Notas sobre Turbinas Hidráulicas (Atualizado em 28/03/03)

Сomentários

Transcrição

Notas sobre Turbinas Hidráulicas (Atualizado em 28/03/03)
Wxuelqdv Klguäxolfdv h Frqgxwrv Iruêdgrv
Dqwrqlr Vlpøhv Frvwd
Pduêr/ 5336
41 Lqwurgxêær
D jhudêær gh hqhujld klguhoìwulfd id} xvr gh wxuelqdv klguäxolfdv txh dflrqdp gluhwdphqwh
rv klgurjhudgruhv1 Wuív wlsrv gh wxuelqdv vær odujdphqwh xwlol}dgdv/ ghshqghqgr gdv
frqglêøhv orfdlv gd xvlqd/ h hp sduwlfxodu gd dowxud gd äjxd hp uhodêær dr qðyho gd
wxuelqd= wxuelqdv Showrq rx gh lpsxovr/ wxuelqdv Iudqflv rx gh uhdêær h wxuelqdv Ndsodq
rx gh kìolfh1 Wrgdv hodv dsuryhlwdp d hqhujld gd äjxd dupd}hqdgd hp xp uhvhuydwöulr
fxmr qðyho ì frqvlghudyhophqwh hohydgr hp uhodêær dr qðyho gd wxuelqd1 D äjxd ì frqgx}lgd
dwì d wxuelqd dwudyìv gh xp wxexodêær fkdpdgd frqgxwr iruêdgr/ vhqgr srvwhulruphqwh
ghvfduuhjdgd yld frqgxwr gh vxfêær hp xp fxuvr g*äjxd dedl{r gd wxuelqd1
Qdv vhêøhv vhjxlqwhv/ vhuær ghvfulwrv fdgd xp grv wlsrv gh wxuelqdv dflpd phqflrqdgrv/
ehp frpr r frqgxwr iruêdgr h lqvwdodêøhv d hoh dvvrfldgdv1
51 Wxuelqdv Showrq rx gh Lpsxovr
D wxuelqd Showrq rx gh lpsxovr ì jhudophqwh xwlol}dgd hp xvlqdv fxmd dowxud g*äjxd ì
pdlru gr txh 2Df p/ hperud vhmd wdpeìp xwlol}dgd sdud dowxudv phqruhv1 Kä lqvwdodêøhv
qrv Doshv hxurshxv rqgh d dowxud fkhjd d txdvh Hff p1
Dv wxuelqdv gh lpsxovr vær jhudophqwh gh hl{r krul}rqwdo/ frp r jhudgru prqwdgr dr
odgr gd wxuelqd1 R urwru gd wxuelqd ì dflrqdgr gluhflrqdqgr0vh r x{r g*äjxd frqwud dv
säv dwudyìv gh lqmhwruhv/ gh prgr d wludu suryhlwr gd judqgh txdqwlgdgh gh prylphqwr gd
äjxd1 D Ilj1514 prvwud hvtxhpdwlfdphqwh xpd wxuelqd Showrq hp txh xp ýqlfr lqmhwru ì
xwlol}dgr +hperud pýowlsorv lqmhwruhv srvvdp vhu xvdgrv sdud gluhflrqdu d äjxd hp gluhêær
ãv säv,1 Ì wdpeìp lqglfdgr qd jxud xp glvsrvlwlyr h{wudwru sdud guhqdu d äjxd gdv säv
txdqgr hvwdv vh prylphqwdp qr vhqwlgr dvfhqghqwh/ gh prgr d dxphqwdu d hflíqfld gd
xqlgdgh1
D uhjxodêær gh yhorflgdgh gh wxuelqdv Showrq ì uhdol}dgd dmxvwdqgr0vh r x{r gh äjxd
qrv lqmhwruhv dwudyìv gh yäoyxodv gh djxokd txh srghp vhu ghvorfdgdv orqjlwxglqdophqwh
d p gh yduldu d dehuwxud gr lqmhwru1 D Ilj1 515 loxvwud hvwh hvtxhpd/ txh srgh vhu
frpsdudgr ã uhjxodjhp gr x{r gh äjxd hp fhuwrv wlsrv gh pdqjxhludv gh mduglp1 R
dmxvwh gd yäoyxod gh djxokd vh suhvwd d yduldêøhv uhodwlydphqwh shtxhqdv qd yd}ær g*äjxd h
frqvhtxhqwhphqwh qd srwíqfld gd wxuelqd1 Hvwh hvtxhpd qær vh suhvwd d judqghv yduldêøhv
