Amplifi page 1

Сomentários

Transcrição

Amplifi page 1
Thank You!
Thank you for purchasing the Griffin Technology Amplifi
2.1 Sound System for your iPod.
Amplifi is a robust, full-spectrum sound system
designed to fit easily on a desktop or a bookshelf, in any
room of your house, office or studio. Inside Amplifi’s
acoustically-tuned enclosure are two 2.75"
high/midrange speakers for clear highs and vocals, and
a 5" woofer with a built-in bass reflex port for deep,
expansive bass. Amplifi’s sturdy wood construction
delivers the difference — the warm, rich timbres that
only wood-based speaker cabinets can impart.
Amplifi is designed to accommodate all current iPod
models easily. Six different iPod adapter inserts are
provided to fit any dock connector iPod. Amplifi will even
charge the battery while you listen. A standard 1/8"
(3.5mm) stereo auxiliary input audio jack
accommodates other iPod models, MP3 players, audio
CD players, tape players, portable radios — anything
with a headphone or line out jack.
What’s Included
Amplifi 2.1 Sound System
for your iPod
IR Remote
Six iPod Adapter Inserts
AC Power Cable
1
Setting Up Amplifi
Start with Amplifi on a firm, level surface.
1. Connect the power supply to to the power port on Amplifi’s
rear panel, and plug the other end into a wall outlet.
2. For iPod models with dock connector: Slide the appropriate
iPod adapter insert for your iPod into the space provided in
Amplifi’s dock bay, then insert your iPod.
For earlier iPod models and devices with headphone or
line-out jack: Use any cable with a plug appropriate for your
device to connect to the 3.5mm (1/8") stereo in port located
on Amplifi’s rear panel. Set the volume on your device to
about 3/4 of maximum, to maximize the signal and
minimize distortion
2
3. The first time you turn Amplifi on, give the
Power/Volume knob a half-turn counterclockwise to
set the volume to a safe level (you can turn it up later
to suit your taste), then press the Power/Volume
Knob on Amplifi’s front to turn the system on. The
blue ring around the knob lights up, and you’re ready
to rock.
Controlling Amplifi
Volume
Clockwise to increase
Counterclockwise to decrease
Power
Push knob to turn on/off
Using the Remote Control:
Press once to pause play;
again, to resume.
Press to adjust the system
volume up.
Press once to return to the
beginning of the current
track or twice to skip to
the beginning of the
previous track. Press and
hold to scan backward
quickly through a track.
Press once to skip to the
next track. Press and hold
to scan forward quickly
through a track.
Press to adjust the
system Volume down.
Press to turn Amplifi
on and off.
3
Safety
• Read all instructions before using this product.
• Do not use this device near water or moisture.
• Clean only with a dry cloth. Unplug this product before
cleaning.
• Do not install near any heat sources, such as radiators
heat registers, stoves or other apparatus that produces
heat.
• Unplug this apparatus during lightning storms or when
unused for long periods of time.
• This product is intended to be used only with the power
supply provided.
• This product must be used indoors. It is neither designed
nor tested for use outdoors, or in recreational vehicles
or boats.
• Keep the remote control battery away from children. It may
cause a fire or chemical burn if mishandled. Do not
recharge, disassemble, heat above 100˚C (212˚F), or
incinerate. Dispose of used batteries promptly and properly,
observing all local regulations. Replace only with a battery
of the correct type and model number.
• Refer all servicing to qualified service personnel. Do
not attempt to service this product yourself.
!
Remember: Listening to music at loud levels can
cause permanent hearing loss. Please listen
responsibly! We want you to enjoy Amplifi’s great sound
for many happy years to come.
4
To reduce the risk of electric shock, do not expose the
product to rain or moisture.
No open flame sources, such as lighted candles, should be
placed on the device.
Complete Declaration of Conformity documents can be found
at www.griffintechnology.com.
Tech Specs
Frequency Response: 50 Hz to 16 kHz
Power: 120-220 Volts AC
Remote Operating Range: 10 meters line of sight
For further information, visit Griffin Technical Support online:
http://www.griffintechnology.com/support/
5
Amplifi is a trademark of Griffin Technology, Inc. • iPod is a trademark of Apple
Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
© 2007 Griffin Technology • www.griffintechnology.com
Made in China • Designed in Tennessee
Dank u!
