Junta Nacional da Cortiça Nº86 (download)

Сomentários

Transcrição

Junta Nacional da Cortiça Nº86 (download)
BOLOTllll D0 i UNTO NRCIONIL DR
JUNfA NACIONAL
DA
c5o5 F
f
I
e
e
CORTI CF
"-" 9"1î"1:Ì:"L1:-a
3;,."":!:,
Dn conÎrgn
JINTA NnGloNAr. rcoNoMIA)
D
{MIN]STERIO
orcanismo de Coordenagào Económica criado
Novembro de
Pelo Decreio N.' 271ó4 de 7 de
sio
193ó
SEUS OEJEGTIVOS:
RUA DO GOMÉRCIO, lt" só-tEfEfoItIE 21154
Drlrc,\có!s
EM'
Pónro, sErftEA& sr as' PoRrrMAo E
ff,RO
+
É
("*t
FELIZ NAIAL
I
'tr
rvrD \_. D{ luN.f \
nt ti.rh \rtt t
@|ìta
xr:t
lÙe1)3rt)
tt ttbtj,aó'r u.ìoun t ahl
lkht,tùtaPùú b|ù bgtàl iu
R\ìrto
e Lq
al
iu.
al
jt* Àình1ú4
dsthrd! io Enrú3drc)
(Al)ens m
'i!a3en
€ sÈceòB oBbc.È
E^ @rlonitaè @ú
| tà,t
trep'ùr'ràc
!r
NÈ.r$1D^ùÈ D^ rAo'N^CAo
b144.'n,. tuqaa
a
anrto ,q,4ó4
B0L0rtÌì
]UNTO
l]!CIOI]l]L DR COBTICR
{l;Ío,iol
ORGÀNIZACÀO CO R PORATIV.\
t,:tt
,,.' )!,'ttì,ù ! tt al.,tii,!ù11.,1,
r,,rt, !. n kj.t..) o\ntì.\
r-\rn, .)Ìt!r
t.tat.q
.,tt,t
tt,1 l.t
.1hr,r ! ttlLrtit
/)N ) t
,,lbí.ttò.. ;t.?ù!j a tó,1. t
,Lt! h" tù. lt ,qrtr l,1hi!!i. d.
íit;a t, ."1,,!tt"t,.. ùn" .,
:..!, f. i,,ti,a,kù. ìr otgúi,\tu ù,.!t/
'::.:-:. int:1.ùùtt. e"t b'la a ùk) llt t
:i:j;Lrta,t.
t.
!L?r,j..
"'
rtlat th
ún
ùunrri,. !4. lltt. ù!.jt.,ì u!\wztti.
1r^ Jn.ù tne \url? tttr o"liú tb! .n
kùp t. s,ùtt. A nbtt\\4ia lt ltttóA.
rùt1 n nùì l. t.'r/n d. !
.r tjr lt tEùfu & .rc)rt ,t4.,1,nù dor. tù
&,nyDt | .t!"njz4io .a,!.rrìtr . t.t
4!i t ni. ,ìi:.|ùta.. î..j. ito
l,ilirtt 4ttú . tu nLt?,xEa,i ,t!i!nin| ,i,
t,.t,,,ttr tu in(.le"a?
,út).. ùú,r).
a1a' !n. uit . lt\o 1t...1).!" & tutr
)'\o lù ùtij t t . ùù LaÌa lút r
laij Ìt.j
I lta t t'1ùt,,fti,11.ìt; lnat, t.t,4,t
t.,t t !ùt jrt! !i)a.i.. ,i! i,"\i.t !,,t ,/.
ioi ùrt . !!Lùl' kl t. t.ìlryL /ar!.,t
tul . tr, lù1r ì.\ ry.j . oh,tu ; nt
t \i, rr tt.;ana,knh l0r gitut\. jtjo dù,!
trs/i n, ìra,tÒt. t"t !tt r) )t0riai,t.rd.t
t.tu.rart"t r .rt flfittuú?t.r. dtu teùd.tl
51
ilffifm il
at/kùa.j i"tpatdtio. tosa jk ld n krbdtar
4 nùîttdar {hùttltÒJ r olddtó{ ,anr,.
Q,|j..tú
^
aa tu,tú.ìa M4
iere à expaú.aào, d ìùawtàÒ
oaìr
ì.
lne
!. f.
,tercti .D,/i
irthtio .a,ùù/ e 8b4 e Ò lne ,,úeùo!
1ai , gqal. nint d^ laliza .Ja. r \
ttn.u
tódr a
t rt/'dt,Jr
l,,rt.
r.t)
,ù
Bùù! iùknk46
r dr
td
f.end.
u,î ,tq44ú. 4 .tur,iiì,.iar .lo .o,ìaîia ti l.lt ìùk tt,|,)d
ùr !ìdr tùtó,lì.à.
.,A.
pdi r.t ," loúr.lorer exigrzù da Med
^14
t
itlE, ù y,
?t
E
"Ò!
def\a uì! eJt.'ta lk dqre ladè.xd *enLúù .r. ptt;ar!ù de lùìad|ú
,41 {..
rt"ù.dd. .xpoflàdú úd,ta"rdÒ d i !ópia. tbú !4r.,b Jat,e. tuti, n4thù ùtua
tu,k,
ria í o qte 8iÒsa úano,, ,te fah,a úù!t4,1
ú!4 pa'z o gtt,d. pihtta, Ìatu,tjzd.tób1.
itkr aúar t.fniî)r;4r *,4îún qk
.t.n1iddt c ,
!'tèúe btùtu.ìd, dùa!ìttd !n!et.d. . tat
t"a Òt .rra *z d !,bElÒt4àa de irle
'èz
1é.úer ld i.uldB ta ),ktàtÍè ga . Nùa, e,l
.hdo a cdlo, q"e de
tlúido ,àa \dn| n,kl
'rùa
ntSe
'rkEaìú.:
nfeiir t .rrrnì2úú ,LtP,ttr41n l,
tsatu .uú!gú.t. l4ar !,tó/,;ot ,tdqÌè, .!d
ttt ),nrns^..t9,ú ,1ai {, u tù qt. !ù41
ttub h4f4"] .n tdbnbq eM ot gd,itue6.
!rc p.laiaìt tdw h ) etho'da ù," ú,@
l,zq e .ú"] a tu z?1a... setn.dtb fù,,rúfu
.t.l)ùìeia É.t84n.ft2 lò Gaúba,...abs
.a,r t .ftd,h4úÒ .oúltdtìtt. Era )tia tc
,rd dtì,ì,/di y,bot d b.îdthé.
-
ì nrlulttta
,t . ,.
O ISOLAMENTO TÉRMICO DA CONSTPUCAO URBANA
c.
A4A
R
I]NS DE
.
' ,,:tr: : iil li1i l, itf"
I
c;rcutos
