Noten Gefangen in maurischer Wüste F-Dur

Transcrição

Noten Gefangen in maurischer Wüste F-Dur
Gefangen in maurischer Wüste
www.franzdorfer.com
 
 
C7
   
10
 

fan
  

-
gen
in mau
-
ri - scher Wüs
 

F


Frem - den
   
-
le - gio - när
 

30
rich
 

tet
-
  
40
-
sei
 
 
C7


  
 


  
50
ne
-
Gruß
  
aus


fer
74
-
nem
Hei
C7
  
Gruß


den


Gruß



  
te
-mat, die
 
 
zu schau -

-
 
 
 

 
fer


- nem

en,


nicht

 
 
bringt mir

bringt mir


F
 
 
Hei - mat - land
mir doch
 


ver -


den Gruß


den
C7
 

bringt


  
 
uen


ge -


mehr
Ach wärs
 
mat - land
 
aus


den
-
 
 
er




nach Nor
F
sieht

- ben - der
  


 
 
 
ein ster
gen
-
-
Ge -
 
 

A

C7
liegt
F
 
 



   
  
  
F
 

Au
Die
fer - nem Hei - mat - land
gönnt, die Hei - mat - flur
  


aus Fran -kreichs grü - nen
 
 


   
68
Hei
 
 
    
  
 

-
 

C7
Teu - re Schwal - ben
59
  



  
  
20
 

 
   


F
aus




mir
den