Hartelijk dank voor uw aankoop van het Griffin Technology
Amplifi 2.1-geluidssysteem voor uw iPod.
Amplifi is een robuust geluidssysteem met een compleet
spectrum dat zo ontworpen is, dat het gemakkelijk op uw
bureau of een boekenplank kan worden geplaatst in elke
plaats van uw huis, kantoor of studio. De akoestisch
afgestemde behuizing van de Amplifi bevat twee 2,75"
hoge/middentoonluidsprekers voor zuivere hoge tonen
en stemmen en een 5" woofer met een ingebouwde
basreflexpoort voor diepe, zware lage tonen. De stevige
houten constructie van de Amplifi maakt het verschil met
warme en rijke timbres die alleen door op hout gebaseerde
luidsprekersbehuizingen kunnen worden weergegeven.
Amplifi is zo ontworpen, dat alle huidige iPod-modellen er
gemakkelijk in passen. Er zijn zes verschillende inzetstukken
voorzien voor de iPod-adapter zodat het apparaat kan worden
aangepast aan elke iPod-dockconnector. Amplifi zal zelfs de
batterij opladen terwijl u luistert. Een standaard 3,5 mm (1/8")
stereo hulpaansluiting is voorzien voor andere iPod-modellen,
MP3-spelers, audio-cd-spelers, cassettespelers, draagbare
radio's - alles met een hoofdtelefoonaansluiting of een lijnuitgang.
Inhoud verpakking
Amplifi 2.1 geluidssysteem
voor uw iPod
IR-afstandsbediening
Zes inzetstukken iPod-adapter
Wisselstroomkabel
6
De Amplifi installeren
Plaats de Amplifi op een stevig, effen oppervlak.
1. Sluit de wisselstroomkabel aan op de voedingspoort op
het achterpaneel van de Amplifi en stop het andere uiteinde
in een stopcontact.
2. Voor iPod-modellen met dockconnector: schuif het geschikte
inzetstuk voor de iPod-adapter van uw iPod in de voorziene
ruimte in het dockcompartiment van de Amplifi en stop uw
iPod in het apparaat.
Voor oudere iPod-modellen en apparaten met hoofdtelefoonaansluiting of lijnuitgang: sluit een willekeurige kabel met een stekker
die geschikt is voor uw apparaat aan op de 3,5 mm (1/8") stereo
ingang op het achterpaneel van de Amplifi. Stel het volume op uw
apparaat in op ongeveer 3/4 van het maximale volume om het
signaal te maximaliseren en de vervorming te minimaliseren.
7
3. Wanneer u de Amplifi voor de eerste keer inschakelt, draait u de
voedings-/volumeknop een halve slag linksom om het volume op
een veilig niveau in te stellen (u kunt het volume lager verhogen
volgens uw smaak). Druk vervolgens op de voedings-/volumeknop
om het voorpaneel van de Amplifi om het systeem in te schakelen.
De blauwe ring rond de knop licht op en u bent klaar om te "rocken".
De Amplifi bedienen
Volume
Voeding
Rechtsom om te verhogen
Linksom om te verlagen
De knop indrukken om
in/uit te schakelen
De afstandsbediening gebruiken:
Eenmaal indrukken om
afspelen te pauzeren, opnieuw
indrukken om te hervatten.
Eenmaal indrukken om
terug te keren naar het
begin van het huidige
nummer of tweemaal om
naar het begin van het
vorige nummer te
springen. Ingedrukt
houden om snel terug te
spoelen in een nummer.
Indrukken om het
systeemvolume te
verhogen.
Eenmaal indrukken om
naar het volgende nummer
te springen. Ingedrukt houden
om snel vooruit te spoelen
in een nummer.
Indrukken om het
systeemvolume te verlagen.
Indrukken om de Amplifi
in en uit te schakelen.
8
Veiligheid
• Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.
• Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht.
• Alleen reinigen met een droge doek. Koppel dit product
los van de voeding voordat u het reinigt.
• Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals
radiators, schoorstenen, kachels of andere apparaten
die warmte produceren.
• Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer
u het gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Dit product mag alleen worden gebruikt met de
bijgeleverde voeding.
• Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is
niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis of in
pleziervoertuigen of boten.
• Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt
van kinderen. Verkeerd gebruik kan brand of chemische
brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opladen,
demonteren, verwarmen boven 100°C (212°F) of verbranden.
