aeroklub soběslav dětský den na letišti soběslav

Сomentários

Transcrição

aeroklub soběslav dětský den na letišti soběslav
5
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21
květen 2012
cena 10,- Kč
AEROKLUB SOBĚSLAV
pořádá ke Dni dětí
v sobotu dne 26. května 2012 od 10 do 17 hod.
DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI SOBĚSLAV
PROGRAM:
LOUTKOVÝ SOUBOR
KAŠPÁREK
hledá nové členy –
MLUVIČE, VODIČE,
SCÉNÁRISTU!
Pokud máte chuť se
k nám připojit, volejte
prosím 605 287 444.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
letadla motorová, bezmotorová,
ultralehká, rogalo, modeláři
kynologové - ukázky z výcviku psů
motocykly HARLEY-DAVIDSON
čtyřkolky, motocykly (SPEED MOTO TEAM)
ETO AIRSOFT TEAM Bechyně
předvádění vozů Škoda
policejní technika, hasiči, atrakce
soutěže pro děti ve stylu ŠMOULOVÉ
LETY DĚTÍ ZDARMA!!!
Díky laskavému přispění sponzorů
budou moci děti, které budou
vylosovány, LETĚT ZDARMA.
(Vezmete s sebou rodiče, je nutný
jejich souhlas.)
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
7. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 3. dubna 2012 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
— Usnesení č. 7/080/2012
Rada města bere na vědomí zprávu tajemníka
MěÚ ing. Radka Brylla o předání osvědčení
Ing. Jiřímu Zaviačičovi v souvislosti s jeho
nástupem na uprázdněný mandát v zastupitelstvu města Soběslavi po p. Josefu Pourovi.
— Usnesení č. 7/081/2012
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě na realizaci protipovodňových opatření na řece Lužnici a
přilehlé části Černovického potoka v Soběslavi. Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby protipovodňových opatření
v Soběslavi, které realizovalo Povodí Vltavy,
s. p., se stala firma Hochtief CZ, a. s., za cenu
42.960.509,- Kč + DPH.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o financování akce realizované v rámci Programu 129 120 mezi ČR –
Ministerstvem zemědělství Praha jako správcem programu, Povodím Vltavy, s. p., Praha,
jako žadatelem a městem Soběslav jako navrhovatelem na realizaci a financování akce
„Soběslav – protipovodňová opatření“.
— Usnesení č. 7/082/2012
Rada města schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele akce „Regenerace panelového sídliště Svákov – etapa 1 A“, které se
uskutečnilo 26. 3. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 6.238.680,Kč vč. DPH. Na druhém místě se umístila firma
Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav, za
cenu 6.396.542,58,- Kč vč. DPH.
— Usnesení č. 7/083/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele opravy chodníků v Soběslavi v roce 2012, které se uskutečnilo
14. 3. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav, za
2
cenu 652,4 Kč/m + DPH.
— Usnesení č. 7/084/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele stavby nového antukového hřiště na odbíjenou ve sportovním areálu v Soběslavi, které se uskutečnilo 26. 3.
2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Sibera system, s. r. o., Stará Boleslav, za cenu
676.681,- Kč vč. DPH.
— Usnesení č. 7/085/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na akci: „Hrad Soběslav - stavební
úpravy a sanace sklepů“, které se uskutečnilo
23. 3. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.314.150,- Kč vč. DPH, na druhém místě se
umístila firma Hora, s. r. o., Tábor, za cenu
1.552.364,- Kč vč. DPH.
— Usnesení č. 7/086/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného ředitelem ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilem Říhou na výměnu dřevěných oken nad vstupem v jižním křídle
školy.
Vítězem výběrového řízení se stala firma LD
okna Tábor za cenu 256.003,- Kč vč. DPH.
— Usnesení č. 7/087/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou
ERMONT, spol. s r. o., Hlinsko, na doplnění
solárního ohřevu vody na koupališti v Soběslavi včetně přepojení TUV do všech bazénů
za cenu 388.461,- Kč + DPH.
— Usnesení č. 7/088/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav kabelové vedení NN Nad Hvížďalkou“ na pozemku parc.
č. 3954/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
— Usnesení č. 7/089/2012
Rada města v návaznosti na nový zákon č.
55/2012 Sb. o veřejných zakázkách schvaluje
směrnici města Soběslavi, která upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Soběslav a městem zřízených organizací s účinností od 1. 4. 2012.
— Usnesení č. 7/090/2012
Rada města na návrh ředitele ZŠ E. Beneše
Mgr. Vlastimila Říhy schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu Základní školy E. Beneše v celkové výši
429.468,- Kč na pořízení nového elektrického
sporáku RM Gastro PC-90E a el. konvektomatu 20xGN1/1 RETIGO do školní jídelny.
— Usnesení č. 7/091/2012
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele druhé Aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a zpracování
druhé aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území, který se uskuteční 23. 4. 2012 na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové: Zdeněk Vránek – člen ZM, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ, Ing. arch. Dagmar
Buzu – OVRR MěÚ, M. Javorská – hlas poradní – OVRR MěÚ, náhradníci: Mgr. Petr
Lintner – člen RM, Ing. Jindřich Bláha – starosta, Ing. Dana Hořická – OVRR MěÚ
— Usnesení č. 7/092/2012
Rada města souhlasí se zařazením následujících
akcí do Programu regenerace městské památkové zóny Soběslav v roce 2012 a doporučuje je
zastupitelstvu města ke schválení:
— kostel sv. Víta – obnova dvou vstupních
dveří restaurátorským způsobem – celkové
náklady 63.000,- Kč (z toho příspěvek Ministerstva kultury 63.000,- Kč);
květen 2012
— městské hradby parc. č. 111 – obnova hradební zdi – celkové náklady 146.040,- Kč
(z toho prostředky vlastníka 61.040,- Kč, příspěvek města 15.000,- Kč a příspěvek Ministerstva kultury 70.000,- Kč);
— budova čp. 1 (bývalá radnice) – statické
zajištění objektu (I. etapa) – celkové předpokládané náklady 1.334.000,- Kč (z toho příspěvek města 667.000,- Kč a příspěvek
Ministerstva kultury 667.000,- Kč).
USNESENÍ
8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 10. dubna 2012
od 14.00 hodin v kanceláři starosty města
— Usnesení č. 8/093/2012
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo dne 4. dubna 2012.
— Usnesení č. 8/094/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele I. etapy stavebních úprav
a statického zajištění domu čp. 1/I na náměstí
Republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo
6. 4. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.363.865,- Kč vč. DPH.
— Usnesení č. 8/095/2012
a) Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o postupu výstavby dálnice D3 u Soběslavi.
b) Rada města souhlasí se zakoupením varovného radaru DR400 VR včetně montáže od
firmy Bártek rozhlasy, s. r. o., Valašské Meziříčí, za cenu 83.600,- Kč vč. DPH. Radar
bude umístěn v Tyršově ulici v Soběslavi na
příjezdu od Tučap.
— Usnesení č. 8/096/2012
Rada města bere na vědomí informaci o vypořádání připomínek ke studii nového dopravního řešení rekonstrukce náměstí
Republiky v Soběslavi.
Městský úřad Soběslav
oznamuje,
že ve středu 13.6.2012 od 15.00 do 16.30
hodin bude v průjezdu budovy městského
úřadu čp. 59 na náměstí Republiky uskutečněn prodej nalezených věcí. Seznam věcí
k prodeji bude vyvěšen na úřední desce
městského úřadu a zveřejněn na internetových stránkách města, www.musobeslav.cz.
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 9. 5. a 23. 5. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
květen 2012
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI,
které se konalo 4. dubna 2012 od 18.00 hodin
v malém sále Kulturního domu
města Soběslavi
— ZM 9/069/2012
Zastupitelstvo města:
1. rozhodlo o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu Územního plánu
Soběslav tak, jak je uvedeno v předloženém
materiálu „Rozhodnutí o námitkách a jejich
odůvodnění“ a v odůvodnění Územního plánu Soběslav;
2. bere na vědomí vypořádání připomínek
uplatněných při veřejném projednání návrhu
Územního plánu Soběslav tak, jak je uvedeno
v předloženém materiálu „Vyhodnocení připomínek“ v odůvodnění Územního plánu Soběslav;
3. vydává v souladu s 54 § odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, Územní plán Soběslav;
4. ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit vydání schváleného Územního
plánu Soběslav opatřením obecné povahy dle
příslušných ustanovení zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
změn a doplňků.
— ZM 9/070/2012
Zastupitelstvo města schvaluje celoroční
hospodaření a závěrečný účet města Soběslavi za rok 2011, přezkoumané nezávislým auditorem, bez výhrad.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
3
— ZM 9/071/2012
ZM 7/057/2011 ze dne 13. 12. 2011 - z přijatého usnesení se vypouští následující text:
„pozemku KN parc. č. 2103/398 o výměře
2
805 m panu Zdeňku Svatoňovi, Dynín, a
paní Kamile Strakové, Soběslav, za cenu
2
500,-Kč/m “. V ostatních částech zůstává
usnesení nezměněno.
b) Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č. 2103/398 o výměře
2
805 m v k. ú. Soběslav manželům Tomášovi
a Lence Hastrmanovým, Soběslav, za cenu
2
500,-Kč/m .
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2012 – rozpočtové opatření č. 1/2012 – v předloženém
znění.
— ZM 9/072/2012
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
daru – 4 ks „bezpečných“ branek v celkové
hodnotě 95.520,- Kč z majetku města do majetku TJ Spartak Soběslav.
— ZM 9/073/2012
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o financování akce realizované v rámci Programu 129 120 mezi ČR – Ministerstvem
zemědělství Praha, Povodím Vltavy, s. p.,
Praha, a městem Soběslav na realizaci protipovodňových opatření v Soběslavi.
— ZM 9/078/2012
Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze2
mků parc. č. 1188 o výměře 149 m a parc. č.
2
1203/4 o výměře 144 m v k. ú. Soběslav od
Rybářství Třeboň, a. s., Třeboň, za cenu dle
znaleckého posudku.
— ZM 9/074/2012
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze2
mků parc. č. 3623/13 o výměře 1.410 m a
2
parc. č. 3623/15 o výměře 2.632 m , vše
v k. ú. Soběslav, firmě BANES, spol. s r. o.,
2
Soběslav, za cenu 150,-Kč/m .
— ZM 9/079/2012
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru –
2
pozemku parc. č. 3908/1 o výměře 250 m
v k. ú. Soběslav od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu - Husitského muzea Tábor.
— ZM 9/075/2012
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze2
mku parc. č. 2205/67 o výměře 22 m v k. ú.
Soběslav manželům Jiřímu a Ivaně Dvořáko2
vým, Soběslav, za cenu 150,-Kč/m .
— ZM 9/080/2012
— ZM 9/076/2012
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze2
mku parc. č. 2181/210 o výměře 91 m v k. ú.
Soběslav manželům Pavlovi a Ireně Votáp2
kovým, Soběslav, za cenu 150,-Kč/m .
— ZM 9/077/2012
a) Zastupitelstvo města revokuje usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení Dohody o předkupním právu, která je součástí
Směnné smlouvy o převodu vlastnictví k pozemkům ze dne 14. 5. 2010 uzavřené na základě usnesení ZM 15/177/2009 mezi
městem Soběslav a firmou České houby, a. s.,
se sídlem v Nedvědicích.
Od 26. června 2012 - cestování dětí do zahraničí
pouze s vlastním cestovním dokladem
Jednou z hlavních a zásadních změn v nastávajícím čase letních prázdnin je zrušení možnosti vycestování dětí do zahraničí na zápis dítěte v cestovním pasu rodiče.
· od 1. července 2011 již nelze zapsat dítě do cestovního dokladu rodiče,
· stávající zápisy o dětech v cestovním pase rodičů je možné využít pro
vycestování do zahraničí pouze do 26. června 2012,
· od 26. června 2012 musí mít každé dítě při cestě do zahraničí svůj vlastní cestovní pas,
· od 1. ledna 2012 je možné také požádat o vydání občanského průkazu
pro dítě mladší 15 let. Občanský průkaz lze použít rovněž jako cestovní
doklad pro cesty mezi zeměmi EU. Podrobnější informace o cestování
na OP naleznete na webových stránkách MV:
www.mvcr.cz/clanek/cestovani-na-obcansky-prukaz-mimo-eu.aspx
K žádosti o vydání prvního cestovního pasu pro dítě mladší 15 let
rodič nebo zákonný zástupce předkládá:
1. rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo alespoň rodný list jednoho z rodičů, popř. oddací list rodičů (k určení státního občanství dítěte),
2. občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce,
3. při podání žádosti o vydání cestovního pasu dítěti je nutná osobní přítomnost dítěte z důvodu pořízení biometrických údajů (digitální fotografie a otisky prstů u dětí starších 12 let),
4. pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Obecního úřadu
obce s rozšířenou působností Soběslav, je místem podání MěÚ Soběslav, odbor dopravy a vnitřních věcí, náměstí Republiky 55/I, 2. poschodí, č. dveří 204,
5. cestovní pas dítěte slouží
k vycestování do všech
států světa, doba platnosti
je 5 let a správní poplatek
činí 100,- Kč. Lhůta pro
vyřízení dokladu je 30
dnů, v kratší lhůtě lze vydat cestovní doklad typu
„Blesk“, jehož platnost je
omezena pouze na 6 měsíců a správní poplatek je
stanoven na 1 000,- Kč.
Náležitosti, které musí
občan ČR splňovat pro cestu do zahraničí a hlavně do
zemí mimo EU, doporučujeme ověřit na webových
stránkách Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou zveřejněny mimo jiné
i kontaktní údaje jednotlivých zastupitelských úřadů v kapitole Státy světa – informace na cesty:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/index.html
V případě dalších dotazů můžete telefonicky kontaktovat pracovnice
odboru: I. Terberová – 381508117, R. Petrů – 381508118, J. Kosová –
381508119.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Prodej stavebních pozemků
ve vlastnictví města Soběslav
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení formou licitace pro prodej 3 stavebních pozemků
v Bechyňské ulici v k.ú. Soběslav.
Výběrové řízení formou licitace se bude konat ve středu 23. května 2012 v 15.00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslav, Jirsíkova 34, Soběslav I.
Od 14.00 hodin bude zahájen zápis účastníků a složení peněžní jistoty.
Minimální kupní cena, za kterou vyhlašovatel nabízí předmětné pozemky prodeje, činí
2
500,-Kč/m pozemku. Podrobnou charakteristiku pozemků včetně příloh, které jsou předmětem výběrového řízení, a další informace může zájemce získat osobně na Městském úřadě v Soběslavi (budova nad Českou spořitelnou – I. patro) na Odboru organizačním a správy majetku, náměstí
Republiky 59, Soběslav I, č. dveří 208, 207 nebo telefonicky na tel. č. 381 508 113 – pí Věra Hanzalová, e-mail [email protected] nebo tel. č. 381 508 114 – pí Pavlína Chalupská, e-mail
[email protected]v.cz., dále pak na webových stránkách města www.musobeslav.cz a na
úřední desce města.
Věra Hanzalová, vedoucí odboru organizačního a správy majetku
Žádost o omezení používání motorových pil a sekaček
V poslední době se na MěÚ obrátilo několik občanů se stížnostmi na nadměrný hluk spojený
s používáním strojů, jako např. motorových pil, benzínových sekaček, cirkulárek, křovinořezů, a
s žádostmi o regulaci jejich používání. Některá města a obce (např. Planá nad Lužnicí) přijala v průběhu posledních let obecně závazné vyhlášky, na základě kterých je používání takovýchto strojů o
víkendech a státních svátcích omezeno či zakázáno. Město Soběslav obdobnou obecně závaznou
vyhlášku zatím nepřijalo.
Rád bych touto cestou vyzval občany města, stejně jako vlastníky rekreačních chat a chalup nacházejících se na území města Soběslav, k omezení používání těchto strojů o víkendech a svátcích,
a to především v ranních a večerních hodinách, a k ohleduplnosti vůči svému okolí.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
DOŠLO NA NAŠI ADRESU
Kácení stromů
Proběhlo kácení stromů. Je škoda, že se v
Soběslavi kácí nádherné, vzrostlé stromy. Mám
na mysli pokácené stromy u Hlásky a v průběhu
let nejen ty a nejen tam. Domnívám se, že je třeba na vzrostlé, zdravé stromy, nahraditelné až
v horizontu řady desetiletí (pokud dorostou) nahlížet jako na součást našeho kulturního bohatství, a z tohoto pohledu řešit příp. problémy
(suché větve apod.). Není to jen názor můj, ale i
mladé generace, s jejichž dvěma zástupci jsem
se nad torzy stromů - rovnými, silnými kmeny,
v řezu viditelně zdravými - v lítosti sešla a jejichž jménem také píši. Předpokládám, že rozhodnutí bylo podloženo odbornými posudky,
kácení by mělo být ale až krajním řešením.
Ing. Červenková
£££
Nejprve bych rád poděkoval za Váš zájem o
ochranu přírody. Upřímně mne těší, že Vám
osud stromů v Soběslavi není lhostejný.
V případě jasanu a javoru u Hlásky skutečně
důvody ke kácení vycházely z odborného posudku, zpracovaného Ing. Popelou. Dokumentace se týkala parku jako celku, byla zpracovaná
kvalitně a o odborné úrovni zpracovatele nemám důvod pochybovat. Pokud budete mít zájem, můžete se s posudkem seznámit na odboru
životního prostředí. Jen na okraj: zmiňujete termín „kulturní bohatství“ – jedním z důvodů
kácení bylo narušování fragmentu původní zdi
opevnění.
Souhlasím s Vaším názorem, že kácení by
mělo být krajním řešením. Jsou tak ostatně míněna příslušná ustanovení zákona o ochraně pří-
rody a věřte, že i já v procesu povolování kácení
všechny okolnosti velmi pečlivě zvažuji a dobře
si přitom uvědomuji, že hodnoty, které kácením
stromů mnohdy ztratíme, lze nahradit jen velmi
obtížně. To, že se nejedná pouze o nějaký formální úřední postup by Vám jistě potvrdili
všichni ti spoluobčané, jenž se svojí žádostí o
pokácení stromu neuspěli. Rozhodně se musím
ohradit proti názoru, že bychom kácením řešili
zdravotní problémy dřevin (suché větve apod.).
Pokud o takovém případu víte, neváhejte se obrátit na nás nebo Českou inspekci životního
prostředí.
J. Rozum, OŽP
UPOZORNĚNÍ
Podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu osobní a nákladní, na něž
