Ta - John McLaughlin

Transcrição

Ta - John McLaughlin
Konokol Bonus
  






Ta - Ka - Di - Mi
 




Ta - Ka - Di - Mi






Ta - Ka - Ju - Na










Ta - Ka - Di - Mi


Ta - Ka - Ju - Na




Ta - Ka - Di - Mi



Ta - Ka - Ju - Na






Ta - Ka - Ju - Na
        



Ta - Ka - Di - Mi
        



       



Ta - Ka - Di - Mi
Ta - Ka - Di - Mi
Ta - Ka - Ju - Na
Ta - Ka - Ju - Na


      






Da

Ti - Ki - Ta

Ki - Ta
7


Da


Ta - Ka

-
Da
5 
     





-


Dam

Gi - Na
5


Ta - Ka - Ju - Na


Ti - Ki - Ta Ta - Ka Dam - Ka



Ta - Ka - Ju - Na
     






Ta - Ki - Ta
 

5

Nam
Dim
 
     


Ta - Ka - Di - Mi


Ta - Ki - Ta Ta - Ka Dam - Ka
 

 



-
Ka
- Dum


Ta - Ka








Di


Dam
7
Dam
-
Ka

Ta - Ki - Ta

-



Di

-




Ti -

Gi - Na - Dum


 
            

 

 
Da - Da - Ga Di - Di - Ga Dum -Dum -Ga Ta - Ki -Ta Din Ta - Di - Ta
Ta - Ki - Ta Din Ta
Konokol Bonus
2

 

       



Ta - Ki - Ta Ta - Ki - Ta Da
   

Da - Di - Gi - Na - Dum Da
  


  


Ta - Ka Dam Ta - Ka Dam


                   







 

Di
Da Ta - Ka - Di -Mi Da - Di Gi - Na Ta - Ka Dum Ka Da Ta - Ka - Di - Mi Da - Di Gi - Na Ta - Ka
3
3
3


                    






 

Di
Da Ta - Ka - Di - Mi Da - Di - Gi - Na Ta - Ka
Ju - Na Ta - Ki - Ta Do Ta - Ki - Ta Do


                         





 


Di
Da Ta - Ka - Di - Mi Da - Di - Gi - Na Ta - Ka DumKa Da Ta - Ka - Di - Mi Da - Di - Gi - Na Ta - Ka
3
3
3


                    
 





 

Di
Da Ta - Ka - Di - Mi Da - Di - Gi - Na Ta - Ka - Ju - Na Ta - Ki - Ta Do Ta - Ki - Ta Do


                         
  



 


Di
Da Ta - Ka - Di -Mi Da - Di - Gi - Na Ta - Ka DumKa Da Ta - Ka - Di -Mi Da - Di - Gi - Na Ta - Ka



 

Di
Dam


3
Ju - Na Ta - Ki - Ta Do Di


 

Di


Da


Ta - Ka - Di - Mi










3






Da - Di - Gi - Na



Ta - Ka -
3
3


                



Dam Ta - Ka - Di -Mi Da - Di - Gi - Na Ta- Ka Ju - Na Ta - Ki - Ta Do



Ta - Ka - Di - Mi





Da - Di - Gi - Na



Ta - Ka
3
3
3
3
3
3




































3
3
Ju - Na Ta - Ki - Ta Do Ta - Ki - Ta Ju - Na Ta - Ki - Ta Do Ta - Ki - Ta Ju - Na Ta - Ki - Ta Do
Konokol Bonus
  

  


Da
3


       




Da Din Da Dum


  

Ki- Ri- Ti- Ka De Da Da Din Da Dum
3
Ki- Ri- Ti- Ka
3
3
                    








3
Da - Di - Gi - Na Da Ti - Ka Da - Di - Gi - Na Ta - Ka Ta - Ka Ju Na Da - Di - Gi - Na - Dum
 

3

 

Ta - Ka
 

Da
 

 


3


3



Da - Di - Gi - Na - Dum



-
-
Di




Dum
Da

Da - Di

-



3

 

Ta - Ka
3


3



Da - Di - Gi - Na - Dum




Gi
-
-
Na

-
-








-
Di
-
Gi
-
Na
-
Dum

Gi - Na - Dum
-
-

 
           


Da - Di - Gi - Na -
Dum Da - Di - Gi - Na - Dum

                        


   

Da Di - Gi-Na - Dum Da Di - Gi - Na - Dum Da Da Da
Da Di - Gi-Na - Dum Da Di - Gi-Na - Dum
                    





Da - Di-Gi - Na - Dum Da Da Da
Da - Di-Gi - Na - Dum Da - Di - Gi - Na - Dum Da - Di-Gi - Na - Dum
Konokol Bonus
4
 

Di


                   







Da Ta - Ka - Di -Mi Da - Di Gi - Na Ta - Ka Dum Ka Da Ta - Ka - Di - Mi Da - Di Gi - Na Ta - Ka
Triple Tihai starts
 

Ti - Ka
 

Gi - Na









 
 








Da - Di - Gi - Na



Ta - Ka
Da

 
 
Ta - Ka
Da
 

 

Ti - Ka
Gi - Na






Da - Di - Gi - Na
Ta - Ka
Da
 

Ti - Ka




Da - Di - Gi - Na



Ta - Ka















 
 
Ta - Ka - Di - Mi Da
Ta - Ka - Di - Mi Da








 
 

Ta - Ka - Di - Mi








Da


Di - Na

Ta - Ka - Di - Mi


Da


Da - Di -
Da - Di - Gi - Na


Ta - Ka



Da - Di -
Ta - Ka - Di - Mi

3rd Tihai (variation)

Da - Di - Gi - Na

 
 
Ta - Ka

 
 
Da


Ta - Ka - Di - Mi


Ta - Ka - Di - Mi

2nd Tihai





Ta - Ka



Da