920/MH-UBND

Сomentários

Transcrição

920/MH-UBND
Ký bởi: Ủy ban nhân dân
tỉnh Khánh Hòa
Thời gian ký: 08.12.2014
15:32:46 +07:00
riv n^lx NnAr.l nArc
rinrr
nir\'Hnd,{
s6:440
A,IH-L,tsND
CQNG HoA xA HOr cHUNGliiA VTFTNAM
DQc llp - Tr; do - H4nh phric
KtuinhHda, ngdy
08 tnang)lnam ZOtl
GIAYMOIHQP
Thria l€nh Cht tich Uy ban nhan ddn tintU CtLinh
Vin phdng UBND tinh trdn
-i
trQng kinh moi cic d6ng chi d6n
dr,r cuQc ho.p do d6ng chf Hulnh Ngqc Bdng ,
ti
r,
,
t)
Chrinh VEnphdng LIBND tinh-Thanh vi6n UBND tinh
1.
chitri.
Thinh phin:
- Ldnh d4o ciic Sd: Tdi nguy€n vd Mdi truhng, XAy dpg, Kd ho+ch vd DAu
ru, NQi vu, N6ng nghiQp vA Phdt nidn N6ng thdn;
- LEnh d4o COng an tinh;
- LEnh rl4o B$ Chi huy Qudn sg tinh
- Lanh d4o BQ Chi huy B0 dQi Bi6n phdng tinh;
- Lenh d+o UBND
thhh ph6 Cam Rantr.
2. NQi dung:
.
-.1.
g6p y du thdo quy ch€ dam b6o an ninl, an todn cdn cr? Cam
Hgp hao ddi,
Ranh theo n$i dung dU th6o cria Ban soAn thoi t4i vEn ban sO t+OOt,tSf-gBH
ngiry 291112014.
3.
Thiti gian: Vdo hic 08 gid 00 ngdy
10 th6ng 12
nim 2014 (sring thu a).
4. Dia ili6m: Try sd TIBND tinh - sii 01 TrAn Ph( tlianh ph5 Nha Trang
(Phdnghep
l).
5, YeU
:.
CaU:
- Ci$ daibi6u nghiEn
cuu chu6n bi cac nfli dung li€n quan ddn quan ly nganl1
nghi€n cuu nQi dung dg th6o quy ch6 <ldrn b6o an ninh, an todn cin cri'Cam Ranh
theo n$i dung dy thio cua Ban sogn th6o tai v5.n ban sO t+0etrBSt-BDH ngdy
29112014 vd c6
(Sao gtri
f
ki6n gdp
!,
d6n dU hqp ddng ttri vd <tung gid./.
kimvdn tan sd |IOOUAST-BDH
ngay
29/lt20l4 ctia Ban
soqn
thdo vd nQi dung dat thdo dinh kim)
TL. CHUTICH
Noi nhfrn:
- Nnu thann pnan 0q nQp;
- chn rich LIBND rinh;
- Phdng Tdng ho. p;
- Luu: VT, HgF, MN, BN.
r\^J
/; offi:tfi.
'rY;.+-i;
ciAliH vA:l ?Hor'lc
l.iAii
ii
vllr
ql-icNs
iifu,'wt
\4ti:EW
Trin Khdc Hi
BO QUOC PHONG
BANSO4NTIT4OQLTyCITE
DAMBAOANNNTI. ANTOAN
CONG HoA x{ ngr cnil ucnia \TET NAM
D$c gp - T1r do - H4nh phric
cax cirOuAN s,LrcAt{RAMr
so:14951
/Bsr-BDH
,
,
.
^n thdng I I
Hat Yhang, ngay6lJ
nin
2014
V/v tham gia d6ng g6p dg thdo Quy ch6 dnm
bAo an ninh, an toan Cdn cf Cam Ranlt fl6n 4)
UBND. TINH KHANH HOA
n'
c; <(9,}
DEN
^"r'=.,-=;10;1
- 86 Tu ph6p;
- Bq C6ng an;
- 86 Ngoai giao;
- Bd Giao thdng vQn tii;
- Vnn phdng Chinh phi;
- LrBND tinh Kh6nh Hd4
- UBND tinh Ninh Thudn,
- Cuc Tiic chiiln;
- Cgc Bio v€ an ninh;
- Vdn phdng BQP;
- V\r Phap cfr6 nqr;
- 86 Tham muu PK-KQ;
- 86 Tham muu Bi6n phong.
,
.
Th\rc hign Quylit dinh s6.8S5/QD-BQP ngdy 24/3/2014 cria 86 eu6c phong
v€ thdnh 1dp Ban soan thao Quy€t dinh cua ThLi tudng chinh phu ban hdnh euy chti
drim bAo an ninh, an toAn Cin cir qu6n sg Cam Rani (sau d6y gqi tit 1A euy chd
cam Ranh), Ban soan th6o (80 Tu l6nh Hii quan duoc giao ld co quan chri tri soan
th6o, B6 Tham muu HAi qudn li c-o quan Thuong truc Ban soan thio) dE tidn hdnh
thFc hi€n theo dring k€_hoach, d6n nay da xny dpg xong du thno Quy ch6 Cam
Ranh (l6n 4) (d1r thdo gdm: Td trinh, Q;uy^€t dinh vd guy chfi.
D€ ddm bio chAt lugng cua dp thio vi tudn thi dimg c6c quy dinh v0 xiy
dpg vdn b6n quy ph4m ph6p iu6.t, Ban so4n rheo euy chii Cam Ranh kinh di nghi
c6c b0, ngdnh tn-rng uong,.dia phuong hai tinh Khanh Hda, Ninh Thudn vd cdc co
quan, tlcrn vi.thu6c BQ Qr6c phong tham gia vdo du thio Quy chii Cam Ranh (ldn
a). C6c.y ki€n xin grii vE co quan thucrng truc Ban soan thAo (B0 Tham muu Hii
qu6n, s6 38 Di0n Bi6n Phir, H6ng BAng, HAi Phong) tru6c nghy l?/lZ/ZAl4 d6 tOng
hqp, b6o c6o BQ Qu6c phdng trinh Thri tuong Chinh phri ki iinhan{.fu
Nti
nhQn:
- Nhu tr€n:
- Tu l6nLr;
- PTL TMT; PTL Nhi€n;
. BTM; CCT; CHCI
- BTL Vr)ng 4; Tdn ciing SG; PC!?;
- Lu u: VT, BDIIH(2)r N25. M.a.
..--/
PHO TL:LE\H
D6
Chuin
tliic Nguy6n Vi6t Nhien
'+
BQ QUOC PHONG
CqNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc l4p - TU do - Hanh phric
/TII-BQP
HdNQi,
ngdy
thdng 12 ndm 2014
TOTRiNH
VA viQc ban hirnh quy6ta;nn cria Thri tu6ng Chfnh phfi
v6 quy ch5 dim bio an ninh, an toin Cin crir quAn srl Cam Ranh
Kinh gfti: Thri tumrg Chinh phn.
I. SU CAN THIET VA CAN CU BAN HANH QUYET DJNH
l.
Sy cfin thiSt
Cdn cir quAn sg Cam Ranh nim d .\t. D6ng cria T,5 qudc c6 vi tri chi€n
lugc, bao qlrit ioan bQ khu vyc Bi0n Ddng, Li vi trf ri6p cfn gAn nhAt tuy6n hdng
hAi qu6c t€ vd quAn dAo Tru&ng Sa,(crlch Trucrng.Sa.khodng 248 hej l1i; cdch
Hodng Sa khoang 310 hai li, crich tuy6n hAng hdi qu6c t€ trong khu vgc khoAng 50
hii lf vn c6 cy ly c6ch d6u d€n c6c khu vqc Nam A). Dia hinh c6,n cu Cam Ranh
cO nhiiiu di6m cao, trong vinh kin gio, dQ sdu t.u nhi0n dat H = 16 - 25 m, li nol bii
trf lgc lugng tiu ngAm, tdu m{t nu6c, Kh6ng quAn, Lpc qudn, Bi€n phong..., co th€
neo dfu dugc hdng trdm chi6n h4m ldn, tham chi cd tdu sAn bay n€n thu4n lgi cho
., ,,(
vigc tdc chi0n phdng thir, dem bio an ninh qu6c phong, biro vQ th€m lgc dla vd c6c
k-hu r.uc ddu khi phia D6ng Nam T0 qudc; thuin lgi cho viQc cAp nhi€n li6u, djch
vg k! thu{t cho c6c tiu qudn sq trong nudc vd qu6c t0 ho4t dgng tr0n bi€n, dOng
thdi dAy ctng ld vi tri chi€n lugc phdng thir cho TAy nguy€n khi co chien tranh.
Xudt phit tu vi tri chien. lugc d6 md Eing, Nhd nu6c vd Qudn dQi ta trong thoi
gian vtra qua dd dAu tu rAt l&n xdy dpg Cam Ranh thdnh can cu lidn hqp qudn su
tip trung.nhi€u lyc luqng, vfi khi trang bi hign dai dap ung y€u cAu bao r'6 chir
quy€n bi6n ddo. Cdn cir viro tinh chdt, mqc dich sri dpng, CEn. cir quAn su Cam
Ranh dugc xdc tlinh li khu qudn sU dac biqt quan trong (loai 1) d€ b6o vq bi6n gi6i,
.
bi€n, hii dAo cria T6 qudc (theo ti6u chi phAn lo4i quy dinh tai
ving troi, vung '.:
Ei6u 2 cira Quy cht5 bAo vd cdng trinh qu6c phong vir khu quin su, ban hdnh kern
theo Nghi dinh s6 04/CP ngdy 16 thang 01 ndm 1995 cia Chinh phu).
Ho4t dQng cua tAu thuy6n, mriy bay trong Cdn cu da dang vi phuc t4p. D4c bi€t
ld ho4t dQng cua tau thuyCn trong khu vr;c vinh Cam Ranh chir y€u co 3 1o4i phuong
tign: Tdu thuydn cria tlai quAn, tAu thuy6n cia cdc doanh nghiQp nhd nuoc vd nudc
ngorii, tdu thuy€n dinh c6 cia nhdn dAn khu v.uc tinh Khdnh Hoa vir ldn c4n. Trong
vlnh Cam Ranh c6 ving nudc quAn qr do Hai qudn quan li vd vilng nuoc do thuong
cang Ba Ngdi quan ly. ThUc trqng nhimg n[m qua sg di I4i cua c6c lo4i tiu thuy€n
qu6n sr.r, ddn sg hong nuoc vi ngoAi nu6c ra vdo vinh thuQc virng nudc quAn su chua
dugc girim s6t ch4t chE; vi6c nu6i tr0ng thriy hai s6n trong vjnh cung voi ho4t dQng dy
lich cria cric hQ d"6n vir c6c.doanh nghi$p chua tlugc quAn I1i ch4t chE, con co y€u td
nudc ngodi; cdc t6 chuc, d6i tuqng phan ttQng trong vd ngodi nu6c lu6n tim moi cdch
d6 m6c ndi nhdm thu thip tin tfrc bi mQt quAn sq li6n quan d€n hoat ddng cria C[n cu,
v.v.. Nhfrng nguyan nhdn tr6n dE anh hucmg t4rc titip dtin hoat dQng qudn sg vi <lirn
bdo an ninh, an toin Cdn cir. D6 quan lf, bAo vd CIn cri quAn sq Carn Ranh, ngdy 3!
thang 10 nim 2010, B0 truong B0 Qu6c phong dd ban hanh Quydt dith s0
4228I/QD-BQP ph€ duygt quy ho4ch chung x6y dlrng c6n 9* quan s\r cam Ranh d6n
nam 20j0 va iim ntrin diin ndm 2050, v.v... Tuy nhi6n, xuit phdt tu d4c thr) v€ vi tri
dia Iy cirng nhu nhipm vr.r chiiin lua. c biro vA chir quy6n bi€n, dio cria Td qu6c, vi$c
tlAn-bio * oinh, an todn ve .rung dit, vung nudc, vtrng troi vir an ninh chinh tri cho
phdi co
Cdn cri quAn sq Cam Ranh li6n qq?n toi nhidu B6,.ngdnh vd dia phuong, can
m6t ven ban ph6p lf (quy6t dinh) thuqc thdm quy6n ban hdnh cira.Th6 tu'6ng Chinh
phri d6 quy Ainfr, quanli vi di}u hinh c6c lqc lugng tr€n. Qua ki€rn tra, rd soit cdc
quy plam phap luat hiPn hanh, hiQn chua co vln bAn nio citzr Chinh phi ho[c
tan
crla Thri tucmg Chinh ph,i quy dinh diy di vd viec dim bAo an ninh, an toin Cdn cu
quin sq Cam Ranh.
m
Cin cri'
C6c diiu udc qu6c 6 mi
2.
Vi4t. Nam le thenh vi€n hodc ky k€t tham gia; Cdc
vln bdn quy ph4m phdp luqt do Qu6c hoi dd ban hdnh li6n quan d€n quAn ly, b6o
v9 wng r"ai, ttt"i r&i, v,)ng oit cen cu, quan {r cane bi€n, quAn ly virng trdi;
ban quy dinh chf'c nbng, nhigm v9, quydn h4n cira cic co quan quan
C'e"
"ai
nhi nudc chuyen ngdnh ho4t aQnE tai khu vr,rc cdn cri Cam Ranh, cq th6:
lf
Lu{t T6 chuc Chinh phu ngdy 25 thring 12 ndrn 2001;
- LuqrBan hdnh vdn bin quy ph4rn phrip lu4t ngiy 03 thang 6 ndm 2008;
-
- B0 Ludt hang hni ngdy
l4
thang 6 nlm 2005
- Lu+t An ninh qu6c gia ngiy 03 thang
- Phap lQnh
l2 nlm 2004;
Bio v9 cdng trinh qu6c phdng vi khu quAn sg ngdy 19 thang
5
ndm 1994;
- Nghi dinh si5 O+lCp ngiy 16 thring 0l n[m 1995 ciia Chinh
b6Lo vQ c6ng lrinh qu6c phdng vd khu qudn sg;
- Nghi dinh sa ZtnOI2AID-CP ngiry
quAn l1i cdng bi6n vd ludng hang hdi;
2l
pht v€ Quy
ch€
thang 3 nim 2012 cia Chinh phri
vi
sO tO+l:OtZ,t'tp-CP ngdy 05 thdLng 12 4dm 2012 cua
Chinh phu,quy Oinfr AOi voi tiu thuy6n nudc ngodi d6n nudc C1DqHCN Vigt Nam;
- Cin cu NChi di"h
- Nghi dinh 94/2007illD-CP ngiy 04 thang 6 nnm 2007 cua Chinh phri vi
quan ly hoqt dQng bay.
Tu thuc tr4ng vd cic cdn cu n€u tr€n, e,3 dap ung ydu ciu dim bio an ninh,
an todn cin cir quAn sg Cam Ranh, t4o co so phdp li cho cric b9, nganh' co quan'
luc lugng, phuong.tiQn ra vio
luc luqng chirc n6ng li€n quan trong viQc quan
cdn cri cam Ranh phn hgp v6i chi truong, duong l6i hoi nhap qu6c t6 cria D6Lng,
Nhi nudc, cric quy dinh hign hinh cira phdp iuat Viqt Nam' ViQc ban hanh Qu1 otif
dim bdo an ninh, an toen c6n cu qu6n su. Cam. Ranh, ban hinh kem theo Quy€t
dinh cria Thi tuong Chinh phn la hOt suc cdn thi€t'
lj
ypu cAu, Quew pnuxAY DIJNG DU THAO
QT}y C}D
- 'tltrii ctrii h6a dudng t6l ctli truong cria D4ng, phzip lu4r cria l'trhd nudc vd
hll ffiip gyog tf; quan ty bio vg can cu {udn s\'; a6i ngoai q;an s; q;;c phons;
II. I'4UC EiCH
ph6t tri€n kinh t6 - xa hgi g6n voi b6o ddm qu6c phdng, an ninh.
- Lirm co sd phrip l! dd cdc BQ, ngAnh, co quan, luc lugng chirc nlng li€n
quan thpc hiQn nhi6m vp quan ly ho4t dQng nguoi, phuong tidn vi€t Nam vd nudc
ngodi d6n Cdn cu quAn sq Cam Ranh.
hiQn hdnh trong h€
t}6ng ph6p lu6t qja Vi6t Nam.
]II. BO CUC VA NQI DUNG CHU YEU CUE VAI.-* BAN
Dtrthdg Quy ch,5 dugc ban hdnh kem theo euy6r dinh g6m 5 Chuong,47
_.!
Dj6u vd 08 m6u khai b6o dbi
vA
tAu thuyAn ho4t dQng (c6 dq thZo klm theo).
VA t€n goi: ',Quydt dinh crla Thri tuong Chinh phn ban hdnh
biro an ninh, an toin Cdn ctl quAn dg Cam Ranh,'.
euy
chd ddm
I: Nhirng quy rllnh chung
Cfuorg niy g6m 6 di6u (tir DiAu I d6n Ei0u 6) quy dinh vi pham vi diAu
chinh; ddi tuSng 6p {rng; giAi thich tu ngt; nguy€n tEc bio dfrm an ninir, an roan;
1. Chuong
c6c hdnh
vi bi nghi€m cdm.
* Ph4m vi tli6u chinh:
Quy chii ndy quy dinh v€:
- Pham vi khu v'*c cdm, klu vpc bdo vQ, vdnh dai an toiur vd ciic di€m cao
bdo v€ cin cu qudn sq Cam Ranh.
- Quan lf nguoi vi cd,c loai phuong ti€n cia Vi€t Nam, nudc ngoii ra, vio, hoat
__
d6.ng tong khu r''Lrc c6,m, klru vuc
bao v$ vd vdnh dai an todn can cu qu6ir su cam Ranh.
* D5i tuqng 6p dgng:
- Quy ch€ nAy 6p dpng A5i vOi t6 chirc, c6 nhdn vd,cac loai phuong ti€n cria
