All-Purpose Diamond Sharpening Set Item no. 8096072 Proper use

Сomentários

Transcrição

All-Purpose Diamond Sharpening Set Item no. 8096072 Proper use
All-Purpose Diamond Sharpening Set
Item no. 8096072
Proper use
The universal diamond plates of this sharpening block are suitable for polishing, honing and sharpening all types of generally available knife and scissor
blades (excluding ceramic knives), chisels and drill bits.
Safety Information
When sharpening an item, always draw it away from your body across
the sharpening plates.
Use/application
Select the desired sharpening plate and fix the sharpening block accordingly in the box.
Stand the box on a stable surface and hold it firmly with one hand.
With the other hand draw the blade of the item to be sharpened across
the diamond coated grid of the sharpening plates.
Granulation of the different plates
Silver plate: a 200 grade granulation, extra coarse, suitable for example
for sharpening very blunt blades
Yellow plate: a 300 grade granulation, coarse, suitable for example for
sharpening scissors and drill bits
Green plate: a 400 grade granulation, fine, suitable for example for
sharpening chisels
Red plate: a 600 grade granulation, extra fine, suitable for example for
sharpening knife blades and slicing implements and for very fine sharpening
Cleaning instructions
Clean the plates under running water.
Wear suitable protective gloves for this task.
Allow the plates to dry completely.
Storage
Store the product only in a dry area.
If the safety advice given above is not observed, this can
result in danger to persons and/or damage to the item being
sharpened!
Service address: suki.international GmbH · Suki-Straße 1
DE 54526 Landscheid · Phone: 0049 (0)6575-710 · www.suki.com
Timanttiteroitin
Tuote-nro 8096072
Ohjaus / käyttö
Valitse haluttu teroitinlevy ja kiinnitä hiomapalikka vastaavaan laatikkoon.
Aseta laatikko tukevalle alustalle ja pidä siitä yhdellä kädellä kiinni.
Vedä teroitettava työkalu vastaavalla puolella/terällä kulloisenkin teroitinlevyn timanttipinnoitetun ristikon yli.
Eri levyjen rakeisuus
Hopeinen levy: rakeisuus 200, erittäin karhea, soveltuu esim. erittäin
tylppien terien esiteroittamiseen
Keltainen levy: rakeisuus 300, karhea, soveltuu esim. saksien ja porien
teroittamiseen
Vihreä levy: rakeisuus 400, hieno, soveltuu esim. pistotalttojen teroittamiseen
Punainen levy: rakeisuus 600, erittäin hieno, soveltuu esim. veitsenterien,
leikkuuvälineiden ja hienohiontaan
Puhdistusohjeet
Puhdista levyt juoksevan veden alla.
Käytä sopivia suojakäsineitä.
Anna levyjen kuivua kokonaan.
Varastointi
Varastoi tuote vain kuivissa tiloissa.
Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa Henkilöitä ja / tai vaurioittaa teroitettavaa materiaalia!
Huolto-osoite: suki.international GmbH · Suki-Straße 1
DE 54526 Landscheid · Puhelin: 0049 (0)6575-710 · www.suki.com
Diamantuniversalslipare
Art.nr 8096072
Avsedd användning
Denna slipmaskin med diamant på det här slipblocket är avsedd för att slipa
alla vanliga knivar och saxeggar (utom keramikknivar), polera, rengöra och
slipa huggjärn och borrar.
Säkerhetsanvisningar
Dra alltid det verktyg som skall slipas bort från kroppen över slipplattorna.
Användning
Välj ut de önskade slipplattorna och fixera slipblocken på motsvarande
sätt i lådan.
Ställ lådan på ett stabilt underlag och håll fast denna med en hand.
Dra med andra handen det verktyg som skall bearbetas med eggen över
det diamantbeskiktade gallret på slipplattan.
Määräystenmukainen käyttö
De olika plattornas grovhet
Tämän hiomapalikan timanttiyleisteroitinlevyt soveltuvat kaikkien tavanomaisten veitsien ja saksien (paitsi keramiikkaveitset), pistotalttojen ja porien kiillottamiseen, silottamiseen ja teroittamiseen.
Silverplatta: grovlek 200, extra grov, lämplig t.ex. som förslip till extra
slöa klingor
Gul slipplatta: grovlek 300, grov, lämplig för att slipa t.ex. saxar och borrar
Grön slipplatta: grovlek 400, fin lämplig för att slipa t.ex. huggjärn
Röd platta: grovlek 600, extra fin, lämplig för att slipa t.ex. kniveggar,
