Michaela Tužilová Název instituce

Transcrição

Michaela Tužilová Název instituce
Studijní návštěva 2013 – 2014
Jméno účastníka:
Michaela Tužilová
Název instituce:
Národní institut pro další vzdělávání
Funkce:
oddělení mezinárodní spolupráce
Adresa instituce:
Senovážné nám. 24
Telefon:
+420 733 125 967
E-mail:
[email protected]
Číslo a název studijní návštěvy:
Místo konání:
Palermo, Itálie
Datum:
7.-11.4.2014
Organizátor:
Vito Pecoraro
Název hostitelské instituce:
Adresa:
215 Catalogage et valorisation du patrimoine culturel:
un outil d´éducation culturelle a l´école
Instituto Comprensivo „Quasimodo-Oberdan“
Via Fichindia, 6
Palermo, 90124
Telefon:
+39 091 44 79 88
E-mail:
[email protected]
Seznam účastníků
Jméno
BRIDE Claudine
RIZOVA Lilyana
MATCZAK Barbara
KOURFALI Christina
BOHYN Josiane
DOUGAPARSAD
Peggy
DOUNIÉ Isabelle
Instituce
Kontakt
Education nationale rectorat 6, route de St Laurent
de Besançon Collège de Moi- FR-39260 Moirans En
rans en montagne
Montagne
(0384420149)
(+33-)
[email protected]
Ezikova gimnazia "Akademik Rue Maritsa 4
Ludmil Stoyanov"
BG-2700 Blagoevgrad
(+359-) 73 83 12 81
(+359-) 73 83 12 81
[email protected]
KURATORIUM OŚWIATY W SOBIESKIEGO 7
KATOWICACH DELEGATURA PL-42-200 CzęstoW CZĘSTOCHOWIE
chowa
(+48-) 343 78 33 17
(+48-)
[email protected]
um.katowice.pl
LYCEE GENERAL DE NEAS
KALLIKRATIAS
OSIAS PARASKEVIS 39 (+30-) 23 99 02 15 29
GR-63080 Nea Kallikra- (+30-) 23 99 02 02 29
tia
[email protected]
Communauté française Wallonie-Bruxelles
Boulevard du Jardin
Inspection de
Botanique, 20-22
l`Enseignement primaire
BE-1000 Bruxelles
ordinaire
(+32)
(+32-)
[email protected]
EDUCATION NATIONALE
RECTORAT DE LA GUADELOUPE
COLLEGE ALEXANDRE MACAL
BELLEVUE-SEZE
(+33-) 05 90 88 40 14
FR-97118 Saint Franco- (+33-) 05 90 88 78 61
is
[email protected]
Collège Jean Moulin
Rue Jean Mermoz
FR-47200 Marmande
(+33-)
(+33-)
[email protected]
Johannesstraße 58-60
DE-56070 Koblenz
(+49-261) 983 36 30
(+49-261) 983 36 31 99
[email protected]
CITY CENTER
BOULEVARD DU BOTANIQUE 20/22
BE-1000 Bruxelles
(+32-)
(+32-)
[email protected]
Avenida de Requejo 6
ES-49012 Zamora
(+34-) 980 52 09 01
(+34-)
[email protected]
BIENEMANN ChristiIntegrierte Gesamtschule
ane
Koblenz
GERKENS Marieclaire
Adresa instituce
SERVICE GENERAL DE
L`INSPECTION
AGERS
CARRETERO SALVADOR Francisco Javier IES María de Molina
TUŽILOVÁ Michaela
Národní institut dětí pro
další vzdělávání
SAÚDE FERREIRA DA Agrupamento de Escolas do
SILVA Maria Isabel
Concelho de Ferreira do
Zêzere
Senovážné nám.24
CZ-10100 Prague
(+420-) 221 85 08 11
(+420-) 221 85 08 11
[email protected]
Praceta Dr. Guilherme
Félix Faria Soeiro
PT-2240-346 Ferreira
Do Zãªzere
(+351-) 249 36 00 11
(+351-)
[email protected]
Program studijní návštěvy
7.- 11.dubna 2014
7.dubna.2014
9h30 – 12h30 hotel Joli
Přivítání, seznámení účastníků a hostitelů
Představení projektu a jeho partnerů, zástupců místní samosprávy
15h00 – 17h30
Prezentace účastníků
Diskuse o stavu školství v jednotlivých zemích
18h30
Společná procházka Palermem
8.dubna 2014
9h – 17h00
Komentovaná prohlídka města s důrazem na jeho historii a tradice
9.duban 2014
9h30 – 12h30
Návštěva pevnosti Maredolce za doprovodu městského architekta p. Matteo Scognamiglio a
zástupců místní radnice
Představení žákovských prací
15h00 – 17h30
Technické a didaktické aspekty katalogizace
10.dubna 2014
9h30 – 12h30
Návštěva Lycea Damiani Almeyd
14h00 – 17h00
Společný workshop se studenty školy – dokumentace historických nálezů
20h00
Společná návštěva koncertu v Opeře
11.dubna 2014
9h30 – 14h30 Hôtel Joli
Evaluace studijní návštěvy
Závěrečná zpráva
20h00
Večeře na rozloučenou
1. Stručný nástin řešené problematiky
Cílem studijního pobytu bylo především seznámit účastníky s projektem, který se
