником питания Руководстве по эксплуатации.
Использование резака с любым устройством, не оборудованном надлежащей
электрической схемой защитной блокировки, может привести к поражению
электрическим током.
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
PT-32EH (патент заявлен) - это ручной резак с углом расположения головки 90°, предназначенный для работы с рядом Комплектов
для плазменной резки, использующих в качестве газа плазмы чистый сухой воздух. Резак PT-32EH поставляется с кабель-шлангом
длиной 7,6 м или 15,2 м. Резак PT-32EH рассчитан на максимальный ток 90 А при цикле рабочей нагрузки в 100%.
2.2 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Назначение данного Руководства - обеспечить оператора всей информацией, необходимой для сборки, эксплуатации и ремонта
Резака плазменного PT-32EH. Дополнительно о мерах предосторожности, инструкциях по эксплуатации и методах устранения неисправностей системы можно узнать в Руководстве по эксплуатации вашего Комплекта для плазменной резки.
Технические характеристики
Резак PT-32EH
Разработанный для высокой производительности и удобства в
обращении, PT-32EH обеспечивает рез чрезвычайно высокого
качества и чистоты.
•
Самый компактный резак для тока 90 А на рынке
•
Превосходные свойства: резка до 38 мм по толщине
•
Универсальность: используется магистральный
воздух, баллонный воздух или азот
•
Розжиг дежурной дугой - даже сквозь слой краски
•
Кабель-шланг длиной 7,6 или 15,2 метра на выбор
•
Отличный срок службы расходных комплектующих
•
Защитный дизайн "все детали на своих местах"
•
Запатентованные резак и эл. схема защиты
•
Уникальное сопло для резки касанием, 40 А
•
Гарантия 1 год
Резка до 38 мм по толщине
Расчетный ток............................ 90 А при цикле рабочей нагрузки 100%
Расход воздуха.......................................................165 л/мин при 5,2 - 5,5 бар
Длина кабель-шланга............................................................... 7,6 м или 15,2 м
Размеры
Общая длина.......................................................................................... 208 мм
Длина головки..........................................................................................76 мм
Совместимые консоли ESAB
Информация для размещения заказа
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut1500
PT-32EH, 90° с кабель-шлангом 7,6 м........................................ 0558003548
PT-32EH, 90° с кабель-шлангом 15,2 м...................................... 0558003549
Резаки и корпуса резаков поставляются без электродов, сопел,
термозащитных колпачков и штоков клапанов. Заказывайте полные
наборы или индивидуальные запчасти, пользуясь информацией о
конструкции PT-32EH на следующей странице.
Дополнительное оборудование:
Набор запчастей на 50/70 А (PC-875 Евростандарт)... 0558004949
Набор запчастей на 70 А (PC-1250 Евростандарт)........ 0558003560
Набор запчастей на 90 А (PC-1500 Евростандарт) ..... 0558003557
Набор для замера потока плазмы:
Позволяет замерить истинный поток плазмы и незаменим для
обнаружения и устранения неисправностей.................. 0558000739
Набор направляющих для резака:
Полный комплект, в прочном пластмассовом футляре, с приспособлениями для резки отверстий и прямолинейной резки
черных и цветных металлов. Исполнения:
Улучшенное, радиус 44,5 - 1060 мм...................................... 0558003258
Основное, радиус 44,5 - 710 мм.............................................. 0558002675
Упор
Обеспечивает должный зазор при резке касанием..... 0558002393
Сопло для резки касанием, 40 А............................................. 0558002908
Сопло для поверхностной резки/строжки....................... 0558003089
Термозащитный колпачок, поверхностная резка....... 0558003090
Термозащит. колпачок, длинный (Евростандарт)........ 0558003110
Термозащитный колпачок, резка касанием (стандарт)
Стабильный зазор, нормальный срок службы (на большинстве
режимов эксплуатации)............................................................. 0558003374
Термозащитный колпачок, резка касанием (жесткий режим)
Стабильный зазор, повышенный срок службы, подходит для пробивки.................................................................................................. 0558004206
111
РАЗДЕЛ 2
ОПИСАНИЕ
Уплотнительное кольцо 0558003694
(поставляется с головкой)
Головка резака PT-32EH
0558003412
Шток клапана
0558001959
Электрод
0558001969
Термозащитный
колпачок
0558001957
Термозащитный
колпачок
длинный
0558003110
Сопло
40 A - 0558002908 (Резка касанием)*
50/70 A - 0558002618 (PC-875, PC-1125 и PC-1250)
90 A - 0558002837 (только PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250 и PC-1500
Комплектация наборов запасных частей резака PT-32EH:
PC-875
(Евростандарт)
PC-1250
(Евростандарт)
PC-1500
(Евростандарт)
№ дет. 0558004949
50/70 A
№ дет. 0558003560
70 A
№ дет. 0558003557
90 A
Описание
Номер детали
Количество
Количество
Количество
Термозащитный колпачок (жесткий режим)
0558004206
1
1
1
Термозащитный колпачок (длинный)
0558003110
2
2
2
Термозащитный
колпачок
(поверхностная резка)
0558003090
1
1
1
Сопло 50/70 А
0558002618
4
4
-
Сопло 90 А
0558002837
-
-
4
Сопло 40 А,
резка касанием
0558002908
1
1
1
Сопло
(поверхностная резка)
0558003089
1
1
1
Электрод
0558001969
3
3
3
Шток клапана
0558001959
1
1
1
Предохранитель 2 А,
600 В постоянного тока
0558001379
-
1
1
Ключ (19129)
0558000808
1
1
1
Смазка (17672)
0558000443
1
1
1
112
РАЗДЕЛ 3
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ВНИМАНИЕ !
Перед проведением любого технического обслуживания резака убедитесь,
что выключатель на консоли находится в положении "ВЫКЛЮЧЕНО", а
основной источник питания обесточен.
ВНИМАНИЕ !
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ.
3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗАКА PT-32EH
1. С целью обеспечения безопасности оператора, соединения резака расположены на панели выходных соединений,
в глубине нижней части передней стенки.
2. Пропустите силовой кабель, кабель дежурной дуги и провода выключателя резака PT-32EH сквозь устройство
разгрузки натяжения в лючке доступа.
3. Подсоедините силовой кабель к резаку (левая резьба!) и хорошо затяните.
4. Подсоедините кабель дежурной дуги. Убедитесь в том, что соединение затянуто "на ключ".
5. Подключите провода выключателя резака к разъему панели выходных соединений.
6. Установите на место лючок доступа. Надежно закрепите силовой кабель в устройстве разгрузки натяжения, при
этом не затягивая его слишком сильно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На приведенной иллюстрации показаны
соединения Powercut 1250 and 1500. Другие
модели Powercut, а именно, 875 и 1125,
имеют идентичные по конструкции разъемы,
но их расположенение на передней стенке
иное. Подробная информация находится в
руководстве по эксплуатации конкретной
консоли.
РАЗЪЕМ
ДЕЖУРНОЙ ДУГИ
ПРОВОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
РЕЗАКА
РАЗЪЕМ
СИЛОВОГО
КАБЕЛЯ
БЕ
ЛЫ
ЕП
РО
ВО
ДА
КА
БЕ
СИ
ЛЬ
ДЕ
ЖУ
РН
ЛО
ВО
Й
(2
ОЙ
)
ДУ
Г
И
КА
БЕ
ЛЬ
Рис. 3-1. Типичная схема соединений
113
РАЗДЕЛ 3
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
в том, что выключатель на консоли находится в положении
ВНИМАНИЕ ! Убедитесь
"ВЫКЛЮЧЕНО", а основной источник питания обесточен.
ВНИМАНИЕ !
В головке резака размещены контрольный клапан газового потока и контрольный отбор обратного давления сопла, функционирующие совместно
с электрической схемой в источнике питания. Данная система исключает
подачу высокого напряжения на резак при снятом защитном колпачке, в
случае если выключатель резака случайно переводится в положение "замкнуто". ВСЕГДА ЗАМЕНЯЙТЕ РЕЗАКИ НА ИДЕНТИЧНЫЕ, МАРКИ ESAB, ТАК КАК
ТОЛЬКО ОНИ СНАБЖЕНЫ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ФИРМОЙ ESAB ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ ЗАЩИТЫ.
3.2 СБОРКА
Установку частей головки PT-32EH производите в соответствии с Рис. 3-2.
2. ПОМЕСТИТЕ СОПЛО В ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК И ПРИВЕРНИТЕ ИХ В СБОРЕ К КОРПУСУ РЕЗАКА;
ЗАТЯНИТЕ СОЕДИНЕНИЕ РУКОЙ.
1. ПОМЕСТИТЕ ШТОК КЛАПАНА В ЭЛЕКТРОД
И ВВЕРНИТЕ ЭЛЕКТРОД В ГОЛОВКУ РЕЗАКА;
НАДЕЖНО ЗАТЯНИТЕ СОЕДИНЕНИЕ КЛЮЧОМ
№0558000808.
*
ЭЛЕКТРОД
СОПЛО
ШТОК КЛАПАНА
ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ
КОЛПАЧОК
3. ВНИМАНИЕ !
КОЛПАЧОК ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАТЯНУТ ОЧЕНЬ ТУГО !
* Шток клапана является важнейшей частью системы. Он
открывает контрольный клапан газового потока, смонтированный внутри головки резака. При неправильной установке
штока в электроде клапан не откроется, и система работать не
будет. Кроме того, шток клапана увеличивает скорость обтекающего внутреннюю поверхность электрода потока воздуха,
что способствует лучшему охлаждению электрода.
Рис. 3-2. Сборка частей головки резака PT-32EH
114
РАЗДЕЛ 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.1 ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СО СТАЛЬНЫМ УПОРОМ (См. Рис. 4-1)
Эксплуатация резака PT-32EH при резке касанием
При необходимости резки касанием присоедините упор ESAB (№ дет. 0558002393). При резке тонких материалов (менее
9 мм), снимите сопло для тока 50-70 или 90 А и установите сопло ESAB для тока 40 А (№ дет. 0558002908). Установите
значение силы тока на 40 А или ниже.
ПОДГОНКУ УПОРА ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ТОЛЬКО
ЕГО ПОВОРОТОМ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. ЭТО
ПРЕДОТВРАТИТ ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЗЬБОВОГО
СОЕДИНЕНИЯ КОЛПАЧКА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Резка касанием, даже при пониженных уровнях тока, может значительно сократить срок службы комплектующих
резака. Попытки резки касанием при более высоких токах
(70 А) могут привести к мгновенному катастрофическому
повреждению комплектующих.
СТАЛЬНОЙ УПОР С
ЗАЗОРОМ
№ ДЕТ. 0558002393
ЕСЛИ УПОР СЛИШКОМ
ТУГ, РАСШИРЬТЕ ЩЕЛЬ
ОТВЕРТКОЙ
ЕСЛИ СЛИШКОМ СВОБОДЕН,
СОЖМИТЕ ЕГО В ТИСКАХ ИЛИ
ПЛОСКОГУБЦАМИ БОЛЬШОГО
РАЗМЕРА
ВЕДИТЕ УПОР ВДОЛЬ
ПРЯМОГО КРАЯ ИЛИ
ПО СВОБОДНОЙ ЛИНИИ
ЗАЗОР МЕЖДУ РЕЗАКОМ И МАТЕРИАЛОМ
4,7 мм
Рис. 4-1. Установка и эксплуатация термозащитного колпачка со стальным упором
115
РАЗДЕЛ 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ !
ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ может оказаться смертельно.
• НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ устройством при снятой крышке.
• НЕ ПЕРЕНОСИТЕ и НЕ БЕРИТЕ В РУКИ устройство под напряжением.
• ПРИ ЗАМКНУТОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ РЕЗАКА НЕ КАСАЙТЕСЬ никаких его
деталей спереди от рукояти: сопла, колпачка, электрода и т.д.
ВНИМАНИЕ !
ИЗЛУЧЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ДУГИ может вызвать ожоги глаз и кожи;
ШУМ может привести к повреждению слуха.
• Всегда пользуйтесь шлемом сврщика со светофильтром № 6 или 7.
• Всегда пользуйтесь защитной одеждой и защитой для органов зрения и
слуха.
4.2 РЕЗКА PT-32EH
Работа резаком PT-32EH осуществляеся следующим образом (Рис. 4-4).
1. Убедитесь в том, что настенный входной разъединитель включен. Включите подачу питания на источник
питания резака.
2. Установите регулятор давления в диапазоне 5,2 - 5,5 бар.
3. Поднесите сопло резака к заготовке на расстояние приблизительно 3,2 - 4,7 мм и под углом 15 - 30°, что снизит
вероятность засорения сопла брызгами металла. При использовании стального упора с зазором для резака
PT-32EH (№ дет. 0558002393) зазор между электродом и заготовкой будет составлять около 4,7 мм.
4. Нажмите и удерживайте кнопку-выключатель резака. Из сопла резака должен пойти поток воздуха.
5. Через две секунды после нажатия кнопки-выключателя должен произойти розжиг дежурной дуги, вслед за
которой немедленно следует розжиг рабочей дуги, позволяющий начать процесс резки. Режим "ЗАМОК"
кнопки-выключателя избавляет от необходимости удерживать ее после розжига рабочей дуги.
6. После начала резки держите резак под углом 5 - 15° (Рис. 4-2). Поддержание такого угла наклона особенно
важно для того, чтобы расплавленный металл не сваривал разрезаемые части заново. При работе без упора
держите сопло приблизительно в 6,4 мм от заготовки.
5˚ - 15˚
НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗКИ
Рис. 4-2. Правильный угол атаки
ВАЖНО !!!
Поддерживайте
правильный зазор
Рис. 4-4. Приемы пробивки и резки резаком плазменным PT-32EH
С увеличением зазора
выходная мощность
возрастает!
4,7 - 6,4 мм
Рис. 4-3. Соотношение между
зазором и выходной мощностью
116
РАЗДЕЛ 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Технологические данные PT-32EH для углеродистой стали
Все данные приведены для работы со стандартными расходными комплектующими и давлении воздуха 75psi
Скорость
резки при
токе 60 А
(мм/мин)
Скорость
резки при
токе 70 А
(мм/мин)
Скорость
резки при
токе 90 А
(мм/мин)
914
2489
3175
3886
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
Толщина
(мм)
Скорость резки
при токе 40 А
(мм/мин)
2
5080
3
2489
6
13
38
Скорость резки PT-32EH: углеродистая сталь
Скорость резки (мм/мин)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Толщина материала (мм)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
117
РАЗДЕЛ 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Технологические данные PT-32EH для алюминия
Все данные приведены для работы со стандартными расходными комплектующими и давлении воздуха 75psi
5000
4500
Скорость
резки при
токе 60 А
(мм/мин)
Скорость
резки при
токе 70 А
(мм/мин)
Скорость
резки при
токе 90 А
(мм/мин)
Толщина
(мм)
Скорость резки
при токе 40 А
(мм/мин)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
40A
60A
70A
90A
0
Скорость
резки PT-32EH:
алюминий
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Скорость резки (мм/мин)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Толщина материала (мм)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
118
1000
500
РАЗДЕЛ
4
0
0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4
8
12
16
20
Технологические данные PT-32EH для нержавеющей стали
24
28
32
36
Все данные приведены для работы со стандартными расходными комплектующими и давлении воздуха 75psi
5000
40A
4500
Скорость
резки при
токе 60 А
(мм/мин)
Скорость
резки при
токе 70 А
(мм/мин)
Скорость 60A
резки при 70A
токе 90 А 90A
(мм/мин)
Толщина
(мм)
Скорость резки
при токе 40 А
(мм/мин)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
4000
3500
2000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
16
Скорость резки PT-32EH: нержавеющая сталь
20
24
28
32
36
Скорость резки (мм/мин)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Толщина материала (мм)
119
24
28
32
36
РАЗДЕЛ 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
120
РАЗДЕЛ 5
ВНИМАНИЕ !
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед проведением любого технического обслуживания резака убедитесь, что
выключатель на консоли находится в положении "ВЫКЛЮЧЕНО", а основной
источник питания обесточен.
5.1 ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА РАСХОДНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
1. Разборка головки PT-32EH осуществляется в следующей последовательности:
a. Направив головку резака вниз (см. Рис. 3-2), снимите защитный колпачок. Сопло при этом выпадет из головки и останется в колпачке. Выверните электрод и выньте шток клапана. Проверьте степень износа снятых
деталей. Как правило, сопло и электрод изнашиваются с одинаковой скоростью, поэтому для поддержания
высоких эксплуатационных характеристик резака их замену производите одновременно.
б. Сопло: замените, если канал засорен, выщерблен или нарушена его геометрия.
в. Электрод: при замене сопла всегда проверяйте степень износа электрода. Если эрозия гафния превышает
1,5 мм, замените электрод. При использовании электрода, изношенного сверх указанного предела, возможно
повреждение резака и источника питания, при этом срок службы сопла также значительно снижается. См.
Рис. 5-1.
г.
Колпачок: его рабочая поверхность постепенно разрушается вследствие температуры и забрызгивания
расплавом. Заменяйте колпачок, если износ его рабочей поверхности превышает 3,2 мм. См. Рис. 3-2.
д. Уплотнительное кольцо: смазку производите согласно Рис. 5-1. При разрыве или износе заменяйте. Подтекание воздуха за кольцо снижает эксплуатационные характеристики резака.
2. При замене вышеуказанных деталей головки см. Рис. 3-2.
СМАЗКА (№ дет. 0558000443) МОЖЕТ
НАНОСИТСЯ НА УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
ИЛИ НА КОЛПАЧОК.
КОЛПАЧОК
КОЛЬЦО
РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ТЕРМОЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА
ПОСТЕПЕННО РАЗРУШАЕТСЯ
НОВЫЙ
ВНИМАНИЕ !
