ß - Hager

Transcrição

ß - Hager
NL
230
V쓒
2
6E 7026.c
EV00
Werkingsprincipe
® ¢ Télévariateur universel 600 W
ß § Universal remote control
Notice d’instructions
User instructions
dimmer 600 W
™ £ Universal Ferndimmer 600 W
´ • Universele teledimmer 600 W
Bedienungsanleitung
Bedieningshandleiding
∞C
600
W 45
EV002
De teledimmer EV002 maakt het dimmen
van de lichtsterkte mogelijk van een
gloeilamp, een LS-halogeenlamp (LS 230V),
een halogeenlamp met een zeer lage spanning
(ZLS 12 V of 24 V) met elektronische of
ferromagnetische transformator.
De instelling van het verlichtingsniveau
gebeurt hetzij met de drukknop ingebouwd
op de voorzijde van het product , hetzij met
de verlichte of standaard drukknoppen,
aangesloten aan het product :
- meerdere korte drukken:
in- of uitschakelenvan de verlichting.
- lang ingedrukt houden:
dimmen van de lichtsterkte tot een minimaal of
maximaal niveau. De dimrichting wisselt telkens
als u een toets indrukt en ingedrukt houdt.
Beveiliging tegen oververhitting
of overbelasting
In geval van oververhitting of overbelasting, wordt
het beschikbare vermogen automatisch verminderd.
Om dit verschijnsel te voorkomen :
- de belasting aangesloten op de uitgang van de
dimmer aanpassen of verminderen,
- de T° van het product en van de kast verminderen
met het inbrengen van dissipatietussenstukken
(b.v.: LZ060) aan weerskanten van de dimmer
EV002 en met het verzekeren van een goede
ventilatie in de kast.
Installeer de module onderaan in de kast
om een te hoge werkingstemperatuur te
vermijden.
In geval van kortsluiting of een te grote
overbelasting wordt de belasting niet aangestuurd.
Om dit probleem te voorkomen :
- nagaan of de uitgang in kortsluiting is,
- het vermogen van de belasting aangesloten
op het product verminderen.
FR
Principe de fonctionnement
Le télévariateur EV002 permet de faire
varier la luminosité d’une charge
incandescente, halogène basse tension
(BT 230 V), halogène très basse tension (TBT
12 V ou 24 V) avec transformateur
électronique ou ferromagnétique.
Le réglage du niveau d’éclairement se fait soit
par le bouton-poussoir intégré sur la face avant
du produit , soit par des boutons poussoirs
lumineux ou standards raccordés au produit  :
- par appuis brefs : allumage ou
extinction de l’éclairage
- par appuis maintenus : variation de la
luminosité jusqu’au niveau minimum ou maximum. Le sens de la variation est inversé à
chaque nouvel appui maintenu.
Protection contre la surchauffe ou
contre les surcharges
En cas de surchauffe ou surcharge, la puissance
disponible est automatiquement réduite.
Pour remédier à ce phénomène :
- adapter ou diminuer la charge raccordée sur la
sortie du variateur,
- diminuer la température du produit et celle de
l’enveloppe en insérant des intercalaires
de dissipation (ex : LZ060) de part et d’autre du
variateur EV002 et en assurant une bonne ventilation.
En cas de court-circuit ou de surcharge trop
importante, la charge n’est pas commandée.
Pour remédier à ce problème :
- vérifier si la sortie est en court-circuit,
- diminuer la puissance de la charge raccordée au
produit.
Installer le module dans le bas de l’armoire
pour éviter une température de fonctionnement
trop élevée.
The remote control dimmer EV002 allows to
control the lighting level of an incandescent
load, LV halogen lamp (230 V), and Extra Low
Voltage halogen lamp (ELV 12 V or 24 V) with
electronic or ferromagnetic transformer.
The light level is adjusted using the push
button on the front of the device , or a
remotely mounted push button :
- short press: to switch the device
ON or OFF
- maintain pressure: to vary between
the minimum and maximum lighting level. Each
new maintained pressure reverses the dimming
direction.
