Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt

Сomentários

Transcrição

Forum: TÀi liá»⁄u hồc tiếng NhẠt
NgoiLaiBenNhau
Forum: Tà i liệu hổc tiếng Nháº-t - 日本語教敕
Topic: Tổng hợp 99 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nháº-t cấp 1
(日本語文法一級㕾㕨ゕ)
Subject: A(㕟)㕌最後B
Posted by: aka47
Posted on: 2008/12/21 14:28:14
6. A(㕟)㕌最後B
愕味
ã‚‚ã•—A 㕗㕟ら〕B 㕨㕄㕆絕果㕫㕪り〕も㕆æ-¢ã‚•ã‚‰ã‚Œã•ªã•„。 Giả sá»- A
xảy ra, sẽ có kết quả (xấu) B, không thể ngăn lại được.
用例
â‘
彼㕌スビーフを始ゕ㕟㕌最後〕長々㕨話㕌続㕄㕦終ゕら㕪㕄。
Ông ta mà bắt đầu phát biểu thì thôi rồi, cứ tiếp tục dà i dòng không kết
thúc.
â‘¡
彼女㕫秘密を話㕗㕟㕌最後〕クラスä¸-㕮人㕫知られ㕦㕗㕾㕆ã‚
ˆã€‚
Nếu mà nói vá»›i cô ta bÃ- máº-t thì cả lá»›p sẽ biết hết đấy.
â‘¢
相手㕮弱㕿を知㕣㕟㕌最後〕彼㕯㕩㕓㕾㕧も相手を攻撃㕙るã
€‚
Anh ta mà biết được Ä‘iểm yếu của đối thủ thì sẽ công kÃ-ch đến
cùng.
â‘£
畲物(㕈も㕮)を㕕ゕ㕈㕟㕌最後〕猛畣(も㕆㕘ゅ㕆)㕯㕕れを放㕕㕆㕨
㕗㕪㕋㕣㕟。
ĕã ngoà m được con mồi rồi thì mãnh thú sẽ không thả ra.
注愕
*B 㕯悪㕄絕果。B diễn tả một kết quả xấu.
http://nlbn.net
2016/10/1 19:59:01 / Page 1