ИЗНОШЕННЫЙ
Заменяйте, если износ
превышает 1,5 мм
ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕКТРОД, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЕГО ИЗНОС ПРЕВЫСИТ 1.5 мм.
Рис. 5-1. Техническое обслуживание уплотнительного кольца, электрода и термозащитного колпачка
121
РАЗДЕЛ 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.2 ЗАМЕНА/ОТСОЕДИНЕНИЕ ГОЛОВКИ
РЕЗАКА И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОТ КАБЕЛЬШЛАНГА
!
4.
ВНИМАНИЕ !
При замене головки резака отсоедините силовой
кабель при помощи двух ключей, с тем чтобы не
допустить перекручивания бронзовой трубки.
Перед проведением любого технического
обслуживания резака убедитесь, что выключатель
на консоли находится в положении "ВЫКЛЮЧЕНО",
а основной источник питания обесточен.
1. Разберите корпус рукояти резака, вывернув шесть
соединяющих его половины винтов.
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
5. Затем с помощью двух ключей отсоедините от
головки кабель дежурной дуги, не допуская перекручивания трубки из нержавеющей стали.
СОЕДИНЕНИЕ
ДЕЖУРНОЙ ДУГИ
2.
Аккуратно выньте рабочие компоненты резака
и выключатели из корпуса рукояти. Для доступа
к соединениям шланга и кабеля оттяните назад
изолирующие рукава. При замене выключателя
снимите его и отрежьте его провода (2) в месте
подводки. (Запасные выключатели поставляются
с новой подводкой и проводами более чем достаточной длины.)
6. Вставьте головку резака в корпус и поместите
провода и трубки в направляющие. Уложите провода в выемки корпуса, не допуская их попадания
между сопрягающимися поверхностями корпуса.
Установите на место верхнюю половину корпуса
и скрепите половины шестью винтами. Затяните
винты до исчезновения щелей между половинами корпуса рукояти.
3.
Верните на место изоляцию, как показано. Змените выключатели в сборе. Переходите к пункту
6.
122
РАЗДЕЛ 6
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
6.0
Запасные части
6.1
Общие положения
Всегда укзывайте серийный номер изделия, для которого вы заказываете запасные части. Этот номер выштампован на шильдике изделия.
6.2
Размещение заказа
Для обеспечения нормальной работы данного изделия рекомендуется пользоваться запасными частями
и продукцией фирмы ESAB. Использование деталей других производителей может привести к утрате права на гарантийное обслуживание.
Заказ запасных частей может производиться через местного дистрибьютера ESAB.
При заказе запасных частей не забывайте указывать все специальные требования к пересылке.
Список телефонов службы поддержки клиентов указан на последней странице данного Руководства.
Примечание
Позиции накладной, против которых не проставлены номера деталей,
указываются только для Вашего сведения.
Расходный материал (металл) заказывайте у местных поставщиков.
123
РАЗДЕЛ 6
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Примечание
Отдельно приобретаемые резаки и корпуса поставляются без электродов, сопел, термозащитных колпачков и штоков клапанов. Заказывайте полные наборы или индивидуальные запчасти по мере необходимости (См. Раздел 2).
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 0558000818
КОРПУС/ГОЛОВКА
РЕЗАКА0558003412
ПОДВОДКА - 0558004020
РУКОЯТЬ - 0558003322
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - 0558000818
КЛЕММЫ - 0558004021
БЕЛЫ
Й
Е ПРО
ВОДА
(2
)
КАБЕЛЬ ДЕЖУРНОЙ ДУГИ
Й
СИЛОВО
КАБЕЛЬ
КАБЕЛЬ-ШЛАНГ В СБОРЕ
7,6 м - 0558002841
15,2 м - 0558002842
124
PT-32EH
Plazmové rezné horáky
Prevádzková príručka (SK)
0558004746
ZABEZPEČTE, ABY TIETO INFORMÁCIE DOSTALA OBSLUHA.
MOŽETE DOSTAŤ ĎALŠIE KÓPIE OD SVOJHO DODÁVATEĽA.
UPOZORNENIE
Tieto POKYNY sú pre skúsenú obsluhu. Ak úplne nepoznáte zásady obsluhy a bezpečných
postupov u zariadenia pre oblúkové zváranie a rezanie, trváme na tom, aby ste si prečítali
našu brožúru „Preventívne opatrenia a bezpečné postupy pri oblúkovom zváraní, rezaní a
vyrezávaní,“ Formulár 52-529. NEDOVOĽTE nezaškoleným osobám inštalovať, obsluhovať
alebo vykonávať údržbu tohto zariadenia. NEPOKÚŠAJTE SA inštalovať alebo obsluhovať
toto zariadenie, pokiaľ ste si neprečítali a plne neporozumeli týmto pokynom. Ak úplne
nerozumiete týmto pokynom, spojte sa so svojim dodávateľom ohľadom ďalších informácií.
Pred inštaláciou alebo obsluhou tohto zariadenia si nezabudnite prečítať Bezpečnostné
opatrenia.
ZODPOVEDNOSŤ UŽÍVATEĽA
Toto zariadenie bude fungovať v zhode s popisom, ktorý sa nachádza v tomto návode a sprievodných štítkoch a/
alebo vsuvkách, keď ho nainštalujete, obsluhujete, udržiavate a opravujete v súlade s dodanými pokynmi. Toto
zariadenie musíte pravidelne kontrolovať. Poruchové alebo slabo udržiavané zariadenie by ste nemali používať.
Dielce, ktoré sú pokazené, chýbajú, sú opotrebované, pokrivené alebo znečistené, by ste mali okamžite vymeniť.
Ak by sa takáto oprava alebo výmena stala nevyhnutnou, výrobca doporučuje, aby ste si telefonicky alebo
písomne vyžiadali radu o servise od Autorizovaného distributéra, od ktorého ste zariadenie kúpili.
Zariadenie alebo akékoľvek jeho dielce by ste nemali zamieňať bez predchádzajúceho písomného súhlasu
výrobcu. Užívateľ tohto zariadenia nesie výlučnú zodpovednosť za akúkoľvek poruchu, ktorá je výsledkom
nesprávneho použitia, chybnej údržby, poškodenia, nesprávnej opravy alebo výmeny vykonanej kýmkoľvek
iným ako výrobcom alebo servisným pracoviskom určeným výrobcom.
PRED INŠTALÁCIOU ALEBO OBSLUHOU SI PREČÍTAJTE A POCHOPTE NÁVOD NA OBSLUHU.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
126
OBSAH
ODSEK
NÁZOV
STRANA
ODSEK 1
BEZPEČNOSŤ................................................................................................................................... 129
ODSEK 2
2.1
2.2
ODSEK 3
3.1
3.2
POPIS..................................................................................................................................................................................... 131 Všeobecne............................................................................................................................................................................ 131
Sféra........................................................................................................................................................................................ 131
ODSEK 4
4.1
4.2
PREVÁDZKA........................................................................................................................................................................ 135
Oceľové ochranné štíty proti horúčave...................................................................................................................... 135
Rezanie pomocou PT-32EH............................................................................................................................................ 136
ODSEK 5
5.1
5.2
ODSEK 6
6.1
6.2
ÚDRŽBA................................................................................................................................................................................ 141
Kontrola a čistenie spotrebného tovaru.................................................................................................................... 141
Demontáž/výmena hlavy horáka a spínača od prívodu...................................................................................... 142
INŠTALÁCIA......................................................................................................................................................................... 133
Upevnenie horáka PT-32EH............................................................................................................................................ 133
Montáž................................................................................................................................................................................... 134
NÁHRADNÉ DIELY............................................................................................................................................................ 143
Všeobecne............................................................................................................................................................................ 143
Diely ....................................................................................................................................................................................... 143
127
OBSAH
128
ČASŤ 1
1.0
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadenia na zváranie a plazmové rezanie od firmy ESAB nesú primárnu zodpovednosť za
zabezpečenie toho, aby každý, kto pracuje na alebo blízko zariadenia, dodržiaval všetky príslušné bezpečnostné
opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky, ktoré platia pre tento typ zaradenia pre zváranie
alebo plazmové rezanie. Okrem štandardných predpisov, ktoré platia na pracovisku, by ste mali dodržiavať
nasledovné doporučenia.
Všetky práce musí vykonávať školený personál dobre oboznámený s obsluhou zariadenia pre zváranie alebo
plazmové rezanie. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť k nebezpečným situáciám, ktoré môžu spôsobiť
zranenie obsluhy a poškodenie zariadenia.
1.
Každý, kto používa zariadenie na zváranie alebo plazmové rezanie, musí poznať:
- jeho obsluhu
- polohu núdzových vypínačov
- jeho fungovanie
- príslušné bezpečnostné opatrenia
- zváranie a/alebo plazmové rezanie
2. Obsluha musí zabezpečiť, aby:
- nestála žiadna neoprávnená osoba v pracovnom priestore zariadenia, keď je v činnosti.
- nikto nebol bez ochrany, keď sa vytvára oblúk.
3. Pracovisko musí:
- byť vhodné pre tento účel
- byť bez prievanu
4. Osobné bezpečnostné vybavenie:
- Vždy noste doporučované osobné bezpečnostné vybavenie, ako sú bezpečnostné okuliare, ohňovzdorné
oblečenie, bezpečnostné rukavice.
- Nenoste voľne visiace časti odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď. ktoré by sa mohli zachytiť alebo
spôsobiť popáleniny.
5.
Všeobecné preventívne opatrenia:
- Uistite sa, či je spätný kábel bezpečne pripojený.
- Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Vhodné hasiace zariadenia musia byť zreteľne označené a po ruke.
- Mazanie a údržbu zariadenia počas prevádzky nesmiete vykonávať.
129
ČASŤ 1
VAROVANIE
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
PRI ZVÁRANÍ A PLAZMOVOM REZANÍ MOŽETE ZRANIŤ SEBA ALEBO INÝCH.
PRI ZVÁRANÍ ALEBO REZANÍ VYKONAJTE PREVENTÍVNE OPATRENIA.
OPÝTAJTE SA SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA NA BEZPEČNÉ POSTUPY, KTORÉ
BY SA MALI ZAKLADAŤ NA ÚDAJOCH VÝROBCU O NEBEZPEČENSTVÁCH.
ZÁSAH EL. PRÚDOM - môže vás usmrtiť.
- Nainštalujte a uzemnite zváraciu alebo plazmovú rezaciu jednotku v súlade s platnými normami.
- Nedotýkajte sa odhalenou časťou tela, mokrými rukavicami alebo mokrým odevom el. súčiastok alebo
elektród pod prúdom.
- Izolujte od zeme seba a obrobok.
- Uistite sa, či je váš pracovný postoj bezpečný.
VÝPARY A PLYNY - Môžu ohrozovať zdravie.
- Nepribližujte hlavu k plameňom.
- Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku alebo oboje, aby ste odviedli výpary a plyny mimo oblasti dýchania
a všeobecnej oblasti.
LÚČE OBLÚKA - Môžu poraniť zrak a popáliť pokožku.
- Chráňte svoj zrak a telo. Používajte šošovky so správnym tienením a filtrom pre zváranie a plazmové rezanie
a noste ochranný odev.
- Chráňte okolostojacich vhodnými tienidlami alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
- Iskry (rozstrek) môžu spôsobiť požiar. Preto sa uistite, či v blízkosti nie sú žiadne horľavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
- Chráňte svoj sluch. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu.
- Varujte okolostojacich pred rizikom.
PORUCHA - V prípade poruchy privolajte odborníka.
PRED INŠTALÁCIOU ALEBO OBSLUHOU SI PREČÍTAJTE A POCHOPTE NÁVOD NA OBSLUHU.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
130
ODSEK 2
VAROVANIE
POPIS
Proces rezania plazmovým oblúkom využíva vysoké napätie. Musíte predchádzať
kontaktu medzi „živými“ časťami horáka a prístrojom. Taktiež nesprávne použitie
ktoréhokoľvek z použitých plynov môže predstavovať bezpečnostné riziko. Pred začatím činnosti s horákom PT-32EH sa obráťte na bezpečnostné opatrenia a prevádzkové
pokyny v príslušnej prevádzkovej príručke pre zdroj napájania.
Pomocou horáka, na ktorejkoľvek jednotke, ktorá nie je vybavená spájajúcim bezpečnostným vnútorným uzamykacím systémom, sa môže obsluhujúci pracovník vystaviť
neočakávanému vysokému napätiu.
2.1 VŠEOBECNE
PT-32EH s patentom v stave schvaľovania je manuálny horák s 90° hlavou, ktorý je navrhnutý pre používanie s viacerými súpravami pre
rezanie plazmovým oblúkom, ktoré používajú suchý vzduch ako plazmový plyn. Dĺžky prívodov, ktoré sú dostupné u horáka PT-32EH, majú
7,6 m (25 stôp) a 15,2 m (50 stôp). Horák PT-32EH je prispôsobený, aby fungoval pri maximálne 90 ampéroch pri 100 % cykle prevádzky.
2.2 SFÉRA
Táto príručka je určená, aby poskytla obsluhujúcemu pracovníkovi všetky informácie, ktoré sú potrebné pre montáž, prevádzku a opravu
rezacieho horáka PT-32EH s plazmovým oblúkom. Ohľadom dodatočných bezpečnostných opatrení, pokynoch o procesoch a riešeniach
problémov systému sa obráťte na príslušnú prevádzkovú príručku pre vašu súpravu pre rezanie plazmovým horákom.
Technické údaje
Horák PT-32EH
Model PT-32EH, ktorý je navrhnutý pre vynikajúci výkon rezania
a jednoduchú manipuláciu, vytvára čisté rezy s výnimočne
vysokou kvalitou.
•
Najkompaktnejší 90 ampérový horák na trhu
•
Vynikajúca kapacita rezania – reže až do 38 mm (1-1/2
palca)
•
Používa predávaný vzduch, valcovaný vzduch alebo dusík pre vynikajúcu všestrannosť
•
Spúšťanie pilotného oblúka - spustí sa aj cez náter
•
Na výber je 7,6 m (25 stopová) alebo 15,2 m (50 stopová)
dĺžka drôtu
•
Vynikajúca životnosť
•
Diely navrhnuté s dobrým dizajnom
•
Patentovaný horák a bezpečnostný obvod
•
Exkluzívna 40 ampérová ťahová tryska
•
Ročná záruka
Rezy až do 38 mm (1-1/2 palca)
Kapacita prúdu.....................................................90 ampérov pri 100% zaťažení
Prívod vzduchu............165 l/min @ 5,2 - 5,5 barov (350 cfh pri 75-80 psig)
Dĺžka servisných vedení.....................7,6 m (25 stôp) alebo 15,2 m (50 stôp)
Rozmery
Celková dĺžka...................................................................... 208 mm (8,2 palca)
Dĺžka hlavy............................................................................. 76 mm (3,0 palca)
Kompatibilné konzoly ESAB
Informácie pre objednávku
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut1500
PT-32EH, 90°, vedenie 7,6 m (25 stôp) ........................................ 0558003548
PT-32EH, 90°, vedenie 15,2 cm (50 stôp) . .................................. 0558003549
Horáky a montážne prvky tela horákov sa dodávajú bez elektródy,
trysky, tepelného štítu a kolíka ventilu. Objednajte si kompletné
súpravy náhradných dielov alebo samostatné komponenty zobrazené
s rozloženým zobrazením dielov modelu PT-32EH, ktoré sa nachádza na
nasledujúcej strane.
Voliteľné príslušenstvo:
Súprava 50/70 ampérových náhradných dielov (PC-875 "CE")............
0558004949
Súprava 70 ampérových náhradných dielov (PC-1250 "CE").................
0558003560
Súprava 90 ampérových náhradných dielov (PC-1500 "CE") .............
0558003557
Meracia súprava prietoku plazmy:
Tento hodnotný nástroj na riešenie problémov umožňuje meranie
aktuálneho prietoku plazmového plynu cez horák............ 0558000739
Súprava vodítka horáku:
Táto kompletná súprava v robustnom plastovom prenosnom puzdre
zahŕňa príslušenstvo pre kruhové a priamočiare rezanie na železných a nekovových materiáloch.
Luxusné, polomer 44,5 mm - 106 cm (1-3/4" - 42"),.......... 0558003258
Základné, polomer 44,5 mm - 71 cm (1 -3/4” - 28”)........... 0558002675
Vodítko odstupu
Pre správnu vzdialenosť odstupu pri rezaní ťahom........... 0558002393
40 ampérová ťahová tryska . ....................................................... 0558002908
Vyrezávacia tryska ........................................................................... 0558003089
Vyrezávanie s tepelným štítom ................................................. 0558003090
Dlhý tepelný štít ("CE") . ................................................................. 0558003110
Ťahový tepelný štít (bežný)
Udržiava konštantný odstup, dobrá životnosť vo väčšine aplikácií.......
............................................................................................................... 0558003374
Ťahový tepelný štít (vysokovýkonný)
Udržiava konštantný odstup, dlhá životnosť, vhodný pre dierovanie..