se vztahuje prokázání finanční způsobilosti,
jsou povinni nejpozději do 31.7.2012 prokázat trvání finanční způsobilosti podle § 4a
zákona o silniční dopravě příslušnému dopravnímu úřadu tj. Krajský úřad – Jihočeský
kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy v Českých
Budějovicích.
Finanční způsobilost je možno prokazovat již nyní a v zájmu spolupráce mezi živnostenským úřadem a podnikatelem žádáme
o současné poskytnutí kopie dokladu našemu úřadu.
Živnostenský úřad Soběslav
květen 2012
Městský rozhlas
v Soběslavi, jeho údržba
a rozšíření v r. 2012
Městský rozhlas pokrývá téměř celé území
města Soběslavi. Je nainstalován na 55 sloupech
veřejného osvětlení. Jeho hlavním významem je
poskytování informací občanům města (přerušení dodávek elektrické energie a vody, konání
kulturních, společenských a sportovních akcí,
informace z městského úřadu, nabídky podnikatelských subjektů). Velmi důležitou funkci plní
městský rozhlas v době krizových situací,
především povodní.
Kontrolu funkčnosti městského rozhlasu zajišťují pracovníci úřadu za účasti odborné firmy
prostřednictvím tzv. plošných zkoušek rozhlasu
zhruba jednou za měsíc s výjimkou zimního
období.
Délka plošné zkoušky je maximálně jedna
hodina, během které dojde k fyzické kontrole
funkčnosti a správného nastavení všech hlásných bodů. Plošné zkoušky se uskutečňují buď
v dopoledních (10 – 11 hod.) nebo odpoledních
(13 – 14 hod.) hodinách. Pravidelná kontrola je
nezbytně nutná pro zachování funkčnosti
městského rozhlasu.
V roce 2012 dojde k doplnění městského
rozhlasu na sídlišti v ulici Družstevní a k instalaci rozhlasu v ulici U Vodičků.
Případné poruchy hlásičů rozhlasu je možné
oznámit pracovnici odboru organizačního a
správy majetku MěÚ paní Kateřině Křiklánové,
telefonní číslo 381 508 101 nebo e-mail
[email protected]
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ Soběslav
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Aneta Stašková
Kamila Wallová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Božena Lesslerová
Zdeněk Nešpol
Josef Pour
Božena Vilímová
Božena Vondrušková
František Vopava
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Dne 8.5. uplyne 1 rok, co
nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan
Jan Jirous. Kdo jste ho
znali, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka
Věra, synové Jan s rodinou a Martin
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Dne 5.5.2012 uplyne druhý rok, kdy navždy odešel
náš drahý syn a bratr Víťa
Hoffmann. Nebylo mu
dopřáno jít s námi dál životem, který tak miloval.
Stále vzpomínají maminka,
bratr s rodinou, přátelé a kamarádi
Dne 4.5. tomu bude 10 let,
co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jiří Mareš ze
Soběslavi. Kdo jste ho znali, věnujte mu malou vzpomínku spolu s námi.
S láskou vzpomíná manželka Ivana,
syn Michal a dcera Ilona s rodinami
Prázdný je domov
smutno je v něm
chybíš nám tetičko
chybíš nám všem.
Zbyla nám vzpomínka
a cestička na hřbitov jen.
Dne 5.5.2012 vzpomínáme 5. výročí úmrtí
naší milé tetičky paní Andělky Veselé ze
Soběslavi. S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina Pincova a Veselých z Klenovic.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal,
jen láska, úcta
a vzpomínky
v srdci zůstávají.
Dne 9. 5. to bude 10 let, co
nás opustila naše maminka Jiřina Wortnerová.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami
Vítání nových
občánků
Ò
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 19. dubna. Za doprovodu žáků a učitelů Základní umělecké školy bylo slavnostně
uvítáno do života jedenáct dětí, z toho tři holčičky a osm chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné
zdraví a rodinnou pohodu.
Foto Vladimír Cibulka
Nadjezd nad dálnicí na komunikaci
Soběslav – Chlebov
Dne 15.5. to bude již 10 let,
co nás opustil pan
Vladimír Bárta ve svých
nedožitých 50. letech.
Vzpomeňte na něj
spolu s námi.
Manželka Alena a synové
Vladimír a Michal s rodinami
5
STAVBA DÁLNICE D3
Stavba dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí je z hlediska dalšího rozvoje Jihočeského kraje
klíčovou dopravní stavbou, která by měla významně zlepšit dopravní dostupnost tohoto regionu.
Dálnice D3 bude důležitým dopravním tahem, který zajistí napojení oblasti Tábora a Českých Budějovic na republikovou síť dálnic a rychlostních silnic na jedné straně a přes hraniční přechod Dolní
Dvořiště na rakouskou dálniční síť na druhé straně.
Ve výstavbě je v současnosti úsek dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí, kde stavbu provádí
Sdružení firem STRABAG a.s. – vedoucí sdružení, Metrostav a.s., Eurovia CS a.s. a ISK Košice.
Stavba 0308A Soběslav-Veselí nad Lužnicí km 95,420-104,135
Stavba 0308A Soběslav-Veselí n/L, která je součástí této stavby, je 7,652 km dlouhý úsek navazující mezi Soběslaví a Zvěroticemi na stavbu 0307A Tábor-Soběslav. Rozhraní staveb je těsně za
MÚK Zvěrotice v km 95,420. Za Soběslaví východním směrem probíhá trasa ve vzdálenosti cca
200 metrů za okrajem dřevařských závodů. Dále pokračuje těsně pod hrází rybníka Nadýmač a po
kraji lesa. V blízkosti zastávky ČD Řípec je MÚK Dráchov se silnicí I/23. Za mostem v údolí řeky
Lužnice se trasa dálnice pod obcí Žíšov za MÚK Veselí sever napojuje na stávající silnici I/3. V km
104,135 stavba končí a začíná připravovaná stavba 0308C Veselí n/L-Bošilec.
Dálnice D3 je navržena v KAT. D27,5/120 s tloušťkou konstrukce 650 mm.
Poslední stavební povolení na část hlavní trasy km 95,420 – 99,500 bylo vydáno v říjnu 2010.
Práce na uvedeném úseku probíhají podle schváleného harmonogramu. Na stavbě budou dokončeny výkopové práce, násypy, budou provedeny konstrukční vrstvy vozovky do výše ložné
vrstvy asfaltů a stavební objekty mostů budou před dokončením. V červenci letošního roku bude
převeden provoz přes most na nově zbudovanou sil. III/13521 mezi Soběslaví a Chlebovem a
také v tomto období bude převeden provoz nově zbudované větve MÚK Dráchov přes dálniční
most na sil. I/23.
Stavba bude uvedena stejně jako celý úsek D3 Tábor-Veselí n/L do předčasného užívání v červnu 2013.
Pavel Žákovský, vedoucí PJ Tábor
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], www.kdms.cz
Divadlo HP Praha
Neděle 13. května v 10.00 hodin, velký sál
Příběh diváky zavede do lesního království
Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly, která
Matěje s Andělkou odmění za dobrý skutek
kouzlem. Veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení o tom, že i největší kouzlo
nemá žádnou cenu, když člověku vládne chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem, dobrotou
a láskou. Děti se mohou těšit na kouzla víly
Modrovlásky a určitě budou držet palec
rozpustilému zajíčkovi.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná:
2. (3…) dítě zdarma !
BESEDY A PŘEDNÁŠKY
· Jak na výchovu – čtvrtek 10. května od 17
hodin – přednáška Mirka Vojáčka
· Beseda ke 150. výročí založení Sokola -
čtvrtek 17. května v 17 hodin
Besedovat budou pamětníci Sokolské jednoty
v Soběslavi, vzpomeneme sokolské slety, historii Sokola v našem městě, obnovu Sokola
po roce 1990 a můžete též nahlédnout do nové
kroniky Sokola.
Srdečně zve Tělovýchovná jednota Sokol Soběslav.
· Putování do Konstantinopole aneb posel-
ství sv. Rostislava, knížete Moravského čtvrtek 24. května od 16.30 hodin
Přednášející: vladyka Kryštof, arcibiskup
pražský a metropolita Pravoslavné církve
BODY STYLING - cvičení
· Středa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30
THE FINGERS
· Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Další program:
· Středa 3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30
VÝROČNÍ SCHŮZE Svazu tělesně postižených v ČR, malý sál
· Sobota 5.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
KULIČKIÁDA – park u Hlásky,
startovné 10 Kč
· Sobota 12.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Sdružená obec Baráčníků,
Slavnostní zasedání ke Dni matek, velký sál
ČUPR BABY s Blankou Tůmovou
Mateřská škola Nerudova Soběslav
Vás srdečně zve na výstavu
„Barevné korálky“.
Výtvarné práce dětí budou zdobit prostory
knihovny po celý měsíc květen. Vernisáž výstavy se koná ve středu 9. května v 16.30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
· Úterý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
· Sobota 12.5. ABITURIENTI, malý sál
Agentura Praha
Pondělí 4. června v 19.00 hodin, velký sál
Blanka Tůmová a Vlaďka Jaklová zpívají
v dobových kostýmech písně lidové i zlidovělé,
pouliční i lidové popěvky ze začátku minulého
století. Nechybí ani písně Karla Hašlera. Za doprovodu akordeonu Petra Patočky s nadhledem
a zvesela navodí i atmosféru dávného milostného harašení v lidové písňové tvorbě a k tomu
veselé povídání ze života a o životě !
Vstupné 100 Kč
VÝSTAVA
Program KD Soběslav – květen
Pravidelné akce:
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců
ZUMBA S LUCKOU . . .18.30 – 19.30
SPOLEK DIVADELNÍCH. . . . . 20.00
OCHOTNÍKŮ „CHVALOVSKÝ“
JAK VÍLA MODROVLÁSKA
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
ZPRÁVY Z KNIHOVNY:
květen 2012
· Neděle 13.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Divadlo HP Praha,
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA
TŘI PŘÁNÍ, pohádka, velký sál
· Pátek 18.5. – neděle 20.5.
KREATIV Soběslav – TVOŘÍME RÁDI,
TVOŘÍME S VÁMI!, velký sál
· Středa 23.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Zadáno MÚ Soběslav, malý sál
· Čtvrtek 24.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
českých zemí a Slovenska. Přednáška se
koná na počest letošního Roku sv. Rostislava
a nadcházejícího 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu. Doplní ji promítání z cesty poutníků do Konstantinopole (dnešního Istanbulu) připomínající vyslání poselství
velkomoravským knížetem Rostislavem.
KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
Pojďte s námi kreslit!
Sobota 12. května – neděle 13. května,
vždy od 9 do 18 hodin.
Přesvědčte se, že dokážete mnohem víc, než
si myslíte! Na dvoudenním kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou, kde máme uloženu
tvořivost a kreativitu, dokáže každý nakreslit
svůj portrét.
Cena: 2 200,- Kč (v ceně jsou zahrnuty pomůcky)
Na kurz je třeba se závazně přihlásit v městské
knihovně nebo na telefonu 606 503 902.
SOBOTNÍ PROVOZ
V květnu bude městská knihovna otevřena
také v sobotu 5. května od 9 do 12 hodin. Zájemci mohou využít služeb konzultanta zdravé
výživy Miroslava Němce.
pokračování na str. 7
ASTRÁL
· Sobota 26.5. ABITURIENTI, malý sál,
ABITURIENTI, předsálí
· Pátek 1.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Zadáno Gymnázium Soběslav, velký sál
· Sobota 2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
ABITURIENTI, předsálí
· Pondělí 4.6. Agentura Praha, ČUPR BABY
– STAROPRAŽSKÉ PÍSNIČKY, zábavný
pořad s Blankou Tůmovou a spol., velký sál
Taneční kurzy 2012
Taneční kurzy povedou
opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 8. září
od 18 hodin.
Kurzovné je opět stejné jako loni (a předloni)
- 1 200 Kč (10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod.
tj. celkem 12 sobot !)
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný) !
Letos máme pro frekventanty i jejich doprovod během kurzů připraveno překvapení!
Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD
pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete
zaplatit i na účet KD Soběslav č.
19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ZPRÁVY Z KNIHOVNY dokončení ze str. 6
Maraton čtení
V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů jsme uskutečnili již
podruhé Maraton čtení. V letošním roce se jej zúčastnilo 158 čtenářů, vydrželi jsme číst celých 9 hodin! Děkujeme všem za odvahu veřejně vystoupit a za podporu. Velice si toho vážíme!
Vernisáž výstavy ZUŠ
7
Dubnová výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Soběslav byla zahájena
hudebním vystoupením žáků školy. Návštěvníci poté měli možnost
zhlédnout krátké filmy, které natočily děti pod vedením Mgr. Pavla Vaňka. Promítání mělo velký úspěch!
Premiéra dokumentu
Ve čtvrtek 29. března se v prostorách městské knihovny uskutečnila
premiéra filmu ,,Soběslav táhne za jeden provaz“ o Klubu dobrovolníků
při městské knihovně. Během slavnostního podvečera vystoupil flétnový
soubor ZUŠ pod vedením p. učitelky Ivy Hovorkové. Premiéry se zúčastnil také starosta Ing. Jindřich Bláha a zástupci organizací, pro které dobrovolnice pracují. Dobrovolnicím bylo předáno poděkování za práci, kterou
odvádí.
Noc s Andersenem
Poslední březnový
pátek patří již tradičně
celostátní akci „Noc
s Andersenem“. V naší
hradní knihovně si nechalo tentokrát zdát pohádkové sny 25 dětí.
Program na motivy pohádek bratří Grimmů
připravili studenti knihovnictví ze Střední
školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře.
-af-
K-Klub diskutoval v Soběslavi „Jak ven z krize“
HODNĚ PODNĚ
Skládačka
Tři roky po debutním albu právě vychází
nová deska soběslavské kapely Hodně Podně.
Deska s názvem „Skládačka“ (s nímž koresponduje i samotný obal) je výsledkem poctivé práce
ve studiu, na jejímž konci je desítka nových
songů. Kapela navazuje na to, s čím přišla už na
předchozím počinu, ovšem určité posuny v celkovém vyznění desky jsou zde jasně patrné.
Kdyby to neznělo jako klišé, dalo by se by se
říct, že novinka je vyhranější. Drobné změny
v sestavě kapely možná také více přispěly
k tomu, že album působí daleko kompaktněji.
Stále tu přitom máme onu neobvyklou kombinaci rocku, folku a punkového feelingu. Vybroušené melodie výrazně dokreslují flétna i
saxofon a nechybí ani hostující housle a další
nástroje.
Křest proběhl 14.4. v táborském klubu Milenium. CD opět vychází pod hlavičkou PHR
Records.
Více informací naleznete na
www.hodnepodne.cz
Českobudějovický K-Klub uspořádal 20. března v kulturním domě besedu na provokativní
téma „JAK VEN Z KRIZE – Naše hospodářské
zájmy a EU“.
Hlavní řečník, europoslanec Hynek Fajmon,
se zaměřil na srovnání dopadů krize v případě,
že budeme mít euro nebo českou korunu. „Koruna nám umožňuje podporovat výrobu a vývoz
podle naší potřeby“, zdůraznil Fajmon. „Evropská centrální banka navíc v poslední době jen
„tiskne“ obrovská kvanta peněz, která jsou krytá jenom dluhy států eurozóny“. „Viceguvernér
ČNB Hampl spočítal, že kdybychom již byli
v eurozóně, byl by podíl ČR na tzv. záchranných balíčcích přes 200 miliard EUR, dnes jsme
se díky odporu premiéra Nečase zavázali „jen“
k 38 miliardám“, uvedl Fajmon. „Navíc kdo má
vyrovnaný rozpočet, nemusí si půjčovat na finančních trzích, nezajímá ho výše úroku a není
tak pod diktátem těchto trhů“, uzavřel Fajmon.
Jihočeský radní pro dopravu a regionální
rozvoj Václav Král navázal poznámkou, že „peníze vznikají v podstatě nekrytě, ale dluhy se
musí platit v reálných hodnotách, kterými jsou
existující firmy, půda, nerostné bohatství atd“.
„Proto by demokratický stát neměl ustupovat
diktátu nadnárodních institucí“, prohlásil radní
Král. Zbytečně široká omezení typu území Natura 2000 či ptačích oblastí brání podle něj rozvoji kraje „Z druhé strany naší hranice se stejně
situované regiony rozvíjejí, zatímco my máme
v ideálně turisticky orientovaném kraji problém
vytvořit pracovní místa“, neskrýval své rozhořčení Král. „Občanská společnost by neměla
znamenat diktát zájmových lobby, často
podporovaných ze zahraničí“, dodal.
„Musíme smutně konstatovat, že nespravedlivé zemědělské dotace nás připravily o potravinovou soběstačnost“, pokračoval senátor
Tomáš Jirsa. „Dnes se musíme z úrovně státu a
našeho kraje pokusit podpořit pěstování plodin
pro výrobu potravin, namísto zelených lánů řepky“, prohlásil senátor Jirsa. „Bohužel dnes namísto takových kroků 85% práce našich
zákonodárných sborů tvoří „povinné“ přejímání
norem a pravidel EU“, uvedl Jirsa.
„Evropská unie byla založena na volném pohybu osob, zboží, kapitálu a pracovní síly. A u
toho jsme měli zůstat“, doplnil k tématu vedoucí
odboru evropských záležitostí krajského úřadu
Petr Maroš. A své vystoupení doplnil citátem
Tomáše Bati z roku 1932 k tehdejší hospodářské
krizi: „To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská
krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Hrozím se
důsledku omylu, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. To, co potřebujeme je nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat
hodnoty za nic a nevydírat pracující“.
Ludmila Prokopcová
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
květen 2012
1
2
Zprávy z jarního kalendáře
Mateřské školy DUHA
Velikonoční odpoledne s rodiči
V pondělí 2. 4. 2012 v odpoledních hodinách
jsme se v mateřské škole sešli s dětmi i s rodiči
na akci nazvané Velikonoční dílna. Děti zazpívaly rodičům jarní písničky a koledy. Poté se společně pustili do vyrábění velikonočních dekorací.
Ve všech třídách vládla příjemná pracovní atmosféra, rodiče se svými dětmi pěkně spolupracovali a výsledky snažení stály za to. Co všechno
během chvilky vyrobili? Kuřátko z klubíčka vlny,
slepičku z papíru, nazdobenou dekoraci z březového proutí, vajíčkového panáčka, věnec
z proutí, slepici z papírového sáčku… Kromě velikonoční dekorace si děti odnášely i sladkou odměnu v podobě čokoládového vajíčka. (viz foto 1)
Pohádkový týden
Jako mávnutím čarovného proutku se děti
z celé školky ocitly na dobu celého týdne v po-
hádkové říši. Při všech činnostech je doprovázeli pejsek s kočičkou ze známé knihy Karla
Čapka. Cvičili s dětmi, zpívali, vyráběli, seznamovali je s dalšími pohádkami a příběhy
z knihy i DVD, představovali další druhy zvířat…
Dokonce jsme se i stravovali podle pohádkového jídelníčku. Paní kuchařky si daly velkou
práci s vymýšlením těch pravých pohádkových
pokrmů: kuřecí masíčko od pejska, kočičí překvapení, dortík od pejska a kočičky, barevné
mlsání od kluků z Domažlic, kočičí smetanová