Gooi lege batterijen onmiddellijk weg en houd hierbij rekening
met alle lokale voorschriften. Vervang de batterij alleen door
een batterij van het correcte type en modelnummer.
• Laat alle onderhoud en reparaties over aan bevoegd
onderhoudspersoneel. Probeer het product niet zelf te repareren.
!
9
Denk eraan: het beluisteren van muziek aan een hoog volume
kan permanent gehoorverlies veroorzaken. Luister verantwoord!
Wij willen dat u nog jarenlang kunt genieten van het fantastische
geluid van uw Amplifi.
Om het risico op elektrische schok te beperken, mag u het
product niet blootstellen aan regen of vocht.
Plaats geen bronnen met open vuur, zoals aangestoken
kaarsen, op het apparaat.
De volledige conformiteitsverklaring kunt u raadplegen
op www.griffintechnology.com.
Technische specificaties
Frequentierespons: 50 Hz tot 16 kHz
Voeding: 120-220 volt AC
Gebruiksbereik afstandsbediening: 10 meter gezichtslijn
Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan de
online technische ondersteuning van Griffin op:
http://www.griffintechnology.com/support/
Amplifi is een handelsmerk van Griffin Technology, Inc. • iPod is een handelsmerk van Apple
Computer, Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.
© 2007 Griffin Technology • www.griffintechnology.com
Gemaakt in China • Ontworpen in Tennessee
10
Merci !
Merci d’avoir acheté un Amplifi de Griffin Technology,
le système audio 2.1 pour iPod.
Amplifi est un système audio couvrant l’ensemble du
spectre sonore et conçu pour être placé aisément sur
un bureau ou une étagère, dans n’importe quelle pièce
de votre maison, votre bureau ou votre studio. L’enceinte
acoustiquement étudiée de l’Amplifi abrite deux hautparleurs aigus/moyens de 70 mm conçus pour produire
des voix et des aigus clairs, ainsi qu’un caisson de graves
de 127 mm comprenant un port de basses réflex offrant
des graves profonds et puissants. La construction en bois
robuste de l’Amplifi fait toute la différence : des sonorités
chaleureuses et riches que seules des enceintes en bois
peuvent apporter.
L’Amplifi est conçu pour accueillir aisément tous les modèles
d’iPod actuels. Six adaptateurs différents sont fournis pour
assurer la compatibilité avec n’importe quel iPod doté du
connecteur Dock. L’Amplifi est même capable de recharger
la batterie de l’iPod en cours d’utilisation. Une fiche standard
d’entrée auxiliaire stéréo de 3,5 mm permet d’accueillir
d’autres modèles iPod, un lecteur MP3, un lecteur de CD,
un lecteur de cassette, une radio portable ou tout autre
appareil doté d’une prise de sortie casque ou line out.
Contenu du boîtier
Système audio 2.1 Amplifi
pour iPod
Télécommande à infrarouge
Six adaptateurs pour iPod
Câble d’alimentation CA
11
Installation de l’Amplifi
Commencez par poser l’Amplifi sur une surface plane et ferme.
1. Branchez le câble d’alimentation électrique sur le port
d’alimentation situé à l’arrière de l’Amplifi et branchez l’autre
extrémité sur une prise électrique.
2. Pour les modèles d’iPod à connecteur Dock : Glissez l’adaptateur
correspondant à votre iPod dans l’espace prévu à cet effet dans la
baie de Dock de l’Amplifi, puis insérez votre iPod.
Pour les modèles d’iPod plus anciens et les appareils équipés
d’une prise de sortie casque ou line-out : Utilisez n’importe quel
câble doté d’une fiche adaptée à votre appareil pour la connexion
au port d’entrée stéréo de 3,5 mm situé à l’arrière de l’Amplifi.
Réglez le volume de votre appareil sur un niveau d’environ 75 %
au maximum, afin de maximiser le signal et de réduire la distorsion
au minimum.
12
3. Avant d’allumer l’Amplifi pour la première fois, faites tourner
le bouton Alimentation/Volume d’un demi-tour dans le sens
contraire aux aiguilles d’une montre, afin de régler le son sur
un niveau sans danger (vous pourrez toujours l’augmenter plus
tard en fonction de vos préférences), puis appuyez sur le bouton
Alimentation/Volume situé à l’avant de l’Amplifi pour allumer
l’appareil. L’anneau bleu autour du bouton s’allume et vous
voilà prêt à profiter de votre musique.