I a$o h)nl. t! it!n.ùr .Lt,Lrir t.
..ì:.n,., ,r,r i0 tù t. a!.rnt . Àn),t
.,.t:1 ,:rra, ( ir!tu ,1. ,,ù
Her'|xr, l
. orri- I an.(nIuú
.,
l.rn,n,; rt, L l+_,, ,
\ ]
OL]VE1R4
.,',..
q'ì
prtre
r q!!lJdJ. Js l,€drÀ
;mpúlada ns Adide. .o6Íaóò J. lóbo:
mÀu de hùrmonir.om
ú
àe kjolo fuùda
"?z
{bòta e dbtqrc.
'ebó.a,
11
ù: !- !=
! i
u.
porhon,
1)or
péqurdrdo,
PDr
ti
F de
difc
ù
por ho(, por Pó qùldndo. Por
redqx de temPeraturr.
B. t.
dl.íreo uù K:12,5,..no
{xz Close, obterirmos no cikùìo r.ina R :2,162
e U:0,421, sendo a diferengx PiÍr 0,15 dÉvidx
Se ribuhsnos
aó
à
ttI. Cúo-Pu.le ìe búàÒ dtnrlÒ .o
20 .n d. dF ah e t l, ltohr..t^ ,lt ttla
na.dÒ ntg, allt.ala,!ithht?r|? na búaú
/'r., (tcrndo r furr'r d parede rtùior do
ttJsl .o .fCtso-P/'&!e 'lè bdnÒ úntula a'n
."t..le 6pesî.. ùlrP.te ù.Ò 3.h., 12
17.
1
54
Mtàe), dbaalda ìnìeti.tne"te .Ò ú8uù4st
de .ìne"îo de Y, Pokrà. de d\*tua e
'lr
Bf,,fr1
l
Llir
!,1 .J J fr
l*t.
7^*,
rd
r,h
,.,JrJ
it:
v iù
J,,l
rf
1\'. t-rsr E,t"irhr ttt t,t/i, ú ri,
. . .ti,rt t, ) !.ù\ t( .rtti,rùtrll)ì
tt
. :.: t( rLt. in h. !,!,ttùt) tt 3.,r
-:':u. rt( tn !.ì ,t t..jli.,)
;
r : f,I,tr !i. r\' (.Li Jo..r: r( rt,!ì,r, ri rl
I
l,
r r r4,d,,J,,:I.tr\, \è
n\
- i"..r'
,r r r.... ".l.,*-..,."
i.."
:. . ,q J. r!r,t, ni .,J0. 6f.(!tr ((
r',:..r.nù ,\
N
Jùn
r\ùr !.P.trtrJifrrn
!
llL
I
r !t! J,(
1610
iiÈdor do hioro tuÍodo.ooede
Tràmos asim
,-,
I
10,,'
dí paúro vaLr de (, J FleArda
Do nr, i. m.dù PoJùeiî5.,1 ! r 6ptu
JÉ :,enJri: dr aLcjrci , treiúa p?r iSter !d
iesntér.ia ì pssrgè de .rLDr ,Euat à da pr€dc.
de 6.tio rmado .o'n 20 .m Je :spo$un, i;oLdr
ónr 1f Fole8idr de rrlomcndo (Gro rrr).
Nr r, nnutr qúe nor f n,u fùr.!.tr" r, i3(@
'!:ó 5i! ! t mrmor mùo ,n.ianb , c5pe$uÉ
gue
r:l:,",l=a,o
r , ,/rrr.:t...
r ,òù"'
da
lqr
-!a.
gue dó
2t
p
r
a o vrror de
î
poleg'da, ou
,
sjr
r,2s
a nèrmq emPero @n umo eor.s
ig'rcdo<odilo6nsubnfuÌ:óodohiolo
N^ e-ùJo J. lll .Éî
^nideDn", i spsaÈ
de r , !ort8r,|\ de raumùJd" *a- p.; _".,
pfóh.. m&is.of.nr enúen6. Queela lio é o(ès
ínr p r dar o nolxùÉnto da espc$on reAùtr
ftnrr d\ alvenru. r rrÀ firuu do\ 0
{ d r Lúrsrú 16úl
rq'n r; JÉ r.4ù € e,hÀ,..
rrmbin úù Lle\mù
Jù.,ro i n.,q,c
r
I
No.qo III,
l
da
ú4,.,,ih.r"1
peùdruddo nos vrz'os Npèrfi.iris Jo !îtomrajo,
feJùzm de um h.to a esle$un púti.rlas pla.as.
O .il.ú. Ju C,ro Jtt, .mprcBr,Llo i mkAJda
de dxlnmfrdi nrao e i tQ de I r, Jr
"' ,-,
predede bdio r.mrdo ìsrhilr
òÉg!ÒnÈ1!e.eérq*ú duiiÈ{&ilúl.da1 +
cspèsulr dc aglónìeiRdo n<e$íri! prra o6ter um
dc ranhnsào r,okl ilurt ao da prrede
de .lvemril .oh ,lo .m. de sposùn (C$o l)
Aafarí nr fónrnrl qu. nor dír rtiisr8rda brat
Jr |!rede isohdr (où Òd9r, fuù R,
-2,797
Gesntsncjr dr pafedè dè rtveDnia) e bmr !!fro
inùjgdta r erFe$ùn I do .glomesdo
.odi.ìed.
56
a
No,luadro quc
obt
. :.i ,,,
se segùe lesmìmÒs ór ftsùlrxdos
.6.3 è ipicreoranrÒs a. dile
re 9d- em rt ùn,8i! prc !.mpJUlru i frede
d€ rhe, dfir lom 4u !i de $psr
!m, \o qúe
os nos diferentes
ili;:l:t'#;',:;i.,:"j:l'
"
- '',*' *"
*
lar
Pest"rlén aas
los
comTa
aroi ra,r
/yat leVarede.r eiulolo.t
t:rp. Bù.a! Llatt:
-Z
,ú-t
Z-2
lY-./
4J
a7
26
J1
ty-2 J4
l/- /
29
.
-t+
l/-t
V '-./ca
s
.5
\N
*
5
ù
ù
\
.'.\
È
na
Lr.
f
.]È
Ss
ìu
li:
P"
r.t
ùi
r
&-/ .t-2 rf-/
tY-2
V-l V2 VI
5t
Irlr,
r
r0i I rti.rlhùi, (oo.5 n!
.l-r,,!r
P.úf /../
i.rtttt l!,,tr !L t)i t, t rt,,,
f.tr.d! ilr h(r& n,ì,rJù !(ùj r0 ùn 6Lrli.!