1
4
< 5 mA
2
2
EV002
ε
3
Der Ferndimmer EV002 ermöglicht es die
Helligkeit von Glühlampen, Halogenleuchten
(230 V), Niederspannungs-Halogenleuchten
(12 V oder 24 V) - mit einem elektronischen
oder konventionellen Transformatoren zu
dimmen.
Die Einstellung der Helligkeit erfolgt
entweder über die auf der Vorderseite des
Gerätes integrierten Taste , oder über an
das Gerät angeschlossene, beleuchtete Taster
oder Standard-Taster :
- kurzer Druck:
Ein- bzw. Ausschalten.
- langer Druck:
Verstellen der Helligkeit.
Die Regelspanne reicht von Minimum bis
Maximum. Die Regelrichtung wird bei jedem
neuen langen Druck umgekehrt.
1
Surchauffe
Overheating
Übertemperatur
Oververhitting
Présence tension ( 230 V)
Charge non connectée.
Presence of voltage ( 230 V)
Off-line load.
Spannung vorhanden (230 V)
Last nicht angeschlossen.
Spanning aanwezig ( 230 V)
Belasting niet aangesloten.
Surcharge ou court-circuit
Overload or short-circuit
Überlastung oder Kurzschluss
Overbelasting of kortsluiting
Caractéristiques techniques / Technical characteristics / Technische Daten / Technische kenmerken
Protection against overheating
and overloads.
In the event of overheating or overload the power
available is automatically reduced.
To remedy this situation :
- adjust or lower the load connected to the output
of the dimmer,
- lower the T° of the device and that of casing by
inserting heat dissipation inserts on both sides
of the EV002 dimmer, while ensuring a good
ventilation.
In case of a short-circuit or excess overload, the
load will not be actuated.
To remedy this situation :
- check if the output is in short-circuit,
- lower the power of the load connected to the
product.
To allow heat to dissipate and keep the unit
cool, place the EV002 at the bottom of any
enclosure.
Caractéristiques électriques :
Tension d’alimentation :
Puissance absorbée :
Dissipation :
Entrée de commande :
Tension :
Distance de raccordement :
Boutons-poussoirs lumineux :
Electrical specifications:
Supply voltage:
Power consumption:
Dissipation:
Push button input:
Voltage:
Distance of connection:
Lighted pushbuttons:
Elektrische Daten:
Versorgungsspannung:
Leistungsaufnahme:
Verlustleistung:
Tastereingang:
Spannung:
Leitungslänge:
Beleuchtete Taster möglich:
Elektrische kenmerken :
Voedingsspanning :
Opgenomen vermogen :
Dissipatie :
Drukknop ingang :
Spanning :
Aansluitafstand :
Verlichte drukknoppen :
Environnement :
Température de stockage :
T° de fonctionnement :
Environment:
Storage temperature:
Operating temperature:
Umgebung:
Lagertemperatur:
Umgebungstemperatur:
Omgeving :
Opslagtemperatuur :
Werkingstemperatuur :
Raccordement /Electrical connection / Anschlußkapazität / Aansluiting :
Schutz gegen Übertemperatur bzw.
gegen Überlast
Bei Übertemperatur oder Überlast wird die
Abgabeleistung automatisch reduziert.
Die Übertemperaturanzeige leuchtet.
Gegenmaßnahmen :
- Abstand zu benachbarten Geräten erhöhen
(z. B. Distanzstück LZ060) und Verteiler gut
belüften.
- Angeschlossene Lampenleistung verringern.
Bei Kurzschluss oder hoher Überlast wird die Last
nicht angesteuert.
Um dieses Problem abzustellen:
- überprüfen Sie, ob ein Kurzschluss am Ausgang
vorliegt,
- reduzieren Sie die Leistung der an das Produkt
angeschlossenen Last.
1 mm2 ... 6 mm2
230 V / 240 V 50 Hz
1,3 W
6W
230 V / 240 V 50 Hz
50 m maxi
5mA maxi
- 20 °C / + 60 °C
- 10 °C / + 45 °C
1,5 mm2 ... 10 mm2
3 Charges lumineuses / Lighting loads / Beleuchtungslast / Verlichte belastingen
Incandescentes, Halogène 230 V.