Contrôle de l’Amplifi
Volume
Alimentation
Dans le sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter, dans
l’autre sens pour baisser
Poussez sur le bouton
pour allumer/éteindre
Utilisation de la télécommande :
Appuyez une fois pour interrompre la lecture ; appuyez une
nouvelle fois pour la reprendre.
Appuyez une fois pour
revenir au début de la
piste actuelle ou deux fois
pour passer directement
au début de la piste
suivante. Appuyez en
maintenant le bouton
enfoncé pour faire défiler
rapidement une piste en
arrière.
13
Appuyez pour augmenter
le volume du système.
Appuyez une fois pour accéder
directement à la piste suivante.
Appuyez en maintenant le bouton
enfoncé pour faire défiler
rapidement une piste en avant.
Appuyez pour baisser le
volume du système.
Appuyez pour allumer ou
éteindre l’Amplifi.
Sécurité
• Lisez attentivement toutes les instructions avant
d’utiliser cet appareil.
• N’utilisez jamais cet appareil à proximité d’une
source d’eau ou d’humidité.
• Servez-vous uniquement d’un tissu sec pour nettoyer
l’appareil. Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.
• N’installez pas l’appareil à côté d’une source de chaleur
telle qu’une bouche de chaleur, une cuisinière ou tout
autre appareil capable de générer de la chaleur.
• Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous ne
comptez plus l’utiliser pendant une période de temps prolongée.
• Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec
le boîtier d’alimentation inclus.
• Cet appareil doit être utilisé en intérieur. Il n’est pas conçu
pour être utilisé en plein air, dans un véhicule de camping
ou sur un bateau.
• Conservez la pile de la télécommande hors de portée des
enfants. Tout usage abusif risque de provoquer un incendie
ou des brûlures chimiques. Évitez de recharger la pile, de la
démonter, de l’exposer à des températures supérieures à
100°C ou de l’incinérer. Éliminez rapidement les piles
usagées en respectant les règlements locaux en matière
d’environnement. N’utilisez que des piles de remplacement
du même type et du même modèle.
• Faites appel à du personnel qualifié pour toute réparation.
N’essayez jamais de réparer cet appareil vous-même.
!
Rappel : écouter de la musique à des niveaux sonores
élevés peut provoquer la perte définitive de l’audition.
Écoutez votre musique de manière responsable ! Nous
souhaitons que vous puissiez profiter du son exceptionnel
de l’Amplifi pendant de très nombreuses années.
14
Pour réduire tout risque de choc électrique, n’exposez
pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité.
Ne placez jamais de sources de flammes, telles que
des bougies allumées, sur l’appareil.
Vous trouverez l’intégralité de la déclaration de conformité aux
normes sur www.griffintechnology.com.
Caractéristiques techniques
Réponse en fréquence : 50 Hz à 16 kHz
Alimentation : 120-220 V CA
Portée de la télécommande : 10 mètres
(champ de vision dégagé)
Pour plus d’informations, visitez le site d’assistance
technique de Griffin :
http://www.griffintechnology.com/support/
15
Amplifi est une marque de Griffin Technology, Inc. • iPod est une marque d’Apple, Inc.,
déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.
© 2007 Griffin Technology • www.griffintechnology.com
Fabriqué en Chine • Conçu au Tennessee
Vielen Dank!
Vielen Dank, dass Sie das Amplifi 2.1 Sound System von
Griffin Technology für Ihren iPod gekauft haben.
Amplifi ist ein stabiles Sound System mit vollem Klangspektrum,
das in jedem Raum Ihres Hauses, in Ihrem Büro oder Studio
einfach auf einen Schreibtisch oder in ein Regal gestellt werden
kann. In dem akustisch abgestimmten Gehäuse des Amplifi
befinden sich zwei 2,75" Ober-/Mittelton-Lautsprecher, die
klare Höhen und Stimmen liefern, sowie ein 5" Tieftonlautsprecher
mit eingebautem Bassreflex-Anschluss, der satte Bässe liefert.
Die stabile Holzkonstruktion des Amplifi liefert eine unvergleichlich
warme, volle Klangfarbe, wie sie nur auf Holz basierende
Lautsprecherboxen verleihen können.
Amplifi lässt sich einfach an alle aktuellen iPod-Modelle anpassen.