............................................................................................................... 0558004206
131
ODSEK 2
POPIS
Ventilový kolík
0558001959
Tesniaci krúžok 0558003694
(Dodáva sa s hlavou)
Hlava horáka PT-32EH
0558003412
Elektróda
0558001969
Tepelný štít
0558001957
Dlhý tepelný štít
0558003110
Tryska
40 AMP - 0558002908 (rezanie ťahom)*
50/70 AMP - 0558002618 (PC-875, PC-1125 a PC-1250)
90 AMP - 0558002837 (len PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250 a PC-1500
Obsah súpravy náhradných dielov modelu PT-32EH:
PC-875 (CE)
PC-1250 (CE)
Č. produktu
0558003560
70 amp
PC-1500 (CE)
Č. produktu
0558004949
50/70 amp
Č. produktu
0558003557
90 amp
Popis
Číslo produktu
Množstvo
Množstvo
Množstvo
Tepelný štít (HD)
0558004206
1
1
1
Tepelný štít (dlhý)
0558003110
2
2
2
Tepelný štít (vyrezávací)
0558003090
1
1
1
50/70 ampérová tryska
0558002618
4
4
-
90 ampérová tryska
0558002837
-
-
4
40 ampérová ťahová
0558002908
1
1
1
Tryska (vyrezávacia)
0558003089
1
1
1
Elektróda
0558001969
3
3
3
Ventilový kolík
0558001959
1
1
1
2 amp. poistka, 600 VDC
0558001379
-
1
1
Kľúč (19129)
0558000808
1
1
1
Mazacia látka (17672)
0558000443
1
1
1
tryska
132
ODSEK 3
INŠTALÁCIA
VAROVANIE konzole nachádza v polohe „OFF“ (VYPNUTÝ) a primárny vstup nie je pod prúdom.
Pred pokusom o akúkoľvek údržbu na tomto horáku sa uistite, že sa spínač napájania na
VAROVANIE LITERATÚRU S POKYNMI, KTORÉ SA TÝKAJÚ POUŽÍVANEJ KONZOLY.
ABY STE DODRŽALI VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ A INŠTALAČNÉ POSTUPY, KONZULTUJTE
3.1 UPEVNENIE HORÁKA PT-32EH
1. Na zachovanie bezpečnosti obsluhy sa pripojenia horáka nachádzajú na doske výstupných konektorov za spodnou časťou
predného panelu.
2. Preveďte napájací kábel, kábel hlavného oblúka a vývody spínača modelu PT-32EH cez uvoľňovač napnutia na prístupovom kryte.
3. Napájací kábel pripojte k upevneniu horáka (ľavotočivé závity) a bezpečne dotiahnite.
4. Pripojte vývody hlavného oblúka. Uistite sa, že pripojenie napájacieho kábla je poriadne dotiahnuté.
5. Pripojte vývody spínača k prípojke spínača horáka na doske výstupných konektorov.
6. Opätovne zapojte prístupové dvierka k zdroju napájania. Opätovne dotiahnite uvoľňovač napnutia, aby ste zaistili napájací
kábel, ale nadmerne nedoťahujte.
POZNÁMKA:
Tento nákres zobrazuje pripojenia modelu
Powercut 1250 a 1500. Ostatné modely
Powercut, t.j. 875 a 1125 majú identické
upevnenia, ale pripojovacie body sú
nakonfigurované na odlišných miestach na
prednom paneli. Kompletné informácie získate
v špecifickej literatúre ku konzole.
PRIPOJENIE VÝVODOV SPÚŠTE
HORÁKA
PRIPOJENIE HLAVNÉHO OBLÚKA
PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO KÁBLA
(2
)B
VÝ
IE
VO
D
NA
PÁ
J
LE
HL
AC
Í
VÝ
VO
DY
AV
N
ÉH
KÁ
OO
BL
ÚK
BE
L
Obrázok 3-1. Bežné pripojenie
133
A
ODSEK 3
INŠTALÁCIA
sa, že napájací spínač na konzole je v polohe „OFF“ (VYPNUTÝ) a primárne
VAROVANIE Uistite
vstupné napájanie je odpojené od prúdu.
VAROVANIE
Hlava horáka obsahuje kontrolný ventil prietoku plynu a zadný tlakový kryt trysky,
ktorý funguje v kombinácii so sústavou obvodov v rámci zdroja napájania. Tento
systém zabraňuje nabitiu horáka vysokým napätím, keď sa spínač horáka omylom
zavrie pri demontovaní štítu. HORÁK VŽDY VYMEŇTE ZA SPRÁVNY HORÁK VYROBENÝ SPOLOČNOSŤOU ESAB, PRETOŽE IBA HORÁKY ESAB OBSAHUJÚ PATENTOVANÉ
BEZPEČNOSTNÉ VNÚTORNÉ UZAMYKANIE.
3.2 MONTÁŽ
Namontujte predné koncové diely modelu PT-32EH podľa zobrazenia na obrázku 3-2.
2. UMIESTNITE TRYSKU DO TEPELNÉHO ŠTÍTU A NASKRUTKUJTE TÚTO MONTÁŽ NA TELESO HORÁKA A
DOTIAHNITE RUKOU.
1. UMIESTNITE VENTILOVÝ KOLÍK DO ELEKTRÓDY A
ELEKTRÓDU ZASKRUTKUJTE DO HORÁKA A BEZPEČNE
ZATIAHNITE KĽÚČOM #0558000808.
*
ELEKTRÓDA
TRYSKA
VENTILOVÝ KOLÍK
ŠTÍT
3. DÔLEŽITÉ!
OCHRANNÝ ŠTÍT PORIADNE DOTIAHNITE!
* Ventilový kolík je rozhodujúci prvok systému. Jeho funkciou je
otvorenie kontrolného ventilu prietoku plynu, ktorý je permanentne osadený v hlave horáka. Ak kolík nie je správne osadený
v elektróde, ventil sa neotvorí a systém nebude fungovať. Ventilový kolík tiež vylepšuje chladenie elektródy zvýšením rýchlosti
prietoku vzduchu cez vnútorný povrch elektródy.
Obrázok 3-2. Montáž predných dielov horáka PT-32EH
134
ODSEK 4
PREVÁDZKA
4.1 OCHRANNÉ PRVKY OCEĽOVÉHO ŠTÍTU HLAVY (Obráťte sa na obrázok 4-1)
Ťahové rezanie pomocou horáka PT-32EH
Ak je potrebné ťahové rezanie, upevnite vyrovnávací vodiaci prvok ESAB (č. produktu 0558002393). Pri tenkom materiáli, ktorý
je tenší ako 9 mm (3/8"), odpojte 50-70 ampérovú alebo 90 ampérovú trysku od hlavy horáka a zapojte 40 ampérovú trysku
ESAB (č. produktu 0558002908). Znížte úroveň napätia na 40 ampérov alebo menej.
NASTAVTE VODIACI PRVOK TAK, ŽE HO
BUDETE OTÁČAŤ LEN V SMERE HODINOVÝCH
RUČIČIEK. TÝMTO SA ZABRÁNI V NÁHODNOM UVOĽNENÍ ŠTÍTU.
UPOZORNENIE
Ťahové rezanie, aj keď len s nižšími úrovňami prúdu, môže
značne znížiť životnosť spotrebovateľných častí horáka. Pokus o ťahové rezanie s hodnotami prúdu (70 ampérov) môže
okamžite spôsobiť katastrofické poškodenie spotrebovateľných častí horáka.
VODIACI PRVOK OCEĽOVÉHO OCHRANNÉHO PRVKU
Č. PRODUKTU 0558002393
AK JE VODIACI PRVOK
PRÍLIŠ UTIAHNUTÝ NA
OCHRANNOM ŠTÍTE, TAK
ROZTVORTE ŠKÁRU POMOCOU SKRUTKOVAČA.
AK JE PRÍLIŠ VOĽNÝ,
ZATVORTE PRIEČINOK
ZVERÁKOM ALEBO VÄČŠÍMI
KLIEŠŤAMI
VODIACI PRVOK PROTI PRIAMEJ HRANE
ALEBO VOĽNÉMU
REZU
PRACOVNÝ HORÁK
4,7 mm (3/16")
Obrázok 4-1. Montáž a prevádzka oceľových ochranných štítov proti horúčave
135
ODSEK 4
PREVÁDZKA
VAROVANIE
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM vás môže zabiť.
• NEPREVÁDZKUJTE zariadenie s odstránenými krytmi.
• NEPÚŠŤAJTE do zariadenia prúd, pokiaľ ho držíte alebo prenášate.
• NEDOTÝKAJTE sa žiadnej časti horáka za jeho rúčkou (tryska, tepelný štít, elektróda atď.), ak je zapnutý prúd.
VAROVANIE
LÚČE OBLÚKU môžu poškodiť zrak a pokožku;
HLUK môže poškodiť sluch.
• Noste zváračskú helmu so zatmaveným sklíčkom č. 6 alebo 7.
• Noste ochranu zraku, sluchu a tela.
4.2 REZANIE POMOCOU PT-32EH
Pre rezanie horákom PT-32EH použite nasledujúce postupy (Obrázok 4-4).
1. Uistite sa, že stenový spínač je zapnutý. Zapnite spínač napájania na zdrojovej konzole výkonu rezania.
2. Nastavte regulátor tlaku na 75 až 80 psig (5,2 až 5,5 baru).
3. Držte trysku horáka približne 3,2 mm až 4,7 mm (1/8 až 3/16 palca) nad obrobkom v sklone okolo 15 - 30°. Znižuje
to šancu, že rozstriekavanie vnikne do trysky. Ak sa používa vodítko odstupu pre PT-32EH č. produktu 0558002393,
vzdialenosť medzi elektródou a obrobkom by mala byť približne 4,7 mm (3/16 palca).
4. Stlačte spínač horáka. Z trysky horáka by mal prúdiť vzduch.
5. Dve sekundy po stlačení spínača horáka by sa mal spustiť pilotný oblúk. Okamžite po ňom by mal nasledovať hlavný oblúk, ktorý umožní začať rezanie. (Pri použití režimu ZAISTENIA spustenia môžete spínač horáka po vytvorení
rezacieho oblúku uvoľniť.)
6. Po spustení rezania by ste mali horák udržiavať v uhle 5-15° smerom vpred (Obrázok 4-2). Tento uhol je obzvlášť
vhodný pri vytváraní „zápustného“ rezu. Ak nepoužívate vodítko odstupu, trysku by ste mali držať vo vzdialenosti
približne 6,4 mm (1/4 palca) od obrobku.
5˚ až 15˚
SMER REZU
Obrázok 4-2. Správny uhol horáka
DÔLEŽITÉ!!!
Udržujte správnu
vzdialenosť odstupu
Obrázok 4-4. Dierovacia a rezacia technika s použitím PT-32EH
So vzdialenosťou
odstupu sa zvyšuje
výstupný výkon!
4,7 až 6,4 mm
(3/16 až 1/4 palca)
Obrázok 4-3. Odstup oproti výstupu výkonu
136
ODSEK 4
PREVÁDZKA
Údaje rezania s modelom PT-32EH pri uhlíkovej oceli
Všetky údaje rezania sa vykonali pomocou bežného výrobného materiálu a vzduchu so 75 psi
Hrúbka
(mm)
40 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
60 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
70 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
90 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
914
2489
3175
3886
13
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
38
Rýchlosti rezania s modelom PT-32EH – uhlíková oceľ
Rýchlosť rezania (mm/min.)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Hrúbka materiálu (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
137
ODSEK 4
PREVÁDZKA
Údaje rezania s modelom PT-32EH pri hliníku
Všetky údaje rezania sa vykonali pomocou bežného výrobného materiálu a vzduchu so 75 psi
5000
4500
Hrúbka
(mm)
40 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
70 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
90 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
40A
60A
70A
90A
0
Rýchlosti0rezania s4 modelom
PT-32EH
– hliník16
8
12
20
24
28
32
36
Rýchlosť rezania (mm/min.)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Hrúbka materiálu (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
138
1000
500
ODSEK
4
0
0
PREVÁDZKA
4
8
12
16
20
Údaje rezania s modelom PT-32EH pri nehrdzavejúcej oceli
24
28
32
36
Všetky údaje rezania sa vykonali pomocou bežného výrobného materiálu a vzduchu so 75 psi
5000
40A
4500
Hrúbka
(mm)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
3500
2000
60 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
70 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
60A
90 A
Rýchlosť 70A
90A
rezu
(mm/min)
40 A
Rýchlosť
rezu
(mm/min)
4000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
16
20
Rýchlosti rezania s modelom PT-32EH – nahrdzavejúca oceľ
24
28
32
36
Rýchlosť rezania (mm/min.)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Hrúbka materiálu (mm)
139
24
28
32
36
ODSEK 4
PREVÁDZKA
140
ODSEK 5
ÚDRŽBA
VAROVANIE
Pred pokusom o akúkoľvek údržbu na tomto horáku sa uistite, že sa spínač napájania na
konzole nachádza v polohe „OFF (VYPNUTÝ)“ a primárny vstup nie je pod prúdom.
5.1 KONTROLA A ČISTENIE SPOTREBNÉHO TOVARU
1. Rozoberte predný koniec modelu PT-32EH nasledovne:
a. Umiestnite hlavu horáka smerom nadol (obráťte sa na obrázok 3-2) a demontujte ochranný štít. Tryska odpadne
z hlavy a zostane v štíte. Odskrutkujte elektródu, aby ste ju vybrali spolu s kolíkom ventilu. Tieto diely vyberte a
skontrolujte ich opotrebovanie. Tryska a elektrolyt sa vo všeobecnosti opotrebujú pomerne rovnako. Pre najlepší
výkon ich vymieňajte spolu.
b. Tryska: Vymeňte ju, ak je otvor zanesený, poškriabaný alebo už nie je kruhový.
c. Elektróda: Pri výmene trysky vždy skontrolujte elektródu na opotrebovanie. Ak je viac ako 1,5 mm (0,06") elektródy
Hafnium erodovanej, vymeňte ju. Ak používate elektródu, ktorá je opotrebovaná nad odporučený limit, môže sa
objaviť poškodenie horáka a zdroja. Pri použití takejto elektródy je značne znížená aj životnosť trysky. Pozrite si
obrázok 5-1.
d. Ochranný štít: Predná strana štítu sa bude rovnomerne rozleptávať od tepla a rozstriekavania roztaveného kovu.
Štít vymeňte, ak sa z prednej strany rozleptalo viac ako 3,2 mm (1/8 palca). Obráťte sa na obrázok 3-2.
e. Tesniaci krúžok: Namažte ho podľa obrázka 5-1. V prípade rozrezania alebo opotrebovania ho vymeňte. Unikajúci
vzduch cez toto tesnenie zníži výkon rezania.
2. Aby ste vymenili vyššie uvedené predné diely, tak sa obráťte na obrázok 3-2.
MAZACÍ PROSTRIEDOK (Č. PRODUKTU 0558000443)
MÔŽETE NANIESŤ NA TESNIACI KRÚŽOK ALEBO TEPELNÝ
ŠTÍT.
TEPELNÝ ŠTÍT
TESNIACI KRÚŽOK
PREDNÁ STRANA TEPELNÉHO ŠTÍTU SA
BUDE POČAS POUŽÍVANIA POSTUPNE
ROZLEPTÁVAŤ.
NOVÝ
OPOTREBOVANÝ
Vymeňte pri väčšej hĺbke erodovania ako 1,5 mm (0,06 palca).
VYMEŇTE SKÔR, AKO DOSIAHNE JAMKOVITOSŤ HLBŠIU AKO 1,5 MM
VAROVANIE ELEKTRÓDU
(0,06 PALCA).
Obrázok 5-1. Údržba tesniaceho krúžku, elektródy a ochranného štítu
141
ODSEK 5
ÚDRŽBA
5.2 DEMONTÁŽ/VÝMENA HLAVY HORÁKA A
SPÍNAČA OD SERVISNÉHO PRÍVODU
4.
VAROVANIE
Ak je potrebné vymeniť hlavu horáka, odpojte napájací
kábel od hlavy horáka tak, že použijete kľúče, aby ste
predišli skrúteniu medenej trubice.
Pred pokusom o akúkoľvek údržbu na tomto horáku sa
uistite, že sa spínač napájania na konzole nachádza v
polohe „OFF“ (VYPNUTÝ) a primárny vstup nie je pod
prúdom.
1. Z rukoväte odpojte šesť skrutiek. Rozdeľte dve polovice
rukoväte.
NAPÁJACÍ KÁBEL
5. Následne odpojte pripojenie hlavného oblúka od
hlavy horáka pomocou dvoch kľúčov, aby ste predišli
stočeniu trubice z nehrdzavejúcej ocele.
PRIPOJENIE
HLAVNÉHO OBLÚKA
2.
Opatrne odpojte telo horáka a spínače od upevnenia. Potiahnite tesniace príruby dozadu, aby ste odhalili hadicové a káblové spoje. Ak sa spínač musí
vymeniť, odpojte spínač a odstrihnite vývody (2) pri
spletených pripojeniach. (Náhradné spínače sa dodávajú s novými spojmi a veľmi dlhými vývodmi)
6. Umiestnite hlavu horáka do montážnej skupiny a
­naveďte káble a trubice do puzdra. Prehnite kabeláž
do otvoru, pričom dávajte pozor, aby ste ­neprekryli
žiadne spájacie povrchy puzdra. Vymeňte druhú
­polovicu puzdra a dotiahnite šesť skrutiek. Do­
tiahnite skrutky, kým sa medzi dvomi polovicami
­nebude nachádzať žiadna medzera.
3. Izoláciu opätovne nasaďte podľa vyobrazenia. Opätovne nasaďte spínače do montážnej skupiny. Prej­
dite na krok 6.
142
ODSEK 6
6.0
Náhradné diely
6.1
Všeobecne
NÁHRADNÉ DIELY
Vždy uveďte sériové číslo zariadenia, na ktorom sa diely použijú. Sériové číslo je vyrazené na výrobnom štítku
zariadenia.
6.2
Objednávanie
Aby ste zaistili správnu prevádzku, tak sa odporúča, aby ste s týmto zariadením používali len originálne diely a
produkty značky ESAB. Používanie dielov iných značiek ako ESAB môže zrušiť vašu záruku.
Náhradné diely si môžete objednať u vášho distributéra značky ESAB.