vict Nam, nudc ngoiri hoat ddng trong khu vgc cAm, khu vuc bdo vs vfvanh dai
an todn cbn cir qudn ry Cam Ranh.
- Trucrng hqp co tbda thugn kh6c gifa qu6c gia co nguoi, phuong ripn ra,
vio,, hoat dQng rrong cf,n cri quan su Cam Ranh voi co guan nhd nuoc co rhim
quydn cira Vigt nam thi thpc hi€n theo thda thuAn tt6.
- cric khu vuc trong cdn cu co li€n doanfi, li€n ktir
hi$n theo c6c quy dinh phrip iudt \/iQt Nam higq hanh,
2. Chuong
II:
rdm dich r,,u kinl r€
thL-rc
Quy ttinh ph4m vi b6o tldm an ninh, an roirn cin cri
.Chuong niy g6m 6 diiu (tir Ei6u 7 d6n Diiu 12) quy dinh vA pham vi khu
v.uc cdm; pham vi khu vgc bio v6; ph4m vi vanh dai an toin; pham vi ce. dicrn
cao
bio v€ cdn cf; ph4m vi vtrng troi cin cir; ph4m vi vtng nu6c phia D6ng Bic sAn
bay Cam Ranh.
3. Chuung III. Dim bio an ninh, an toin <I6i vd'i vtng nu'6c' vtng trbi,
ving cl6t vi q,uy tlinh vG c6ng.tric bio vQ an ninh Cin cri'qudn s1r Cam Ranh
(cliucrng niy g6m 28 di6u, tu Ei0u 13 ddn Ei€u 40)
- Mgc 1: Dim bAo an ninh, an toin vtng nu6c cdn cu, khu vgc bfio vQ vd
vanh dai an todn.
quy dfnh vd co quan quan lf ving nudc Cln cu; tdu thuydn qudn
su ViQt Nam diSnvi rdi vr)ng nuoc Cdn cu; tiu thuyin ddn su Viqt Nam d6n vir roi
virng nudc CEn cri; tiu thuyOn g;qdn sW nucrc ngodi ddn vd rdi vr)ng nudc Can cir;
tdu thuy€n d0n su nudc ngoiri d6n vi rli vDng nudc CEn cu; quy dinh v€ hoa ti€u
hang hAi trong virng nudc Cdn cq quy dinh treo cd cua tAu thuy€n.trong ving
nu6c C[n cu; qurln lj hoqt ding cira tiu thuy€n trong virng nudc Cin cu; Quy d]nh
quin lj hogr d$ng cria thuy€n vi€n, riguoi di theo tdu thuy6n; ngudi, phu'ong liqn
c6 li6n quan d€n hoqt dgng cia tiu thuy€n neo dfu trong viing nuoc Cin cri'; dir:n
bao an ninh, a1 toan hang hni vA trit tg v€ sinh trong vr)ng nuoc Cln cu; phong
ch6ng ch6y, n6 trong virng nufc CEn cu; ph6ng ngira, ung ph6 sy cd moi truong
tlong vung nudc Cdn cir; quan if ho4t dQng cria nguoi, tdu thuy6n trong vung nudc
khu vqc bAo vQ vri vanh dai an toi'n CIn cu.
Mqc
nAy.
ninh, an toin ving trbi CEn cri
1n
Mgc niy quy dinh vd an nhh, an toin vr)ng hoi Cdn cr! t6 chuc khai th6c vd sri
vung trdi Cen cir; qudur lf dQ cao chuong ng4i vdt.
- Mgc 2: Dim
{rng
bio
- M,lc 3: DAm b6o an ninh,
an todn
ving ddt Can cu, khu vuc bao v€ vd
vanh dai an todn.
Mgc ndy quy dlnh ni co quun quan Iy wng d6t Cin-cu; ho4t dpng cua nguoi
vd. phucrng ti$n duong bQ quAn sU Vipt Nam trong vr)ng ddt Cin cul hoat dong cia
ngudi vd phucrng ti-en ducrng b0 ddn sU ViQt Nam trong ving dat Cen cLl; hoat dOng
cria nguoi vd phuong tiQn ducng bg nu6c ngodi trong virng ddt Cin cu; ho4t dqng
vin h6a, thd thao tai virng ddt Cdn cf.
- Mgc 4: Quy dinh vd cdng tac bio v0 an ninh Cbn
cr?.
Muc niry quy.dinh vi pham vi cdng tdc; ra vdo khu vuc cdm; c6ng tdc bio vi
,t.
-. , d6i
bi rnit; Quy dinh
vfi ho4t tlQng kinh t€ d khu vuc b6o v9 vi virnh dai an todri;
tuy6n dung, diSu dgng nhdn su; xdy dgng dia ban; t6 chuc lyc lugng bdo v€.
3. Chuo'ng
fV: Trdch nhiQm cia
c6c bQ,
nginh, tlia phrrung
- Chunng ndy gdm 6 di6u (tu Di6,u 41 d6n DiAu 46) quy dinh v€ triich nhi€m
cira B$ Qudc phdng; BQ C6ng an; B0 Ngoai giao; BQ Giao th6ng vdn tai; c6c 86,
ngrinh lidn quan; Uy ban NhAn ddn tinh Kh6nh Hda, Ninh Thudn.
4. Chuong V: Diiiu
khoin thi hbnh
Chuong niy g6m 2 di6u (Ei6u 47,Eiiu48) quy dfnh ve td chuc thuc hi6n; tr6ch
nhiQur thi hdnh.
SO,+N THAO, LAY Y KIEN THAM GIA CUA CAC CO
QUAN, TO CHLIC, CA NHAN (duqc bd sung sau)
IV. QUA TNiNH
v. NHLNc vAN oE coN co y rrcN rHAc r{Heu va crAr rilr.rH cua
B0 QUoCPHONG
VA ccy ban BQ Qu6c phdng dd titip thu c6"c j ki6n tham gia crfa c6c Bo, co
quan, don vi, c6c chuy€n vi€n dd hoan chinh du thio
Quy ch5 ban hrinh kdm theo
S:Vjt fi"l cria Tht tuorg Chinh phri. Tuy nhi€n, cdn co m6t s6 y ki6n khdc nhau,
Bd Qu6c phdng xin dugc giAi trinh nhu sau (duqc b6 sung sau)
2......
vL
*
KIEN THAM DItt,rH cuA BO TUpHAp (dvoc bo sung sau)
Tr€n ddy ld ndi dung To trinh rhri tuong Chinh phn ban hdnh quydt ointr uan
hnnh Quy chti aam bao an ninh, an todn cen cI quan s1r cam Ranh. eo
pt o"e
xin gui lcem theo To trinh ndy dp thio euy6t dinh; c6c vdn ban tham eia iia cac 86
Cdng an, B6 Giao th6ng v4n tdi, BQ Ngoai giao, py ban nhAn ddn tinh Kh6nh Hoa,
Ninh Thqn, c6c BQ, nganh li€n quan vri y kidn thiln dinh cira Bg Tu ph6p.
Trinh Thri tufng Chinh phri xem xdt, quyiit dinh ban hdnh./.
ilril
BO TRTJC'i-IG
D4i tu6'ng Phing Quang Thanh
THUTIIfNG CHiNHPHU
cqNG HoA xa, ugr cgt Ncnia \TFT NAM
DQc l{p - Tg do - H4nh phric
/2014/QE-TTg
56:
WHro4
aem
hintr
Ban-
Quy cE6
HA
euyfr
N|L ngdy thdng
Er-NH
UAo an ninh, an tolrn cIn cri
ndm 2014
quin sy Cam Ranh
Cdn cfi Luqt td chrtc Chfnh phi ngay 25 thdng I2 ndm 2001;
Cdn c* Luqt ban hdnh vdn bdn quy phqm phdp luat ngay 03 thdng 6 ndm
2008;
Cdn ct Bp luQt hdng hdi.Yi€t Nam ngay 14 thdng 6 ndm 2005:
Cdn a} LuQt an ninh qu6c gia ngdy 14 thdng 12 ndm 2004;
Cdn ct Phdp lSnh bdo vp c6ng trinh qu6c phdng vd khu qudn sry ngdy 19
thang 5 ndm 1994;
Cdn cft Nghi dinh sij 04/CP ngay t6 thdng 0l ndm 1995 cia chinh phri vO
Q4, chii bdo v( c6ng trinh quiic phdng vd khu qudn s1r;
Cdn c* Nehi dinh tij zttZOtz/t'tp-CP nguy- 2I thdng 3 ndm 2012 cia
Chinh phil v€ quin l! cdng bi€n vd ludng hd'ng hdi;
Cdn cti Nghi dinh si5 tOqtzOtZNn-Cl ngdy 05 thdng 12 ndm 2012 cia
Chinh phil quy dinh diji voi tdu ntdc ngodi d€n nudc CHfrICN Vi€t Nam;
Cdn cri Nshi dinh si5 pqtz1oftNp-CP ngdy 04 thdng 6 ndm 2007 cila
Chinh phfiv€ qudn ly hoqt ddng bay.
Theo d€ nghi cua Bd truonq Bo Qudc phing,
Thil tuong chinh phil quy€t dlnh. ,
Eiiu 1. nan nanfr kdm theo quyiSt Oinh ndy "Quy ctr6 eam bio an ninh, an
toin cEn cri qudn su Cam Ranh".
DiAu i. QuySt dinhndy c6 hi€u luc thi hanh k6 tu ngny bji. Bai bd cdc quv
dinh kh6c tr6i vdi Quy chd ban hdnh kdm theo QuyEt dfni niy'
Dilu 3. 89 h'uong cdc BQ: Qudc phong, Cdng an, Ngo4i giao, Giao th6ng
van tai, Tii nguy6n mdi trubng, Ndng nghifp vd phrit tri€n n6ng thdn, TAi chinh
vd Chrl tich Uy ban nhdn dan tinh Khdnh Hoa, Ninh Thuan chiu tr6ch nhiQm thi
hdnh Quy6t dinh niiy./.
Nai nhQn:
- Ban Bi thu Trung
THU TI/ONG
u<rng Dang;
- Thri tuong. c6c Ph6 thti tudng Chinh phri;
- B0 Qudc phong. C6ng an. Ngo4i giao,
Giao th6ng vln tdi, Tdi nguy6n m6i trudng,
N6ng nghipp & Ptrrit ti6n ndng thdn, Tai chinh;
-
Vin
phdng Qudc hQi;
- Vin phdng Chinh phri;
- LIBND tinh Khnnh Hda, Ninh Thudn;
- Lrru: VEn
Thu....
Nguy6n T6n Dflng
t:t-l
THO TT'ONG CIIiNH PHU
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
@
D(lTHaO 4
QW Csn
b6o an ninh, an toin Cin cri" quin sr; Cam Ranh
/2ata/QD-TTg
@an hdnh kim theo Quy€t dinh
ngay thdng ndm 2014 cila Thil tutrng Chinh phi)
Eim
sii
Chuong I
NIIING QUY EINH CHUNG
Eiiu
1. Pham vi ttidu chinh
Quy ch0 niry quy dfnh v€:
l. Ph4m vi khu vqc cdm, khu vuc bdo vQ, vAnh dai an todn vir cdc didm cao
bao v€ Cnn cir quAn su Cam Ranh.
2. Quan lj'ngudi vir c6c lo4i phuong tiQn cira Vi€t Nam, nudc ngoii ra, vdo,
ho4t dQng trong khu v.uc cdm, khu vuc bio v$ i A. vdnh dai an toirn c[n cir qudn sr.r
Cam Ranh.
Diiiu 2. Dlii tuqng dp dulg
1. Quy ch€ ndy 6p dr,mg d6i vdi t6 chric, c6 nhAn vd c6c lo4i phuong ti€n cua
Vigt Nam, nudc ngodi hoat d$ng trong khu vuc cAm, khu vgc bdLo v€ vd vanh dai
an toin Cdn cu qudn sg Cam Ranh.
2. Truong hqp c6 th6a thu{n khdc giira qudc gia c6 nguoi, phuong tiQn ra,
vdLo, ho4t.dQng trong Cdn cri qudn sg Cam Ranh vcri co quan qudn ly nhA nuoc c6
thim quyOn cria Vi€t Nam thi thgc hi€n theo thda thu4n do.
3. Cdc khu vgc trong Cdn crl li€n doanh. li€n k6r ldrn dich vu kinh t6 thuc
hign theo cdc quy dinh ph6p lu6t Vi€t Narn hiQn hdnh.
Eiiu 3. Giii thfch tir nefr
ii
Trong quy ch€ ndy, c6c tir ngfr duoi ddy dugc hi€u nhu sau:
1. C.dn cir qudn sg Cam Ranh: ld khu quAn sg ddc bi6t quan trgng (lo4i 1); c6
khu vuc cAm, khu vyc bAg vQ vd vrinh tlai an todLr:r.
a) Khu vgc c6m, g6m: vung dAt vd vung nudc thuQc Cdn cf, duoc xrlc dinh
bang tuong rio ng6n cdch vd hE thiing phao gicri h4n virng nudc Cin ctr, do QuAn
chirng Hdi qudn quan ly.
dugc x6c dinh b6ng cQt m6c, bi€n b6o;
. b) KFu vgc bio vQ: ld virng nudc,
thiilt tfp d6 quan ly, ki6m so61 nguoi, phucrng tign vri cdc hoat d$ng kh6c nhim
ddm bio an ninh, an toAn Cdn cu; do dla phuong tinh KhdLnh Hoa qudn l1i.
.Vd"h dai an toim, g6m: ving ddt vi virng nudc, dugc x6c^ dinh beng ".m
")
bdn vdi Uy ban nh6n drin tinh Kn6nh Hda, Ninh Thu+r*; thi€t I6p d,5 quan ly, kiCm
so6t mQt s6 ho4t d6ng vi duy tri trAt tp an ninh; do hai tinh quan lli.
2. Cdc di6m cao bdLo v0 Cln cir qudn su Cam Ranh, g6m: mii Hoi/xd Cam
Lip; Ddng ^iBdc ddo Binh Ba, Tdy Nam ddo Binh Ba/xd Cam Binh; Hon Chiilxd
Cam Binh. Dugc xac dinh d6 quan s6t, ki6m so6t ngudi, phuong ti6n
hoat dOng
nhdm bio dim an ninh, an todn c6n cri.
3' vung trcri cb' cri qudn s\' c.am Ranh: rri ving trcri tr€n vring dd.t vd. vung
nu6c Cdn cu vi gi6i h4n ca9 tir mar d6t, mbt nudc trd l€n.
a: P^|"*g tiQn bao gdm: phuong-tiQn duong thuy, du<rng
bq vi hang kh6ng.
ahj?"g.1ipr. dugn-g-thuy; ld tiu thuydn, c,ic-phu<rng tien ho4t JOng tr6n
1] vd ducri
mit nudc
nf6c, c6 dQng co vd khdng co dgng co.
b) Phuong tiQn duong bQ: li phuong tiQn giao ih6ng co gioi vri th6 so
duong
DO.
tien_hang khdrlg: ld nhirng thirit bi k! thu6t dnng d€ bay trong khi
, .icuaPhlTg
-quy€n
tr6Li dit hoqc trong kh6ng gian vt
@.
Di6u 4. l{guyOn tfc b6o Aem an ninh. an to}rn
rl;i , r6swr, phuong ti6n
{.r('.
ra, vdo
vd.u vd.
va IIoa[
.(long trong can
hoat.dQng
cdn cu phdi
duoc phdp vd
]
)eooi, !,rruur1g 1r r.1,
chiu sr,r kr_€q ua, gi6m sit cfia co quan chirc n6ng-c6 thfin quyAn.
2. Chl'p hdnh vd td chuc thuc hiQn nghidri quy dinh dong quAn canh phdng,
*jt", 9uo,Tu,, ..u: phTTc rlf qhdng thri, bao vQ can cul phuqns dn phong
l,!?:* bdo,lgt,phong
chong
chdng chay"n6,
"h6t;i;g.
3 Cht dgqC phdng ngna, phainig;,
ngil ch+n vd xir ty klp thoi cdc hanh vi
xdm pham an ninh, antoan iao.ir.
O,.Phli hqp, higp"dAng chdt chd giira cdc lgc lucrng chuc n6ng cia cdc bd,
.
,
nganh' dla phuong dc dam bfo an ninh, an toi'r trong c6n cu, khu vuc
bdo v€ vd
vd.nh dai an toAn.
Di6u 5. Cdc hogt tlQng vi hirnh vi bi nghiGm cirn
L Lan chi€m, hrly hoqi, phg ho4i, x6y dpg, khai th6c, ddt thi6t bi, xim nhAp
trdi phdp
nhrgne haoh vi kh6c'Anh huong di5n idu trirc, t6c d1rng, an toan, Ui ,na,
1,a
cua ciu cdng, hdm hiro, c6ng su tr6n dla Cdn cri Can Ranh.
2. Ti6n hdnh cic.ho4t dgng thu th,ip rin trlc tinh b6o vd nhirng ho4t dQng
J<hdc, gdy phuotg hai dtin an ninh-an toan cria Cdn cu.
).
I uy€n truy€n, phrit trin tii ligu, sdch bdo, phim dnh, vdn hda phA'r rnri
cilua duoi,c co quarr c6 thim quy€n chdp thuin.
4. Quay phim, chup *h, ghi dm, do vE ci,nh d6 khu,ruc c6m, noi co bi6n
.
, -,
.
cam.
Gay m6t trat tg cdng cQng, can rrd ho4c ch6ng lai vi6c thlrc thi nhi€m vu
!.
.l:
dOi vdi lqc luqng chuy€n ngAnh.
.
,
.,
6. Su dqng cdc thi€t bi gdy nhi6u hoac dnh huor.rg ddn ho4t dQng cfia