dobrota, mlsání pro panenku, která tence plakala…Všem nám moc chutnalo a my tímto p.
kuchařkám ještě jednou děkujeme!
Kouzelná noc
Nejstarší děti z hnědé a zelené třídy se v maskách pejsků a kočiček sešly ve třídách večer
v mateřské škole. Nastala kouzelná pohádková
noc. Děti na cestě po celé školce plnily nejrůznější úkoly, společně si zatančily, povečeřely
PŘÍCHOD JARA V MŠ NERUDOVA
Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového
života a dobou naděje na novou úrodu a nové vztahy? Je to samozřejmě
jaro. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých dnech všichni čekáme.
Hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda a barevný svět kolem nás zpříjemnily náladu a udělaly radost i všem dětem u nás v mateřské
škole. Se zimou jsme se rozloučili a poslali ji pryč. Říkanka, kterou se děti
naučily, nám opravdu pomohla.
dobrotu a po večerní pohádce se uložily do
svých „postýlek“. Ráno na ně čekalo překvapení – malé zvířátko a medaile za statečnost.
S krásnými zážitky odcházely v pátek odpoledne domů – bylo co vyprávět. (viz foto 2)
Návštěva základní školy
V polovině dubna probíhaly v naší mateřské
škole zápisy dětí a dny otevřených dveří. Rodiče
se svými dětmi měli možnost prohlédnout si
prostory MŠ a také měli možnost si pohrát.
Vždyť většina z nich k nám bude od září docházet. S některými dětmi se naopak rozloučíme,
protože od září z nich budou školáci. V minulých měsících už předškoláci měli možnost si
prostory základních škol prohlédnout, nyní
mohli navštívit Základní školu Komenského,
kde si v družině i pohráli. Moc se jim tam líbilo,
všichni už se těší na září!
Děti a učitelky MŠ DUHA
Smrt plave po vodě, nový jaro k nám jede,
s červenými vejci, žlutejma mazanci,
jakej je to mazanec, bez koření bez vajec…
Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič.
Vytáhnu tě za pačesy
za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
Děti za pomoci paní učitelek vyrobily „Morenu“, která
je symbolem vyhánění zimy.
Z čeho jsme ji vytvořili? Ze
dvou klacíků jsme udělali
kříž, nabalovali jsme slámu,
vytvarovali hlavu, ruce a
tělo. Bílým plátnem jsme figurínu oblékli a kolem krku jsme dali věnec
z nebarvených vajec. Všechny děti z celé mateřské školy se vypravily
s „Morenou“ k řece Lužnici a z mostu, který vede přes řeku jsme ji hodili
do vody. Zazpívali jsme si s dětmi písničku a tím se rozloučili se zimou.
O čem byla? Zde je úryvek z textu.
Touto zajímavou akcí jsme dětem připomněli jeden z dávných zvyků
našich prarodičů.
Jaké byly v mateřské škole Velikonoce? Tato tradice je u nás v MŠ Nerudova velmi oblíbená. Moc jsme se s dětmi na ně těšili. Malovali jsme
vajíčka, zaseli osení, stříhali, lepili velikonoční zajíčky, slepičky, vyráběli
přáníčka, koledovali s opravdovou pomlázkou. Atmosféra Velikonoc
dýchala na nás ze všech tříd.
Na co se s dětmi těšíme nejvíce? Blíží se čarodějnice, bude pořádný rej
masek a opravdová „Kouzelná čarodějnická noc“. Kolektiv MŠ Nerudova
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
Pozvánka na výstavu výtvarných prací dětí v MŠ Nerudova
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Nerudova
„BAREVNÉ ČAROVÁNÍ“
„BAREVNÉ KORÁLKY“
v prostorách městské knihovny
Srdečně zveme všechny rodiče, základní a mateřské školy
Výstava potrvá od 2. 5. 2012 – 30. 6. 2012
ve spojovací chodbě MŠ
VERNISÁŽ 9. 5. 2012 od 16.30 hod.
Vystoupení hudebního kroužku
Srdečně zveme všechny rodiče a širokou veřejnost!
Výstava potrvá od 9. 5. 2012 do 31. 5. 2012
Novinky ze ZŠ E. Beneše
Projekt „Odpady v Soběslavi a okolí“
V rámci environmentální výchovy se naše škola zapojila do projektu vyhlášeného hnutím Brontosaurus Forest s názvem „Krok za krokem“ (projektová větev C „Škola pro
udržitelný život“), kterou organizovalo Centrum ekologické a globální
výchovy Cassiopea se sídlem v Českých Budějovicích. Naše škola si zvolila téma odpady ve městě a jeho okolí. Do projektu se zapojili žáci 2.
stupně v rámci předmětů pracovní činnosti a praktické cvičení z přírodopisu a také žáci 1. stupně při výtvarné a pracovní výchově.
Každá pracovní skupina řešila téma z různého hlediska. Žáci 6. ročníku zmapovali odpadové nádoby v Soběslavi a okolí a pořídili fotodokumentaci. Zjistili, že nejvíce je ve městě odpadních kontejnerů na plasty a
nejméně na nápojové kartony. Za další úkol si zvolili zjistit dobu rozkladu
např. plastového sáčku, ponožky, listu papíru, plechovky, cigaretového
nedopalku. Žáci 8. a 7. ročníků zvolili formu ankety, ve které zjišťovali,
jak obyvatelé Soběslavi a okolí třídí odpady. Dozvěděli se mimo jiné, že
88% dotázaných ví, kde jsou v místě bydliště odpadní kontejnery a zná jejich barevné rozlišení, 62% z nich třídí kovy, 67% papír, 76% plasty a
82% sklo. Žáci 5. ročníků využili dostupné odpady a vyrobili veselé
figurky „Plasťáky“ a z nápojových kartonů udělali vázy. Také se sami
zamysleli, jak a co třídí doma.
V rámci projektu se žáci školy zúčastnili exkurze o třídění odpadu. Viděli odpadové nádoby pod zemí v Písku a navštívili podnik Bonus Borovany na třídění ojetých pneumatik. Další exkurze je plánovaná na konec
dubna, kdy navštívíme záchrannou stanici v Třeboni a ekofarmu.
Výsledky práce žáků naší školy můžete zhlédnout v prostorách KD
Národ Soběslav od poloviny dubna. Věříme, že některé z Vás náš projekt
osloví a motivuje k třídění odpadů ne jako povinnosti, ale přirozené činnosti s ohledem na naší planetu Zemi.
Lk
2. duben – Světový den autismu
K letošní mezinárodní kampani „Light It Up Blue“ – Rozsviť to do
modra, se v pondělí 2. dubna připojili žáci i učitelé druhých ročníků ZŠ E.
Beneše. Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. V „modrém“ jsme tak
symbolicky podpořili snahu zaměřit pozornost na specifické potřeby lidí
s autismem. (viz foto)
(čš)
Jihočeský zvonek
Dne 21. března se čtyři žákyně naší školy zúčastnily okresního kola
pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2012. Již v měsíci březnu se děvčata
zúčastnila tradičního školního kola soutěže, kde se umístila na předních
příčkách.
V Divadle Oskara Nedbala v Táboře se sešli soutěžící rozděleni do 4
kategorií. V první kategorii určené 4. a 5. třídám se ve stříbrném pásmu
umístila Tereza Staňková z 5. B a v bronzovém pásmu Veronika
Musílková z 5. A.
Ve druhé kategorii pro žáky 7. a 8. tříd si zlaté pásmo vybojovala svým
sólovým zpěvem Kamila Čížková ze 7. A. Také duo Kateřina Klabanová
ze 7. B a Kamila Čížková ze 7. A bylo oceněno jako nejlepší vystoupení
své kategorie a taktéž získalo zlaté pásmo. Obě děvčata Kamila i Kateřina
byla vybrána mezi 5 nejlepších vystoupení okresního kola a postupují tak
do krajského kola soutěže.
Děkujeme všem 4 děvčatům za jejich výborné a suverénní výkony,
které dokázaly konkurovat zhruba 90 soutěžícím, kteří se Jihočeského
zvonku zúčastnili. Do dalších hudebních klání přejeme hodně zdaru.
Klára Pölderlová
Matematický klokan
V pátek 16. března se 258 žáků naší školy zapojilo do mezinárodní
soutěže Matematický klokan.
Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích byli:
· Kategorie Cvrček (žáci 2. a 3. tříd):
1. Viktorie Podhradská z 3. A – 54 bodů
2. Marek Doucha z 3. A – 50 bodů
3. – 6. Vendula Benáková z 3. A, Veronika Benešová,
Petra Cíchová a Jan Spejchal (všichni z 2. A) – 49 bodů
· Kategorie Klokánek (žáci 4. a 5. tříd):
1. Martin Doucha z 5. B – 108 bodů
2. Martin Gondek z 5. A – 103 bodů
3. Barbora Stachová z 5. A – 94 bodů
· Kategorie Benjamín (žáci 6. a 7. tříd):
1. – 3. Tomáš Ludvík ze 7. A, Erika Strychová a Jakub Švadlena (oba ze
6. A) – 65 bodů
· Kategorie Kadet (žáci 8. a 9. tříd):
1. Tereza Soukupová z 9. B – 70 bodů
2. Martin Šťastný z 9. A – 62 bodů
3. Milan Žemlička z 8. B – 58 bodů
Gratulujeme vítězům a všem zúčastněným děkujeme za snahu. er
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ZŠ
KOMENSKÉHO
květen 2012
Vystoupení v Senior domě
Dne 28.3. si pěvecký sbor spolu s dětmi z 1. stupně Základní školy Komenského připravil jarní
vystoupení pro babičky a dědečky v Senior domě v Soběslavi.
Vystoupení zahájily děti z kroužku dovedných rukou a z dramatického kroužku pod vedením
paní vychovatelky Jaroslavy Jelínkové. Nacvičily pohybové skladby se stuhami a střapci na písničku Tři oříšky pro Popelku. Po nich vystoupil pěvecký sbor, který si připravil několik písniček z muzikálu Noc na Karlštejně. Ke sboru se tentokrát připojili i David Lintner, Kryštof Pešek a Petr Kolář
z 9. B, kteří spolu s Lucií Bláhovou, Sašou Lackovou a Terezou Rýcovou zazpívali sóla.
Celé vystoupení ukončilo aerobní cvičení žákyň 1. stupně, které s dětmi z různých tříd nacvičily
Lucie Bláhová a Ladislava Čapková. Pak už následovalo jen přání hezkého prožití Velikonoc.
Zároveň musíme poděkovat obyvatelům Senior domu, protože všichni účinkující dostali na památku nějaký dárek. Menší děti krásné ručně ušité kočičky, sbor pletené košíčky s háčkovanými
slepičkami a ještě malé pohoštění.
J. Smíšková
Musíme poděkovat obyvatelům Senior domu, protože všichni účinkující, a bylo jich opravdu
hodně, dostali na památku krásné polštářky a ještě lízátka.
Tereza Rýcová VIII. B
Maraton ve čtení
Ve středu 21. 3. uspořádala Městská knihovna v Soběslavi v rámci Března – měsíce čtenářů
Maraton ve čtení. Celkem četlo 158 čtenářů od
8 do 17 hodin. Maratonu se zúčastnila i naše
škola. Každý čtenář se nejdříve představil a potom už mu nic nebránilo v tom, aby vzal knihu a
začal číst. A co se nejvíce četlo? Ti mladší čtenáři dali přednost pohádkám, protože B. Němcová a J. Trnka mají letos kulaté výročí, 150 let
narození a 100 let úmrtí. Ti starší četli K. Poláčka a Ch. Dickense. Na závěr se každý čtenář podepsal do pamětní listiny a zvlášť ty menší jistě
potěšila sladká odměna.
E. Oubramová
Výlet do bazénu
Na Zelený čtvrtek 5. 4. 2012 se sešlo v 9.45
hodin před naší školou 49 dětí a spolu s paní vychovatelkami vyrazily jako již tradičně do plaveckého bazénu v Českých Budějovicích.
Děti měly i přes nepříznivé počasí bezvadnou náladu, při čekání na vstupenky byly trpělivé, dodržovaly předem domluvená pravidla.
V komplexu bazénu děti postupně navštěvovaly stanoviště, kde užívaly různých vodních
atrakcí. Ráchaly se v dětském bazénku, dováděly na klouzačce, jezdily na tobogánu, skákaly ze
skokanského můstku, některé se odvážily
plavat ve velkém bazénu.
Po prima koupačce se děti pořádně usušily.
V bufetu se posilnily svačinkami od maminek.
Některé si pak pochutnaly na všelijakých hadích,
myších dobrotách, které si v bufetu koupily.
V 15 hodin nás opět přivítali u školy nedočkaví rodiče, babičky i dědové. Vodní dovádění
jsme si opravdu užily.
LM
Obrazy z války
třicetileté
Ve čtvrtek 29. března 2012 navštívili žáci druhého stupně zábavně
vzdělávací pořad agentury Pernštejni
„Obrazy z války třicetileté“. Dva herci přiblížili divákům velmi zábavnou
a hravou formou život v 17. století.
Nezmiňovali pouze důležité historické mezníky, žákům byla představena
i dobová móda, vysvětleny leckteré
mýty a legendy vážící se k tomuto období. Dozvěděli jsme se, že „statečný“ moravský pluk u letohrádku
Hvězda nebyl až tak statečný, jak lze někdy slyšet. Žáci viděli na vlastní oči II. pražskou defenestraci, zabití Albrechta z Valdštejna a jiné známé historické momenty českých dějin. Při názorné ukázce
fungování armád za třicetileté války vyzvali herci na pomoc šesťáky a sedmáky, kteří pak tvořili
zmiňované armády. Podobně jako tehdejší vojska se pouze přesunovali sem a tam a k žádné velké
bitvě nedošlo. Díky této scénce si budeme pamatovat, že třicetiletá válka byla především
soupeřením dvou vojsk, ale s minimálním množstvím velkých bitev.
Na konci pořadu měli žáci možnost ptát se na nejrůznější otázky související s dobou 17. století.
Po několika otázkách směřujících mimo zadané téma se žáci dozvěděli, jak složité bylo v boji nabíjet různé zbraně, o dostřelu muškety apod.
Díky skvělému výkonu obou herců, střídání vtipných scének se stručným výkladem a zapojení
některých žáků do děje odcházeli všichni nejen poučeni, ale i výborně pobaveni.
L. Lis
Soutěž Jihočeský zvonek
Dne 21.3. se konalo v Táboře v Divadle Oskara Nedbala okresní kolo
pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích první pro žáky ze 4. - 5. tříd, druhá kategorie pro 6. - 7. třídy a 1. a 2. ročník
víceletých gymnázií, třetí pro 8. - 9. třídy a 3. a 4. ročník víceletých gymnázií. Všichni soutěžící zpívali dvě lidové písně a alespoň jedna musela
být bez hudebního doprovodu. Čtvrtá kategorie byla také pro žáky 8. - 9.
tříd a 3. a 4. ročník víceletých gymnázií, ale soutěžící si vybírali písně
folkové, country, populární písně nebo skladby klasiků.
Naše škola získala tři ocenění. Františka Žáková ze 6. A získala ve 2.
kategorii v sólovém zpěvu s písničkami Proměny a Anička dušička stříbrné pásmo. Ve stejné kategorii, ale v bronzovém pásmu se umístila Marie
Havrlantová z 6. B. V poslední kategorii zazpívala písničku Most přes minulost Lucie Bláhová z 8. B, která byla rovněž oceněna stříbrným
pásmem. Všem soutěžícím blahopřejeme.
Jana Smíšková
květen 2012
Informace
z DDM
· Dům dětí a mládeže a Blatské muzeum
v Soběslavi Vás zvou na vernisáž výstavy
keramiky v pátek 4. května od 18.00 hodin
v Rožmberském domě.
Na vernisáži vystoupí skupina The Fingers.
Výstava pod názvem „Dlouhý, široký, bystrozraký“ bude v Rožmberském domě k vidění od 4. května do 17. června. Otevírací doba
úterý – neděle od 9.00 do 12.00 a od 12.30 –
17.00 hodin.
· DDM Soběslav a ŠACH klub Tábor pořádá
v sobotu 12. května šachový turnaj pro začátečníky – děti navštěvující ZŠ i mladší.
Začátek turnaje od 9.00 hodin v sále DDM,
startovné 20 Kč.
Srdečně zveme všechny děti nejen ze Soběslavi, ale i z ostatních spádových škol.
Předběžné přihlášky v DDM od 1. května, případné dotazy na tel. 381 522 013, 381 523 025.
· Pozvánka na házenou:
Sobota 5. 5.
9.00 hod. SK Domeček Soběslav – ZVVZ
Milevsko (starší žáci)
Sobota 12. 5.
9.00 hod. SK Domeček Soběslav – Sezimovo
Ústí (starší žáci)
Sobota 19. 5.
9.00 hod. SK Domeček Soběslav – Třeboň
(mladší žáci)
10.00 hod. SK Domeček Soběslav – Třeboň
(starší žáci)
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
11
Máte doma také černou díru, kam se
vám ztrácí peníze?
Trápí vás všeobecné zdražování, růst energií, nárůst daní a poplatků, pokles mezd či pracovních příležitostí? Máte pocit, že ať vyděláte,
co vyděláte, pořád nevycházíte s financemi tak,
jak byste si přáli? Nevíte, kam se vaše peníze
ztrácí? Dostáváte se do dluhů?
Je vám např. 40 let a po 20 letech výdělečné
činnosti nemáte našetřeno ani 240 tisíc korun
v hotovosti pro okamžité použití? To znamená,
že nenašetříte ani 1000 Kč měsíčně? Vzali jste
si někdy spotřebitelský úvěr, který jste platili
déle, než byla životnost věci, na kterou jste si
půjčili?
Dle tiskové zprávy ČNB dluhy českých domácností v roce 2011 vzrostly na více než bilion
korun, roční nárůst dluhů občanů je více než 70
miliard korun. To je průměrně 350 tisíc korun
na domácnost. Soudy za loňský rok nařídily
skoro milion exekucí. Myslíte, že za to všechno
může „krize“ nebo „vláda“?
Ať už jsou vnější podmínky jakékoli, zodpovědnost za naše finance si neseme my sami.
Souvisí to s naší finanční gramotností. Bohužel
tento předmět se na školách neučí, a přesto je
jednou z nejpodstatnějších dovedností každého
z nás pro fungování ve společnosti.
Chcete se naučit hospodařit se svými penězi
tak, abyste se nejen nedostávali do dluhu, ale
naopak jste byli každý měsíc v přebytku a mohli
investovat do něčeho, co vám přinese další
zisk?
Pak máme pro vás jedinečnou příležitost:
Kurz FINANČNÍ GRAMOTNOSTI projektu ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ. Naučíte se – jak tvořit a spravovat rodinný
rozpočet, jak se orientovat ve finančních produktech a službách, jak podepisovat smlouvy a
nenaletět, jak vypadá „zodpovědné zadlužování“, jak se orientovat ve financích v pracovně
právních vztazích, jak se zbavit úniků financí
z vaší kapsy, jak si tvořit přebytek a do čeho je
možno investovat a mnohem více.
Tento kurz je veden zkušenou lektorkou, je
otevřen veřejnosti a je pro účastníky zcela
ZDARMA. Veškeré financování projektu je zajištěno grantem a v rámci tohoto kurzu nebudou
nabízeny žádné komerční služby.
Kurz proběhne v Soběslavi v Domečku
v sobotu 12. 5. a 2. 6.2012 od 9 do15 hodin.
Nebo v Táboře v ZŠ B. Bolzana ve středu 9. 5.,
23. 5., 6. 6. a 20. 6. od 17 do 20 hodin. Počet
míst je omezen a k dispozici je již jen pár volných míst, v roce 2012 se již nebude opakovat,
proto pokud se chcete zúčastnit, neváhejte a přihlaste se hned.
Přihlásit se je nutno předem u organizátora
kurzu sdružení ANO! Pomáháme, o. s. písemně
na emailu [email protected] nebo telefonicky na 777 725 552.
Veškeré podrobnosti, program kurzu
i podmínky závazné přihlášky čtěte na
www.anopomahame.cz v Kalendáři akcí.
NOVITA ZVE
Komorní soubor OK VOCAL se těší na
vaši návštěvu v sobotu 12. května 2012 v 19
hodin v Českobratrském evangelickém kostele v Soběslavi. Více informací na www.zusveveri.cz, hudební obor, soubory, OK VOCAL.
Za účinkující srdečně zve Eva Králová,
NOVITA
· V pátek 25. května pořádá DDM u příleži-
tosti Dne dětí zábavný program v parku
před domem dětí a mládeže – dopoledne od
9.30 hodin pro děti mateřských škol a od 13.00
pro děti ZŠ.
Připraveny budou soutěže např. v hodu na cíl,
chytání rybiček, lezení, hod na kuželky, skákání v pytli, štafetové závody atd. Všechny
děti dostanou sladké odměny.
J. Kohoutová
všechny přátele a příznivce dobré hudby na
mimořádný koncert dívčího komorního souboru
OK VOCAL z Brna.
Soubor založil vynikající muzikant, dlouholetý člen Státní filharmonie Brno, v současné době pedagog ZUŠ Parnas, MgA Jiří
Chlebníček.
ZUŠ sídlící na Veveří je velmi progresivní
uměleckou školou, která mimo jiné nastudovala
řadu muzikálů s vlastními žáky a studenty.
Dnešní soubor se skládá z děvčat studujících
