Polisia Involve Grupo Arte Marsiais

Сomentários

Transcrição

Polisia Involve Grupo Arte Marsiais
Polisia Involve Grupo Arte Marsiais.
Radio kliburFM2801010
Problema arte marsiais organizasaun kera sakti no PSHT iha distritu baucau disitritu
vemase involve membro polisia hodi provoka juventude ida mate.
Representante iha uma fukun parlamentu nasional deputada Maria da Camra Bisoi
haktuir, problema iha distritu Vemasse halo membro polisia balun involve iha kazu hodi
hamate joven ida.
Entertantu Bisoi realsa katak, depois de akontesementu ne’e konsege halai ba hospital
maibe la konsege haruka mai fali no mate iha dia 18 de janeiru no to agora seidauk iha
kapturasaun tamba membro polisia rasik mak involve fali iha laran.
Representate povu ne’e sublinha katak, familia halo ona prosesu ba iha tribunal ona no
sei mai apresenta iha parlamentu nasional tamba seidauk iha mandate kapturasaun.
Nune’e mos presidente komisaun B, parlemntu nasional trata assuntu defesa no seguransa
hateten, polisia nudar liman ain povu nian la bele komete iha krime sira hanesan ne’e.

Documentos relacionados

treinamentu kapasitasaun membro arte marsial iha distrito baucau

treinamentu kapasitasaun membro arte marsial iha distrito baucau Grupo Arte Marsiais, formula ideias hodi hasa’e ba leten.

Leia mais

Edisaun I/Nº 2/Setembru-Novembru 2009

Edisaun I/Nº 2/Setembru-Novembru 2009 mos komesa hetan suksesu tanba Timor-oan barak nebe uluk laiha oportunidade hodi aksesu edukasaun, ohin loron ita nia tiu no tian nebe durante tempu naruk moris iha nakukun nudar analfabetu, komesa...

Leia mais

anúnsiu - Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais of Timor

anúnsiu - Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais of Timor Address: Ground Floor, East Wing of Palácio de Governo Dili, Timor-Leste, PO Box 113, Telephone: +670 3 324 098, Facsimile: +670 3 324 082

Leia mais

Sit Rev Jullu – Agus 2013 (FINAL Tetum)

Sit Rev Jullu – Agus 2013 (FINAL Tetum) tuda   komunidade   suku   Gariuai   ninia   uma   lima   a’at   no   kareta  ida  vidru  rahun  wainhira  grupu  refere  lori  mate  isin   ne’ebé   mate ...

Leia mais

Relatoriu peskiza

Relatoriu peskiza 24/2012 hodi “aprova renovasaun kona-ba suspensaun ba prátika atividade hosi klibur Arte Marsiál sira,” no ikus mai ho resolusaun No.16/2013 kona-ba “Ekstinsaun Grupu Arte Marsial sira” iha Jullu 2...

Leia mais