thOng th6ng tin liOn lgc, ra da c6nh gidi.
7. Su dUng thq hn hoEc cic thi6t bi lan ngArn kh6c du,oi nu6c
Cdng vu cd.n cu cho phep.
8. Tu dQng di chuydn cgp rngn tAu k_hdc, dj vdo kJru vu,c cam.
h€
khi chua dugc
Dua ngudi, hang hoa vi phuong ti€n l6n tiu, m6y bay hoic roi rdu, mdy
.bay, trdi9, vdi
quy dinh
cria ph6p luat ViQt Nam.
l0 Ti6p thu, ph6ag hanh hay x6p l)n tit, bhtkj,phuong ti€n bay hay khi rdi
qudn su' md chua dugc phdp cria.co quan c6 thAm quyAn cia Cen
cri.
11. V4n chuyen vff khi gi€t ngudi hang loat, cdc chdt ph6ng xa, chdt dQc hoa
hoc' chdt d6c sinh hoc, chat ma triy, cdc lo4i hing hoa mri ph6p iuat viet Num
-
"irn.
L
12. GAy 6 nhi6m m6i truhng, IAm hu h4i c6c thiet Ui, c6ng trinh trong Cdn
cu.
13. C6 c6c hdnh vi kh6c xdm pham d0n an ninh. an toAn cdn cu md phdp ludr
Vi€t Nam cdm.
Diiu 6. Xr? lf vi ph4m
Co quan, td ;htc; ci nhAn c.o hinh vi vi pham quy dinh cia quy ch0 nay thi
tiry theo tinh eh6t, mirc dQ ui p!+nl sE bi xu k! luat,
\u phAt hdnii chinh ioec
truy cuu t6ch nhiQm hinh sU ndu gdy thi$t hai thi phAi b6i thuong theo quy dinh
cua ph6p lu6t.
l!
Chuong II
QITY DINH PH+M W DAM EAO AN NINH, AN TOAN CAN CU
Di6u 7. Ph4m vi khu vgc cdm
.1. Pharn vi virng dlit cdm: Ranh gidi dugc gidi han b&i cdc doan thang nOi
circ di0m theo thri t.u DCl, EC2, DC3, DC4, DC5, DC6. DC7, DC8, DC9, DC10,
DCll, DC12, DC13, EC14, DC15 vd DC16, co tga dQ theo HE toa dQ \rl,t-2000
sau ddy:
DCt:
N - 109D15'23,2" E;
DC2: l-1058'33,6" N - 109015' 10,4* E;
DC3: 1 105g'31,3" N - 109615'10,6" E;
EC4: 11058'28,6" N - 109014'59,g" E;
EC5: 11058'32,3" N - 109014'56.9" E:
DC6: I i058'23,4" N - togotq,ql J- E:
DC7: t 1057'58,4" N - 1090t4'43,9" E;
DC8: 11057'55,4" N - 109014'42,3" E;
EC9: tf5'j'49,4" N - lo9ot4'31,1. E;
DC10: 1 1057',13,2" N - 109014'16,8" E;
DClt: 11057'27,3"N - 109013'24,8" E;
DCt2: I 7057'zg,0" N - 1o9ol2'54,4', E;
DC13: 1105?'41,9" N - 109012'54,9" E;
ECt4: I 1057',42,2" N - 109012'5 1,4" E;
EC15: 11057'39,0"N - 109012'50,8" E;
EC16: 11057'39,0" N - 109012'46,4" E.
Tri di6m EC16 chay theo duomg bo vinh Cam Ranh xu6ng phia Nam
11058',47,5"
bdrn
ddo q,ra mfli Hdn Luong, chq.y theo duong bd vinh Binh Ba diln di6m DC1T co tga
dq: 1 105l'12,4" N - 109014'48,3".E (m0i Cria), chay theo duong bo bi6n )0n phia
Bic qua mti L5 Gi6 vd n6i v6i di€m DC1.
2. Pham vi vr)ng nudc cirn:
a) Ranh gioi vA phia vlnh Cam Ranh, Binh Ba vi bi6n: ducr. c gidi hp boi
c6c do4n thdng n6i cdc di6m theo thri tu DC 16, NCI'' NC2, NC3, NC4, NC5, ]'JC6,
NC7, DCl7, NC8, NC9, NCl0, NCt I vd DC1, c6 toa d6 rheo HQ tqa d0 VNI-2000
sau d6y:
DC16: 11057'39,0" N - 109012'46.4" E;
NCt: I tos'l'46,3" N - 1o9ot2'05,5" E;
't
NC2: 11056'55,0" N - 10g011'3g,g" E:
NC3: 11055'36,6" N - logol l'23,9', E;
NC4: I1054'46,0 N- 109010'59,2"E;
NC5: 11054'00,0"N - 109010'21,1" El
NC6: 1 1053'00,4" N - 10901 1'39,7" E;
NC7: I 1052'18,0" N - l0g0l2'07,0'' El
EC17: 11051'12,1" N- l0g0l4'4g,3" E (mfri Cria);
NC8: I1o5o'I 1,9" N - 109017'zo,l" E;
NC9: 1 1052'51,4"N - 109018'23,2'i E;
NCI0: I 1057'32,0" N - 10g01g'34,2" E;
NCI 1: 11059'10,1" N, I0g0l7'3g,5" E;
DCI : I 1058'47,5" N - 109015'23,2u E.
b) Ranh gi6i v€ phia ban d6o: tir di€m DC16 ch4y theo duong bo vinh Cam
Ranh xudng phia Narn b6n dao qua mfii Hon Lucrng, cha,v theo Juong'bo vinh
Binh Ba d€n di€m DC17, chqy rheo dudng bo bi6n l6n phia Ba. qru mti td cio'va
n6i voi diEm DCl.
Diiu 8. Phqm vi vring nu'ri'c khu vg.c bdo vp
L Pham vi khu vuc 1: dugc tinh tir ranh gidi ngodi ving nuoc cdm ra 400m.
Ranh gi6i ngoii duoc gifi hqn boi c6c doan thing n6i c6c didm theo rhu tu DC 16,
BV 1 , BV2. BV3, BV4, BV5, BV6, BV7, BV8. BV9 vd DC 1 7 (mni Cua), c6 toa d6
theo Hp toa dd Vl'J-2000 sau dAy:
ECl6: 11057'39,0" N - 109012'46,4" E;
BVI: 11057'55,2'N - l}gol2'47,3" E,
BV2: I l05g'03,3"N - 10g01 1'5g,3,' E;
BV3: I 1056'59,2"N - 10901 l'27,3" E:
BV4: I 1055'40,7"N - 10901 I'l 1,3" E;
BV5 j 1 1054'53,0" N - 109010,4g,0" E;
BV6: 11u53'57,9" N - 109010'0?,4" E;
BV7: 11052'51,5"N- 10901 12g,9"E;
BV8: 1i052'07,6" N - 109011'59,1" Ei
BV9: 11051'05,4" N - 109014'31,3" E;
DCI 7; I 1051'12,4" N - 109014'48,3" E (mi.i Ct,a).
2. Ph4m vi khu vuc 2; Ranh gicri dugc gidihqn boi cric doan th5ng n6i cac
di€rn theo thu tu NC8, 8V10, 8V11, 8V12, 8V13, NCl l, NC10, NC9
niii ,r6i
di6m NC8, c6 toa dQ theo HQ. toa dQ VN-2000 sau tl6y:
NC8: l105o'l i,9" N - lo9o17'zo.l" E:
BVI 0: I I049'03,8" N - 109020'l l,l" E;
B\/l i: I 1052'48,9" N - 109022'12;l- El
BVI?: 1 1057' 49,6" N - 10g022'26,0- E;
BVl3: 12000'06,4" N - 109021'23,5" E;
NC I I : i l05g'10,l" N - l0g0l 7'38,5" E;
NCI 0; I 1057'32,0" N - l0g01g'34,2- El
NC9: I 1052'5 1,4" N - 109018'23,2. E.
_
;
{l
Di6u 9. Phqm vi vhnh rlai an tohn
Ranh gioi duo. c gioi han boi cdc doan thang n6i c6c di6m rheo rhri tu DCZ,
VD l, VD2 vd VD3, c6 rqa dQ theo H6 roa d6 \tl-2000 sau dAy:
DC2: I I05g'33,6"N - 109015'10,4" E;
vDl:
12u01'33,0" N, I09013'06,2" E;
vEz: 12t'01'1g,9" N - 109012'13,1- E:
vE3: 12001'08,8" N - l090l rzs,z" E.
- Tu di€m VD: bit dAu theo tuyi5n dudng el-l xu6ng phia Nam diin di6rn
VD4 c6 toadf,: 11048'41,8. N - 109006,t7,7- E.
- Tu tli6m vD4 duoc gicri h4n bdi c6c doan ttring noi c6c didm theo thu tq
'
VD4, VD5, VE6, VD7, VD8, VD9, BV]0, ECI7, BVb, BV8, BV7, BV6, BV5,
BV4, BV3, BVz, BV1, DC16, DCI5, DC14, DC13, DC12, DCl I, EC1O, DC9,
EC8, DC7, DC6, EC5, DC4, DC3 ve n6i v6i di€m EC2, co tga d6 theo HQ toa dq
Vl\-2000 sau cldy:
vD5: I lu48'18,4. N - 109007'33,7" E;
vD6: 1 ru 47'03,6- N - I 0900g'43.91' E:
vE7: 1 ro4s'31,2. N - rosor o'ss,o" e;
vD8: I 1043'43,r" N - 109013'15,3- Ei
VD9: 11043'43,5".N - 10913'53,0', E (mfii Dd Vrich);
BV10: 1 1049'03,8': N - 109020't 1,t" E:
DC17: I 1051'12,4" N - 109014'48,3" E (rnDi Cria);
BVg: 11051'05,4"N - 109014'31,3" E;
BV8: 11"52'07,6- N- 109011'58.1" Er
BV7: 11052'51,5" N - 10901 129,.g" E;
BV6: 11053'57,9" N - 109010'0?,4" E;
BV5: 11054'53,0- N - l09ot0'48.0" E:
BV4: 11055'40,7"N - tosott't t.:- p;
BV3: 11056'59,2.N- tosot|zr,f" e;
BV2r 1iu5g'03,3"N - 10901 l'5g,3" E;
BV1: 1 1057',55,2"N - 1090t2'47,3- E;
DC 16: 11057'39,0" N - r09nn,46,4" E.
DC15: 11057'39,0" N - 109012'50.8" E:
DCI4: 11057'42,,2" N - 109012'51,4" Er
DCtJ: I lo57'41,9"N - lo9ot2':+,s" e;
05
DC l2: I I 7'29,0" N - | 0901 2'54.4', E:
DCl l: I 1057'27,3" N - 109013'24.8" Er
DC10: 11057'i3,2"N - I090t4'16.8* E:
DCg: I 1057'49,4" N - 109014,3 I,l" El
DC8: I t05z'55,4" N - t09ol4'42,3- E;
DC7: 1 1057'58,4" N - i09014'43.9" E:
DC6: I l058'23,4" N - togol4,47,7" E;
DC5: I 1058'32,3" N - 109014'56.9- E:
DC4: 11058'28,6"N - 109014'59.9" Er
DC3: I 1058'31,3" N - t09015'10.6" Er
DC2: ll058'33,6" N - 1ogot5'10;4" E;
Diiu 10. Phgm vi cic di6m cao b6o vQ Cin cri'
l. Ei€m cao Mfri Hdi = xd Cam Lgp: liQn tich 600.000m2 (60ha), ranh gidi
duoc gidi han bdi cdc doan thang niii cdc di€m theo thir ru MH1, ]v{Hz, urt: va
MH4, co tga d6 theo HQ tpa d6 VN-2000 sau dAy:
MHl: 11052'39,9" N - 109011'0g,g" E;
MH2: Il'52',21,2" N - 109010'53,8" E;
MH3: I 1'^52',03,1" N - l0gul 1'1 1,6" E;
MH4: 1 1',.52'23,4" N - I 0gu1 1'25,3" E.
2. Cic di6m cao thuQc EAo Binh Ba - xi Cam Binh:
a) DirSm cao'd Ddng Bic dio; Di€n tich 32.000m2 (3,2ha), ranh gioi duo. c
gioi han bdi cdc doan thEng noi c6c diilm theo thri tr,r BB1, BB2 vd BB3, co tqa d0
theo Hf toa ddVNI-2000 sau ddy:
BB1: 1 l05l'07,5't N - 109014,41.0" E:
BB2: I 1051,06,0,'N - lo9o14'41,0', E;
BB3: I105t'00,6" N - 109014'49,1', E.
Tu di€m BB3 di theo duong bo birin va n6i vdi diiSrn BB l.
b)Di0m cao d T6y Nam dio; Di6n tjch 62.000m2 (6,7ha), ranh gioi duoc
gioi han boi cdc doan theng n6i cac di€m theo thu tu BB4, BB5, BB6 ui'geZ. .O
toa dd theo H€ toa dq \,TJ-2000 sau ddy:
BB4: I 1o5o'24,2. N - to9ot3'25,e" E;
BB5: 1 1u50'12,3" N - l0go13'?g,3- E;
886i l i05o'11,5'N - 109013'22,1" E;
BB7:.i 1u50'19,g. N - 109013'2i,0" E.
3. Ei€n cao Hdn Chrit -.xd Cam Binh:.Di6n tich 3g.000m2 13,aha;, ranh gioi
duoc gioi han bdi c6c doqn thang n6i c6c di€m theo thu tU HC1, HC2 ;a HC3, c6
toa dQ theo H€ tqa d9 \AI-2000 sau rlAy:
HCl: I 1047'03,7'N - 109013'13,1" E:
HCZ: 11046'56,6" N - 109011'Ot,o" E;
HC3; 11046'46,9" N - 109013'09.g" E.
Tt diiim HC3 di theo duong bd bi6n vd n6i vdi di€m HCl.
Didu 11. Ph4m vi vtng trdi Cin cri,
Pham vi
trdi C[n cir quAn sq Carn Ranh: ld vu'g troi rren vuns d6t vd
'irng
v0ng nuoc cdn cu, ranh gidi du-o.c gi6i h+n bdi cdc doan riring ntii cdc di5m theo
thu ty DC1, EC2. DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, DCS, EC9, DCt0, DCil, DCt2,
DC13, DC14, DCl5, DC16, NCl, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, DCtT (rnni
C&a), NC8, NCg, NCIO, NClt vA ndi vfi di€m ECl, co toa dQ theo HQ tQa d6
Vlrl-2000 sau ddy;
EC1: 1 1058'47,5" N - 109015'23.2" E:
DC2: I 1058'33,6"N - 109015'10.4" E;
DC3: I 1058'31,3" N - 10g015'ro,o" e;
DC4: | 1058'28,6" N - 109014'SS,S" e;
DC5: 1105g'32,3" N - 109014'56,g" E:
DC6: I I 058'23,4" N - 109014', 47,7- E:
DC7: 11057'58,4" N - 109014'43,9" E;
DCS; I I 057'55,4" N - I09014'42,3" E;
DC9: 1 1057'49,4" N - l0g0l4'31,1" E;
DCl0: I1057'13,2" N - 109014' 16,g" E;
DC11: 1105?',27,3"N - 109013'24,9" E;
DClz: 11057'29,0" N - 109012'54,4" E;
DC13: 1105?'41,9" N - lo9ol2'54,9" E;
EC14: 1 1057'42,2" N - 1090i2'51,4' E;
DC15: 1105?'39,0" N - 109012'50,8" E;
DCl6: 11057'39,0"N - 109012'46,4. E;
NCt : I 1057'46,3" N - 109012'05,5" E;
NCz: 11056'55,0" N - 10901 l'39,g" E;
NC3: I 1055'36,6"N - 10901 1123,g" E;
NC4: 11054'46,0" N - 109010'59,2" E;
NC5: 11054'00,0"N - 109010'21,1" E;
NC6: I 1053'00,4" N - 10901 l'39,7?' E;
NC7: uo52'18,0" N - logot?'07,0" E;
EC17r 11051'12,4" N - 109014'48,3" E (mfri Cira);
NC8: I1050'I1,9" N - 10901?'20,1" E;
NC9: 1to52'51,4"N - 1o9ol8'23,2" E;
NC10: 11057'32,0"N - 109018'34,2" E;
NC1 l: I 1059'10,1" N - 109017'38,5" E.
Diiu 12. Phgm vi vring nur5'c phia D6ng Bic sdn bay Cam Ranh
Duoc x6c dinh de phucrng tiOn hang khdng quln sq thuc hign nhiqm vU, ranh
gicri duoc gitri h4n bdi c6c doan thing n6i cec di6m theo thu ty HL1, HL2, Hl3 vA
HI-.4, co tga dQ^theo Hp*tqa d0 VN-?000 sau ddy:
HL1: 12000'23,1" N - 109014'26,8" Er
HL2: t2000'27,0" N - 109014'33,0" E;
HL3: 11059'44,3"N - 1o9ol4'20,4" E:
HL4: 11059'46,4" N - 109014'14,2" E.
Chuong IU
EAM BAo AN NINH, AN ToAN DdI VoI lllNc NUoc.
VUN*C TRCTT, VtNG EAT VA QUY DINH VE CONG TAC
BAo \nE AN NINII cAN CLT QUAN SI/ cAM RANH
Muc I
EAMBAoAN NINH, AN TOAN VUNG NU0C cAN
CLJ,
KHU VIJC BAO VE VA VANII DAI AN TOAN
.
Diiu 13. Co'quan quin lf vtrng nu6'c Cin cr?
l. Bg tu l€nh Vtng 4 HAi quan ld co quan chrl tri r0 chilc chi huy,
quan
l1;,
di€u hdnh hoat d6ng cira nguoi vd c6c loai phuong ti€n trong ving nudc Cin
crl'
qudn su Cam Ranh.
?. Cang vu cdn cir qudn sg Cam Ranh (sau ddy vi6t tit ld CAng vp cln cu) 1A
co quan thudng tryc girip BQ tu lpnh Virng 4 Hdi qudn thgc hign chuc nlng quAn l1i
v€ hoat d6ng hang hai, trat tu, vg sinh vd an ninh trong vung nuqc cdn cu qu6n