sólový zpěv, které měly chuť pokračovat v kolektivním zpívání. Začínaly ve swingovém stylu, pak ovšem zjistily, že existují i další
zajímavé slohy a s radostí se pustily do nádherných úprav lidových písní, spirituálů i popu.
Pěvecký sbor NOVITA si Vás
dovoluje pozvat na koncerty:
· 24.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 h
Senior dům Soběslav
· 25.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 h
KD Želeč
· 3.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 h
evangelický kostel Soběslav
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ZVEME VÁS DO NAŠICH
EXPOZIC A NA VÝSTAVY!
Přelom dubna a května je v případě našeho
muzea pravidelně i předělem mezi mezisezonním obdobím, v němž nabízíme především
přednášky, a hlavní sezonou, kdy jsou otevřené
všechny naše expozice a četné krátkodobé výstavy. Letos k tomu kromě exkurzí přibude i
jedna novinka – první soběslavská muzejní noc.
Rožmberský dům v Soběslavi po celou sezonu (tj. od 1. 5. do 30. 9.) nabízí prohlídku stálé
expozice „Příroda Táborska“ a také zkrácenou verzi úspěšné loňské výstavy „Soběslav –
město pětilisté růže“, připravené v rámci Rožmberského roku 2011. Na léto 2012 by její úpravou měla vzniknout stejnojmenná stálá
expozice ve dvou sálech 1. patra Rožmberského
domu. Již tradiční součástí jarního programu
BM je výstava soběslavských keramiků – dětí i
dospělých, kteří tvoří pod vedením Jany Povondrové v DDM Soběslav. Tentokrát (a je to již
poosmé) se můžete těšit na výrobky na téma
„DLOUHÝ, ŠIROKÝ,
BYSTROZRAKÝ“
Výstava se koná od 5. 5. do 17. 6. ve výstavním sále v 1. patře, zahájena bude 4. 5. v
18:00 vernisáží, na níž zahraje soběslavská skupina The Fingers.
Pravidelní návštěvníci Smrčkova domu jistě znají stálou expozici „Národopis Blat a Kozácka“ a všímají si i její obměny, která letos
vstupuje už do 4. fáze. Po oddílech věnovaných
tradičnímu zemědělství, řemeslné výrobě a lidové architektuře jsme na letošní léto připravili
sál nazvaný „Lidové umění Blat a Kozácka“,
kde uvidíte nově nainstalované dřevořezby,
malby na skle, rozličné zvykoslovné předměty,
tradiční pečivo i dudy slavného blatského dudáka Františka Kopšíka. Exponáty doprovázejí
nově koncipované texty, pro zahraniční návštěvníky také v angličtině. Po celou sezonu zde
poběží také videoprojekce dokumentu Rok na
Blatech. Hlavní zdejší akcí letošního roku
(1. 5. – 26. 8.) je výstava
„RODINNÁ LOUTKOVÁ
DIVADLA“,
kterou pořádáme ve spolupráci s místním
Divadelním souborem Karromato. Jde o rozšířenou verzi výstavy připravené v rámci festivalu Toulavé loutky, srdečně proto zveme i ty, kdo
ji viděli už na podzim. Všechna divadla jsou
nově osazena loutkami, k výstavě jsou připraveny texty osvětlující fenomén rodinných divadélek a nová je též grafická úprava výstavy.
Specifickým doprovodným programem k výstavě bude Muzejní noc, o níž se dočtete níže.
Weisův dům ve Veselí n. L. v rámci stálé expozice „Z pokladů muzea“ představuje uměleckohistorické sbírky z 16. – 19. století a letos
naposledy také portréty Petra Voka, Adama
Františka ze Schwarzenberka a jeho ženy Eleonory Amálie, zhotovené jindřichohradeckým
malířem Michaelem Janem Reschem mladším
(1681 – 1751) pro soběslavskou radnici. Od
příštího roku budou součástí výše zmíněné stálé
expozice v Rožmberském domě, zatímco prostor schodiště Weisova domu bude nově upraven, aby svou výzdobou připomínal dobu svého
vzniku, tj. přelom 19. a 20. století. Letošní
výstavní sezonu zahajuje výstava prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Veselí n. L. nazvaná
„PROBOUZENÍ ZE SPÁNKU“
Již tradiční výstava letos nabízí tři hlavní témata: podzimní „Usínání“, zimní „Plesovou sezonu“ a jarní „Zrození“. Každé téma je
zpracované různými výtvarnými technikami
plošného i prostorového vyjádření. K vidění je
malba temperovými, akvarelovými i olejovými
barvami, kombinovaná i s jinými materiály
(např. s kořením či kůží). Samozřejmě nechybí
volná a studijní kresba klasickými kresebnými
materiály a základní grafické techniky (papírotisk, linoryt, suchá jehla). Prostorové práce jsou
zastoupeny výrobky z glazované keramiky a
z papíru (kašírování). Výstavu doplňují fotografie dokumentující průběh a výsledky výtvarné
práce dětí. Můžete ji vidět od 1. 5. do 17. 6.,
úvodní vernisáž proběhne v pondělí 7. 5. v 16:00.
Bez zajímavosti jistě není, že se Blatské muzeum podílí i na výstavách konaných mimo své
objekty. Putovní výstavu „Neznámý svět drobných savců“, jejíž premiéra byla v Soběslavi v
roce 2005, za šest let viděli návštěvníci v Táboře,
Českých Budějovicích, Voticích, Týnci nad Sázavou, Kladně, Plzni, Mariánských Lázních, Chebu
(přičemž chebské muzeum je od počátku spolupořadatelem výstavy), Nejdku, Sokolově, Chomutově, Vrchlabí, Chrudimi, Pacově, Jihlavě a
Prostějově. Od 19. 4. do 8. 7. je k vidění v Muzeu
regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.
18. 5. – PRVNÍ NOC V BLATSKÉM
MUZEU
Již řadu let se v muzeích celé republiky konají tzv. muzejní noci, při nichž jsou expozice a
výstavy otevřené až do pozdních nočních hodin
a k tomu se vždy konají i další akce pro dětské i
dospělé návštěvníky. Cílem je přilákat do muzeí
ty, kteří tam běžně nechodí, a pravidelným návštěvníkům nabídnout k tradičním prohlídkám i
něco navíc. Současně jde o příležitost potkat se
ve výstavních sálech s pracovníky muzeí, které
zvláště ve velkých institucích veřejnost běžně
nevídá. V loňském roce se k festivalu muzejních
nocí přidalo Husitské muzeum v Táboře a tamní
expozice, výstavy a rožmbersky laděný kulturní
program zhlédla nebývalá tisícovka lidí. Letos
se poprvé připojuje i Blatské muzeum. Během
večerních a nočních hodin v pátek 18. 5. (17:00
– 22:30) bude otevřen soběslavský Smrčkův
dům, jeho národopisná expozice a výstava Rodinná loutková divadla. Právě na tuto výstavu
navazuje další program – celá muzejní noc se
ponese v loutkovém duchu, na své si přitom
přijdou děti i dospělí:
· 17:00 Pohádky z kvelbu – loutkové divadelní představení pro děti (Divadlo Kvelb Č. B.)
květen 2012
· 19:00 komentovaná prohlídka výstavy Rodinná loutková divadla s Pavlou Srncovou
· 20:00 – 22:00 Loutkové varieté – divadelní
vstupy pro dospělé (Divadelní soubor Karromato Soběslav).
Nenechte si ujít tuto příležitost a přijďte prožít první noc v soběslavském muzeu!
VZPOMÍNKA NA K. WEISE
A VESELSKÉ OSOBNOSTI
Také ve Veselí n. L. nabízíme v květnu dvě
další akce. Na sobotu 12. 5. připravujeme ve
spolupráci s občanským sdružením „Přátelé historie Veselí n. L. a okolí“ další exkurzi po městě, která tentokrát povede „Za veselskými
osobnostmi na místní hřbitov“ (sraz je v 9:30
před vchodem na hřbitov z ulice Hřbitovní).
Průvodci budou pánové Václav Jelínek a Petr
Šťovíček.
Ve středu 23. 5. v 18:00 ve Weisově domě
proběhne komponovaný večer „Blatský kraj
v písních Karla Weise“ ke 150. výročí jeho narození. Vystoupí Jindřiška Petříková a folklórní
soubor Blatky z Veselí n. L.
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
UŽ PODESÁTÉ
Již podesáté Vás zveme na výpravy do přírody za poznáním zajímavých koutů okresů Tábor,
Příbram a Benešov. Cyklus tentokrát pořádají
Blatské muzeum a občanské sdružení Danar
Mladá Vožice ve spolupráci s dalšími partnery
v regionu. Kompletní program najdete na letácích, které jsou k dispozici v muzeu anebo na internetových stránkách www.blatskemuzeum.cz.
Z květnových akcí vybíráme:
· úterý 1. 5.
Za jarními rostlinami na Lunu a Kozí hrádek
teplomilná vegetace přírodní památky Luna,
rostliny zříceniny Kozího hrádku, okolních
rybníků i staveniště dálnice
exkurze Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity, vedoucí: Mgr. Filip Kolář
sraz: Sezimovo Ústí, nádraží, 9:45
(možnost dopravy vlakem: Veselí n. L. 9:19 –
Soběslav 9:28 – S. Ústí 9:44)
· sobota 12. 5.
Za obojživelníky a listonohy do evropsky významné lokality Tábor – Zahrádka
exkurze do bývalého vojenského prostoru,
zaměřená na pozorování místní velmi pestré
fauny obojživelníků a plazů a v ideálním případě též listonohů (kriticky ohrožených korýšů) vedoucí: Mgr. David Fischer
sraz: Tábor – Klokoty, vstup do areálu
kláštera, 9:00 (z autobusového nádraží možnost dopravy spojem MHD s odjezdem
v 8:37 a dále pěšky)
doporučujeme vzít si s sebou holínky
· neděle 20. 5.
Za památnými stromy ze Strkova na Borek
památné stromy a tzv. Hraběcí pěšinka v okolí strkovského zámečku, dále Turoveckým lesem k Boreckým dubům, mezi nimiž je i
nejmohutnější dub Táborska, vedoucí:
Bc. Petr Klíma a RNDr. Daniel Abazid
sraz: Planá n. L. – Strkov, zámeček, 8:30
Na všechny muzejní akce Vás i za své kolegy
srdečně zve RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
Jarní jarmark Rolničky se vydařil
V sobotu 24. března patřilo soběslavské náměstí Jarnímu jarmarku Rolničky. Kdo přišel,
jistě neodešel s prázdnou. Každý si mohl vybrat
nejen z výrobků chráněné dílny Rolničky a dalších služeb, ale i přizvaných partnerských neziskových organizací. Již podruhé pořádaný
charitativní bazárek pro Rolničku měl velký
ohlas jak při výběru věcí, tak při jejich prodeji.
Náměstí provoněla cibulka na krajících chleba
se sádlem, ale také vafle a další dobroty. Děti
malovaly a tvořily a všechny přítomné bavil
klaun
Pippero
svými
balonkovými
postavičkami.
Starosta Jindřich Bláha se přišel podělit o informace o možném harmonogramu rekonstrukce náměstí. Pozdravit, ale i nákupem podpořit
neziskové organizace přijel tradičně i senátor
Pavel Eybert.
Zájem byl také o doprovodnou akci s názvem „Zkusme to spolu“, kterou připravilo občanské sdružení „I MY“ - společnost pro
podporu lidí s postižením. Všichni si zde mohli
vyzkoušet jízdu na vozíku taženém psím spřežením, jízdu na veslovacím kole nebo se podívat, jak se hraje Boccia – sport vhodný i pro
tělesně a mentálně postižené sportovce.
Celková tržba Rolničky se vyšplhala na částku 66 838 Kč. Čistý výtěžek bude použit na zaplacení provozních nákladů střediska.
Předvelikonoční setkání rodin
Střediska rané péče
pro jihočeský region
Poděkování za realizaci jarmarku patří tradičně MÚ Soběslav, městské policii, kulturnímu domu Národ, Správě města Soběslavi,
Blatskému muzeu v Soběslavi a Veselí nad
Lužnicí a MÚ Planá nad Lužnicí.
Velký dík patří též všem nakupujícím a
všem, kteří se přišli třeba jenom podívat a tím
akci podpořit.
Mgr. Kateřina Bláhová
ZKUSME TO SPOLU
opět na soběslavském náměstí
První jarní sobotu při jarním jarmarku Rolničky proběhl na náměstí již šestý ročník akce občanského sdružení „I MY“ Zkusme to spolu.
Co bylo k vidění? Co bylo možné si vyzkoušet? Co se mohl každý zájemce dozvědět?
U canisterapeutického sdružení Hafík bylo plno, děti se mohly povozit po náměstí na vozíku,
který táhli dva krásní velcí psi. Kdo chtěl, dozvěděl se o tom, jak a komu psi mohou pomáhat.
Stanoviště Tyfloservisu bylo plné zajímavých pomůcek pro nevidomé. Bylo možné vyzkoušet si
je s klapkami na očích a na chvilku se vžít do těžké situace lidí, které provází zrakové postižení.
Pan Vacek z Tábora letos předvedl novinku - „veslovací“ kolo. Každý, kdo jízdu vyzkoušel,
poznal, že musí výborně sloužit k rehabilitaci, která se může stát zároveň zábavou.
Sportovní oddíl z Rolničky předvedl hru boccia, která je vhodná pro
děti i dospělé s pohybovým postižením. Kdo chtěl, mohl si hru vyzkoušet a také se dozvěděl, že sportovní
oddíl Rolničky se účastní soutěží v
dalších jihočeských městech.
Středisko rané péče nabízelo především malým návštěvníkům možnost vyzkoušet si hračky a
pomůcky, které slouží k podpoře dovedností dětí s postižením, ke kterým jezdí poradkyně rané péče.
Celou akci provázelo krásné jarní počasí. S radostí zjišťujeme, že
každým rokem přibývá dětí i dospělých, kteří si zkoušejí nabízené aktivity a věříme, že prožitky z akce
Zkusme to spolu mohou vést k většímu pochopení lidí s handicapem.
Kateřina Růžičková
V sobotu 30.3. se v prostorách Diakonie
ČCE - středisko Rolnička opět setkaly rodiny
dětí, které jsou klienty Střediska rané péče pro
jihočeský region na Předvelikonočním setkání
střediska.
Na druhou hodinu odpolední přijelo celkem
8 rodin z celého jihočeského regionu. Při setkání
jsme vyráběli různé zápichy do vypěstované
pšenice jako vajíčko, slepička, motýlci, tiskali
jsme látkové ubrousky a hlavně se také povídalo. Tatínkové si mohli uplést pomlázku. Při
tvoření pomáhali dětem rodiče a dobrovolníci.
Po vyrábění rodiče besedovali s maminkou
Stáňou Houskovou, která se s nimi podělila o
svůj příběh „ZDRAVÍ, CO KRYŠTŮFKA
BAVÍ aneb jak papá nedoslýchavý kluk s DMO
silný jako buk“.
Během besedy děti hlídaly dobrovolnice a
poradkyně střediska rané péče.
Všem se setkání líbilo a už se těšíme na další.
Za SRP Pavla Šenová
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
PROGRAM ČAJOVNY - kavárny Rolnička na květen 2012
· Pátek 11. května od 20 hodin
„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček
vás zvou kytaristé Vláďa Trešl a Olda Pour.
· Čtvrtek 24. května od 17 hodin
Přednáška ájurvédy - přirozené zdraví
seznamuje posluchače s přírodními zákonitostmi ájurvédy a jejich využitím pro obnovu a udržení zdraví. Ájurvéda vysvětluje,
že všechny životní procesy neplynou izolovaně, ale že musí být
vnímány ve větší souvislosti. To znamená, že také člověka nelze
posuzovat oddělně od jeho prostředí. Mikrokosmos - člověk sestává z těla, ducha a duše a je
ve stálém vzájemném vztahu s makrokosmem. V ájurvédě jde v první řadě o životní procesy.
Co je život? Co působí, že člověk myslí, cítí a koná? Proč vznikají nemoci? Jak lze příčinu nemoci odstranit? Co je zdraví? Jak se navzájem ovlivňují síly ve svém věčném koloběhu?
Po celý měsíc květen máte možnost zhlédnout prodejní výstavu „Na vlastní nebezpečí“
– představuje nebezpečně krásné výrobky našich dílen, které si můžete také zakoupit.
Březen – za kamna vlezem, duben - ještě tam
budem. Tento rok si s námi počasí opravdu zahrává, je jen málo dní, kdy nás sluníčko vyláká
ven, a tak se spíše než venku procházíme po
chodbách a alespoň se těšíme z každého povzbuzení dobré nálady, které v nás neprobudí
nikdo jiný, než ta naše omladina.
Koncem března k nám přišly děti ze ZŠ Komenského, účinkovali malí i větší, a určitě v nás
probudili výbornou náladu. Paní učitelka Smíšková nás vždy překvapí něčím novým, tentokrát
to byly písničky z filmů a pohádek. Pásmo bylo
tak pěkné, že jsme si melodie pobrukovali ještě
odpoledne. Ti malí nám zatancovali a zacvičili,
vystoupení bylo opravdu povedené.
Jestli to nevíte, tak 7. duben je Dnem vzdělanosti. Patří mezi významné dny České republiky. Naši uživatelé to vědí moc dobře, neboť se
již třetím rokem zúčastnili vědomostních soutěží v Domově pro seniory v Budislavi o „Budislavskou perlu“. Protože právě 7. duben tento
den letos zasahoval do svátků jara, soutěž proběhla již 4. dubna. Celkem soutěžilo šest družstev, ve kterých byli tři soutěžící. Naše družstvo
zastupovala paní Buřilová, paní Mařanová a pan
Ing. Štěpán. Naši soutěžící s přehledem a bleskovou rychlostí vyplňovali jednotlivé úkoly.
Některé soutěžní otázky by možná potrápily i
naši mladší generaci, ale naši soutěžící se drželi
statečně a s přehledem se umístili na prvním
místě. Ze soutěže jsme se vraceli s dobrým pocitem vítězného družstva a s krásnou sladkou odměnou v podobě zlaté knihy, kde byla
zobrazena Budislavská perla. Našim soutěžícím
blahopřejeme k úspěchu prvního místa. Sice se
říká, že není důležité zvítězit, ale takovýto
úspěch vždy potěší a povzbudí.
Velikonoční počasí bylo klasické aprílové,
ale my jsme si svátky jara zkazit nenechali.
Upekli jsme si „řeřábek“, neboli „sekanici“,
obarvili vajíčka, udělali výzdobu a těšili jsme se
na koledníky. A přestože za okny poletoval
sníh, koledníci nezklamali a přišli!!!
Kdo jiný by nás tak dobře rozehřál, než Chasa mladá. Na Bílou sobotu přišli se svým vystoupením, z kterého energie jen vyzařovala.
Přinesli si s sebou i pomlázky, aby s nimi děvčatům popřáli zdravíčko. A aby toho zdraví bylo
ještě víc, přišli nás „vytřepnout“ i v pondělí.
Na pomlázku k nám měly přijít i malé děti z
MŠ Duha, ale nemoci si čas nevybírají, a tak přišly po Velikonocích. Vystoupení jsme pojmenovali jako povelikonoční. Vůbec to nevadilo,
dětičky byly moc šikovné a nás zahřály u
srdíčka.
Tento měsíc nás ještě čeká účast na „stavění
máje“.
květen 2012
Grand Prix
Kachničky 2012
Neděle 10. června 2012 od 14.00 h, řeka
Malše, Zlatý most v Českých Budějovicích
Přijďte fandit svojí žluté kachničce! První kačenka v cíli vyhrává.
Netradiční benefiční akci pořádá hřiště BezBot. Výtěžek akce bude rozdělen mezi : Asociaci pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy,
o.s. (APLA Jižní Čechy, o.s; www.jc.apla.cz) a
„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. (www.imy-sdruzeni.cz).
Stačí si zakoupit za 50 Kč startovní
číslo-kartičku. I když se akce přímo nezúčastníte, Vaše kachnička ano !
Hlavní cenou závodu je all-inclusive rodinný
víkend v Hotelu Záviš z Falkenštejna na Hluboké nad Vltavou. Kartičky můžete zakoupit i na
těchto místech: Knihovna Soběslav, Knihkupectví u sv. Víta v Soběslavi, Turistické informační centrum Veselí nad Lužnicí.
Další prodejní místa, výhry a informace najdete na: www.bezbot.cz či tel. 733 751 763.
Nepřehlédněte!
Změna termínu poradny a zprostředkování oprav pomůcek pro sluchově postižené.
Původní termín 15. 5. byl zrušen, nový termín je 22. 5.2012 od 9.30 do 11.30 h v Domě
s pečovatelskou službou v Mrázkově ul.
Dne 15. 5. bude v G-centru v Táboře
přednáška ing. Z. Kašpara o pomůckách pro
sluchově postižené. Všichni jste srdečně
zváni.
V týdnu od 30. 4. až do 4. 5. 2012 bude
prováděna sbírka šatstva v DPS Soběslav
každý den od 8 hodin do 15 hodin.
Kováčík Zdeněk
A že jsou čarodějnice a my o nich nepíšeme?
Nedivte se. Tentokrát měly některé čarodějky
kolegyně pracovní povinnosti ještě někde jinde,
tak jsme náš čarodějnický slet odložili na začátek května. Třeba se i počasí umoudří, anebo budeme muset hodně mávat košťaty, abychom
mraky odehnali.
Lada Haplová