Es werden sechs unterschiedliche Adapter-Einsätze mitgeliefert,
die für alle iPods mit Dock Connector passen. Amplifi lädt sogar
die Batterie auf, während Sie Musik hören. Amplifi ist mit einer
zusätzlichen Standard-3,5 mm-Stereoaudioeingangsbuchse
ausgestattet, an die andere iPod-Modelle, MP3-Player, AudioCD-Player, Kassettenrekorder, tragbare Radios oder sonstige
Geräte, die über eine Kopfhörer- oder Ausgangsbuchse verfügen,
angeschlossen werden können.
Verpackung enthält:
Amplifi 2.1 Sound System
für Ihren iPod
IR-Fernbedienung
Sechs iPod-Adapter-Einsätze
AC-Stromkabel
16
Einrichtung des Amplifi
Stellen Sie den Amplifi auf eine feste, ebene Oberfläche.
1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss auf der
Rückseite des Amplifi und stecken Sie das andere Ende in
eine Wandsteckdose.
2. iPod-Modelle mit Dock Connector: Schieben Sie den richtigen
iPod-Adapter-Einsatz für Ihren iPod in das Loch in der DockMulde des Amplifi und setzen Sie dann Ihren iPod ein.
17
Ältere iPod-Modelle und Geräte mit Kopfhörer- oder
Ausgangsbuchse: Verwenden Sie ein beliebiges Kabel mit
dem richtigen Stecker für Ihr Gerät und verbinden Sie es
dann mit der 3,5 mm-Stereoeingangsbuchse auf der
Rückseite des Amplifi. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem
Gerät auf etwa 75 % der Maximallautstärke ein. So
verstärken Sie das Signal und verringern die Verzerrung.
3. Wenn Sie Amplifi das erste Mal einschalten, drehen Sie den
Knopf zum Einschalten und für die Lautstärkeregelung zur
Hälfte entgegen dem Uhrzeigersinn herum, um die Lautstärke
auf ein sicheres Niveau einzustellen (Sie können die Lautstärke
später nach Belieben aufdrehen). Drücken Sie dann auf den
Knopf zum Einschalten und für die Lautstärkeregelung auf der
Vorderseite des Amplifi, um das System einzuschalten. Der blaue
Ring um den Knopf herum leuchtet daraufhin auf – jetzt können
Sie losrocken.
Bedienung des Amplifi
Lautstärke
Im Uhrzeigersinn aufdrehen
Entgegen dem Uhrzeigersinn
herunterdrehen
Ein/Aus
Zum Ein-/Ausschalten auf
den Knopf drücken
So verwenden Sie die Fernbedienung:
Drücken Sie einmal, um die
Wiedergabe anzuhalten; drücken
Sie noch einmal, um die
Wiedergabe fortzusetzen.
Drücken Sie einmal, um zum
Anfang des aktuellen Tracks
zurückzukehren oder zweimal,
um zum Anfang des vorigen
Tracks zu springen. Drücken und
halten Sie die Taste, um den
Track schnell rückwärts zu
durchsuchen.
Drücken Sie, um die
Lautstärke des Systems
aufzudrehen.
Drücken Sie einmal, um zum
nächsten Track zu springen.
Drücken und halten Sie die
Taste, um den Track schnell
vorwärts zu durchsuchen.
Drücken Sie, um die
Lautstärke des Systems
herunterzudrehen.
Drücken Sie, um den Amplifi
ein- oder auszuschalten.
18
Sicherheit
• Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser
oder Feuchtigkeit.
• Nur mit einem trockenen Tuch reinigen. Trennen Sie dieses
Produkt von der Stromzufuhr, bevor Sie es reinigen.
• Nicht in der Nähe von Heizquellen (z.B. Radiatoren, Heizungen,
Öfen oder andere Geräte, die Wärme erzeugen) aufstellen.
• Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder
wenn es für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird
von der Stromzufuhr.
• Dieses Produkt sollte nur mit dem mitgelieferten Netzteil
verwendet werden.
• Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden.
Es wurde weder für den Betrieb draußen noch für die
Verwendung in Freizeitfahrzeugen oder auf Booten
entwickelt und getestet.
• Halten Sie die Batterie der Fernbedienung von Kindern fern.