(i' ^ .1 F,,lel.tJ$ il! i!1,,i.r.
.\pr{L i trri Jr rr r rs ù ,r,,".;,,,, ,,.,..,,,,
n6io lrrL jl i rrrr'i,r i nrjf! otrr ri L i,:
.L
n,.LLlù r,LtrJr
rn
r J! s Lr ,
J!
L:
,,,
-n.o
J! Ej,)ù nr.LJù n,r.ì
srÀ!,r.I ,r? J! il itr
r h,
r
FrJs !r
,,.1.e_l i
a
\.,.u,.1 n.r,
r.,1.r.,.
lJrLl. !tlfl
,lL.uJo'ù'úì1.!., ù-, j r,L!ìitJ Je .i,.iÌjr.,r
ù.!ro, ilaesr , (i., rglhtr,.L!t!.ró,,;,*.,r,
Lnr Ll ,u! ,
Ll .
Pl
.J
. L!IIiu
,eJ. \I I
l
\fr
I,
f,
d rrt,J".Li
.n e,,
..1\r\
r i
trn!
r
(rr.r.t Dfklr ì J, ,,(e Jr ih.oui.Lr,r
úo
id !n)-rÌh ùìrr Lr,L!!r(r,,nij..\
i .,
-l tr'i
scL.L
.
.9".'"'.",],
ul\r f , I
tor,tri) !!.r.jsr
rL rt
,rtru., !, l
ri..n, rfiùJrqrr^
t, f.l
r,ìJn(ú] I.r . r,;.,
i,rri,i J( rcrLn! nr. , !,1ù.{1,, J( !úe , :i,
nir,J i nr r
,r.q
(rr ,\rf
i)
Ai unrn.$ Jr ltrn,
a:,r|^nt
Peú qtr. .[r,r nrl !.lLdt.ìJd !
hLli
mer. " a!!l (!mu ri É
ÈÉr
rl ,-f-rr.rit,
,!., ,,,1a! l,
,Lsn. relrr J. (of!.r !r.ù :.i{er!l turn.de- ì
Ni{lir iLulfr m.Lt,ùr ., ni.L .n(ri,rL! J, o c ,
an).1! Lrrtr pù.!Le,lr r!(h.LJ.r. i,,,ttùt!. ti! trtn,
'L,
,l t,]
r8
|
tr. 1,,,
,t, , tt,
l 1] , ,i,
, ì,,,
,. ,
1,
,
,\l1\ J. er \a lle fi| n r! oreLD . D núD.s
rn(liJr d! r!.ù.tu1,, re!n,. .i tuÉ11,";
,
rn, i D.5rr LdL,ri rr (: !e (iír J! f0 1;",,. "
L fu. sr.l!: !{ ù ndl! i(rii Jr èìooi: \ irl
. , f.r
1l
,r,.
[0r!ai(iir!
JÉ$,1 e] ! ì.p0,n)
Nr.r,rr!r! FrtL.o:nrrl!f.!. L nÉ+41 jn h.
pn, Jo trlhkù/. Jù\r ,] J! r,l, r.nj.r , .,,.
fit ttn.
!r,
È\
1,9.fd
.,m h r.r.+
.t
en
É_l
,
l"
nrJ, (,0{rt,0
,t
s. 1i.,
î
r r-
ùt! !$. luLJ€.JnL
I:!
'mr!l
,f l;
pl
ii,.r,L.,
..J,r,i
'oiL. tuni
-m ùL o ù,.)ù 1Lo rLL 12 . tr,iulùrtrJn
-ù r,,\or r ri.ìnr ù,iùi!.{r rr uúlìidr
c ,l
rlF'rrr
.I
'I
'.I
i
,
I l! r!r.,
Lm
'\+
l,lJ.nlc 6 J: nLL !,t u.d! . nao.ì i Pr5r!!
ùtr,tarn. ,r Jò.i trqucr. qú.jì s,ttrait !
fndù o .iLl.r Lrtrrorrdù. .r mrirrr oL rei
|ll!J. r, r J! ir(' o
Fi.i! ,) trL rJis co lrttrd) (ùù ! prc,l\
y'i rlLr(L,lo. [trúL 5e i ùrn q( ll]iiien.l
o
LLJ,)
ro q'h(!(,i I r!,r!ei cDt Jt
i Ìnr, \ c iltrlLrJo\ tLr.
ioi ri.L gtr! aù ( (r\ (.rumro Pnù
Ll-f,\ti
ti fJ' e,t . f \ o
rr 'risiù
r
,l
J, n,
ip
t'
Iarn rtrvÉdtrùt. (\ ! ù, trl,) trtfor i.Nr*lru
J{sDDlJos \it'nr..nnntrin qú b.j! sti])
rbÍJnliJos |rL. ! trh prrllrt. . . rùr oîtra.
ù ù! J!!iLlù !i !rù,r) IamÒ
!lrJl
L. imtr r, t!\!1.!rr
, r, \oi
,. !,sr.LJ!un,iú
M+r
trc lJ
Llr m\Í il
r|fùrn{ rì rLùerù J! tun!
,r j +r tJ\
rL lntu atil //,rr.ri,,.
rilr iLit
!l
Lrr:
(i! rondù.hil,,Lr,lc o,n LL J.! vi !r fiik
-:ú dr !,Lrù.ltÙ J.|ÚriLe. en gíLl il] s].
, r,/,? e Jor,/,,/r: ! rtrt. qne .L .! JlLb i
rrJe dù 4 ,, r1lu/r, I ù b bf\r. (n
'nÌ.
rtrL ùntc.^!,, úri lrtriJe f. (!,rtrritD ,l! xtr
.rr n! J! r 'JL , L! rlJ.J<
Lt Jf.lil
nrJL . rul trf t
.F,
f u. ! r t l,
ì ',fù4.i. d. uì Lù,, J! (r rnnPirdrrDi'
.a ùr
Dtrú 1,,'
riip,Jr r .t(írDrt. t.ú51\
nr .sprN J. !r .r' "úù, lnn, ,L
*,r\ir
i
!
Lf ! l'!n
v
ti
iJ,fJ I
ùJrL| numr lti
Je
i
.
Jrr fiLhl\
,1,, .1tr!
ftn,
IdaDn(!f(r. ! ú pJ. rlrA r rDi
v.h
Jl(lè
ilu sp.t,,lrirJ.
r,'
Ln!. i5,! rri'iîù
pooùt$ ntr $(;Lhe Jt
ile
ú,,4ò,ro
Jtr
rLlnruiJ. | )r.u
L
lrd')h,r r|
rrrY!\
qDu,
J
J. {Ìr. ùm,
ùr .,tr rùs !(..
úì rkr.L J! !i
a
| !r( !i: ,) r.rL lcrc .('!
t.k,
t.i.
.tr
!o ro
l,l
ni'ùrù.. !,ìù èrÈs.ituo\ Ll! rr !.,ún er.l
l,eùi .rì(trte.astulD.. r,LUiiL ! Llrri
..r. se, o mrÀ l.r. foni\d lì1r ,t!cr \( ú
Jù!i,ì lJr r,i,6L:,D,.Juz Ji i! fli,i ,,
Srli.Jù ! 0r! Ll.(ì rJù.1 !k in