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Další zařízení v Jihočeském kraji, které pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění, je Hospic sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích. Poskytuje paliativní lékařskou
péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala
všechny své možnosti. Stěžejní je kontrola a
léčba bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality
života pacientů a jejich rodin.
Odborným sociálním poradcem je zde Mgr.
Lucie Vařílková, které jsem položila následující
otázky:
Kdy je možné přijetí do hospice?
Do našeho zařízení přijímáme pacienty, které postupující nemoc ohrožuje na životě a potřebují specializovanou paliativní péči – nejčastěji
léčbu bolesti a dalších nežádoucích projevů nemoci, např. dušnosti, zvracení, velmi těžko se
hojící rány… Přijímáme pacienty, kterým již
případná hospitalizace v nemocnici nepomůže,
kteří by byli následně po přijetí na akutní lůžko
převedeni na lůžko následné péče či LDN a rovněž ty nemocné, o které pečuje rodina, ale péče
není z nějakého důvodu v domácím prostředí
dále možná. Nejčastěji se jedná o pacienty
s onkologickým onemocněním.
Jaký je postup pro přijetí?
Do hospice přijímáme nemocné na základě
vyplněné žádosti o přijetí. Žádost kromě rodiny
vyplní a nemocného doporučí také ošetřující lékař (praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici, lékař z ambulance bolesti apod.). Lékař uvádí
zejména diagnózu a stávající léčbu. Nemocný
podepíše svobodný informovaný souhlas, který
zaručuje, že do hospice nemůže být přeložen
žádný pacient proti své vůli. Došlé žádosti posuzuje indikační komise hospice a je-li nemocného
možné přijmout, kontaktuje sociální pracovnice
rodinu, domlouvá termín přijetí a předává další
potřebné informace. Celý proces bývá zpravidla
velmi rychlý, přijetí pacienta je tak často možné i
druhý den po schválení žádosti. Do hospice jsou
přijímání lidé nejen z Jihočeského kraje, ale dle
potřeby z celé ČR. Pacientovi při přijetí garantujeme, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
v posledních chvílích nezůstane osamocen a
za každých okolností zůstane zachována jeho
lidská důstojnost. Formulář žádosti je k dispozici na www.hospicpt.cz.
Jak vysoká je spoluúčast pacienta na úhradě
pobytu?
Pacient se na úhradě pobytu podílí dle výše
svého vlastního příjmu (od rodiny proto nejsou
zpravidla požadovány žádné další finance).
V případě obtížné sociální situace nemocného,
kdy by měla být případná insolvence jedinou
překážkou přijetí, lze za určitých podmínek
poplatek snížit či prominout.
Doporučujete přítomnost rodiny u pacienta?
Přítomnost rodiny velmi vítáme a podporujeme. O nemocného pečujeme, jak nejlépe umíme,
ale jeho rodinu mu plně nahradit nedokážeme.
Návštěvy jsou možné 24 hodin denně 365 dní
v roce. Doprovázející rodině nabízíme přistýlku
na pokoji nemocného, a to za nejnižší možnou
cenu 50,- Kč/noc. Velmi nám záleží na vzájemné otevřené, pravdivé a empatické komunikaci.
Rodinám nabízíme oporu i psychologickou pomoc a to jak v době, kdy svého blízkého doprovázejí, tak i v době po úmrtí jejich blízkého.
Velmi se snažíme o to, aby rodiny nezůstaly se
svojí velikou bolestí samy.
Které další služby poskytujete?
Kromě uvedeného lůžkového hospice poskytujeme také domácí hospicovou péči, poradenské služby včetně půjčovny kompenzačních
pomůcek, pobytové a terénní odlehčovací
služby a odborné vzdělávání.
Pro další informace nás můžete kontaktovat na
adrese:
Hospic sv. Jana N. Neumanna,
Neumannova 144, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 726, fax: 388 311 727,
mobil: 731 604 432,
e-mail: [email protected] nebo
[email protected]
S Mgr. Vařílkovou připravila J. Kocourková
Všem maminkám přejeme ke Dni matek
všechno nejlepší a posíláme symbolicky
kytičku růží od začínajícího básníka
Františka Tylšara.
Růže
Lidé královnou ji zvou,
bez krále vládne světu...
Pokorně čeká dobu svou,
nejvíce patří k létu...
Královsky rudý šat,
či sněhobílý hermelín...
Znamení lásky umí dát,
a z duše odežene stín...
Růžově něžná může být,
či žlutá třeba z Texasu...
Při její vůni dá se snít
a myslet jenom na krásu...
Však krásná i krutá může být,
někdy i krev Tvou proleje...
Trny jak dýky mohou tít,
když dostanou se do děje...
Však především je poslem lásky,
tak květomluva praví...
Kytička růží bez nadsázky
náladu rychle spraví...
Růže a žena patří k sobě,
to pravda je odvěká...
Svět svojí krásou zdobí obě
a těší srdce člověka...
15
Došlo na naši adresu
Se zájmem jsem si přečetl v březnové Soběslavské hlásce rozhovor její redaktorky Jiřiny
Kocourkové s vedoucí Domácí zdravotní péče
Soběslav Marií Megisovou. Mnohé o činnosti
zdravotní péče jsem znal i proto, že její sídlo je
v Domě s pečovatelskou službou, kde s manželkou žijeme. Přesto mě v uveřejněném rozhovoru řada věcí zaujala. Překvapil mě už počet obcí,
ve kterých Domácí zdravotní péče působí.
Sedmdesát obcí, to už je úctyhodné číslo,
vezmeme-li v úvahu, že v Domácí péči pracuje
jen pět zdravotních sester. Znamená to, že na
jednu zdravotní sestru připadá 14 obcí. Z našeho bytu vidíme přímo na parkoviště Domu s pečovatelskou službou, jak se zdravotní sestry za
svými ošetřujícími pacienty často rozjíždějí i
v době, kdy někteří obyvatelé ještě dospávají
v teple postele. A když prší, či je jiná nepřízeň
počasí, a takových je v letošním roce hodně,
jejich auta zablácená po příjezdu svědčí o tom,
že musí jezdit, jak se lidově říká, silnice
nesilnice, cesta necesta.
Jejich nezištnou práci bychom s manželkou
pochválili. Na základě ordinace ošetřující lékařky MUDr. Moutvičkové přichází sestra každou
středu v určenou dobu manželce změřit tlak, zajistí i odběr krve pro diabetologii. I já jsem jejich pomoc potřeboval, kdy mi po operaci
zlomeného krčku chodily sestry aplikovat
injekce či odebrat krev pro laboratoř.
Zažili jsme, kdy Domácí péči řídila ještě
paní Blažková. I u ní, stejně jako nyní u paní
Megisové, jsme se vždy setkali s velikým pochopením pro staré lidi. Mně je 82 let.
Přejeme proto paní Blažkové, aby ve zdraví
a dobré pohodě užívala svého zaslouženého důchodu. A protože úkony sester z Domácí péče
jsou odvislé od ordinace ošetřujícího lékaře,
chceme poděkovat rovněž MUDr. Aleně Moutvičkové a její zdravotní sestře. Jelikož naše staré nohy už často vypovídají poslušnost, chceme
také pochválit sanitáře pana Melounka. Ochotně pomůže při nástupu i výstupu ze sanitky a
často odvede až do čekárny lékařů.
Přejeme všem sestřičkám z Domácí zdravotní péče vedené Marií Megisovou hodně zdaru
v jejich nelehké a odpovědné práci.
Václav Davídek
Sdružená obec baráčníků
„Vitoraz“
v Soběslavi srdečně zve své členy na slavnostní sedění ke Dni matek, které se bude
konat v sobotu 12. května od 13.00 hodin
ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi.
Poděkování
VELEOBEC
SDRUŽENÝCH
OBCÍ
BARÁČNÍKŮ, Tržiště 23, Praha, děkuje
všem sponzorům, kteří přispěli sponzorskými dary na Všebaráčnický krojovaný ples
konaný dne 14.4.2012 na Žofíně v Praze.
Členka plesového výboru Veleobce
sdružených obcí Baráčníků t. Kastnerová
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
květen 2012
Okénko Soběslavské chasy mladé
Vystoupení v Choustníku
V pátek 30. března odjela chasa
ke svému druhému letošnímu
vystoupení. Cílovou destinací
byl nedaleký Choustník a jeho kulturní dům,
kde se odehrávalo setkání bývalých zaměstnanců tamního zemědělského podniku. Pásmo, které jsme předvedli, bylo podobné tomu z plesu, a
tak jsme neměli s jeho realizací na parketu téměř žádné problémy. Publikum nás za tento počin ocenilo příjemným potleskem a organizátor
večera zase chutnou večeří. V Choustníku se
nám moc líbilo a věříme, že v budoucnu zde budeme mít možnost dalších vystoupení!
Vystoupení v Plasné
Poslední březnový den čekalo Soběslavskou
chasu mladou další vystoupení. O naše vystoupení mělo zájem občanské sdružení Proutek
z Plasné u Jindřichova Hradce, které pořádalo
akci Otevřený dvůr. Samotný název napovídá,
že vše se odehrávalo venku. Bohužel pro chasu
panovaly během sobotního odpoledne velice
nepříznivé povětrnostní podmínky, a tak jsme
museli naše hodinové pásmo rozdělit na dvě
kratší, abychom se mezi nimi aspoň na chvíli
zahřáli. Aby toho nebylo málo, tanečníci se museli vyrovnat i s nepříliš vhodným povrchem
k tancování, jenž byl tvořen z části trávníkem a
z části udusanou hlínou.
I přes tyto nepříjemnosti se naše představení v rámci možností
povedlo a návštěvníkům, kterých i v nepříznivém počasí bylo
poměrně hodně, se vystoupení líbilo. Závěrem se sluší říct, že
pořadatel akce se o nás
staral velice pozorně a nás zároveň těší, že jsme
si mohli na podobné akci zahrát.
Příprava pomlázek
Hned po vystoupení v Plasné u Kardašovy
Řečice čekala chasu další povinnost. Tou byly
blížící se Velikonoce, tedy konkrétně výroba
pomlázek. Pro proutky jsme včas zajeli k rybníku Rytíř, kde nám je ochotně poskytla paní doktorka Menglerová, jíž tímto děkujeme.
A protože výběr byl opravdu veliký, rozhodli
jsme se pro výrobu pomlázek všech velikostí i
různých počtů proutí.
Tím jsme si ale trochu naběhli, protože samotná tvorba se protáhla na více než tři hodiny,
avšak výsledek stál za to a soběslavské dívky to
o Velikonocích zajisté poznaly.
Velikonoční vystoupení
v domovech důchodců
7. dubna na Bílou sobotu se chasa vydala na
obvyklá velikonoční vystoupení do domovů důchodců. První zastavení bylo ve Veselí nad Lužnicí. Zde jsme předvedli zhruba třicetiminutové
pásmo a potom, jak se sluší a patří o Velikonocích, jsme všechny přítomné vyšlehali pomlázkou. Nezapomněli jsme ani na klienty, kteří se
na vystoupení nemohli dostavit, a navštívili
jsme je přímo na pokojích.
Poté se náš soubor vydal směrem k soběslavskému Senior domu, kde ho před „domácím“
publikem čekalo druhé a zároveň poslední vystoupení. To probíhalo podle stejné osnovy
Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich
blízkých. Taková událost změní celý další život, zdraví, možnosti...
Co lze nárokovat v takové situaci?
· Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká po-
škozenému účastníku dopravní nehody, který
nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec).
· Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká po-
škozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při
plnění pracovních úkolů.
· Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá
vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku.
· Nárok na odškodnění má i chodec, který sám
způsobí dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na alespoň částečné plnění.
· Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozené-
mu v případě, že viník nehody nemá „povinné
ručení“ nebo škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel.
· Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu
škody na zdraví.
· U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na
soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za
trvalé následky úrazu.
· Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté
je nárok promlčen.
Smyslem projektu je pomoci poškozeným
či pozůstalým získat odpovídající informace
o náhradě škody na zdraví formou bezplatné
telefonické konzultace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení
správnosti již vyplaceného odškodného a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: 723 203 036 nebo prostřednictvím
e-mailu: [email protected]
Jan Malík - vedoucí projektu
jako ve Veselí a stejně jako v sousedním městě
jsme za něj byli oceněni potleskem. Pak už následovala sladká tečka v podobě zákusku, po
němž jsme se odebrali ke svým domovům.
Velikonoce 2012
Jako každý rok Soběslavská chasa mladá
oprášila řehtačky a vydala se s nimi do ulic Soběslavi. Prvním dnem, kdy tak učinila, byl Zelený čtvrtek. Jako obvykle jsme obešli náměstí a
poté se vydali směrem na sídliště Svákov a o
hluk řehtaček jsme neochudili ani obyvatele
„řadovek“. Na Velký pátek nám sice vůbec nepřálo počasí, ale i tak se nám podařilo zbylou
část města projít. O Bílé sobotě následoval vrchol, jímž byla soběslavská věž. Zde jsme mezi
jedenáctou a dvanáctou každou čtvrthodinu řehtali a čekali na návrat zvonů z Říma. Po jejich
příletu jsme mohli naše dřevěné výrobky dát na
zasloužený odpočinek a připravit se na pondělí.
Velikonoční pondělí mělo sice být jen v režii
děvčat díky přestupnému roku, ale chlapci se
zachovali jako správní gentlemani a na celodenní martýrium vyrazili spolu s nimi. Po desítkách
velikonočních říkanek se konečně nachýlil
večer a chasa si tak mohla rozdělit
vykoledovaná vajíčka a sladkosti a jít si po
náročných dnech zaslouženě odpočinout.
St. Tomša, více foto na www.chasamlada.info
Tajemství
Marie Klimešová
Na hoře na stráni
tam voní vonička
tam tajemství se skrývá
tam šohaj za milou
tajně si chodívá.
Fialku natrhá
do vlasů zaplétá
a kolem Lužnice
si ji vodívá.
Aby se líbila
v hospůdce při tanci
a taky při máji
nejhezčí tu byla.
Na našem náměstí
hudba už vyhrává –
májka se staví
a šohaj svou milou
náměstím provází.
A májku postaví
a potom tancují –
se svojí nejhezčí
fialka zavoní –
už není tajemství.
Věnováno Soběslavské chase mladé
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
17
RNDr. František Kotlaba, CSc. – 85 let
Dvacátého dne tohoto měsíce oslaví své 85.
narozeniny významný český přírodovědec, botanik a mykolog, RNDr. František Kotlaba,
CSc., spjatý od mládí se Soběslaví a s okolím.
Narodil se v menší zemědělské usedlosti ve
Vlastiboři, vzdálené sedm kilometrů od Soběslavi, a tam chodil do základní školy. V Soběslavi navštěvoval měšťanskou školu a učitelský
ústav. Do školy dojížděl na kole a po návratu
ze školy pomáhal doma v zemědělství, pak teprve bylo na řadě učení. V době jeho studií na
učitelském ústavu jsme se seznámili, zejména
prostřednictvím skautingu, a od té doby jsme
přátelé. Spojoval nás zájem o přírodní vědy,
který jsme ale každý realizovali jinou cestou. Již
na učitelském ústavu se František hluboce zajímal o zoologii a botaniku. Jeho vztah k přírodě
byl nepochybně formován a rostl s jeho dospíváním po celá léta, jednak vlivem neustálého
styku s přírodou, jaký dítě ze zemědělského
prostředí má, jednak vlivem těsné blízkosti jeho
domova k Soběslavským (Borkovickým) blatům, jež jsou fascinující, botanicky specifický
přírodní útvar, s nímž se František od dětství důvěrně seznámil; tam totiž zemědělci z blízkých
vesnic jezdili se svými rodinami dobývat rašelinu na otop.
První přírodovědecké snahy vedly mladého
Františka ještě na učitelském ústavu k zoologii;
jeho první zájmy byly o ptactvu – o ornitologii.
Záhy však dva učitelé, emeritní ředitelé škol
v Soběslavi, obrátili jeho zájem k botanice
(Bedřich Vopravil) a k mykologii (Rudolf Veselý, sám významný mykolog).
Františkova cesta k vědě nebyla jednoduchá
ani snadná. Na jaře roku 1945 byl jako student
nasazen na Moravu na zákopové práce. Po maturitě v r. 1947 se zapsal na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, mohl však
být zapsán jako mimořádný posluchač; maturoval na střední škole, kde nebyla standardní součástí výuky deskriptivní geometrie a latina, a ta
byla tehdy podmínkou, aby byl přijat jako řádný
posluchač. Musel proto složit doplňovací maturitu z latiny. Tu složil na gymnáziu v Táboře.
Měl jsem z toho dobrý pocit, protože jsem ho
jako absolvent gymnázia latině doučoval. Teprve potom od zimního semestru 1948/49 mohl
být řádným posluchačem Přírodovědecké
fakulty UK.
V době od konce války do února 1948 byl jubilant vedle školních povinností aktivní i v jiných směrech. Zaujal ho zejména skauting
svým Thompson-Setonovským zaměřením na
vztah k přírodě a na charakter člověka. Skautským ideálům zůstal František věrný po celý život, což mu ovšem v letech totality přinášelo
„kádrové problémy“ i nepříjemnosti s StB. První setkání skautského ideálu s realitou ukázal
Františkovi průvod studentů na Pražský hrad
v únoru 1948, z něhož se vrátil zkrvavený,
s kůží na temeni hlavy rozraženou úderem paž-
by pušky. Na koleji ho starší medici ošetřili;
rána se zahojila na těle, ne však na duši.
Na Přírodovědecké fakultě UK studoval
František v letech 1947 – 1951 a poté 1952 –
1956 v postgraduálním studiu mykologie a fytopatologie. V té době vypracoval dvě dizertační
práce, k získání titulu doktor přírodních věd –
rerum naturalium doctor (RNDr., 1952) a k získání vědecké hodnosti kandidát biologických
věd (CSc., 1956). Pak následovala jeho epizoda
učitelská (1956/57) a po ní pobyt v Národním
muzeu (1958 – 1961) v oboru fytopaleontologie
(zkamenělé rostliny). Po založení Botanického
ústavu ČSAV se stal jeho členem r. 1962, a tam
pak působil až do odchodu do důchodu v r.
1987. I jako emeritus zůstává s ústavem ve spojení a často ho tam najdeme.
Z hlediska svědectví doby
i lidského osobního charakteru
Františka Kotlaby je pozoruhodná
brožurka Fragmenty životopisu,
aneb co se většinou nemohlo
psát do kádrových dotazníků
(TIS, 2007).
V začátku své odborné a vědecké činnosti
byl jubilant ovlivněn nejvýznamnějšími osobnostmi studovaného oboru, jakými byli RNDr.
Albert Pilát, DrSc. a prof. RNDr. Karel Cejp,
DrSc. Doktorská dizertace vznikla na téma houby Soběslavských blat a kandidátská dizertační
práce se zabývá působením dřevokazných hub
na ovocné stromy. Výčet vědecké práce dr. F.
Kotlaby a jejího významu je mimo možnost tohoto časopisu. Jen jeho publikací ve vědeckých
a odborných časopisech je přes tři sta, a jsou
mezi nimi nejen vědecká pojednání se závažnými objevy, mimo jiné rozpoznání a popis pro
vědu nových druhů hub, ale i důležitá sdělení
popularizačního charakteru a životopisy významných mykologů a botaniků. Zabýval se
zejména houbami, které rostou na dřevinách.
O významu jeho práce svědčí skutečnost, že
jeho jméno nesou dva nové rody a pět nových
druhů hub. Nejznámější je jeho populárně vědecká knížka Naše houby, která vyšla ve více