výelwdv gh yd}ær/ frqwxgr/ mä txh wxuelqdv gh lpsxovr vær xwlol}dgd sdud judqghv dowxudv h
frqgxwrv iruêdgrv orqjrv1 D ud}ær sdud lvwr ì txh xpd yduldêær výelwd gh yd}ær suryrfd
r ihq÷phqr frqkhflgr frpr jrosh gh duðhwh1 Hvwh frqvlvwh hp xpd rqgd gh suhvvær
yldmdqwh txh vh ghvorfd dr orqjr gr frqgxwr iruêdgr/ frp srwhqfldo gh fdxvdu gdqrv qhvwd
Iljxud 514= Wxuelqd Showrq
wxexodêær1 Frqvhtxhqwhphqwh/ rxwurv phlrv ghyhp vhu xvdgrv sdud gh hwlu d äjxd gdv
säv gd wxuelqd hqtxdqwr r lqmhwru ì ihfkdgr ohqwdphqwh1 Xpd pdqhlud gh uhdol}du lvwr ì
yld gh hwruhv gr mdwr gäjxd/ frqiruph lqglfdgr qdv Iljv1 515 h 5161 Yhulfd0vh sruwdqwr
txh r uhjxodgru gh yhorflgdgh gh xpd wxuelqd gh lpsxovr ghyh frqwurodu d yäoyxod gh
djxokd gr lqmhwru sdud yduldêøhv qrupdlv/ pdv ghyh wdpeìp uhvsrqghu d xpd uhmhlêær gh
fdujd ghvorfdqgr udslgdphqwh d sodfd gh hwrud gr mdwr g*äjxd1
Iljxud 515= Lqmhwru h yäoyxod0djxokd gh xpd wxuelqd Showrq1
Hp wxuelqdv gh lpsxovr/ d txhgd wrwdo gh suhvvær gd äjxd rfruuh qr lqmhwru/ qær
kdyhqgr txhgd gh suhvvær txdqgr r mdwr g*äjxd hqwud hp frqwdwr frp dv säv1 Wrgd d
hqhujld gh hqwudgd fhglgd dr hl{r ghyh0vh ã hqhujld flqìwlfd gd äjxd/ txh ì wudqvirupdgd
qr wudedokr phfåqlfr gh dflrqdu r hl{r rx ì glvvlsdgd vre d irupd dwulwr1 Lghdophqwh/ d
yhorflgdgh gd äjxd ì uhgx}lgd d }hur ghsrlv txh hod lqflgh vreuh dv säv gd wxuelqd1 Qd
suäwlfd/ sruìp/ xp uhvðgxr gh hqhujld flqìwlfd dlqgd shupdqhfh/ d txdo ì shuglgd txdqgr
d äjxd ì gh hwlgd sdud r gxwr gh vxfêær1
D srwíqfld gd äjxd qd vdðgd gr lqmhwru/ hp g` ì gdgd sru=
? ' g M '
5
+514,
Iljxud 516= Dêær gh ghvylr gr x{r gh äjxd shor gh hwru1
rqgh g ì xpd frqvwdqwh txh ghshqgh gdv fdudfwhuðvwlfdv gd äjxd h gd jhrphwuld gd
dehuwxud gr lqmhwru/ M ì d dowxud gd äjxd hp phwurv h ' ì d yd}ær/ hp 6 *r1 Vh # | ì r
uhqglphqwr gd wxuelqd/ d srwíqfld hqwuhjxh dr hl{r gd wxuelqd vhuä gdgd sru=
| ' g M ' #|
+515,
R pä{lpr uhqglphqwr gd wxuelqd gh lpsxovr vlwxd0vh hqwuh Hf h bf I D yd}ær ' ghshqgh
gd yhorflgdgh gd äjxd/ gd dowxud h gr frhflhqwh gr lqmhwru1 Vh ì d äuhd gr mdwr g*äjxd
qr lqmhwru h T ì d yhorflgdgh gr mdwr/ whprv txh=
' ' T 6 *r
+516,
61 Wxuelqdv Iudqflv rx gh Uhdêær
Qdv wxuelqdv gh lpsxovr/ d dowd suhvvær qr frqgxwr iruêdgr vh wudqvirupd hp txdqwlgdgh
gh prylphqwr/ gh prgr txh qær rfruuh txhgd gh suhvvær qd wxuelqd1 Qd wxuelqd gh
uhdêær/ sru rxwur odgr/ xpd sduwh gd txhgd gh suhvvær rfruuh qr lqmhwru h r uhvwdqwh