Wenn sie missbräuchlich verwendet wird, kann sie Feuer oder
einen chemischen Brand verursachen. Die Batterie darf nicht
wiederaufgeladen, auseinander gebaut, über 100 °C (212°F)
erhitzt oder verbrannt werden. Entsorgen Sie verwendete
Batterien sofort und ordnungsgemäß und beachten Sie dabei
alle lokalen Bestimmungen. Ersetzen Sie die Batterie nur mit
einer Batterie des richtigen Typs und mit der richtigen Modellnummer.
• Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem
Wartungspersonal ausführen. Versuchen Sie nicht, dieses
Produkt selbst zu warten.
!
19
Wichtiger Hinweis: Das Anhören sehr lauter Musik kann zu
einem dauerhaften Gehörverlust führen. Bitte hören Sie Musik
verantwortungsbewusst! Wir möchten, dass Sie noch viele
Jahre lang Freude an dem hervorragenden Sound von
Amplifi haben.
Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
So verringern Sie die Gefahr eines elektrischen Schlags.
Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z.B. angezündete
Kerzen, auf das Gerät.
Die vollständigen Dokumente zur Konformitätserklärung
finden Sie unter www.griffintechnology.com.
Technische Details
Frequenzbereich: 50 Hz – 16 kHz
Stromzufuhr: 120-220 Volt AC
Reichweite der Fernbedienung: 10 Meter in Sichtlinie
Weitere Informationen erhalten Sie beim technischen
Online-Support von Griffin unter:
http://www.griffintechnology.com/support/
Amplifi ist eine Handelsmarke der Firma Griffin Technology, Inc. • iPod ist ein in den USA und
anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Computer, Inc
© 2007 Griffin Technology • www.griffintechnology.com
Hergestellt in China • Entwickelt in Tennessee
20
¡Gracias!
Gracias por comprar el sistema de sonido Amplifi 2.1
de Griffin Technology para el iPod.
El Amplifi es un robusto sistema de sonido de espectro
completo que está diseñado para colocarlo fácilmente sobre
una mesa o estantería en cualquier habitación de la casa, la
oficina o el estudio. La carcasa acústicamente preparada del
Amplifi alberga dos altavoces de agudos y medios de 2,75",
que producen unas frecuencias altas y una voz de gran claridad,
y un bafle de 5" con puerto de respuesta de graves que consigue
unos bajos amplios y profundos. La sólida construcción en
madera del Amplifi marca la diferencia, ya que genera los
timbres ricos y cálidos que sólo pueden ofrecer las cajas de madera.
El Amplifi está diseñado para acoplar fácilmente todos los modelos
actuales del iPod. Se incluyen 6 adaptadores de iPod diferentes
que permiten conectar cualquier iPod con conector dock.
El Amplifi incluso recarga la batería mientras está escuchando
música. Además, una entrada auxiliar de audio estéreo de 3,5 mm
permite conectar otros modelos de iPod, reproductores de MP3,
lectores de CD de audio, reproductores de cintas, radios portátiles
y cualquier dispositivo con salida de auriculares o de línea.
Contenido
Sistema de sonido 2.1 Amplifi
para el iPod
Mando a distancia por infrarrojos
6 adaptadores para iPod
Cable de alimentación CA
21
Configuración del Amplifi
Para empezar, coloque el Amplifi sobre una superficie firme y nivelada.
1. Conecte el alimentador de corriente a la entrada de alimentación,
situada en el panel posterior del Amplifi, y el otro extremo del
cable a una toma de pared.
2. Para todos los modelos de iPod con conector dock: coloque
el adaptador adecuado a su iPod en el compartimiento dock
del Amplifi y, a continuación, inserte el iPod.
En modelos anteriores del iPod y dispositivos con salida de
auriculares o de línea: utilice cualquier cable con un conector
adecuado a su dispositivo para conectar la entrada estéreo de
3,5 mm situada en el panel posterior del Amplifi. Ajuste el
volumen del dispositivo aproximadamente al 75% del máximo
para optimizar la señal y minimizar la distorsión.
22
3. La primera vez que encienda el Amplifi, dé media vuelta a la
izquierda al botón de encendido/volumen para ajustar el
volumen a un nivel seguro (más adelante puede subirlo cuanto
desee) y, a continuación, pulse el botón de encendido/volumen
de la parte frontal del Amplifi para encenderlo. Se iluminará
el anillo azul de alrededor del botón… ¡y a bailar!
