“DIAQUICK” Chlamydia trachomatis-kassett

Transcrição

“DIAQUICK” Chlamydia trachomatis-kassett
DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch – technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A – 2351 Wiener Neudorf, Austria, IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43 (0) 2236 660910-0, Fax: ++43 (0) 2236 660910-30, e-mail: [email protected]
0408
“DIAQUICK”
Chlamydia trachomatis-kassett
En rask analyse for kvalitativ påvisning av klamydiaantigen i sekretprøver
fra kvinnens livmorhals, mannens urinrør og i prøver av mannlig urin
Kat.nr.
Innhold
Z98226CE
20x Z98226B: testkassetter, pakket hver for seg
ekstraksjonsrør, korker med dråpeteller, pakningsvedlegg
Ytterligere materiale er lagt ved i samsvar med 93/42/EEC:
Steriliserte vattpinner med Dacron-tupper (CE0482): 20 per sett
Xi
Ekstraksjonsreagens A: 0,2 M NaOH
Ekstraksjonsløsning A: i dråpetellerflaske i plast. Inneholder 0,2 M
natriumhydroksid (7 ml).
Xi: irriterende; R 36/38 irriterer øyne og hud
Ekstraksjonsreagens B: 0,2 N HCl
Ekstraksjonsløsning B: i dråpetellerflaske i plast. Inneholder 0,2 M
saltsyre (7 ml)
Kun til profesjonell in vitro-diagnostikk
BRUKSOMRÅDE
Analysen av klamydiaantigen skal brukes til in vitro-diagnostikk ved hurtig, kvalitativ
påvisning av klamydia direkte fra kvinnelige endocervikale sekretprøver, mannlige
uretrale sekretprøver og urinprøver.
SAMMENDRAG
Slekten Klamydia består av tre arter: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae
(1), et primært menneskelig patogen, og Chlamydia psittaci, et primært dyrepatogen.
Chlamydia trachomatis består av 15 kjente serovarer. Disse identifiseres ved
urogenitale infeksjoner og lymphogranuloma venereum (LGV). Chlamydia
trachomatis-infeksjoner er de vanligste av de bakterielle seksuelt overførbare
sykdommene. I USA er det rundt 4 millioner nye tilfeller hvert år, hovedsakelig cervicitt
og ikke-gonococcal uretritt (8). Denne organismen forårsaker også konjunktivitt og
lungebetennelse hos barn (2, 4-7). Chlamydia trachomatis-infeksjoner har både en
høy prevalens og asymptomatisk smittefrekvens, ofte med alvorlige komplikasjoner
hos både kvinner og nyfødte. Komplikasjoner ved klamydia-infeksjoner hos kvinner
omfatter cervicitt, uretritt, endometritt, bekkenbetennelse (PID) og økt forekomst av
ektopisk svangerskap og infertilitet. Vertikal overføring av sykdom fra moren til det
nyfødte barnet under fødsel kan føre til inklusjonskonjunktivitt og lungebetennelse (8).
Hos menn er minst 40 % av alle tilfeller av ikke-gonococcal uretritt forbundet med
klamydiainfeksjoner og bitestikkelbetennelse (6). Omtrent 70 % av kvinner med
endocervikale infeksjoner og opptil 50 % av menn med urinrørinfeksjoner har
symptomer (8). Chlamydia psittaci-infeksjoner er forbundet med luftveissykdommer
hos personer som er blitt utsatt for smittede fugler, og overføres ikke fra menneske til
menneske. Chlamydia pneumoniae, som først ble isolert i 1983, er forbundet med
luftveisinfeksjoner og lungebetennelse (2). Tradisjonelle klamydiainfeksjoner har blitt
diagnostisert
ved
påvisning
av
klamydia
i
vevkulturceller
eller
polymerasekjedereaksjon (PCR). Sammen med PCR er vevkulturmetoden den mest
sensitive og spesifikke laboratoriemetoden, men den er arbeidskrevende og kostbar,
tidkrevende (2-3 dager) og er ikke rutinemessig tilgjengelig i de fleste institusjoner (2,
3, 7 ). Direkte tester som immunfluorescensanalyser (IFA) krever spesialutstyr og en
faglært operatør til å avlese resultatene.
TEST PRINSIPP
Klamydiaantigentesten er en hurtig immunkromatografisk analyse. I testprosedyren
innhentes en klinisk prøve, som tilsettes i et ekstraksjonsrør med ekstraksjonsløsning
A. Etter 2 minutter tilsettes ekstraksjonsløsning B i røret. Etter ekstraksjon tilsettes 3
dråper (ca. 120 μl) av den ekstraherte prøven i prøvebrønnen på testkassetten. I
testen ble membranen belagt med antigen-spesifikke monoklonale antistoffer på
testlinjen, og med et geit-anti-kanin-antistoff på kontrollinjen. Under testing reagerer
eventuelle antigener med det gullmerkede monoklonale antistoffet, og beveger seg
deretter sidelengs på membranen med kapillær effekt. Hvis prøven inneholder
klamydiaantigener, dannes det en farget linje med en bestemt antistoff-klamydiaantistoff-gullpartikkel-sammensetning på membranen i testlinjeområdet. Hvis det ikke
finnes noen klamydiaantigener i prøven, vises bare en rosa linje i kontrollinjeområdet.