vh gä qd suösuld wxuelqd1 Frqvhtxhqwhphqwh/ d äjxd rfxsd frpsohwdphqwh d fdylgdgh
rfxsdgd shor urwru h/ dr xlu sru hod/ wudqvihuh wdqwr d hqhujld gh suhvvær txdqwr d hqhujld
flqìwlfd ãv säv gr urwru1 Frpr wrgdv dv säv gd wxuelqd vær hqyroylgdv qhvwh surfhvvr gh
wudqvihuíqfld gh hqhujld/ r glåphwur gh xpd wxuelqd gh uhdêær ì phqru gr txh gh xpd
wxuelqd gh lpsxovr gh fdsdflgdgh htxlydohqwh1
D pdlru sduwh gdv wxuelqdv gh uhdêær hp xvr fruuhqwh vær gr wlsr gh x{r udgldo/ frq0
khflgdv frpr wxuelqdv Iudqflv1 Qhvwh surmhwr/ d äjxd vre suhvvær hqwud hp xp frqgxwru
hp hvsludo +fdudfro, txh flufxqgd dv säv pöyhlv h xl dwudyìv gh säv {dv qd gluhêær
udgldo sdud r lqwhulru gd wxuelqd1 D äjxd hqwær sdvvd shor urwru qr vhqwlgr ghvfhqghqwh/
h{hufhqgr suhvvær frqwud dv säv pöyhlv/ ghvwd irupd dflrqdqgr r urwru gd wxuelqd1 R
jhudgru qrupdophqwh ì dflrqdgr shor suösulr hl{r gd wxuelqd/ frqiruph prvwudgr qd Ilj1
6141 Hqfrqwudp0vh wxuelqdv gh uhdêær wdqwr gh hl{r krul}rqwdo txdqwr gh hl{r yhuwlfdo/
sruìp hvwh ýowlpr duudqmr ì pxlwr pdlv frpxp1 R surmhwr gh wxuelqdv Iudqflv ì edvwdqwh
yhuväwlo/ vhqgr dsolfäyho d lqvwdodêøhv frp dowxudv gh txhgd ghvgh phqrv gh f 6 dwì fhufd
gh 2Df 61
R frqwuroh sdud xpd wxuelqd gh uhdêær ì h{huflgr vre d irupd gh dohwdv0jxld pöyhlv/
fkdpdgdv frohwlydphqwh gh Glvwulexlgru/ sru rqgh d äjxd xl dqwhv gh dofdqêdu r urwru gd
wxuelqd1 D srvlêær gr glvwulexlgru srgh id}hu frp txh d äjxd whqkd xpd yhorflgdgh wdq0
jhqfldo txdqgr sdvvd shor urwru gd wxuelqd1 Qhvwd srvlêær/ txh fruuhvsrqgh qrupdophqwh
d Hf bf I gd dehuwxud wrwdo/ r urwru rshuduä hp vxd pä{lpd hflíqfld1 Hp txdotxhu
rxwud srvlêær gr glvwulexlgru/ xpd sduwh gd hqhujld ì shuglgd ghylgr d xpd dqjxodêær
6
Iljxud 614= Duudqmr wðslfr gh xpd wxuelqd Iudqflv gh hl{r yhuwlfdo1
phqrv hflhqwh gr x{r gh äjxd1 Sru pdlv txh r glvwulexlgru vhmd ehp surmhwdgr/ qær
ì lqfrpxp txh rfruudp ydvdphqwrv qd srvlêær frpsohwdphqwh ihfkdgd/ mä txh r phvpr
hvwä vxmhlwr ã suhvvær lqwhjudo gr frqgxwr iruêdgr1 Srulvvr xpd yäoyxod gh ihfkdphqwr ì
iuhtxhqwhphqwh lqvwdodgd d prqwdqwh gd wxuelqd sdud shuplwlu r ghvoljdphqwr wrwdo gd
xqlgdgh1
R gxwr gh vxfêær ì xpd sduwh lqwhjudo h lpsruwdqwh gd wxuelqd gh uhdêær/ h whp gxdv
qdolgdghv= shuplwh txh r urwru gd wxuelqd txh dflpd gr qðyho gh ghvfdujd/ h uhgx} d
yhorflgdgh gh ghvfdujd gh prgr d uhgx}lu dv shugdv gh hqhujld flqìwlfd1 Qd Ilj1 614/ r
gxwr gh vxfêær ì r wxer hqfxuydgr d bfJ dedl{r gr urwru gd wxuelqd1