ùì(ú,u,Í ,mi{ n..l.rl I uriJùLe |ir.L 1t!c ú
!ùh qùnn!:Llù !) iJo r Lotrl:ln r nrntù,I', l
L
L
D.d f rr 6.,)Lirr!m n. tsú1.tu o x
.-Jú!r llo lrlnr !L.rtù P\;r.1. úr) i !,
-,rc liLl nur, lr]e . ùko,l! oì írÈ5 llc J
Lulr lle rL ù(rNitrrr dr0lti fcnt! G.\.1
IJ-ùi.ni
.(nrì{!
.,J r i,JnÌrl.u.
)9
CONDICIONAMENTO
Aulorizoc6es ;oncedidos peio lunrÒ No.
.ionol do Corfico, do obrigo do décrèto
n..31:403, de r8 de Jutho dè t9,tl
.Itt,,r1 ).
cw cr,
r Diq{or, o
r.t 5 ilq,'..reel
tf
d. rcbolho fomìrdr
Ds irstologso
Ialt ).t
a.ùroti.t
1
Rtì
n4uùtr.1Éúwrúi
3.ù,,
p,,ti,t, Di, î/t,tt
De ii+olordo de móquir03
Ltuaú I tl.!t'
t\,1!{.r1t.tL c.urù : {,'
c,ítt
Àù i, aùtu
t .:t!
t,,,.t
,.tnr !."
^r1o
.r. ,",irn, r,.1
.tì!t
D€ redbcduro de fóbricdr
.L
tt cti.r, , DiEukt t. ltttn titt. tu )rrut. , t.
t..t l, lr4r
I
.;.N-o'.rb
t
De idsfotoc6o dè n.vos hóquiros
, tt{r.! ùdrLù tt I ,rú
PèdidÒs feitos perolrè o Dnecaóó Gerol
do lndúnrio, nó5 térmor dq lei n.' 1'95ó
^rill
o
aù ho.
trhrn
rr.ó.". .J*i. " r. ,.p"
De innoldqEo de novos fóbricd.
,Ò
e.I!^r cÍr ftri,ù. . sroú. : o:9!ù1.
.
6o
iur
Je
e òi ero i€ oiir,
!r,
!€
b";ù,
ì" +",r,Ì r ...
De egotizo.do dè moqu ios
PROPRIÈDADE INDUSTRIAL
Regi3tos leitor peronie d ReporrigdÒ do
Propriedodè lnduskioi, n05 té.mos do de.
creto n." 30,ó79, de 24 de Asòto de 19.10
,,ro tt!.ì.,ren. L.u,;ireD o! ù(o
ùN. hr !!
PA'IENIES DE NVENqAO
.(rio\ fú,
,).ùr
ú.rc.
lnm (ù,
iorcm
r
I
fN.
N. 23.ì6r, J!,! {ì.\ir
r. Mnlir, f{,
6
I
=-.-__É
I
(
tali'
ll\poftacio da Conq. Portl
em Non.rrb.Ò .tc 19.15
guesa
;..i,
]] 3l
.(
.., l.!.]$.r:rl
.!.'1, lc.li.;.
Poienres coducados nó més de Fèvereiro
de 1945 N.' 22.0ól
-
MODÉIOS INDUSIRIAIS
t
6J
4"t
C.r,e/.ie^te
I
/^ funto
rcò
hh L,r, ù4rr
I
I
t
64
I
l) r.,. It conotatca
flaltttca
DOCUMENTOS HISTÓRICOS
P.qu.no c<t!' o \ohre o .om.ifcio extemo da
\1J9J . 1A31)
[I
corhrr
os súculos
\VÌlt e tit\
HEPNÀNl OÉ TA4ROs 8'I/,]AFDO
p!, dr.. ( Juqa nm! a !q i!r;
acfo io .on&!o e di óJú&! e o niLúo iÀ ro;ò
forúu,tn-L(
Inrc^ftr
)
qnan
oir!
.,.,,,
tùo (ri(do olnif mr î
l(..n
!mu
s,útr5
F, n'ìr; où(o
!6,5),
hf
c,ro
r;iro.!(!rh!
, !
iro D
,,!i
i\ rl
".*"',",..r..
filLr4 o , rc
d
f, r!;{ Gro i.
'úif
ùrL'iilii rc u:or brl cono
Joi,ritrrù6úi nrr
qron4io
i!lal:,6 D d'1,
f r,o o Te qoq k r ùo'.1
fÉrn( r"io r jurlE
r
<
b:* Jretor,ror:do @
,,."","
r", r..,"
-an.
-.
"" -lm, ^,
i úr o
frd.ù (urr ,.ar tbiniLri i?
uiJJ! rùhÈ qn
!r fÍu6sek e rhqloqf oil! r ! ,r! d;D
luohr a no
,,"", r.
rc Pso Jor
. r,i,;Jo
re-r
", ,",,"". "r". i;"\"
fi f!{(ú6, ono ùrir lu! sd !
:
rsÀ (!
rhrórE-ó@,,rr !a! x,{b&h, si 3!,!r. úiJn. e(
I
I
_-=-ri<l
1r"" ','
A
S PROFISSOES
CORTICEIRAS
Pd FERNANDO FAICÀO MACHADO
it
'ú
t1utu nùilitLtttN ra Nìt
,.t ,;,hù î a
t\ rL tÀ t nqd ùv
a a ttlatú do s.ùtuno. llh
lt î\.
ti
3ìo a lotta a !!ra
no loao rttto o! qt
út h'\uldo bla
ti
to ú noh 11+ tìa tnn
ú*o pent6o, p; s dlltit i!òta
inù,u7 or lrùmùs. tlutdarnùr da a soto
laaa n jttut," o ora rtlÀ
cùú
o
raÍ,\ tusrt, n wn.aú. 't-rt
o! edd ? À fdb' itu, tunùrn, lEirdi.ìair, f
,ùq"; -úù.N]t . ttuúat ú(.t r, íí pùq . nt't
ùútrùil]n\,ÚPÚo|ilr
t4"t,nLlata h; ,an6 n t'!úrnri3 d sler, t
ìho 6léb4. o mrÀDbù .îrdo t , or pio tlr
aslo, r' rúir vù,Ll,oÀ L, o! [rrqi @ brro i /or
c
ù'
xoùlqde' e.túùn N
!.c;tnqúc
noN
útatú
lÌ Írida Ntu
)he
etraLiat a
!Ìú littút
"\'ùtnha*
n'r'
ddo!..m€.',1Ú(l "ot
h^a ,- ia 44t! i, onnîL!'r!.o