Som en kontroll vises det alltid en farget linje i kontrollsonen, enten klamydia blir
påvist eller ikke.
OPPBEVARING OG STABILITET
Analysesettet skal oppbevares i romtemperatur (+2 til +30 °C) til utløpsdatoen. Må
ikke fryses. Testkassetten skal oppbevares i den forseglede beskyttelsesemballasjen
og brukes umiddelbart etter åpning.
FORHOLDSREGLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kun til in vitro bruk
Ikke bruk settets komponenter etter utløpsdatoen.
Ikke bruk settkomponenter fra ulike partier om hverandre. Ikke forveksle korkene
på flaskene med oppløsning.
Ikke bruk testkassetter eller vattpinner med skadet emballasje.
Ikke demonter testkassetten.
Testkassetten skal bare brukes én gang.
Materialene som brukes i testkassetten (for eksempel antistoffer) er potensielt
smittefarlige. Hvis de blir brukt på riktig måte, utgjør de imidlertid ingen risiko.
Ta hensiktsmessige forholdsregler ved innsamling, håndtering, oppbevaring og
avhending av prøver og brukte settkomponenter. Alle prøver, reagenser og
kontroller skal behandles som potensielt smittefarlige komponenter. Når analysen
er fullført, må vattpinnene destrueres i henhold til retningslinjer for kontakt med
potensielt smittefarlig materiale.
Ekstraksjonsløsning A inneholder natriumhydroksid (en alkalisk løsning);
ekstraksjonsløsning B inneholder saltsyre (en syre-løsning). Hvis noen av
løsningene kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll med rikelig med vann.
Bruk bare sterile Dacron-vattpinner eller cytologiske pensler til å ta endocervicale
prøver.
Ikke bruk cytologiske pensler til gravide pasienter.
Bruk egne vattpinner og ekstraksjonsrør til hver prøve for å unngå at prøvene
krysskontamineres.
•
•
Ikke spis, drikk eller røyk i området der prøver og kitreagenser håndteres. Bruk
verneutstyr som laboratoriefrakk og engangshansker ved innsamling og analyse
av prøver.
Som med alle diagnostiske tester, skal den endelige kliniske diagnosen ikke være
basert på en enkelt test, den skal stilles av en lege etter at alle kliniske resultater
og laboratorieresultater er gjennomgått.
PRØVETAKING OG OPPBEVARING
Kvaliteten på den innhentede prøven er av største betydning (8). Påvisning av
klamydia krever en virksom og grundig prøvetakingsteknikk som innhenter
cellemateriale i stedet for bare kroppsvæsker.
Til prøvetaking av livmorhalsen:
•
Bruk vattpinnen som følger med i analysekitet.
•
Før prøvetaking må overflødig slim fjernes fra det endocervicale området med en
egen vattpinne eller bomullsdott. Vattpinnen skal settes inn i cervikalkanalen,
innenfor det skvamosylindriske krysset, til mesteparten av tuppen ikke lenger er
synlig. Dette gjør det mulig å ta opp sylindriske eller kubiske epitelceller hvor
klamydiaorganismene i hovedsak finnes. Roter vattpinne grundig i 15 til 20
sekunder uten å forurense den med eksocervikale eller vaginale celler.
•
Endocervikale prøver kan også samles inn med en cytologisk pensel (advarsel:
Ikke bruk cytologiske pensler til gravide pasienter.) Etter rengjøring av exocervix
med en Dacron-vattpinne, settes den cytologiske penselen inn i cervikalkanalen,
forbi det skvamosylindriske krysset. La den cytologiske penselen stå i to til tre
sekunder, og roter den deretter to hele omdreininger og trekk den ut uten å
komme i berøring med noen vaginale overflater.
•
Sett vattpinnen / den cytologiske penselen i ekstraksjonsrøret hvis testen skal
utføres umiddelbart etter at prøven er innhentet.
Til prøvetaking fra uretra:
•
Standard vattpinner med håndtak av metalltråd og fibertupp, eller annet
spesialutstyr for prøvetaking (medfølger ikke) skal brukes ved innhenting av
uretrale prøver. Instruer pasientene om ikke å urinere i minst én time før
prøvetaking.
•
Sett vattpinnen ca 2 til 4 cm inn i urinrøret, rotere i 3 til 5 sekunder og ta den ut
igjen. Plasser vattpinnen i ekstraksjonsrøret hvis testen skal utføres umiddelbart
etter at prøven er innhentet.
Oppbevaring av cervikale og uretrale prøver:
•
Ikke plasser vattpinnen i transportbeholderen med medium, da transportmediet
hemmer testen. Det er heller ikke nødvendig at organismene overlever for at
testen skal kunne utføres. Hvis testen ikke kan utføres umiddelbart etter at
prøven er innhentet, må pasientprøvene plasseres i et tørt transportrør for
oppbevaring eller transport.
•
Vattpinnene kan oppbevares i 4 timer ved romtemperatur (15 til 30 °C) eller 24
timer i avkjølt tilstand (2 til 8 °C). Må ikke fryses. Alle prøver bør ha oppnådd
romtemperatur (15-30 °C) før testen utføres.