Incandescent halogen 230V.
Glühlampen, Halogenlampen 230 V.
Gloeilampen, halogeen 230 V.
20 W - 600W
+
Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur ferromagnétique adapté à la variation.
Le transformateur ne devra être utilisé à moins de 75 % de sa charge nominale.
Halogen ELV (12 or 24V) via ferromagnetic transformer suitable for dimming.
The transformer shouldn’t be used with less than 75 % of its nominal load.
Niederspannungs-Halogenleuchten(12 oder 24 V) mit konventionellem Transformator, der Variation angepasst.
Der Transformator sollte nicht mit weniger als 75 % seiner Nennlast betrieben werden.
Halogeen ZLS (12 V of 24 V) via ferromagnetische transformator aan het dimmen aangepast.
De transfo mag niet gebruikt worden met een belasting van minder dan 75 % van zijn nominale belasting.
20 VA - 600 VA
+
Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur électronique.
Halogen ELV (12 or 24V) via electronic transformer.
Niederspannungs-Halogenleuchten(12 oder 24 V) mit elektronischemTransformator.
Halogeen ZLS (12 of 24 V) via elektronische transformator.
25 VA - 600 VA
DE
Funktionsbeschreibung
1
2
Présence tension (230 V)
Presence of voltage (230 V)
Spannung vorhanden (230 V)
Spanning aanwezig (230 V)
5
1 3 5 7
GB
Working principle
L
N
Montieren Sie das Gerät im unteren Bereich
des Verteilers um eine zu hohe Temperatur
während des Gebrauchs zu vermeiden.
Il faut tenir compte du rendement des transformateurs pour calculer le nombre maximum de lampes.
The efficiency of the transformer has to be taken into account to calculate the max. number of controlled lamps.
Beachten Sie die Verlustleistung der Transformatoren um die maximale Anzahl von Lampen zu berechnen.
Voor de berekening van het maximum aantal lampen, dient rekening te worden gehouden met het rendement van de transformator.
6E 7026.c
NO
230
V쓒
¢
§
£
•
®
ß
™
´
Funksjonsprinsipp
Televariador universal 600W
Televariador universal 600W
Dimmer universal 600W
Lysdimmer universal 600W
Instruõçes de instalação
Instrucciones de uso
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
6E 7026.c
EV00
∞C
600
W 45
EV002
Beskyttelse mot overoppheting eller
overbelastning
Med lysdimmer EV002 kan du variere
lysstyrken på en glødebelastning, på en
halogenbelastning (230 V), på en LVH lavvolt
halogenlampe (LVH 12 V eller 24 V) med
elektronisk trafo eller konvensjonell
jernkjernetrafo.
Lysnivået justeres enten ved integrert
trykknapp i front av produktet , eller ved
standard impulsknapper med eller uten
signallampe, tilkoblet produktet :
- med korte trykk:
Belysningen tennes eller slokkes.
- med knappen holdt inne:
Regulering av lysstyrken helt til minimums- eller
maksimumsnivå.
Dimmingsretningen veksler hver gang knappen
trykkes inn på nytt.
Installer modulen nederst i skapet for å unngå
for høy driftstemperatur.
Ved overoppheting eller overbelastning
reduseres utgangseffekten automatisk.
Dette problemet kan løses ved å:
- tilpasse eller minske lasten som er tilkoblet
dimmerens utgang,
- redusere produktets og kappens temperatur ved
å plassere varmeavledningsstykke (f. eks.: LZ060)
på begge sidene av dimmeren EV002 og sørge
for tilstrekkelig ventilasjon.
I tilfelle kortslutning eller for høy belastning, styres
lasten ikke.
Dette problemet kan løses ved å:
- kontrollere om det er kortslutning på utgangen,
- redusere effekten og lasten som er tilkoblet
produktet.
PT
Princípio de funcionamento
O televariador EV002 permite variar o
fluxo luminoso de uma carga
incandescente, halogéneo de BT (230V),
halogéneo de muito baixa tensão (MBT
12 V ou 24 V) com transformador
electrónico ou ferromagnético.