Cómo controlar el Amplifi
Volumen
A la derecha para subirlo
A la izquierda para bajarlo
Alimentación
Pulse el botón para
encenderlo o apagarlo
Cómo usar el mando a distancia:
Pulsar una vez para entrar en
pausa. Volver a pulsar para
continuar.
Pulsar una vez para volver
al principio de la pista
actual o dos para ir al
principio de la pista
anterior. Mantenerlo
pulsado para retroceder
rápidamente por una pista.
Pulsar para subir el
volumen del sistema.
Pulsar una vez para ir a la pista
siguiente. Mantenerlo pulsado
para avanzar rápidamente por
una pista.
Pulsar para bajar el
volumen del sistema.
Pulsar para encender o
apagar el Amplifi.
23
Seguridad
• Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
• No utilice este dispositivo cerca del agua o en un lugar
con mucha humedad.
• Límpielo exclusivamente con un paño seco. Desconecte
el dispositivo antes de limpiarlo.
• No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores,
cocinas o estufas o cualquier aparato que genere calor.
• Desconecte el dispositivo durante las tormentas eléctricas
o si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.
• Este producto está fabricado para ser utilizado únicamente
con el alimentador de corriente suministrado.
• Este producto debe utilizarse en interiores. No está diseñado
ni probado para su uso en exteriores ni en vehículos o
embarcaciones de recreo.
• Mantenga la batería del mando a distancia fuera del alcance
de los niños. Puede provocar incendios o quemaduras
químicas si es manejada indebidamente. No la recargue,
ni la desmonte, ni la caliente por encima de 100 °C y no la
incinere. Deshágase de las baterías gastadas correcta y
puntualmente respetando toda la legislación aplicable.
Sustitúyala únicamente por una del tipo y número
de modelo correctos.
• Confíe la asistencia técnica a personal cualificado. No
intente reparar este producto por su cuenta.
!
Recuerde: Escuchar música a un volumen elevado puede
ocasionar pérdidas auditivas permanentes. Por favor, ¡sea
responsable! Deseamos que pueda disfrutar del gran sonido
del Amplifi por muchos años.
24
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga
este producto a la lluvia o a la humedad.
No coloque sobre el dispositivo fuentes de llama expuesta,
como velas encendidas.
Los documentos de la declaración de conformidad
completa pueden encontrarse en www.griffintechnology.com.
Especificaciones técnicas
Respuesta de frecuencia: de 50 Hz a 16 kHz
Alimentación: 120-220 V CA
Radio de acción del mando a distancia: 10 metros en la línea de visión
Para obtener más información, visite el servicio de soporte
técnico de Griffin en internet:
http://www.griffintechnology.com/support/
25
Amplifi es una marca comercial de Griffin Technology, Inc. • iPod es una marca comercial de
Apple, Inc., registrada en los EE UU y otros países.
© 2007 Griffin Technology • www.griffintechnology.com
Fabricado en China • Diseñado en Tennessee
Grazie
Grazie per aver acquistato l'impianto stereo Amplifi 2.1
per iPod di Griffin Technology.
Amplifi è un impianto stereo solido e ad ampio spettro progettato
per poter essere collocato facilmente su una scrivania o su
uno scaffale, in qualsiasi stanza della vostra casa, del vostro
ufficio o del vostro studio. Nell'alloggiamento con strutturazione
acustica di Amplifi sono presenti due altoparlanti da 2,75" ad
alta/media frequenza per toni alti e riproduzioni più chiare e
un woofer da 5" dotato di porta reflex integrata per bassi più
intensi ed estesi. La solida struttura in legno di Amplifi fa la
differenza, offrendo quei timbri più caldi e profondi che solo
le casse in legno possono conferire.
Amplifi è progettato per alloggiare con semplicità tutti i modelli
di iPod attualmente esistenti. Sei differenti adattatori per iPod
consentono l'alloggiamento di qualsiasi iPod dotato di connettore
dock. Amplifi provvederà anche a ricaricare la batteria durante
l'ascolto. Un ingresso audio standard ausiliare da 3,5 mm (1/8")
consente il supporto di altri modelli di iPod, lettori MP3, lettori CD,
lettori di audiocassette, radio portatili e qualsiasi altro dispositivo
dotato di un ingresso cuffie o line out.
In dotazione
Impianto stereo Amplifi 2.1
per iPod
Telecomando a infrarossi
Sei adattatori iPod
Cavo di alimentazione CA
26
Installazione di Amplifi
Collocate Amplifi su una superficie piana stabile.