D lpsruwåqfld gr gxwr gh vxfêær wruqd0vh hylghqwh txdqgr vh frqvlghud d hqhujld
gd äjxd txh ghl{d r urwru1 Hp dojxqv surmhwrv/ hvwd hqhujld srgh vhu gh fhufd gh Df I
gd hqhujld wrwdo glvsrqðyho1 Vhp r gxwr gh vxfêær/ hvwd hqhujld flqìwlfd vhuld shuglgd1
Frqwxgr/ frp r gxwr gh vxfêær frpsohwdphqwh yhgdgr dr du/ irupd0vh xp yäfxr sdufldo
ghylgr ã dowd yhorflgdgh gd äjxd1 Hvwd edl{d suhvvær whqgh d dxphqwdu d txhgd gh suhvvær
qdv säv gr urwru/ dxphqwdqgr dvvlp d hflíqfld joredo gd wxuelqd1
Dv phvpdv iöupxodv +514, d +516, ghvhqyroylgdv sdud wxuelqdv gh lpsxovr vh dsolfdp
ljxdophqwh d wxuelqdv gh uhdêær1
R frqwuroh gh yhorflgdgh gh xpd wxuelqd gh uhdêær ì ihlwr phgldqwh d dowhudêær gd
srvlêær gr glvwulexlgru1 Dv frpsruwdv gr glvwulexlgru vær gh hwlgdv vlpxowdqhdphqwh
dwudyìv gd urwdêær gh xp dqho gh frpdqgr qr txdo fdgd frpsruwd hvwä duwlfxodgd1 D
iruêd qhfhvväuld sdud prylphqwdu hvwh frqmxqwr ì frqvlghuäyho/ vhqgr xvxdophqwh qfhvväulr
r xvr gh grlv vhuyrprwruhv sdud hvwh p1
7
Xp vhjxqgr glvsrvlwlyr gh frqwuroh xvdgr hp wxuelqdv gh uhdêær ì r uhjxodgru gh
suhvvær rx yäoyxod gh doðylr/ txh ì xpd yäoyxod dflrqdgd shor dqho gh frpdqgr gr glv0
wulexlgru1 Vh kä xpd uhmhlêær euxvfd gh fdujd h r glvwulexlgru ì ihfkdgr pxlwr udslgdphqwh
hp uhvsrvwd dr frpdqgr gr uhjxodgru gh yhorflgdgh/ r uhjxodgru gh suhvvær ì dehuwr uds0
lgdphqwh1 Lvwr hylwd d rfruuíqfld gh jrosh gh duðhwh frqwud r glvwulexlgru1 R uhjxodgru gh
suhvvær hp vhjxlgd ihfkd ohqwdphqwh sdud ohydu d äjxd dr uhsrxvr gh irupd judgxdo1
71 Wxuelqdv Ndsodq
D wxuelqd gr wlsr kìolfh ì qd yhugdgh xpd wxuelqd gh uhdêær/ srlv xwlol}d xpd frpelqdêær
gh suhvvær h yhorflgdgh gd äjxd sdud dflrqdu r hl{r1 Qr hqwdqwr/ hod hpsuhjd d yhorflgdgh
gd äjxd hp pdlru judx gr txh d wxuelqd Iudqflv1
D ydqwdjhp gd wxuelqd gr wlsr kìolfh frp säv dmxvwäyhlv ghvhqyroylgd sru Ndsodq hp
4<4< ì r dowr uhqglphqwr vreuh xp hvshfwur gh dowxudv gh txhgd h dehuwxudv gr glvwulexlgru1
Wdqwr d dehuwxud gr glvwulexlgru txdqwr r åqjxor gdv säv srghp vhu dmxvwdgrv frp d
xqgdgh hp ixqflrqdphqwr1 Lvwr shuplwh rwlpl}du d hflíqfld gd wxuelqd vreuh xpd odujd
idl{d gh frqglêøhv gh rshudêær1 Dv jxudv 714 h 715 loxvwudp dv glihuhqêdv hqwuh rv urwruhv
gdv wxuelqdv Iudqflv h Ndsodq1
Iljxud 714= Urwru gh wxuelqd Iudqflv1 Dv dohwdv gr urwru vær lghqwlfdgd sru D h r
x{r gh äjxd sru Z1
Iljxud 715= Urwru gh wxuelqd Ndsodq1 Dv dohwdv gr urwru vær lghqwlfdgd sru D h r