A regulação do nível da intensidade
luminosa efectua-se quer com o botão de
pressão integrado na face dianteira
do produto , quer com os botões de pressão, luminosos ou standards, da
instalação ligados ao produto :
- exercendo breves pressões:
acende-se ou apaga-se a luz.
- exercendo pressões longas:
Através de pressão mantida, a variação faz-se
progressivamente até ao valor máximo ou
mínimo da iluminação. O sentido de variação é
invertido cada vez que se pressiona o botão.
Protecção contra sobreaquecimentos
ou contra sobrecargas
Em caso de sobreaquecimento ou sobrecarga,
a potência disponível é automaticamente reduzida.
Para contornar este problema :
- adaptar ou diminuir a carga ligada à saída do
variador,
- diminuir a Tª do produto e a do invólucro,
inserindo intercalares de dissipação (por exemplo :
LZ060) em cada um dos lados do variador EV002
e assegurar uma boa ventilação.
Instalar o produto na parte inferior do armário
para evitar uma temperatura de funcionamento excessiva.
L
N
1
4
< 5 mA
2
2
EV002
ε
3
Presença de tensão ( 230 V)
Carga desligada.
Presencia tensión ( 230 V)
Carga no conectada.
Matad spänning (230 V)
Last ej ansluten.
Spenning tilstede (230 V)
Belastning ikke tilkoblet.
Sobrecarga ou curto-circuito
Sobrecarga o cortocircuito
Överlast eller kortslutning
Overheting eller kortslutning
Características técnicas / Características técnicas / Tekniska data / Tekniske data
ES
El televariador EV002 permite variar la
luminosidad de una carga incandescente
halógena de baja tensíon (230 V),
o halógena de muy baja tensíon (12 V o 24 V)
con transformador electrónico o
electromagnético.
El ajuste del nivel de iluminación se
efectúa mediante el pulsador integrado en la
parte delantera del producto ,
o a través de pulsadores luminosos o
estándares conectados al producto :
- pulsaciones rápidas: encendido o
apagado del alumbrado.
- pulsaciones mantenidas: variación de la
luminosidad. Variación hasta los niveles
máximo y mínimo.
El sentido de la variación se invierte con cada
nueva pulsación.
Protección contra el sobrecalentamiento
o contra las sobrecargas
En caso de sobrecalentamiento o de sobrecarga,
se produce una reducción automática de la potencia disponible.
Para solucionar este problema :
- adaptar o reducir la carga conectada a la salida
del variador,
- reducir la T° del producto y la de la envolvente
colocando separadores de disipación (el LZ060 por
ejemplo) a cada lado del variador EV002 para
obtener una ventilacíon correcta.
En caso de cortocircuito o de sobrecarga
demasiado importante la carga no puede ser
controlada.
Para resolver este problema :
- verificar si la salida está en cortocircuito,
- reducir la potencia de la carga conectada al
producto.
Instalar el módulo en la parte baja del
armario para evitar una temperatura de
funcionamiento demasiado elevada.
Características eléctricas:
Alimentação:
Potência absorvida:
Dissipação:
Entrada de comando:
Tensão:
Comprimento de circuito:
Botões de pressão luminosos:
Características eléctricas:
Alimentación:
Potencia absorbida:
Disipación:
Pulsador de entrada:
Tensión:
Distancia de conexión:
Pulsadores luminosos:
Elektriska Data:
Försörjning:
Tillförd effekt:
Effektförlust:
Tryckknappar för fjärrstyrning:
Trykknapper for fjernbetjening:
Spänning:
Ledningsdlängd:
Tryckknapp med lampa:
Spenning:
Lengde:
Trykknapp med lys:
230 V / 240 V 50 Hz
50 m maxi
5mA maxi
Ambiente:
Temperatura de armazenamento:
Temperatura de funcionamento:
Entorno:
T° de almacenamiento :
T° de funcionamiento:
Omgivning:
Lagringstemperatur:
Drifttemperatur:
Omgivelsert:
Oppbevaringstemperatur:
Driftemperatur:
- 20 °C / + 60 °C
- 10 °C / + 45 °C
Ligações / Conexión / Anslutning / Tilkobling:
Dimmer EV002 används för att ljusreglera
glödljus, 230 V halogenlampor, lågvoltshalogen (12 V eller 24 V) med elektronisk eller
ferromagnetisk transformator.