s'
Carn Ranh.
3. Trdch nhigrn ctaCang v1r
cy_kong_vigc ti€p nhtin h6 so xin cAp. phep:
a) Dti.i vdi tau thuy€n d6n si,r :TrVigt Nam; bang vg cin cu ld co quan ti€p nh6n
hd so xin cAp phdp, gti h6 so d6n BQ'ru reor, Hii-q",a",;a;;H; JaJt""
na r";
cia Bd Tu l€nh Hai quan trd loi ngroi lam rhrl tUc.
D6i vdi rdu thuyAn dan sr,r nuoc ngodi; Cing .,U ci.n cir ld co quan ti6p
,bl
nhdn hd so xin cdp phep, gui h6 so d€n B0 Tu l€nh Hdi qu6n qeuAn cliung
Hai
qudn dd ngh! BQ T6ng tliam muu cfp phdp), tiiip nh{n v6n ban cra t,"i
soiong
"uu
tham rnru vd tri loi nguoi ldm thrj tuc.
Diaiu 14. Tiu thuydn quin sq ViQt Nam ddn vd rdi vring nu.d.c Cin cri.
Triu thuyAn qudn su viet Nam drin vd. roi virng nu6c can-c'thuc hi€n theo
quy dinh cira BQ Quiic phgne.
Di6u 15. Tiu thuy6n df,n sg Vift Nam d6n vir rdi vring nudc Cdn cri.
I ThAm qryAn
phdp: Bq fuiqnt Hii qudn c6p phdp cho rdu thufen Aan
.
I
str Vi€t Nam vdo ho4t "6p
dgng trong ving nudc Cin cir. Truong hqp fi}ch6i cbp phdp
phdi n€u 16 ly do.
!
rnu tuc.cap phep
aJ Ncri nh{n hd so; Try sfr cria Cang vg cin cir.
b) Thoi gian xri ly hd so va trd loi:
- Chrim nhdt ld 20 (hai m'oi) ngdy, tr*oc ngay rdu thuydn du ki6' vd.o vung
nu'cic cin cu, ngudi ldm thri
luc cui tnrc tiilp ho6c qua hQ thdng buu chinh dtii
Cang vu cdn cf 01 (m00 b0 hd so xin c6p phdp.
- Cham nhfi ld l0 (muoi) ngdy ldm viei te tu ngdy nhan duoc h6 so hcrp r€,
ag
t€nh Hdi qudn c6 r,dn bdn tr6. ldi, grii t4rc ti6p hodc qua hf thong b*u chinh
lu
d€n Cdng rt cin cu.
c)-Hd so.xin cdp p{dp gdrn:
- Dcrn d0 nghi (MAu sd 1) cAp phdp cho triu thuy€n hoar dQng trong ving
nLrd'c Cin cir qudn sg Cam Ranh.
- Bin khai rdu,thuyAn di5n Qvt6u'sri :).
- Bdn sao; gi6y chung nhfln ding ky tdu thuy€n, gidy chrng nhdn an todn
hring hrii, an ninh hang hni vd phdng ngira 6 nhiSm m6i truong.
3. Trunc khi d€n vd ro^i virng nu6c cdn cfr, tdu thuyan dan su.vi€t Nam phrii
thnc hi€n thri tqc d6n vd. rdi cang b-i6n theo quy a4r t+i r',,'ehi ;i;r,; a
year ?l hryS3 niim2012 crla Chinh phn v€ quan
cAng bi€n vd lu6ng hdng
hai (sau ddy vi€t tet la Nghi dinh zl/z}nND-cp) vd c6c quy dinh kh:ic cd li€n
quan cua phdp lu{t Vigt Nam.
4, chrirn nhdt oz gio, khi tdu thuy€n vdo neo d6u an roan tai r,'irng nucic cdn
cu, ngudi ldm thri tgc phdi ngp cho Cang vU cdn cu:
a) 01 bdn chinh Ban khai chung (Mdu sO S);
b) 01 bin chinh Ban khai hang hda (M5u sd 8);
c) 01 ban chinh danh s6ch thuy€n vi€n (MAu s6 6);
d) 0i bdn chinhBan khai hang hda nguy ir;6m (Miu sO Z).
5. Tru'dc khi rdi r,ung nudc Cdn cu, hudng hqp tdu rhuyE' co rhay d6i va
thuydn vi€n, hang h6a nguy hi6m so vdi khi a6n .7ing nudc cd.n cu, ch6.m nhit az
.
y
l.
!f
t!
il"iuztvs-
.
8
gio, nguoi lim thir tqc phii nQp cho Cing vu cin cfr 0l bin chinh danh sdch thuyen
vi€n; 0l ban chinh Ban khai hingh6a nguy hi6m.
Didu 16.Tiru thuyAn quAn sry nu'd'c ngoiri tt6n vir riri virng nruc Chn cr?
Tdu thuy€n qudn sg nudc ngoiri d€n vd rdi vring nudc C6n cf thr,rc hi€n theo
cdc quy dinl t+i Nehi dinh s6 104/2012,4r1E-CP ngdy 05-thang 12 n6m 2012 cira
i
Chinh phri vC quy dinh d6i vdi tdu.qudn su nudc ngoii d€n nudc COng hoa x6 hgi
chu nghia Vi€t Naft (sau ddy viet tit le Nghi dfnh 104/2012A|D-CP).
Tiu. thuyGn d6n sg. nuric ngoii tl6n vi, rli ving nu'rlc CIn cri.
17.
1. Tham quy€n cdp phdp: Bq T6ng tham muu cAp phdp cho rdu thuydn ddn
y.n"q.- lqgei vdo ho4t dQng trong virng nuoc CIn .cu. Truong hqp tt ch6i cAp
phep phdi nOu rd
do.
;1.
z. rnu ruc cap pnep
a) Noi nh{n h6 so: Tru sd cria CAng vu c6n cu.
b) Thdi gian xri ly h6 so va ke loi:
- Ch|m nhat le 30 Qa muoi) ngdy, truoc ngdy tau rhuy€n dr,r lti€n vdo virng
nu6c cdn cri, nguoi ldm thri $c grii trgc ti€p hodc qua h€ thdng buu chinh d6n
Cdng vu cdn cu 01. (mQt) b0 h6 so xin cAp phep.
- C,hil- nhAt 1A 20 (hai muoi) ngdy l?rm vi6c kd tri.ngiy nhan dugc h6 so hqp
l€, Bd Tdng tham muu c6 vdn bAn tri loi, grii truc ti6p ho4c qua h€ th6ng brru
chinh d€n QAne uU cin cri.
c) H6 so xin cdp ph6p g6m:
- Dcm di nghi (Miu sO Z; c6p phdp cho tiru thuyin ho4t dQng trong ving
nu6c Cdn cri quAn sU Cam Ranh.
- Ban khai tdu thuydn d,5n (MEu s6 +).
- BAn sao: gidy chrmg nhdn ddng ky tdu thuyin, gidy chring nhAn an todn
hdng hii, an ninh hang hai vi phdng ngira 6 nhi6m m6i truong.
3. Tru6c k:hi d6n vi roi vtrng nuoc CIn cu, tdu thuyin dan su nuoc ngodi
phAi thyc hi$n thri tuc d€n
cing bi6n theo quy dinh tai Nghi dinh
2ll2OlzAlD-CP vd cric quy dinh kh6c c6, Ii6n quan cria ph6p lu4t ViCt Nam.
4. Cham nhat 02 gio, khi tiru thuy6n vio neo ddu an toirn r4i vung nudc Cdn
cir, ngudi ]dm tht ruc phii nQp cho Cang vu c6n cri:
a) 01 ban chinh Ban khai chung (Miu sii 5);
b) 0l ban chinh Ban li:hai h{ng h6a (MAu s6 8);
c) 0l bar chi:rh danh srich thuydn vi6n (MAu sd 6);
d) 01 ban chinh Ban khai hdng h6a nguy hi6m (Mdu s6 Z).
5. Trudc khi roi virng nu0c Cin cri, truong hgp triu thuyin co thay i6i v€
thuyAn vi€n, hang hoa nguy hiilm so viyi khi d6n vung-nuoc Cdn cir, chArnnh6r 0l
gio, nguoi lAm thrl tqc phdi ndp cho Cdng r'9 can cu 0l birn chinh danh srlch thuy6n
vi€n; 0l ban chinh Ban khai hang hoa nguy hi€rn.
Ei6u 18. Quy ilinh vd hoa ti6u hing hii trong vr)ng nu'ri'c Cdn cri'
1. ChA d0 hoa ti6u b6tbudc:
thuyAn nuoc ngoai bit buqc phdi su dung dich vp hoa ridu hang hai
. a) Tdu
khi d6n virrcri ving.nuoc Cdn crihodc di chuyen trong vung nuoc Cdn cu.
b) Tdu thuydn dAn su Vlgt Nam thuc hiQn theo Didu 64 cria Nghi dinh
2 r/201ZAID-CP.
?i:l
lj
vi rli
2. Dich vu.hoa ti6u hdng hii:
a) Cung c6p dich vu hoa ti6u hdng hAi trong vung nuoc cdn cil ld Cong ty
quAn sg.
I-loa ti€u
eu quan
su.
b) Cdc quy ilinh kh6c cua cung cdp dich vu hoa 1i6u hdng hai, thuc hi€n theo
Oieu 6S'cria Nghi idinh 2ll201 zAID-CP vd cric quy dinh khdc co lii€n quan.
3. Trdch nhi€m cria hoa ti€u Adn tau thuyAn thlrc hi theo Di0u
)i
66 cira
ia Nghi
-en
dinh 2ll20l2ND-CP vd cd.c quy dinh kh6c c6 ii€n quan cria phrip luft.
. 4. Phucngtipnduad6nhoati€u:
a) Phuong tiOndua'd6n hoa ti6u do doanh nghigp hoa ti€u cung c6p.
b). Phuong ti6n dudng bQ phni thgc hiQn dlng ky v6i luc luong bio v9 cin
cr tai c6ng cin cir vd dugc chi huy tru&ng lr,rc lugng biio v€ cin cfr ch6p thu{n.
Phuong tiQn duong thiiy phAi tl6ng ky vdi Cang vu cin cii vdr duqc Cing vu cln cir
chrip thu4n.
.
,
Diiu I9. Quy tlinh treo
c& cria
tiu thuy6n trong vring nu.fc Ci.n crl
1. Tdu thul'€n Vigt Nam, tiu thuydn nuoc ngoAi phai treo qu6c ky nuoc
CQng hoa xd hQi chir nghia Viet Nam tu lirc mit trdi mgc cho di5n luc mEt tro-i [6.n.
Tdu thuy€n Vi€t Nam treo tr6n dinh c6t phia l6i, tau thuy€n nuoc ngo?ri treo rr€n
dinh cgt cao nhd.t cria tdu thuydn.
2. Ri6ng tau quAn sq nudc ngodi vi€c treo cd dugc thuc hi€n theo kho6n 5
:
Di€u 4 cria,Nghidinh
3. Tdt cd c6c tiu thuy0n dang neo, clAu trong ving nudc c6n cir d€u phdi treo
co 16 theo chi din c0a Cang v9 cdn cii vdo ngriy Qu6c khann nudc CQng hda xd h6i
chu nghla Viet Nam ho{c khi co nguoi drmg dAu Nhi nuoc d€n th5m Cnn crj.
4. Tdu thuyAn mang co qu6c tich nuoc ngodi khi mu6n treo cd 16, co tang
hof,c keo coi trong c6c dfp nghi 16 ctra qu6c gia ma tau mang co phdi th6ng bri.o
tru'oc vd chi duoc ti€n hanh khi Cang vu c5n cir cho phdp.
Didu 20. Quin lf tlu thuy6n trong ving nu'bc
cii'
l. Hoat d6ng cria tdu thuy€n
a) Tiu thuydn kh6ng phdn biQt qu6c tich, trong tai vA rnuc dich su dgrng chi
dugc phdp ra, vdo, ho4t dgng trong vtng nudc cdn cu khi du.oc cdp phep vd c6 du
di0u ki€n an toin hang hAi, an ninh hang hai, phong ngria o nhiEm mdi tru'ong vd
cdc di€u ki0n khric.theo quy dinh cria ph6p 1u4t Vi€t Narn.
b) TAu.thuy€n chi dugc ho4t dQng tai c6c bdn c6ng, cAu cang dd cfucr. c Cdng
vu cdn cf chAp thurin.
c) Tau thuyAn c.hi duqc ph6p di€u ddng, neo diu, di chuy6n trong ving nuos
cin cG khijc6 lQnh dieu ddng.cira C*g uU cin cu, L€nh di€u dgng phai du_o=.c thpc
hign kip thoi, churh xaic vd dAy dri. Truong hqp xdr thdy kh6ng drl di€u kifn thgc
hi€n, thuy6n trucnrg phii c6 rrdch nhipm b6o c6o dd xu l1i.
d) Khi hoat dQng trong vtrng nudc cin cu, rnoi td.u thuy€n diu phni ch6p
hdnh Quy tdc phdng ngua ddm va tdu thuydn tr€n bi6n, c6c quy dinh Lign henh
khd.c cta Phrip lu{t Vigt Nam vri ndi quy cria c6ng.
e) Trong thli gian tdu thuyAn hopt dqng trong vung nuoc cdn cf, thuydn
truong phdi b6 tri thuy€n vi6n truc ca, cAnh gidi chu d6o, sin sing xu ly khi c6 tinh
hudng trdi neo, dut neo, dut dAy budc tau, khi dAy budc rdu qud cdng hay qud
.
:
104/20124ID-CP.
iin
t0
nguy co gdy m6,t an todn khric tl6i voi tau thuy6n, hrirng h6a, vri
nguoi tr€n tiu. Duy tri mriy m6c, trang bl d tr4ng th6i sin sang hoat d0ng."
chi"rng ho4c cdc
2. Neo dQu cria tdu thuy€n
a) Khi tdu thuyan dd neo d6u an todn rai vi rri dugc chi dinh, mdy chinh cria
tdu phdi duoc duy tri & tr.ang thdi sin sirng ho4t d6ng khi cAn thiiir. Tr€n boong va
b€1 mqn crlq tiu thuy€n phai dugc chiiSu sring vdq f,an d€m, khi tim nhin bi han
ch€ vd phii duy tri dri cric tin hiQu, b6o hi4u, diu hi6u canh b6o theo quy dinh.
b) Khi tiu thuyin bi trdi dar, thuy€n truong phdi ti6n hdnh ngay cdc bi€n
phdp xu l! thich.hQp d6 phdng ngua tai nAn, sF cO trang hii vd th6ng bao nguy ct,o
Lang vU can cu bret.
c) Khi neo dflu trong virng nudc cdn cfr, tr€n tdu ludn duy tri so lugng thuyen
vi€n v6i clc.chfc danh phnaerp ae ot oiAu ki€n di6u dQng tdu rhuyin L#c xr ty
trong cic truong hqrp khAn cdp.'
3. Khi c6 b6o, tdu thuydn phii nhanh ch6ng di chuydn d6n khu trrinh bdo
rheo l$nh di€u dQng cria Cdngvu cdn cri.
4. Tim ki€m, criu n4n
a) Tdu thuy€n khi g{p nguy hi€rn trong virng nudc cdn cu cAn sU cuu gl[rp
phai phdt tin hiQu cdp cuu theo quy dinh. Kni prtat ue" tai nan hoac nguy co xdy ra
tai nan, ngubi phft hiQn phni lap ruc ph6t tin higu cAp cuu vd ti6n hanir ngay c6c
bi€n phrip cuu n?n, phdng ngta p.hn
lsp dd cru nguoi bi nan truoc r6i d6n"rrii san
vd rip dung moi bi€n phrip can thi€t d€ han ch€ cdc r6n thAr toi mric thAp nhat.
b),vi6c crni ngudi bi n4n li nghia vr,r bdt bu6c c6i vci mqi t6 chuc, cd nhin,
tdu thuy6n vd phuong ti6n khdc k-hi dang hoat dQng trong vr)ng nuoc cdn cu. Tdu
thuy€n khi phdt hi€n huy
4an duoc rin higu cdp cLru cria nguoi hod.c tiru thuy€n
khdc, n6u di6u ki-6n rhuc t6 cho phdp lt]rdng ghy nguy hidm nghidm trong cho
ngudi vd rau thuyAn.cria minh phdi beng rnqi .ach
ii,ip ngu# g6p n4n vd kip
"**,rau
thdi thdng b6o cho t6. chirc, ca nhan co li6n quan uiet.
tirytn *ri4i t.tai nhe hun
phdi cnu tro tdLu thuydn bi thiet hai nqng hon cho dU lbi gny ,itu\ n4r, su c6 kldng
phai ld cua tdu thuydn minh.
. c) Cang vtt c6n cri co quy€n huy d6ng mgi luc luo-ng, trang b! crla cang, rdu
thuy€n.vri cric phuong tidn khric hi€n c6 tronq vung nuoc cdn cri d0 tlrn ki6m, cuu
ca criLc d6i tugng c6 trdch nhigm chSp hdnh mpnh tfnh cLia Cdng vu cIn
"p
cu. Ddi voi nhfrng tai n4n hdng hai ldm anh huong d€n ho4t dqng hring hai rrong
ytleluoc c5n gri, C6ng vp chn cir chir rri, ph6i hq,p voi co quan c6 li€n quan kip