Pri objednávaní náhradných dielov nezabudnite uviesť akékoľvek špeciálne pokyny pre dodanie.
Obráťte sa na Komunikačného sprievodcu, ktorý sa nachádza na zadnej strane tejto príručky, kde nájdete zoznam
telefónnych čísel zákazníckych servisných centier.
Poznámka:
Faktúra za materiálne položky, ktoré majú prázdne čísla dielov, sa uvádzajú iba pre informovanie zákazníka. Hardvérové položky by mali byť dostupné u miestnych dodávateľov.
143
ODSEK 6
NÁHRADNÉ DIELY
Poznámka:
Horáky a montážne prvky tela horákov, ktoré sa zakupujú samostatne, sa dodávajú bez elektródy, trysky, tepelného štítu a kolíka ventilu. Podľa
potreby objednajte kompletné súpravy náhradných dielov alebo jednotlivé komponenty (pozrite si časť 2)
SPÍNAČ - 0558000818
HLAVA/TELO HORÁKA 0558003412
SPOJ - 0558004020
RUKOVÄŤ 0558004033
SPÍNAČ 0558000818
UPEVŇOVACÍ PRVOK KONEKTORA 0558004021
(2) BIE
LE VÝ
VODY
VÝVOD HLAVNÉHO OBLÚKA
NAPÁJACÍ
KÁBEL
MONTÁŽNY PRVOK KÁBLA
7,6 m (25 STÔP) - 0558002841
15,2 m (50 STÔP) - 0558002842
144
PT-32EH
Obločni gorilniki za rezanje s plazmo
Priročnik za uporabnika (SL)
0558004746
PREPRIČAJTE SE, DA JE UPORABNIK NAPRAVE SEZNANJEN Z NAVODILI.
PRI SVOJEM DISTRIBUTERJU LAHKO NAROČITE DODATNE KOPIJE.
POZOR
NAVODILA so namenjena za izkušene uporabnike. Če niste popolnoma seznanjeni s principi
delovanja in varnostnimi ukrepi za ločno varjenje in rezanje vam priporočamo, da preberete
našo knjigo “Varnostni ukrepi in varno delovanje za ločno varjenje, rezanje in nastavitve
šob“, šifra: 52-529. Ne dovolite, da neizkušene osebe nameščajo, uporabljajo ali vzdržujejo
opremo. Naprave ne nameščajte ali uporabljajte, če niste prebrali in popolnoma razumeli
teh navodil. Za več informacij kontaktirajte svojega distributerja. Preden se odločite
za nameščanje in uporabo opreme za rezanje, obvezno preberite poglavje o varnostnih
ukrepih.
ODGOVORNOST UPORABNIKA
Ta oprema bo delovala v skladu z opisom in priloženimi nalepkami in/ali dodatki, ko jo boste namestili, uporabljali,
vzdrževali in popravljali v skladu s priloženimi navodili. Opremo morate občasno pregledati. Opreme, ki ne deluje
pravilno ali ki je slabo vzdrževana ne smete uporabljati. Manjkajoče dele in dele, ki so pokvarjeni, obrabljeni,
izkrivljeni ali onesnaženi morate takoj zamenjati. Če je potrebna zamenjava ali popravilo takih delov vam
priporočamo, da povprašate za nasvet (preko telefona ali pisma) pri pooblaščenem distributerju, pri katerem ste
opremo kupili.
Brez pisnega dovoljenja proizvajalca opreme in njenih delov ne smete zamenjati ali spremeniti.Uporabnik
te opreme bo osebno odgovoren za vse okvare, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne uporaba, napačnega
vzdrževanja, poškodb, nepravilnih popravkov ali zamenjave, ki jo je opravila tretja, nepooblaščena oseba.
PRED NAMEŠČANJEM IN UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
146
KAZALO VSEBINE
POGLAVJE
NASLOV
STRAN
POGLAVJE 1
VARNOST......................................................................................................................................... 149
POGLAVJE 2
2.1
2.2
POGLAVJE 3
3.1
3.2
OPIS........................................................................................................................................................................................ 151 Splošno.................................................................................................................................................................................. 151
Delovanje.............................................................................................................................................................................. 151
POGLAVJE 4
4.1
4.2
DELOVANJE......................................................................................................................................................................... 155
Jeklena varovala toplotnega ščita................................................................................................................................ 155
Rezanje s PT-32EH.............................................................................................................................................................. 156
POGLAVJE 5
5.1
5.2
POGLAVJE 6
6.1
6.2
VZDRŽEVANJE................................................................................................................................................................... 161
Pregled in čiščenje potrošnega materiala................................................................................................................. 161
Odstranitev / zamenjava glave gorilnika in stikala................................................................................................ 162
NAMESTITEV...................................................................................................................................................................... 153
Namestitev gorilnika PT-32EH....................................................................................................................................... 153
Sestav..................................................................................................................................................................................... 154
NADOMESTNI DELI.......................................................................................................................................................... 163
Splošno.................................................................................................................................................................................. 163
Deli.......................................................................................................................................................................................... 163
147
KAZALO VSEBINE
148
POGLAVJE 1
1.0
VARNOSTNI UKREPI
Varnostni ukrepi
Uporabniki ESAB opreme za varjenje in rezanje s plazmo so dogovorni, da so vse, ki delajo z opremo ali se nahajajo
v njeni bližini, seznanjeni z vsemi varnostnimi ukrepi.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam tega tipa opreme za varjenje ali rezanje s plazmo.
Upoštevajte naslednje nasvete zaradi standardnih odlokov, ki se nanašajo na delovno mesto.
Delo naj opravlja le izurjeno osebje, ki je popolnoma seznanjeno z delovanjem opreme za varjenje ali plazemsko
rezanje.
Nepravilna uporaba opreme lahko povzroči nevarnosti, ki lahko pripeljejo do poškodb delavca ali opreme za
rezanje.
1.
Vsi ki uporabljajo opremo za varjenje ali plazemsko rezanje naj bodo seznanjeni z:
- načinom delovanja
- položajem zasilnega izklopa
- namenu
- predpisanimi varnostnimi ukrepi
- varjenjem in/ali plazemskim rezanjem
2. Delavec mora biti zagotoviti, da:
- ko je oprema zagnana ni na delovnem mestu nobene nepooblaščene osebe.
- da so vsi zaščiteni, ko se plazemski lok prižge.
3. Delovno mesto mora biti:
- ustrezno za opravljanje dela
- zaščiteno od prepiha
4. Osebna zaščitna oprema:
- Obvezno uporabljajte predpisano osebno zaščitno opremo kot so zaščitna očala, zaščitna obleka, zaščitne
rokavice.
- Odstranite vse viseče stvari kot so nakit, naroknice, prstani ker jih lahko ujame oprema ali lahko povzročijo
opekline.
5.
Glavni ukrepi:
- Prepričajte se, da je povratni kabel čvrsto pritrjen.
- Delo z opremo pod visoko napetostjo lahko opravlja samo kvalificiran elektrik.
- Predpisana gasilna oprema naj bo pri roki in dobro označena.
- Ne nanašajte mazila in ne vzdržujte opreme, ko je zagnana.
149
POGLAVJE 1
OPOZORILO
VARNOSTNI UKREPI
VARJENJE IN PLAZEMSKO REZANJE LAHKO POVZROČITA POŠKODBE
UPORABNIKA IN DRUGIH. BODITE POZORNI, KO VARITE ALI REŽETE.
POIŠČITE NASVETE ZA VARNOST DELAVCEV, KI TEMELJIJO NA PODATKIH
PROIZVAJALCA O NEVARNOSTI.
ELEKTRIČNI UDAR - Lahko ubije.
- Po predpisanih standardih namestite in ozemljite enoto za varjenje ali rezanje.
- Ne dotikajte se električnih delov z golo kožo, z mokrimi rokavicami ali z mokro obleko.
- Izolirajte se od ozemljitve in od dela na katerem boste delali.
- Prepričajte se za varno oddaljenost od dela.
DIMI IN PLINI - So lahko nevarni za zdravje.
- Držite glavo stran od dimov.
- Uporabljajte ventilacijo, ekstrakcijo pri loku, ali oboje, da spravite dime in pline stran od zone dihanja in
delovnega mesta.
ŽARKI LOKA - Lahko poškodujejo oči in opečejo kožo.
- Zaščitite oči in telo. Uporabite predpisano masko za varjenje in plazemsko rezanje z zaščitnimi lečami in
zaščitno obleko.
- Opozorite osebe v bližini na nevarnost.
NEVARNOST OGNJA
- Iskre lahko provzročijo požar. Prepričajte se da v bližini ni vnetljivih materijalov.
HRUP - Lahko poškoduje sluh.
- Zaščitite ušesa. Uporabljajte za to predpisano zaščitno opremo.
- Opozorite osebe v bližini na nevarnost
OKVARA - V primeru okvare pokličite strokovno pomoč.
PRED NAMEŠČANJEM IN UPORABO PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
150
POGLAVJE 2
OPOZORILO
OPIS
Plazemski obločni rezalni proces uporablja visoko električno napetost. Izogibati
se je potrebno stiku z 'živimi' deli gorilnika in naprave. Tudi nepravilna uporaba
katerega koli uporabljenega plina lahko predstavlja tveganje. Pred začetkom uporabe PT-32EH gorilnika si preberite varnostne ukrepe in navodila za upravljanje v
ustreznem priročniku z navodili.
Uporaba gorilnika na enoti, ki ni opremljena z ustreznim varnostnim spojnim elementom, lahko izpostavi upravljalca nepričakovani visoki napetosti.
2.1 SPLOŠNO
PT-32EH, ki je v postopku patentiranja, je ročni gorilnik z 90° glavo, zasnovano za uporabo z več obločnimi rezalnimi paketi, ki uporabljajo
čist, suh zrak kot plazemski plin. Dolžine servisnega voda, na voljo za PT-32EH gorilnik, so 7,6 m (25 čevljev) in 15,2 m (50 čevljev). PT-32EH
gorilnik deluje pri maksimalno 90 amperih pri 100% obremenitvi.
2.2 OBSEG DELOVANJA
Namen tega priročnika je zagotoviti upravljavcu vse potrebne informacije za sestavitev, upravljanje in popravilo plazemskega obločnega
rezalnega gorilnika PT-32EH. Za dodatne varnostne ukrepe, procesna navodila in sistemske motnje glejte ustrezni priročnik z navodili za
svoj paket plazemskega obločnega rezalnika.
Specifikacije
PT-32EH Torch
Reže 1-1/2 in. (38 mm)
Trenutna kapaciteta .............................. 90 amperov @ 100% cikel delovanja
Oskrba z zrakom...... 350 cfh @ 75-80 psigov (165 l/min @ 5.2 - 5.5barov)
Dolžina dovodnih linij.................. 7.6m (25 čevljev) ali 15.2m. (50 čevljev)
Dimenzije
Celotna dolžina.......................................................................208 mm (8.2 in.)
Dolžina glave............................................................................. 76 mm (3.0 in.)
Zasnovan za najboljšo rezalno zmogljivost in enostavnost uporabe, PT-32EH proizvaja čiste reze izredno visoke kakovosti.
•
Najbolj kompaktni 90 amperski rezalnik na tržišču
•
Odlična zmožnost rezanja - reže do 38 mm (1-1/2 in.)
•
Uporablja zrak iz kompresorja, cilindra, ali dušik za izredno mnogostranost.
•
Vodilni oblok začne celo skozi barvo
•
Izbirajte med 7.6 m (25 čevljev) ali 15.2 m (50 čevljev) dolgim vodom
•
Dolga življenjska doba potrošnega materiala.
•
Zasnova delov na mestih
•
Patentiran rezalnik in varnostni element
•
Ekskluzivni 40 amperski vlečni ustnik
•
Enoletna garancija
Združljive ESAB konzole
Podatki za naročanje
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut1500
PT-32EH, 90ˇ, 7.6 m (25 čevljev) vod . .......................................... 0558003548
PT-32EH, 90°, 15,2 m (50 čevljev) vod ......................................... 0558003549
Dodatki po izbiri:
Gorilniki in sestavi telesa gorilnika se dostavijo brez elektrode, ustnika,
toplotnega ščita in igle ventila. Naročite popolne komplete rezervnih
delov ali posamezne sestavne dele, ki so prikazani z razčlembo delov
PT-32EH na naslednji strani.
50/70 amperski Komplet rezervnih delov (PC-875 "CE") .......................
............................................................................................................... 0558004949
70 amperski Komplet rezervnih delov (PC-1250 "CE").............................
............................................................................................................... 0558003560
90 amperski Komplet rezervnih delov (PC-1500 "CE").............................
.............................................................................................................. 0558003557
Komplet za merjenje pretoka plazme:
To dragoceno orodje za odkrivanje in odpravljanje napak dovoljuje
meritev pretoka plina za plazmo skozi gorilnik ................. 0558000739
Komplet vodila gorilnika:
Celoten komplet, ki je na voljo v robustnem plastičnem zaboju vsebuje priključke za krožno in ravno rezanje železastih in ne-železove
kovine.
Deluxe, premera 44.5 mm - 106 cm (1-3/4" - 42"),............. 0558003258
Osnoven, premera 44,5 mm - 71 cm (1 -3/4” - 28”)............ 0558002675
Vodilo odmika
Za pravilno razdaljo odmika med vlečnim rezanjem......... 0558002393
40 amperov vlečni ustnik . ............................................................ 0558002908
Žlebasti ustnik . .................................................................................. 0558003089
Žlebeni toplotni ščit ........................................................................ 0558003090
Dolg toplotni ščit (''CE'') ................................................................. 0558003110
Vlečni toplotni ščit (standarden)
Vzdržuje standarden odmik, dobra življenjska doba pri večini uporab
............................................................................................................... 0558003374
Vlečni toplotni ščit (odporen)
Vzdržuje stalni odmik, ima dolgo življenjsko dobo, primeren za
luknjanje............................................................................................ 0558004206
151
POGLAVJE 2
OPIS
Igla ventila
0558001959
O-obroč - 0558003694
(Na voljo skupaj z glavo)
PT-32EH glava gorilnika
0558003412
Elektroda
0558001969
Toplotni ščit
0558001957
Dolg toplotni ščit
0558003110
Ustnik
40 AMPEROV - 0558002908 (vlečno rezanje)*
50/70 AMPEROV - 0558002618 (PC-875, PC-1125 in PC-1250)
90 AMPEROV - 0558002837 (samo PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250 In PC-1500
Vsebine kompletov rezervnih delov za PT-32Eh:
PC-875 (CE)
PC-1250 (CE)
Št. dela 0558003560
70 amperov
PC-1500 (CE)
Št. dela 0558004949
50/70 amperov
Št. dela 0558003557
90 amperov
Opis
Št. dela
Količina
Količina
Količina
Toplotni ščit (HD)
0558004206
1
1
1
Toplotni ščit (dolgi)
0558003110
2
2
2
Toplotni ščit (žlebeni)
0558003090
1
1
1
50/70 amperski ustnik
0558002618
4
4
-
90 amperski ustnik
0558002837
-
-
4
40 amperski vlečni
0558002908
1
1
1
Ustnik (žlebeni)
0558003089
1
1
1
Elektroda
0558001969
3
3
3
Igla ventila
0558001959
1
1
1
Varovalka 2 amperska,
0558001379
-
1
1
Ključ (19129)
0558000808
1
1
1
Mazivo (17672)
0558000443
1
1
1
ustnik
600 VDC
152
POGLAVJE 3
NAMESTITEV
OPOZORILO stikalo na konzoli v položaju "OFF" ter da primarni dotok nima elektrike.
Preden pričnete z vzdrževanjem tega gorilnika, se prepričajte, da je električno
OPOZORILO Z NAVODILI, KI SE NANAŠA NA POSAMEZNO UPORABLJENO KONZOLO.
ZA POPOLNE VARNOSTNE IN NAMESTITVENE POSTOPKE, SI OGLEJTE LITERATURO
3.1 NAMESTITEV GORILNIKA PT-32EH
1. Za zagotovitev varnosti uporabnika, se povezave nahajajo na plošči izhodnega terminala za spodnjim delom prednje
armaturne plošče.
2. Napeljite vodila napajalnega kabla, pilotskega obloka in stikala PT-32EH skozi blažitev raztezanja na dostopnem pokrovu.
3. Povežite napajalni kabel na priključek gorilnika (levi navoji) in ga varno pritrdite.
4. Povežite vodila pilotskega obloka. Prepričajte se, da je povezava privita s ključem kolikor je mogoče.
5. Vstavite vodila stikala v vtikalne doze stikala rezalnika na plošči izhodnega terminala.
6. Ponovno namestite vrata za dostop do napajalnika. Ponovno privijte blažitev raztezanja za zavarovanje napajalnega kabla,
vendar ne preveč.
OPOMBA:
Ta slika prikazuje povezave za Powercut 1250
in 1500. Drugi Powercut modeli; t.j., 875 in
1125 imajo identične priključke, vendar so
povezovalne točke nameščene na različnih
lokacijah na prednji plošči. Oglejte si literaturo
posamezne konzole za popolne informacije.
POVEZAVA VODOV SPROŽILCA
GORILNIKA
POVEZAVA PILOTSKEGA OBLOKA
POVEZAVA
NAPAJALNEGA
KABLA
(2
)B
EL
IV
OD
I
VO
D
IP
ILO
TS
K
EG
NA
PA
J
AL
NI
KA
AO
BL
OK
BE
L
Slika 3-1. Tipični sestav povezav
153
A
POGLAVJE 3
NAMESTITEV
OPOZORILO
Prepričajte se, da je vžigalna konzola v položaju "OFF" ter da je primarni dovajani
tok prekinjen.