For mannlige urinprøver:
•
Be pasienten om å avgi minst 20-40 ml fersk urin i steril beholder (følger ikke
med i kitet) uten konserveringsmiddel. Prøver fra den første morgenurinen
inneholder den høyeste konsentrasjonen av klamydia, og foretrekkes derfor som
prøvemateriale.
•
Hvis urinprøvene ikke skal analyseres umiddelbart, kan de oppbevares i
kjøleskap (2-8 °C) i 24 timer.
MATERIALER
Materialer som følger med
•
testkassetter
•
Ekstraksjonsløsning A: i dråpetellerflaske i plast. Inneholder 0,2 M
natriumhydroksid (7 ml). Xi: irriterende; R 36/38 irriterer øyne og hud.
Påvisningskode for reagens A: B010448-01
•
Ekstraksjonsløsning B: i dråpetellerflaske i plast. Inneholder 0,2 M saltsyre (7 ml).
Påvisningskode for reagens B: B010448-01
•
Plastholder
•
Ekstraksjonsrør og korker med dråpeteller
•
Pakningsvedlegg
•
Ytterligere materiale er lagt ved i samsvar med 93/42/EEC:
Steriliserte vattpinner med Dacron-tupper (CE0482): 20 per sett
Materialer som er nødvendige men som ikke medfølger
•
Stoppeklokke
•
Til å ta prøver fra urinrøret: Spesialvattpinner
•
Til urinprøver: Beholder til oppbevaring av urin, enveispipette og sentrifuge
BRUKSANVISNING
I. Prøver og kontrollekstraksjon:
1.
•
•
•
•
2.
•
•
•
C:\Documents and Settings\hilsandb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK8\CT Cass Z98226CE Rev06.doc
Klargjør endocervikale eller uretrale prøver:
Plasser et rent, merket ekstraksjonsrør i holderen av plast. Tilsett 5 dråper
ekstraksjonsløsning A i ekstraksjonsrøret.
Dypp pasientens vattpinne eller pensel i ekstraksjonsrøret og ekstraher i 2
minutter ved romtemperatur. Bruk en sirkelbevegelse under ekstraksjonen for å
rulle vattpinnen/penselen mot siden av ekstraksjonsrøret slik at væsken trykkes
ut av vattpinnen/penselen og kan absorberes på nytt.
På slutten av ekstraksjonstiden tilsettes 5 dråper av ekstraksjonsløsning B.
Dette blandes med vattpinnen eller penselen. Trykk deretter vattpinnen eller
penselen hardt mot røret for å klemme så mye væske som mulig ut av
vattpinnen eller penselen. Kast vattpinnen/penselen i samsvar med
retningslinjene for håndtering av smittefarlig materiale.
De ekstraherte prøvene kan oppbevares ved romtemperatur i 60 minutter uten
at det påvirker resultatene av klamydiatesten.
Klargjøre mannlig urin:
Urinprøvene må sentrifugeres for å innhente alle partiklene som kan inneholde
klamydiaceller. Sentrifuger urinen (minst 15 ml) ved 10 000 o/min i 10 minutter.
Drener nøye overflødig materiale og tilsett 5 dråper ekstraksjonsløsning A i
røret, re-suspend kulen med en engangspipette og dyrk ved romtemperatur i 2
minutter.
Overfør suspensjonen til ekstraksjonsrøret med en engangspipette, tilsett 5
dråper av ekstraksjonsløsning B og bland (f.eks. ved å trekke løsningen
gjentatte ganger opp i en pipette). Nå kan du plassere prøven i testkassetten
uten ytterligere inkubasjon.
Side 1 av 4
rev.06, 09/2008
DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch – technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A – 2351 Wiener Neudorf, Austria, IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43 (0) 2236 660910-0, Fax: ++43 (0) 2236 660910-30, e-mail: [email protected]
0408
BIBLIOGRAFI
II. Testprosedyre
•
•
•
•
•
•
Følg instruksjonene i pakningsvedlegget.
La testkassetten oppnå romtemperatur før du åpner den beskyttende posen.
Ta klamydiaantigentesten ut av den beskyttende posen og legg den på en ren,
tørr og plan overflate. Merk testkassetten med pasient- eller kontroll-ID.
Sett dråpetellerkorken på ekstraksjonsrøret.
Tilsett 3 dråper (ca. 120μl) av den ekstraherte prøven fra ekstraksjonsrøret i
den runde prøvebrønnen som er merket med en S på testkassetten.
Vent til rosa linjer vises. Testresultatet bør leses av innen 15 minutter etter at
den ekstraherte suspensjonen er tilsatt i prøven. Enkelte resultater kan være
synlige etter bare 1 minutt, avhengig av konsentrasjonen av klamydia på
vattpinnen. Det er imidlertid nødvendig å benytte den fullstendige
reaksjonstiden på 15 minutter for å bekrefte negative resultater. Etter 20
minutter skal ikke resultatene tolkes lenger.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Grayston, J.T. et al., N. Engl. J. Med. 315:161, 1986.
Barnes, R., Clin. Microbiol. Rev. 2:119, 1989.
Kellogg, J.A., Arch.Pathol. Lab. Med. 113:453, 1989.
Schachter, J., N., Engl. J. Med. 13:105, 1978.