bùt púhnùa, ntL'tqo"tu ú
rùú ìú[email protected], d. , jó ùfuìi:nìda or .rì'!ro! /at,i3
,tn" dú,.1,I'"," at--h; - ttaú,"
.ìtiú$ t ùnia' '6 tuLILrd' oLrí4at."
;ttols, e ,r.E h.i
to
ú,t1' s' rbùúla.,îrtr,1. artrîn'te,
; o ",1- ,t",a -t""e''" !!n I r . 1?
nù \ò.. qa|hh\' l
\rtu aíJa1tt Lriln lad., &, úúe, Ùtt
at!ùIa artt ! b*. un j; a up'
n.,,
ò nt.ùM
rnutr ú
,ó;i. ú bùù tù tlift\ú
,rnir. dlri.ito' ,rrr.t?aî64 d.
^.èal]Ùiú"..ÙÚ@ùuapúù|í$aaqLÚ!
Ò* .h,t''J^
tn [email protected]úliiio.d'
lrnt, tatn4tdqa du h^n t iúh i tE)
|"r."\P')a]hl.olli|Ì
ttlh ìd.!ùt!lo pr p
na\,ò 14\ 1,tr,h dP"iIr,'trrL Edúrlo Sèqùena /o.ot
"i"-'
datot
rno. cano a d64M a aqliliqùo
Cen!ó dr FDulùaÀo d€ rgao, Lna
thttd e' .onNi.td t ld mr ocupn9ao.
,îarrid&ia nodN ?aLotu\ dnuhn.úe, r ntt
latoura, o
ìLontÌdai o! pò.]e luè ta n!àrttk
O
'.t
4" t"h4 d i'n-,ú
rrn út. úú to.ò it
E 1,,;"d
rÒ tletLnùe innnro
*in {
o! .o.ad?n!
do
ùarÀùl1i. qtkala, diz!tuto .1r.
1r! tolher rúa : qlt t t '
tar Btra n krn.
"!to q^úkt, ttcdicot ì1 t o o
.io nldú tt ùét;d6
ett4 ltzndot a F!ú tiio
,Ào. can
tù14"
1" t-t"tr,a
È43a quù,
r. 14t., rii
' cq,; ,1,";ù,, tu. Nàt tt, urct rú4 étic
{ éLìt un.oìù. iì.r{ dn odr dìr
d{ lls dfllq , sororueu rr d€ llo!\i?a
68
; , '- * t' , \o enlttu
t nnú;!En
!^ ú,, q,t
ta
t)Fis ntú k 4ù nÉwE e ntkr ttP Fa'na N
nL^ú nthìlf toùB'. at\?lùnú,1. a lett'n,a
it,, " .*rl"ito rarmh e mnilcdd p.ro
"
tztd
.
rabìr r.lo nbhr ù r4outu
!óda, n
t
.
1.
ùr. úr \: r\"ì.
,,.1
t,r,tt
tutt rt,1i.\
i
..,r rr' lir{ir n|,(ia .i, r rtn,i.iu
r,r.,4 '4,1j!
úr
ù
hùrùnr. rid\ 4ir orn
t,t,. ùir
t:tn1;tú1ún,. r
|,t
L
/!: ìdr orn, ,Ì
ù\ lùú.\i. rt;
lr
,n
i,, lrni.
r4ìrir4
.!/ùrìi
, .i . ]lilùrN
! !,!,r{,ì!
i,, !^ r,,
1r",,!/ili.rr (! /1"!ùi ri, I 4r,l.,ìrJ.,, r
,, ,/r ! ùr.,ri..
n1'tt 4 rt iin iùùr.tùú.. tttùùtt. rl
,,la
r! n,ùrr , /ì,ùtìùri,
t,'riq !
t,t ur 1t4nn
ì Jtrq
rit\ù xi ratt].,tj,l
-:.! rr,a 4-.ùr,,ir 4 !.lììain i
'r
q4
!,rìa ríi
{r'!(r,14.ì r /.ìr rri, J
/ ,rrd rtu rlr ,l
.rl /orrù,. nw n1rr1'ùi!. l.i id,,ì oLnri,l
(rii ,i,,r. r r'r Ìna
6,1
l; o v,, d;n
TEGISIO OE E fRADÀS
RasPtcos E coMENriRros
DE PUSLICACÓEs NACIONA
h otriJr o
VROS,
B,6róter dch Jù
S.
r Neioùr î ot!
Lt[rt|.ù Cq]iòt, tsrbsrl os Nà
3 Ló3u3.q cùG1t
.!or lúc
mro
strill
J.dnadÒ
Àttrìt{"tt t/) Pú'qcr tcqtùia. tit i4b lR.ìi
r';/úl
^m
xxxlnr
oidcolcÙént4nJooofdo[ÚdLGIÙ;oGl
|osò d! b{ |!Nl
Ddt'ea,
It, ùt L!
rol
r7,i. 0ú[email protected],re
ct|atk
rr!,
. cn 9u! o sL'(iro c
1 .or
coimba
.jr^ *rt Eddi-, * -. ar(ìi* .q:o
;"ù,s
L ut itf t4 hù,dl
r.(io
RÉV5IAS.
.:bùe
Lìip (r.4
[email protected] rc
1a
,ti5 ^tcond;e (^.sèi,
do
J.p. *
-dhoq
r-"ù ., su(ó.
,b
trrri!nr
troarqi. r;..ùrr (u|eù r
Estr . !\(
o
l rJJe +|
o t,otr,
,riLr!
'
tlnr Br i ic
,,Ì.1
pr.o,, !,blf
eo! l! ro'di N nrb s..:1,ll\
|of
f6i!;
Jo,é
7r
DE PUSLLCACóES ESIRANGELRAS
,jtrr (s\i
rfFolc!)
tr
r,!!,
ó
qbjcft rr ù {
ir,c r: I v(i
.c Rdr.ie
i L r",r
. m lÈiri a^rroi(,
\ùr,!h
lrisc m !) c r if:(. \.sìf..., e rirr.tr ( ilq
ftúiLl! qL !r! r(|@ll (!q,
(ioo.. nì. (l
! , !! úiiirùùr.io qlifi'
rRANsCRreóEs
EM PUBLCACOES NACONAS.
[M
L!
PL]SICACOES ESTRANGE ?A5.
.ù+ 1,4, le
f sr ! nr.libr
tLDio !rÈ r.r r. ! {rso re
lora! ! o ro: $do ùtrtr.lno
ALGIINS APONTAI\ENIOS
12
B BTIOGRíF COS
tJ
R. DE
PRODUIORES.
FABR]CANIES
CARVALHO & C."
E
( I
nre,sr'ro,r
coRTtqAS EM PRANCHA
CORTICA GRANUTADA
REFUGOS
VIRGEM
APARAS
OUADROS