OPOZORILO
Glava gorilnika vsebuje ventil za preverjanje dotoka plina in čep povratnega tlaka
ustnika, ki delujejo v povezavi z vezjem znotraj izvora elektrike. Ta sistem preprečuje, da bi se gorilnik napolnil z visoko napetostjo, če se stikalo gorilnika po nesreči
zapre, ko se odstrani ščit. VEDNO NADOMESTITE GORILNIK Z USTREZNIM GORILNIKOM, PROIZVEDENIM V ESAB-U, SAJ SAMO TA VSEBUJE ESABOV PATENTIRANI
VARNOSTNI SPOJ.
3.2 SESTAV
Namestite PT-32EH prednje končne dele, kot je prikazano na sliki 3-2.
2. NAMESTITE USTNIK V TOPLOTNI ŠČIT ROČNO ZATEGNITE TA SKLOP NA TELO GORILNIKA.
1. POSTAVITE IGLO VENTILA V ELEKTRODO IN VARNO
ZATEGNITE ELEKTRODO V GLAVO GORILNIKA Z UPORABO KLJUČA #0558000808.
*
ELEKTRODA
USTNIK
IGLA VENTILA
ŠČIT
3. POMEMBNO!
ŠČIT NAJ BO ZELO TESEN!
* Igla ventila je kritičen del sistema. Ima nalogo odpiranja ventila
za preverjanje pretoka plina, ki je stalen del glave gorilnika. Če igla
ni pravilno vstavljena v elektrodo se ventil ne bo odprl in sistem ne
bo deloval. Igla ventila tudi izboljšuje hlajenje elektrode s povečanjem hitrosti zraka ki teče preko notranje površine elektrode.
Slika 3-2. Sestav PT-32EH gorilnikovih prednjih končnih delov
154
POGLAVJE 4
DELOVANJE
4.1 JEKLENA VAROVALA TOPLOTNEGA ŠČITA (Oglejte si sliko 4-1)
Vlečno rezanje z gorilnikom PT-32EH
Če želite izvajati vlečno rezanje, namestite ESABovo odmično vodilo (P/N 0558002393). Za tanke materiale, pod 9 mm (3/8"),
odstranite 50-70 amperski ali 90 amperski ustnik z glave gorilnika, vstavite ESABov 40 amperski ustnik (P/N 0558002908).
Znižajte nivoje toka na 40 amperov ali manj.
PRILAGODITE VODILO TAKO, DA GA OBRAČATE SAMO V SMERI URNEGA KAZALCA. TO BO
PREPREČILO ZRAHLJANJE ŠČITA PO NESREČI.
OPOMBA
Rezanje z vlečenjem, čeprav pri nizkih tokovih lahko znatno
skrajša življenjsko dobo potrošnih delov gorilnika. Namen
rezanja z vlečenjem pri višjih tokovih (nad 70 amperov) lahko
povzroči takojšnjo, katastrofalno škodo potrošnim delom.
ODMIČNO VODILO JEKLENEGA VAROVALA
P/N 0558002393
ČE JE VAROVALO PRETESNO NA ŠČITU, Z IZVIJAČEM ODPRITE ZAREZO.
ČE JE PREVEČ ZRAHLJANO, ZAPRITE ODPRTINO
S PRIMEŽEM ALI VELIKIMI
KLEŠČAMI.
VODITE OB RAVNEM
ROBU ALI S PROSTOROČNIM REZOM
4.7 mm (3/16") GORILNIK
DO MATERIALA
Slika 4-1. Namestitev in upravljanje jeklenih varoval toplotnih ščitov
155
POGLAVJE 4
DELOVANJE
OPOZORILO
ELEKTRIČNI ŠOK lahko ubije!
• NE uporabljajte enote z odstranjenim pokrovom.
• NE vklopite napajanja enote med držanjem ali prenašanjem enote.
• NE dotikajte se delov naprej od držala gorilnika (ustnik, toplotni ščit, elektroda,
ipd.) kadar je vklopljeno napajanje
OPOZORILO
ŽARKI OBLOKA lahko opečejo oči ali kožo;
HRUP lahko poškoduje slušne organe.
• Nosite varilno čelado z zatemnjenim steklom št. 6 ali 7.
• Nosite zaščito za oči, ušesa in telo.
4.2 REZANJE S PT-32EH
Za rezanje s PT-32EH gorilnikom uporabljajte sledeče procedure (Slika 4-4).
1. Prepričajte se, da je napajanje vključeno. Vklopite stikalo napajanja na konzoli napajanja za rezanje.
2. Regulator tlaka nastavite na 75 - 80 psigov (5,2 - 5,5 barov).
3. Držite ustnik gorilnika približno 3,2 mm-4,7mm (1/8 in. do 3/16 in.) nad materialom in nagnjen pri približno 15
- 30°. To zmanjša možnost vstopa raztaljenega materiala v ustnik. Če se uporablja PT-32EH odmično vodilo P/N
0558002393, bo razdalja med elektrodo in materialom znašala približno 0,47 mm (3/16 in.).
4. Pritisnite stikalo gorilnika. Iz ustnika bo začel pihati zrak.
5. Dve sekundi po pritisku na gumb gorilnika bi naj začel delovati krmilni oblok. Glavni oblok se bo pojavil takoj za
krmilnim in tako omogočil začetek rezanja. (Če uporabljate LOCK način stikala gorilnika, ga lahko sprostite po
vzpostavitvi rezalnega obloka.)
6. Po začetku rezanja naj bo gorilnik nagnjen pod kotom 5-15° (Slika 4-2). Ta kot je posebej uporaben za ustvarjanje
"padajočega" reza. Kadar ne uporabljate odmičnega vodila, naj bo ustnik od delovne površine oddaljen približno
6,4 mm (1/4 in.).
5˚ do 15˚
SMER REZANJA
Slika 4-2. Ustrezen kot gorilnika
POMEMBNO!!!
Vzdržujte ustrezno
odmično razdaljo
Slika 4-4. Tehnika prebijanja in rezanja materiala z uporabo PT-32EH
Z razdaljo vodila odmika
se poveča izhodna moč!
4,7 - 6,4 mm
(3/16 do 1/4 inča)
Slika 4-3. odmik proti izhodni moči
156
POGLAVJE 4
DELOVANJE
PT-32EH Podatki za rezanje karbonskega jekla
Vsi podatki za rezanje izvedeni s standardnimi proizvodnimi potrošnimi materiali in 75psi zrakom
Debelina
(mm)
40 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
60 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
70 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
90 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
914
2489
3175
3886
13
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
38
PT-32EH Hitrosti rezanja – karbonsko jeklo
Hitrost rezanja (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Debelina materiala (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
157
POGLAVJE 4
DELOVANJE
PT-32EH podatki za rezanje aluminija
Vsi podatki za rezanje izvedeni s standardnimi proizvodnimi potrošnimi materiali in 75psi zrakom
5000
4500
Debelina
(mm)
40 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
70 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
90 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
40A
60A
70A
90A
0
PT-32EH 0hitrosti rezanja
– aluminij
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Hitrost rezanja (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Debelina materiala (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
158
1000
500
POGLAVJE
4
0
0
DELOVANJE
4
8
12
PT-32EH podatki za rezanje nerjavečega jekla
16
20
24
28
32
36
Vsi podatki za rezanje izvedeni s standardnimi proizvodnimi potrošnimi materiali in 75psi zrakom
5000
40A
4500
Debelina
(mm)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
3500
2000
60 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
70 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
60A
90 A
Hitrost 70A
rezanja 90A
(mm/min)
40 A
Hitrost
rezanja
(mm/min)
4000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
PT-32EH Hitrosti rezanja – nerjaveče jeklo
16
20
24
28
32
36
Hitrost rezanja (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Debelina materiala (mm)
159
24
28
32
36
POGLAVJE 4
DELOVANJE
160
POGLAVJE 5
OPOZORILO
VZDRŽEVANJE
Preden pričnete z vzdrževanjem tega gorilnika, se prepričajte, da je električno
stikalo na konzoli v položaju "OFF" ter da primarni dotok nima elektrike.
5.1 PREGLED IN ČIŠČENJE POTROŠNEGA MATERIALA
1. Razstavite prednji konec PT-32EH takole:
a. Postavite glavo gorilnika v navzdolnji položaj (glejte sliko 3-2) in odstranite ščit. Ustnik bo padel iz glave in ostal v
ščitu. Odvijte elektrodo, da bi jo odstranili, skupaj z iglo ventila. Odstranite te komponente in preverite obrabljenost.
Ustnik in elektroda se ponavadi obrabita z isto stopnjo. Najbolje je, da ju zamenjate istočasno.
b. Ustnik: Zamenjajte, če je odprtina zamašena, zarezana ali neokrogla.
c. Elektroda: Ob menjavi ustnika vedno preglejte tudi elektrodo. Če je obrabljeno več kot 1,5 mm (0,06") hafnija
elektrode, jo zamenjajte Če je obraba elektrode večja od dopustne moje lahko pride do poškodb gorilnika in napajalnika. Z uporabo preveč obrabljene elektrode se tudi močno skrajša življenjska doba ustnika. Glej sliko 5-1.
d. Ščit: Prednji del ščita bo sčasoma erodiral zaradi vročine in pršenja stopljene kovine. Zamenjajte ščit, če je na prednjem delu erodiral za več kot 3,2 mm (1/8 inča). Glej sliko 3-2.
e. O-obroč: Podmažite kot na sliki 5-1. Zamenjajte, če je razrezan ali obrabljen. Prodiranje zraka mimo tega tesnila bo
zmanjšalo rezalno zmogljivost.
2. Za zamenjavo zgornjih prednjih končnih komponent glejte sliko 3-2.
MAZIVO (P/N 0558000443) SE LAHKO NANESE NA
O-OBROČ ALI TOPLOTNI ŠČIT.
TOPLOTNI ŠČIT
O-OBROČ
PREDNJI DEL TOPLOTNEGA ŠČITA BO
SČASOMA ERODIRAL.
NOV
OPOZORILO
OBRABLJEN
Zamenjajte, ko je erodirana do
več kot 1,5 mm (0,6'') globine.
ZAMENJAJTE ELEKTRODO KO POSTANEJO RAZJEDE GLOBJE OD 1,5 MM
(0,06 INČA).
Slika 5-1. Vzdrževanje O-obroča, elektrode in ščita
161
POGLAVJE 5
VZDRŽEVANJE
5.2 ODSTRANITEV / ZAMENJAVA GLAVE
GORILNIKA IN STIKALA S SERVISNEGA
VODA
4.
OPOZORILO
Če je potrebno zamenjati glavo gorilnika, odstranite
napajalni kabel z glave gorilnika z uporabo dveh ključem, ki preprečujeta ukrivljanje bronaste cevi.
Preden pričnete z vzdrževanjem tega gorilnika, se
prepričajte, da je električno stikalo na konzoli v položaju
"OFF" ter da primarni dotok nima elektrike.
1. Odstranite šest vijakov z ročaja. Ločite obe polovici
ročaja.
NAPAJALNI KABEL
5. Nato odstranite povezavo pilotskega oboka z glave
gorilnika tako, da uporabite dva ključa, ki preprečujeta
ukrivljanje cevi iz nerjavečega jekla.
POVEZAVA
PILOTSKEGA OBLOKA
2.
Previdno odstranite telo gorilnika in stikala s sestava. Potegnite izolacijske rokave nazaj, da bi razkrili
cev in povezave kabla. Če je potrebno stikalo zamenjati, odstranite sikalo in odrežite vode (2) na spojenih povezavah. (Nadomestna stikala so opremljena
z novimi spoji in posebej dolgimi vodi)
6. Namestite glavo gorilnika v sestav in napeljite kable
in cevi v ohišje. Zgibajte električno napeljavo v odprtino, ter bodite previdni, da ne prekrijete katere koli
stične površine ohišja. Namestite drugo polovico
ohišja in privijte šest vijakov. Pritegnite vijake, dokler
med obema polovicama ni več odprtine.
3. Zamenjajte izolacijo, kot je prikazano. Zamenjajte
stikala v sestavu. Nadaljujte do koraka 6.
162
POGLAVJE 6
NADOMESTNI DELI
6.0 Nadomestni deli
6.1
Splošno
Vedno podajte serijsko številko enote, na kateri boste uporabili dele. Serijska številka je odtisnjena na označeni
tablici enote.
6.2
Naročanje
Za pravilno delovanje je priporočljivo, da se s to opremo uporabljajo samo originalni ESAB deli. Uporaba neoriginalnih ESAB delov lahko razveljavi garancijo.
Nadomestne dele lahko naročite pri svojem ESAB distributerju.
Ko naročate nadomestne dele, navedite eventualna posebna navodila za dobavo.
Za seznam telefonskih številk za uporabnike glejte Komunikacijski vodič, ki ga najdete na zadnji strani tega priročnika.
Opomba:
Seznam materialov, ki imajo prazne številke delov, je na voljo le za informacije strankam. Deli
strojne opreme bi morali biti na voljo pri lokalnih virih.
163
POGLAVJE 6
NADOMESTNI DELI
Opomba:
Gorilniki in sestavi telesa gorilnika, ki so kupljeni posamezno, se dostavijo brez elektrode, ustnika, toplotnega ščita in igle ventila. Po potrebi
naročite popolne komplete rezervnih delov ali posameznih sestavnih delov (glej 2. poglavje).
STIKALO - 0558000818
TELO/GLAVA GORILNIKA 0558003412
SPOJ - 0558004020
ROČAJ - 0558003322
STIKALO 0558000818
SPONKA TERMINALA 0558004021
(2) BE
LI VO
DI
VODI PILOTSKEGA OBLOKA
I KABEL
NAPAJALN
SESTAV KABLA
7,6m (25 čevljev) - 0558002841
15,2m (50 čevljev) - 0558002841
164
PT-32EH
Sopletes de corte Plasmarc
Manual de instrucciones (ES)
0558004746
ASEGURE DE QUE ESTA INFORMACIÓN ALCANCE EL OPERADOR.
USTED PUEDE CONSEGUIR COPIAS ADICIONALES A TRAVÉS DE SU DISTRIBUIDOR ESAB.
PRECAUCIÓN
Estas INSTRUCCIONES están para los operadores experimentados. Si usted no es completamente familiar con la teoría de operación y las prácticas seguras para la soldadura de arco
y equipos de corte, le pedimos leer nuestro librete, “precautions and safe practices for arc
welding, cutting, and gouging,” la forma 52-529. No permita a personas inexperimentadas
instale, opere, o mantenga este equipo. No procure instalar o funcionar este equipo hasta
que usted ha leído completamente estas instrucciones. Si usted no entiende completamente
estas instrucciones, entre en contacto con a su distribuidor ESAB para información adicional. Asegure leer las medidas de seguridad antes de instalar o de operar este equipo.
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
Este equipo se funcionará en conformidad con la descripción contenida en este manual y las etiquetas de acompañamiento, y también de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Este equipo se debe comprobar periódicamente. La operación incorrecta o el equipo mal mantenido no deben ser utilizados. Las piezas que están
quebradas, faltantes, usadas, torcidas o contaminadas se deben sustituir inmediatamente. Si tal reparación o el
reemplazo llegan a ser necesario, el fabricante recomienda que una llamada por teléfono o un pedido escrito de
servicio esté hecha al distribuidor ESAB de quien fue comprado.
Este equipo o cualquiera de sus piezas no se deben alterar sin la previa aprobación escrita del fabricante. El usuario de este equipo tendrá la responsabilidad única de cualquier malfuncionamiento que resulte de uso incorrecto, de mantenimiento inadecuado, daños, reparaciones o de la alteración incorrecta por cualquier persona
con excepción del fabricante o de un distribuidor autorizado señalado por el fabricante.
LEER Y ENTENDER EL MANUAL ANTES DE INSTALAR U OPERAR EL EQUIPO.
PROTEJA A USTED Y LOS OTROS!
166
ÍNDICE
APARTADO
TÍTULO
PÁGINA
APARTADO 1
SEGURIDAD...................................................................................................................................... 169
APARTADO 2
2.1
2.2
APARTADO 3
3.1
3.2
DESCRIPCIÓN..................................................................................................................................................................... 171 General................................................................................................................................................................................... 171
Ámbito................................................................................................................................................................................... 171
APARTADO 4
4.1
4.2
FUNCIONAMIENTO.......................................................................................................................................................... 175
Protector de calor de metal............................................................................................................................................ 175
Corte con el PT-32EH........................................................................................................................................................ 176
APARTADO 5
5.1
5.2
APARTADO 6
6.1
6.2
MANTENIMIENTO............................................................................................................................................................ 181
Inspección y limpieza de los consumibles................................................................................................................ 181
Eliminación y recambio del cabezal y del conmutador del soplete de la línea de servicio.................... 182
INSTALACIÓN..................................................................................................................................................................... 173
Instalación del soplete PT-32EH.................................................................................................................................... 173
Montaje.................................................................................................................................................................................. 174
PIEZAS DE RECAMBIO.................................................................................................................................................... 183
General................................................................................................................................................................................... 183
Pedidos.................................................................................................................................................................................. 183
167
ÍNDICE
168
Sección 1
1.0
Precauciones de seguridad
Precauciones de seguridad
Los usuarios de los equipos de corte y soldadura ESAB tienen la responsabilidad de asegurar que las personas que
trabajan o están cerca del equipo sigan las normas de seguridad.
Las precauciones de seguridad deben estar de acuerdo con equipos de corte y soldadura. Las recomendaciones
abajo deben ser seguidas adicionalmente a las normas estándar.
1.