Schachter, J., Chlamydiae, s.1045ff, Manual of Clinical Microbiology, 5. utgave,
ASM, Washington, 1991.
Schachter, J. & Dawson, C.R., Sex. Transm. Dis. 8:167, 1981.
Stamm, W.E., Ann. Intern. Med. 108:710, 1988.
CDC. Morbid.Mortal. Weekly Rep. 34(suppl 3-s): 535, 1985.
TOLKNING AV RESULTATER
Negativ
Det vises en farget linje kun i kontrollinjeområdet. Det vises ingen røde linjer i
testlinjeområdet. Dette indikerer at prøven ikke inneholder klamydiaantigen. Dette
indikerer at prøven ikke inneholder klamydiaantigen eller at mengden klamydiaantigen
var under grensen for påvisning.
Positiv
I tillegg til kontrollinjen vises også en rød linje i testområdet. Dette indikerer at prøven
inneholder klamydiaantigen.
Ugyldig
Hvis kontrollinjen ikke vises, er testen ugyldig. Dette indikerer en mulig feil ved
gjennomføring av testen. Testen bør gjentas med en ny testkassett. Det kan enten
innhentes en ny prøve eller gjenværende ekstraksjonsblanding kan brukes til dette
formålet.
KVALITETSKONTROLL
•
•
Klamydiaantigentesten inneholder også en prosessuell kontroll. En rosafarget
linje i kontrollområdet i membranen indikerer at testen og reaktive reagenser er
riktig anvendt.
God laboratoriepraksis inkluderer bruk av eksterne kontroller for å sikre at kitet
fungerer som det skal. To kommersielle kontroller bør utføres på hvert parti. De
to kontrollene bør bestå av en negativ kontroll og en positiv kontroll med lave
nivåer av klamydia. Bruken av den svakt positive kontrollen vil sørge for at
testen ikke har blitt negativt påvirket, og at klamydia er oppdaget ved uttalt
sensitivitet i testsystemet. Til dette formålet anbefaler vi å bruke de positive og
negative kontrollene, som skal brukes og håndteres i henhold til informasjonen
fra produsenten
BEGRENSNINGER
Klamydiaantigentesten skiller ikke spesielt mellom C. trachomatis, C. pneumonia eller
C. psittaci. Påvisning av klamydia er avhengig av konsentrasjonen av organismer
tilstede i prøven. Dette kan påvirkes av prøvetakingsmetoder og pasientfaktorer som
alder, tidligere historie når det gjelder seksuelt overførbare sykdommer,
tilstedeværelse av symptomer osv
RESULTATKARAKTERISTIKA
Sensitivitet
For å fastslå den analytiske sensitiviteten til klamydiaantigentesten, ble prøver med
ulike typer av klamydia undersøkt. Påvisningsnivået for klamydiaantigentesten ble satt
til 1,0 x 10 5 organismer per test.
Spesifisitet
Antistoffblandingen som benyttes i antigentesten for klamydia er rettet mot en
gruppespesifikk epitop, som finnes i alle 15 klamydiaserovarene. I tillegg har
Chlamydia psittaci- og Chlamydia pneumoniae-stammer blitt testet med
klamydiaantigentesten og gitt positive resultater. Kryssreaktivitet med andre
organismer har blitt undersøkt ved hjelp av suspensjoner av 107 CFU/ml
prøvemateriale. Følgende organismer ble ikke oppdaget ved hjelp av
klamydiaantigentesten:
Acinetobacter calcoaceticus
Salmonellabakterien
Staphylococcus aureus
Neisseria catarrhalis
Neisseria meningitidis
Escherichia coli
Streptococcus faecalis
Pseudomonas aeruginosa
Proteus vulgaris
Acinetobacter spp.
Candida albicans
Neisseria gonoré
Neisseria lactamica
Gardnerella vaginalis
Streptococcus faecium
Trichomonas vaginalis
C:\Documents and Settings\hilsandb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK8\CT Cass Z98226CE Rev06.doc
Side 2 av 4
rev.06, 09/2008
0408
DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch – technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A – 2351 Wiener Neudorf, Austria, IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43 (0) 2236 660910-0, Fax: ++43 (0) 2236 660910-30, e-mail: [email protected]
„DIAQUICK“
Chlamydia trachomatis Cassette
Schnelltest für die qualitative Ermittlung von Chlamydia Antigen in
Zervixabstrichen bei Frauen und Urethralabstriche und Urinproben bei
Männern.
Cat. No.
Inhalt
Z98226CE
20xZ98226B: Testkassetten, einzeln verpackt
Extraktionsröhrchen und Tropfkappen, Packungsbeilage,
Nach Richtlinie 93/42/EWG zusätzliches Material beigefügt:
Sterilisierte Tupfer mit Dacron-Spitze (CE0482)
Xi
Extraktionslösung A: in Tropfflasche aus Plastik; enthält 0,2 M
Natriumhydroxid (7 ml), Xi: Reizend; R 36/38 Reizt die Augen und die
Haut
Extraktionslösung B: in Tropfflasche aus Plastik; enthält 0,2 M
Salzsäure (7 ml)
Nur für den professionellen In Vitro Diagnostik-Gebrauch
ANWENDUNGSBEREICH
Der Chlamydia-Antigentest dient der in-vitro Diagnose zum schnellen, qualitativen
Nachweis von Chlamydien direkt aus endozervikalen Abstrichen von Frauen, sowie
urethralen Abstrichen und Urinproben von Männern.