vydáních. Je spoluautorem knih – Přehled československých hub (1972) a Houby, česká encyklopedie (2003). Jeho hlavním dílem je kniha
o zeměpisném rozšíření a ekologii chorošů
v Československu (1984). Významná je také
jeho aktivita v ochraně přírody. Vědecká činnost F. Kotlaby je spojena s jeho členstvím v odborných společnostech, jako je Česká botanická
společnost a Česká vědecká společnost pro mykologii, jejímž je i čestným členem; je též čestným členem České mykologické společnosti a
Při fotografování na hadcové stepi u Mohelna
na jz. Moravě. Foto 22. 5. 1971 J. Lisý
Slovenské mykologické společnosti. Je nositelem Stříbrné oborové plakety ČSAV Gregora J.
Mendela za zásluhy o biologické vědy a Čestné
medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o
popularizaci vědy.
RNDr. František Kotlaba je vynikající fotograf, přírody i hub. K jeho prvním rádcům ve
vědecké fotografii patřil i slavný RNDr. V. J.
Staněk, autor známých fotografických knih o
naší přírodě. Své fotografie F. Kotlaba používá
nejen do odborných publikací, ale také k četným
přednáškám – na vědeckých kongresech i
k přednáškám popularizačním, např. v Národním muzeu, kde ukazuje jak přírodu četných
zemí, které navštívil a kde hledal houby pro své
odborné publikace, tak houby a rostliny významných lokalit českých zemí. Rád na jeho
přednášky chodím.
Jubilant se oženil v r. 1951 a rodina tvoří
jeho dokonalé zázemí. Soběslavsko a jižní Čechy jsou zřejmě Františkovým osudem. Rád se
sem vrací a cítí se tu doma. Přeji mu k narozeninám, aby mu na Soběslavských blatech vyrostly
ty nejkrásnější houby, které ještě nevyfotografoval, aby mu dělaly radost jeho pobyty na Soběslavsku, a aby byl dlouho a dlouho zdráv a tak
záviděníhodně svěží jako je dosud. Všimli jste
si na jeho fotografii, že pro samou práci ještě nestačil zešedivět?
Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.
ZO KSČM v Soběslavi
srdečně zve občany města
a okolí na
oslavu 1. máje,
která se koná 1. května na
náměstí Republiky
v Soběslavi od 10.00 hodin.
V úvodu vystoupí mažoretky, jsou připraveny soutěže pro děti, k dobré náladě bude hrát
dechová hudba p. Nováka.
Možnost občerstvení zajištěna.
Dále zveme občany města na pietní akt u příležitosti osvobození Československa od fašismu, který se bude konat v pondělí 7.5. od
14.00 hodin u hrobů rudoarmějců na hřbitově
v Soběslavi.
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
květen 2012
Nerudova 424, 392 01 Soběslav, [email protected], www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
Zveme Vás v květnu do kina na to nejlepší, co filmové distribuční společnosti nabízejí, jak premiérové filmy, tak i opakování některých úspěšných titulů. Měsíc zahájíme výtečnou komedií „TADY TO MUSÍ BÝT“,
v hlavní roli Sean Pennem na cestě napříč Amerikou. Tato road movie je
označovaná jako nejlépe natočená v poslední době. V prvním týdnu dále
uvedeme novou českou komedii „MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK“ s Veronikou Kubařovou v hlavní roli, která vysvlékne do naha život jedné mladé
dívky, a nejspíše i život mnoha jiných dívek a žen. V pátek odpoledne zopakujeme úspěšnou hudební „SNĚHURKU“ v americkém podání v hlavní
roli s Julií Roberts a Lily Collins.
Druhý týden začneme nasazením v mimořádných termínech veleúspěšného „OKRESNÍHO PŘEBORU“, aby se dostalo opravdu na všechny.
Původem švédský režisér Lasse Hallström v Hollywoodu prorazil už dávno
a je známý především díky docela slušným dramatům a romantickým filmům (Pravidla moštárny, Čokoláda). Navíc se mu podařilo obsadit Ewana
McGregora a Emily Blunt, takže asi „LOV LOSOSŮ V JEMENU“ nebude zas taková podivnost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vyprávět má
o rybářském vědci, kterak způsobí rybářskou revoluci v Jemenu. V oblasti
se totiž na žádost své vlády postará o povolení lovu lososů, což změní britskou politickou historii. Příběh o životě staletého upíra Barnabase Collinse
v podání vynikajícího Johny Deepa, který se na svých cestách setkává s různými monstry, čarodějnicemi a duchy, vypráví film „TEMNÉ STÍNY“.
Závěr týdne bude patřit také českým filmům, na které se dosud někteří diváci do kina nedostali, a to rodinný film „MODRÝ TYGR“ a osvědčená komedie v hlavní roli s Jiřím Mádlem „PROBUDÍM SE VČERA“.
Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane úžasnou šanci vrátit se na chvíli
do svých studentských let, do června 1989, aby konečně vyznal lásku své
bývalé spolužačce Elišce. Je mu opět osmnáct, ale zůstalo mu vědomí i paměť “čtyřicátníka”. Komické situace i vážnější konflikty řeší s vtipem, nadhledem i drzostí mládí.
Následující týden bychom chtěli zopakovat filmové drama „MŮJ
TÝDEN S MARILYN“, které nabízí neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu Marilyn Monroe a potom dalších 7 promítacích dnů bude
patřit nové české komedii Marie Poledňákové „LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL“.
Volné pokračování „Líbáš jako bůh“ sleduje další osudy středoškolské učitelky Heleny a lékaře Františka. Zdá se však, že jejich soužití nebude jednoduché. Oba jsou totiž v zajetí problémů a tužeb svých blízkých a bývalých
partnerů. Tajně se vydají na dovolenou do Maroka, avšak klid a romantika v
exotické zemi mají jepičí život. Doufáme, že osm představení uspokojí
všechny zájemce. Tento týden ještě doplníme oblíbeným animovaným filmem pro děti ve 3D „KOCOUR V BOTÁCH“.
Další týden bude patřit především mladým příznivcům promítání ve 3D.
První 3D taneční film „STREET DANCE 2“, který je inspirujícím a vzrušujícím výletem po britské scéně street dance, budeme promítat odpoledne
v pátek i v sobotu. Tento nabitý filmový týden bude doplněn 2 premiérami.
První bude „DIKTÁTOR“ s vynikajícím Saschou Baronem Cohenem
v roli diktátora. Film, který má zápletku a herce. Příběh diktátora, jenž neomezeně vládne své malé zemi a rozhodne se vyrazit do USA, aby zajistil,
že ta slavná a všemi obdivovaná demokracie zůstane tam, kde je a že ho nebude obtěžovat při vládnutí. Druhou premiérou bude „AVENGERS“, kde
se představí super hrdinský tým všech dob – Iron Man, Neuvěřitelný Hulk,
Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow ve 3D.
V posledních dnech tohoto měsíce uvedeme dva americké filmy pro milovníky napětí, a to „MOJE LETNÍ PRÁZDNINY“ v titulní roli s Mel
Gibsonem, který je odsouzen za zločin a poslán do drsného mexického vězení a pokouší se přežít za pomoci malého chlapce a drsná pohádka
„SNĚHURKA A LOVEC“. Film by měl být pohádce hodně věrný, ale
rozhodně nemáme čekat žádnou povídanku pro děti, bude to, v určitých pasážích, hodně realistická podívaná.
Doporučujeme všem divákům, kteří rádi chodí do kina, aby sledovali
náš web, kde nejrychleji objeví změny v programu, např. mimořádné nasazení filmu při velkém zájmu apod. Doufáme, že každý divák si najde ten
svůj film a prožije hezké chvíle v našem kině.
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Vážení čtenáři,
Zajisté jste zaregistrovali novou podobu
stránky věnované vašemu kinu - Kinu SCS
Soběslav. Nejedná se pouze o kosmetickou
změnu v těchto oblíbených novinách, ale přistoupili jsme i k dalším drobným úpravám a
zjednodušením, zejména pak v systému rezervace vstupenek a možnosti aktualizace a doplnění filmových představení dle aktuálního
zájmu diváků. Zde, na stránkách Hlásky, si můžete odstřihnout přehledný základní program
kina na celý měsíc a také získat základní informace o uváděných filmech. Vzhledem ke špičkové technice v kině instalované však
doporučujeme zároveň sledovat program na
webu kinosobeslav.cz, kde může docházet
k drobným programovým úpravám, k nimž můžeme operativně přistupovat na základě zájmu o
jednotlivá filmová představení. Kupříkladu naprogramujeme film s původním záměrem dvou
Knihkupectví u sv. Víta
Nejprodávanější tituly v dubnu:
N. Robertsová:
J. Nesbo:
Ch. Paolini:
A. Doležalová:
Urbánkovi:
F. Niedl:
Zahráváš si s ohněm
Spasitel
Inheritance
Domácí krabičková dieta
Simona Monyová
Útěk do pekel
Zdeněk Pohlreich? Emanuel Ridi? Jiřina
Bohdalová? Jiří Babica? Jamie Oliver?
NE!
ORIGINÁLNÍ, ČESKÝ,
SOBĚSLAVSKÝ MARTIN ŠKODA!
KDY?
v pátek 11. 5. 2012 v 18:00
Knihkupectví u sv. Víta si Vás dovoluje
pozvat na akci
ŠKODA NEVAŘIT
Budete mít možnost setkat se a popovídat si
s mladým autorem kuchařské knihy, získat
autogram a také něco ochutnat.
¢¢¢
Nejprodávanější tituly na
www.bookshop.cz
1. Zhubněte jednou pro vždy (Mačingová,
Antónia)
2. Inheritance (Paolini, Christopher)
Nejprodávanější tituly na
www.ajshop.cz
1. English Grammar in Use 4th ed.
+ CDROM (Murphy, Raymond)
2. LONGMAN MATURITA ACTIVATOR
(Hastings, Uminska, Chandler)
Svaz tělesně postižených zve všechny
své členy ve čtvrtek 3. května
od 13.30 h do malého sálu
Kulturního domu města Soběslavi
na členskou schůzi.
Těšíme se na vaši účast.
Eliška Plocková, předsedkyně
představení, o nějž však bude neobvyklý zájem,
a proto jej nasadíme i v nějakém dalším vhodném termínu téhož měsíce, což se samozřejmě
již nedozvíte z „papírové“ formy měsíčního
programu. Tato změna bude pak okamžitě uvedená na webu kina. Program i jeho změny vám,
samozřejmě po registraci vašeho emailu, můžeme pravidelně nebo aktuálně bezplatně zasílat.
Jak poznáme, že je o film zájem a je vhodné přidat další uvedení? Z on-line internetových rezervací, které již byly v průběhu druhé poloviny
měsíce dubna na našich stránkách na zkoušku
spuštěny a jsou již plně funkční. Tím se nevylučuje možnost rezervace vstupenek emailem
nebo telefonicky, což je pro vás ale výrazně
méně pohodlné. Web kina tedy ožívá možností
získat nejen více informací o vybraném titulu,
ale zároveň přímo i objednat vstupenky na vybraný film a vybraná místa v sále. Jedinou stinnou stránkou zavedení tohoto systému je
19
povinnost vyzvednutí rezervovaných vstupenek
nejpozději dvacet minut před filmovým představením; poté systém nevyzvednuté rezervace automaticky zruší. Další změnou, kterou můžete
zaznamenat je rozšíření hracího profilu kina o
neděli. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě výsledků dubnové ankety zveřejněné na facebookovém profilu kina. Dalším doplňkem,
zpříjemňujícím pohodlí výběru filmového představení a rezervace vstupenek, je uvedení QR
kódu s programem na různých místech ve městě,
zejména na plakátech měsíčního programu a webových stránkách. Kód jednoduše naskenujete
svým chytrým telefonem a máte aktuální programový přehled spolu s možností přímé rezervace
vstupenek vždy při sobě. Tolik asi k několika
změnám, které jsme realizovali s přesvědčením
zvýšení vašeho pohodlí v komunikaci s vaším kinem.
Petr Valeš
Škoda nevařit
Kuchařka plná hudby
Martin Škoda
Martin Škoda je sedmnáctiletý kluk ze Soběslavi, který zbožňuje dobré jídlo, a tak se rozhodl
napsat kuchařku pro mladé s ohledem na jejich
potřeby, možnosti i přání. Ale vlastně nejen pro
ně! Knížka jistě zaujme všechny milovníky kvalitního a nápaditého jídla. Kniha Škoda nevařit je
plná skvělých receptů, fotografií, rad a tipů,
k nimž se Martin postupem času vlastními zkušenostmi dopracoval, a také hudby. Kuchařka je
rozdělena na kapitoly, při kterých mladí chtějí
nebo potřebují vařit (například když chtějí okouzlit toho druhého, připravují si jídlo na cestu, nemají zrovna po ruce tunu ingrediencí, na stres či
kocovinu nebo pokud chtějí vylepšit zaběhlou
českou klasiku). Každý recept je navíc doplněn
songem, který může doladit atmosféru při vaření i
po něm. A když už jsme u toho, že by byla škoda
nevařit, tak by jistě byla škoda zůstat jen v kuchyni a nikam se nepodívat – s Martinem máte možnost vycestovat do světa, kam se vydal nejen za zábavou, ale také za tamní gastronomií. Kuchařka Martina Škody (mladého českého Jamieho
Olivera) je jedinečná nejen svým obsahem, ale také designem – o originální layout a vazbu, kterou
se nepyšní žádná jiná česká kuchařka, se zasloužili mladí umělci, kteří na svém kontě již mají
ocenění za „nejkrásnější“ knihu roku 2010.
vydal Smart Press, 2012 (www.smartpress.cz)
ZORA MOTO TOUR 2012
Také v letošním roce, jako již pravidelně od roku 2002, vyráží skupina cestovatelů Zora moto
team na motocyklech na poznávací cestu. Řeklo by se, že je to stále stejné, ale pouze na první pohled. V roce 2012 je zásadní změna v počtu účastníků. Ustálený počet tří zoráků byl loni rozšířen
na čtyři a letos vyrážíme v počtu 7 !!! Jestli je to dobře, nebo ne, ukáže až samotná cesta. A kam
se to vlastně jede? Cílové není jedno místo, ale hned několik, a to ve třech státech východní
Evropy - Rumunsko (pohoří Fagaras), Moldávie (Zadněsterská oblast) a Ukrajina (Oděsa,
Zakarpatská oblast).
Na přípravách cesty se tradičně podíleli naši partneři: Paluba, Goliat, Tip N+V, PETA Bohemia, Starší díly na auta, WaWeinzettl, České houby a pivnice Mrtvola.
Cesta je plánována na dva týdny v červnu. Pro zájemce bude cesta prezentována např. na
AMK Soběslav (video) a v tisku (Soběslavská hláska, Motoforum).
Zora moto team
VÝKUP KOŽEK - pondělí 7. 5. 2012 a dále každé první pondělí v měsíci
u KD Jirsíkova ul. v době mezi 12.00 – 14.20 h
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Program KD Veselí nad Lužnicí – květen 2012
— Úterý 22. května
Divadelní společnost HÁTA
SVĚTÁCI - Vratislav Blažek/Zdeněk Podskalský/Evžen Illín, Vlastimil Hála
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života.
Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se
rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci,
společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých
dam? Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a
Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku
1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře:
Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová/Olga
Želenská, Monika Absolonová/Ivana Andrlová/Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková/Vlasta Peterková v roli paní
Trčkové, Dalibor Gondík/Zbyšek Pantůček, Martin Zounar/Aleš
Háma, Filip Tomsa/Lumír Olšovský/Viktor Limr v rolích fasádníků a
Martin Sobotka/Petr Gelnar, Pavel Vítek/Lukáš Pečenka v ostatních
rolích. Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt. Režie: Lumír
Olšovský
Velký sál KD od 19.30 hodin. Vstupné mimo předplatné 270, 250 Kč.
— Čtvrtek 31. května
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Velký sál KD od 18 hodin.
květen 2012
Motorkáři pozor!
Kolikrát se potkáváme na silnici a ani o sobě nevíme, že jsme sousedi
z jedné ulice.
A proto je tady nabídka na motorkářskou seznamku, a to bez rozdílu
kubatury a věku!
1.Motocyklová AMK Soběslav a Zora moto team zve všechny motorkáře a motorkářky z regionu Soběslav a blízkého okolí na motorkářskou
seznamovací akci: „Pohodová vyjížďka“. Sraz účastníků vyjížďky je
v sobotu 2. června 2012 ve 13.00 přímo v areálu AMK Soběslav u letiště. Hlavním účelem vyjížďky je navázat společný kontakt a seznámit
se. Je jedno, jestli máš stopětadvacítku nebo litrový stroj, na silnici jedeme všichni v jedné stopě! Trasa vyjížďky bude oznámena na místě.
Podrobnější informace najdeš na internetových stránkách
www.autoskolasluka.cz a www.zoramototeam.websnadno.cz
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Z činnosti hasičů
Policejní zápisník
Události PS Soběslav 14.3. – 15.4.
— 15.3. Požár bytu v panelovém domě v Soběs-
— Neznámý pachatel dne 7.3.2012 po odcize-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
lavi.
15.3. Odstranění následků dopravní nehody
tří osobních automobilů v Klenovicích. Při
nehodě byly zraněny dvě osoby.
15.3. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů v Soběslavi. Při
nehodě byly zraněny dvě osoby.
17.3. Otevření bytu v Soběslavi.
18.3. Vyproštění zraněné osoby a odstranění
následků dopravní nehody osobního automobilu u Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna
jedna osoba.
18.3. Požár suché trávy a lesní hrabanky u
obce Všechov. Zásah provedly jednotky
HZS Jčk PS Tábor, PS Soběslav, SDHO Tábor a Opařany.
19.3. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v obci Předboř. Zásah
prováděly jednotky HZS Jčk PS Soběslav,
PS Jindřichův Hradec, PS Písek, PS Týn n/V.
Jednotky prováděly vytažení vozidla, které
sjelo do rybníka.
20.3. Otevření bytu v Soběslavi.
23.3. Požár černé skládky v obci Chlebov.
26.3. Požár elektroinstalace v areálu firmy
v obci Krátošice. Zásah provedly jednotky HZS
Jčk PS Soběslav, SDHO Tučapy a Planá n/L.
27.3. Vyproštění zraněné osoby a odstranění
následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Vesce. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
27.3. Požár suché trávy u obce Hlavatce. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav,
SDHO Bechyně.
28.3. Odstranění následků dopravní nehody
nákladního automobilu a osobního vlaku na
žel. přejezdu ve Veselí n/L.
28.3. Požár skládky v obci Želeč. Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Tábor, PS Soběslav, SDHO Želeč.
28.3. Dohašení ohnisek po požáru skládky
v obci Želeč.
4.4. Otevření bytu v Tučapech.
4.4. Odstranění následků dopravní nehody
motocyklu ve Veselí n/L.
9.4. Požár kontejneru ve Veselí n/L. Zásah
provedly jednotky HZS Jčk PS Soběslav a
jednotka SDHO Veselí n/L.
12.4. Spolupráce se složkami IZS při transportu osoby ze staveniště u obce Sedlečko.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice Soběslav
ní dvou visacích zámků v celkové hodnotě
300,- Kč a poškození dřevěné okenice v hodnotě 1.000,- Kč neoprávněně vnikl do rekreační chaty v chatové oblasti v katastru obce
Klenovice, kdy tímto jednáním způsobil poškozenému K.V. celkovou škodu ve výši
1.300,- Kč.
— NP dne 8.3.2012 se přes střechu vloupal do
prodejny Zeman v Soběslavi, kde následně
z technické místnosti vytrhl ze zdi trezor, který rozřízl a odcizil z něho finanční hotovost
ve výši 13.181,- Kč. Svým jednáním způsobil
poškozené firmě M.U.S.P., a.s. celkovou
škodu ve výši 38.181,- Kč včetně poškození
majetku.