thoi ti6n hanh t6 chirc canh gi6i, I6p dqr bdo higu hang hdi nhim bio dim an todn,
an ninh hang hai vd phdng ngira d nhi6m m.6i truong.
d) Tdu thuydn, hang hod ho4c vdt rh€ khdc bl chim dim rrong vung nuoc cAn
cu, gdLy 6 nhiSm mdi truong, de dga tinh mang vd suc khod nguoi hoSc cln trd hoat
dQng hang hai, anh hudng. d€n an ninh, an toen crla cdn cir thi chrl c6c tdi sdn do
phii t6 chric tr.uc.vc,t, khic phpc h6, qui m6i trudng va phdi chiu t*ich nhigm
thanh to6n ki cd tidn pnpt ttreo quy djnh cLia ph6p 1uAt.
5. Thuy€n hudng c6 nghia vu.b6o cdo cho Cing'p c[n cf bi6t v6 tai nan, su,
cd hdng hii xay ra d6i voi tdu thuyEn minh ho{c tttri pnat hi6n thAy tai nqn, su c6
hang hai va c6c hu h6ng, sai lgch cria h6 th6ng b6o hiQu hang h6i trong vung nuoc
j?t
.
ll
cdn
cf; thuc hi$n
c6c ydu cdu cria c6c co quan chric n6ng trong didu tra tai nan
hdng hiitheo quy dinh cria phrip lugt.
Di€u 21. Quy dinh guin If ho4t rl6ng cria thuyEn vi€n, ngu.ai di theo tiu
,
{huy6n; ngrd'i, phu'ong ti$n cd li6n quan ddn hogt rlQng cria ti, thuyen o"o
d{u trong ving nu'uc Cdn cri'
l. Moi
oi c6
cd nhin, phuong tiQn cria ViQt Nam, nuoc ngoai (tru cr
cdn bo, nhd.n
vi€n, phuong ti€n cira cic
tili,. r,icn
de" lt
nhr0m vq) xuong
nnrem.vUJ
xuOngtd.u
rau thuyOn
thuyen de
vigc, thqc hign
dE lim
lelrn v1ec,
cAc hoat dQng
hlCn cac
kh69, cip rnan
{gng kh6c,
tau
tAu thuyen
thuy€n trong thor
gihn
thoi gian tdu
tiu neo dQ.u
d{.u tai
tAi yung nudc Cdn
C[n cu phai
giiy
phdi co giAy
phep do
1,ung
'de"ta,r,
co quan c6 thAm quydn gi6i thiQu; l,dri *o6ngliu thuy€n nuoc ngoii
uiq.,
thgc nlen
tnuc
hi€n cac
c6c ho4t
ho?t dQng kha.c,
khfc, cap
cf,p man tdu
tiu thuy€n
thuyAn qudh sq
su nuoc
nudc ngoiii
ngoai con
.On phai c6
-Bien
phdp
phdne
gidy
do Bi6n phdng cria
cta ktr6u
ktrdu cdng
thu6c Bf
eidy
cdns thuQc
86 Chi huy
huv Bq
B6 doi
rt6i Ri6n pbong
nhl tinh
Khdnh Hda vd Cang vu hdng hai Nha Trang cdp theo quy dinh cria phrip luai Viet
c;;';;
Narn.
il ;;-'.h'y;i;;# ,*;
,.
.4
;,
2. Thuy6n vi6n, nguli di tr6n tiu thuy€n di bo, hoat dQng rrong khu vuc Cdn
cu phdi chdp hdnh nghi€rn nQi quy cria Cdn cu vA hu6ng din cira qo quan quin lli
chuy€n nganhtqi quan cang.
3, Thuy6n vi6n nuoc ngodi, ngr{di nuoc ngodi di tr6n tAu thuyin di bo ngodi
pliarn vi khu vuc Cdn cu phdi c6 Gidy phdp di bo hodc thi ilrqc nhdp xudt canh
Vidt Narn do Bi6n phdng cua khdu cdng cdp theo quy dinh cua phdp lu6r Vi€t
Nam, Jfti di bo phdi tudn rhrl dring chuong rrinh vd n6i dung dd duoc co quan co
thdm quy€n cria C6n cir th6ng bdo.
Eidu 22. Dim b6o an ninh, an toin hing h6i vi tuet e.v$ sinh trong
vring nu'fc Cin'cri
l. CAu thang l€n xu6ng tduphdi dugc chi6u sdng vi di6u chinh phir hqp,
Agm
lgo an todn cho nguoi l€n, xu6ng. Ciu thang phii co tay vin, phia ducri ph-Ai
co ludi bio hi€m. Khu vuc cAu thang phai c6 nguoi truc vd c6 phao ciru sinh theo
quy olnn.
-'
2. I d.u thuyOn
vdo ving nuoc Cdn cu hoar dgng phdi ghi 16 rdn ho6c s6 nlgu,
IMo
(ndu
s6
c6) vd tdn cang ddng kj theo quy dinh hign hdnh. Thuyin trumrg co
tldch nhi€m bdo ddm an todn, trdt tu vd vd sinh.tr€n tau. phri hop voi quy dinh c0a
phrlp ludt Vigt Nam. Cric ddy bugc tau phAi c6 tdm chhn chudt theo gui..dinh.
3. Tdu thuyAn dang neo diu trong vung nuoc cin cu tdrOng duqc rhUc hjin
cdc hinh vi sau:
a) Kdo cdi hay ding loa di€n d0 th6ng rin. tru truong hqp phdt rin hieu cAp
cilu hoic keo cdi chdo theo 10nh crla Cing vq cd.n cu.
b) Tiiin hinh c6c viOc sria chfta, ihri m6y, thu coi khi chua duqc sq chdp
thuAn cira Cing vu cin cir.
c) G6 ri, son tdu, n4o 6ng kh6i hodc xA khoi den.
d) Co rira hdm hang hodc mflt boong gdy 0 nhiSm m6i rru<rng. Bom xd cdc
loai nuoc bdn, c{n b6n, chfu thii, diu hodc ho. p chdt co dAu vd cdc toa; cnar dgc hai
:
Knac.
e) Vut, dd
ric hoflc cdc dd vft khac tir tdu xudng nuoc ho6c ciu
cd.ng.
e) Boi l$i ho4c ldm mAt tr6t qr d trong cang.
l7
h) Ti6n hanh l'hu trung, hun chuQt khi chua thdng b6o vd kh6ng theo chi d5n
cua Cdng vq cin cri.
,.1
5. l'2ru thuyen
phai thgc hi€n chd dQ d6 rac theo quy dinh crla C6ng vr1 can
cu Khi cin born xi dAu cqn, chit thdi, nuoc bin ho4c lim cdLc c6ng vigc v6 sinh
Ithrlc cirariru thuydn, rhuy6n tru&ng phai li€n h€ voi cang vu cdn cu <l€ gidi quyiir,
moi phi t6n do tdu thuydn thanh todn.
Diiu 23. Phdng, ch6ng chdy, n6 t.orrg ving nu6.c Cin c{.
1. Trdch nhigm cria C*g uU cdn cfr vd tdu thuydn ho4t d6ng trong vung
nudc CEn cir:
a) Thuy6n hu&ng cria tdu thuyen hogt d6ng trong virng nu6c cin cu co nghia
v\r thuc" hiQn vd kiilim tra, gi6m s6t viQc thgc hGn cac quy_di* vi phdng, ching
chdv. n6.
b) C6c trang thi€t bi phdng, ch6ng chziy, n6 cria cing vd crla tiru thuy€n phii
dugq d4t dring noi quy dfnh vd. ludn o tr4ng th6i sin sdrng hoat d0ng. Nghi€m cdm
sil dgng chring vio mgc dich khric.
r
c) -,1.
Tdt ci nhimg noi.d6 ch6y, n0 hoEc nhfng noi nguy hi€m lch6c trong cAng,
trdn tdu thuy€n phdi c6 dau hi6u cirnh b6o hodc chi d6n theo quy dinh cira phap
luat.
d) Nhlmg ngudi ldm nhigm. vp rai noi d6 chdy, n6 phdi dugc hudn tuy6n
thdnh thao v€ nghi,gp vu phong, ch6ng, ch6y, nii.
2. Tdu. thuy0n khi ri6p nhan nhidn li6u, vfr khi d4n duo. c vA c6c loai hirng hoa
nguy hi€m cdn.phAi:
a) Thuydn truong phdi brio cdo cho cdng vu c6n cu bi€t. Bal di6n cua cAng
vu vd d?i di€n crla tdu phdi c6 mit chlrng ki6n vi€c 6p r6p c6c.thidt bi phr;c vu ti€p
nh{n vn khi d.an duo. c, nhidn liQu vd cdc lo4i hang h6a nguy hirim k}ulc.
b) Chuan bi sEn sang c6c trang thi6t bi phdng, ch6;g chriy, n6,
c) 86 tri ngudi truc tr€n boong vd t4i noi lidp nhan nhi€n liQu, v[ khi.
d) ChAp hdnh nghi€m crlc quy dinh, quy r6c an todn ky thuat.
e) Truong.hpp c6 su cd ho{c rai nan co lidn cluan ddn vi0c tiiip nh4n nhi6n
liQu hodc vi€c b6c dd cric ioai v[ khi, dan duoc vd hang h6a nguy hi6m khric, phdi
dinh chi ngay circ ho4t dQng vd kjp thoi 6p dpng c6c bi€n phrip ngAn ngua hiQu qua;
d6ng thoi b6o c6o ngay cho ci'rg r'u cdn cu va c6.c co quan chuc nang c6 ri6n guan
d€ tri0n khai vidc ef6i hoo ung cuu.
3. Phdi hgp t6 chuc phong, chdng chdy, n6 rong vung nuoc Cdn cu:
9*g vu cln cri co hrich nhi€m chi huy cdc hoat d6ng tmg cLru uu rhuy€n bi
ch6y nd tai vtng nuoc trong cdn cri cho d6n-khi nguol .rti"rrry-.0 thim quy€n cua
,I
tqc lugng phong, ch6ng ch6y, nd chuydn trfch cria cln cu co mpt t4i hiQn tru(mg.
. Di6u 24. Phdng ngira, rlng ph6 sr1 c6 m6i trulng trong virng nuryc Cin
cu'
I. Tdt cd cric t6 chuc, c6 nhdn, riu thuyEn kii
.hoar dQng rrong vung nLrdc
Cdn cu c6 nghTa vp thuc hiQn quy dinh cria phrip luft v€ bio v0 m6i truong.
?. Ngodi cdc quy dinh o khoan 1 Ei0u nay, tdu thuyin k}i ho4t d6ng trong
ving nucrc Cdn cri phii chdp hanh nhirng y€u ciu sau ddy:
a) TAt ci c6c van vd thi6t bi cria tdu thuy€n md ctrdt Cgc hai c6 th6 rho6r ra
ngoai d€u phAi dugc d6ng kin, dua v6 trang thdi ngirng hoat d6ng, ni6rn phong J<ep
t-l
chi vd phii c6 bi6n th6ng b6o tai ch6. Viec. th6o b6 ni6m phong ho4c viQc born thii
cdc chdt thdi, nudc b6n qua nhirng van ho4c thi€t bf quy dfnh t4i ldiodLn niy chi
duoc thuc hiQn vdi sg dOng 1f cria Cang vU c[n crl vir c6 sg gi6m s6t trvc ti6p cria
nh6"n vi0n Cang vp cdn cu
b) Ktri tiiSn hdnh bsrn cfc lo4i nuoc b6n, nudc thd.i c6 diu ho5c cric chdt c6
ddc tinh nguy hidm kh6c qua dugng 5ng trdn mit boong phii bir kin cdc 16 thodt
nuoc mit boong vir c6 khay hrmg o nhtng k:hop n6i cua Ong $5n
c) Tfu chcircho4t dqng li6n quan diin vi6c bom, xA diu ho4c cdc ch6t nguy
..t
.!
. -.
hi€'m khric d6u phdi dugc.ghi chep vio nhAt kli vi sdn sdurg trinh cho co quan co
thArn quy€n cira cdn cu ki€m tra khi cdn thi6t.
3. Bdo cdo sg c6 mdi trudng tai vung nucic CEn cu:
a) Vi0c bdLo c5o su cd 6 nhi6m xAy ra tai vr)ng nudc cdn cir phii dugc thuc
hi6n theo quy dinh cria phap lu4t.
b) Ngodi quy dinh cta muc a khodn ni1', thuy€n tru&ng cua cdc tdu phai thuc
hi{n cdc y6u cdu sau:
- Khi ph6t hign c6 nguy co ho4c.hanh vi gAy 6 nhi6m mdi truong phdi thdng
biro ngay cho Cang r,'u cin cir bi€t, ddng thdi ghi 16 vdo nhgt ky ctta tAu thuyAn
nrinh vi thoi gian, dia di_'5m vA tinh ch6t cira sr,r 6 nhi6m d6.
- N0u sr,r c6 6 nhitim m6i trubng ph6t sinh ti hoat d6ng cua tdu thuy€n minh,
phni dp dqnq ngay bign phrlp ngdn ngira hi$u quA r,'d kip thoi thdng bao cho Cirng
vu cdn cu bi6t.
fliiu 2i. Quin ly hogt tlQng cfra ngud'i, tiu thuy€n trong virng nu6'c khu
vqrc bdo vg vi vinh elai an toirn CEn cri
L Tiong vung nudc kllu v\rc brio v€ moi phuong ti€n tiru thuyin phAi hdnh
tlinli nhanh ch6ng vd 1i6n tuc, khdng dugc dung lai hay neo dfu n€u khong phdi .ld
g4p sg cd bat khe l$ang, g{p ngn hogc vi muc dich criu girlp nguoi, tdu thuydn
dang gdp nqn.
-
Truong hqp tiu thuy€n bj tai nan, sy c6, thuyAn tnrmrg phdi ap dyng rn.gi
bi$n phrip phD hqp nhim bAo dinn an todn cr.ia tdu thuyin minh, cac riru thuydn
khdc vd phdi thdng b6o ngay cho Cdng 4r hryC hni Nha Trang qua Vt{F rrCn kdnh
16 hoic blng phuorig thric th6ng tin kh6c, ddng thoi 6p dUt.tg mgi biQn phdp thich
ho.p dd dua tdu thul'$11 ra kh6i ving nuoe khu vuc bAo v€ mdt cdch nhanh nhAt.
2. Ngudi, tdu thuy6n cria ViQt Nam vir nudc ngoiri khi ho4t d6ng trong hai
virng nuoc niy phdi co d6y dri giSy to, trang bl dirn blo an toAn theo quy dinh cua
phap ludt Vi€t Narn hi6n hdnh; hoat dQng phii dring muc dich, ph4m vi, thoi gian
r)
cho phdp, di dnlg ludng, tuy€n, neo ddu dirng vi tri,quy dinh vd phii chiu sg gi6rn
sdt, ki6m tra, ki€m so6t, xu ly cira cAc co quan co thdm quy€n cia Vi6t Nam.
. 3. Khi can *ri,it phai'han ch6 c6c ho4t dgng hanghai tai khu vuc nhAt dinh,
tlong hai ving nu6c ndy. BQ Tu l6nh Ving 4 HAi qudn phii thong bdo cho Uy ban
nh6n ddn tinh Khenh H0a, d€ tinh chi d4o c6c cG quan chirc ndng ph6i hgp thqc
hi6n.
l4
lvl+. 3
DAM BAo AN NINH, AN ToAN vu].tc TRTn CAN cU
26. An ninh, an toin ving trdi Cin cri
DAm bdo an ninh, an toiLn vung troi Cdn cu ld t6ng thd c6c bi€n phdp cua co
quan quirn lf vr)ng trdi, co quan qudn lj diiu hdnh bay quAn su vd hang kh6ng ddn
'dung, nhdm quan
chit chg vd bio dAm an roin cho c6c ho4t dqng bay trdn ving
trdi CEn cu qudn su Cam Ranh.
Didu 27. T6 chric khai th6c vi sfr dgng vri.ng trli Cin cri
l. Ving trdi Cdn cir qu6n sU Cqm Ranh nim trong vung troi qudn ly, dldu
hinh cdc ho4t dQng bay cria sf,n bay qu6c t€ Cam Ranh theo Quy chti bay,trong khu
vuc sdn bay Cam Ranh. Cdn cri vdo kii hoach bay dd du bdo, cs quan quin l;i' di€u hdnh bay qu6n s\r, dAn dung c6 trdch nhiEm qudn lli di€u hanh chnt ch€, an
todn c6c chuy€n bay kong khu 1,Uc trrich nhiQm; kip rhoi ph6t hidn cric vi pham quy
tdc, ch6.dQ bay vd thOng bdo cho co quan qudn l! ving trdi, Sd chi huy Vung 4 Hii
qu6n bi€t d€ cimg phdi hqp xfr lj' theo dring phriLp luAt ViQt Nam.
2. Cric hoat d6ng bay tr€n virng trdi C[n cri, bao g6m: mdy bay c6 ngubi IAi,
mdy bay kh6ng nguoi Lii, dD bay, tiu lugn, khinh l<hi cdu, di€u bay phdi chiu su
. ,, -,t , ,
gi6m sdt, qurin ly di€u
hdnh bay cria cdc co quan quin ly bay quAn sg ho4c dAn sr,r