ZUSAMMENFASSUNG
Zur Gattung der Chlamydia gehören drei Spezies: Chlamydia trachomatis, Chlamydia
pneumoniae (1), ein primär humanes Pathogen, und Chlamydia psittaci, ein primär
animalisches Pathogen. Chlamydia trachomatis umfasst 15 bekannte Serovare. Diese
stehen im Zusammenhang mit urogenitalen Infektionen und Lymphogranuloma
venereum (LGV). Chlamydia trachomatis Infektionen sind die häufigsten sexuell
übertragenen bakteriellen Krankheiten. In den USA treten pro Jahr ungefähr 4
Millionen neue Fälle auf, wobei es sich primär um Zervizitis und nicht-gonorrhoische
Urethritis (8) handelt. Dieser Organismus erzeugt ebenfalls Bindehautentzündung und
Lungenentzündung bei Kindern (2, 4-7). Chlamydia trachomatis Infektionen haben
eine hohe Prävalenz wie auch eine asymptomatische Übertragungsrate mit häufig
schweren Komplikationen bei Frauen und Neugeborenen. Zu den Komplikationen von
Chlamydia-Infektionen bei Frauen gehören Zervizitis, Urethritis, Endometritis,
Adnexitis und ein erhöhtes Auftreten an ektopischen Schwangerschaften und
Infertilität. Eine vertikale Übertragung der Krankheit von der Mutter auf das
Neugeborene bei der Geburt kann zu Einschlusskonjunktivitis und Lungenentzündung
(8) führen. Bei den Männern sind mindestens 40% aller Fälle von nicht-gonorrhoischer
Urethritis auf Chlamydia-Infektionen und Epididymitis (6) zurückzuführen. Ungefähr
70% der Frauen mit endozervikalen Infektionen und bis zu 50% der Männer mit
urethralen Infektionen sind symptomatisch (8).Chlamydia psittaci Infektionen stehen
im Zusammenhang mit respiratorischen Erkrankungen bei Personen, die mit
infizierten Vögeln in Kontakt waren und werden nicht von Mensch zu Mensch
übertragen. Chlamydia pneumonia, 1983 zum ersten Mal isoliert, steht im
Zusammenhang mit respiratorischen Infektionen und Lungenentzündung (2). Auf
herkömmliche Weise werden Chlamydia-Infektionen anhand des Nachweises von
Chlamydien in Gewebekulturzellen oder PCR diagnostiziert. Die Kulturmethode ist
neben der PCR die sensibelste und spezifischste Labormethode, ist aber
arbeitsaufwändig, teuer und dauert lange (2-3 Tage) und steht in den meisten
Institutionen nicht routinemäßig zur Verfügung (2, 3, 7). Direkte Tests wie
Immunfluoreszenz-Assays (IFA) erfordern eine spezielle Ausrüstung und einen
geschulten Bediener, um die Ergebnisse abzulesen.
TESTPRINZIP
Beim Chlamydia-Antigentest handelt es sich um einen immunchromatographischen
Schnelltest. Beim Testverfahren wird eine klinische Probe genommen und in ein
Extraktionsröhrchen mit Extraktionslösung A gegeben. Nach 2 Minuten wird dem
Röhrchen Extraktionslösung B zugegeben. Nach der Extraktion werden 3 Tropfen
(ungefähr 120 µl) der extrahierten Probe in die Probenvertiefung der Testkassette
gegeben. Im Test wurde die Membran mit antigenspezifischen monoklonalen
Antikörpern auf der Testlinie und mit Anti-Kaninchen-Antikörpern (Ziege) auf der
Kontrolllinie beschichtet. Während des Tests reagieren eventuell vorhandene
Antigene mit dem goldmarkierten, monoklonalen Antikörper und bewegen sich dann
durch Kapillarwirkung lateral auf der Membran. Falls die Probe Chlamydia-Antigen
enthält, bildet sich auf der Membran in der Region der Testbande eine gefärbte Linie
mit einem spezifischen Antikörper-Chlamydia-Antikörper-Goldpartikel-Komplex. Falls
kein Chlamydia-Antigen vorhanden ist, erscheint nur in der Region der Kontrollbande
eine rosafarbene Linie. Zu Kontrollzwecken des Verfahrens erscheint an der
Kontrollregion immer eine gefärbte Linie, ungeachtet der Präsenz von Chlamydia.
VORSICHTSMAßNAHMEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nur zur in-vitro Diagnostik· Keine Kitkomponenten nach deren Verfallsdatum
verwenden. Keine Kitkomponenten aus unterschiedlichen Chargen mischen.
Deckel der Lösungsfläschchen nicht verwechseln.
Keine Testkassetten oder Tupfer mit beschädigter Verpackung benutzen.·
Testkassette nicht zerlegen.
Testkassette nur einmal verwenden.
Bei den eingesetzten Materialien der Testkassette (z.B. Antikörpern) handelt es
sich um potentiell infektiöse Materialien, von denen bei sachgemäßer
Anwendung jedoch keine Gefahr ausgeht.