— NP dne 15.3.2012 bez použití násilí neoprávněně vnikl do neuzamčeného domu v obci
Vlastiboř, majitelky J.Š., kde v ložnici prohledal šatní skříň a ze zde uložené dámské
kabelky odcizil zlaté šperky, čímž vznikla
poškozené E.H. škoda ve výši 20.100,- Kč.
21
— NP dne 15.3.2012 neoprávněně vstoupil na
soukromý pozemek, otevřel nezajištěné dveře garáže u domu v ul. Tyršova a odcizil z ní
jízdní kolo zn. Exquisile Kellys. Tímto jednáním vznikla celková škoda poškozenému
F.L. ve výši 15.000,- Kč.
— NP se dne 19.3.2012 vloupal do pobočky
České pošty v obci Tučapy, kde odcizil různé
věci v celkové hodnotě 6.091,- Kč, dále NP
poškodil příruční kovovou pokladnu a dále
poškodil trezorovou pokladnu. Způsobená
škoda je ve výši 10.241,- Kč.
— NP se 21.3.2012 na fotbalovém hřišti v obci
Tučapy vloupal do garáže, sloužící jako dílna, ze které odcizil sadu ráčnových klíčů, kdy
na odcizených klíčích vznikla poškozenému
A.M. škoda ve výši 1.500,- Kč a na poškozených dveřích organizaci TJ SK Tučapy škoda
dosud neurčená.
— Dne 28.3.2012 A.H. v ul. Nerudova nastříkal
černou sprejovou barvou na zeď kina nápis
“ANTIFA Jižní Čechy” o rozměru 36 x 30
cm, kdy způsobil městu Soběslav škodu ve
výši 3.500,- Kč.
OOP Soběslav
Pomáháme
s výsadbou
Svákova
Staré rčení „Historie se
opakuje“ platí napříč všemi
věky i kontinenty. Nebylo
tomu jinak ani v sobotu 14.
dubna v 9.00 hodin ráno u
Hvížďalky. To jsme se my
ženy už počtvrté sešly za účelem výsadby stromků. Bylo
nás celkem 10, z toho 8 skalních a dvě novicky. S radostí
nám vlastní jsme se nejen
vzájemně přivítaly, ale samozřejmě moc rády jsme se potkaly i s Ing. Petrem Matoušem, který pro
nás zajistil servis s výsadbou stromků spojený. Téma hovoru se stáčelo k počasí. Téměř jednohlasně
jsme se shodli, že určitě pršet nebude, a pokud ano, tak až bude práce hotova. A tak to i bylo. Jedna
ze sazeček ostatní informovala, že v kalendáři Krásné paní upozorňují, že právě tento den máme obzvlášť dávat pozor na cévy, žíly a dolní končetiny. Nejlépe pak dát si nohy nahoru a odpočívat. Říkaly jsme si, že to asi nebude náš případ, a tak jsme se s chutí vrhly do sázení. Šlo nám to pěkně od
ruky, byla znát již zkušenost z minula. Za dvě hodiny na nás vykukovalo z osázené svákovské paseky 450 smrčků. Tradičně jsme se šly podívat i ke studánce a liliovníku tulipánokvětému, abychom
zkontrolovaly přezimování a přírůstky. Celé dopoledne nás provázel smích, zpěv ptáků a dobrá nálada. Bylo to tak milé, že se žádné z nás nechtělo ani domů. S pocitem dobrého díla, s radostí a s těšením se na další sázení jsme se rozešly domů. Tak letos na podzim znovu, nebo na jaře 2013?
Věra Hanzalová
Tímto Správa lesů města Soběslavi děkuje všem zúčastněným za pomoc při zalesňování ploch
po polomu v lokalitě Svákov.
Petr Matouš
JK DOLLI ZÁLŠÍ vás srdečně zve na Den koní, který se uskuteční
dne 26.5.2012 od 12 hodin na statku v Zálší
Program:
· 12:00 - Chovatelská přehlídka koní a následné slavnostní zahájení
· Soutěže spřežení
· Ukázky netradičních spřežení (Fríských koní)
· Sedlový tandem Starokladrubských klisen
· Ukázka práce chladnokrevných koní
· Zrcadlové ježdění spřežení
O B Č E R S T V E N Í
· Dámy v sedle
· Ukázka výcviku bojových plemen psů
· Děti a poníci a další zajímavé ukázky
· Vození dětí na koních
· Během celé akce soutěže a hry pro nejmenší děti
· Výstava zemědělské techniky Garnea s.r.o. Neplachov
Z A J I Š T Ě N O
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
květen 2012
Z HOKEJE
Turnaj 5. tříd - Sparta brala zlato,
Lužnice stříbro
29. 03. 2012
Z turnaje 5. tříd “O pohár starosty města Soběslav” si odváží zlaté medaile HC Sparta Praha, domácí HC Lužnice obsadila ve skvělé
konkurenci výborné 2. místo. Dvoudenní zápolení na soběslavském ledě přineslo skvělé hokejové momenty a proběhlo zcela v duchu fair
play, k čemuž přispěla všechna zúčastněná
mužstva.
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA
SOBĚSLAV 2012"
PÁTEK 30. 3. 2012
· HC Lužnice – HC České Budějovice 4:3
Branky a asistence HC Lužnice: Novák P.
(Houdek), Bernat (Houdek), Bernat (Novák
P.), Čížek (Novák P.)
Nervy drásající drama sehráli naši hokejisté
hned v úvodním utkání celého turnaje proti
týmu Českých Budějovic. Úvod utkání patřil
našim barvám, branku jsme však z několika šancí nevstřelili, a tak přišel trest v podobě gólu
v naší síti. Od této fáze utkání byly Budějovice
lepším týmem a po dvou třetinách vedly 0:3.
Naši hokejisté ale zbraně nesložili, po 27 vteřinách 3. třetiny snížil Pavel Novák na 1:3 a naše
střídačka výrazně ožila. Pak přišly dvě trefy Tomáše Bernata a Budějovice byly v šoku, ze kterého se už neprobraly. Toho využili naši
hokejisté k dokonání obratu v tomto zápase a 30
vteřin před závěrečnou sirénou vstřelil Adam
Čížek naši 4. branku, která znamenala plný bodový zisk. V utkání jsme se mohli opřít o
výborný výkon Jakuba Balouna v naší brance,
který byl pro budějovické snajpry velkou
překážkou.
· Piráti Chomutov – HC Rytíři Kladno 0:3
· HC Sparta Praha – HC Letci Letňany 6:0
· HC Lužnice – Piráti Chomutov 10:0
Branky a asistence HC Lužnice: Houdek
(Lang), Bernat, Bernat (Lang), Bernat (Slabý), Pánek (Novák P.), Bernat (Slabý), Houdek (Pánek), Bernat (Čížek), Čížek (Bernat),
Novák P. (Komma)
Druhý soupeř byl pro náš tým velkou neznámou a do 14. minuty první třetiny jsme hráli
s Piráty bez branek. V poslední minutě jsme dokázali gólmana soupeře pokořit hned dvakrát a
převzali jsme tak otěže utkání plně do svých rukou. Střelecky se zaskvěl Tomáš Bernat, který
vstřelil 5 branek, v brance si připsala shoot out
bezchybná Kristýna Bláhová.
· HC Č. Budějovice – HC Sparta Praha 1:15
· Piráti Chomutov – HC Letci Letňany 2:3
· HC Lužnice – HC Rytíři Kladno 10:0
Branky a asistence HC Lužnice: Novák P.,
Bernat, Houdek (Novák P.), Novák P.
(Lang), Komma (Bernat), Novák P., Bernat
(Čížek), Komma, Novák P. (Lang), Bernat
(Čížek)
Poslední páteční utkání sehráli naši hokejisté
proti kladenským Rytířům. V utkání jsme šli od
úvodní buly cílevědomě za vítězstvím a toho
jsme také dosáhli. Pro Rytíře byli vekou překáž-
kou oba naši brankáři, kteří za svá záda nepustili
ani jeden střelecký pokus soupeře.
· HC České Budějovice – HC Letci Letňany
3:5
SOBOTA 31. 3. 2012
· HC Rytíři Kladno – HC Sparta Praha 0:9
· Piráti Chomutov – HC České Budějovice
2:7
· HC Letci Letňany – HC Rytíři Kladno 10:2
· HC Lužnice – HC Sparta Praha 3:7
Branky a asistence HC Lužnice: Bernat
(Houdek), Houdek (Lang), Novák P.
Favorizovaná Sparta byla dalším soupeřem
našich hokejistů, kteří proti ní nastoupili s částečným respektem, ale rozhodně ne bázlivě.
Sparta šla brzy do vedení, ale to jí vydrželo jen
36 vteřin. Vyrovnání zajistil Tomáš Bernat,
který překonal sparťanského brankáře parádní
backhandovou střelou. Do konce úvodní třetiny
pak přidala Sparta ještě jednu branku a dostala
se do vedení 1:2. Od druhé třetiny se začali sparťanští hráči více prosazovat. Navýšili svoje vedení postupně až na 1:7 a jen díky oběma našim
gólmanům to nebylo více. Konec utkání ale patřil našim hokejistům, kteří dokázali dvěma
brankami upravit skóre do příznivější podoby.
Úspěšnými střelci byli Filip Houdek a Pavel
Novák.
· HC Rytíři Kladno – HC Č. Budějovice 2:7
· HC Sparta Praha – Piráti Chomutov 17:0
· HC Lužnice – HC Letci Letňany 2:2
Branky a asistence HC Lužnice: Lang
(Houdek), Novák P. (Čížek, Pauš)
Další skvělé utkání přinesl poslední zápas
turnaje, který sehrála HC Lužnice s letňanskými
Letci, a byl to zápas o stříbrné medaile. Našim
hokejistům stačila remíza, Letci brali stříbro jen
v případě jejich vítězství. První branka v utkání
padla z hole Kryštofa Langa, ale Letci na ni našli odpověď po 115 vteřinách, kdy se jim podařilo vyrovnat. Ve druhé třetině pak přidali Letci
druhou branku a byli lepším týmem. Našim hráčům viditelně chyběly síly, které nechali v utkání se Spartou. Nahrazovali to ale velkou
bojovností a zodpovědnou defenzívou podpořenou výborným Jakubem Balounem v naší brance. Trpělivost se jim vyplatila a dočkali se
kýženého vyrovnání. Po střele Dominika Pauše
se dostal k dorážce Adam Čížek, jeho střelu gólman Letců vyrazil k Pavlu Novákovi a ten ji
důrazně dopravil do jejich branky. Letci chtěli
strhnout vítězství na svou stranu, ale nepomohla
jim ani závěrečná power play.
Sestava HC Lužnice: Baloun, Bláhová - Lang,
Novák P. Houdek, Pánek, Bernat, Čížek, Komma, Ludvík, Dančišin, Slabý, Pauš, Pekař, Sobotka, Novák T.
Konečné pořadí:
1. HC Sparta Praha
2. HC Lužnice
3. HC Letci Letňany
4. HC České Budějovice
5. HC Rytíři Kladno
6. HC Piráti Chomutov
- o pořadí na 2. a 3. místě rozhodlo skóre,
které měl lepší domácí tým HC Lužnice
Individuální ocenění:
Nejlepší střelec - Tomáš Bernat - HC Lužnice
Nejužitečnější hráč - Viktor Kasanda - HC
Sparta Praha
Nejlepší brankář - Tadeáš Zaithaml - HC
Letci Letňany
DC
Šachový turnaj
pro začátečníky
Hledáme nové talenty
Znáš šachovou hru? Umíš tahat figurkami?
Hraješ šachy na počítači?
Přijď si zahrát proti dětským
soupeřům – turnaj ve věkových
kategoriích
Pro koho? Pro děti navštěvující základní školu, mladší vítáme též!!!
Kdy?
Dne: 12. května 2012
(sobota) od 9.00 hod.
Kde?
DDM Soběslav
Startovné?
20,- Kč
Ceny?
pro každého
Pro rodiče:
informace o šachové hře, o šachových kroužcích, o šachovém klubu, o trénování doma
Turnaj pořádá DDM Soběslav,
ŠO Soběslav a ŠACHklub Tábor
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
EASTER CUP 2012
Bronzové medaile si přivezl hokejový klub
od Lužnice z velikonočního turnaje Easter cup.
Za účasti dvanácti kvalitních týmů z celé ČR se
konal 6. – 8. dubna v Mostě.
Sestava: Kobera (Šatný) – Dančišin, Gargula, Slabý, Šrubař – Lang, Novák, Mička, Máca,
Jasečko, Bláha, Krch
Základní skupina:
· Avantgard Hockey - HC Lužnice 2:11 (1:8,
1:3) - nejlepší hráč utkání: Vladimír Máca –
18
· HC Lužnice - Hockey Top Team 3:3 (1:1,
2:2) - nejlepší hráč utkání: Kryštof Lang –
14
Čtvrtfinále:
· HTA „B“ - HC Lužnice 2:5 (1:4, 1:1) - nejlepší hráč utkání: Pavel Novák – 11
Semifinále:
· HK MD Šumperk - HC Lužnice 8:5 (4:2,
4:3) - nejlepší hráč utkání: Tomáš Kobera – 1
O 3. místo:
· Hockey Top Team - HC Lužnice 0:5 (0:1,
0:4) - nejlepší hráč utkání: týmový duch
1. místo HK MD Šumperk
2. místo Hockey Talent Academy
3. místo HC Lužnice - nejproduktivnější hráč
turnaje: Pavel Novák (HC Lužnice) foto vlevo
23
· HC Tábor – KLH Vajgar J. H. 1:10
· HC Lužnice – HC Mountfield Č. B. 2:6.
Branky HC Lužnice: Slabý, Máca
· HC Tábor – HC Mountfield Č. B. 1:5
· HC Lužnice – KLH Vajgar J. H. 2:4. Branky HC Lužnice: Máca, Slabý
Na soběslavském zimním stadionu se 18. 3.
uskutečnil 2. ročník Zotepo Cupu, kterého se
zúčastnily kromě domácího HC Lužnice ještě
týmy HC Tábor, HC Mountfield Č.B. a KLH
Vajgar J. H.
Sestava HC Lužnice: Kobera, Plecer – Veselý, Staněk, Gargula, Vránková, Krch, Šrubař –
Máca, Slabý, Pícha, Kukačka, Šírek, Malecha,
Novák T., Mička, Bláha
Konečné pořadí:
1. HC Mountfield České Budějovice
2. KLH Vajgar Jindřichův Hradec
3. HC Lužnice
4. HC Tábor
Nejlepší brankář turnaje:
Lukáš Veřtát (HC Tábor)
Nejlepší střelec turnaje:
Filip Šimek (KLH Vajgar J. H.)
Nejužitečnější hráč turnaje:
David Kouba (HC Mountfield Č. B.)
Výsledky utkání:
· HC Lužnice – HC Tábor 2:1. Branky HC
Lužnice: Novák T., Máca
· KLH Vajgar J. H. – HC Mountfield Č. B. 4:5
Poděkování patří společnosti ZOTEPO –
Dušan Vilímek a dalším, kteří se podíleli na
spoluorganizaci turnaje (foto vpravo).
V. M.
Zotepo Cup kořistí HC Mountfieldu
České Budějovice
TURNAJ HARTMANN
V sobotu 17. 3. 2012 proběhl v Soběslavi turnaj žáků třetích tříd, jehož
se kromě domácích hokejistů zúčastnili: HC Mountfield Č. B., KLH Vajgar J. H. a TJ Hluboká n/Vlt Knights. V tomto turnaji skončili Sobíci na
výborném 2. místě.
V prvním zápase nastoupili proti favorizovanému HC Mountfield Č.B.
a ačkoli do půli zápasu drželi se soupeřem krok, závěr se jim moc nepovedl.
Budějovičtí hokejisté, kteří se po zásluze stali vítězi celého turnaje, nakonec udolali Sobíky 6:15. Góly: Vácha, Šrubař 2x, Smolík 2x, Bláha.
Druhý zápas proti hokejistům od Vajgaru nezačali Sobíci nejlépe, ale
postupně se jim podařilo hru vyrovnat a v závěru dokonce otočit skóre ve
svůj prospěch. Soběslav nakonec porazila KHL Vajgar Jindřichův
Hradec 8:6.
Góly: Šrubař 3x, Bláha, Mička 2x, Vácha, Krch.
Do posledního zápasu nastoupili Sobíci s odhodláním poprat se o konečné druhé místo v turnaji proti hokejistům Hluboké nad Vltavou. Sobíci
si hned na začátku utkání vypracovali třígólový náskok a vše vypadalo na
poměrně snadnou výhru. Pak ale Rytíři z Hluboké přidali a podařilo se
jim náskok soběslavských smazat. Po velice vyrovnaném závěru plném
dramatických okamžiků se obě mužstva rozešla za nerozhodného
stavu 7:7.
Góly: Šrubař 4x, Hanzal, Smolík, Krch.
Sestava Spartaku Soběslav: O.Šatný – D.Šrubař, L.Krch, V.Křiklánová, M.Bláha, L.Mička, O.Fuciman, O.Vácha, O.Hanzal, M.Smolík.
Poděkování patří našim hokejistům za statečné výkony, pořadatelům a
především hlavnímu sponzorovi, firmě Hartmann.
Konečné pořadí turnaje:
1. HC Mountfield České Budějovice
2. Spartak Soběslav
3. KLH Vajgar Jindřichův Hradec
4. TJ Hluboká nad Vltavou Knights
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Oliver Šatný. Jiří Hanzal
Vážení atletičtí nadšenci a běžci,
dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní ročník tradičních běžeckých závodů ve Veselí nad Lužnicí. V sobotu 5. 5. jsme pro vás připravili
50. ročník Běhu Klobásnou (nad nádražím ČD).
Další informace včetně mapky tratí naleznete na www.veseli.cz.
Michal Rybák, předseda AO TJ Lokomotiva Veselí n/L
tel. 604 817 785
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
FK Rašelina Soběslav, oddíl mladší fotbalové přípravky
pořádá v úterý 8. 5. 2012
dva souběžné turnaje pro ročníky 2003 a 2004
Účastníci r. 2003
FK Rašelina Soběslav
SK Větrovy
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
FK Meteor Tábor
Jiskra Třeboň
FK Olympie Týn nad Vltavou
Účastníci r. 2004
FK Rašelina Soběslav
Lokomotiva České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
SKP České Budějovice
Jiskra Třeboň
Šumavan Vimperk
Program:
· 8.30 – 13.55 fotbalový turnaj
· 14.00 – 14.45 Exhibice Martina Komárka – ukázka dřevosochání a disciplíny Timbersport,
beseda - M. Komárek - 4 x mistr Evropy, 1 x stříbro na MS, 2 x bronz na MS v Timbersportu
· 14.45 Vyhlášení výsledků fotbalového turnaje
Halovou sezonu zakončili kadeti vítězstvím
Jako každý rok, tak i letos kadeti zimní fotbalovou přestávku vyplnili několika halovými
turnaji.
Od prosince do března jsme se zúčastnili
dlouhodobého, velmi kvalitně obsazeného turnaje v Týně nad Vltavou. V konkurenci deseti
týmů z celého Jihočeského kraje nám utekla
bronzová medaile o jeden jediný bod a my skončili na 4. místě za suverénním Sezimovým
Ústím, Milevskem a domácím týmem Týna nad
Vltavou. Touto cestou bych chtěla poděkovat
Tomáši Petráskovi, Romanu Pokornému, Zdeňku Masářovi a Ondřeji Boucníkovi, kteří podávali v průběhu celého turnaje perfektní výkony a
byli oporami týmu. Hvězdou turnaje byl Michal
Křiváček, který byl vyhlášen ve velmi kvalitní
konkurenci nejlepším brankářem turnaje.
Dále jsme o vánočních prázdninách absolvovali také velmi kvalitní turnaj v Třeboni. Na tento turnaj jsme odjížděli ve velmi oslabené
sestavě, což se také projevilo na výsledku. Po
prvních dvou dobře zvládnutých zápasech se
začal projevovat malý počet hráčů, došly fyzické síly. Turnaj jsme nezvládli a skončili jsme na
posledním 8. místě.
Poslední kategorií turnajů, kterých jsme se
zúčastnili, byly turnaje OFS. První proběhl za
skvělé organizace domácích pořadatelů v Chotovinách. Po prvních dvou zápasech, kdy jsme
porazili Větrovy a Chotoviny B, bylo patrné, že
se kluci chtějí prát o medaile a nechají na hřišti
vše. Přišla však sprcha a my prohráli s Meteorem Tábor 3:0. Vzájemné povzbuzování, hecování a touha po první medaili v sezoně vyústily
v další tři výhry a bylo jasné, že medaile nám
neuteče. O tom, kdo bude na 2. a kdo na 3. místě, rozhodl až poslední zápas mezi námi a Chotovinami A. Zápas se nesl ve velmi bojovném
duchu a zcela určitě to byl nejhezčí zápas turnaje. Vítězně ale nakonec vyšel náš soupeř, který
se po našem velmi nešťastně zahraném rohovém
kopu dostal k míči a skóroval. Kluci už potom
nedokázali ani velmi houževnatou hrou vstřelit
gól a výsledek tedy zůstal 1:0. Turnaj ovládl
tým Meteoru Tábor, druhé byly
Chotoviny A a bronzové
medaile si odnesla FK Rašelina
Soběslav. Kluci podali velmi
dobrý výkon, který byl tentokrát
založen na kolektivním duchu a
týmové spolupráci.
Druhý turnaj OFS se konal
v Soběslavi 24. 3. 2012. Byl to
poslední turnaj sezony a kluci se
na něj moc těšili. Do turnaje
jsme vstoupili velmi důležitým
vítězstvím nad Větrovy 1:0, po
té jsme porazili Sokol Sezimovo
Ústí 5:1. Jako již tradičně i na
tomto turnaji si kluci vybrali
slabší chvilku, ve které nás
smetla Bechyně 4:2. Kluci se
však rychle oklepali a porazili
nejslabší tým z Jistebnice 7:0.
Opět poslední zápas rozhodoval
o našem umístění. Tabulka byla
Leží zleva: Michal Křiváček, Dan Chlaň, 1. řada zleva: Petr Van- tak vyrovnaná, že pouze vítězčata, Tomáš Petrásek, Lukáš Hájíček, Míra Forzsták, 3. řada zle- ství nám zaručovalo zlatou meva: Filip Studený, Zdeněk Masář, trenérka Zdeňka Masářová, daili, remíza či prohra pouze
Honza Štefan, Marek Křiklán
bramborovou pozici. Zápas byl
květen 2012
Martin Komárek
Martin Komárek pochází z Oseka u Milevska. Od 16 let závodí v soutěžích s dřevorubeckými disciplínami. Je čtyřnásobný Mistr Evropy
v Timbersportu z let 2003 – 2006, v roce 2002
skončil na ME na 2. místě a v roce 2008 obsadil
po vleklém zranění ramene na ME třetí příčku.
Úspěchy slavil ale i mimo náš kontinent, když si
z MS 3 x odvážel bronzovou medaili (2006,
2010, 2011) a v roce 2008 byl na MS dokonce
stříbrný. Od roku 2010 je světovým rekordmanem v disciplíně Stihl Stock Saw (řezání klasickou motorovou pilou) - průměr kmene 40 cm