trong khu vr,rc. Chdp hdnh quy dinh crha Ngh! dinh s6 94l2007,t{E-CP ngdy 04
thang 6 ndm 2007 crla Chinh phu v6 quAn lll hoqt dong bay. vA Nghi dinh so
36/20084JD-CP ngay 28 thdng 3 n5.m 2008 cira Chinh phri v€ quAn l;i tAu bay
kh6ng ngudi ldi vi c6c phuong tiQn bay si€u nhe.
3. Cam c6c t6 chfrc, cf nhdn ngudi Vi6t Nam v?r td chfrc cri nhAn nguoi nudc
ngodi td chrlc c6c hopt <Iqng bay cira mdy bay l<hdng ngu'oi ldi, rdu luon, di; bay
trong ving troi tr6ch nhipm cnn cf qu6n sq Cam Ranh khi chua duqc phep cua 86
Qu6c phong Vi6t Nam.
DiAu 28. Qudn Iy iI6 cao chu'crng ng4i v{t
I{hi xAy dlmg c6c c6ng trinh trong khu vuc Cdn cri quAn sU Cam Ranh, c6c
dcrn vi phAi thgc hi6n theo quy dinh cria Nghi dinh s6 20/2009.,TtrD-CP ngay 23
tharrg 02 nhm 2009 cria Chfnh phu vO quAn lyi dd cao chufng ng4i vit hing kh6ng
vd c6c trdn dia quan ly, bno vp ving troi t4i Viit Nam
Dilu
li
Muc 3
DAM BAo AN NINH, AN ToAN VUNG DAT cAN CIJ,
KHU vuc BAo vE vA vAwH DAr AN TOAN
Diiu 29. Co quan quAn ly vring ddt Cin
cri,
Bq Tu lgnh Vrmg 4 Hai qu4n li co quan chu tri, phOi hqp voi c6ng an, ciic ngdnh
hfru quan vA chinh quy€n dia phu<mg tong td chirc chi huy quan lli, di€u hdnh dam bAo
nin}, an todn ving det Cen cfr quAn sp Carn ranh.
Di6u 30, Ho4t tlQng cria nguli vA phuong tiqn dulng bd quin sg ViQt
Nam trong virng ddt Cin cri'
Ho4t dQng cria ngubi vi phuong ti€n dudng b-6' quAn sy ViQt Nam trong
vtrng ddt Cdn cri thqc hign theo quy dinh crja 86 Qudc phong.
an
uteu 31.
Didu
Jr. fro?r
Ho4t rl$ng
ogng cia
cur nguiri vi phu'ong tign iluilng bQ dAn sg' Vi6t
Nam trong i'ing cl6t Cin cri"
i, Nguoi vir phuong tiQn duong b0 dAn sU Vi0t Nam c6 nhiQm vu vdo Cln cu
phai xin phep Tu l€nh Vung 4llai quAn'trudc 3 ngriy, so voi ngdy d1.r ki€n vao C5.n c0.
Khi dugc phdp v?o Cdn cu, ngucri vd phucrng tiQn duong bQ phii chdp hdnh dAy du quy
dlnh cria quy ch€ niy vd cdc quy dinh kh6c cua ph6p ludt Vi0t Nam.
2.. Khi dugc ph6p, nguoi vd phuong tiQn ho4t
fQng ra, vao cin cu phai mang
theo gidy phdp ra vdro, gi6y td tiry than cria nguli, giiy d6ng ky cta phuong tiQn vir
xuet fiinh khi c6 y6u cdu ciia lgc lugng bio .v9 c[n cu. Chi duoc ra; vdo cin cu sau
khi dd ldm xong thri tuc ki6m tra t4i tr4m ki€m so6t vd vi€c ra, viLo, hoat tl6ng phai
,,i
dung tuy€n, dung kiu vuc, dung t6c dQ quy dinb.
Diiu 32. Ho4t tlQng cia ngudi vi phutrng tiQn itulng bQ nu'fc ngoiri
.
lrong ving il6t CIn c['
I. Nguoi vd phuong ti€n ducng bQ quan sg, dAn su nudc ngoiri chi duoc ra,
vdo Cdn cu khi c6 sg d6ng y bAng vdn birn ciia co quan chuc ndng Bd Qu0c phong.
Khi duoc phdp ra, v,ao Can cir, ngudi vd. phuong tiQn ducrng b0 phii chdp hnnh diy
di
quy dinh quy ch€ niy vd cdc quy dinh kh6c crla phrip lu4t ViQt Narn.
2. Khi nguoi vi phuong liQn dugc phdp ra, vdo ho4t dQng trong Cdn cu phAi
rnang theo giAy phdp ra viLo, gidy tb tuy than, gi6y ding ky cria phuong tign vi xuAt
trinh khi c6 y€u cdu cria luc lugng bao vQ c5.n cr?. Chi dugc ra, vdo Chn cri sau khi
dd ldm xong thri tgc ki6m tra tai,tram ki6m soit vi viQc ra, vao, ho4t dgng phdi
ding tuy6n, dring khu vuc, dirng tOc dQ quy tlinh.
trong vring d6t Cin cri'
BiAu's:. froqt aQng vdihbu,flrail
"o
Vigc td chuc c6c cudc thi dAu th6 thao, bi€u diEn nghO thudt, van nghQ vir cric
hoat dgng vEn h6a, xd hQi kh6c trong cln oi phii c6 k€ hoach tru6c va phdi duoc
sr,r ch6p thuAn cta Tu lenh Vung 4 Hdi quAn.
"
Mpc 4
QUY DINH VE CONG TAC BAO VE AN NINH CAN CU
Di0u 34. Ph4m vi cdng t6c
C6ng tac biro vE an ninh li phdng ngua, phrit hign, ngdn chin, diu tranh
kh6ng dil ciic ho4t d0ng xdm ph4m khu vgc cAm, khu vuc bio v€, vanh dai an todn
Cdn cir ou6n su Cam ranh.
Di6u 35. Ra vio khu vgc cim
1. Chi nhirng ngudi,c6 h6ch nhiQm, duqc Ba
rnoi duoc ra vio khu vgc cdm.
Tu lenh
Hii
qudn cho phdp,
Trudng hgp dic biet, khi ngudi nuoc ngoiri, ngudi Vi€t Narn dinh cu d nudc
ngodi .ho4c ngudi ViQt Narr lam viQc cho co quan, td chuc nuoc ngodi ra vao kJru
vuc cdm phdi duoc phdp cria B$ Qu6c phong.
2. Nguoi ra vdo khu vr,rc cdm chi thpc hiQn nhfrng ndi dung cong vidc dd
duo-c ph0.duyQt, chdp hdnh dfng theo huong d6n cria lgc. lugng bdo v€ cin cri,
trang bi eO Oung cal nlidn mang vdo phdi d6ng ky, chiu sq ki6m tra cria lq'c luong an
n
lnh.
l6
Ei6u 36. C6ng t6c b6o vQ bi mft
1. Luc lugng cdng t6c, ldm vi6c t4i C6n cri quAn su Cam Ranh phdi thyc
hi$n nghiEm cric quy dinh crla phdp luat Vi€t Nam v6 bAo vd bi mdt Nhd nudc, bi
mft quAn su.
2. Kh6ng th6ng tin, tuy6n truydn tr€n cdc phucrng tiQn rruydn th6ng v6 t6
chuc bi€n ch€, chirc ndng, nhigm vu cua cdc don vi; rinh ndng kV chiiin rhuAr cua
cdc loai vfi klu, trang b!, phumg tiqn kg thuflt; tinh hinh thuc hiQn nhi0m vu crla bd
d6i; cac dg an li€n quan d6n nAng cao nEng h,rc quin ly, bio v6 chi quyAn bi6n,
c6c..dr1 an qhat tri9n, bao dap Cdn cu quAn sr,r Cam Ranh. Truong hqp cin
{ao 1e
dua tin phii duir. c BQ Qu6c phong d6ng 1i vd xdt duyQt v€ n6i dung dua rin.
.hudn, -3.
96g.q*g {,hiCt bi c6 img dqng c6ng nghg th6ng tin phqc vp cho c6ng tilc,
luygn vd hoc t{p trudc khi dua vdo su'dung phdi_duqc kiem ra an ninh.
Di6u 3?, Quy tllnh d6i vdi hoqt dQng kinh t6 O nru vuc bio vQ vi vdnh
ilai an toin
1
Cdc don vi d6ng qJan hpc d6p, don vi chuydn trdch, don vi qudn l5i cin
cu, ph6i hqp vdi chinh quydn vi cdng an dia phuong quan lli chqt chd nguoi nuoc
ngodLi, nguoi & noi khrlc d€n vd ngudi viqt Nam dinh cu o nu6c ngoiri ra, vdo khr-r
vuc bdo v0 vd. vdnh dai an toan; kh6ng d€ nhdn d6n di cu tu do d€n cu tru rrong cdc
khu vuc n6i trdn.
2. Trong khu vuc b6o vQ vi vAnh dai an toirn chi c6 cdc hoqt dgng kinh t€
khdng lim dnh huong d6n an ninh chinh tri, c6ng tdc qudn
b6o v6 cong rrinh
qudc phdng vd khu quql sF. Cdc dg dn d6u tu chi dugc thuc hi6n khi c6 ki€n
d6ng thuan cia.BQ Qude phong bang van ban. Bg Qudc phong phOi hqp ,,*i Uy
ban nhdn ddn cAp tinh xem xdt c6c dy 6n uu ri6n d6u ru ph6t tridn kdt cdu hg rAng
kinh t€-xd h6i cho dfa phuong c6 cdc khu vuc n6i tr€n. Ri6ng khu vuc mfii Hoi,
ddc Binh Ba khdng duoc rr€n hnnh, phdt tri€n c6c loai hinh du lich, nhd hane,
khrich san.
3. Ho4t dQng khai thdc, nu6i trdng, thu mua thiy sdn rrong ving nu6c vinh
dai an todn
a) Chi c6p phdp ho4t dQng kqai thric, nu6i trdng, thu mua rhiy san trong
vung nu6c vdnh dai an tgdn cho c6c.td chric, cA nhfln cria nguoi Vi$t Narn.
b) Co quan c6 thim quyen cfp ph6p cira Uy Ban nhdn ddn tinh Khrinh Hda,
Ninh Thuan chi iluo. c iAp phep nri cO vin Uan il6p thudn cua euan ching Hdi
quen.
c) Cdc t6 chuc, cri nhen dAnh bdr, nudi tr6ng, rhu rnua thty sAn trong vring
nu6c vdnh dai an todn cin cu khdng dugc thu€ mudn nhAn c6ng la ngubi nuoc
ngodi hay li6n doanh^voi cac td chuc, c6 nhdn cua nguoi nuoc ngoii.
Eiiu 38. Tuy6n d'ung, diiu tlQng nhin sr;'
Vi6c xdt tuy€n, cli€u d6ng can bQ, chiin s!, nhdn vi€n vdo cdc don vi rrong
CEn cit gu6n sg Cam Ranh thgc hi94 theo quy dfnh cua B0 Qutic phong v€ tuydn
chgn, di6u d6ng nguoi vdo ldm"vi6c tai co quan, don vi, vi tri trong y6u, co mAt
trong qu6n dQi. Nguoi dugc ruydn dgng phdi cluoc quAn li chat che vd duoc quan
tri€t, h,oc t{p cac quy dlnh vd b6o v€ bi mAr NhA nuoc, bi mflt quin su; cdc quy
dinh v€ bdo v9 c6ng trinh qudc phdng, khu quAn sg trudc khi nh4n nhipm vu; duoc
'
lj
!
I
17
su dung 6n dinh, ldu ddi; khi
lronn thdnh nhiQm v9 trd v€ dia phuong ho6c chuydn
cdng tdLc phii duqc ding kii d6 quAn ly vd cam k6t bAo v€ bi mlt.
Di6u 39. X6y dung tlia bin
I..
chring Hdi qu6n quri,n lj Cdn cir qu6n sg Cam Ranh chi dao c6c don
$uan
vi, truc ti6p d6ng quAn, don vi chuy€n tr6ch thu0c quy€n, xiy dr,rng don vi an todn
kdt hgp chlt chE vni.chinh quydn, c6ng an vd nhdn dAn dia phuong xiy dung dia
bdn tr€n cdc mbt: an ninh chinh trl,.bdo v6 bi mrit, 6no,v1 tai nguy6n, rrr6i rrucnrg
di tich lich st vdn hd4 danh lam thing canh, phdng chdng va urit ptrgc cec sLr cT
do thi0n tai gdy ra.
{dy d\mg c6c quy udc d,3 cam k6t rhgc hien, xu l;i cric hdnh vi
v] Rham phnp luatvd quan ly,bio vQ. Ki5t hqp ch[t chE c6ng tdc dAn v{n v6i c6ng
tdcbao v$ an ninh, tuy6n buyiin;i thric cinh giric, tinh than trdch nhi€m cho nh6.n
ddn dia p\uong trong viQc bd.o v€ C[n cu qu6n su Cam Ranh. ]
2 VV Ban nhdn ddn tinh Khdni Hda, Ninh Tiruin chi d4o chinh quy,€n dla
phuong cAp co sd x6y dpg dia ban, cgm, li€n cum dia birn an
'
3. Tu L€nh Vring 4 Hii quan chi dao co quan chuc ndng dinh I(j' hdng thang
truc ti6p quan h9 v6i chinh quyOn, c0ng an vd nhdn d6n dia phuong, ndm tjnh hinh
dia ban; 3 thdng, p thang thucrng rr.uc cqm, li€n cum phai td chr-rc giao ban; h?rng
ndur td chfrc so ket vd 2 ndm rd chuc tdng ket d6nh gid rinh hinh vd k€t qua c6ng
t6c, ddng thcri khen thudng kip th<ri nhfn[ tqp th6, ci-nlan co rhanh tictr xuit sic]
phd binh hoic co hinh thric xir
kj' luit d6i vdi nhtng tap th€, c6 nh6.n vi pham
tr'ong viQc xdy dpg dia ban an toi'n vi bAo v9 CEn cu qudn sg Carn Ranh.
Ei6u 40. Td chri,c lr3c lup'ng bio v$
.
todn.
lj
tr:inh qu6c phong vd khu qu6n s1r trong Cdn cir, t6 chfrc bi6n ch,3 tuang bi phn hqp
voi y6u cau n-higm vu. vi6c thdnh lfp c6c don vi chuy€n trdch do 86 iruong
eriic
phong quy€t d1nh.
Chro'ng IV
TRACH NHIEM cuA cAC ng ncANH, DIA pHrloNG
Diiu
41. 89 Qudc phdng
tri; bha; frqp-"";'.dc Bd, nginh, Uy ban nh6n ddn tinh Khd.nh Hoa,
Ninh rhudn t6 chfrc ddm bio an ninh, an todn cEn cu quan sr,r carn Ranh. chiu
trrich nhiQm tru6c chinh pht, Thri tuong chinh pht vA hieu qui c6ng rzic ddm bio
1. Chrl
an ninh, an toiur cdn ctr.
2. Chi d4o Cgc Bdo v€ an ninh QuAn dQi ptrOi trqp vdi c6c co quan chuc
nrng trong va ngoai quan dgi xay dung k6 hoach phan gian, chdng cric Loat d6ng
thu thgp tinh brio, ph6 ho4i cria cdc lgc lumg thi dich.
3. Chu.tri" higp d6ng vdi B0 Giao th6ng vQn t6i, Uy ban nh6n ddn tinh
Khinh Hda to chuc khai th6c, s'' dung hiQu qu6 vung rroi kJru vuc sdn bay cam
'
Ranh tr€n co so ph6t tritin kinh t6 - x6 h6i vd bno dim qu6c ph6ng - an ninh.
4. Chi dqo QuAn cliing Hai quAn ptrOi hqp voi Cr,rc nang [aileO Giao th6ng
v;in tai xAy d.png quy chil phdi hqp rrongc6ng trii quAn b;, c6p phep ua ta, tn, tri
cho tdu thuydn vdo, roi cdn cri d6 dim b:io vi€c quan ly, gi6m sdt tdt moi hoat d6ng
crla liu thuy€n trong khu
vgc.
lg
5. Ch d4o Qudn chLing Hrii quAn, BQ d6iBj€n phqng chLi tri, ph6i hgp voi
C6ng an tinh Khrinh Hda, Ninh Thudn tuin tra, ki6m sorit, gidm sdr h-o4t dOng cua
ngubi vd phuong tiQn ho4t dQng trong khu vuc vanh dai an todn cdn cu.
?irtt t S, tTg "tu, chri ti, ph6i he,p voi c6c p0, ngAnh, dla phuong li€n
t9 chuc hgp ddnh giri tinh hinh thgc hign.Quy ch6 d6m bio an ninh, an roAn
luan
CEn cir qudn.sg Cam Ranh. Kip thdi b6o crio, d€ xuAt v6i Thrl tudng Chinh phu c6c
giii ph6p.nhdm ddm bdo an ninh, an todn Cdn cir.
Ei€u 42. BQ C6ng an
L Chi dao C6ng an tinh Kirinh Hoa, Ninh Thu6n phol hgp chdt ch€ voi
QuAn chring Hii quAn, B0 dQi Bi€n phong thuong xuydn nim chic tinh hinh an
ninh chinh tri, ftet tg an todn xi hOi khu vuc vinh dai an todn. l<ip thoi trao doi