úspěšně podařilo zrealizovat v Palermu a který by podle organizátorů mohl být
snadno zopakován na jiném území, v jiných kulturních podmínkách i za jiných
ekonomických podmínek se stejným výsledkem. Obsahem projektu « A l´école du
catalogage : le chateau de Maredolce » je dlouhodobé zapojení žáků a studentů
ohrožených sociálně patologickými jevy ve znevýhodněných oblastech, ve kterých žijí
a chodí do školy, do záchrany libovolného prvku místního kulturního, ev. přírodního
dědictví. Sicílie, jejíž historické památky jsou skutečně nespočetné, nabízí možnost
výběru některé z nich, tak aby žáci školy mohli průběžně pracovat na jejím popisu a
katalogizaci. Místní samospráva, zapojená do projektu, se zavázala pevnost
Maredolce částečně zrenovovat, aby mohla sloužit obyvatelům čtvrti, ve které stojí,
jako odpočinkové místo. Děti a mládež spolu se svými učiteli zmapovali a popsali
jednotlivé prvky stavby přesně vedeným závazným způsobem a rekonstrukci tak
usnadnili. Kromě toho pracují o vybraných víkendech v pevnosti jako průvodci a
návštěvníky informují o historii dané čtvrti, o práci na její renovaci a o metodách, které
se při podobných akcích používají.
Na projektu spolupracují aktuálně 3 školy – ZŠ – 1.a 2.stupeň a výtvarná střední
škola. Úlohy jednotlivých účastníků se samozřejmě liší podle jejich věku i schopností,
jsou ale vedeni svými učiteli a každý tak přispívá podle svých schopností. Děti tak
samostatnou prací objevují dějiny místa, ve kterém žijí a které na první pohled působí
poněkud neutěšeným dojmem. I pevnost Maredolce byla původně silně zanedbanou
ruinou, o jejíž historické ceně neměl nikdo z okolních obyvatel ani tušení.
2. Poznatky získané z diskusí mezi účastníky:
- Problematika znevýhodněných skupin obyvatelstva tíží pedagogy pravděpodobně ve
všech evropských zemích a hledání příkladů dobré praxe pro práci s nimi je velmi usilovné
- Školství v zemích účastníků studijního pobytu se obecně potýká s nedostatkem finančních zdrojů, evropské fondy jsou v této oblasti velice důležité a velmi často využívané
- Někteří účastníci nemají žádné zkušenosti s projekty typu Grundtvig či Leonardo
(dnes Erasmus+), mají vůči nim nedůvěru a obávají se účasti, i kdyby projekty byly
vedeny zkušenými realizátory
- Síťování škol a místní samosprávy je v některých zemích obdivuhodné. Zástupce
radnice v Palermu se účastnil téměř všech společných aktivit, a to i večerního programu, evidentně se radnice velmi zajímá o život jednotlivých škol a je připravena se
na něm kdykoliv podílet. Podobnou situaci popisovali i účastníci z Portugalska, Německa a částečně i Španělska.
3.
-
Navštívené instituce
Pevnost Maredolce
Liceo Damiani Almeyda (střední výtvarná škola)
Informační centrum pro mládež
Mateřské centrum
4. Setkali jsme se s několika zástupci radnice ze čtvrti Maredolce a Almeyda (obě viditelně velmi chudé, údajně se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů a kriminality), s reprezentantkou Národní agentury Erasmus+ z Neapole, se školní inspek-
torkou z Palerma, s architektem Matteem Scognamigliem, který vedl studenty při
popisu nálezů v pevnosti Maredolce a následně řídil renovaci pevnosti, s ředitelem a
řadou profesorů z výtvarné školy Damiani Almeyda, zúčastnili jsme se zkoušky školního orchestru a diskutovali s jeho dirigentem. Spolu se studenty jsme pracovali v
půldenním workshopu, setkali jsme se i se žáky základní školy, kteří nám osobně (v
angličtině) představili svoji účast na projektu.
Musím konstatovat, že obdivuji síťování, které probíhá mezi zainteresovanými
školami a státní samosprávou. Všichni z odpovědných, se kterými jsme se setkali,
měli na projektu a naší přítomnosti ve městě evidentně zájem a rozhodně nelitovali
času, který s námi strávili. Organizátor studijní návštěvy, Vito Pecoraro, je zřejmě
