Φράσεις: Μετανάστευση | Τράπεζα (γερμανικά

Сomentários

Transcrição

Φράσεις: Μετανάστευση | Τράπεζα (γερμανικά
bab.la Φράσεις: Μετανάστευση | Τράπεζα
γερμανικά-πορτογαλικά
Τράπεζα : Γενικά
Kann ich in [Land]
gebührenfrei Geld abheben?
Posso sacar dinheiro em
[país] sem ter que pagar
taxas?
Πληροφόρηση σχετικά με το
αν πρέπει να πληρώσετε
ποσοστά προμήθειας όταν
κάνετε ανάληψη σε μια
συγκεκριμένη χώρα
Welche Gebühren fallen bei
der Nutzung von
Geldautomaten anderer
Banken an?
Quais são as taxas cobradas
se eu usar caixas eletrônicos
de outros bancos?
Πληροφόρηση σχετικά με
τυχόν προμήθεια που πρέπει
να πληρώσετε όταν κάνετε
ανάληψη σε αυτόματη
ταμειακή μηχανή άλλης
τράπεζας
Τράπεζα : Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό
Ich möchte ein Bankkonto
eröffnen.
Gostaria de abrir uma conta
bancária.
Δήλωση της πρόθεσής σας
να ανοίξετε έναν τραπεζικό
λογαριασμό
Ich möchte mein Bankkonto
kündigen.
Gostaria de fechar minha
conta bancária.
Δήλωση της πρόθεσης σας
να κλείσετε ένα τραπεζικό
λόγαριασμό
Kann ich ein Bankkonto online
eröffnen?
Posso abrir uma conta pela
internet?
Ερώτηση αν μπορείτε να
ανοίξετε τραπεζικό
λογαριασμό μέσω του
ίντερνετ
Bekomme ich eine Debitkarte
oder Kreditkarte?
Vou receber um cartão de
débito ou de crédito?
Ερώτηση για τον τύπο
κάρτας που θα λάβετε με τον
τραπεζικό σας λογαριασμό
Kann ich vom Handy aus
Bankaufträge ausführen?
Posso usar o banco pelo
celular?
Ερώτηση αν μπορείτε να
εκτελέσετε τραπεζικές
εντολές μέσω τηλεφώνου
Was für Kontotypen gibt es?
Que tipos de contas
bancárias vocês tem?
Πληροφόρηση σχετικά με
τους διαθέσιμους τύπους
τραπεζικών λογαριασμών
Girokonto
conta corrente
Τύπος τραπεζικού
λογαριασμού
Sparkonto
conta de poupança
Τύπος τραπεζικού
λογαριασμού
Privatkonto
conta pessoal
Τύπος τραπεζικού
λογαριασμού
Gemeinschaftskonto
conta conjunta
Τύπος τραπεζικού
λογαριασμού
Kinderkonto
conta para crianças
Τύπος τραπεζικού
λογαριασμού
Konto für fremde Währungen
conta de moeda estrangeira
Τύπος τραπεζικού
λογαριασμού
Businesskonto
conta empresarial
Τύπος τραπεζικού
λογαριασμού
Studentenkonto
conta estudantil
Τύπος τραπεζικού
λογαριασμού
Fallen monatlich Gebühren
an?
Existem taxas mensais?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο
κόστος για την διατήρηση
του τραπεζικού λογαριασμού
Welche
Kommissionsgebühren fallen
bei internationalen
Überweisungen an?
Quais são as comissões para
transferências internacionais?
Ερώτηση σχετικά με
πληρωμή προμήθειας για
διεθνείς μεταφορές
χρημάτων
Gibt es eine Versicherung
falls ich die Karte verliere oder
sie mir gestohlen wird?
Existe algum seguro caso
meu cartão seja perdido ou
roubado?
Ερώτηση αν υπάρχει
ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί
η κάρτα σας
Bekomme ich ein
Scheckbuch?
Vou receber um talão de
cheques?
Ερώτηση αν θα λάβετε
βιβλιαράκι επιταγών με το
λογαριασμό σας
1/3
bab.la Φράσεις: Μετανάστευση | Τράπεζα
γερμανικά-πορτογαλικά
Wie ist der Zinssatz?
Qual é a taxa de juros da
poupança?
Για να ζητήσετε
πληροφορίες σχετικά με τον
τόκο των χρημάτων σας στο
λογαριασμό ταμιευτηρίου
σας
Wie schützen Sie mich vor
Betrugsversuchen?
De que maneira receberei
proteção contra fraudes?
Πληροφόρηση σχετικά με τα
μέτρα που θα πάρει η
τράπεζα αν τυχών γίνεται
θύμα απάτης
Ich habe meine Kreditkarte
verloren.
Perdi meu cartão de crédito.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την
πιστωτική σας κάρτα