Bei der Probennahme, Handhabung, Aufbewahrung und Entsorgung der Probe
und den Kitkomponenten ist mit der notwendigen Vorsicht vorzugehen. Alle
Proben, Reagenzien und Kontrollen sollten als potenziell infektiöse
Komponenten gehandhabt werden. Nach abgeschlossenem Testverfahren sind
die Tupfer entsprechend den Richtlinien für den Umgang mit potentiell
infektiösen Materialien zu entsorgen.
Die Extraktionslösung A enthält Natriumhydroxid (eine basische Lösung); die
Extraktionslösung B enthält Salzsäure (eine saure Lösung). Falls eine der
Lösungen mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, mit viel Wasser
spülen.
Zur Entnahme von endozervikalen Proben nur sterile Dacron-Tupfer oder
Zytologiebürsten verwenden.
Bei schwangeren Patientinnen dürfen keine Zytologiebürsten verwendet werden.
Kreuzkontaminationen der Proben vermeiden, indem für jede Probe eigene
Tupfer und Extraktionsröhrchen verwendet werden.
•
•
Wo Proben und Kit-Reagenzien gehandhabt werden, darf nicht gegessen,
getrunken oder geraucht werden. Zur Probennahme und Untersuchung sind
Schutzkleider wie Laborkittel und Einweghandschuhe zu tragen.
Wie bei allen Diagnosetests sollte die definitive klinische Diagnose nicht anhand
eines einzigen Tests, sondern nur von einem Arzt gestellt werden, nachdem alle
klinischen und Laborergebnisse untersucht wurden.
LAGERUNG UND STABILITÄT
Das Testkit sollte bei Raumtemperatur (+2°C bis +30°C) bis zum Verfallsdatum
aufbewahrt werden. Nicht einfrieren. Die Testkassette ist im versiegelten Schutzbeutel
aufzubewahren und nach Öffnen des Schutzbeutels sofort zu benutzen.
PROBENNAHME UND VORBEHANDLUNG
Die Qualität der Probe ist von äußerster Wichtigkeit (8). Zum Nachweis von
Chlamydia ist eine energische und gründliche Probennahmetechnik erforderlich, die
Zellmaterial und nicht nur Körperflüssigkeiten liefert.
Für zervikale Proben:
•
Den im Testkit enthaltenen Tupfer verwenden.
•
Vor der Probennahme überschüssigen Schleim mit einem separaten Tupfer oder
Watte- bausch aus dem endozervikalen Bereich entfernen und entsorgen. Der
Tupfer sollte in den Zervixkanal, an der Epithelgrenze vorbei eingeführt werden,
bis die Spitze größten- teils nicht mehr sichtbar ist. Dadurch können
hochprismatische oder isoprismatische Epithelzellen gewonnen werden, die das
Hauptreservoir der Chlamydia-Organismen sind. Den Tupfer für etwa 15 bis 20
Sekunden fest drehen, ohne ihn dabei mit exozervikalen oder vaginalen Zellen
zu kontaminieren.
•
Alternativ können endozervikale Proben auch mit einer Zytologiebürste
entnommen werden (Vorsicht: Bei schwangeren Patientinnen sollten keine
Zytologiebürsten verwendet werden). Nachdem die Exozervix mit einem DacronTupfer gereinigt wurde, die Zytologiebürste in den Zervixkanal, an der
Epithelgrenze vorbei einführen. Für zwei bis drei Sekunden ruhen lassen, dann
die Zytologiebürste um zwei volle Umdrehungen rotieren und ohne jegliche
vaginale Oberflächen zu berühren wieder herausziehen.
•
Den Tupfer / die Zytologiebürste in das Extraktionsröhrchen geben, falls der Test
unmittelbar nach der Probennahme durchgeführt werden soll.
Für urethrale Proben:
•
Für die Probennahme von urethralen Proben sollten Standard-Tupfer mit
Drahtschaft und Faserspitze oder andere, spezielle Probennahmegeräte
verwendet werden (im Lieferumfang nicht enthalten). Den Patienten anweisen,
mindestens eine Stunde vor der Probennahme nicht zu urinieren.
•
Den Tupfer etwa 2 bis 4 cm in die Harnröhre einführen, für 3 bis 5 Sekunden
rotieren und herausziehen. Den Tupfer in das Extraktionsröhrchen geben, falls
der Test unmittelbar nach der Probennahme durchgeführt werden soll.
Aufbewahrung von zervikalen und urethralen Proben:
•
Den Tupfer nicht in einen Transportbehälter mit Medium geben, da das
Transportmedium den Test behindert; zudem ist die Lebensfähigkeit der
Organismen für den Test nicht erforderlich. Falls der Test nicht unmittelbar nach
der Probennahme durchgeführt werden kann, sollten die Patientenproben zur
Aufbewahrung oder für den Transport in ein trockenes Transportröhrchen
gegeben werden.
•
Die Tupfer können 4 Stunden bei Raumtemperatur (15 bis 30°C) oder 24
Stunden gekühlt (2 bis 8°C) aufbewahrt werden. Nicht einfrieren. Alle Proben
sollten vor dem Testen Raumtemperatur von 15-30°C erreichen.