x{r gh äjxd sru Z1
8
Dv wxuelqdv Ndsodq vær xvdgdv hp lqvwdodêøhv frp dowxudv gh txhgd gh D 6 d Sf 61
Frpsdudgd ã wxuelqd Iudqflv/ dv xqlgdghv Ndsodq rshudp d yhorflgdghv pdlv dowdv sdud
xpd phvpd dowxud gh txhgd1 D yhorflgdgh gd äjxd dwudyìv gd wxuelqd wdpeìp ì pdlru1
R surmhwr gr gxwr gh vxfêær ì ljxdophqwh lpsruwdqwh qdv dsolfdêøhv gd wxuelqd Ndsodq1
R åqjxor gdv säv gr urwru ì dmxvwdgr dwudyìv gh xp vhuyrprwru klguäxolfr/ xvxdophqwh
lqvwdodgr qr qýfohr gr urwru1 Rv urwruhv wíp hp jhudo gh txdwur d vhlv säv/ hperud xp
qýphur pdlru gh säv srvvd vhu xwlol}dgr sdud dowxudv gh txhgd pdlruhv1 D uhodêær fruuhwd
hqwuh åqjxor gdv säv gr urwru h d yd}ær gh äjxd dgplwlgd shor glvwulexlgru gd wxuelqd ì
ghwhuplqdgd sru xp phfdqlvpr gh fdphv rshudgdv sru xp vhuyrprwru/ txh sru vxd yh} ì
frpdqgdgr d sduwlu gr uhjxodgru gh yhorflgdgh1 Txdqgr vh h{ljh ghvhpshqkr öwlpr vreuh
xpd odujd idl{d gh dowxudv gh äjxd qr uhvhuydwöulr/ yäulrv phfdqlvprv frpr hvwh srghp
vhu qhfhvväulrv/ gh prgr d frpshqvdu dv yduldêøhv gh dowxud gh äjxd hp fdgd shuðrgr
gh whpsr frqvlghudgr1 Hvwd h{lelolgdgh ì sduwlfxoduphqwh ydqwdmrvd txdqgr rfruuhp
yduldêøhv vd}rqdlv vljqlfdwlydv qd dowxud g*äjxd1
D srvlêær gdv säv gr glvwulexlgru/ txh frqwurodp r x{r gh äjxd gh hqwudgd sdud d
wxuelqd/ srgh vhu dmxvwdgd hp frqmxqwr frp dv dqjxodêær gdv säv gr urwru/ frp r remhwlyr
gh dvvhjxudu pä{lpd hflíqfld gh rshudêær1
D Ilj1 716 prvwud xpd frpsdudêær txdolwdwlyd gh ghvhpshqkr hqwuh wxuelqdv Nd0
sodq/ Iudqflv h wxuelqdv gh kìolfh vhp frqwuroh gd srvlêær gdv säv gr urwru1 Revhuyd0vh
txh dv wxuelqdv Ndsodq wíp frqglêøhv gh pdqwhu xpd erd hflíqfld vreuh xpd idl{d
ehp pdlv dpsod gh frqglêøhv gh rshudêær txh dv ghpdlv1 D glihuhqêd gh ghvhpshqkr ì
sduwlfxoduphqwh dfhqwxdgd frp uhodêær ã wxuelqd gh kìolfh frp säv {dv qr urwru1
Iljxud 716= Frpsdudêær gh ghvhpshqkr gd wxuelqd Ndsodq frp rxwurv wlsrv gh wxuelqd1
R dxphqwr gh hflíqfld gdv wxuelqdv Ndsodq lpsolfd hp fxvwrv dglflrqdlv1 Rv fxvwrv
gh ideulfdêær vær pdlv hohydgrv/ dvvlp frpr rv fxvwrv gh pdqxwhqêær1 R htxlsdphqwr gh
rshudêær gd wxuelqd ì pdlv frpsoh{r h kä xpd uhgxêær gh frqdelolgdgh txdqgr vh id}
d frpsdudêær frp wxuelqdv gh x{r d{ldo gh säv {dv1
9
Wudglflrqdophqwh r hl{r gh xpd wxuelqd Ndsodq ì yhuwlfdo/ sruìp h{lvwhp surmhwrv gh
hl{r krul}rqwdo1 Hvwhv ýowlprv vær dghtxdgrv sdud pätxlqdv gh edl{d srwíqfld rshudqgr
frp dowxudv gh txhgd pxlwr shtxhqdv1 Hvwh wlsr gh wxuelqd ì hpsuhjdgr hp xvlqdv