Meine Kreditkarte wurde
gestohlen.
Meu cartão de crédito foi
roubado.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική
σας κάρτα έχει κλαπεί
Können Sie mein Konto
sperren?
Você pode bloquear minha
conta?
Ερώτηση αν η τράπεζα
μπορεί να μπλοκάρει τον
λογαριασμό σας
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Preciso de um cartão de
reposição.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε
αντικατάσταση κάρτας γιατί
δεν έχετε την κάρτα σας
πλέον
Ich hätte gern mehr
Informationen über Kredite.
Gostaria de receber algumas
informações sobre
empréstimos.
Για να ζητήσετε
πληροφορίες σχετικά με
δάνεια
Was muss ich über die
Zinsrate wissen?
Você poderia me dar
informações sobre a taxa de
juros?
Για να ζητήσετε
πληροφορίες σχετικά με
τόκους και επιτόκια
Ich hätte gern mehr
Informationen über
Hypotheken.
Gostaria de receber algumas
informações sobre hipotecas
e financiamentos.
Για να ζητήσετε
πληροφορίες σχετικά με
υποθήκες
Ich würde gerne mit dem
Hypothekenberater sprechen.
Gostaria de falar com um
consultor sobre
financiamentos e hipotecas.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε
με σύμβουλο υποθήκης
Ich kaufe mein erstes eigenes
Haus.
Estou comprando minha
primeira casa própria.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το
πρώτο σας σπίτι
Ich kaufe eine zweite
Immobilie.
Estou comprando uma
segunda propriedade.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια
δεύτερη κατοικία
Ich möchte die Hypothek
refinanzieren.
Eu gostaria de fazer um
refinanciamento.
Υπόδειξη ότι θέλετε να
βάλετε δεύτερη υποθήκη
Ich möchte bitte meine
Hypothek überprüfen.
Gostaria de fazer uma revisão
de minha hipoteca atual.
Υπόδειξη ότι θέλετε να
επανεξετάσετε την υποθήκη
σας
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Estou comprando uma
propriedade para
arrendamento.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε
ακίνητο για να το
ενοικιάσετε
Mein Bruttojahreseinkommen
ist______.
Meu rendimento anual bruto é
de ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι
το ακαθάριστο ετήσιο
εισόδημα σας
Ich möchte eine Versicherung
abschließen.
Gostaria de contratar um
seguro.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε
για μια ασφάλεια
Hausratsversicherung
seguro de habitação
Τύπος ασφάλειας
Reiseversicherung
seguro de viagem
Τύπος ασφάλειας
Lebensversicherung
seguro de vida
Τύπος ασφάλειας
Krankenversicherug
seguro de saúde
Τύπος ασφάλειας
KFZ-Versicherung
seguro automóvel
Τύπος ασφάλειας
Τράπεζα : Οικονομική βοήθεια
Τράπεζα : Ασφάλεια
2/3
bab.la Φράσεις: Μετανάστευση | Τράπεζα
γερμανικά-πορτογαλικά
Versicherung für Haustiere
seguro saúde animal
Τύπος ασφάλειας
Diebstahlversicherung
seguro contra roubo
Τύπος ασφάλειας
Hypothekenversicherung
seguro de proteção sobre a
hipoteca
Τύπος ασφάλειας
Studentenversicherung
seguro estudantil
Τύπος ασφάλειας
Gruppenversicherung
seguro de grupo
Τύπος ασφάλειας
Sachversicherung
seguro de propriedade
Τύπος ασφάλειας
Flutschutzversicherung
seguro contra inundações
Τύπος ασφάλειας
Brandschutzversicherung
seguro contra incêndio
Τύπος ασφάλειας
Für wie viele Monate habe ich
Versicherungsschutz?
Por quantos meses dura a
cobertura?
Για να ρωτήσετε πόσους
μήνες διαρκεί η ασφαλιστική
σας κάλυψη
Was kostet die Versicherung?
Qual é o custo do seguro?
Για να ρωτήσετε πόσο
κοστίζει η ασφάλεια
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)