Cualquier persona que utilice un equipo de soldadura o corte plasma debe ser familiar con:
-su operación
-localización de los paros de emergencia
-sus funciones
-precauciones de seguridad
-corte plasma y soldadura
2. El operador debe asegurar que:
-ninguna otra persona este en la área de trabajo durante el arranque de la maquina
-ninguna persona este sin protección al momento de la partida del arco
3. La área de trabajo debe:
-estar de acuerdo con el trabajo
-estar libre de corrientes de aire
4. Equipo de seguridad individual:
-siempre utilice equipos de seguridad, lentes, prendas ignífugas, guantes, etc.
-no utilice artículos sueltos, como bufandas, pulseras, anillos, etc.
5.
Precauciones generales:
-este seguro que el cable de retorno esta bien conectado
-el trabajo con alta voltaje debe ser realizado por un técnico calificado.
-un extintor de incendios apropiado debe estar acerca de la maquina.
-lubricación de la maquina no debe ser realizada durante la operación.
169
Sección 1
Advertencia
Precauciones de seguridad
Soldadura y corte plasma puede ser fatal a usted o otros. Tome las
precauciones de seguridad para corte plasma y soldadura.
DESCARGA ELÉCTRICA puede matar.
- Instale un cable tierra de acuerdo con las normas
- No toque partes eléctricas o consumibles que estén energizados.
- Mantengas aislado del piso y de la pieza de trabajo.
- Certifique que su situación de trabajo es segura
HUMOS Y GASES- Son peligrosos a su salud
- Mantenga su cabeza alejada de los humos
- utilice ventilación o aspiración para eliminar los humos del área de trabajo.
RAYO DEL ARCO. Puede quemar la piel o dañar los ojos.
- Protege sus ojos y piel con lentes y ropa apropiadas.
- Proteja las personas en la área de trabajo utilizando una cortina
PELIGRO DE INCENDIO
- Chispas pueden provocar incendio. Este seguro que no hagan materiales inflamables al rededor de la
maquina.
RUIDO – El ruido en exceso puede dañar los oídos.
- Proteja sus oídos. utilice protección auricular.
- Avise las personas al rededor sobre el riesgo.
AVERÍAS – Llame a ESAB en caso de una avería con el equipo.
LEER Y ENTENDER EL MANUAL ANTES DE INSTALAR U OPERAR EL EQUIPO.
PROTEJA A USTED Y LOS OTROS!
170
APARTADO 2
ADVERTENCIA
DESCRIPCIÓN
El proceso de sopletes de corte de plasma emplea altas tensiones. Debe evitarse el
contacto con piezas “conectadas a la corriente” de los sopletes y la máquina. Además,
el uso inadecuado de cualquier de los gases empleados puede representar un peligro
de seguridad. Antes de comenzar el funcionamiento con el soplete PT-32EH, consulte
las precauciones de seguridad y las instrucciones de funcionamiento del manual de
instrucciones de fuente de energía adecuado.
El uso del soplete en cualquier unidad que no esté equipada con un circuito de
enclavamiento de seguridad de acoplamiento puede exponer al operario a una alta
tensión no prevista.
2.1 General
La patente relativa al PT-32EH es un soplete manual con un cabezal de 90º diseñado para el uso con varios paquetes de corte en arco de
plasma mediante aire limpio y seco como el gas de plasma. Las longitudes de líneas de servicio disponibles con el soplete PT32-EH son de
7,6 m y 15,2 m. El soplete PT-32EH está construido para funcionar a un máximo de 90 amperios al 100% del ciclo de trabajo.
2.2 ÁMBITO
Este manual está diseñado para proporcionar al operario toda la información acerca del montaje, el funcionamiento y la reparación del
soplete de plasma PT-32EH. Para más precauciones de seguridad, instrucciones de proceso y localización y resolución de problemas del
sistema, consulte el manual de instrucciones adecuado para su paquete de corte en arco de plasma.
Especificaciones
Soplete PT-32EH
Diseñado para un rendimiento de corte superior y para un
manejo fácil, el PT-32EH realiza cortes limpios de una calidad
excepcionalmente alta.
•
Soplete de 90 A más compacto del mercado.
•
Capacidad de corte excelente: corta hasta a 38 mm.
•
Utiliza aire comprimido de taller, aire en cilindros
o nitrógeno para una versatilidad superior.
•
Comienzo en arco piloto: incluso comienza a través
de la pintura.
•
Opción de longitud de línea de 7,6 m o de 15,2 m.
•
Excelente vida consumible.
•
Piezas de diseño in situ
•
Soplete patentado y circuito de seguridad.
•
Boquilla de inhibición de 40 A exclusiva.
•
Garantía de un año
Corta hasta 38 mm.
Capacidad de corriente................................. 90 A con ciclo de trabajo 100%
Suministro de aire...............................................................165 l/min 5,2 -5,5 bar
Longitud de líneas de servicio.....................................................7,6 m o 15,2 m
Dimensiones
Longitud total........................................................................................ 208 mm
Longitud del cabezal.............................................................................76 mm
Consolas ESAB compatibles
Información de pedido
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut1500
PT-32EH, 90º, línea de 7,6 m .......................................................... 0558003548
PT-32EH, 90º, línea de 15,2 m ....................................................... 0558003549
Los sopletes y conjuntos de cuerpo de soplete se suministran sin electrodo, sin boquilla, sin protector de calor y sin perno de la válvula. Pida
los kits de piezas de repuesto completos o componentes individuales
mostrados con el desglose de piezas
de PT-32EH de la siguiente página.
Accesorios opcionales:
Kit de piezas de repuesto 50/70 A (PC-875”CE”) .............. 0558004949
Kit de piezas de repuesto 70 A (PC-1250”CE”)..................... 0558003560
Kit de piezas de repuesto 90 A (PC-1500”CE”) .................. 0558003557
Kit de medida de flujo de plasma:
Esta inestimable herramienta de localización y resolución
de problemas permite la medida del flujo de gas de
plasma real a través del soplete................................................. 0558000739
Kit de guía del soplete:
Este kit completo, en una caja de transporte de plástico
duro, incluye conexiones para cortes en círculo y en línea
recta en metales ferrosos y no ferrosos.
Deluxe, 44,5mm - 106cm de radio . ......................................... 0558003258
Básico, 44,5mm - 71cm de radio .............................................. 0558002675
Guía de punto muerto
Para una distancia de punto muerto adecuada durante
el corte................................................................................................ 0558002393
Boquilla de inhibición de 40 A .................................................. 0558002908
Boquilla de gubia . ........................................................................... 0558003089
Gubia de protector de calor . ...................................................... 0558003090
Protector de calor largo . .............................................................. 0558003110
Protector de calor por inhibición (estándar)
Mantiene un punto muerto constante, buena vida útil en la mayoría
de las aplicaciones.......................................................................... 0558003374
Protector de calor por inhibición (trabajo pesado)
Mantiene un punto muerto constante, larga vida útil, adecuado
para perforaciones......................................................................... 0558004206
171
APARTADO 2
DESCRIPCIÓN
Perno de válvula
0558001959
Junta tórica 0558003694
(suministrada con cabezal)
Cabezal de soplete PT-32EH
0558003412
Electrodo
0558001969
Protector de calor
0558001957
Protector de calor largo
0558003110
Boquilla
40 A – 0558002908 (corte por inhibición)*
50/70 A – 0558002618 (PC-875, PC-1125 y PC-1250)
90 A – 0558002837 (PC-1500 solamente)
*PC-875, PC-1125, 1250 y PC1500
Contenido de los kits de piezas de repuesto del PT-32EH:
PC-875 (CE)
PC-1250 (CE)
P/N 0558003560
70 A
PC-1500 (CE)
P/N 0558004949
50/70 A
P/N 0558003557
90 A
Descripción
P/N
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Protector de calor (HD)
0558004206
1
1
1
Protector de calor (largo)
0558003110
2
2
2
Protector de calor (gubia)
0558003090
1
1
1
Boquilla 50/70 A
0558002618
4
4
-
Boquilla 90 A
0558002837
-
-
4
Boquilla de inhibición 40 A
0558002908
1
1
1
Boquilla (gubia)
0558003089
1
1
1
Electrodo
0558001969
3
3
3
Perno de válvula
0558001959
1
1
1
Fusible 2 A, 600 VDC
0558001379
-
1
1
Llave inglesa (19129)
0558000808
1
1
1
Lubricante (17672)
0558000443
1
1
1
172
APARTADO 3
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Antes de intentar cualquier tipo de actividad de mantenimiento del soplete, asegúrese
de que el conmutador de alimentación en la consola está en la posición desactivada
y que la entrada principal no recibe alimentación.
ADVERTENCIA
PARA LOS PROCEDIMIENTOS COMPLETOS DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN, CONSULTE
LA DOCUMENTACIÓN DE INSTRUCCIONES ESPECÍFICA DE LA CONSOLA QUE VAYA
A UTILIZARSE.
3.1 INSTALACIÓN DEL SOPLETE PT-32EH
1. Para la seguridad del operario, las conexiones del soplete está situadas en el panel de la terminal de salida detrás de la
parte inferior del panel frontal.
2. Enrosque el cable de alimentación, el cable en arco piloto y los cables de conmutación del PT-32EH mediante el anillo
pasacables de la cobertura de acceso.
3. Conecte el cable de alimentación al accesorio del soplete (hilo a mano izquierda) y ajústelo firmemente.
4. Conecte los cables en arco pilotos. Asegúrese de que la conexión del cable de alimentación ha sido apretada con llave
inglesa.
5. Enchufe los cables de conmutación del receptáculo del conmutador del soplete en el panel de la terminal de salida.
6. Vuelva a colocar la puerta de acceso de la fuente de alimentación. Vuelta a ajustar el anillo pasacables para asegurar el
cable de alimentación, pero no lo apriete demasiado.
NOTA:
Esta ilustración representa las conexiones
para Powercut 1250 y 1500. Otros modelos
de Powercut, como el 875 y el 1125, tienen
accesorios idénticos, pero los puntos de
conexión se configuran en ubicaciones
diferentes del panel frontal. Consulte la
documentación específica de la consola para
una información más completa.
CONEXIÓN DE LOS CABLES
CONEXIÓN DEL CABLE DE INICIO DEL SOPLETE
EN ARCO PILOTO
CONEXIÓN
DEL CABLE
DE ALIMENTACIÓN
(2
)C
CA
BL
AB
LE
CA
EE
SB
LA
NC
OS
BL
NA
RC
OP
ILO
TO
ED
EA
LIM
EN
TA
CIÓ
N
Figura 3-1. Montaje de conexión típico
173
APARTADO 3
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Asegúrese de que el conmutador de alimentación en la consola está en la posición
desactivada y que la entrada principal no recibe alimentación.
ADVERTENCIA
El cabezal del soplete contiene una válvula de comprobación del flujo de gas y una
llave de presión trasera de la boquilla que funcionan en conjunto con el circuito dentro
de la fuente de alimentación. Este sistema evita que el soplete reciba alimentación
con alta tensión si el conmutador del soplete se cierra accidentalmente cuando se
retira el conmutador. SUSTITUYA SIEMPRE EL SOPLETE POR UN SOPLETE ADECUADO,
FABRICADO POR ESAB, YA QUE SOLAMENTE DICHOS SOPLETES CONTIENEN EL
ENCLAVAMIENTO DE SEGURIDAD PATENTADO POR ESAB.
3.2 MONTAJE
Instale las piezas del extremo frontal del PT-32EH como se muestra en la Figura 3-2.
2. COLOQUE LA BOQUILLA EN EL PROTECTOR DE
CALOR Y ENROSQUE DICHO MONTAJE AL CUERPO DEL
SOPLETE Y APRIÉTELO A MANO.
1. COLOQUE EL PERNO DE LA VÁLVULA EN EL
ELECTRODO, ATORNILLE EL ELECTRODO EN EL
CABEZAL DEL SOPLETE Y FÍJELO FIRMEMENTE
CON UNA LLAVE INGLESA #0558000808.
ELECTRODO
PERNO DE
VÁLVULA
BOQUILLA
*
PROTECTOR
3. ¡IMPORTANTE!
¡COLOQUE EL PROTECTOR MUY FIRME!
* El perno de válvula es un elemento esencial en el sistema. Su
función es abrir la válvula de comprobación de flujo de gas que
está permanentemente unida al cabezal del soplete. Si el perno
no se coloca correctamente en el electrodo, la válvula no se abrirá
y el sistema no funcionará. El perno de la válvula también mejora
la refrigeración del electrodo, aumentando la velocidad del aire
sobre la superficie interior del electrodo.
Figura 3-2. Montaje de las piezas del extremo frontal de PT-32EH
174
APARTADO 4
FUNCIONAMIENTO
4.1 PROTECTORES DE CALOR DE METAL (Consulte la Figura 4-1)
Drag Cutting with the PT-32EH Torch
Si es necesario un corte por inhibición, adjunte la guía de punto muerto (P/N 0558002393). Para materiales finos de menos de
9 mm, retire la boquilla de 50-70 A o 90 A del cabezal del soplete, inserte la boquilla 40 A de ESAB (P/N 0558002908).
Disminuya el nivel de la corriente a 40 A como máximo.
AJUSTE LA GUÍA GIRANDO SOLAMENTE EN
LA DIRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ.
ESTO EVITARÁ QUE EL PROTECTOR SE
AFLOJE ACCIENTALMENTE.
ADVERTENCIA
El corte por inhibición, incluso a niveles de corriente muy
bajos, puede reducir significativamente la vida útil de los
consumibles de sopletes. Tratar de cortar por inhibición con
corriente mayores (70 A) puede causar un daño inmediato
e irreversible en el consumible.
GUÍA DE PUNTO
MUERTO DEL
PROTECTOR DE METAL
P/N 0558002393
SI LA GUÍA ESTÁ MUY
APRETADA AL PROTECTOR,
ABRA LA RANURA CON UN
DESTORNILLADOR.
SI ESTÁ DEMASIADO
SUELTO, CIERRE LA RANURA
CON UNA PRENSA O CON
GRANDES TENAZAS.
GUÍA CONTRA EL
BORDE RECTO
O EL CORTE DE
MOVIMIENTO
LIBRE.
(4,7 mm)
SOPLETE EN
FUNCIONAMIENTO
Figura 4-1. Instalación y funcionamiento de los protectores de calor de metal
175
APARTADO 4
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA
LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS pueden matar.
• NO encienda la unidad con la cubierta retirada.
• NO aplique alimentación a la unidad mientras esté transportando o llevando la unidad.
• NO toque ninguna de las piezas del soplete delante del mango del soplete
(boquilla, protector de calor, electrodo, etc.) con la alimentación activada.
ADVERTENCIA
LOS RAYOS EN ARCO pueden quemar los ojos y la piel;
EL RUIDO puede dañar la audición.
• Lleve un casco de soldadura con lentes oscurecidas de nº 6 o 7.
• Lleve protección ocular, auditiva y corporal.
4.2 CORTE CON EL PT-32EH
Utilice los siguientes procedimientos para cortar con el soplete PT-32EH (Figura 4-4).
1. Asegúrese de que el conmutador de desconexión a tierra está activado. Encienda el conmutador de alimentación
en la consola de fuente de alimentación de corte.
2. Configure el regulador de presión a 5,2-5,5 bares.
3. Sostenga la boquilla del soplete a aproximadamente 3,2 mm – 4,7 mm por encima del lugar de trabajo e inclinado
a aproximadamente 15-30º. Esto reduce la posibilidad de que las chispas entren en la boquilla. Si se está utilizando
la guía de punto muerto de PT-32EH P/N 0558002393, la distancia entre el electrodo y el punto de trabajo debe
ser de aproximadamente 0,47 mm.
4. Pulse el conmutador del soplete. Debe salir aire por la boquilla del soplete.
5. Dos segundos después de pulsar el conmutador del soplete, debe empezar el arco piloto. El arco principal debe
seguirle inmediatamente después, lo cual permite que comience el corte (Si se utiliza el modo BLOQUEO de inicio,
el conmutador del soplete debe soltarse después de establecer el arco de corte).
6. Después de empezar el corte, el soplete debe mantenerse a un ángulo delantero de 5-15º (Figura 4-2). Este ángulo
es particularmente útil a la hora de ayudar a crear un corte “de caída”. Cuando no se utilice la guía de punto muerto,
las boquillas deben sostenerse aproximadamente a 6,4 mm del punto de trabajo.
De 5º a 15º
Dirección de corte
Figura 4-2. Ángulo de soplete correcto
¡¡IMPORTANTE!!
Mantenga la distancia
de punto muerto
Figura 4-4. Técnicas de corte y perforación mediante el PT-32EH
¡La salida de energía
aumenta con la distancia
al punto muerto!
(4,7 – 6,4 mm)
Figura 4-3. Punto muerto frente
a salida de energía
176
APARTADO 4
FUNCIONAMIENTO
Datos de corte de PT-32EH para acero al carbono
Todos los datos de corte realizados mediante los consumibles de producción estándar y aire a 5,17 bar.
Grosor
(mm)
40 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
60 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
70 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
90 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
914
2489
3175
3886
13
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
38
Velocidades de corte de PT-32EH – Acero al carbono
Velocidad de corte (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Grosor del material (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
177
APARTADO 4
FUNCIONAMIENTO
Datos de corte de PT-32EH para aluminio
Todos los datos de corte realizados mediante los consumibles de producción estándar y aire a 5,17 bar.
5000
4500
Grosor
(mm)
40 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
70 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
90 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
40A
60A
70A
90A
0
Velocidades
de corte
de PT-32EH
– Aluminio
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Velocidad de corte (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Grosor del material (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
178
1000
500
APARTADO
4
0
0
FUNCIONAMIENTO
4
8
12
16
20
Datos de corte de PT-32EH para acero inoxidable
24
28
32
36
Todos los datos de corte realizados mediante los consumibles de producción estándar y aire a 5,17 bar.