-d F,
Lt5
r
d..B,ii.ó
rd
Fóbri.o em
BARREIRO:
Escritório: Ruo deS pedro
SOA
TABELA DE PRECOS DÉSTE BOLETIM
I
300$00
r80900
ANÚNCIos
nsercòe5 s.q!idos b:.ef .iorr
O.o" o,
o dol ro
".o
2
LISTA DE ANUNCtANIE5 ExFortodores ou
VE4 CONÒÌCòÈS NO ANAL DA
'
pARA ANUNclos
.om rr.!hÒ
No coRpo oo
e
RSECIIV^
n nll,,j
LfÀ
ó0$00
77SaO
REsuMo EM tNGLÉs, pREcos EspEclats
...1
gÈ*dl:v.+,
:!,-:.
1:
..,
.|
r,,.,:;,:i!;f1g!
;
;.::
ry
:i,'
p,-,:' ;: ;.;',, y,.i
i.: : i,"i;.';,". s: i. lr:,,:
:
',
.
èà :
,n.
r4P!ilUtttluYÌtt$
&','
r,i
-,
:,i;
.:'
!)iîal,Jiut}lil9:'/a
;1..,.,:-11 :;.4:.'.."'' ,.1;: .;.:):;: ;
ii:j!,#:.{::-:ryfia;:/a;iiuoff
: $-11i;!;31:1i{.};i.t-tt'-rtt1lsiti:" .
. eoucÉciNÉ";ÈfÀd
e.Jì s:P-.$+r:I AcJ€.!,
:;
'
: ".
:'
4lusutn
Andensen
I SBONNF
EXPORfATEURS
DE
tÈc ES EN PIANCHES
BOUCHONS,
cARRÉs,
D
SÀIIÀI{M E flI,IO$
iIIflTilT
ÉcH ETS,
(ÈoFfè5q
DE
4oDuros
DE
&
TAVARES
ExFon.r'q
de
Etc
C,
conko
comqa
CORTICA
EM
FRANCHAS
s,
vtRGE^,i
RÒLHAs E QUADROS
SHAVINGS
VIRGIN
r
5BOA,
Ruo dos SopÒ's ros,44,
Etc
MEAIHADA lPOR'IUGAI)
CASTFLO BRANCO
5 A A É lu
c
v
-
-
,
rr,*"", "
IHroM.
't6
1
tl
,tl
n
I'ii
I'
itr
l.\
t
I
lr
ií
o,,r, 'J.;",:l
l,lìil
I
D
L
fos
(ti )R tI( t,jLIos
t,olìt.t (;l t.sl.tt. l_.r,
H, zum HINGSTE
LISBOA
Rlo dd Mddol€hd, lA
Corti9o em prcncho
virsem
Aporos
Gronutodos
eólhd
[Afillilt0s & ltltR0tJrs, t0t,
farRrcaNrEs E EXpoRrADo*s DE coRrcas
PRANCHA
Amonm & lrmoos, L.*
/ RórHAs
REFUGOS E VIRGEM
Ot,IROS PRODUIOS
RUA CANDiDO DOS R EIS,
PO RT
ponrucrLl
O
U5 Nt5:l
naoE {lP.$o
78
rÒ aL 0. E,o
I
Conrrqls nn ponrucal,
I.,.o^
FABRICANIS ET EXpORTATEUR)
r Èc E5 EN PtANCHES,
tsOUCHÒNS,
CARRÉs,
D
ECH
ET5
ETC.
tt SBONNE
COVA DA PIEDADE
IELEGPAPH
A!E:
I
$ociedrdr
[snl
de
Coili0a$,
[.*
JAIME SENNFETT
t
ItBfltcAl
llll$,
t$
t
llP0flt[00nt$
p--r...p.*
a.
-,
c.
pr.-raaa+ora" Lu.
lÍ$,.o**.oa - co,r,r.,r,e"
S0lilll0llS
S
Bo
ILVES
*.l
SEON
rele,-..p-.*,1
i:. i:1'1"'-
WASTE
R
EF
UGO
VIRG N
i*dfr'c(dh"d(dfu
\1:?
,K
P,
J!4
R
R
fA
..'É-r
CORK
G RO WERS
MANUFACTURERS
AND
EX PO RTERS
K
,.,8
K
\é
b,
Éf
P
è,
RUA AUREA.ITO
LISBON
PZ
\@
,R
*
B
Y,,'
.,.É
\ !.?
R
,É
w\g\M\gryg
9f\
F7,"
s.
#
t,
#
*
8r
f {raM{ 5UFO MONIIIO laroNt
CORf
lL8
ICA É SFUS DERVADOS
ANTóNIO DA SIIVA
(DA Í]RMA SARRÉIRA &
BARREIRA
GELPII
EXPORIER AND MANUFACIURER
PRANCHA, ROIHAS, QUADROS, APARAS, REFUGO
BRIT
SH CORK MILLS, LTD.
LONDON,
E
VIRGEM
$0flt0A[r c0
ROBIl'lSON
BIOS tOA.
P
AG
ENTES:
AZEVI]DO &.PESSI,LDA..
RUA NOVA DO ALMADA,46. TELEF9 25A79.24495
I-ISEtO-\
laúa
C.alllheirats,
lLttdt.
cobles, zaNDos Lisbon
Tel. | 20338-p.O. Bor 507.
CORKWOOD
Cork Products
cat
Sociedode Comerciol
lbério, Ld".
PUBTICIDADE
anúncios
no$o obÌed
EXPORI
coRKwooD,
REFUGO,
o
o: t._r.é\
o ór"no " óne dos
déte rúne Ò, em rétórco
dó
DE!oMFND,Mor
l\ ,lÉ,. 8oe ,
rodo5
propcqontol
'o dè
DF!oM[NDA.io5 ro, nt"rès5od!5 o rÈ
t\ ,. t-mo,. om
orignoÈ dos,eui orúi.os, o èreùÒó
doque es que. c rempo, o tzercn a, i o
VIRGIN,
SQUARES,
CORKS,
GRANUIATED CORK,
SHAVINGS,
EIC.
Rùd
3q
do. fonqueiros,
t2-t
tSBON
DE.oMENDóMO. pc o nÉ ho e5! odÒ
l\ id \!o pub . dode. o ef . é9ó do
onurrió.rÀ.o o " i.lon o dÉ o quf.
qu. rc ru.ir.m o roJ no\ d. p,er-nr.
J
(t .t
)
..,(
tu tr"Itîtou|na.r., /m
y't' r4r:s .t's
/t? r
)
Juy'r's.le.cot/ífrt
rlút n ]Ìlgnrful e
?rî1"
trut 1u,s',b -ttntrnt taùlùtsa/;
al//) /trf î. lt,.h,.r 7t t r./tlttn nt
t rt.rts/orr'/t rrp iy'ig-rtn,ttl,
.l
.')
J'
t|.c