th6ng tin li€nquan d€n hoat d6ng ddm bAo an ninh, an ro?rn Cbn cu. D6ng rhoi xu
ly cdc tinh hu6ng an ninh x3y ra tr€n dia bdn rheo quy dlnh cua phap luir.
2. Chi d4o, huong ddn cdc co quan. t6 chric vd c6ng d6n thyc hign nghia vu
bio vQ an ninh trdt tg vd tham gia xdy dgng phong trao toin d6n bdo v€ an ninh rd
f
quoc.
Dilu
tii
43. 86 Giao th6ng vin
l. Chfi tri, phOl hqp u& fiO eu6c.phdng vd Uy ban nh6n d6n tinh Kh6nh
Hda, n*inh Thu4n nghi€n cuu, rir sodt, di0u chinh.quy hogch cdc tuydn lu6ng, b€n
cing, c6,u cang, sAn bay phn hirp vdi quy hoach tdng the qu6c phong - an ninh l<€t
hqp vdi kinh rC - xd hQi khu vuc.
2. Cht tri, ph6i hqp vdi BQ Qudc phong cdp phep bay cho c6c chuy0n bay
ha:lg khOng dAn dpng trong vung trdi khu vu'c cdn cu; chju trdch nhiQm quan lj,
di€u hAnh c6c ho4t dpng bay d6n dung rrong khu vuc ving troi trdch nhiQm sdn bay
Cam Ranh; thqc hipn th6ng b6o bay theo quy dinh.
3. Chi dao c6c co qrran 1i€n quan pfrOi troo voi Quan chung Hdi quAn trong
vi€c idm c6c thri tuc cho tdu thuy€n dan su Vi€r n-am va tdu thuy0n nuoc ngoii ra
vao Cdn cir Cam Ranh.
4. Chi d4o cdc co quan, ban ngd,nh truc thugc ph6i trqp higp d6ng ch5t che
v6i cdc co quan, tlon vi cria BQ Qudc p\ong vd dia phuong tro.ng viec bio dllm an
ninh, an toin cdn cri; t6 chuc tuy0n truyin, plO Uien ddn clc tO
cd nhdn, c6c
"tr,i", quy dinh cLia
doarrh nghiQp vd c6c chrj phuorg ti€n chdp hanh nghi€m chinh nhirng
quy ch6.
DiAu 44. BQ Ngo4i giao
1. Phdi,hqp v6i BQ QuOc phdne.rong vi0c cAp ph6p cho rdu thuy€n qudn su
nudc ngodi ddn cdn cu thlrc hi€n chuy6n th6m chinh thric.
2. Chtt gi,eh6i hqp vdi 86 Qu5c phdng vd cric 86, ngdnh ti€n quan giAi
quy0t nhi'ng vAn dd d6i ngo4i qudn sq khi co luc luong, phuong rien d6n cdn cu.
ljeu 45. Cfc BQ, nginh li6n guan
Chu tri, phdi hqp vdi BQ Qudc phdng rrong vi€c quAn
ch{t ch€ nguoi,
phuong tign ra vdo cln cri c6 li€n quan ddn linh vuc do 86, ngd.nh rninh quAn l!.
Didu 46. Uy ban nhin elAn tinh Khrinh Hda, Ninh Thu6n
1. Phdi hqp vdi Qudn chtrng HAi qudn trong vi€c dim bdo an ninh, an toAn
cdn cfr Cam Ranh.
.
l!
19
diAu chinh grly hoach, k6 hoach sft dung ddt trong phar
..
.?..Tqchric.ra.sod.t,
tri6n kinh t6 - xe
xd hQi
h6i cr'la
nhrryns oin
nrrrr hnonh
cria dia ph{onC
gdn rrrii
uCi.quy
froa.t var,
*ay ,{,,-^.'ar"*, L;^,,4
ia" ^x^
."ui.i
quan sir cam Ranh. crlc du an ddu u phrit tri€n kinh tii trong vanieai an"iiorin
cin
. ,,.4
, :
cu pharLr co y ktdn
ki€n nhet
nhdt trf
tri bing
bi vdn ban cria BQ Qu6c
iic phong.
3. Td chuc tuyCn
tuvdn truyen,
tn
girlo duc Nhdn d6n v€ nhidm vu quoc phong-an
ninh vi, nghi€m chinh chAp hanh c6c quy dinh cria quy ch6.
Chuons V
DIEU KHoAN iru uAnu
Di6u 47. Td chri'c thuc hi6n
BO Qu6c phong can .,i quy chd ndy x6y dung vin ban huong ddn vA t6 chuc
thLrc hifn.
Didu 48. Tr6ch nhifm thi hinh
CAc BQ trudng, Thri trudng cs quan ngang b0, Thrl tru.cmg co quan thu6c
chinh phri, chri tich riy ban nhdn dan tinh I(hrinh Hoa,.Ninh rhu6n vd ciic co quan,
to chfrc cd li€n quan chfu triich nhigm thi hanh euy ch€ ndy./.
THU TITONG CHiXrr PUU
Nguy6n Tdn Dfing
20
+
MAu KHAr nAo n6r
r4r vr)Nc m/oc
(Kdm theo Qr+,et
MEu s6 t
Miu
s6
MEu
Mdu
MAu
MAu
MAu
MAu
s6 3
s6 4
s6 5
s6 6
s6 z
s6
z
t
udliilitruytn
norr DoNG
cAN crr eu,+x sr/ cAM'RANir
iphy
/2014/QD-TTg ngdy.../.../....)
dC4gbi (tiu thuydn din sy Vi6t Nam)
Dpa dingh! (tdu thuyOn ddn sg nudc ngoii)
B4n khai tdu d€n (tdu thuyon dan su ViQtNam)
Ban khai tdu ddn (tau rhuy€n ddn sg nudc ngodi)
Bin khai chune
Danh sdch thuydn vi6n
Ban hhai hang h6a nguy hi6m
Bin khai hans h6a
P-r
M6u sd r
.. ..
cdp ph6p .h"
,
.
....,
ngdy thdng
,i,Lfl,f,:hTult[,*
ndm 20
*u,ving nuric
Cdn cri'quAn sg Cam Ranh
Kinh gui: Qudn ching HAi qu6n.
T€n ngudi ldm thri h;c:
Chrmg minh thu nh6n dAn
ngdy thring n6m t?i.....
Dia chi:
Sii aiQn tho4i ti€n hQ:
L T€n tdu:
2. Qu6c tich tdu:
3. Chri tiu:
4. Hoqt dQng tai:
5. Ly do, mpc dich, sp c6n thi6t vdo ho4t d6ng tai vtng nuoc
cdn cr"i:
6 Thoi gian {r.ki6n hoat dQng tai vung nudc chn cri:
7. Bin sao j kiiln c6c
qu*1i6r, quai (n6u co;:
"o
8. Ban sao c6c vEn ban liOn quan (n6u cd):
9. Tdi lipu kdm theo:
- Ban khai tdu ttdn;
.t
gi6y chung
,- -, ; f."".,":,
9qg ky tiru, giAy chLmg nidn an rodn hdng hdi,
an nrnfl
hang har va phong ngira 6 nhi€m m6i truurg;
sri
*a"
Kil:lr
dd nghi QuAn chring Hai qu6n xem xdr gi6i quy€t.l.
CHU E.iU TTI
(Ky, ghi rd ho tOn, d6ng ddu)
Mdu s6 2
reNcH0DAUTiJ
cQNG
So:....................
uoa xA Hor cHUNGnia vIPr Nml
@
.............,
,gdy thdng
ndm 20
DC|N Dt NGHI
Cdp phdp cho tiu thuyAn ho4f tlQng tgi vring nu&c
Cin cri quAn srp Cam Ranh
Kinh giri: 86 Qudc phong.
T€n nguoi 1dm thir tuc:
tai.....
ngdy thang
ChLmg minh thu nhdn ddn
Dla chi:
Sii aien tho+i li€n hQ:
l. Ten tiru:
2. Qu6c tch tdu:
3. Chi tdu:
4. Ho4t dQng tai:
5. Lf do, muc dich, sr; cdn thi0t vio hoqtdQng tai ving nudc cdn cri:
6. Thqi gian {r.ki6n hoat dQng tai vr)ng nu6c cin cri:
7. B6n sao ki6n c6c co quan li6n qj-ran (n€u c6):
8. Ban sao cdc vhn bin li€n quan (ndu c6):
9. Tai liQu kdm theo:
- Ban khai tdu diin;
,i,
- BdLn sao: gi6y chimg nhfln tldng f,i tdu, gifly chrmg niran an toirn hdng hiri,
an ninh hdng hii vd phdng ngria 6 nhiErn mdi truong;
s6
nlm
i
Kjnh dd nghi B9 Qu6c phong xern xdl giii quy6t./.
CHtTDAUTU
(Ky, ghi rb ho tdn, d6ng d6u)
M6u sd s
CQNG HOA XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM
Ddc lfp - Tu do - H4nh phric
NANrcrarr,IUDEN
TEn
vi
loai
tiu
Cang d€n
Thdi gian dtln
SdIMO:
Hd hiOu:
Qudc tich tdu
T€n thuyOn trudng
GiAy chimg nh{n d6ng ky (56, ngny cAp,
Cang rdi cudi cing/cang dich:
T€n vd. dia chi cria chu
tiu
cing)
chie u ddi lon nh6t
Chi€u rSng
Chi6u cao tinh
Knong
Tdng dung tich
Trgng tdi toin phAn
Eqi )li cua chri tAu tai ViQt Nam (ndu c6)
LJI
DWT
Mtin nudc thuc td
Mpc dich ddn cang
thuydn vi6n
(gdm cA thuyOn
Sd.
Nhfrng
nguli
Sd hdnh khdch
Ghi chri:
khdc tr€n 1au
.., nCgy .. thdng.... ndm....
Thuy6n trudng (ho{c tlai
lf)
nafru s6 s
BANItrIAI CHUNG
GENERAL DECLARATION
P..bvo"po,*n
lo5n,
a^
r
''
uang oen"/rol
T€n vd loqi tiru
Thoi gian d0rVrli
Po ofadva|tuParh.le
Ndne a4d ttne ofwdrshie
SMor
IMO number
Hd hiQu;
Qll siEn ---F
-;l,
)o
chng
DaE - Time o!
arth)avdePalture
!
cnuyen ol;
Vovage nurrrber
Fy
Flae State
Cang roi cu6i cirng/cing dich:
T€n thuydn truong
Qu6c tlch tau
L,ast
Nane of rnaster
ofshio
ctling nnAn Aang kf (56, ngiy
po( ofcall/nert pod o{call
TCn
cAP,
vi
dia chi lidn lac cria d4i lY
N6Inr and contacl detaits ofthe ship aBent
c6ng)
Certifrcale of.esbtry fPort, date and number)
Tdng drmg tich
Dung tich c6 ich
Gross tonnagc
Net tonnagE
Vi tri tau t4i cdng:
Position ofthe ship in tli€ port (berth or stBtion)
D6c di6m chinh crja chuy€n di (cdc cdng truoc vd cac cang se den, g?cn cnan cac
cing s€ dd hang) sd hang cdn 14i
Brief n;dicfi]irs nfvovsse frlre\,ious and subsequent Dort ofcalLl underline uhete remalnidg carep wilL be dischatged)
M6
ti
t6m tdt v€ hang h6a
Brief descriEtion of
tfi e cargo
Ghi chti:
Sd thuy6n vi6n (gdr
ci thuyOn tuone)
Rcmarks
Numb$ ofcrrw (inl. Master)
Tni fiQu tlinh kdm ( ghi rd sd bun) (*)
Attaohed documcnts (indi
Bin khai
hang h6a:
CarBo Declaration
Ban khai dg trit cira
tiLu
ShiD's Storcs Decla.ation
- Danh s6ch thuy6n
vi6n
Crew Ust
li
Ban khai hanh
thuydn vi€n (*)
Crcri's Efiects Dcclaretiofl
(rl
YCu cAu vd phuong tiQn ti6p nh{n
ch6t thii
Danh sich hirnh
khdch
Passenger
The
List
shipt requirernents in tetms of$,tste
vi
Ban khai ki6m dich
Health Ouarantine Declar8tion
(*)
ngdy ....... thdng .... ndm 200...
DAIE
rlruvtri rnfdllc (uoAc oAl lf)
... ..: ....,
Master (or authorjzed agent or oflicer)
(*) Mqc niy chl khoikhi du d6n canB
only on
anital
lf
and residuE rec€Ption
f8cilities
,, +A
r*\
J !v\ -t
xr}
trl6u s6 4
cQr,lcuoaxA Hor CHUNGHjA VrET NAM
Dgc l{p - TrJ do - Hpnh phric
Socialist Republic of Viet Nam
Independence - Freedom - Happiness
'
BAN KHAI TAUEEN
SHIP ARRIVAL DECLAMTION
l.
TEn vd 1o4t
aulNane and 4tpe of ship:
2. Noi ddng kylPlace of registration:...
3. Sd IMO/IMO number..........
4. H0 higu/Call sign'...............
5. Cang dEnlPort of aruival ... ... .
. -{ ,-.
6. I hoi gim dErlTime
of arrival
7. Qu6c tichtitu/Flag State of ship
r).
8. I en thuyen ftudnglName of master:.
9. T€n vd dfa chi cria chri tdutNane and address of the shipowners
Gidy chimg nhgn deng H (56, ngay cdp, cAng)/Certificate of registry (l'iumber,
date ofissue, and Port)..
11. Th6ng s6 ky tnufl#fe chnical eharacteristics:
- Chi€u dii/Length:
- Chi€u rQnglWdth:
'Chi€u caolHeight:
- T0ng dung ticWGross tonnage(GT):
- Trgng tiri loin phinl DW...
- M6n nu6c/Water-line:
12. Cingroi cu6i cDng - cang dich/Last port of call - port af destinafion:...
t 0.
13
|allc dich d€n chng/Purpose ofcall.
14. 56 thuyAn
(g6m cd
thuvdn vi6n (e6m
.a thuv€n
tiruydn trud
truo:rg)/Nazrb er of crew ftncl Master)
15. lrhtng nguoi kh6c trEntitulOther persons on board:
16. SO henh khlchJ Number of passengers ;
17. Phucrng tiQn thdng tinlCommunication means:
18. Ten sd li€n lac/Coirtact line ofFrequencies:...
Ngiy gio tdu dq kiiin d€n di6m d6n tri hoafi6ulscheduled time of arrival at
pilot station:. .
19.
20. Thoi gian tr0 dlu/Time of anchorage',
23. D6 nehi ti6p nhan nhiOn li€u, luong thgc, thq'c phAn/
or/andfood:..
Re
questfor supply offuet
........:.....
24. D€ nghi khdc/Additional request:.
...., ngdy... thdng.... ndm....
Date
Thuyin tnrrlng (hoic dai lf)
Master (ar authorized agent)
Miu
-
DANH SACH THUYTN VIEN
CREWLIST
Thuydn tn{&ng (ho{c tlai lf)
Master (or authorized agenlt)
s6 6
ufru
sd s
BANKHAIHANGHoA
CARGO DECLARATION
rang so^
Page No.
r
l$p ban khai:
ort where report is
ang bdc./dO hang h6a:
ort of.loading/Poat
v0n
of
Kich thudc
dqn
s5*
eastffemel
B/L
No
" so v?n don; Khai c6ng nh6n hang chinh thtc
theo phuong thirc vqn tei da
phuong thuc hoic vQn don su6t.
B/L No: Also state qrigtnal port of shipment in respect of shipped an multimodal
transport documl_nt or.through Bill of Lading
** Hiorg nguy hiilm phii kdm theo ,,Td
khai hang h6a nguy hi6m".
Dangerous goods attached to " Dangerous Goods Manifest',
ngdy
Date
.,..
tfuing ....... ndm....
Thuydn tru&ng (ho{c d4i tf)
Master (or authorized agent)
r.
<0
g"rdg$:
c,
xtc
E
U)
b0
tr
li
..
--:1 E
$
E!F
bs '- bDO t
tr t1\s
E<O
<o€
F'j4 P'k 3
=Sbo
€X"
^Ei gs a''
b .>.RS
5='to
Es E$
r:9 trSS
€ES*
<o
<qJ
ra
>.. S;>
.cqc*.:
6dF.p
a
rr
tri
>r\
.e
\J :q
zE
<t4
'eR
r-(
X
.,8Q.a) eS
.r
.so{
6S
e. !':5
"A go E'i
r.!
\J\
V\
.5
zX
.{-
-t\
-1.:E
$
,5
>1 {rd !u
!RcR
F E ii.N
y$s
5'cEgi
ZE{*
^o
2V)
i{o
lg
'nLQ
XR
r
F.SE'*
E h
z eEf
,cl
l+*
bIF
.E F.s
.E"8.$s
d $
=,1/r
.!q
h,
'>r -. tr
':1 X.EO'
Zr
DR*
3"F
b..
t
.. R
S
gS
.-=
6.-
H.
.'q
g
Q bt-rr
5SYJ
,TE
sF f*
.F.N
S
r, R,
{ ,HE
U\
$.rgs$s
,(l
.<o
a
gE ,ETF$
=:E R
.$s
qF
ii.
s
trin
,cE --\u-qrtra^
=
(')x
:J
.'
(\)
i\,"9, P-I is"
<qr.
g$*{$$E
.:Y
It
p*
Hs' Ed ; E$$t
$,s
Nf .se
g'ryf T
;.:E :
F$n
f,N