5000
40A
4500
Grosor
(mm)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
3500
2000
60 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
70 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
60A
90 A
Velocidad 70A
de corte 90A
(mm/min)
40 A
Velocidad
de corte
(mm/min)
4000
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
16
Velocidades de corte de PT-32EH – Acero inoxidable
20
24
28
32
36
Velocidad de corte (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Grosor del material (mm)
179
24
28
32
36
APARTADO 4
FUNCIONAMIENTO
180
APARTADO 5
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA
Antes de intentar cualquier tipo de actividad de mantenimiento del soplete, asegúrese
de que el conmutador de alimentación en la consola está en la posición desactivada
y que la entrada principal no recibe alimentación.
5.1 INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS CONSUMIBLES
1. Desmonte el extremo frontal del PT-32EH como se indica a continuación:
a. Coloque el cabezal del soplete hacia abajo (consulte la Figura 3-2) y retire el protector. La boquilla caerá del
cabezal y permanecerá en el protector. Desenrosque el electrodo para retirarlo y el perno de válvula. Retire dichos
componentes e inspecciónelos para localizar los posibles desgastes. La boquilla y el electrodo normalmente se
desgastarán al mismo ritmo. Para un mejor rendimiento, sustitúyalos al mismo tiempo.
b. Boquilla: Sustitúyala si el orificio está atascado, desgastado o la rosca se ha dado de sí.
c. Electrodo: Cuando sustituya la boquilla, inspeccione siempre el electrodo en busca de desgastes. Si más de 1,5 mm
del electrodo de hafnio se ha erosionado, sustituya el electrodo. Si el electrodo se utiliza más allá de este límite
de desgaste recomendado, pueden producirse daños en el soplete y en la fuente de alimentación. La vida útil de
la boquilla también se reduce mucho cuando se utiliza el electro por debajo del límite recomendado. Consulte
la figura 5-1.
d. Protector: La cara del protector se erosionará gradualmente debido al calor y al spray líquido de metal. Sustituya
el protector si se ha erosionado más de 3,2 mm de la cara. Consulte la Figura 3-2.
e. Junta tórica: Lubrique según la Figura 5-1. Sustitúyala si está cortada o desgastada. Si hay escapes de aire a través
de este sello se reducirá el rendimiento de corte.
2. Para sustituir los componentes del extremo frontal anteriormente mencionados, consulte la Figura 3-2.
PUEDE APLICARSE LUBRICANTE (P/N 0558000443)
A LA JUNTA TÓRICA O AL PROTECTOR
DE CALOR
PROTECTOR DE CALOR
JUNTA TÓRICA
LA CARA DEL PROTECTOR DE CALOR
SE EROSIONARÁ GRADUALMENTE
CON EL USO
NUEVO
ADVERTENCIA
USADO
Sustitúyalo cuando se
erosione más allá de 1,5 mm
de profundidad.
SUSTITUYA EL ELECTRODO ANTES DE QUE LA EROSIÓN SEA MÁS PROFUNDA DE
1,5 MM.
Figura 5-1. Mantenimiento de la junta tórica, electrodo y protector
181
APARTADO 5
FUNCIONAMIENTO
5.2 ELIMINACIÓN Y RECAMBIO DEL CABEZAL Y
DE LOS CONMUTADORES DEL SOPLETE DE
LA LÍNEA DE SERVICIO
4.
ADVERTENCIA
Si debe sustituirse el cabezal del soplete, retire el
cable de alimentación del cabezal del soplete mediante
dos llaves inglesas para evitar que se retuerza el tubo
de metal.
Antes de intentar cualquier tipo de actividad de mantenimiento del soplete, asegúrese de que el conmutador de
alimentación en la consola está en la posición desactivada y que la entrada principal no recibe alimentación.
1. Retire los seis tornillos del mango. Separe las dos
mitades del mango.
CABLE DE ALIMENTACIÓN
5. A continuación, retire la conexión en arco piloto del
cabezal del soplete mediante dos llaves inglesas para
evitar que se retuerza el tubo de acero inoxidable.
CONEXIÓN DE
ARCO PILOTO
2.
Retire cuidadosamente el cuerpo y los conmutadores del soplete del montaje. Tire de las fundas de
aislamiento hacia atrás para exponer las conexiones
del tubo y los cables. Si debe sustituirse el conmutador, retire el conmutador y los cables de recorte (2)
en las conexiones empalmadas. (Los conmutadores
de sustitución se suministran con nuevos empalmes
y cables extra largos).
6. Coloque el cabezal del soplete en el montaje y guíe
los cables y tubos por el interior de la carcasa. Doble
el cableado hacia dentro de la cavidad, con cuidado
de que no se superponga ninguna superficie de unión. Sustituya la otra mitad de la carcasa y apriete los
seis tornillos. Apriete los tornillos hasta que no haya
hueco entre las dos mitades.
3.
Sustituya el aislamiento como se muestra a continuación. Sustituya los conmutadores en el montaje.
Continúe al paso 6.
182
APARTADO 6
6.0
Piezas de Recambio
6.1
General
PIEZAS DE RECAMBIO
Proporcione siempre el número de serie de la unidad en la que se utilizarán las piezas. El número de serie está
sellado en la placa del nombre de la unidad.
6.2
Pedidos
Para garantizar un funcionamiento adecuado, se recomienda que solamente se utilicen piezas y productos
originales de ESAB con este equipo. El uso de piezas que no sean de ESAB puede invalidar su garantía.
Las piezas de recambio pueden solicitarse mediante su Distribuidor de ESAB.
Asegúrese de indicar cualquier instrucción especial relativa al envío cuando haga el pedido de sus piezas de
recambio.
Consulte la Guía de Comunicaciones ubicada en la página final de este manual para una lista de números
telefónicos de servicio de atención al cliente.
Nota
La facturación de los objetos materiales que tienen números de pieza en blanco se
proporcionan solamente con fines informativos.
Los objetos de hardware deben estar disponibles a través de nuestras fuentes locales.
183
APARTADO 6
PIEZAS DE RECAMBIO
Nota
Los sopletes y conjuntos de cuerpo de soplete se suministran sin electrodo, sin boquilla, sin protector de calor y sin perno de la válvula. Pida los
kits de piezas de repuesto completos o componentes individuales según convenga (véase el Apartado 2).
CONMUTADOR - 0558000818
CUERPO/CABEZAL DEL SOPLETE
0558003412
EMPALME - 0558004020
MANGO - 0558003322
CONMUTADOR 0558000818
CIERRE DE LA TERMINAL 0558004021
(2) CA
BLES
BLAN
COS
CABLE DE ARCO PILOTO
CABLE DE
CIÓN
ALIMENTA
MONTAJE DE CABLES
7,6 m - 0558002841
15,2 m - 0558002842
184
PT-32EH
Plasmarc skärbrännare
Instruktionshandbok (SV)
0558004746
Se till att operatören får den här informationen.
Du kan få extra kopior från återförsäljaren.
Försiktighet
Instruktionerna vänder sig till erfarna operatörer. Om du inte är förtrogen med metoder
och säkerhetsrutiner vid drift av bågsvetsnings- och skärutrustningar, läs vårt häfte ”Försiktighetsåtgärder och säkerhetsrutiner vid bågsvetsning, skärning och mejsling”, dokument 52-529. Personer utan utbildning får inte installera, använda eller underhålla utrustningen. Försök INTE att installera eller använda utrustningen innan du har läst och förstått
instruktionerna. Om du inte förstår instruktionerna helt, kontakta din leverantör för mera
information. Läs säkerhetsföreskrifterna innan du installerar eller använder utrustningen.
ANVÄNDARENS AVSVAR
Utrustningen fungerar enligt denna bruksanvisning och enligt medföljande etiketter och skyltar om den monteras, används, underhålls och repareras enligt instruktionerna. Utrustningen bör kontrolleras regelbundet. Felaktig eller dåligt underhållen utrustning får inte användas. Trasiga, saknade, slitna, skeva eller nersmutsade delar
ska omedelbart bytas ut. Om reparation eller utbyte är nödvändig, rekommenderar tillverkaren att en begäran
om reparation görs per telefon eller skriftligt till den auktoriserade återförsäljare produkten köptes från.
Utrustningen eller delar av utrustningen bör inte ändras utan skriftligt godkännande från tillverkaren. Användaren av utrustningen är ensam ansvarig för alla funktionsfel som orsakats av felanvändning, felaktig service
eller reparation, skador eller ändringar som är utförda av någon annan än tillverkaren eller en reparationsfirma
som är utvald av tillverkaren.
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER ENHETEN
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
186
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
AVSNITTTITEL
SIDA
AVSNITT 1
SÄKERHET........................................................................................................................................ 189
AVSNITT 2
2.1
2.2
AVSNITT 3
3.1
3.2
BESKRIVNING..................................................................................................................................................................... 191 Allmänt.................................................................................................................................................................................. 191
Översikt.................................................................................................................................................................................. 191
INSTALLATION................................................................................................................................................................... 193
Anslutning av PT-32EH skärbrännare......................................................................................................................... 193
Montering............................................................................................................................................................................. 194
AVSNITT 4ANVÄNDNING.................................................................................................................................................................... 195
4.1
Stålvärmeskydd.................................................................................................................................................................. 195
4.2
Att skära med PT-32EH..................................................................................................................................................... 196
AVSNITT 5UNDERHÅLL....................................................................................................................................................................... 201
5.1
Inspektion och rengöring av förbrukningsmaterial.............................................................................................. 201
5.2
Avlägsning/utbyte av skärbrännarhuvud och strömbrytare............................................................................. 202
AVSNITT 6RESERVDELAR................................................................................................................................................................... 203
6.1
Allmänt.................................................................................................................................................................................. 203
6.2
Delar........................................................................................................................................................................................ 203
187
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
188
Avsnitt 1
1.0
Säkerhetsåtgärder
Säkerhetsåtgärder
De som använder svets- och plasmaskärutrustning från ESAB är ansvariga för att alla som arbetar med eller i
närheten av utrustningen följer alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifterna måste uppfylla
kraven som gäller denna typ av svets- eller skärutrustning. Följande rekommendationer ska följas, utöver de
standardregler som gäller på arbetsplatsen.
Allt arbete måste utföras av utbildad personal som är väl förtrogen med svets- eller skärutrustningen.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till farliga situationer som kan orsaka personskador och skada
utrustningen.
1. Alla som använder svets- eller skärutrustning måste känna till följande:
- användningen
- nödstoppens placering
- funktionen
- tillämpliga säkerhetsåtgärder
- svetsning och/eller plasmaskärning
2. Operatören måste kontrollera följande:
- det får inte finnas några obehöriga personer inom utrustningens arbetsområdet när den startas.
- ingen är oskyddad när bågen tänds.
3. Arbetsplatsen måste uppfylla följande:
- vara lämplig för ändamålet
- vara fri från drag
4. Personlig säkerhetsutrustning:
- Använd alltid rekommenderad personlig säkerhetsutrustning, till exempel skyddsglasögon,
brandhärdiga kläder, säkerhetshandskar.
- Använd inte löst sittande kläder, till exempel halsdukar, armband eller ringar, som kan
fastna eller orsaka brännskador.
5. Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Kontrollera att återledaren är ordentligt fastsatt.
- Arbeten på elektriska utrustningar får bara utföras av behörig elektriker.
- Det ska finnas tydligt märkt brandsläckningsutrustning till hands.
- Smörjning och underhåll kan inte utföras på utrustningen under drift.
189
Avsnitt 1
VARNING
Säkerhetsåtgärder
BÅGSVETSNING OCH SKÄRNING KAN VARA FARLIGT FÖR DIG SJÄLV OCH
ANDRA. VIDTA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER NÄR DU SVETSAR OCH SKÄR.
DIN ARBETSGIVARE BÖR UTFORMA SÄKERHETSREGLER SOM SKA VARA
BASERADE PÅ TILLVERKARENS RISKINFORMATION.
ELEKTRISKA STÖTAR är livsfarliga.
- Installera och jorda svets- eller plasmaskärutrustningen enligt gällande bestämmelser.
- Berör inte elektriska delar eller elektroder som är igång med bara händer, våta handskar eller våta kläder.
- Se till att du är isolerad mot marken och arbetsstycket.
- Se till att din arbetsställning är säker.
ÅNGOR OCH GASER - kan vara hälsovådliga.
- Undvik att andas in röken.
- Använd allmänventilation eller punktutsug, eller båda, för att ta bort rök och gaser från arbetsområdet
och hela lokalen.
BÅGSTRÅLAR - kan skada ögon och bränna huden.
- Skydda ögon och hud. Använd rätt utrustning för svetsning/plasmaskärning, till exempel skärm med filter
och skyddskläder.
- Skydda personer i omgivningen med lämpliga skärmar eller draperier.
BRANDFARA
- Gnistor (stänk) kan orsaka eldsvåda. Kontrollera att det inte finns antändliga material i närheten.
BULLER - Kraftigt buller kan skada din hörsel.
- Skydda öronen. Använd öronproppar eller hörselskydd.
- Varna personer i närheten för bullerrisken.
FUNKTIONSFEL - tillkalla experthjälp vid funktionsfel.
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER ENHETEN
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
190
AVSNITT 2
VARNING
BESKRIVNING
Skärningsprocessen med Plasma arc sker under högspänning. Undvik kontakt med
strömförande delar på skärbrännaren och strömkonsolen. Felaktigt bruk av de gaser som används kan innebära en säkerhetsrisk. Innan du börjar använda PT-32EH
skärbrännare, referera till säkerhetsåtgärder och användarinstruktioner i instruktionshandboken för strömkällor.
Att använda skärbrännaren på en enhet som inte är utrustad med en strömkrets med
säkerhetsspärr, kan utsätta användaren för oväntad högspänning.
2.1 ALLMÄNT
Den förestående patenten PT-32EH är en manuell brännare med ett 90° huvud som är konstruerad för användning med flertalet Plasma
arc skärbrännare och använder ren, torr luft som plasmagas. Arbetslängderna som finns tillgängliga för PT-32EH skärbrännare är 7.6 m och
15.2 m. PT-32EH skärbrännare är klassad att fungera vid maximalt 90 A vid 100% arbetscykel.
2.2 ÖVERSIKT
Denna instruktionshandbok är avsedd att tillgodose användaren med all information som behövs för att montera, använda och reparera
PT-32EH plasma arc skärbrännare. För ytterligare säkerhetsåtgärder, processinstruktioner och felsökning av systemet, referera till lämplig
instruktionshandbok för din Plasma arc skärbrännare.
Specifikationer
PT-32EH skärbrännare
Konstruerad för en överlägsen skärbränning och enkel hantering, PT-32EH tillgodoser en jämn, exeptionellt högkvalitativ
skärning.
•
Den mest kompakta skärbrännaren med 90 A som finns
på marknaden
•
Utmärkt skärningskapacitet - skär upp till 38 mm.
•
Använder vanlig tryckluft, cylinderluft eller kväve för en
överlägsen mångsidighet
•
Pilotbågsstart - startar även genom färg
•
Val av 7.6 m eller 15.2 m arbetslängd
•
Utmärkt livslängd av förbrukningsmaterialet
•
Alla komponenter på plats
•
Patenterad skärbrännare och säkerhetskrets
•
Exklusiv 40 A dragskärningsmunstycke
•
Ett års garanti
Skär upp till 38 mm.
Maximal ström........................................................... 90 A vid 100% arbetscykel
Lufttillförsel................................................................... 165 l/min vid 5.2 - 5.5 bar
Arbetslängder................................................................................7.6m eller 15.2m
Dimensioner
Helhetslängd........................................................................................ 208 mm.
Skärbrännarhuvudlängd.....................................................................76 mm.
Kompatibla ESAB-konsoler
Orderinformation
PowerCut-875, PowerCut-1125, PowerCut-1250, PowerCut1500
PT-32EH, 90°, 7.6 m kabel ................................................................ 0558003548
PT-32EH, 90°, 15.2 m kabel . ............................................................ 0558003549
Skärbrännaren och skärbrännarkarossen levereras utan elektrod,
munstycke, värmeskydd och ventilsprinter. Beställ reservdelskit eller
individuella komponenter till PT-32EH, vilka är utförligt beskrivna i
reservdelslistan på nästa sida.
Övriga tillbehör:
50/70 A reservdelskit (PC-875 "CE") ....................................... 0558004949
70 A reservdelskit (PC-1250 "CE").............................................. 0558003560
90 A reservdelskit (PC-1500 "CE") . .......................................... 0558003557
Utmätningskit för gasflöde:
Detta värdefulla felsökningsverktyg tillåter utmätning av det aktuella
plasmagasflödet genom skärbrännaren................................ 0558000739
Skärbrännarens guidekit:
Detta kompletta kit kommer i en robust väska och inkluderar fästanordningar för rund och rak skärning i järn och andra material.
Deluxe, 44.5 mm - 106 cm radie................................................ 0558003258
Basic, 44.5 mm - 71 cm radie ..................................................... 0558002675
Skärstöd
För korrekt skärdistans vid dragskärning............................... 0558002393
40 A dragskärningsmunstycke .................................................. 0558002908
Mejslingsmunstycke ....................................................................... 0558003089
Värmeskydd, mejsling . .................................................................. 0558003090
Värmekydd, lång ("CE") . ................................................................ 0558003110
Värmeskydd, dragning (standard)
Upprätthåller en konstant neutralisering och har en lång livslängd i de
flesta applikationer........................................................................... 0558003374
Värmeskydd, dragning (tung belastning)
Upprätthåller en konstant neutralisering och har en lång livslängd.