Für männliche Urinproben:
•
Bitten Sie den Patienten, mindestens 20-40 ml frischen Urin in einem sterilen
Behälter (nicht im Kit enthalten) ohne Konservierungsmittel zu sammeln. Proben
aus dem ersten Morgenurin enthalten die höchste Konzentration an Chlamydien
und sind daher als Probenmaterial zu bevorzugen.
•
Falls die Urinproben nicht unmittelbar getestet werden, können sie gekühlt (28°C) für 24 Stunden aufbewahrt werden.
TESTBESTANDTEILE
Bereitgestellte Testbestandteile
•
Testkassetten
•
Extraktionslösung A: in Tropfflasche aus Plastik; enthält 0,2 M Natriumhydroxid
(7 ml) Xi: Reizend; R 36/38 Reizt die Augen und die Haut
Reagenz A Identifikationscode: B010448-01
•
Extraktionslösung B: in Tropfflasche aus Plastik; enthält 0,2 M Salzsäure (7 ml)
Reagenz B Identifikationscode: B010449-01
•
Extraktionsröhrchen und Tropfkappe
•
Plastikhalter
•
Packungsbeilage
•
Nach Richtlinie 93/42/EWG zusätzliches Material beigefügt:
Sterilisierte Tupfer mit Dacron-Spitze (CE0482): 20 Stk. pro Kit
Benötigte, aber nicht bereitgestellte Utensilien
•
Stoppuhr
•
Für Urinproben: Urinsammelgefäß, Einwegpipette und Zentrifuge
•
Für urethrale Abstriche: Spezielle Tupfer
GEBRAUCHSANWEISUNG
I. Probenextraktionen:
1. Aufbereitung von endozervikalen oder urethralen Proben:
•
Ein sauberes Extraktionsröhrchen gekennzeichnet in den Plastikhalter stellen.
Dem Extraktionsröhrchen 5 Tropfen der Extraktionslösung A hinzufügen.
•
Den Patiententupfer bzw. die Bürste ins Extraktionsröhrchen eintauchen und bei
Raumtemperatur 2 Minuten lang extrahieren. Während der Extraktion den Tupfer
bzw. die Bürste mit kreisförmigen Bewegungen an den Seiten des
Extraktionsröhrchens entlang rollen, so dass die Flüssigkeit aus dem Tupfer bzw.
der Bürste herausgedrückt wird und neue aufgenommen werden kann.
•
Am Ende der Extraktionszeit 5 Tropfen der Extraktionslösung B hinzufügen und
die Lösung mit dem Tupfer bzw. der Bürste durchmischen. Anschließend den
Tupfer bzw. die Bürste fest gegen das Röhrchen pressen, um so viel Flüssigkeit
wie möglich aus dem Tupfer bzw. der Bürste herauszudrücken. Den Tupfer bzw.
die Bürste entsprechend geltender Richtlinien für infektiöse Materialien
entsorgen.
•
Die extrahierten Proben können 60 Minuten bei Raumtemperatur aufbewahrt
C:\Documents and Settings\hilsandb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK8\CT Cass Z98226CE Rev06.doc
Side 3 av 4
rev.06, 09/2008
0408
DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch – technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A – 2351 Wiener Neudorf, Austria, IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55
Phone: ++43 (0) 2236 660910-0, Fax: ++43 (0) 2236 660910-30, e-mail: [email protected]
bleiben, ohne dass die Ergebnisse des Chlamydia-Tests beeinträchtigt werden.
2. Aufarbeitung von männlichem Urin:
•
Die Urinproben sollten zentrifugiert werden, um alle Partikel zu sammeln, die
möglicherweise Chlamydia-Zellen enthalten. Den Urin (mindestens 15 ml) bei
10.000 U/min für 10 Minuten zentrifugieren.
•
Den Überstand sorgfältig abschütten und 5 Tropfen der Extraktionslösung A zum
Röhrchen hinzugeben, das Pellet mit einer Einwegpipette resuspendieren und 2
Minuten bei Raumtemperatur inkubieren.
•
Die Suspension mit einer Einwegpipette ins Extraktionsröhrchen überführen, 5
Tropfen der Extraktionslösung B hinzufügen und durchmischen (z.B. durch
mehrfaches Aufziehen der Lösung mit einer Pipette). Die Probe kann jetzt ohne
weitere Inkubationszeit auf die Testkassette gegeben werden.
II. Testverfahren
•
•
•
•
•
•
Die Anweisungen auf der Packungsbeilage befolgen.
Testkassette vor dem Öffnen des Schutzbeutels auf Raumtemperatur bringen.
Den Chlamydia-Antigentest aus dem Schutzbeutel nehmen und auf eine
saubere, trockene und ebene Oberfläche legen. Die Testkassette als Patientenoder Kontrollprobe kennzeichnen.
Tropfkappe auf das Extraktionsröhrchen stecken.
3 Tropfen (ungefähr 120µl) der extrahierten Probe aus dem Extraktionsröhrchen
in die runde mit S gekennzeichnete Probenvertiefung auf der Testkassette
geben.