pduì0prwul}hv qd Iudqêd/ sru h{hpsor1
81 Frqgxwrv Iruêdgrv h Fkdplqìv gh Htxloðeulr
Qr txh vh vhjxh/ vhuä vxsrvwr txh r yroxph gr uhvhuydwöulr gd xvlqd klguhoìwulfd ì vx0
flhqwhphqwh judqgh sdud txh d dowxud gh txhgd srvvd vhu frqvlghudgd frqvwdqwh gxudqwh
rv shuðrgrv gh lqwhuhvvh sdud dqäolvh gh frqwuroh1 Hp rxwudv sdodyudv/ d irqwh gh äjxd
vhuä frqvlghudgd frpr xp eduud lqqlwd1
Iljxud 814= Frqgxwr iruêdgr h fkdplq*ì gh htxloðeulr1
D äjxd ì frqgx}lgd gr uhvhuydwöulr sdud d wxuelqd dwudyìv gr frqgxwr iruêdgr1 R x{r
gh äjxd dwudyìv gr frqgxwr iruêdgr suryrfd xpd shugd gh fdujd/ fxmr hihlwr ì htxlydohqwh
d xpd uhgxêær qd dowxud gh txhgd1
Xp grv sureohpdv pdlv vìulrv dvvrfldgrv dr surmhwr h rshudêær gh frqgxwrv iruêdgrv
ì r ihq÷phqr gr jrosh gh duðhwh1 Hvwh ì ghqlgr frpr d yduldêær hp suhvvær/ dflpd rx
dedl{r gd suhvvær qrupdo/ fdxvdgd sru výelwdv yduldêøhv qd yd}ær qr frqgxwr iruêdgr1
Hp vhjxlgd d xpd uäslgd yduldêær gd fdujd hoìwulfd/ r uhjxodgru gh yhorflgdgh uhdjh/
suryrfdqgr d dehuwxud rx r ihfkdphqwr gr glvwulexlgru1 Lvwr id} frp txh xpd rqgd gh
suhvvær shufruud r frqgxwr iruêdgr/ d txdo srgh suryrfdu judqghv hviruêrv vreuh vxdv
sduhghv1 D rqgd gh suhvvær ì uh hwlgd qr rxwur h{wuhpr gr frqgxwr iruêdgr h rvflod dr
orqjr gr phvpr dwì vhu dpruwhflgd sru hihlwr gr dwulwr1 Hp frqvhtÿíqfld/ dv sduhghv gr
frqgxwr iruêdgr ghyh vhu ehp uhiruêdgdv qær dshqdv suö{lpr ã wxuelqd/ pdv hp wrgd vxd
h{whqvær1
R ihq÷phqr gh jrosh gh duðhwh srgh fdxvdu ylrohqwdv rvflodêøhv gh suhvvær txh srghp
lqwhuihulu frp d rshudêær gd wxuelqd1 R uhjxodgru gh suhvvær dx{lold qr frqwuroh gr jrosh
gh duðhwh srvlwlyr +rqgd yldmdqgr qr vhqwlgr glvwulexlgru0uhvhuydwöulr, pdv qær dolyld r
jrosh gh duðhwh qhjdwlyr +hp vhqwlgr frqwuäulr,1
Sdud frqgxwrv iruêdgrv orqjrv/ frvwxpd0vh xwlol}du xp glvsrvlwlyr fkdpdgr fkdplqì
gh htxloðeulr sdud dolyldu wdqwr r jrosh gh duðhwh srvlwlyr txdqwr r qhjdwlyr1 Wudwd0vh gh
:
xpd hvsìflh gh wdqtxh orfdol}dgr hp xp gdgr srqwr gr frqgxwr iruêdgr +yhu Ilj1 814,1
Sdud pä{lpd hflíqfld/ d fkdplqì gh htxloðeulr ghyhuld hvwdu r pdlv suö{lpr srvvðyho
gd wxuelqd1 Sruìp/ frpr ghyh vhu vxflhqwhphqwh dowd sdud uhvlvwlu d jroshv gh duðhwh
srvlwlyrv vhp wudqverugdu/ hod ì jhudophqwh lqvwdodgd qr lqðflr gd ghvflgd pdlv lqfolqdgd
gr frqgxwr iruêdgr1 D fkdplqì gh htxloðeulr ghyh vhu dowd r vxflhqwh sdud hylwdu txh du
vhmd vxjdgr sdud ghqwur gr frqgxwr iruêdgr1
;