známou a oceňovanou osobností ve městě, jejíž aktivity mají všeobecný respekt.
5. Projekt považuji za velmi zajímavý a vhodný pro zopakování i v našich podmínkách.
Nejsem si však jistá, zda naše školní výuka dovoluje věnovat čas podobným
aktivitám, které samozřejmě vyžadují proškolení pedagogů, navázání spolupráce s
odborníky a se samosprávou. Podle mého názoru je projekt ideální pro střediska
volného času dětí a mládeže nebo pro neziskové organizace. V našich poměrech tato
zařízení plní velmi dobře funkci prevence ve výchově mládeže a stále hledají nové
metody a formy pro svoji práci s nimi.
Byla jsem velmi zaujata a překvapena stylem práce na odborné střední škole.
Přestože se jedná o školu výtvarnou, uchazeči o studium neabsolvují žádné talentové
zkoušky, ale jsou přijímáni pouze na základě svého zájmu o studium. Pedagogický
sbor prosazuje teorii, že každý člověk v sobě nese nějaké nadání, jen je třeba ho
řádně rozvíjet a kultivovat. Vzhledem k tomu, že do školy chodí především mládež z
okolních sociálně a kulturně znevýhodněných čtvrtí, byla jsem zájmem o studium v ní
velmi překvapena. Ovšem na svůj dotaz, zda absolventi školy nemají následně
problémy s uplatněním, jsme nedostala jednoznačnou odpověď. Jde pravděpodobně
především o to, aby tato mládež dostala nějaké – jakékoliv vzdělání, které je ochotna
absolvovat.
Ovšem školní práce, které jsme viděli, byly obdivuhodné a jistě srovnatelné s
podobnými v našich odborných školách.
Velmi mě zaujala společná práce se studenty v pracovní dílně, kdy jsme měli za úkol
společně odborně nakreslit a popsat amforu ze školních sbírek. Nutnost domluvit se,
vysvětlit si funkce používáných nástrojů a v daném čase dokončit zadaný úkol se
staly veselou, ale náročnou zkušeností.
6. O projektu jsem informovala jak své spolupracovníky (zpráva ze služební cesty,
porada oddělení Strategie a inovací), tak koordinační radu Sdružení pracovníků
domů dětí a mládeže. Mám rovněž připravenou prezentaci na zasedání prezídia Evropské asociace pro zařízení neformální výchovy dětí a mládeže, které se koná dne
20.května 2014 ve Vilniusu. Myslím, že právě pro experty aktivit volného času dětí a
mládeže ( ze 13 zemí nejen EU) může být tento projekt velmi zajímavý.
7. Ani při přípravě ani během studijní návštěvy nenastaly žádné komplikace. Jako
zkušený organizátor studijních návštěv SVES jsem upřímně obdivovala organizátora
Vita Pecoraro. Návštěva byla výborně zajištěna, a to jak po odborné, tak logistické
stránce.
8. Jsem zavázána Národní agentuře Erasmus+ za podporu při přípravě své cesty v
nelehkém období zahájení programu.
V Praze dne 10.5.2014
Michaeal Tužilová

Documentos relacionados

PÁTOVINY číslo 1 / 2012

PÁTOVINY číslo 1 / 2012 ,,Luo, ale já nejsem princezna Layme, já ne!“ řekla Viky a vyškubla se mu ze slizkých pařátů. ,,No ano, princezno já vím, já také nejsem váš komorník, já jsem dobré víla, když vy nejste princezna L...

Leia mais

tady - Hobulet

tady - Hobulet také filmové projekce, pouliční divadlo, svatební obřady, ve kterých si bude moci lásku slíbit kdokoli s kýmkoli nebo čímkoli, a také sousedský speed dating. Nebude chybět hudba, mír a samozřejmě l...

Leia mais

Stáhnout ve formátu pdf

Stáhnout ve formátu pdf Naše škola má v rámci školní strategie prevence sociálně patologických jevů program, který obsahuje krizový plán a postupy řešení různých situací souvisejících s projevy šikany mezi žáky. Jsme si v...

Leia mais

aeroklub soběslav dětský den na letišti soběslav

aeroklub soběslav dětský den na letišti soběslav poskytování informací občanům města (přerušení dodávek elektrické energie a vody, konání kulturních, společenských a sportovních akcí, informace z městského úřadu, nabídky podnikatelských subjektů)...

Leia mais