,stttr-s
t
y'tht cr,rnt
/ì'znoczú.,.tas
rl uu/''"./'t'/z' ínaz:cu{ùtz"/'
f//tuut/aduzrzs
.cs
O"
Éj
f
,1,,t. ; &hnl.,tÌ,.t,.,,,r
i.
,
(
,t.,..îi,ra/ . ?//rnr'y,.,
+ <t ., Vì t a/c.r*r,'lh. lll,.za e
,
.,,",t"tt;.,..,:
-ir *
a\
a)
(l
--:
k)
Andrés Lluis
Bós
Èr:5r 5trvÈ5 tuis airr&Bó!
dor lVúrrn,.s do tó,rro
Dr raD,1 a.!ar
D^Di N MÀOINAS I
A.isiairor
paiA
a
tilnÚ$relt [0flilcflRt
Forn_"cimeniÒs rópidÒ5
Eividm.re.orótÒ9Òr
Ddo se refèréÒctcs
Ce èiq5 dè móqujnas oiÍÒbolhor
em Po ueot.om resu rod.ssèsuros
"o. K." ond
,,NEVERSINK'
l
llds tttiro
bro n ds
,,NON5INK"
t,
llfllira,
[."
@
îh, b,ir N,'t fi0Àf$
liufl
tua
tlBfl
ftn
]tJ
0N
ùìo Njf4
{l
LISBON
36
il
u
-
-1
Irederic t l|lilkins&Co. Ltd,
CUT -E|Ro &
FERRETRA,
EXPOP f
Suc.".
r : I Bliì.ìrt
E
coRKwooD
ÉVoRA - ponruc,t
CORKWASTE
\^
VIRGIN CORKWOOD
REFUGO, ETC.
coRTteA È RoIHAS
l-r
5,'-ilSB0l,l
lua
dos lanqueuos, 15.
TrL!'.
I 95{l i IeLr illnÌ1,[Ìlll
:]lllt
S;
H
ENRY BUCKNALL
&
SONS, LIMITED
CORK FORFST PROPRIETORS
MANUFACTURERS AND EXPORTER5
OF
CORKWOOD, CORKS,
GRANUTATED CORK, AGGLOMERATE CORK FOR INSULATION
AGGLOMERATE CORK DISCS,
CORK SHAVINGS, VIRGIN CORK
Tro vesso
do Corpo Sonto, l0
ilsBON
(Portusol)
HEAD OFFICE: MINORIES
toNDON, E.
C.
r3ó/r38
3
ESTAB t IS H E D IN 17 5A
li8
4
fHE I RM SPEC]AILZ NG N CORKWOOD
CRÓWN IN IHE 3ÉSI REG ONS OF PORIUGAL
&
HAUSER
FERNANDES, LDA.
Mcnufoci!rers dnd Exporlers
Ruo Ausuto,
O)tr itme
lOaa
188
,( !,iixr !,r,,.d,r...
S
LrO B5POI
, .r"r,
r,il5tor
RODRIGUES
NES
& MIRA, LTD
OL VA S LISBON
AND
CORKWOOD
EXPORIERS
C O R KS
V ROIN CORK
REFUGO
SQUARES
SPECIALII
R.
CORK.SHAVINGS
CORK WASIE
ES
& M. Lol
Sq
ilffifffirq
D)tr.t
'tastot..
ctr
IIIo
gtnh0
-{t.,,./,.,,../, -{'.""
-
eoriusol-
--\.-..-\.-Évoro
C.so tunC.do
eî
(
oRcf,FR,r
/Fonru,cues,r iL TD.
fRY
i9l3
OUR
CP.L.
Cortigo em prancho,
BRAND
Rólhos, Quodros, etc.
Co,rwÒ.dc
ÌÉié,lJ,ho, P!îo, 'r.r:
,Hù
wovs
.or.lu ly :e e.fad
W;i l;.; , Òr,h.
c.!1
L.-..
:1 r G;."ràta/,;(: \
Y-JZZ-\-U<
.
HEROLD
-
" -.-:'j),".1:jJ',
'ÌÌ'ig;',";r,'
i$ii'
""
L SBOA
9r
ilfiiliil
Sìl,.eìner, G.d'
RÓLHAs
QUADROS
E
H
CORIICA EM
:llr
FERBIIRA
HilPt,
Loo
BARREIRO
Quinro do Mocedo
ItnilcNTxs
I
xxI0iT,{nl]Rxs
'{i
-l:lA
DE
ANUNCIAN'TES
I
ADVE?I
5Er^5
ORES
ì.r,.ctla :cirÌi.'ooDr
(h*úiid
orù ú !rc)
rDa orh ( is). (rhlndlrBJ
,.
r
ù^trrflRi oi ! rn oft!
s
r,
úr
r lrè
i^i! cd ftka./ ;i
(Ehiú!4r or.i!6.
almi^ù!r!&
r::
APARAs, REFUGO E VIRGEM SFAVNGS,
.: Ò.i-!i. Èi rr$ . .,/rr, ,rù.
.
-::-i
{ar
d
Dr
ù164lr
.,;r:E
r.
RE:USE
AND V]RG N)
BrRn.rRi e
c.(R{iol (tu.núd oLiu.dq{t
oÉt . tnó. 144.
_ùsr
r r{.z/-
mA (isnf'!,
ì
i?'ti.-'ii;i:",,11' "'"'"''", "'
.
Bqrrh|
(Frrretr,) (M{r!F
q.
''
(Fr.rú6) oii,fi+
f:
..f n!,4
t
L+/r
AGTOMFRADOS AGGI{-]MERAIE
r
n.,ln \.i.1 ir.r
11.s
r-,
D1 frs:
-
$).
o' ,ir(
SERRADURA CPANII/1IEI
cRr\Ìk ,D,\ (rr4r,$) ordi.r-r)
-
Jolo c4rJtrrRos
1rú!ri
LD^
i.D1 rF
: : r. :
É,i)
,1 (' Or'rrr!rn
,DÀ 1Èro q) oÍnúfrftr)-
95
OUIROS PRODUIOS ÉUNDRYI
(f s, Èds) ' lrluiùú{tuG')
ne{!)
r0 i. i.d lng e-
ú.,r -
J
óúo
oi.túB) oliurdÙ{n
!tu Lrr Èi,) (rni!
APARA9, REFUGO E VIRGEM 15HAVNGS,
REFI]5i' AND !LRC N
crù $) (rtùfúurc)
a! r r, N,!i
Ùfiro
l'8iiiho.]LlL
-
.r\RerM
.!Fr, LDa.-aùdi
d
h"-']'t^-,,."
DL
.o(rtc^s (f$rúd
Dtscos Dscsl
a!!,rrr&d.-uqGù!
fABRtCANTES
OU'IROs PRODUÌOs SLJNDRYI
PRANCHA CORK'!OOD]
coNDrcÒts
Pùo
r6
6 o&r ú'4
de D
r!(4,î
!r otr
DA Pl-r3!crLr,4DE NESIA
ll5rA
dè 1i, rn
I