Documentos relacionados

Contribuições ao Cálculo Analítico do Desempenho de Redes

Contribuições ao Cálculo Analítico do Desempenho de Redes glihuhqwhv xvxäulrv1 Qr grpðqlr gdv frpxqlfdêøhv öswlfdv/ d pxowlsoh{dêær sru glylvær hp iuhtxíqfld ohyd r qrph gh pxowlsoh{dêær sru frpsulphqwr gh rqgd +rx ZGP/ gr lqjoív Zdyhohqjwk Glylvlrq Pxowl...

Leia mais

Centro de gravidade na frente

Centro de gravidade na frente hvwhuêdphqwr q qd gluhêær gr yhðfxor/ txdqgr d yhorflgdgh ì edl{d1 Qr txh vhjxh vhuä dqdolvdgr r frpsruwdphqwr gh yhðfxorv frp yäulrv ohldxwhv gh glvwulexlêær gh shvrv/ sdud rv fdvrv gh pìgld h dow...

Leia mais

1 Ficha 40 Soluêæo

1 Ficha 40 Soluêæo +f, R txh dfrqwhfh d v vh D h O fuhvfhuhp frp r whpsrB Glplqxl1 Ã phglgd txh D h O fuhvfhp/ r idfwr gh W vhu {r id} frp txh d surgxwlylgdgh pdujlqdo C\D gr wudedokr hihfwlyr DO qr vhfwru djuðfrod...

Leia mais

CURSO DE JAPONÊS CUR

CURSO DE JAPONÊS CUR SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU. WATASHI WA MAINICHI MANGA O YOMIMASU.

Leia mais

Dicas de GUDPÄWLFD LIÇÃO 41 ৾ୱ ມ पষ ऎऒधऋदऌथؚ௫ खऊढञदघ

Dicas de GUDPÄWLFD LIÇÃO 41 ৾ୱ ມ पষ ऎऒधऋदऌथؚ௫ खऊढञदघ 9HUERVQDIRUPDGRGLFLRQÄULR.272*$'(.,0$68  FRQVHJXLUB  卲 3RGHVHH[SUHVVDUKDELOLGDGHRXSRWHQFLDOXVDQGRVHYHUERVQDIRUPDGRGLFLRQÄULRFRP.272 *$'(.,0$68  H[ :$7$6+,:$,.8...

Leia mais

O golpe de aríete em tubulações de recalque. Análise

O golpe de aríete em tubulações de recalque. Análise (PSRVWHULRUHVH[SHULPHQWRVFRPHVWDHTXDomRVHXDXWRUYHULILFRXTXHDOpPGDVHQHUJLDVSULQFLSDLVFLWDGDV RXWUDVHQHUJLDVWDLVFRPRHQHUJLDFLQpWLFDGDiJXDGHDVSLUDomRHQHUJLDGHGHVFRPSUHVVm...

Leia mais

Bombas residenciais e para hidromassagem

Bombas residenciais e para hidromassagem %RPEDVUHVLGHQFLDLVHSDUDKLGURPDVVDJHP

Leia mais

iciban

iciban नोऋःठय॒उःखःऊऩ DORE GA ICHIBAN OISHII KANA

Leia mais

Osushi

Osushi SORE WA YOKATTA WA NE.

Leia mais