Schiwago - Melodie

Сomentários

Transcrição

Schiwago - Melodie
Schiwago - Melodie
Lara's Theme aus dem Film
Doktor Schiwago 1965
Deutscher Text: Lilibert
3. Refrain: Peter Paul G. Müller
#
& c
Moderately
œ.
˙
F œ œ
œœ œœ
?# c
J
œ.
œ
Klavier
Musik: Maurice Jarre † 2009
VERSE
1. Sag' mir wa - rum es ge - schieht,
2. Rot wie der Mohn war dein Mund,
j b œ œ3 U
œœ n b ˙˙ œ # ˙˙˙
Eb
G
œ
b ˙˙˙
˙
U̇
b˙
&
bœ œ
œ
? # b ˙˙˙˙
œ
œ
nœ
˙œ
‰
˙˙
˙˙
3
3
Cm
œ
bœ
3
œ
œ
Gm
D
1. dass al - les
so
schnell ent - flieht?
2. rein wie der Schnee war dein Blick.
#
bœ
3
˙
‰ #œ œ œ œ œ
˙˙˙
˙
3
3
D7
Ge - stern be - gon - nen, heu - te zer - ron - nen
Rau - schen - de Wäl - der, blü - hen - de Fel - der,
œ
œ œ bœ
3
3
3
œ n œj b œ
bœ
œ
˙
3
œ
j
œœ œ œ œ œ
œ
b œœ
œ
3
œ
G/D
3
Cm
G7
REFRAIN
&
1. was wir
ge - träumt,
2. bring mir mein Glück
#
œ
?# œ
U
n œœ
œ bœ
3
Am
die Träu - me
mein Herz auf
?#
#
œœ
œœ
3
& œ
? # ˙˙˙
˙
Am
mir
sich
3
œ
all'
Rei
œœ ..
œœœ
˙
an
es
œ
U
3
-
U
œ.
˙˙˙
˙
D7
D7
-
- ber
be
nœ
J
-
1.
du,
du,
F
G
œ.
G
Peter Paul G. Müller · Tel.: 02222-2459 · Fax: 02222-63360
Internet: www.addio-napoli.de · Mail: [email protected]
j
# œœ ww
œ
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
un - er - füllt
im - mer zu
j
œœ .. œœ ww
œœœ œœœ
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
œ
œ. J
œ
˙
2.
zieh'n?
w
wo - hin
wo - hin
œ.
œœœ œœœ
œ
J
˙
Die
wenn
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
œ
-
Weißt
Weißt
.. .
œ
D7
j
b b œœ ww
œ
..
œ
œ nœ #U
œ
# œœœ
ent - flieh'n?
sen geht,
vor - ü nach
Lie
#œ
ver - eint!
zu - rück!
3
œ œ #œ œ
G/D
#
& œœ
was uns
ein - mal
œœœ œœœ
J
œ
..
..
13.11.2014
sehnt!
w
Œ
œ.
G
œ
n˙
œœœ œœœ
J
œ
Notensatz: Raimund Weiß
www.notenschreiber.de
Schiwago Melodie - Lara's Theme - Seite 2
#
Zu
dir,
& ˙˙
˙˙
œœ œœ
œ œ
J
f
? # œ.
C
&
#
Zu
˙˙
œ.
œ
œœ
œœ ..
b ˙˙
Bb
œœ # œœ
œœ œœ
œ œ
J
a - ber ich
˙
˙
nœ
#
& œ
? # ˙˙˙
˙
Am
#
& ˙
Ich
nœ w
œ #œ œ. J
˙˙˙
˙
œ.
D7
hab'
dich lieb
G
b˙
˙
œ
-
b œœœ3 œœœ
B b/F
œœœ œœœ
J œ œ.
j
œœ .. œœ ww
œœœ œœœ
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
?#
œ
œ. J
œ
œœœ
J
œœ
œ
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
œ
G
n w˙
- lein.
#˙
3
œ3 œœ
œ
œ
œ
œ
œ
nœ œ œ # œ œ
nœ
D.C.
D7
Du
bist mein Glück,
j
œœ .. œœ ww
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ œœœ œœœ
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
œ
œ. J œ œ
ww
˙
D7
3
j w
œœ œœ œœ œœ .. b b œœj w
œ . # œœ w
w
œœœ
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
œœœ
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
œ œ
˙
œ œ
Bleibst du mir treu
˙
ww
F
den ich schon lang' ge - träumt.
G
3
3
œ
œ
n œ œœœ
F
3
ich komm' zu dir zu - rück.
al -
cresc.
sein.
˙˙
œœ œœ
œ œ
J
œ.
bin
3
ich
˙˙
œ
j w
#
œ
œœ œœ œ . b œj
w
œ
œ
œ
œ
.
˙
œ. b œ
œœœ œœœ
œœœ3 œœœ œœœ œœœ3 œœœ
œœœ
?# J œ
œ.
œ
˙
œ
&
Du bist mein Traum,
will
nur
3
j
# œœ œ˙ n œ œ
b œœœ ˙˙˙
n
bœ
dir,
n ˙˙
œ œ
? # b œ . n b œœ œœ
J nœ
#
da
denn
für un - ser Le - ben lang?
D7
und wünsch' mir dich
œ
˙˙ ..
˙˙ ..
3
œ
A m7
Peter Paul G. Müller · Tel.: 02222-2459 · Fax: 02222-63360
Internet: www.addio-napoli.de · Mail: [email protected]
bœ ˙
œœ
œœ
zu
˙
œœœ
œ
D7
>
˙
˙
-
>
˙˙˙ œœœ
˙ œ
>
13.11.2014
>
u - rück!
˙ ˙˙
˙
rit.
˙˙˙ b ˙˙
n˙
˙ n˙
G
F7
w
w
www
w
G
Notensatz: Raimund Weiß
www.notenschreiber.de