Warten Sie, bis rosafarbene Linien erscheinen. Das Testergebnis sollte
innerhalb von 15 Minuten abgelesen werden, nachdem die extrahierte
Suspension der Probe zugegeben wurde. Je nach Konzentration der Chlamydien
auf dem Tupfer sind einige Ergebnisse bereits nach 1 Minute sichtbar. Zur
Bestätigung von negativen Ergebnissen ist jedoch die gesamte Reaktionszeit
von 15 Minuten erforderlich. Nach 20 Minuten sollten keine Ergebnisse mehr
ausgewertet werden.
CFU/mL Probenmaterial untersucht. Die folgenden Organismen wurden mit dem
Chlamydia-Antigentest nicht nachgewiesen:
Acinetobacter calcoaceticus
Salmonella typhi
Staphylococcus aureus
Neisseria catarrhalis
Neisseria meningitidis
Escherichia coli
Streptococcus faecalis
Pseudomonas aeruginosa
Proteus vulgaris
Acinetobacter spp.
Candida albicans
Neisseria gonorrhoea
Neisseria lactamica
Gardnerella vaginalis
Streptococcus faecium
Trichomonas vaginalis
LITERATUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Grayston, J.T. et al., N. Engl. J. Med. 315:161, 1986.
Barnes, R., Clin. Microbiol. Rev. 2:119, 1989.
Kellogg, J.A., Arch.Pathol. Lab. Med. 113:453, 1989.
Schachter, J., N., Engl. J. Med. 13:105, 1978.
Schachter, J., Chlamydiae, p.1045ff, Manual of Clinical Microbiology, 5th ed,
ASM, Washington, 1991.
Schachter, J. & Dawson, C.R., Sex. Transm. Dis. 8:167, 1981.
Stamm, W.E., Ann. Intern. Med. 108:710, 1988.
CDC. Morbid.Mortal. Weekly Rep. 34(suppl 3-s): 535, 1985.
AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE
Negativ:
Nur im Bereich der Kontrollbande erscheint eine farbige Linie. Im Bereich der Testlinie
erscheint keine rote Bande. Das deutet darauf hin, dass kein Chlamydia-Antigen
nachgewiesen wurde oder die Menge an Chlamydia-Antigen unter der
Nachweisgrenze lag.
Positiv:
Zusätzlich zur Kontrolllinie erscheint auch eine rote Linie in der Testregion. Das deutet
darauf hin, dass die Probe Chlamydia-Antigen enthält.
Ungültig:
Erscheint die Kontrolllinie nicht, ist der Test ungültig. Das deutet auf einen möglichen
Fehler bei der Testdurchführung hin. Der Test sollte mit einer neuen Testkassette
wiederholt werden. Zu diesem Zweck kann eine frische Probe entnommen oder eine
Probe aus dem verbliebenen Extraktionsgemisch verwendet werden.
QUALITÄTSKONTROLLE
•
•
Zum Chlamydia-Antigentest gehört eine Verfahrenskontrolle. Eine rosafarbene
Linie in der Kontrollregion der Membran weist auf eine ordnungsgemäße
Durchführung des Tests und reaktive Reagenzien hin.
Zur guten Laborpraxis gehört die Verwendung von externen Kontrollen, um die
sachgemäße Leistung des Kits zu gewährleisten. Bei jeder Charge sollten zwei
kommerzielle Kontrollen durchgeführt werden. Die zwei Kontrollen sollten aus
einer Negativ- und einer Positivkontrolle mit einem geringen Gehalt an
Chlamydien bestehen. Durch die Verwendung der schwach positiven Kontrolle
wird sichergestellt, dass der Test nicht nachteilig beeinflusst wurde und
Chlamydien mit der angegebenen Sensitivität im Testsystem nachgewiesen
wurden. Zu diesem Zweck empfehlen wir die Verwendung von Positiv- und
Negativkontrollen, die entsprechend der Angaben des Herstellers einzusetzen
und zu handhaben sind.
EINSCHRÄNKUNGEN
Der Chlamydia-Antigentest unterscheidet nicht speziell zwischen C. trachomatis, C.
pneumonia und C. psittaci. Der Nachweis von Chlamydia hängt von der Konzentration
der in der Probe enthaltenen Organismen ab. Diese kann von den Methoden der
Probennahme und von Patientenfaktoren wie Alter, Vorgeschichte mit sexuell
übertragenen Krankheiten, vorhandenen Symptomen etc. beeinflusst werden.
TESTCHARAKTERISTIK
Sensibilität
Zur Bestimmung der analytischen Sensitivität des Chlamydia-Antigentests wurden
Proben mit verschiedenen Chlamydien-Arten untersucht. Die Nachweisgrenze des
Chlamydia-Antigentests wurde mit 1,0 x 105 Keimen pro Test bestimmt.
Spezifität
Das im Chlamydia-Antigentest verwendete Antikörpergemisch ist gegen ein
gattungsspezifisches Epitop gerichtet, das in allen 15 Serovaren von Chlamydia
vorkommt. Zusätzlich wurden auch Stämme von Chlamydia psittaci und Chlamydia
pneumonia mit dem Chlamydia-Antigentest getestet und wiesen positive Ergebnisse
7
auf. Die Kreuzreaktivität mit anderen Organismen wurde mit Suspensionen von 10
C:\Documents and Settings\hilsandb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK8\CT Cass Z98226CE Rev06.doc
Side 4 av 4
rev.06, 09/2008

Documentos relacionados