v čase 9,445 s.
V současné době pracuje na „volné noze“
jako trenér při tréninkových kempech, účastní
se exhibičních vystoupení a show nejen v Evropě, tvoří a trénuje český reprezentační tým.
Také vyřezává zejména motorovou pilou sochy
a skulptury na zakázku a při různých veřejných
akcích. Některé jsou pak draženy na dobročinné
účely.
Je držitelem několika rekordů v Guinessově
knize za vyřezávání motorovou pilou. O své
práci říká – je to práce s nejistou budoucností,
ale skvělou současností.
o to zajímavější, že soupeřem byl MAS Sezimovo Ústí, kterému kluci měli opravdu co vracet.
Neskutečná rivalita a touha domácích po vítězství byla znát hned po prvním hvizdu rozhodčího. Kluci se do soupeře opravdu zakousli a
nepustili ho v prvních pěti minutách za půlku.
Chybělo jediné, překonat jejich brankáře. Zápas
také velmi zdatně prožívali rodiče obou táborů a
atmosféra v hale byla tudíž přímo ligová. V 6.
minutě se nám podařilo to nejdůležitější, vstřelit
gól, ale zbývalo dalších jedenáct minut si tento
náskok udržet. Kluci opravdu na hřišti nechali
veškeré síly a odměnou jim byly ty nejtřpytivější medaile. Turnaj jsme tedy vyhráli, druhý
skončil tým Větrov a třetí místo obsadil tým
z Bechyně. Výhrou v posledním zápase jsme
odsunuli tým Sezimova Ústí až na 4. místo.
Všichni hráči odvedli kvalitní výkony, ale je třeba vyzdvihnout výkony Lukáše Hájíčka a jeho
vítězný gól proti Sezimovu Ústí, Filipa
Studeného a jeho obranný zákrok, protože
někdy je opravdu třeba zatáhnout za záchrannou
brzdu, Honzy Štefana za pět vstřelených gólů a
v neposlední řadě Dana Chlaně, který jako
náhradní brankář podal výborný výkon.
Celému týmu děkuji za předvedené výkony
v celé halové sezoně a přeji hodně spokojenosti
v jarní části okresního přeboru.
Zdeňka Masářová
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Fotbalové zprávy o mužstvu mužů „A“
V klubu FK Rašelina Soběslav došlo v zimním období k několika změnám. Na Valné hromadě dne 24. ledna 2012 odstoupil starý výbor
oddílu a byl zvolen nový.
Ke stejnému datu, tzn. ke dni 24. ledna
2012, se váže i rezignace trenéra Romana Kačura, který byl ve velmi krátké době nahrazen Milanem Škardou ze Sezimova Ústí, jenž se ihned
ujal již rozjeté zimní přípravy. Asistuje mu bývalý stoper „A“ mužstva Radek Hajič. Hráčský
kádr nezaznamenal velkých změn. Pouze Jirka
Peltán odešel zkusit štěstí do Rakouska. Do
mužstva přišel na hostování brankář Martin Kuník z Choustníka. Z „B“ mužstva byli zařazeni
Jan Spilka a Tomáš Mazouch. Odešel Radek
Holub za prací do zahraničí. Věkový průměr je
24 let. Do přípravy se zapojilo 20 mužů včetně
3 brankářů. Nejstarším hráčem je Robert Hanzal
a nejmladším Jan Boháč. Jinak se nám podařilo
mužstvo udržet pohromadě a doufám, že i
kvalitně připravit na jarní část KP. Bylo
odehráno několik přípravných zápasů:
· FK Rašelina Soběslav – Sokol Želeč 5:3
Branky: 2x Jelínek, Šmídmajer, Polišenský
K., Janoušek P.
· FK Rašelina Soběslav – Slavoj Pacov 3:4
Branky: 2x Polišenský K., Mazouch T.
· FK Rašelina Soběslav - Milevsko „B“ 1:1
Branky: Jelínek - vlastní Líkař
· FK Rašelina Soběslav – FC Chýnov 4:3
Branky: Jelínek 2x, Hanzal, Janoušek P.
· FK Rašelina Soběslav – Dolní Bukovsko 4:2
Branky: Hanzal 2x, Petrů, Boháč
Nyní už jsou odehrány čtyři mistrovské utkání krajského přeboru Chance
· HLUBOKÁ – SOBĚSLAV 4:3 (3:0)
16. Janoušek, 27. Jonáš, 31. Horejš, 65.
Benhák - 48. a 83. Šmídmajer, 80. Mazouch
ŽK: Adam – 2x Janoušek P.
ČK: Janoušek, Kolba
· FK Rašelina Soběslav - SK Rudolfov 1:0
(0:0) 84. Boháč
ŽK: 1:2 (Boháč - Baščevan 2x),
ČK: 0:1 (87. Baščevan)
· FK RAŠELINA SOBĚSLAV - FK SPARTAK
KAPLICE 2:0 (1:0)
Branky: 21. min. Janovský z penalty (as.Polišenský J.), 56. min. Boháč (as. Jelínek)
· MALŠE ROUDNÉ - FK RAŠELINA
SOBĚSLAV 2:2 (0:2)
Branky: 47. Trněný (11), 65. Kučera –
10. Hanzal, 22. Boháč
ŽK: 2:4 Píša, Havelka - Mazouch, Boháč,
Líkař, Janoušek
Po těchto odehraných zápasech stále držíme
osmou příčku přeboru jako po podzimní části.
O dalším průběhu soutěže krajského přeboru
Vás budu informovat.
F.M.
25
Bonus Cup 2012
V neděli 25. 3. 2012 jsme se zúčastnili turnaje mladších přípravek r. 2004, který pořádal fotbalový klub Lokomotiva České Budějovice.
Zápasy našeho týmu:
· FK Rašelina Soběslav - Šumavan Vimperk
3:2
· SKP Č. Budějovice - FK Rašelina Soběslav
0:3
· FK Rašelina Soběslav - Čtyři Dvory
7:1
· Lokomotiva Č.B. - FK Rašelina Soběslav
0:2
Konečné výsledky turnaje:
1. FK Rašelina Soběslav - 12 b.
2. Lokomotiva České Budějovice - 7 b.
3. SKP České Budějovice - 6 b.
4. TJ Šumavan Vimperk - 3 b.
5. Čtyři Dvory - 1 b.
Nejlepším střelcem turnaje byl se 7 góly vyhlášen hráč FK Rašelina Soběslav Filip Petrásek.
(zip)
Záchranářská
Jarní cena Neratovic
Poslední březnovou neděli 31. 3. se 15 mladých záchranářů z Vodní záchranné služby Soběslav účastnilo víceboje na tradiční Jarní ceně
Neratovic v záchranářském sportu. V letošním
ročníku závodilo dvanáct místních skupin VZS
ČČK z celé České republiky. Startovní pole
čítalo 70 mužů a 58 žen ve věku 9-40 let.
Soutěž se skládá ze 4 disciplín pro jednotlivce, které testují jejich všestrannost, a také čtyřčlenných štafet (2 disciplíny).
V bojovné atmosféře získali naši zástupci
pro Soběslav 1. místo: Macek David a Drhovská
Bára v kategorii do 10 let; štafeta muži 1998 a
ml.; 2. místo: Trska David (M 98-99); 5. místo
Plachý Rostislav (M 98-99), Novotný Jan (M
94-97); 6. místo: Novotný Michal (M 98-99),
Řezníčková Kateřina (do 10 let); štafeta muži 97
a st.; 8. místo: Tlustý Martin (M 93 a st.); 11.
místo: Brázda Jakub (M 98-99), Řezníček Jan
(M 94-97); 12. místo: Havlík Tomáš (M 98-99);
Zleva stojí: Tlustý Martin, Řezníček Jan, Macková Barbora, Novotný Jan, Brázda Jakub, Havlík To- 14. místo: Chlumecký Jakub (M 98-99); 15.
máš, Novotný Michal, Trska David, Rosolová Tereza, zleva dole: Plachý Rostislav, Fajtl Tomáš, místo: Macková Barbora (Ž 94-97); 16. místo:
Fajtl Tomáš (M 98-99), Rosolová Tereza
Chlumecký Jakub, Řezníčková Kateřina, Macek David, Drhovská Bára
(Ž 94-97);
Junioři 14-18 let si výsledky z tohoto závodu
Město Veselí nad Lužnicí si vás dovoluje pozvat
započítali
do tabulky, která určí českou reprena 13. ročník cykloturistické jízdy za poznáním Veselských blat
zentaci pro ME juniorů 2012 ve Švédsku, a senis architekturou selského baroka JARO NA BLATECH,
oři 19 let a starší bojují o účast na Mistrovství
který se bude konat v sobotu 26. května.
světa 2012, které se koná v Austrálii.
Start mezi 8. až 10. hodinou od „Hokejky“ ve sportovním areálu, dojezd do 18 hodin na místo
V květnu čeká mladé záchranáře od 7 do 18
startu. Trasy 12, 20, 36, 61 a 107 km.
let Mistrovství České republiky mládeže v záÚčastníci jízdy na nejdelší trase mají mezi 12. a 13.30 hodinou přestávku v Informačním centru
chranářském sportu, tradičně konané v SokoloJaderné elektrárny Temelín, kde bude připraveno malé občerstvení.
vě. Tento závod bude zároveň započítán jako
Důležité upozornění!
druhý kvalifikační závod juniorů. Držíme palce,
Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a dodržuje důsledně dopravní předpisy. Děti jedou jen
ať jim výkonnost vydrží a vynaložené úsilí
v doprovodu dospělých!
přinese opět kvalitní výsledky.
Více informací získáte na www.veseli.cz, případně na telefonu 381 548 180.
VZS Soběslav
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
květen 2012
Šveccykloteam Soběslav
Někdy se trénovat začít musí. Když v Česku
byla obloha zatažená, vyrazili jsme mimo naší
republiku. Na Slovensku to bylo parádní, svítilo
sluníčko a vždy po 100 km jsme byli všichni
ztuhlí. Proto jsme vždy po namáhavé práci šli do
lázní. Když nám skončilo soustředění, začaly
závody.
Denisa Mináriková-Švecová i Karel Arlt se
vydali v sobotu 7. dubna na první kritérium
v Soběslavi. Na domácí trati se jim moc dobře
nevedlo, ale i tak to zvládli. Denisa skončila
sedmá a Karel pátý. V náboru do šesti let vyhrála domácí Anna Švecová, třetí byl domácí Přemek Švec. V náboru do devíti let zvítězil Filip
Kašpar, druhý byl Matěj Grygar a třetí Adam
Kaňkovský. Mladší žáky vyhrál Měšťan Matouš, druhý Dofek Jiří a třetí Kostiha Antonín.
Starší žákyně vyhrála Sára Kaňkovská, druhá
skončila Tereza Neumannová a třetí Kateřina
Lacinová. V kadetkách zvítězila Jana Czeczinkarová, druhá byla Nikola Bajgerová a třetí Bartizalová Denisa. Žáky starší ovládl Person Tomáš,
druhý dojel do cíle Štoček Tomáš a třetí Petr Mosinger. V kadetech zvítězil Adam Ťoupalík, druhé místo obsadil Hynek Matouš a třetí Camrda
Pavel. Juniory vyhrál Lichnovský Luděk, druhý
skončil Urbášek Jan a třetí Fiala Petr. V ženách a
zleva: 4. místo Turek Daniel-TJ Favorit Brno, 2. místo Nesveda Jiří-ACS Sparta Praha, 1. místo
Mixa Marek-AC Dukla Praha, 3. místo Kaňkovský Alois-ACS Dukla Praha, 5. místo Okrouhlický
Tomáš-Focus Cycling Znojmo (zúčastnilo se pět mistrů světa)
Byl to nejlépe obsazený závod v Čechách
juniorkách vyhrála Záleská Lucie, druhá byla jsme jeli na Český pohár do Třebušína, kde se jela
Kuntová Vendula a třetí Kadlecová Monika. časovka jednotlivců a silnice. V časovce skončila
V mužích si dojel pro první místo Mixa Marek, Denisa čtvrtá a Karel, který měl defekt, skončil
druhé obsadil Nesveda Jiří a třetí Kaňkovský dvanáctý. Na silnici si Denisa dojela pro druhé
Alois.
místo, kde konečně „stoupla na bednu“. Karel
Druhý den v neděli jsme vyjeli na silnici do skončil desátý.
Za Šveccykloteam
Příbrami, kde bylo mrazivo a padal sníh. Denisa
ve spurtu skončila čtvrtá a Karel pátý. Za týden
Denisa Mináriková-Švecová
Z turnaje v kuželkách
Dne 31. 3. 2012 se konal Velikonoční turnaj
v kuželkách pro neregistrované hráče. Všichni
předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli odměněni cenami od sponzorů, kterým moc děkuji.
O příjemný pobyt na kuželně se postaral oddílový barman Míra Dubský.
Výsledky:
Muži:
1. VANĚK Milan 213
2. ŽELEZNÝ Vladimír 199
3. PAVLÍČEK František 195
Ženy:
1. ŽALDOVÁ Jana 203
2. CHALAŠOVÁ Olga 183 (foto)
3. VOTRUBOVÁ Jana 155
Děti:
1. TUČEK Vojtěch 53
2. KRASANOVSKÝ Lukáš 45
3. ONDŘEJOVÁ Alena 39
Zvláštní cenu „Velikonoční čulibrk“ získal
BRABEC Mario.
Děkuji sponzorům: Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia s.r.o., Víno-Jaroslav Diviš,
Večerka u gymnázia - Luděk Menhart, Grena
a.s., Hasit-Jaroslav Cicvárek, Uniom-Jaroslav
Faust.
P. N.
STÁLE SE HLEDÁ
Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MO N IK A
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel.: 723 512 899
Pracovní doba
Po, Út, Čt 17 – 20 h
www.pujcovna-monika.cz
NABÍZÍM v odpoledních
hodinách a o víkendu
pomoc s domácností,
drobné opravy a údržbu
kolem domu, zahrady, apod.,
DÁLE broušení nožů
a nůžek.
Tel. 605 526 039
Fenka, Český strakatý pes, převážně černá,
stáří 4 roky
slyší na jméno: Bazalka
číslo čipu: 203098100248560
tetování na uchu: 1003
na bříšku má jizvu po kastraci
na krku má obojek (mohla ho ztratit) s telefonním číslem a jménem
ztratila se nad obcí Dráchov u Soběslavi,
později byla spatřena u obce Klečaty a u
obce Záluží
pokud prosím získáte jakékoliv informace o
naší fence, zavolejte nám na tel. 723 541 010
ODMĚNA !!!!!!!!!!!!!!!!
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
27
Masérna MANO
v novém!
Od 1. června 2012 díky zkvalitňování služeb se provozovna masérny
MANO z J.V.Sládka 699/II přesune do nových prostor J.V.Sládka
818/II ve Veselí nad Lužnicí. Jde o vedlejší budovu (cca 30 m).
Na Vaši návštěvu v novém se těší
masér:
Marek Novotný, tel. 728 98 02 98
manikérka, gelové nehty:
Miloslava Novotná, tel. 721 28 43 57
Další informace na www.maserna-mano.webnode.cz
Případné písemné dotazy na [email protected]
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
[email protected]
·
·
·
·
·
Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky
Penzijní připojištění
Životní pojištění
Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659
Koupě:
· Prodám rodinný dům v centru Soběslavi o
3 bytových jednotkách, zahrada, garáž.
Tel. 603 489 237
či městský byt v Soběslavi nebo blízkém
okolí. Byt je částečně zařízen, dohoda.
Volejte 775 563 241.
· Koupím garáž Na Moskvě. Tel. 602 442 806
· Prodám levné, pěkné, málo nošené oblečení
po 1 dítěti - holčičce, velikostně od 4 do 7 let.
Tel. 723 259 292
· Hledám zkušeného zedníka na stavbu rodinného domku. Tel. 737 335 096
Prodej:
Různé:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY, opravy
PC a notebooků, instalace, zálohování, obnova dat, odvirování, kompletace PC, správa
sítí, poradenství a další.
Tel.: +420 723 815 090, web: mktech.ic.cz,
e-mail: [email protected]
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž v Soběslavi. Tel. 777 244 641
· Prodám sněhovou frézu Panter šíře 70 cm,
jako nová, v provozu jednu sezonu jako přídavné zařízení za 2bubnovou sekačku DAKR
Panter FD-3 RZS-121. Cena 12.000 Kč. Soběslav. Tel. 604 150 816
· Prodám stavební míchačku (vajíčko) na 2 kolečka v dobrém stavu za 2.000 Kč.
Tel. 602 118 972
· Prodám použité, čisté cihly – 1.500 ks -1.500
Kč, Soběslav. Tel. 737 335 096
· Prodám byt 3+0, cca 60 m , na sídlišti Svákov. Spolu s bytem možno koupit garáž „Na
Moskvě“. Cena dohodou. Tel. 732 920 539
2
· Nabízím pronájem nebytových prostor dvě míst2
nosti asi 46 m v Palackého ul. 92, Soběslav,
na obchod a jiné. Tel. 777 298 015
· Pronajmu dlouhodobě garáž Na Moskvě.
Tel. 777 311 597
· Pronajmu byt 1+1 v Soběslavi, 4.000 Kč/m.
Tel. 603 442 474
· Vyměním krásný městský podkrovní byt 3+1
na tichém místě (1.patro) za menší družstevní
· Pronajmu byt v Soběslavi 2+1 s lodžií, zatep2
lený, plastová okna, výtah, 54 m , 2. patro,
částečně zařízený, volný ihned.
Tel. 605 542 266
· Hostinec „U Veterána“ v Kvasejovicích přijme brigádnici na výpomoc (věk od 18 let).
Nástup možný IHNED. Tel.: 774 67 67 41
· Bowling steak bar Soběslav přijme barmanku na brigádu. Nabízíme dobré platové ohodnocení, dobrý kolektiv a pružnou pracovní
dobu. Požadujeme příjemné vystupování,
ochotu pracovat a sympatický vzhled.
Zasílejte krátký životopis + foto.
E-mail: [email protected]
· Autoservis Jindra s.r.o. Soběslav přijme autokarosáře, vyučen, praxe vítána, svářečský
průkaz. Tel. 602 659 049, 381 521 094.
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
květen 2012
OÁZA – dům
sportu a zábavy
Cyklosport Švec
Vás zve do rozšířeného obchodu, kde nabízí:
Jízdní kola – výběr více jak ze sta kol
¢
Elektrokola
¢
Sportovní oblečení, termo prádlo, novou kolekci plavek
¢
Sportovní obuv na běžné použití, běh, fotbal, cyklistika
¢
Brusle, hokejky, florbal hole
¢
Odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
¢
Camping – karimatky, spacáky, stany
¢
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan)
392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119
www.cyklosportsvec.cz
Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy, prkna,
fošny a palubky
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
VODA – TOPENÍ
Vodovodní, kanalizační přípojky
Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
·
·
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
Tel. 603 572 515
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
Uzávěrka příštího čísla Hlásky je 15. května 2012
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
STAVEBNINY BÍNOVÁ
· Nabízí široký sortiment stavebního materiálu za příznivé ceny
· Nářadí pro stavebníky a kutily
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300,775 628 421
www.stavebniny-binova.cz
KOMINICTVÍ
Čištění komínů * Revizní zprávy
Frézování a vložkování komínů
na pevná a plynná paliva, rekonstrukce a opravy komínů
Roman Hájek
Husinecká 2193, 390 02 Tábor, Mobil: 773 608 065
e-mail: [email protected], www.kominictvi-tabor.cz
29
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ás
tivte n
Navš ě Hobby
stav
na vý pavilon
nový
květen 2012
Antik + bazar + sekáč
N O V Ě
O T E V Ř E N O
E. Beneše 480, Soběslav
(naproti benzínové pumpě směr Č.B.)
Prodej, nákup, komise
Vykupujeme
starožitnosti, šperky, vánoční ozdoby, mince apod.
Tel. 602 102 296
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
Okružní 373, 391 11 Planá nad Lužnicí
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Vinylové podlahy, přírodní linoleum
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
· Vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA
květen 2012
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
K D O
I N Z E R U J E
-
T E N
31
P R O S P E R U J E
H L E D Á M E
technologa do výroby barev ve Veselí nad Lužnicí.
Požadujeme min. SŠ vzdělaní s maturitou, dobrou znalost angličtiny
a práce na PC, kombinační, logické a technické schopnosti, ochotu
učit se novému. Nabízíme zázemí prosperující firmy a nadstandardní
ohodnocení nadstandardního pracovního výkonu.
Informace na tel. 602 406 086
32
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
květen 2012
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

Documentos relacionados

PÁTOVINY číslo 1 / 2012

PÁTOVINY číslo 1 / 2012 bez pomoci učebnice. Po každé velké kapitole si udělej krátkou přestávku, zacvič si - to ti prokrví mozek - a můžeš se šprtat dál. Papír si nalep na lednici a při každé návštěvě se na to koukni. To...

Leia mais

Stáhnout ve formátu pdf

Stáhnout ve formátu pdf Postih šikany je velmi problematický, pokud chcete dodržet pravidlo, že agresor by nikdy neměl být se svou obětí konfrontován. V takovém případě je cesta k pravdě velmi složitá. U kyberšikany je pa...

Leia mais

tady - Hobulet

tady - Hobulet a mapách, které zároveň poslouží jako podklady pro další rozvoj městské části. ○

Leia mais

Sudice - Sdružení obcí Hlučínska

Sudice - Sdružení obcí Hlučínska o dílo č. SUD08_SOD na tvorbu GIS obce Sudice v roce 2008 v celkové ceně 13.090,00 Kč. Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o dílo. Usnesení 11/12 - Zastupitelstvo obce Sudice ruší : Usnesení č....

Leia mais