Documentos relacionados

e`n` , ".."

e`n` , ".." Tran trQng cam on sg hqp tac eua Quy ca quan.!;J!-

Leia mais

B6c 221712014

B6c 221712014 co quan rO fi6" q"an tO chric tri6n khai, sri dqng vd qu6n ly dU 6n dirng quy dinh, dung mpc dich vd d6m b6o hiQu qu6. Td chirc CIAL-vi-GTV co trach nhiqmd'5p haglr dirng c5c quy,dlnh cua ph6p luat...

Leia mais

tJr.

tJr. VA DON VJ slj NGHItP C6NG q.P TREN BlA BAN THANH PHO DA NANG

Leia mais

dWAf a/lf?"

dWAf a/lf?" nghi€m ldm vi6c. Thdnh th4o ir n}6t mgt rrong cdc ng6n ngf lap triih ClC4+, Iava, HTML-..c6 kinh nghi€m v€xdy dr,rng h6 thi5ng ERp, k6 to6;, nhan su...vir qu6n tri co s0 dt liQu ORACLE, MS SQL... 2...

Leia mais

Tiềm lực Việt Kiều chưa được khai thác hiệu quả

Tiềm lực Việt Kiều chưa được khai thác hiệu quả ("): Vg Quan h$ Kinh te, Khoa hoc va Cong ngh$, Uy ban nguai Vi$t Nam a nu&c ngoai, Sp Ngo^i giao

Leia mais

Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu - sự phản ứng của các nước lớn

Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu - sự phản ứng của các nước lớn tai chinh Dubai chao dao va gidi tai phiet dau eo thu dflgc Idi. Tidp dd, ede CO quan danh gia rdi ro tiep tue di tim cac khoan ng chu quyen khac va hg da nhdm tdi cac nfldc Nam Au. Dau tien la Hy ...

Leia mais

Kêt quả nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị lọc nước sử dụng vật

Kêt quả nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị lọc nước sử dụng vật - Nguyen ly boat dong ciia thiit bi Igc ting dung vat lieu nano: Nude nhiim asen duge dua vao dng dan nude vao, sau dd nude dugc day vao phia trong loi loe nano theo hudng di tir dudi len, phia ben...

Leia mais