snittverktyg och till finslip
Turvallisuusohjeet
Vedä työstettävää työkalua aina kehosta poispäin teroitinlevyjen yli.
68919_pow_Diamant_Universalschaerfer_content_LB3.indd 3
01.08.11 10:11
Rengöringsråd
Rengör plattorna under rinnande vatten.
Använd lämpliga skyddshandskar.
Låt plattorna torka helt.
Förvaring
Förvara alltid produkten i torra utrymmen.
Serviceadresse: suki.international GmbH · Suki-Straße 1
DE 54526 Landscheid · Telefon: 0049 (0)6575-710 · www.suki.com
Diamant-Universalschärfer
Art. No. 8096072
Bestimmungsgemäße Verwendung
Icke beaktande av ovan angiva säkerhetsråd kan medföra
risk för personskador och/eller skador på det material som
ska slipas!
Die Diamant-Universalschärfplatten dieses Schleifblocks sind geeignet, alle
gängigen Messer- und Scherenklingen (ausgenommen Keramikmesser),
Stechbeitel und Bohrer zu polieren, zu verfeinern und zu schärfen.
Serviceadress: suki.international GmbH · Suki-Straße 1
DE 54526 Landscheid · Telefon: 0049 (0)6575-710 · www.suki.com
Sicherheitshinweise
Diamant universalsliber
Art.-nr. 8096072
Hensigtsmæssig anvendelse
Diamant-universalslibepladerne i denne slibeblok er egnet til polering, forfinelse og slibning/skærpning af alle gængse knivs- og saksblade (undtagen
keramikknive), stemmejern og bor.
Sikkerhedshenvisninger
Træk altid det værktøj, som bearbejdes, i retning væk fra kroppen hen
over slibepladerne.
Betjening/anvendelse
Udvælg den ønskede slibeplade, og fiksér slibeblokken tilsvarende i kassen.
Anbring kassen på et stabilt underlag, og hold den fast med den ene hånd.
Træk med den anden hånd det værktøj, som skal bearbejdes, med klingen
hen over det diamantbelagte gitter på slibepladerne.
Pladernes kornstørrelser
Sølvplade: Kornstørrelse 200, ekstra grov, bl.a. andet til forslibning af
meget sløve klinger
Gul plade: Kornstørrelse 300, grov, egnet til skærpning af bl.a. sakse og bor
Grøn plade: Kornstørrelse 400, fin, egnet til skærpning af bl.a. stemmejern
Rød plade: Kornstørrelse 600, ekstra fin, egnet til skærpning af bl.a. knivsblade og snitteværktøj og til finslibning
Ziehen Sie die zu bearbeitenden Werkzeuge immer vom Körper weg
über die Schärfplatten.
Bedienung / Anwendung
Wählen Sie die gewünschte Schärfplatte aus und fixieren Sie den
Schleifblock entsprechend in der Box.
Stellen Sie die Box auf einen stabilen Untergrund und halten Sie diese
mit einer Hand fest.
Ziehen Sie mit der anderen Hand das zu bearbeitende Werkzeug mit
der Klinge über das diamantbeschichtete Gitter der Schärfplatten.
Körnung der verschiedenen Platten
Silberne Platte: 200er Körnung, extra grob, geeignet z. B. zum Vorschliff
von sehr stumpfen Klingen
Gelbe Platte: 300er Körnung, grob, geeignet zum Schärfen von z. B.
Scheren und Bohrern
Grüne Platte: 400er Körnung, fein, geeignet zum Schärfen von z. B.
Stechbeiteln
Rote Platte: 600er Körnung, extra fein, geeignet zum Schärfen von z. B.
Messerklingen, Schnitzwerkzeug und zum Feinschliff
Reinigungshinweise
Reinigen Sie die Platten unter fließendem Wasser.
Tragen Sie dabei geeignete Schutzhandschuhe.
Lassen Sie die Platten komplett trocknen.
Lagerung
Lagern Sie das Produkt nur in trockenen Räumen.
Rensningshenvisninger
Rens pladerne under rindende vand.
Bær egnede sikkerhedshandsker under dette arbejde.
Pladerne skal tørre fuldstændigt.
Eine Nichtbeachtung der oben angegebenen Sicherheitshinweise
kann eine Gefährdung für Personen und / oder eine Beschädigung des zu schärfenden Materials nach sich ziehen!
Serviceadresse: suki.international GmbH · Suki-Straße 1
DE 54526 Landscheid · Telefon: 0049 (0)6575-710 · www.suki.com
Opbevaring
Produktet må kun opbevares i tørre rum.
Hvis ikke de ovenfor stående sikkerhedshenvisninger overholdes, kan personer blive udsat for fare eller værktøjet, der
skal skærpes, blive beskadiget!
68919_pow_Diamant_Universalschaerfer_content_LB3.indd 4
Version 1, dated 29.07.2011 · Versio 1, tila 29.07.2011 · Version 1, per
29.07.2011 · Version 1, stand 29.07.2011 · Version 1, Stand 29.07.2011
01.08.11 10:11