Lämplig för håltagning................................................................. 0558004206
191
AVSNITT 2
BESKRIVNING
Ventilsprinter
0558001959
O-ring - 0558003694
(levereras med
skärbrännarhuvud)
PT-32EH
skärbrännarhuvud
0558003412
Elektrod
0558001969
Värmeskydd
0558001957
Långt värmeskydd
0558003110
Munstycke
40 A - 0558002908 (dragskärning)*
50/70 A - 0558002618 (PC-875, PC-1125, & PC-1250)
90 A - 0558002837 (endast för PC-1500)
*PC-875, PC-1125, 1250, & PC-1500
PT-32EH reservdelskit innehåller:
PC-875 (CE)
PC-1250 (CE)
P/N 0558003560
70 A
PC-1500 (CE)
P/N 0558004949
50/70 A
P/N 0558003557
90 A
Beskrivning
P/N
Antal
Antal
Antal
Värmeskydd (HD)
0558004206
1
1
1
Värmeskydd (långt)
0558003110
2
2
2
Värmeskydd (mejsling)
0558003090
1
1
1
50/70 A Munstycke
0558002618
4
4
-
90 A Munstycke
0558002837
-
-
4
40 A Dragskärnings-munstycke
0558002908
1
1
1
Munstycke (mejsling)
0558003089
1
1
1
Elektrod
0558001969
3
3
3
Ventilsprinter
0558001959
1
1
1
Säkring 2 A, 600 VDC
0558001379
-
1
1
Skiftnyckel (19129)
0558000808
1
1
1
Smörjmedel (17672)
0558000443
1
1
1
192
AVSNITT 3
INSTALLATION
VARNING
Innan underhåll görs på denna skärbrännare, se till att strömbrytaren på konsolen
är i läge "OFF" (AV) och att den primära nätspänningen inte är strömförande.
VARNING
FÖR EN KOMPLETT SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSPROCEDUR, REFERERA TILL
INSTRUKTIONSHANDBOKEN SOM KOM MED DIN KONSOL.
3.1ANSLUTNING AV PT-32EH SKÄRBRÄNNARE
1. För en säker användning är skärbrännarens kablar placerade bakom den lägre delen på framsidans panel.
2. Trä PT-32EHs elkabel, pitolbågskabel och strömbrytarledarna genom slitavbelastningen på luckan.
3. Anslut elkabeln till brännarens beslag (gängorna på vänster sida) och fäst den ordentligt med skiftnyckeln.
4. Anslut pilotbågsledarna.
5. För in strömbrytarledarna i brännarens strömbrytarkontakt på panelen.
6. Montera fast luckan igen på strömbrytaren. Dra åt slitavbelastningen igen så elkabeln sitter ordentligt fast, men fäst den
inte för hårt.
OBS:
Denna illustration visar anslutningarna för
Powercut 1250 och 1500. Andra Powercutmodeller; dvs., 875 och 1125 har identiska
beslag, men anslutningspunkterna är
konfigurerade på olika platser på den
främre panelen. Referera till den specifika
konsolinstruktionshandboken för komplett
information.
PILOTBÅGSANSLUTNING
ANSLUTNING AV SKÄRBRÄNNARLEDARE (TRIGGER)
ELKABELANSLUTNING
(2
)V
ITA
LEDARE
PILOT
BÅG
SLEDARE
ELKA
BEL
Figur 3-1. Normal anslutning
193
AVSNITT 3
INSTALLATION
VARNING
Se till att strömbrytaren på konsolen är på läge "OFF" (AV) och att den primära nätspänningen inte är strömförande.
VARNING
Skärbrännarhuvudet har en kontrollventil för gasflödet och en mottryckskran för
munstycket som fungerar i relation med kretsarna i strömkällan. Detta system hindrar
skärbrännaren från att strömföras med högspänning om skärbrännarens strömbrytare oavsiktligt stängs av när skyddet avlägsnas. BYT ALLTID UT SKÄRBRÄNNAREN
MED KORREKT SKÄRBRÄNNARE TILLVERKAD AV ESAB, EFTERSOM DEN HAR ESABs
PATENTERADE SÄKERHETSSPÄRR.
3.2 MONTERING
Installera PT-32EHs fram- och bakdelar enligt figur 3-2.
2. PLACERA MUNSTYCKET I VÄRMESKYDDET OCH
GÄNGA FAST DET I SKÄRBRÄNNARKAROSSEN OCH
FÄST ORDENTLIGT.
1. PLACERA VENTILSPRINTERN I ELEKTRODEN OCH
SKRUVA FAST ELEKTRODEN I SKÄRBRÄNNARHUVUDET
OCH SPÄNN FAST ORDENTLIGT MED SKIFTNYCKEL NR.
0558000808.
*
ELEKTROD
MUNSTYCKE
VENTILSPRINTER
SKYDD
3. VIKTIGT!
SE TILL ATT SKYDDET SITTER
ORDENTLIGT FAST!
* Ventilsprintern är en viktig del av systemet. Den är till för att
öppna ventilen till gasflödets kontroll som sitter permanent fast
i skärbrännarhuvudet. Om sprintern inte är korrekt placerad i
elektroden, öppnas inte ventilen och systemet kan inte fungera.
Ventilsprintern förbättrar även elektrodens nedkylning genom
att öka lufttrycket på den inre ytan av elektroden.
Figur 3-2. Montering av PT-32EH skärbrännarens fram- och bakdelar
194
AVSNITT 4ANVÄNDNING
4.1 STÅLVÄRMESKYDD (referera till figur 4-1)
Dragskärning med PT-32EH skärbrännare
Om dragskärning önskas, montera fast ESABs skärstöd (P/N 0558002393). För tunna material under 9mm, avlägsna munstycket
på 50-70 A eller 90 A från skärbrännarhuvudet, montera fast ESABs 40 A munstycke (P/N 0558002908). Minska aktuella nivårer
till 40 A eller mindre.
JUSTERA STÖDET GENOM ATT VRIDA DET
MEDSOLS. DETTA FÖREBYGGER ATT SKYDDET INTE LOSSNAR OAVSIKTLIGT.
OBS
Dragskärning, även under lägre gällande nivåer, kan avsevärt
minska skärbrännarens livslängd av förbrukningsmaterial.
Om du försöker dragskära med högre värden (70 A), kan det
orsaka att förbrukningsmaterialen omedelbart skadas.
STÅLSKYDD MED
SKÄRSTÖD P/N
0558002393
OM STÖDET ÄR FÖR HÅRT
FASTSPÄNT PÅ SKYDDET,
ÖPPNA LUCKAN MED EN
SKRUVMEJSEL.
OM DEN SITTER FÖR LÖST,
STÄNG LUCKAN MED ETT
SKRUVSTÄD ELLER STOR
TÅNG.
STÖD MOT EN RAK
KANT ELLER SKÄR
U TA N S TÖ D ( F R I
HAND)
4.7 mm AVSTÅND MELLAN
SKÄRBRÄNNARE OCH
ARBETSMATERIAL
Figure 4-1. Installation och användning av stålvärmeskydd
195
AVSNITT 4ANVÄNDNING
VARNING
ELEKTRISK CHOCK kan leda till döden.
• Använd INTE denna apparat med skyddet avlägsnat.
• Sätt INTE på strömmen när du håller eller bär apparaten.
• Flytta INTE skärbrännaren och dess delar framåt mot skärbrännarens handtag
(munstycke, värmeskydd, elektrod etc.) när strömbrytaren är påslagen.
VARNING
BÅGSTRÅLNING kan ge brännskador i ögon och hud;
BULLER kan skada hörseln.
• Använd en skärbrännarhjälm med linskupa nr. 6 eller 7.
• Använd ögon-, hörsel, och kroppsskydd.
4.2 ATT SKÄRA MED PT-32EH
Använd foljande procedurer för att skära med PT-32EH skärbrännare (figur 4-4).
1. Se till att vägguttagets strömbrytare inte är på. Sätt på strömbrytaren till skärbrännarens
strömkälla.
2. Ställ in tryckregulatorn till 75 - 80 psig (5.2 - 5.5 bar).
3. Håll skärbrännarens munstycke cirka 3.2 mm till 4.7mm ovanför materialet och lutad i cirka 15 - 30° vinkel. Detta
reducerar möjligheten att stänk kommer in i munstycket. Om PT-32EH skärstöd P/N 0558002393 används, ska
avståndet mellan elektroden och arbetsmaterialet vara cirka 47 mm.
4. Tryck ner skärbrännarens strömbrytare. Luft ska flöda från munstycket.
5. Två sekunder efter att du tryckt ner skärbrännarens strömbrytare ska pilotbågen börja. Huvudbågen ska omedelbart
starta efteråt, vilket tillåter skärningen att kunna påbörjas. (Om du använder triggerns LÅS-läge, kan skärbrännarens
strömbrytare släppas efter att du etablerat skärbågen.)
6. När du börjar skära ska skärbrännaren vara lutad i 5-15° vinkel framåt (figur 4-2). Vinkeln är särskilt användbar för
att kunna skapa "fall"-skärning. När du inte använder skärstödet, ska munstycket hållas cirka 6.4 mm från arbetsmaterialet.
5˚ to 15˚
SKÄRRIKTNING
Figur 4-2. Korrekt skärbrännarvinkel
VIKTIGT!!!
Bibehåll korrekt
skärdistans!
Figur 4-4. Hålslagning och skärtekniker med PT-32EH
Strömmen ökar
ju längre distansen är!
4.7 - 6.4 mm
Figur 4-3. Avstånd kontra strömtillförsel
196
AVSNITT 4ANVÄNDNING
PT-32EH skärdata för karbonstål
All skärdata gäller för standard produktions-förbrukningsmaterial och 75psi lufttryck
60 A
Skärhastighet
(mm/min)
70 A
Skärhastighet
(mm/min)
90 A
Skärhastighet
(mm/min)
914
2489
3175
3886
279
889
1346
1473
19
432
584
711
25
254
356
457
32
127
178
305
127
203
Tjocklek
(mm)
40 A
Skärhastighet
(mm/min)
2
5080
3
2489
6
13
38
PT-32EH skärhastigheter - karbonstål
Skärhastighet (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Materialtjocklek (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
197
AVSNITT 4ANVÄNDNING
PT-32EH skärdata för aluminium
All skärdata gäller för standard produktions-förbrukningsmaterial och 75psi lufttryck
5000
4500
40A
60 A
Skärhastighet
(mm/min)
70 A
Skärhastighet
(mm/min)
90 A
Skärhastighet
(mm/min)
Tjocklek
(mm)
40 A
Skärhastighet
(mm/min)
2
5080
3
2794
6
1219
3302
3759
4775
13
356
1118
1651
1930
19
838
991
1041
25
457
635
762
1000
32
127
406
533
500
38
254
381
4000
3500
3000
2500
2000
1500
60A
70A
90A
0
PT-32EH 0skärhastigheter
- aluminium
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Skärhastighet (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
Materialtjocklek (mm)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
198
1000
500
AVSNITT
4ANVÄNDNING
0
0
4
8
PT-32EH skärdata för rostfritt stål
12
16
20
24
28
32
36
All skärdata gäller för standard produktions-förbrukningsmaterial och 75psi lufttryck
5000
40A
4500
60 A
Skärhastighet
(mm/min)
70 A
Skärhastighet
(mm/min)
60A
Tjocklek
(mm)
40 A
Skärhastighet
(mm/min)
3000
2
3505
2500
3
1473
6
457
1803
2438
3023
13
152
635
838
1118
4000
3500
2000
90 A
70A
Skärhastighet90A
(mm/min)
1500
19
356
406
533
1000
25
203
305
356
127
203
32
500
38
127
0
0
4
8
12
PT-32EH skärhastigheter - rostfritt stål
16
20
24
28
32
36
Skärhastighet (mm/min)
5000
4500
40A
4000
70A
60A
90A
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
Materialtjocklek (mm)
199
24
28
32
36
AVSNITT 4ANVÄNDNING
200
AVSNITT 5UNDERHÅLL
VARNING
Innan underhåll görs på denna skärbrännare, se till att strömbrytaren på konsolen
är på läge "OFF" (AV) och att den primära nätspänningen inte är strömförande.
5.1 INSPEKTION OCH RENGÖRING AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL
1. Ta isär framsidan på PT-32EH enligt följande:
a. Håll skärbrännarhuvudet i nedåtlutad riktning (se figur 3-2) och ta bort värmeskyddet. Munstycket faller då ned från
huvudet och blir kvar i värmeskyddet. Skruva loss elektroden och ta bort den och sedan ventilsprintern. Avlägsna
dessa komponenter och inspektera ifall slitage uppstått. Munstycket och elektroden slits normalt i samma takt.
För bästa prestanda bör du byta ut dem samtidigt.
b. Munstycke: Byt ut om mynningen är igentäppt, fårad eller inte är rundformad.
c. Elektrod: När du byter ut munstycket, inspektera alltid om elektroden är sliten. Om mer än 1.5 mm av elektrodHafnium har nötts bort, byt ut elektroden. Om elektroden används utöver vad som rekommenderas gällande
slitningsgräns, kan skärbrännaren och strömkällan skadas. Munstyckets livslängd kan också reducerar kraftigt om
man använder elektroden kortare tid än vad som rekommenderas enligt slitningsgräns. Referera till figur 5-1.
d. Skydd: Skyddets yttersida nöts gradvis av hettan och smälter metallsprayen. Byt ut skyddet om mer än 3.2 mm har
nötts bort från ytan. Referera till figur 3-2.
e. O-ring: Smörj in enligt figur 5-1. Byt ut den ifall den spruckit eller är sliten. Om luft sipprar igenom packningen
reduceras skärningsprestandan.
2. För att byta ut ovanstående fram- och bakdelskomponenter, referera till figur 3-2.
SMÖRJMEDEL (P/N 0558000443) KAN APPLICERAS PÅ
O-RINGEN ELLER VÄRMESKYDDET.
VÄRMESKYDD
O-RING
VÄRMESKYDDETS YTA NÖTS GRADVIS
UNDER ANVÄNDNING.
NY
VARNING
SLITEN
Byt ut när utnötningen är mer än
1.5 mm djup.
BYT UT ELEKTRODEN INNAN HÅLEN BLIR DJUPARE ÄN 1.5 MM.
Figur 5-1. O-ring, elektrod och skyddunderhåll
201
AVSNITT 5UNDERHÅLL
5.2AVLÄGSNING/UTBYTE AV SKÄRBRÄN­
NARHUVUD OCH STRÖMBRYTARE
!
4.
VARNING
Om skärbrännarhuvudet måste bytas ut, avlägsna
elkabeln från skärbrännarhuvudet genom att använda
två skiftnycklar, så att inte mässingsröret vrids.
Innan underhåll görs på denna skärbrännare, se till att
strömbrytaren på konsolen är på läge "OFF" (AV) och att
den primära nätspänningen inte är strömförande.
1. Avlägsna de sex skruvarna från handtaget. Separera
handtagets två halvor
ELKABEL
5. Avlägsna sedan pilotbågens anslutning från skärbrännarhuvudet genom att använda två skiftnycklar, så att
inte det rostfria röret vrids.
PILOTBÅGSANSLUTNING
2.
Avlägsna försiktigt skärbrännarkarossen och strömbrytarna. Dra isoleringshylsorna bakåt för att exponera slangen och kabelanslutningarna. Om strömbrytaren måste bytas ut, ta bort strömbrytaren och
klipp av ledarna (2) där ledarna delar sig. (Reservdelsströmbrytare levereras med nya splits och en
extra långa ledare)
6. Placera skärbrännarhuvudet i karossen och trä kablarna och rören in i fästet. Vik in kablarna in i fästet,
var försiktig så att du inte täcker över ytorna i fästet.
Byt ut den andra delen av fästet och skruva fast med
de sex skruvarna. Skruva fast ordentligt tills det inte
finns något mellanrum mellan de två halvorna
3. Byt ut isoleringen enligt anvisning. Byt ut strömbrytarna. Fortsätt till steg 6.
202
AVSNITT 6RESERVDELAR
6.0Reservdelar
6.1Allmänt
Se till att du har serienumret för den del reservdelarna är till för. Serienumret finns inristat på enhetens namnplatta.
6.2
Beställning
För att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska, rekommenderas att endast reservdelar och produkter
från ESAB används med denna utrustning. Ifall du använder andra delar som inte kommer från ESAB, kan din
garanti upphävas.
Reservdelar kan beställas från din ESAB-distributör.
Se till att indikera särskilda leveransinstruktioner när du beställer reservdelarna.
Referera till kommunikationsguiden som finns på baksidan av denna instruktionshandbok, för en lista av telefonnummer till kundtjänst.
Obs
Delar utan partinummer i listan visas endast som kundinformation.
Hårdvaruartiklar bör vara tillgängliga via lokala källor.
203
AVSNITT 6RESERVDELAR
Obs
Skärbrännare och skärbrännarpaket som köps individuellt, levereras utan elektrod, munstycke, värmeskydd och ventilsprinter. Beställ kompletta reservdelskit eller individuella komponenter som erfordras (se avsnitt 2).
STRÖMBRYTARE - 0558000818
SKÄRBRÄNNARKAROSS/HUVUD
- 0558003412
SPLITS - 0558004020
HANDTAG - 0558003322
STRÖMBRYTARE - 0558000818
TERMINALFÄSTE - 0558004021
(2) VIT
A LED
ARE
PILOTBÅGSLEDARE
ELKABEL
KABELFÄSTE
7.6m - 0558002841
15.2m - 0558002842
204
notes
205
notes
206
revision history
1. Revision 07/2007 - Re-formatted and re-translated to correct various errors and created manual
#0558004746 10 language volume .
207
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
0558004746
07 / 2007

Documentos relacionados

1 - ESAB

1 - ESAB labojams plazmas loka griezējdeglis PT-27. Papildu informāciju par drošības pasākumiem, darba procedūrām un darbības traucējumu novēršanu skat atbilstošu lietotāja instrukciju, kura piegādāta kopā ...

Leia mais