Belysningsnivån kan ställas in antingen med
tryckknappen som integrerats på framsidan av
dimmern , eller standard tryckknappar som
är anslutna till den. Tryckknappar med signallampa kan användas :
- med korta tryckningar:
belysningen tänds eller släcks.
- med knapparna intryckta:
dimring. Belysningen regleras till min- eller
maxnivå. Dimningens riktning kastas om varje
gång knappen hålls intryckt på nytt.
Skydd mot överhettning eller
överbelastning
Vid överhettning eller överlast minskas den
tillgängliga effekten automatiskt.
Detta problem kan åtgärdas genom att:
- anpassa eller minska belastningen som är ansluten till dimmerns utgång,
- minska produktens och centralens temperatur
genom att lämna 1 modul (ex: LZ060) på båda
sidorna om dimmern EV002 och skapa en
tillräcklig ventilation.
I händelse av kortslutning eller för hög belastning,
kommer lasten inte att stytras
Problemet kan lösas genom att :
- kontrollera om utgången är kortsluten,
- minska effekten på lasten som är ansluten till
produkten.
1 mm2 ... 6 mm2
230 V / 240 V 50 Hz
1,3 W
6W
1,5 mm2 ... 10 mm2
3 Tipos de carga / Cargas luminosas / Typ av last / Belastning
Incandescentes, Halogéneo 230 V.
Incandescentes, Halógena 230 V.
Glödljus, halogen 230 V.
Glødelamper eller halogen 230 V.
20 W - 600W
+
Halogéneo MBT (12 ou 24 V) via transformador ferromagnético adaptado à variação.
O transformador não deverá ser utilizado a menos de 75 % da sua carga nominal.
Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tensión con transformador ferromagnético adaptado a la variación.
El transformador no deberá ser utilizado a menos del 75 % de su carga nominal.
Lågvoltshalogen (12 V eller 24 V) via ferromagnetisk transformator som anpassats till regleringen.
Trafon måste belastas med minst 75 % av märklasten.
LVH lavvolt halogen (12 V eller 24 V) via konvensjonell jernkjernetrafo tilpasset dimmingen.
Trafoen må belastes med minimum 75 % av merkelasten.
20 VA - 600 VA
+
Halogéneo MBT (12 ou 24 V) via transformador electrónico.
Halógena (12 ou 24 V) de muy baja tensión con transformador electrónico.
Lågvoltshalogen (12 V eller 24 V) via elektronisk transformator.
LVH lavvolt (12 V eller 24 V) via elektronisk trafo.
25 VA - 600 VA
SE
Funktionsprincip
Elektriske data:
Tilførsel:
Eget forbruk:
Demping:
Montera produkten i den nedre delen av
centralen, för att undvika för hög
drifttemperatur.
Hager SAS - 132 bld d’Europe - BP 78 - 67 212 Obernai cedex (FRANCE) - Tél. +333 88 49 50 50 - www.hagergroup.net
Hager 11.2009
Principios de funcionamiento
2
Sobreaquecimento
Sobrecalentamiento
Överhettning
Overheting
5
1 3 5 7
Em caso de curto-circuito ou sobrecarga muito
elevada, a carga não é comandada.
Para resolcer este problema:
- verificar se a saída se encontra em curto-circuito,
- diminuir a potência da carga ligada ao produto.
1
2
Presença de tensão (230 V)
Presencia tensión (230 V)
Matad spänning (230 V)
Spenning tilstede (230 V)
Devem ser considerados os rendimentos dos transformadores para calcular o n.° máximo de lâmpadas.
Para el cálculo del n° máximo de lamparas, tener en cuenta el rendimiento del transformador.
För beräkning av max antal ljuskällor måste man ta hänsyn till transformatorn kapacitet (VA).
Ved beregning av antall lamper må det tas hensyn til trafoens virkningsgrad.
6E 7026.c