1. Collegate l'alimentatore alla porta di alimentazione presente
sul pannello posteriore di Amplifi e inserite l'altra estremità
nella presa a muro.
2. Per i modelli di iPod con connettore dock: fate scorrere
l'adattatore appropriato per il vostro iPod nella cavità presente
nell'alloggiamento dock di Amplifi, quindi inseritevi l'iPod.
Per i modelli di iPod precedenti e i dispositivi dotati di ingresso
cuffie o line out: collegate un qualsiasi cavo la cui spina si adatti
al vostro dispositivo alla porta stereo da 3,5 mm (1/8") ubicata
sul pannello posteriore di Amplifi. Impostate il volume del
vostro dispositivo a circa 3/4 del volume massimo per
massimizzare il segnale e ridurre al minimo la distorsione.
27
3. Quando accendete Amplifi per la prima volta, ruotate la
manopola di accensione/volume di mezzo giro in senso
antiorario per impostare il volume a un livello moderato
(potrete alzarlo in seguito a vostro piacimento), quindi
premete la manopola di accensione/volume presente nella
parte anteriore di Amplifi per accendere l'impianto. L'anello
blu attorno alla manopola si accende: ora siete pronti
per la musica.
Controllo di Amplifi
Volume
Alimentazione
In senso orario per aumentare,
in senso antiorario per diminuire
Premete la manopola per
accendere o spegnere
Utilizzo del telecomando:
Premete una volta per mettere in
pausa; premete nuovamente per
riprendere la riproduzione.
Premete una volta per
tornare all'inizio della
traccia corrente, due volte
per passare all'inizio della
traccia precedente. Tenete
premuto per retrocedere
rapidamente in un brano.
Premete per aumentare il
volume dell'impianto.
Premete una volta per passare
alla traccia successiva. Tenete
premuto per avanzare
rapidamente in un brano.
Premete per diminuire il
volume dell'impianto.
Premete per accendere e
spegnere Amplifi.
28
Sicurezza
• Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
• Non utilizzate il dispositivo vicino ad acqua o in ambienti umidi.
• Pulite esclusivamente con un panno asciutto. Scollegate
il dispositivo prima di pulirlo.
• Non collocate l'impianto in prossimità di fonti di calore, come
dissipatori di calore o dispositivi affini, stufe o altri impianti
che generano calore.
• Scollegate l'impianto durante temporali o quando non deve
essere utilizzato per lunghi periodi di tempo.
• Il prodotto è progettato per essere utilizzato esclusivamente
con l'alimentatore in dotazione.
• Il prodotto deve essere utilizzato in ambienti chiusi. Non
è progettato né quantomeno collaudato per l'utilizzo esterno
o su camper o barche.
• Tenete le batterie del telecomando lontane dalla portata
dei bambini. Se maneggiate erroneamente, possono incendiarsi
o provocare ustione chimica. Non ricaricatele, non smontatele,
non surriscaldatele oltre 100°C e non date loro fuoco. Smaltite
in modo tempestivo e corretto le batterie utilizzate, rispettando
tutte le normative locali. Sostituite solo con batterie del tipo
e modello corretto.
• Per la riparazione, rivolgetevi al personale qualificato. Non
tentate di riparare il prodotto da voi.
!
29
Ricordate: Ascoltare la musica ad alto volume può causare
danni permanenti all'udito. Ascoltate la vostra musica in
modo responsabile. Desideriamo che possiate godere delle
elevate prestazioni sonore di Amplifi il più possibile.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esponete il
prodotto a pioggia o umidità.
Non collocate sul dispositivo fiamme libere, come
candele accese.
I documenti che riportano la versione integrale della
Dichiarazione di conformità possono essere consultati
all'indirizzo www.griffintechnology.com.
Specifiche tecniche
Risposta in frequenza: 50 Hz - 16 KHz
Alimentazione: 120 -220 V CA
Raggio di funzionamento del telecomando: campo visivo di 10 metri
Per ulteriori informazioni, consultate il supporto tecnico
on-line di Griffin all'indirizzo:
http://www.griffintechnology.com/support/
Amplifi è un marchio di Griffin Technology, Inc. • iPod è un marchio di Apple, Inc.,
registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
© 2007 Griffin Technology • www.griffintechnology.com
Fabbricato in Cina • Progettato in Tennessee
30

Documentos relacionados