Documentos relacionados

Priů?r, ! htr"\r r lů\rŔ

Priů?r, ! htr -'\ úfst\ oF 7-HL PASÍ fE.1R if rhe rflr thJr hJ\ rrn 'oi On rhe. -eelns rlr qoÙ a ,Lg -.hre+old thr Í hrird.J r tÉ '5 edd (Bull.tin nÒ ó4)' thet' Nr Í rhe hme diJ Dot leùd itselt rf, r:! ' Od idr ...

Leia mais

Untitled

Untitled s .o"reS,r'id ar/dt e !ù ?"t !ti1i..,r!èa de lariwl, tutr l)olri.a.a nen r d. na i rùark, de.a^tròle sÒ"ó,,.Ò, dj{t,tat, q". ,ÒtÌsk r,.i! *îdbjlldtule dÒi !ee!. se r .rtabìlihde .lo ùtùtla dd ! oa....

Leia mais

Untitled

Untitled le pi.r 9!rliJrr i., nfri.i ., tcto lon!ir!-,. qtrd. DemL aLr, , r,rf ,l.nlLr r (1.\n, AruJ Pnnr !lr i É to\iy.l oa frírl.r, rm :rùar qryr. dc r o!ú.. d.r.Ltuoii, ..rì ù,nr ..ri foj$l,di,le d: r.úi...

Leia mais

Junta Nacional da Cortiça Nº63 (download)

Junta Nacional da Cortiça Nº63 (download) Autorizof6cs conc.didds pelo .lunlo Nd.ionol do Corlico, oo obrigo do d€deto n.'31,.103, de 18 de Julho

Leia mais

t rrrj n ,\ tt !\

t rrrj n ,\ tt !\ rrÈgiièn.i! úi5 qtre 1rm JiacLerîr i ilurl i blrnegiiinùa 9u. !c obiém ì enh J. rftr'eLlo sùpo,,lùn,tr guc ùm dd ùrihdo,es ge,r u-: rrqiiÉ,I.itr r^r rqriènlLr que é artcfii! ì s:r-r ,o !rrlrLor (j....

Leia mais

4.pnk` L `t!ír,i. Ětr at4.

4.pnk` L `t!ír,i. Ětr at4. ffiD\ah4n,t,lî èxibjrdo ,ie fìl et e & naatuítrJ,-b) ce.hos tulair c fubds, z.ara /.,'tar

Leia mais